Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : {^^\^\W.Q\i/?.) Ö^?.fc$^.../ ^í -Uuidéo* V é^l. Budapest, i2!l...^,!k v Kezdeményezésért feleles

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : {^^\^\W.Q\i/?.) Ö^?.fc$^.../ ^í -Uuidéo* V é^l. Budapest, i2!l...^,!k v Kezdeményezésért feleles"

Átírás

1 2.sz.melléklet Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : {^^\^\W.Q\i/?.) Ö^?.fc$^.../ ^í -Uuidéo* V é^l A szerződés tárgya:, *)&V$A$.\...J!Ú^UÚ^Áií?...!r.?...^tüod^oAí* ^?.,.L^^H" K Ö^51^ A kötelezettségvállalás a íi/.!.'^'... évi költségvetés^,...'!...'..l.írf.'u..'... szakfeladaton.../ffílo.,. főkönyvi számon íf.í.j.qrzlz,... analitikus tételén megtervezett kiadás terhére történik,...x^..s.j^m.íá$q.x....ft bruttó összegben. _ ^ _^_ A szerződő partner neve:...u.x J \!&&é&?x».á. L<^Xff^wÜ.ML...iCrÁM..,.., Több költségvetési évet érintő kötelezettségvállalás esetén: év. év év forint forint...forint A szerződő partner a beszállítói listában szerepei* / nem szerepel*. ' -- "Í fv Budapest, i2!l...^,!k v Kezdeményezésért feleles / Budapest, * A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja : Átvételi időpont: "jy minőségügyi vezető / Aláírás; V>: Fedezetigazolás Felhasználható összeg 20ÍI évi előirányzat Felhasznált összeg!t Ft Pénzügyi elle^ilf í ALY Jogi és Közbeszerzési referens Jogi szakvélemény Jegyzői láttamozás Kötelezettségvállaló Regisztráció: Gazdálkodási Osztály hidwccouf^ Ft 201/ Sffl U XQJVL. 03. /H_. T^CL o ^ [l )' 2012 HEPI SZEPT 25. aoit. \o, o% VA K^AlA lcü& *±Y ^-4Ua r- it-n g/b*./, él ^L n ' _ >, -w 1 v^v M llfo JO

2 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u.2., adószáma: képviseli: dr. Papp Csilla, Jegyző mini megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő másrészről a VFT VEZETÉSI TANÁCSADÓ ÉS INFORMATIKAI ZRT. székhelye: 1124 Budapest, Csörsz u. 41 nyilvántartó szerv neve: Fővárosi Cégbíróság, nyilvántartási azonosítója: Cégjegyzékszám: , adószáma: képviseli: Scharek Viktor, vezérigazgató mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó - együtt: Felek - között jött létre alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel: 1. Fogalmi meghatározások Az itt felsorolt kifejezések a jelen vállalkozási szerződés alkalmazásában az alábbi jelentéssel bírnak. Az alábbi Felsorolásban nagy kezdőbetűvel jelölt fogalmakat a jelen vállalkozási szerződésben is nagy kezdőbetű-, a kis kezdőbetűvel jelölt fogalmakat pedig a jelen vállalkozási szerződésben is kis kezdőbetű jelöli. Díj: A Megrendelő által a jelen szerződés teljesítéséért a Vállalkozónak fizetett ellenérték. Leszállítandó: A Szerződésben meghatározott átadandó dokumentum, vagy más végtermék, illetve a Vállalkozó által a Megrendelés teljesítése során elérendő egyéb eredmény. megvizsgálási szakasz: Egy adott Leszállítandóra vonatkozó, egymást követő megvizsgálás, javítás és a javítóit változat ismételt átadásának sorozata. munkanap: A hétköznapok a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XX1J. törvény a szerinti munkaszüneti napok kivételével, valamint az ágazati miniszter által az adott évre vonatkozóan kiadott, a munkaszüneti napok körüli munkarendet meghatározó rendeletében foglalt eltérésekkel. Felmérés: A szerződés tárgyát képező íelmérés egésze. Szerződés: A jelen Vállalkozási szerződés annak mindenkori kiegészített és módosított formájában. Ütemezés: A Szerződésben meghatározott, az egyes Leszállt tandók elkészítésének főbb mérföldköveit tartalmazó melléklet (dokumentumok átadása, megvizsgálásának határideje, elfogadása). 2. A vállalkozási tevékenység végzése 2.1 A Vállalkozó a Szerződés aláírásával vállalja, hogy az 1. számú mellékletben rögzített feladatok teljesítését az abban meghatározott ütemezésben és a meghatározott határidőre. 2.2 A Vállalkozó a Szerződés aláírásával kijelenti és szavatolja, hogy jogosult és képes a Szerződés szerződésszerű teljesítésére.

3 2.3. Vállalkozó vállalja, hogy a pontos igények felmérése végett az Ütemezés szerint a) konzultációt folytat Megrendelő kijelölt alkalmazottaival, elektronikus levél útján, illetve a Megrendelő által meghatározott helyszínen személyesen, illetve b) a Megrendelő kijelölt alkalmazottaival egyéb egyeztetéseket végez (a továbbiakban együttesen: felmérés"). 2.4 Vállalkozó az egyes Leszállítandó ka t az Ütemezésben foglalt határidőig elkészíti vagy előállítja, és azt Megrendelőnek átadja, vagy a Megrendelőt egyébként értesíü a Leszállítandó előállításának megtörténtéről Megrendelő az átadott Leszállítandónak a Szerződésben, illetve az esetlegesen már korábban elfogadott más Leszállítandókban, vagy az előző vizsgálatban megküldött kifogásban foglaltaknak való megfelelőségét az Ütemezés szerinti határidőn belül, az Ütemezésben megbatározott vizsgálati típusok szerint megvizsgálja, és kifogásait Vállalkozónak megküldi Ha egy adott Leszáílítandóval kapcsolatban jelzett kifogás szerint a hiányosság miatt az Ütemezés szerinti következő fázis nem kezdődhet meg, a Megrendelő a kifogással együtt az adott Leszállítandó átvételét megtagadja, egyéb esetekben a Megrendelő a Le szállítandó t átveszi. Az Ütemezés szerinti utolsó fázis esetén a Megrendelő a jelzett kifogásokban foglaltak teljesítéséig a még át nem vett Leszállítandók átvételét megtagadhatja Megrendelő a Vállalkozó részére teljesítési igazolást a Vállalkozó fizetési jogosultságát keletkeztető, a Szerződésben kifejezetten ilyenként megjelölt átadások és elfogadások esetén állít ki Ha Megrendelő a rendelkezésére álló határidőn belül a megvizsgált Leszállítandó átvételével vagy elfogadásával kapcsolatban nem nyilatkozik, a Leszállítandót átvettnek, illetve elfogadottnak kell tekintem Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés teljesítésének elősegítése végett a Megrendelő a Leszállítandó kijavításra visszaadásával egyidejűleg nem köteles a visszaadott Leszállítandót tartalmazó minden adauiordozót vagy más műpéldányt a Vállalkozó számára visszaadni, vagy azok többszörözött példányait eltávolítani, hanem jogosult a Leszállítandót a megfelelőség szempontjából tovább vizsgálni Amennyiben a Megrendelő nem megalapozott kifogást tesz, a Vállalkozó rendelkezésére álló határidő az így okozott késedelem idejével meghosszabbodik A kifogások alapján a Vállalkozó az Ütemezésben foglalt határidőn belül elkészíti az adott Leszállítandónak az Ütemezésben meghatározott következő változatát, és azt Megrendelőnek átadja. 3. Fizetési kötelezettség 3.1. Megrendelő az Ütemezésben meghatározott fizetési ütemezés szerint a Vállalkozó számára szerződésszerű teljesítés esetén Díjat fizet két ütemben. Az első ütem az Kssence VíR felhasználói licenceinek díját tartalmazza 10 felhasználóra, amelynek a szerződés megkötésével egy időben válik esedékessé. A licencdíj mértéke ,- Ft + ÁFA (azaz hárommillió-ötszázezer forint + általános forgalmi adó), bruttó ,-Ft. A második ütem számlázása, melynek díja ,+ÁFA (azaz négymillió-kettőszázötvenezer lórint + általános forgalmi adó), bruttó ,-Ft az 1. sz. Mellékletben meghatározott fejlesztések és szolgáltatások teljesítését követően, a szintén ott rögzített határidőnek megfelelően történik teljesítésigazolást követően. Az előteljesítés megengedett A Szerződés teljesítésével kapcsolatos minden költséget a Díj fedezi, így a Megrendelő a Szerződés eltérő kifejezett rendelkezése hiányában nem köteles a Vállalkozónak semmilyen költséget megelőlegezni vagy a Díj megfizetésén túl megtéríteni A Megrendelő a Díjat legkésőbb a számla megérkezésétől számított 15 (azaz tizenöt) napon belül köteles megfizetni A fizetés módja a Vállalkozó számláján megjelölt bankszámlaszámra történő banki átutalás.

4 3.5. Ma Megrendelő késedelmesen teljesíti fizetési kötelezettségét, Vállalkozó jogosult késedelmi kamatot érvényesíteni, amelynek mértéke a késedelembe eséskor irányadó jegybanki alapkamat. 4. A Felek egyéb kötelezettségei 4.1. A Megrendelő tájékoztatási kötelezettsége 4.1. i. A Megrendelő a Vállalkozó által kért információkat a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben köteles a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani Ha Megrendelő a kért információ átadására nem jogosult, a Szerződés teljesítésével kapcsolatban emiatt bekövetkező késedelemért vagy más szerződésszegésért a Vállalkozó nem felel Ha a Megrendelő nem adta meg a Vállalkozó részére mindazon Ínformációt, ami a Szerződés teljesítéséhez szükséges, a Vállalkozó erről a tényről köteles írásban értesíteni a Megrendelőt, egyúttal megjelölve a hiányos információn alapuló teljesítés várható következményeit. Ha a Megrendelő az esetleges következmények ismeretében is ragaszkodik a fejlesztés változadan végzéséhez, az ebből eredő károk őt terhelik Ha a Megrendelő téves információt adott, és a Vállalkozó az ilyen feladatkört betöltő személyektől elvárható gondosság és szakértelem ellenére sem ismerhette fel az információ téves voltát, vagy az Ínformáció helyességéhez a Megrendelő a Vállalkozó aggályait tartalmazó értesítést követően is ragaszkodott, az ebből eredő kárért a Megrendelő felel A Vállalkozó tájékoztatási kötelezettsége A Vállalkozó köteles a Megrendelőt tevékenységéről és az ügy állásáról kívánságára, szükség esetén e nélkül is írásban tájékoztatni, különösen, ha más személy igénybevétele vált szükségessé, vagy ha a felmerült új körülmények az utasítások módosítását teszik indokolttá A Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan tudomására jutó körülményről, amely a Szerződés kellő időre való teljesítését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik A Megrendelő utasítási joga Vállalkozó a Szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítése során köteles betartani a Megrendelő írásban adott utasításait és előírásait Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt erre írásban figyelmeztetni. Abban az esetben, ha a Megrendelő az utasítást ennek ellenére fenntartja, a Vállalkozó a Megrendelő felelősségére az utasításnak megfelelően köteles eljárni Helyszíni munkavégzés Megrendelő köteles a Vállalkozó helyszíni munkavégzésének feltételeit biztosítani, így különösen köteles a munkavégzés helyszínét a munka megkezdéséhez szükséges állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, valamint biztosítani a helyszínre való bejutás feltételeit Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelőnél érvényben lévő biztonsági feltételeket megismerte, azokai elfogadja és kötelezettséget vállal azok maradéktalan betartására Megrendelő a Vállalkozó helyszíni munkavégzését bármikor ellenőrizheti. Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy azt nem megfelelően végezte el Teljesítési segéd igénybevétele és személyi változások Vállalkozó a Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése során jogosult teljesítési segédet (alvállalkozót) igénybe venni, ha az adott teljesítési segéd igénybevételéhez a Megrendelő előzetesen és írásban hozzájárult (írásbeli hozzájárulás alatt értve ez alatt a Szerződésben nevesített teljesítési segédek igénybevételét is.) / //

5 Vállalkozó a Szerződés feltételei szerint igénybe vett teljesítési segédért úgy felel, mintha az ügyet maga látta volna el. Ha a Vállalkozó szerződésszegő módon vett igénybe teljesítési segédet, felelős minden olyan kárért is, amely a teljesítési segéd igénybevétele nélkül nem következett volna be Megrendelő jogosult a Szerződésből eredő egyes jogai és kötelezettségei gyakorlása során a nevében és javára eljáró közreműködő (teljesítési segédet) igénybe venni. A Vállalkozó igénye esetén a Megrendelő írásos meghatalmazást mutat be arról, hogy a közreműködő az adott teljesítéssel kapcsolatban a Megrendelő nevében és javára jár el. 5. A szerződésszerű teljesítés biztosítékai 5.1. A kötbérfizetési kötelezettség általános szabályai A késedeimi vagy hibás teljesítési kötbér megfizetése mellett a Vállalkozó továbbra is köteles a Szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítésére Megrendelő a kötbért elsősorban a Szerződés alapján a Vállalkozó részére fizetendő Díjba jogosult beszámítani. Ha a Díjba történő beszámítására nincsen lehetőség, a Megrendelő a kötbér összegéről a Vállalkozónak megfelelő számviteli bizonylatot állít ki, aki a kötbért 30 napon belül köteles megfizetni a Megrendelő részére Az egyes kötbérfizetési kötelezettségek Ha a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, az Ütemezésben meghatározott időpontig valamely Leszállítandó! nem adja át, vagy a Vállalkozó ugyanilyen okból a hibajavításra visszaadott Leszállítandót határidőre nem javítja ki, a Megrendelő jogosult késedelmi kötbért érvényesíteni Vállalkozó nem tartozik kötbért űzetni az olyan késedelemért, amelyért nem felelős, így különösen azért a késedelemért, ami abból ered, hogy (Í) a Megrendelő meg nem alapozott kifogást tett; (ii) a Megrendelő a Vállalkozó által írásban kért, és a Szerződés teljesítéséhez szükséges információt az értesítésre vonatkozó szabályok szerinti felszólítása után sem adja meg A kötbéralap a Díj. A kötbér mértéke minden megkezdett késedelmes naptári nap után 0,5% (azaz fél százalék) Ha a Szerződés teljesítése kapcsán egymást követő, de egymással összefüggő ütem után is késedelmi kötbért igényelhet a Megrendelő, akkor a későbbi ütemhez kapcsolódó késedelmi kötbér számítása során figyelmen kívül kell hagyni azt a korábbi késedelmet, amely késedelem után a Vállalkozó már korábban kötbért fizetett Ha a Vállalkozó által fizetendő késedelmi kötbér összesített értéke a Díj 50%~át (azaz ötven százalékát) eléri, a Megrendelő jogosult a Szerződéstől elállni vagy jogosult a Szerződés alapján addig már átadott egyes Leszállítandókat az utánuk fizetendő díjrész megfizetése fejében megtartani, és ;i Szerződésnek a még el nem fogadott Leszállítandóra vonatkozó részétől elállni. 6. Szerzői jogi rendelkezések 6.1. Jogszavatosság Vállalkozó szavatolja, hogy a Leszátlítandón harmadik személynek nincsen olyan joga, így különösen szellemi alkotásokra (szellemi tulajdonjogra) vonatkozó joga (pl. szerzői joga, szabadalma, újítás;) vagy védjegye), amely Megrendelőnek a Leszállítandó Szerződés szerinti hasznosításához szükséges jogál korlátozná, vagy megakadályozná. A Vállalkozó vállalja, hogy ha a Leszállítandón harmadik személynek ilyen joga lenne, a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb az értesítésétől számított 45 (azaz negyvenöt) napon beiül megszerzi a harmadik személyek szükséges hozzájárulását, vagy a Leszállítandót ezen időn belül olyan módon átdolgozza, hogy a harmadik személy ezen joga a Leszállítandó felhasználását ne korlátozza.

6 Ha a szükséges hozzájárulásokat Vállalkozó a Szerződés pontjában meghatározott határidőn belül nem tudja megszerezni, a Megrendelő jogosult a hozzájárulásokat a Vállalkozó költségére megszerezni, vagy a Szerződés szerint fizetendő díj jogdíj részét csökkenteni, illetve a Szerződéstől elállni A Megrendelő jogosult a szoftvermodulokat, és a hozzátartozó dokumentációkat saját tevékenységi és működési körében használni, hasznosítani, munkaállomásokra és a kijelölt szerverre telepíteni, és azon használni, elérni, megjeleníteni, ill. más módon működtetni Megrendelő nem jogosult a szoftvermodul egy részének vagy töredékének másolására. A licencek a szoftvermodulra, mint egységre vonatkoznak. Kivételt képeznek ez alól a biztonsági másolatok, a terhelésoptimalizálás miatti többletpéldányok és a katasztrófa helyszínekre történő másodlagos telepítések Megrendelő nem jogosult továbbá a szoftvermodulokat a Vállalkozó előzetes engedélye nélkül kölcsönbe, bérbe, lízingbe, visszlízingbe, haszonbérbe vagy más módon 3. személy használatába adni A Megrendelő nem jogosult a szoftvermodullal azonos vagy ahhoz a megtévesztésig hasonló terméket előállítani. A szoftvermodulokat átalakítani, módosítani vagy más módon úgy változtatni - különös tekintettel visszafordításra, visszafejtésre, belső felépítésének elemzésérc - hogy jelen szerződés tárgyát képező szoftvermodulra visszaszármaztatható legyen. 7. A Szerződés hatálya, megszűnése, módosítása 7.1. A Szerződés hatálya A Szerződés akkor lép hatályba, amikor a Szerződést mindkét Fél aláírta A Szerződés megszűnése A Szerződés megszűnik, ha a Felek a Szerződésben foglalt kötelezettségeiket szerződésszerűen teljesítették Megrendelőnek a Vállalkozó szerződésszegése miatti elállása esetén, ha a Megrendelő a Vállalkozónak részben vagy egészben már megfizette az elállással érintett Leszállítandóra vonatkozó Díjat (megelőlegezte azt), a Vállalkozó köteles a már kifizetett díjat a kifizetéstől a visszafizetés napjáig járó, a jegybanki alapkamat szerinti kamattal együtt visszafizetni A Szerződéstől történő elállás kivételével a Szerződés megszűnése a szerzői jogi rendelkezések hatályát nem érinti Vállalkozó szerződésszegése miatti elállása esetén a Megrendelő a már nyújtott szolgáltatások elszámolása címén az elállással érintett Lcszallítandók után Díjat vagy más költségtérítést nem köteles fizetni Változáskezelés Ha Megrendelő a Szerződésben foglaltaktól el kíván térni (változáskérés), és a változáskérés időpontját megjelöli, a Vállalkozó a változáskérésben foglaltak teljcsídietőségét 15 (azaz tizenöt) napon belül megvizsgálja, és ajánlatot tesz Megrendelőnek a változáskérés teljesítéséhez szükséges feltételekről, valamint a munka teljesítésének ütemezéséről Ha a Megrendelő a Vállalkozó válaszától számított 15 (azaz tizenöt) napon belül írásban elfogadja a Vállalkozó Ajánlatában foglalt feltételeket, a Vállalkozó válasza elfogadott ajánlatnak minősül, és arra Felek eltérő megállapodása hiányában a Szerződés is irányadó Bármely Fél jogosult az értesítési címeket - beleértve az értesítendő személyek nevét - megváltoztatni, ha erről a másik Felet írásban értesítette. A változtatásra vonatkozó értesítési az értesítés küldésére a változás előtt jogosult személy vagy a Szerződés aláírására jogosult személy teheti meg.

7 Ha a Szerződés aláírására jogosult személy megváltozik, a másik Fél jogosult a változással érintett Féltől a változás jogszerűségét alátámasztó irat (cégbírósági végzés vagy meghatalmazást tartalmazó Írat) másolatát, indokolt esetben az eredeti irat bemutatását kérni Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés bármilyen egyéb módosítása is csak közös megegyezés alapján és kizárólag írásban érvényes. 8. Egyéb rendelkezések 8.1. Titoktartás 8.Í.I. Felek kijelentik, hogy a Szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben a másik Féllel és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen módon tudomásukra jutott adat, tény, így különösen, de nem kizárólagosan Szerződés léte és tartalma a közérdekű adatokra vonatkozó szabályok figyelembe vételével üzleti titoknak minősül, azt a Felek harmadik személynek nem adhatják ki, nem tehetik hozzáférhetővé és a Szerződés teljesítésétől eltérő más célra nem használhatják fel A jelen titoktartási rendelkezések nem vonatkoznak a Felek részére szerződéses jogviszony alapján pénzügyi-számviteli vagy jogi szolgáltatást nyújtó és titoktartásra kötelezett vállalkozásra A titoktartási kötelezettség nem terjed ki továbbá az alábbi információkra: amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy kiadását jogszabály vagy hatósági rendelkezés teszi kötelezővé, az előírt mértékben és kör részére Hivatkozás referenciaként a Megrendelő részére végzett tevékenységre A Vállalkozó a Megrendelő részére a Szerződés alapján végzett tevékenységre referenciaként csak a Megrendelő előzetes, írásbeli, eseti jóváhagyásával jogosult hivatkozni, amely jóváhagyást Megrendelő a konkrét hivatkozási szöveg ismeretében tesz meg Vis maior A jelen pont értelmezésében vis maior eseménynek minősül az érintett Fél érdekkörén kívül eső okból eredő, elháríthatadan esemény, így különösen (i) minősített időszaki helyzet (rendkívüli állapot, szükségállapot, veszélyhelyzet, az Alkotmány 19/E. -a szerinti azonnali intézkedést igénylő esel), vagy egyéb katasztrófahelyzetnek minősíthető helyzet, függetlenül a minősített időszaki helyzet tényleges kihirdetésétől vagy a katasztrófa kinyilvánításától; (ii) sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, a Fél munkavállalói által végrehajtott sztrájk vagy munkabeszüntetés kivételével Hgyik Fél sem felelős a Szerződés szerinti kötelezettségeinek nem-, hibás- vagy késedelmes teljesítésért, ha azt a Szerződés pontjában meghatározott vis maior esemény okozta. Vis maior esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél köteles a másik Felet írásban haladéktalanul értesíteni. Az értesítés elmaradásából eredő károkért az értesítést elmulasztó Fél a felelős Vis maior esemény időtartama alatt a Szerződés hatálya és a Szerződésben rögzített határidők szünetelnek, abban a mértékben, amennyiben a Szerződés teljesítése a vis maior esemény miatt nem lehetséges Értesítések és tájékoztatások Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés hatálya alá tartozó értesítések és tájékoztatások egymás irányába akkor hatályosak, ha azokat írásban, személyesen vagy könyvelt levélpostai küldeményként, illetve elektionikus levél útján, a jelen szerződésben meghatáiozou címekre, az ott meghatározottak szerint értesítés tételére jogosult személyek juttatják el Kézbesítettnek minősül az az értesítés is, amelynek a postai téiüvevénye nem kereste" vag)' az átvételt megtagadta" jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz. A 8.5. A Szerződés teljessége

8 A Szerződés a Felek közötti tárgybeli megállapodás valamennyi feltételét magában foglalja (teljességi záradék). Ha a Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik, a Szerződés hatályon kívül helyez minden, a Szerződés tárgyát képező, a Felek közötti korábbi nyilatkozatot, ajánlatot, kötelezettségvállalást, megállapodást vagy egyezséget. A Szerződésbe nem foglalt korábbi nyilatkozatok, ajánlatok, kötelezettségvállalások, megállapodások vagy egyezségek nem képezik a Szerződés részét Amennyiben a Szerződés bármelyik rendelkezése érvénytelen vagy jogi úton nem érvényesíthető, vagy valamely illetékes bíróság vagy hatóság megállapítja annak jogi úton való érvényesíthetőségének hiányát, ez nem érinti a Szerződés többi rendelkezésének érvényességét és ki ke nyszeríthe tőségét. A Felek a Szerződéshez az alábbi mellékleteket csatolják, és azokat külön aláírás nélkül is a Szerződés részének tekintik: 1. sz. Melléklet: Leszállítandók és ütemezés 2. sz. Melléklet: Teljesítés igazolására szolgáló minta 3. sz. Melléklet: Értesítés fogadására és küldésére jogosult személyek, értesítési címek A Felek képviselői a Szerződés aláírásával kijelentik, hogy rendelkeznek minden szükséges felhatalmazással a Szerződés aláírásához. A Felek a Szerződést az alábbi napon, mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írják alá. KELT: ALÁÍRÁS ALAIRO NEVE ALAIRO BEOSZTÁSA 2012 M^x Á-P's^^) '*" 'V. rí & i í PAH*- Megrendelő BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA. SCHAREK VIKTOR VEZÉRIGAZGATÓ Vállalkozó VFT VEZETÉSI TANÁCSADÓ ÉS INFORMATIKAI ZRT.

9 1. számú melléklet Leszállítandók és Ütemezés Vezetői Információs és Jelentéskészítő Rendszer kialakításának lépései és funkciói Teljesítési határidő: november 30. A rendszer működése, koncepcionális bemutatása (általános rendszerleírás) A VFT Zrt. által fejlesztett Essence rendszer Vezetői Információs és Jelentéskészítő moduljának célja, az integrált gazdálkodási rendszerekben keletkező adatok szakszerű, biztonságos gyűjtése és tárolása, valamint ezen adatok felhasználásával lekérdezések, jelentések készítése, elemzések, ellenőrzések támogatása. A működése során a gazdálkodási rendszer moduljainak különböző adatait gyűjti és rendezi kimutatások készítésére alkalmas struktúrába. Ez a struktúra kifejezetten lekérdezések gyors végrehajtására optimalizált, ezáltal biztosított a gazdálkodási és ellenőrzési adatok intézményektől független, egységes szerkezetű prezentálása, a vezetői információs igények megfelelő módon való kiszolgálása. Az ad hoc lekérdezések támogatása a rendszer által nyújtott szolgáltatások erősségének tekinthető. A komplex analízisek és a megjelenítés megkönnyítésére az adattárházban lévő adatokat multidimenzionális módon kerülnek letárolásra. Ennek eredményeképpen a felhasználók a rendszerben tárolt adatok bárminemű technológiai vagy strukturális ismerete nélkül képesek a változó információs igényeik kielégítésére. A felhasználók néhány kattintással áttekinthetik és formázhatják az információkat, amelyeket elemezve meghatározhatják a trendeket és a kiváltó okokat. Műszaki megoldás Az Essence VIR modul fő funkcionalitása az integrált gazdálkodást rendszeren alapuló pénzügyi, gazdálkodási információs igények kiszolgálására. Azokat az adatokat, amelyek a felhasználói igényeknek megfelelő gazdálkodási vagy ellenőrzési információkat hordozzák, a keretrendszeren keresztül egy átmeneti területre kell áttölteni. Az adatok átmeneti adattáron történő frissítését olyan ütemezéssel kell megvalósítani, amely nem terheli a hivatal gazdálkodási rendszerének napi működését. Az átmeneti tárolóba került adatok a továbbiakban egy elofeldolgozason mennek keresztül, amely során az új adatszerkezetbe transzformált adatokat az adattárház teljességi és minőségi szempontokból is ellenőrzi. Az adattárházban előállított adatszerkezet az információk kinyerésére optimalizált, ilyen módon biztosítva a későbbi gyors lekérdezés lehetőségét. A rendszer harmadik szintjén foglalnak helyet a speciális struktúrában tárolt adatok. Ebben a rétegben témakörönként, a megkívánt aggregációs szinteken tároljuk a különböző mutatókat az összes definiált tulajdonság (dimenzió) mentén. Ez a réteg biztosítja az ad hoc kimutatásokhoz szükséges információk gyors lekérdezésének lehetőségét. A riportok megjelenítése, a lekérdezések megvalósítása portál felületen történik. Megvalósítási eszközök, szerverkörnyezet A rendszer működésének egyik fizikai alapeleme az adatok tárolásáért felelős adatbázis-kiszolgáló szerver. Ezen a szerveren valósul meg az intézmények gazdálkodási rendszereiből átvett adatok átmeneti tárolása, valamint az átmeneti tárolóban elérhető adatoknak a feldolgozása, konszolidálása, majd az így keletkezett információk csillagsémás szerkezetű adattárházban történő

10 eltárolása. Az adatbázis-kiszolgáló szerver ezen túlmenően támogatja az adatok multidimenzionális elemzésének lehetőségét, valamint kiszolgálja felhasználói riportokkal kapcsolatos igényeket is. A megvalósítás Microsoft SQL Server 2008 R2 szerver segítségével történik. A kialakítás során az SQL Server SSIS modulja egyedileg fejlesztett eljárásokkal nyeri ki az adatokat a gazdálkodási rendszerből, illetve az adatok átalakítása után képes az felhasználói igényekhez szükséges adatokat betölteni az adattárházba. Ezt a folyamatot ETL folyamatnak nevezzük. Az adat-transzformálási algoritmusok folyamatos hangolása és módosítása a jogszabályi környezet, illetve a gazdálkodási szabályok változása miatt napi szintű feladat. Az ETL folyamat ütemezetten zajlik, naplózása részletes. A folyamat eredményéről -ben értesülnek az üzemeltetők. Hibás futás esetén a hiba azonosítása után módosítható az ETL folyamat annak érdekében, hogy a rendszerben mindig konzisztens adatok kerülhessenek. A felhasználói felületet - vagyis a rendszer prezentációs rétegét - SharePoint Server vagy ezzel hasonló funkcionalitású szoftver szolgáltatja. A prezentációs szerver része egy web frontend, valamint egy alkalmazás szerver, amelyek biztosítják a felhasználói kérések kiszolgálásának hátterét, a rendszer szolgáltatásainak felügyeletét, illetve a felület hozzáférési jogosultágainak karbantartását is. Az ad hoc riportolási lehetőség Microsoft Excel 2007, 2010 vagy ezekkel hasonló funkcionalitású szoftver segítségével történik. A bevezetés lépései FELMÉRÉS A felmérés során többek között az alábbi folyamatelemek kerülnek végrehatásra: Kompetens személyekkel történő kapcsolatfelvétel, majd velük a jelentések formai leegyeztetése és tartalmi összeállítása, az adatok forrásának pontos meghatározása, az alkalmazott szűrési paraméterek, csoportok, csoportosítások tisztázása, az alaprendszerek dokumentációinak áttanulmányozása, kiértékelése. A rendszer informatikai környezetbe történő beillesztésének leegyeztetése. A begyűjtött információk alapján a követelményspecifikáció és részletes rendszerterv összeállítása, újraegyeztetése, majd elfogadtatása mindkét részről. Az elfogadás elektronikus úton ( ) történő visszajelzés alapján történik. IT-INFRASTRUKTÚRA MEGVALÓSÍTÁSA A rendszer magas színvonalú, stabil működésének alapjait a rendszert kiszolgáló infrastruktúra teljesítményorientáit, ugyanakkor költséghatékony kialakításával kívánjuk biztosítani. A rendszer igényeinek kiszolgálása hardver és szoftver ajánlások figyelembe vételével történik. Ebben a megvalósítási lépésben történik meg: A rendszer üzemeltetéséhez szükséges informatikai háttér beállítása. A hozzáférési jogok beállítása. Előzetes felmérések alapján a jelenlegi informatikai rendszer megfelel a szoftver és a hardver követelményeknek. FEJLESZTÉS A rendszeres áttöltéshez szükséges interfész (ETL) elkészítése. A felmérés alapján elkészítendő kimutatások alapját szolgáló OLAP kockák, leválogatási scriptek elkészítése, tesztelése. A felületen megjelenítendő kimutatások összeállítása, a helyi hálózathoz igazítása (adatkapcsolatok, stb.

11 beállítása), testre szabása. A felület beállítása (design, jogosultságok, kijelző elhelyezkedések, stb.), táblák feltöltése, dokumentumtárak, munkafolyamatok és egyéb speciális funkciók beállítása stb. TESZTRENDSZER ÜZEMBE HELYEZÉSE A rendszernek az informatikai hálózatába történő tényleges beillesztése. Az összeállított felület tesztelése (minden link, táblázat, frissítés, stb. működőképességének vizsgálata). A működő táblák tartalmának leegyeztetése a felmérés során kiválasztott személyek segítségével (funkcionális teszt). ÉLES RENDSZER ÜZEMBE HELYEZÉSE Miután a teszt rendszer hibamentesen működik, megtörténik az éles rendszerre történő átállás, ottani finomhangolás, majd a rendszerhez kapcsolódó kézikönyvek átadása, mely tartalmazza az egyedi, speciális igényeket is. OKTATÁS Az integrált informatikai rendszerek bevezetésénél az egyik legfontosabb sikertényező a felhasználók számára átadott tudás eredményessége és hatékonysága. A vállalati tudásmenedzsment olyan értékteremtő folyamat, amely az információk előállítását, tárolását, szervezését, elérhetőségét és felhasználását fogja át. Célunk, hogy: felhasználót olyan helyzetbe hozzuk, hogy a szoftvereket az eltervezett módon legyenek képesek használni; az üzemeltetőket olyan tudással vértezzük fel, amely révén mind a napi üzemeltetési feladatoknak, mind a váratlan helyzeteknek, mind pedig a folyamatos továbbfejlesztésnek megfelelhessenek, illetve hatékonyan legyenek képesek kommunikálni a környezet támogatását végző szervezetekkel. A végfelhasználók az oktatás során megtanulják a rendszer használatát, elsajátítják a hibakezelési teendőket és a speciális funkciók kezelését. Általában az előzetes személyes konzultációk során elsajátítják a szükséges ismereteket az érintett felhasználók. Csoportos oktatásra akkor van szükség, ha a leendő felhasználók nem vettek részt a bevezetésben. ÉLES INDULÁS Az éles rendszerre feltelepített modul végleges átadása, átadás utáni technikai támogatás nyújtása, az éles indulást követően esetlegesen felmerülő hibák javítása, beállítások finomítása. Éles indulás időtartama alatt a helyszíni jelenléten túl telefonos távsegítség áll rendelkezésre napi 8 órában. Az Essence VIR modul szolgáltatásai (a kiírásban szereplő követelménykatalógus alapján) A rendszer a felső- és középvezetők igényeinek megfelelő, a döntéseket elősegítő, megfelelően strukturált információkat szolgáltat gazdálkodási rendszerből a gazdálkodási helyzet gyors bemutatása céljából. A felhasználói igények alapján paraméterezett automatikusan frissített jelentések egy könnyen kezelhető webes felületen jelennek meg, ahol további szűrési lehetőségek biztosítottak, azonban legyen lehetőség ad hoc jelentések készítésére is.

12 Általános jellemzők A rendszer webes felületen a felhasználói igényeknek megfelelően előre paraméterezett jelentéseket biztosít, azonban a rendszer keretein belül egyénileg könnyen előállítható ad hoc jelentések készítése is lehetséges. Komplex, felhasználói csoport vagy felhasználói szinten értelmezett jogosultsági rendszer alakítható ki annak érdekében, hogy a felhasználók csak a hatáskörüknek és illetékességi területüknek megfelelő adatokat láthassák. Az adatok ábrázolása grafikus és táblázatos formában is történhet. Irodai alkalmazásokkal integrált. Rugalmas, könnyen elsajátítható elemzési lehetőséget biztosít. Kezelése egyszerű, könnyen megtanulható. A rendszer lehetőséget biztosít testre szabott pénzügyi helyzetelemzés kiértékeléséhez. Riportok A dimenziók, melyek alapján a kimutatások adatait szűrni, rendezni lehet, a többi modulból (pl.: időszak, elszámolási egység, rovatkód, analitikus kód, ügyletkód, stb.) és előre meghatározott szempontok szerint képzett csoportosítások alapján (pl.: Adatbázis/ Intézmény, stb.) is történhet. Ilyen átvett és képzett dimenziók témakörönként változnak, igazodva a kimutatásokhoz kapcsolódó igényekhez. Főkönyvi adatok A Főkönyvi modul adataiból készített kimutatáscsoport, melyek frissítése napi rendszerességgé! ajánlott. A múlt adatait havi szinten tárolja a főkönyvben használatos dimenziók mentén (főkönyvi számlaszámok, előirányzatmódosítási hatáskörök, stb.). Alapvető értékek: Követel, Tartozik, Egyenleg Előirányzati, Teljesítési egyenleg Kiadások, bevételek Egyéb, a felmérés során rögzített értékek Kimutatások: Előirányzat módosítási hatáskörök szerint Előirányzatok és teljesítések különböző dimenziók szerint Előirányzatok teljesítésének havi/éves összehasonlítása Előirányzatok éves összehasonlítása Egyéb, a felmérés során rögzített kimutatások A kimutatások körét és számát a bevezetés során leegyeztetett dimenziók és értékek határozzák meg. Kötelezettségvállalások A Pénzügyi modulban rögzített kötelezettségvállalásokat külön, tételesen bemutató, részletező kimutatások, ahol az egyes szerződések, kötelezettségvállalások szintjén lehet vizsgálni a

13 kötelezettségvállalások számlázott összegét és pénzügyi teljesítését a jellemző dimenziók mentén (pl.: partner kód, kötelezettségvállalások dátuma, stb.). Alapvető értékek: Kötelezettségvállalás bruttó/ nettó összege Kapcsolódó számlák összege Kapcsolódó banki bizonylatok összege Egyéb, a felmérés során rögzített értékek Kimutatások: Kötelezettségvállalások különböző dimenziók szerint Kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítése havi bontásban Adatszolgáltatásokhoz pl.: nettó 5 mft feletti kötelezettségvállalások Egyéb, a felmérés során rögzített kimutatások A kimutatások körét és számát a bevezetés során leegyeztetett dimenziók és értékek határozzák meg. Kiemelt riportok A Főkönyvi, Pénzügyi és Eszköz modul aggregált adataiból készített kimutatáscsoport, melyek frissítése napi rendszerességgel ajánlott. Ez a legfontosabb vezetői riportok helye. Alapvető értékek: Egyenlegek o Eredeti és módosított előirányzat, teljesítés o Kiadások, bevételek Kötelezettségvállalások bruttó, nettó összege Számlák összege Banki bizonylatok összege Nyitott kötelezettségvállalások összege Egyéb, a felmérés során rögzített értékek Kimutatások: Szabad előirányzatok kiemelt előirányzatok szerint Stratégiai döntések meghozatalához szükséges kimutatások Egyéb, a felmérés során rögzített kimutatások A kimutatások körét és számát a bevezetés során leegyeztetett dimenziók és értékek határozzák meg. Eszközök A tárgyi eszközök eszközcsoportonkénti és tárhelyenkénti érték, valamint mennyiség szerinti megoszlásának elemzését tegye lehetővé. Alapvető értékek: Eszközök mennyisége Eszköz nettó/ bruttó értéke Egyéb, a felmérés során rögzített értékek Kimutatások:

14 Eszközállomány műszaki csoportok szerint Eszközállomány elszámolási egységek és egyéb dimenziók szerint Egyéb, a felmérés során rögzített kimutatások A kimutatások körét és számát a bevezetés során leegyeztetett dimenziók és értékek határozzák meg. Egyéb funkciók Testreszabott megjelenés Megfelelő jogosultsági rendszer kialakításával különböző felhasználói csoportok számára egyedi, testreszabott oldalak készülhessenek, külön tartalommal, így megoldható, hogy az egyes felhasználócsoportok csak a számukra biztosított jogosultságoknak megfelelően lássák az adatokat. Elemzési funkciók A megjelenített kimutatások a felületen külön alkalmazás igénybe vétele nélkül külön szűrhetők, rendezhetők és adott esetben alábonthatók/ lefúrhatok a felületen megjelenített törzsadatdimenziók mentén, a bevezetés során leegyeztetett adatok mélységéig, így sokrétű lehetőséget biztosít a megjelenített adatok vizsgálatára, elemzések készítésére. Tervezési funkciók A tervezési funkció teljes előirányzat-kezelési folyamatot egységes keretbe foglalja úgy, hogy támogatást biztosít az elemi költségvetés tervezés, a tervszámok Forrás SQL dimenziókra történő lebontásához, az előirányzat-módosítások és az előirányzat-felhasználási terv készítése során. A tervezés a Forrás SQL Főkönyvi moduljával integrált kapcsolatban áll, annak törzsadatbázisát használja, így külön törzsadat-állomány feltöltésére és karbantartására nincs szükség. A különböző tervezési fázisok kezelésével leképezi a teljes költségvetési tervezési folyamatot az elemi költségvetés tervezésétől egészen az előirányzat-felhasználási tervek készítéséig, akár több évre vonatkozóan is. Lehetőséget biztosít mind a felülről lefelé, mind az alulról felfelé történő tervezési módszerek alkalmazására a rugalmasan módosítható, több un. tervezési módozat" segítségével. Saját központi adatbázisa segítségével egyaránt alkalmas a decentralizált és többdimenziós tervezésre is, így elkerülhetők a különböző dimenziók szerint, illetve különböző szervezeti egységek által készített tervlapok összesítési hibái. A rögzített tervadatok közzététele után az összesített adatok azonnal rendelkezésre állnak, így a tervrögzítés és annak eredménye folyamatosan monitorozható. Tetszőleges számú tervverzió kezelésére és menedzselésére képes. A rendszer működése, koncepcionális bemutatása (általános rendszerleírás) A VFT Zrt. által fejlesztett Essence rendszer Vezetői Információs és Jelentéskészítő moduljának célja, az integrált gazdálkodási rendszerekben keletkező adatok szakszerű, biztonságos gyűjtése és tárolása, valamint ezen adatok felhasználásával lekérdezések, jelentések készítése, elemzések, ellenőrzések támogatása. A működése során a gazdálkodási rendszer moduljainak különböző adatait gyűjti és rendezi kimutatások készítésére alkalmas struktúrába. Ez a struktúra kifejezetten

15 lekérdezések gyors végrehajtására optimalizált, ezáltal biztosított a gazdálkodási és ellenőrzési adatok intézményektől független, egységes szerkezetű prezentálása, a vezetői információs igények megfelelő módon való kiszolgálása. Az ad hoc lekérdezések támogatása a rendszer által nyújtott szolgáltatások erősségének tekinthető. A komplex analízisek és a megjelenítés megkönnyítésére az adattárházban lévő adatokat multidimenzionális módon kerülnek letárolásra. Ennek eredményeképpen a felhasználók a rendszerben tárolt adatok bárminemű technológiai vagy strukturális ismerete nélkül képesek a változó információs igényeik kielégítésére. A felhasználók néhány kattintással áttekinthetik és formázhatják az információkat, amelyeket elemezve meghatározhatják a trendeket és a kiváltó okokat. Műszaki megoldás Az Essence VIR modul fő funkcionalitása az integrált gazdálkodási rendszeren alapuló pénzügyi, gazdálkodási információs igények kiszolgálására. Azokat az adatokat, amelyek a felhasználói igényeknek megfelelő gazdálkodási vagy ellenőrzési információkat hordozzák, a keretrendszeren keresztül egy átmeneti területre kell áttölteni. Az adatok átmeneti adattáron történő frissítését olyan ütemezéssel kell megvalósítani, amely nem terheli a hivatal gazdálkodási rendszerének napi működését. Az átmeneti tárolóba került adatok a továbbiakban egy előfeldolgozáson mennek keresztül, amely során az új adatszerkezetbe transzformált adatokat az adattárház teljességi és minőségi szempontokból is ellenőrzi. Az adattárházban előállított adatszerkezet az információk kinyerésére optimalizált, ilyen módon biztosítva a későbbi gyors lekérdezés lehetőségét. A rendszer harmadik szintjén foglalnak helyet a speciális struktúrában tárolt adatok. Ebben a rétegben témakörönként, a megkívánt aggregációs szinteken tároljuk a különböző mutatókat az összes definiált tulajdonság (dimenzió) mentén. Ez a réteg biztosítja az ad hoc kimutatásokhoz szükséges információk gyors lekérdezésének lehetőségét. A riportok megjelenítése, a lekérdezések megvalósítása portál felületen történik. Megvalósítási eszközök, szerverkörnyezet A rendszer működésének egyik fizikai alapeleme az adatok tárolásáért felelős adatbázis-kiszolgáló szerver. Ezen a szerveren valósul meg az intézmények gazdálkodási rendszereiből átvett adatok átmeneti tárolása, valamint az átmeneti tárolóban elérhető adatoknak a feldolgozása, konszolidálása, majd az így keletkezett információk csillagsémás szerkezetű adattárházban történő eltárolása. Az adatbázis-kiszolgáló szerver ezen túlmenően támogatja az adatok multidimenzionális elemzésének lehetőségét, valamint kiszolgálja felhasználói riportokkal kapcsolatos igényeket is. A megvalósítás Microsoft SQL Server 2008 R2 szerver segítségével történik. A kialakítás során az SQL Server SSIS modulja egyedileg fejlesztett eljárásokkal nyeri ki az adatokat a gazdálkodási rendszerből, illetve az adatok átalakítása után képes az felhasználói igényekhez szükséges adatokat betölteni az adattárházba. Ezt a folyamatot ETL folyamatnak nevezzük. Az adat-transzformálási algoritmusok folyamatos hangolása és módosítása a jogszabályi környezet, illetve a gazdálkodási szabályok változása miatt napi szintű feladat. Az ETL folyamat ütemezetten zajlik, naplózása részletes. A folyamat eredményéről -ben értesülnek az üzemeltetők. Hibás futás esetén a hiba azonosítása után módosítható az ETL folyamat annak érdekében, hogy a rendszerben mindig konzisztens adatok kerülhessenek. A felhasználói felületet - vagyis a rendszer prezentációs rétegét - SharePoint Server vagy ezzel hasonló funkcionalitású szoftver szolgáltatja. A prezentációs szerver része egy web frontend, valamint egy alkalmazás szerver, amelyek biztosítják a felhasználói kérések kiszolgálásának hátterét, a rendszer szolgáltatásainak felügyeletét, illetve a felület hozzáférési jogosultágainak karbantartását is. Az ad hoc riportolási lehetőség Microsoft Excel 2007, 2010 vagy ezekkel hasonló funkcionalitású szoftver segítségével történik.

16 A bevezetés lépései FELMÉRÉS A felmérés során többek között az alábbi folyamatelemek kerülnek végrehatásra: Kompetens személyekkel történő kapcsolatfelvétel, majd velük a jelentések formai leegyeztetése és tartalmi összeállítása, az adatok forrásának pontos meghatározása, az alkalmazott szűrési paraméterek, csoportok, csoportosítások tisztázása, az alaprendszerek dokumentációinak áttanulmányozása, kiértékelése. A rendszer informatikai környezetbe történő beillesztésének leegyeztetése. A begyűjtött információk alapján a követelményspecifikáció és részletes rendszerterv összeállítása, újraegyeztetése, majd elfogadtatása mindkét részről. Az elfogadás elektronikus úton ( ) történő visszajelzés alapján történik. IT-INFRASTRUKTÚRA MEGVALÓSÍTÁSA A rendszer magas színvonalú, stabil működésének alapjait a rendszert kiszolgáló infrastruktúra teljesítményorientált, ugyanakkor költséghatékony kialakításával kívánjuk biztosítani. A rendszer igényeinek kiszolgálása hardver és szoftver ajánlások figyelembe vételével történik. Ebben a megvalósítási lépésben történik meg: A rendszer üzemeltetéséhez szükséges informatikai háttér beállítása. A hozzáférési jogok beállítása. Előzetes felmérések alapján a jelenlegi informatikai rendszer megfelel a szoftver és a hardver követelményeknek. FEJLESZTÉS A rendszeres áttöltéshez szükséges interfész {ETL) elkészítése. A felmérés alapján elkészítendő kimutatások alapját szolgáló OLAP kockák, leválogatási scriptek elkészítése, tesztelése. A felületen megjelenítendő kimutatások összeállítása, a helyi hálózathoz igazítása (adatkapcsolatok, stb. beállítása), testre szabása. A felület beállítása (design, jogosultságok, kijelző elhelyezkedések, stb.), táblák feltöltése, dokumentumtárak, munkafolyamatok és egyéb speciális funkciók beállítása stb. TESZTRENDSZER ÜZEMBE HELYEZÉSE A rendszernek az informatikai hálózatába történő tényleges beillesztése. Az összeállított felület tesztelése (minden link, táblázat, frissítés, stb. működőképességének vizsgálata). A működő táblák tartalmának leegyeztetése a felmérés során kiválasztott személyek segítségével (funkcionális teszt). ÉLES RENDSZER ÜZEMBE HELYEZÉSE Miután a teszt rendszer hibamentesen működik, megtörténik az éles rendszerre történő átállás, ottani finomhangolás, majd a rendszerhez kapcsolódó kézikönyvek átadása, mely tartalmazza az egyedi, speciális igényeket is.

17 OKTATÁS Az integrált informatikai rendszerek bevezetésénél az egyik legfontosabb sikertényező a felhasználók számára átadott tudás eredményessége és hatékonysága. A vállalati tudásmenedzsment olyan értékteremtő folyamat, amely az információk előállítását, tárolását, szervezését, elérhetőségét és felhasználását fogja át. Célunk, hogy: * felhasználót olyan helyzetbe hozzuk, hogy a szoftvereket az eltervezett módon legyenek képesek használni; az üzemeltetőket olyan tudással vértezzük fel, amely révén mind a napi üzemeltetési feladatoknak, mind a váratlan helyzeteknek, mind pedig a folyamatos továbbfejlesztésnek megfelelhessenek, illetve hatékonyan legyenek képesek kommunikálni a környezet támogatását végző szervezetekkel. A végfelhasználók az oktatás során megtanulják a rendszer használatát, elsajátítják a hibakezelési teendőket és a speciális funkciók kezelését. Általában az előzetes személyes konzultációk során elsajátítják a szükséges ismereteket az érintett felhasználók. Csoportos oktatásra akkor van szükség, ha a leendő felhasználók nem vettek részt a bevezetésben. ÉLES INDULÁS Az éles rendszerre feltelepített modul végleges átadása, átadás utáni technikai támogatás nyújtása, az éles indulást követően esetlegesen felmerülő hibák javítása, beállítások finomítása. Éles indulás időtartama alatt a helyszíni jelenléten túl telefonos távsegítség áll rendelkezésre napi 8 órában. Az Essence VIR modul szolgáltatásai (a kiírásban szereplő követelménykatalógus alapján) A rendszer a felső- és középvezetők igényeinek megfelelő, a döntéseket elősegítő, megfelelően strukturált információkat szolgáltat gazdálkodási rendszerből a gazdálkodási helyzet gyors bemutatása céljából. A felhasználói igények alapján paraméterezett, automatikusan frissített jelentések egy könnyen kezelhető webes felületen jelennek meg, ahol további szűrési lehetőségek biztosítottak, azonban legyen lehetőség ad hoc jelentések készítésére is. Általános jellemzők A rendszer webes felületen a felhasználói igényeknek megfelelően előre paraméterezett jelentéseket biztosít, azonban a rendszer keretein belül egyénileg könnyen előállítható ad hoc jelentések készítése is lehetséges. Komplex, felhasználói csoport vagy felhasználói szinten értelmezett jogosultsági rendszer alakítható ki annak érdekében, hogy a felhasználók csak a hatáskörüknek és illetékességi területüknek megfelelő adatokat láthassák. Az adatok ábrázolása grafikus és táblázatos formában is történhet. Irodai alkalmazásokkal integrált. Rugalmas, könnyen elsajátítható elemzési lehetőséget biztosít. Kezelése egyszerű, könnyen megtanulható. A rendszer lehetőséget biztosít testre szabott pénzügyi helyzetelemzés kiértékeléséhez.

18 Riportok A dimenziók, melyek alapján a kimutatások adatait szűrni, rendezni lehet, a többi modulból (pl.: időszak, elszámolási egység, rovatkód, analitikus kód, ügyletkód, stb.) és előre meghatározott szempontok szerint képzett csoportosítások alapján (pl.: Adatbázis/ Intézmény, stb.) is történhet. Ilyen átvett és képzett dimenziók témakörönként változnak, igazodva a kimutatásokhoz kapcsolódó igényekhez. Főkönyvi adatok A Főkönyvi modu! adataiból készített kimutatáscsoport, melyek frissítése napi rendszerességgel ajánlott. A múlt adatait havi szinten tárolja a főkönyvben használatos dimenziók mentén (főkönyvi számlaszámok, előirányzatmódosítási hatáskörök, stb.). Alapvető értékek: Követel, Tartozik, Egyenleg Előirányzati, Teljesítési egyenleg Kiadások, bevételek Egyéb, a felmérés során rögzített értékek Kimutatások: Előirányzat módosítási hatáskörök szerint Előirányzatok és teljesítések különböző dimenziók szerint Előirányzatok teljesítésének havi/éves összehasonlítása Előirányzatok éves összehasonlítása Egyéb, a felmérés során rögzített kimutatások A kimutatások körét és számát a bevezetés során leegyeztetett dimenziók és értékek határozzák meg. Kötelezettségvállalások A Pénzügyi modulban rögzített kötelezettségvállalásokat külön, tételesen bemutató, részletező kimutatások, ahol az egyes szerződések, kötelezettségvállalások szintjén lehet vizsgálni a kötelezettségvállalások számlázott összegét és pénzügyi teljesítését a jellemző dimenziók mentén (pl.: partner kód, kötelezettségvállalások dátuma, stb.). Alapvető értékek: Kötelezettségvállalás bruttó/ nettó összege Kapcsolódó számlák összege Kapcsolódó banki bizonylatok összege Egyéb, a felmérés során rögzített értékek Kimutatások: Kötelezettségvállalások különböző dimenziók szerint Kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítése havi bontásban Adatszolgáltatásokhoz pl.: nettó 5 mft feletti kötelezettségvállalások Egyéb, a felmérés során rögzített kimutatások

19 A kimutatások körét és számát a bevezetés során leegyeztetett dimenziók és értékek határozzák meg. Kiemelt riportok A Főkönyvi, Pénzügyi és Eszköz modul aggregált adataiból készített kimutatáscsoport, melyek frissítése napi rendszerességgel ajánlott. Ez a legfontosabb vezetői riportok helye. Alapvető értékek: Egyenlegek o Eredeti és módosított előirányzat, teljesítés o Kiadások, bevételek Kötelezettségvállalások bruttó, nettó összege Számlák összege Banki bizonylatok összege Nyitott kötelezettségvállalások összege Egyéb, a felmérés során rögzített értékek Kimutatások: Szabad előirányzatok kiemelt előirányzatok szerint Stratégiai döntések meghozatalához szükséges kimutatások Egyéb, a felmérés során rögzített kimutatások A kimutatások körét és számát a bevezetés során leegyeztetett dimenziók és értékek határozzák meg. Eszközök A tárgyi eszközök eszközcsoportonkénti és tárhelyenkénti érték, valamint mennyiség szerinti megoszlásának elemzését tegye lehetővé. Alapvető értékek: Eszközök mennyisége Eszköz nettó/ bruttó értéke Egyéb, a felmérés során rögzített értékek Kimutatások: Eszközállomány műszaki csoportok szerint Eszközállomány elszámolási egységek és egyéb dimenziók szerint Egyéb, a felmérés során rögzített kimutatások A kimutatások körét és számát a bevezetés során leegyeztetett dimenziók és értékek határozzák meg.

20 Egyéb funkciók Testreszabott megjelenés Megfelelő jogosultsági rendszer kialakításával különböző felhasználói csoportok számára egyedi, testreszabott oldalak készülhessenek, külön tartalommal, így megoldható, hogy az egyes felhasználócsoportok csak a számukra biztosított jogosultságoknak megfelelően lássák az adatokat. Elemzési funkciók A megjelenített kimutatások a felületen külön alkalmazás igénybe vétele nélkül külön szűrhetők, rendezhetők és adott esetben alábonthatók/ lefúrhatok a felületen megjelenített törzsadatdimenziók mentén, a bevezetés során leegyeztetett adatok mélységéig, így sokrétű lehetőséget biztosít a megjelenített adatok vizsgálatára, elemzések készítésére. Tervezési funkciók A tervezési funkció teljes előirányzat-kezelési folyamatot egységes keretbe foglalja úgy, hogy támogatást biztosít az elemi költségvetés tervezés, a tervszámok Forrás SQL dimenziókra történő lebontásához, az előirányzat-módosítások és az előirányzat-felhasználási terv készítése során. A tervezés a Forrás SQL Főkönyvi moduljával integrált kapcsolatban áll, annak törzsadatbázisát használja, így külön törzsadat-állomány feltöltésére és karbantartására nincs szükség, A különböző tervezési fázisok kezelésével leképezi a teljes költségvetési tervezési folyamatot az elemi költségvetés tervezésétől egészen az előirányzat-felhasználási tervek készítéséig, akár több évre vonatkozóan is. Lehetőséget biztosít mind a felülről lefelé, mind az alulról felfelé történő tervezési módszerek alkalmazására a rugalmasan módosítható, több un. tervezési módozat" segítségével. Saját központi adatbázisa segítségével egyaránt alkalmas a decentralizált és többdimenziós tervezésre is, így elkerülhetők a különböző dimenziók szerint, illetve különböző szervezeti egységek által készített tervlapok összesítési hibái. A rögzített tervadatok közzététele után az összesített adatok azonnal rendelkezésre állnak, így a tervrögzítés és annak eredménye folyamatosan monitorozható. Tetszőleges számú tervverzió kezelésére és menedzselésére képes. A felsorolt funkciók kifejlesztésének és a szolgáltatások teljesítésének véghatárideje november 30.

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1. AZ ÁSZF HATÁLYA

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1. AZ ÁSZF HATÁLYA ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1. AZ ÁSZF HATÁLYA 1.1. Az ÁSZF hatálya kiterjed a JET-VILL Építő és Épületgépészeti Fővállalkozó és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1158 Budapest

Részletesebben

Jo^.oS- /9. 3&/M. oc ÍU. oí \ uj 20K Mii. 2ou MÁJ i a PO 005/06

Jo^.oS- /9. 3&/M. oc ÍU. oí \ uj 20K Mii. 2ou MÁJ i a PO 005/06 PO 005/06 Ügyiratszám: 1-2287/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Zugló Önkormányzata által ÁROP-3.A.2-2013-2013-0043 azonosítószámmal és Zugló Önkormányzat

Részletesebben

A szerződés tárgya: Zugló Városkártya rendszer továbbfejlesztéséhez komplex szolgáltatás nyújtása. Átvételi időpont: Jo/,0-?>,oT. t^u, *v<?9.

A szerződés tárgya: Zugló Városkártya rendszer továbbfejlesztéséhez komplex szolgáltatás nyújtása. Átvételi időpont: Jo/,0-?>,oT. t^u, *v<?9. Ügyiratszám:..^.^íSjífh/^í^ Ügyintéző:..VrrÍTrfe^.. +&(& -' & - " * Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrí. A szerződés tárgya: Zugló Városkártya rendszer továbbfejlesztéséhez komplex

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt., mint vállalkozó (a továbbiakban OFFI), eltérő írásbeli megállapodás hiányában az alábbi feltételekkel vállalja

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1.1. A Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a Megbízó pályázatot szándékozik benyújtani környezet és energiahatékonyság tárgyában.

Megbízási szerződés. 1.1. A Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a Megbízó pályázatot szándékozik benyújtani környezet és energiahatékonyság tárgyában. ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig.

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig. EUPOLISZ UTAZÁSSZERVEZŐ KFT. Székhely: 8200 Veszprém, Szeglethy u. 1. II/15. Tel: (+36) 88 871728, (+36) 88 871729 Cégjegyzékszám: 01-09-694366 Adószám: 12600229-2-19 Engedélyszám: U-000463 Vagyoni biztosíték:

Részletesebben

Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf )

Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf ) Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf ) I. Általános rendelkezések 1. A jelen Általános szerződéses feltételek (a továbbiakban: Ászf

Részletesebben

MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS. 1 Előzmények. 2 A Szerződés Tárgya. 3 Felek együttműködése. Szerződésszám: 1-159427,43/2013. Amely létrejött egyrészről

MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS. 1 Előzmények. 2 A Szerződés Tárgya. 3 Felek együttműködése. Szerződésszám: 1-159427,43/2013. Amely létrejött egyrészről Szerződésszám: 1-159427,43/2013 MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Székhely: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Adószám: 15735777-2-42 KSH szám:

Részletesebben

ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2. sz. melléklet ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ELEKTRONIKUS ERZSÉBET-UTALVÁNY ÉS ERZSÉBET-UTALVÁNY PLUSZ KÁRTYA

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. melléklet a.../2014. (II.14.) sz. Ökt. határozathoz ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS Szerződésszám: 1444-DF-1.5.2 00 0 13 Amely létrejött egyrészről az Kazincbarcika Város Önkormányzata székhelye: 3700 Kazincbarcika,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. Megrendelés: Írásban történik a megadott formanyomtatványon, melyet postai úton illetve e-mailben fogadunk el. A Kiadó a részére beérkező megrendelő lapot cégszerűen

Részletesebben

M.4. számú melléklet. Szerződéses minta üzleti ügyfelek részére

M.4. számú melléklet. Szerződéses minta üzleti ügyfelek részére Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.4. számú melléklet M.4. számú melléklet Szerződéses minta üzleti ügyfelek részére Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.4. számú melléklete 1

Részletesebben

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 Biztosító:QBE Biztosító Tel.: 06 1 427 27 27 Honlap:www.tescotravel.hu E-mail:foglalas@tescotravel.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

ALEX Fémbútor és Iskolabútor Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (ALEX)

ALEX Fémbútor és Iskolabútor Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (ALEX) ALEX Fémbútor és Iskolabútor Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (ALEX) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (rövid neve: ÁSZF) Száma: 1/2015 Hatályos: 2015.06.02. napjától 1 ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Megrendelő és Vállalkozó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák

Részletesebben

dc\'c 1o /((_ o./(h /folti- QJ./i io)l(. 02>. 11 2014 MUC W _c& KÉRI MIHÁLY 2014 HARC 20. PO 005/06

dc\'c 1o /((_ o./(h /folti- QJ./i io)l(. 02>. 11 2014 MUC W _c& KÉRI MIHÁLY 2014 HARC 20. PO 005/06 PO 005/06 Ügyiratszám: 1-2287/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Zugló Önkormányzat komplex szervezetfejlesztése" című, ÁROP-3A.2-2013-2013-0043 kódszámú

Részletesebben

e-szignó Online szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

e-szignó Online szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számítástechnikai Fejlesztő zrt. e-szignó Online szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Verzió: 1.1 Első verzió hatályba lépése: 2013. február 28. Biztonsági besorolás: Nyilvános Jóváhagyta: Hegedüs

Részletesebben

ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2. sz. melléklet ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ERZSÉBET-UTALVÁNY ELFOGADÁSÁRA (2016/I.) 1 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

n) Elfogadó : Jelenti jelen ÁSZF tekintetében azt a kereskedelmi, illetve egészségügyi szolgáltató szervezetet, amely a forgalomba hozott SZÉP

n) Elfogadó : Jelenti jelen ÁSZF tekintetében azt a kereskedelmi, illetve egészségügyi szolgáltató szervezetet, amely a forgalomba hozott SZÉP CM Terminál Eszközhasználati és Rendszerszolgáltatási Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Széchenyi Pihenő Kártya és Egészségpénztári Kártya esetén 1. Általános Szerződési Feltételek hatálya,

Részletesebben

A KartonTrend.hu- Sarkadi Ákos e.v. Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) 1. Az ÁSZF alkalmazása

A KartonTrend.hu- Sarkadi Ákos e.v. Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) 1. Az ÁSZF alkalmazása A KartonTrend.hu- Sarkadi Ákos e.v. Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1 A KartonTrend.hu- Sarkadi Ákos e.v. (székhelye: 7636 Pécs, Akácfa dűlő 10., Nyilvántartási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Fogalmak: 1. Megrendelő: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki megrendeli és használja a Szoftvert. A

Részletesebben

A szerződés tárgya: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatási szerződés (fejlesztési program) N Qsztá/y * s. s < &^ t >1

A szerződés tárgya: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatási szerződés (fejlesztési program) N Qsztá/y * s. s < &^ t >1 PO-005/03 Ügyiratszám: 9-602/2010 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : Szociális és Egészségügyi Osztály A szerződés tárgya: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatási szerződés (fejlesztési

Részletesebben

Ü zleti elektronikus szá mlá szolgá ltátá si Szerzo de s

Ü zleti elektronikus szá mlá szolgá ltátá si Szerzo de s Ü zleti elektronikus szá mlá szolgá ltátá si Szerzo de s Jelen szerződés aláírásával Üzleti elektronikus számla szolgáltatás lép életbe a Szolgáltató és Igénybevevő között. Az Üzleti elektronikus számla

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen a CYEB Energiakereskedő Kft. (Kereskedő) Teljes Ellátásról szóló Földgáz Adásvételi Szerződésének (a továbbiakban Szerződés) elválaszthatatlan részét képezi. A Kereskedő

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

ÁSZF 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME

ÁSZF 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME ÁSZF 5 1.1. A szolgáltató megnevezése, A Szolgáltató neve: Süleweb Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Adószám: 11739377-1-19 Cégjegyzékszám: 01-09-516456 Székhely: 8317 Lesencefalu

Részletesebben

VISZONTELADÓI VÁSÁRLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZ

VISZONTELADÓI VÁSÁRLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZ VISZONTELADÓI VÁSÁRLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDŐ FELEK Szállító (továbbiakban Eladó): Név: EUROPROX Műszaki Fejlesztő és Kereskedelmi Betéti Társaság Székhely: 8000 Székesfehérvár, Túróci utca

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS DABAS VÁROS ÁTFOGÓ ÚTREKONSTRUKCIÓS MUNKÁI (B CSOMAG) amely létrejött egyrészről egyik részről: Név: Dabas Város Önkormányzata Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Telefon,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Kötelezettségvállalás nyt.száma: Sz-1-6696/2008 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: 15329877-8411-311-01,

Részletesebben

FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2822-9/2014.

FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2822-9/2014. FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2822-9/2014. 7. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Nagyközség

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERET SZERZŐDÉS VILLAMOS ENERGIA ADÁS-VÉTEL TÁRGYÁBAN

VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERET SZERZŐDÉS VILLAMOS ENERGIA ADÁS-VÉTEL TÁRGYÁBAN Villamos energia Kereskedelmi üzletszabályzat 1. számú melléklet VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERET SZERZŐDÉS (Minta) VILLAMOS ENERGIA ADÁS-VÉTEL TÁRGYÁBAN Szerződő felek: Szerződésszám: Dátum: Érvényesség:

Részletesebben

Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére

Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére Szeged, 2015.03.20. EDF DÉMÁSZ Zrt. A jelen szerződéses ajánlat létrejött egyrészről a Felhasználó

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HKP MEDIA SERVICES Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett, működtetett, www.hire.hu domain címen

Részletesebben

fim i^;* Jo/Z.oJ. /(,. m m% 14 c n ^ M. Ű^M^ C^v#v/ ^ ^ 2012 JAN 16. ;* OLH.. * '/.!'*^> ím JANI o 201? M 1 9

fim i^;* Jo/Z.oJ. /(,. m m% 14 c n ^ M. Ű^M^ C^v#v/ ^ ^ 2012 JAN 16. ;* OLH.. * '/.!'*^> ím JANI o 201? M 1 9 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY A szerződés tárgya: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala személyfelvonó berendezéseinek szerződéses

Részletesebben

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató),

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató), KERESKEDELMI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a a jelen megállapodást továbbiakban: Megállapodás a Megállapodás feltételei szerint elfogadó (239/2009. (X.20.) IKIM rendeletben

Részletesebben

Xo^.oSU. E7*-k. Z 10^02^3/^1. /olu-oi'- 74 05JO?- 20U MÁJ 21 .KÉBI.MIH4LY. 2014 JÚN 12,

Xo^.oSU. E7*-k. Z 10^02^3/^1. /olu-oi'- 74 05JO?- 20U MÁJ 21 .KÉBI.MIH4LY. 2014 JÚN 12, Ügyiratszám: 1-7679/..fo../2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Városfejlesztési Osztály A szerződés tárgya: Varsó utca vége - térrendezés A kötelezettségvállalás a 2014. évi költségvetés 0660201Ö/1009

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MOBIL SÁVVIZSGÁLAT KIÉRTÉKELŐ PROGRAM LÉTREHOZÁSA TÁRGYÁBAN amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. adószáma:

Részletesebben

UklMM. 6 -:#í?/23^ JoU. o f f.'!.o o!/ Vt yc.ii. tolt OC 43 JW. Jfo^Z.éoipf, Ft. JoU o$ 2.o)X. Q&. l ^ U. Q<J-( (> 2012AUGU. 3.

UklMM. 6 -:#í?/23^ JoU. o f f.'!.o o!/ Vt yc.ii. tolt OC 43 JW. Jfo^Z.éoipf, Ft. JoU o$ 2.o)X. Q&. l ^ U. Q<J-( (> 2012AUGU. 3. Ügyiratszám:.. föj&lslojfái*~ JoU. o f f.'!.o o!/ í: Ügyintéző: Nagy Tamás (469-81-5) KötelezettségváHálást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. 7. O 3.sz, melléklet A szerződés tárgya: Aprótalpak Bölcsőde

Részletesebben

NET-VILÁG WEB GRAFIKAI STUDIÓ ÉS INFORMATIKAI TANÁCSADÓ. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére

NET-VILÁG WEB GRAFIKAI STUDIÓ ÉS INFORMATIKAI TANÁCSADÓ. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére 1 NET-VILÁG WEB GRAFIKAI STUDIÓ ÉS INFORMATIKAI TANÁCSADÓ Általános Szerződési Feltételek Internetes Szolgáltatások igénybevételére 1 Hatályos: Kazincbarcika, 2016. Junius 01. 2 2 Tartalomjegyzék 1. SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK P.O.I. PARTNER TERMINÁL ÜZEMELTETŐ KFT.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK P.O.I. PARTNER TERMINÁL ÜZEMELTETŐ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK P.O.I. PARTNER TERMINÁL ÜZEMELTETŐ KFT. FIZETÉSI PONT VÉDJEGGYEL ELLÁTOTT, POINT OF INTERACTION (POI) TERMINÁLOKON KERESZTÜL NYÚJTOTT IT SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓAN HATÁLYOS

Részletesebben

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Egyszer használatos ágyneműk beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz Budapest, 2014. február Tartalomjegyzék I. Pályázati felhívás II. Felolvasólap

Részletesebben

..m-z. V ow. Isti li. irtk^fvd^^ ;)/>!'), OÍ, l f. 3 0Á \. IQ. ^1 é' "">' <*T -- [ minőségügyi vezető,' j \ ',, '- -í V ;..'.

..m-z. V ow. Isti li. irtk^fvd^^ ;)/>!'), OÍ, l f. 3 0Á \. IQ. ^1 é' >' <*T -- [ minőségügyi vezető,' j \ ',, '- -í V ;..'. V ow ^ / O r ;)/>!'), OÍ, l f Ügyiratszám: 4-51951/2011 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY A szerződés tárgya: A Játszótéri eszközök üzemeltetése Zugló közterületein

Részletesebben

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5.

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5. H-1132 Budapest, Váci út 30. Üzletszabályzat EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYOS 2014. május 5. With head and heart in finance Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEK (ÁSZF) a Start Agro Kft. által forgalmazott új és használt gépek értékesítése kapcsán

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEK (ÁSZF) a Start Agro Kft. által forgalmazott új és használt gépek értékesítése kapcsán ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEK (ÁSZF) a Start Agro Kft. által forgalmazott új és használt gépek értékesítése kapcsán Általános rendelkezések Szerződő felek megállapítják, hogy a Start Agro Kft. építőipari-

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ARKON ZRT. (székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a., adószám: 140856222-41, cégjegyzékszám: 01-10-045793),

Részletesebben

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK A CIB Rent Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzékszám: 01-10-044460) mint Lízingbeadó (a továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLET ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS ÜZLET ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS ÜZLET ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK A Gréta & Attila Piercing Betéti társaság ( Cg.: 08-06-014475, székhely : 9400 Sopron, Juharfa út 21. 2em. 11a., e-mail: wildcathungary@gmail.com, statisztikai

Részletesebben

EP Stúdió Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

EP Stúdió Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EP Stúdió Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Megbízás tárgya 1.1 Megbízó és az EP Stúdió Kft. (a továbbiakban: Megbízott) megállapodnak egymással, hogy a Megbízott a Megbízó megbízása alapján nyomdaipari,

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjesztő: Vargáné

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft.

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft. Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft. Hatályba lépés időpontja: 2016.01.08 1 Tartalom 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei... 4 2. Ügyfélszolgálat elérhetősége...

Részletesebben

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt.

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt. BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely:

Részletesebben

Készítette: Dr. Bonnyai Réka jegyző. Tisztelt Képviselő-testület!

Készítette: Dr. Bonnyai Réka jegyző. Tisztelt Képviselő-testület! 1. számú előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. október 25-én tartandó ülésére Tárgy: Új konzorciumi együttműködési megállapodás elfogadása a Bátaszéki integrált mikrotérségi

Részletesebben

Elektronikus szá mlá szolgá ltátá si Szerzo de s

Elektronikus szá mlá szolgá ltátá si Szerzo de s Elektronikus szá mlá szolgá ltátá si Szerzo de s Jelen szerződés aláírásával elektronikus számla szolgáltatás lép életbe a Szolgáltató és Igénybevevő között. Az Elektronikus számla szolgáltatási szerződés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE Mágocsvíz Nonprofit KFT. 7342 Mágocs, Szabadság u. 39. Hatályba lépése: 2010. március 1. Készült: 2010. február 25. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA Iktatószám a Vállalkozónál: Szerződés szám Alvállalkozónál: ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA amely egyrészről a MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Szerződéskötés Az e-szolgálat Kft. (továbbiakban szolgáltató) Általános Szerződési Feltételeit a Megrendelő - együttesen Felek - elfogadják elektronikus szerződésként

Részletesebben

KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS

KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS ALTEO Nyrt. Üzletszabályzat 3. sz. melléklet KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS A jelen villamos energia-kereskedelmi keretszerződés (az annak elválaszthatatlan részét képező valamennyi

Részletesebben

AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS

AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS I. FEJEZET A SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT ALAPFOGALMAI 1.1 Alapfogalmak 1.1.1 Szolgáltatás A Szolgáltató, mint a 356/2012. (XII.13.)

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Kérjük, amennyiben igénybe veszi szoláltatásunkat, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére Az Opten Informatikai Kft., mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. i. ^

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. i. ^ Ügyiratszám: MSgfföS& ~4/** $ - 3.sz. melléklet Ügyintéző: Fogarassy Károly (70/ Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. i. ^ IŐ^ÚO^A A szerződés tárgya: Vállalkozási

Részletesebben

Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Bérleti szerződés

Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Bérleti szerződés Szerződés száma: Bérleti szerződés amely szerződés létrejött egyrészről a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat (1153 Budapest, Bocskai u. 1-3., adószáma:15515005-2-42), mint a bérlemény tulajdonosa

Részletesebben

Vodafone Magyarország Zrt. Lakossági Általános Szerződési Feltételek

Vodafone Magyarország Zrt. Lakossági Általános Szerződési Feltételek Az Általános Szerződési Feltételek legutóbbi módosításának hatálybalépési dátuma: 2014. március 3. Az Általános Szerződési Feltételek készítésének dátuma: 1999. november 26. Vodafone Magyarország Zrt.

Részletesebben

m m n i^nagyjöndu 2014 SIff 0,1 y^ KftHMIHfay 20U SZEPT 0 3. áojh 0,9, 03 20USZEPT OJ, 2014üeiO4

m m n i^nagyjöndu 2014 SIff 0,1 y^ KftHMIHfay 20U SZEPT 0 3. áojh 0,9, 03 20USZEPT OJ, 2014üeiO4 Ügyiratszám: MI/76694/2S/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Jegyzői Kabinet A szerződés tárgya: Vállalkozási szerződés A kötelezettségvállalás a.../wfö/... évi költségvetés 77...$7...ív...

Részletesebben

^>M \< 1\ J n. ib.jik* d

^>M \< 1\ J n. ib.jik* d c PO-005/03 ü g yirat S zám:.fb..fejh.í. l*il Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály :. tik. A szerződés tárgya: Y?vMa.\rv/V3. WAA/W 1.1..AA/ ' oof A kötelezettségvállalás T- 7 z a...ílvr/tyr... évi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató mint megrendelő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK izishop mobiltelefonos fizetési elfogadóhely biztosítására A HEDZ Magyarország Kft. Általános Szerzõdési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) izishop mobiltelefonos fizetési

Részletesebben

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől T/8 /2014

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől T/8 /2014 Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől T/8 /2014 Előterjesztés Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény kezelésében álló Mórahalom, Kölcsey u. 2. szám alatti ingatlan bérbeadásához Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

Személyi azonosító okmány száma/cg

Személyi azonosító okmány száma/cg Egyenletes törlesztésű, zárt végű, fix kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés kárbiztosítás nélkül 1 amely létrejött egyrészről Lízingbevevő neve Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSISZERZŐDÉS Kommunikációs szolgáltatásra

VÁLLALKOZÁSISZERZŐDÉS Kommunikációs szolgáltatásra Szerződésszám: 1-159426/&1/2013 VÁLLALKOZÁSISZERZŐDÉS Kommunikációs szolgáltatásra Amely létrejött egyrészről Név: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Székhely: 1145 Budapest, Pétervárad u.

Részletesebben

Elektronikus szá mlá szolgá ltátá si Szerzo de s

Elektronikus szá mlá szolgá ltátá si Szerzo de s Elektronikus szá mlá szolgá ltátá si Szerzo de s Jelen szerződés aláírásával elektronikus számla szolgáltatás lép életbe a Szolgáltató és Igénybevevő között. Az Elektronikus számla szolgáltatási szerződés

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Webáruházunkban a vásárláshoz nem szükséges regisztrálni. Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS SAXOBANK A/S-N (TAKARÉKDIRECT RENDSZEREN) KERESZTÜL ELÉRHETŐ PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK BIZOMÁNYOSI ADÁSVÉTELÉRE

KERETSZERZŐDÉS SAXOBANK A/S-N (TAKARÉKDIRECT RENDSZEREN) KERESZTÜL ELÉRHETŐ PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK BIZOMÁNYOSI ADÁSVÉTELÉRE Ügyfélkód: KERETSZERZŐDÉS SAXOBANK A/S-N (TAKARÉKDIRECT RENDSZEREN) KERESZTÜL ELÉRHETŐ PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK BIZOMÁNYOSI ADÁSVÉTELÉRE Amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Lakcím/Székhely: TakarékDirect felhasználói

Részletesebben

ÁSZF A MAGYAR KERTÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ VÁLLALKOZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK TAGJAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÁSZF A MAGYAR KERTÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ VÁLLALKOZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK TAGJAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÁSZF A MAGYAR KERTÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ VÁLLALKOZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK TAGJAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák Magyar Kertépítő és Fenntartó

Részletesebben

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.12. számú melléklet 12. számú melléklet Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

Részletesebben

MASSZÍV KFT. 1124 Budapest, Vas Gereben u. 11/A Tel.: 1 / 319-6200 Fax: 1 / 319-3393 www.masszivzsalu.hu masszivzsalu@mail.datanet.

MASSZÍV KFT. 1124 Budapest, Vas Gereben u. 11/A Tel.: 1 / 319-6200 Fax: 1 / 319-3393 www.masszivzsalu.hu masszivzsalu@mail.datanet. MASSZÍV KFT. 1124 Budapest, Vas Gereben u. 11/A Tel.: 1 / 319-6200 Fax: 1 / 319-3393 www.masszivzsalu.hu masszivzsalu@mail.datanet.hu Használt és új zsaluzatok eladása és bérbeadása, konténerek bérbeadása.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Érvényes: 2015. október 20-tól visszavonásig Sun & Fun Holidays Kft. Székhely: 1138 Budapest, Meder u 8/D. fszt. MKEH- engedélyszám: U-001050, Adószám: 14126523-2-42, EU-s

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁSZF Hatályos: 2013. január 01-től Data Guard Kft. Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) internetes szolgáltatások (webdesign, webhosting, domain) tárgyában.

Részletesebben

BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS A jelen bérleti szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS P~Ák4(~ÁO. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt E. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0013 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

i^/m.j. ck) \'L o ji &$.Qc.i:Ú 5to 2012 AUG 0 2. 2012 AU6 02. 2012 AUG 02. 2012 AUG 06. Kapja: Aláírás: dr. Papír Csilla

i^/m.j. ck) \'L o ji &$.Qc.i:Ú 5to 2012 AUG 0 2. 2012 AU6 02. 2012 AUG 02. 2012 AUG 06. Kapja: Aláírás: dr. Papír Csilla PO 005/06 Ügyiratszám:...ŐZ..L$.$..k3$-1$- > fl^ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály :..J^$tt.Q...K{zLhÍAtJl.. A szerződés tárgya: Ü^tf&&...^Zv.Q&$i. A kötelezettségvállalás a oqxxw. évi költségvetés

Részletesebben

Utazási feltételek I. Az utazási szerződés. II. A díjfizetés feltételei. IV. Lemondási feltételek

Utazási feltételek I. Az utazási szerződés. II. A díjfizetés feltételei. IV. Lemondási feltételek FOR TWO UTAZÁSI IRODA Engedélyszám: R-0837/93/97 1036 BUDAPEST Cégjegyzékszám 01090/78307 LAJOS U. 93-99. fszt. (NAGYSZOMBAT U 1.) Adószám 10619496-2-41 TEL: 430-1778; 430-1779 Vagyoni biztosíték: COLONNADE

Részletesebben

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61. Magyarország Tel: +36 75 500 526 Fax: +36 75 519 082 E-mail: hum.ferenc@paks.hu SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Megbízási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013

Részletesebben

A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2014. május 30-tól TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. A SZERZŐDŐ FELEK Név: Jakabszállás Község Önkormányzata Székhelye: 6078 Jakabszállás, Petőfi S. u. 14. Képviseli: Szabó Mihály polgármester Adószáma: 15736338-2-03 Bankszámlaszáma:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött, egyrészről, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31. cégjegyzékszáma: 01-10-041712, adószáma: 10644371-2-44;

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

A B-NET TEAM Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE. (egyéni előfizetők részére)

A B-NET TEAM Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE. (egyéni előfizetők részére) A B-NET TEAM Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE (egyéni előfizetők részére) napjától Készült: 2006. November 21. Utolsó módosítás: 2015.

Részletesebben

Általános szállítási feltételek

Általános szállítási feltételek Általános szállítási feltételek 1. Általános feltételek: 1. A jelen szállítási feltételek minden szerződés vonatkozásában érvényesek, és minden szerződés vonatkozásában elsőbbséget élveznek a vevő vásárlási

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT. Gelbert Eco Print Kft. székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93. cégjegyzékszám: 01-09-071874 adószám: 10448986-2-41 képviselő: Gellér Róbert

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szerver, webtárhely és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására...

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szerver, webtárhely és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására... ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szerver, webtárhely és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására... 1. Definíciók: Szolgáltató: Zedality Kft., 6000 Kecskemét, Mészáros Lázár tér 1., adószáma: 12552580 2 03,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Weblap tervezéshez, Weboldal üzemeltetéshez Horváth Péter egyéni vállalkozó Hatályos 2015. február 01. napjától visszavonásig Hozzáférhető: http://www.pcwebdoki.hu címen

Részletesebben

Díjnet Zrt. Általános szerződési feltételek. a Díjnet-rendszer felhasználói számára. Közzététel dátuma: 2016. március 10.

Díjnet Zrt. Általános szerződési feltételek. a Díjnet-rendszer felhasználói számára. Közzététel dátuma: 2016. március 10. Díjnet Zrt. Általános szerződési feltételek a Díjnet-rendszer felhasználói számára Közzététel dátuma: 2016. március 10. Hatálybalépés dátuma: 2016. április 9. 1. Tartalomjegyzék 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1

Részletesebben

SZERZŐDÉS MUNKÁLTATÓI TAG ÁLTAL TELJESÍTENDŐ HOZZÁJÁRULÁSRÓL

SZERZŐDÉS MUNKÁLTATÓI TAG ÁLTAL TELJESÍTENDŐ HOZZÁJÁRULÁSRÓL SZERZŐDÉS MUNKÁLTATÓI TAG ÁLTAL TELJESÍTENDŐ HOZZÁJÁRULÁSRÓL A jelen szerződés (továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Teljes Cégnév: Cégjegyzékszám:... Adószám:.... Bankszámlaszám:.. -....-.......

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben