08-8/965-3/ sz.melléklet. Tervezési program az Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola felújításához.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "08-8/965-3/2012. 12.sz.melléklet. Tervezési program az Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola felújításához."

Átírás

1 Tervezési program az Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola felújításához. 1. A tervezési terület ismertetése A pécsi 23891/68 helyrajzi számú ingatlanon (Pécs, Aidinger J. u. 41.) található a Megyervárosi Iskola Árpád Fejedelem Általános Iskola és Gimnázium épülete. Övezeti besorolása Ki Az IMS szerkezetű iskola nyugati szárnya ben épült, a keleti szárnyát és a közlekedő részeket ban építették tovább. A mélyföldszint és emeleti szintekkel épített iskolaépülethez nem IMS szerkezetű tornaterem kapcsolódik. Az épület összterülete: 6803 m A tervezési feladat célja A tervezési feladat célja, hogy a Megyervárosi Iskola Árpád Fejedelem Általános Iskola és Gimnázium IMS szerkezetű épületének megerősítése és felújítása, valamint kapcsolódó, nem IMS szerkezetű tornaterem felújítása érdekében, valamint az Új Magyarország Fejlesztési terv keretében a KEOP /A kódszám alatt nyilvántartott Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése célzó pályázathoz igazodva készüljön engedélyezési szintű tervdokumentáció. 1

2 Tervező feladata alapvetően két részre bontható, egyrészt az IMS szerkezet megerősítésének megtervezése, a teljes iskola épület felújításának megtervezése, mely kizárólag általános felújítási munkák megtervezésére vonatkozik, másrészt a KEOP pályázati műszaki feltételek megtervezésére. Előreláthatóan nyarán jelenik meg az Új Széchenyi Terv keretében az új KEOP konstrukciós kiírása, mely alapján a változásokat tervezőnek át kell az adattáblákra vezetnie, valamint a tervekre és jóváhagyatni az illetékes hatóságokkal. Megrendelő december 1. napján jogerős építési engedélyt szerezett a Pécs M.J. Város Önkormányzata Pécs Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola szerkezet megerősítése és felújítása ügyében. Az építési engedély hatályát vesztette, így tervezés célja egy olyan építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, mely építési hatósági engedélyezésre alkalmas. A tervezés során az iskola és helyiségeinek, a torna teremet is beleértve, funkciójukat változatlanul kell meghagynia tervezőnek, új terek nem kerülnek kialakításra, funkciók nem változnak. A tervezés alapvető céljai: - IMS tartó szerkezet megerősítés - az épület hőtechnikai adottságainak javítása - az épület hőveszteségnek csökkentése 3. Jelenlegi állapot ismertetése A szerkezet típusa négyelemes 7,2 X 7,2 m pillérraszter, a konyha és a tornaterem dilatációs hézaggal van elválasztva. Az épületvázakon előrehaladott korróziós károsodás észlelhető. A homlokzati fal előre gyártott vasbeton homlokzati falpanel, melynek hőszigetelő rétege elöregedett. A szintek közötti közlekedés lépcsőkön történik, a földszinten belüli szintkülönbségeket is lépcsők hidalják át, lift nincs az épületben. A zsibongóban két db átrium található, melyeket acélszerkezetű üvegfal határol. Az átriumok rosszul kihasználhatóak, a kijutás nehézkes. A nyílászárók fa ill. acél keretszerkezetűek, hőszigetelési szempontból elavultak. Az emeleti tantermek fölött a felülvilágító kupolák beáznak, hőhidasak. Mivel nem árnyékolhatók, a tantermek nyáron túlzottan felmelegednek, és zavaró fényviszonyok alakulnak ki. Az ebédlőt és a zsibongót egy harmonikafal választja el, mely csak vizuális lehatárolást jelent. A szagok és a hangok terjedését nem gátolja, a fényt ellenben nem engedi bejutni. A könyvtárat határoló üvegfal a csőátvezetések helyein nem zár a födémhez, így akusztikailag szintén nem megfelelő, emellett tűzvédelmi szempontból is problémás. A válaszfalak nyílászáró szerkezetekhez való csatlakozását farostlemez lapokkal oldották meg, mely akusztikai szempontból elégtelen műszaki megoldás. Jelenleg nincs akadálymentesített bejárat, és akadálymentes mosdó sincs az épületben. 2

3 4. A tervezési feladatok Tervező feladata a hatályos jogszabályoknak (később felsoroltak) megfelelő és az építési engedélyezési eljárás lefolytatására alkalmas, továbbá a KEOP felhívás tartalmi követelményeinek megfelelő építési engedélyezési tervdokumentáció, valamint költségvetési kiírás elkészítés. Tervezési feladat sajátossága, hogy a dokumentáció összeállításánál, illetve a költségvetések elkészítésénél a terveken és a költségvetésben is egyértelműen el kell tudni különíteni a pályázati forrásból megvalósuló és az önerőből megvalósítandó műszaki tartalmakat. Az épületen végrehajtott átalakítások építési engedélyhez kötöttek, továbbá fontos, hogy a pályázati forma kötöttségeihez igazodva az építési engedélyezési tervdokumentáció formai és tartalmi követelményeinek megfelelő terveket szükséges elkészíteni. A tervdokumentációk az EU-s pályázat részét képezik, annak mellékletei. Elkészítésükkor a pályázatban előírt tervi tartalmi követelményeknek is meg kell felelni. Általános tervezési feladat, hogy minden beépítésre kerülő anyag és szerkezet költséghatékony legyen, fokozott igénybevételnek álljon ellen, minimálisan a fenntartási időszakban javítani, cserélni azokat ne kelljen. A KEOP pályázathoz kapcsolódó tevékenységek: - tetőszigetelés - utólagos külső szigetelés - külső nyílászáró csere - fűtési rendszer korszerűsítése Önerőből megvalósuló tevékenységek: - IMS szerkezet megerősítése - erősáramú és gyengeáramú rendszer felújítása - komplex akadálymentesítés (látás, hallás sérültek és mozgáskorlátozottak számára) - tűzvédelmi rendszer kiépítése - belső helyiségek felújítása - tornaterem felújítása Tervezőnek az alábbi feladatokat kell megvalósítania: 1) Komplett építési engedélyezési tervdokumentáció (37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendeletben meghatározottak szerint) építészet, statika, tartószerkezet megerősítés csúszókábeles feszítési technológiával, 3

4 kiegészítve épületgépészet, erősáram, gyengeáram, akadálymentesítés, közműellátottság (csapadékvíz elvezetés víz- és gázellátás) szakágakkal. Az építési engedélyezési tervdokumentációt két külön álló tervcsomagként kell elkészíteni, melyek közül egyik tartalmazza a KEOP pályázat keretében megvalósítani kívánt munkák engedélyezési dokumentációját, valamint külön csomagban kell elkészíteni a KEOP pályázaton kívüli munkák engedélyezési tervdokumentációját. 2) A teljes komplett projekt tervszinten és költségszinten való szétválasztása, részletes és tételes költségvetés (árazott és árazatlan), főösszesítő a KEOP pályázatban megvalósítani kívánt munkák engedélyezési tartalmára, valamint külön részletes és tételes költségvetés (árazott és árazatlan), főösszesítő a KEOP-on kívüli tartalomra. 3) Tervezőnek el kell végeznie az épület felmérését 4) Tervezési feladat az épület utólagos külső homlokzati szigetelésének megtervezése a teljes homlokzat tekintetében. 5) Az épület külső nyílászáróit korszerű, hőszigetelő nyílászárókra kell lecserélni és árnyékolását meg kell oldani. 6) Tető hőszigetelés megtervezése 7) A tervező feladata az egyes helyiségek teljes belső megújítása, a festések, padlóburkolat cserék megtervezése, amennyiben a meglévő padló burkolat alkalmas a használatra, úgy azt meg kell őrizni. 8) Tervező feladata az IMS szerkezet megerősítésének megtervezése csúszókábeles feszítéses technológiával 9) Dokumentálása a tervezett és pályázott műszaki tartalom kielégíti a 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben foglalt épületenergetikai jellemzőinek követelményértékét 10) Részletes energetikai elemzés és számítás 11) Belső nyílászárók cseréje 12) 1 db akadálymentes parkoló elhelyezése 13) Szükséges elkészíteni energetikai szempontból egy tételes kimutatást éves szintre lebontva a beruházás előtti és várhatóan a beruházást követő üzemelési költségekről (megtakarítás) 14) A fejlesztés keretében beszerzésre kerülő gépek, műszerek, berendezések, alkatrészek, eszközök, anyagok, valamint tevékenységek létesítményjegyzéke (kötelező pályázati melléklet) 15) A károsanyag emissziók, illetve az ÜHG-kibocsátás változásának számszerű bemutatása (kötelező pályázati melléklet) 16) Kezelési terv készítés a hatékony üzemeltetésre vonatkozóan, valamint be kell mutatni az üzemeltetési költségek realitását. 17) A jelenlegi helyzet és igény felmérése megfelelő minőségűen és részletességűen (Hőigény-számítás és a hőellátási rendszer méretezés helyessége, realitása (ha releváns)) 18) KEOP konstrukció energiai mellékletének elkészítése 4

5 19) Építési célú beruházás, tevékenység estében a másodlagos alapanyagok (újrahasznosított hulladékból létrehozott anyagok) felhasználási arányát a lehető legnagyobb mértékre kell növelni a teljes alapanyag felhasználáson belül. A lehetőségeket tervezőnek kell bemutatnia. 20) A tervező feladata a tulajdoni lap és térképmásolat beszerzése, a szakhatósági egyeztetések lefolytatása, azok költségének, valamint az engedélyezési eljárás lefolytatása, költségeinek viselése. Minden, a tervezéshez szükséges anyagot, felmérést a tervezőnek kell elkészíttetnie. 21) A tervezés során a tervezőnek folyamatos egyeztetési kötelezettsége van a megrendelő és megrendelőn keresztül az iskola vezetősége felé Az építési engedélyezési tervdokumentációval szemben állított követelmények - Az épület felújítása tervezése során az épület leromlott állapotából adódóan valamennyi épületszerkezetet meg kell vizsgálni és amelynek felújítása indokolt, valamint jogszabályi előírás miatt szükséges azon épületszerkezetek felújítását a tervezési feladatban el kell végezni. - Tervezésnél pályázati dokumentáció összeállításánál figyelembe veendő, hogy a támogatás feltétele a fejlesztés eredményeként figyelembe vehető összes/eredő költségmegtakarításból az elszámolható energiaköltség-megtakarítás legalább 50%-ot képviseljen. - A terveknek összhangban kell lenniük a mindenkori energiapolitikai és környezetpolitikai célkitűzésekkel, műszakilag megvalósíthatónak kell lenniük, energetikai hatékonyságuk megfelelő, kielégítik a korszerűség követelményeit kielégítik, megfelelnek az érvényben lévő műszaki, biztonságtechnikai és környezetvédelmi előírásoknak. - Az alkalmazott műszaki megoldásnál figyelembe kell venni (de nem kötelező alkalmazni) az adott technológiára vonatkozóan elérhető legjobb technikát (BAT) tartalmazó, az EU által elfogadott referencia dokumentumban (BREF) foglaltakat. - A műszaki tartalomnak oly módon kell elkészülnie, hogy a megvalósításának eredményeként egyértelműen (méréssel és/vagy a szakmában általánosan elfogadott módszerrel történő számítással) igazolható energiahordozó-megtakarítás, és ezáltal számszerűsíthető környezetvédelmi eredmények jelentkeznek (mikro avagy projektszinten és makro avagy nemzetgazdasági szinten egyaránt). Az építésre rendelkezésre álló összeg összesen bruttó 600 millió Ft. Az építésre rendelkezésre álló összeg a KEOP tartalmon kívüli munkálatokra bruttó 400 millió Ft. Az építésre rendelkezésre álló összeg a KEOP tartalmú munkálatokra bruttó 200 millió Ft. Tervszállítási határidő: június példány papír alapú dokumentáció és 1 db digitális, szerkeszthető példány leszállítása szükséges. 5

6 Kötelezően kitöltendő mellékletek a KEOP tartalomra vonatkozóan Tervezőnek a KEOP pályázat keretében jelölt műszaki tartalomra vonatkozóan az alábbi adatokat és táblázatokat kell kitöltenie a Megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez. I. Adattáblázatok 1. sz. táblázat: A fejlesztés során érintett épületre vagy épületekre vonatkozó éves kihasználtság adatai Épület megnevezése, címe: Éves kihasználtság (üzemnap/év) Fejlesztés előtt Fejlesztés után 2. sz. táblázat: A fejlesztés során érintett épületre vagy épületekre vonatkozó mértani adatok (kitöltése az elektromos rendszer, a kül- és beltéri világítás és a közvilágítás korszerűsítést tartalmazó projektek kivételével minden más projekt típusnál szükséges) Épület megnevezése, címe: Teljes alapterület m 2 Alápincézett alapterület m 2 A pincézetlen rész kerülete m Tetőfödém területe m 2 Hűlő felület m 2 Nettó szintterület m 2 6

7 Fűtött légtérfogat m 3 Szintek száma Tetőtérbeépítés db van/nincs 3. sz. táblázat: A fejlesztés során érintett épületre vagy épületekre korára és szerkezetére vonatkozó adatok (kitöltése az elektromos rendszer, a kül- és beltéri világítás és a közvilágítás korszerűsítést tartalmazó projektek kivételével minden más projekt típusnál szükséges) Épület megnevezése, címe: Az épület életkora év Külső falszerkezet jellege Falvastagság (cm) - tégla % - beton % - panel % - egyéb (kő, vályog stb.) % Tető típusa lapostetős % sátortetős % 7

8 4 sz. táblázat: Kül- és beltéri világításra vonatkozó adatok a fejlesztés előtti és utáni állapotban (kitöltése csak az elektromos rendszer és a kül- és beltéri világítás korszerűsítést tartalmazó projektek esetén szükséges) (Megjegyzés: Korszerű a lámpatest, ha fénycsövek dobozba vannak szerelve, és a fénycsövek mögött lakkozott fehér, vagy tükrös alumínium fényvető lemez helyezkedik el, valamint a lámpatesten a fénycsövek előtt tükrös vagy lakkozott fehér rács, lamella van. Minden más esetben a lámpatestet hagyományosnak kell tekinteni!) Épület megnevezése, címe: 1. Kül- és beltéri világításra vonatkozó adatok a fejlesztés előtt: Fénycsöves lámpatestek Hagyományos izzók Kompakt fénycsövek Egyéb Típus Korszerű (I/N) Darab Típus Darab Típus Darab Típus Darab A beépített világítótestek teljesítménye összesen (W): A világítási rendszer jelenlegi éves üzemideje (óra): Épület megnevezése, címe: 1. Kül- és beltéri világításra vonatkozó adatok a fejlesztés után: Fénycsöves lámpatestek Hagyományos izzók Kompakt fénycsövek Egyéb Típus Korszerű? Darab Típus Darab Típus Darab Típus Darab 8

9 A beépített világítótestek teljesítménye összesen (W): A világítási rendszer becsült jövőbeni éves üzemideje (óra): 5. sz. táblázat: A közvilágítás fejlesztés előtti és utáni állapotára vonatkozó adatok (kitöltése csak a közvilágítást tartalmazó projektek esetén szükséges) 1. Közvilágítás fejlesztés előtti állapotát bemutató adatok: Lámpatestek Fényforrások Típus Darab Típus Darab A beépített lámpatestek és fényforrások teljesítménye összesen (W): A világítási rendszer jelenlegi éves üzemideje (óra): 2. Közvilágítás fejlesztés utáni állapotát bemutató adatok: Lámpatestek Fényforrások Típus Darab Típus Darab 9

10 A beépített lámpatestek és fényforrások teljesítménye összesen (W): A világítási rendszer becsült jövőbeni éves üzemideje (óra): 6. sz. táblázat: A nyílászárók fejlesztés előtti és utáni állapotát bemutató adatok (kitöltése a nyílászáró-cserét tartalmazó projektek esetén szükséges) Megjegyzés: Típus például: ajtó, ablak, kopilit üvegfal, egyéb Anyag például: Keret: fa, fém, műanyag, stb. Üvegezés: korszerű, hőszigetelt üvegezés; hagyományos két-rétegű üvegezés; hagyományos egy-rétegű üvegezés, stb. Épület megnevezése, címe: 1. A nyílászárók fejlesztés előtti állapotát bemutató adatok Sor szám Típusa Anyaga Mérete Száma Felület Hőátbocsátás i tényező (keret és üvegezés) m*m db m 2 W/m2K Összesen: Épület megnevezése, címe: 2. A nyílászárók fejlesztés utáni állapotát bemutató adatok Sor szám Típusa Anyaga Mérete Száma Felület Hőátbocsátás i tényező 10

11 m*m db m 2 W/m2K Összesen: 7. sz. táblázat: A külső felületek fejlesztés előtti és utáni állapotát bemutató adatok (kitöltése az épületek külső hőszigetelését tartalmazó projektek esetén szükséges) Épület megnevezése, címe: 1. Első fűtött szint alatti (pince feletti és/vagy árkád) födém Meglévő rétegrend fűtött térből kifelé haladva) Rétegvastagság (cm) Réteg megnevezés Tervezett rétegrend (fűtött térből kifelé haladva) Rétegvastagság (cm) Réteg megnevezés 11

12 Hossza (m) Szélessége (m) Területe (m 2 ) Hőátbocsátási tényező felújítás előtt (W/m2K) Hőátbocsátási tényező felújítás után (W/m2K) 2. Utolsó fűtött szint feletti (záró) födém Meglévő rétegrend (fűtött térből kifelé haladva) Rétegvastagság (cm) Réteg megnevezés Tervezett rétegrend (fűtött térből kifelé haladva) Rétegvastagság (cm) Réteg megnevezés Hossza (m) Szélessége (m) Területe (m2) Hőátbocsátási tényező felújítás előtt (W/m 2 K) Hőátbocsátási tényező felújítás után (W/m 2 K) 12

13 3. Külső teherhordó falak Meglévő rétegrend fűtött térből kifelé haladva) Rétegvastagság (cm) Réteg megnevezés Tervezett rétegrend (fűtött térből kifelé haladva) Rétegvastagság (cm) Réteg megnevezés Sorszám Tájolás Méret (m*m) Felület (nyílászárók nélkül) m 2 Fal hőátbocsátási tényezője felújítás előtt (W/m 2 K) Fal hőátbocsátási tényezője felújítás után (W/m 2 K) Összesen 13

14 Épület megnevezése, címe: Az utólagos külső hőszigeteléssel ellátott szerkezeti elemek aránya Fejlesztés előtt % Fejlesztés után % 8. sz. táblázat: A fűtési és használati melegvíz rendszer fejlesztés előtti és utáni állapotát bemutató adatok (kitöltése az épületek fűtési és használati melegvíz rendszer fejlesztést tartalmazó projektek esetén szükséges) Épület megnevezése, címe: A fűtési rendszer típusa (Jelölje X-szel) Egyedi Központi Távfűtés Az energiahordozó típusa (egyedi és központ fűtéseknél) (Jelölje X-szel) Gáz Olaj Elektromos áram Szilárd Egyéb (megnevezve) (megnevezve) 14

15 Fűtési rendszer kialakítása (egyedi fűtés esetén) (Jelölje X-szel) Etage Konvektor Cserépkályha Kályha Egyedi központi (cirkó) Egyéb (megnevezve) Fűtési rendszer kialakítása (központi és távfűtés esetén) (Jelölje X-szel) Kétcsöves Egycsöves Egycsöves átkötő szakaszos Egyéb (megnevezve) Épület megnevezése, címe: 1. Fűtési és használati melegvíz rendszer berendezésinek fejlesztés előtti állapotát bemutató adatok Megnevezés Típusa életkora (év) Névleges teljesítménye (kw) Száma (db) Kazán Melegvíztároló Szabályozók Egyéb Egyéb (megnevezve) (megnevezve) 15

16 Egyéb Egyéb (megnevezve) (megnevezve) Épület megnevezése, címe: 2. Hőleadók fejlesztés előtti állapotát bemutató adatok (radiátorok/konvektorok, stb) Típusa Mérete (cm) Névleges teljesítménye (kw) Szám (db) Épület megnevezése, címe: 3, Radiátorokhoz tartozó elzáró és szabályozó szelepek a fejlesztés előtt Típusa Szám (db) Épület megnevezése, címe: 1. Fűtési és használati melegvíz rendszer berendezésinek fejlesztés utáni állapotát bemutató adatok Megnevezés Típusa, életkora (év) Névleges teljesítménye (kw) Száma (db) Kazán 16

17 Melegvíztároló Szabályozók Egyéb Egyéb Egyéb (megnevezve) (megnevezve) (megnevezve) Épület megnevezése, címe: 2. Hőleadók fejlesztés utáni állapotát bemutató adatok (radiátorok/konvektorok, stb) Típusa Mérete (cm) Névleges teljesítménye (kw) Szám (db) Épület megnevezése, címe: 3, Radiátorokhoz tartozó elzáró és szabályozó szelepek a fejlesztés után Típusa Szám (db) II. Felmérés Tervezőnek a jelenlegi helyzetet kell ismertetnie, hangsúlyozva a meglévő állapot energetikai és műszaki jellemzőinek bemutatását, a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti számítások kiinduló, meglévő helyzetet ismertető adatai alapján A fejezetben ismertesse, hogy miért van szükség a tervezett beruházásra. 17

18 A korszerűsítendő létesítmény/technológia leírás készítése A berendezések típusa, életkora, állapota, hatásfoka (pl. kazánok, hőleadók, vízmelegítők) megadása Anyag és energia mérlegek bemutatása III. A műszaki tartalom, technológia leírása Fő berendezések és jellemzőik bemutatása (az energiatermelés, -átalakítás, -elosztás és végfelhasználás berendezései) Létesítmény jegyzék készítése (Amennyiben a projekt több ingatlant, vagy egy ingatlanon található több épületet érint, a létesítményjegyzékben a beruházási költségeket ingatlanonként, vagy épületenként külön-külön, összegszerűen be kell mutatni (összhangban az Energetikai melléklet szerinti E.2. táblával és a csatolt részletes költségvetéssel.) Kapcsolt energiatermelés megvalósítása esetén az Európai Parlament és Tanács 2004/8/EK irányelv ( nagy hatékonyságú kapcsolt energiatermelés ) kritériumainak való megfelelés igazolására vonatkozó elemzés és számítás készítése A telepítés bemutatása a. Építmények, berendezések elrendezése b. Kapcsolódások a közművekhez c. Hírközlés, tűz-, vagyon-, és villámvédelem IV. Környezetvédelmi szempontok A projekt megvalósítás és az üzemeltetési időszak alatt keletkező hulladékanyagok fajtái, mennyisége, és az ártalmatlanítás módjának szöveges meghatározása Az életciklus végén keletkező hulladékanyagok fajtái, mennyisége, és az ártalmatlanítás módjának szöveges leírása V. A projekt beruházási költségbecslése, összhangban a Pályázati útmutató szerinti elszámolható költségekkel. A költségek részletes bemutatása összhangban az Energetikai melléklet E.2 táblázatának, a csatolt részletes költségvetésnek és a Pályázati adatlap 9 táblázatának adataival. A projekt tervezett költségeinek szöveges indoklása, a részletező számítások bemutatása szükséges. VI. Működési költségek: a korszerűsítés előtt, és a projekt megvalósulása utáni költségek ismertetése, az Energetikai melléklet E.7. táblázatával, és a belső megtérülési ráta számítás melléklet szerinti működési 18

19 költségváltozás oszlopával összhangban. Az működési (üzemeltetési) költségek mértékének és változásának szöveges indoklása, a részletező számítások bemutatása. VII. A projekt környezeti fenntarthatóságának bemutatása (az Energetikai melléklet E.8. számú táblázata illetve a CO2 kibocsátásitényezők munkalap alapján) Az egyes alpontok szerinti adatokat szíveskedjenek számításokkal is alátámasztani. Üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátás-csökkentésének várható éves átlagos mértéke [t CO2 ekv./év] Az ÜHG kibocsátás-csökkentés élettartamra vetített mértéke [t CO2 ekv./ n év] Az üzemeltetés során felhasznált fosszilis eredetű segédenergia igény éves átlagos mértéke (abszolút értékben és százalékban kifejezve) [MJ/év; kwh/év; %] Az éves ÜHG-kibocsátás csökkentésre vetített elszámolható költség [ezerft/tco2 ekv./év 19

20 E.2. táblázat E.2. A fejlesztés keretében beszerzésre kerülő gépek, műszerek, berendezések, alkatrészek, eszközök, anyagok, valamint tevékenységek létesítményjegyzéke*: Anyagok, gépek, berendezések Mennyiségi Egységár Érték Érték Mennyiség ÁFA kulcs ÁFA Megnevezés egység nettó nettó bruttó Ft Ft % Ft Ft Összesen Kivitelezés, szolgáltatások Mennyiségi Egységár Érték Érték Mennyiség ÁFA kulcs ÁFA Megnevezés egység nettó nettó bruttó Ft Ft % Ft Ft Összesen Mindösszesen Visszaigényelhető ÁFA összesen 0

21 E.Á Az energiaköltségek és -árbevételek meghatározásánál figyelembe vett árak/díjak (ÁFA nélkül) Beszerzés/értékesítés szerinti egységben Energetikai érték szerinti egységben egységár egységdíj elszámolási egység egységár egységdíj energiaegység Vásárolt villamos energia kereskedelmi díja Áramdíj (csúcsidei) Áramdíj (csúcsidőn kívüli) Áramdíj (egy zónaidős) Áramdíj (időszakos árszabás) Energiaalapú rendszerhasználati díjak + AHK + EA * Ft/kWh Ft/kWh Ft/kWh Ft/kWh Ft/kWh Ft/kWh Értékesített villamos energia Mennyiséghez tartozó csúcsidőszak Ft/kWh völgyidőszak Ft/kWh mélyvölgy időszak Ft/kWh Földgáz gázdíj Ft/GJ Földgáz forgalomarányos rendszerhasználati díj Ft/GJ Földgáz energiaadó Ft/GJ Tüzelőolaj Ft/l Ft/GJ Szén Ft/t Ft/GJ Koksz Ft/t Ft/GJ Tüzifa Ft/t Ft/GJ PB gáz Ft/kg Ft/GJ Vásárolt hőenergia hődíja Ft/GJ Értékesített hőenergia hődíja Ft/GJ Egyéb Pellet Ft/t Ft/GJ Vásárolt villamos energia Kapacitáshoz tartozó elosztói alapdíj elosztói teljesítménydíj Földgáz alapdíj teljesítménydíj Vásárolt hőenergia teljesítménydíja Értékesített hőenergia teljesítménydíja Ft/csatl.pont Ft/kW/év Ft/m 3 /h/év Ft/MJ/h/év Ft/kW/év Ft/kW/év Az alkalmazott tarifák/díjszabások/árszabások megnevezése vezetékes energiahordozók esetén (fejlesztés előtt és után): * Rendszerhasználati díjak: lásd 43/2008. KHEM rendelet EA: Energia adó AHK: VET 147. alapján fizetendő, ÁFA alapot nem képező árelemek 21

22 E.3.(0) Az éves energiamennyiségek, -költségek és -árbevételek a fejlesztés előtt/nélkül*, projektszinten A fejlesztés előtti év energifelhasználási tényadataiból Tényadatok átlagos körülményekre átszámítva** Energiahordozó megnevezése Természetes mértékegységben Energiaegységben Költség vagy árbevétel (Ft/év) Természetes mértékegységben Energiaegységben Költség vagy árbevétel (Ft/év) Vásárolt villamos energia összesen 0 kwh/év 0 0 kwh/év 0 Áramdíj (csúcsidei) kwh/év kwh/év Áramdíj (csúcsidőn kívüli) kwh/év kwh/év Áramdíj (egy zónaidős) kwh/év kwh/év 0 Áramdíj (időszakos árszabás) kwh/év kwh/év A: éves mennyiségek Energiaalapú rendszerhasználati díjak + AHK + EA 0 kwh/év 0 kwh/év 0 Földgáz gázdíj m 3 /év 0 m 3 /év 0 Földgáz forgalomarányos rendszerhasználati díj m 3 /év m 3 /év Földgáz energiaadó m 3 /év m 3 /év Tüzelőolaj l/év l/év Szén t/év t/év Koksz t/év t/év Tüzifa t/év t/év PB gáz kg/év kg/év Vásárolt hőenergia Pellet t/év t/év Napenergia (napkollektor) Szilárd biomassza (pl. szalma) t/év t/év Biogáz m 3 /év m 3 /év Geotermikus energia hévíz földhő egyéb (pl. szennyvízhő) Egyéb

23 A1: Felhasznált energiahordozó összesen 0 0 Értékesített hőenergia Értékesített villamos energia összesen 0 kwh/év 0 0 kwh/év 0 csúcsidőszak kwh/év kwh/év völgyidőszak kwh/év kwh/év mélyvölgy időszak kwh/év kwh/év A2: Értékesített energia összesen 0 kwh/év 0 0 kwh/év Megnevezés Mértékegység Mennyiség Költség vagy árbevétel (Ft/év) Mértékegység Mennyiség Költség vagy árbevétel (Ft/év) B: kapacitás/teljesítmény Vásárolt villamos energia 0 0 elosztói alapdíj csatl.pont csatl.pont elosztói teljesítménydíj kw kw Földgáz 0 0 alapdíj m 3 /h m 3 /h 0 teljesítménydíj MJ/h MJ/h Vásárolt hőteljesítmény kw kw B1: Vásárolt kapacitás költsége összesen 0 0 B2: Értékesített hőteljesítmény kw kw Összes energiaköltség K=A1+B1: 0 0 K ÁFA-val növelve*** 0 0 Összes energia árbevétel Á=A2+B2: 0 0 Á ÁFA-val növelve*** 0 0

24 * Megújuló bázisú hőtermelés esetén meglévő hőigény kielégítésénél a ténylegesen kiváltott tüzelőanyag, új hőigény ellátása esetén pedig az annak kielégítésére reálisan figyelembe vehető nem megújuló energiahordozó tekintendő a fejlesztés előtti/nélküli állapotnak. ** pl. sokévi átlaghőmérsékletre átszámítva *** ha az ÁFA nem igényelhető vissza, az ÁFA arányosítást is figyelembe véve Az energiahordozók fűtőértékét lásd "CO2 kibocsátási tényezők" munkalapon!

25 E.3.(1) Az éves energiamennyiségek, -költségek és -árbevételek a fejlesztés megvalósítása után, projektszinten Átlagos körülmények mellett számított értékek Vásárolt villamos energia összesen Energiahordozó megnevezése Természetes mértékegységben Számított (fejlesztés utáni) adatok Energiaegységben Költség vagy árbevétel (Ft/év) 0 kwh/év 0 Áramdíj (csúcsidei) kwh/év Áramdíj (csúcsidőn kívüli) kwh/év Áramdíj (egy zónaidős) 0 kwh/év 0 Áramdíj (időszakos árszabás) kwh/év A: éves mennyiségek Energiaalapú rendszerhasználati díjak + AHK + EA 0 kwh/év 0 Földgáz gázdíj m 3 /év 0 Földgáz forgalomarányos rendszerhasználati díj m 3 /év Földgáz energiaadó m 3 /év Tüzelőolaj l/év Szén t/év Koksz t/év Tüzifa t/év PB gáz kg/év Vásárolt hőenergia Pellet t/év Napenergia (napkollektor) Szilárd biomassza (pl. szalma) t/év Biogáz m 3 /év Geotermikus energia hévíz földhő egyéb (pl. szennyvízhő) Egyéb A1: Felhasznált energiahordozó összesen 0 Értékesített hőenergia Értékesített villamos energia összesen csúcsidőszak völgyidőszak mélyvölgy időszak A2: Értékesített energia összesen 0 kwh/év 0 kwh/év kwh/év kwh/év 0 kwh/év 0 0 B: kapacitás/teljesít mény Megnevezés Mértékegység Mennyiség Költség vagy árbevétel (Ft/év) Vásárolt villamos energia 0 25

26 elosztói alapdíj elosztói teljesítménydíj csatl.pont Földgáz 0 alapdíj m 3 /h 0 teljesítménydíj Vásárolt hőteljesítmény B1: Vásárolt kapacitás költsége összesen kw MJ/h kw 0 B2: Értékesített hőteljesítmény kw Összes energiaköltség K=A1+B1: 0 K ÁFA-val növelve* 0 Összes energiaárbevétel Á=A2+B2: 0 Á ÁFA-val növelve* 0 * ha az ÁFA nem igényelhető vissza, az ÁFA arányosítást is figyelembe véve Az energiahordozók fűtőértékét lásd "CO2 kibocsátási tényezők" munkalapon! E.3.(1-0) Az energia- és -költségadatok változásai a fejlesztés hatására, projektszinten Átlagos körülmények mellett számított értékek Változás* Energiahordozó megnevezése Természetes mértékegységben Energiaegységben Költség vagy árbevétel (Ft/év) Vásárolt villamos energia összesen 0 kwh/év 0 Áramdíj (csúcsidei) 0 kwh/év 0 Áramdíj (csúcsidőn kívüli) 0 kwh/év 0 Áramdíj (egy zónaidős) 0 kwh/év 0 Áramdíj (időszakos árszabás) 0 kwh/év 0 A: éves mennyiségek Energiaalapú rendszerhasználati díjak + AHK + EA 0 kwh/év 0 Földgáz gázdíj 0 m 3 /év 0 0 Földgáz forgalomarányos rendszerhasználati díj 0 m 3 /év 0 0 Földgáz energiaadó 0 m 3 /év 0 0 Tüzelőolaj 0 l/év 0 0 Szén 0 t/év 0 0 Koksz 0 t/év 0 0 Tüzifa 0 t/év 0 0 PB gáz 0 kg/év 0 0 Vásárolt hőenergia 0 0 Pellet 0 t/év 0 0 Napenergia (napkollektor) 0 Szilárd biomassza (pl. szalma) 0 t/év 0 0 Biogáz 0 m 3 /év 0 0 Geotermikus energia hévíz 0 földhő 0 egyéb (pl. szennyvízhő) 0 Egyéb

27 A1: Felhasznált energiahordozó összesen Értékesített hőenergia 0 0 Értékesített villamos energia összesen 0 kwh/év 0 csúcsidőszak 0 kwh/év 0 völgyidőszak 0 kwh/év 0 mélyvölgy időszak 0 kwh/év 0 A2: Értékesített energia összesen 0 kwh/év 0 0 Megnevezés Mértékegység Mennyiség Költség vagy árbevétel (Ft/év) B: kapacitás/teljesítmény Vásárolt villamos energia 0 elosztói alapdíj csatl.pont 0 0 elosztói teljesítménydíj kw 0 0 Földgáz 0 alapdíj m 3 /h 0 teljesítménydíj MJ/h 0 0 Vásárolt hőenergia teljesítménydíja kw 0 0 B1: Vásárolt kapacitás költsége összesen 0 B2: Értékesített hőteljesítmény: kw 0 0 Költségváltozás összesen (K=A1+B1): 0 K ÁFA-val növelve** 0 Árbevétel változása összesen (Á=A2+B2): 0 Á ÁFA-val növelve** 0 Eredmény (E=Á-K): 0 E ÁFA-val növelve** 0 * növekedés: + ; csökkenés: - ** ha az ÁFA nem igényelhető vissza, az ÁFA arányosítást is figyelembe véve 27

28 E.4. A megújuló energia hasznosítás és a megújuló bázisú villamosenergia-termelés változása Megújuló energiaforrás Napenergia (villamos) Szélenergia Vízenergia Napenergia (termikus) Biomassza Biogáz Geotermikus energia Hőszivattyú Egyéb: pellet Egyéb: Egyéb: Összesen: Fejlesztés előtt Fejlesztés után Változás növekedés:+ csökkenés: - Hasznosított/eltüzelt megújuló energia () Fejlesztés előtt Fejlesztés után Villamosenergia-termelés (kwh/év) Változás növekedés: + csökkenés: - E.5. Közvetett, nem projektszinten kimutatható/jelentkező energetikai változás tüzelőhőben Energiahordozók Projektszinten kimutatott változás* Mértékegység Mennyiség Közvetett változás tüzelőhőben* [] Hol jelentkezik? Vásárolt villamos energia** Értékesített villamos energia** Vásárolt hőenergia*** Értékesített hőenergia*** Összesen: * növekedés: +; csökkenés:- kwh/év kwh/év **A közvetett változást a tüzelőhőben 10 MJ/kWh (0,01 GJ/kWh) fajlagos értékkel kell meghatározni, és: - vásárolt villamos energia esetén a fajlagos értéket pozitív, - értékesített villamos energia esetén a fajlagos értéket negatív előjellel kell figyelembe venni ***A közvetett változást a tüzelőhőben a Számítási útmutató a távhő fajlagos tüzelőanyag-felhasználásának és CO2 kibocsátásának meghatározására alapján számított fajlagos értékkel kell meghatározni (lásd "Távhő_CO2_q" munkalap), és: - vásárolt hőenergia esetén a fajlagos értéket pozitív, - értékesített hőenergia esetén a fajlagos értéket negatív előjellel kell figyelembe venni 28

29 E.6. Az energiahordozó-felhasználás eredő (nemzetgazdasági szintű) változása Energiahordozó Projektszintű változás* Közvetett változás* Eredő (nemzetgazdasági szintű) változás a projekt révén* Vásárolt villamos energia Értékesített villamos energia Földgáz Tüzelőolaj Szén Koksz Tüzifa PB gáz Vásárolt hőenergia Értékesített hőenergia Pellet Napenergia (napkollektor) Szilárd biomassza (pl. szalma) Biogáz Geotermikus energia hévíz földhő egyéb (pl. szennyvízhő) Egyéb Összesen: * növekedés: +; csökkenés:- E.7. A projektszintű éves költségek alakulása a fejlesztés megvalósítása esetén A B C D**** a.) Energiahordozók költsége Tételek a/1.) Vásárolt energiahordozók költsége* a/2.) Értékesített energiahordozók árbevétele b.) Munkabér és közteher c.) Karbantartás** d.) Egyéb költségek e.) Energiahordozó-váltás eredménye*** f.) Költségváltozás összesen (f=a+b+c+d+e) g.) Árbevétel nem energia értékesítéséből h.) Eredmény összesen: [h=g-f ] Korszerűsítés előtt/nélkül *Fosszilis tüzelőanyag-váltás esetén B/a.) az eredeti energiahordozó árával számolva **Pótlás, felújítás nélkül Korszerűsítés után Változás C=B-A Részarán y az összes ktsg változásb ól Ft/év Ft/év Ft/év % ***Fosszilis tüzelőanyag-váltás esetén a régi és az új energiahordozók árkülönbözetéből adódó változás itt számolandó el: ha ez a változás költségcsökkenés, akkor negatív, ha költségnövekedés, akkor pozitív előjellel kerül B/e.)-be 29

30 ****Csak energia-hatékonysági fejlesztés esetén kell figyelembe venni! E.8. A károsanyag emissziók, illetve az ÜHG-kibocsátás változásának számszerű bemutatása Megnevezés CO2 ekv tényező Mértékegység Károsanyag emisszió változás* Mennyiség Projektszintű Közvetet t Eredő (nemzetgazdasá gi szintű) éves CO2** 1 t/év 0 0 NOx 8 kg/év 0 0 N2O 300 kg/év 0 0 CH4 30 kg/év 0 0 SO2 kg/év 0 szilárd kg/év 0 ÜHGkibocsátás változás (CO2 ekv)* Mennyiség t/év összesen 0 t élettartam alatti CO2** 1 t 0 0 NOx 8 kg 0 0 N2O 300 kg 0 0 CH4 30 kg 0 0 SO2 kg 0 szilárd kg 0 * növekedés: +; csökkenés:- összesen 0 ** A CO2 kibocsátás változását alapvetően a 213/2006. (X.27.) Kormányrendelettel összhangban, a rendeletben az egyes tüzelőanyagokra megadott fajlagos kibocsátási értékek (lásd CO2 kibocsátási tényezők munkalap) figyelembe vételével kell meghatározni, tekintettel az alábbiakra is: A villamos energia vételezés vagy -értékesítés változása a villamosenergia-rendszerben eredményez közvetett változást a CO2 kibocsátásban, amit az ún. rendszerszintű fajlagos értékkel (930 kg CO2/MWh) kell meghatározni, és: - vásárolt villamos energia esetén a fajlagos értéket pozitív, - értékesített villamos energia esetén a fajlagos értéket negatív előjellel kell figyelembe venni. Vásárolt hőenergia (pl. távhő) megtakarítása vagy hőértékesítés esetén a CO2 kibocsátás változása közvetett, amit a (táv)hőtermelőnél bekövetkező közvetlen és/vagy rendszerszintű CO2 kibocsátás változás határoz meg (fajlagos érték kiszámítását lásd "Távhő_CO2_q" munkalap) - vásárolt hőenergia esetén a fajlagos értéket pozitív, - értékesített hőenergia esetén a fajlagos értéket negatív előjellel kell figyelembe venni. 30

31 A megújuló bázisú szilárd tüzelőanyag előállítása esetén nem a projektnél, hanem a közvetett -en, a tüzelőanyagot felhasználóknál kiváltott fosszilis energiahordozó-mix révén jelentkezik CO2 kibocsátáscsökkenés, ami 61 kg CO2/GJ fajlagos értékkel határozandó meg az előállított tüzelőanyag energiatartalmának (tüzelőhőértékének) figyelembe vételével. Megújuló bázisú hőtermelés esetén a ténylegesen kiváltott tüzelőanyag, illetve új hőigény ellátása esetén annak kielégítésére reálisan figyelembe vehető tüzelőanyag elmaradó CO2 kibocsátása a kibocsátáscsökkenés. Tájékoztató fajlagos kibocsátások Energiahordozó m.e. NOx SO2 szilárd szén 0,11-0,18 1,4-2,0 n.a. koksz 0,18-0,22 0,65 n.a. tüzelőolaj kg/gj 0,08-0,17 0,02-0,05 n.a. fűtőolaj 0,08 1,5 n.a. földgáz 0,07-0,08 0,008 n.a. villamos energia rendszer kg/mwh 0,6 0,4 0,02 31

32 A távhő (vásárolt hő) fajlagos tüzelőhőfelhasználásának és CO2 kibocsátásának a meghatározása 1. táblázat: közvetlen távhőtermelés Tüzelőanyag A termelt távhő fajlagos tüzelőhő-felhasználása és CO2-kibocsátása Tüzelőanyag fajlagos CO2-kibocsátása Telepi hatásfok fajlagos tüzelőhőfelhasználása A termelt távhő fajlagos CO2- kibocsátása (kg/gjtü) (%) (GJtü/GJterm) (kg/gjterm) Földgáz 56,1 89 1, Fűtőolaj 77,4 86 1, Feketeszén 94,6 82 1, Barnaszén 96,1 80 1, Lignit 113,2 80 1, Tüzifa 109,6 80 1, táblázat: kapcsolt távhőtermelés A termelt távhő fajlagos tüzelőhő-felhasználása és CO2-kibocsátása Hőtermelés jellege 100%-ban kapcsolt termelés Tüzelőanyag Szén Földgáz Technológia Ellennyomású Kombinált Gázmotor Gázmotor Gázturbina Ellennyomású ciklusú ( nagy ) ( kicsi ) hőhasznosítóval Hőtermelés fajlagos tüzelőhő-felhasználása GJtüa/GJterm 0,94 0,71 0,87 0,55 0,72 0,82 Termelt távhő fajlagos CO2-kibocsátása kg/gjterm 89,3 39,6 48,9 30,6 40,6 45,9

33 Fajlagos CO2 kibocsátás számítása: a sárga hátterű cellában megadandó a közvetlen hőtermelés aránya % az 1. táblázatból a tüzelőanyag szerint kiválasztandó a közvetlen hőtermelés fajlagos értéke kg/gj a 2. táblázatból a tüzelőanyag és a technológia szerint kiválasztandó a kapcsolt hőtermelés fajlagos értéke kg/gj az adott feltételekkel a távhő fajlagos CO2 kibocsátása 0 kg/gj Fajlagos tüzelőhőfelhasználás számítása: a sárga hátterű cellában megadandó a közvetlen hőtermelés aránya % az 1. táblázatból a tüzelőanyag szerint kiválasztandó a közvetlen hőtermelés fajlagos értéke GJ/GJ a 2. táblázatból a tüzelőanyag és a technológia szerint kiválasztandó a kapcsolt hőtermelés fajlagos értéke GJ/GJ az adott feltételekkel a távhő fajlagos tüzelőhőfelhasználása 0 GJ/GJ Tervezőnek a Belső megtérülési ráta (BMR) számítás mellékletet szükséges kitöltése (ld. külön file: KEOP _A_BMR_melleklet.xls)

Épületenergetikai számítások

Épületenergetikai számítások Épületenergetikai számítások A számításokat az EPBD előírásaival összhangban lévő 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet [1] előírásai szerint végeztük el. Az alkalmazásra magyarországon kerül sor, illetve amennyiben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. január 3-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. január 3-i rendkívüli ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 3-i rendkívüli ülésére Tárgy: Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2009. (VII.20.) rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2009. (VII.20.) rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2009. (VII.20.) rendelete A hagyományos technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának, megújuló

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2008. (III.27.) rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2008. (III.27.) rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2008. (III.27.) rendelete Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának pályázati

Részletesebben

Energiahatékony iskolák fejlesztése

Energiahatékony iskolák fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában Energiahatékonysági program keretében megjelenő HU-02--------- jelű Energiahatékony iskolák fejlesztése című pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.2.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.2. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.2.0 A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-4.10.0/E

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-4.10.0/E PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-4.10.0/E Egyházi jogi személyek épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban

Részletesebben

Az olcsó olaj korában készült épületektől a passzív házon át, az intelligens, zéró energiafelhasználású

Az olcsó olaj korában készült épületektől a passzív házon át, az intelligens, zéró energiafelhasználású Az olcsó olaj korában készült épületektől a passzív házon át, az intelligens, zéró energiafelhasználású épületekig. Nagy István Épületenergetikai szakértő Nagy Adaptív Kft +36-20-9519904; info@nagy-adaptiv.hu

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/90. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/90. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: "Kapuvári óvodák energetikai korszerűsítése KEOP-5.5.0/A/12-2013-0183 azonosító számú támogatási konstrukció keretében"kiírt nemzeti értékhatárokat elérő hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/136

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/136 Vállalkozási szerződés Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola Energetikai korszerűsítése tárgyú projekthez kapcsolódó munkálatok elvégzésére és a kiviteli tervek elkészítésére (KEOP-4.10.0/E/12-2014-0088)

Részletesebben

Támogatási kérelmek várható száma 22,5 mrd 350 db

Támogatási kérelmek várható száma 22,5 mrd 350 db Kertészet korszerűsítése üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével VP-2-4.1.3.1.-16 Keretösszeg Támogatási kérelmek várható száma

Részletesebben

Energiahatékony iskolák fejlesztése

Energiahatékony iskolák fejlesztése EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Energiahatékonysági Program Energiahatékony iskolák fejlesztése című pályázati konstrukcióhoz készült Pályázati felhívás BESZÁLLÍTÓI WORK-SHOPON TÖRTÉNŐ EGYEZTETÉSRE

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-5.5.0/K. Közvilágítás energiatakarékos átalakítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-5.5.0/K. Közvilágítás energiatakarékos átalakítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-5.5.0/K Közvilágítás energiatakarékos átalakítása című konstrukcióhoz Érvényes: 2014. október 1-től Tartalom A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

Épületenergetikai fejlesztések. GINOP Energia prioritás

Épületenergetikai fejlesztések. GINOP Energia prioritás Épületenergetikai fejlesztések GINOP Energia prioritás A konstrukció célja az épületek energiahatékonyságának és energiatakarékosságának javítására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő

Részletesebben

Sümeg - Jánosmajor Üzemen belüli Energiahatékonyság javítása, ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM építészeti terv. Sümeg - Jánosmajor (hrsz.

Sümeg - Jánosmajor Üzemen belüli Energiahatékonyság javítása, ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM építészeti terv. Sümeg - Jánosmajor (hrsz. Sümeg - Jánosmajor Üzemen belüli Energiahatékonyság javítása, ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM építészeti terv Sümeg - Jánosmajor (hrsz.: 052/12) Megrendelő: Selecta Flóra Kft. 9700 Szombathely Szabó M. utca 50.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Nemzeti Fejlesztési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011 Budapest, 2011.

Részletesebben

AZ ÉPÜLETÁLLOMÁNNYAL, LÉTESÍTMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS ESZKÖZTÁR. Prof. Dr. Zöld András Budapest, 2015. október 9.

AZ ÉPÜLETÁLLOMÁNNYAL, LÉTESÍTMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS ESZKÖZTÁR. Prof. Dr. Zöld András Budapest, 2015. október 9. AZ ÉPÜLETÁLLOMÁNNYAL, LÉTESÍTMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS ESZKÖZTÁR Prof. Dr. Zöld András Budapest, 2015. október 9. Click to edit Master title FELÚJÍTÁS - ALAPFOGALMAK Hőátbocsátási tényező A határolószerkezetek,

Részletesebben

Tájékoztató Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér

Tájékoztató Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér Tájékoztató Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér A konstrukció célja létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés c. pályázatról Kódszám: VP-6-7.4.1.1-16

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására a TOP-3.2.1-15 kódszámú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívásra

Javaslat támogatási kérelem benyújtására a TOP-3.2.1-15 kódszámú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívásra Javaslat támogatási kérelem benyújtására a TOP-3.2.1-15 kódszámú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívásra Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara ÉSZREVÉTEL

Magyar Mérnöki Kamara ÉSZREVÉTEL Soltész Ilona mb. országos főépítész és Magyar Mérnöki Kamara ÉSZREVÉTEL Tárgy: A Belügyminisztérium megbízásából a Magyar Mérnöki Kamara szervezésében 2011. március 4-én lezajlott prezentáció ÉPÜLETENERGETIKAI

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ALKALMAZOTT ANYAGOK ÉS SZERKEZETEK"

ALKALMAZOTT ANYAGOK ÉS SZERKEZETEK ALKALMAZOTT ANYAGOK ÉS SZERKEZETEK Budapest, IX. Lenhossék u. 11. szám alatti társasház ELHELYEZKEDÉS: A Lenhossék utca a több mint 24 éve nagyon sikeres ferencvárosi tömbrehabilitáció területén helyezkedik

Részletesebben

Példák a Környezeti fizika az iskolában gyakorlatokhoz 2014. tavasz

Példák a Környezeti fizika az iskolában gyakorlatokhoz 2014. tavasz Példák a Környezeti fizika az iskolában gyakorlatokhoz 04. tavasz Szilárd biomassza, centralizált rendszerekben, tüzelés útján történő energetikai felhasználása A Pannonpower Holding Zrt. faapríték tüzelésű

Részletesebben

Példák a Nem fosszilis források energetikája gyakorlatokhoz 2015. tavasz

Példák a Nem fosszilis források energetikája gyakorlatokhoz 2015. tavasz Példák a Nem fosszilis források energetikája gyakorlatokhoz 0. tavasz Napenergia hasznosítása Egy un. kw-os napelemes rendszer nyári időszakban, nap alatt átlagosan,4 kwh/nap elektromos energiát termel

Részletesebben

Tájékoztató szerződés módosításáról KEOP 5.6.0. Arany J. u. 27.

Tájékoztató szerződés módosításáról KEOP 5.6.0. Arany J. u. 27. Tájékoztató szerződés módosításáról KEOP 5.6.0. Arany J. u. 27. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

A mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola és Fekete István Általános Iskola energetikai korszerűsítése (tájékoztató az eljárás eredményéről)

A mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola és Fekete István Általános Iskola energetikai korszerűsítése (tájékoztató az eljárás eredményéről) A mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola és Fekete István Általános Iskola energetikai korszerűsítése (tájékoztató az eljárás eredményéről) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/69 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

3. Közlekedési rendszer, üzemelés technológia

3. Közlekedési rendszer, üzemelés technológia TARTALOMJEGYZÉK I. Iratanyag Műszaki leírás 1. Telepítés, tájolás 2. Tömeg, forma, anyagok 3. Közlekedési rendszer, üzemelés technológia 4. Épület szerkezetek 5. Épület - Gépészet Csatolt mellékletek 11.

Részletesebben

ÉPÜLETSZERKEZETI FELÚJÍTÁSI CSOMAGOK

ÉPÜLETSZERKEZETI FELÚJÍTÁSI CSOMAGOK 8. MELLÉKLET csak szerkezeti felújítások Változatok 1. csak ablakcsere (1,6) 2. csak ablakcsere (1,3) 3. csak ablakcsere (0,8) 4. csak hőszige-telés (0,45) 5. csak hőszige-telés (0,35) Tartalom Ablakok

Részletesebben

A mosonmagyaróvári Kékcinke Óvoda, Őzikés Óvoda és Ostermayer Óvoda energetikai korszerűsítése (tájékoztató az eljárás eredményéről)

A mosonmagyaróvári Kékcinke Óvoda, Őzikés Óvoda és Ostermayer Óvoda energetikai korszerűsítése (tájékoztató az eljárás eredményéről) A mosonmagyaróvári Kékcinke Óvoda, Őzikés Óvoda és Ostermayer Óvoda energetikai korszerűsítése (tájékoztató az eljárás eredményéről) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/69 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja:

PÁLYÁZAT. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással

Részletesebben

Megújulók a távhő primer oldalán reálisan

Megújulók a távhő primer oldalán reálisan Megújulók a távhő primer oldalán reálisan (avagy integrált gondolkodás szükséges az energiapolitikában /is/) 23. Távhő Vándorgyűlés, Pécs, 2010. szeptember 13-14. Orbán Tibor energiagazdálkodási igazgató

Részletesebben

GYŐRI VÁSÁRCSARNOK ENERGETIKAI ÉS ÉPÍTÉSZETI FELÚJÍTÁSI KONCEPCIÓTERVE

GYŐRI VÁSÁRCSARNOK ENERGETIKAI ÉS ÉPÍTÉSZETI FELÚJÍTÁSI KONCEPCIÓTERVE GYŐRI VÁSÁRCSARNOK ENERGETIKAI ÉS ÉPÍTÉSZETI FELÚJÍTÁSI KONCEPCIÓTERVE Hegedűs Richard építészmérnök hallgató, Széchenyi István Egyetem, Győr e-mail cím: hricsi89@gmail.com Hubjer Zoltán építészmérnök

Részletesebben

A hulladékok termikus hasznosításának lehetséges szerepe a távhőszolgáltatásban

A hulladékok termikus hasznosításának lehetséges szerepe a távhőszolgáltatásban A hulladékok termikus hasznosításának lehetséges szerepe a távhőszolgáltatásban Hulladékok termikus hasznosítása c. konferencia Budapest, 2014. október 7. Orbán Tibor Műszaki vezérigazgató-helyettes Mottó

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Szentlőrinci Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Szentlőrinci Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva Tájékoztató a szerződés módosításáról - Szentlőrinci Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

KEOP-5.5.0/A/12-2013-0442

KEOP-5.5.0/A/12-2013-0442 KEOP-5.5.0/A/12-2013-0442 számú pályázat keretében komplex energetikai beruházás kivitelezése a Balatonfenyvesi Kisfenyő Napköziotthonos Óvoda épületére Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/92 Beszerzés

Részletesebben

Energiahatékony iskolák fejlesztése

Energiahatékony iskolák fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában Energiahatékonysági program keretében megjelenő HU02-2013 jelű Energiahatékony iskolák fejlesztése című pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztésére irányuló projektek támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztésére irányuló projektek támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztésére irányuló projektek támogatására A felhívás címe: Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatály: 2016.I.1. 2017.XII.31. A jelek a bekezdések múltbeli és

Részletesebben

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debrecen, Kossuth u. 12-14. sz. alatti épületének energetikai fejlesztése - 1. sz. szerződésmódosítás

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debrecen, Kossuth u. 12-14. sz. alatti épületének energetikai fejlesztése - 1. sz. szerződésmódosítás A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debrecen, Kossuth u. 12-14. sz. alatti épületének energetikai fejlesztése - 1. sz. szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/80 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

Közzététel dátuma: 2015.12.18. Iktatószám: 26643/2015 CPV Kód: 45453100-8 Lajosmizse Város Önkormányzata

Közzététel dátuma: 2015.12.18. Iktatószám: 26643/2015 CPV Kód: 45453100-8 Lajosmizse Város Önkormányzata Táj.szerz.mód - Vállalkozási szerződés a KEOP-2015-5.7.0 számú projekt keretében Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló, Lajosmizse Rákóczi utca 30. és Attila u. 6. szám alatti óvodák épületeinek

Részletesebben

1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben: Tájékozató Kertészet korszerűsítése üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével c. pályázatról Kódszám: VP-2-4.1.3.1.-16 A konstrukció

Részletesebben

PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA projekt ÉPÍTTETŐ:

PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA projekt ÉPÍTTETŐ: Az Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola épületenergetikai felújítása 1046 Budapest, Fóti út 66. és 75214/4 helyrajzi szám alatti ingatlan PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

TSZ: 1222. CNC Park - Hatvan építési engedélyezési terv. BENEBIAN Kft. 8200 Veszprém, Budapest út 47. 3000 Hatvan, Bercsényi utca hrsz.

TSZ: 1222. CNC Park - Hatvan építési engedélyezési terv. BENEBIAN Kft. 8200 Veszprém, Budapest út 47. 3000 Hatvan, Bercsényi utca hrsz. TSZ: 1222 építtető: BENEBIAN Kft. 8200 Veszprém, Budapest út 47. terv: CNC Park - Hatvan építési engedélyezési terv helyszín: 3000 Hatvan, Bercsényi utca hrsz.: 7000/2 Veszprém, 2012. augusztus hó TSZ:

Részletesebben

A BIOGÁZ KOMPLEX ENERGETIKAI HASZNA. Készítette: Szlavov Krisztián Geográfus, ELTE-TTK

A BIOGÁZ KOMPLEX ENERGETIKAI HASZNA. Készítette: Szlavov Krisztián Geográfus, ELTE-TTK A BIOGÁZ KOMPLEX ENERGETIKAI HASZNA Készítette: Szlavov Krisztián Geográfus, ELTE-TTK I. Bevezetés Ha a mai módon és ütemben folytatjuk az energiafelhasználást, 30-40 éven belül visszafordíthatatlanul

Részletesebben

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva. GINOP Energia prioritás

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva. GINOP Energia prioritás Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva GINOP Energia prioritás A konstrukció célja az épületek energiahatékonyságának és energiatakarékosságának javítására irányuló

Részletesebben

Hajdúnánás, Iskola u. 3-5-7. szám alatti meglévő iskolaépület épületenergetikai fejlesztése.

Hajdúnánás, Iskola u. 3-5-7. szám alatti meglévő iskolaépület épületenergetikai fejlesztése. Hajdúnánás, Iskola u. 3-5-7. szám alatti meglévő iskolaépület épületenergetikai fejlesztése. Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

KIVITELEZŐI ÁRAJÁNLAT MINTA 2.0. Kitöltési, kezelési útmutató. 1) Általános információk. 2) Munkalapokhoz kapcsolódó kiegészítő információk:

KIVITELEZŐI ÁRAJÁNLAT MINTA 2.0. Kitöltési, kezelési útmutató. 1) Általános információk. 2) Munkalapokhoz kapcsolódó kiegészítő információk: 4. sz. melléklet ZFR-CSH/16 KIVITELEZŐI ÁRAJÁNLAT MINTA 2.0 Kitöltési, kezelési útmutató 1) Általános információk a) b) c) d) e) Jelen árajánlati program azzal a céllal készült, hogy a kivitelezői árajánlatok

Részletesebben

Műszaki leírás, értékesítési tájékoztató Szombathely, Szabadnép u. (42.) 980/2 hrsz-ú telken megvalósuló 2x3 lakásos sorház építéséhez.

Műszaki leírás, értékesítési tájékoztató Szombathely, Szabadnép u. (42.) 980/2 hrsz-ú telken megvalósuló 2x3 lakásos sorház építéséhez. 1 Műszaki leírás, értékesítési tájékoztató Szombathely, Szabadnép u. (42.) 980/2 hrsz-ú telken megvalósuló 2x3 lakásos sorház építéséhez. Általános információk: Tervezett épület Szombathely herényi városrészén

Részletesebben

Megújuló energiák felhasználása az épületekben, különösen a hőszivattyúk használata szemszögéből

Megújuló energiák felhasználása az épületekben, különösen a hőszivattyúk használata szemszögéből Megújuló energiák felhasználása az épületekben, különösen a hőszivattyúk használata szemszögéből Napjainkban Magyarországon jelentősen növekszik a megújuló energiát használó épületek száma; Okok: - fosszilis

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/130 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/130 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés DEBRECEN- NAGYTEMPLOMI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG IMMÁNUEL OTTHONA ENERGETIKAI MEGÚJÍTÁSAKIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ ELKÉSZÍTÉSÉVEL EGYÜTTVÉVE tárgyú közbeszerzési eljárásban szerződésmódosítás Közbeszerzési

Részletesebben

A TISZTA SZÉN TECHNOLÓGIA ÉS AZ ENERGIATÁROLÁS EGYÜTTES LEHETŐSÉGE AZ ENERGETIKAI SZÉN-DIOXID KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSÉRE

A TISZTA SZÉN TECHNOLÓGIA ÉS AZ ENERGIATÁROLÁS EGYÜTTES LEHETŐSÉGE AZ ENERGETIKAI SZÉN-DIOXID KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSÉRE A TISZTA SZÉN TECHNOLÓGIA ÉS AZ ENERGIATÁROLÁS EGYÜTTES LEHETŐSÉGE AZ ENERGETIKAI SZÉN-DIOXID KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSÉRE dr. habil. Raisz Iván Vizsgáljuk meg, hogy e négy szereplőcsoportból összeállt rendszer

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 161/2008. (V.26.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 161/2008. (V.26.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 161/2008. (V.26.) számú h a t á r o z a t a a Nyíregyháza, Búza tér déli oldalának (Piaccsarnok, Külső piac, COOP ABC, Új utcai parkolók) fejlesztésével és hasznosításával

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉS a lakásszövetkezet küldöttei számára az Intercisa Lakásszövetkezet épületeinek felújításáról és az ehhez szükséges pénz előteremtéséről

TOVÁBBKÉPZÉS a lakásszövetkezet küldöttei számára az Intercisa Lakásszövetkezet épületeinek felújításáról és az ehhez szükséges pénz előteremtéséről TOVÁBBKÉPZÉS a lakásszövetkezet küldöttei számára az Intercisa Lakásszövetkezet épületeinek felújításáról és az ehhez szükséges pénz előteremtéséről A lakóépületek üzembiztos működéséhez szükséges állagmegóvó

Részletesebben

5-3 melléklet: Vízenergia termelés előrejelzése

5-3 melléklet: Vízenergia termelés előrejelzése Vízgyűjtőgazdálkodási Terv 2015 53 melléklet: Vízenergia termelés előrejelzése Vízgyűjtőgazdálkodási Terv 2015 TARTALOM 1 VÍZENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK ELŐREJELZÉSE... 3 2 GEOTERMIKUS ENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK

Részletesebben

Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék. Romterület "ideiglenes" lefedése kiszolgáló helyiségekkel

Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék. Romterület ideiglenes lefedése kiszolgáló helyiségekkel Komplexzh/2013.február25.8.15 18.00 Romterület"ideiglenes"lefedésekiszolgálóhelyiségekkel A komplex zh feladatául egy a 70 es években feltárt, értékes és bemutatható tárgyi anyagot, épületmaradványokat

Részletesebben

Tájékoztató/Kivonat. I. Támogatás célja

Tájékoztató/Kivonat. I. Támogatás célja Kertészet korszerűsítése üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével VP-2-4.1.3.1.-16 Tájékoztató/Kivonat I. Támogatás célja A jelen

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás. 3. melléklet a 92/2011. (XII. 30.

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás. 3. melléklet a 92/2011. (XII. 30. 3. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás X Építési

Részletesebben

Társasházas lakásépítés Komáromban

Társasházas lakásépítés Komáromban Társasházas lakásépítés Komáromban Laktanya köz, 2x24 lakásos társasház Beruházó, értékesítő, kivitelező: WF Építőipari KFT. Tel: 34/341-768 Web: www.wfkft.hu Tartalomjegyzék I. Általános tájékoztató...3

Részletesebben

A LEGTISZTÁBB ENERGIÁVAL MA, A HOLNAPÉRT

A LEGTISZTÁBB ENERGIÁVAL MA, A HOLNAPÉRT A LEGTISZTÁBB ENERGIÁVAL MA, A HOLNAPÉRT A LEGKORSZERŰBB NÉMET TECHNOLÓGIA A SCHÜCOTÓL DÉKÁNY ISTVÁN CALLENS KFT. 2011. 04. 14. SCHÜCO A legtisztább energiával ma, a holnapért A SCHÜCO vezető technológiai

Részletesebben

Hajdúnánás, Magyar u. 104. szám (hrsz.: 3262) alatti ingatlanon óvodai épületrész felújítási munkálatai

Hajdúnánás, Magyar u. 104. szám (hrsz.: 3262) alatti ingatlanon óvodai épületrész felújítási munkálatai Hajdúnánás, Magyar u. 104. szám (hrsz.: 3262) alatti ingatlanon óvodai épületrész felújítási munkálatai Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/31 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Javaslat pályázaton való részvételre

Javaslat pályázaton való részvételre Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat pályázaton való részvételre Előterjesztő: Geiger

Részletesebben

08-8/965-3/2012. 6.sz.melléklet. Tervezési program a Pécs MJV Kertvárosi Óvoda Anikó utcai intézmény korszerűsítéséhez

08-8/965-3/2012. 6.sz.melléklet. Tervezési program a Pécs MJV Kertvárosi Óvoda Anikó utcai intézmény korszerűsítéséhez Tervezési program a Pécs MJV Kertvárosi Óvoda Anikó utcai intézmény korszerűsítéséhez A tervezési terület ismertetése: A Pécs Megyei Jogú Város tulajdonában lévő, Pécs 21041 helyrajzi számú telkeken, a

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK)

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK) A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: A pályázat beérkezésének időpontja: PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK) A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági

Részletesebben

A kiírás szerint megbízó BKK Zrt két változat kidolgozását kérte

A kiírás szerint megbízó BKK Zrt két változat kidolgozását kérte Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 1.1. BEVEZETÉS... 2 1.2. A PROJEKT CÉLJA... 2 1.3. VIZSGÁLT, KÉRDÉSEK... 3 1.4. KÖVETKEZTETÉSEK... 3 2. VÁLTOZAT ELEMZÉS... 6 2.1. ELŐZMÉNY... 6 2.2. JELENLEGI ÁLLAPOT

Részletesebben

2011. JANUÁR SZSÉGIPARI PROGRAM CIÓ PROGRAM INNOVÁCI TUDOMÁNY FOGLALKOZTATÁSI PROGRAM

2011. JANUÁR SZSÉGIPARI PROGRAM CIÓ PROGRAM INNOVÁCI TUDOMÁNY FOGLALKOZTATÁSI PROGRAM ÚJ J SZÉCHENYI TERV PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. JANUÁR ÚJ J SZÉCHENYI TERV KITÖRÉSI PONTJAI GYÓGY GYÍTÓ MAGYARORSZÁG EGÉSZS SZSÉGIPARI PROGRAM ZÖLDGAZDASÁG G FEJLESZTÉSI SI PROGRAM VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

1. melléklet a 2/2015. (II.14.) önkormányzati rendelethez 1

1. melléklet a 2/2015. (II.14.) önkormányzati rendelethez 1 1. melléklet a 2/2015. (II.14.) önkormányzati rendelethez 1 Pályázati felhívás Oroszlány Város Önkormányzata pályázatot ír ki kiegészítő önkormányzati támogatás elnyerésére a ZFR-TH/15 kódszámú Otthon

Részletesebben

Hajdúnánás, Dorogi u. 24. szám alatti meglévő óvodaépület épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással

Hajdúnánás, Dorogi u. 24. szám alatti meglévő óvodaépület épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással Hajdúnánás, Dorogi u. 24. szám alatti meglévő óvodaépület épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/126 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Energetikai pályázat GINOP 4.1.1.-16. VEKOP 5.1.1. 5.1.2-16. Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva

Energetikai pályázat GINOP 4.1.1.-16. VEKOP 5.1.1. 5.1.2-16. Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva Energetikai pályázat GINOP 4.1.1.-16. VEKOP 5.1.1. 5.1.2-16. Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva 1 Jelentős tétel a termelési költségei között az energia? Ennek

Részletesebben

Egészséges, kedvező komfortérzetű ház

Egészséges, kedvező komfortérzetű ház Egészséges, kedvező komfortérzetű ház avagy Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Dr. Józsa Zsuzsanna 2015. november 10. 1 Az ember komfortérzete sok

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Szigetszentmiklós Város Önkormányzata lakossági energiamegtakarítást eredményező utólagos hőszigetelésre irányuló beruházások támogatásához Pályázat kódszáma: SZSZM-EP-2009-3

Részletesebben

PRIMER. A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2014. ÉVI ÜZLETI TERVE

PRIMER. A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2014. ÉVI ÜZLETI TERVE PRIMER A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2014. ÉVI ÜZLETI TERVE 2 TARTALOMJEGYZÉK Pont oldal 1. Bevezető 3. 2. Városunk távhőszolgáltatása 4. 3. A távhőszolgáltató rendszer fejlesztésének feladatai

Részletesebben

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 22 Mrd Ft. Az Irányító Hatóság a forrásokat így osztja fel:

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 22 Mrd Ft. Az Irányító Hatóság a forrásokat így osztja fel: Tájékozató Kertészet korszerűsítése gombaházak - hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak korszerűsítése c. pályázatról Kódszám: VP2-4.1.3.4-16 A konstrukció célja A jelen felhívás egyik

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Operatív programok. TÁMOP 966,0 milliárd Ft

Operatív programok. TÁMOP 966,0 milliárd Ft Energiaracionalizálást támogató pályázati források Energiahatékonysági Információs Nap 2010. március 31. Bükiné Foki Ariel regisztrált pályázati tanácsadó ÚMFT forrás megosztás összegben Operatív programok

Részletesebben

"Épületenergetikai korszerűsítési munkálatok - Felsőzsolca

Épületenergetikai korszerűsítési munkálatok - Felsőzsolca "Épületenergetikai korszerűsítési munkálatok - Felsőzsolca Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/120 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

FP7 GEOCOM concerto projekt megvalósítása Mórahalmon

FP7 GEOCOM concerto projekt megvalósítása Mórahalmon FP7-ENERGY-2008-TREN-1 ENERGY.2008.8.4.1.: CONCERTO communities: the way to the future FP7 GEOCOM concerto projekt megvalósítása Mórahalmon Pásztor József Zoltán Projektmenedzser, Mórahalom Városi Önkormányzat

Részletesebben

Közzététel dátuma: 2015.09.07. Iktatószám: 16825/2015 CPV Kód: 45453100-8;45261400-8;71322000-1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közzététel dátuma: 2015.09.07. Iktatószám: 16825/2015 CPV Kód: 45453100-8;45261400-8;71322000-1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba, Bartók Béla út 24. szám alatti Családok Átmeneti Otthona és Gyermekek Átmeneti Otthona felújításának kivitelezése és a kivitelezéséhez szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítése vállalkozási

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK, INFORMÁCIÓK. Otthon Melege Program. Otthon Melege Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK, INFORMÁCIÓK. Otthon Melege Program. Otthon Melege Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK, INFORMÁCIÓK Otthon Melege Program Családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram Otthon Melege Program

Részletesebben

SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS ANTISZEGREGÁCIÓS TERVE FÜGGELÉK MÓDOSÍTOTT ÉMOP-3.1.1.-12

SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS ANTISZEGREGÁCIÓS TERVE FÜGGELÉK MÓDOSÍTOTT ÉMOP-3.1.1.-12 SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS ANTISZEGREGÁCIÓS TERVE FÜGGELÉK MÓDOSÍTOTT ÉMOP-3.1.1.-12 2013. március Tartalomjegyzék 1. SZOCIÁLIS AKCIÓTERÜLET... 3 2. TULAJDONVISZONY VIZSGÁLAT...

Részletesebben

Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása KEOP-2012-5.5.0/A

Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása KEOP-2012-5.5.0/A Célja A pályázati konstrukció célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság fokozása az energia termelése,

Részletesebben

FELHÍVÁS. A térségi gazdasági környezet, valamint a foglalkoztatást növelő önkormányzati gazdaságfejlesztési projektek megvalósítására Pest megyében

FELHÍVÁS. A térségi gazdasági környezet, valamint a foglalkoztatást növelő önkormányzati gazdaságfejlesztési projektek megvalósítására Pest megyében FELHÍVÁS A térségi gazdasági környezet, valamint a foglalkoztatást növelő önkormányzati gazdaságfejlesztési projektek megvalósítására Pest megyében A felhívás címe: Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

HILD JÓZSEF ÉPÍT IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ENERGETIKAI ELLEN RZÉSE

HILD JÓZSEF ÉPÍT IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ENERGETIKAI ELLEN RZÉSE SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM 2010/11 HILD JÓZSEF ÉPÍT IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ENERGETIKAI ELLEN RZÉSE KÉSZÍTETTE: BOGNÁR-DÖRNER ÁGNES PAJOR ZSÓFIA RITA GERGELY GYULA MÁTYÁS BORSAI ÁRPÁD 2010/11 HILD JÓZSEF ÉPÍT

Részletesebben

MMT Magyar Megújuló Energia Technológia Szolgáltató Zrt. Medgyesegyházi projektterv bemutatása

MMT Magyar Megújuló Energia Technológia Szolgáltató Zrt. Medgyesegyházi projektterv bemutatása MMT Magyar Megújuló Energia Technológia Szolgáltató Zrt Medgyesegyházi projektterv bemutatása 2011 Az MMT Zrt bemutatása Megújuló energia projektekbe történő befektetések, fejlesztések és kivitelezések

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 4086 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 009 July 2011 Rev.01 Page 1 of 9 Régió Megye Észak-Magyarország Hajdú-Bihar Lakosság száma Kb. 31.636 Autópálya csatlakozás M35

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Leromlott városi területek rehabilitációja. A felhívás kódszáma: TOP-4.3.1-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Leromlott városi területek rehabilitációja. A felhívás kódszáma: TOP-4.3.1-15 FELHÍVÁS A lakhatást, foglalkoztatást, közösségfejlesztést és közbiztonság fejlesztését célzó komplex projektek megvalósítására leromlott városi területeken A felhívás címe: Leromlott városi területek

Részletesebben

KEOP-5.3.0/A/09-2009-0105

KEOP-5.3.0/A/09-2009-0105 KEOP-5.3.0/A/09-2009-0105 azonosító számú Szank Községi Önkormányzat Általános Művelődési Központ Gy. Szabó Béla Általános Iskola energetikai korszerűsítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/90 Beszerzés

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2016.

Budapest Főváros Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2016. Budapest Főváros Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2016. Tartalomjegyzék 1. A programok célja... 3 2. A pályázók köre... 3 3. A pályázatok keretében elnyerhető támogatás... 3 4. A pályázatok részletes ismertetése...

Részletesebben

Győri Tánc- és Képzőművészeti Iskola és Kollégium

Győri Tánc- és Képzőművészeti Iskola és Kollégium Gyakorlati épületfizika Féléves feladat Győri Tánc- és Képzőművészeti Iskola és Kollégium 9023 Győr, Szabolcska Mihály u. 5. Hő- és páratechnikai, épületakusztikai és tűzvédelmi szakvélemény Készítette:

Részletesebben

ALACSONY ENERGIÁJÚ ÉPÜLETEK ÉS PASSZÍVHÁZAK SZERKEZETEI

ALACSONY ENERGIÁJÚ ÉPÜLETEK ÉS PASSZÍVHÁZAK SZERKEZETEI TÁMOP JEGYZET PÁLYÁZAT Képzés- és tartalomfejlesztés, képzők képzése, különös tekintettel a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai képzésekre és azok fejlesztésére (Projektazonosító:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/149 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/149 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Békéscsaba, Bartók Béla út 24. szám alatti Családok Átmeneti Otthona felújításának kivitelezése és a kivitelezéshez szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítése vállalkozási szerződés keretében - szerződés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés című pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-4.10.0/C

Részletesebben

FELHÍVÁS. Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásainak megvalósítására

FELHÍVÁS. Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásainak megvalósítására FELHÍVÁS Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásainak megvalósítására Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásaiszakaszolt projektek KEHOP-5.2.4. Magyarország Kormányának

Részletesebben

Panel Plusz Hitelprogram

Panel Plusz Hitelprogram MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogram Terméktájékoztató Budapest, 2009. november 2. Hatályos: 2009. november 2-tıl Sikeres Magyarországért

Részletesebben

Készült a Budapest Pestszentimrei Közösségi Ház (PIK) felújítására és bővítésére kiírt építészeti tervpályázathoz

Készült a Budapest Pestszentimrei Közösségi Ház (PIK) felújítására és bővítésére kiírt építészeti tervpályázathoz MŰSZAKI LEÍRÁS Készült a Budapest Pestszentimrei Közösségi Ház (PIK) felújítására és bővítésére kiírt építészeti tervpályázathoz Általános leírás: A pályázati kiíráshoz mellékelt felmérési terven szereplő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz Érvényes: 2014. júliustól Tartalom A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

Megújuló energiák hasznosítása a hő- és villamosenergia-termelésben (ellátásban)

Megújuló energiák hasznosítása a hő- és villamosenergia-termelésben (ellátásban) Megújuló energiák hasznosítása a hő- és villamosenergia-termelésben (ellátásban) Büki Gergely Orbán Tibor A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK METEOROLÓGIAI VONATKOZÁSAI c. konferencia 41. Meteorológiai

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Nagydobsza község önkormányzati ingatlanjainak épületenergetikai korszerűsítése

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Nagydobsza község önkormányzati ingatlanjainak épületenergetikai korszerűsítése Tájékoztató a szerződés módosításáról - Nagydobsza község önkormányzati ingatlanjainak épületenergetikai korszerűsítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/132 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

Épületenergetikai diagnosztika Épületgépészeti módszertani útmutató

Épületenergetikai diagnosztika Épületgépészeti módszertani útmutató Épületenergetikai diagnosztika Épületgépészeti módszertani útmutató MMK FAP 5/2015/1 Témavezető: Nagy Gyula, MMK ÉgT elnök Készítette: Cservenyák Gábor, MMK ÉgT alelnök Nagy Gyula, MMK ÉgT elnök 2015.11.15.

Részletesebben