A Nagy arkánum titka 3

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nagy arkánum titka 3"

Átírás

1 Tarot könyv 1

2 2

3 A Nagy arkánum titka 3

4 A tarot 22 nagy arkánuma a TANÍTÁS AZ EMBERRŐL. A tarot utat jelent, a Belső Fejlődés útját, az arkánum ti t- kot, ennek az útnak a rejtettségét, de egyúttal az igazi me g- fejtését is. A tarot 22 képe egy szellemi -kozmikus üzenet arról, hogy mi az Ember, és mi a magasabb célja a földi lét é- nek. 22 kép beszéli el, hogy milyen belső szellemi úton kell végighaladnunk ahhoz, hogy e célt egyszer majd elérhessük. Elsősorba n a TAROT az önismeret eszköze. Fontosabb k ü- lönböző történeti értelmezések ismereténél, az okkultisták elméleteinél az, hogy a tanácskérőnek saját gondolatai is l e- gyenek arról, hogy az egyes lapok számára mit jelentenek. Az intuitív megközelítés fontosabb, mint a t udományos i s- meretek. Régebben a Tarotot a misztérium iskolákban tanították. H i- ba, ha valaki úgy használja a Tarotot, hogy nem ismeri a ká r- tyák mély, titkos üzenetét, értelmezését, kirakási módjait. Gyakran lehet hallani, hogy valaki a nagyanyjától tanulta, van, aki a szomszéd cigányasszonytól. Ha anno ők sem t a- nulták meg helyesen, és eleve nem jól adják tovább, akkor a kártya értelmezésénél sok hiba történik, téves értelmezések hada veszi kezdetét. Korábban a misztérium tanai által a Tarotot csak a Kabbal á- val együtt tanították az arra érdemes tanítványoknak. A Kabbala újabb szintet nyit meg a Tarot értelmezésében. A Tarot nem jóskártya. Nem ad felvilágosítást arra, mi lesz a jövőben, inkább segít abban, hogy a körülmények felismer é- sével, és figyelembevételé vel meg tanuljunk önállóan dönt e- ni, és ezzel alakítani a saját sorsunkat. A tarot egyaránt tartalmazza a múltat, a jelent és a jövőt. A nagy arkánum olyan, mint egy térkép, megmutatja a lehetséges utakat, azt, hol á l- lunk éppen, honnan érkeztünk el idáig, és milyen lehetséges útvonalon érhetjük el célunkat. A kis arkánum lapjai jelz ő- táblák ezeken az utakon. Ahhoz, hogy megfelelőképpen tudjuk alkalmazni a lapokat, meg kell értenünk, hogy mindennek van oka, semmi nem v é- letlen. Az eddigi helyzetünk (még ha ezt n em is látjuk jelenleg) a múltbeli tetteink következménye, és a jövőnk a jele n- legi döntéseink eredménye lesz. Ezt nevezzük Karmának. A lapok értelmezése mindenkinek egyéni fejlettség e és bö l- csességének függvénye. Tarot meditációval az egyes lapok értelmezési köre bővül, mert a személyiség egyre többet lát meg önmagából, miáltal egyre többet képes érzékelni a tükörben is. 4

5 Nélkülözhetetlen, hogy fehér gyertyát gyújtsunk a Tarot használatakor, mert a mondás is úgy tartja: Isten nevét szádra ne vedd, míg nem gyújtottál tüzet! A Tarot pedig avatott ember kezében Isten üzenete és tan á- csai! A Tarot Atlantiszról származik, 22 szimbólumot tartalm a- zott, melyek a beavatási utakat jelképezték. Később kibővült, így ma egy pakli 78 lapot tartalmaz. Az útmutatáshoz 22 lapot használunk. A Tarot jelentése, megnyílni, hogy valami harmóniába kerü l- jön. Az Életfán lévő minden erő egy élő szimbólum, amely lét e- zik, és aktív hatással van az életünkre. A Világegyetemben semmi sem létezhet anélkül, hogy valami másra ne lenne h a- tással. A benne rejtőző erők és energiák megtestesítik az Univerzum egyes fejlődési szféráit és a magasabb rendű T u- dat és energia egymásra épülő szintjeit. A különböző Szfér á- kat huszonkettő vonal, út, ösvény kapcsolja egymáshoz. Ez a Tarot. Milyen kártyát vegyek? Ha tanulni szeretnénk mindenféleképpen klasszikus elem e- ket hordozót válasszunk, mely hűen tükrözi a Tarot ősiségét, szimbólumrendszerét, bölcsességét. Gyöny örűek a különböző herbál, rúna, sámán Tarot-ok, ám szegmensek, hiszen egye t- len rováson kereszt ül nem lehet értelmezni annyi szimból u- mot, mint például a Rider Tarot -nál. A tanításra legalkalmasabbnak ezt a kártyát tartom. Ábrázolás módja közel van j e- lenkorunkhoz, szinte minden egyetemes jelképet tartalmaz, a jelenetek könnyen értelmezhetőek, szinte vulgárisak, és ami számomra rendkívül fontos szempont, figurái kedvesek és mosolygósak. Sajnos sokan úgy vetnek kártyát, hogy gyakorlatilag ítéletet mondanak a tanácsot kérő felett. Nem ez a dolgunk, hanem az, hogy utat mutassunk. Látjuk, hogy jelenlegi h elyzetből fakadóan mi fog történni? Ha kedvezőtlen végkifejletet l á- tunk, akkor hagyjuk annyiban a dolgot? Közöljük az ere d- ményt a kérdezővel és engedjük útjára? Nem. Kötelességünk több utat mutatni, rávilágítani számára eddig rejtett helyz e- tekre. Negatív végkifejlet esetén mindig kérdezzük meg az égieket a lapok segítségével, hogy tudunk -e változtatni, ha igen, nézzünk meg egy másik utat is, mely kellemesebb vé g- kifejlettel zárulhat. Ehhez természetesen a kérdezőnek is 5

6 tenni kell valami. Hogy mit kell máskép p cselekednie, gondolnia, abban tudunk igazán segíteni. A döntést, hogy melyik utat választja, azt már nem vehetjük el a kérdezőtől. Neki kell az utak közül kiválasztania a sz á- mára legkedvezőbbet, mi esetleg csak javaslatot tehetünk. 6

7 Az Életfához tartozó négy világ és azon belül lévő hét szint Erő nevei és hozzá rendelt tulajdonságaik. Acilut, az első világ: 1. szefira: KETER Legmagasabb hatalom A Szellem világa, Istennév: EHEIHEH Ő az ősállapot, a Semmi, a Tiszta Világosság tu datának a szintje. Az Én. Az Első sík. A legbelsőbb temploma, korona. Színe: Fehér Kether, kapcsolat Istennel, fehér, összegző, tisztaság, árta t- lanság, tisztalelkűség, egyenesség, harmónia, megbékélés, béke, teljesség, becsületesség, tudatosság. Hangja: B Hozzá rendelt bolygó: Plútó A szellem szintje. 1. Arkangyal: METATRON Az összes angyali lény közül a leghatalmasabb. Feladata, hogy erőt adjon az emberiségnek. 1. Angyal: CHAIOT HA KADESH Más néven az Élő Szent Teremtmények rendje. Ők a szeretet, a fény, a tűz angyalai. Úgy is emlegetik őket néha, hogy Szerafim, Szeráfok. Feladatuk: segítik az ember személyes fejlődését. A KETER SZEFIRÁVAL való kommunikálás nagyobb kreativitást, i n- formációt ad a végső célról, és belső lelki adományok felid é- zéséhez és megszerzéséhez vezet. 7

8 Brijah, a második világ: 2. szefira: HOKMA Abszolút bölcsesség A Gondolat világa, Istennév: JAH JEHOVAH A mennyei szférák, szellemi akarat, cél, bölcsesség. Önfelá l- dozás. A második sík. A bölcsesség világának legtisztább formáját jelenti. Itt találhatók a csillagok, mennyek, am e- lyek megtapasztalása által magukat a csillagokat is elérhe t- jük. Színe: Gyöngyszürke Chokmah, az inspiráció székhelye, szürke, tétlenség, közöny, elszakadás, meghatározhatatlanság, alázatossá g, szegénység, szomorúság. A cél és a kezdeményezőerő titkainak felfedése, a bölcsesség gyarapítása, az egyetemes terv e világban való megnyilvánulásának felismerése. Hozzárendelt bolygó: URÁNUSZ Hangja: A 2. Arkangyal: RATZIEL A rejtett dolgok tudásának hercege. Feladata, hogy elvezesse az embert a magasabb rendű bölcsességhez, hogy értsük a világegyetem működését. 2. Angyal: AUPHANIM Az örvénylő erők angyali rendje. Feladatuk, hogy hozzásegí t- senek ahhoz a szellemi tapasztalathoz, hogyan találkozh a- tunk ISTENNEL. 3. szefira: BINA Végtelen értelem A Gondolat világa Istennév: JEHOVAH ELOHIM Az isteni megnyilatkozás, mely felfedi az Élet és a Teremtés tökéletességét. A szellemi szeretet. A második sík. A nagy tenger. Tudat. Az ételem, megértés, csendesség, k apzsiság. A szellem szintje. 8

9 Színe: Fekete. Binah, az a hely, ahol a tapasztalat, a tudás és az információ egybeolvad, fekete, mélység, komolyság, szigorúság, titok. A csend és a titoktartás titkainak felfedése, a megértés gyar a- pítása, annak felismerése, hogy mindennel egy. Hangja: A Hozzárendelt bolygó: NEPTUNUSZ 3. Arkangyal: ZAPKIEL Ő a gonosz elleni harc hercege. A segítségével megérthetjük azokat a dolgokat, melyekkel szembesülni fog unk, amelye k- kel meg kell küzdenünk. Megtanít arra, hogyan legyünk ú rrá rajtuk. Ő őrzi az Akasha-krónikát. 3. Angyal: ARALIM Erősek és hatalmasak. Életünk küzdelmes harcaiban segít e- nek, mindenben jelen vannak, ami az Anyaföldön van fűben, fában, orvosságban. Segítenek az Anyafölddel bizalmas ka p- csolatot kialakítani. 4. szefira: HESZED Jóság A Gondolat világa Istennév: EL A Mindenható. Birodalmára a dicsőség, a kellem ragyogás, és a pompajellemző. Itt található a könyörület, az eng ede l- messég, a büszkeség, és a képmutatás tulajdonsága. A ha r- madik sík. A lélek szintje. Színe: kék Chesed, a feltétel nélküli szeretet és megbocsátás székhelye, kék, mennyei boltozat, szemlélődés, kegyelem, hűség, hit, lélek, gyengédség, jóság, érzékenység, érzelem, kötődés, id e- ális létezés. Hangja: G Hozzá rendelt bolygó: JUPITER 4. Arkangyal: ZADKIEL 9

10 A kegyelem a jótékonyság hercege. A keleti szél kapujának az őrzője. Ő volt Ábrahám őrangyala. 4. Angyal: KASMALIM A ragyogó angyali rendhez tartozó Saszmalimokon keresztül nyilvánítja ki akaratát az Isten az embereknek, és az egész világnak. 5. szefira: GEBURA Igazságosság, szigorúság A Gondolat világa Istennév: ELOHIM GEBOR A MINDENHATÓ ISTEN. A csaták ura. A gonosz ítélője és bosszúja. Ő az, akinek lépései villámokat és lángnyelveket szórnak. Eltörli a hatalmat, és utat nyit az új világrend felé. A szigorúság a hatalom és az erő szintje. A bátorság és k e- gyetlenség tulajdonsága. A negyedik sík. A hatalom templ o- ma a lélek szintje. Segít a régit eltörölni az újat, felfedezni. Színe: piros Geburah, a fegyelem és tisztánlátás székhelye, vörös, vér, életerő, princípium, aktivitás, hév, spirituális tűz, szerelem, bátorság, elvonulás. Hangja: F Hozzárendelt bolygó: MARS 5. Arkangyal: KAMAEL Az erő és a bátorság hercege. Megvédi a gyengéket és azokat, akikkel igazságtalanul bántak. 5. Angyal: SZERAFIM A Szeráfokat néha hatalomnak is nevezik. Ők vigyázzák az ártó gonosz szándék beteljesülését az életünk folyamán, ha bántani akarnának minket. 10

11 6. szefira: TIFERET Szépség A Gondolat világa Istennév: JEHOVAH ALOAH VA-DAATH A tudás és bölcsesség ura. EZ a hely az emberi fejlődés csúcspontja. Itt futnak össze a Szefirákat összekötő ösv é- nyek. A térkép központja. A gyógyítás a tanulás a bőség h e- lye. A lélek szintje. A lélek helye. Központ. A negyedik szint. A szépség megismerése. Színe: Aranysárga Tifereth, az igaz én székhelye, arany, intellektuális tökély, a szellem kincsei, vitathatatlan igazságok, elpusztíthatatlan javak. Hangja: F Hozzárendelt bolygó: NAP 6. Arkangyal: RAPHAEL A tisztaság, a szépség, a gyógyítás, és az élet angyala, aki segítséget nyújt a gyógyító jellegű energiák kiválasztásában és hasznosításában. Úgy is nevezik az isteni gyógyító. 6. Angyal: MALACHIM Ők az angyali királyok. Legfőbb feladatuk az, hogy a Földön és az emberek életében csodákat hajtsanak végre. Yetzirah, a harmadik világ: 7. szefira: NECA Győzelem Az Érzés világa Istennév: JEHOVAH TZABAOT Ő a seregek ura. Az érzelmek világába vezet, megérthetjük az emberi kapcsolatok, a szerelem, és a művészetek világát. Itt erősödik, fejlődik ki az inspiráció, ihlet, sugallat, kreatív képesség, alkotóerő és az önzetlenség. Ez a szépség kertje. É r- zések győzelem helye. A lélek szintje. Színe: zöld 11

12 Netzah, az ösztön és nemiség székhelye, zöld, vegetáció, életnedv, cselekvő tüzet tápláló víz, bujaság, bágyadtság, lustaság. Hangja: E Hozzá rendelt bolygó: VÉNUSZ. 7. Arkangyal: HANIEL Ő a szerelem és egyetértés főangyala, valamint a művészetek patrónusa. 7. Angyal: ELOHIM ISTENT-ISTENNŐT jelent. Az embert arra késztették, hogy létre hozza azokat az Istenségeket, akik a vallásokat és a mitológiákat benépesítették. A vallások fővédelmezői az emb e- riség vezetőinek a lépéseit vigyázzák. Elohim a Hazavezetés angyala, az elhunytak lelkét vezeti a Fénybe. 8. szefira: HOD Örökkévalóság Az Érzés világa Istennév: ELOHIM TZABAOT Ő a seregek ura. Bölcsességben egyetértésben uralja a vilá g- egyetemet. Itt tehetjük teljessé a tanulást, a kommunikációt Megtanulhatjuk a kereskedelmet, a szerződéskötéseket, a v a- rázslást, a materializálást, és a dematerializálást. A Seregek Ura ellenőrzi a világ tudományos fejlődését. A lélek szintje Az igézetek háza. A gondolatok, a pompa, az igazság, és a becstelenség helye. Színe: narancs Hod, az információk és kommunikáció székhelye, narancs, láng, materiális tűz, vehemencia, szenvedély, szilaj, ke gyetlenség ösztöne, egoizmus, cselekvési vágy. Hangja: D Hozzárendelt bolygó: MERKÚR 8. Arkangyal: MICHAEL 12

13 Ő a ragyogás és a bölcsesség herc ege, valamint a nagy v é- delmező. Őt tartják a MERKÚR lelkének. Ő adja a türelem ajándékait. Veszélyben MIHÁLY, mind g mellettünk áll. 8. Angyal: BENI ELOHIM Ők az ISTEN fiai. Feladatuk, hogy az isteni tudást az emberi értelem megnövelésével eljuttassák az emberekhez. ISTEN megismerésére ösztönöznek. 9. szefira: JESZÓD Termékenység Az Érzés világa Istennév: SHADDAI EL CHAI Ő a MINDENHATÓ ÉLŐ ISTEN. Itt megismerhetjük az ok - okozati rendszer összefüggéseit. Erősödik a függetlenség a dolgok ismeretében. Kifejlődik az inspiráció és egy mag a- sabb rendű szellemiség. A hatodik sík. Függetlenség. A ti t- kos völgy. Az érzés világa. Színe: Ibolya szín Jeszód, az emberi egónak és az álarcnak a székhelye, melyet a nyilvánosság előtt viselünk, lila, indigó, intellektualitás, felfogókészség, miszticizmus, tanítás, az ész és érzelem ö szszeegyeztetése, meditáció, tapasztalat, tudás. Hangja: C Hozzárendelt bolygó: HOLD 9. Arkangyal: GÁBRIEL Ő az igazság angyala és a paradicsom őrzőjének a feje. Innen vezet az út az összes többi Szefirához tudatszintekhez. Ez a remény adománya, hogy mindig megmaradjon a hitünk. 9. Angyal: KERUBIM Ők a fény és a dicsőség angyalai, valamint a mennyei fe l- jegyzések őrzői. Ezek tartalmazzák az összes információt, a múlt, a jelen, és a jövő embereiről valamint a történésekről. 13

14 Aszijah, a negyedik világ: 10. szefira: MALKUT Valóság A Vágyak világa Istennév: ADONAI HA ARETZ Ő a Föld ura, a látható Univerzum. Az emberiség birodalm á- nak ISTENE, aki a legközvetlenebb hatást fejti ki fizikai él e- tünkre. Megtanulhatjuk, hogy mi a jó és mi a rossz, merre menjünk és merre ne, mikor dolgozzunk, és mikor pihe n- jünk. Itt találhatók a tunyaság és kapzsiság bűnei. Sok -sok tapasztalási lehetőség a fejlődésre. Felfedezhető itt az Un i- verzum és a Világ működése. A gyönyörök mezeje. A test az érzetek, a felismerés, a kapzsiság, és a vágyak világa. A sz e- mélyiség szintje. A földi királyság. A hetedik sík. Színe: olajzöld, vöröses barna, citromsárga, fekete. Malkut, a fizikai valóság és a tervek végrehajtásának székh e- lye, zöld, sárga, vörös, barna, fekete. Vegetáció, életnedv, cselekvő tüzet tápláló víz, bujaság, bágyadtság, lustaság, fényes sug árzás, objektív megnyilvánulás, test, rögzítés, stab i- litás, aratás, méz, munka révén meg szerzett javak, vér, élt e- tő princípium, aktivitás, hév, spirituális tűz, szerelem, b á- torság, elvonulás, fa, túlélés, tradíció, babona, koncentráci ó, elszigeteltség, fenntartás, diszkréció, mélység, komolyság, szigorúság, titok. Hangja: A Hozzárendelt bolygó: FÖLD 10. Arkangyal: SZANDALFON Őt az imádkozók hercegének nevezzük. Közvetíti és viszi az emberek imáit a Királyok Királya elébe. Segítségével dől el, hogy mi lesz a születendő embrió neme. Rajta keresztül lehet kapcsolatba lépni Metatron arkangyallal és a Szentlélekkel. 10. Angyal: ASIM Ők a Tűz lángjai és lelkei, azok a Szentek, akik a legszor o- sabb kapcsolatban vannak a Földdel. Az Áldott Lé lek rendjébe tartoznak. 14

15 Az Életfának van egy másik, 3 világ felosztása Gondolat világa Keter, Hokma, Bina Érzelmi világa Hokma, Gebura, Tiferet Anyag világa Neca, Hod, Jeszód, Malkut 15

16 Tarot kártyák avatása Pentagram alakzatban teszem le, Bal alsó Föld, felette Levegő, fent középen csengő, jobbra fent víz, jobbra lent Tűz. A föld nél kezdem az avatást, áthúzom a paklit felette, majd Éter, itt megcsengetem a kiscse n- gőt, Tűz, áthúzom a gyertya felett, majd Levegő felett, Víz felett, és ismét a Földhöz húzom a lapokat. A Földnél só helyett használhatsz kristályt. (hegyikristály, ametiszt, stb ) 16

17 A kártyák 17

18 0. A Bolond A spontán tüzes tudati energia. Az út Kether-Plútó és Chokmah-Uránusz között. Az út Isten és a bölcsesség között. A gyermek archetípusa. Azt jelenti, hogy a szabad akarata révén a rendből kihullott ember mindentől szabad. Aki ebben a minőségben van, rendelkezik a tökéletes újrakezdés lehetőségével. Árnyoldala; a felelőtlenség. Ellenpólusa: a káosz és a kudarc. 18

19 Minden nyitott, minden lehetséges, semmi nincs eldöntve. Istenbizalom. Ideges, kritikus emberek. Spontán tüzes tudati energia vezérli őket. Kész vagy az újrakezdésre, talán a minőségi változásokra is. Engedd el magad, rugaszkodj el akkor is, ha a félelem újra és újra megpróbál visszatartani. Bízz szíved szavában. Nyitottság, bizalom, kockázatvállalás, hűség önmagunkhoz, szabadság, függetlenség, kreativitás, teljesítőképesség, u g- rásszerű fejlődés, a szív szavának követése. Figyelj a dolg a- idra, nézz mögé az eseményeknek. Kalandos kutatás, lelkesedés, ösztönösség, választható lehetőségek, vágy, kielégülés, merészség. A mások iránti érz é- kenység hiánya. Állandó szórakozottság. Zaklatottság, me g- gondolatlanság. A részletek figyelmen kívül hagyása. Ére t- lenség, naivitás, akaratgyengeség. A Bolond egy új életciklust szimbolizál. Megva nnak az adottságai és a belső energiája ahhoz, hogy megmutassa magát, ha eszközt és módot talál az önkifejezésre. Lelkesen várja, hogy új tapasztalatok és élmények érjék. Elfogulatlanul v á- laszt a több lehetséges út közül, de valószínűleg hiányzik b e- lőle a józan ítélőképesség, és hajlamos arra, hogy ösztön ö- sen, megfontoltság nélkül cselekedjen. Asztrológia Uránusz, a különcség, az eredetiség, az anarchia bolygója. 0. A Bolond meditációja Helyezkedj el kényelmesen, lazán. Vedd a kezedbe a Bolond lapját, és alaposan nézd meg. Figyelj meg minden részletet, színt, hogyan hat rád. Ha ezzel megvagy, hunyd be a szemed, és lazíts. A teljes talpad érintse a földet, a kezeid helyezd a combodra tenyérrel felfelé. Vegyél mély levegőt, majd lassan fújd ki. Engedj el minden feszültséget, mindent, ami zavar. Lassan, nyugodtan lélegezz. Egy folyosón találod magad, melyen egy ajtó van. Indulj el az ajtó irányába. Ahogy közelebb érsz az ajtóhoz, látod, hogy az ajtón egy tarot lap van, a Bolond. Nyisd ki, és lépj be az eseményekbe. Mindenre figyelj, a színekre, mit érzel a ruh á- jával kapcsolatban, mi van a kezében, mit szimbolizál, m i- lyen a környezete. Hagyd, hogy hasson rád.. 19

20 Ha úgy érzed, nincs több mondanivalója számodra a B o- londnak, lépj ki az ajtón, amelyiken bementél. Egy újabb ajtót pillantasz meg, amely vonzza a tekinteted. Indulj el. Ezen az ajtón feliratot látsz: Keter. Lépj be rajta. Egy fehér helyre érsz, mely fényes, fehéren csillogó, és kellemes érzé s- sel tölt el. Tudod, hogy ez a csillogó fehér szefira az Élet fa koronája. Kether, kapcsolat Istennel, fehér, összegző, tisztaság, árta t- lanság, tisztalelkűség, egyenesség, harmónia, megbékélés, béke, teljesség, becsületesség, tudatosság. Az egység és az egyesülés titkainak felfedése, a belső tarta l- mak felkutatása, a szellemi energia felerősítése és az isteni ihlet feltárulása. Most vibráld a Keter Istennevét: Eheieh. Vibráld többször, hogy a név energiája, rezgése hasson rád. Add át magad e n- nek az isteni energiának, minden sejtedbe beivódik, mindent jótékonyan átjár, beragyog. Egész tested kisugározza a f é- nyes, fehér szint. Ő az ősállapot, a semmi, a Tiszta Világo s- ság Tudatának szintje. Most vibráld Keter Arkangyalának nevét: Metatron. Vibráld többször, hagyd, hogy Metatron energiája hasson rád. Mi n- den sejted átjárja, beléd ivódik az ereje, energiája.. Az összes angyali lény közül a leghatalmasabb. Feladata, hogy ERŐT adjon az emberiségnek. Most vibráld az Angyal nevet: Chaiot Ha Kadesh. Vibráld többször, hogy az angyal rend energiája hasson rád, átjárja minden sejted Más néven ők az Élő Szent Teremtmények rendje. Ők a sz e- retet, a fény, a tűz angyalai. Úgy is emlegetik őket, hogy SZERAFIM. Feladatuk: segítik az ember személyes fejlődését. A KETER SZEFIRÁVAL való kommunikálás nagyobb kreativitást, i n- formációt ad a végső célról, és belső lelki adományok felid é- zéséhez és megszerzéséhez vezet. Keter szefirának Plútó a bolygója. Vibráld a Plútó nevét, többször egymás után. Hagyd, hogy hasson rád. Figyelj a bolygó rezgésére, hangjára, mély búgására. A mély és titkos át alakulásokra és az újjászületési folyam a- tokra utal. Az új előtt út nyílik. A lassú pusztulásból nyert 20

21 energiákat az új megvalósítására használja fel. Az élet kö r- forgása, halál és újjászületés. A rombolás és az építés örökre összekötve együtt jár. Kether gyógyprincípiuma: Én vagyok az élet koronája, egés z- séges és teljes vagyok. Lassan engedd el magadból Keter szefira erejét, rezgését. Hagyd távolodni.. Menj vissza az ajtóhoz, amelyen beléptél Keterbe, lépj ki ra j- ta, és csukd be. Ismét a folyosón találod magad. Egy újabb ajtót pillantasz meg, mely vonzza a tekinteted. Menj közelebb. Egy feliratot látsz az ajtón, Chokma. Menj be az ajtón a Chokma szefira területére. Ragyogó szürke helyre érsz, mely jótékonyan hat rád. Ez a ragyogó szürke megnyugtat, kellemes érzéssel tölt el. Egész tested kisugározza ezt a ragyogó szürke szint. Ez a ragyogó szürke szefira a Bölcsesség szefirája. Chokmah, az inspiráció székhelye, szürke, tétlenség, közöny, elszakadás, meghatározhatatlanság, alázatosság, szegénység, szomorúság. A cél és a kezdeményezőerő titkainak felf e- dése, a bölcsesség gyarapítása, az egyetemes terv e világban való megnyilvánulásának felismerése. Most vibráld Chokma Istennevét: Jah Jehovah. Vibráld többször, hogy a név energiája, rezgése hasson rád. Add át magad ennek az isteni energiának, minden sejtedbe beivódik, mindent jótékonyan átjár, beragyog. Egész tested kisugározza ezt a fényes, szürke szint. A mennyei szférák, szellemi akarat, cél, bölcsesség. Önfelá l- dozás. Most vibráld Chokma Arkangyal nevét : Ratziel Vibráld többször, hagyd, hogy Ratziel energiája hasson rád. Minden sejted átjárja, beléd ivódik az ereje, energiája.. A rejtett dolgok tudásának hercege. Feladata, hogy e lvezesse az embert a magasabb rendű bölcsességhez, hogy értsük a világegyetem működését. Most vibráld Chokma Angyal nevét: Ophanim 21

22 Vibráld többször, hagyd, hogy Ophanim energiája hasson rád. Minden sejted átjárja, beléd ivódik az ereje, energi á- ja.. Az örvénylő erők angyali rendje. Feladatuk, hogy hozzásegí t- senek ahhoz a szellemi tapasztalathoz, hogyan találkozh a- tunk ISTENNEL. Chokma szefirának Uránusz a bolyg ója. Vibráld Uránusz n e- vét, többször egymás után. Hagyd, hogy hasson rád. Figyelj a bolygó rezgésére, hangjára, mély búgására. A földi, materiális jellegű dolgokon való túllépést jelöli, ez e- ket új megvilágításba helyezi azzal a céllal, hogy egy trans z- cendens új rend valósuljon meg. Utal a lehetetlen megvalós í- tásának vágyára. A felsőbbrendű gondolat ok távlata a részletek, a személyiség és az én mellőzéséhez vezet. Chokma gyógyprincípiuma: Bennem van a bölcsesség forr á- sa, én tudok, és bölcs vagyok. Lassan engedd el magadból Chokma szefira erejét, rezgését. Hagyd távolodni.. Menj vissza az ajtóhoz, amelyen beléptél Chokmába, lépj ki rajta, és csukd be. Mozgasd meg az ujjaid, nyújtózz egyet, és nyisd ki a szemed. Egy alak vándorbottal a kezében, nem törődve semmilyen veszéllyel, könnyelműen nagy reményekkel áb rándosan halad az útján, észre sem veszi, hogy a szakadék széléhez ért, hiába figyelmezteti a mellette álló fehér kutya. Ez a lap arra figyelmeztet, hogy döntéseinket, terveinket jól gon doljuk át, nehogy a szakadékba zuhanjunk. Valaminek a kezdete, új lehetőségek, kezdemé nyezés, őrült szenv edély, megszállottság, mánia, ostobaság, önkí vület, nevetséges cselekedet vagy kiadás, ígéretekbe nem tartása. A BOLOND lapja a gondtalan szórakozást, az élet vidám o l- dalát mutatja, de a kötelezettségek kerülését is. Nincs t a- pasztalatod a témában, de jól érzed magad. Mentálisan a legmagasabb, fizikailag a legalacsonyabb rendű kártya. Mint zéró: a meg nem nyilatkozott istenség, a Tao, a Nirvána, a Paralaja és a bardo emblémája. A fizikai síkon azonban a szenvedélyektől elvakult, szakadék felé sodródó bolondot jelenti. 22

23 A bolond mögött csaholó kutya: a szenvedély tragikomédiája, de a megtisztítatlan Prima Matériát, az önmagában teh e- tetlen anyagot is szimbolizálja. A bolond: a szabad ember. Karmikus kötések még nem kén y- szerítik. Ezért hiszik a bölcset is bolondnak. Az egyik mi n- den tapasztalaton innen, a másik minden tapasztalaton túl vált világtól, embertől, formáktól, konzekvenciáktól és halá l- félelemtől függetlenné. A bolond nem gondol a jövőre, és nem törődik a múlttal, a pillanat gyönyörétől mámorosan az égre tekintve és dalolva lép le a szakadékba. A bölcs szintén nem gondol a jövőjére és a múltjában sem időzik, hanem az örök jelenben, égre tekintve, a magasabb tudatállapot eks z- tázisában engedi át a múlandó anyagot a mulandóságnak. AZ ÚJ EMBER [A Bolond, A Vándor - A Felfedező] Mintegy a világ végén, az Óperenciás Tengeren is túli tájon könnyedén lépked egy fiatalember. Céltudatosan siet val a- merre. A bal vállán egy Boton tartva a Batyuját viszi, de a jobb kezében is - egyes tarot-képeken rügyező vagy virágzó, tehát élő - Botot fog, a hosszú vándorutak e jól ismert kellékét. Mögötte egy Kutya fut ugatva és megpróbál beleharapni az igyekvő ember lábába, de csak a nadrágját éri el és azt szaggatja. A fiú azonban rá sem hederít, nem törődik a t á- madóval, hanem halad magabiztosan. Éppen előtte véget ér az Út, és már a Szakadék fölé emeli is az egyik lábát. A fejét feltartja és a Szakadék fölé néz, nem bele. Mintha látna v a- lamit a távolban, ami hívogatná, és amit ő maga köszöntene. A Régi Kozmosz minden értékét megszerezte az Ember (ott van a vállára vetett Batyujában). Maga a Régi Kozmosz a K u- tya, amely már mögötte van, és nem érti, hogy hová megy tovább az Ember. Féltőn, avagy erőszakkal vissza akarja ta r- tani az Embert attól, hogy elhagyja a régi (az eddigi) világot. De az Ember nézőpontja feljebb van már, mint a Kutyáé, a Régi Világé. Olyan Új Létet lát a távolban, amit csak ő lát egyedül. Az Ember biztosan lépked előrefelé, már nem keres, hanem tudja, hogy merre kell mennie. Megtalálta a lét Új Értelmét. Belelép a Szakadékba = az Új Világba. Ez csak a Régi Világ számára Szakadék, valami Nem -létező, mert a Régi Világ nem látja, és nem tud róla. De az Em ber a Szakadékba nem belezuhan, hanem ott valami szilárdra lép. Csak az Ember számára, az ő tudata számára létezik ez az új szilárdság, a lét Új Alapja, ami mag ában az EMBERBEN t a- lálható. Az Ember e művével a Szellemi Világ egy Új Teremtője lett. Ő a 10. hierarchia. Beleviszi a Szabadság ot a kozmikus Szükségszerűségbe, beleárasztja a Személyes Egyénlétet a személytelen, individualizálatlan Össz-létbe. Ő maga 23

24 önmaga forrása. Céljait maga tűzi ki, tetteit maga hajtja vé g- re, eszméi, értékei belőle fakadnak. Az Ember már individuálisan valósítja meg az Isteni Mivoltot, azt, amit Isten önmagában, az ő végtelen léptékeiben él át. Ezzel egy Új Kozmosz, egy ÚJ VILÁG felépítésébe kezd Istennel! Csak ők ketten tudják, hogy valójában miről van szó, hogy a létnek mi az Új Célja. És most már megfordítva, az EMBER válik a Régi Világ, az eddigi Kozmosz mintájává, példaadójává, ő s- elvévé. Őt fogja követni a Régi Világ. A z Ember lett a Kozmosz Új Beavatója! Istenhez hasonlatossá vált, Isten-tudat van benne: Isten-felelősség a Világ iránt. És egész fejlődése mit szolgált, mit tesz még élőbbé, még erősebbé a Lét - egészben? - A SZERETETET... MOTÍVUM-LEÍRÁS: Az elfogulatlan, terhektől mentes és ártatlan embergyerek új lehetőségek kezdetén; a még önt u- datlan és önmagában boldog ember. A Bolond alakja a középkorban különleges szerepet kapott: a társadalmon kívül állt, és ezáltal minden körhöz nyílt hozz á- férési lehetősége volt. Különleges helyze téből adódóan lehetősége nyílt arra, hogy szóvirágok nélkül, kendőzetlenül b e- széljen, anélkül, hogy ezért elmarasztalták volna: személytelen ember volt, majdnem olyan, mint egy kutya vagy öleb, és mint ilyet nem lehetett komolyan venni. A dolgok szinte gyermeki-ártatlan, ugyanakkor közvetlen meglátásával, szemléletével rátapintott az igazságra. A Tarot-ban a Bolond látszólag gondtalanul vándorol a v i- lágban, hiszen nincse nek kötöttségei, szabad, nyílt és kívá n- csi. A Bolond szűkebb értele mben nem tart szem előtt me g- határozott célt, és amíg jól megy a sora, együtt úszik az árral az életben. Eközben belső világát kimondott ősbizalom és optimizmus jellemzi. Sok eleven séget hoz a világba és magának a létezésnek örül. Minden gondtalansága és könnyedsége mellett azonban ösztönösen megérzi a gyanús helyzet e- ket és többnyire ki is tudja vonni magát ezek alól. Lefegyve r- ző nyíltságával és közvetlen látásmódjával gyor san fel tudja oldani a helyzetek feszültségét, mégpedig anélkül, hogy v a- lakit megbántana vagy sértene, még akkor is, ha a szembe n- álló fél valamely fájó pontjára tapint. A maga módján a Bolond ráadásul beavatott is, anélkül azonban, hogy ennek tu datában lenne. Csak amikor tudat o- sabbá kezd válni, akkor kell még eg yszer a beava tást fáradságosan meg szereznie. Azok az ö sszefüggések, amelyek sz á- mára addig ma gától értetődőek voltak, most sokkal összete t- tebbnek tűnnek. Most már tudja, hogy követhet cl hibákat, és ezzel elvesztette elfogulatlanságát az elővigyázatosság és figyelmesség javára. 24

25 A 22 Nagy Arkánum ciklusában ez a kép a spontán újrake z- dést fejezi ki. HAGYOMÁNYOS ÉRTELMEZÉS: Elfogulatlanság, spontaneitás: pozitív, idealisztikus hajtóerő; nem konvencionális, de közvetlen és lefegyverző nyíltság; nyílt ár tatlanság, őszint e- ség; ősbizalom és optimizmus. GYAKORLATI ÉRTELMEZÉS: Egy spontán szituáció vagy találkozás teljesen új lehetőségeket nyit meg az Ön számára. Maradjon belülről nyitott, őszinte és fesz telen. Ha belül p o- zitív impulzust érez, kövesse azt, és abban bízva, hogy a megfelelő dolog fog eszébe jutni, egyszerűen, spontán m ó- don csak vegye kézbe a füzetet. Most vagy soha leplezheti le magát a Bolond, mint Mágus, aki a kínálkozó esélyt meg is ragadja. Máskülönben aligha marad más hátra, mint hogy nyitott maradjon egy új, és hasonló szituáció számára. A kártya azt mutatja, hogy ily enkor mindenfele tervezés félr e- vezető, mivel csak félreirányítja a tekintetet arra a dologra vonatkozóan, amely az út szélén vár az emberre - és ez pozitív meglepetés lehet. Ha már most beállítja magát arra a d o- logra, a legfontosabbat bizony el fog ja mulasztani. Felejtsen el mindenféle várakozó magatartást, és maradjon nyitott a spontán fejleményekre. A Bo lond hagyja, hogy a dolg ok tö r- ténjenek vele és nyitott szívvel fogadja azokat. A SZITUÁCIÓ IRÁNYA: Egy meglepő szituáció valami te l- jesen újat fog meg. Általános jelentés: Bátran táncolj a szakadék szélén! Csak tedd a dolgodat, ne foglalkozz előítéletekkel! Tedd m a- gad túl a világi hívságokon, hiszen vannak nemesebb célok is az életben. Vesd el gondolataidat, előbb-utóbb kicsírázik az elvetett mag. Hallgass megérzéseidre, ösztöneidre, tedd azt, ami szívedből szól. Ez ügyben lesz támogatód, hűséges társad, akinek a vélem é- nyére, megérzéseire figyelj oda. A Bolond száma a 0, mely sehova nem sorolható, más, mint a többi, különleges. Vezérszavak: nemes c élok, gondtalanság, ártatlanság, tis z- taság, nyitottság. A Bolond hasonlóan a Világhoz szintén egyfajta állapotot j e- löl, melyet mindannyian szeretnénk elérni. Túllépni az 25

Belső Gyermek Kártya kisarkánumok

Belső Gyermek Kártya kisarkánumok kisarkánumok Botok Gyermeke A Kisherceg A Kisherceg a mindannyiunkban élő csillaggyermek. Miközben megnyílunk a csillagok, a virágok és a világmindenségben lévő élet egészének csodáira, akkor alázatosságunkban

Részletesebben

0. A TAROT NAGYARKÁNUMAI

0. A TAROT NAGYARKÁNUMAI BEVEZETÉS A TAROT-HOZ Elmélet (i) 0. A TAROT NAGYARKÁNUMAI Mottó: "Ha a Tarot-t kézbe veszed, mondj el elıtte egy imát, terítsd ki lelked imaszınyegét és borulj le Isten elıtt a tudásért, mert az életet

Részletesebben

újság VII. évfolyam, 3. szám

újság VII. évfolyam, 3. szám újság VII. évfolyam, 3. szám hírek, felhívások satyananda yoga programok Helyszín: Budapest V. kerület, Szép utca 3. II. emelet. A részvétel ingyenes. A jóga ágai közül legtöbben csak a hatha jógát, a

Részletesebben

A Kabbala története. "Mózes fölment arra a helyre, ahol ki vannak terjesztve a sekhinah szárnyai..." Zóhár

A Kabbala története. Mózes fölment arra a helyre, ahol ki vannak terjesztve a sekhinah szárnyai... Zóhár A Kabbala története "Mózes fölment arra a helyre, ahol ki vannak terjesztve a sekhinah szárnyai..." Zóhár A Kabbala a judaizmus ezoterikus vagy misztikus irányzata. Az eredeti elnevezés a QBL, három héber

Részletesebben

DIA1. ELŐADÁS: BNT-TOKAJ 2013. Csizovszki Sándor: SPIRITUÁLIS ÚTKERESÉS KONTEMPLATÍV IMAMÓDOK

DIA1. ELŐADÁS: BNT-TOKAJ 2013. Csizovszki Sándor: SPIRITUÁLIS ÚTKERESÉS KONTEMPLATÍV IMAMÓDOK DIA1. ELŐADÁS: BNT-TOKAJ 2013 Csizovszki Sándor: SPIRITUÁLIS ÚTKERESÉS KONTEMPLATÍV IMAMÓDOK (Az egyéni és közösségi megújulás lehetséges formái) Testvérek! Az elmúlt négy-öt évemet spirituális útkeresésként

Részletesebben

Meditáció a gyakorlatban. Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999

Meditáció a gyakorlatban. Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999 Meditáció a gyakorlatban Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999 Ajánlás: A meditáció a gyakorlatban elsősorban azoknak ajánlott, akik szeretnék megismerni és felfedezni a belső világukat

Részletesebben

Niszargadatta Mahárádzs tanításai a megvalósításról és előfeltételeiről BEVEZETÉS

Niszargadatta Mahárádzs tanításai a megvalósításról és előfeltételeiről BEVEZETÉS A MEGVALÓSÍTÁS GYÖNGYFÜZÉRE* Niszargadatta Mahárádzs tanításai a megvalósításról és előfeltételeiről BEVEZETÉS Az ébred fel, aki akar. László András A XX. század második felének spiritualitásában egészen

Részletesebben

P R Á N A N A D I. Szolnok. Designed by AyacLab Web Development. Copyright 2007

P R Á N A N A D I. Szolnok. Designed by AyacLab Web Development. Copyright 2007 Petrezselyem József P R Á N A N A D I Univerzális Gyógyító Technika Szolnok 1997 Designed by AyacLab Web Development Copyright 2007 Aki még nem érett meg a tant befogadni, az addig nem lesz képes arra,

Részletesebben

2-3 4-5 6-7 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-32. Spirituális gyógyítónk kiválasztása. Égi hozományunk Asztrografológia

2-3 4-5 6-7 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-32. Spirituális gyógyítónk kiválasztása. Égi hozományunk Asztrografológia A Tisztelt olvasó, most egy speciális, hiánypótló magazint tart a kezében. Az úgynevezett mássága abból adódik, hogy nem csak érdekességeket, hanem mély spirituális tanításokat adunk közre oly formában,

Részletesebben

Az első lépéstől a végtelenig

Az első lépéstől a végtelenig Király Tamás Az első lépéstől a végtelenig Útmutató kezdőknek és haladóknak, létünk megértéséhez, a spirituális gondolkodáson keresztül. 2. javított kiadás Az emberiség hatalmas átalakuláson megy keresztül.

Részletesebben

Lylia. Gyakorlati Cigánykártya

Lylia. Gyakorlati Cigánykártya Lylia Gyakorlati Cigánykártya Írta: Tatár Alexandra Teljes terjedelmében szabadon másolható, továbbadható, terjeszthető az író írásbeli engedélye nélkül, de kizárólag a szerző (Tatár Alexandra Lylia) megjelölésével.

Részletesebben

A Jövő Legendáriuma J. Ezoterikus és Üzleti Kalendárium

A Jövő Legendáriuma J. Ezoterikus és Üzleti Kalendárium 2013 A Jövő Legendáriuma J Ezoterikus és Üzleti Kalendárium A Jövő Legendáriuma 2013 Szerkesztő: Mátyás Anita Szerzők: Petrezselyem Mónika, Mester Éva, Sándor Eszter, Erdei Zita, Imrich Zoltán, Fáczányi

Részletesebben

Hét kapu, hét réteg, "hét bőr" - Hány csakra van?

Hét kapu, hét réteg, hét bőr - Hány csakra van? Hét kapu, hét réteg, "hét bőr" - Hány csakra van? Mi a csakra? A csakrák olyan, nem fizikai szervek, amelyek a nyers "Kundalini" energiát egy más típusú, finomabb, jobban felhasználható alakba transzformálják.

Részletesebben

Kovács Antal Magyarország, 1980.10.25. Sorszám 1. Csakra Korona csakra Helye Fejtető Mirigy Tobozmirigy Szine ibolya, fehér, arany Százalék 0 % Értékelés feladat 2. Homlok csakra A szemöldökök közepe Agyalapi

Részletesebben

Borítóterv: Tóbiás Klára tűzzománc és szobrász művész

Borítóterv: Tóbiás Klára tűzzománc és szobrász művész Borítóterv: Tóbiás Klára tűzzománc és szobrász művész Kiadja: Tárogató Hangján nemzeti irodalmi portál http://tarogatohangjan.hu Minden jog fenntartva ISBN: Nyomdai előkészítési munkálatok: Nyomda: 2011.

Részletesebben

GYÓGYÍTSD TENMAGAD. Értekezés a betegség valódi okáról és gyógymódjáról EDWARD BACH M.B., B.S., M.R.C.S., L.R.C.P., D.P.H.

GYÓGYÍTSD TENMAGAD. Értekezés a betegség valódi okáról és gyógymódjáról EDWARD BACH M.B., B.S., M.R.C.S., L.R.C.P., D.P.H. GYÓGYÍTSD TENMAGAD Értekezés a betegség valódi okáról és gyógymódjáról EDWARD BACH M.B., B.S., M.R.C.S., L.R.C.P., D.P.H. 2 This translation and edition 2013 The Bach Centre First published in Great Britain

Részletesebben

Az arkangyali rendek

Az arkangyali rendek Az arkangyali rendek Kik azok az arkangyalok? Minden arkangyal isteni intelligencia, a Szentlélek egyik megnyilvánulási formája, az isteni szeretet forrása. Az arkangyalok tiszta, esszenciális erények,

Részletesebben

KURT TEPPERWEIN: HA NEM BOLDOGÍT, ENGEDD EL! - ÚT A BELSŐ SZABADSÁGHOZ Néha a kevesebb több lehet! Elengedni - ez az, amit nem teszünk meg mindig

KURT TEPPERWEIN: HA NEM BOLDOGÍT, ENGEDD EL! - ÚT A BELSŐ SZABADSÁGHOZ Néha a kevesebb több lehet! Elengedni - ez az, amit nem teszünk meg mindig KURT TEPPERWEIN: HA NEM BOLDOGÍT, ENGEDD EL! - ÚT A BELSŐ SZABADSÁGHOZ Néha a kevesebb több lehet! Elengedni - ez az, amit nem teszünk meg mindig könnyedén. Pedig nagyon vágyunk rá, hogy megszabaduljunk

Részletesebben

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL...

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... Ha a fizikusok által elért eredményeket e kissé talán szokatlan gondolatmenettel párosítjuk, olyan világképet kapunk eredményül, ami nagymértékben

Részletesebben

A LÉGZÉS HATALMA UMAR. Ősi perzsa mestergyakorlatok. Tizenöt légzőgyakorlat életerőnk és egészségünk megőrzéséért

A LÉGZÉS HATALMA UMAR. Ősi perzsa mestergyakorlatok. Tizenöt légzőgyakorlat életerőnk és egészségünk megőrzéséért A LÉGZÉS HATALMA Ősi perzsa mestergyakorlatok Tizenöt légzőgyakorlat életerőnk és egészségünk megőrzéséért UMAR ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST 1996 ^Ajánlom e könyvet Ulikának, mert hálás, vagyok neki a gyakorlatok

Részletesebben

Az élet hét törvénye

Az élet hét törvénye Deepak Chopra: Az élet hét törvénye Tau Benső út-ikalauz könytárából http://www.tau.hu Deepak Chopra: Az élet hét törvénye 2 Tartalom: Az élet hét törvénye 1 Tartalom: 2 Bevezetés 3 ELSŐ FEJEZET A Tiszta

Részletesebben

Dr Doreen Virtue CSAKRA TISZTÍTÁS

Dr Doreen Virtue CSAKRA TISZTÍTÁS Dr Doreen Virtue CSAKRA TISZTÍTÁS Spirituális képességeink felélesztése a gyógyítás és tudás érdekében Ha gondolatainkban a szeretet kapuja a legnagyobb szerepet, akkor, a csakrák tökéletesen egészségesen

Részletesebben

Leszkoven László. A lélek nyelvén. Hatra Mag Kft. Miskolc, 2011.

Leszkoven László. A lélek nyelvén. Hatra Mag Kft. Miskolc, 2011. Leszkoven László A lélek nyelvén Hatra Mag Kft. Miskolc, 2011. 2 I. fejezet Bevezetés mi dolgunk a lelkünkkel? Definíciókkal jobb végezni, mint kezdeni írja egyik művében (Játékfilozófia) Babits Mihály.

Részletesebben

LÉLEKMORZSÁK. Békés, boldog Karácsonyi ünnepeket és Boldog újévet kívánunk!

LÉLEKMORZSÁK. Békés, boldog Karácsonyi ünnepeket és Boldog újévet kívánunk! LÉLEKMORZSÁK Békés, boldog Karácsonyi ünnepeket és Boldog újévet kívánunk! web: www.lelekmorzsak.honlapom.com e-mail: lelekmorzsa@gmail.com Facebook: Lélekmorzsák https://www.facebook.com/groups/459063764152317/

Részletesebben

AZ EMBERISÉG MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE

AZ EMBERISÉG MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE ANNIE BESANT C. W. LEADBEATER AZ EMBERISÉG MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE Fordították: Az MTT tagjai, 1940 A kéziratot feldolgozta: Szabari János, 2006 MAGYAR TEOZÓFIAI TÁRSULAT TARTALOM AZ OLVASÓ FIGYELMÉBE

Részletesebben

Kavicsok, drágakövek, kristályok és élet

Kavicsok, drágakövek, kristályok és élet ParaMed Holisztikus Akadémia Parapszichológia- és Természetgyógyászati Oktatási Központ Kavicsok, drágakövek, kristályok és élet Konzulensek: Kern Antal Készítette: Magyar István Holisztika-szimbológia

Részletesebben

m agya r nyomdatermék

m agya r nyomdatermék m agya r nyomdatermék Ha tá rta la n G o n d o l a t o k ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Rhonda Byrne / The Secret Daily Teachings Atria Books, a Division of Simon &

Részletesebben

A Taoizmus és a konfucianizmus mindketten az arany középút tanát vallják.

A Taoizmus és a konfucianizmus mindketten az arany középút tanát vallják. Bevezetı Irányzatok A Taoizmus és a konfucianizmus mindketten az arany középút tanát vallják. A Kr.e. 6 században a kínai filozófia rendszer 2 különféle iskolában testesült meg. Alapelvük, hogy a természetben

Részletesebben

BALOGH BÉLA GYÓGYÍTÓ MEDITÁCIÓ TARTALOM

BALOGH BÉLA GYÓGYÍTÓ MEDITÁCIÓ TARTALOM BALOGH BÉLA GYÓGYÍTÓ MEDITÁCIÓ TARTALOM Előszó...2 A meditációban rejlő lehetőségek és veszélyek... 4 Mi a meditáció?... 6 Hol vagyok a meditáció alatt?.... 8 Mi az, amit a meditációval elérhetek?....

Részletesebben

Egyiptom Horváth Zolival 2. rész. Elrejtett Spirituális Erők

Egyiptom Horváth Zolival 2. rész. Elrejtett Spirituális Erők Egyiptom Horváth Zolival 2. rész Elrejtett Spirituális Erők Amikor először léptem Egyiptom szent földjére, emlékszem, mennyire megilletődött voltam. A repülőgép ajtaja kitárult előttem és megcsapott az

Részletesebben