Közbeszerzési referens Közbeszerzési referens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "54 343 03 0000 00 00 Közbeszerzési referens Közbeszerzési referens"

Átírás

1 Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése: Közbeszerzési referens Közbeszerzési referens Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel a nevét! Ha a vizsgafeladat kidolgozásához több lapot használ fel, a nevét valamennyi lapon fel kell tüntetnie, és a lapokat sorszámmal el kell látnia. Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 100%. T 1/12

2 I. feladat Összesen: 3 pont Állapítsa meg, hogy a lenti állítások igazak vagy hamisak! Csak egy helyes választ fogadunk el. Nem egyértelmű vagy egynél több megjelölés esetén nem adunk pontot. 1. Az operatív lízinget tipikusan gyártó és kereskedő cégek nyújtják termelőeszközeikre. 2. A másodlagos piacon a kereskedelem nem szervezett és szabványosított környezetben zajlik. 3. A nonprofit szektorra jellemző, hogy termelőfelhasználók, vagyis termelési tényezőket (erőforrásokat) használnak fel, amelyekhez új érték hozzáadásával termékeket állítanak elő és szolgáltatásokat nyújtanak. 4. A költségvetési szerv alaptevékenysége, hogy rendszeres haszonszerzés céljából, támogatáson kívüli forrásból más jogi személy vagy természetes személy számára nem kötelezően végez termelő-, szolgáltató és értékesítő tevékenységet. 5. A költségvetési rendelet elfogadásánál a költségvetési koncepció összeállításáért és a képviselő-testület elé terjesztéséért a jegyző, míg az előterjesztésért a polgármester felelős. 6. Egyszerűsített éves beszámolót készíthet az a vállalkozó, akinek az üzleti évet megelőző két üzleti évben a mérlegfőösszege 200 millió forint, és mindkét üzleti évben 49 embert foglalkoztat. II. feladat Összesen: 10 pont Nevezze meg és mutassa be a pénz funkcióit! Mindegyik funkcióhoz nevezzen meg legalább egy példát! III. feladat Összesen: 4 pont T 2/12

3 Párosítsa össze az alábbi gazdasági szereplőket a megfelelő jellemzőikkel! Háztartások A. - Létrehozásuk és működésük önkéntes - Tevékenységük jellemzően a háztartásokat szolgálja - Jövedelmük nem osztható szét a tulajdonosok között Vállalkozások B. - Jövedelmének döntő hányada a többi gazdasági szereplő által fizetett adóból és más közterhekből áll össze - Nemzetgazdasági súlyából adódóan és közhatalmi jogosítványai gyakorlásával nagymértékben képes befolyásolni a nemzetgazdaság fejlődését Nonprofit szektor C. - Együtt élő személyek kisebb-nagyobb csoportja, akik közös jövedelemmel, vagyonnal és fogyasztással rendelkeznek - A munkaerőt szolgáltatják a többi gazdasági szereplő számára Államháztartás D. - Profit szerzése és vagyonuk gyarapítása céljából termelő-, vagy szolgáltató tevékenységet végeznek - A megtermelt jövedelemmel a tulajdonosok rendelkeznek - Jövedelmük egy részét termelői kapacitás növelésére használják fel Háztartások Vállalkozások Nonprofit szektor Államháztartás IV. feladat Összesen: 4 pont Az alábbi tesztkérdésekben egy-egy állítás teljessé tételéhez 4 válaszlehetőséget adunk meg, de közülük csak egy helyes. Válassza ki a helyes válasz betűjelét és karikázza be! Figyelem! Csak egy helyes választ fogadunk el. Nem egyértelmű, vagy egynél több megjelölés esetén nem adunk pontot. 1. A kötvény olyan értékpapír, amely a) hitelviszonyt testesít meg. b) részesedési viszonyt testesít meg. c) áruk feletti rendelkezési jogot biztosít. d) a fenti válaszokban szereplő egyik jellemzőnek sem felel meg. 2. A jegybanki pénzteremtés lehetséges módja T 3/12

4 a) hitelnyújtás, értékpapír és deviza eladása. b) értékpapír vásárlás és deviza eladása. c) hitelnyújtás, értékpapír és deviza vásárlása. d) bankjegy- és érmekibocsátás, értékpapír vásárlása. 3. A deviza a) más ország törvényes fizetőeszköze, készpénze. b) a valutával azonos tartalmú pénzügyi fogalom. c) hazai fizetőeszközre vonatkozó követelés. d) valutára szóló követelés, fizetési ígéret. 4. A hitelnyújtás a) aktív bankművelet. b) passzív bankművelet. c) semleges bankművelet. d) a fentiek egyikébe sem sorolható bankművelet. V. feladat Összesen: 4 pont Cégünk számítógépeit újra cseréljük, ezért egy számítástechnikai kereskedőtől új PCket rendelünk. A beszállítónak kötelezettségünket részletekben fogjuk kifizetni: 2,5 millió forintot az áru érkezése időpontjában, majd a következő 2 évben ,- Ft-ot évente. Határozza meg 25%-os piaci kamatláb mellett a kifizetés jelenértékét! VI. feladat Összesen: 5 pont T 4/12

5 Párosítsa össze a számviteli alapelveket a definíciójukkal! Csak egy helyes választ fogadunk el. Nem egyértelmű, vagy egynél több megjelölés esetén nem adunk pontot. Vállalkozás folytatásának elve: Valódiság elve: Folytonosság elve: Világosság elve: Teljesség elve: 1. A könyvvitelben rögzített és a beszámolóban szereplő tételeknek a valóságban is megtalálhatóknak, bizonyíthatóknak, kívülállók által is megállapíthatóknak kell lenniük. Értékelésük meg kell, hogy feleljen az e törvényben előírt értékelési elveknek és az azokhoz kapcsolódó értékelési eljárásoknak. 2. Az üzleti év nyitóadatainak meg kell egyezniük az előző üzleti év megfelelő záróadataival. Az egymást követő években az eszközök és a források értékelése, az eredmény számbavétele csak e törvényben meghatározott szabályok szerint változhat. 3. A beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során abból kell kiindulni, hogy a gazdálkodó a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy bármilyen okból történő jelentős csökkenése. 4. A könyvvezetést és a beszámolót áttekinthető, érthető, e törvénynek megfelelően rendezett formában kell elkészíteni. 5. A gazdálkodónak könyvelnie kell mindazon gazdasági eseményeket, amelyeknek az eszközökre és a forrásokra, illetve a tárgyévi eredményre gyakorolt hatását a beszámolóban ki kell mutatni, ideértve azokat a gazdasági eseményeket is, amelyek az adott üzleti évre vonatkoznak, amelyek egyrészt a mérleg fordulónapját követően, de még a mérleg elkészítését megelőzően váltak ismertté, másrészt azokat is, amelyek a mérleg fordulónapjával lezárt üzleti év gazdasági eseményeiből erednek, a mérleg fordulónapja előtt még nem következtek be, de a mérleg elkészítését megelőzően ismertté váltak. VII. feladat Összesen: 7 pont Állapítsa meg, hogy a lenti állítások igazak, vagy hamisak! Csak egy helyes választ fogadunk el. Nem egyértelmű vagy egynél több megjelölés esetén nem adunk pontot. 1. Az osztalékfizetési ráta a fizetett jóváhagyott osztalék és az adózott eredmény különbsége. 2. A beszámoló részei a következők: mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés. 3. A kötelezettségeket más megfogalmazással idegen tőkének nevezzük. T 5/12

6 4. A teljesség elve mint számviteli alapelv azt jelenti, hogy az adott időszak eredményének meghatározásakor az időszak bevételeit és ráfordításait kell számításba venni, függetlenül azok pénzügyi teljesítésétől. 5. Amennyiben a vállalkozás kiegyenlíti a szállítói tartozásait, akkor a mérlege eszközoldalán a pénzkészlete csökken, ugyanakkor ezen cselekmény a forrásoldalra kihatással nincs. 6. Jegyzett, de be nem fizetett tőkeként kell kimutatni alapításkor, illetve a jegyzett tőke emelésekor a társasági szerződésben meghatározott, a cégbíróság által bejegyzett tőkének a tulajdonosok által be nem fizetett összegét. 7. Az eszközforgási mutató az egységnyi befektetéssel megtermelhető árbevételt mutatja. VIII. feladat Összesen: 10 pont Sorolja be a vagyonelemeket az alábbi mérlegfőcsoportokba! Választását jelölje a megfelelő oszlopban X jellel! Soronként csak egyetlen jelölés értékelhető! Munkabértartozás Tartósan adott kölcsön Társadalombiztosítási kötelezettség Traktorok Szoftver Fűtőanyag Előző évek eredménye Pénztár Jegyzett tőke Védjegy Befektetett eszközök Forgóeszközök Saját tőke Kötelezettségek T 6/12

7 IX. feladat A következőkben egy közbeszerzési eljárásban ajánlatot tett társaság pénzügyi kimutatásait látja. 1.) Egészítse ki a kimutatásokat! Összesen:15 pont Sorszám Szerencse Zrt. Mérleg eszközök (aktívák) A tétel megnevezése Előző év adatok ezer Ft-ban Tárgyév A B C E 01. A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Sorszám Szerencse Zrt. Mérleg források (passzívák) A tétel megnevezése Előző év adatok ezer Ft-ban Tárgyév A B C E 12. D. SAJÁT TŐKE ( ) I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E. CÉLTARTALÉKOK F. KÖTELEZETTSÉGEK ( ) I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN ( ) T 7/12

8 Szerencse Zrt. Eredménykimutatás A változat (összköltség eljárással) adatok ezer Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév A B C E I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B PÉNZÜGYI MŰVELETEK.. EREDMÉNYE (VIII-IX) 400 C SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások 0.. D RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-XII) G MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ) Az alábbiakban megfogalmazott pénzügyi alkalmassági minimumkövetelmények alapján minősítse az ajánlattevőt, adjon szöveges értékelést! Az ajánlat csak akkor fogadható el, ha mindegyik kritériumnak megfelel az ajánlattevő! Összesen: 13 pont A szerződés teljesítésére alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, amennyiben az utolsó kettő ( ) lezárt üzleti évéről szóló számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján a) a mérleg szerinti eredmény értékelése T 8/12

9 b) a likviditási ráta számítása és értékelése c) a likviditási gyorsráta számítása és értékelése d) a kritériumok értékelése összességében X. feladat Összesen: 18 pont Alsócenk önkormányzata beruházást tervez, a megvalósításhoz a támogatás összegén kívül még 100 millió forint hitelre van szüksége. A képviselő-testületi döntés meghozatalához azonban szükséges a bankok hitelkondícióinak vizsgálata, ezért előzetes piacfelmérést végzett, mely során három bankot keresett meg. A bankok a következő kondíciós listát adták: Kondíciók A bank B bank C bank Éves kamat: 15% 16 % 16 Éves kezelési költség: 1,5% 1 % 1,5 Futamidő: 60 hónap 60 hónap 60 hónap THM (%): 18,78 % 19,2 % 20 % Hitel összege: Ft Ft Ft Ön által összesen Ft Ft Ft fizetendő: Kamat: Ft Ft Ft Kezelési költség: Ft Ft Ft 1.) A fenti adatok ismeretében határozza meg, hogy mely tényezők összege képezi a közbeszerzési eljárás becsült értékét! Mekkora a tárgyi közbeszerzési eljárás becsült értéke? Indokolja meg döntését! T 9/12

10 2.) Az önkormányzat az építési beruházás lebonyolításának felhívását is előkészíti, melyben a pénzügyi gazdasági alkalmasság minimumfeltételei között az ajánlattevők likviditási rátáját kívánja vizsgálni, az ajánlattételi felhívás feladását megelőző három évben ( ). Két lehetőség került a képviselő-testület elé: A verzió: alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha a felhívás feladását megelőző három évben a likviditási ráta értéke bármely évben kevesebb 1,2-nél. B verzió: alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha a felhívás feladását megelőző három év közül bármely két év vonatkozásában számított likviditási ráták számtani átlaga kevesebb 1,2-nél. A képviselőtestület tekintve, hogy a finanszírozási feltételek között előlegfizetést és részszámlázást is lehetővé tesznek az enyhébb előírást fogadta el. Melyik verziót fogadta el a képviselő-testület? Indokolja meg, hogy az elfogadott kritérium miért enyhébb a másiknál, példával is támassza alá döntését! XI. feladat Összesen: 7 pont Értékelje a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat és állapítsa meg a Kbt. 69. bekezdése alapján, hogy mely ajánlattevő ajánlata minősül irreális ajánlatnak! A Kbt. vonatkozó rendelkezése a következőket tartalmazza: 69. (1) Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony árat tartalmaz bármely olyan, az ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg tekintetében, amely a 71. szerint önállóan értékelésre kerül. (2) Az ár aránytalanul alacsony voltának megítélésekor az ajánlatkérő korábbi tapasztalataira, a közbeszerzést megelőzően végzett piacfelmérés eredményére vagy a közbeszerzést megelőzően a szükséges anyagi fedezet meghatározásához felhasznált egyéb adatokra kell figyelemmel lenni. Köteles az ajánlatkérő az (1) bekezdést alkalmazni különösen akkor, ha az ajánlatban foglalt - az (1) bekezdés szerinti - ellenszolgáltatás több T 10/12

11 mint húsz százalékkal eltér az ajánlatkérő rendelkezésére álló - az ellenszolgáltatás önállóan értékelésre kerülő valamely eleme esetén az adott elemre eső - anyagi fedezet összegétől. Az irodaszer beszerzése tárgyban indított közbeszerzési eljárásban két ajánlat érkezett az ajánlattételi határidőre: Tinta Kft. ajánlati ára: Ft Toll Kft. ajánlati ára: Ft Becsült érték: Ft A Kbt. idézett jogszabályhelye alapján, a benyújtott ajánlatok vizsgálatát követően mely ajánlattevő esetében köteles ajánlatkérő a Kbt. 69. (1) bekezdését alkalmazni? Döntését számítással is támassza alá! T 11/12

12 PÉNZÜGYI RÉSZ Feladat Elérhető pontszám Megszerzett pontszám I. feladat 3 pont II. feladat 10 pont III. feladat 4 pont IV. feladat 4 pont V. feladat 4 pont Összesen pontszám 25 pont PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI ALKALMASSÁG, SZÁMVITEL Feladat Elérhető pontszám Megszerzett pontszám VI. feladat 5 pont VII. feladat 7 pont VIII. feladat 10 pont IX. feladat 28 pont X. feladat 18 pont XI. feladat 7 pont Összesen pontszám 75 pont T 12/12

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén?

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén? A KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI ÉS VAGYONA A VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉGÉRDEKELTSÉGE, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSA, A LIKVIDITÁS FIGYELÉSE

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Szakszervezeti alapszervezetek részére Budapest, 2005 Készítette: Kovács Gézáné bejegyzett könyvvizsgáló Sorozat-szerkesztő: Gróf

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141 A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Kristóf Lajos Az eredmény elemzése A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Kristóf Lajos Az eredmény elemzése A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla Bognár Zsoltné Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről a hivatkozott jogszabályhelyek szövegével egységes szerkezetben [a normál betűs szedés a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), a bekeretezett

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Mottó: Számviteli ismeretek nélkül élni lehet. Vállalkozni azonban csak ideig-óráig. (Sáfrány Ferenc)

Mottó: Számviteli ismeretek nélkül élni lehet. Vállalkozni azonban csak ideig-óráig. (Sáfrány Ferenc) SÁFRÁNY FERENC SZÁMVITELI ALAPOK, MÉRLEG ÉS EREDMÉNY ELEMZÉS Mottó: Számviteli ismeretek nélkül élni lehet. Vállalkozni azonban csak ideig-óráig. (Sáfrány Ferenc) Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 2. Számviteli

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2013.május 27. Pajorné Hajba Csilla ügyvezető

Részletesebben

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2013. január 30. Egis Gyógyszergyár Nyrt. Felelc5ssegvallal6 nyilatkozat Az Egis Gy6gyszergyar Nyilvanosan

Részletesebben

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA TARTALOMJEGYZÉK I. A SZÁMVITELI POLITIKA RENDELTETÉSE II. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések

11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések 11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések Tegyük fel, hogy Ön egy bútorgyártó vállalkozás létrehozását határozza el. A világos

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 187. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 187. szám MAGYAR KÖZLÖNY 187. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 30., kedd Tartalomjegyzék 362/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 20., csütörtök Tartalomjegyzék 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

Részletesebben

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MKB Bank Zrt. 2015. Július Tartalomjegyzék I. Általános információk...6

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

uft ianyszám : 1k 8 Sa I `- + Tisztelt Elnök Úr! szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló,

uft ianyszám : 1k 8 Sa I `- + Tisztelt Elnök Úr! szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló, uft ianyszám : 1k 8 Sa I `- + Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett: 2015 JÚN 2 2. Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31.

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31. Közgyűlési előterjesztések ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31. 1 Közgyűlési előterjesztések Napirend 1. Az Igazgatóság jelentése

Részletesebben

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008.

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. Gyöngy-Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV) Budapest, 2009.

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben