Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 BÉÉSCSABA MJV HÉSZ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat özgyőlésének 5/2006 (I.26.) önk. rendelete egységes szerkezetben a 3/2012.(I. 30.) önkormányzati rendelettel BÉÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 1

11 BÉÉSCSABA MJV HÉSZ Tervezık: A évben jóváhagyott helyi építési elıírások és módosításaik: ig MŐ-HELY TERÜLETFEJLESZTİ ÉS TERVEZİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Felelıs tervezı: Dr. Nagy Béla Társtervezı: Ruzsányi Tivadar A rendelet módosításai 2004-tıl ISS ÉS TÁRSA MŐÉPÍTÉSZ T. Felelıs tervezı: iss István A rendelet módosításai 2009-tıl NEMES ÉS ISS FT. Felelıs tervezı: Nemes Roland A rendelet módosításai: 2010-tıl ISS ÉS TÁRSA MŐÉPÍTÉSZ FT Felelıs tervezı: iss István CSABATERV FT Felelıs tervezı: metykó János A rendelet módosításai: 2011-tıl NEMES ÉS ISS FT Felelıs tervezı: Nemes Roland 2

12 BÉÉSCSABA MJV HÉSZ I. FEJEZET Általános elıírások A rendelet hatálya 1. (1) Jelen rendelet hatálya a Helyi Építési Szabályzatban (a továbbiakban: HÉSZ) és a Szabályozási Tervben (a továbbiakban: SZT) foglaltaknak megfelelıen, Békéscsaba Megyei Jogú Város teljes közigazgatási területére terjed ki. (2) A rendelet hatálya alá tartozó területen (a továbbiakban: a területen) területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bıvíteni, felújítani, helyreállítani, korszerősíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni (a továbbiakban együtt: építési munka) és ezekre hatósági engedélyt adni csak: a) az általános érvényő elıírásoknak b) SZT, c) HÉSZ, d) a HÉSZ-ben nem szabályozott kérdésekben a településrendezési és építési követelményekre vonatkozó jogszabálynak megfelelıen szabad. (3) A HÉSZ csak mellékleteivel együtt érvényes. (4) A SZT tartalma több tervlapon is ábrázolható. A szabályozás eszközei 2. (1) A SZT méretaránya nyomtatásban M=1:4000, külterületen M 1:8000. (2) 1 A HÉSZ mellékletei és függelékei: a) Mellékletek: aa) Értelmezı rendelkezések (fogalom-meghatározások)... (1. melléklet) ab) A HÉSZ-ben és a SZT-ben alkalmazott övezetek felsorolása... (2. melléklet) ac) Az övezetek területén elhelyezhetı építmények és melléképítmények... (3. melléklet) ad).az építési telkek zöldfelületi arány számításának követelményei... (4. melléklet) ae) Az (1) bekezdés szerinti SZT...(5. melléklet) af) Településkép védelem alá tartozó területek...(6. melléklet) b) Függelékek ba) Védelem alatt építmények jegyzéke..... (1. függelék) bb) Az európai közösségi jelentıségő természetvédelmi területek...(2. függelék) bc) Helyi természeti területek...(3. függelék) (3) A SZT kötelezı elemei: a) belterületi határvonal, b) szabályozási vonal 1. (folyamatos vonallal jelölve) a földmérési térképen beazonosítható elemekhez viszonyítva egyértelmően meghatározható vonal, 1 Módosította a 22/2011.(IX. 23.)önk. rendelet. Hatályos okt. 23-tól. 3

13 BÉÉSCSABA MJV HÉSZ c) szabályozási vonal 2. (szaggatott vonallal jelölve) geodéziailag beazonosítható pontokhoz nem köthetı szabályozási vonal, amit telekalakítási eljárás során kell pontosítani a szabályozási terv alaptérképén nem feltüntetett tereptárgyakat és adottságokat is figyelembe véve, de a pontosítás során az SZT-ben feltüntetett szabályozási szélesség nem csökkenthetı, d) különbözı övezeteket elválasztó övezeti határvonal, e) övezeti jel, f) a létesítmények védıterülete (védısávok és védıövezetek), g) a védelemre kijelölt területek és objektumok (természeti és épített környezet területi- és egyedi védelem alatt elemei). (4) A kötelezı jelleggel meghatározott elemektıl való eltérés a (3) bekezdés a) b),és c) alatti elemeknél csak legalább egy telektömbre kiterjedı SZT és a HÉSZ rendelet módosításával lehetséges. (5) Abban az esetben, ha az ingatlan-nyilvántartásban szereplı és a szabályozási terven feltüntetett telekhatárok között eltérés alakul ki, a szabályozási tervben meghatározott övezeti határvonalak a telekhatárokkal összhangban a szabályozási terv módosítása nélkül korrigálhatók, ha a beépítésre szánt területen a korrekció mértéke nem haladja meg a kisebbik telek területének 25%-át. ülönbözı övezetbe tartozó telkek összevonása esetén a szabályozási terven feltüntetett övezeti határvonalat továbbra is figyelembe kell venni és az eltérı övezetekbe tartozó telekrészekre különkülön alkalmazni kell az eltérı övezeti elıírásokat, azonban a beépítésre nem szánt övezetbe tartozó telekrész területe a beépítettségi hányad számítása során figyelembe vehetı. (6) (7) (8) A szabályozási terven kettıs övezeti jellel átalakuló területként meghatározott övezetekben az övezet megjelölésében második helyen rendeltetéső övezet a terület településszerkezeti terv szerinti tervezett övezeti besorolása. A tervezett övezeti besorolás csak a szabályozási terv módosítása után alkalmazható, annak hatályba lépéséig csak az övezeti megjelölés elsı helyén övezeti jelnek megfelelı elıírásokat kell alkalmazni. (9) 1 Alkalmazási elıírások 3. (1) Ott, ahol a HÉSZ és/vagy a SZT övezeti jele kialakult állapotra utal, ott az övezeti elıírásokat a kialakult állapotra figyelemmel kell alkalmazni. (2) 2 A városkép elınyösebb kialakítása, illetıleg megóvása érdekében az építésügyi hatóság a HÉSZ keretei között, tervezıi egyeztetés során a városi fıépítész bevonásával építési elıírásban meghatározhatja: a) az építmények elhelyezési módját, b) az építmények méreteit, c) az épületek homlokzatának kialakítását, d) az épületek tetızetének kialakítását, e) a közterületek mentén az épületek földszinti kialakítását (üzlet, árkád, stb.), f) az építmények takaratlanul maradó és közterületrıl közvetlenül látható határfelületeinek kialakítását, 1 Hatályon kívül helyezte a 29/2010.(XI.22.) önk.rend.16 (2) 2 Módosította a 22/2011. (IX. 23.) önk. rend a. Hatályos okt.23-tól 4

14 BÉÉSCSABA MJV HÉSZ g) a közterületek burkolatának, mőtárgyainak, köztárgyainak, növényzetének, továbbá a díszvilágító és hirdetı-berendezések kialakítását, h) a telkek és építési területek közterületrıl közvetlenül látható részén a tereprendezési- és kertészeti munkák elvégzését, i) a kerítések és a támfalak kialakítását. (3) 1 Védett területen (mőemléki környezet területén, helyi védett területen, helyi védett természeti területen és védett településképi területen) amennyiben az I. fokú építési hatóság szükségesnek tartja- a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által mőködtetett Építészeti Mőszaki Tervtanács (a továbbiakban: ÉMT) véleményezése szükséges: a) a védett területen lévı, egyedileg nem védett ingatlant nem érintı 1. telekalakításhoz, 2. közterület alakításhoz vagy annak megváltoztatásához, 3. közterületen lévı és közterületrıl látszó fák kivágásához (kivéve gyümölcsfa) és telepítéséhez, 4. földtani kutatás végzéséhez b) a védett területen lévı, egyedileg nem védett építmények továbbá köztárgyak, közüzemi felszerelések, közvilágítási és díszvilágítási berendezések, antennák, utcabútorok, utca- és házszámtáblák, út- és térburkolatok, zöldfelületek, kert- és vízépítészeti alkotások, hirdetıtáblák és hirdetı-berendezések, cégtáblák, illetve cégfeliratok és képzımővészeti alkotások létesítéséhez, elbontásához, cseréjéhez és bıvítéséhez. c) a védett területen a telekalakításnál, valamint a közterületen és telken belül végzendı építési tevékenységek során nemcsak a HÉSZ hanem a helyi értékvédelemre vonatkozó önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelıen kell eljárni. (4) Lakóterületen a kialakítható legnagyobb telekterület az építési övezetre elıírt legkisebb telekterület legfeljebb 2,5-szerese lehet. Vegyes területen a kialakítható legnagyobb telekterület az építési övezetre elıírt legkisebb telekterület legfeljebb 6-szorosa lehet. Ennél nagyobb telek csak szabályozási terv alapján alakítható ki. (5) A telkekre már meghatározó módon felosztott telektömbben az építési telkek kialakítása a telek építési övezetben elıírt legkisebb területének legfeljebb 20%-os csökkentésével lehetséges, ha az így kialakítható egyedi telkek az övezeti és más általános érvényő hatósági elıírások figyelembevételével beépíthetık. (6) Amennyiben (a SZT-ben feltüntetett) régészeti lelıhely védelme ezt indokolja, az építési hatóság a telek beépítési módját, elı-, oldal- és hátsókert méretét a lelıhely figyelembevételével az egyébként megengedettıl eltérı módon is engedélyezheti. 1 Módosította a 22/2011.(IX. 23.) önk. rendelet. Hatályos okt. 23-tól. 5

15 BÉÉSCSABA MJV HÉSZ II. FEJEZET 1 Sajátos elıírások (1) 2 (2) 3 Elvi építési engedélyhez kötött feltételek 4. (3) Az építésügyi hatóság az elvi építési engedélyben meghatározhatja: a) az épület elhelyezésének módját: 1. az övezetre elıírt legkisebb telekméret kétszeresét meghaladó összterülető telek esetén az utcakép védelme, a környezetben kialakult épületméretek alkalmazása érdekében az övezeti elıírásoknak megfelelı várható telekosztás szerinti építési hely(ek)et; 2. egy telken több épület elhelyezése esetében (a városkép egységes megjelenése érdekében); 3. védett épülethez és kialakult környezethez történı illeszkedés érdekében kötelezı építési vonal(ak)at az építési helyen belül; 4. egyéb települési értékhez, és az adottságokhoz történı illeszkedés érdekében; 5. közterületi építmény elhelyezését úgy, hogy az a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse, a beavatkozással érintett közterületszakasz (utcakép) látványát ne zavarja (korlátozza, takarja) az indokoltnál, illetve a környezetben kialakultnál nagyobb mértékben; 6. két közterületi homlokvonallal rendelkezı ( átmenı ) telkeken és a velük szomszédos saroktelkeken a fıépület meghatározott homlokvonal felıli elhelyezését és építési helyét. b) az építmény kialakítását: 1. a 35 foknál kisebb és 45 foknál nagyobb lejtéső tetıidom esetén a tetıidom kialakítását; 2. a tetınyílás kialakításának módját; 3. az építmény tömeg- és homlokzatképzését az építészeti, utcaképi, településképi és tájképi illeszkedés módját, illetve az építmény jellemzı anyaghasználatát (a látványban, utcaképben együttesen érvényesülı, csatlakozó, illetve szomszédos épületek, illetve utcaszakasz látványához történı illeszkedés érdekében); 4. a zártsorú beépítéső épületek esetében az épület színezésének módját; c) a kiegészítı épületek és melléképítmények elhelyezését és kialakítását, különösen: 1. a kiegészítı épületek elhelyezésére szolgáló terület méreteit (a szomszédos ingatlanon szabályosan elhelyezett épület használati értékének védelme érdekében); 2. szabadon beépítési mód esetében kizárólag az építési telek hátsókertnek minısülı részén a telekhatáron vagy attól egy méteren belül elhelyezett kiegészítı épülethez történı csatlakozás módját: - az építmény közös telekhatáron zárt homlokzatának legnagyobb magassága nem haladja meg a 2,5 m-t, - nem akadályozza a szomszédos épület benapozását, illetve megvilágítását, továbbá - nem akadályozza a szomszédos ingatlan (kert) átszellızését. 1 Létrehozta a 22/2011. (IX. 23.) önk.rend. 3. -a. Hatályos 2011 okt.23-tól. 2 Hatályon kívül helyezte a 29/2010.(XI.22.) önk.rend.16 (2) 3 Hatályon kívül helyezte a 29/2010.(XI.22.) önk.rend.16 (2) 6

16 (4) (5) 2 BÉÉSCSABA MJV HÉSZ az övezet elsıdleges rendeltetését kiegészítı épületekre kialakult beépítés esetén; 4. 1 a zavaró hatású építmények lakóterületen történı engedélyezési feltételeit 5. két közterületi homlokvonallal rendelkezı ( átmenı ) telkeken és a velük szomszédos saroktelkeken a kiegészítı épület(ek), építmény(ek) meghatározott homlokvonal felıli elhelyezését és építési helyét. Építési engedélyhez, szakhatósági hozzájáruláshoz és egyéb elıírásokhoz kötött létesítési feltételek 5. (1) Az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló jogszabályban meghatározott, építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenységeken túlmenıen a) * b) állattartásra (is) szolgáló telepen csak rendeltetés megváltoztatására irányuló építési engedély alapján 1. növelhetı az állatállomány a város állattartásról szóló önkormányzati rendeletében megkülönböztetett állat fajtánként 25 %-nál nagyobb mértékben, 2. változtatható meg a telepen tartott állatok állattartási rendelet szerint értelmezett kategóriája. továbbá mindkét esetben az engedélyezési eljárásban a környezetvédelmi és a közegészségügyi szakhatóság közremőködése szükséges. c) az Má-1k építési övezetben lakás kialakítása csak a környezetvédelmi és közegészségügyi szakhatóság hozzájárulása esetén engedélyezhetı, d) a SZT szerinti honvédelmi egyeztetési területeken 1. a 2000 m-es határvonalon belül 11 m-nél magasabb, illetve ilyen részt magában foglaló, és/vagy acél szerkezető építmény továbbá vasút, nagy forgalmú közút, 2. az 1500 m-es határvonalon belül villamos légvezeték, 3. az 1000 m-es határvonalon belül új építmény, mőtárgy, távbeszélı légvezeték, 4. az 500 m-es határvonalon belül közút csak a honvédelmi szakhatóság hozzájárulásával illetıleg kikötései szerint létesíthetı. (2) Az SZT-ben lehatárolt feltételhez kötött beépítés jelő területeken: a) az új beépítésre szánt területen jogszabály szerint elvégzendı telekalakítással kapcsolatban az út- és közmőépítésre való törvényi kötelezés keretében az építési hatóság az út -és közmőépítés telekalakítási tervvel összehangolt terveinek elkészítését és a telekalakítási tervvel egyidejő benyújtását is elıírja; b) az a) pontban meghatározott telekalakítási terv a meglévı közterületekkel és a tömbbelsı feltárását szolgáló, ön helyrajzi számon nyilvántartott közterülettel (úttal vagy magánúttal) határolt újonnan kialakított ön tömbben is alkalmazható; c) ha a területen a SZT szerint a beépítést káros környezeti hatás érinti, annak elhárításáig a terület beépítését célzó telekalakítás sem engedélyezhetı; d) ha a területen egykori bombázás vagy tüzérségi tevékenység bármilyen nyoma tapasztalható 1 Módosította a 29/2010.(XI.22.) önk.rend.1 Hatályos:2010.XI Módosította a 29/2010.(XI.22.) önk.rend.1 Hatályos:2010.XI.22. * Hatályon kívül helyezte: 37/2008. (IX. 22.) önk. rendelet. 7

17 BÉÉSCSABA MJV HÉSZ vagy ismert, a telekalakítási tervhez tőzszerészeti vizsgálat dokumentumait is csatolni kell. Meglévı (kialakult) állapot 6. (1) A telekalakítás szempontjából kialakult állapot esetén új telket alakítani: a) kialakult tömbben: akkor szabad, ha az újabb és a visszamaradó telkek területe eléri az övezetre elıírt legkisebb telekméretet (vagy ha ennél kevesebb, akkor a telektömbben kialakult és beépített telkek területének átlagos területét); b) tömbbelsı feltárás esetén: akkor szabad, ha az újabb telek területe eléri az övezetre elıírt legkisebb telekterületet. Ebben az esetben a visszamaradó (illetve beépített) telek területe el kell érje az övezeti elıírásoknak megfelelıen beépíthetı legkisebb telekterületet. c) ialakult telekméret alatt a ténylegesen meglévı telekméret értendı. A telek megosztására csak a tömbben kialakult átlagos telekterületnek megfelelıen kerülhet sor. A háromnál több telket tartalmazó tömb esetében az átlagos telekterület számítása során a legkisebb és a legnagyobb telekterületet figyelmen kívül kell hagyni. d) 1 Tömbtelken belül meglévı beépítetlen vagy már részben beépített úszótelket bıvíteni és beépíteni, valamint meglévı beépített úszótelket bıvíteni, csak a tömbtelekre elıírt beépítettség mértékéig akkor lehetséges, ha e) da) az építési helyen jelölt területen városépítészeti, építészeti, városképi, beépítési szempont (foghíjbeépítés, meglévı beépítés befejezése, utcasor-utcakép javítása), db) új lépcsıház építése, meglévı lépcsıház akadálymentesítése, dc) új külsı felvonó létesítése, a meglévı felvonó korszerősítése, akadálymentesítése, dd) épületgépészeti vagy épületvillamossági korszerősítés, de) utólagos hıszigetelés készítése, df) részlegesen felépített építmény építésének befejezése indokolja. A felsorolt esetekben a tömbtelekre elıírt legnagyobb beépítettség, szinterületsőrőség, építménymagasság, és minimális zöldfelületi mutató betartása mellett az úszótelek legnagyobb beépítettsége 100% lehet. 2 Tömbtelken belül új építési telket kijelölni,s azt beépíteni csak abban az esetben szabad, ha a tömbtelken belüli teljes beépítés nem haladja meg a tömbtelekre a HÉSZ-ben elıírt maximum beépítettséget és a HÉSZ-ben elıírt egyéb városépítészeti paraméterek (a tömbtelek szintterületsőrősége, a minimum zöldterület, a tömbterületre elıírt építménymagasság) is betarthatók. A tömbtelken belıli építési telek városépítészeti paramétereinél a HÉSZ-ben meghatározott építési övezetnek megfelelı OTÉ elıírások maximumát kell alkalmazni és betartani Az építési telek egyéb kialakítását (kerítés vagy kerítés nélküli lehatárolását, út- és járda- és kertészeti kiképzését) a tömbtelek jellegének megfelelıen szabad megtervezni, kivitelezni és fenntartani. (2) Általános mezıgazdasági területeken valamint a kertes mezıgazdasági területek esetében a kertek méretétıl lényegesen eltérı, az általános mezıgazdasági területen fekvıkéhez hasonló mérető és beépítéső telkeken a meglévı épületek 6666 m 2 -nél kisebb telken is 200 m 2 beépített területig 1 Létrehozta a 22/2011. (IX. 23.) önk. rend. 4. -a. Hatályos 2011 okt.23-tól. 2 Létrehozta a 22/2011. (IX. 23.) önk. rend. 4. -a. Hatályos 2011 okt.23-tól. 8

18 BÉÉSCSABA MJV HÉSZ bıvíthetık. A bıvítés során értelemszerően alkalmazni kell a 17. egyéb elıírásait. (3) A kialakult telektömbben az épületek elhelyezésének módját (az épület építési helyen belüli elhelyezésének módját) a vonatkozó elıírások és az illeszkedés jogszabályban megállapított szabályai szerint kell meghatározni: a) Az elıkert mérete a kialakult állapothoz igazodó kell legyen a tömb érintett utcaszakaszán, de legalább az övezet területén. b) 1 Az oldalkert mérete a beépítési módtól függıen oldalhatáron beépítés esetén a tényleges építménymagasság, szabadon és ikres beépítés esetén annak fele kell legyen, amely 2/3-ára csökkenthetı, de legalább 4,0 méternél kisebb nem lehet. méter kell legyen, ha ahhoz a tőzvédelmi szakhatóság szakvéleményben elızetesen így nyilatkozik. c) 23 A hátsókert mérete a tényleges építménymagasság mértéke kell legyen, amely az elıírt érték 2/3-ára csökkenthetı. ialakult övezetekben a hátsókert a telekmélységtıl függıen el is maradhat., ha ahhoz a tőzvédelmi hatóság véleményben elızetesen így nyilatkozik. A hátsókert a telekmélységtıl függıen el is maradhat. d) Az övezetben elıírt vagy az övezetben kialakult legkisebb telekmélységet kétszeresen meghaladó mélységő telek esetében az építési hely mélysége nem haladhatja meg: 1. sem az övezetre elıírt legkisebb telekmélységnek a megengedett építménymagasság mértékével csökkentett értékét, 2. sem az övezetben kialakult telekmélységnek a megengedett építménymagasság mértékével csökkentett értékét, 3. sem a kisvárosi övezetben a 30 métert, kertvárosi övezetben 40 métert, falusi övezetben 60 métert. (4) Az illeszkedés általános szabályai kialakult oldalhatáron beépítés esetén: a) A szabályozási terven lehatárolt Mőemléki jelentıségő terület -en, Mőemléki környezet -en és Helyi értékvédelmi terület -en belül ott, ahol oldalhatáron beépítés alakult ki az övezeti elıírások keretei között új épület elhelyezése esetén a kialakult utcakép védelme érdekében az oldalkert mérete nyílás nélküli homlokzat kialakításával 3,0m-re csökkenthetı. b) Ott, ahol az övezeti elıírások oldalhatáron beépítési módot írnak elı, de az a kialakult állapot (pl.: kis telekszélességnél) miatt nem alakítható ki az övezeti elıírások keretei között zártsorú beépítési mód létesítése is megengedett. c) Ha az oldalhatáron beépítés céljára már kialakított egyedi telek a szomszédos telken vagy elhelyezhetı vagy építési engedéllyel rendelkezı épületeket figyelembe véve az épületek között elıírt legkisebb távolság hiánya miatt nem volna beépíthetı, az építésügyi hatóság a tőzvédelmi hatóság elızetes szakvéleménye alapján azt is engedélyezheti, hogy az I-III. tőzsági fokozatú lakó- és üdülıépületek egymással szemben fekvı, illetve az így elhelyezhetı homlokzatai között az elıírt benapozottság teljesülése esetén min. 4,0 m távolság legyen, ha az épületek egymástól átfedı oldalhomlokzatainak magassága 5,0 m-nél nem nagyobb és az egyiken legfeljebb csak 1,80 m mellvédmagasságú és helyiségenként (közlekedı, tisztálkodó, illemhely, fızı és élelmiszertároló mellékhelyiségek) legfeljebb 1 db 60/60 cm mérető szellızıablak, szellızınyílás található. 1. Ez a lehetıség a már meglévı, oldalhatáron, az építési övezet elsıdleges rendeltetésének megfelelı épület oldalkert irányú keresztszárnnyal történı bıvítése esetén is alkalmazható, ha a bıvítés célját szolgáló keresztszárny a fıépület utcai homlokzatsíkjától legalább 3,0 m-rel hátrább áll, tetıszerkezete a fıépületével egybeépül és gerincmagassága a fıépület tetıgerincének magasságát nem lépi túl. 2. Ez a lehetıség a már meglévı, oldalhatáron fıépület hátsókert irányú bıvítése esetén is alkalmazható, kizárólag oldalhatáron beépítéső, egyedi lakó övezetben lévı telkek esetén. 1 Módosította a 29/2010.(XI.22.) önk.rend.2. (1)Hatályos:2010.XI Módosította a 29/2010.(XI.22.) önk.rend.2. (1)Hatályos:2010.XI Módosította a 22/2011. (IX. 23) önk. rend. 5 -a. Hatályos 2011 okt.23-tól. 9

19 BÉÉSCSABA MJV HÉSZ (5) Az illeszkedés általános szabályai kialakult zártsorú beépítés esetén: a) Ott, ahol zártsorú beépítés alakult ki, a zártsorúan összeépült épület vagy épületrész mélysége általában a szomszédos telken épületek átlagos mélysége, illetve legfeljebb 18 m lehet az övezeti elıírások keretei között, továbbá a hátsókert felé esı épületrész szélessége nem lehet több az ott található telekszélesség 40%-ánál. b) A szabályozási terven Mőemléki környezet -en, Helyi értékvédelmi terület -en belül ott, ahol zártsorú beépítés alakult ki - a kialakult telekméretek és a kialakult utcakép védelme érdekében - új épület elhelyezése esetén- hézagos zártsorú beépítés létesítése is megengedett Az oldalkert mérete nyílás nélküli homlokzat kialakításával legalább 3,0 m kell legyen. c) Zártudvaros (a hátsó telekhatárig terjedı beépítés) csak védett épület illetve védett terület településszerkezeti értékeinek megırzése érdekében létesíthetı. d) %-os beépítettség csak ott létesíthetı, ahol egyébként a megengedett legnagyobb beépítettség legalább 75%. (6) Az építési vonal a kialakult telektömbben: a) foghíj és saroktelek esetében: illeszkedjék a csatlakozó szomszédos telkek beépítésének utcai (közterületi) építési vonalaihoz, kivéve, ha egyéb elıírás ettıl eltérı beépítést ír elı. b) ha a közbensı telek egyik csatlakozó szomszédos telke beépítetlen: illeszkedjék legalább két szomszédos beépített telek, illetve az érintett utcaszakasz beépítésének utcai (közterületi) építési vonalaihoz, kivéve, ha egyéb elıírás ettıl eltérı beépítést ír elı. (7) A kialakult telektömbben a legnagyobb építménymagasság: a) foghíj esetében nem haladhatja meg: 1. sem a csatlakozó szomszédos épületek ±1 méterrel eltérı magasságát, 2. sem az érintett utcaszakasz súlyozott - a beépített telkeken épületek figyelembe vételével számított építménymagasságát), 3. 2 Az 1. és 2. ponttól eltérı építménymagasság az utcakép kedvezıbb kialakítása érdekében az övezetben elıírt maximális építménymagasság betartásával engedélyezhetı. b) saroktelek esetében, vagy ha a közbensı telek egyik csatlakozó szomszédos telke beépítetlen, nem haladhatja meg: 1. sem a csatlakozó szomszédos épületek legnagyobb magasságát, 2. sem az érintett utcaszakasz átlagos építménymagasságát, 3. 3 Az 1. és 2. ponttól eltérı építménymagasság az utcakép kedvezıbb kialakítása érdekében az övezetben elıírt maximális építménymagasság betartásával engedélyezhetı. c) 4 Az építménymagasság kialakult értékétıl a kedvezıbb utcakép kialakítása érdekében az építésügyi hatóság legfeljebb 3,25 méter (egy szint) eltérést engedélyezhet, de telken belüli magasságváltással ennél nagyobb építménymagasság-eltérés engedélyezhetı a különbözı építménymagasságokat megengedı építési övezetek csatlakozásánál. A magasságváltást úgy kell megoldani, hogy homlokzat tényleges magassága a nagyobb magasságú övezetbe tartozó telken a kisebb magasságú övezet felıli telekhatártól 3 m távolságban a kisebb építménymagasság szintjétıl, a telekhatártól ellentétes irányban 45 -os szögben emelkedı sík alatt maradjon. (8) Új magas tetı létesítése, magas tetı átalakítása esetén a tetızet magassága - általában - ne nyúljon az utcavonalon vagy az épület közvetlen környezetében épületek gerincvonala fölé és illeszkedjék az utcaképhez. a) Szabadon beépítés esetén az új magas tetı hajlásszöge - megközelítıleg - legyen azonos az épület közvetlen környezetében szomszédos épület(ek) tetısíkjának lejtésszögével. Ahol a szomszédos épület(ek) tetısíkjának hajlásszöge kisebb, mint 35 fok vagy nagyobb, mint 45 fok, ott a meglévı épület(ek)-hez kell alkalmazkodni. 1 Módosította a 29/2010.(XI.22.) önk.rend.2. (1)Hatályos:2010.XI Módosította a 29/2010.(XI.22.) önk.rend.2. (4)Hatályos:2010.XI Módosította a 29/2010.(XI.22.) önk.rend.2. (4)Hatályos:2010.XI Módosította a 29/2010.(XI.22.) önk.rend.2. (4)Hatályos:2010.XI

20 BÉÉSCSABA MJV HÉSZ b) Zártsorú beépítés esetén a magastetı tömege csökkentse a csatlakozó szomszédos épületek takaratlan tőzfalait, és a tetısík(ok) hajlásszöge - megközelítıleg - legyen azonos a takarandó tőzfal(ak) oromvonalának hajlásszögével. Ott, ahol a csatlakozó szomszédos épületek oromvonalának hajlásszöge kisebb, mint 35 fok vagy nagyobb, mint 45 fok a csatlakozás módját esetileg kell meghatározni a szomszédos épületekhez illeszkedve. (9) Meglévı ipari illetıleg a környezetében az ott meglévı vagy településrendezési terv szerint létesíthetı rendeltetési egységek területén a megengedettnél nagyobb környezetterhelést okozó létesítmény bıvítése, rendeltetésváltozása és/vagy a meglévınél nagyobb környezetterhelést okozó átalakítása csak akkor engedélyezhetı, ha az építtetı a létesítmény körül saját költségén a szakhatóságok által elıírt nagyságú védıterületet alakít ki. 11

21 BÉÉSCSABA MJV HÉSZ III. FEJEZET 1 Területelhasználás Területi változások (közigazgatási terület, bel- és külterület) 7. (1) özigazgatási szempontból Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területe bel- és külterületre tagolódik. (2) Építési szempontból Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területe beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területre tagolódik. (3) A belterület határvonalát a településszerkezeti terv és a SZT rögzíti. (4) Területet a város belterületébe vonni csak ütemezetten, az igénybevételnek megfelelıen szabad. (5) A beépítésre szánt területek építési övezeteiben elhelyezhetı építmények fajtáját és elhelyezésük módját a vonatkozó elıírások mellett a 3. számú mellékletben foglaltak alapján kell meghatározni. Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 8. (1) A lakó-, a vegyes-, a gazdasági-, és a különleges területek a város beépítésre szánt területébe (területeibe) tartoznak. (2) A közlekedési- és közmőterületek, a zöldterületek, az erdıterületek, a mezıgazdasági területek és az egyéb területek a város beépítésre nem szánt területébe (területeibe) tartoznak. Az építési övezetek és övezetek rendeltetése 9. (1) A SZT a telkek építési szabályait az övezeti elıírásokkal határozza meg. Az övezetek rendeltetése a területükön elhelyezhetı építmények, illetve melléképítmények alapján különül el. (2) 2 Az övezeti elıírásokban nem szabályozott - eltérı rendeltetéső - létesítmény esetében a terület rendeltetésének történı megfelelést igazolni kell. (3) A területen - a terület nyugalmának biztosítása érdekében - a környezetet zavaró hatású tevékenységre szolgáló új építmény és a már meglévı építmény bıvítése nem helyezhetı el az alábbi területfelhasználási egységek területén: a) lakóterületek: - nagyvárosias lakóterület; - kisvárosias lakóterületek, - kertvárosias lakóterületek, - falusias lakóterületek, b) különleges területek - nagykiterjedéső sport- és szabadidı-terület, egészségügyi, oktatási és konferencia központok területe. (4) A HÉSZ szempontjából a környezetet zavaró hatású építménynek kell tekinteni minden olyan 1 Létrehozta a 22/2011. (IX.23.) önk. rend. 6 -a. Hatályos 2011 okt.23-tól. 2 Módosította a 29/2010.(XI.22.) önk.rend.2. (4)Hatályos:2010.XI

22 BÉÉSCSABA MJV HÉSZ létesítményt, ahol a létesítmény rendeltetésszerő üzemelése közben keletkezı zaj nem haladja meg a területre elıírt határértéket, de a tevékenység másodlagos következményei meghaladhatják a területen elvárható káros környezeti hatások mértékét, így különösen az alábbiakat: a) Nagy szállítási forgalmú létesítmény - a lakóterület győjtıút vagy annál magasabb rendő út melletti részének kivételével - még akkor sem helyezhetı el, ha egyébként a létesítmény az övezeti elıírásoknak megfelelıen elhelyezhetı lenne. b) Autós étterem, gyorsétterem, zenés vendéglátó létesítmény, diszkó és egyéb hasonló jármőforgalommal járó vendéglátó- és szórakoztató létesítmény. E létesítmények csak győjtıút vagy annál magasabb rendő út mentén helyezhetık el. a) erthelyiséggel üzemelı új közösségi szórakoztató építmény a győjtıút vagy annál magasabb rendő út mentén is csak abban az esetben létesíthetı, ha a zaj elleni megfelelı védelem méretezett védıtávolság kialakításával biztosítható, figyelembe véve a vagyonvédelmi szempontokat is. b) ereskedelmi, illetve raktározási célú helyiségeket is magában foglaló építmény úgy létesíthetı, ha a rakodási zaj elleni megfelelı védelem zárt és fedett rakodóudvarral vagy méretezett védıtávolság kialakításával biztosítható. c) A lakóterületen (azaz a köz-, ill. magánutakkal határolt lakóterületi egységben) élık ellátásához szükségesnél nagyobb kapacitású, vagy/és nagyobb területet kiszolgáló létesítmény, így az a alábbi létesítmények nem helyezhetık el, amennyiben azok nem győjtıút, vagy annál magasabb rendő út mellett létesülnének: m2-nél nagyobb alapterületen napi cikkeket, 100 m2-nél nagyobb alapterületen egyéb árufajtákat, és 20 kg-nál nagyobb tömegő árucikkeket árusító továbbá a viszonteladókat is kiszolgáló kereskedelmi létesítmény, - 20 kg-nál nagyobb tömegő berendezések javítására is alkalmas szolgáltató egység, - több mint 50 fı egyidejő befogadására alkalmas vendéglátó egység, - körzeti nagyságrendnél nagyobb orvosi rendelı, gyógyszertár. 13

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BÉÉSCSABA MJV HÉSZ 2015 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat özgyűlésének 5/2006 (I.26.) önk. rendelete egységes szerkezetben a 22/2015. (XI.3.) önkormányzati rendelettel BÉÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

A Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) 1. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:

A Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) 1. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: Lövı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2012.(IV.2.) önkormányzati rendelete Lövı község szabályozási tervének jóváhagyásáról, valamint helyi építési szabályzatáról szóló 11/2005. (VIII.1.)

Részletesebben

I. Általános elıírások. A rendelet hatálya

I. Általános elıírások. A rendelet hatálya Nagytarcsa Község Önkormányzatának 7/1996. számú rendelete a község belterületéhez csatolt 749 hrsz.-ú lakóterület helyi szabályozási és építési elıírásairól, és az egyes építési munkák engedélyezésérıl

Részletesebben

Pomáz, Alcsevicze északi része Szabályozási Terv és a HÉSZ módosítása JANUÁR

Pomáz, Alcsevicze északi része Szabályozási Terv és a HÉSZ módosítása JANUÁR Pomáz Város Önkormányzata 1/2008. (I. 18.)rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló a 32 /2006. (2007. 03. 06.) sz. önkormányzati rendelet osításáról POMÁZ Város Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BÉÉSCSABA MJV HÉSZ 2016 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat özgyűlésének 5/2006 (I. 26.) önk. rendelete egységes szerkezetben a 37/2016. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel BÉÉSCSABA MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az épített

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

TERVEZET. A rendelet 6. (1) a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

TERVEZET. A rendelet 6. (1) a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Káld Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 7/2005. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Káld Község Önkormányzatának

Részletesebben

Képviselı-testületének 5/2013. (VI. 03. )

Képviselı-testületének 5/2013. (VI. 03. ) Lövı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2013. (VI. 03. ) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 11/2005. (VIII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról Lövı Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK BELSİSÁRD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 22/2006.(XII.12.) számú rendelete BELSİSÁRD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Belsısárd Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

A rendelet területi hatálya

A rendelet területi hatálya BUDAPEST FİVÁROS XIX.KER. KISPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK a Budapest, XIX.ker. Kispest, Ady Endre út mentén a Rákóczi u. és a Kisfaludy u. közötti szakasz szabályozási tervérıl szóló 4/2002. (II.22.) sz. rendelettel

Részletesebben

I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n

I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n A rendezési terv módosítására vonatkozó elvi döntést 97/2010.(IV.29. KT. és a 45/2013.(IV.25.) KT. számú

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl EGYSÉGES SZERKEZET 118. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 39/2010. (IX. 23.), ÖR, 30/2010. (IX. 15.) ÖR, 29/2010. (IX. 15.) ÖR, 1/2009. (I. 19.), 54/2008. (XII. 17.), 38/2007. (X. 3.), 5/2007.

Részletesebben

BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Baglad Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

BAGAMÉR Nagy 1 község H e l y i É p í t é s i S z a b á l y z a t a m ó d o s í t á s á n a k

BAGAMÉR Nagy 1 község H e l y i É p í t é s i S z a b á l y z a t a m ó d o s í t á s á n a k BAGAMÉR Nagy 1 község H e l y i É p í t é s i S z a b á l y z a t a m ó d o s í t á s á n a k R E N D E L E T E E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n - 1-1. számú melléklet: Szabályozási Tervek A T 2m

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2002. (III. 27.) számú r e n d e l e t e Sóstófürdő Kemecsei u. Állomás u. 15403 hrsz-ú út Napfény u., valamint a Kemecsei u. Állomás u. 27751/156 hrsz-ú

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzatának 14 / 2008.(X. 10.) számú rendelete Aba Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének megállapításáról

Aba Nagyközség Önkormányzatának 14 / 2008.(X. 10.) számú rendelete Aba Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének megállapításáról Aba Nagyközség Önkormányzatának 14 / 2008.(X. 10.) számú rendelete Aba Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének megállapításáról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

11/2002. (VI. 3.) rendelete

11/2002. (VI. 3.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 11/2002. (VI. 3.) rendelete a Budapest XVI. kerület Bökényföldi út Zsemlékes út Íjász utca E-TG keretövezet által határolt terület szabályozási tervéről (Egységes

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 )

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) 4001 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Telefon: (42) 524-524 NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) A jelen adatszolgáltatás tájékoztató jellegű Nyíregyháza

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v Településszerkezeti tervi leírás 97/2010. Kt.sz. határozat 103/2011. Kt. sz. határozat 2/2013.Kt. határozat 4/2015.

Részletesebben

(2) A HÉSZ 7. (10) bekezdés táblázata az alábbiakkal egészül ki:

(2) A HÉSZ 7. (10) bekezdés táblázata az alábbiakkal egészül ki: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 42/2009. (IX.16.) rendelete Veszprém Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervérıl szóló 61/2003. (XII.22.) Ör. módosításáról

Részletesebben

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI. 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI. 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai /013.(VI.30.) Önk. rendelettel jóváhagyott HÉSZ 5. melléklete ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai // (m ) min-max 3 Nagyvárosias lakóterület építési

Részletesebben

1.. (2) A rendelet mellékletét képezi az M 1:1000 méretarányú szabályozási terv, amely a rendelettel együtt alkalmazandó.

1.. (2) A rendelet mellékletét képezi az M 1:1000 méretarányú szabályozási terv, amely a rendelettel együtt alkalmazandó. Budapest Fıváros XIX.ker. Kispest Önkormányzatának 19/1999. (VI.23.) számú rendelete Budapest, XIX.ker. Kispest Esze Tamás u. Vas Gereben u. - Achim András u. - Jáhn Ferenc utca által határolt terület

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Általános Rendezési Terve szabályozási előírások és szabályozási terv Tiszavasvári út Tagló utca 0518/33

Részletesebben

GOSZTOLA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.15.) számú rendelete GOSZTOLA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

GOSZTOLA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.15.) számú rendelete GOSZTOLA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL GOSZTOLA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.15.) számú rendelete GOSZTOLA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Gosztola Község Önkormányzat Képviselı-testülete az

Részletesebben

3.1 NAGYTARCSA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZ.ABÁLYZATA (HÉSZ)

3.1 NAGYTARCSA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZ.ABÁLYZATA (HÉSZ) 3.1 NAGYTARCSA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZ.ABÁLYZATA (HÉSZ) Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya és alkalmazása 2. A szabályozás elemei 3. Területfelhasználás II. BEL- ÉS KÜLTERÜLET

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 27/2009.(IX.04.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: a Helyi Építési Szabályzatról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

16/2005. (IV. 7.) Sopron Város Önkormányzati rendelet. Sopron - Balf városrész Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról I.

16/2005. (IV. 7.) Sopron Város Önkormányzati rendelet. Sopron - Balf városrész Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról I. 16/2005. (IV. 7.) Sopron Város Önkormányzati rendelet Sopron - Balf városrész Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról Sopron Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

BÁRÁND HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

BÁRÁND HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Báránd Község Önkormányzatának 15/2008.(XII.22.) KT rendelete Báránd Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Önkormányzatokról szóló 1997. évi CXXXIV. tv.-elmódosított 1990. évi LXV. tv. 8. (1) bekezdése

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2005. (VII.1.) rendelete. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2005. (VII.1.) rendelete. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2005. (VII.1.) rendelete Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) számú önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) számú önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 11/2008. (III. 28.) számú rendeletével jóváhagyott Újpest 3. számú városszerkezeti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának 21/2001. (VI.22.) sz. rendelete a Bp. Fıv. XIX.ker. Kispest területére esı Méta utcai közlekedési csomópont, továbbá a BKV Dél-Pesti Üzemigazgatósága

Részletesebben

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul:

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.. rendelete a Budapest, IX. ker. VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE Soroksári út Haller utca Nagyvárad tér Szent László Kórház

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE a Budapest III. kerület Harsány lejtő 20039/2 út EV övezet nyugati határa 20 067/2 telek déli határa Domoszló

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 072/1-2 és a 073/1-2 hrsz.-ú ingatlanokra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 072/1-2 és a 073/1-2 hrsz.-ú ingatlanokra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 072/1-2 és a 073/1-2 hrsz.-ú ingatlanokra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján,

Részletesebben

37/2007. (XII. 6.) Sopron Város Önkormányzati rendelet

37/2007. (XII. 6.) Sopron Város Önkormányzati rendelet 37/2007. (XII. 6.) Sopron Város Önkormányzati rendelet a Sopronkıhida - Tómalom - Kistómalom-dőlı - Sand-dőlı Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatról szóló 11/2001. (IV. 1.) Sopron Város Önkormányzati

Részletesebben

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Petőháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 62/2011. (V. 30.) Kt.

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. Véleményezési dokumentáció

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. Véleményezési dokumentáció REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu Munkaszám: Rp.I.129-7 P A N N O N H A L M A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. december 18-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. december 18-i ülésére Tárgy: Szabályozási tervek és a Helyi építési szabályzat módosítása Elıkészítette: Csökmei László Erik városi fıépítész Dr. Farkas László jogi munkatárs Véleményezı Pénzügyi Bizottság, bizottság: Ügyrendi,

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott, 23/2005. (XII.15.), 22/2006 (XI. 23.) és 8/2008.

Részletesebben

HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 25/2004. (III.31.) határozat Településszerkezeti tervi leírás 142/2008.(X.14.

HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 25/2004. (III.31.) határozat Településszerkezeti tervi leírás 142/2008.(X.14. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 25/2004. (III.31.) határozat Településszerkezeti tervi leírás 142/2008.(X.14.) számú határozat Településszerkezeti terv m=1:16 000 T-1 Belterület szerkezeti

Részletesebben

(3) hatályát vesztette**

(3) hatályát vesztette** Az Esztergomi Önkormányzat 43/2006.(VII.14.) ör. rendelete az Esztergom, Királyi város (Királyi város, Hévíz, Szentanna, Csutimonostor városrészek) helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2013.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról szabályozási tervi

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2013.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról szabályozási tervi Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2013.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról szabályozási tervi mellékletekkel /2013.(VII.17.) önkormányzati rendelete a helyi

Részletesebben

Mátranovák község Önkormányzata. 3/2005. (V.5.) rendelete

Mátranovák község Önkormányzata. 3/2005. (V.5.) rendelete Mátranovák község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2005. (V.5.) rendelete Mátranovák község helyi építési szabályzatáról. Mátranovák Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2005.(V.5.) rendelete

Részletesebben

A rendelet hatálya, alkalmazása

A rendelet hatálya, alkalmazása Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testületének többször módosított 32/2006. (2007. III. 6.) önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (egységes szerkezetben a 17/2011. (VII. 28.), a

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata VOLT RUHAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA INGATLAN Békéscsaba, 2015. 2 Tartalomjegyzék 5600 Békéscsaba, Lencsési út 140. 1. Fıbb adatok 2. Térképvázlat 3. Településrendezési

Részletesebben

A szabályozási tervlap 2.

A szabályozási tervlap 2. Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2010. (V. 19.) önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról szóló 32/2006. (2007. III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról POMÁZ

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK Debrecen 37. vrk Nyugati Ipari park 17182 és 17189/77 hrsz-ú iparvasút 17189/23, 17189/25, 17189/28, 17189/76, 17189/56,

Részletesebben

MENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt.

MENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. TÉT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 1 M ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. GYİR, Zrínyi u.16. Tel/Fax:(96) 519 206 Munkaszám:MMI_R.04.07. Leíró: Somlai Zsanett Dátum: 2005.05. 01. T É T RENDEZÉSI TERV M1

Részletesebben

RAJZI SZABÁLYOZÁSI ELEMEK Nem települési döntési szint FELÜLETEK Települési döntési szint HATÁRVONALAK... polgármester I. rendű közlekedési célú közterület II. rendű közlekedési célú közterület (belterületen

Részletesebben

Az elıírások alkalmazása 2.

Az elıírások alkalmazása 2. 118. EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 1/2009. (I. 19.), 54/2008. (XII. 17.), 43/2007. (X. 4.), 38/2007. (X. 3.), 32/2007. (VIII. 29.), 5/2007. (VIII. 28.) számú rendeletekkel

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 38/2011. (VII.11.) RENDELETE

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 38/2011. (VII.11.) RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 38/2011. (VII.11.) RENDELETE a Budapest, III. kerület FODROS UTCA- VERA UTCA- HUNYADI UTCA- AKÁCFA UTCA által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2004.(III.1.) rendelete Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2004.(III.1.) rendelete Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 8/2004.(III.1.) rendelete Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

A rendelet hatálya, alkalmazása

A rendelet hatálya, alkalmazása Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testületének többször módosított 32/2006. (2007. III. 6.) önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (egységes szerkezetben a 20/2011. (IX. 20.), a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat. Tata, Diófa utca 18. szám alatt található. ingatlanáról. Készült: 2006.

TÁJÉKOZTATÓ. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat. Tata, Diófa utca 18. szám alatt található. ingatlanáról. Készült: 2006. TÁJÉKOZTATÓ a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Tata, Diófa utca 18. szám alatt található ingatlanáról Készült: 2006. márciusában A terület elhelyezkedése, határai A jelenleg meglévı kerítések az ingatlan

Részletesebben

RÁBATAMÁSI Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 11/2003. (XI. 1.). ÖK. rendelete

RÁBATAMÁSI Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 11/2003. (XI. 1.). ÖK. rendelete RÁBATAMÁSI Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2003. (XI. 1.). ÖK. rendelete RÁBATAMÁSI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Rábatamási Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. szám: 7399-5 /2008. Javaslat a településrendezési terv és a Salgótarján Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról

Részletesebben

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2003. (X.2.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület RAKTÁR UTCA -

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS R E G I O P L A N KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZİ KFT. 9022 GYİR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 96/311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu P É R TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2004.(III.1.) rendelete Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2004.(III.1.) rendelete Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 8/2004.(III.1.) rendelete Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

HÉSZ módosítás (rendelet-tervezet) 1

HÉSZ módosítás (rendelet-tervezet) 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról szóló 2/2008.(I.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzata

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín a településszerkezeti terv belterületi részletén jelölve lakóterület helyett gazdasági terület 3.1. TELEPÜLÉSTERVEZÉS, TÁJRENDEZÉS Lakóterület helyett kereskedelmi

Részletesebben

Tervezık névsora. SZÁRLIGET Hatályos Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítása. Végdokumentáció

Tervezık névsora. SZÁRLIGET Hatályos Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítása. Végdokumentáció BAU-URB Tsz.: 54/2008. Tervezı és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezık névsora SZÁRLIGET Hatályos Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétıl

Tata Város Polgármesterétıl Tata Város Polgármesterétıl Tata, Kossuth tér 1. 2890 (+36 34) 588 611 (+36 34) 588 480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I/3-153/2010 Elıterjesztés Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS TELEPÜLÉS- RENDEZÉSI TERVE

SZENTENDRE VÁROS TELEPÜLÉS- RENDEZÉSI TERVE MŰ-HELY TERÜLETFEJLESZTŐ ÉS TERVEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1065. Bp, VI. Bajcsy Zs. út 31. PoB: 1364 BP 4. PF 245 Tel: (36-1) 312 4570, 312 4573, fax: (36-1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@ muhelyrt.hu SZENTENDRE

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 56/2001. (XII.

Részletesebben

NYIRÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYIRÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Nyirád Községi Önkormányzat 8454 Nyirád, Szabadság utca 3. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 18/2005. (XI. 18.) rendelete NYIRÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Általános elıírások. Az elıírások hatálya 1..

Általános elıírások. Az elıírások hatálya 1.. Bakonyoszlop Községi Önkormányzat Képviselıtestületének 6/2005. (V.28.) számú rendelete Bakonyoszlop község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Bakonyoszlop Község

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 4. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. MÁJUS 25. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETE ZMJVK 19/2010. (V.25.) ÖR. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának

Részletesebben

2005.XII.1. - 24/2005. (V. 27.) Sopron Város Önkormányzati rendelet

2005.XII.1. - 24/2005. (V. 27.) Sopron Város Önkormányzati rendelet Zita Szabó /SMJVPH 2008.02.08 09:54 Címzett Gábor Pócza/SMJVPH@sopron-ph Másolat Titkos másolat Tárgy Küldés: A0500024.000 A szöveg idıállapota: 2005.XII.1. - Idıállapot váltás: 2005.V.27. - 2005.XI.30.

Részletesebben

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÉS BEÉPÍTÉSI

Részletesebben

Problémák a légi közlekedés zajának jogimőszaki szabályozásában

Problémák a légi közlekedés zajának jogimőszaki szabályozásában Problémák a légi közlekedés zajának jogimőszaki szabályozásában Hirka Ferenc Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet a repülıtér létesítésének,

Részletesebben

Békés Város Önkormányzata pályázat útján értékesíti a tulajdonában lévő alábbi ingatlanjait:

Békés Város Önkormányzata pályázat útján értékesíti a tulajdonában lévő alábbi ingatlanjait: Békés Város Önkormányzata pályázat útján értékesíti a tulajdonában lévő alábbi ingatlanjait: 1. Békés, Jantyik u. 5. A földrészlet nagysága: 1688 m². /Helyrajzi száma: 5626/ Az épület mőemlék védettség

Részletesebben

Solt Város Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2014. (VI.10.) önkormányzati rendelete

Solt Város Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2014. (VI.10.) önkormányzati rendelete Solt Város Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2014. (VI.10.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzat és szabályozási terv megállapításáról szóló 11/2008. (VII. 07.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

19/1998. (X. 13.) RENDELETE

19/1998. (X. 13.) RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE a Bökényföldi út - nagynyomású gázvezeték védősávja - Cinkotai út és a 103867 hrsz-ú ipari út által határolt terület szabályozási

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK 1 Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2016. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselı-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 59/2014. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása Budapest, 2015. november hó Szabályozási Terv (bel-

Részletesebben

BÉCSI ÚT - KISCELLI UTCA - SAN MARCO UTCA - KENYERES UTCA

BÉCSI ÚT - KISCELLI UTCA - SAN MARCO UTCA - KENYERES UTCA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27./2003. (IX.08.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület BÉCSI ÚT -

Részletesebben

6/1998. ( IX.17.) RENDELETE Recsk településrendezési tervének helyi építési szabályzatáról

6/1998. ( IX.17.) RENDELETE Recsk településrendezési tervének helyi építési szabályzatáról Rendezési terv egységes.doc RECSK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/1998. ( IX.17.) RENDELETE Recsk településrendezési tervének helyi építési szabályzatáról /Egységes szerkezetben a módosítására hozott 2/2001.

Részletesebben

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark Befektetõi ajánlat Csalánosi Lakópark T E R V E Z Z E V E L Ü N K J Ö V Õ J É T! BEFEKTETÉSI LEHETÕSÉG Kecskemét, a közel 110 ezer lelket számláló hírös város, az Alföld dinamikusan fejlõdõ települése,

Részletesebben

(1) A rendelet 1. mellékletét az M=1:2000 méretarányú Szabályozási Tervlapok képezik.

(1) A rendelet 1. mellékletét az M=1:2000 méretarányú Szabályozási Tervlapok képezik. Esztergom Város Önkormányzatának 16/2013. (XI.05.) ör. rendelete Esztergom, Ipari Park helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl szóló 27/2008. (III.20.) ör. rendelet módosításáról Esztergom

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

0 KL - 1 KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLET ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉSSEL

0 KL - 1 KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLET ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉSSEL 0 KL - 1 KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLET ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉSSEL BEÉPÍTETTSÉ G meglévő teleknagyság 250 m 2 alatt 250-500 m 2 között 500 m 2 felett 60 (75)* de max.137,5(175) a telek beépítési százalék (% max) m

Részletesebben

2009.03.12. du. 3:13 C:\hivatal\kozlony\download\2009_14.doc Horváth János 1. oldal, összesen: 5

2009.03.12. du. 3:13 C:\hivatal\kozlony\download\2009_14.doc Horváth János 1. oldal, összesen: 5 Kaposvár megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (II.27) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló, többször módosított 70/2005.(XII.15.)

Részletesebben

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzati Képviselőtestülete A helyi

Részletesebben

FEKETEERDİ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

FEKETEERDİ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK FEKETEERDİ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK a 6/2009.(VI.2.) a 8/2007.(VII.24.), a 9/2005.(V.13.), a 2/2003.(IV.15.), a 4/2001.(IV.23.) rendeletekkel módosított 6/1999.(VI.24.) rendelete A helyi építési szabályzatról

Részletesebben

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelmérıl. Általános követelmények

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelmérıl. Általános követelmények Tisztelt Képviselı-testület! Az alábbi anyagban tájékoztatni kívánjuk Önöket a jelenleg hatályos Étv. (1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelmérıl) és OTÉK (az országos településrendezési

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 21/2013. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 21/2013. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 21/2013. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelete a településképi véleményezési és településképi bejelentési eljárásról Hajdúnánás Város Önkormányzatának

Részletesebben

DUNAVECSE VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 29/2004. (X.27.) számú rendelete a helyi építési szabályokról

DUNAVECSE VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 29/2004. (X.27.) számú rendelete a helyi építési szabályokról DUNAVECSE VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 29/2004. (X.27.) számú rendelete a helyi építési szabályokról Dunavecse Város Képviselı-testülete az 1999. Évi CXV. törvénnyel módosított 1997.évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

Szeghalom Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 7/2010. (VI.1.) számú. r e n d e l e t e. a helyi építési elıírásokról

Szeghalom Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 7/2010. (VI.1.) számú. r e n d e l e t e. a helyi építési elıírásokról Szeghalom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2010. (VI.1.) számú r e n d e l e t e a helyi építési elıírásokról Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT

HAJDÚNÁNÁS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT HAJDÚNÁNÁS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT HAJDÚNÁNÁS VÁROS 22/2013.(VI.30.) ÖNK. RENDELETE MELLÉKLETEK 1. Sz-1 Igazgatási terület szabályozási terv 2. Sz-2 Belterület és

Részletesebben