Kulcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012. (XI. 5.) Önkormányzati rendelete. a tiltott, közösségellenes magatartásokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kulcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012. (XI. 5.) Önkormányzati rendelete. a tiltott, közösségellenes magatartásokról"

Átírás

1 Kulcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012. (XI. 5.) Önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról Kulcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 51. (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Fejezet 1. Általános rendelkezések 1. Jelen rendelet alkalmazásában tiltott, közösségellenes magatartásnak minősül minden olyan magatartás, amely a társadalomra nem veszélyes, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, és amelyet Kulcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete közösségellenes magatartásnak minősít. 2. A rendelet hatálya kiterjed Kulcs Község Önkormányzat közigazgatási területén az e rendelet II. Fejezetében meghatározott magatartásokat megvalósító természetes és jogi személyre, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre. 2. Eljárási szabályok 3. A tiltott, közösségellenes magatartásokkal kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja. 4. (1) Nem állapítható meg tiltott, közösségellenes magatartás, ha a tevékenység vagy mulasztás szabálysértést, bűncselekményt valósít meg, úgyszintén, ha a tevékenységre vagy mulasztásra törvény vagy kormányrendelet közigazgatási bírság alkalmazását rendeli el. (2) A tiltott, közösségellenes magatartások elkövetése miatt lefolytatott eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény rendelkezései alkalmazandók az e rendeletben meghatározott eltérésekkel. (3) A tiltott, közösségellenes magatartás miatti eljárás kizárólag hivatalból indítható, mely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a tiltott, közösségellenes magatartást természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be. (4) Az eljárási képességgel nem rendelkező személy közigazgatási bírsággal nem sújtható. Az eljárási képességgel nem rendelkező személy tiltott, közösségellenes magatartása miatt indult eljárást meg kell szüntetni.

2 5. (1) A rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki, amely ismételhető. (2) A helyszíni bírság kiszabására a polgármester, vagy az általa kijelölt önkormányzati köztisztviselő jogosult. (3)A tiltott, közösségellenes magatartások elkövetése miatt kiszabott közigazgatási bírságot 8 napon belül átutalási postautalványon vagy banki utalással Kulcs Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni. A kiszabott bírság meg nem fizetése esetén közigazgatási eljárás lefolytatásának van helye. A kiszabott igazgatási bírságot az elkövető az első fokú határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül köteles az önkormányzat bírságbevételi számlájára teljesíteni. (4) A kiszabásra kerülő igazgatási bírság mértékének megállapítására, továbbá az elévülésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvényben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. KÜLÖNÖS RÉSZ TILTOTT, KÖZÖSSÉGELLENES MAGATARTÁSOK 1. Települési jelképek használatával összefüggő magatartások 6. Aki a település jelképeit (címer, zászló, név) engedély nélkül vagy a használatra vonatkozó engedélytől eltérő módon használja, előállítja, vagy forgalmazza, tiltott, 2. Utca és házszámtábla elhelyezésével kapcsolatos magatartások 7. (1) Az az ingatlantulajdonos, ingatlankezelő, bérlő vagy használó (továbbiakban: tulajdonos), aki a) utcanév-táblát, illetve információs táblát Kulcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének döntése nélkül kihelyez, eltávolít, eltakar, vagy bármely más módon tájékoztató jellegét megváltoztatja, megrongálja, megszünteti, b) az utcanév-tábla elhelyezését a tulajdonában vagy használatában álló ingatlanon nem engedi meg, c) az a tulajdonos, aki a házszámtábla elhelyezését, karbantartását, pótlását elmulasztja vagy a házszámtáblát nem az épület utca felőli homlokzatán, annak a bejárat felőli részén helyezi el, tiltott, 3. Közrend elleni magatartás 8. (1) Aki kolduló, kéregető tevékenységet folytat és magatartása nem tartozik a szabálysértésekről szóló törvény hatálya alá, tiltott, közösségellenes magatartást követ el.

3 (2) Aki a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló önkormányzati rendeletben rögzítettek ellenére az ott meghatározott tevékenységet folytatja, vagy közterületet bérleti megállapodás hiányában vagy attól eltérő módon, illetve azt meghaladó mértékben használ tiltott, (3) Aki életvitelszerű lakhatás céljára használt ingóságait közterületen tárolja vagy helyezi el, tiltott, 4. Köztisztasággal kapcsolatos magatartások 9. (1) Aki a) a helyi közszolgáltatással ellátott területen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásáról szóló önkormányzati rendelete alapján kötelező közszolgáltatást nem veszi igénybe, b) a települési szilárd hulladékot begyűjtés, illetve elszállítás céljából nem a Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben helyezi el, c) aki a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából úgy helyez el, hogy az a közlekedés biztonságát veszélyezteti, a közterületet szennyezi és abban kárt tesz és e magatartása nem minősül szabálysértésnek vagy más, közigazgatási bírsággal szankcionálható eljárás alapjául szolgáló cselekménynek, tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg. (2) Az az ingatlanhasználó vagy ingatlantulajdonos, aki ingatlana tisztán tartásáról nem gondoskodik vagy az ingatlanra ráhordott vagy felhalmozott hulladékot a kijelölt hulladéklerakó-helyre nem szállítja vagy szállíttatja el, tiltott, közösségellenes magatartást követ el. (3) Aki a lakossági és közületi szervezett hulladékgyűjtést, tárolást nem a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló önkormányzati rendeletben szereplő szabványos és a használónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű gyűjtőedényzettel végzi, tiltott, közösségellenes magatartást követ el (4) Aki a gyűjtőedényzetet a közterületre a gyűjtést megelőző napon óra előtt kihelyezi vagy azt a gyűjtés napján a közterületről nem viszi be, tiltott, (5) Aki a közterületre kihelyezett, valamint az ingatlanok közös használatú területeire elhelyezett hulladékgyűjtőket rendeltetéstől eltérően használja, felhatalmazás nélkül elmozdítja, azokból kommunális hulladékot kivesz, tiltott, közösségellenes magatartást követ el. 5. Közterületek és magánterületek tisztántartásával kapcsolatos magatartás 10. (1) Az az ingatlanhasználó vagy ingatlantulajdonos, aki nem gondoskodik az ingatlannal érintkező közterület (járda hiányában 2 m-es területsáv, illetőleg a járda melletti zöldsáv, nyílt csapadékvíz elvezető árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, gyommentesítéséről, kaszálásáról, tiltott,

4 (2) Az az ingatlantulajdonos, aki az ingatlana előtt az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált burkolat folyamatos síkosság-mentesítéséről nem gondoskodik, tiltott, (3) Aki a hóeltakarítást úgy végzi, hogy a folyamatos gépjármű és gyalogosforgalmat akadályozza, tiltott, (4) Aki hórakást buszmegállóban, kapu és kocsibejáróban, útkereszteződésben helyez el, tiltott, 6. A kereskedelmi, vendéglátóipari, szolgáltató egységek és elárusítóhelyek üzemeltetőinek kötelezettségeivel kapcsolatos magatartások 11. (1) Az az üzemeltető, aki szórakozóhelyek, vendéglátóipari, kereskedelmi és szolgáltató egységek, valamint az utcai és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt, továbbá az egység közvetlen környékét (2 m széles sávot figyelembe véve) reggel 7.00 óráig nem tisztítja meg vagy folyamatosan nem takarítja, tiltott, közösségellenes magatartást követ el. (2) Az az üzemeltető, aki az árusításból keletkező hulladék zárható edényzetben történő gyűjtéséről, valamint a szolgáltató útján annak a kijelölt hulladéklerakó helyre történő elszállításáról nem gondoskodik, tiltott, 7. Helyi hirdetményekkel kapcsolatos magatartások 12. Aki hirdetményt az Önkormányzat hirdetőtábláján az Önkormányzat engedélye nélkül elhelyez, vagy a hirdetőtáblán elhelyezett hirdetményt eltávolítja, megrongálja, tiltott, 13. (1) Aki hirdető-berendezést az építéshatóság engedélye nélkül helyez el, alakít át, vagy bővít, tiltott, (2) Aki hirdető- berendezést közterületen úgy helyez el, hogy az akadályozza a közterület más részeinek vagy a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát, vagy a közterület fenntartási munkáit, tiltott, 8. Temetkezéssel kapcsolatos magatartások 14. (1) Aki a temetőben felállított síremlék lebontása, áthelyezése előtt a munkálatokat az üzemeltetőnek nem jelenti be, tiltott, (2) Az építettő, aki síremléket nem szilárd talajra építtet vagy a síremlék a sírhelynél nagyobb területet foglal el, tiltott, (3) Az építtető, aki a temetői létesítményeket elkészültük után a köztemető üzemeltetője által kijelölt személynek nem mutatja be, tiltott, (4) Aki a köztemetőben a látogatók kegyeleti érzéseit sértő zajt kelt vagy nem a kegyeletnek megfelelő magatartást tanúsít, tiltott,

5 15. (1) Aki a köztemetőben elhelyezett hulladéktároló edényzetbe, illetve mellé háztartási hulladékot helyez el, tiltott, (2) Aki a köztemetőben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett növényeket, valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezi vagy a sírhelyek gondozása során keletkező hulladékot nem az arra kijelölt gyűjtőhelyeken helyezi el, tiltott, (3) Aki a temető üzemeltető kivételével - a sírokra és a szakaszok belsejébe fát ültet, azokat kerítéssel határolja körül vagy padot vagy más ülőalkalmatosságot a temető üzemeltető hozzájárulása nélkül létesít, tiltott, (4) Aki a köztemető területére ebet a vakvezető ebek, szolgálati ebek kivételével visz be, tiltott, (5) Aki a köztemető területén a közízlést sértő feliratot helyez el, tiltott, 9. Állattartás 16. (1) Az az állattartó, aki a) úgy tart állatot, hogy veszélyezteti az állat, vagy ember életét, testi épségét, egészségét, b) nem biztosítja az állat oly módon történő tartását, hogy az a környező ingatlanokra ne tudjon átjutni, c) nem biztosítja ingatlanán az állattartási szabályok ellenőrzésének lehetőségét, tiltott, (2) Aki a) engedély nélkül macska- és ebtenyésztéssel foglalkozik, valamint engedély nélkül vadállatot tart, b) nem gondoskodik arról, hogy a kutyája sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen, tiltott, (3) Aki kutyát a vakvezető, mozgáskorlátozottakat segítő, rendőrségi és jelzőkutyák kivételével a) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe, vagy b) oktatási és terápiás cél nélkül oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális létesítmény területére, bölcsődébe, óvodába, iskolába bevisz, tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg. 17. Az az ebtartó, aki a) a három hónapos kort betöltött ebet harminc napon belül, azt követően 6 hónapon belül, valamint a második oltást követően évente veszettség elleni védőoltás beadásáról nem gondoskodik, b) január 1-je után született kutyája tartós, biztonságos, egyedi azonosítóval (a továbbiakban: mikrochip) történő ellátásáról három hónapos életkorának betöltése után nem gondoskodik, c) január 1-je előtt született kutyája mikrochippel történő ellátásáról a 2013.

6 év során esedékes veszettség elleni védőoltás során nem gondoskodik, az tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg. 18. Az a haszonállattartó, aki a) nem gondoskodik a trágya- és trágyalégyűjtőbe a csapadékvíz befolyásának, valamint onnan a trágyalé kifolyásának megakadályozásáról, valamint a trágyaés trágyalégyűjtő szükség szerinti kiürítéséről, b) nem gondoskodik a keletkező trágya, trágyalé vagy hígtrágya ártalommentes gyűjtéséről, tárolásáról és felhasználásáról, c) nem gondoskodik az almos trágyának ingatlanon való fedett tárolásáról, d) az állattartásra szolgáló épületek és építmények elhelyezése során nem tartja be az állattartás szabályait, az tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg. HARMADIK RÉSZ ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 19. Ez a rendelet november 15. napján lép hatályba. Kiss Csaba polgármester Árva Helga jegyző Kihirdetési záradék: A rendeletet kihirdettem november 05. napján. Árva Helga jegyző

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről Pusztaszabolcs

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, átfogó értékeléséről Kölked

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, átfogó értékeléséről Kölked Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, átfogó értékeléséről Kölked Készül a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény (továbbiakban Gyvt.)

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2014. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a településéi hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről

Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2014. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a településéi hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2014. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a településéi hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT. 12/2008/XII. 9/számú. r e n d e l e t e. a talajterhelési díj bevezetéséről

HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT. 12/2008/XII. 9/számú. r e n d e l e t e. a talajterhelési díj bevezetéséről HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 12/2008/XII. 9/számú r e n d e l e t e a talajterhelési díj bevezetéséről Hetes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete(a továbbiakban:

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 48/2013. (XI. 18.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete

Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete az egyes tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról, valamint a szabálysértési tényállást tartalmazó

Részletesebben

1. fejezet: Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

1. fejezet: Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(IV.28.) sz. rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről Budapest

Részletesebben

1. (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Balatonberény Önkormányzat illetékességi területére.

1. (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Balatonberény Önkormányzat illetékességi területére. 1 Balatonberény Község Önkormányzat képviselő-testületének 27/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a településéi hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 14/2002. (XII. 30.) RENDELETE A KÖZTISZTASÁGRÓL ÉS A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK GYŰJTÉSÉRE ÉS ELSZÁLLÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

Részletesebben

( módosításokkal egységes szerkezetben )

( módosításokkal egységes szerkezetben ) KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK az 1/2007. (I.24.), 13/2009. (VI.24.), 17/2009.(IX.16.) és a 24/2010.(XII.01.) rendelettel módosított 35/2004. ( VII.16. ) R E N D E L E T E A KÖZTISZTASÁGRÓL,

Részletesebben

Szászvár Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 17/2004./XI.12./ sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól

Szászvár Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 17/2004./XI.12./ sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól Szászvár Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 17/2004./XI.12./ sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól - módosításokkal egységes szerkezetben - Szászvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Heresznye Község Önkormányzata 15/2011.(XII.21.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természet védelméről, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről - egységes szerkezetben - Heresznye Község

Részletesebben

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2..

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2.. Igal Város Önkormányzata Képsviselő-testületének 4/2014. (IV.1.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Igal Város Önkormányzatának

Részletesebben

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2004. (III.01.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Biri Község Önkormányzat a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 6/2010. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 14/2005.(XII.21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotására

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotására ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám:64 /2014 Tárgy: Döntés a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotására Előterjesztő neve: Bencsik Mónika polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS 2012. JÚLIUS 19-EI RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE. Száz Attiláné osztályvezető. E de l é n y, 2012. július 13.

ELŐTERJESZTÉS 2012. JÚLIUS 19-EI RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE. Száz Attiláné osztályvezető. E de l é n y, 2012. július 13. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚLIUS 19-EI RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: 0 DB TÁRGY: A TILTOTT, KIRÍVÓAN KÖZÖSSÉGELLENES MAGATARTÁSOKRÓL SZÓLÓ

Részletesebben

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete A köztisztasággal összefüggő tevékenység és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás rendjéről

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 9/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 9/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 9/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes

Részletesebben

Jánoshida községi Önkormányzat. 12/2014.(IX.18.) rendelete

Jánoshida községi Önkormányzat. 12/2014.(IX.18.) rendelete Jánoshida községi Önkormányzat 12/2014.(IX.18.) rendelete A közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jánoshida község Önkormányzatának

Részletesebben

Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2004. (III.5.) ökt. r e n d e l e t e

Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2004. (III.5.) ökt. r e n d e l e t e Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2004. (III.5.) ökt. r e n d e l e t e a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék-kezelési közszolgáltatásról. Szentkirály község Önkormányzatának

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének 13/2013. (XI.17.) önkormányzati rendelete

Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének 13/2013. (XI.17.) önkormányzati rendelete Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének 13/2013. (XI.17.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és közterület használat helyi szabályairól Szátok Község Önkormányzatának

Részletesebben

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2011. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2011. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2011. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése annak céljából, hogy Pécs városban egységesen érvényesüljenek az állattartással

Részletesebben

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a 11/2003. (VI. 13.) a 4/2005.(II.16.) a 22/2008.)XII. 12.) a 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 19/2009.(XII. 11.) a 17/2010. (XII. 16.)

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Márkó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 24-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 24-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 24-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: 10. - 11./2012. (V. 25.) Határozatok

Részletesebben

egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról

egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról [a tervezet a Képviselő-testület 2012. március 27. napján tartandó ülésén kerül megtárgyalásra] Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2012. (...) önkormányzati rendelete egyes tiltott,

Részletesebben

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő- testülete Magyarország

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése annak céljából, hogy Pécs városban egységesen érvényesüljenek az állattartással

Részletesebben