Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (..) önkormányzati rendelete tervezet. a tiltott, közösségellenes magatartásokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (..) önkormányzati rendelete tervezet. a tiltott, közösségellenes magatartásokról"

Átírás

1 Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (..) önkormányzati rendelete tervezet a tiltott, közösségellenes magatartásokról Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 51. (4) bekezdésében és a 143. (4) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya 1. E rendelet hatálya azon természetes személyekre terjed ki, aki Taktaszada község közigazgatási területén tiltott, közösségellenes magatartást tanúsítanak, illetve követnek el. 2. A tiltott, közösségellenes magatartás fogalma 2. Tiltott, közösségellenes magatartás az a szabálysértésnek, vagy bűncselekménynek nem minősülő, a helyi közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás, mulasztás, illetve jogellenes állapot fenntartása, amelyet a Képviselő-testület e rendeletében tiltott, közösségellenes magatartásnak nyilvánított. 3. A tiltott, közösségellenes magatartások miatt alkalmazható jogkövetkezmények, az eljárás rendje 3. A rendeletben foglaltak betartását a jegyző ellenőrzi. (1) Nem állapítható meg tiltott, közösségellenes magatartás, ha a tevékenység vagy mulasztás szabálysértést, bűncselekményt valósít meg, úgyszintén, ha a tevékenységre vagy mulasztásra törvény vagy kormányrendelet közigazgatási bírság alkalmazását rendeli el. (2) A tiltott, közösségellenes magatartások elkövetése miatt lefolytatott eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény rendelkezései alkalmazandók az e rendeletben meghatározott eltérésekkel. (3) A tiltott, közösségellenes magatartás miatti eljárás kizárólag hivatalból indítható, mely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a tiltott, közösségellenes magatartást természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be. (4) Az eljárási képességgel nem rendelkező személy közigazgatási bírsággal nem sújtható. (5) Az eljárási képességgel nem rendelkező személy tiltott, közösségellenes magatartása miatt indult eljárást meg kell szüntetni. (6) A tiltott, közösségellenes magatartás elkövetője százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. (7) Az eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik. (8) A tiltott, közösségellenes magatartások elkövetése miatt kiszabott közigazgatási bírságot átutalási postautalványon vagy banki utalással Taktaszada Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni.

2 MÁSODIK RÉSZ TILTOTT, KÖZÖSSÉGELLENES MAGATARTÁSOK 4. Az önkormányzat jelképeinek használata 4. Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki az önkormányzat címerét, zászlaját, pecsétjét engedély nélkül, engedélytől eltérően, illetve nem hiteles alakban vagy annak méltóságát sértő módon használja, állítja elő vagy hozza forgalomba. 5. Közterület használat és reklámozás rendje 3. (1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki a) a közterületet bérleti szerződés megkötése nélkül foglal el, b) plakátot ragaszt fel a középületek falain, kapuin, autóbuszváró helyiségeken, utca és házszámtáblán, emléktáblán. 4. (1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az a választási kampányban részt vevő (képviselő jelölt), aki a kampány időtartama alatt reklámjaikat, politikai hirdetéseiket, hirdetményeiket a) szórólap formájában a parkokban, játszótereken, b) az önkormányzat tulajdonában lévő, valamint állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül, műemléki, műemlék jellegű, faluképi jelentőségű épületek falán, kapuján, kerítésén és tartozékain helyezi el. (2) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az (1) bekezdés a) pontban meghatározott szórólap terjesztője, ha a kihelyezést követő 48 órán belül nem gondoskodik a lapok összegyűjtéséről. 5. Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki utat engedély nélkül elzár, az úton vagy az út melletti közterületen a közlekedés biztonságát veszélyeztető anyagot, tárgyat helyez el. 3. Önkormányzat tulajdonában álló temető rendje 6. Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki a) a temető területén az erre a célra kijelölt hely kivételével temetkezési szolgáltatásra utaló reklám és hirdetőtáblát helyez el, illetve azt az üzemeltető engedélye nélkül helyezi el, b) a temetőben sírokat, az azokon lévő tárgyakat, a síremlékeket, a fákat, a bokrokat, a növényzetet, a tájékoztató táblákat, az épületeket, általában bármilyen más tárgyakat beszennyez, c) a temető területén hulladékot helyez el vagy a temetőben rendszeresített hulladékgyűjtő edényben olyan hulladékot helyez el, ami nem a temető használat során vagy azzal összefüggésben keletkezett, d) elszáradt koszorút, virágot nem a kijelölt hulladékgyűjtő helyre teszi és az elhervadt koszorút nem itt bontja szét, e) a temető területén a kegyeleti gyertya és mécses gyújtás, kegyeleti szertartáshoz használt kandeláber gyújtás kivételével égetési tevékenységet végez, tüzet rak. f) a temető területére vakvezető kutya kivételével kutyát visz be, g) a temetőbe mozgáskorlátozottak, illetve az engedélyezett munkálatokat végzők kivételével gépjárművel, motorkerékpárral engedély nélkül behajt. h) a sírokat és az urnasírokat kerítéssel körülhatárolja, i) a temetőben nem a hely csendjének és a kegyeletnek megfelelő magatartást tanúsít,

3 j) nyitvatartási időn túl a temetőben tartózkodik engedély nélkül. 4. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás rendje 7. Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az ingatlantulajdonos, aki a) az ingatlanán keletkező települési hulladékot nem szállíttatja el rendszeresen és mennyiségét nem tartja alacsony szinten b) a közszolgáltatónak 15 napon belül írásban nem jelenti be, ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, vagy adataiban változás következik be. c) közterületen tartósan helyez el gyűjtőedényt úgy, hogy a közterület-használatra az önkormányzattal nem kötött szerződést, d) a gyűjtőedényt és gyűjtőzsákot a kommunális hulladék elszállítása céljából a közszolgáltatási szerződés szerinti időpontban, az ingatlana előtti közterületen begyűjtést végző gépjárművel megközelíthetetlen és ürítésre alkalmatlan helyen helyezi el, e) a közterületre kihelyezett gyűjtőedényekben, gyűjtőzsákokban folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, - kivéve a háztartásokban keletkező hajtógázzal működő üres flakonokat állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot helyez el, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét, vagy azokban olyan hulladékot helyez el, amelynek gyűjtésére a gyűjtőedényt, gyűjtőzsákot nem rendszeresítették. 8. (1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az a hulladéktermelő, aki olyan gyűjtőedénybe, gyűjtőzsákba helyezi el a hulladékot, amelynek közszolgáltatási díját más fizeti meg. (2) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az árusító, szolgáltató vagy egyéb gazdasági tevékenység folytatója, ha a tevékenysége folytán közterületen keletkezett, háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék elszállításáról nem gondoskodik. (3) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki közterületre kihelyezett gyűjtőedényből, gyűjtőzsákból guberál. 6. A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás rendje 9. Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 22/2004. (XII.28.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a) a közszolgáltatást nem veszi igénybe, vagy nem a közszolgáltatót veszi igénybe, b) az ingatlanon keletkező települési folyékony hulladékot nem a Rendelet 6. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően helyezi el, c) a települési folyékony hulladékot nem a kijelölt szennyvíztisztító telepre szállítja, d) szolgáltatást jogtalanul végez. 7. Környezet védelmének rendje 10. (1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki a) közterületen hatósági jelzés nélküli járművet, üzemképtelen, és lejárt műszaki érvényességű járművet helyez el, b) dugulást, rongálást okozó anyagot vagy tárgyat, veszélyes hulladékot csapadékvíz elvezető

4 árokba elhelyez, önt, vagy bevezet, c) közterületen gépjárművet javít, szétszerel, bont, d) a közterületen járművet mos, ingatlanon belül járművet mos úgy, hogy a keletkező víz a járdára és az úttestre folyik. (2) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki avart és kerti hulladékot a) közterületen, b) olyan helyen éget, ahol az égetés környezeti kárt okoz, vagy emberi egészséget veszélyeztet. (3) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki avart és kerti hulladékot belterületen a) október 1. és április 30. közötti időszakon kívül, b) nem szélcsendes időben, c) nem nagykorú személy felügyelete mellett éget. (4) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki az avar és kerti hulladék égetésének befejeztével a tüzet nem oltja el, és a parázslást vízzel, földtakarással, egyéb arra alkalmas módon nem szünteti meg. (5) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki olyan tüzelőanyagot éget el, ami egészségre ártalmas égésterméket kibocsátó anyagot,háztartási szilárd hulladékot, veszélyes hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, tűz és robbanás veszélyes anyagot tartalmaz. (6) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el azaz ingatlan tulajdonos, bérlő használó, aki a község belterületén lévő a) ingatlan,valamint ingatlan mellett húzódó közterületet képező járda,vízelvezetésére szolgáló árok,áteresz és az utak középvonaláig terjedő terület tisztántartásáról nem gondoskodik, b) ingatlan, valamint az ingatlan előtti füves közterület kaszálásáról,gyommentesítéséről minden év június 30. napjáig,és azt követően szükség szerint,de legalább havonta egyszer október 31.napjáig nem gondoskodik, c) az ingatlan előtti járdaszakasz tisztításáról, a hó eltakarításáról, ha a járda síkossá v á l i k, megfelelő anyaggal naponta - szükség szerint - többszöri felszórásáról nem gondoskodik, d) az ingatlan előtt lévő csapadék-vízelvezető árok és azon lévő műtárgyak /áteresz/ tisztántartásáról nem gondoskodik szükség szerint, de legalább hetente egyszer. (7) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el azok a közforgalmat lebonyolító boltok, szórakozóhelyek üzemeltetői, akik esztétikailag nem megfelelő hulladékgyűjtőket helyeznek el az üzletük e l ő t t é s, a k i k közút középvonaláig - szükség szerint - naponta többször nem takarítanak fel akkor i s, ha az ott lévő szemét nem az üzlettevékenységéből származik. (8) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki a)a vízellátó rendszer közkifolyóinál edényeket mos, állatokat i t a t, a közkifolyó környékét szennyezi, a közkifolyóra locsolócsövet rácsatlakoztat, vizet tartályba enged. b) a szennyvizet csapadékvíz elvezető árokba, ásott kútba becsatlakoztatja. c) anyagok szállításánál lerakásánál a bekövetkezett szennyezést azonnal nem takarítja fel, d) építési-, bontási munkákat nem úgy végez, az építési-, és bontási anyagokat valamint a kiásott földet nem úgy tárolja, hogy por és szenny ne keletkezzék. e) tehergépkocsival, vontatóval és pótkocsival közterületen parkol, a járműveket valamint azok részeit közterületen tárolja. 11. Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki a parlagfű irtásáról szóló 17/2002. (VIII.28.) önkormányzati rendelet 3. rendelkezéseit megszegi. 8. Állattartás rendje

5 12. (1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki a) lakóházanként fajtára való tekintet nélkül- 2 ebnél és egyszeri szaporulatnál- három hónapos korig-többet tart, b) harapós ebet a marás lehetőségét megakadályozandó szájkosár nélkül,valamint nem rövidre fogott pórázzal vezeti a közterületen, c) az ebet közterületen póráz nélkül vezeti, d) az ebet vakvezető kutya kivételével élelmiszer és vendéglátó üzletekbe, az üzlethelyiségekbe, szórakozó helyekre, játszóterekre, egészségügyi intézményekbe, óvodába beviszi, e) a község közigazgatási területén a Polgármesteri Hivatal engedélye nélkül ebtenyészetet létesít, f) harapós vagy támadó természetű kutyát nem megkötve, vagy zárt helyen tart és az ingatlan bejáratán Harapós kutya figyelmeztető táblát nem helyezi el. g) az állatok elhelyezésre szolgáló építmények tisztaságát, szükség szerinti fertőtlenítését nem biztosítja, h) az állati trágyát az állatok elhelyezésére szolgáló helyiségekből naponta nem távolítja el, i) az állattartásról és az állattartásra szolgáló melléképületeknél betartandó védőtávolságokról szóló 15/1995. (XI.1.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében meghatározott rendelkezéseket megszegi. 9. A szeszesital fogyasztásának korlátozása 13. Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki szeszesitalt fogyaszt a) Taktaszada Község közterületein- kivéve az év első és utolsó napjára, valamint azokra az alkalmi rendezvényekre, amelyeket közterületi helyeken engedély alapján erre a célra kialakított tartanak meg, - így különösen a szórakozóhelyek, vendéglátó ipari egységek, kereskedelmi üzlethelyiségek és más elárusító helyek előtt és környékén, b) temetőben, kivéve temetések előkészületekor, sírásáskor és a temetés napján. HARMADIK RÉSZ Záró és hatályba léptető rendelkezések 14. (1) Ez a rendelet szeptember 15.napján lép hatályba. (2) A rendeletben foglalt szabályokat a hatálybalépést követően elkövetett tiltott, közösségellenes magatartások esetében kell alkalmazni. Taktaszada, július 27. Filep András polgármester Harangozóné Vitális Márta jegyző

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről Pusztaszabolcs

Részletesebben

HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT. 12/2008/XII. 9/számú. r e n d e l e t e. a talajterhelési díj bevezetéséről

HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT. 12/2008/XII. 9/számú. r e n d e l e t e. a talajterhelési díj bevezetéséről HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 12/2008/XII. 9/számú r e n d e l e t e a talajterhelési díj bevezetéséről Hetes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete(a továbbiakban:

Részletesebben

Szászvár Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 17/2004./XI.12./ sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól

Szászvár Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 17/2004./XI.12./ sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól Szászvár Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 17/2004./XI.12./ sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól - módosításokkal egységes szerkezetben - Szászvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2014. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a településéi hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről

Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2014. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a településéi hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2014. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a településéi hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 48/2013. (XI. 18.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Heresznye Község Önkormányzata 15/2011.(XII.21.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természet védelméről, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről - egységes szerkezetben - Heresznye Község

Részletesebben

1. (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Balatonberény Önkormányzat illetékességi területére.

1. (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Balatonberény Önkormányzat illetékességi területére. 1 Balatonberény Község Önkormányzat képviselő-testületének 27/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a településéi hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének 13/2013. (XI.17.) önkormányzati rendelete

Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének 13/2013. (XI.17.) önkormányzati rendelete Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének 13/2013. (XI.17.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és közterület használat helyi szabályairól Szátok Község Önkormányzatának

Részletesebben

Jánoshida községi Önkormányzat. 12/2014.(IX.18.) rendelete

Jánoshida községi Önkormányzat. 12/2014.(IX.18.) rendelete Jánoshida községi Önkormányzat 12/2014.(IX.18.) rendelete A közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jánoshida község Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotására

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotására ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám:64 /2014 Tárgy: Döntés a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotására Előterjesztő neve: Bencsik Mónika polgármester

Részletesebben

Kereki Község Önkormányzatának 10/2006. ( VII.18. ) számú RENDELETE A köztisztaságról

Kereki Község Önkormányzatának 10/2006. ( VII.18. ) számú RENDELETE A köztisztaságról Kereki Község Önkormányzatának 10/2006. ( VII.18. ) számú RENDELETE A köztisztaságról Kereki Község Képviselő -testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. és 16. -iban foglalt felhatalmazás,

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, átfogó értékeléséről Kölked

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, átfogó értékeléséről Kölked Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, átfogó értékeléséről Kölked Készül a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény (továbbiakban Gyvt.)

Részletesebben

( módosításokkal egységes szerkezetben )

( módosításokkal egységes szerkezetben ) KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK az 1/2007. (I.24.), 13/2009. (VI.24.), 17/2009.(IX.16.) és a 24/2010.(XII.01.) rendelettel módosított 35/2004. ( VII.16. ) R E N D E L E T E A KÖZTISZTASÁGRÓL,

Részletesebben

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2004. (III.01.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Biri Község Önkormányzat a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete

Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete (egységes szerkezetben a 14/2005.(XII.14.), 3/2010.(VI.23.), 3/2012.(V.02.)

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014.(I.29.)Ör a települési hulladékgazdálkodásról és a közterület tisztántartásáról

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014.(I.29.)Ör a települési hulladékgazdálkodásról és a közterület tisztántartásáról Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014.(I.29.)Ör a települési hulladékgazdálkodásról és a közterület tisztántartásáról Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete A köztisztasággal összefüggő tevékenység és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás rendjéről

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Gyömrő Város Önkormányzatának 15/2002. (VI. 13.) számú köztisztasági, közterületi és környezetvédelmi rendelete és szabályai A 26/2003. (XII.22.), a 23/2004. (XII.16.), a 6/2005. (II.24.), a 35/2005. (XII.15.,

Részletesebben

Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2004. (III.5.) ökt. r e n d e l e t e

Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2004. (III.5.) ökt. r e n d e l e t e Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2004. (III.5.) ökt. r e n d e l e t e a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék-kezelési közszolgáltatásról. Szentkirály község Önkormányzatának

Részletesebben

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 6/2010. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 14/2005.(XII.21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete

Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete az egyes tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról, valamint a szabálysértési tényállást tartalmazó

Részletesebben

12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 1

12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 1 Lesenceistvánd Települési Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 1 a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság

Részletesebben

1. fejezet: Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

1. fejezet: Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(IV.28.) sz. rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről Budapest

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 24-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 24-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 24-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: 10. - 11./2012. (V. 25.) Határozatok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS 2012. JÚLIUS 19-EI RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE. Száz Attiláné osztályvezető. E de l é n y, 2012. július 13.

ELŐTERJESZTÉS 2012. JÚLIUS 19-EI RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE. Száz Attiláné osztályvezető. E de l é n y, 2012. július 13. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚLIUS 19-EI RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: 0 DB TÁRGY: A TILTOTT, KIRÍVÓAN KÖZÖSSÉGELLENES MAGATARTÁSOKRÓL SZÓLÓ

Részletesebben

Uzsa Települési Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 123456789

Uzsa Települési Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 123456789 Uzsa Települési Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 123456789 a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság

Részletesebben

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő- testülete Magyarország

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről Mohács Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország

Részletesebben

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004.(XII.14.) rendelete

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004.(XII.14.) rendelete Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004.(XII.14.) rendelete a helyi környezet védelméről, a köztisztaságról, az állattartásról és a közterület használatáról. Keszeg Községi Önkormányzat

Részletesebben