A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata"

Átírás

1 A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

2 Érvényes: től 1. RÉSZ Általános rendelkezések A közös igazgatású intézmény Az intézmény alapító és fenntartó és felügyeleti szerve, címe: Az alapító okirat száma és kelte: Az intézmény tevékenységei nappali munkarendben: Az intézmény jogállása: rész Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás Presbitérium : Igazgatótanács: Szülői Fórum A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás, a vezetők közötti feladatmegosztás: Az óvoda mint tagintézmény - külön szervezeti egység. Vezetését az óvodai tagintézményvezető látja el Igazgató Gazdasági vezető Általános igazgatóhelyettes Tanügyigazgatási igazgató helyettes Óvodai tagintézményvezető Kibővített intézményvezetőség Helyettesítési rend Az iskolához tartozó munkaközösségek Nevelőtestület Szakmai munkaközösségek Az intézményhez tartozó gyermekek közössége Szülők közössége A vezetők és a szülői szervezet, valamint a vezetők és az iskolaszék kapcsolata A vezetők és az SZMK kapcsolata A vezetők és a Szülői Fórum kapcsolata A tagintézménnyel való kapcsolattartás rendje Külső kapcsolatok rendszere, formája rész Működési szabályok Az óvoda működési rendje Az iskola működési szabályai Az iskola működési rendje Az ügyelet rendje A tanulók jutalmazásának elvei Fegyelmező intézkedések Védő, óvó előírások Tanórán kívüli foglalkozások szerkezeti formái...17 A napközi otthonra vonatkozó szabályok Rendszeres egszségügyi felügyelet és ellátás rendje A gyerekek felvétele

3 Befizetések Térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések A vállalkozás alapján folyó nevelés és oktatás, illetve az ezzel összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos befizetésekről A szélesebb körű szolgáltatások érdekében az igazgató előzetes egyeztetés után engedélyezhet vállalkozás alapján folyó, szakkör jellegű nevelési-oktatói foglalkozásokat. Ezek részleteit a bérleti díjakat,azok befizetésének módját, időpontokat, stb. külön szerződésben kell szabályozni. A szerződést az intézmény nevében a gazdasági vezető köti meg. Igazgatási díjbeszedés A szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei A tanulók véleménynyilvánításának rendje és formája, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formája A távolmaradás, ill. a mulasztás igazolására vonatkozó rendelkezések Az óvodában Az iskolában Az intézmény alkalmazottaira vonatkozó rendelkezések A dolgozók jogai és kötelességei A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésének rendje Az óvodában Az iskolában Az ellenőrzés módszerei: Nevelőtestületi feladatok átruházása, a feladatok ellátásával kapcsolatos beszámolók rendje, valamint a szülői munkaközösség részére biztosított jogok Az intézményi hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok Tárgyi jellegű hagyományok Iskolai ünnepségek, megemlékezések és rendjük A tankönyvrendelés elkészítésének szabályai (23/2004. OM rend.) A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel Az intézményben folyó reklámtevékenység szabályai Záró rendelkezések LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK...31 Mellékletek: I. Alapító okirat II. Egyoldalú nyilatkozat III. Működési engedély IV. A XIX. kerületi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás V. Iratkezelési és adatkezelési szabályzat VI. A fogadalomtételek szövege VII. A Nevelőtestületi értekezlet leírása VIII. Iskolai könyvtári szabályzat IX. Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés X. Bombariadó esetén szükséges teendők XI. Eszközfejlesztési terv XII. MRE Közoktatási Törvény XIII. Etikai kódex 3

4 XIV. Igazgató munkaköri leírása XV. Általános igazgatóhelyettes munkaköri leírása XVI. Tanügyigazgatási igazgatóhelyettes munkaköri leírása XVII. Óvodai tagintézményvezető munkaköri leírása XVIII. Diákönkormányzat működési szabályzata XIX. Szülői Fórum működési szabályzata XX. Együttműködési megállapodás a Móra Ferenc EGYMI-vel 1. RÉSZ 1.1. Általános rendelkezések A közös igazgatású intézmény - elnevezése: Karácsony Sándor Rózsatéri Református Iskola és Óvoda két részintézményből áll : - 8osztályos általános iskola napközi otthonnal - székhelye: Budapest, XIX. ker., Kisviola u vegyes csoportos óvoda, mely két csoportal működik - székhelye Budapest, XIX. ker. Szegfű u Az intézmény alapító és fenntartó és felügyeleti szerve, címe: Kispest - Rózsatéri Református Egyházközség, 1196 Budapest, Jáhn F.u Az alapító okirat száma és kelte: 6. PK /5. (Ez a Református Egyház bírósági lajstromszáma, ezen belül működik az intézményünk is. ) augusztus 9. A módosított alapító okirat száma és kelte: 209/A/2009.; Az intézmény tevékenységei nappali munkarendben: A) Alaptevékenységei: Székhelyen: (1194 Budapest, Kisviola u. 44.) Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése és oktatása: a) beszédfogyatékos, autista, a megismerő funkciók organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdenek; b) a megismerő funkciók organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdenek (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, beszédértési zavar, mutizmus) TEÁOR szám szerinti besorolása: 8520 Alapfokú oktatás Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton 4

5 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Telephelyen: 1194 Budapest, Szegfű u. 16. TEÁOR szám szerinti besorolása: 8510 Iskolai előkészítő oktatás Óvodai nevelés Óvodai nevelés ellátás B) Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek: - Általános iskolai napközi foglalkozás - Kulturális, egyéb szabadidős egészségfejlesztési feladatok - Hozzájárulás diáksporttal kapcsolatos feladatokhoz - Bejáró gyermekek, tanulók ellátása - Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez - Tanulók tankönyvellátásának támogatása - Közoktatás-fejlesztési célok támogatása: - Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok - Minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása - Teljesítmény motivációs pályázati alap - Hozzájárulás minőségfejlesztési minőségirányítási feladatokhoz TEÁOR szám szerinti besorolása: 8559 M.n.s Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés Általános iskolai napköziotthonos nevelés Általános iskolai tanulószobai nevelés 8551 Iskolai sportkör működtetése C) Egyéb tevékenység: 5629 Egyéb vendéglátás Oktatásban, üdültetésben résztvevők, sportolók, dolgozók elkülönült étkeztetése Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetés (oktatási, sport jellegű építmény, építmény rész bérbeadása) 1. A fenntartó által meghatározott legmagasabb létszám: 240 fő az alábbi bontásban: Óvodai nevelés 2 csoport: 48 fő Iskolai oktatás 1-4. évfolyamokon: 96 fő Iskolai oktatás 5-8. évfolyamokon: 96 fő Sajátos nevelési igényű tanulók összes létszáma 1-8. évfolyamon a teljes tanulói létszámból: 20 fő. 5

6 Az intézmény jogállása: A Magyarországi Református Egyház (MRE) keretén belül működő önálló jogi személy. Az intézmény önállóan gazdálkodik a fenntartótól kapott költségvetés és a Karácsony Sándor Iskola Alapítványtól kapott összegek felhasználásával. Az intézményvezető önálló joggal rendelkezik a jóváhagyott költségvetés felhasználásáról. Az intézménynek meghatározott beíratási körzete nincs. Az óvodába való felvételről az igazgató és az óvodavezető (amíg az óvoda egycsoportos, addig a csoportvezető), az iskolába való felvételről pedig az igazgató és az igazgató-helyettes dönt a nevelőtestületek véleményének figyelembe vételével. A MRE közoktatási intézményeiben a nevelés és oktatás célja, hogy : - az óvodás gyermekek sokoldalú harmonikus fejlődését a gyermek személyiségének kibontakozását, az életkori sajátosságainak figyelembe vételével keresztyén szellemben elősegíteni, úgy, hogy a törvényben meghatározott időre megfeleljenek a beiskolázáshoz szükséges követelményeknek. - az intézmény óvodásait ill. tanulóit keresztyén és hazafias szellemben, korszerűen művelt, - jellemes emberekké, az európai humanista értékek tisztelőjévé, a magyar haza hűséges polgáraivá, olyan emberekké formálja, akik mindenkor készek az örökölt és a jelenkori kultúra valódi értékeit befogadni, gyarapítani és közvetíteni, - református gyermekeit egyházunk öntudatos, hű és áldozatos tagjaivá, - nem református gyermekeit egyházunk megbecsülésére (vallásuk szabad gyakorlásának biztosítása mellett) nevelje. A fenntartó a Kispest- Rózsatéri Református Egyházközség, melynek jogait és kötelességeit a MRE határozza meg. Az intézmény egyházi és állami közoktatási feladatokat lát el, ezért az ben hozott MRE Közoktatási törvényén kívül a közoktatásról szóló évi LXXXV., az évi CXXI., és az évi LXII. törvénnyel módosított évi LXXIX. tv. ( továbbiakban Ktv.)és a módosított 13/1986./VIII.1./MM r. is vonatkozik rá. 6

7 2. RÉSZ 2.1. Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás Presbitérium : A fenntartó legfőbb döntéshozó szerve. Feladata többek között - az intézmény éves költségvetésének elfogadása, és annak alapján működésének biztosítása - az intézményben dolgozó pedagógusok és a gazdasági vezető határozott, vagy határozatlan idejű munkaszerződését jóváhagyni, - a fentieken kívül a MRE Ktv. rávonatkozó fejezete Igazgatótanács: MRE Ktv. X. fejezete Szülői Fórum Az intézmény szülői munkaközösségére és a Szülői Fórumra, mint szülői szervezetekre a Ktv paragrafusában foglaltak vonatkoznak értelemszerűen alkalmazva A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás, a vezetők közötti feladatmegosztás: Az óvoda mint tagintézmény - külön szervezeti egység. Vezetését az óvodai tagintézményvezető látja el Igazgató - Az intézmény élén az igazgató áll, aki vezetői munkáját gazdasági vezető, igazgatóhelyettes, valamint az óvodavezető/csoportvezető közreműködésével végzi. - Az igazgató jogállását, feladatait és kötelességeit a MRE Ktv. VIII. fejezete, valamint a Ktv. 54, 55. paragrafusa tartalmazza. A részletes feladatleírást a munkaköri leírása tartalmazza Gazdasági vezető Gazdálkodás tekintetében az igazgató helyettese. Feladata és hatásköre: Közvetlenül irányítja és ellenőrzi az iskola gazdasági életét és az iskolatitkár munkáját. A részletes feladatleírás a munkaköri leírásban található. Feladata: Általános igazgatóhelyettes A feladatkörébe tartozó, az intézmény oktató-nevelő munkája által szükségessé váló, illetve az érvényben lévő jogszabályokban előírt adminisztrációs és szervezési feladatokat elvégzi. 7

8 Az igazgatót annak távollétében teljes jogkörrel helyettesíti. A feladatok bővebb leírását a munkaköri leírás tartalmazza Tanügyigazgatási igazgató helyettes az igazgató közvetlen, legfőbb munkatársa a tanügy-igazgatási feladatok végzésében, megbízott munkatársa. A feladatok bővebb leírását a munkaköri leírás tartalmazza Óvodai tagintézményvezető Feladata : Az óvodai részegység működtetése, mindennapi munkájának tervezése, szervezése, ellenőrzése. A feladatok bővebb leírását a munkaköri leírás tartalmazza. Tagjai: igazgató igazgatóhelyettesek óvodai tagintézményvezető munkaközösség-vezetők gazdasági vezető Kibővített intézményvezetőség Feladata: a napi operatív teendők egyeztetése, a szűken vett szakmai feladatok ellátása, ellenőrzése és értékelése Helyettesítési rend Az igazgató helyettesítése: Az igazgatót akadályoztatása esetén az általános igazgatóhelyettes teljes felelősséggel helyettesíti. A helyettesítés - az igazgató kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek kivételével - általános jellegű. Az igazgató és az igazgatóhelyettesek, ill. az igazgató és az óvodai tagintézményvezető egyidejű akadályoztatása idején az igazgató helyettesítését az általa megbízott személy látja el. Az óvodában - amíg egy csoport van - a másik csoportvezető. Az iskolában 7-8-ig az ügyeletes tanár, 8-15-ig a tanító munkaközösség vezetője ig az 1. o. napközis csoport vezetője Intézkedési jogköre az intézmény működésével, a gyermekek, a tanulók biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. Az igazgató tartós távolléte esetén a teljes vezetői jogkör gyakorlására külön intézkedés ad felhatalmazást. A feladatok bővebb leírását a munkaköri leírások tartalmazzák Az iskolához tartozó munkaközösségek 8

9 Nevelőtestület Az iskola és az óvoda közös nevelőtestülettel rendelkezik - MRE Ktv. IX. fejezet - A nevelőtestületek jogköréből átruházott feladatokat az SZMSZ III/9. pontja rögzíti. - A nevelőtestületek a tanév folyamán rendes és rendkívüli értekezletet tartanak. A nevelőtestületek rendes értekezletei az iskolánál levő osztályozó értekezleten kívül : a tanévnyitó, a félévi, a tanév záró és a nevelési értekezletek. A tanévnyitó értekezlet dönt az éves munkaterv összeállításáról, illetve elfogadásáról. A tanévnyitó, a félévi és a tanévzáró értekezlet mindig összevont nevelőtestületi értekezlet. - A nevelőtestületek értekezleteit az óvoda, ill. az iskola munkatervében meghatározott napirenddel és időponttal az igazgató, az óvodánál szükség esetén az igazgató egyetértésével az óvodai tagintézményvezető hívja össze. Az igazgató - amennyiben szükséges - a tanítási időn kívülre rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásáról is intézkedhet ( mely összevont is lehet), vagy a nevelőtestülettel rövid megbeszélést tarthat. - Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívását a nevelőtestület is kezdeményezheti tagjai egyharmadának aláírásával, valamint az ok és a cél megjelölésével. Az értekezlet tanítási időn kívül a kezdeményezéstől számított 8 napon belül össze kell hívni. - A nevelőtestületi értekezlet lefolytatásával kapcsolatos rendelkezéseket az VII. számú melléklet tartalmazza. Óvodai munkaközösség Szakmai munkaközösségek Az óvodai intézményegységben egy munkaközösség működik. Feladatát meghatározza a szakmai fejlesztés igénye, a kívánt pedagógiai kultúrakialakítása önképző és továbbképző formában. Célja a pedagógiai munka hatékonyságának emelése, a nevelési eredmények emelése. Iskolai munkaközösségek Az iskolai intézményegységben a évfolyamonkénti egy-egy osztályos felépítésére való tekintettel jelenleg 1 munkaközösség működik, az alsós munkaközösség. Feladata: Az iskolai munkaterv ismeretében a szakmai program kialakítása. Pedagógus képzések, külső-belső továbbképzések szervezése. A szakterületüknek megfelelő folyóiratok figyelemmel kísérése. Pályázati lehetőségek kihasználása A munkaközösség tagjainak szakmai segítése pl. integráció megvalósításában, egyéni fejlesztési terv készítésében, stb. Az óvodai intézményegységben szintén egy munkaközösség van, amibe mind a négy óvodapedagógus beletartozik. Feladata a Nevelési programban meghatározott célkitűzések megvalósítása, a továbbképzések megszervezése, szakmai folyóiratok figyelemmel kisérése, A munkaközösségvezető értelemszerűen az óvodai tagintézményvezető. 9

10 A nevelőtestületek és a szakmai munkaközösségek kapcsolatát az igazgató, az igazgatóhelyettesek és a munkaközösség-vezetők szervezik. A nevelőtestület döntései, javaslatait általában a munkaközösségek előzetes állásfoglalása alapján alakítja ki. A munkaközösségek évente legalább négy munkaközösségi foglalkozást tartanak, és az intézményi célkitűzések megvalósítása érdekében szükség esetén együttműködnek egymással is. (Hatékony integráció, óvoda iskola átmenet, nem szakrendszerű tanítás gyakorlati megvalósítása, új módszerek, ismeretek megosztása, stb.) A munkaközösség-vezetők a nevelőtestületi értekezleten szóban ismertetik a munkaközösségük álláspontját. Írásban továbbítják az igazgatóhoz a nevelőtestületek által elkészítendő munkatervhez a munkaközösség javaslatát, valamint a munkaközösség saját működési területére vonatkozó beszámolót az intézmény munkáját átfogó elemzés, értékelés elkészítéséhez. Az intézményben a es tanévben indult először 8. osztály, így jelenleg még folyamatban van a felsős tantestület kialakítása és a munkaterületek tisztázása. Egy-két éves működési tapasztalatot követően a felsős kollégák számára is létre hozunk egy, vagy két munkaközösséget, addig az ő munkájukat az általános igazgatóhelyettes koordinálja. Konkrét szaktárgyi segítséget a kerületi munkaközösségektől, ill. a református és a kispesti pedagógiai Szakszolgálattól kaphatnak Az intézményhez tartozó gyermekek közössége Tagja az óvoda miden 3-7 éves gyermeke, valamint az iskola minden 6-14 éves diákja.az óvoda mindkét vegyes csoportja 3-7 éves korú gyermekekből áll.. A tanulókat az iskolai diákönkormányzat választott vezetői képviselik. A diákönkormányzatot megbízott pedagógus segíti munkája végzésében. Az iskola vezetősége biztosítja számukra a szükséges tantermet, felszerelést, és a rendelkezésükre bocsátja a rendezvények bevételének egy részét. Szükség, ill. lehetőség esetén az iskola saját költségvetéséből is támogatja a diákönkormányzat munkáját. Az iskola vezetősége lehetőséget teremt arra, hogy a diákönkormányzat megismerhesse és véleményezhesse a tanulókat érintő valamennyi iskolai dokumentumának módosítás tervezetét. A Házirend esetében a diákönkormányzatot egyetértési jog illeti meg. A diákönkormányzatot a diákönkormányzat választott vezetője, ill. akadályoztatása esetén a helyettese képviseli. A diákönkormányzat a vonatkozó jogszabály figyelembe vételével a saját maga által készített Működési szabályzatban foglaltak szerint végzi a munkáját A diákönkormányzat képviselője - a diákönkormányzati ülésen megbeszéltek alapján - az intézmény igazgatójának szóban, vagy írásban javaslatot tehet az intézmény működésének jobbítására, vagy az éves programok lebonyolítására vonatkozólag. A diákönkormányzat képviselője meghívást kap azokra a nevelőtestületi értekezletekre, ahol a diákok életét közvetlenül szabályozó dokumentumok módosítása az egyik napirendi pont Szülők közössége a./ SZMK osztályonként, ill. csoportonként 1 fő képviselettel b./ Szülői Fórum: minden évfolyamból, ill az óvodai tagintézményből 1-1 fő képviselőből áll. 10

11 A vezetők és a szülői szervezet, valamint a vezetők és az iskolaszék kapcsolata A vezetők és az SZMK kapcsolata - Az intézményben megalakított szülői munkaközösség az általa elfogadott szabályok szerint működik. - Az SzMK az SzMSz elfogadásakor véleményét aszülői Fórumba delegált tagjain keresztül közvetíti. - Az osztályok szerinti szülői munkaközösségekkel az osztályfőnökök, óvoda esetén a csoportvezetők tartanak kapcsolatot. - A szülőkkel való közvetlen kapcsolat formái: nyílt napok, szülői értekezletek, fogadóórák, családlátogatások A vezetők és a Szülői Fórum kapcsolata - A Szülői Fórum az általa elfogadott működési rend szerint működik. - Az intézmény igazgatója és a Szülői Fórum elnöke az együttműködés tartalmát és formáját évente az intézmény munkaterve, illetve a Szülői Fórum munkaprogramjának egyeztetésével állapítják meg. - ASzülői Fórum véleményét ki kell kérni minden olyan kérdésben, amiben a vonatkozó jogszabályok alapján véleményezési, vagy egyetértési joggal rendelkezik. - Ha az Szülői Fórum az intézmény működésével kapcsolatos valamely kérdésben véleményt nyilvánított vagy a nevelőtestület hatáskörébe tartozó ügyekben javaslatot tett (Ktv. 61. paragrafus.), a nevelőtestület tájékoztatásáról, illetőleg a vélemény és a javaslat előterjesztéséről a fenntartó felé az igazgató megfelelően gondoskodik. - Az óvoda/iskola pedagógusok rendszeres kapcsolatot tartanak a csoportjukban működő szervezet képviselőivel. - A Szülői Fórum egyetértési jogot gyakorol az SzMSz elfogadásánál A tagintézménnyel való kapcsolattartás rendje Az intézmény tagintézménye az 1194 Budapest, Szegfű u. 16. szám alatti telephelyen működő - két csoportos - óvoda. Az óvodai tagintézményvezető tagja a kibővített vezetőségnek, így részt vesz annak ülésein. Havonta legalább két alkalommal egyeztet az intézmény vezetőjével az aktuális kérdésekről. Az óvoda pedagógusai tagjai az intézmény nevelőtestületének, így részt vesznek annak értekezletein, kivéve, ha az igazgató erről külön felmentést ad. Az óvoda munkaközössége az intézmény munkaközösség-vezetőinek értekezletein keresztül kapcsolódik az intézmény rendszeréhez. Az óvoda egy fővel képviselteti magát az intézményi SzMK-ban és Szülői Fórumban. Az óvoda gyermekközössége alkalmanként a hétkezdő áhítatokon és az intézmény ünnepségein vesz részt közösen az iskola tanulóival. 11

12 Külső kapcsolatok rendszere, formája A gyermekjóléti szolgálattal a gyermekvédelmis tartja a kapcsolatot a kerületi munkaközösségi értekezletek révén, valamint a pedagógusok probléma-jelzése alapján indított megkeresés formájában. Az egészségügyi ellátóval való kapcsolattartás módja - telefonos időpont egyeztetés az orvosi vizsgálatokról - szükség esetén telefonon történő kihívás /pl. ÁNTSZ/ A kapcsolattartó az iskola egészségügyi felelőse. - A Móra Ferenc EGYMI-vel, ill. a Nevelési Tanácsadóval szükség esetén az igazgató veszi fel a kapcsolatot a kollégák jelzései alapján, majd a folyamatos kapcsolattartás a gyermekvédelmi felelős, ill. az érintett pedagógus és a Nevelési Tanácsadó munkatársa között történik, a gyermekekkel és a tanulókkal kapcsolatos aktuális probléma megoldásáig. Az SNI gyerekekkel kapcsolatosan a Móra F. EGYMI-vel az együttműködést külön megállapodás szabályozza. - A kerület iskoláival, óvodáival, valamint az egyházkerület iskoláival, óvodáival az igazgató tartja a kapcsolatot igazgatói értekezletek formájában. - Az ország református nevelési és oktatási intézményeivel való kapcsolattartás módja a Református Zsinati értekezletek, valamint az ORTE konferenciái, melyekre az intézmény igazgatója és gazdasági vezetője hivatalos. Az értekezletek tartalma gazdasági, jogi, valamint pedagógiai jellegű. Ezen kívül az RPI körlevelei, valamint a meghirdetett versenyek és továbbképzések jelentik a kapcsolatot. - A Budapest és környéki ökumenikus igazgatói közösség a terület keresztyén iskoláit fogja össze - szükség esetén összehívott értekezletekkel - melyeken elsősorban jogi és gazdasági jellegű információ csere történik az érintett igazgatók között. Ezen kívül évente egyszer ökumenikus csendesnapon, az említett iskolák pedagógusai és érdeklődő szülői találkoznak lelki közösségben. - A Kispesti Pedagógiai Szolgáltató Intézettell a tájékoztató körlevelek révén, valamint a munkaközösségi értekezletek, kerületi versenyek révén történik a kapcsolattartás, az illetékes szaktanárokon keresztül. - A környező református gyülekezettel való kapcsolattartás formája az évenkénti rendszeres gyermek-bemutatkozás, melynek célja az iskola - óvoda szélesebb körben való megismertetése. - A fenntartó gyülekezettel való kapcsolatról részletesebben a 3.7 (Intézményi hagyományok ápolása) tájékoztat. - A Karácsony Sándor Iskola Alapítvánnyal annak kuratóriumán keresztül az iskola igazgatója, mint a kuratórium tagja tart fenn kapcsolatot. 12

13 3. RÉSZ II Működési szabályok Az ügyfélfogadás rendje: - Adminisztratív ügyekben naponta 8 és 15 óra között a titkárságon. - Pedagógiai és egyéb ügyekben a fogadóórákon (időmeghatározás évente az éves munkatervben), valamint előzetes telefonos egyeztetés alapján Az óvoda működési rendje Az óvoda a nyári az éves munkatervben meghatározott - öthetes és a téli két hetes szünet kivételével egész évben nyitva van. Az egyházi és az állami ünnepeket az iskolával szinkronban megtartja. 5 napos munkarenddel üzemel ( hétfőtől - péntekig ) Nyitva tartás: 7-17 óráig kétműszakos munkarenddel. A vezetők óvodában való benntartózkodás rendje: az intézmény igazgatója és helyettese az intézmény székhelyén, a helyettesítéssel megbízott óvodapedagógusok az óvoda nyitva tartása alatt az alábbi rendben tartózkodnak az óvodában: I II Étkezés Az óvodában az étkezés napi három alkalommal történhet: reggeli, ebéd, uzsonna. Ezekből csak az óvodás részesülhet, aki befizetett az aktuális hónapra. A befizetés rendje: Az intézmény fenntartója által megállapított étkezési térítési díjat az előre megjelölt napokon kell befizetni az iskolában lévő titkárságon. A rendes befizetésre két nap áll rendelkezésre (hétfő óráig, szerdán óráig). Ha valaki betegség, vagy egyéb ok miatt nem tud befizetni, az a pótbefizetés napján (a rendes befizetést követő hét szerdáján óráig) fizethet be. E 3 napon kívül az aktuális hónapra nem lehet befizetni. A tanév első hetére az intézményben csak annak a óvodásnak, ill. tanulónak tudunk étkezést biztosítani, aki a szeptemberi étkezési díjat legkésőbb augusztusban a megadott 3 nap valamelyikén befizeti. Cukorbetegség vagy ételallergia esetén lehetőség van arra, hogy az óvodás a magával hozott élelmiszert fogyassza el. Étkezési díjat az intézmény csak akkor tud visszafizetni vagy beszámítani, ha a szülő a tárgyi napot megelőző napon 8.30-ig lemondja az étkezést. Egészségvédelmi szabályok Az óvoda működése során az ÁNTSZ által meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani (fertőtlenítés, takarítás, mosogatás stb.)! Az óvodában megbetegedő lázas gyermeket a szülőnek az értesítéstől számított legrövidebb időn belül haza kell vinnie. Az óvónőnek addig gondoskodnia kell a gyermek elkülönítéséről, lázának csillapításáról, ha szükséges, orvosi ellátásról! 13

14 Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az óvodát a teljes gyógyulásáig nem látogathatja! Gyermek betegség után csak orvosi igazolással jöhet óvodába! Fertőző gyermekbetegség esetén az óvodát azonnal értesíteni kell! A további megbetegedés elkerülése érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a fertőtlenítésre, tisztaságra! A konyhában csak egészségügyi kiskönyvvel rendelkező személy dolgozhat! Csoportszobában szülő csak az engedélyezett alkalmakkor tartózkodhat! Ahogy az egész intézmény területén, úgy az óvoda részegység területén is a dohányzás szigorúan tilos! Védő, óvó előírások Az óvodapedagógusok kötelesek a gyermekek óvodába iratkozásakor - a nekik megfelelő szinten - balesetvédelmi tájékoztatást adni, majd a nevelési év folyamán ezt többször is a felmerülő alkalmakkor megismételni. Az óvodapedagógusok kötelesek az óvodában olyan körülményeket teremteni, amely alkalmas a gyermekbalesetek megelőzésére. Amennyiben ez nem lehetséges, kötelesek erről az igazgatót haladéktalanul tájékoztatni. Baleset esetén ld. XII. sz. mellékletet Az iskola működési szabályai Az iskola működési rendje Az iskola nyitva tartása: szorgalmi időszakban 7-től 17 óráig. Az iskola nyitva tartása az általános munkarendhez igazodik. Az iskola a fenntartó döntése által meghatározott időszakban zárva tart. A vezetők iskolában való benntartózkodásának rendje: az iskolában 7-17 óráig az igazgató vagy helyettese benntartózkodik, melynek rendjét a munkaköri leírások tartalmazzák. Ha a vezetői megbízással rendelkezők távolléte nem teszi lehetővé a vezetői feladatok ellátását, az SzMSz helyettesítési rendje lép életbe Az ügyelet rendje Igény esetén az iskolában reggeli ügyeletet / / kell szervezni. Az óraközi szünetekben ügyeleti rendszer működik. Az ügyeletet a tantestület látja el. Az ügyelet ellátása a pedagógus számára kötelező. A szervezett foglalkozásokon kívüli időben sem tartózkodhatnak a tanulók felügyelet nélkül az épületben és az udvaron. A nem napközi otthonos tanuló a tanítás befejezése után csak a szülő és az illetékes napközis nevelő előzetes egyeztetése alapján tartózkodhat az iskola területén, az illetékes napközis nevelő felügyelete alatt. A nyári szünetben az irodai ügyelet külön beosztás szerint az előre meghatározott napokon 9 és 13 óra között történik A tanulók jutalmazásának elvei Azt a tanulót, aki képességeihez mérten - példamutató magatartást tanúsít, - vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, - vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, 14

15 - vagy az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, - vagy bármilyen más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez az iskola jutalomban részesíti Az iskolában a tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: - szaktanári dicséret, - napközis nevelői dicséret, - osztályfőnöki dicséret, - igazgatói dicsérete, - nevelőtestületi dicséret Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkát végzett tanulók a tanév végén: - szaktárgyi teljesítményért, - példamutató magatartásért, - kiemelkedő szorgalomért, - példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők. A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell jegyezni Az a 8. osztályos tanuló, aki nyolct éven át kitűnő tanulmányi eredményt ért el, oklevelet, könyvjutalmat kap, melyet a tanévzáró ünnepségen az iskola közössége előtt vehet át Az iskolai szintű versenyek első három helyezettje oklevelet és jutalmat kap, melyet az iskola közössége előtt vehet át A kerületi, ill. a budapesti országos versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredményesen szereplő tanulók osztályfőnöki, illetve igazgatói dicséretben részesülnek A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni Osztályfőnöki dicséretet kap, aki félév végéig 50 db ötöst, igazgatói dicséretet kap az, aki az évégi osztályozó értekezletig 120 db ötöst összegyűjt. Az alsó tagozatból ahol a szöveges értékelés miatt nem tudnak a gyerekek ennyi ötöst összegyűjteni, az osztálytanító javaslata alapján 8 tanuló kaphat a kiemelkedő tanulmányi eredményéért osztályfőnöki, ill. igazgatói dicséretet.. Ők bekerülnek a Jelesek Klubjába. Félévenként a legjobb szorgalmú, ill. magatartású osztály jutalomban részesül A dicséretet írásba kell foglalni és azt a szülő tudomására kell hozni A tanév végén az iskolaszék által alapított Karácsony Sándor Díjban részesülhet az a végzős, ill. végzett tanuló is, aki mind tanulmányaiban, mind pedig szellemi és közösségi tevékenységében példaadó diákja volt iskolánknak. (Ezt évente max. egy tanuló nyerheti el.) Fegyelmező intézkedések Azt a tanulót, aki - tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, - vagy a tanulói házirend előírásait megszegi, 15