Páka Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2014. (VII.31.)önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Páka Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2014. (VII.31.)önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Páka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (VII.31.)önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeiről Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk a) pontjában biztosított jogkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény a (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közösségi együttélés alapvető szabályairól valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről a következőket rendeli el. I. fejezet 1.Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Páka Község közigazgatási területén megvalósuló, e rendeletben meghatározott magatartásokra, valamint a magatartások elkövetőivel szembeni pénzbírság kiszabásának szabályaira. (2 A rendelet hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre aki (amely) Páka község közigazgatási területén az e rendeletben meghatározott cselekmények valamelyikét elköveti. (3) Nem állapítható meg a közösségi együttélés szabályait sértő magatartás megvalósulása, ha a tevékenységgel, mulasztással vagy jogellenes állapot fenntartásával szabálysértés vagy bűncselekmény valósul meg, vagy a tevékenység, mulasztás vagy jogellenes állapot fenntartása esetére más jogszabály közigazgatási bírság alkalmazását írja elő. (4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közigazgatási hatósági eljárás bejelentés vagy a hatóság részéről eljáró személy észlelése alapján hivatalból indul. A közigazgatási hatósági eljárás a) valamely cselekménnyel megvalósuló, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől, b) mulasztásban megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától, c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a jogellenes állapot észlelésétől számított 6 hónapon belül indítható meg. (5) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, jelen rendeletben foglalt eltéréssel. (6) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben Forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye, amely ismételhető. (7) A kiszabásra kerülő közigazgatási bírság és helyszíni bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni a) a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás súlyát és a felróhatóság mértékét, és b) az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azok a hatóság rendelkezésére álló adatokból megállapíthatók. (8) Közigazgatási bírság kiszabása helyett figyelmeztetés alkalmazható, amennyiben a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás csekély súlyú, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetője személyi körülményei és a cselekmény elkövetésének körülményei során kellő visszatartó hatás várható. (9) E rendelet alapján indult eljárásokkal kapcsolatos hatáskör gyakorlását Páka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pákai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjére (a továbbiakban: Jegyző) ruházza át. (10) Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírság kiszabásának akkor van helye, ha a fiatalkorú önálló jövedelemmel rendelkezik vagy önként vállalja a közigazgatási bírság megfizetését. (11) A közigazgatási bírságot a határozat közlésétől számított 30 napon belül kell megfizetni. (12) A kiszabásra kerülő közigazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni a)a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás súlyát és a felróhatóság mértékét, és b) az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat az erre vonatkozó tájékoztatásra önként igazolja.

2 2.Értelmező rendelkezések 2. E rendelet alkalmazásában: 1. közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás: az a tevékenység vagy mulasztás, vagy jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló magatartás, amely szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, azt sérti vagy veszélyezteti, és amelyet Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) e rendeletben közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak minősít. 2. ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek tulajdonában - vagy ha birtokosa a tulajdonos személyétől eltér birtokában, használatában az ingatlan van. 3. zöldterület (e rendelet alkalmazása során): állandó növényzettel fedett közterület, amely a település klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét, a pihenést vagy a díszítő funkciót szolgálja. Továbbá az a növényzet nélküli földes, murvás stb. közterület, ami a fenti funkciónak tesz eleget, de arról a korábbi növényzetet károsító hatások már kipusztították. II. fejezet A közösségi együttélés alapvető szabályai 3.A növények telepítése 3. (1)A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegi,aki a belterületen, nem tartja be az alábbi, legkisebb telepítési (ültetési) távolságot az ingatlan határától: a) nyírt sövény, valamint 1 métert meg nem haladó magasságúra növő cserje (bokor) és fenyőféle esetén legalább 0,5 méter. (b) 1 métert meghaladó, de 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb cserje (bokor), fa esetében legalább 1 méter, c) 3 méternél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb cserje (bokor), valamint oszlopos fenyőfélék és egyéb fa esetében legalább 2 méter, (2) A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegi,aki,aki amennyiben a szomszédos ingatlanon az épület oldalhatárra épült, a kerítés mellé telepített növények vágását nem végzi el oly módon, hogy azok a kerítéshez és az épülethez ne érjenek hozzá, a tető fölé lombkoronájuk ne nyúljon be. (3) A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegi,aki aki nem gondoskodik az ingatlanán lévő fás szárú növények emberi életet, egészségét veszélyeztető részeinek eltávolításáról. 4. A köztisztaság, valamint a közterületek rendezettségének fenntartása 4. (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegi, az az ingatlantulajdonos, aki Páka Község Önkormányzata képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 1/2014(I.30) önkormányzati rendeletében(továbbiakban: önkormányzati rendelet) az ingatlantulajdonos nem szilárd hulladékkezeléssel összefüggő kötelességeit megszegi. (2)A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegi az ingatlantulajdonos, ha a lomtalanításra meghirdetett időpontban a hulladékot úgy helyezi el, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat zavarja, a zöldterületeket és a növényzetet károsítja, továbbá baleset-, vagy károkozás veszélyének előidézésével jár. (3) A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegi, aki közterületen hatósági engedély nélkül hulladékot helyez el. (4)A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegi aki a kerti hulladékok nyílt téri égetését nem az önkormányzati rendeletben foglaltak szerint végzi. (5) közösségi együttélés alapvető szabályait megszegi aki,: a) tilalmi időszakban

3 b) szeles időben, c) nedves, füstölő hulladékkal, d) a szomszédos telken lévő épületektől 10 m, saját telken lévő épülettől 5 m távolságon belül, e) a keletkező hő és füst által a környékben levő zöld növényeket, fát, bokrot károsítva, f) közterületen, g) kommunális, ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot ( papírt, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait) tartalmazó hulladékkal vegyesen végezi a kerti hulladékok nyílt téri égetését. h) kommunális, ipari eredetű vagy veszélyes hulladékok ( papírt, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait)nyílt téri, ingatlanon belüli, vagy kívüli égetését végzi. (10)A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegi aki, a tüzelőberendezésben nem az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot, ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festékmaradékot, egyéb veszélyes hulladékot, vegyileg kezelt tűzifát égeti, vagy az égetést egyébként jelentős füsthatással végezi, és ezzel szennyezni a környezetet. (11) A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegi,aki jelentős zajt keltő munkákat (fűnyírás, fűrészelés, építőipari munkák,robbanómotoros géppel végzett munkát, stb.) belterületen este 21 óra és reggel 7 óra között valamint ünnepnapokon(nemzeti és egyházi ünnepek) végzi,, kivéve az azonnali hibaelhárítási munkákat és a közterületek gondozása körében végzett tevékenységet. 5. Közterületek és közterület jellegű területek használata 5. (1)A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegi, aki a Páka Község Önkormányzata(továbbiakban:önkormányzat) tulajdonában álló : a) közterületet közterület-használati megállapodás nélkül, vagy az abban foglaltaktól eltérő módon, vagy azt meghaladó mértékben használja, b) közterületen zaklató, másokat zavaró módon árusít, nyújt szolgáltatást, c) a közterület burkolata alatt vagy felett bármilyen vagy bármely létesítményt elhelyez, áthelyez, közúthoz csatlakozást létesít vagy áthelyez vagy egyéb nem közlekedési célú tevékenységet végez. d)a természetes vagy mesterségesen kialakított felszíni vízfolyásokba, kutakba, vagy talajba háztartási szilárd-, vagy folyékony hulladékot juttat, e.)zárt csapadékvíz-elvezető és szennyvízcsatornában, vagy nyílt árokban, vízfolyásokban a vizek elfolyását gátolja (2) A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegi, aki a.) a közút területének közlekedésre szolgáló részén a járda kivételével kereskedelmi tevékenységet folytat, b.) a külön jogszabályok által a közterületen árusításra megengedett termékeken kívül eső terméket értékesít, c.) nem gondoskodik folyamatosan a használatra átadott terület tisztításáról, a keletkezett hulladékok összegyűjtéséről és eltávolításáról, d.) a bontásból, tatarozásból származó hulladék anyagát a közterületről három napon belül nem szállítja el, e.) az építési anyagot közterületen a gyalogos és járműforgalom akadályozásával helyezi el, f.) közterületen az utcai bútorokat, berendezéseket, közhasználatú létesítményeket rendeltetésellenesen használja (3) A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegi,aki a) közterületen engedély nélkül fát kivág, b) közterületen lévő növényzetet (fák, cserjék, virágok, gyep) és a zöldfelületek egyéb elemeit, tartozékait, felszerelési tárgyait bármilyen módon szakszerűtlenül kezeli, gondatlanul megrongálja, károsítja vagy elpusztítja, c)autóbuszváró épületét, szabadtéri szinpadot, közterületen lévő padot,egyéb közterülethez tartozó tartozékokat nem rendeltetésszerűen használja,kezeli,károsítja, valamint elpusztítja d) zöldfelületeken járművel, kerékpárral nem az erre a célra kijelölt utakon közlekedik, e) gyepfelületre, parkosított területre gépkocsival vagy más járművel behajt, beáll, f) zöldterület fenntartását akadályozó tevékenységet folytat, g) közterületet engedély nélkül vagy attól eltérően a közhasználat elől elzár, h) a közterületi telekhatár és a közút széle (padkája) közötti területre oly módon telepít sövényt, növényzetet, hogy az a közlekedés és a közművek biztonságát veszélyezteti

4 i) az építőanyagot, építéshez szükséges szerkezetet, valamint bontásból, felújításból származó anyagot, építési törmeléket, ilyen hulladék anyagot 72 órán túl engedély nélkül közterületen tárol, (4) A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegi, aki 3,5 t össztömeg feletti járművet, pótkocsit, félpótkocsit, vontatót, nyerges vontatót, lassú járművet és mezőgazdasági vontatót-kivéve az autóbusz- és ezek munkaeszközét közterületen közterület-használati megállapodás hiányában tárol. 6. Közutak felbontására, használatára vonatkozó szabályok megszegése 6. (1)A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegi, aki az Önkormányzat tulajdonában álló közutakon a) utat engedély, hozzájárulás nélkül felbont vagy elfoglal, b) a közútkezelői hozzájárulásban, foglalt előírásokat nem tartja be, c) rendkívüli igénybevételként, hibaelhárításként bejelentett munka helyett más jellegű munkát végez. 7.Hulladékkal kapcsolatos kötelezettségek 7. (1) A A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegi, az ingatlantulajdonos, aki az önkormányzati rendelet az ingatlantulajdonos közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos kötelezettségeit megszegi. (2) A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegi,aki aki az önkormányzati rendelet Hulladékgyűjtő edényzetre vonatkozó kötelezettségeket megszegi. (3 A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegi, aki aki, az önkormányzati rendelet hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségeket megszegi. (4) A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegi, aki Páka Község Önkormányzata Képviselőtestületének nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról 8/2014. (V.31.) önkormányzati rendeletében az ingatlantulajdonos kötelezettségeit megszegi. 8.Temetők rendjének megsértése 8.. (1)A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegi, aki, a) a temetőben a temetési hely gazdálkodás szabályait megszegi; b) a temető nyitvatartási rendjére, továbbá a sírok díszítésére nem szolgáló tárgyak temetőbe való bevitelére, illetve elhelyezésére vonatkozó előírásokat megszegi; c) olyan magatartást tanúsít, amely a szertartások rendjét, a temetőlátogató közönség kegyeleti érzéseit sérti, a kegyeleti jog gyakorlását akadályozza vagy gátolja; d) a temető területére vonatkozó gépkocsival történő behajtás szabályait megszegi; e) a temetőbe a vakvezető kutya kivételével állatot visz be; f) a sírt, síremléket vagy a temetőben lévő egyéb tárgyat, illetve növényzetet megrongálja, beszennyezi, továbbá a sírok díszítésére szolgáló tárgyakat jogtalanul eltávolítja, vagy nem a sírhelyhez tartozó tárgyat helyez el; g) a síremlék felállításakor, felújításakor keletkezett sírkőmaradványok elszállítására vonatkozó felhívásnak nem tesz eleget; h) a közvetlen veszélyt okozó síremlék, sírjel karbantartásáról, helyreállításáról a felhívás ellenére sem intézkedik; i) a megváltott temetési helyen túlterjeszkedő szegélykőt, síremléket, sírboltot vagy sírjelet helyez el az üzemeltető felszólítása ellenére s ezáltal a szomszédos temetési helyeket akadályozza, 9.Házszám és utcanévtábla elhelyezésével kapcsolatos magatartások 9.. (1)A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegi aki a) az utcanévtábla kihelyezését és az azzal járó munkálatokat akadályozza, b) a kihelyezett közterületi névtáblát megrongálja, szövegét megváltoztatja vagy olvashatatlanná teszi, a kezelő hozzájárulása nélkül azt eltávolítja,

5 c) házszámtábla kihelyezését, pótlását az erre vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 30 napon belül nem teszi meg. 10. Állattartás 10.. (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegi az az állattartó, aki a) nem biztosítja ingatlanán az állattartási szabályok ellenőrzésének lehetőségét. b) kutyát közterületen póráz nélkül vezeti, c.) a kutya által közterületen, okozott szennyeződést nem távolítja el, (2) A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegi aki az az állattartó, aki kutyát a vakvezető, mozgáskorlátozottakat segítő, terápiás, rendőrségi és jelzőkutyák, valamint munkakutyák kivételével a) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe, vagy b) oktatási, egészségügyi, szociális, művelődési, kulturális létesítmény területére, óvodába, iskolába, játszótérre bevisz. (2) A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegi, az az állattartó, aki nem gondoskodik a) az állatok tartására szolgáló helyiségek takarításáról és rendszeres fertőtlenítéséről, az állattartó épületekben és környezetükben a rovarok (legyek) és rágcsálók rendszeres irtásáról, a trágya kezeléséről III. Fejezet 11.Záró rendelkezések 11. A rendelet augusztus 1.napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követően elkövetett közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások esetében kell alkalmazni. Páka, július 15. Lukács Tibor Polgármester Tóthné Péter Judit jegyző A rendelet kihirdetve Páka, július 31. Tóthné Péter Judit jegyző

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről Pusztaszabolcs

Részletesebben

1. fejezet: Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

1. fejezet: Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(IV.28.) sz. rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről Budapest

Részletesebben

HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT. 12/2008/XII. 9/számú. r e n d e l e t e. a talajterhelési díj bevezetéséről

HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT. 12/2008/XII. 9/számú. r e n d e l e t e. a talajterhelési díj bevezetéséről HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 12/2008/XII. 9/számú r e n d e l e t e a talajterhelési díj bevezetéséről Hetes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete(a továbbiakban:

Részletesebben

Szászvár Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 17/2004./XI.12./ sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól

Szászvár Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 17/2004./XI.12./ sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól Szászvár Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 17/2004./XI.12./ sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól - módosításokkal egységes szerkezetben - Szászvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 48/2013. (XI. 18.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2014. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a településéi hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről

Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2014. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a településéi hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2014. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a településéi hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, átfogó értékeléséről Kölked

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, átfogó értékeléséről Kölked Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, átfogó értékeléséről Kölked Készül a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény (továbbiakban Gyvt.)

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének 13/2013. (XI.17.) önkormányzati rendelete

Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének 13/2013. (XI.17.) önkormányzati rendelete Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének 13/2013. (XI.17.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és közterület használat helyi szabályairól Szátok Község Önkormányzatának

Részletesebben

( módosításokkal egységes szerkezetben )

( módosításokkal egységes szerkezetben ) KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK az 1/2007. (I.24.), 13/2009. (VI.24.), 17/2009.(IX.16.) és a 24/2010.(XII.01.) rendelettel módosított 35/2004. ( VII.16. ) R E N D E L E T E A KÖZTISZTASÁGRÓL,

Részletesebben

1. (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Balatonberény Önkormányzat illetékességi területére.

1. (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Balatonberény Önkormányzat illetékességi területére. 1 Balatonberény Község Önkormányzat képviselő-testületének 27/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a településéi hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS 2012. JÚLIUS 19-EI RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE. Száz Attiláné osztályvezető. E de l é n y, 2012. július 13.

ELŐTERJESZTÉS 2012. JÚLIUS 19-EI RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE. Száz Attiláné osztályvezető. E de l é n y, 2012. július 13. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚLIUS 19-EI RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: 0 DB TÁRGY: A TILTOTT, KIRÍVÓAN KÖZÖSSÉGELLENES MAGATARTÁSOKRÓL SZÓLÓ

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól Letenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának. 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete

Pécel Város Önkormányzatának. 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete Pécel Város Önkormányzatának 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete a település rendjéről EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2014. február 20. napjától hatályos állapot Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 6/2010. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 14/2005.(XII.21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12 /200. (V. 1.) RENDELETE A HELYI KÖRNYEZET VÉDELMÉRŐL Egységes szerkezetbe foglalva: 2013. április 26. A 2013. május -től hatályos szöveg Gyöngyöstarján Község

Részletesebben

Jánoshida községi Önkormányzat. 12/2014.(IX.18.) rendelete

Jánoshida községi Önkormányzat. 12/2014.(IX.18.) rendelete Jánoshida községi Önkormányzat 12/2014.(IX.18.) rendelete A közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jánoshida község Önkormányzatának

Részletesebben

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2004. (III.01.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Biri Község Önkormányzat a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 1

12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 1 Lesenceistvánd Települési Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 1 a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E. a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E. a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő- testülete Magyarország

Részletesebben

I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Heresznye Község Önkormányzata 15/2011.(XII.21.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természet védelméről, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről - egységes szerkezetben - Heresznye Község

Részletesebben

Uzsa Települési Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 123456789

Uzsa Települési Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 123456789 Uzsa Települési Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 123456789 a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság

Részletesebben

Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(II.14.)Kt. rendelete a környezetvédelemről

Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(II.14.)Kt. rendelete a környezetvédelemről Egységesítés dátuma: 2011. 11. 11. Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(II.14.)Kt. rendelete a környezetvédelemről EGYSÉGES SZERKEZET Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezeti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotására

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotására ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám:64 /2014 Tárgy: Döntés a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotására Előterjesztő neve: Bencsik Mónika polgármester

Részletesebben

Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2004. (III.5.) ökt. r e n d e l e t e

Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2004. (III.5.) ökt. r e n d e l e t e Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2004. (III.5.) ökt. r e n d e l e t e a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék-kezelési közszolgáltatásról. Szentkirály község Önkormányzatának

Részletesebben

Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete

Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete (egységes szerkezetben a 14/2005.(XII.14.), 3/2010.(VI.23.), 3/2012.(V.02.)

Részletesebben

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a 11/2003. (VI. 13.) a 4/2005.(II.16.) a 22/2008.)XII. 12.) a 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 19/2009.(XII. 11.) a 17/2010. (XII. 16.)

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2003. (X. 16.) Ör. sz. rendelete a helyi környezet és a természet védelméről

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2003. (X. 16.) Ör. sz. rendelete a helyi környezet és a természet védelméről Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2003. (X. 16.) Ör. sz. rendelete a helyi környezet és a természet védelméről (egységes szerkezetben a módosító 11/2004. (IV. 29.), 14/2004.

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Kiss Ferenc Tárgy: a települési hulladékról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása Mell: Csongrád

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vadászi Sándor RNÖ elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Vadászi Sándor RNÖ elnöke K ö r ö m K ö z s é g i Önkormányzat Képviselő - testülete 3577 Köröm, Rákóczi u. 11. Tel.: 49/459-821; Fax: 49/459-817 E-mail: korom@korom.hu Szám: 1/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Köröm Község Képviselő-testületének

Részletesebben