Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól"

Átírás

1 Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv. 8. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Eljárási szabályok 1. E rendelet hatálya Orosháza város közigazgatási területén a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsító természetes személyre, jogi személyre, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre terjed ki. 2. A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegő elkövetővel szemben ötezer forinttól ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki. 3. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások vonatkozásában a közigazgatási bírság kiszabására vonatkozó hatáskört Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőre ruházza át. 4. A helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelő jogosult az e rendelet pontjában; ban meghatározott esetekben. 5. Nem állapítható meg közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás, ha a tevékenység vagy mulasztás szabálysértést, bűncselekményt valósít meg, úgyszintén, ha a tevékenységre vagy mulasztásra törvény vagy kormányrendelet közigazgatási bírság alkalmazását rendeli el. 6. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt lefolytatott eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény rendelkezései alkalmazandók az e rendeletben meghatározott eltérésekkel. 7. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti eljárás kizárólag hivatalból indítható, mely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be.

2 2 II. Fejezet A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások 2. Közszolgáltatások igénybevételével kapcsolatos magatartások 8. A közösségi együttélés alapvető szabályait megsérti, aki az elrendelt vízkorlátozás szabályait megszegi. 9. A közösségi együttélés alapvető szabályait megsérti, aki 1. a szilárd vagy folyékony hulladék elszállításra való átvételig történő gyűjtése, illetve tárolása során nem úgy jár el, hogy a) a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, b) a természetes és épített környezetet ne szennyezze, c) a növény- és állatvilágot ne károsítsa, d) a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja; 2. a szelektív hulladék begyűjtésre szolgáló edényzetbe az edényzeten feltüntetett hulladékfajtától eltérő hulladékot elhelyez; 3. a hulladékgyűjtő edényzetet a telepszerű többszintes épületek kivételével az ingatlana területén kívül helyezi el; 4. az elszállításra kihelyezett hulladékgyűjtő edényzetet, illetve lomtalanítás esetén a hulladékot úgy helyezi ki, hogy az a) a jármű- és gyalogosforgalmat akadályozza, b) a zöldterületet és a növényzetet károsítja, c) elhelyezésével baleset-, károkozás veszélyét idézi elő; 5. a szilárd hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedényzetben a hulladékot nem úgy helyezi el, hogy az az edényzet mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon ki, valamint a gépi ürítést ne akadályozza; 6. a többletszolgáltatás igénybevétele céljából a hulladékgyűjtő edényzet mellé kihelyezett szilárd hulladék kivételével az elszóródott szilárd hulladék eltakarításáról nem gondoskodik; 7. a kötelező közszolgáltatást nem veszi igénybe; 8. a kötelező közszolgáltatás igénybevétele során a tulajdonosváltást, az adatmódosítást a változást követő 30 napon belül írásban a szolgáltató felé nem jelenti be;

3 3 9. a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladéka kezeléséről nem a jogszabályoknak megfelelően gondoskodik, vagy amennyiben jogszabály lehetőséget biztosít a hulladék kezeléséről a közszolgáltatáson kívüli gondoskodásra, azt nem tudja hitelt érdemlően bizonyítani; 10. a hulladékot nem a környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező ártalmatlanító helyre vagy hasznosító helyre szállítja el; 11. kötelező helyi közszolgáltatást jogosulatlanul végez. 3. A helyi környezet védelmével kapcsolatos magatartások 10. A közösségi együttélés alapvető szabályait megsérti, aki 1. nem gondoskodik a helyi környezet védelméről szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint a) a beépített, illetve beépítetlen ingatlan melletti területek, b) a meglévő nyílt csapadékvíz szikkasztó árok, átereszek tisztántartásáról, csúszásmentesítéséről; 2. nem gondoskodik a közterületek gyomnövénytől való mentesítéséről, kaszálásáról, különösen a helyi környezet védelméről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott allergiakeltő növényektől mentesen tartásáról; 3. nem gondoskodik az ingatlanán növő, az úttest vagy gyalogjárda terébe benyúló, valamint az ingatlana előtti, melletti közterületen növő, a járda gyalogterébe benyúló faágak, bokrok, cserjék nyeséséről; 4. dugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (törmeléket, homokot, hulladékot, papírt, tűz-és robbanásveszélyes anyagot, stb.) közcsatorna víznyelőjébe, csapadékvíz elvezető árkába szór, önt, vagy bevezet; 5. közterületen inert vagy biológiailag lebomló hulladékot helyez el; 6. közterületen építésből, bontásból, tatarozásból származó törmeléket, hulladékot szabadon tárol; 7. közterületen a hirtelen fellépő hibák elhárítását célzó javítási munkák kivételével gépjárművet javít, szerel, vagy karosszériát, alvázat és motort mos; 8. közterületen egy napon túl, vagy takaratlanul trágyát tárol; 9. játszóterekre, gyepfelületekre, parkosított területekre és más zöldfelületre gépkocsival vagy egyéb gépjárművel a fenntartást, fejlesztést vagy hulladékszállítást végző gépjárművek kivételével behajt, beáll; 10. fák törzsére reklámtáblát, feliratot helyez el;

4 4 11. közterületre fát a helyi környezet védelméről szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak szerinti megállapodás nélkül telepít, vagy a telepítési távolságot nem tartja meg; 12. magántulajdonban álló ingatlan nedvszívó földburkolatú, gyepesített területén a gépjármű alváza és motorja tisztításához, karosszéria mosásához környezetre káros hatású mosószert használ; 13. fűtőberendezésben nem erre a célra rendszeresített, egészségre és környezetre káros égésterméket kibocsátó anyagot éget; 14. kerti hulladékot a helyi környezet védelméről szóló önkormányzati rendeletben meghatározottakkal ellentétesen éget. 4. A városi jelképek használatával kapcsolatos magatartások 11. A közösségi együttélés alapvető szabályait megsérti, aki a városi jelképeket a városi jelképekről, azok használatáról szóló önkormányzati rendeletben foglalt engedélykötelezettség ellenére megnevezésében vagy tevékenysége során 1. engedély nélkül használja, vagy 2. engedélytől eltérően használja, alkalmazza, vagy 3. kereskedelmi forgalomba hozza, illetve ilyen célból előállítja. 5. A köztemető rendjével kapcsolatos magatartások 12. A közösségi együttélés alapvető szabályait megsérti, aki 1. a temetőben nem a kegyeletnek megfelelő magatartást tanúsít; 2. a temető területére vakvezető kutyák kivételével kutyát visz be; 3. a temetőben a sírokra, síremlékekre nem a díszítésre szolgáló kegyeleti tárgyat helyez el; 4. a temetőkben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett növényeket, valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezi, elmozdítja; 5. a temetőben a súlyos mozgássérültet szállító jármű, a temetkezési tevékenységben résztvevő jármű, valamint a hulladékszállítás illetve síremlék szállítás céljából behajtó jármű kivételével - járművel közlekedik; 6. a temetői tartózkodás során keletkezett hulladékot nem a kijelölt hulladékgyűjtő-helyen helyezi el, valamint a munkát végző vállalkozó az építési törmeléket nem takarítja fel és azt a temetőből a munka befejezését követően nem szállítja el.

5 5 6. Az utcanév és házszámtáblák kihelyezésével kapcsolatos magatartások 13. A közösségi együttélés alapvető szabályait megsérti, aki 1. utcanév-táblát eltakar, vagy bármely más módon tájékoztató jellegét megszünteti, 2. utcanév-táblát jogosulatlanul kihelyez vagy eltávolít, 3. házszámtábla, vagy helyrajzi-számos táblák kihelyezését, illetve karbantartását, pótlását elmulasztja. 7. A közterület használat rendjével kapcsolatos magatartások 14. A közösségi együttélés alapvető szabályait megsérti, aki 1. közterületen vendéglátó helyiséghez kapcsolódó kerthelyiség, terasz kivételével vagy közterületen megvalósuló alkalmi rendezvény időtartama kivételével - szeszesitalt értékesít vagy fogyaszt; 2. közterületien reklámhordozót közterülethasználati megállapodás nélkül helyez el; 3. plakátot, reklámtáblát a közút tartozékán, a közvilágítási kandeláberen, valamint a város területén lévő dísz- és járdavilágító kandeláberen elhelyez; 4. plakátot közvetlenül épületen, építményen - az erre a célra létesített hirdetőtábla kivételével - elhelyez; 5. reklámcédulát közterületre dob vagy szór; 6. óriástáblát a közterület rendjéről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott övezetekben - a tiltás ellenére - közterületre helyez el; 7. cégért, címtáblát, cégtáblát nem az épület vagy ingatlan bejáratánál helyez el; 8. ömlesztett építőanyagot a közterület rendjéről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott övezetekben - a tiltás ellenére - a közterületen nem kalodában, fólia alátéttel tárol; 9. üzemképtelen és forgalomból kivont járművet a közúti közlekedés szabályairól szóló rendelet rendelkezéseivel ellentétesen közterületen tárol; 10. közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt járművet, valamint autóbuszt, tehergépkocsit, mezőgazdasági vontatót, lassú járművet, járműszerelvényt a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló rendelet rendelkezéseivel ellentétesen közterületen tárol;

6 6 11. közterületen a) tűz- és robbanásveszélyes helyzetet előidéző, közbotrányt okozó, vagy a lakókörnyezet nyugalmát zavaró magatartást fejt ki, b) város- és utcaképbe nem illeszkedő, helyi építési szabályzatnak, közegészségügyi-, tűzrendészeti-, közlekedési- és más biztonsági feltételeknek nem megfelelő épületet, építményt, berendezést, egyéb tárgyat helyez el, c) a környező ingatlanok övezeti előírásainak megfelelő beépítését, használatát korlátozó épületet, építményt helyez el, d) tüzelőanyagot vagy építési anyagot 48 órát meghaladóan tárol, e) göngyöleget üzlethelyiség előtt tárol, f) sátorgarázst létesít; 12. a Győry Vilmos téren és a Szabadság téren a medenceterekbe belép, a medencék és a szökőkutak vizét fürdésre használja, vagy azokat szennyezi; 13. a Győry Vilmos térre és a Szabadság térre vakvezető kutya kivételével - állatot visz be. 8. A helyi védettség alá helyezett értékekkel kapcsolatos magatartások 15. A közösségi együttélés alapvető szabályait megsérti, aki a helyi védettség alá helyezett értéket megsemmisíti, megrongálja. III. Fejezet Záró rendelkezések 16. E rendelet kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. ( Dr. Dancsó József ) ( Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária ) polgármester címzetes főjegyző Kihirdetve: június 28-án. ( Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária ) címzetes főjegyző

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről Pusztaszabolcs

Részletesebben

1. fejezet: Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

1. fejezet: Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(IV.28.) sz. rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről Budapest

Részletesebben

Jánoshida községi Önkormányzat. 12/2014.(IX.18.) rendelete

Jánoshida községi Önkormányzat. 12/2014.(IX.18.) rendelete Jánoshida községi Önkormányzat 12/2014.(IX.18.) rendelete A közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jánoshida község Önkormányzatának

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2014. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a településéi hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről

Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2014. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a településéi hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2014. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a településéi hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotására

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotására ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám:64 /2014 Tárgy: Döntés a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotására Előterjesztő neve: Bencsik Mónika polgármester

Részletesebben

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 6/2010. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 14/2005.(XII.21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, átfogó értékeléséről Kölked

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, átfogó értékeléséről Kölked Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, átfogó értékeléséről Kölked Készül a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény (továbbiakban Gyvt.)

Részletesebben

HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT. 12/2008/XII. 9/számú. r e n d e l e t e. a talajterhelési díj bevezetéséről

HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT. 12/2008/XII. 9/számú. r e n d e l e t e. a talajterhelési díj bevezetéséről HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 12/2008/XII. 9/számú r e n d e l e t e a talajterhelési díj bevezetéséről Hetes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete(a továbbiakban:

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 48/2013. (XI. 18.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2..

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2.. Igal Város Önkormányzata Képsviselő-testületének 4/2014. (IV.1.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Igal Város Önkormányzatának

Részletesebben

Szászvár Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 17/2004./XI.12./ sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól

Szászvár Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 17/2004./XI.12./ sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól Szászvár Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 17/2004./XI.12./ sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól - módosításokkal egységes szerkezetben - Szászvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet )

Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet ) Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet ) Döbrököz Község Önkormányzati Képviselő-testülete a

Részletesebben

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a 11/2003. (VI. 13.) a 4/2005.(II.16.) a 22/2008.)XII. 12.) a 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 19/2009.(XII. 11.) a 17/2010. (XII. 16.)

Részletesebben

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2004. (III.01.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Biri Község Önkormányzat a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Heresznye Község Önkormányzata 15/2011.(XII.21.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természet védelméről, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről - egységes szerkezetben - Heresznye Község

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2004. (III.5.) ökt. r e n d e l e t e

Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2004. (III.5.) ökt. r e n d e l e t e Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2004. (III.5.) ökt. r e n d e l e t e a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék-kezelési közszolgáltatásról. Szentkirály község Önkormányzatának

Részletesebben

Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Arnót Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS 2012. JÚLIUS 19-EI RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE. Száz Attiláné osztályvezető. E de l é n y, 2012. július 13.

ELŐTERJESZTÉS 2012. JÚLIUS 19-EI RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE. Száz Attiláné osztályvezető. E de l é n y, 2012. július 13. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚLIUS 19-EI RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: 0 DB TÁRGY: A TILTOTT, KIRÍVÓAN KÖZÖSSÉGELLENES MAGATARTÁSOKRÓL SZÓLÓ

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati

Részletesebben

( módosításokkal egységes szerkezetben )

( módosításokkal egységes szerkezetben ) KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK az 1/2007. (I.24.), 13/2009. (VI.24.), 17/2009.(IX.16.) és a 24/2010.(XII.01.) rendelettel módosított 35/2004. ( VII.16. ) R E N D E L E T E A KÖZTISZTASÁGRÓL,

Részletesebben

1. (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Balatonberény Önkormányzat illetékességi területére.

1. (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Balatonberény Önkormányzat illetékességi területére. 1 Balatonberény Község Önkormányzat képviselő-testületének 27/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a településéi hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Uzsa Települési Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 123456789

Uzsa Települési Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 123456789 Uzsa Települési Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 123456789 a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének 13/2013. (XI.17.) önkormányzati rendelete

Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének 13/2013. (XI.17.) önkormányzati rendelete Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének 13/2013. (XI.17.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és közterület használat helyi szabályairól Szátok Község Önkormányzatának

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata. 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Celldömölk Város Önkormányzata. 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzata 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő- testülete Magyarország

Részletesebben

12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 1

12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 1 Lesenceistvánd Települési Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 1 a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Záradék: A rendelet megalkotásának napja: 2014. február 26.

Részletesebben