X. Fejezet Záró rendelkezések

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "X. Fejezet Záró rendelkezések"

Átírás

1 X. Fejezet Záró rendelkezések 54. (1) Az SZMSZ mellékletei: a) 1. melléklet: A Képviselı-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke b) 2. melléklet: Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által önként vállalt feladatok c) 3. melléklet: Nyirád Község Önkormányzatánál foglalkoztatottak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörei (2) Az SZMSZ függelékei: a) 1. függelék: A Képviselı-testület névsora b) 2. függelék: A Szociális és Egészségügyi Bizottság névsora c) 1 3. függelék: A körjegyzıség ügyrendje d) 4. függelék: Az Önkormányzat szakfeladatai e) 5. függelék: A hatályos önkormányzati rendeletek jegyzéke f) 6. függelék: Nyirád községben mőködı civil szervezetek jegyzéke 55. Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. 56. Hatályát veszti a Képviselı-testület és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló 4/2007. (VI. 15.) önkormányzati rendelet. Sarkadi-Nagy András polgármester Dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyzı 1 Módosította az 5/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 2. -a. Hatályos: április 28.

2 1 A rendelet kihirdetve: április 15-én. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt rendelet kihirdetve: szeptember 14-én. Dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyzı

3 2 1. melléklet a 4/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez A Képviselı-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete az évi LXV. tv. 9. (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a következı ügyekben hatásköreit a polgármesterre ruházza át: 1. Szülési támogatás 2. Temetési támogatás 3. Temetési segély 4. Átmeneti segély 5. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 6. 2 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 43/B. (1) bekezdésében foglalt ápolási díj A közfoglalkoztatásban résztvevık feletti munkáltatói jogok gyakorlása 2 Módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 25. (3) bek. b) pontja bb) alpontja. Hatályos: január 1. 3 Hatályon kívül helyezte a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 25. (3) bek. a) pontja ad) alpontja. Hatályos: január 1.

4 3 2. melléklet a 4/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez A Képviselı-testület által önként vállalt feladatok 1. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete a civil kapcsolatok rendszerében anyagi támogatást nyújt a nyirádi lakosság önszervezıdı közösségeinek egyesületek, klubok, alapítványok az éves költségvetési rendeletben meghatározott feltételekkel 2. Közösségi színteret biztosít, biztosítja a helyi lakosság mővelıdési és kulturális szükségleteinek kielégítését Nyirád Község Önkormányzata Képviselıtestületének a helyi közmővelıdés átfogó szabályozásáról szóló 9/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint 3. Helytörténeti győjteményt falumúzeumot gondoz, tart fenn 4. Helyközi autóbusz-közlekedést biztosít 5. Biztosítja az idısek nappali ellátását 6. Társulás útján támogató szolgáltatást biztosít 7. Önkormányzati idıszaki lapot ad ki 8. Tagja önkormányzati célok megvalósítását elısegítı szervezeteknek 9. Kitőntetést adományoz Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének Nyirád Község Díszpolgára cím alapításáról szóló 13/2008. (IX. 12.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint 10. Településrendezés keretében építési telkeket alakít ki 11. A község népesség-megtartó képességének növelése céljából térítésmentesen építési telket biztosít az építkezık számára a 86/2003. (X. 27.) és a 141/2006. (XII. 15.) Képviselı-testületi határozat szerint 12. Ellátja a zöldterületek, közterületek gondozását, tisztítását 13. Gondoskodik a helyi jelentıségő épített és természeti értékek védelmérıl

5 4 3. melléklet a 4/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez Nyirád Község Önkormányzatánál foglalkoztatottak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörei Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl szóló évi CLII. törvény (a továbbiakban Vnytv.) 3. (1) (2) bekezdésében foglaltak alapján a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök a következık: 1. Vnytv. 3. (1) bekezdése alapján évente: a) 4 körjegyzı b) iskolaigazgató c) a Szociális Segítı Központ vezetıje 2. Vnytv. 3. (1) bekezdés c), d), e) pontjai alapján kétévente: pénzügyi ügyintézık. 3. Vnytv. 3. (1) bekezdés a) pontja alapján ötévente: a) anyakönyvvezetı b) adóügyi ügyintézı c) szociális ügyintézı d) gyámügyi ügyintézı e) 5 f) hagyatéki ügyintézı 4 Módosította az 5/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 3. -a. Hatályos: április Hatályon kívül helyezve június 2. napjával 10/2012. (VI. 1.) önkormányzati rendelet

6 5 1. függelék a 4/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete tagjainak névsora 1. Sarkadi-Nagy András János 2. Andrónyi Miklós 3. Csikány Róbert Árpádné 4. Nagy Gábor 5. Németh András 6. Simon Balázs 7. Vers Istvánné

7 6 2. függelék a 4/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez A Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjainak névsora 1. Andrónyi Miklós képviselı 2. Csikány Róbertné képviselı 3. Vers Istvánné képviselı 4. Berecz Józsefné nem képviselı 5. Kovács Károly nem képviselı

8 7 3. függelék 6 a 4/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez NYIRÁD-SZİC KÖZSÉGEK KÖRJEGYZİSÉGE ÜGYRENDJE Általános rendelkezések 1. Nyirád és Szıc Községek Önkormányzatainak Képviselı-testületei által január 1-jén létrehozott körjegyzıség megnevezése és címe: Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége 8454 Nyirád, Szabadság u A körjegyzıség adószáma: A körjegyzıség számlavezetıje, számlaszáma: OTP Bank NyRt. Észak-Dunántúli Régió, Tapolca A körjegyzıség bélyegzılenyomatának felirata: Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád (középen a magyar címerrel). 5. Gazdálkodási jogköre: önállóan mőködı és gazdálkodó 6. A körjegyzıség irányító szerve: a) Nyirád Község Önkormányzata b) Szıc Község Önkormányzata 7. A körjegyzıség vezetıje a körjegyzı. 8. A körjegyzıség illetékességi területe: Nyirád és Szıc községek közigazgatási területe. 9. A körjegyzıség segíti a képviselı-testületek és bizottságok, továbbá a polgármesterek és az alpolgármesterek munkáját. A körjegyzıség feladatai 10. A körjegyzıség feladata a döntések szakmai elıkészítése, a döntések végrehajtásának szervezése és ellenırzése, valamint a jegyzı hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek intézése. 11. A körjegyzıség tevékenysége a képviselı-testületek, azok bizottságai, a helyi nemzetiségi önkormányzat tisztségviselıi munkája eredményességének 6 Hatályos: június 2. A körjegyzıség ügyrendjét Nyirád Község Önkormányzata a 23/2012. (IV.26.); Szıc Község Önkormányzata a 71/2012. (V.30.) határozatával hagyta jóvá

9 8 elısegítésére irányul. Elıkészíti és ellátja a jogszabályokban meghatározott feladatokat, valamint szervezı, végrehajtó, ellenırzı és szolgáltató tevékenységet folytat. 12. A körjegyzıség a képviselı-testületek tevékenységével kapcsolatban: a) szakmailag elıkészíti az önkormányzati rendelettervezetet, a testületi elıterjesztést, a határozati javaslatot, valamint vizsgálja a törvényességet; b) nyilvántartja a képviselı-testület döntéseit; c) szervezi a képviselı-testület rendelkezése végrehajtását, a végrehajtás ellenırzését, d) ellátja a képviselı-testület munkájával kapcsolatos egyéb nyilvántartási, ügyviteli, adminisztrációs feladatokat. 13. A körjegyzıség a képviselı-testületek bizottságai mőködésével kapcsolatban: a) biztosítja a feladat jellegének megfelelıen a bizottságok mőködéséhez szükséges ügyviteli feltételeket; b) szakmailag elıkészíti a bizottsági elıterjesztést, jelentést, beszámolót, egyéb anyagokat; c) tájékoztatást nyújt a bizottsági kezdeményezés megvalósítási lehetıségérıl, valamint szakmailag véleményezi a bizottságokhoz érkezı kérelmet, javaslatot; d) gondoskodik a bizottsági döntés nyilvántartásáról és végrehajtásáról. 14. A körjegyzıség a képviselık munkájának segítése érdekében: a) elısegíti a képviselı jogainak gyakorlását, b) köteles a képviselıt a teljes hivatali munkaidıben fogadni és részére a szükséges felvilágosítást megadni, illetve intézkedni; c) közremőködik a képviselı tájékoztatásának megszervezésében. 15. A körjegyzıség a polgármesterek, alpolgármesterek munkájával kapcsolatban: a) döntést készít elı, szervezi a végrehajtást, b) segíti a képviselı-testületi munkával kapcsolatos tisztségviselıi tevékenységet, c) nyilvántartja a polgármesterek döntéseit. 16. A körjegyzıség Nyirád Község és Szıc Község Önkormányzatai (a továbbiakban: önkormányzatok) intézményeivel kapcsolatos szervezési, irányítási, ellenırzési feladatok ellátásában részt vesz, szakmai segítı tevékenységet folytat. 17. A körjegyzıség a pénzügyi, gazdálkodási, vagyonkezelési, intézményi gazdálkodás ellenırzési feladatok körében ellátja: a) az intézményi tervezés, beszámoltatás, intézményi gazdálkodás irányítását; b) a beruházás, felújítás elıkészítését, lebonyolítását; c) a belsı gazdálkodás szervezését, a belsı létszám- és

10 9 bérgazdálkodást, intézményi pénzellátást; d) a költségvetési intézmények ellenırzését, az intézmény számviteli munkájának irányítását, e) a számítástechnikai, informatikai rendszer kezelését, f) az önkormányzatok ingatlanvagyonával, vagyoni érdekeltségeivel és egyéb vagyonával kapcsolatos közgazdasági, pénzügyi, jogi feladatokat. 18. A körjegyzıség közremőködik az igazgatás szakmai kérdéseinek korszerősítésében, más államigazgatási, önkormányzati hivatali szervekkel való kapcsolattartásban. 19. A körjegyzıség mőködéstechnikai feltételeit biztosító tevékenységi kört lát el, végzi az iktatást, irattározást. Polgármesterek, alpolgármesterek 20. A polgármesterek feladatát és hatáskörét a jogszabályok, valamint a képviselı-testületek határozzák meg. 21. A polgármesterek fıbb feladatai a körjegyzıség mőködésével kapcsolatban: a) a körjegyzı útján irányítják a körjegyzıséget, irányítási jogkörükben szükség szerint megbeszélést tartanak az alpolgármesterek, a körjegyzı részvételével; b) meghatározzák a körjegyzıség feladatait az önkormányzatok munkájának szervezésében, a döntések elıkészítésében és végrehajtásában; c) döntenek a jogszabály által hatáskörükbe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben; egyes hatásköreiknek gyakorlását átruházhatják; d) a körjegyzı kezdeményezésére javaslatot tesznek a képviselıtestületek körjegyzıségének belsı szervezeti tagozódására, a körjegyzıség munkarendjére, az ügyfélfogadás rendjére; e) saját feladat- és hatáskörbe tartozó ügyekben szabályozzák a kiadmányozás, az utalványozás és az ellenjegyzés rendjét; f) meghatározzák azok körét, akiknek a körjegyzı általi kinevezéséhez, vezetıi megbízásához, felmentéséhez, vezetıi megbízásának visszavonásához az egyetértésük szükséges; g) a képviselı-testületek döntéseivel összhangban irányítják az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodást; a népjóléti, az oktatási, a kulturális, a sport, a sajtó, a nemzetközi, és a személyzeti munkát; h) összehangolják mindazon feladatokat, amelyek a képviselıtestületek és a bizottságok munkájával összefüggnek; részt vesznek a szakmai egyeztetésekben, figyelemmel kísérik és segítik, valamint ellenırzik a bizottságok döntéseinek végrehajtását, i) irányítják a munkaterv tervezetének elkészítését, intézkednek államtitkot vagy szolgálati titkot sértı cselekmény elkövetése esetén;

11 10 továbbá a titoksértés megelızése és megszüntetése iránt. 22. Az alpolgármesterek a polgármesterek által meghatározott feladatokat látják el. 23. A polgármester tartós távollétében, illetve akadályoztatása esetén az alpolgármestert a polgármester jogosultságai illetik meg. A körjegyzı 24. A körjegyzı a körjegyzıség vezetıje, aki szakmailag felelıs a körjegyzıség mőködéséért. Tevékenysége során felelıs a közérdeknek és a jogszabályoknak megfelelı, szakszerő, pártatlan és igazságos, a színvonalas ügyintézés szabályainak megfelelı ellátásáért. 25. A körjegyzı feladatai a jogszabályokban meghatározottakon túlmenıen különösen a következık a képviselı-testületek mőködésével kapcsolatban: a) összehangolja az elıkészítı munkát, gondoskodik a törvényességrıl, a jogszabályok, önkormányzati rendeletek, határozatok rendelkezéseinek betartásáról; b) figyelemmel kíséri az elıterjesztések, döntési tervezetek elızetes bizottsági megtárgyalását; c) figyelemmel kíséri a testületi ülések menetét törvényességi szempontból, ha a döntéseknél jogszabálysértést észlel, azt köteles jelezni; d) gondoskodik a jegyzıkönyvek pontos vezetésérıl, a döntések eljuttatásáról az érintettek részére; 26. A körjegyzı feladatai a jogszabályokban meghatározottakon túlmenıen különösen a következık a körjegyzıség mőködésével kapcsolatban: a) a körjegyzıség belsı szervezeti egységei útján ellátja a jogszabály által hatáskörébe utalt hatósági jogköröket; b) a körjegyzıség belsı szervezeti tagozódására, munkarendjére és az ügyfélfogadás rendjére javaslatot készít a polgármestereknek; c) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás, az ellenjegyzés és az utalványozás rendjét; d) gyakorolja a munkáltatói jogokat a körjegyzıség köztisztviselıi tekintetében; e) irányítja a személyzeti munkával kapcsolatos feladatokat; f) irányítja a dolgozók továbbképzését; g) vezeti, összehangolja és ellenırzi a körjegyzıség belsı szervezeti egységeiben folyó munkát; h) elkészíti a körjegyzıség tevékenységérıl szóló beszámolót, amelyet évente beterjeszt a képviselıtestületek elé;

12 11 i) irányítja a körjegyzıség gazdálkodási tevékenységét; j) gondoskodik a törvényességi ellenırzést szolgáló, az önkormányzatokat és szerveiket érintı dokumentumoknak a Kormányhivatalhoz történı felterjesztésérıl; k) gondoskodik a körjegyzıségen belüli hatékony és célszerő munkamegosztásról, a feladatok gyors, szakszerő és törvényes ellátásáról, az eredményes munkáról; l) meghatározza és ellenırzi a körjegyzıség dolgozóinak munkáját, elkészíti a munkaköri leírásokat, valamint azokat aktualizálja; m) gondoskodik a képviselı-testületek bizottságai munkájának szakmai segítésérıl, elıkészíti a rendelettervezeteket és egyéb anyagokat, felelıs azok szakmai és jogi megalapozottságáért; n) gondoskodik mindazon feladatok ellátásáról, amelyekre a képviselı-testületek és a polgármesterek utasítják; o) részt vesz a vezetıi értekezleten, ahol tájékoztatást ad az aktuális ügyekrıl; p) szükség szerint, de legalább negyedévente munkaértekezletet tart a körjegyzıség dolgozói részére; q) gondoskodik a szakszerő ügyintézés és szabályszerő ügyiratkezelés megvalósításáról, r) gondoskodik a szabadságolási terv elkészítésérıl és a szabadság-nyilvántartásról, s) kapcsolatot tart az önkormányzati intézmények vezetıivel; t) közremőködik az önkormányzati intézmények tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlásából adódó feladatok ellátásában. 27. A körjegyzıt távolléte esetén az anyakönyvvezetı-igazgatási ügyintézı helyettesíti. A körjegyzıség belsı szervezeti felépítése, létszáma 28. A Körjegyzıség belsı szervezeti egységeinek elnevezése: a) igazgatási és titkársági csoport b) pénzügyi és adóügyi csoport 29. Az igazgatási és titkársági csoport általános feladatai: a) ellátja a polgármesterek és a körjegyzı hatáskörébe utalt egyes államigazgatási, illetve önkormányzati hatósági ügyek döntésre való elıkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat; b) közremőködik a polgári védelmi feladatok ellátásában;

13 12 c) ellátja az önkormányzati és államigazgatási ügyek intézésével kapcsolatos nyilvántartási és ügyvitel-technikai feladatokat; d) ellátja a hatósági bizonyítványok kiadásával kapcsolatosan elıírt feladatokat; e) közremőködik az önkormányzatok egészségügyi és szociális feladatainak ellátásában, gondoskodik az önkormányzatok egészségügyi, szociálpolitikai és ifjúságpolitikai koncepciójának megvalósításáról; f) ellátja a körjegyzıség belsı szervezeti mőködésével összefüggı feladatokat, biztosítja az önkormányzatok testületei mőködéséhez a technikai, ügyviteli és szervezési feltételeket, közremőködik az önkormányzati jogalkotás elıkészítésében. 30. Az igazgatási és titkársági csoport létszáma 4 fı, tagjai a következık: a) 1 fı anyakönyvvezetı-igazgatási ügyintézı, b) 1 fı szociális- és gyámügyi ügyintézı, c) 1 fı titkársági és hagyatéki ügyintézı, d) 1 fı ügyviteli jellegő feladatokat ellátó ügyintézı Szıc községben. 31. A pénzügyi csoport általános feladatai: a) elıkészíti az önkormányzatok pénzügyeivel, beruházásaival, az intézmények irányításával kapcsolatos döntéseket, b) végrehajtja az önkormányzati rendeleteket és a testületi határozatokat, valamint a vonatkozó jogszabályokat; c) gondoskodik az önkormányzati vagyon nyilvántartásáról, hasznosításáról és az ezzel kapcsolatos döntések elıkészítésérıl és végrehajtásáról; d) ellátja a központi adójogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben a jegyzı hatáskörébe utalt adók (adók módjára behajtandó köztartozások) megállapításával, nyilvántartásával, beszedésével, kezelésével, ellenırzésével kapcsolatos feladatokat; e) ellátja az információszolgáltatással kapcsolatosan elıírt feladatokat; f) feladata a község-üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásának szervezése, irányítása, valamint az önkormányzat beruházásainak, felújításainak elıkészítése, szervezése, lebonyolítása (lebonyolíttatása) és megvalósulásának figyelemmel kísérése és ellenırzése; g) feladata a község-fejlesztési, község-rendezési kérdésekben együttmőködés a fıépítésszel és a hatóságokkal. 32. A pénzügyi és adóügyi csoport létszáma 3 fı, tagjai: a) 2 fı gazdálkodási ügyintézı, b) 1 fı adóügyi, földügyi ügyintézı és pénztáros.

14 13 Belsı ellenırzés 33. Nyirád és Szıc Községek Önkormányzatai a belsı ellenırzési kötelezettséget társulási formában, az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulással kötött megállapodás szerint látják el. Mőködési szabályok 34. A képviselet ellátásával összefüggı feladatok: a) a képviselı-testületet a polgármester, illetve felhatalmazása alapján az alpolgármester jogosult képviselni; b) a körjegyzıséget a körjegyzı, illetve az általa felhatalmazott köztisztviselı jogosult képviselni. 35. A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés rendjérıl az önkormányzatok helyi pénzügyi szabályozásai rendelkeznek. Bélyegzıhasználat, nyilvántartás 36. A körjegyzıségen használt bélyegzık lenyomatáról és a használatukra jogosultakról a körjegyzıség titkársági ügyintézıje külön nyilvántartást vezet. Értekezletek 37. A polgármesterek szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal munkaértekezletet tartanak a körjegyzıség dolgozói részére. 38. A körjegyzı a körjegyzıség dolgozói teljes vagy szőkebb köre részére szükség szerint munkaértekezletet hív össze. Az ügyfélfogadás rendje 39. A körjegyzı gondoskodik arról, hogy a tisztségviselıi, illetve körjegyzıi fogadónapokon, valamint az általános ügyfélfogadási idıben a csoport feladatkörébe tartozó kérdésekben a felvilágosításra, intézkedésre jogosult ügyintézık a munkahelyükön tartózkodjanak. 40. A nyirádi polgármester ügyfélfogadási rendje: kedd: 9-12 óráig csütörtök: óráig 41. A szıci polgármester ügyfélfogadási rendje: csütörtök: óra között

15 A körjegyzı ügyfélfogadási rendje Nyirádon: hétfı: és óráig 43. A körjegyzı ügyfélfogadási rendje Szıcön: kedd: és óráig 44. A körjegyzıség általános ügyfélfogadási rendje Nyirádon: hétfı: 8-16 óráig kedd: 8-16 óráig szerda: zárt nap (kivéve haláleset anyakönyvezése) csütörtök: 8-16 óráig péntek: 8-12 óráig 45. A körjegyzıség ügyfélfogadási rendje Szıcön: a) általános ügyfélfogadás: hétfı: óráig kedd: óráig szerda: zárt nap kérelmek átvétele, fénymásolás, csütörtök: óráig felvilágosítás nyújtása péntek: óráig b) anyakönyvvezetı és igazgatási ügyintézı: páratlan hét csütörtök: 8 12 óráig c) szociális és gyámügyi ügyintézı: páros hét kedd: 8 12 óráig d) adóügyi és földügyi ügyintézı: páros hét csütörtök: 8 12 óráig 46. A születés, a házasságkötés és a haláleset anyakönyvezése, az anyakönyvi kivonatok kiállítása a körjegyzıség nyirádi hivatalában történik. 47. Az önkormányzati képviselık, a helyi nemzetiségi önkormányzat képviselıi, a bizottságok tagjai munkaidıben korlátozás nélkül jogosultak a körjegyzıséget felkeresni. 48. Amennyiben a körjegyzıség intézkedésének késedelme elháríthatatlan kárral, vagy veszéllyel járna, az ügyfeleket munkaidıben, idıbeni korlátozás nélkül kell fogadni. A körjegyzıség munkarendje 49. A heti 40 órás munkaidı napi megoszlása Nyirádon: hétfıtıl-csütörtökig: óráig péntek: óráig Az étkezési idı 30 perc.

16 A heti 40 órás munkaidı napi megoszlása Szıcön: hétfıtıl-csütörtökig: óráig péntek: óráig Az étkezési idı 30 perc. A szabadság igénybevételének rendje 51. A szabadságot a körjegyzıség mőködıképességének figyelembevételével kell kiadni. 52. A körjegyzıség dolgozói a munkaköri leírásokban foglaltak szerint helyettesítik egymást. Záró rendelkezések 53. A körjegyzıség ügyrendjét Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete a 23/2012. (IV. 26.) határozatával, Szıc Község Önkormányzata Képviselıtestülete a 71/2012. (V.30.) határozatával hagyta jóvá. 54. A körjegyzıség ügyrendje a kihirdetését követı napon lép hatályba. A kihirdetés módjára a képviselı-testületek szervezeti és mőködési szabályzatban rögzített, az önkormányzati rendeletek kihirdetésére vonatkozó szabályok érvényesek. 55. A körjegyzıség ügyrendje mind Nyirád, mind Szıc Község Önkormányzata Képviselı-testületének szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletének függeléke. Nyirád, május 31. Lovasi Erika körjegyzı Az ügyrend kihirdetve: június 1-jén. Hirdetıtáblákra kifüggesztve: június 1. Levétel napja: június 18. Lovasi Erika körjegyzı

17 16 4. függelék a 4/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez Nyirád Község Önkormányzata szakfeladatai Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakása Út, autópálya építése Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Országgyőlési képviselıválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselıválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos települési és területi nemzetiségi önkormányzati választáshoz kapcsolódó tevékenységek EU parlamenti képviselıválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Települési nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggı szolgáltatások Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Óvodai nevelés Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása

18 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Általános Iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése,oktatása (5-8. évfolyam) Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Háziorvosi alapellátás Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Fogorvosi alapellátás Ifjúság-egészségügyi gondozás Idısek nappali ellátása Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása Rendszeres szociális segély Idıskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély

19 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támog Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ell Közgyógyellátás Köztemetés Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Civil szervezetek mőködési támogatása Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése Szabadidısport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

20 19 5. függelék a 4/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez HATÁLYOS ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK JEGYZÉKE Rendelet száma Rendelet tárgyköre 18/1995. (XII. 14.) A helyi iparőzési adó 19/1995. (XII. 14.) A magánszemélyek kommunális adója 6/1997. (VI. 12.) Az önkormányzat vagyona és a vagyonnal való gazdálkodás rendje 9/1999. (XI. 29.) A helyi közmővelıdésrıl 7/2000. (VI. 30.) Helyi címer és zászló alapítása, használatának rendje 6/2001. (V. 11.) A környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról 17/2001. (XII. 14.) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselıket megilletı szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról 8/2002. (IV. 26.) Nyirád község környezetvédelmi alapjáról 14/2002. (XI. 5.) Az önkormányzat képviselıinek tiszteletdíja és természetbeni juttatásai 6/2004. (VI. 25.) A talajterhelési díjról 9/2004. (IX. 17.) Közös helyi hulladékgazdálkodási terv kihirdetése 6/2005. (IX. 16.) A gyermekvédelmi ellátásokról 18/2005. (XI. 18.) Nyirád község településrendezési terve helyi építési szabályzat, valamint szabályozási terv 3/2006. (III. 31.) Rendelet az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról 8/2007. (IX. 14.) Rendelet az Önkormányzat saját bevételeinek alapjául szolgáló díjakról 13/2008. (IX. 12.) Nyirád Község Díszpolgára cím alapításáról és adományozásáról 10/2010. (XII.16.) A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról

21 20 1/2011. (I. 15.) Az ivóvíz-szolgáltatás és csatornahasználati díj megállapításáról 2/2011. (II. 16.) A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidın kívül történı házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól, valamint az anyakönyvvezetıt megilletı díjról 4/2011. (IV. 15.) A Képviselı-testület szervezeti és mőködési szabályzatáról 2/2012. (III. 9.) Az önkormányzat évi költségvetésérıl 6/2012. (IV. 27.) A szociális ellátásokról 7/2012. (IV. 27.) A közoktatási és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól

22 21 6. függelék a 4/2011. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez Nyirád községben mőködı önszervezıdı közösségek jegyzéke A szervezet neve, címe 1. Búzavirág Nyugdíjas Klub 8454 Nyirád, Petıfi S. u Ifjúsági Klub 8454 Nyirád, Petıfi S. u Iskola a gyermekeinkért Közalapítvány 8454 Nyirád, Szabadság u Kék Cinke Alapítvány 8454 Nyirád, Széchenyi u Nyirád és Térsége Nagycsaládosainak Közhasznú Egyesülete 8454 Nyirád, Petıfi S. u Nyirád Község Önkéntes Tőzoltó Egyesülete 8454 Nyirád, Erzsébet tér Nyirád községért Közalapítvány 8454 Nyirád, Szabadság u Nyirád Községi Polgárırség 8454 Nyirád, Szabadság u Nyirádi Községi Sport Egyesület 8454 Nyirád, Béke u Összefogás Nyirádért Egyesület 8454 Nyirád, Petıfi S. u Rókadombi Horgász Egyesület 8454 Nyirád, Petıfi S. u Zeusz Testépítı Klub 8454 Nyirád, Petıfi S. u Veszprém Megyei Mozgássérültek Egyesülete Halimba, Szıc, Nyirád Csoportja 8452 Halimba, Arany J. u Iskolai Szülık Közössége 8454 Nyirád, Szabadság u Óvodai Szülık Közössége 8454 Nyirád, Széchenyi u. 36. Vezetıje Kovács József Nagy Martina Illés Olga Bokorné Tasner Márta Borbély Andrásné Németh László Ferencziné Hoffmann Ilona Papp Attila Fermos László Németh András Vajai László Renner István Kovács Tibor Szőcs Miklósné Molnárné Mencseli Katalin

A Képviselı-testület által a Mötv. 41. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörök jegyzéke

A Képviselı-testület által a Mötv. 41. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörök jegyzéke 1. melléklet a 4/2012. (VI.14.) önkormányzati rendelethez A Képviselı-testület által a Mötv. 41. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörök jegyzéke Polgármesterre átruházott hatáskörök:

Részletesebben

56. Hatályát veszti a Képviselı-testület és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló 4/2007. (VI. 15.) önkormányzati rendelet.

56. Hatályát veszti a Képviselı-testület és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló 4/2007. (VI. 15.) önkormányzati rendelet. KIVONAT Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének a Képviselı-testület szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló 4/2011. (IV. 15.) önkormányzati rendeletébıl 54. (1) Az SZMSZ mellékletei: a)

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth L. u. 41. Tel.: 20/

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth L. u. 41. Tel.: 20/ Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth L. u. 41. Tel.: 20/20-77-537 e-mail: szoc@pr.hu 2. napirendi pont Ügyszám: 22-105/2013. Előterjesztő: Lovasi Erika jegyző Előkészítette: Lovasi

Részletesebben

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza.

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010.(XII.30.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007.(IV.02.) rendeletének módosításáról Endrefalva Község Önkormányzata

Részletesebben

A NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÜGYRENDJE Hatályos: 2015. június 1. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Általános rendelkezések

A NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÜGYRENDJE Hatályos: 2015. június 1. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Általános rendelkezések 3. függelék a 9/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelethez A NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÜGYRENDJE Hatályos: 2015. június 1. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Általános rendelkezések

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendje

A Polgármesteri Hivatal ügyrendje Módosítva a 219/2012. (VIII. 29.) számú határozattal bezárólag. A Polgármesteri Hivatal ügyrendje Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben,

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012.(IV.18.) Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2010. (XI.29.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Almásfüzitő

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai A B C 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 381103 Települési hulladék

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2009. (X. 15.) rendelete Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Hangony Községi Önkormányzat

Részletesebben

Szajla Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezetbe foglalva)

Szajla Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezetbe foglalva) 1 Szajla Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezetbe foglalva) Szajla Községi Önkormányzat Képviselı-testülete (továbbiakban : Képviselı-testület) a többször módosított

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére Szám: 1291/2012. Buzsák Község Önkormányzat J e g y z ő j e 8695. Buzsák, Fő tér 1. Telefon: (85) 530 057 Fax szám: (85) 530 067 E-mail: buzsakjegyzo@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület

Részletesebben

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend)

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) SZMSZ 2. sz. függelék A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. (6) bekezdés a.) pontja szerint a helyi önkormányzat önállóan

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére 1.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat

Részletesebben

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2011.(.../...) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 1 (módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 7/2008.(I.30.) határozattal elfogadott Alapító

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

Röszke Község Polgármesteri Hivatalának munkarendje, ügyrendje, valamint az Önkormányzat bélyegzıhasználatának rendje. I. Általános szabályok

Röszke Község Polgármesteri Hivatalának munkarendje, ügyrendje, valamint az Önkormányzat bélyegzıhasználatának rendje. I. Általános szabályok 4. sz. függelék Röszke Község Polgármesteri Hivatalának munkarendje, ügyrendje, valamint az Önkormányzat bélyegzıhasználatának rendje I. Általános szabályok (1) A Hivatal megnevezése Röszke Község Önkormányzat

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2011. (I.27.) R E N D E L E T E

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2011. (I.27.) R E N D E L E T E MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2011. (I.27.) R E N D E L E T E a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007. (IV.26.) rendelet módosítására A rendelet 2. (5) bekezdése hatályát

Részletesebben

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/1/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009.(VI.02.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2003.(V.05.) rendeletének módosításáról 1. Az önkormányzati

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Költségvetési szerv neve: Dunavecse Város Polgármesteri Hivatal * 2. Költségvetési szerv székhelye: Dunavecse, Fő út. 43. Telephelye: Dunavecse, Báthory u. 6.

Részletesebben

VÁROSGONDNOKSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA

VÁROSGONDNOKSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA VÁROSGONDNOKSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA 107/2009. (V.21.) KT határozat melléklete Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

K I V O N A T. Dr. Hajdu Lajos sk. Potornainé Szűcs Katalin sk. polgármester jegyző

K I V O N A T. Dr. Hajdu Lajos sk. Potornainé Szűcs Katalin sk. polgármester jegyző Berekfürdő Községi Önkormányzat J e g y z ő j e 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. K I V O N A T a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 3. napján tartott testületi ülésének

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata (Alapító Okirat száma: 32/2003. (III. 05.) sz. Kth.) (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az 53/2010. (III. 31.) sz. Kth-ig

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) Önkormányzati rendelet módosításáról 2

Részletesebben

3. melléklet. ezer Ft-ban. Ebbıl. Speciális támogatás/átadott pénzeszköz. Ellátottak pénzbeni juttatása

3. melléklet. ezer Ft-ban. Ebbıl. Speciális támogatás/átadott pénzeszköz. Ellátottak pénzbeni juttatása Mőködési jellegő feladatok 5 643 340 1 490 650 356 186 2 951 454 845 050 0 2011. évi eredeti 6 267 852 1 626 428 391 152 3 402 385 847 887 0 2011. évi I. mód. 6 269 781 1 626 688 391 220 3 403 986 847

Részletesebben

A Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról

A Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Képviselő-testülete 43/ 2010.(03.29. ) Öh. számú A Biatorbágy Város Polgármesteri

Részletesebben

Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete

Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(III.26.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

VÁROSGONDNOKSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA

VÁROSGONDNOKSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA VÁROSGONDNOKSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A 10/2010.(I.21.) KT határozat melléklete Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24. Ügyszám: 24-161/2016. JEGYZŐKÖNYV Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek együttes, nyilvános üléséről 2016. november 24. Nyirád 2016 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2/2011.(IV.13.) R E N D E L E T E

NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2/2011.(IV.13.) R E N D E L E T E NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2011.(IV.13.) R E N D E L E T E SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 5/2006. (III. 09.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 5/2006. (III. 09.) sz. önkormányzati rendelete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 5/2006. (III. 09.) sz. önkormányzati rendelete Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Hatályba lépés napja:

Részletesebben

BÉR KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA ÜGYRENDJE

BÉR KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA ÜGYRENDJE BÉR KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA ÜGYRENDJE A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdésében, valamint Bér Községi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Csehbánya Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Farkasgyepő Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Halimba Község

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról a KÉPVISELŐ-TESTÜLET I. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18. Ügyszám: 87-79/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 18. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 88-90. -aiban

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról

ELİTERJESZTÉS. Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról Pomáz Város Önkormányzat Polgármestere ELİTERJESZTÉS Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról Bánk Község Önkormányzata képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület)

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapításáról,

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E 7. sz. függelék a rendelet 40.. (11) és 43.. (10) bekezdéséhez PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E A Képviselı-testület egységes hivatalt hoz létre - Polgármesteri Hivatalelnevezéssel,

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Enying Város Szolgáltató Intézménye 186/2003.

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV törvény 8. (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Vámospércs

Részletesebben

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Polgármesteri

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására

a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület

Részletesebben

18/2005. (X.26) számú R E N D E L E T E. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésrıl.

18/2005. (X.26) számú R E N D E L E T E. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésrıl. LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18/2005. (X.26) számú R E N D E L E T E a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésrıl. Lad Község Önkormányzat Képviselı-testülete a közigazgatási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) Halimba, Nyirád, Szıc Önkormányzatok Képviselı Testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 9..-a,

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: 189/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozat: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról.

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Cím: 4564. Nyírmada Ady Endre út 16. Központi telefon: 06-45-492-100 Telefax: 06-45-492-100 E-mail: hivatal@nyirmada.hu Ügyfélfogadás rendje: Minden munkanap 8 órától 12 óráig tart.

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet. Az alaptevékenység

Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet. Az alaptevékenység Száma Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet Alaptevékenység Neve Az alaptevékenység ai (Ha a nem elegendő, más kerül felhasználásra) a tevékenység bevétele 381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett)

Részletesebben

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre 6. (1) A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés,

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata A POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 135/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

HAJDUSZOVÁT KÖZSÉGI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA

HAJDUSZOVÁT KÖZSÉGI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA HAJDUSZOVÁT KÖZSÉGI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 10.. (4) bekezdése alapján Hajdúszovát község

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

(2) A költségvetési szerv rövid nevét törli, megnevezését a következők szerint módosítja: neve: Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal

(2) A költségvetési szerv rövid nevét törli, megnevezését a következők szerint módosítja: neve: Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (V. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 186/2003. (VIII. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 186/2003. (VIII. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 186/2003. (VIII. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának III. sz. módosítása

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának III. sz. módosítása Ügyszám: 03-3/346-4/2013. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának III. sz. módosítása 1.) Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 8/2007. (IV.05.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 8/2007. (IV.05.) sz. önkormányzati rendelete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 8/2007. (IV.05.) sz. önkormányzati rendelete Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, a 23/2006.

Részletesebben

Az R. 42. (2) bekezdés szövege helyébe az alábbi szövegezés lép:

Az R. 42. (2) bekezdés szövege helyébe az alábbi szövegezés lép: 11/2010 Bajót Község Önkormányzata Képviselı-testületének rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 10/2007 (IV.26) sz. rendelet módosításáról Bajót község önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8. Ügyszám: 87-75/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 8. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 27-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 27-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-2/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/. (II. 17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Nyirád Község Önkormányzatának a költségvetési finanszírozásból

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 12-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása Előadó : Dr.

Részletesebben

Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 35 (2) bekezdés c) pontja, az államháztartás

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat:

215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat: 215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. (1) bekezdésében megfogalmazottak alapján a Polgármesteri

Részletesebben

Arnót község önkormányzatának a Polgármesteri Hivatal Ügyrendjére vonatkozó módosított 15/2001.(10.31) sz. rendelete összevont szerkezetben 1

Arnót község önkormányzatának a Polgármesteri Hivatal Ügyrendjére vonatkozó módosított 15/2001.(10.31) sz. rendelete összevont szerkezetben 1 Arnót község önkormányzatának a Polgármesteri Hivatal Ügyrendjére vonatkozó módosított 15/2001.(10.31) sz. rendelete összevont szerkezetben 1 Arnót Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

KIVONAT. Határozat. Képviselı-testületének. 2012. évi munkaterve

KIVONAT. Határozat. Képviselı-testületének. 2012. évi munkaterve Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2011. december 15-i ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 177/2011. (XII. 15.) ÖH Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben)

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) Báta Község Önkormányzata és Sárpilis Község Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

J A V A S L A T. SZMSZ módosításra

J A V A S L A T. SZMSZ módosításra PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELNÖKE Száma: 1-96 /2012. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T SZMSZ módosításra Készült: a képviselő-testület

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. február 23-én (csütörtök) 15.00 h kezdettel

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. február 23-én (csütörtök) 15.00 h kezdettel BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/9 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Nagy István osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/9 I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök 1. osztályvezetı, városi

Részletesebben