A reklámadó legfontosabb szabályai, figyelemmel a 2015-ös évközi változásokra június 25. dr. Németh Nóra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A reklámadó legfontosabb szabályai, figyelemmel a 2015-ös évközi változásokra. 2015. június 25. dr. Németh Nóra"

Átírás

1 A reklámadó legfontosabb szabályai, figyelemmel a 2015-ös évközi változásokra június 25. dr. Németh Nóra 1

2 Jogforrás A reklámadóról szóló évi XXII. törvény [Ratv.] o Hatálybalépés időpontja: augusztus 15. o Utolsó módosítás: évi LXII. törvény (a módosítások hatálybalépésének időpontja: július 5-e A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló évi XLVIII. törvény [Reklámtv.] A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény [Mttv.] 2

3 Az adókötelezettség 1. A Ratv. 2. -a alapján adóköteles o a reklám meghatározott módon való közzététele, o emellett bizonyos kivételekkel az ilyen reklám közzétételének megrendelése is. A reklám fogalma: o Gazdasági reklámnak minősül olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul [Reklámtv. 3. d) pont]. o Kereskedelmi közlemény az olyan médiatartalom, amelynek célja gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy árujának, szolgáltatásának vagy arculatának közvetlen vagy közvetett népszerűsítése. Az ilyen tartalmak fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében, vagy önreklámozás céljából kísérik a médiatartalmakat, vagy szerepelnek abban. A kereskedelmi közlemény formái közé tartozik többek között a reklám, a támogatást nyújtó nevének, védjegyének, arculatának vagy termékének megjelenítése, a televíziós vásárlás és a termékmegjelenítés [Mttv pont]. 3

4 Az adókötelezettség 2. A Ratv. 2. (1) bekezdése alapján adóköteles a) a médiaszolgáltatásban, b) a Magyarországon kiadott vagy Magyarországon terjesztett, túlnyomórészt magyar nyelvű sajtótermékben, c) a Reklámtv. szerinti szabadtéri reklámhordozón, d) bármely járművön, nyomtatott anyagon, ingatlanon, e) az interneten, túlnyomórészt magyar nyelven vagy túlnyomórészt magyar nyelvű internetes oldalon reklám közzététele. A reklám közzététele alatt a reklám megismerhetővé tételét értjük, történjen az akár nagyobb nyilvánosság, akár egyedi címzett számára [Reklámtv. 3. f) pont], függetlenül attól, hogy a reklám közzétételére irányuló szerződés meghatározzae a reklám megjelenésének a helyét, az idejét vagy a módját. 4

5 Az adókötelezettség 3. A szabadtéri reklámhordozó a reklám közzététele céljából építményen kívül elhelyezett eszköz [Reklámtv. 3. o) pont]. Például: citylight. Nyomtatott anyagnak a nyomtatott üzleti reklámanyag, katalógus, prospektus, reklámposzter minősül [Ratv pont]. Nem csak a papírra nyomtatott reklámanyagok tartoznak ide, így ilyen reklámhordozó lehet minden anyag, amire reklámot nyomtatnak (például: a reklámcélú póló, molinó, reklámtoll, kitűző, karszalag függetlenül annak alapanyagától). Nem adóköteles ha valamely vállalkozás, illetve munkavállalója a cég elnevezését, logóját annak érdekében használja, hogy személyét azonosítsa és népszerűsítési célt a megjelölés nem szolgál, úgy a cég nevének, logójának valamely nyomtatott anyagon való megjelenítése nem eredményez adóköteles tényállást. Például: a név (logó) levélpapíron, névjegykártyán, számlalevélen, borítékon, a dolgozók munkaruháján, a járművön csak a cégnevet, logót, elérhetőséget megjelenítése. Nem adóköteles a reklám közzététele, ha azt a sportról szóló törvény szerinti országos sportági szakszövetség vagy országos sportági szövetség bizonyos feladataival, a sportszövetség tagszervezeteként működő sportszervezet, sportiskola vagy utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány bizonyos feladataival összefüggésben végzi [Ratv. 2. (3) bekezdés]. 5

6 A reklám közzétevője 1. Amennyiben a reklám közzététele adóköteles módon valósul meg, úgy az adó alanya [Ratv. 3. (1) bekezdés]: a) az Mttv. szerint Magyarországon letelepedettnek minősülő médiatartalom-szolgáltató, b) az a) pont alá nem tartozó, olyan médiaszolgáltató, amely napi műsoridejének legalább felében magyar nyelvű médiatartalmat tesz Magyarország területén elérhetővé, c) a sajtótermék a) pont alá nem tartozó kiadója, d) a szabadtéri reklámhordozót, valamint a reklám elhelyezésére szolgáló bármely járművet, nyomtatott anyagot, ingatlant reklám céljára hasznosító személy vagy szervezet, e) az interneten közzétett reklám esetén a reklám közzétevője. 6

7 A reklám közzétevője 2. A reklámadó alanya nemcsak a reklám közzétételével üzletszerűen foglalkozó szervezet, személy lehet, hanem bárki, aki reklámot közzétesz, függetlenül attól, hogy arra a saját vagy a vele üzleti kapcsolatban álló vállalkozás népszerűsítése céljából kerül sor. Például, ha egy nem reklámtevékenységgel foglalkozó társaság csak a tevékenysége során használt járművein (teherautón, személygépkocsin) elhelyezett saját célú reklámmal rendelkezik (például a cégnéven, logón, elérhetőségen kívül a cég tevékenységének, termékének népszerűsítésére irányuló közlés jelenik meg), akkor a felmatricázott járműveken a reklám közzétételével kapcsolatban közvetlenül felmerült költségek alapján adókötelezettsége keletkezhet. 7

8 A közzétevő adóalapja 1. A reklám közzétevőjét terhelő adó alapja az adóköteles tevékenységből származó adóévi nettó árbevétel [Ratv. 4. (1) bekezdés]. Nettó árbevétel: o o o az Szt-ben meghatározott értékesítés nettó árbevétele; a Szja tv. hatálya alá tartózó adóalanyoknál az általános forgalmi adó nélküli bevétel; nem az Szt. vagy az Szja tv. hatálya alá tartozó személyek, szervezetek esetén az Szt. szerinti nettó árbevételnek megfelelő bevétel. Növelő tétel: a nettó árbevételt növelni kell a reklámértékesítő ügynökségnek a megrendelővel kötött, az adóalany médiatartalomszolgáltatásán belüli reklám közzétételére irányuló szerződés szerinti szolgáltatásból származó nettó árbevételének és ezen ügylet kapcsán a reklámértékesítő ügynökségtől az adóalanynak járó ellenértéknek a különbözetével. A növelő tételt akkor kell alkalmazni, ha a reklámértékesítő ügynökség olyan, az adóalannyal (a reklám közzétevőjével) az Szt. szerinti kapcsolt félnek minősülő személy, szervezet, amely az adóalannyal fennálló szerződéses jogviszony alapján jogosult arra, hogy az adóalany médiatartalom-szolgáltatásán belüli reklám közzétételére irányuló szerződést kössön. 8

9 A közzétevő adóalapja 2. Saját célú reklám: a reklám közzétevő saját termékére, árujára, szolgáltatására, tevékenységére, nevére, megjelenésére vonatkozó reklám [Ratv pont]. Saját célú reklám esetén az adó alapja a reklám közzétételével kapcsolatban közvetlenül felmerült költség. A közvetlenül felmerült költség: nem feltétlenül azonos az Szt. szerinti közvetlen önköltség fogalmával. Ide tartozik minden olyan költség, amely a közzététellel összefüggésben közvetlenül merül fel a saját reklámot közzétevőnél, azaz például ilyen a reklámanyag költsége, a reklám készítésének, gyártásának, gyártatásának, közlésének költsége, de nem tartozik ide például a valamely mutató alapján felosztott közvetett költség (fűtés, világítás költsége). A saját célú reklám közzététele érdekében felmerült, az előállításhoz közvetlenül kapcsolódó költségek részét képezi a beszerzést terhelő előzetesen felszámított általános forgalmi adó, ha az az adott ügylet kapcsán nem levonható. 9

10 A közzétevőt terhelő adó mértéke 1. A reklám közzétevőjét terhelő adó mértéke sávos [Ratv. 5. (1) bekezdés]. A sávok július 4-éig hatályos szabályok alapján ( régi adókulcsok ) az alábbiak szerint alakulnak: o az adóalap 0,5 milliárd forintot meg nem haladó része után 0%, o az adóalap 0,5 milliárd forintot meghaladó, de 5 milliárd forintot meg nem haladó része után 1%, o az adóalap 5 milliárd forintot meghaladó, de 10 milliárd forintot meg nem haladó része után 10%, o az adóalap 10 milliárd forintot meghaladó, de 15 milliárd forintot meg nem haladó része után 20%, o az adóalap 15 milliárd forintot meghaladó, de 20 milliárd forintot meg nem haladó része után 30%, o az adóalap 20 milliárd forintot meghaladó része után 50%. 10

11 A közzétevőt terhelő adó mértéke 1. A sávok és az adómértékek [ új adókulcsok ] a július 5-étől hatályos szabályok szerint a következőképpen alakulnak: o az adóalap 100 millió forintot meg nem haladó része után 0%, o az adóalap 100 millió forintot meghaladó része után 5,3%. A Ratv. 11. (1) bekezdése értelmében a közzétevő döntése szerint a módosítás hatálybalépése napját megelőző napig, azaz július 4-éig kezdődő valamennyi adóévében alkalmazhatja az új adómértékeket. Ez azt jelenti, hogy a közzétevő erre irányuló választása esetén a 2014-es adóévre, az átmeneti adóévre, illetve bármely más tört időszaki adóévre figyelembe veheti az új adómértékeket, a már benyújtott elszámoló bevallását/bevallásait pedig önellenőrzéssel módosíthatja. 11

12 A évi adó összege 1. A) Főszabályként a közzétevőnek időarányosan meg kell osztania a 2015-ös adóév adóalapját. A törvény alapján az új adókulcsokat az adóalap olyan hányadára kell alkalmaznia, amilyen arányt a módosítás hatálybalépése napjától (2015. július 5-e) az adóév végéig tartó időszak naptári napjainak száma az adóév naptári napjai számában képvisel. Elsődlegesen tehát meg kell határozni azt az adóalaprészt, amelyekre az új adókulcsok vonatkoznak (2. adóalaprész). A teljes 2015-ös adóalapnak a 2. adóalaprészt meghaladó része pedig értelemszerűen még a régi adókulcsok alá esik (1. adóalaprész). A fizetendő adó meghatározásának módja pedig a következő: az 1. adóalaprészt évesíteni kell (azaz meg kell határozni a 12 hónapra számított összegét) és erre az összegre vetítjük rá a régi adókulcsokat. Az így megkapott összeget időarányosítjuk, azaz az adóév első napjától a július 4-éig tartó időszakra eső naptári napokra eső hányadát vesszük. Az így megkapott összeg a fizetendő adó 1. részösszege. + a 2. adóalaprész szintén évesített (12 hónapos időszakra számított) összegére az új adókulcsokat vetítjük, majd ezt időarányosítjuk, azaz vesszük a július 5-étől az adóév végéig tartó időszakra eső részét. Ez a fizetendő adó 2. részösszege. A 2015-re fizetendő adó 1. és 2. részösszegek együttes összege lesz. 12

13 A évi adó összege 2. Példa: Egy folyamatosan működő naptári éves adózó évi adóalapja 800 MFt. A január 1-jétől július 4-étől tartó időszakra (185 nap) a régi adókulcsokat kell alkalmazni, míg a július 5-étől december 31-éig tartó időszak (180 nap) vonatkozásában az új adókulcsokat kell alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy a 800 MFt-os adóalap 180 / 365 hányadára, azaz 49%-ára vonatkoznak az új adókulcsok, vagyis a 2. adóalaprész 800 MFt x 0,49 = 392 MFt. A teljes adóalapnak az ezt meghaladó része pedig az 1. adóalaprész, melynek összege 800 MFt 392 MFt = 408 MFt. Ezt az összeget évesíteni kell (408 MFt / 185) x 365 = 804,97 MFt, amelyre rávetítjük a régi adókulcsokat (804,97 MFt 500 MFt) x 0,01 = 3,05 MFt. Ennek az értéknek vesszük a naptári napokkal arányos részét (3,05 MFt / 365) x 185 =1,54 MFt, ez lesz a fizetendő adó első eleme [1. részösszeg]. A 2. részösszeg meghatározásakor a 2. adóalaprészt évesítjük, összege (392 MFt / 180) x 365 = 794,88 MFt. Az új adókulcsok alapján meghatározott összeg (794,88 MFt 100 MFt) x 0,053 =36,82 MFt. Ennek az időarányos része pedig (36,82 MFt / 365) x 180 = 18,15 MFt. Az adózó által 2015-ben fizetendő adó összege tehát 1,54 MFt +18,15 MFt =19,69 MFt. 13

14 A évi adó összege 3. B) A közzétevő döntése szerint a július 4-éig kezdődő valamennyi adóévében alkalmazhatja az új adómértékeket, vagyis a közzétevőnek lehetősége van arra, hogy a teljes 2015-ös adóévére a 0%, illetve 5,3%-ossávos adómértékeket tekintse irányadónak. Ha az adózó a teljes adóévre az új adókulcsokat választja, felmerülhet a Ratv. 5. (3) bekezdésének alkalmazása is. A fizetendő adó meghatározásával összefüggésben az említett rendelkezés előírja, hogy ha az adóév bármely oknál fogva 12 hónapnál rövidebb, akkor a közzétevőnek a tört adóévi adóalapját évesíteni kell, majd erre az adóalapra kell rávetíteni a sávos adókulcsokat és kiszámítani a teljes adóévre eső adó összegét. A ténylegesen fizetendő adó az így kiszámított éves adó összegének az adóév naptári napjaival arányos része. Adóköteles tevékenységüket július 5-én vagy azt követően kezdő adózók, illetve július 5-e után átalakulással, egyesüléssel, szétválással érintett adózók esetében a 2015-ös adókötelezettség meghatározásakor az új adókulcsok irányadók, továbbá a Ratv. 5. (3) bekezdésében foglaltakat is alkalmazni kell. 14

15 A kapcsolt vállalkozások adómegállapítása A július 5-étől hatályos módosítás értelmében kizárólag abban az esetben kell az itt leírtakat alkalmazni, ha a kapcsolt vállalkozási viszony augusztus 15-ét követően, szétválással jött létre [Ratv. 6. (6) bekezdés]. Egyéb esetekben (például: augusztus 15-én vagy azt megelőzően szétválással vagy pedig cégfelvásárlás útján bármikor létrejött kapcsolt vállalkozási viszonynál) a speciális adó-megállapítási szabályok nem alkalmazandók. A Tao. tv pontja szerint kapcsolt vállalkozásnak minősülő adóalanyok adóját (adóelőlegét) úgy kell megállapítani, hogy az egymással kapcsolt vállalkozási viszonyban álló adóalanyok adóalapját össze kell adni, és az eredmény alapulvételével a sávos adómértékekkel kiszámított összeget az egyes adóalanyok között olyan arányban kell megosztani, mint amilyen arányt az adóalany adóalapja az egymással kapcsolt vállalkozási viszonyban álló adóalanyok által elért összes adóalapban képvisel [Ratv. 6. (1)-(2) bekezdés]. Ha a kapcsolt vállalkozási viszony nem állt fenn az adóév egészében, úgy az összeszámítási szabály alkalmazása során csak a kapcsolt vállalkozási viszony fennállásának időtartamára jutó napi időarányosítással számított adóalap összegét kell figyelembe venni Kizárólag a reklámadó alanyának minősülő belföldi és/vagy külföldi kapcsolt vállalkozások vonatkozásában értelmezhető a szabály. A számítás elvégzésekor a kapcsolt vállalkozásoknál a Ratv. 4. (2) bekezdés szerinti a reklám közzétételének megrendelőjét terhelő adóalapot figyelmen kívül hagyni. 15

16 Eljárási kötelezettségek 1. Az adóalanyt évközben adóelőleg megállapítási, bevallási és fizetési kötelezettség terheli. Az adóelőleg összege o ha az adóalany adóévet megelőző adóéve 12 hónap, akkor az adóévet megelőző adóévben folytatott adóköteles tevékenységből származó adóalap alapulvételével, a sávos adókulcsokkal kiszámított összeg, o ha az adóalany adóévet megelőző adóéve 12 hónapnál rövidebb, akkor az adóévet megelőző adóévben folytatott adóköteles tevékenységből származó adóalap 12 hónapra számított összegének alapulvételével, a sávos adókulcsokkal kiszámított összeg, o az adóköteles tevékenységet az adóévben jogelőd nélkül kezdő adóalany esetében az adóévre várható adó összege, o átalakulással (ideértve az egyesülést és a szétválást is) létrejött adóalany esetén a jogelőd által az adóévben az átalakulás napjáig elért, adóköteles tevékenységből származó adóalap alapulvételével, a sávos adókulcsokkal kiszámított összeg olyan aránya, amilyen arányban az átalakulással létrejött adóalany (beleértve kiválás esetén a fennmaradó társaságot is) a jogelőd vagyonából részesült. 16

17 Eljárási kötelezettségek 2. Az adóelőleg bevallásának határideje: o főszabály szerint az adóév ötödik hónapjának utolsó napja, o az adóköteles tevékenységet jogelőd nélkül kezdő adóalany, illetve átalakulás (egyesülés, szétválást) esetén a tevékenység megkezdését követő 15. nap. Az adóelőleget két egyenlő részletben kell megfizetni. A megfizetés határideje: o főszabály szerint az adóév hetedik hónapjának 20. napja, illetve tizedik hónapjának 20. napja. o az adóköteles tevékenységet jogelőd nélkül kezdő adóalany, illetve átalakulás (egyesülés, szétválás) esetén az előlegfizetés a tevékenység megkezdését követő 15 napon belül és az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig esedékes. Feltöltési kötelezettség: az előleg-kiegészítésre kötelezett a várható fizetendő adó és az adóévre már bevallott előlegek különbözetéről az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig bevallást nyújt be és ezzel egyidejűleg tesz eleget a fizetési kötelezettségének. 17

18 Eljárási kötelezettségek 3. Az adóévet követő ötödik hónap utolsó napjáig a reklámadó alanyának elszámoló bevallást kell benyújtania az állami adóhatósághoz, továbbá a befizetett adóelőleg, előleg-kiegészítés és az adó éves összege közötti különbözetet is be kell fizetni az említett időpontig. Az adóalany az adóelőleget, az adóelőleg-kiegészítést, illetve az elszámolást is ugyanazon a bevallási garnitúrán ( 94 jelű nyomtatványon) teljesíti (a megrendelő is ezen a nyomtatványon tesz eleget az őt terhelő havi kötelezettség bevallásának). Az adófizetésre nem kötelezett adóalany adó, adóelőleg és előlegkiegészítés bevallására nem kötelezett. Ez azt jelenti, hogy nem kell nulla adattartalmú bevallást benyújtani az ilyen adózóknak. Ha például az adózó saját célú reklámot tesz közzé, de annak adóévi közvetlen költsége nem haladja meg a 100 millió forintot, akkor adófizetési kötelezettség hiányában a 94 jelű nyomtatványt sem kell benyújtania. 18

19 A közzétevők nyilvántartása Az állami adóhatóság a reklám-közzétevő nevéről (elnevezéséről) és adóazonosító számáról külön nyilvántartást vezet, melyet a honlapján közzétesz [Ratv. 7/A. ]. A közzétevőt annak kérelmére az állami adóhatóság akkor veszi nyilvántartásba, ha o adó-, adóelőleg-bevallási és adó-, adóelőleg-fizetési kötelezettségét határidőben teljesítette, vagy o nyilatkozik az állami adóhatóságnak arról, hogy az adóévben adófizetési kötelezettség nem terheli. Az állami adóhatóság a nyilvántartásba vételt megelőzően ellenőrzéssel vizsgálhatja az utóbbi nyilatkozat megalapozottságát. Az állami adóhatóság törli az adóalanyt a honlapján közzétett nyilvántartásból o az adóalany kérelmére, o ha az adóalany bevallás-benyújtási kötelezettségét elmulasztja vagy adófizetési kötelezettségét maradéktalanul nem teljesíti, o ha az adóalanyt a nemleges nyilatkozata ellenére az adóévben adófizetési kötelezettség terheli, kivéve, ha e kötelezettségét e törvény rendelkezésének megfelelően teljesíti, o a nemleges nyilatkozatot tevő adóalany esetén az adóév végével, o ha az adóalany megszűnik, o ha az adóalany ellen felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás indult, o ha az adóalany adótartozása a naptári hónap 1. napján forintot19 meghaladja.

20 A megrendelőre vonatkozó szabályok A reklám közzététele mellett a Ratv. 2. (2) bekezdése értelmében adóköteles a reklám közzétételének megrendelése is, kivéve az alábbi esetek bármelyikében a) a megrendelő Szja. tv. szerinti egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély; b) a megrendelő nem magánszemély, vagy az Szja tv. szerinti egyéni vállalkozónak minősül, de a reklám közzétevője nyilatkozott számára arról, hogy o adóbevallási, adófizetési kötelezettségének eleget tesz, vagy o az adóévben a reklám közzététele után adófizetési kötelezettség nem terheli; c) a megrendelő o a közzétevőtől az előzőek szerinti nyilatkozat kiadását kérte, és ezt a tényt hitelt érdemlően igazolni tudja és o a kért nyilatkozatot a reklám közzétételéről szóló számla, számviteli bizonylat kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül nem kapta meg és o a nyilatkozat kiadására irányuló kérelmének tényét, a közzétevő személyét, és a közzététel ellenértékét az állami adóhatósághoz bejelentette; d) a közzétevő a reklám-közzététel megrendelésének időpontjában szerepel az állami adóhatóság honlapján közzétett nyilvántartásban. 20

21 A nyilatkozat A reklám-közzétevőnek a nyilatkozatot a reklám közzétételének ellenértékéről szóló számlán vagy számviteli bizonylaton vagy más okiraton (így különösen a reklám közzétételére vonatkozó szerződésben) kell megtennie. Nyilatkozni az adóévi várható (kalkulált) adóalap alakulására figyelemmel lehet; a nyilatkozatban foglaltak tartalmi módosítása szükségtelen akkor is, ha például a közzétevő arról nyilatkozott, hogy az adóévben adókötelezettség nem terheli, de a tényleges adatai alapján mégis adófizetésre kötelezett. A megrendelőt önmagában a nyilatkozat megléte mentesíti az adókötelezettség alól (nyilatkozat birtokában nem fizet adót és e jogcímen bevallást sem kell adni). 21

22 A megrendelő adóalanyisága Az adó alanya a reklám közzétételének megrendelője, ide nem értve a magánszemélyt. A Ratv. nem ad definíciót a reklám közzétételének megrendelőjére vonatkozóan, így azt a személyt (szervezetet) kell annak tekinteni, aki (amely) a reklám közzétevőjével szerződést köt a reklám közzétételének megrendelésére. Ha például egy vállalkozás a saját termékét, szolgáltatását népszerűsítő reklám közzétételére maga köt szerződését a Ratv. 3. (1) bekezdésében felsorolt közzétevők valamelyikével, megrendelőként értelemszerűen ő lehet a Ratv. 2. (2) bekezdése szerinti adókötelezettség alanya, ha nem rendelkezik a közzétevő nyilatkozatával. Ha azonban egy reklámügynökség saját nevében köt szerződést a reklám közzétevőjével az ügyfelét, vagy annak termékét, szolgáltatását népszerűsítő reklám közzétételére, úgy az adó alanya megrendelőként a közzétevő nyilatkozatának hiányában a reklámügynökség lesz. Nincs láncolat, a reklámügynökséggel szerződő (reklámozó) fél a Ratv. fogalmai szerint nem megrendelő. 22

23 A megrendelő adóalapja A reklám megrendelője esetén az adó alapja azon reklám közzététel havi összesített ellenértékének ezer forintot meghaladó része, amely kapcsán nem áll fenn a mentesülés valamely feltétele. Ellenérték alatt a nettó, azaz az áfa nélküli összeget kell érteni. Az összesített ellenérték egy vállalkozás által a Ratv. hatályba lépését követően megrendelt reklám-közzétételek alapján az egy adott hónapban kézhez vett számlákon szereplő összesített ellenértéket jelenti (az adóelszámolás időszaka a számla kézhezvételének hónapja). 23

24 A megrendelőt terhelő adó mértéke 1. Az adó mértéke a július 5-étől hatályos szabályok szerint az adóalap 5%-a [Ratv. 5. (2) bekezdés]. Az azt megelőző időszak vonatkozásában (2014. augusztus 15-étől július 4-éig) a 20%-os mértékű adókulcs irányadó. A megrendelőnek azt kell vizsgálni, hogy az adott hónapban kézhez vett számlához kapcsolódó reklám-közzétételt mikor rendelték meg, vagyis mikor kötötték a felek az erről szóló szerződést. Ha a reklám megrendeléséről szóló szerződés augusztus július 4-e között jött létre, úgy a mentesülési feltételek hiányában a megrendelőt 20%-os mértékű adó terheli. Ha pedig a szerződést a felek július 5-én vagy azt követően kötötték, akkor az 5%-os mértékű adó az irányadó. 24

25 A megrendelőt terhelő adó mértéke 2. Példa: A megrendelő augusztus hónapban négy olyan számlát vesz kézhez, amely vonatkozásában a mentesülési feltételek egyike sem áll fenn, a számlák összesített ellenértéke nettó 4 MFt. Az adó alapja a havi összesített ellenérték 2,5 MFt-ot meghaladó része, azaz 1,5 MFt. Az alkalmazandó adókulcs meghatározásakor a megrendelőnek azt kell vizsgálni, hogy az egyes számlákhoz kapcsolódó reklám-közzétételi szerződések mikor jöttek létre. Az első számla ellenértéke 1,2 MFt, a megrendelő március 20-án kötött folyamatos szolgáltatás teljesítésére szerződést a közzétevővel. A további három számla együttes ellenértéke 2,8 MFt, a reklám-közzétételre irányuló szerződések július 6-án, július 11-én, illetve augusztus 1-jén jöttek létre. Ebben az esetben a megrendelőnek az első, 1,2 MFt ellenértékű számla vonatkozásában a 20%-os adókulcs, míg a további három számla vonatkozásában az 5%-os adókulcs az irányadó. Az adóalapnak tehát olyan hányadára kell alkalmazni a 20%-os adókulcsot, amilyen hányadot az 1,2 MFt képvisel a 4MFt-os összesített ellenértékben [1,2 MFt / 4 MFt = 0,3], az adóalap fennmaradó részére [2,8 MFt / 4 MFt = 0,7] az 5%-os adókulccsal kell megállapítani az adót. A megrendelő által fizetendő adó összege: [1,5 MFt x 0,3 x 0,2] + [1,5MFt x 0,7 x 0,05] = 90 eft +52,5 eft =142,5 eft. 25

26 A megrendelő eljárási kötelezettségei A megrendelő havonta, a reklám közzétételéről szóló számla, számviteli bizonylat kézhezvételét követő hónap 20. napjáig köteles az általa megrendelt reklám-közzététel utáni adót összesítve bevallani és megfizetni. A bevallásra a 94. jelű nyomtatvány 04-es lapja szolgál. Nullás adattartalmú bevallást benyújtani nem kell. 26

27 Társasági adóalap korrekció A Tao. tv. 3. számú melléklet A rész 16. pontja szerinti növelő tételt csak akkor kell majd alkalmazni, ha a reklám közzétételével összefüggésben elszámolt költség a 30 millió forintot meghaladja és o az adóalany nem rendelkezik a reklámadó alanyának olyan nyilatkozatával, miszerint a reklám közzétételével összefüggésben felmerült reklámadó kötelezettségét teljesíti vagy nincs reklámadó-fizetési kötelezettsége, és o az adóalany nem igazolja, hogy az előbbi nyilatkozat kiadását a reklámadó alanyától ő vagy a reklám közzétételnek a megrendelője kérte, és o a reklámadó alanya a reklám-közzététel megrendelésének időpontjában nem szerepelt az állami adóhatóság honlapján az Ratv. 7/A. szerint közzétett nyilvántartásban. 27

28 Köszönöm szépen a figyelmet! 28

A reklámadó legfontosabb szabályai 2015.

A reklámadó legfontosabb szabályai 2015. A reklámadó legfontosabb szabályai 2015. A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.] rendelkezései értelmében 2015-ben is adóköteles a meghatározott csatornákon, felületeken közzétett reklám,

Részletesebben

A reklámadó legfontosabb szabályai 2014.

A reklámadó legfontosabb szabályai 2014. A reklámadó legfontosabb szabályai 2014. A Magyar Közlöny 82. számában 2014. június 17-én megjelent a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.], amelynek rendelkezései a 2014. évi XXXIV. törvény

Részletesebben

2014. évi XXII. törvény a reklámadóról (a módosításokkal - piros színnel jelölve - egységes szerkezetben)

2014. évi XXII. törvény a reklámadóról (a módosításokkal - piros színnel jelölve - egységes szerkezetben) 2014. évi XXII. törvény a reklámadóról (a módosításokkal - piros színnel jelölve - egységes szerkezetben) Az Országgyűlés az arányos közteherviselés elvére figyelemmel a következő törvényt alkotja: 1.

Részletesebben

2014. évi XXII. törvény. a reklámadóról. 1. Értelmező rendelkezések

2014. évi XXII. törvény. a reklámadóról. 1. Értelmező rendelkezések 2014. évi XXII. törvény a reklámadóról Az Országgyűlés az arányos közteherviselés elvére figyelemmel a következő törvényt alkotja: 1. Értelmező rendelkezések 1. E törvény alkalmazásában: 1. médiaszolgáltatás:

Részletesebben

2014. évi XXII. törvény. a reklámadóról. 1. Értelmező rendelkezések

2014. évi XXII. törvény. a reklámadóról. 1. Értelmező rendelkezések 2014. évi XXII. törvény a reklámadóról Az Országgyűlés az arányos közteherviselés elvére figyelemmel a következő törvényt alkotja: 1. Értelmező rendelkezések 1. E törvény alkalmazásában: 1. médiaszolgáltatás:

Részletesebben

2014. évi XXII. törvény a reklámadóról 1

2014. évi XXII. törvény a reklámadóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2014. évi XXII. törvény 2014. évi XXII. törvény a reklámadóról 1 2014.8.15. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék 1. Értelmező rendelkezések 1 2. Az adókötelezettség, az adóalany 1 3.

Részletesebben

A REKLÁMADÓ-TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA. Piac & Profit Konferencia 2015. június 25. dr. Szilágyi Zsuzsanna ügyvéd

A REKLÁMADÓ-TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA. Piac & Profit Konferencia 2015. június 25. dr. Szilágyi Zsuzsanna ügyvéd A REKLÁMADÓ-TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA Piac & Profit Konferencia 2015. június 25. dr. Szilágyi Zsuzsanna ügyvéd MI INDOKOLTA A TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁST? Az Európai Bizottság vizsgálatának irányai : a reklámadó törvény

Részletesebben

Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz. Kitöltésre vonatkozó általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz. Kitöltésre vonatkozó általános tudnivalók Jogszabályi háttér: Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (továbbiakban: Ratv.) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Részletesebben

j ú l i u s 7 mai fo lyó irat XI. évfolyam 7. szám 2015. július Írta: Bonácz Zsolt segédleteket

j ú l i u s 7 mai fo lyó irat XI. évfolyam 7. szám 2015. július Írta: Bonácz Zsolt segédleteket E-Adótanácsadó E-Adótanácsadó Szakmai folyóirat XI. évfolyam 7. szám 2015. július Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ELLENŐRZÉS Bankszámláról felvett pénzösszeg

Részletesebben

Ёrkezе t{ : 2014 JuN 0 2.

Ёrkezе t{ : 2014 JuN 0 2. ОАвú$gyiálés Hivatala lrcлщdnr^z аan: к,~f 2014. évi törvény а reklámadóról Ёrkezе t{ : 2014 JuN 0 2. Az Országgyűlés az arányos közteherviselés elvére figyelemmel а következő törvényt alkotja : 1. Értelmező

Részletesebben

RSM DTM Hungary Zrt. Reklámadó, különös tekintettel a szállodaipar működési sajátosságaira

RSM DTM Hungary Zrt. Reklámadó, különös tekintettel a szállodaipar működési sajátosságaira RSM DTM Hungary Zrt. Reklámadó, különös tekintettel a szállodaipar működési sajátosságaira Magyar Szállodák és Éttermek Szövetség 2014konferencia 2014.09.10. Előadó: dr. Fekete Zoltán Titusz Tartalom 1.

Részletesebben

A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (rendelkezés az adóról) 2015.

A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (rendelkezés az adóról) 2015. A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (rendelkezés az adóról) 2015. A társasági adó rendszerébe 2015. január 1-jétől bevezetett új konstrukció, a rendelkezés az adóról

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2014.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2014. A társasági adó legfontosabb szabályai 2014. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ A bevallást - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben (továbbiakban: Art.)

Részletesebben

- 1 - KITÖTLTÉSI ÚTMUTATÓ A BEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN

- 1 - KITÖTLTÉSI ÚTMUTATÓ A BEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN - 1 - KITÖTLTÉSI ÚTMUTATÓ A BEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN A bevallást az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben (továbbiakban: Art.) meghatározott

Részletesebben

A helyi iparűzési adó legfontosabb szabályai 2010-től

A helyi iparűzési adó legfontosabb szabályai 2010-től A helyi iparűzési adó legfontosabb szabályai 2010-től I. A helyi iparűzési adóval kapcsolatos hatáskörök A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló törvény 1 (a továbbiakban:

Részletesebben

Budapest, 2014. augusztus 29. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 1568 1718 II. GAZDASÁG 1719 1722

Budapest, 2014. augusztus 29. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 1568 1718 II. GAZDASÁG 1719 1722 Budapest, 2014. augusztus 29. 8. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 1568 1718 II. GAZDASÁG 1719 1722 1568 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 8. szám I. PÉNZÜGY JOGSZABÁLYOK 2014. évi XXXIV. törvény 165/2014. (VII. 17.)

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 1 AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 1 AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVBEN KEZDŐDÖTT ADÓÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVBEN KEZDŐDÖTT ADÓÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVBEN KEZDŐDÖTT ADÓÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához Az éves bevallást az adóévet követő év május 31-ig kell benyújtani és az adókülönbözetet

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási, iparűzési tevékenység. Az adó alanya a vállalkozó.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2012. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2012. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2012. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

c) A HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE

c) A HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz c) A HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Az adóbevallás benyújtására

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

Kitöltési útmutató az IPA2014 számú 2014. évi állandó jellegű helyi iparűzési tevékenység utáni adóbevallási nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató az IPA2014 számú 2014. évi állandó jellegű helyi iparűzési tevékenység utáni adóbevallási nyomtatványhoz Kitöltési útmutató az IPA2014 számú 2014. évi állandó jellegű helyi iparűzési tevékenység utáni adóbevallási nyomtatványhoz FIGYELEM! Ügyfélkapun keresztül történő benyújtásra nincs lehetőség! Bevallás

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, az egyéb önkormányzati

Részletesebben

II. A bevallási nyomtatvány egyes sorai

II. A bevallási nyomtatvány egyes sorai Kitöltési útmutató a 2006. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz I.Az iparűzési adóbevallás benyújtására kötelezettek köre Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben