X. Fejezet Záró rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "X. Fejezet Záró rendelkezések"

Átírás

1 X. Fejezet Záró rendelkezések 54. (1) Az SZMSZ mellékletei: a) 1. melléklet: A Képviselı-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke b) 2. melléklet: Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által önként vállalt feladatok c) 3. melléklet: Nyirád Község Önkormányzatánál foglalkoztatottak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörei (2) Az SZMSZ függelékei: a) 1. függelék: A Képviselı-testület névsora b) 2. függelék: A Szociális és Egészségügyi Bizottság névsora c) 1 3. függelék: A körjegyzıség ügyrendje d) 4. függelék: Az Önkormányzat szakfeladatai e) 5. függelék: A hatályos önkormányzati rendeletek jegyzéke f) 6. függelék: Nyirád községben mőködı civil szervezetek jegyzéke 55. Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. 56. Hatályát veszti a Képviselı-testület és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló 4/2007. (VI. 15.) önkormányzati rendelet. Sarkadi-Nagy András polgármester Dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyzı 1 Módosította az 5/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 2. -a. Hatályos: április 28.

2 1 A rendelet kihirdetve: április 15-én. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt rendelet kihirdetve: szeptember 14-én. Dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyzı

3 2 1. melléklet a 4/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez A Képviselı-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete az évi LXV. tv. 9. (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a következı ügyekben hatásköreit a polgármesterre ruházza át: 1. Szülési támogatás 2. Temetési támogatás 3. Temetési segély 4. Átmeneti segély 5. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 6. 2 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 43/B. (1) bekezdésében foglalt ápolási díj A közfoglalkoztatásban résztvevık feletti munkáltatói jogok gyakorlása 2 Módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 25. (3) bek. b) pontja bb) alpontja. Hatályos: január 1. 3 Hatályon kívül helyezte a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 25. (3) bek. a) pontja ad) alpontja. Hatályos: január 1.

4 3 2. melléklet a 4/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez A Képviselı-testület által önként vállalt feladatok 1. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete a civil kapcsolatok rendszerében anyagi támogatást nyújt a nyirádi lakosság önszervezıdı közösségeinek egyesületek, klubok, alapítványok az éves költségvetési rendeletben meghatározott feltételekkel 2. Közösségi színteret biztosít, biztosítja a helyi lakosság mővelıdési és kulturális szükségleteinek kielégítését Nyirád Község Önkormányzata Képviselıtestületének a helyi közmővelıdés átfogó szabályozásáról szóló 9/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint 3. Helytörténeti győjteményt falumúzeumot gondoz, tart fenn 4. Helyközi autóbusz-közlekedést biztosít 5. Biztosítja az idısek nappali ellátását 6. Társulás útján támogató szolgáltatást biztosít 7. Önkormányzati idıszaki lapot ad ki 8. Tagja önkormányzati célok megvalósítását elısegítı szervezeteknek 9. Kitőntetést adományoz Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének Nyirád Község Díszpolgára cím alapításáról szóló 13/2008. (IX. 12.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint 10. Településrendezés keretében építési telkeket alakít ki 11. A község népesség-megtartó képességének növelése céljából térítésmentesen építési telket biztosít az építkezık számára a 86/2003. (X. 27.) és a 141/2006. (XII. 15.) Képviselı-testületi határozat szerint 12. Ellátja a zöldterületek, közterületek gondozását, tisztítását 13. Gondoskodik a helyi jelentıségő épített és természeti értékek védelmérıl

5 4 3. melléklet a 4/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez Nyirád Község Önkormányzatánál foglalkoztatottak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörei Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl szóló évi CLII. törvény (a továbbiakban Vnytv.) 3. (1) (2) bekezdésében foglaltak alapján a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök a következık: 1. Vnytv. 3. (1) bekezdése alapján évente: a) 4 körjegyzı b) iskolaigazgató c) a Szociális Segítı Központ vezetıje 2. Vnytv. 3. (1) bekezdés c), d), e) pontjai alapján kétévente: pénzügyi ügyintézık. 3. Vnytv. 3. (1) bekezdés a) pontja alapján ötévente: a) anyakönyvvezetı b) adóügyi ügyintézı c) szociális ügyintézı d) gyámügyi ügyintézı e) 5 f) hagyatéki ügyintézı 4 Módosította az 5/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 3. -a. Hatályos: április Hatályon kívül helyezve június 2. napjával 10/2012. (VI. 1.) önkormányzati rendelet

6 5 1. függelék a 4/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete tagjainak névsora 1. Sarkadi-Nagy András János 2. Andrónyi Miklós 3. Csikány Róbert Árpádné 4. Nagy Gábor 5. Németh András 6. Simon Balázs 7. Vers Istvánné

7 6 2. függelék a 4/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez A Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjainak névsora 1. Andrónyi Miklós képviselı 2. Csikány Róbertné képviselı 3. Vers Istvánné képviselı 4. Berecz Józsefné nem képviselı 5. Kovács Károly nem képviselı

8 7 3. függelék 6 a 4/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez NYIRÁD-SZİC KÖZSÉGEK KÖRJEGYZİSÉGE ÜGYRENDJE Általános rendelkezések 1. Nyirád és Szıc Községek Önkormányzatainak Képviselı-testületei által január 1-jén létrehozott körjegyzıség megnevezése és címe: Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége 8454 Nyirád, Szabadság u A körjegyzıség adószáma: A körjegyzıség számlavezetıje, számlaszáma: OTP Bank NyRt. Észak-Dunántúli Régió, Tapolca A körjegyzıség bélyegzılenyomatának felirata: Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád (középen a magyar címerrel). 5. Gazdálkodási jogköre: önállóan mőködı és gazdálkodó 6. A körjegyzıség irányító szerve: a) Nyirád Község Önkormányzata b) Szıc Község Önkormányzata 7. A körjegyzıség vezetıje a körjegyzı. 8. A körjegyzıség illetékességi területe: Nyirád és Szıc községek közigazgatási területe. 9. A körjegyzıség segíti a képviselı-testületek és bizottságok, továbbá a polgármesterek és az alpolgármesterek munkáját. A körjegyzıség feladatai 10. A körjegyzıség feladata a döntések szakmai elıkészítése, a döntések végrehajtásának szervezése és ellenırzése, valamint a jegyzı hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek intézése. 11. A körjegyzıség tevékenysége a képviselı-testületek, azok bizottságai, a helyi nemzetiségi önkormányzat tisztségviselıi munkája eredményességének 6 Hatályos: június 2. A körjegyzıség ügyrendjét Nyirád Község Önkormányzata a 23/2012. (IV.26.); Szıc Község Önkormányzata a 71/2012. (V.30.) határozatával hagyta jóvá

9 8 elısegítésére irányul. Elıkészíti és ellátja a jogszabályokban meghatározott feladatokat, valamint szervezı, végrehajtó, ellenırzı és szolgáltató tevékenységet folytat. 12. A körjegyzıség a képviselı-testületek tevékenységével kapcsolatban: a) szakmailag elıkészíti az önkormányzati rendelettervezetet, a testületi elıterjesztést, a határozati javaslatot, valamint vizsgálja a törvényességet; b) nyilvántartja a képviselı-testület döntéseit; c) szervezi a képviselı-testület rendelkezése végrehajtását, a végrehajtás ellenırzését, d) ellátja a képviselı-testület munkájával kapcsolatos egyéb nyilvántartási, ügyviteli, adminisztrációs feladatokat. 13. A körjegyzıség a képviselı-testületek bizottságai mőködésével kapcsolatban: a) biztosítja a feladat jellegének megfelelıen a bizottságok mőködéséhez szükséges ügyviteli feltételeket; b) szakmailag elıkészíti a bizottsági elıterjesztést, jelentést, beszámolót, egyéb anyagokat; c) tájékoztatást nyújt a bizottsági kezdeményezés megvalósítási lehetıségérıl, valamint szakmailag véleményezi a bizottságokhoz érkezı kérelmet, javaslatot; d) gondoskodik a bizottsági döntés nyilvántartásáról és végrehajtásáról. 14. A körjegyzıség a képviselık munkájának segítése érdekében: a) elısegíti a képviselı jogainak gyakorlását, b) köteles a képviselıt a teljes hivatali munkaidıben fogadni és részére a szükséges felvilágosítást megadni, illetve intézkedni; c) közremőködik a képviselı tájékoztatásának megszervezésében. 15. A körjegyzıség a polgármesterek, alpolgármesterek munkájával kapcsolatban: a) döntést készít elı, szervezi a végrehajtást, b) segíti a képviselı-testületi munkával kapcsolatos tisztségviselıi tevékenységet, c) nyilvántartja a polgármesterek döntéseit. 16. A körjegyzıség Nyirád Község és Szıc Község Önkormányzatai (a továbbiakban: önkormányzatok) intézményeivel kapcsolatos szervezési, irányítási, ellenırzési feladatok ellátásában részt vesz, szakmai segítı tevékenységet folytat. 17. A körjegyzıség a pénzügyi, gazdálkodási, vagyonkezelési, intézményi gazdálkodás ellenırzési feladatok körében ellátja: a) az intézményi tervezés, beszámoltatás, intézményi gazdálkodás irányítását; b) a beruházás, felújítás elıkészítését, lebonyolítását; c) a belsı gazdálkodás szervezését, a belsı létszám- és

10 9 bérgazdálkodást, intézményi pénzellátást; d) a költségvetési intézmények ellenırzését, az intézmény számviteli munkájának irányítását, e) a számítástechnikai, informatikai rendszer kezelését, f) az önkormányzatok ingatlanvagyonával, vagyoni érdekeltségeivel és egyéb vagyonával kapcsolatos közgazdasági, pénzügyi, jogi feladatokat. 18. A körjegyzıség közremőködik az igazgatás szakmai kérdéseinek korszerősítésében, más államigazgatási, önkormányzati hivatali szervekkel való kapcsolattartásban. 19. A körjegyzıség mőködéstechnikai feltételeit biztosító tevékenységi kört lát el, végzi az iktatást, irattározást. Polgármesterek, alpolgármesterek 20. A polgármesterek feladatát és hatáskörét a jogszabályok, valamint a képviselı-testületek határozzák meg. 21. A polgármesterek fıbb feladatai a körjegyzıség mőködésével kapcsolatban: a) a körjegyzı útján irányítják a körjegyzıséget, irányítási jogkörükben szükség szerint megbeszélést tartanak az alpolgármesterek, a körjegyzı részvételével; b) meghatározzák a körjegyzıség feladatait az önkormányzatok munkájának szervezésében, a döntések elıkészítésében és végrehajtásában; c) döntenek a jogszabály által hatáskörükbe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben; egyes hatásköreiknek gyakorlását átruházhatják; d) a körjegyzı kezdeményezésére javaslatot tesznek a képviselıtestületek körjegyzıségének belsı szervezeti tagozódására, a körjegyzıség munkarendjére, az ügyfélfogadás rendjére; e) saját feladat- és hatáskörbe tartozó ügyekben szabályozzák a kiadmányozás, az utalványozás és az ellenjegyzés rendjét; f) meghatározzák azok körét, akiknek a körjegyzı általi kinevezéséhez, vezetıi megbízásához, felmentéséhez, vezetıi megbízásának visszavonásához az egyetértésük szükséges; g) a képviselı-testületek döntéseivel összhangban irányítják az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodást; a népjóléti, az oktatási, a kulturális, a sport, a sajtó, a nemzetközi, és a személyzeti munkát; h) összehangolják mindazon feladatokat, amelyek a képviselıtestületek és a bizottságok munkájával összefüggnek; részt vesznek a szakmai egyeztetésekben, figyelemmel kísérik és segítik, valamint ellenırzik a bizottságok döntéseinek végrehajtását, i) irányítják a munkaterv tervezetének elkészítését, intézkednek államtitkot vagy szolgálati titkot sértı cselekmény elkövetése esetén;

11 10 továbbá a titoksértés megelızése és megszüntetése iránt. 22. Az alpolgármesterek a polgármesterek által meghatározott feladatokat látják el. 23. A polgármester tartós távollétében, illetve akadályoztatása esetén az alpolgármestert a polgármester jogosultságai illetik meg. A körjegyzı 24. A körjegyzı a körjegyzıség vezetıje, aki szakmailag felelıs a körjegyzıség mőködéséért. Tevékenysége során felelıs a közérdeknek és a jogszabályoknak megfelelı, szakszerő, pártatlan és igazságos, a színvonalas ügyintézés szabályainak megfelelı ellátásáért. 25. A körjegyzı feladatai a jogszabályokban meghatározottakon túlmenıen különösen a következık a képviselı-testületek mőködésével kapcsolatban: a) összehangolja az elıkészítı munkát, gondoskodik a törvényességrıl, a jogszabályok, önkormányzati rendeletek, határozatok rendelkezéseinek betartásáról; b) figyelemmel kíséri az elıterjesztések, döntési tervezetek elızetes bizottsági megtárgyalását; c) figyelemmel kíséri a testületi ülések menetét törvényességi szempontból, ha a döntéseknél jogszabálysértést észlel, azt köteles jelezni; d) gondoskodik a jegyzıkönyvek pontos vezetésérıl, a döntések eljuttatásáról az érintettek részére; 26. A körjegyzı feladatai a jogszabályokban meghatározottakon túlmenıen különösen a következık a körjegyzıség mőködésével kapcsolatban: a) a körjegyzıség belsı szervezeti egységei útján ellátja a jogszabály által hatáskörébe utalt hatósági jogköröket; b) a körjegyzıség belsı szervezeti tagozódására, munkarendjére és az ügyfélfogadás rendjére javaslatot készít a polgármestereknek; c) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás, az ellenjegyzés és az utalványozás rendjét; d) gyakorolja a munkáltatói jogokat a körjegyzıség köztisztviselıi tekintetében; e) irányítja a személyzeti munkával kapcsolatos feladatokat; f) irányítja a dolgozók továbbképzését; g) vezeti, összehangolja és ellenırzi a körjegyzıség belsı szervezeti egységeiben folyó munkát; h) elkészíti a körjegyzıség tevékenységérıl szóló beszámolót, amelyet évente beterjeszt a képviselıtestületek elé;

12 11 i) irányítja a körjegyzıség gazdálkodási tevékenységét; j) gondoskodik a törvényességi ellenırzést szolgáló, az önkormányzatokat és szerveiket érintı dokumentumoknak a Kormányhivatalhoz történı felterjesztésérıl; k) gondoskodik a körjegyzıségen belüli hatékony és célszerő munkamegosztásról, a feladatok gyors, szakszerő és törvényes ellátásáról, az eredményes munkáról; l) meghatározza és ellenırzi a körjegyzıség dolgozóinak munkáját, elkészíti a munkaköri leírásokat, valamint azokat aktualizálja; m) gondoskodik a képviselı-testületek bizottságai munkájának szakmai segítésérıl, elıkészíti a rendelettervezeteket és egyéb anyagokat, felelıs azok szakmai és jogi megalapozottságáért; n) gondoskodik mindazon feladatok ellátásáról, amelyekre a képviselı-testületek és a polgármesterek utasítják; o) részt vesz a vezetıi értekezleten, ahol tájékoztatást ad az aktuális ügyekrıl; p) szükség szerint, de legalább negyedévente munkaértekezletet tart a körjegyzıség dolgozói részére; q) gondoskodik a szakszerő ügyintézés és szabályszerő ügyiratkezelés megvalósításáról, r) gondoskodik a szabadságolási terv elkészítésérıl és a szabadság-nyilvántartásról, s) kapcsolatot tart az önkormányzati intézmények vezetıivel; t) közremőködik az önkormányzati intézmények tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlásából adódó feladatok ellátásában. 27. A körjegyzıt távolléte esetén az anyakönyvvezetı-igazgatási ügyintézı helyettesíti. A körjegyzıség belsı szervezeti felépítése, létszáma 28. A Körjegyzıség belsı szervezeti egységeinek elnevezése: a) igazgatási és titkársági csoport b) pénzügyi és adóügyi csoport 29. Az igazgatási és titkársági csoport általános feladatai: a) ellátja a polgármesterek és a körjegyzı hatáskörébe utalt egyes államigazgatási, illetve önkormányzati hatósági ügyek döntésre való elıkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat; b) közremőködik a polgári védelmi feladatok ellátásában;

13 12 c) ellátja az önkormányzati és államigazgatási ügyek intézésével kapcsolatos nyilvántartási és ügyvitel-technikai feladatokat; d) ellátja a hatósági bizonyítványok kiadásával kapcsolatosan elıírt feladatokat; e) közremőködik az önkormányzatok egészségügyi és szociális feladatainak ellátásában, gondoskodik az önkormányzatok egészségügyi, szociálpolitikai és ifjúságpolitikai koncepciójának megvalósításáról; f) ellátja a körjegyzıség belsı szervezeti mőködésével összefüggı feladatokat, biztosítja az önkormányzatok testületei mőködéséhez a technikai, ügyviteli és szervezési feltételeket, közremőködik az önkormányzati jogalkotás elıkészítésében. 30. Az igazgatási és titkársági csoport létszáma 4 fı, tagjai a következık: a) 1 fı anyakönyvvezetı-igazgatási ügyintézı, b) 1 fı szociális- és gyámügyi ügyintézı, c) 1 fı titkársági és hagyatéki ügyintézı, d) 1 fı ügyviteli jellegő feladatokat ellátó ügyintézı Szıc községben. 31. A pénzügyi csoport általános feladatai: a) elıkészíti az önkormányzatok pénzügyeivel, beruházásaival, az intézmények irányításával kapcsolatos döntéseket, b) végrehajtja az önkormányzati rendeleteket és a testületi határozatokat, valamint a vonatkozó jogszabályokat; c) gondoskodik az önkormányzati vagyon nyilvántartásáról, hasznosításáról és az ezzel kapcsolatos döntések elıkészítésérıl és végrehajtásáról; d) ellátja a központi adójogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben a jegyzı hatáskörébe utalt adók (adók módjára behajtandó köztartozások) megállapításával, nyilvántartásával, beszedésével, kezelésével, ellenırzésével kapcsolatos feladatokat; e) ellátja az információszolgáltatással kapcsolatosan elıírt feladatokat; f) feladata a község-üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásának szervezése, irányítása, valamint az önkormányzat beruházásainak, felújításainak elıkészítése, szervezése, lebonyolítása (lebonyolíttatása) és megvalósulásának figyelemmel kísérése és ellenırzése; g) feladata a község-fejlesztési, község-rendezési kérdésekben együttmőködés a fıépítésszel és a hatóságokkal. 32. A pénzügyi és adóügyi csoport létszáma 3 fı, tagjai: a) 2 fı gazdálkodási ügyintézı, b) 1 fı adóügyi, földügyi ügyintézı és pénztáros.

14 13 Belsı ellenırzés 33. Nyirád és Szıc Községek Önkormányzatai a belsı ellenırzési kötelezettséget társulási formában, az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulással kötött megállapodás szerint látják el. Mőködési szabályok 34. A képviselet ellátásával összefüggı feladatok: a) a képviselı-testületet a polgármester, illetve felhatalmazása alapján az alpolgármester jogosult képviselni; b) a körjegyzıséget a körjegyzı, illetve az általa felhatalmazott köztisztviselı jogosult képviselni. 35. A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés rendjérıl az önkormányzatok helyi pénzügyi szabályozásai rendelkeznek. Bélyegzıhasználat, nyilvántartás 36. A körjegyzıségen használt bélyegzık lenyomatáról és a használatukra jogosultakról a körjegyzıség titkársági ügyintézıje külön nyilvántartást vezet. Értekezletek 37. A polgármesterek szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal munkaértekezletet tartanak a körjegyzıség dolgozói részére. 38. A körjegyzı a körjegyzıség dolgozói teljes vagy szőkebb köre részére szükség szerint munkaértekezletet hív össze. Az ügyfélfogadás rendje 39. A körjegyzı gondoskodik arról, hogy a tisztségviselıi, illetve körjegyzıi fogadónapokon, valamint az általános ügyfélfogadási idıben a csoport feladatkörébe tartozó kérdésekben a felvilágosításra, intézkedésre jogosult ügyintézık a munkahelyükön tartózkodjanak. 40. A nyirádi polgármester ügyfélfogadási rendje: kedd: 9-12 óráig csütörtök: óráig 41. A szıci polgármester ügyfélfogadási rendje: csütörtök: óra között

15 A körjegyzı ügyfélfogadási rendje Nyirádon: hétfı: és óráig 43. A körjegyzı ügyfélfogadási rendje Szıcön: kedd: és óráig 44. A körjegyzıség általános ügyfélfogadási rendje Nyirádon: hétfı: 8-16 óráig kedd: 8-16 óráig szerda: zárt nap (kivéve haláleset anyakönyvezése) csütörtök: 8-16 óráig péntek: 8-12 óráig 45. A körjegyzıség ügyfélfogadási rendje Szıcön: a) általános ügyfélfogadás: hétfı: óráig kedd: óráig szerda: zárt nap kérelmek átvétele, fénymásolás, csütörtök: óráig felvilágosítás nyújtása péntek: óráig b) anyakönyvvezetı és igazgatási ügyintézı: páratlan hét csütörtök: 8 12 óráig c) szociális és gyámügyi ügyintézı: páros hét kedd: 8 12 óráig d) adóügyi és földügyi ügyintézı: páros hét csütörtök: 8 12 óráig 46. A születés, a házasságkötés és a haláleset anyakönyvezése, az anyakönyvi kivonatok kiállítása a körjegyzıség nyirádi hivatalában történik. 47. Az önkormányzati képviselık, a helyi nemzetiségi önkormányzat képviselıi, a bizottságok tagjai munkaidıben korlátozás nélkül jogosultak a körjegyzıséget felkeresni. 48. Amennyiben a körjegyzıség intézkedésének késedelme elháríthatatlan kárral, vagy veszéllyel járna, az ügyfeleket munkaidıben, idıbeni korlátozás nélkül kell fogadni. A körjegyzıség munkarendje 49. A heti 40 órás munkaidı napi megoszlása Nyirádon: hétfıtıl-csütörtökig: óráig péntek: óráig Az étkezési idı 30 perc.

16 A heti 40 órás munkaidı napi megoszlása Szıcön: hétfıtıl-csütörtökig: óráig péntek: óráig Az étkezési idı 30 perc. A szabadság igénybevételének rendje 51. A szabadságot a körjegyzıség mőködıképességének figyelembevételével kell kiadni. 52. A körjegyzıség dolgozói a munkaköri leírásokban foglaltak szerint helyettesítik egymást. Záró rendelkezések 53. A körjegyzıség ügyrendjét Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete a 23/2012. (IV. 26.) határozatával, Szıc Község Önkormányzata Képviselıtestülete a 71/2012. (V.30.) határozatával hagyta jóvá. 54. A körjegyzıség ügyrendje a kihirdetését követı napon lép hatályba. A kihirdetés módjára a képviselı-testületek szervezeti és mőködési szabályzatban rögzített, az önkormányzati rendeletek kihirdetésére vonatkozó szabályok érvényesek. 55. A körjegyzıség ügyrendje mind Nyirád, mind Szıc Község Önkormányzata Képviselı-testületének szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletének függeléke. Nyirád, május 31. Lovasi Erika körjegyzı Az ügyrend kihirdetve: június 1-jén. Hirdetıtáblákra kifüggesztve: június 1. Levétel napja: június 18. Lovasi Erika körjegyzı

17 16 4. függelék a 4/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez Nyirád Község Önkormányzata szakfeladatai Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakása Út, autópálya építése Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Országgyőlési képviselıválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselıválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos települési és területi nemzetiségi önkormányzati választáshoz kapcsolódó tevékenységek EU parlamenti képviselıválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Települési nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggı szolgáltatások Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Óvodai nevelés Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása

18 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Általános Iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése,oktatása (5-8. évfolyam) Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Háziorvosi alapellátás Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Fogorvosi alapellátás Ifjúság-egészségügyi gondozás Idısek nappali ellátása Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása Rendszeres szociális segély Idıskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély

19 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támog Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ell Közgyógyellátás Köztemetés Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Civil szervezetek mőködési támogatása Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése Szabadidısport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

20 19 5. függelék a 4/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez HATÁLYOS ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK JEGYZÉKE Rendelet száma Rendelet tárgyköre 18/1995. (XII. 14.) A helyi iparőzési adó 19/1995. (XII. 14.) A magánszemélyek kommunális adója 6/1997. (VI. 12.) Az önkormányzat vagyona és a vagyonnal való gazdálkodás rendje 9/1999. (XI. 29.) A helyi közmővelıdésrıl 7/2000. (VI. 30.) Helyi címer és zászló alapítása, használatának rendje 6/2001. (V. 11.) A környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról 17/2001. (XII. 14.) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselıket megilletı szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról 8/2002. (IV. 26.) Nyirád község környezetvédelmi alapjáról 14/2002. (XI. 5.) Az önkormányzat képviselıinek tiszteletdíja és természetbeni juttatásai 6/2004. (VI. 25.) A talajterhelési díjról 9/2004. (IX. 17.) Közös helyi hulladékgazdálkodási terv kihirdetése 6/2005. (IX. 16.) A gyermekvédelmi ellátásokról 18/2005. (XI. 18.) Nyirád község településrendezési terve helyi építési szabályzat, valamint szabályozási terv 3/2006. (III. 31.) Rendelet az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról 8/2007. (IX. 14.) Rendelet az Önkormányzat saját bevételeinek alapjául szolgáló díjakról 13/2008. (IX. 12.) Nyirád Község Díszpolgára cím alapításáról és adományozásáról 10/2010. (XII.16.) A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról

21 20 1/2011. (I. 15.) Az ivóvíz-szolgáltatás és csatornahasználati díj megállapításáról 2/2011. (II. 16.) A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidın kívül történı házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól, valamint az anyakönyvvezetıt megilletı díjról 4/2011. (IV. 15.) A Képviselı-testület szervezeti és mőködési szabályzatáról 2/2012. (III. 9.) Az önkormányzat évi költségvetésérıl 6/2012. (IV. 27.) A szociális ellátásokról 7/2012. (IV. 27.) A közoktatási és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól

22 21 6. függelék a 4/2011. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez Nyirád községben mőködı önszervezıdı közösségek jegyzéke A szervezet neve, címe 1. Búzavirág Nyugdíjas Klub 8454 Nyirád, Petıfi S. u Ifjúsági Klub 8454 Nyirád, Petıfi S. u Iskola a gyermekeinkért Közalapítvány 8454 Nyirád, Szabadság u Kék Cinke Alapítvány 8454 Nyirád, Széchenyi u Nyirád és Térsége Nagycsaládosainak Közhasznú Egyesülete 8454 Nyirád, Petıfi S. u Nyirád Község Önkéntes Tőzoltó Egyesülete 8454 Nyirád, Erzsébet tér Nyirád községért Közalapítvány 8454 Nyirád, Szabadság u Nyirád Községi Polgárırség 8454 Nyirád, Szabadság u Nyirádi Községi Sport Egyesület 8454 Nyirád, Béke u Összefogás Nyirádért Egyesület 8454 Nyirád, Petıfi S. u Rókadombi Horgász Egyesület 8454 Nyirád, Petıfi S. u Zeusz Testépítı Klub 8454 Nyirád, Petıfi S. u Veszprém Megyei Mozgássérültek Egyesülete Halimba, Szıc, Nyirád Csoportja 8452 Halimba, Arany J. u Iskolai Szülık Közössége 8454 Nyirád, Szabadság u Óvodai Szülık Közössége 8454 Nyirád, Széchenyi u. 36. Vezetıje Kovács József Nagy Martina Illés Olga Bokorné Tasner Márta Borbély Andrásné Németh László Ferencziné Hoffmann Ilona Papp Attila Fermos László Németh András Vajai László Renner István Kovács Tibor Szőcs Miklósné Molnárné Mencseli Katalin

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYREND) (2013. MÁRCIUS 1-JEI ÁLLAPOT)

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYREND) (2013. MÁRCIUS 1-JEI ÁLLAPOT) BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYREND) (2013. MÁRCIUS 1-JEI ÁLLAPOT) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. JANUÁR 30.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. JANUÁR 30. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. (54) 531 000; 531 031, Fax: 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2013. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez A.) a Képviselő-testület

Részletesebben

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

17/2008. (VI.27) rendelet Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról

17/2008. (VI.27) rendelet Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról 17/2008. (VI.27) rendelet Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról Doboz Nagyközség Önkormányzata az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet

Részletesebben

1. A 3. (4) bekezdés b./ pontja a következőképpen módosul: (4) b) bölcsődei ellátásról és óvodai nevelésről,

1. A 3. (4) bekezdés b./ pontja a következőképpen módosul: (4) b) bölcsődei ellátásról és óvodai nevelésről, Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2006.(VI. 19.) Kt. rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2005. (II. 18.) Kt. rendelet módosításáról Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE)

A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE) A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE) Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Sajópálfala Község Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

Kérem, hogy a rendelet-tervezet áttekintését követően az alábbi rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Kérem, hogy a rendelet-tervezet áttekintését követően az alábbi rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere 3/^^/3/ J2XX39, Budapest, :,&:. Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYÁRLŐRINC KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII. 19.) Korm. rendelet 20. (1) bekezdése szerint a költségvetési szerv

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2 A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése

Részletesebben

ZALALÖVŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 4. függelék

ZALALÖVŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 4. függelék 4. függelék ZALALÖVŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Zalalövő Város Önkormányzatának Képviselő testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatában a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

M e g h í v ó. 1.) Tájékoztató a közös hivatal 2013. három negyedéves működéséről Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző

M e g h í v ó. 1.) Tájékoztató a közös hivatal 2013. három negyedéves működéséről Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző M e g h í v ó Szentkirály önkormányzatának képviselő-testülete és Tiszaug önkormányzatának képviselőtestülete együttes ülésének következő időpontját 203. október 9-én (szerdán) 6.00 órára tűzöm ki, melyre

Részletesebben

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 14/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-31321-11/2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-31321-11/2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK I-31321-11/2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 2 A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése

Részletesebben

I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) alapítása

I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) alapítása 1 Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) normatív határozata a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról (tervezet) Budapest Főváros XIX. ker.

Részletesebben

Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: Kulcs Község Önkormányzata a 46/2012. (IV. 23.) KT. számú határozatával. 1 Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti

Részletesebben

A 10. a következı (6) bekezdéssel egészül ki: Rendkívüli képviselı-testületi ülés összehívása rövid úton (telefonon) is történhet.

A 10. a következı (6) bekezdéssel egészül ki: Rendkívüli képviselı-testületi ülés összehívása rövid úton (telefonon) is történhet. Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete 17/2009. (IX.30.)Ör a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló többször módosított 4/2007. (III.28.)Ör módosítása Apátfalva Község

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Alapvetı rendelkezések 1. A szervezetre vonatkozó adatok 1. oldal 2. Az intézet feladatai 4. oldal II. Szervezeti felépítés 1. Az intézet szervezeti és irányítási rendje

Részletesebben

K I V O N A T. Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 60/2013. (III. 27.) Kt.h. Tárgy: Csanádpalotai Közös Önkormányzati

Részletesebben

Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ. Zirc SZERVEZETI ÉS

Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ. Zirc SZERVEZETI ÉS 1. számú melléklet Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Zirc SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2 - Tartalomjegyzék Cím: Oldalszám I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete. a szervezeti és működési szabályzatról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete. a szervezeti és működési szabályzatról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szervezeti és működési szabályzatról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011. sz.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi Ferenc utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi Ferenc utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online. VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi Ferenc utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.hu Előterjesztés Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Polgármesteri Hivatal jogállása és irányítása 1. 2,7,10,13,15,23

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Polgármesteri Hivatal jogállása és irányítása 1. 2,7,10,13,15,23 Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 1. ) rendeletének módosítása Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 3770 Sajószentpéter, Móra Ferenc u. 1. Tel: 48/521-500; 48/521-501 Mobil: 20/336-6903 e-mail: speter.epsz@gmail.com A 189/2009.(VIII.24.) KT határozat

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat képviselı-testülete 11/2006. (XII. 14.) számú rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat képviselı-testülete 11/2006. (XII. 14.) számú rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat képviselı-testülete 11/2006. (XII. 14.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 3/2007./III.1./ sz. 11/2007./XII.12./

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. november 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. november 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 372/2014.(XI.27.) Kt. határozat Tárgy: 2014. november 27-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben