A TELJES KÖLTSÉG KONCEPCIÓ JELENTŐSÉGE A VÁLLALATI BESZERZÉSI GYAKORLATBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TELJES KÖLTSÉG KONCEPCIÓ JELENTŐSÉGE A VÁLLALATI BESZERZÉSI GYAKORLATBAN"

Átírás

1 A TELJES KÖLTSÉG KONCEPCIÓ JELENTŐSÉGE A VÁLLALATI BESZERZÉSI GYAKORLATBAN Szabó Adél Anett 1, Dr. Bányainé dr. Tóth Ágota 2, Prof. Dr. Illés Béla 3 1 doktorandusz hallgató, 2 egyetemi docens témavezető, 3 egyetemi tanár témavezető 1 GE Hungary Kft., 2,3 Miskolci Egyetem, Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék 1. BEVEZETÉS, A FELADAT MEGHATÁROZÁSA 1.1 A beszerzési tevékenység jelentősége a vállalatok működésében A beszerzési tevékenység mindig is a vállalati működés egyik kulcsfontosságú része volt, köszönhetően fontos szerepének a költségek csökkentésében, ezáltal a vállalati profit alakításában. Az elmúlt években leginkább a fejlett piacgazdaságú országokban azonban még nagyobb figyelem irányult erre a területre, sőt, sokan stratégiai szerepet tulajdonítanak neki. Ennek legfőbb okai között említhető az értékteremtésben betöltött nagy jelentősége. Mivel egy átlagosnak mondható vállalat esetében a termékek és szolgáltatások beszerzésére fordított összeg csaknem az árbevétel felét teszi ki, ezért a beszerzésben elért költségek csökkentése azonnal jelentkezik a vállalati eredmény kimutatásban. 1.2 A beszerzési tevékenység értékelése Azon vállalatok esetében, ahol a beszerzési funkció nagy értéket képvisel elengedhetetlen a beszerzési költségek kontrollja, ennek megfelelő megvalósításához pedig a tulajdonlás teljes költsége elvének /TCO Total Cost of Ownership/ figyelembe vétele. Az összköltség elméletének alkalmazása tulajdonképpen egy rendszerszemléletű megközelítést jelent a logisztikai költségek tekintetében. A logisztika maga is egy integrált tevékenység, melyben a szállítás, készletgazdálkodás, tárolás, csomagolás valamint az egyéb anyagi folyamatokhoz kapcsolódó tevékenységek kapcsolódnak össze egyetlen cél érdekében: a hatékony anyagáramlás, valamint az ezen keresztül elérhető lehető legmagasabb szintű fogyasztói igény-kielégítés érdekében. Ezt a folyamatot támogatja a teljes költség koncepciója, melynek célja a logisztikához kapcsolódó valamennyi felmerülő költség együttes optimalizálása. A szemlélet azon alapul, hogy a logisztikai folyamat összköltsége az egyes részfolyamatok teljesülése által felmerült költségek együtteséből adódik össze. Mivel az egyes részfolyamatok kapcsolata szoros egymással, ezáltal a költségeik kölcsönhatása is jellemző. Gyakran fordul elő az az eset, hogy az egyes logisztikai részterületek oly módon hatnak egymásra, hogy az egyik területen elért költségcsökkenés egy másik területen okoz költségnövekedést, esetleg fordítva. Ezt nevezik átváltásnak, vagy más néven trade off hatásnak. A koncepció alapján egy logisztikai részterületen bekövetkező költségcsökkentés csak abban az esetben tekinthető költségcsökkentésnek az egész folyamatra nézve, ha nem okoz egy másik részterületen egyidejűleg költségnövekedést a csökkenés mértékét meghaladóan. 102

2 Természetesen itt megemlítendő, hogy nem kell az adott folyamat összes költségelemét figyelembe venni a hatások vizsgálatakor, de a releváns költségelemek összehasonlítása elengedhetetlen a megfelelő döntés meghozatalához. Fentiek alapján a beszerzés értékelésének tekintetében a beszerzési folyamatokhoz, projektekhez kapcsolódó költségek átfogó vizsgálatát jelenti. A feladat tehát egy olyan általánosan alkalmazható értékelési minta kidolgozása, melynek segítségével könnyen ellenőrizhető a beszerzési folyamatokban elért költségcsökkentés esetében, hogy az ténylegesen a teljes folyamatra értelmezhető-e. Természetesen az általános alkalmazhatósága miatt a konkrét folyamatok esetében nem megvalósítható minden részlet, illetve költségelem figyelembe vétele, a legmeghatározóbb tényezők azonban igen ezáltal használható a döntéshozatalra 2. AZ ELLENŐRZÉSRE SZOLGÁLÓ MODELL KIDOLGOZÁSA 2.1 A beszerzési teljes költség összetevői, annak értelmezései A tulajdonlási költség elméletének számos értelmezése, megközelítése van, melyek szerzőnként eltérőek. Mindezek alapján változnak a figyelembe veendő költségtényezők is A Gartner Group TCO modellje A modell kidolgozása és legnagyobb arányban alkalmazása is - alapvetően az informatikai beruházások értékeléséhez kapcsolódik ben a Gartner Group dolgozta ki, tulajdonképpen egy költségfigyelő keretrendszer, mely jó struktúrát nyújt a beruházás, valamint az üzemelés költségstruktúrájának elemzéséhez. A módszer lényege alapján a TCO nem más, mint az IT infrastruktúra összes lehetséges előforduló költsége ide értve a beszerzés, telepítés, menedzsment, használat, támogatás, stb. költségeit. (Pető, 2002) A Gartner-féle TCO költségkategóriái az alábbi táblázat szerint két fő csoportra oszthatók: 1. táblázat: A Gartner-féle TCO modell költségei Forrás: Saját szerkesztés, (Pető, 2002) A TCO modell megalkotása után számos cég alakította ki a saját TCO rendszerét, néhányat ezek közül az alábbi táblázat tartalmaz: 103

3 2. táblázat: A TCO-modell néhány továbbfejlesztett változata Forrás: Erdős, A TCO költségelemeinek egyéb értelmezései A TCO ötlete Atkinson és Kaplan munkájában (1989) is megjelenik. Megítélésük alapján az magába foglalja a beszerzési árat, valamint a vásárolt alapanyagok és alkatrészek ütemezése, árufogadása, ellenőrzése, felhasználása során felmerült költségeket is. Ellram (1995) hangsúlyozza, hogy a TCO a teljes beszerzési ciklus alatt felmerülő tényleges költségek megértését szolgálja a beszerzett termékek megszerzése és felhasználása során felmerülő költségek figyelembe vételével megkülönböztethetők a legalacsonyabb árat kínáló szállítók a legalacsonyabb költséggel szállítóktól. A teljes költség összetevői Carr-Ittner (1992) szerint a beszerzési ár mellett a beszerzés ezen belül a rendelés, szállítás, minőség-ellenőrzés -, a készletezés raktározás, biztosítás, rongálódás, tőkeköltség -, a nem megfelelősség selejt termék, újra megmunkálás, újbóli bevét, újracsomagolás, állásidő, stb. -, illetve a szállítási problémák úgymint állásidő, elveszett haszon a késedelmes szállítás miatt, korábbi szállítás miatti adminisztratív és készlettartási költségek költségeiből tevődnek össze. 2.2 A TCO értelmezése alapanyag beszerzési folyamatokra A beszerzés teljes költsége természetesen vállalati profil, a tevékenység kialakításának függvényében számos és sokféle elemből épülhet fel, melyek számszerűsítése nagyon komoly munkát igényel. Mindezek miatt a gyakorlat a lényeges egyszerűsítést alkalmazza, melynek viszont legnagyobb veszélye, hogy éppen a lényeg felszínre kerülése nem valósul meg az elemzéssel. A legfőbb cél tehát nem a lehető legtöbb tényező sok munkával történő számszerűsítése, hanem annak elérése, hogy a választás során végiggondolható 104

4 legyen, hogy egyik vagy másik választás milyen következményekkel jár a beszerzési területen. Fentiek alapján a beszerzési teljes költség vizsgálatához az alábbi kategóriákat tekintem mindenképpen vizsgálandónak a Gartner-féle TCO modell költségkategóriáiból levezetve: 3. táblázat: A beszerzési teljes költség kategóriái Forrás: Saját szerkesztés Anyagköltségek: ide tartozik a termék vagy szolgáltatás beszerzési ára ez az adók nélkül értendő, de a jutalékok, árengedmények, valamint a záró költségek utáni kiadás összegét jelenti -, a szállítás, kezelés költségei, stb. Sok esetben ide értendők az olyan egyszeri, periférikus eszközök, illetve szükséges fejlesztések ára is, amik elengedhetetlenek a vásárolt eszköz üzembe helyezéséhez. Infrastruktúra költségek: a beszerzéshez kapcsolódó munkaerő, a szükséges eszközök, technológiák költségei, stb. Olyan szolgáltatásokat foglal magában, amik nélkül a megvásárolt eszköz nem használható, mint például az üzembe helyezési és tréningköltségek. Folyamat költségek: egy tranzakcióval kapcsolatos költségek, ilyen például a megrendelés költsége. Teljesítés költségei: ide azok a költségek tartoznak, amelyek a tranzakció nem teljesítéséből adódnak, például a meglévő keretszerződésen kívüli vásárlás, késett szállítás, hibás termék, valamint az adminisztrációs hibák költségei. Mindezek alapján: K= K A +K I +K F +K T ahol K A Beszerzési anyagköltségek K I Beszerzési infrastruktúra költségek K F Beszerzési folyamat költségek K T Beszerzési teljesítési költségek 105

5 Az alapanyagokra értelmezett beszerzési teljes költség fenti képlet alapján tehát az anyagköltségek, a beszerzéshez kapcsolódó infrastruktúra költségek, a tranzakcióval kapcsolatos folyamatköltségek, valamint a tranzakció nem teljesítéséből adódó költségek összegével írható le legáltalánosabban, ugyanakkor ezek a kategóriák fedik le leginkább az összes felmerülő költségfajtát. A fenti módszer alkalmazásával a vállalat beszerzési tevékenysége hatékonyabbá tehető, valamint az adott feltételek ismeretében a költség optimalizálható. Fenti képlet egy költség meghatározás, de adott beszerzési feladat függvényében a feltételek megadásával, valamint a képletben a költségek minimumára történő változtatással elvégezhető az optimálás is. 3. ÖSSZEFOGLALÁS, A TCO ALKALMAZÁSÁNAK JELENTŐSÉGE A VÁLLALATI ALAPANYAG BESZERZÉSI GYAKORLATBAN A fentiekben kialakított kategóriák tartalma természetesen számos tényező által meghatározott, a további kutatás célja egy olyan általánosan használható költségstruktúra kidolgozása, mellyel könnyen értékelhetővé válik akár egy új, akár egy ismétlődő alapanyag beszerzési projekt megfelelősége, vagy az egyes tényezőiben bekövetkezett változás teljes folyamatra gyakorolt hatása. Különösen aktuális lehet ez olyan nagyvállalatok esetében, ahol a folyamatok összetettsége miatt nehezen valósítható meg az átláthatóság, a teljes folyamat nyomon követése. A megfelelő struktúra vállalatirányítási rendszerben történő rögzítésével azonban bárki által ellenőrizhetővé válik a változások hatásainak nyomon követése, vagy egy új beszerzés értékelése. A főleg az informatika területén alkalmazott - TCO modell átültetésének ötletét a vállalati alapanyag beszerzési gyakorlatra annak sikeressége indokolja. Alkalmazásával megvalósult ugyanis az informatikai beruházások területén az értékelés során az összes felmerülő költség figyelembe vétele a korábban alkalmazott gyakorlattal szemben, ahol elsősorban a beszerzési költségek, másodsorban pedig az üzemeltetés költségei jelentették a döntések alapjául szolgáló információhalmazt. Az alapanyag beszerzési folyamatokban szintén nagy előrelépést, jelentős megtakarításokat eredményezhet, ha a vállalatoknak sikerül szakítaniuk azzal a gyakran alkalmazott, azonban jelentős tévedési lehetőségeket rejtő gyakorlattal, miszerint az alapanyag beszerzési folyamatokban pusztán a beszerzési árak összehasonlításával történik az értékelés, ez alapján pedig a döntéshozatal. A termék által okozott összes költségtényező figyelembe vételével ugyanis sokkal teljesebb kép kapható arról, hogy mibe is kerül ténylegesen adott beszerzés. A dolgozat a TÁMOP B-10/2/KONV jelű projekt részeként az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával készült el. 106

6 Felhasznált irodalom [1] Szatmári Ferenc (2011): Közgazdasági értékteremtés vizsgálata a hazai vállalkozások infokommunikációs beruházásainál, PhD értekezés, Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, [2] Erdős Ferenc: Az informatikai beruházások értékelése és megtérülése, Széchenyi István Egyetem, Informatikai Tanszék, Internet: [3] Véry Zoltán(2011): Az informatikai controlling (IT-Control); in: Gyakorlati controlling; Raabe Kiadó, Budapest, [4] Pető István (2011): Az IT-beruházási döntések előkészítésében alkalmazható Technikák, Internet: [5] CO Manager for Distributed Computing: Chart of Accounts; Gartner Group Inc., Internet: [6] Electool Hírlevél (2011): Hogyan is kell számolni a teljes beszerzési költséget? Internet: [7] Electool hírlevél (2011): A tulajdonlási, vagy teljes költség (TCO) három eleme, Internet: 107

7 TARTALOMJEGYZÉK Antal Dániel EJTÉSI TESZT EGYSZERSÍTETT MODELLEZÉSE A TERVEZÉS FÁZISÁBAN 1 Bodolai Tamás MINTATESZTEL SZOFTVER FEJLESZTÉSE LINE SCAN KAMERÁS ALKALMAZÁSOKHOZ 7 Bodzás Sándor DESIGNING AND MODELLING OF WORM GEAR HOB 12 Burmeister Dániel BUCKLING OF SHELL-STIFFENED AND AXISYMMETRICALLY LOADED ANNULAR PLATES 18 Daróczy Gabriella EMOTION AND THE COMPUTATIONAL MODEL OF METAPHORS 24 Drágár Zsuzsa NEM SZABVÁNYOS SZERSZÁM-ALAPPROFIL KIALAKÍTÁSÁNAK LEHETSÉGEI FOGASKEREKEKHEZ 30 Fekete Tamás MEMBRÁNOK ALKAKMAZÁSA SZINKRON VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ HIDRAULIKUS HAJTÁSOKBAN 35 Ferenczi István MODELING THE BEHAVIOR OF PROFINET IRT IN GIGABIT ETHERNET NETWORK 41 Ficsor Emese AUTOMATIZÁLT AZONOSÍTÁSTECHNIKAI ÉS NYOMONKÖVETÉSI LEHETSÉGEK VIZSGÁLATA INTERMODÁLIS SZÁLLÍTÁS SORÁN 47 Gáspár Marcell Gyula NAGYSZILÁRDSÁGÚ ACÉL HEGESZTÉSTECHNOLÓGIÁJÁNAK FEJLESZTÉSE A HLÉS ID ELEMZÉSÉVEL 54 Hriczó Krisztián NEMNEWTONI FOLYADÉKOK HATÁRRÉTEG ÁRAMLÁSÁNAK HASONLÓSÁGI MEGOLDÁSAI KONVEKTÍV FELÜLETI PEREMFELTÉTELEK MELLETT 60 Kelemen László Attila DOMBORÍTOTT FOGAZAT MATEMATIKAI MODELLEZÉSE FOGASGYRS TENGELYKAPCSOLÓKHOZ 66

8 Krizsán Zoltán STRUCTURAL IMPROVEMENTS OF THE OPENRTM ROBOT MIDDLEWARE 72 Mándy Zoltán A POSSIBLE NEURAL NETWORK FOR A HOLONIC MANUFACTURING SYSTEM 78 Simon Pál GRAFIKUS PROCESSZOROK ALKALMAZÁSA KÉPFELDOLGOZÁSI FELADATOKRA 84 Skapinyecz Róbert OPTIMALIZÁLÁSI LEHETSÉGEK VIZSGÁLATA EGY E-PIACTÉRREL INTEGRÁLT VIRTUÁLIS SZÁLLÍTÁSI VÁLLALATNÁL 90 Somoski Gábor COLD METAL TRANSFER THE CMT PROCESS 96 Szabó Adél Anett A TELJES KÖLTSÉG KONCEPCIÓ JELENTSÉGE A VÁLLALATI BESZERZÉSI GYAKORLATBAN 102 Szamosi Zoltán MEZGAZDASÁGI HULLADÉKOK VIZSGÁLATA 108 Szilágyiné Biró Andrea BETÉTEDZÉS ACÉLOK KÜLÖNBÖZ HMÉRSÉKLET KARBONITRIDÁLÁSA 114 Tomkovics Tamás DARABÁRU OSZTÁLYOZÓ RENDSZEREK KISZOLGÁLÁSI STRATÉGIÁIT BEFOLYÁSOLÓ JELLEMZK; A RENDSZEREK MODULJAI KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK FELTÁRÁSA 120 Tóth Zsolt EL REDUKCIÓ ALKALMAZÁSA A TBL ALGORITMUS IDKÖLTSÉGÉNEK CSÖKKENTÉSÉRE 126 Varga Zoltán KONKRÉT LOGISZTIKAI MINTARENDSZER MODELLEZÉSE 131 Vincze Dávid MATLAB INTERFACE FOR THE 3D VIRTUAL COLLABORATION ARENA 137 Wagner György INTENZÍTÁS BÁZISÚ OPTIMALIZÁLÁS FORGÁCSOLÁSI PARAMÉTEREK MEGHATÁROZÁSÁHOZ 143

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közgazdász-gazdálkodási Szak Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Kontrolling a környezettudatosság

Részletesebben

4 PL szolgáltatók (FourthPartyLogisticsSystem Providers) szerepének vizsgálata a logisztikai folyamatok végrehajtásában

4 PL szolgáltatók (FourthPartyLogisticsSystem Providers) szerepének vizsgálata a logisztikai folyamatok végrehajtásában 4 PL szolgáltatók (FourthPartyLogisticsSystem Providers) szerepének vizsgálata a logisztikai folyamatok végrehajtásában Orbán Gabriella okleveles közlekedésmérnök doktori értekezés Témavezető: Dr. Várlaki

Részletesebben

MITŐL ZÖLD EGY VÁLLALAT?

MITŐL ZÖLD EGY VÁLLALAT? BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM MITŐL ZÖLD EGY VÁLLALAT? A TERMELŐ VÁLLALATOK KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYE PH.D. ÉRTEKEZÉS Harangozó Gábor Budapest, 2007 Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék Témavezető:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Varsányiné Szeredi Viktória. A vevői igényeknek megfelelő beszállítói célcsoport kiválasztása

MUNKAANYAG. Varsányiné Szeredi Viktória. A vevői igényeknek megfelelő beszállítói célcsoport kiválasztása Varsányiné Szeredi Viktória A vevői igényeknek megfelelő beszállítói célcsoport kiválasztása A követelménymodul megnevezése: A beszerzés és az értékesítés előkészítése, megszervezése A követelménymodul

Részletesebben

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5901, fax: 482-5844, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Vállalatgazdaságtan Intézet Logisztikai

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. TÓTH JÓZSEF

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. TÓTH JÓZSEF DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Dr. TÓTH JÓZSEF KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszék 2009 0 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalatgazdasági

Részletesebben

Az üzleti vállalkozás működése III. A logisztikai rendszer

Az üzleti vállalkozás működése III. A logisztikai rendszer Magdáné Német Ildikó Az üzleti vállalkozás működése III. A logisztikai rendszer A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok A követelménymodul száma: 1968-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2010 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A doktori Iskola vezetője:

Részletesebben

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez 2004. február Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatók. Módszertan az informatikai

Részletesebben

Egészséges Magyarország 2014-2020

Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia NEM VÉGLEGES, TERVEZÉSI VÁLTOZAT! Budapest, 2014. december Készítette az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egészségügyért Felelős Államtitkársága

Részletesebben

MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER

MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER Dr. Józsa László Széchenyi István Egyetem Győr, 2011 Dr. Józsa László, 2011 Kézirat

Részletesebben

A természetvédelemben alkalmazható közgazdasági értékelési módszerek

A természetvédelemben alkalmazható közgazdasági értékelési módszerek A természetvédelemben alkalmazható közgazdasági értékelési módszerek A természetvédelemben alkalmazható közgazdasági értékelési módszerek Szerkesztette: Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna A KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

A felsőoktatás finanszírozása, a közpénzek hatékony. Önköltségszámítás az államháztartási számvitel új szabályozási keretei között.

A felsőoktatás finanszírozása, a közpénzek hatékony. Önköltségszámítás az államháztartási számvitel új szabályozási keretei között. Pavlik Lívia Önköltségszámítás az államháztartási számvitel új szabályozási keretei között Sajátosságok a felsőoktatásban Összefoglaló: Az elmúlt év végén a kormány elfogadta az új felsőoktatási stratégiát.

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, Győr 2007 Dr. Grosz András Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Az innováció. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Az innováció. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Fleischer Tamás KIVONAT

Fleischer Tamás KIVONAT HÁLÓZATOK, HÁLÓZATI SZINTEK ÉS A HÁLÓZAT ÁLTAL KISZOLGÁLT SZINTEK MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE MÓDSZERTANI ÁTTEKINTÉS EGY ÚJ ELEMZÉSI SZEMPONT ÉRVÉNYRE JUTTATÁSÁHOZ Fleischer Tamás KIVONAT Még mielőtt magát a hálózatot

Részletesebben

MUNKAANYAG. Pölöskeiné Hegedüs Helén. Projektmenedzsment elemzés és tervezés módszertana I. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Pölöskeiné Hegedüs Helén. Projektmenedzsment elemzés és tervezés módszertana I. A követelménymodul megnevezése: Pölöskeiné Hegedüs Helén Projektmenedzsment elemzés és tervezés módszertana I. A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodás, projektvezetés A követelménymodul száma: 1181-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK BUDAPEST, 2015. MÁJUS 06. KIEGÉSZÍTÉS 2014. év 1 A civil törvény 2012. január 1-től érvénybe lépve módosította Társaságunk

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A PEDAGÓGIAI RENDSZER Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A könyv a 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció (TÁMOP-3.2.2-08/1-2008-0002) kiemelt projekt keretében A pedagógiai rendszerek fejlesztési

Részletesebben

( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16

( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16 L O G I S Z T I K A Á G A Z AT S Z A K P O L I T I K A I S T R AT É G I A ( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16 1 TARTALOM 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2 BEVEZETÉS... 13 2.1 A stratégiakészítés célja

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AZ ÜZEMI STRUKTÚRA FEJLŐDÉSÉNEK IRÁNYAI AZ EU TAGORSZÁGOKBAN ÉS ROMÁNIÁBAN

SZENT ISTVÁN EGYETEM. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AZ ÜZEMI STRUKTÚRA FEJLŐDÉSÉNEK IRÁNYAI AZ EU TAGORSZÁGOKBAN ÉS ROMÁNIÁBAN SZENT ISTVÁN EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AZ ÜZEMI STRUKTÚRA FEJLŐDÉSÉNEK IRÁNYAI AZ EU TAGORSZÁGOKBAN ÉS ROMÁNIÁBAN Bors Réka Gödöllő 2008. A doktori iskola megnevezése: tudományága: gazdálkodás- és

Részletesebben

Lean Termelési Rendszer a Toyota tükrében avagy a túlélés lehetősége válsághelyzetben

Lean Termelési Rendszer a Toyota tükrében avagy a túlélés lehetősége válsághelyzetben Budapesti Műszaki Főiskola Lean Termelési Rendszer a Toyota tükrében avagy a túlélés lehetősége válsághelyzetben Szakdolgozat Készítette: Tóka Norbert Műszaki menedzser Belső konzulens: Kőszeghy Béla Külső

Részletesebben

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban Szlávik János A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban 17. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 294 3 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

Az idő szerepe és jelentősége az ellátási láncban

Az idő szerepe és jelentősége az ellátási láncban Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Süle Edit okleveles közgazda Az idő szerepe és jelentősége az ellátási láncban Doktori értekezés Témavezető: Prof. Dr. habil. CSc

Részletesebben

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Budapest, 2002. június Készült a Tetra Alapítvány támogatásával. Tetra Alapítvány Budapest, 2002. június TARTALOM 1. BEVEZETŐ...1 1.1. A környezeti jelentésről...1

Részletesebben

KORSZERŰ MÓDSZEREK, ELJÁRÁSOK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI EGY LOGISZTIKAI EZRED GÉPJÁRMŰ-TECHNIKAI ESZKÖZEINEK ÜZEMFENNTARTÁSÁBAN

KORSZERŰ MÓDSZEREK, ELJÁRÁSOK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI EGY LOGISZTIKAI EZRED GÉPJÁRMŰ-TECHNIKAI ESZKÖZEINEK ÜZEMFENNTARTÁSÁBAN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Cs. Nagy Géza KORSZERŰ MÓDSZEREK, ELJÁRÁSOK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI EGY LOGISZTIKAI EZRED GÉPJÁRMŰ-TECHNIKAI

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben