DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK"

Átírás

1 DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2007

2 A szociális munka alapképzés Nyíregyházán 1990-ben indult az általános szociális munkás képzés. A képzés indítása óta mintegy 1000 hallgató végzett és helyezkedett el a munkaerőpiacon szeptemberétől a lineáris képzési rendszerben a szociális munka alapszak 7 féléves képzéssel indul nappali és levelező tagozatokon. A szociális munkás képzés széleskörű gyakorlati bázisra épített magas szintű elméleti szakmai, társadalomtudományi megalapozottságú képzés, melynek végére a hallgatók képesek tudásukat, ismereteiket szintetizálva a gyakorlatban dolgozni. A képzés fő tanulmányi területei a következők: A szociális munka elmélete és gyakorlata Társadalompolitika- Szociálpolitika Társadalomismeret Pszichológia Népegészségügy Jog A szociális munkás képzés 40%-át a gyakorlati oktatás teszi ki, ezen belül a szociális munka gyakorlata a leghangsúlyosabb. A háromszintű gyakorlati képzés része a hagyományos képzésben a hatodik, a szociális munka alapszakon a hetedik félévben teljesítendő összefüggő egy féléves intézményen kívüli gyakorlat. A színvonalas gyakorlati oktatást 112 terepgyakorlatot biztosító intézmény segíti, melyek szolgáltatásaikat tekintve lefedik a szociális munkásokat foglalkoztató intézmények teljes vertikumát. A szociális munkás szakma: A szociális munka olyan szakmai tevékenység, amely egy időben segít javítani és helyreállítani egyének, családok, csoportok és közösségek élet- és működőképességét, valamint hozzájárul az ehhez szükséges komplex feltételek javításához. E tevékenység az ember és a környezete között fennálló viszony módosítására, javítására irányul a szociális problémák megelőzése, vagy kezelése érdekében. A szociális munkás a szociális problémák megoldását valamennyi lehetséges erőforrás mozgósításával és felhasználásával végzi. A képzés célja olyan ismeretek nyújtása, és olyan készségek, képességek (beállítódás, értékrend, szemlélet, személyiség) kifejlesztése, amelyek lehetővé teszik az alábbi feladatok megoldását: - a társadalom (gazdaság, politika, kultúra stb.) valóságos működési szabályszerűségeinek felismerése és elemzése; - a társadalmilag kedvezőtlen helyzeteket létrehozó okok feltárása és mindazon eszközöknek az áttekintése és mozgósítása, amelyek ezen okok kialakulását megelőzhetővé teszik; - a különböző élethelyzetekben kialakuló szociális problémák felismerése és ezek össztársadalmi összefüggésben való szemlélete; - az egyének, családok és közösségek problémamegoldó - képességének javítása, saját gazdasági, társadalmi, érzelmi, biológiai, családi és személyközi okokból fakadó szociális problémáik felismerésére és megoldására; - az egyének és közösségeik összekapcsolása nehéz élethelyzetük javítását szolgáló társadalmi és állami intézményekkel, elvárásokkal és szolgálatokkal, jog- és érdekérvényesítő képességeik fejlesztésének segítése; - az adott szociálpolitikai intézmény- és eszközrendszer fejlesztésének és megújításának kezdeményezése társadalmi, intézményi, szakmai és politikai szinten; - a szociális munka kompetencia - határainak kijelölése, más szakemberekkel való együttműködés, más szakmák bevonása a szociális munkás illetékességi körén kívül eső problémák megoldásába. 2

3 A szociális munkás, hasonlóan más segítő foglalkozású szakemberekhez, teljes személyisége involválásával gyakorolja hivatását. Ennek során gondosan ügyel kliensei szuverenitása, döntési és akaratnyilvánítási szabadsága csorbítatlanságára. Mint szakember nem minősít, hanem hivatása szabályai szerint segít. Tevékenysége hatékonyságát fokozandó, klienseivel igyekszik a kölcsönös bizalom légkörét kialakítani. A képzés során szerzett szakmai tudással, empátiával, fejlett problémamegoldó készséggel, holisztikus szemlélettel rendelkező szakemberré válik, aki segít a szociális és mentális problémákkal küzdő embereknek. A szociális munkás feladata közvetíteni a kliens és környezete között abban az esetben, ha interakciós zavar áll fenn, és ezt a felek nem tudják megoldani, kezelni. A beavatkozás célja, hogy a zavar megszűnjön és az eredeti állapot helyreálljon. Szakunk nemzetközi kapcsolatai: Az általános szociális munkás szak több Európai Unióhoz tartozó országgal és az Egyesült Államokkal működtet nemzetközi kapcsolatot. Az együttműködések keretében lehetőség van a diákok számára külföldi tanulmányi útra, szakmai gyakorlatra, külföldi vendégoktatók előadásait hallgatni, tantárgyait tanulni. A cserekapcsolatok keretében oktatóink oktatói és kutatói munkában működnek együtt a partner intézményekkel. Képzésünk kapcsolatai: - Finnország: Oulu Polytechnic - Németország, Eishtätt: Katholische Universität Eichstätt - Németország, München: Katholische Stiftungsfachhochschule - Németország, Kassel: Universität Kassel - Egyesült Államok, Louisville-i Egyetem: Kent Shool of Social Work - Anglia, Birmingham: Aston University-Aston Business School - Csehország: University of Ostrava - Csehország: South Bohemian University - Ausztria: Fh-Campus Wien - Románia: Partiumi Keresztény Egyetem - Szlovákia: University of Trnava A felsorolt intézményekből a szak rendszeresen fogad vendégoktatókat is, akik nemcsak az elméleti képzést segítik, hanem speciális kurzusok formájában a szakma gyakorlati oktatásában is aktív szerepet vállalnak. A szak széleskörű nemzetközi kapcsolataiból adódóan hallgatóink számára rendszeresen lehetőség nyílik arra is, hogy gyakorlatukat külföldi intézményekben teljesíthessék, valamint nemzetközi hallgatói programokhoz kapcsolódjanak. Szakunkon országos valamint regionális kutatásokban való részvételre is lehetőség nyílik, amelyek eredményeit a hallgatók TDK konferenciákon mutatnak be, továbbá pályamunkájukkal Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon is szerepelhetnek. A szakon az eddigiek során is elmélyült kutatómunka folyt, az elmúlt tizenöt évben a szak oktatói két nemzetközi kutatási programba is bekapcsolódtak. Négy, az Országos Tudományos Kutatási Alap által támogatott, illetve két, az Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások keretén belül finanszírozott kutatás folyt a szak oktatóinak kezdeményezésére. 3

4 A Szociális Munka Alapszak az alapszakon tanuló hallgatók számára a kötelezően választandó és szabadon választható tárgyak keretein belül biztosít lehetőséget az egyéni elmélyülésre egyes tudományterületeken, melyek előkészíthetik, illetve elősegíthetik a későbbi mesterképzésbe való belépést. 4

5 A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA Szak neve: Szociális munka alapszak Indított szakirányok: - Szociális munka alapszak Képzési programja Képzési terület, képzési ág: társadalomtudományi, szociális Képzési ciklus: Alapképzés (Bachelor, BA) Képzési forma (tagozat): nappali, levelező Szakért felelős kar: Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Képzési idő: Félévek száma: 7. Az oklevélhez szükséges kreditek száma: Összes kontaktóra száma: nappali tagozaton: óra levelező tagozaton: 940 óra Szakmai gyakorlat ideje, kreditje, jellege: Tagozat Ideje a Óraszáma Kredit értéke Jellege mintatanterv szerint Nappali tagozaton I IV Intézményen kívüli, alapozó V - VI Intézményen kívüli, elmélyítő VII Összefüggő szakmai Levelező tagozaton gyakorlat I IV Intézményen kívüli, alapozó V - VI 56 9 Intézményen kívüli, elmélyítő VII Összefüggő szakmai gyakorlat 5

6 Az alapszak képzési és kimeneti követelményei a 15/2006 (IV.3.) OM rendelet 2. sz. melléklete alapján SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: szociális munka 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) szakképzettség: szociális munkás a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Social Worker 3. Képzési terület: társadalomtudományi 4. Képzési ág: szociális 5. A képzési idő félévekben: 7 félév 6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 30 kredit 6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit 6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 20 kredit 6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 90 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat kreditértéke: 30 kredit. 7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: A képzés célja olyan szociális munkások képzése, akik felkészültek az emberi viselkedésről és a társadalmi rendszerekről szóló elméletek felhasználásával, az emberi jogokon és a társadalmi igazságosság elvein alapuló, a társadalmi integrációt, a demokratikus viszonyok erősítését szolgáló szakmai szociális munka végzésére. Képesek az ember és a társadalmi környezete közötti harmónia kialakítására és megőrzésére, a feszültségeket hordozó viszonyok, szociális problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. Továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. A szociális képzési ág közös kompetenciái Az alapfokozattal rendelkezők ismerik: tevékenységükhöz szükséges, szociális munkára vonatkozó, továbbá a társadalomismereti, társadalom- és szociálpolitikai, pszichológiai, jogi, igazgatási, egészségügyi, pedagógiai ismeretrendszerek alapjait; a szociális segítségnyújtáshoz szükséges információszerzés módjait és a legfontosabb információforrásokat; a különböző társadalmi és szociális problémákat, a kielégítetlen szükségleteket, a veszélyeztető tényezőket; Alkalmasak: a társadalomról, a szociális tevékenység felhasználóiról, célcsoportjairól és azok környezetéről szóló információk és tapasztalatok összegyűjtésére és rendszerezésére; az informatikai eszközök használatára; a szociális szakmai tevékenység tanulásához szükséges szövegek, elemzések, vizuális jelek, táblázatok, adatsorok, diagramok megértésére, értelmezésére. Az alapfokozat birtokában a szociális munkások képesek: a társadalmi folyamatok működési szabályszerűségeinek, a társadalmilag kedvezőtlen helyzeteket létrehozó okoknak, következményeknek a felismerésére, kritikus és rendszerszerű elemzésére; 6

7 a különböző életciklusokban és élethelyzetekben kialakuló szociális problémák, veszélyeztető tényezők felismerésére, feldolgozására és elemzésére; az egyén és társadalmi környezete közötti interakciók társadalmi összefüggéseiben való értelmezésére; az egyének, családok, csoportok, közösségek problémakezelő és megoldó képességének javítására, társadalmi integrációjuk, szociális biztonságuk elősegítésére; az egyén és környezete erőforrásainak feltárására és hasznosítására; a szociális munka tanulásához szükséges információforrások, a szakmai gyakorlatban használatos dokumentációk használatára. Az alapfokozat birtokában a szociális munkások alkalmasak: a szociális munkát folytató intézményekben, szervezetekben munkakörök betöltésére; az elsajátított problémakezelő komplex stratégiák, technikák hatékony használatára, a közvetlen szociális munkafolyamatok kreatív megvalósítására; a szociális munkát felhasználók kapcsolatainak, érdekérvényesítő képességének fejlesztésére a szociálpolitika döntéshozóival való kapcsolatukban, emberi jogi ügyeket illetően eligazításra. A szakon végzettek rendelkeznek együttműködő; kapcsolatteremtő képességgel; kommunikációs készséggel; a szociális munka vonatkozásában minőségtudattal; értékelés és önértékelés képességével; közvetítői, képviselői, tanácsadói feladatok végzése során személyes felelősséggel, alkalmazkodó képességgel; idegen nyelvtudással, a szakmai erkölcs iránti elkötelezettséggel, szakmai identitással. 8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök): alapozó képzés: kredit szociális, társadalomismereti (szociológia, közgazdaságtan), társadalom- és szociálpolitikai, pszichológiai, (nép)egészségügyi, információs technológiai, jogi és igazgatási alapismeretek; szakmai törzsanyag: kredit szociális munka elmélete, gyakorlata, munkaformái, módszerei, területei; társadalomismeret; társadalom- és szociálpolitika; pszichológia; jog és igazgatás a szociális munkában; (nép)egészségügyi és pedagógiai ismeretek a szociális munkában; differenciált kötelezően választandó szakmai modulok. 9. Szakmai gyakorlat: A szakmai gyakorlat részét képezik: a kiscsoportos tantermi gyakorlatok, a terepgyakorlatok és a terepgyakorlatokhoz kapcsolódó kiscsoportos feldolgozó szemináriumok, amelyekért a képző intézmény felel. Az intenzív szakmai gyakorlat legalább egy féléven át végzett folyamatos, hetenként legalább 8 órás, terepen folyó gyakorlatot jelent, amelynek kreditértéke 30 kredit. 10. Nyelvi követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges. Az alapszak ajánlott tanterve/mintatanterve: (mellékletben) Szakdolgozat: A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 20 kredit. 7

8 Záróvizsga: Komplex záróvizsga a képzés ismeretanyagát integrálva, melynek részei: szakdolgozat megvédése, elméleti vizsga a szociális munka, valamint a társadalom és szociálpolitika tárgyakból. 8

9 SZOCIÁLIS MUNKA INTÉZET SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK Prof. Dr. Molnár Péter, egyetemi tanár, intézet igazgató, alapszakfelelős Patyán László főiskolai docens, szervezéssel megbízott oktató Plajner Mónika, oktatásszervező Kósa Szilvia informatikus Vámosi Katalin szaki ügyintéző SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAKOS HALLGATÓK KÉPZÉSÉBEN RÉSZTVEVŐ TANSZÉKEK Alkalmazott Társadalomtudományi Tanszék Elméleti Egészségtudományi és Alkalmazott Pszichológia Tanszék Védőnői Módszertani és Népegészségtani Tanszék Egészségügyi Informatikai Tanszék Idegennyelvi és Egészségtudományi Szaknyelvi Lektorátus Tanszékvezető: Dr. Fábián Gergely Ph.D. főiskolai docens Tanszékvezető: Dr. Kalapos István Ph.D. Tanszékvezető: Dr. Kósa Zsigmond Ph.D. főiskolai docens Tanszékvezető: Dr. Ködmön József Ph.D. főiskolai docens Lektorátusvezető: Tilki Ágnes 9

10 A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TANTÁRGYI PROGRAMJAI KÖTELEZŐ TÁRGYAK 10

11 A tantárgy neve: Információs technológiai ismeretek a szociális munkában. Tanszék neve: Alkalmazott Társadalomtudományi Tanszék Tantárgyfelelős neve: Dr. Fábián Gergely, Ph.D. főiskolai docens Ajánlott félév I/1 Tantárgyi kód 05020; 05020L Nappali tagozat heti óraszáma 1+0 Levelező tagozat félévi óraszáma 8 Kredit 2 Vizsgakövetelmény Gyakorlati jegy Kötelező előtanulmányi rend A tantárgy meghirdetési gyakorisága: mintatanterv szerint aktuálisan Az oktatás nyelve: magyar A tantárgy órarendi beosztása: Nappali tagozat: aktuális órarend szerint Levelező tagozat: aktuális konzultációs rend szerint tömbösítve A tantárgy státusza: kötelező Ajánlott tanterv: Az általános szociális munkás szak tanterve A 2007/2008 I. félév oktatója: Furák Róbert szakvizsgázott szociális munkás, tereptanár, szociálpolitikai szakértő. A képzésben segítséget nyújt Halász Sándor rendszerszervező mérnök A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat az alapvető információs technológiai ismeretekkel, valamint a szociális területen alkalmazható szoftverek sajátosságaival, jellemzőivel, alkalmazási lehetőségeivel. A hallgatók önállóan tudjanak megtervezni a szakmai munkát segítő informatikai hálózatot. Ismerjék azon alapelveket, melyek alkalmazásával lehetőség nyílik a szakmai munka dokumentációjának rendszerbe történő áttekintésére és átláthatóvá válik az informatika alkalmazásának előnyei. Oktatás típusa: nappali tagozaton előadás, prezentáció és órai, kiscsoportos gyakorlatok. A kiscsoportos gyakorlatokon a hallgatók alkalmazási eljárásokat próbálnak ki. Minden hallgatónak kötelező a csoportmunkában való részvétel. Levelező tagozaton az oktatás típusa előadás. A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája: Az információs technológia, illetve az alkalmazások fejlődésének és eredményeinek folyamatos nyomon követése, a szakirodalom feldolgozása. A tananyag folyamatos aktualizálása, az új információ tanagyagba való beépítése. A végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálata eredményeinek figyelembevétele. Kontaktórák és az órán kívüli terhelés aránya: % Alkalmazott oktatási módszerek, az oktatás segítése: előadás, az elméleti alapokhoz fénymásolt segédanyag, internetes oldalak ajánlása, tömbösített időrend, prezentációk. Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás: A Mentál-Profi Bt. közreműködésével 2002 óta folyó a személyes gondoskodást nyújtó intézmények informatikai fejlesztési eredményeinek az áttekintése. A főiskolai karon folyó informatikai kutatások eredményeinek feldolgozása. A gyakorlati/szemináriumi jegy megszerzésének feltételei: A hallgatók záró házi dolgozat keretein belül tervezzenek egy informatikai hálózatot egy választott személyes gondoskodást nyújtó intézményben. Határozzák meg az informatikailag kezelendő szakmai feladatok, dokumentumok rendszerét, a felhasználásra szánt programok működésének alapelveit. Mutassák be, hogy mi az előnye az általuk tervezett rendszer alkalmazásának. A záró dolgozatot Power Point prezentációban készítsék el. Amennyiben ezt nem sikerül az első alkalommal teljesíteni, B (újabb írásbeli dolgozat), illetve C vizsgára (szóbeli számonkérés két oktató jelenlétében) van lehetőség. 11

12 A tantárgy részletes leírása: 1.A számítástechnika alapjainak, és eszközeinek általános ismertetése (Számítógép, Hálózat) A számítógépek kiválasztásánál figyelembeveendő szempontok: a. Milyen feladatott akarunk a gépekkel megoldani? b. Egyedi gépként vagy hálózatban akarunk dolgozni? c. Milyen felhasználói programot akarunk használni? 2. A számítástechnika alapjainak, és eszközeinek ismertetése A számítógépek jellemzői: d. Az alaplap és processzor típusa, és gyorsasága. e. A memória nagysága, és gyorsasága. f. A belső adattároló kapacitása. g. A külső egységek kapacitása. (CD. DVD, Floppy, Pen drive) h. Monitor mérete és felbontása, típusa. i. Nyomtató típusa, és mérete. j. Operációs rendszer kiválasztás 3. A számítástechnika alapjainak, és eszközeinek ismertetése (Hálózat) A belsőhálózat (LAN) kialakításának jellemzői: k. 10/100 as hálózati kártya l. Cat 5 minőségű kábel m. Max 60 % os kihasználtságú hálózati eszközök switch-ek 4. Irodai programcsomagok ismertetése: Word szövegszerkesztési gyakorlatok. 5. Irodai programcsomagok ismertetése: Excel táblázatkezelési gyakorlatok. 6. Irodai programcsomagok ismertetése: Power Point gyakorlatok. 7. Kommunikációs technológiák ismertetése: Internet levelezés. 8. A személyes gondoskodást nyújtó intézményekben végzett szakmai munka informatikai támogatásának alapelvei. 9. Hálózatok tervezése a személyes gondoskodást nyújtó intézményekben. 10. Szakmai szoftverek ismertetése: M-SZOFT programcsomagok elkészítésének szakmai irányelvei 11. Szakmai szoftverek ismertetése: M-SZOFT Alapellátás programcsomag. Bemutatásra kerül a szoftver felépítésének rendszere. Működésének alapelvei. Használatnak előnyei. Fejlesztésének lehetőségei. 12. Szakmai szoftverek ismertetése: M-SZOFT Szakellátás programcsomag. Bemutatásra kerül a szoftver felépítésének rendszere. Működésének alapelvei, használatának előnyei. Fejlesztésének lehetőségei. 13. Szakmai szoftverek ismertetése: M-SZOFT Értéknyilvántartás programcsomag. Bemutatásra kerül a szoftver felépítésének rendszere. Működésének alapelvei. Használatnak előnyei. Fejlesztésének lehetőségei. 14. Szakmai szoftverek ismertetése: M-SZOFT programcsomagok összefoglalás. Bemutatásra kerül a szoftverek együttműködésének előnyei. Hálózati működtetésük rendszere. Kötelező irodalom: Külön a képzéshez összeállított jegyzet. Az M - Szoft programcsomagok leírása. Ajánlott irodalom: -Kiss Gábor: Operációs rendszerek Barhács Oktató Központ: Számítógépes Hálózatok elmélete Barhács Oktató Központ: Számítástechnikai alapismeretek Szociális Kézikönyv I-II. Kötet Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet Oross Jolán: Gondozási tervek a szociális intézményekben. -Módszertani Hírlevél, 2000/1. Szociális és Családügyi Minisztérium Szociálpolitikai Fejlesztési Központ, Budapest Mit kell tudni a PC-ről. Computerbooks Budapest Évközi ellenőrzés: gyakorlati munkában való részvétel 12

13 Az aláírás megszerzésének feltételei: Az aláírás feltétele az órák rendszeres látogatása, és aktív részvétel a csoportmunkában. Az aláírás megtagadása esetén a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szabályai az irányadóak. 13

14 A tantárgy neve: Magyar társadalom I-III. Tanszék neve: Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Alkalmazott Társadalomtudományi Tanszék Tantárgyfelelős neve: Dr. Fábián Gergely Tantárgy neve: Magyar társadalom I. Magyar társadalom II. Magyar társadalom III. Ajánlott félév: I. II. IV. Tantárgyi kód (nappali, levelező tagozat): 05017, 05017L 05023, 05023L 05036, 05036L Nappali tagozat heti óraszáma: Levelező tagozat félévi óraszáma: Kredit: Vizsgakövetelmény: Kollokvium Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Kötelező előtanulmányi rend: - Magyar társadalom I. (05017, 05017L) Magyar társadalom II. (05023, 05023L) Az ajánlott tantervben mely /alap-/szakok szerepeltetik? Szociális Munka Alapszak A tantárgy meghirdetési gyakorisága: Mintatanterv szerint aktuálisan Az oktatás nyelve: Magyar A tantárgy órarendi beosztása: Nappali tagozaton: aktuális órarend szerint. Levelező tagozaton: aktuális konzultációs rend szerint tömbösítve A tantárgy státusza: Kötelező Oktató/-k/ névsora: Dr. Fábián Gergely, főiskolai docens, Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Alkalmazott Társadalomtudományi Tanszék. Jóna György, főiskolai tanársegéd, Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Alkalmazott Társadalomtudományi Tanszék. A tantárgy általános és speciális céljai: A magyar társadalom című tantárgyak célja, hogy a szociális munkás hallgató társadalomtörténeti folyamatokba ágyazva átfogó ismereteket szerezzen napjaink Magyarországának szociokulturális viszonyairól. Ennek érdekében társadalomtörténeti ismereteket sajátít el, majd a társadalmi rétegződésről, mobilitásról és az oktatási rendszer által nyújtott esélyekről szerez információkat. Emellett a politikai szociológia összefüggéseiről, a munkanélküliségről és a hazai települési-regionális egyenlőtlenségekről kap szemléletet. Magyar társadalom I. A magyar társadalom I. kurzus keretein belül a hallgató ismereteket szerez a magyar társadalom történetéről, elsődlegesen a XX. század legfontosabb társadalmi folyamatairól. Megismeri a kettős társadalomszerkezet jellemzőit, a második világháború utáni legfontosabb társadalmi és politikai folyamatokat. Magyar társadalom II. Ebben a blokkban a hallgató megismeri a mobilitás és rétegződés fogalmi rendszerét, kutatásmódszertanát és a hozzá kapcsolódó hazai- és nemzetközi elméleteket. Információkat kap arról, hogy a korábbi évszázadokban a magyar társadalom milyen szempontok szerint rétegződött, illetve ennek napjainkban milyen hatásai vannak. Rendszerszerű tudást szerez a második világháborút követő struktúra- és mobilitás vizsgálatokról, melyek funkcionalista és strukturalista szempontok szerint készültek. Emellett ismereteket gyűjt az oktatási rendszer történetéről, az oktatás teremtette lehetőségekről, az iskola társadalmi funkcióiról, az iskolai struktúra, az esélyek kiegyenlítődésének összefüggéseiről, a szocializáció szerepéről és ágenseiről valamint a látens tanterv funkcióiról. 14

15 Magyar társadalom III. Ez a blokk lehetőséget biztosít a hallgató számára, hogy adekvát ismereteket szerezzen a politikai rendszerek belső struktúrájáról, mechanizmusairól, legfontosabb sajátosságairól. A hatalom, uralom és legitimitás problematikájáról kap információkat, a politikai ideológiák jellemzőiről, a politikai kultúráról valamint a politikai értékekről. Emellett a hallgató megismeri a településszociológia legfontosabb terminológiai apparátusát, a klasszikus és a modern településszociológiai iskolák koncepcióit. A magyar településhálózat történelmi kialakulásával és sajátosságairól kap információkat: a tanyáról, a faluról, mezővárosokról, kistelepülésekről, a városról és a fővárosról; a regionális egyenlőtlenségek artikulációjáról és annak feloldásának lehetőségeiről. A regionális egyenlőtlenségek függvényében alapvető ismereteket szerez a munkanélküliség alapfogalmairól és jellemzőiről. Oktatás típusa. Nappali tagozaton előadás + szemináriumi gyakorlatok, levelező tagozaton előadás A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája A magyar társadalomtörténet és társadalomelmélet kutatási eredményeinek folyamatos nyomon követése, a szakirodalom feldolgozása. A tananyag folyamatos aktualizálása, az új információ tananyagba való beépítése, oktatói és hallgatói szintű tudományos feldolgozása. A végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálata eredményeinek figyelembevétele. Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása: Elméleti ismeretek szerzése a tárgy tematikájának megfelelően. Szakirodalom kutatás, másodelemzés. Kontaktórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya: 60-40% Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése Előadás, szemináriumhoz fénymásolt segédanyag, internetes oldalak ajánlása, tömbösített időrend, oktatói és hallgatói prezentációk, csoportos irodalom-feldolgozás. Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás A magyar társadalom történeti fejlődésének hatásait számos oktatói kutatómunka részben, vagy egészben tartalmazza. TDK dolgozat, szakdolgozat. A tantárgy részletes leírása Magyar társadalom I. 1. Az európai társadalomfejlődés sajátosságai és Európa történeti régiói. 2. Magyarország helye az európai fejlődésben: köztes Európa és Közép-Európa. 3. Elkanyarodás, második jobbágyság, centrum és periféria. 4. A magyarországi kapitalizmus fejlődésének jellegzetességei. 5. A kettős társadalomszerkezet kérdése. 6. A gazdaság- és a városfejlődés sajátosságai. 7. Migrációs és mobilitási folyamatok. 8. A magyar társadalom osztályainak helye a társadalomszerkezetben a kiegyezéstől a Horthy-korszak végéig. 9. Magyarország demográfiai helyzetének változása a második világháború utáni időszakban. 10. Társadalmi átalakítás. 11. Kisebbségek Magyarországon. 12. Hatalom és társadalom. 13. Közgondolkodás, értékek, értékrendszerek. 14. A hétköznapi élet jellemzői. Magyar társadalom II. 1. A struktúra és a rétegződés alapfogalmai, kutatásmódszertana. 2. A Marx-féle osztályparadigma. Max Weber: osztályok és rendek. Új marxista társadalomszerkezet-elméletek. 15

16 3. Harmónia-, konfliktus-, csere- és kényszerelméletek. Konzervatív és radikális elméletek. A strukturalista-funkcionalista rétegződéselmélet és kritikája. 4. P.Bourdieu és Szelényi Iván: a tőkejavak elméletei. Tőkekonverzió, gazdasági, politikai és kulturális tőke. 5. Hatalom, privilégium, presztízs, osztályérdek és a társadalmi erőforrások egyenlőtlen birtoklása, mint a társadalmi rétegződés alapjai. 6. A társadalmi szerkezet változása. A munkásosztály elpolgárosodása, az osztályok elhalása. A globális világ. 7. Az Erdei-féle kettős társadalomszerkezet. A két osztály, egy réteg modell Magyar struktúra és rétegződéskutatások: Ferge Zsuzsa és Kolosi Tamás. 10. A Kolosi-féle L-modell és a Szelényi-féle két háromszög modell. Hankiss Elemér: a második társadalom A mobilitás alapfogalmai és kutatásmódszertana 13. A mobilitás elméletei 14. A mobilitás nemzetközi tendenciái Magyar társadalom III. 1. A politikai szociológia tárgya. A politika fogalma. Hatalom, uralom, legitimitás. Érdek és érdekérvényesítés. Pártok és párttípusok. A politikusok típusai. 2. Politikai kultúra, politikai ideológia, politikai érték. 3. Az átmenet elméleti problémái. Totális és autoriter rendszerek. 4. Az átmenet jellemzői Magyarországon. Okok és jellegzetességek. 5. A munkanélküliség általános jellemzői, alapfogalmak. 6. A munkátlanság történeti jellemzői. 7. A fogyasztói társadalom és a globális világ munkanélkülisége. A munkaerőpiac jövője. 8. Munkaerőhelyzet, munkaerő-politika Magyarországon szocialista nómenklatúra idején. 9. A 90-es évek munkanélkülisége Magyarországon. Speciális csoportok a munkátlanok tömegein belül. A településszociológia fogalma. 10. A falu és város fejlődésének eltérő vonásai, jellegzetességei. 11. A magyar településhálózat kialakulás és történetének jellegzetességei. 12. A szocialista korszakban végbement változások. Iparfejlesztés és településfejlesztés. A Csinált városok. A településszerkezet alakulása a posztkommunista átmenet időszakában. 13. A regionalitás és a régiófejlesztés. 14. A települések társadalmi problémáinak komplex szociológiai vizsgálata. Kötelező irodalom Magyar társadalom I. Valuch Tibor: Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében. Osiris Kiadó, Budapest, Magyar társadalom II, Andorka Rudolf (2001): Bevezetés a szociológiába. Budapest, Osiris Kiadó. A társadalmi rétegződés komponensei. Szerk.: Angelusz Róbert. Új Mandátum, Bp., A társadalmi mobilitás. Hagyományos és új megközelítések. Szerk.: Róbert Péter. Új Mandátum, Róbert Péter (2001): Társadalmi mobilitás: A tények és vélemények tükrében. Budapest: Századvég Kiadó. Magyar társadalom III. Societas Politica. Fejezetek a politikai szociológia köréből. Szerk.: Kéri László. Miskolc, Bíbor Kiadó Bánfalvy Csaba: A munkanélküliség. Magvető, Szelényi Iván: Városszociológia, Bp Enyedi György: Regionális folyamatok Magyarországon, Bp

17 Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere: Szemináriumi munkában való részvétel Az aláírás megszerzésének feltételei Az aláírás feltétele a szemináriumi órák rendszeres látogatása, és aktív részvétel a feldolgozó órákon, csoportos prezentáció teljesítése. Az aláírás megtagadása esetén a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szabályai az irányadóak. A vizsgára bocsátás feltételei A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint. Vizsgáztatási módszer Szóbeli vizsga a nappali tagozaton, írásbeli vizsga a levelező tagozaton. Ajánlott irodalom Magyar társadalom 1 Magyarország társadalomtörténete I-III. (Szerk.: Fokasz Nikosz, Örkény Antal) Új Mandátum Kiadó, Budapest, Erdei Ferenc: A magyar társadalom a két világháború között. Valóság 1976/4, 1976/5. Fejtő Ferenc: A népi demokráciák története. Magvető, Budapest, Fónai Mihály: Gondolatok a magyar társadalom kettős szerkezetéről. In: Valóság 1996/ Magyar társadalom II. Andorka Rudolf (1982): A társadalmi mobilitás változásai Magyarországon. Budapest: Gondolat Kiadó p. Bayer József (1998): A politikai gondolkodás története. Budapest: Osiris Kiadó p.; p. Bourdieu, Pierre (1978): A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése. Budapest: Gondolat Kiadó p. Bukodi Erzsébet: A nemzedékek közötti társadalmi mobilitás főbb jellemzői. Statisztikai Szemle, DiMaggio, Paul (1998): A kulturális tőke és az iskolai teljesítmény. In: Róbert Péter (szerk.): A társadalmi mobilitás. Hagyományos és új megközelítések. Budapest: Új Mandátum p. Erdei Ferenc (1976): A magyar társadalom a két világháború között. Valóság, 4-5. szám. Ferge Zsuzsa: Társadalmunk rétegződése. KJK, Bp., p. Gábor R. István-Galasi P.: A második gazdaság. KJK, 1981, p. Hankiss Elemér (1986): Diagnózisok 2. Budapest: Magvető Kiadó p. Kolosi Tamás (1987): Tagolt társadalom. Budapest: Gondolat Kiadó p., p. Lukács György (1971): Történelem és osztálytudat. Budapest: Magvető Kiadó p. Pokol Béla (2005): A társadalom kettős szerkezete. Szociológiai Szemle, 3: p. Szalai Erzsébet (2001): Gazdasági elit és társadalom a magyarországi újkapitalizmusban. Budapest: Aula Kiadó ; p., p Szalai Erzsébet (2004): Az első válaszkísérlet. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó p., p. Szelényi Iván: A posztkommunista társadalmak szerkezetének változása. Magyar Tudomány, sz. Tarnai István (2005): Kabai Imre: Társadalmi rétegződés és életesemények. A magyar fiatalok a posztindusztriális korszakban című könyvéről. Eszmélet, 68: Magyar társadalom III. A demokrácia 10 éve Magyarországon. Nyíregyháza, Bessenyei Könyvkiadó, Bayer József: A politikai gondolkodás története. Osiris, Hobsbawm, Eric: A szélsőségek kora. Pannonica, Lengyel László: Mozgástér és kényszerpálya. Helikon, Weber, Max: Gazdaság és társadalom. KjK Weber, Max: A politika mint hivatás. In: Weber, Max: Tanulmányok. Osiris, Bourdieu, Pierre: A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése. Gondolat, Ferge Zsuzsa: Társadalompolitikai tanulmányok. Gondolat,

18 A tantárgy neve: Közgazdaságtudomány Tanszék neve: Alkalmazott Társadalomtudományi Tanszék Tantárgyfelelős neve: Dr. Hajnal Béla Ajánlott félév I. Tantárgyi kód 20071; 20071L Nappali tagozat heti óraszáma 1+1 Levelező tagozat félévi óraszáma 12 Kredit 3 Vizsgakövetelmény Kollokvium Kötelező előtanulmányi rend - A tantárgy meghirdetési gyakorisága: mintatanterv szerint Az oktatás nyelve: magyar A tantárgy órarendi beosztása: Nappali tagozat: aktuális órarend szerint Levelező tagozat: aktuális konzultációs rend szerint tömbösítve A tantárgy státusza: kritérium követelmény Ajánlott tanterv: Szociális munka alapszak tanterve A tárgy oktatói: Dr. Hajnal Béla A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A hallgató ismerje meg a közgazdaságtan legfontosabb elméleteit, valamint az ember közgazdaságtani szerepével foglalkozó teóriákat. Szerezzen általános ismereteket a mikro és makroökonómiai alapokról. A cél az, hogy a hallgatók megfelelő alapot kapjanak a gazdasági jellegű tárgyakhoz, ismeretekhez. A tárgy leírása: A közgazdaságtan rövid fejlődéstörténetén és a közgazdasági alapismeretek megszerzésén keresztül ismerje meg a mikro és makroökonómia legfontosabb fejezeteit. Konkrétan: 1. Merkantilisták, fiziokraták, a klasszikus polgári közgazdaságtan, a korai vulgátis közgazdaságtan. 2. Marxi közgazdaságtani gondolatok, a neoklasszikus (szubjektív) közgazdaságtan, a keynesizmus. 3. Uralkodó irányzatok a II. világháború után. A monetarizmus. Közgazdasági alapismeretek. 4. Tárgy, módszer. A gazdasági folyamat fő elemei. Termelés, elosztás, csere, fogyasztás. Szűkösség és gazdálkodás. Gazdasági racionalitás. 5. Hatékonyság és optimum. Verseny. Kereslet, kínálat, ár összefüggései. Mikroökonómiai alapismeretek. 6. a fogyasztó preferenciarendszere. A fogyasztói magatartás és kereslet, jövedelem, ár optimalizálás. 7. Termelői magatartás és kereslet. Termelési függvény. Profit maximalizálás és kínálat. Piaci szerkezetek. Makroökonómiai alapismeretek. 8. Alapfogalmak. 9. A makrogazdasági tevékenység számbavétele. 10. A pénz és a pénzügyi szektor. 11. A munkapiac, az árupiac és a pénzpiac. 12. Munkanélküliség a modern gazdaságban. 13. Az infláció és az inflációs folyamatok. 14. A gazdasági növekedés. Oktatás típusa: előadás A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája: A tárgy minőségbiztosítási módszere az oktatói felkészülésen, a tárggyal kapcsolatos ismeretanyagok azonnali feldolgozásán, a törvényi, ágazati szabályzók változásának követésén alapszik. A szakon a kétpólusú minőségbiztosítás (oktatók és hallgatók vonatkozásában) módszereit, eszközeit folyamatos korszerűsítés mellett célirányosan alkalmazzuk. Kontaktórák és az órán kívüli terhelés aránya: % Kiselőadások meghallgatása, problémafelvetések megvitatása 18

19 Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése: Táblázatok, ábrák kivetítése, konzultációs lehetőség biztosítása Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás: Angol nyelvű közgazdasági szakmai folyóiratokban megjelent cikkek recenzeálása. A vizsgára való jelentkezés: Az ETR rendszeren keresztül. Vizsgáztatási módszer: szóban. Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása: A közgazdasági gondolkodás elsajátítása. Megvilágítani, hogyan fejti meg a közgazdaságtan a modern társadalmak rejtélyeit és problémáit, melyek meghatározzák hogyan és milyen színvonalon élhetünk. Kötelező irodalom: - Bevezetés a makroökonómiába. BKE jegyzet. Aula Kiadó, Bp., Hal.R. Varian.: Mikroökonómia középfokon. Bp Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó - Koppányi M.: Mikroökonómia. Bp Műszaki Könyvkiadó Aula - Mátyás A.: A modern közgazdaságtan története, Aula Kiadó, Bp Ajánlott irodalom: - Paul A. Sammelson: Közgazdaságtan. KJK Kerszöv Kiadó. Budapest, Évközi ellenőrzés: nincs. Az aláírás megszerzésének feltételei: a foglalkozásokon való aktív részvétel. Aláírás megtagadására a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai az irányadók. A gyakorlati/szemináriumi jegy megszerzésének feltételei: sikeres kollokviumi vizsga 19

20 A tantárgy neve: Népegészségügyi ismeretek a szociális munkában I III. Tanszék neve: Védőnői Módszertani és Népegészségtani Tanszék Tantárgyfelelős neve: Dr. Kósa Karolina Ajánlott félév I. III. V. Tantárgyi kód Nappali tagozat heti óraszáma Levelező tagozat félévi óraszáma Kredit Vizsgakövetelmény kollokvium kollokvium kollokvium Kötelező előtanulmányi rend A tantárgy meghirdetési gyakorisága: mintatanter v szerint aktuálisan Az oktatás nyelve: magyar A tantárgy órarendi beosztása: a Tanulmányi Osztály beosztása szerint Nappali tagozat: aktuális órarend szerint Levelező tagozat: aktuális konzultációs rend szerint tömbösítve A tantárgy státusza: kötelező Ajánlott tanterv: Szociális munka alapszak tanterve Az I. félév oktatói: Dr. Sárváry Attila főiskolai docens Dr. Kósa Zsigmond A III. félév oktatói: Dr. Sárváry Attila főiskolai docens, Gyulai Anikó főiskolai tanársegéd Az V. félév oktatói: Nagy Józsefné főiskolai tanársegéd, Dr. Sárváry Attila főiskolai docens A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A népegészségügyi ismeretek ma már minden foglalkozási ágban elengedhetetlenek. Különösen érvényes ez a szociális munkára. A népegészségügyi ismeretek elméleti alapját a megelőző orvostan jelenti, ami az egészség megőrzésének, a betegségek megelőzésének és mindezekből következően az élet meghosszabbításának tudománya. A szociális munka egyik legfontosabb feladatának tekinti a népegészségügyi ismeretek terjesztését és gyakorlati alkalmazását. A társadalom tagjainak egészségi állapota és szociális helyzete összefügg egymással, egyiken nem lehet segíteni a másik figyelembe vétele nélkül. A kurzus során a hallgatók megismerkednek a magyar lakosság egészségi állapotával, az egészségi állapotot meghatározó környezeti és életmódbeli tényezőkkel. Részletesen hallanak a leggyakoribb nem fertőző betegségek epidemiológiájáról, ezen betegségek megelőzéséről. Bár a fertőző betegségek gyakorisága nagymértékben csökkent az utóbbi időben, bizonyos fertőző betegségek leküzdése továbbra is gondot okoz, illetve új fertőző betegségek jelentek meg. Ezek ismerete elengedhetetlen a szociális munka gyakorlati megvalósításához. Az egészségesebb életmód kialakításában, az egészségre káros szokások megváltoztatásában a szociális munkásnak jelentős szerepe van. A kurzus során a III. félévben a hallgatók megismerkednek a járványtani alapfogalmakkal és a legfontosabb fertőző betegségek járványtanával illetve a modern egészségfejlesztés alapjaival, koncepciójával és alkalmazott módszereivel. A hátrányos helyzetű csoportok tagjaival és problémáival a szociális munkás naponta találkozik. A társadalmon belül az egyenlőtlenségek csökkentése, az esélyegyenlőség megteremtése prioritást élvez. Az V. félévben a hallgatók átfogó képet kapnak a hátrányos helyzet kialakulásáról, a magyar társadalom hátrányos helyzetű csoportjainak ezen belül a roma lakosság - egészségügyi helyzetéről, problémáiról. Oktatás típusa: Előadás és gyakorlat. 20

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006 DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006 A szociális munka alapképzés Nyíregyházán 1990-ben indult az általános szociális munkás képzés. A képzés indítása

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁLTALÁNOS SZOCIÁLIS MUNKÁS SZAK

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁLTALÁNOS SZOCIÁLIS MUNKÁS SZAK DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁLTALÁNOS SZOCIÁLIS MUNKÁS SZAK TÁJÉKOZTATÓ 2002 Az általános szociális munkás képzés. 1990-ben indult Nyíregyházán, az általános szociális munkás képzés. A

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK

EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2008 Szerkesztette: Dr. Fábián Gergely A kézirat lezárva: 2008. május 30. Felelős kiadó: Dr. Kalapos István dékán

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011. tanév SZOCIÁLPEDAGÓGIA alapképzési szak NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Simon Tamás oktatási dékánhelyettes Dr. Molnár

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR Ikt.sz.: 81-1/2007.eüsz. Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2007. május

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés

TARTALOMJEGYZÉK. BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés ALAPKÉPZÉSEK» Ápolás és betegellátás alapszak» Ápoló szakirány» Mentőtiszt szakirány» Szülésznő szakirány» Egészségügyi gondozás

Részletesebben

A TEREPMUNKA GYAKORLATA

A TEREPMUNKA GYAKORLATA terepmunka cnegyed 6/12/12 12:35 PM Page 1 VODICSKÁNÉ RÁCZKÖVI ILDIKÓ A TEREPMUNKA GYAKORLATA terepmunka cnegyed 6/12/12 12:35 PM Page 2 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM VITÉZ JÁNOS KAR PÁZMÁNY SZOCIÁLIS

Részletesebben

KÉRELEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE ÉS INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE ÉS INDÍTÁSÁRA DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR POLITIKATUDOMÁNYI ÉS SZOCIOLÓGIAI INTÉZET SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKA TANSZÉK KÉRELEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE ÉS INDÍTÁSÁRA GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGPOLITIKAI

Részletesebben

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor)

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kód: MODKFOKS1 Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2013.08.07. 10:50:03 Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2013.07.22.

Részletesebben

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (kommunikátor)

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (kommunikátor) Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (kommunikátor) Kód: KOMKFOKS1 Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2013.08.07. 10:41:31 Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2013.02.21.

Részletesebben

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben.

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. A bolognai folyamat A bolognai folyamat célja az európai felsőoktatás

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja Szociológia TTB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+2 Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár AK A szociológia történetének és fejlődésének bemutatásán keresztül

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁPOLÓ SZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ. 2005 szeptember

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁPOLÓ SZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ. 2005 szeptember DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁPOLÓ SZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ 2005 szeptember TARTALOMJEGYZÉK Ápoló Szak munkatársai Képzési feladatok és rendeleti szabályzása Kari Tanács által elfogadott

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2012. 1 Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú

Részletesebben

Az új szakirányú továbbképzés indításának indoklása

Az új szakirányú továbbképzés indításának indoklása TÁMOP 5.4.4.C. Útitársak projekt Széchenyi István Egyetem Szociális Munka Tanszék Győr Előterjesztés a Széchenyi István Egyetem szenátusa számára a PLESZI Szociális Munka Tanszéke szervezésében indítandó

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016. tanévre. Mesterképzések

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016. tanévre. Mesterképzések TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016. tanévre Mesterképzések Budapest, 2015. augusztus TARTALOMJEGYZÉK Mesterképzések részletes tanulmányi tájékozató... 3 Közgazdásztanár képzés... 4 Nemzetközi gazdaság

Részletesebben

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok Bevezetés Mielőtt a tehetséggondozásra felkészítő pedagógusképzés

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZINTŰ ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSI KÉRELEM Gazdaságtudományi képzési terület Üzleti képzési ág A kérelem címzettje: Magyar Bálint oktatási miniszter Véleményező: Magyar Akkreditációs

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA Egészségügyi szervező alapszak (BSc) egészségturizmus-szervező szakirány indítási kérelme Egészségügyi Fakultás Gyula Szarvas, 2007. TARTALOMJEGYZÉK I. ADATLAP... 4 Az adatlap

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar számú példány Ikt. Szám: Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben A tanterv kidolgozását

Részletesebben

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA A kérelmezı intézmény a Szent István Egyetem A kérelem címzettje: az oktatási miniszter A véleményezı: a Magyar Akkreditációs Bizottság 2005. április

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ BME GTK. Dr. Kövesi János dékán

KÖSZÖNTŐ BME GTK. Dr. Kövesi János dékán BME GTK 4 KÖSZÖNTŐ A GTK valamennyi munkatársa és hallgatója nevében köszöntöm az Olvasót. Egyetemünk több mint 200 éves történetében a gazdaság- és üzleti tudományokhoz kapcsolódó képzési és kutatási

Részletesebben

Terepmunka terepgyakorlat a szociálpedagógus és a szociális munkás képzésben

Terepmunka terepgyakorlat a szociálpedagógus és a szociális munkás képzésben Molnár Endréné Belényi Emese Terepmunka terepgyakorlat a szociálpedagógus és a szociális munkás képzésben www.hungary romania cbc.eu www.huro cbc.eu A kiadvány a HURO-1001/268/2.3.1. Határmenti együttműködés

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2012. 1 Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT!

KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT! KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT! Az államilag elismert 2006. szeptember 25. óta közhasznú szervezetként működő, immár másfél évtizedes múltra visszatekintő Általános Vállalkozási Főiskola 1996 szeptemberében indította

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

Pedagógus szakvizsgás képzés TARTALOMJEGYZÉK

Pedagógus szakvizsgás képzés TARTALOMJEGYZÉK Pedagógus szakvizsgás képzés TARTALOMJEGYZÉK KÖZÖS KÉPZÉS KÉPZÉSI PROGRAMJA...2 MELLÉKLET SPECIALIZÁCIÓK ( A típusú).. 18 ETIKA SPECIALIZÁCIÓ.. 19 19-20. SZÁZADI FILOZÓFIA SPECIALIZÁCIÓ...23 FRANCIA SPECIALIZÁCIÓ.29

Részletesebben