TÁJÉKOZTATÓ A FIATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐI MINŐSÉG MEGSZERZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL. I. Általános tudnivalók

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ A FIATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐI MINŐSÉG MEGSZERZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL. I. Általános tudnivalók"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ A FIATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐI MINŐSÉG I. Általános tudnivalók MEGSZERZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL A fiatal mezőgazdasági termelői minőséget a Vidékfejlesztési Minisztérium Irányító Hatósága (a továbbiakban: IH) kérelemre állapítja meg, ha az ügyfél megfelel az EMVA társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) számú FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 28/A. -ában foglalt feltételeknek. A fiatal mezőgazdasági termelőnek minősülő személyek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) társfinanszírozásában megvalósuló egyes támogatások vonatkozásában azok részletes feltételeit megállapító külön jogszabályokban rögzítettek szerint a kérelem értékelése során többletpontokra, bizonyos esetekben pedig magasabb támogatási intenzitásra lehetnek jogosultak. A fiatal mezőgazdasági termelői minőség önmagában tehát nem jelent támogatási jogosultságot, arra kizárólag egy külön jogcím kapcsán kiállított támogató határozattal együtt biztosít lehetőséget. Az IH által történő megállapítás esetében a fiatal mezőgazdasági termelői minőség a kérelem benyújtásának napjától az azt követő év december 31. napjáig, vagy az ügyfél 40. életévének betöltéséig érvényes. Fontos megjegyezni, hogy az érvényesség vonatkozásában a kérelem benyújtásának napja alatt tehát az IH megállapító határozata esetén a fiatal mezőgazdasági termelői minőség kezdeti időpontjaként a kérelem postára adásának napját kell érteni, nem az érkeztetés dátumát. A fiatal mezőgazdasági termelői minőség megszerzése lehetséges az - IH általi megállapítás hiányában is - a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához nyújtott támogatással összefüggésben automatikusan, amelyre az alábbiak irányadóak. Az IH fiatal mezőgazdasági termelői minőséget megállapító határozatának hiányában is fiatal mezőgazdasági termelőnek minősül a Vhr. alapján az a természetes személy, aki az alábbi rendeletek valamelyike alapján támogatási határozattal, vagy kizárólag forráshiányra való hivatkozással történő elutasító határozattal rendelkezik: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet, 1

2 az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet. Az IH fiatal mezőgazdasági termelői minőséget megállapító határozata nélkül megszerzett fiatal mezőgazdasági termelői minőség, az arra jogosultságot biztosító támogató vagy kizárólag forráshiány miatt elutasító határozat kiállításától december 31. napjáig, de legkésőbb az ügyfél 40. életévének betöltéséig érvényes. A Vhr. 28/A. (7) bekezdésében rögzítettek szerint a fiatal mezőgazdasági termelői minőség alapját képező határozatnak legkésőbb azon jogcímre vonatkozó támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak utolsó napjától kell érvényesnek lennie, amely jogcím vonatkozásában az ügyfél érvényesíteni kívánja a fiatal mezőgazdasági termelői minőségét. Az IH közvetlen tájékoztatást nyújt a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak a fiatal mezőgazdasági termelőnek minősülő személyekről. II. A benyújtás menete A fiatal mezőgazdasági termelői minőség iránti kérelmet a Vidékfejlesztési Minisztérium részére 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. postai úton kell benyújtani, a következő felirattal a borítékon: "Fiatal mezőgazdasági termelői minőség". A kérelem benyújtása folyamatos. Hiánypótlásra történő felhívás esetén, annak szintén postai úton szükséges eleget tenni. A fiatal mezőgazdasági termelői minőség megállapítása iránt benyújtott kérelmet kizárólag a benyújtás időpontjában hatályos, a Vidékfejlesztési Minisztérium honlapján közzétett és megfelelően kitöltött formanyomtatványon áll módjában elfogadni az IH-nak, amely tartalmazza: az ügyfél természetes személyazonosító adatait, az ügyfél lakóhelyét, az ügyfél adóazonosító jelét vagy adószámát, az ügyfél egyéni vállalkozói igazolvány számát vagy egyéni vállalkozói nyilvántartási számát vagy őstermelői igazolvány számát, az ügyfél elérhetőségére vonatkozó adatot, az ügyfélnek az adatai felhasználásához való hozzájárulását, az ügyfél aláírását, az ügyfél Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által megadott regisztrációs számát (amennyiben az rendelkezésre áll). A kérelem mellékleteként csatolni kell: az érvényes őstermelői*, vagy az érvényes egyéni vállalkozói igazolvány másolatát, papír alapon és elektronikus adathordozón (például CD-n) az üzleti tervet (amely mintája a hozzá tartozó kitöltési útmutatóval a Vidékfejlesztési Minisztérium honlapján elérhető), 2

3 a végzettséget igazoló okirat másolatát (lásd még III-as pont). A Vhr. vonatkozó mellékleteiben nem szereplő végzettség csatolása esetén a végzettség elfogadhatóságának megállapítása érdekében a leckekönyv, illetve más, a végzettség megszerzéséhez szükséges tantárgyi, valamint egyéb tanulmányi követelményeket tartalmazó hiteles dokumentum másolatát is csatolni szükséges. * Kizárólag az olyan adott adóévre érvényesített őstermelői igazolvány fogadható el, amely az adott adóévre érvényesített értékesítési betétlappal és a benyújtáskor fennálló állapotot tükröző, hitelesített adatnyilvántartó lappal rendelkezik. Az őstermelői igazolványnak többek között tartalmaznia kell az értékesítésre szánt termékek körének felsorolását, valamint a kiadmányozó hatóság bélyegzőjét és képviselőjének aláírását. Az őstermelői igazolvány tartalmi kellékeit részletesebben a 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete rögzíti. A dokumentumokat egy példányban kell benyújtani, amelyek közül a hivatalos iratok másolatait a kérelmezőnek az aláírásával és az aláírás dátumával kell ellátnia, igazolva az eredeti iratokkal való egyezést. A rosszul látható vagy olvashatatlan dokumentumokat nem áll módjában az IH-nak elfogadni. III. Az elbírálással összefüggő, valamint egyéb információk A fiatal mezőgazdasági termelői minőség megállapításához a II. pontban részletezettek teljesítésén túl az alábbi feltételeknek kell megfelelnie a kérelmezőnek: a kérelem benyújtásának időpontjában elmúlt 18 éves, de a 40. életévét még nem töltötte be, mezőgazdasági termelői tevékenységet végző őstermelő vagy egyéni vállalkozó, a Vhr. 5/a. számú mellékletben felsorolt szakképesítések, illetve az 5/b. számú mellékletben felsorolt felsőfokú végzettségek legalább egyikével rendelkezik, ideértve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló évi C. törvény szerint elismert, illetve honosított, külföldön szerzett bizonyítványt és oklevelet is**, az üzleti tervnek a Vhr. 6. számú melléklete szerinti értékelése során legalább 35 pontot elért. A Vhr. vonatkozó mellékleteiben nem szereplő végzettségek elfogadásáról az IH a fiatal mezőgazdasági termelői minőség megállapításáról szóló határozatában dönt, amelynek során a vonatkozó szakmai követelményrendszer vizsgálata alapján a mezőgazdasági termeléshez kötődő végzettségek kerülnek elfogadásra. ** A végzettség, szakképzettség igazolására kizárólag állam által elismert oklevél vagy bizonyítvány alkalmas, arról szóló tanúsítvány vagy igazolás ide értve a felsőoktatási törvény alkalmazásában vett végbizonyítványt (abszolutóriumot) is nem elfogadható. A kérelem elbírálására a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz történő érkeztetéstől számítva, a közigazgatási eljárási törvény általános ügyintézési határideje szerint, harminc napon belül kerül sor. A feltételeket teljesítő ügyfél részére az IH fiatal mezőgazdasági termelői minőséget megállapító határozatot állít ki, amelyet postai úton az ügyfél részére megküld. A kérelem benyújtásánál ügyelni kell arra, hogy valamennyi, a Vhr.-ben előírt dokumentum 3

4 csatolására sor kerüljön. Az esetleges hiányosságok pótlására az IH végzésben felhívja az ügyfelet, amelyet az abban meghatározott határidőben teljesíteni kell. Ha az adott hiányosságot az ügyfél a megadott határidőn belül nem pótolja, újabb hiánypótlás biztosítására nincsen lehetőség és az eljárás megszüntetésre kerül. A kérelem feldolgozásának és a fiatal mezőgazdasági termelői minőségről szóló döntés meghozatalának idejébe nem számít bele a hiánypótlás időtartama. IV. Gyakori kérdések Az alábbiakban néhány gyakori kérdés és az azokra adott válaszok kerülnek ismertetésre. Elegendő a szükséges dokumentumok egyszerű másolatát benyújtani? Igen, de kérjük, hogy a dokumentumok másolatait lássa el aláírásával és az aláírás dátumával, amellyel igazolja az eredeti iratokkal való azonosságot, valamint tartalmuk valódiságát. Az esetlegesen megszerzett "fiatal mezőgazdasági termelői minőség", ha a 40. évet betöltöm utána is fennáll-e vagy automatikusan megszűnik? A megállapított minőség a 23/2007-es FVM rendelet 28/A (6) bekezdés a) pontja szerint automatikusan hatályát veszíti, ha az ügyfél betölti 40. életévét. Olyan mezőgazdasági őstermelő esetében, aki nem önállóan végzi őstermelői tevékenységét és a közös őstermelői igazolványban, mint családtag szerepel, nyújthat-e be kérelmet a fiatal mezőgazdasági termelői minőség megszerzésére? Ha közös őstermelői igazolvánnyal rendelkezik és fel van tüntetve, mint őstermelő, akkor a kérelem benyújtásával indulhat a minőség megszerzéséért. Nem főállású őstermelő lehet-e fiatal mezőgazdasági termelő? Igen, érvényes őstermelői igazolvány megléte a kritérium. Van őstermelői igazolványom, de a fiatal mezőgazdasági termelői minősítést betéti társaság beltagjaként szeretném igénybe venni, mert eddig is a Bt. nevében történtek a beruházások. Lehetséges-e, hogy az őstermelőként megszerzett fiatal mezőgazdasági termelői minőségből származó előnyöket a Bt. tagjaként érvényesítsem az adott támogatás igénylésekor? A fiatal mezőgazdasági termelői minőséggel járó többletjogosultságot kizárólag egyéni vállalkozó vagy őstermelő veheti igénybe saját jogon. A támogatás érvényesítése esetén sincs másképp, a Bt. (vagy egyéb gazdasági társasági forma) a minőségből eredő 4

5 többletjogosultságra tehát nem jogosult. Abban az esetben, ha valaki sikeresen pályázott az elmúlt években a "Fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatás"-ára az AVOP program keretében, kell-e regisztráltatnia magát a fiatal gazda minőségben? Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) 2006-ban lezárásra került, ig terjedő időszakban az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) szerint lehet támogatásokat igényelni, az AVOP idején megszerzett fiatal gazda támogatási jogosultság alapján nem állapítható meg az ÚMVP keretében értett fiatal mezőgazdasági termelői minőség. Van-e lehetőség és hogyan a fiatal mezőgazdasági termelői minőség meghosszabbítására? A fiatal mezőgazdasági termelői minőség érvényességi idejének lejártát követően, annak meghosszabbítására nincsen lehetőség. A minőség újbóli megszerzéshez ismételten megállapítás iránti kérelmet kell benyújtani. A kérelem ilyen módon megismételt benyújtásánál célszerű az üzleti terv minden részére kiterjedő aktualizálása is. V. Kapcsolatfelvétel, tájékozódás A fiatal mezőgazdasági termelői minőséggel kapcsolatos egyéb kérdésekben érdeklődhet a címen, vagy a Vidékfejlesztési Minisztérium munkatársánál a (06 1) os telefonszámon. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az egyes kérelmekkel összefüggésben tájékoztatást kizárólag az ügyfél, vagy írásos dokumentummal igazolt meghatalmazottja részére van lehetőségünk adni. Az ügy érdemére, az eljárás kimenetére vonatkozó információ azonban számukra is csak az eljárás befejezésével nyújtható. A kérelem benyújtásához szükséges kérelem-formanyomtatvány, üzleti terv minta, valamint egyéb dokumentumok elérhetőek a weboldal Dokumentumok menüpont Segédletek, adatlapok alpontja alatt a Vidékfejlesztési Minisztérium dokumentumai közt, valamint a weboldal Fiatal gazda minőség menüpontja alatt. 5

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről Jelen közlemény

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE Az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez a 2013. évben nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A Mezőgazdasági

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 5794 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 63. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 26/2015. (V. 6.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 107/2012. (VII.20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 107/2012. (VII.20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 107/2012. (VII.20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 153/2013. (VIII. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 153/2013. (VIII. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 153/2013. (VIII. 22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 191/2013. (XII. 13.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 191/2013. (XII. 13.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 191/2013. (XII. 13.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából

Részletesebben

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 111/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 111/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 111/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013. évben

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 194/2014. (XII.11.) számú KÖZLEMÉNYE A 2015. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről Jelen Közlemény a mezőgazdasági

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2015.május- június 2015/4. szám Tartalom 1. Egységes kérelem 2015 hosszabbítás... 1 2. Átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatást igénylők tejértékesítési jelentése... 1 3. Anyatehén

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatás keretében benyújtott támogatási kérelemre vonatkozóan Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m A pályázatok benyújtása 2015. május 18-tól lehetséges! Támogatás célja Cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának és a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

12. számú tananyag Projekt neve: Készítette: Készült:

12. számú tananyag Projekt neve: Készítette: Készült: Az Európai Vidékfejlesztési Alapból a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 17. szám 827 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 7/2015. (II. 17.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére

Részletesebben

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg.

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 128/2013. (VII. 30) számú KÖZLEMÉNYE a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő

Részletesebben

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9329 A vidékfejlesztési miniszter 47/2012. (V. 11.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodás támogatás igényléséről Az Új Magyarország

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ MIKRO 2015

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ MIKRO 2015 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ MIKRO 2015 Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete (7827 Beremend, Szabadság tér 1.) pályázatot hirdet újonnan létesülő mikro-vállalkozások, illetve működő mikro-vállalkozások

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 51316 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 79. szám A vidékfejlesztési miniszter 35/2013. (V. 22.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER

Részletesebben