A Nagy arkánum titka 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nagy arkánum titka 3"

Átírás

1 Tarot könyv 1

2 2

3 A Nagy arkánum titka 3

4 A tarot 22 nagy arkánuma a TANÍTÁS AZ EMBERRŐL. A tarot utat jelent, a Belső Fejlődés útját, az arkánum ti t- kot, ennek az útnak a rejtettségét, de egyúttal az igazi me g- fejtését is. A tarot 22 képe egy szellemi -kozmikus üzenet arról, hogy mi az Ember, és mi a magasabb célja a földi lét é- nek. 22 kép beszéli el, hogy milyen belső szellemi úton kell végighaladnunk ahhoz, hogy e célt egyszer majd elérhessük. Elsősorba n a TAROT az önismeret eszköze. Fontosabb k ü- lönböző történeti értelmezések ismereténél, az okkultisták elméleteinél az, hogy a tanácskérőnek saját gondolatai is l e- gyenek arról, hogy az egyes lapok számára mit jelentenek. Az intuitív megközelítés fontosabb, mint a t udományos i s- meretek. Régebben a Tarotot a misztérium iskolákban tanították. H i- ba, ha valaki úgy használja a Tarotot, hogy nem ismeri a ká r- tyák mély, titkos üzenetét, értelmezését, kirakási módjait. Gyakran lehet hallani, hogy valaki a nagyanyjától tanulta, van, aki a szomszéd cigányasszonytól. Ha anno ők sem t a- nulták meg helyesen, és eleve nem jól adják tovább, akkor a kártya értelmezésénél sok hiba történik, téves értelmezések hada veszi kezdetét. Korábban a misztérium tanai által a Tarotot csak a Kabbal á- val együtt tanították az arra érdemes tanítványoknak. A Kabbala újabb szintet nyit meg a Tarot értelmezésében. A Tarot nem jóskártya. Nem ad felvilágosítást arra, mi lesz a jövőben, inkább segít abban, hogy a körülmények felismer é- sével, és figyelembevételé vel meg tanuljunk önállóan dönt e- ni, és ezzel alakítani a saját sorsunkat. A tarot egyaránt tartalmazza a múltat, a jelent és a jövőt. A nagy arkánum olyan, mint egy térkép, megmutatja a lehetséges utakat, azt, hol á l- lunk éppen, honnan érkeztünk el idáig, és milyen lehetséges útvonalon érhetjük el célunkat. A kis arkánum lapjai jelz ő- táblák ezeken az utakon. Ahhoz, hogy megfelelőképpen tudjuk alkalmazni a lapokat, meg kell értenünk, hogy mindennek van oka, semmi nem v é- letlen. Az eddigi helyzetünk (még ha ezt n em is látjuk jelenleg) a múltbeli tetteink következménye, és a jövőnk a jele n- legi döntéseink eredménye lesz. Ezt nevezzük Karmának. A lapok értelmezése mindenkinek egyéni fejlettség e és bö l- csességének függvénye. Tarot meditációval az egyes lapok értelmezési köre bővül, mert a személyiség egyre többet lát meg önmagából, miáltal egyre többet képes érzékelni a tükörben is. 4

5 Nélkülözhetetlen, hogy fehér gyertyát gyújtsunk a Tarot használatakor, mert a mondás is úgy tartja: Isten nevét szádra ne vedd, míg nem gyújtottál tüzet! A Tarot pedig avatott ember kezében Isten üzenete és tan á- csai! A Tarot Atlantiszról származik, 22 szimbólumot tartalm a- zott, melyek a beavatási utakat jelképezték. Később kibővült, így ma egy pakli 78 lapot tartalmaz. Az útmutatáshoz 22 lapot használunk. A Tarot jelentése, megnyílni, hogy valami harmóniába kerü l- jön. Az Életfán lévő minden erő egy élő szimbólum, amely lét e- zik, és aktív hatással van az életünkre. A Világegyetemben semmi sem létezhet anélkül, hogy valami másra ne lenne h a- tással. A benne rejtőző erők és energiák megtestesítik az Univerzum egyes fejlődési szféráit és a magasabb rendű T u- dat és energia egymásra épülő szintjeit. A különböző Szfér á- kat huszonkettő vonal, út, ösvény kapcsolja egymáshoz. Ez a Tarot. Milyen kártyát vegyek? Ha tanulni szeretnénk mindenféleképpen klasszikus elem e- ket hordozót válasszunk, mely hűen tükrözi a Tarot ősiségét, szimbólumrendszerét, bölcsességét. Gyöny örűek a különböző herbál, rúna, sámán Tarot-ok, ám szegmensek, hiszen egye t- len rováson kereszt ül nem lehet értelmezni annyi szimból u- mot, mint például a Rider Tarot -nál. A tanításra legalkalmasabbnak ezt a kártyát tartom. Ábrázolás módja közel van j e- lenkorunkhoz, szinte minden egyetemes jelképet tartalmaz, a jelenetek könnyen értelmezhetőek, szinte vulgárisak, és ami számomra rendkívül fontos szempont, figurái kedvesek és mosolygósak. Sajnos sokan úgy vetnek kártyát, hogy gyakorlatilag ítéletet mondanak a tanácsot kérő felett. Nem ez a dolgunk, hanem az, hogy utat mutassunk. Látjuk, hogy jelenlegi h elyzetből fakadóan mi fog történni? Ha kedvezőtlen végkifejletet l á- tunk, akkor hagyjuk annyiban a dolgot? Közöljük az ere d- ményt a kérdezővel és engedjük útjára? Nem. Kötelességünk több utat mutatni, rávilágítani számára eddig rejtett helyz e- tekre. Negatív végkifejlet esetén mindig kérdezzük meg az égieket a lapok segítségével, hogy tudunk -e változtatni, ha igen, nézzünk meg egy másik utat is, mely kellemesebb vé g- kifejlettel zárulhat. Ehhez természetesen a kérdezőnek is 5

6 tenni kell valami. Hogy mit kell máskép p cselekednie, gondolnia, abban tudunk igazán segíteni. A döntést, hogy melyik utat választja, azt már nem vehetjük el a kérdezőtől. Neki kell az utak közül kiválasztania a sz á- mára legkedvezőbbet, mi esetleg csak javaslatot tehetünk. 6

7 Az Életfához tartozó négy világ és azon belül lévő hét szint Erő nevei és hozzá rendelt tulajdonságaik. Acilut, az első világ: 1. szefira: KETER Legmagasabb hatalom A Szellem világa, Istennév: EHEIHEH Ő az ősállapot, a Semmi, a Tiszta Világosság tu datának a szintje. Az Én. Az Első sík. A legbelsőbb temploma, korona. Színe: Fehér Kether, kapcsolat Istennel, fehér, összegző, tisztaság, árta t- lanság, tisztalelkűség, egyenesség, harmónia, megbékélés, béke, teljesség, becsületesség, tudatosság. Hangja: B Hozzá rendelt bolygó: Plútó A szellem szintje. 1. Arkangyal: METATRON Az összes angyali lény közül a leghatalmasabb. Feladata, hogy erőt adjon az emberiségnek. 1. Angyal: CHAIOT HA KADESH Más néven az Élő Szent Teremtmények rendje. Ők a szeretet, a fény, a tűz angyalai. Úgy is emlegetik őket néha, hogy Szerafim, Szeráfok. Feladatuk: segítik az ember személyes fejlődését. A KETER SZEFIRÁVAL való kommunikálás nagyobb kreativitást, i n- formációt ad a végső célról, és belső lelki adományok felid é- zéséhez és megszerzéséhez vezet. 7

8 Brijah, a második világ: 2. szefira: HOKMA Abszolút bölcsesség A Gondolat világa, Istennév: JAH JEHOVAH A mennyei szférák, szellemi akarat, cél, bölcsesség. Önfelá l- dozás. A második sík. A bölcsesség világának legtisztább formáját jelenti. Itt találhatók a csillagok, mennyek, am e- lyek megtapasztalása által magukat a csillagokat is elérhe t- jük. Színe: Gyöngyszürke Chokmah, az inspiráció székhelye, szürke, tétlenség, közöny, elszakadás, meghatározhatatlanság, alázatossá g, szegénység, szomorúság. A cél és a kezdeményezőerő titkainak felfedése, a bölcsesség gyarapítása, az egyetemes terv e világban való megnyilvánulásának felismerése. Hozzárendelt bolygó: URÁNUSZ Hangja: A 2. Arkangyal: RATZIEL A rejtett dolgok tudásának hercege. Feladata, hogy elvezesse az embert a magasabb rendű bölcsességhez, hogy értsük a világegyetem működését. 2. Angyal: AUPHANIM Az örvénylő erők angyali rendje. Feladatuk, hogy hozzásegí t- senek ahhoz a szellemi tapasztalathoz, hogyan találkozh a- tunk ISTENNEL. 3. szefira: BINA Végtelen értelem A Gondolat világa Istennév: JEHOVAH ELOHIM Az isteni megnyilatkozás, mely felfedi az Élet és a Teremtés tökéletességét. A szellemi szeretet. A második sík. A nagy tenger. Tudat. Az ételem, megértés, csendesség, k apzsiság. A szellem szintje. 8

9 Színe: Fekete. Binah, az a hely, ahol a tapasztalat, a tudás és az információ egybeolvad, fekete, mélység, komolyság, szigorúság, titok. A csend és a titoktartás titkainak felfedése, a megértés gyar a- pítása, annak felismerése, hogy mindennel egy. Hangja: A Hozzárendelt bolygó: NEPTUNUSZ 3. Arkangyal: ZAPKIEL Ő a gonosz elleni harc hercege. A segítségével megérthetjük azokat a dolgokat, melyekkel szembesülni fog unk, amelye k- kel meg kell küzdenünk. Megtanít arra, hogyan legyünk ú rrá rajtuk. Ő őrzi az Akasha-krónikát. 3. Angyal: ARALIM Erősek és hatalmasak. Életünk küzdelmes harcaiban segít e- nek, mindenben jelen vannak, ami az Anyaföldön van fűben, fában, orvosságban. Segítenek az Anyafölddel bizalmas ka p- csolatot kialakítani. 4. szefira: HESZED Jóság A Gondolat világa Istennév: EL A Mindenható. Birodalmára a dicsőség, a kellem ragyogás, és a pompajellemző. Itt található a könyörület, az eng ede l- messég, a büszkeség, és a képmutatás tulajdonsága. A ha r- madik sík. A lélek szintje. Színe: kék Chesed, a feltétel nélküli szeretet és megbocsátás székhelye, kék, mennyei boltozat, szemlélődés, kegyelem, hűség, hit, lélek, gyengédség, jóság, érzékenység, érzelem, kötődés, id e- ális létezés. Hangja: G Hozzá rendelt bolygó: JUPITER 4. Arkangyal: ZADKIEL 9

10 A kegyelem a jótékonyság hercege. A keleti szél kapujának az őrzője. Ő volt Ábrahám őrangyala. 4. Angyal: KASMALIM A ragyogó angyali rendhez tartozó Saszmalimokon keresztül nyilvánítja ki akaratát az Isten az embereknek, és az egész világnak. 5. szefira: GEBURA Igazságosság, szigorúság A Gondolat világa Istennév: ELOHIM GEBOR A MINDENHATÓ ISTEN. A csaták ura. A gonosz ítélője és bosszúja. Ő az, akinek lépései villámokat és lángnyelveket szórnak. Eltörli a hatalmat, és utat nyit az új világrend felé. A szigorúság a hatalom és az erő szintje. A bátorság és k e- gyetlenség tulajdonsága. A negyedik sík. A hatalom templ o- ma a lélek szintje. Segít a régit eltörölni az újat, felfedezni. Színe: piros Geburah, a fegyelem és tisztánlátás székhelye, vörös, vér, életerő, princípium, aktivitás, hév, spirituális tűz, szerelem, bátorság, elvonulás. Hangja: F Hozzárendelt bolygó: MARS 5. Arkangyal: KAMAEL Az erő és a bátorság hercege. Megvédi a gyengéket és azokat, akikkel igazságtalanul bántak. 5. Angyal: SZERAFIM A Szeráfokat néha hatalomnak is nevezik. Ők vigyázzák az ártó gonosz szándék beteljesülését az életünk folyamán, ha bántani akarnának minket. 10

11 6. szefira: TIFERET Szépség A Gondolat világa Istennév: JEHOVAH ALOAH VA-DAATH A tudás és bölcsesség ura. EZ a hely az emberi fejlődés csúcspontja. Itt futnak össze a Szefirákat összekötő ösv é- nyek. A térkép központja. A gyógyítás a tanulás a bőség h e- lye. A lélek szintje. A lélek helye. Központ. A negyedik szint. A szépség megismerése. Színe: Aranysárga Tifereth, az igaz én székhelye, arany, intellektuális tökély, a szellem kincsei, vitathatatlan igazságok, elpusztíthatatlan javak. Hangja: F Hozzárendelt bolygó: NAP 6. Arkangyal: RAPHAEL A tisztaság, a szépség, a gyógyítás, és az élet angyala, aki segítséget nyújt a gyógyító jellegű energiák kiválasztásában és hasznosításában. Úgy is nevezik az isteni gyógyító. 6. Angyal: MALACHIM Ők az angyali királyok. Legfőbb feladatuk az, hogy a Földön és az emberek életében csodákat hajtsanak végre. Yetzirah, a harmadik világ: 7. szefira: NECA Győzelem Az Érzés világa Istennév: JEHOVAH TZABAOT Ő a seregek ura. Az érzelmek világába vezet, megérthetjük az emberi kapcsolatok, a szerelem, és a művészetek világát. Itt erősödik, fejlődik ki az inspiráció, ihlet, sugallat, kreatív képesség, alkotóerő és az önzetlenség. Ez a szépség kertje. É r- zések győzelem helye. A lélek szintje. Színe: zöld 11

12 Netzah, az ösztön és nemiség székhelye, zöld, vegetáció, életnedv, cselekvő tüzet tápláló víz, bujaság, bágyadtság, lustaság. Hangja: E Hozzá rendelt bolygó: VÉNUSZ. 7. Arkangyal: HANIEL Ő a szerelem és egyetértés főangyala, valamint a művészetek patrónusa. 7. Angyal: ELOHIM ISTENT-ISTENNŐT jelent. Az embert arra késztették, hogy létre hozza azokat az Istenségeket, akik a vallásokat és a mitológiákat benépesítették. A vallások fővédelmezői az emb e- riség vezetőinek a lépéseit vigyázzák. Elohim a Hazavezetés angyala, az elhunytak lelkét vezeti a Fénybe. 8. szefira: HOD Örökkévalóság Az Érzés világa Istennév: ELOHIM TZABAOT Ő a seregek ura. Bölcsességben egyetértésben uralja a vilá g- egyetemet. Itt tehetjük teljessé a tanulást, a kommunikációt Megtanulhatjuk a kereskedelmet, a szerződéskötéseket, a v a- rázslást, a materializálást, és a dematerializálást. A Seregek Ura ellenőrzi a világ tudományos fejlődését. A lélek szintje Az igézetek háza. A gondolatok, a pompa, az igazság, és a becstelenség helye. Színe: narancs Hod, az információk és kommunikáció székhelye, narancs, láng, materiális tűz, vehemencia, szenvedély, szilaj, ke gyetlenség ösztöne, egoizmus, cselekvési vágy. Hangja: D Hozzárendelt bolygó: MERKÚR 8. Arkangyal: MICHAEL 12

13 Ő a ragyogás és a bölcsesség herc ege, valamint a nagy v é- delmező. Őt tartják a MERKÚR lelkének. Ő adja a türelem ajándékait. Veszélyben MIHÁLY, mind g mellettünk áll. 8. Angyal: BENI ELOHIM Ők az ISTEN fiai. Feladatuk, hogy az isteni tudást az emberi értelem megnövelésével eljuttassák az emberekhez. ISTEN megismerésére ösztönöznek. 9. szefira: JESZÓD Termékenység Az Érzés világa Istennév: SHADDAI EL CHAI Ő a MINDENHATÓ ÉLŐ ISTEN. Itt megismerhetjük az ok - okozati rendszer összefüggéseit. Erősödik a függetlenség a dolgok ismeretében. Kifejlődik az inspiráció és egy mag a- sabb rendű szellemiség. A hatodik sík. Függetlenség. A ti t- kos völgy. Az érzés világa. Színe: Ibolya szín Jeszód, az emberi egónak és az álarcnak a székhelye, melyet a nyilvánosság előtt viselünk, lila, indigó, intellektualitás, felfogókészség, miszticizmus, tanítás, az ész és érzelem ö szszeegyeztetése, meditáció, tapasztalat, tudás. Hangja: C Hozzárendelt bolygó: HOLD 9. Arkangyal: GÁBRIEL Ő az igazság angyala és a paradicsom őrzőjének a feje. Innen vezet az út az összes többi Szefirához tudatszintekhez. Ez a remény adománya, hogy mindig megmaradjon a hitünk. 9. Angyal: KERUBIM Ők a fény és a dicsőség angyalai, valamint a mennyei fe l- jegyzések őrzői. Ezek tartalmazzák az összes információt, a múlt, a jelen, és a jövő embereiről valamint a történésekről. 13

14 Aszijah, a negyedik világ: 10. szefira: MALKUT Valóság A Vágyak világa Istennév: ADONAI HA ARETZ Ő a Föld ura, a látható Univerzum. Az emberiség birodalm á- nak ISTENE, aki a legközvetlenebb hatást fejti ki fizikai él e- tünkre. Megtanulhatjuk, hogy mi a jó és mi a rossz, merre menjünk és merre ne, mikor dolgozzunk, és mikor pihe n- jünk. Itt találhatók a tunyaság és kapzsiság bűnei. Sok -sok tapasztalási lehetőség a fejlődésre. Felfedezhető itt az Un i- verzum és a Világ működése. A gyönyörök mezeje. A test az érzetek, a felismerés, a kapzsiság, és a vágyak világa. A sz e- mélyiség szintje. A földi királyság. A hetedik sík. Színe: olajzöld, vöröses barna, citromsárga, fekete. Malkut, a fizikai valóság és a tervek végrehajtásának székh e- lye, zöld, sárga, vörös, barna, fekete. Vegetáció, életnedv, cselekvő tüzet tápláló víz, bujaság, bágyadtság, lustaság, fényes sug árzás, objektív megnyilvánulás, test, rögzítés, stab i- litás, aratás, méz, munka révén meg szerzett javak, vér, élt e- tő princípium, aktivitás, hév, spirituális tűz, szerelem, b á- torság, elvonulás, fa, túlélés, tradíció, babona, koncentráci ó, elszigeteltség, fenntartás, diszkréció, mélység, komolyság, szigorúság, titok. Hangja: A Hozzárendelt bolygó: FÖLD 10. Arkangyal: SZANDALFON Őt az imádkozók hercegének nevezzük. Közvetíti és viszi az emberek imáit a Királyok Királya elébe. Segítségével dől el, hogy mi lesz a születendő embrió neme. Rajta keresztül lehet kapcsolatba lépni Metatron arkangyallal és a Szentlélekkel. 10. Angyal: ASIM Ők a Tűz lángjai és lelkei, azok a Szentek, akik a legszor o- sabb kapcsolatban vannak a Földdel. Az Áldott Lé lek rendjébe tartoznak. 14

15 Az Életfának van egy másik, 3 világ felosztása Gondolat világa Keter, Hokma, Bina Érzelmi világa Hokma, Gebura, Tiferet Anyag világa Neca, Hod, Jeszód, Malkut 15

16 Tarot kártyák avatása Pentagram alakzatban teszem le, Bal alsó Föld, felette Levegő, fent középen csengő, jobbra fent víz, jobbra lent Tűz. A föld nél kezdem az avatást, áthúzom a paklit felette, majd Éter, itt megcsengetem a kiscse n- gőt, Tűz, áthúzom a gyertya felett, majd Levegő felett, Víz felett, és ismét a Földhöz húzom a lapokat. A Földnél só helyett használhatsz kristályt. (hegyikristály, ametiszt, stb ) 16

17 A kártyák 17

18 0. A Bolond A spontán tüzes tudati energia. Az út Kether-Plútó és Chokmah-Uránusz között. Az út Isten és a bölcsesség között. A gyermek archetípusa. Azt jelenti, hogy a szabad akarata révén a rendből kihullott ember mindentől szabad. Aki ebben a minőségben van, rendelkezik a tökéletes újrakezdés lehetőségével. Árnyoldala; a felelőtlenség. Ellenpólusa: a káosz és a kudarc. 18

19 Minden nyitott, minden lehetséges, semmi nincs eldöntve. Istenbizalom. Ideges, kritikus emberek. Spontán tüzes tudati energia vezérli őket. Kész vagy az újrakezdésre, talán a minőségi változásokra is. Engedd el magad, rugaszkodj el akkor is, ha a félelem újra és újra megpróbál visszatartani. Bízz szíved szavában. Nyitottság, bizalom, kockázatvállalás, hűség önmagunkhoz, szabadság, függetlenség, kreativitás, teljesítőképesség, u g- rásszerű fejlődés, a szív szavának követése. Figyelj a dolg a- idra, nézz mögé az eseményeknek. Kalandos kutatás, lelkesedés, ösztönösség, választható lehetőségek, vágy, kielégülés, merészség. A mások iránti érz é- kenység hiánya. Állandó szórakozottság. Zaklatottság, me g- gondolatlanság. A részletek figyelmen kívül hagyása. Ére t- lenség, naivitás, akaratgyengeség. A Bolond egy új életciklust szimbolizál. Megva nnak az adottságai és a belső energiája ahhoz, hogy megmutassa magát, ha eszközt és módot talál az önkifejezésre. Lelkesen várja, hogy új tapasztalatok és élmények érjék. Elfogulatlanul v á- laszt a több lehetséges út közül, de valószínűleg hiányzik b e- lőle a józan ítélőképesség, és hajlamos arra, hogy ösztön ö- sen, megfontoltság nélkül cselekedjen. Asztrológia Uránusz, a különcség, az eredetiség, az anarchia bolygója. 0. A Bolond meditációja Helyezkedj el kényelmesen, lazán. Vedd a kezedbe a Bolond lapját, és alaposan nézd meg. Figyelj meg minden részletet, színt, hogyan hat rád. Ha ezzel megvagy, hunyd be a szemed, és lazíts. A teljes talpad érintse a földet, a kezeid helyezd a combodra tenyérrel felfelé. Vegyél mély levegőt, majd lassan fújd ki. Engedj el minden feszültséget, mindent, ami zavar. Lassan, nyugodtan lélegezz. Egy folyosón találod magad, melyen egy ajtó van. Indulj el az ajtó irányába. Ahogy közelebb érsz az ajtóhoz, látod, hogy az ajtón egy tarot lap van, a Bolond. Nyisd ki, és lépj be az eseményekbe. Mindenre figyelj, a színekre, mit érzel a ruh á- jával kapcsolatban, mi van a kezében, mit szimbolizál, m i- lyen a környezete. Hagyd, hogy hasson rád.. 19

20 Ha úgy érzed, nincs több mondanivalója számodra a B o- londnak, lépj ki az ajtón, amelyiken bementél. Egy újabb ajtót pillantasz meg, amely vonzza a tekinteted. Indulj el. Ezen az ajtón feliratot látsz: Keter. Lépj be rajta. Egy fehér helyre érsz, mely fényes, fehéren csillogó, és kellemes érzé s- sel tölt el. Tudod, hogy ez a csillogó fehér szefira az Élet fa koronája. Kether, kapcsolat Istennel, fehér, összegző, tisztaság, árta t- lanság, tisztalelkűség, egyenesség, harmónia, megbékélés, béke, teljesség, becsületesség, tudatosság. Az egység és az egyesülés titkainak felfedése, a belső tarta l- mak felkutatása, a szellemi energia felerősítése és az isteni ihlet feltárulása. Most vibráld a Keter Istennevét: Eheieh. Vibráld többször, hogy a név energiája, rezgése hasson rád. Add át magad e n- nek az isteni energiának, minden sejtedbe beivódik, mindent jótékonyan átjár, beragyog. Egész tested kisugározza a f é- nyes, fehér szint. Ő az ősállapot, a semmi, a Tiszta Világo s- ság Tudatának szintje. Most vibráld Keter Arkangyalának nevét: Metatron. Vibráld többször, hagyd, hogy Metatron energiája hasson rád. Mi n- den sejted átjárja, beléd ivódik az ereje, energiája.. Az összes angyali lény közül a leghatalmasabb. Feladata, hogy ERŐT adjon az emberiségnek. Most vibráld az Angyal nevet: Chaiot Ha Kadesh. Vibráld többször, hogy az angyal rend energiája hasson rád, átjárja minden sejted Más néven ők az Élő Szent Teremtmények rendje. Ők a sz e- retet, a fény, a tűz angyalai. Úgy is emlegetik őket, hogy SZERAFIM. Feladatuk: segítik az ember személyes fejlődését. A KETER SZEFIRÁVAL való kommunikálás nagyobb kreativitást, i n- formációt ad a végső célról, és belső lelki adományok felid é- zéséhez és megszerzéséhez vezet. Keter szefirának Plútó a bolygója. Vibráld a Plútó nevét, többször egymás után. Hagyd, hogy hasson rád. Figyelj a bolygó rezgésére, hangjára, mély búgására. A mély és titkos át alakulásokra és az újjászületési folyam a- tokra utal. Az új előtt út nyílik. A lassú pusztulásból nyert 20

21 energiákat az új megvalósítására használja fel. Az élet kö r- forgása, halál és újjászületés. A rombolás és az építés örökre összekötve együtt jár. Kether gyógyprincípiuma: Én vagyok az élet koronája, egés z- séges és teljes vagyok. Lassan engedd el magadból Keter szefira erejét, rezgését. Hagyd távolodni.. Menj vissza az ajtóhoz, amelyen beléptél Keterbe, lépj ki ra j- ta, és csukd be. Ismét a folyosón találod magad. Egy újabb ajtót pillantasz meg, mely vonzza a tekinteted. Menj közelebb. Egy feliratot látsz az ajtón, Chokma. Menj be az ajtón a Chokma szefira területére. Ragyogó szürke helyre érsz, mely jótékonyan hat rád. Ez a ragyogó szürke megnyugtat, kellemes érzéssel tölt el. Egész tested kisugározza ezt a ragyogó szürke szint. Ez a ragyogó szürke szefira a Bölcsesség szefirája. Chokmah, az inspiráció székhelye, szürke, tétlenség, közöny, elszakadás, meghatározhatatlanság, alázatosság, szegénység, szomorúság. A cél és a kezdeményezőerő titkainak felf e- dése, a bölcsesség gyarapítása, az egyetemes terv e világban való megnyilvánulásának felismerése. Most vibráld Chokma Istennevét: Jah Jehovah. Vibráld többször, hogy a név energiája, rezgése hasson rád. Add át magad ennek az isteni energiának, minden sejtedbe beivódik, mindent jótékonyan átjár, beragyog. Egész tested kisugározza ezt a fényes, szürke szint. A mennyei szférák, szellemi akarat, cél, bölcsesség. Önfelá l- dozás. Most vibráld Chokma Arkangyal nevét : Ratziel Vibráld többször, hagyd, hogy Ratziel energiája hasson rád. Minden sejted átjárja, beléd ivódik az ereje, energiája.. A rejtett dolgok tudásának hercege. Feladata, hogy e lvezesse az embert a magasabb rendű bölcsességhez, hogy értsük a világegyetem működését. Most vibráld Chokma Angyal nevét: Ophanim 21

22 Vibráld többször, hagyd, hogy Ophanim energiája hasson rád. Minden sejted átjárja, beléd ivódik az ereje, energi á- ja.. Az örvénylő erők angyali rendje. Feladatuk, hogy hozzásegí t- senek ahhoz a szellemi tapasztalathoz, hogyan találkozh a- tunk ISTENNEL. Chokma szefirának Uránusz a bolyg ója. Vibráld Uránusz n e- vét, többször egymás után. Hagyd, hogy hasson rád. Figyelj a bolygó rezgésére, hangjára, mély búgására. A földi, materiális jellegű dolgokon való túllépést jelöli, ez e- ket új megvilágításba helyezi azzal a céllal, hogy egy trans z- cendens új rend valósuljon meg. Utal a lehetetlen megvalós í- tásának vágyára. A felsőbbrendű gondolat ok távlata a részletek, a személyiség és az én mellőzéséhez vezet. Chokma gyógyprincípiuma: Bennem van a bölcsesség forr á- sa, én tudok, és bölcs vagyok. Lassan engedd el magadból Chokma szefira erejét, rezgését. Hagyd távolodni.. Menj vissza az ajtóhoz, amelyen beléptél Chokmába, lépj ki rajta, és csukd be. Mozgasd meg az ujjaid, nyújtózz egyet, és nyisd ki a szemed. Egy alak vándorbottal a kezében, nem törődve semmilyen veszéllyel, könnyelműen nagy reményekkel áb rándosan halad az útján, észre sem veszi, hogy a szakadék széléhez ért, hiába figyelmezteti a mellette álló fehér kutya. Ez a lap arra figyelmeztet, hogy döntéseinket, terveinket jól gon doljuk át, nehogy a szakadékba zuhanjunk. Valaminek a kezdete, új lehetőségek, kezdemé nyezés, őrült szenv edély, megszállottság, mánia, ostobaság, önkí vület, nevetséges cselekedet vagy kiadás, ígéretekbe nem tartása. A BOLOND lapja a gondtalan szórakozást, az élet vidám o l- dalát mutatja, de a kötelezettségek kerülését is. Nincs t a- pasztalatod a témában, de jól érzed magad. Mentálisan a legmagasabb, fizikailag a legalacsonyabb rendű kártya. Mint zéró: a meg nem nyilatkozott istenség, a Tao, a Nirvána, a Paralaja és a bardo emblémája. A fizikai síkon azonban a szenvedélyektől elvakult, szakadék felé sodródó bolondot jelenti. 22

23 A bolond mögött csaholó kutya: a szenvedély tragikomédiája, de a megtisztítatlan Prima Matériát, az önmagában teh e- tetlen anyagot is szimbolizálja. A bolond: a szabad ember. Karmikus kötések még nem kén y- szerítik. Ezért hiszik a bölcset is bolondnak. Az egyik mi n- den tapasztalaton innen, a másik minden tapasztalaton túl vált világtól, embertől, formáktól, konzekvenciáktól és halá l- félelemtől függetlenné. A bolond nem gondol a jövőre, és nem törődik a múlttal, a pillanat gyönyörétől mámorosan az égre tekintve és dalolva lép le a szakadékba. A bölcs szintén nem gondol a jövőjére és a múltjában sem időzik, hanem az örök jelenben, égre tekintve, a magasabb tudatállapot eks z- tázisában engedi át a múlandó anyagot a mulandóságnak. AZ ÚJ EMBER [A Bolond, A Vándor - A Felfedező] Mintegy a világ végén, az Óperenciás Tengeren is túli tájon könnyedén lépked egy fiatalember. Céltudatosan siet val a- merre. A bal vállán egy Boton tartva a Batyuját viszi, de a jobb kezében is - egyes tarot-képeken rügyező vagy virágzó, tehát élő - Botot fog, a hosszú vándorutak e jól ismert kellékét. Mögötte egy Kutya fut ugatva és megpróbál beleharapni az igyekvő ember lábába, de csak a nadrágját éri el és azt szaggatja. A fiú azonban rá sem hederít, nem törődik a t á- madóval, hanem halad magabiztosan. Éppen előtte véget ér az Út, és már a Szakadék fölé emeli is az egyik lábát. A fejét feltartja és a Szakadék fölé néz, nem bele. Mintha látna v a- lamit a távolban, ami hívogatná, és amit ő maga köszöntene. A Régi Kozmosz minden értékét megszerezte az Ember (ott van a vállára vetett Batyujában). Maga a Régi Kozmosz a K u- tya, amely már mögötte van, és nem érti, hogy hová megy tovább az Ember. Féltőn, avagy erőszakkal vissza akarja ta r- tani az Embert attól, hogy elhagyja a régi (az eddigi) világot. De az Ember nézőpontja feljebb van már, mint a Kutyáé, a Régi Világé. Olyan Új Létet lát a távolban, amit csak ő lát egyedül. Az Ember biztosan lépked előrefelé, már nem keres, hanem tudja, hogy merre kell mennie. Megtalálta a lét Új Értelmét. Belelép a Szakadékba = az Új Világba. Ez csak a Régi Világ számára Szakadék, valami Nem -létező, mert a Régi Világ nem látja, és nem tud róla. De az Em ber a Szakadékba nem belezuhan, hanem ott valami szilárdra lép. Csak az Ember számára, az ő tudata számára létezik ez az új szilárdság, a lét Új Alapja, ami mag ában az EMBERBEN t a- lálható. Az Ember e művével a Szellemi Világ egy Új Teremtője lett. Ő a 10. hierarchia. Beleviszi a Szabadság ot a kozmikus Szükségszerűségbe, beleárasztja a Személyes Egyénlétet a személytelen, individualizálatlan Össz-létbe. Ő maga 23

24 önmaga forrása. Céljait maga tűzi ki, tetteit maga hajtja vé g- re, eszméi, értékei belőle fakadnak. Az Ember már individuálisan valósítja meg az Isteni Mivoltot, azt, amit Isten önmagában, az ő végtelen léptékeiben él át. Ezzel egy Új Kozmosz, egy ÚJ VILÁG felépítésébe kezd Istennel! Csak ők ketten tudják, hogy valójában miről van szó, hogy a létnek mi az Új Célja. És most már megfordítva, az EMBER válik a Régi Világ, az eddigi Kozmosz mintájává, példaadójává, ő s- elvévé. Őt fogja követni a Régi Világ. A z Ember lett a Kozmosz Új Beavatója! Istenhez hasonlatossá vált, Isten-tudat van benne: Isten-felelősség a Világ iránt. És egész fejlődése mit szolgált, mit tesz még élőbbé, még erősebbé a Lét - egészben? - A SZERETETET... MOTÍVUM-LEÍRÁS: Az elfogulatlan, terhektől mentes és ártatlan embergyerek új lehetőségek kezdetén; a még önt u- datlan és önmagában boldog ember. A Bolond alakja a középkorban különleges szerepet kapott: a társadalmon kívül állt, és ezáltal minden körhöz nyílt hozz á- férési lehetősége volt. Különleges helyze téből adódóan lehetősége nyílt arra, hogy szóvirágok nélkül, kendőzetlenül b e- széljen, anélkül, hogy ezért elmarasztalták volna: személytelen ember volt, majdnem olyan, mint egy kutya vagy öleb, és mint ilyet nem lehetett komolyan venni. A dolgok szinte gyermeki-ártatlan, ugyanakkor közvetlen meglátásával, szemléletével rátapintott az igazságra. A Tarot-ban a Bolond látszólag gondtalanul vándorol a v i- lágban, hiszen nincse nek kötöttségei, szabad, nyílt és kívá n- csi. A Bolond szűkebb értele mben nem tart szem előtt me g- határozott célt, és amíg jól megy a sora, együtt úszik az árral az életben. Eközben belső világát kimondott ősbizalom és optimizmus jellemzi. Sok eleven séget hoz a világba és magának a létezésnek örül. Minden gondtalansága és könnyedsége mellett azonban ösztönösen megérzi a gyanús helyzet e- ket és többnyire ki is tudja vonni magát ezek alól. Lefegyve r- ző nyíltságával és közvetlen látásmódjával gyor san fel tudja oldani a helyzetek feszültségét, mégpedig anélkül, hogy v a- lakit megbántana vagy sértene, még akkor is, ha a szembe n- álló fél valamely fájó pontjára tapint. A maga módján a Bolond ráadásul beavatott is, anélkül azonban, hogy ennek tu datában lenne. Csak amikor tudat o- sabbá kezd válni, akkor kell még eg yszer a beava tást fáradságosan meg szereznie. Azok az ö sszefüggések, amelyek sz á- mára addig ma gától értetődőek voltak, most sokkal összete t- tebbnek tűnnek. Most már tudja, hogy követhet cl hibákat, és ezzel elvesztette elfogulatlanságát az elővigyázatosság és figyelmesség javára. 24

25 A 22 Nagy Arkánum ciklusában ez a kép a spontán újrake z- dést fejezi ki. HAGYOMÁNYOS ÉRTELMEZÉS: Elfogulatlanság, spontaneitás: pozitív, idealisztikus hajtóerő; nem konvencionális, de közvetlen és lefegyverző nyíltság; nyílt ár tatlanság, őszint e- ség; ősbizalom és optimizmus. GYAKORLATI ÉRTELMEZÉS: Egy spontán szituáció vagy találkozás teljesen új lehetőségeket nyit meg az Ön számára. Maradjon belülről nyitott, őszinte és fesz telen. Ha belül p o- zitív impulzust érez, kövesse azt, és abban bízva, hogy a megfelelő dolog fog eszébe jutni, egyszerűen, spontán m ó- don csak vegye kézbe a füzetet. Most vagy soha leplezheti le magát a Bolond, mint Mágus, aki a kínálkozó esélyt meg is ragadja. Máskülönben aligha marad más hátra, mint hogy nyitott maradjon egy új, és hasonló szituáció számára. A kártya azt mutatja, hogy ily enkor mindenfele tervezés félr e- vezető, mivel csak félreirányítja a tekintetet arra a dologra vonatkozóan, amely az út szélén vár az emberre - és ez pozitív meglepetés lehet. Ha már most beállítja magát arra a d o- logra, a legfontosabbat bizony el fog ja mulasztani. Felejtsen el mindenféle várakozó magatartást, és maradjon nyitott a spontán fejleményekre. A Bo lond hagyja, hogy a dolg ok tö r- ténjenek vele és nyitott szívvel fogadja azokat. A SZITUÁCIÓ IRÁNYA: Egy meglepő szituáció valami te l- jesen újat fog meg. Általános jelentés: Bátran táncolj a szakadék szélén! Csak tedd a dolgodat, ne foglalkozz előítéletekkel! Tedd m a- gad túl a világi hívságokon, hiszen vannak nemesebb célok is az életben. Vesd el gondolataidat, előbb-utóbb kicsírázik az elvetett mag. Hallgass megérzéseidre, ösztöneidre, tedd azt, ami szívedből szól. Ez ügyben lesz támogatód, hűséges társad, akinek a vélem é- nyére, megérzéseire figyelj oda. A Bolond száma a 0, mely sehova nem sorolható, más, mint a többi, különleges. Vezérszavak: nemes c élok, gondtalanság, ártatlanság, tis z- taság, nyitottság. A Bolond hasonlóan a Világhoz szintén egyfajta állapotot j e- löl, melyet mindannyian szeretnénk elérni. Túllépni az 25

Az életfa 32 bölcsességének intelligenciája a 10 szefira és a 22 Nagyarkánum intelligenciája

Az életfa 32 bölcsességének intelligenciája a 10 szefira és a 22 Nagyarkánum intelligenciája Részlet a készülő A Tarot 88 útja című könyvből (még 1-2 év) A Kabbalisztikus Tarotnak 88 útja van, nem 78. A fán lévő 10 szefirát is útnak tekintjük. Mikor egy tarot lapot kiraksz, fontos, hogy az melyik

Részletesebben

Angyal Mágia. Az egyik módja, hogy kívánságainkat, üzeneteinket kiküldjük az univerzumba, illetve angyalaink segítségét kérjük, gyertyamágia.

Angyal Mágia. Az egyik módja, hogy kívánságainkat, üzeneteinket kiküldjük az univerzumba, illetve angyalaink segítségét kérjük, gyertyamágia. Angyal Mágia Az egyik módja, hogy kívánságainkat, üzeneteinket kiküldjük az univerzumba, illetve angyalaink segítségét kérjük, gyertyamágia. A szertarta s menete: 1. Válassz egy szép gyertyát magadnak,

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Rider Waite Tarot kártya általános szimbólumai. Bolond

Rider Waite Tarot kártya általános szimbólumai. Bolond Szepes Mária Rider Waite Tarot kártya általános szimbólumai - Nagy Arkanum - Bolond Mentálisan a legmagasabb, fizikailag a legalacsonyabb rendő kártya. Mint zéró: a meg nem nyilatkozott istenség, a Tao,

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András Joachim Meyer A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Bot Fordította: Berki András A botról Az ötödik, és egyben utolsó fejezete ennek a könyvnek, amiben elmagyarázom és röviden

Részletesebben

Rudolf Steiner. Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban

Rudolf Steiner. Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Rudolf Steiner Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Rudolf Steiner Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Állatöv, planéták és kozmosz 10 előadás Düsseldorf, 1909.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

FORGÓ ANI NUMEROLÓGIAI ELEMZÉS. [ügyfél neve] részére

FORGÓ ANI NUMEROLÓGIAI ELEMZÉS. [ügyfél neve] részére FORGÓ ANI NUMEROLÓGIAI ELEMZÉS [ügyfél neve] részére 1 NUMEROLÓGIAI ELEMZÉS [ügyfél neve] részére Tartalom 1. ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATOK 3 2. BEVEZETÉS 4 3. AZ IRÁNYÍTÓ FAKTOR (X) 5 4. A 13-AS KARMIKUS SZÁM

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

Tarot tananyagot összeállította: Tóthné Pető Mó nika 2014. év. Tarot

Tarot tananyagot összeállította: Tóthné Pető Mó nika 2014. év. Tarot Tarot A Tarot nem jóslás. Mire jó: Problémákat felismerni és a megoldáshoz utat mutatni. Döntésben segítséget nyújtani. A múltban és a jövőben való tájékozódást segíteni. A Tarot nem más, mint az időtlen

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

2010. október-novemberi varázstábla a Minerva Capitoliumának melléklete

2010. október-novemberi varázstábla a Minerva Capitoliumának melléklete 2010. október-novemberi varázstábla a Minerva Capitoliumának melléklete Használati útmutató a Varázstáblához Minden dátum egy kód. Meg kell fejtened, hogy ki tudd használni a benne lévő információkat.

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

Hippocampus Intezet. ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten

Hippocampus Intezet. ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten Hippocampus Intezet ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten Idõpont: 2008. április 11-12-13. Részvételi díj: 15. 000 Ft/ nap; az elsõ nap ingyenes /konzultáció/ A tanfolyam célja A bioenergetikai folyamatok szisztematikus

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

Buddha, Dharma, Sangha

Buddha, Dharma, Sangha Buddha, Dharma, Sangha Buddha: törekvés a megvilágosodásra - van szenvedés - ezt felismerni. Dharma: a szenvedésnek van oka, ezt felismerni. Ez az ok, a vágy (következménye a létkerék tanában van). A szenvedés

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban Ország: Vállalat: SPANYOLORSZÁG FONDO FORMACIÓN EUSKADI Képesítés: Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban EQF szint:

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

Ünnepi készülődés A Feng Shuiban rejlő harmónia...

Ünnepi készülődés A Feng Shuiban rejlő harmónia... Ünnepi készülődés A Feng Shuiban rejlő harmónia... Ne feledd, ha a karácsony hiányzik a szívedből, akkor a fa alatt sem találsz rá. (Charlotte Carpenter) Az erő, az energia ott van körülöttünk, mindenben

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

2011. január-februári varázstábla a Minerva Capitoliumának melléklete

2011. január-februári varázstábla a Minerva Capitoliumának melléklete 2011. január-februári varázstábla a Minerva Capitoliumának melléklete Használati útmutató a Varázstáblához Minden dátum egy kód. Meg kell fejtened, hogy ki tudd használni a benne lévő információkat. Ha

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

MEDIÁCIÓS KÉPZÉS. Szükségünk van másokra, hogy önmagunk lehessünk C. G. Jung. Dr. Fellegi Borbála dr. Vajna Virág

MEDIÁCIÓS KÉPZÉS. Szükségünk van másokra, hogy önmagunk lehessünk C. G. Jung. Dr. Fellegi Borbála dr. Vajna Virág MEDIÁCIÓS KÉPZÉS Szükségünk van másokra, hogy önmagunk lehessünk C. G. Jung Dr. Fellegi Borbála dr. Vajna Virág A MEDIÁTOR KÉPESSÉGEI Objektivitás: mindkét felet erősíteni, támogatni, még akkor is, ha

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

Mi a Lovas Èlmény Tréning, kinek ajánljuk?

Mi a Lovas Èlmény Tréning, kinek ajánljuk? Mi a Lovas Èlmény Tréning, kinek ajánljuk? 2 A lovak a környezetre nagyfokú érzékenységgel reagálnak. Az emberek képesek arra, hogy mást mondjanak, mint amit testük mutat. A lovak ezzel szemben nem csak

Részletesebben

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára Busáné Jordán Judit Okosító szó-ta-go-ló Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára 1. Kedves Gyerekek, s okosodásotokat segítő Felnőttek! Játszva, mégis kreatívan gondolkodva, olvasni és írni

Részletesebben

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Egyéb nagyböjti énekek (hajnali istentisztelet) A Magyar Ortodox Egyházmegye tulajdona Tropárion a harmadik imaórán 6. hang U-ram, a - ki a Szent Lel-ke-det a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Színek és jelentésük

Színek és jelentésük Színek és jelentésük Múzeumi foglalkozás festmények tanulmányozásához Dr. Vadász István, múzeumigazgató Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred, 2011 É R T E L E M 1. A kompozíció (=összeállítás) az elemek (=tárgyak)

Részletesebben

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 Meglepetés # # tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 S Z A B Ó M Á R I A CSILLAGJEGYEK ÉS GYÓGYÍTÁSUK «Meglepetés # 2008.10.21 13:38:58 # SZABÓ MARIA, 2008 BORÍTÓTERV CZEIZEL BALÁZS SZERKESZTÉS ERDÉLYI Z. ÁGNES

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

30. Lecke: Engedd el és Következtetés

30. Lecke: Engedd el és Következtetés 30. Lecke: Engedd el és Következtetés 30. Lecke : Engedd el és Következtetés Fogalmak: Engedd el Az eredmény az univerzum felelőssége. Határozd meg, hogy mit akarsz megvalósítani, hogy mi a célod, majd

Részletesebben

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után.

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Jóga Nidra 1. Streszoldó relaxáció CD Időtartam: 43 perc A mélylazítás hatásos jógatechnikája során a gyakorló elsajátíthatja

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

Kölcsönös megértés a szervezetekben

Kölcsönös megértés a szervezetekben Bevezetés Kölcsönös megértés a szervezetekben Az üzleti kommunikációról szóló könyvek nagyobb része az eredményes kommunikáció olyan modelljével dolgozik, amelyben az eredmény a közlés eredményét jelenti,

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I.

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I. SZKB_207_09 Kell egy csapat! I. diak09.indd 55 2006.12.09. 22:01:12 DIÁKMELLÉKLET KELL EGY CSAPAT! I. 7. ÉVFOLYAM 57 DIÁKMELLÉKLET D1 Feladatlap a csoportmunkához b) A táblázat második oszlopában szereplő

Részletesebben

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek 165. szám Ára: 680, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXIV. tv. A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról szó ló 2001. évi

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TARTALOM. - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság:

TARTALOM. - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság: TARTALOM ÉLET JELENTOSEGE - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság: kozmikus Hold- és Naplét. Az bölcsessége. A Hold és a Nap két ember sorsszerû

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

ELITE YOUTH. fejlesztése az utánpótlás futballban. Készítette: Szalai László MLSZ Edzőképző Központ Igazgató

ELITE YOUTH. fejlesztése az utánpótlás futballban. Készítette: Szalai László MLSZ Edzőképző Központ Igazgató fejlesztése az utánpótlás futballban Készítette: Szalai László MLSZ Edzőképző Központ Igazgató az utánpótlás futballban a személyiségtulajdonságok, gondolati- és gyakorlati-cselekvéses képességek sajátos

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

Karácsony. Ismét itt van a Karácsony, Szeretetünk szinte lángol. A szeretet ünnepére, Tegyünk egymás örömére. Ha így élünk szeretetben,

Karácsony. Ismét itt van a Karácsony, Szeretetünk szinte lángol. A szeretet ünnepére, Tegyünk egymás örömére. Ha így élünk szeretetben, Karácsony Ismét itt van a Karácsony, Szeretetünk szinte lángol. A szeretet ünnepére, Tegyünk egymás örömére. Ha így élünk szeretetben, Boldogabb lesz minden ember. Ha szeretetem szívből adom, Ez a legnagyobb

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned!

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned! Tudatos Teremtés Alapok 1-es Modul Erőteljes teremtő erő lakozik benned! 1 Üdvözöllek! Kalló Melinda vagyok, és megtisztelő számomra hogy részese lehetek a tudatos teremtésednek. Tudatos teremtés alapok:

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

Az ÁLMOK és az ÁLOMFEJTÉS

Az ÁLMOK és az ÁLOMFEJTÉS Az ÁLMOK és az ÁLOMFEJTÉS Naprendszerünk középpontja a Nap, mely fényével egyszer nyitott, másszor csukott szeművé teszi a kihűlt testű Holdat, mely képtelen rá, hogy Földünktől elszakadjon. Járkál körbe-körbe

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása

Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása L E C T O R I U M R O S I C R U C I A N U M Bevezetés az egyetemes bölcsességtudományba és a rózsakeresztes útba - 2. este Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása Az ember, a Föld, az

Részletesebben

Louise L. Hay ÖRÖKNAPTÁR

Louise L. Hay ÖRÖKNAPTÁR A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Louise L. Hay / I CAN DO IT Calendar Hay House, Inc., California, USA, 2012, 2013, 2014 A Hay House-rádió a www.hayhouseradio.com internetes oldalon érhetõ

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben