KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!"

Átírás

1 Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése: Közbeszerzési referens Közbeszerzési referens Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel a nevét! Ha a vizsgafeladat kidolgozásához több lapot használ fel, a nevét valamennyi lapon fel kell tüntetnie, és a lapokat sorszámmal el kell látnia. Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 100%. T 1/12

2 I. feladat Összesen: 7 pont Állapítsa meg, hogy a lenti állítások igazak, vagy hamisak! Csak egy helyes választ fogadunk el. Nem egyértelmű vagy egynél több megjelölés esetén nem adunk pontot. 1. A hitel tárgya alapján lehet forinthitel vagy devizában felvett hitel. 2. A kereslet jövedelemrugalmassága a kereslet változását mutatja a jövedelem 1 százalékos módosulása esetén. 3. A piaci kudarcok közé tartoznak például a természetes monopóliumok, a közjavak, az infláció vagy azon javak, amelyek értéke pénzben nem jól mérhető. 4. A vállalatok összegyűjtött jövedelme megegyezik a háztartások fogyasztása, a kormányzati vásárlások és a vállalati beruházások összegével. 5. Az állam fő funkciói a következők: jogi keretek kialakítása (szabályozás), önfenntartás, allokáció, elosztás, stabilizáció. 6. A kínálat árrugalmassága azt mutatja meg, hogy adott jószág árának 1 százalékos változása hány százalékos változást okoz a kereslet mennyiségében. IGAZ - HAMIS 7. Az értékpapír csak az áruval kapcsolatos jogokat testesíti meg. IGAZ - HAMIS II. feladat Összesen: 5 pont Mi az Állami Számvevőszék? Mutassa be főbb feladatait! Jelölje meg, hogy milyen szempontok alapján jár el az Állami Számvevőszék! T 2/12

3 III. feladat Összesen: 10 pont Az alábbi tesztkérdésekben négy válaszlehetőséget adunk meg, de közülük csak egy helyes. Válassza ki a helyes válasz betűjelét és karikázza be! Figyelem! Csak egy helyes választ fogadunk el. Nem egyértelmű vagy egynél több megjelölés esetén nem adunk pontot. 1. Melyik nem hitelintézet az alábbiak közül? a) Kereskedelmi bank. b) Jelzálogbank. c) Lakástakarék-pénztár. d) Takarékszövetkezet. 2. Az értékpapírok hozamuk szerint lehetnek a. bemutatóra szóló értékpapírok. b. névre szóló értékpapírok. c. rendeletre szóló értékpapírok. d. Egyik válasz sem helyes. 3. Melyik állítás hamis a Magyar Nemzeti Bankkal kapcsolatban? a. Tagja a Központi Bankok Európai Rendszerének. b. Elsődleges célja a forint árstabilitásának biztosítása. c. Kialakítja a monetáris politikát. d. Kialakítja a fiskális politikát. 4. Melyik állítás igaz? A fogyasztáshoz kapcsolódó adók közé tartozik: a) az általános forgalmi adó. b) a személyi jövedelemadó. c) a társasági adó. d) a gépjárműadó. 5. A monetáris politika végrehajtó szerve a(z) a. Állami Számvevőszék. b. Pénzügyminisztérium. c. Magyar Nemzeti Bank. d. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete. 6. Melyik állítás hamis? A helyi önkormányzat költségvetési bevételét képezhetik a. a saját bevételek. b. az átengedett központi adók. c. a támogatások. d. a központi költségvetési szervek befizetései. 7. Porter szerint a következő alapvető versenystratégiák alkalmazhatók: a. költségvezető, megkülönböztető, koncentráló stratégia. b. termék, ár, elosztási csatornák és a marketingkommunikáció stratégiája. c. totális, nemzeti, integrális stratégia. d. üzleti, gazdasági, marketing, kereskedelmi stratégia. T 3/12

4 8. Melyik állítás hamis? A BCG-mátrix szerint a stratégiai üzleti egységek az alábbi csoportokba sorolhatók: a. sztárok. b. kérdőjelek. c. döglött kutyák. d. fenyegetések. 9. Melyik nem minősül kiegészítő pénzügyi szolgáltatásnak? a. Pénzváltási tevékenység. b. Pénzfeldolgozási tevékenység. c. Pénzügyi lízing. d. Fizetési rendszer működtetése. 10. Melyik állítás hamis? a. Az önkormányzatok az államháztartás egyik alrendszerét képezik. b. Az önkormányzatok kizárólag a központi költségvetésből jutnak bevételhez. c. Az önkormányzatnak vannak kötelező és önként vállalt feladatai. d. Az önkormányzatok a képviseleti demokrácia elve alapján működnek. IV. feladat Összesen: 3 pont Nevezze meg a BCG-mátrix elemeit, tengelyeit! V. feladat Összesen: 10 pont Sorolja be a vagyonelemeket az alábbi mérlegfőcsoportokba! Választását jelölje a megfelelő oszlopban X jellel! Soronként csak egyetlen jelölés értékelhető! Munkabértartozás Tartósan adott kölcsön Társadalombiztosítási kötelezettség Traktorok Befektetett eszközök Forgóeszközök Saját tőke Kötelezettségek T 4/12

5 Szoftver Fűtőanyag Előző évek eredménye Pénztár Jegyzett tőke Védjegy VI. feladat Összesen: 7 pont Állapítsa meg, hogy a lenti állítások igazak, vagy hamisak! Csak egy helyes választ fogadunk el. Nem egyértelmű vagy egynél több megjelölés esetén nem adunk pontot! 1. Jegyzett, de be nem fizetett tőkeként kell kimutatni alapításkor, illetve a jegyzett tőke emelésekor a társasági szerződésben meghatározott, a cégbíróság által bejegyzett tőkének a tulajdonosok által be nem fizetett összegét. 2. A kötelezettségeket más megfogalmazással idegen tőkének nevezzük. 3. A teljesség elve mint számviteli alapelv azt jelenti, hogy az adott időszak eredményének meghatározásakor az időszak bevételeit és ráfordításait kell számításba venni, függetlenül azok pénzügyi teljesítésétől. 4. A beszámoló részei a következők: mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés. 5. Amennyiben a vállalkozás kiegyenlíti a szállítói tartozásait, akkor a mérlege eszközoldalán pénzkészlete csökkenése tapasztalható, ugyanakkor ezen cselekmény a forrásoldalra kihatással nincs. 6. Az osztalékfizetési ráta a fizetett jóváhagyott osztalék és az adózott eredmény különbsége. 7. Az eszközforgási mutató az egységnyi befektetéssel megtermelhető árbevételt mutatja. T 5/12

6 VII. feladat Összesen: 5 pont Mutassa be az eredménykimutatás formáit, röviden foglalja össze azok különbözőségeit! VIII. feladat Összesen: 33 pont Ajánlatkérő közbeszerzési eljárást folytat. Az ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempontja szerint kívánja elbírálni a következő részszempontok és súlyszámok alapján: Részszempont Súlyszám 1. Ajánlati ár (Ft) Jótállás időtartama (hónap, max. 12 hónap) Vállalt késedelmi kötbér mértéke (Ft/nap, max Ft/nap) 20 Az ajánlattételi felhívás releváns pontjai a következőket tartalmazták: V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: Az adható pontszám alsó határa 1, felső határa 100 valamennyi részszempont esetében. V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Számítási módszer az 1., 2., 3. részszempont esetén: A legkedvezőbb ajánlati elem 100 pontot kap, a többi ajánlati elem pontszáma az 1. részszempont esetében fordított arányosítással; a 2., 3. részszempontok esetében egyenes arányosítással kerül kiszámításra az ajánlati dokumentációban ismertetett módszerek alapján. Ajánlatkérő két tizedesjegy pontosságig számol. A dokumentációban ajánlatkérő megismételte a felhívás előírásait, majd a következőket rögzítette: a) fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat T 6/12

7 tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat a következők szerint: azaz ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max : a pontskála felső határa P min : a pontskála alsó határa A legjobb : a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A legrosszabb : a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált : a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; b) egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat a következők szerint: azaz ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max : a pontskála felső határa P min : a pontskála alsó határa A legjobb : a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A legrosszabb : a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált : a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; T 7/12

8 Az eljárásban négy ajánlattevő tett ajánlatot, az egyes bírálati részszempontokra a következő megajánlásokat tették: A Kft. B Kft. C Kft. D Kft. 1. Ajánlati ár (Ft) Jótállás időtartama (hónap, max. 12 hónap) 3. Vállalt késedelmi kötbér mértéke (Ft/nap, max Ft) Ajánlatkérő mind a négy ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánította. A fentiek alapján állapítsa meg, hogy mely ajánlattevő lesz az eljárás nyertese! A Kft.: B Kft.: C Kft.: D Kft.: a) Állapítsa meg az egyes ajánlattevők súlyszámmal szorzott pontszámát az 1. bírálati részszempontra! 8 pont A Kft.: B Kft.: C Kft.: D Kft.: A Kft.: B Kft.: C Kft.: D Kft.: b) Állapítsa meg az egyes ajánlattevők súlyszámmal szorzott pontszámát a 2. bírálati részszempontra! 8 pont c) Állapítsa meg az egyes ajánlattevők súlyszámmal szorzott pontszámát a 3. bírálati részszempontra! 8 pont T 8/12

9 A Kft.: B Kft.: C Kft.: D Kft.: a) Állapítsa meg az egyes ajánlattevők pontszámát és az eljárás nyertesét! 9 pont Az eljárás nyertese: IX. feladat Összesen: 20 pont A következőkben egy közbeszerzési eljárásban ajánlatot tett társaság pénzügyi kimutatásait látja. a.) Egészítse ki a kimutatásokat! Vizsga Kft. A típusú Mérleg A Mérleg Eszközök (aktívák) Sor- Előző év adatok ezer Ft-ban Tárgyév szám A tétel megnevezése A B C E 01. A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok Műszaki gépek, berendezések, járművek III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 05. B. FORGÓESZKÖZÖK I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( ) T 9/12

10 Vizsga Kft. A típusú Mérleg A Mérleg Források (passzívák) adatok ezer Ft-ban Sor- A tétel megnevezése Előző év Tárgyév szám A B C E 12. D. SAJÁT TŐKE ( ) I. JEGYZETT TŐKE II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE 0 0 ( ) 15. III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. CÉLTARTALÉKOK F. KÖTELEZETTSÉGEK ( ) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásokból G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( ) T 10/12

11 Vizsga Kft. A Eredménykimutatás (összköltségeljárással) adatok ezer Ft-ban Sor- A tétel megnevezése Előző év Tárgyév szám A B C E I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE 0 0 III. EGYÉB BEVÉTELEK 0 0 Ebből: visszaírt értékvesztés 0 0 IV. ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 0 0 Ebből: értékvesztés 0 0 A ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK 0 0 XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 0 0 D RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) 0... E ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG F ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) G MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY A szerződés teljesítésére alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, amennyiben az utolsó kettő ( ) lezárt üzleti évéről szóló számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján a likviditási ráta értéke bármely évben kisebb, mint 1,2. Írja fel a likviditási ráta képletét, határozza meg a két évre ( ) vonatkozó értékét, adjon szöveges értékelést! Képletfelírás: Számítás év: év: Értékelés: T 11/12

12 PÉNZÜGYI RÉSZ MEGOLDÁSA Feladat Elérhető pontszám Megszerzett pontszám I. feladat 7 pont II. feladat 5 pont III. feladat 10 pont IV. feladat 3 pont Összesen pontszám 25 pont PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI ALKALMASSÁG, SZÁMVITEL MEGOLDÁS Feladat Elérhető pontszám Megszerzett pontszám V. feladat 10 pont VI. feladat 7 pont VII. feladat 5 pont VIII. feladat 33 pont IX. feladat 20 pont a.) feladat 14 pont b.) feladat 6 pont Összesen pontszám 75 pont T 12/12