I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDLKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDLKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya"

Átírás

1 Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 3/2011.(III.25.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (módosítással egységes szerkezetben) Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.. (2) bekezdése, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 132..(4) bekezdésében valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja meg a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról: I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDLKEZÉSEK A rendelet célja és hatálya 1. A rendelet célja, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény. (továbbiakban: Szt.), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) helyi alkalmazása során az alapvető szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében a település teherbíró képességének figyelembevételével - meghatározza a rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli szociális és gyermekvédelmi ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének helyi garanciáit. 2. (1) E rendelet alkalmazása során mindenkor figyelembe kell venni az egyes szociális, illetve gyermekvédelmi ellátásokra vonatkozó jogszabályokat. (2) A közigazgatási és hatósági eljárás általános szabályairól szóló többször módosított évi CXL. törvény rendelkezéseit a Szt-ben, valamint a Gyvt-ben foglalt eltérésekkel és e rendeletben szereplő kiegészítésekkel kell alkalmazni. (3) A rendelet hatálya az Szt. 3. -ában, illetve a Gyvt. 4. -ában meghatározott személyek körére terjed ki. 1

2 II. fejezet Eljárási szabályok 3. (1) Az eljárás megindítása hivatalból vagy kérelemre történhet. Az e rendeletben szabályozott támogatás iránti kérelmeket a a Körjegyzőség Hivatalában (továbbiakban: Hivatal) lehet benyújtani. (2) A kérelemhez annak benyújtásakor mellékelni kell: - a kérelmező és a vele közös háztartásban élők jövedelmi és vagyon viszonyaival kapcsolatos nyilatkozatot és igazolásokat, - a jogosultság megállapításához, illetve a kérelem elbíráláshoz szükséges igazolásokat, iratokat. (3) Nem adható szociális az Szt.-ben kötelezően előírtakat kivéve vagy gyermekvédelmi ellátás annak a személynek, aki körülményeivel kapcsolatban valótlan tényt közöl. (4) Hiányosan benyújtott kérelem esetében a kérelmezőt fel kell hívni a hiánypótlásra. Amennyiben a kérelmező a felhívásnak 15 napon belül nem tesz eleget, úgy a kérelmet el kell utasítani. (5) A Hivatal a szociális, illetve a gyermekek védelmét szolgáló ellátások megállapításához szükség esetén környezettanulmányt készít. (6) A megállapított rendszeres ellátásokat a tárgyhót követő hónap 5-éig kell folyósítani. 4. (1) A benyújtott kérelmek elbírálásához szükséges jövedelemnyilatkozatoknál, ha e rendelet másként nem rendelkezik a) a havi rendszerességgel mérhető jövedelem esetében a kérelem benyújtását megelőző egy hónap b) a havi rendszerességgel nem mérhető jövedelem esetében a kérelem benyújtását megelőző egy év jövedelmét kell igazolni. (2) A kérelmező, illetve azon családtagok, együtt élő személyek tekintetében, akik nem alkalmazottak, jövedelmüket az APEH által kiadott igazolással igazolhatják. 2

3 A hatáskörök rendezése 5. (1) A képviselő-testület az Szt-ben valamint az e rendeletben meghatározott feltételek szerint: a) az Szt (1) bekezdésében foglalt lakásfenntartási támogatást, b) az Szt. 43/B.. (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat, c) átmeneti segélyt, d) temetési segélyt állapít meg (a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások). (2) A képviselő-testület az e rendeletben szabályozott szociális ellátásokkal kapcsolatos I. fokú hatáskörét a polgármesterre ruházza. (3) A szociális ellátások megállapításáról e rendeletben meghatározott kivételekkel a hatáskör jogosultja határozattal dönt. (4) A polgármester által átruházott hatáskörben hozott I. fokú döntés ellen fellebbezésnek van helye, melyet II. fokon a Képviselő- testület bírál el. A fellebbezés II. fokra történő előkészítéséért körjegyző a felelős. (5) A Képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek nincs helye. (6) A képviselő-testület határozatának a felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással a bíróságtól lehet kérni a határozat közlésétől számított harminc napon belül. A pert az önkormányzat ellen kell indítani. Az ellátások kifizetése, folyósítása 6.. A rendszeres pénzbeli szociális ellátások folyósítása a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet előírásai szerint történik. 7.. (1) A pénzbeli ellátásokat, kifizetést elrendelő határozatban megjelölt személy részére: a) házipénztárból történő kifizetéssel b) folyószámlára utalással teljesíti. (2) A természetbeni ellátásokat a megállapító határozat rendelkezései szerint a hivatal: a) az ellátást, szolgáltatást biztosító által az igénybevétel alapján kiállított számla, b) az ellátást, szolgáltatást biztosító részére havi, vagy negyedéves utalással, c) utólagos elszámolással harmadik személy részére házipénztárból történő kifizetéssel teljesíti. 3

4 (3) A gazdálkodási feladatokat ellátó szervezeti egység további feladatként: a) az ellátások kifizetéséről pénzügyi nyilvántartást vezet, b) gondoskodik az ellátásokkal összefüggő járulékfizetési, pénzügyi elszámolási és visszaigénylési feladatok végrehajtásáról. A rendszeres ellátások ellenőrzésének szabályai 8.. (1) A rendszeres ellátásokra való jogosultság felülvizsgálata a szociális törvényben foglaltak szerint történik. (2) A felülvizsgálat lefolytatása és döntésre történő előterjesztése az igazgatási előadó feladata. (3) A rosszhiszeműen és jogosulatlanul igénybe vett ellátást vissza kell fizetni, melynek megtérítésére a szociális törvény rendelkezései az irányadók. III. fejezet PÉNZBELI ELLÁTÁSOK Aktív korúak ellátása Rendszeres szociális segély 9.. (1) Rendszeres szociális segélyre jogosult az az aktív korúak ellátásra jogosultszemély, aki a közfoglalkoztatásban az alábbiak miatt nem tud részt venni: a) Családi körülmények: aa) az egészségi és mentális problémával küzdő családtag felügyeletének, ápolásának szükségessége, ha a családtag ellátása más szociális /egészségügyi szolgáltatás igénybevételével nem biztosítható, ab) Gyermekeit egyedül nevelő szülő: ha nincs a településen olyan rokon, más családtag, aki a szülő segítségére lenne. ac) Fogyatékos gyermeket nevelő szülő, amennyiben nem részesül ápolási díjban, ad) Súlyos, tartósan beteg hozzátartozót ápoló személy, amennyiben az ápolást maga végzi, és nem részesül ápolási díjban. A mentesítési feltétel megállapításához háziorvosi vagy szakorvosi vélemény szükséges, mely alátámasztja az indokoltságot. b) Egészségi állapot: ba) Az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátására jogosultság kezdő napján vagy a támogatás folyósítása alatt az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (továbbiakban: ORSZI) vizsgálata szerint legalább 40 %-os egészségkárosodása áll fenn, vagy ettől alacsonyabb. Az állapot fennállásának igazolásához szükséges az ORSZI szakvélemény. 4

5 -bb) Várandós (állapotos nők). Az állapot igazolásának felmutatásához szükséges a nőgyógyász szakorvos vélemény, terhes gondozási könyv. c) Mentális állapot: ca) Munkavégzést akadályozó krónikus vagy pszichés betegséggel, valamint szenvedélybetegséggel küzdő, de ORSZI által megállapított munkaképesség csökkenéssel nem rendelkező személyek. cb) Szakmai véleményt az alábbi szakemberek adhatnak: - területileg illetékes Munkaügyi kirendeltség és ügyintézője, - szakorvos, - önkormányzat szociális ügyintézője, - egyéb, a településen szolgáltatást nyújtó intézmény szakembere háziorvos, védőnő, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa, vagy aki az ügyfél élethelyzetére szakmai ráhatással bír (1) A képviselő-testület az Szt-ben az aktív korúak ellátására való jogosultság feltételein túl a rendszeres szociális segélyben részesülő személynek együttműködési kötelezettséget ír elő: a) az önkormányzattal és az b) önkormányzat által együttműködésre kijelölt szervvel, mely a Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató (továbbiakban: családgondozó. A szolgáltató az ellátottak számára nyitva álló helyiségének címe: 3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi út 77. (2) Az (1) bekezdésben előírt együttműködés azt jelenti, hogy a rendszeres szociális segélyben részesülő személy: a) a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül köteles megjelenni és nyilvántartásba vetetni magát, b)a beilleszkedést segítő programról írásban megállapodik a családgondozóval, c)teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat. (3) beilleszkedést segítő program a rendszeres szociális segélyben részesülő személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva a következőkre terjedhet ki: a) az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra, b) az együttműködő személy számára előírt, az egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülést segítő programban való részvételre, c) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzésére. (4) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül: a) az együttműködésre kötelezett személy nem tesz eleget együttműködési kötelezettségének a családgondozónál, 5

6 b) az együttműködésre kötelezett a családgondozó írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 8 napon belül nem teljesíti az együttműködési kötelezettségét vagy nem igazolja a távolmaradás okát (pld. orvosi igazolással, kórházi zárójelentéssel vagy más hivatalos irattal), c) a rendszeres szociális segélyre való jogosultság felülvizsgálata érdekében nem működik együtt az önkormányzattal, a felülvizsgálati eljárást akadályozza. Aktív korúak ellátása Bérpótló juttatás 11.. (1) A képviselő-testület az Szt-ben az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapításának feltételein túl a bérpótló juttatásra való jogosultsághoz további feltételeket ír elő. (2) Meg kell szüntetni a bérpótló juttatásra való jogosultságát annak az aktív korúak ellátására jogosult személynek, aki a) az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház, kerítéssel kívül határos útingatlanig terjedő közterületen lévő árok, nyitott csatorna, folyóka, áteresz tisztántartásáról, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosításáról nem gondoskodik, b) az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház, kerítéssel kívül határos útingatlanig terjedő közterületen a járda és a közterület tisztán tartásáról nem gondoskodik, c) az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház általa megművelt udvarának és kertjének gaz és gyommentesítéséről nem gondoskodik, d) az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház műveletlen udvarának és kertjének rendszeres kaszálásáról, fűnyírásáról nem gondoskodik, e) az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosításáról a tőle elvárható mértékben nem gondoskodik. (3) A körjegyző (2) bekezdésben meghatározott jogosultsági feltételek maradéktalan meglétét eljárása során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvényben foglalt szemle szabályai szerint vizsgálja. (4) Az ingatlan és környékének állapotát áprilistól 1-től - augusztus 31-ig havonta, azt követően negyedévente ellenőrizni kell. 6

7 Lakásfenntartási támogatás 12.. (1) Az önkormányzat az Szt. 38. (1) a pontja alapján lakásfenntartási támogatást nyújt. (2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben megállapított lakásfenntartási támogatás kiegészítéseként kiegészítő lakásfenntartási támogatást nyújt. (3) A kiegészítő lakásfenntartási támogatás összege az (1) bekezdés alapján megállapított támogatás kiegészítéseként Ft/hó. (4) A kiegészítő lakásfenntartási támogatást évi egy alkalommal, az (1) bekezdésben szereplő ellátással egyidejűleg kell a jogosultnak megállapítani. (5) A kiegészítő támogatást 100 Ft-ra kerekítve kell megállapítani. Átmeneti segély 13. (1) Az önkormányzat képviselő-testülte által átruházott hatáskörben a polgármester a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére átmeneti segélyt nyújt. (2) Elsősorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak. (3) Átmeneti segély akkor állapítható meg, ha a családban a kérelem benyújtását megelőző hónapban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetében 150%-át nem haladja meg. (4) Átmeneti segély alkalmanként, egy naptári évben családonként legfeljebb két alkalommal nyújtható. (5) Az átmeneti segély összege alkalmanként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 40 %-a. (6) Átmeneti segély különleges esetben (krízishelyzet, elemi kár) a körülmények figyelembevételével pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható. Ilyen esetben a segély összege a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének ötszörösét nem haladhatja meg. 7

8 Ápolási díj 14. (1) A polgármester ápolási díjat állapít meg annak a nagykorú hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött, önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre szoruló tartósan beteg személy gondozását, ápolását végzi. (2) Nem állapítható meg ápolási díj a 11.. (2) bekezdése alapján annak, a) akinek családjában a havi egy főre jutó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetében 150%-át vagy b) aki az ápolt tartását, gondozását tartási, öröklési, vagy életjáradéki szerződésben vállalta. (3) Az ápolási díjat megállapító szerv megszünteti az ápolási díj folyósítását: a) ha az ápoló a kötelezettségét nem teljesíti, b) ha az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé, c) ha az ápolt személy meghal, d) ha a Szt szerinti jogosultságot kizáró körülmény következik be. (4) Az ápolást végző személy kötelezettségének teljesítését az önkormányzat a házi szociális gondozást végző személy útján ellenőrizteti havonta egy alkalommal. Az ellenőrzésről írásos jelentést kell készíteni és az igazgatási előadónak átadni. (5) Az ápolási díj havi összege az Szt. 43/B.. alapján megállapított ápolási díj esetében az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80 %-a. Temetési segély 15. (1) Az önkormányzat temetési segélyt nyújt annak a településen lakóhellyel rendelkező személynek, aki meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott és a temetési költségek viselése a saját, vagy családja létfenntartását veszélyezteti. (2) A temetési segély összege: ,- Ft. (3) Temetési segély nem állapítható meg annak: a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át. b) aki a hadigondozásról szóló évi XLV. törvény 16. -a alapján temetési hozzájárulásban részesült. (4) A temetési segély iránti kérelemhez a kérelmező és családja jövedelemigazolásán kívül - mellékelni kell a temetés költségeiről a segélyt kérő nevére kiállított számlák eredeti példányát és az elhalt anyakönyvi kivonatát. 8

9 (5) Az (1) bekezdésben meghatározott számlákat a kérelmező részére vissza kell adni. A megállapított segély összegét vagy a kérelem elutasításának tényét -, illetve a határozat számát az igazgatási előadó a számlákra rávezeti. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 16. (1) Az önkormányzat a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti a Gyvt a alapján. (2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egyszeri mértéke gyermekenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 30 %-a. (3) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egy naptári évben gyermekenként legfeljebb két alkalommal állapítható meg. IV. fejezet Természetbeni ellátások Köztemetés 17. Az önkormányzat polgármestere a halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül köztemetésről gondoskodik az Szt a alapján. Közgyógyellátás 18. (1) A körjegyző méltányossági alapon közgyógyellátásra való jogosultságot állapít meg egy év időtartamra annak a kérelmezőnek, a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetében 200%-át és b) a havi rendszeres gyógyító ellátás költségei az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át eléri. (2) A közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell a háziorvos által az Sztv. 50/A..-a alapján kiadott igazolást a kérelmező havi rendszeres gyógyszerköltségéről. 9

10 Természetben nyújtott egyéb ellátások 19. (1) Az önkormányzat az e rendelet alapján megállapított Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, Lakásfenntartási támogatást, Átmeneti segélyt, Temetési segélyt, természetben nyújtott ellátásként is megállapíthatja. (2) Az (1) bekezdés szerinti ellátásokat különösen tüzelő támogatásként, étkezési támogatásként és közvetlenül a szolgáltatónak megfizetett közüzemi díjtartozás rendezéseként lehet megállapítani. (3) Amennyiben a lakásfenntartási támogatás természetbeni megállapítására kerül sor, akkor a jogosultságot megállapító határozatban arról is rendelkezni kell, hogy a támogatást mely közüzemi szolgáltató részére kell folyósítani. *Szociális célú tűzifa 19/A.. (1) Átmeneti segélyként szociális célú tűzifa természetbeni biztosítása esetén a jogosultság akkor állapítható meg, ha a közös háztartásban élő családban a kérelem benyújtását megelőző hónapban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő személy esetében a 250 %-át nem haladja meg. (2) A szociális célú tűzifa igénylésre az e rendelet mellékletét képező Kérelem és jövedelemnyilatkozat nyomtatvány használható. V. fejezet Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 20. (1) Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások: - étkeztetés, - házi segítségnyújtás - családsegítő szolgáltatás *Mód. 1/2012. (I.17.)

11 Eljárási rendelkezések 21.. (1) A szociális alapszolgáltatások és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások igénybevételére az Szt /D. -aiban, a Gyvt aiban, valamint az e rendeletben szabályozottak az irányadóak. (2) A Szt ában meghatározott ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője indítványára történik. (3) Az étkezés és házi segítségnyújtás ellátások iránti kérelmet, jövedelmi helyzet igazolást, egészségi állapotra vonatkozó igazolást - az egyes ellátásoknál meghatározottak szerint - a hatályos szakmai jogszabályokban előírt formanyomtatványon kell benyújtani. (4) A kérelemhez csatolni kell az igénylő, illetve kiskorú esetén a törvényes képviselő: a) jövedelmi viszonyairól szóló igazolást, nyugellátásban részesülő személy esetén a nyugdíjfolyósító szervnek a tárgy év január 1-jén érvényes nyugellátás összegét, b) nyilatkozatát arról, hogy érvényes tartási, öröklési vagy életjáradéki szerződéssel rendelkezik-e. (5) A szociális alapszolgáltatás iránti kérelemről a polgármester dönt. (6) A polgármester az ellátás igénybevételéről szóló döntésről írásban értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét, valamint az igénylővel megállapodást köt. Étkeztetés 22.. (1) Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább hétközi, napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik önmaguk, ill. önmaguk és eltartottjuk számára azt tartósan nem képesek biztosítani. (2) Étkeztetés szempontjából szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a személyt a) aki hajléktalan, b) aki jövedelemmel nem rendelkezik, (3) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki a 65. életévét betöltötte. (4)Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról részben vagy teljesen gondoskodni nem tud. 11

12 (5)A (2) és (3) bekezdésekben meghatározott rászorulók közül elsősorban azt a személyt lehet étkeztetésben részesíteni, aki egyedül él és nincs közeli hozzátartozója vagy a hozzátartozója nem a településen él. (6) Az étkeztetés - amely munkanapokon, napi egyszeri meleg élelmezést jelent a Napköziotthonos Óvoda biztosítja a) elviteli lehetőséggel, b) indokolt esetben házi gondozó által - házhoz szállítással, Az étkeztetés iránti kérelmet, a jövedelemigazolást és orvosi igazolást a hivatalhoz kell benyújtani Házi segítségnyújtás 23.. (1) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és nem gondoskodnak róluk. (2) Házi segítségnyújtás keretében biztosított szolgáltatások az alábbiak lehetnek: a) Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása. b) Az orvos előírása szerint alapvető gondozási, ápolási feladatatok ellátása. c) Segítségnyújtás a higiénia megtartásában. d) Segítségnyújtás az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében (pld. bevásárlás, takarítás, mosás, mosogatás, gyógyszerek beszerzése, stb.) e)segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásban. f)segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő vészhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult vészhelyzet elhárításában. g)az ellátást igénybe vevő segítése a szociális ellátásokhoz való hozzájutásban. h)igény esetén a szociális intézménybe való beköltözés segítése. i) Szociális étkezés igénybevétele esetén az ebéd házhoz szállítása. j) Egyéb ellátási feladatok igény szerint. (3) A házi segítségnyújtásban részesülő személy jogosult: a) egyéni szükséglet szerinti alapvető ápolásra, gondozásra, b) napi egyszeri meleg élelem házhoz szállítására, c) saját, illetve lakókörnyezete higiénés körülményeinek megtartásában való közreműködésre, d) segítségnyújtásra a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve elhárításában. (4) A házi segítségnyújtást az Önkormányzat keretében működő házigondozó szolgálata útján biztosítja. (5) Az ellátás megállapításáról szóló határozat tartalmazza az ellátás igénybevételének kezdő időpontját és azt, hogy milyen szolgáltatásra terjed ki az ellátás. Az igénylővel megállapodást kell kötni. 12

13 (6) A házi segítségnyújtást igénylő személy gondozási szükségletének vizsgálatát a jogszabályban meghatározottak szerint el kell végeztetni. Családsegítés 24.. (1) Az önkormányzat a helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló CXXXV. Tv alapján létrehozott önkormányzati társulás keretében családsegítő szolgálatot működtet, mely a Szociális törvény 64.. szerinti feladatokat látja el. (2) A családsegítő szolgálat az általános segítő szolgáltatás keretében az egyének és a családok életvezetési képességének megőrzése, valamint az egyén és a család életében jelentkező probléma megszüntetése érdekében a) tájékoztatást ad a szociális, a családtámogatási és a társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról; b) szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt; c) segítséget nyújt az egyénnek a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ügyek vitelében; d) meghallgatja az egyén, család panaszát és lehetőség szerint intézkedik annak orvoslása érdekében; e) családgondozással elősegíti a családban jelentkező krízis, működési zavarok, illetve konfliktusok megoldását; f) ellátja a 10. -ban megjelölt együttműködési kötelezettségből fakadó feladatokat. (3) A családsegítő szolgálat egyéb, az általános segítő szolgáltatás körébe tartozó feladatai a következők: a) elősegíti és ösztönzi a humán jellegű civil kezdeményezéseket; b) kezdeményezi a települési önkormányzatnál ba) az önkormányzat kötelező feladatának nem minősülő ellátás, szolgáltatás helyben történő megszervezését, bb) új szociális ellátások bevezetését, bc) egyes szociálisan rászorult csoportok, személyek törvényben meghatározott vagy más speciális ellátását. Gyermekjóléti szolgáltatás 25.. (1) Az önkormányzat a Gyermekvédelmi törvény 39. -ában meghatározott gyermekjóléti szolgálat feladatait a helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló CXXXV. Tv alapján létrehozott önkormányzati társulás keretében látja el, a családsegítő feladattal együtt. (2) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében 13

14 a) a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése, b) a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése, c) a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint számára a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás szervezése, d) a szabadidős programok szervezése, e) a hivatalos ügyek intézésének segítése. (3) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a) a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben, b) a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése, c) az a) pontban megjelölt, valamint a gyermek ellátásával foglalkozó egészségügyi, oktatási és egyéb intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása, d) tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokról, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről. (4) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a) a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával a gyermek problémáinak rendezése, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása, b) a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében, c) az egészségügyi és a szociális ellátás, valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése, d) javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására. (5) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében a) a családgondozás biztosítása - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához, b) utógondozó szociális munka biztosítása - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez. 14

15 A szociális alapszolgáltatások térítési díja 26.. (1) Az étkeztetés és a házi segítségnyújtás intézményi térítési díj összegét képviselőtestület a költségvetési rendeletében állapítja meg. Az intézményi szolgáltatási díj összegét a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete adja. (2) Az ellátottaknak személyi térítési díjat kell fizetni, melynek megállapításánál az igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét, kiskorú igénybe vevő esetén a családban egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet kell figyelembe venni. (3) Az étkezési térítési díjakat minden hónap 10-ig kell befizetni a gondozónőnél az ellátást igénybe vevőnek. Ha az ellátásban részesülő cselekvőképtelen, vagy korlátozottan cselekvőképes, a térítési díj megfizetéséről a törvényes képviselő vagy gondnok gondoskodik. (4) A családsegítő szolgáltatás igénybevétele térítésmentes. Az ellátás megszüntetésének esetei és módja 27.. (1) A megszűnés esetei: a) az ellátást igénylő saját kérelmére azonnal, b) az igénybevevő halálával, c) ha az ellátott 2 havi személyi térítési díj fizetési kötelezettségének nem tesz eleget és ha felszólításra 8 napon belül sem teljesíti. d) ha az ellátott előzetes írásbeli bejelentés nélkül 30 napot meghaladó ideig a szolgáltatást nem veszi igénybe. (2) A megszűnés módja: Az ellátás megszűnéséről határozatban értesül a jogosult, vagy hozzátartozó. A határozat rendelkezik az esedékes, illetve hátralékos térítési díj befizetési kötelezettségéről és annak rendezési módjáról. (3) A polgármester hatásköre kiterjed a személyi térítési díj megállapítására és annak évente történő felülvizsgálatára. Záró rendelkezések 28.. (1) Ez a rendelet április 1. napján lép hatályba. 15

16 (2) A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszti Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 3/2009. (III.27.), a 3/2008. (IV.25.), az 5/2006. (VIII.11.), a 4/2004. (V.28.) önkormányzati rendelete. Zsiga Tamás polgármester Dukáné Unghy Erzsébet körjegyző Kihirdetési záradék: A rendelet a mai napon kihirdetésre került. Egyházasdengeleg, március 25. Dukáné Unghy Erzsébet körjegyző 16

17 Kérelem és Jövedelemnyilatkozat szociális célú tűzifa igénylésére 1.számú melléklet Kérem a Tisztelt Önkormányzatot, hogy háztartásom számára természetbeni juttatásként szociális célú tűzifát biztosítani szíveskedjék. I. A kérelmező adatai: Név:..szül.név:... Születési hely, idő: Anyja neve: Lakóhelye:. Jövedelme:. II. A kérelmezővel közös háztartásban élők adatai: Név szül.hely,idő anyja neve rokonsági fok jövedelem Ft/hó Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. A jövedelemnyilatkozathoz a jövedelmet igazoló dokumentumokat csatoltam. A tűzifa pakolásáról, településen belüli elszállításáról gondoskodni tudok. (aláhúzással válasszon) : IGEN NEM Egyházasdengeleg, igénylő aláírása 17

18 18

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS ÉS EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról Pogány község Önkormányzatának képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 1. (3) bekezdés, az 1991.

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról 2 Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról:

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A szociális igazgatásról

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő- testületének 3/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő- testületének 3/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Héhalom Község Önkormányzata Képviselő- testületének 3/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Héhalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban : képviselőtestület)

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Répcevis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.)

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2..

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2.. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III. 18.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2005. ( XI.1.) rendelet módosításáról Badacsonytördemic

Részletesebben

Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete

Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete a szociális ellátásokról és eljárásról (Egységes szerkezetben a 3/2012.(I.25.) önkormányzati rendelettel, a 11/2012.(IX.13.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Besenyőtelek Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) Önkormányzati rendelete

Besenyőtelek Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) Önkormányzati rendelete Besenyőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) Önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Besenyőtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Lövőpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011 (V.13.) önkormányzati rendelete

Lövőpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011 (V.13.) önkormányzati rendelete Lövőpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011 (V.13.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

3/2015. (11.16. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

3/2015. (11.16. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓECSEG KözsÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (11.16. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóecseg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Sajókápolna Község Önkormányzat képviselő-testületének. 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete

Sajókápolna Község Önkormányzat képviselő-testületének. 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete Sajókápolna Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Sajókápolna Község Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, és a fizetendő térítési díjakról Zalalövő

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályairól

A szociális ellátások helyi szabályairól Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (II.25.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

TERVEZET. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

TERVEZET. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya TERVEZET Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Vál Község

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

(3) A Szt., valamint a Gyvt. rendelkezései alapján e rendelet 8. és 35. -ában foglalt ellátással kapcsolatos hatásköröket a jegyző gyakorolja.

(3) A Szt., valamint a Gyvt. rendelkezései alapján e rendelet 8. és 35. -ában foglalt ellátással kapcsolatos hatásköröket a jegyző gyakorolja. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 33/2011. (VIII.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról 10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csibrák Község Önkormányzatának Képviselőtestülete "A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról"

Részletesebben

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bek.,

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009.(V.11.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009.(V.11.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009.(V.11.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról és eljárásról Szár Községi Önkormányzat

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör JAKABSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 9/2003. (IX.09.) 4 rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

TERVEZET. (Egységes szerkezetben a 8/2014.(VIII.22.) önkormányzati rendelettel)

TERVEZET. (Egységes szerkezetben a 8/2014.(VIII.22.) önkormányzati rendelettel) TERVEZET Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(II.04.) önkormányzati rendelete Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben a 8/2014.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2010.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2010.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2010.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 14/2009.

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSRÓL ÉS EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL Vének Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

(2) Az Ör1. 3. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) Az Ör1. 3. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az Ör1. 3. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) Az Ör1. 3. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról és szociális támogatásokról szóló 9/2011. (XI. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, és a fizetendő térítési díjakról (Egységes

Részletesebben

Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Kosd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Lázi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (IV.13.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról egységes szerkezetben a módosító 2/2008. (III.7.), 7/2008. (IX. 26.), 8/2008. (10.14.),

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzata. 21/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekjóléti ellátásról. I. Fejezet

Tápiószele Város Önkormányzata. 21/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekjóléti ellátásról. I. Fejezet Tápiószele Város Önkormányzata 21/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásról Tápiószele Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

Részletesebben