DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006"

Átírás

1 DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006

2 A szociális munka alapképzés Nyíregyházán 1990-ben indult az általános szociális munkás képzés. A képzés indítása óta mintegy 1000 hallgató végzett és helyezkedett el a munkaerőpiacon szeptemberétől a lineáris képzési rendszerben a szociális munka alapszak 7 féléves képzéssel indul nappali és levelező tagozatokon. A szociális munkás képzés széleskörű gyakorlati bázisra épített magas szintű elméleti szakmai, társadalomtudományi megalapozottságú képzés, melynek végére a hallgatók képesek tudásukat, ismereteiket szintetizálva a gyakorlatban dolgozni. A képzés fő tanulmányi területei a következők: A szociális munka elmélete és gyakorlata Társadalompolitika- Szociálpolitika Társadalomismeret Pszichológia Népegészségügy Jog A szociális munkás képzés 40%-át a gyakorlati oktatás teszi ki, ezen belül a szociális munka gyakorlata a leghangsúlyosabb. A háromszintű gyakorlati képzés része a hagyományos képzésben a hatodik, a szociális munka alapszakon a hetedik félévben teljesítendő összefüggő egy féléves intézményen kívüli gyakorlat. A színvonalas gyakorlati oktatást 112 terepgyakorlatot biztosító intézmény segíti, melyek szolgáltatásaikat tekintve lefedik a szociális munkásokat foglalkoztató intézmények teljes vertikumát. A szociális munkás szakma: A szociális munka olyan szakmai tevékenység, amely egy időben segít javítani és helyreállítani egyének, családok, csoportok és közösségek élet- és működőképességét, valamint hozzájárul az ehhez szükséges komplex feltételek javításához. E tevékenység az ember és a környezete között fennálló viszony módosítására, javítására irányul a szociális problémák megelőzése, vagy kezelése érdekében. A szociális munkás a szociális problémák megoldását valamennyi lehetséges erőforrás mozgósításával és felhasználásával végzi. A képzés célja olyan ismeretek nyújtása, és olyan készségek, képességek (beállítódás, értékrend, szemlélet, személyiség) kifejlesztése, amelyek lehetővé teszik az alábbi feladatok megoldását: - a társadalom (gazdaság, politika, kultúra stb.) valóságos működési szabályszerűségeinek felismerése és elemzése; - a társadalmilag kedvezőtlen helyzeteket létrehozó okok feltárása és mindazon eszközöknek az áttekintése és mozgósítása, amelyek ezen okok kialakulását megelőzhetővé teszik; - a különböző élethelyzetekben kialakuló szociális problémák felismerése és ezek össztársadalmi összefüggésben való szemlélete; - az egyének, családok és közösségek problémamegoldó - képességének javítása, saját gazdasági, társadalmi, érzelmi, biológiai, családi és személyközi okokból fakadó szociális problémáik felismerésére és megoldására; - az egyének és közösségeik összekapcsolása nehéz élethelyzetük javítását szolgáló társadalmi és állami intézményekkel, elvárásokkal és szolgálatokkal, jog- és érdekérvényesítő képességeik fejlesztésének segítése; - az adott szociálpolitikai intézmény- és eszközrendszer fejlesztésének és megújításának kezdeményezése társadalmi, intézményi, szakmai és politikai szinten; - a szociális munka kompetencia - határainak kijelölése, más szakemberekkel való együttműködés, más szakmák bevonása a szociális munkás illetékességi körén kívül eső problémák megoldásába. 2

3 A szociális munkás, hasonlóan más segítő foglalkozású szakemberekhez, teljes személyisége involválásával gyakorolja hivatását. Ennek során gondosan ügyel kliensei szuverenitása, döntési és akaratnyilvánítási szabadsága csorbítatlanságára. Mint szakember nem minősít, hanem hivatása szabályai szerint segít. Tevékenysége hatékonyságát fokozandó, klienseivel igyekszik a kölcsönös bizalom légkörét kialakítani. A képzés során szerzett szakmai tudással, empátiával, fejlett problémamegoldó készséggel, holisztikus szemlélettel rendelkező szakemberré válik, aki segít a szociális és mentális problémákkal küzdő embereknek. A szociális munkás feladata közvetíteni a kliens és környezete között abban az esetben, ha interakciós zavar áll fenn, és ezt a felek nem tudják megoldani, kezelni. A beavatkozás célja, hogy a zavar megszűnjön és az eredeti állapot helyreálljon. Szakunk nemzetközi kapcsolatai: Az általános szociális munkás szak több Európai Unióhoz tartozó országgal és az Egyesült Államokkal működtet nemzetközi kapcsolatot. Az együttműködések keretében lehetőség van a diákok számára külföldi tanulmányi útra, szakmai gyakorlatra, külföldi vendégoktatók előadásait hallgatni, tantárgyait tanulni. A cserekapcsolatok keretében oktatóink oktatói és kutatói munkában működnek együtt a partner intézményekkel. Képzésünk kapcsolatai: - Finnország: Oulu Polytechnic - Németország, Eishtätt: Katholische Universität Eichstätt - Németország, München: Katholische Stiftungsfachhochschule - Németország, Kassel: Universität Kassel - Egyesült Államok, Louisville-i Egyetem: Kent Shool of Social Work - Anglia, Birmingham: Aston University-Aston Business School - Csehország: University of Ostrava - Csehország: South Bohemian University - Ausztria: Fh-Campus Wien - Románia: Partiumi Keresztény Egyetem - Szlovákia: University of Trnava A felsorolt intézményekből a szak rendszeresen fogad vendégoktatókat is, akik nemcsak az elméleti képzést segítik, hanem speciális kurzusok formájában a szakma gyakorlati oktatásában is aktív szerepet vállalnak. A szak széleskörű nemzetközi kapcsolataiból adódóan hallgatóink számára rendszeresen lehetőség nyílik arra is, hogy gyakorlatukat külföldi intézményekben teljesíthessék, valamint nemzetközi hallgatói programokhoz kapcsolódjanak. Szakunkon országos valamint regionális kutatásokban való részvételre is lehetőség nyílik, amelyek eredményeit a hallgatók TDK konferenciákon mutatnak be, továbbá pályamunkájukkal Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon is szerepelhetnek. A szakon az eddigiek során is elmélyült kutatómunka folyt, az elmúlt tizenöt évben a szak oktatói két nemzetközi kutatási programba is bekapcsolódtak. Négy, az Országos Tudományos Kutatási Alap által támogatott, illetve két, az Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások keretén belül finanszírozott kutatás folyt a szak oktatóinak kezdeményezésére. 3

4 A Szociális Munka Alapszak az alapszakon tanuló hallgatók számára a kötelezően választandó és szabadon választható tárgyak keretein belül biztosít lehetőséget az egyéni elmélyülésre egyes tudományterületeken, melyek előkészíthetik, illetve elősegíthetik a későbbi mesterképzésbe való belépést. 4

5 A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA Szak neve: Szociális munka alapszak Indított szakirányok: - Szociális munka alapszak Képzési programja Képzési terület, képzési ág: társadalomtudományi, szociális Képzési ciklus: Alapképzés (Bachelor, BA) Képzési forma (tagozat): nappali, levelező Szakért felelős kar: Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Képzési idő: Félévek száma: 7. Az oklevélhez szükséges kreditek száma: Összes kontaktóra száma: nappali tagozaton: óra levelező tagozaton: 940 óra Szakmai gyakorlat ideje, kreditje, jellege: Tagozat Ideje a Óraszáma Kredit értéke Jellege mintatanterv szerint Nappali tagozaton I IV Intézményen kívüli, alapozó V - VI Intézményen kívüli, elmélyítő VII Összefüggő szakmai Levelező tagozaton gyakorlat I IV Intézményen kívüli, alapozó V - VI 56 9 Intézményen kívüli, elmélyítő VII Összefüggő szakmai gyakorlat 5

6 Az alapszak képzési és kimeneti követelményei a 15/2006 (IV.3.) OM rendelet 2. sz. melléklete alapján SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: szociális munka 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) szakképzettség: szociális munkás a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Social Worker 3. Képzési terület: társadalomtudományi 4. Képzési ág: szociális 5. A képzési idő félévekben: 7 félév 6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 30 kredit 6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit 6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 20 kredit 6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 90 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat kreditértéke: 30 kredit. 7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: A képzés célja olyan szociális munkások képzése, akik felkészültek az emberi viselkedésről és a társadalmi rendszerekről szóló elméletek felhasználásával, az emberi jogokon és a társadalmi igazságosság elvein alapuló, a társadalmi integrációt, a demokratikus viszonyok erősítését szolgáló szakmai szociális munka végzésére. Képesek az ember és a társadalmi környezete közötti harmónia kialakítására és megőrzésére, a feszültségeket hordozó viszonyok, szociális problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. Továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. A szociális képzési ág közös kompetenciái Az alapfokozattal rendelkezők ismerik: tevékenységükhöz szükséges, szociális munkára vonatkozó, továbbá a társadalomismereti, társadalom- és szociálpolitikai, pszichológiai, jogi, igazgatási, egészségügyi, pedagógiai ismeretrendszerek alapjait; a szociális segítségnyújtáshoz szükséges információszerzés módjait és a legfontosabb információforrásokat; a különböző társadalmi és szociális problémákat, a kielégítetlen szükségleteket, a veszélyeztető tényezőket; Alkalmasak: a társadalomról, a szociális tevékenység felhasználóiról, célcsoportjairól és azok környezetéről szóló információk és tapasztalatok összegyűjtésére és rendszerezésére; az informatikai eszközök használatára; a szociális szakmai tevékenység tanulásához szükséges szövegek, elemzések, vizuális jelek, táblázatok, adatsorok, diagramok megértésére, értelmezésére. Az alapfokozat birtokában a szociális munkások képesek: a társadalmi folyamatok működési szabályszerűségeinek, a társadalmilag kedvezőtlen helyzeteket létrehozó okoknak, következményeknek a felismerésére, kritikus és rendszerszerű elemzésére; 6

7 a különböző életciklusokban és élethelyzetekben kialakuló szociális problémák, veszélyeztető tényezők felismerésére, feldolgozására és elemzésére; az egyén és társadalmi környezete közötti interakciók társadalmi összefüggéseiben való értelmezésére; az egyének, családok, csoportok, közösségek problémakezelő és megoldó képességének javítására, társadalmi integrációjuk, szociális biztonságuk elősegítésére; az egyén és környezete erőforrásainak feltárására és hasznosítására; a szociális munka tanulásához szükséges információforrások, a szakmai gyakorlatban használatos dokumentációk használatára. Az alapfokozat birtokában a szociális munkások alkalmasak: a szociális munkát folytató intézményekben, szervezetekben munkakörök betöltésére; az elsajátított problémakezelő komplex stratégiák, technikák hatékony használatára, a közvetlen szociális munkafolyamatok kreatív megvalósítására; a szociális munkát felhasználók kapcsolatainak, érdekérvényesítő képességének fejlesztésére a szociálpolitika döntéshozóival való kapcsolatukban, emberi jogi ügyeket illetően eligazításra. A szakon végzettek rendelkeznek együttműködő; kapcsolatteremtő képességgel; kommunikációs készséggel; a szociális munka vonatkozásában minőségtudattal; értékelés és önértékelés képességével; közvetítői, képviselői, tanácsadói feladatok végzése során személyes felelősséggel, alkalmazkodó képességgel; idegen nyelvtudással, a szakmai erkölcs iránti elkötelezettséggel, szakmai identitással. 8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök): alapozó képzés: kredit szociális, társadalomismereti (szociológia, közgazdaságtan), társadalom- és szociálpolitikai, pszichológiai, (nép)egészségügyi, információs technológiai, jogi és igazgatási alapismeretek; szakmai törzsanyag: kredit szociális munka elmélete, gyakorlata, munkaformái, módszerei, területei; társadalomismeret; társadalom- és szociálpolitika; pszichológia; jog és igazgatás a szociális munkában; (nép)egészségügyi és pedagógiai ismeretek a szociális munkában; differenciált kötelezően választandó szakmai modulok. 9. Szakmai gyakorlat: A szakmai gyakorlat részét képezik: a kiscsoportos tantermi gyakorlatok, a terepgyakorlatok és a terepgyakorlatokhoz kapcsolódó kiscsoportos feldolgozó szemináriumok, amelyekért a képző intézmény felel. Az intenzív szakmai gyakorlat legalább egy féléven át végzett folyamatos, hetenként legalább 8 órás, terepen folyó gyakorlatot jelent, amelynek kreditértéke 30 kredit. 10. Nyelvi követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges. Az alapszak ajánlott tanterve/mintatanterve: (mellékletben) Szakdolgozat: A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 20 kredit. 7

8 Záróvizsga: Komplex záróvizsga a képzés ismeretanyagát integrálva, melynek részei: szakdolgozat megvédése, elméleti vizsga a szociális munka, valamint a társadalom és szociálpolitika tárgyakból. 8

9 SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK Prof. Dr. Molnár Péter, egyetemi tanár, alapszakfelelős Pattyán László főiskolai docens, alapszakfelelős - helyettes Plajner Mónika, oktatásszervező Varga Adrienn, adminisztrátor Vámosi Katalin szaki ügyintéző ÁLTALÁNOS SZOCIÁLIS MUNKÁS SZAKOS HALLGATÓK KÉPZÉSÉBEN RÉSZTVEVŐ TANSZÉKEK Alkalmazott Társadalomtudományi Tanszék Alkalmazott Pszichológia Tanszék Védőnői Módszertani és Népegészségtani Tanszék Egészségügyi Informatikai Tanszék Idegennyelvi és Egészségtudományi Szaknyelvi Lektorátus Tanszékvezető: Tanszékvezető: Tanszékvezető: Tanszékvezető: Lektorátusvezető: Dr. Fábián Gergely Ph.D. főiskolai docens Prof. Dr. Molnár Péter egyetemi tanár Dr. Birinyi László Ph.D. egyetemi adjunktus Dr. Ködmön József Ph.D. főiskolai docens Tilki Ágnes 9

10 A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TANTÁRGYI PROGRAMJAI KÖTELEZŐ TÁRGYAK 10

11 A tantárgy neve: Információs technológiai ismeretek a szociális munkában. Tanszék neve: Alkalmazott Társadalomtudományi Tanszék Tantárgyfelelős neve: Dr. Koós István, Ph.D. főiskolai docens Ajánlott félév I/1 Tantárgyi kód Nappali tagozat heti óraszáma 1+0 Levelező tagozat félévi óraszáma 8 Kredit 2 Vizsgakövetelmény Gyakorlati jegy Kötelező előtanulmányi rend nincsen A tantárgy meghirdetési gyakorisága: mintatanterv szerint aktuálisan Az oktatás nyelve: magyar A tantárgy órarendi beosztása: Nappali tagozat: aktuális órarend szerint Levelező tagozat: aktuális konzultációs rend szerint tömbösítve A tantárgy státusza: kötelező Ajánlott tanterv: Az általános szociális munkás szak tanterve A 2006/2007 I. félév oktatója Dr. Fábián Gergely, főiskolai docens, Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Alkalmazott Társadalomtudományi Tanszék A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat az alapvető információs technológiai ismeretekkel, valamint a szociális területen alkalmazható szoftverek sajátosságaival, jellemzőivel, alkalmazási lehetőségeivel. Oktatás típusa: nappali tagozaton előadás, prezentáció és órai, kiscsoportos gyakorlatok. A kiscsoportos gyakorlatokon a hallgatók alkalmazási eljárásokat próbálnak ki. Minden hallgatónak kötelező a csoportmunkában való részvétel. Levelező tagozaton az oktatás típusa előadás. A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája: Az információs technológia, illetve az alkalmazások fejlődésének és eredményeinek folyamatos nyomon követése, a szakirodalom feldolgozása. A tananyag folyamatos aktualizálása, az új információ tanagyagba való beépítése. A végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálata eredményeinek figyelembevétele. Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása: Általános adminisztráció és adatbázis kezelés alapjainak megismerése. Szakmai szoftverek használatának elsajátítása. Kontaktórák és az órán kívüli terhelés aránya: % Alkalmazott oktatási módszerek, az oktatás segítése: előadás, a gyakorlatokhoz fénymásolt segédanyag, internetes oldalak ajánlása, tömbösített időrend, prezentációk. Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás: A főiskolai karon folyó informatikai kutatások eredményeinek feldolgozása. A tantárgy részletes leírása: 1. Általános adminisztráció és szoftverei: az Office programok általános lehetőségei. 2. Általános adminisztráció és szoftverei: szövegszerkesztési munka a Word segítségével. 3. Általános adminisztráció és szoftverei: szövegszerkesztési munka, ábrák, táblázatok, grafikonok készítése a Word segítségével. 4. Általános adminisztráció és szoftverei: kiegészítő lehetőségek a Word program felhasználásában. 5. Kommunikációs technológiák: Internet és World Wide Web 11

12 6. Kommunikációs technológiák: Internet és 7. levelezés. 8. Adatbázis kezelés és lehetőségei: Excel és SPSS. 9. Adatbázis kezelés és lehetőségei: Excel és SPSS. 10. Szakmai szoftverek (WinSzoc, WinGyer, Abakusz) I. 11. Szakmai szoftverek (WinSzoc, WinGyer, Abakusz) II. 12. Szakmai szoftverek (WinSzoc, WinGyer, Abakusz) III. 13. Szakmai szoftverek (WinSzoc, WinGyer, Abakusz) IV. 14. Szakmai szoftverek (WinSzoc, WinGyer, Abakusz) V. 15. Szakmai szoftverek (WinSzoc, WinGyer, Abakusz) VI. Kötelező irodalom: A szoftverek leírásai Évközi ellenőrzés: gyakorlati munkában való részvétel Az aláírás megszerzésének feltételei: Az aláírás feltétele az órák rendszeres látogatása, és aktív részvétel a csoportmunkában. Az aláírás megtagadása esetén a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szabályai az irányadóak. A gyakorlati/szemináriumi jegy megszerzésének feltételei: A hallgatók a gyakorlati jegy megszerzéséhez elemző dolgozatot készítenek a tematikában megadott témakörök egyikéből. Amennyiben ezt nem sikerül az első alkalommal teljesíteni, B (újabb írásbeli dolgozat), illetve C vizsgára (szóbeli számonkérés két oktató jelenlétében) van lehetőség. 12

13 A tantárgy neve: Magyar társadalom I-III. Tanszék neve: Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Alkalmazott Társadalomtudományi Tanszék Tantárgyfelelős neve: Dr. Fábián Gergely Tantárgy neve: Magyar társadalom I. Magyar társadalom II. Magyar társadalom III. Ajánlott félév: I. II. IV. Tantárgyi kód (nappali, levelező tagozat): 05017, 05017L 05023, 05023L 05036, 05036L Nappali tagozat heti óraszáma: Levelező tagozat félévi óraszáma: Kredit: Vizsgakövetelmény: Kollokvium Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Kötelező előtanulmányi rend: - Magyar társadalom I. (05017, 05017L) Magyar társadalom II. (05023, 05023L) Az ajánlott tantervben mely /alap-/szakok szerepeltetik? Szociális Munka Alapszak A tantárgy meghirdetési gyakorisága: Mintatanterv szerint aktuálisan Az oktatás nyelve: Magyar A tantárgy órarendi beosztása: Nappali tagozaton: aktuális órarend szerint. Levelező tagozaton: aktuális konzultációs rend szerint tömbösítve A tantárgy státusza: Kötelező Oktató/-k/ névsora: Dr. Fábián Gergely, főiskolai docens, Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Alkalmazott Társadalomtudományi Tanszék. Jóna György, főiskolai tanársegéd, Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Alkalmazott Társadalomtudományi Tanszék. A tantárgy általános és speciális céljai: A magyar társadalom című tantárgyak célja, hogy a szociális munkás hallgató társadalomtörténeti folyamatokba ágyazva átfogó ismereteket szerezzen napjaink Magyarországának szociokulturális viszonyairól. Ennek érdekében társadalomtörténeti ismereteket sajátít el, majd a társadalmi rétegződésről, mobilitásról és az oktatási rendszer által nyújtott esélyekről szerez információkat. Emellett a politikai szociológia összefüggéseiről, a munkanélküliségről és a hazai települési-regionális egyenlőtlenségekről kap szemléletet. Magyar társadalom I. A magyar társadalom I. kurzus keretein belül a hallgató ismereteket szerez a magyar társadalom történetéről, elsődlegesen a XX. század legfontosabb társadalmi folyamatairól. Megismeri a kettős társadalomszerkezet jellemzőit, a második világháború utáni legfontosabb társadalmi és politikai folyamatokat. Magyar társadalom II. Ebben a blokkban a hallgató megismeri a mobilitás és rétegződés fogalmi rendszerét, kutatásmódszertanát és a hozzá kapcsolódó hazai- és nemzetközi elméleteket. Információkat kap arról, hogy a korábbi évszázadokban a magyar társadalom milyen szempontok szerint rétegződött, illetve ennek napjainkban milyen hatásai vannak. Rendszerszerű tudást szerez a második világháborút követő struktúra- és mobilitás vizsgálatokról, melyek funkcionalista és strukturalista szempontok szerint készültek. Emellett ismereteket gyűjt az oktatási rendszer történetéről, az oktatás teremtette lehetőségekről, az iskola társadalmi funkcióiról, az iskolai struktúra, az esélyek kiegyenlítődésének összefüggéseiről, a szocializáció szerepéről és ágenseiről valamint a látens tanterv funkcióiról. 13

14 Magyar társadalom III. Ez a blokk lehetőséget biztosít a hallgató számára, hogy adekvát ismereteket szerezzen a politikai rendszerek belső struktúrájáról, mechanizmusairól, legfontosabb sajátosságairól. A hatalom, uralom és legitimitás problematikájáról kap információkat, a politikai ideológiák jellemzőiről, a politikai kultúráról valamint a politikai értékekről. Emellett a hallgató megismeri a településszociológia legfontosabb terminológiai apparátusát, a klasszikus és a modern településszociológiai iskolák koncepcióit. A magyar településhálózat történelmi kialakulásával és sajátosságairól kap információkat: a tanyáról, a faluról, mezővárosokról, kistelepülésekről, a városról és a fővárosról; a regionális egyenlőtlenségek artikulációjáról és annak feloldásának lehetőségeiről. A regionális egyenlőtlenségek függvényében alapvető ismereteket szerez a munkanélküliség alapfogalmairól és jellemzőiről. Oktatás típusa. Nappali tagozaton előadás + szemináriumi gyakorlatok, levelező tagozaton előadás A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája A magyar társadalomtörténet és társadalomelmélet kutatási eredményeinek folyamatos nyomon követése, a szakirodalom feldolgozása. A tananyag folyamatos aktualizálása, az új információ tananyagba való beépítése, oktatói és hallgatói szintű tudományos feldolgozása. A végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálata eredményeinek figyelembevétele. Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása: Elméleti ismeretek szerzése a tárgy tematikájának megfelelően. Szakirodalom kutatás, másodelemzés. Kontaktórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya: 60-40% Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése Előadás, szemináriumhoz fénymásolt segédanyag, internetes oldalak ajánlása, tömbösített időrend, oktatói és hallgatói prezentációk, csoportos irodalom-feldolgozás. Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás A magyar társadalom történeti fejlődésének hatásait számos oktatói kutatómunka részben, vagy egészben tartalmazza. TDK dolgozat, szakdolgozat. A tantárgy részletes leírása Magyar társadalom I. 1. Az európai társadalomfejlődés sajátosságai és Európa történeti régiói. 2. Magyarország helye az európai fejlődésben: köztes Európa és Közép-Európa. 3. Elkanyarodás, második jobbágyság, centrum és periféria. 4. A magyarországi kapitalizmus fejlődésének jellegzetességei. 5. A kettős társadalomszerkezet kérdése. 6. A gazdaság- és a városfejlődés sajátosságai. 7. Migrációs és mobilitási folyamatok. 8. A magyar társadalom osztályainak helye a társadalomszerkezetben a kiegyezéstől a Horthy-korszak végéig. 9. Magyarország demográfiai helyzetének változása a második világháború utáni időszakban. 10. Társadalmi átalakítás. 11. Kisebbségek Magyarországon. 12. Hatalom és társadalom. 13. Közgondolkodás, értékek, értékrendszerek. 14. A hétköznapi élet jellemzői. Magyar társadalom II. 1. A struktúra és a rétegződés alapfogalmai, kutatásmódszertana. 2. A Marx-féle osztályparadigma. Max Weber: osztályok és rendek. Új marxista társadalomszerkezet-elméletek. 14

15 3. Harmónia-, konfliktus-, csere- és kényszerelméletek. Konzervatív és radikális elméletek. A strukturalista-funkcionalista rétegződéselmélet és kritikája. 4. P.Bourdieu és Szelényi Iván: a tőkejavak elméletei. Tőkekonverzió, gazdasági, politikai és kulturális tőke. 5. Hatalom, privilégium, presztízs, osztályérdek és a társadalmi erőforrások egyenlőtlen birtoklása, mint a társadalmi rétegződés alapjai. 6. A társadalmi szerkezet változása. A munkásosztály elpolgárosodása, az osztályok elhalása. A globális világ. 7. Az Erdei-féle kettős társadalomszerkezet. A két osztály, egy réteg modell Magyar struktúra és rétegződéskutatások: Ferge Zsuzsa és Kolosi Tamás. 10. A Kolosi-féle L-modell és a Szelényi-féle két háromszög modell. Hankiss Elemér: a második társadalom A mobilitás alapfogalmai és kutatásmódszertana 13. A mobilitás elméletei 14. A mobilitás nemzetközi tendenciái Magyar társadalom III. 1. A politikai szociológia tárgya. A politika fogalma. Hatalom, uralom, legitimitás. Érdek és érdekérvényesítés. Pártok és párttípusok. A politikusok típusai. 2. Politikai kultúra, politikai ideológia, politikai érték. 3. Az átmenet elméleti problémái. Totális és autoriter rendszerek. 4. Az átmenet jellemzői Magyarországon. Okok és jellegzetességek. 5. A munkanélküliség általános jellemzői, alapfogalmak. 6. A munkátlanság történeti jellemzői. 7. A fogyasztói társadalom és a globális világ munkanélkülisége. A munkaerőpiac jövője. 8. Munkaerőhelyzet, munkaerő-politika Magyarországon szocialista nómenklatúra idején. 9. A 90-es évek munkanélkülisége Magyarországon. Speciális csoportok a munkátlanok tömegein belül. A településszociológia fogalma. 10. A falu és város fejlődésének eltérő vonásai, jellegzetességei. 11. A magyar településhálózat kialakulás és történetének jellegzetességei. 12. A szocialista korszakban végbement változások. Iparfejlesztés és településfejlesztés. A Csinált városok. A településszerkezet alakulása a posztkommunista átmenet időszakában. 13. A regionalitás és a régiófejlesztés. 14. A települések társadalmi problémáinak komplex szociológiai vizsgálata. Kötelező irodalom Magyar társadalom I. Valuch Tibor: Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében. Osiris Kiadó, Budapest, Magyar társadalom II, Andorka Rudolf (2001): Bevezetés a szociológiába. Budapest, Osiris Kiadó. A társadalmi rétegződés komponensei. Szerk.: Angelusz Róbert. Új Mandátum, Bp., A társadalmi mobilitás. Hagyományos és új megközelítések. Szerk.: Róbert Péter. Új Mandátum, Róbert Péter (2001): Társadalmi mobilitás: A tények és vélemények tükrében. Budapest: Századvég Kiadó. Magyar társadalom III. Societas Politica. Fejezetek a politikai szociológia köréből. Szerk.: Kéri László. Miskolc, Bíbor Kiadó Bánfalvy Csaba: A munkanélküliség. Magvető, Szelényi Iván: Városszociológia, Bp Enyedi György: Regionális folyamatok Magyarországon, Bp

16 Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere: Szemináriumi munkában való részvétel Az aláírás megszerzésének feltételei Az aláírás feltétele a szemináriumi órák rendszeres látogatása, és aktív részvétel a feldolgozó órákon, csoportos prezentáció teljesítése. Az aláírás megtagadása esetén a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szabályai az irányadóak. A vizsgára bocsátás feltételei A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint. Vizsgáztatási módszer Szóbeli vizsga a nappali tagozaton, írásbeli vizsga a levelező tagozaton. Ajánlott irodalom Magyar társadalom 1 Magyarország társadalomtörténete I-III. (Szerk.: Fokasz Nikosz, Örkény Antal) Új Mandátum Kiadó, Budapest, Erdei Ferenc: A magyar társadalom a két világháború között. Valóság 1976/4, 1976/5. Fejtő Ferenc: A népi demokráciák története. Magvető, Budapest, Fónai Mihály: Gondolatok a magyar társadalom kettős szerkezetéről. In: Valóság 1996/ Magyar társadalom II. Andorka Rudolf (1982): A társadalmi mobilitás változásai Magyarországon. Budapest: Gondolat Kiadó p. Bayer József (1998): A politikai gondolkodás története. Budapest: Osiris Kiadó p.; p. Bourdieu, Pierre (1978): A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése. Budapest: Gondolat Kiadó p. Bukodi Erzsébet: A nemzedékek közötti társadalmi mobilitás főbb jellemzői. Statisztikai Szemle, DiMaggio, Paul (1998): A kulturális tőke és az iskolai teljesítmény. In: Róbert Péter (szerk.): A társadalmi mobilitás. Hagyományos és új megközelítések. Budapest: Új Mandátum p. Erdei Ferenc (1976): A magyar társadalom a két világháború között. Valóság, 4-5. szám. Ferge Zsuzsa: Társadalmunk rétegződése. KJK, Bp., p. Gábor R. István-Galasi P.: A második gazdaság. KJK, 1981, p. Hankiss Elemér (1986): Diagnózisok 2. Budapest: Magvető Kiadó p. Kolosi Tamás (1987): Tagolt társadalom. Budapest: Gondolat Kiadó p., p. Lukács György (1971): Történelem és osztálytudat. Budapest: Magvető Kiadó p. Pokol Béla (2005): A társadalom kettős szerkezete. Szociológiai Szemle, 3: p. Szalai Erzsébet (2001): Gazdasági elit és társadalom a magyarországi újkapitalizmusban. Budapest: Aula Kiadó ; p., p Szalai Erzsébet (2004): Az első válaszkísérlet. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó p., p. Szelényi Iván: A posztkommunista társadalmak szerkezetének változása. Magyar Tudomány, sz. Tarnai István (2005): Kabai Imre: Társadalmi rétegződés és életesemények. A magyar fiatalok a posztindusztriális korszakban című könyvéről. Eszmélet, 68: Magyar társadalom III. A demokrácia 10 éve Magyarországon. Nyíregyháza, Bessenyei Könyvkiadó, Bayer József: A politikai gondolkodás története. Osiris, Hobsbawm, Eric: A szélsőségek kora. Pannonica, Lengyel László: Mozgástér és kényszerpálya. Helikon, Weber, Max: Gazdaság és társadalom. KjK Weber, Max: A politika mint hivatás. In: Weber, Max: Tanulmányok. Osiris, Bourdieu, Pierre: A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése. Gondolat, Ferge Zsuzsa: Társadalompolitikai tanulmányok. Gondolat,

17 A tantárgy neve: Népegészségügyi ismeretek a szociális munkában I III. Tanszék neve: Védőnői Módszertani és Népegészségtani Tanszék Tantárgyfelelős neve: Dr. Kósa Karolina Ajánlott félév I. III. V. Tantárgyi kód Nappali tagozat heti óraszáma Levelező tagozat félévi óraszáma Kredit Vizsgakövetelmény kollokvium kollokvium kollokvium Kötelező előtanulmányi rend A tantárgy meghirdetési gyakorisága: mintatanterv szerint aktuálisan Az oktatás nyelve: magyar A tantárgy órarendi beosztása: a Tanulmányi Osztály beosztása szerint Nappali tagozat: aktuális órarend szerint Levelező tagozat: aktuális konzultációs rend szerint tömbösítve A tantárgy státusza: kötelező Ajánlott tanterv: Szociális munka alapszak tanterve A 2006/2007 I. félév oktatói: Dr. Sárváry Attila főiskolai docens Dr. Kósa Zsigmond A 2006/2007 III. félév oktatói: Dr. Sárváry Attila főiskolai docens, Gyulai Anikó főiskolai tanársegéd A 2006/2007 V. félév oktatói: Nagy Józsefné főiskolai tanársegéd, Dr. Sárváry Attila főiskolai docens A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A népegészségügyi ismeretek ma már minden foglalkozási ágban elengedhetetlenek. Különösen érvényes ez a szociális munkára. A népegészségügyi ismeretek elméleti alapját a megelőző orvostan jelenti, ami az egészség megőrzésének, a betegségek megelőzésének és mindezekből következően az élet meghosszabbításának tudománya. A szociális munka egyik legfontosabb feladatának tekinti a népegészségügyi ismeretek terjesztését és gyakorlati alkalmazását. A társadalom tagjainak egészségi állapota és szociális helyzete összefügg egymással, egyiken nem lehet segíteni a másik figyelembe vétele nélkül. A kurzus során a hallgatók megismerkednek a magyar lakosság egészségi állapotával, az egészségi állapotot meghatározó környezeti és életmódbeli tényezőkkel. Részletesen hallanak a leggyakoribb nem fertőző betegségek epidemiológiájáról, ezen betegségek megelőzéséről. Bár a fertőző betegségek gyakorisága nagymértékben csökkent az utóbbi időben, bizonyos fertőző betegségek leküzdése továbbra is gondot okoz, illetve új fertőző betegségek jelentek meg. Ezek ismerete elengedhetetlen a szociális munka gyakorlati megvalósításához. Az egészségesebb életmód kialakításában, az egészségre káros szokások megváltoztatásában a szociális munkásnak jelentős szerepe van. A kurzus során a III. félévben a hallgatók megismerkednek a járványtani alapfogalmakkal és a legfontosabb fertőző betegségek járványtanával illetve a modern egészségfejlesztés alapjaival, koncepciójával és alkalmazott módszereivel. A hátrányos helyzetű csoportok tagjaival és problémáival a szociális munkás naponta találkozik. A társadalmon belül az egyenlőtlenségek csökkentése, az esélyegyenlőség megteremtése prioritást élvez. Az V. félévben a hallgatók átfogó képet kapnak a hátrányos helyzet kialakulásáról, a magyar társadalom hátrányos helyzetű csoportjainak ezen belül a roma lakosság - egészségügyi helyzetéről, problémáiról. Oktatás típusa: Előadás és gyakorlat. 17

18 A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája: A szakon a kétpólusú minőségbiztosítás (oktatók és hallgatók vonatkozásában) módszerei, eszközei folyamatos korszerűsítés mellett célirányosan kerülnek alkalmazásra. Kontaktórák és az órán kívüli terhelés aránya: 50 % - 50% Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése: Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás: TDK, szakdolgozat A tantárgy részletes leírása: I. félév 1. hét: Bevezetés a megelőző orvostanba és a népegészségtanba. - A megelőző orvostan múltja, jelene, jövője. - A megelőzés szintjei. 2. hét: A magyar lakosság egészségi állapota. A népegészségügyi helyzet Magyarországon. 3. hét: Bevezetés a környezet-egészségtanba. A levegőszennyeződés hatása az emberi egészségre. 4. hét: A víz- és talajszennyeződés hatása az emberi egészségre. 5. hét: Bevezetés a táplálkozás egészségtanba: tápanyagszükséglet. Az éhezés és a túltápláltság népegészségügyi jelentősége. 6. hét: Táplálkozástól függő megbetegedések. A táplálkozás szerepe a daganatok és a kardiovaszkuláris betegségek patogenezisében. 7. hét: A demográfia és az epidemiológia fogalma, tárgyköre. A halandósági elemzések módszerei és főbb tárgykörei. 8. hét: A morbiditás jellemzésére szolgáló módszerek és eljárások. A Háziorvosi Morbiditási Adatgyűjtési Program. 9. hét: A deskriptív és az analitikus epidemiológia módszertana. 10. hét: Bevezetés a nem-fertőző betegségek epidemiológiájába. A magyar lakosság egészségmagatartása (OLEF). A dohányzás hatása az egészségi állapotra. Az alkohol és drogfogyasztás hatása az egészségi állapotra. 11. hét: A kardiovaszkuláris betegségek epidemiológiája. A daganatos betegségek epidemiológiája. 12. hét: A légzőszervi betegségek (bronchitis chronica, emphysema, asthma) epidemiológiája. Az anyagcsere betegségek (diabetes,osteoporosis,obesitas) epidemiológiája. 13. hét: Másodlagos megelőzés: szűrővizsgálatok. A szűrővizsgálatok bevezetésének kritériumai, ajánlott szűrővizsgálatok. Hazánkban és más országokban alkalmazott szűrések. 18

19 14. hét: Az Egészség Évtizedének Nemzeti Programja Magyar Népegészségügyi Program I. félév, levelező tagozat 1. óra: Bevezetés a megelőző orvostanba és a népegészségtanba. - A megelőző orvostan múltja, jelene, jövője. - A megelőzés szintjei. 2. óra: A magyar lakosság egészségi állapota. A népegészségügyi helyzet Magyarországon. 3. óra: Bevezetés a környezet-egészségtanba. A levegőszennyeződés hatása az emberi egészségre. A víz- és talajszennyeződés hatása az emberi egészségre. 4. óra: Bevezetés a táplálkozás egészségtanba: tápanyagszükséglet. Az éhezés és a túltápláltság népegészségügyi jelentősége. 5. óra: Táplálkozástól függő megbetegedések. A táplálkozás szerepe a daganatok és a kardiovaszkuláris betegségek patogenezisében. 6. óra: A demográfia és az epidemiológia fogalma, tárgyköre. A halandósági elemzések módszerei és főbb tárgykörei. 7. óra: A morbiditás jellemzésére szolgáló módszerek és eljárások. A deskriptív és az analitikus epidemiológia módszertana. 8. óra: Bevezetés a nem-fertőző betegségek epidemiológiájába. A magyar lakosság egészségmagatartása (OLEF). 9. óra: A dohányzás hatása az egészségi állapotra. Az alkohol és drogfogyasztás hatása az egészségi állapotra. 10. óra: A kardiovaszkuláris betegségek epidemiológiája. A daganatos betegségek epidemiológiája. 11. óra: Az anyagcsere betegségek (diabetes, osteoporosis, obesitas) epidemiológiája. 12. óra: Másodlagos megelőzés: szűrővizsgálatok. A szűrővizsgálatok bevezetésének kritériumai, ajánlott szűrővizsgálatok. Hazánkban és más országokban alkalmazott szűrések. Az Egészség Évtizedének Nemzeti Programja Magyar Népegészségügyi Program III. félév 1. hét: A fertőző betegségek általános járványtana, járványtani alapfogalmak. A járványfolyamatok elsődleges (fertőző forrás, terjedés lehetősége, fogékony szervezet) és másodlagos mozgatóerői. 2. hét: Fertőző betegségek elleni védőoltások típusai, oltási naptár. A légúti betegségek (influenza, tuberculosis) járványtana. 19

20 3. hét: A gastrointestinális fertőzések (salmonellosis, dysenteria, campylobacteriosis, vírusos gastrointestinális fertőzések) járványtana. A hepatitis A, B és C járványtana. 4. hét: A szexuális úton terjedő betegségek (syphilis, gonorrhoea, nem gonorrhoeás urethritisek) járványtana. A HIV/AIDS járványtana, klinikuma, a megelőzés lehetőségei. 5. hét: Az egészségfejlesztés kialakulása. Az egészségfejlesztés fejlődése, fogalmi rendszere, alapdokumentumai (Alma-Ata Nyilatkozat, Ottawa Karta, Egészséget Mindenkinek). 6. hét: Az egészség értelmezése, az egészség koncepciói, egyéni tényezői. Az egészségi állapot megítélése. Társadalmi-gazdasági tényezők hatása az egészségi állapotra. 7. hét: Egészséget szolgáló állami politika. Kedvező környezet kialakulásáért tett lépések. Környezettel kapcsolatos kérdések, problémák. 8. hét: A közösség tevékenységének erősítése. Közösségi egészségfejlesztési programlehetőségek. 9. hét: Az egyéni képességek fejlesztése. A rizikószemélyiség kérdései Dohányzás problémaköre Az alkoholfogyasztás Drogfogyasztás 10. hét: Az egészségnevelés gyakorlata: Színterek és szervezeti formák Eszközök és eljárások Az egészségnevelési tevékenységet végző célcsoportok szerint. 11. hét: Az egészségnevelési módszerek rendszere, a módszertan alapfogalmai A módszerek csoportosítása elsődleges sajátosságaik alapján A tömegtájékoztatás szerepe, eszközök felhasználása. 12. hét: Az egészségnevelés színterei: Iskolák, oktatási intézmények Munkahelyek Egészségügyi és szociális alapellátás. 13. hét: Egészségpolitika I. Az egészségügyi rendszerek szerkezete és működése. Az egészségpolitika alapelvei a modern társadalmakban. 14. hét: Egészségpolitika II. A magyar egészségügyi rendszer felépítése és működése. Az Európai Unió egészségpolitikája. Egészségügyi reformok az Európai Unió országaiban. 20

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006 A szociális munka alapképzés Nyíregyházán 1990-ben indult az általános szociális munkás képzés. A képzés indítása

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2007 A szociális munka alapképzés Nyíregyházán 1990-ben indult az általános szociális munkás képzés. A képzés indítása

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK

SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): szakért felelős kar: Képzési idő: SZOCIÁLIS MUNK LPKÉPZÉSI SZK társadalomtudományi, szociális alap nappali

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mechatronikai mérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése PDB2304L Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Felsőoktatási szakképzés megjelölése: Indított szakirányok: Képzési terület: Besorolási szak: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2013/2014 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2013/2014. tanév SZOCIÁLPEDAGÓGIA alapképzési szak NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Patyi Gábor oktatási dékánhelyettes Dr. Molnár

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS

KOMMUNIKÁCIÓ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS CIÓ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZ 1. A képzési cél A képzés célja, hogy felkészítsen a társadalmi kommunikáció alapvető intézményein kommunikációs munka végzésére. Ennek érdekében a szakon oklevelet szerzőknek

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak 2008 Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: társadalomtudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ AZ ALAPKÉPZÉSI TANULMÁNYAIKAT 2014 SZEPTEMBERÉBEN MEGKEZDŐ HALLGATÓK RÉSZÉRE: CSECSEMŐ ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT Szerkesztette: Mészárosné Dr. Darvay Sarolta Technikai

Részletesebben

Bevezetés MI A SZOCIOLOGIA?

Bevezetés MI A SZOCIOLOGIA? Bevezetés MI A SZOCIOLOGIA? Dr. Bartal Anna Mária egyetemi docens 11/24/10 1 11/24/10 2 Tananyag, követelmények kötelező irodalom: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába.2006. Osiris kiadó Vizsga: 50

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI AZ EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: egészségügyi gondozás és prevenció (Health Care and Disease Prevention) 2. Az

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

A szociális munka alapszak MINTATANTERVE 2006/2007

A szociális munka alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 A szociális munka alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 Nappali tagozat Javasolt jellege 05014 Szociális munka kollokvium 28 28 5 köt. 05015 Szociális munka gyakorlat gyak. jegy 0 42 3 köt. 05016 Szociológia

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz II. évfolyam GI szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz LEVELEZŐ Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szervezeti magatartás és vezetés Tanszék:Vállalkozás

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. Az alapképzési szak megnevezése: Műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYIGONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ

EGÉSZSÉGÜGYIGONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI KAR EGÉSZSÉGÜGYIGONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ Hatályos: 2015. szeptember 01-től EGÉSZSÉGÜGYIGONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia NYME-SEK Természettudományi és Mőszaki Kar Mősz. Inf. és Gazdaságtud. Intézet TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember Pszichológia Ipari termék- és formatervezı alapszak nappali tagozat

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS (D.2.2.) tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS (D.2.2.) tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment alapszak Vállalkozásszervező szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS (D.2.2.) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/2015. tanév II. (tavaszi) félév A KURZUS ALAPADATAI

Részletesebben

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12.

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 Teológia alapszak

Részletesebben

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak Indított szakirányok: védőnő Képzési terület: orvos és egészségtudományi Képzési ág: egészségtudományi Képzési ciklus: alapképzés, BSc. Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1

A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 A tantervben szereplő követelmények: aláírás: kritérium követelmény beszámoló: háromfokozatú

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) LEVELEZŐ ÉS TÁVOKTATÁS TAGOZAT Szakirányok BANKI SZAKIRÁNY CONTROLLING SZAKIRÁNY

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Tanári mesterszak (5 féléves képzés) - család- és gyermekvédő tanár adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások zárószigorlat

Tanári mesterszak (5 féléves képzés) - család- és gyermekvédő tanár adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások zárószigorlat Tanári mesterszak (5 féléves képzés) - család- és gyermekvédő tanár adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások zárószigorlat - ének-zene tanár adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások zárószigorlat

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított specializáció: fordítói specializáció Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: bölcsészettudomány

Részletesebben

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: ÖZGAZDÁSZTANÁR (VÁLLALOZÁSI ISMERETE) [osztatlan tanári 10 féléves] Emberi erőforrások BA szakspecifikus tanegységekkel Okleveles

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Mesterképzések (nappali és levelező tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK MSc/MA képzés bemutatása karonként nappali

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája Fejlődéslélektan A tantárgy típusa DF

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali előfeltétel Kredit Kódja neve NBG_GI804G0

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR szakirányú továbbképzési szak Képzés célja: A megújuló tanárképzésben a mentortanár képzés célja a pedagógiai kultúra megerősítése, amelynek segítségével a tanárjelöltek nyitottak

Részletesebben

Egészségügyi szervezı alapszak. A szak képzési és kimeneti követelményei a15/2006. (IV. 3.) OM rendelet melléklete szerint:

Egészségügyi szervezı alapszak. A szak képzési és kimeneti követelményei a15/2006. (IV. 3.) OM rendelet melléklete szerint: Egészségügyi szervezı alapszak A szak képzési és kimeneti követelményei a15/2006. (IV. 3.) OM rendelet melléklete szerint: 1. Az alapképzési szak megnevezése: egészségügyi szervező. 2. Az alapképzési szakon

Részletesebben

M1852. FELADATOK A szükségletek és erőforrások felmérésének feladatai a 1852

M1852. FELADATOK A szükségletek és erőforrások felmérésének feladatai a 1852 M FELADATOK Felméri az egyéni szociális szükségleteket, erőforrásokat, helyi cselekvési lehetőségeket; értelmezi az emberi szükségleteket és a szükségletkielégítés 4 hiányait Felismeri az egyéni, csoportos

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB07 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás 1. 3. A tantárgy megnevezése (angolul):

Részletesebben

Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a

Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a pedagógus szemével Horváth Ágnes Alapismereti és Szakmódszertani Tanszék, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Vázlat Kulcsszavak: ifjúságsegítő, tudományág,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

Mesterképzési szakok. - tanári mesterképzési szak tovább

Mesterképzési szakok. - tanári mesterképzési szak tovább Mesterképzési szakok - alkalmazott nyelvészet adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások - andragógia adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások - nemzetközi tanulmányok adatlap mintatanterv:

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB44 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás (pny.) 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Pedagógiai szociálpszichológia M 1010 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA)

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) Általános tudnivalók a szakról Az alapszakon szerezhető végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) Az alapszakon szerezhető szakképzettség

Részletesebben

MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS

MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS MŰVELŐDSZERVEZŐ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZ 1. A képzési cél Olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, a felnőttképzési helyi nyilvánosság munkaterületein elemző,

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. 2014/2015. tanév

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. 2014/2015. tanév SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA felsőoktatási szakképzés Moderátor szakirány 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron 1 Kommunikáció és média

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata)

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak, Vállalkozásszervező Szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok:

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6798 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Gazdálkodási és menedzsment szak Statisztikus

Részletesebben

SZOCIÁLPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

SZOCIÁLPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK SZOCIÁLPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: foglalkoztatáspolitika szakirány Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: mester Képzési forma (tagozat): nappali A szakért

Részletesebben

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított specializációk: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK művelődésszervező felnőttképzési szervező

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: fordítói szakirány Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: mester Képzési forma (tagozat): nappali, levelező A szakért

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA)

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapszak

Műszaki szakoktató alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki szakoktató alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Közösségi (EU) pénzügyek. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Közösségi (EU) pénzügyek. tanulmányokhoz III. évfolyam Pénzügy és számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Közösségi (EU) pénzügyek tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Közösségi (EU) pénzügyek

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz II. évfolyam Gazdaságinformatikus Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: E-business Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

Mintatanterv Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat

Mintatanterv Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat TLIB1EB Bevezetés a könyvtári ismeretekbe 0+5 gy 1 K L TSOC1EB Szociológia 5+5 k 2 K T TBIB1EB Bibliaismeret 5+0 k 1 K T TVSZ1EB Vallás és szociáletika 5+0 k 1

Részletesebben

PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35. Levező tagozat MESTERSZAK

PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35. Levező tagozat MESTERSZAK PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 Levező tagozat MESTERSZAK Tantárgyi útmutató 2014/2015 tanév tavaszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Antal Zsolt PhD

Részletesebben

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített)

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített) TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített) Szakkollégiumi műhely megnevezése: Meghirdetés féléve: Tantárgy/kurzus megnevezése: BGF GKZ Szakkollégiuma 2011/2012. tanév II. félév SZAKKOLLÉGIUM

Részletesebben