A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata"

Átírás

1 A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

2 Érvényes: től 1. RÉSZ Általános rendelkezések A közös igazgatású intézmény Az intézmény alapító és fenntartó és felügyeleti szerve, címe: Az alapító okirat száma és kelte: Az intézmény tevékenységei nappali munkarendben: Az intézmény jogállása: rész Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás Presbitérium : Igazgatótanács: Szülői Fórum A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás, a vezetők közötti feladatmegosztás: Az óvoda mint tagintézmény - külön szervezeti egység. Vezetését az óvodai tagintézményvezető látja el Igazgató Gazdasági vezető Általános igazgatóhelyettes Tanügyigazgatási igazgató helyettes Óvodai tagintézményvezető Kibővített intézményvezetőség Helyettesítési rend Az iskolához tartozó munkaközösségek Nevelőtestület Szakmai munkaközösségek Az intézményhez tartozó gyermekek közössége Szülők közössége A vezetők és a szülői szervezet, valamint a vezetők és az iskolaszék kapcsolata A vezetők és az SZMK kapcsolata A vezetők és a Szülői Fórum kapcsolata A tagintézménnyel való kapcsolattartás rendje Külső kapcsolatok rendszere, formája rész Működési szabályok Az óvoda működési rendje Az iskola működési szabályai Az iskola működési rendje Az ügyelet rendje A tanulók jutalmazásának elvei Fegyelmező intézkedések Védő, óvó előírások Tanórán kívüli foglalkozások szerkezeti formái...17 A napközi otthonra vonatkozó szabályok Rendszeres egszségügyi felügyelet és ellátás rendje A gyerekek felvétele

3 Befizetések Térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések A vállalkozás alapján folyó nevelés és oktatás, illetve az ezzel összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos befizetésekről A szélesebb körű szolgáltatások érdekében az igazgató előzetes egyeztetés után engedélyezhet vállalkozás alapján folyó, szakkör jellegű nevelési-oktatói foglalkozásokat. Ezek részleteit a bérleti díjakat,azok befizetésének módját, időpontokat, stb. külön szerződésben kell szabályozni. A szerződést az intézmény nevében a gazdasági vezető köti meg. Igazgatási díjbeszedés A szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei A tanulók véleménynyilvánításának rendje és formája, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formája A távolmaradás, ill. a mulasztás igazolására vonatkozó rendelkezések Az óvodában Az iskolában Az intézmény alkalmazottaira vonatkozó rendelkezések A dolgozók jogai és kötelességei A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésének rendje Az óvodában Az iskolában Az ellenőrzés módszerei: Nevelőtestületi feladatok átruházása, a feladatok ellátásával kapcsolatos beszámolók rendje, valamint a szülői munkaközösség részére biztosított jogok Az intézményi hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok Tárgyi jellegű hagyományok Iskolai ünnepségek, megemlékezések és rendjük A tankönyvrendelés elkészítésének szabályai (23/2004. OM rend.) A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel Az intézményben folyó reklámtevékenység szabályai Záró rendelkezések LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK...31 Mellékletek: I. Alapító okirat II. Egyoldalú nyilatkozat III. Működési engedély IV. A XIX. kerületi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás V. Iratkezelési és adatkezelési szabályzat VI. A fogadalomtételek szövege VII. A Nevelőtestületi értekezlet leírása VIII. Iskolai könyvtári szabályzat IX. Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés X. Bombariadó esetén szükséges teendők XI. Eszközfejlesztési terv XII. MRE Közoktatási Törvény XIII. Etikai kódex 3

4 XIV. Igazgató munkaköri leírása XV. Általános igazgatóhelyettes munkaköri leírása XVI. Tanügyigazgatási igazgatóhelyettes munkaköri leírása XVII. Óvodai tagintézményvezető munkaköri leírása XVIII. Diákönkormányzat működési szabályzata XIX. Szülői Fórum működési szabályzata XX. Együttműködési megállapodás a Móra Ferenc EGYMI-vel 1. RÉSZ 1.1. Általános rendelkezések A közös igazgatású intézmény - elnevezése: Karácsony Sándor Rózsatéri Református Iskola és Óvoda két részintézményből áll : - 8osztályos általános iskola napközi otthonnal - székhelye: Budapest, XIX. ker., Kisviola u vegyes csoportos óvoda, mely két csoportal működik - székhelye Budapest, XIX. ker. Szegfű u Az intézmény alapító és fenntartó és felügyeleti szerve, címe: Kispest - Rózsatéri Református Egyházközség, 1196 Budapest, Jáhn F.u Az alapító okirat száma és kelte: 6. PK /5. (Ez a Református Egyház bírósági lajstromszáma, ezen belül működik az intézményünk is. ) augusztus 9. A módosított alapító okirat száma és kelte: 209/A/2009.; Az intézmény tevékenységei nappali munkarendben: A) Alaptevékenységei: Székhelyen: (1194 Budapest, Kisviola u. 44.) Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése és oktatása: a) beszédfogyatékos, autista, a megismerő funkciók organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdenek; b) a megismerő funkciók organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdenek (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, beszédértési zavar, mutizmus) TEÁOR szám szerinti besorolása: 8520 Alapfokú oktatás Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton 4

5 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Telephelyen: 1194 Budapest, Szegfű u. 16. TEÁOR szám szerinti besorolása: 8510 Iskolai előkészítő oktatás Óvodai nevelés Óvodai nevelés ellátás B) Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek: - Általános iskolai napközi foglalkozás - Kulturális, egyéb szabadidős egészségfejlesztési feladatok - Hozzájárulás diáksporttal kapcsolatos feladatokhoz - Bejáró gyermekek, tanulók ellátása - Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez - Tanulók tankönyvellátásának támogatása - Közoktatás-fejlesztési célok támogatása: - Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok - Minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása - Teljesítmény motivációs pályázati alap - Hozzájárulás minőségfejlesztési minőségirányítási feladatokhoz TEÁOR szám szerinti besorolása: 8559 M.n.s Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés Általános iskolai napköziotthonos nevelés Általános iskolai tanulószobai nevelés 8551 Iskolai sportkör működtetése C) Egyéb tevékenység: 5629 Egyéb vendéglátás Oktatásban, üdültetésben résztvevők, sportolók, dolgozók elkülönült étkeztetése Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetés (oktatási, sport jellegű építmény, építmény rész bérbeadása) 1. A fenntartó által meghatározott legmagasabb létszám: 240 fő az alábbi bontásban: Óvodai nevelés 2 csoport: 48 fő Iskolai oktatás 1-4. évfolyamokon: 96 fő Iskolai oktatás 5-8. évfolyamokon: 96 fő Sajátos nevelési igényű tanulók összes létszáma 1-8. évfolyamon a teljes tanulói létszámból: 20 fő. 5

6 Az intézmény jogállása: A Magyarországi Református Egyház (MRE) keretén belül működő önálló jogi személy. Az intézmény önállóan gazdálkodik a fenntartótól kapott költségvetés és a Karácsony Sándor Iskola Alapítványtól kapott összegek felhasználásával. Az intézményvezető önálló joggal rendelkezik a jóváhagyott költségvetés felhasználásáról. Az intézménynek meghatározott beíratási körzete nincs. Az óvodába való felvételről az igazgató és az óvodavezető (amíg az óvoda egycsoportos, addig a csoportvezető), az iskolába való felvételről pedig az igazgató és az igazgató-helyettes dönt a nevelőtestületek véleményének figyelembe vételével. A MRE közoktatási intézményeiben a nevelés és oktatás célja, hogy : - az óvodás gyermekek sokoldalú harmonikus fejlődését a gyermek személyiségének kibontakozását, az életkori sajátosságainak figyelembe vételével keresztyén szellemben elősegíteni, úgy, hogy a törvényben meghatározott időre megfeleljenek a beiskolázáshoz szükséges követelményeknek. - az intézmény óvodásait ill. tanulóit keresztyén és hazafias szellemben, korszerűen művelt, - jellemes emberekké, az európai humanista értékek tisztelőjévé, a magyar haza hűséges polgáraivá, olyan emberekké formálja, akik mindenkor készek az örökölt és a jelenkori kultúra valódi értékeit befogadni, gyarapítani és közvetíteni, - református gyermekeit egyházunk öntudatos, hű és áldozatos tagjaivá, - nem református gyermekeit egyházunk megbecsülésére (vallásuk szabad gyakorlásának biztosítása mellett) nevelje. A fenntartó a Kispest- Rózsatéri Református Egyházközség, melynek jogait és kötelességeit a MRE határozza meg. Az intézmény egyházi és állami közoktatási feladatokat lát el, ezért az ben hozott MRE Közoktatási törvényén kívül a közoktatásról szóló évi LXXXV., az évi CXXI., és az évi LXII. törvénnyel módosított évi LXXIX. tv. ( továbbiakban Ktv.)és a módosított 13/1986./VIII.1./MM r. is vonatkozik rá. 6

7 2. RÉSZ 2.1. Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás Presbitérium : A fenntartó legfőbb döntéshozó szerve. Feladata többek között - az intézmény éves költségvetésének elfogadása, és annak alapján működésének biztosítása - az intézményben dolgozó pedagógusok és a gazdasági vezető határozott, vagy határozatlan idejű munkaszerződését jóváhagyni, - a fentieken kívül a MRE Ktv. rávonatkozó fejezete Igazgatótanács: MRE Ktv. X. fejezete Szülői Fórum Az intézmény szülői munkaközösségére és a Szülői Fórumra, mint szülői szervezetekre a Ktv paragrafusában foglaltak vonatkoznak értelemszerűen alkalmazva A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás, a vezetők közötti feladatmegosztás: Az óvoda mint tagintézmény - külön szervezeti egység. Vezetését az óvodai tagintézményvezető látja el Igazgató - Az intézmény élén az igazgató áll, aki vezetői munkáját gazdasági vezető, igazgatóhelyettes, valamint az óvodavezető/csoportvezető közreműködésével végzi. - Az igazgató jogállását, feladatait és kötelességeit a MRE Ktv. VIII. fejezete, valamint a Ktv. 54, 55. paragrafusa tartalmazza. A részletes feladatleírást a munkaköri leírása tartalmazza Gazdasági vezető Gazdálkodás tekintetében az igazgató helyettese. Feladata és hatásköre: Közvetlenül irányítja és ellenőrzi az iskola gazdasági életét és az iskolatitkár munkáját. A részletes feladatleírás a munkaköri leírásban található. Feladata: Általános igazgatóhelyettes A feladatkörébe tartozó, az intézmény oktató-nevelő munkája által szükségessé váló, illetve az érvényben lévő jogszabályokban előírt adminisztrációs és szervezési feladatokat elvégzi. 7

8 Az igazgatót annak távollétében teljes jogkörrel helyettesíti. A feladatok bővebb leírását a munkaköri leírás tartalmazza Tanügyigazgatási igazgató helyettes az igazgató közvetlen, legfőbb munkatársa a tanügy-igazgatási feladatok végzésében, megbízott munkatársa. A feladatok bővebb leírását a munkaköri leírás tartalmazza Óvodai tagintézményvezető Feladata : Az óvodai részegység működtetése, mindennapi munkájának tervezése, szervezése, ellenőrzése. A feladatok bővebb leírását a munkaköri leírás tartalmazza. Tagjai: igazgató igazgatóhelyettesek óvodai tagintézményvezető munkaközösség-vezetők gazdasági vezető Kibővített intézményvezetőség Feladata: a napi operatív teendők egyeztetése, a szűken vett szakmai feladatok ellátása, ellenőrzése és értékelése Helyettesítési rend Az igazgató helyettesítése: Az igazgatót akadályoztatása esetén az általános igazgatóhelyettes teljes felelősséggel helyettesíti. A helyettesítés - az igazgató kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek kivételével - általános jellegű. Az igazgató és az igazgatóhelyettesek, ill. az igazgató és az óvodai tagintézményvezető egyidejű akadályoztatása idején az igazgató helyettesítését az általa megbízott személy látja el. Az óvodában - amíg egy csoport van - a másik csoportvezető. Az iskolában 7-8-ig az ügyeletes tanár, 8-15-ig a tanító munkaközösség vezetője ig az 1. o. napközis csoport vezetője Intézkedési jogköre az intézmény működésével, a gyermekek, a tanulók biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. Az igazgató tartós távolléte esetén a teljes vezetői jogkör gyakorlására külön intézkedés ad felhatalmazást. A feladatok bővebb leírását a munkaköri leírások tartalmazzák Az iskolához tartozó munkaközösségek 8

9 Nevelőtestület Az iskola és az óvoda közös nevelőtestülettel rendelkezik - MRE Ktv. IX. fejezet - A nevelőtestületek jogköréből átruházott feladatokat az SZMSZ III/9. pontja rögzíti. - A nevelőtestületek a tanév folyamán rendes és rendkívüli értekezletet tartanak. A nevelőtestületek rendes értekezletei az iskolánál levő osztályozó értekezleten kívül : a tanévnyitó, a félévi, a tanév záró és a nevelési értekezletek. A tanévnyitó értekezlet dönt az éves munkaterv összeállításáról, illetve elfogadásáról. A tanévnyitó, a félévi és a tanévzáró értekezlet mindig összevont nevelőtestületi értekezlet. - A nevelőtestületek értekezleteit az óvoda, ill. az iskola munkatervében meghatározott napirenddel és időponttal az igazgató, az óvodánál szükség esetén az igazgató egyetértésével az óvodai tagintézményvezető hívja össze. Az igazgató - amennyiben szükséges - a tanítási időn kívülre rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásáról is intézkedhet ( mely összevont is lehet), vagy a nevelőtestülettel rövid megbeszélést tarthat. - Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívását a nevelőtestület is kezdeményezheti tagjai egyharmadának aláírásával, valamint az ok és a cél megjelölésével. Az értekezlet tanítási időn kívül a kezdeményezéstől számított 8 napon belül össze kell hívni. - A nevelőtestületi értekezlet lefolytatásával kapcsolatos rendelkezéseket az VII. számú melléklet tartalmazza. Óvodai munkaközösség Szakmai munkaközösségek Az óvodai intézményegységben egy munkaközösség működik. Feladatát meghatározza a szakmai fejlesztés igénye, a kívánt pedagógiai kultúrakialakítása önképző és továbbképző formában. Célja a pedagógiai munka hatékonyságának emelése, a nevelési eredmények emelése. Iskolai munkaközösségek Az iskolai intézményegységben a évfolyamonkénti egy-egy osztályos felépítésére való tekintettel jelenleg 1 munkaközösség működik, az alsós munkaközösség. Feladata: Az iskolai munkaterv ismeretében a szakmai program kialakítása. Pedagógus képzések, külső-belső továbbképzések szervezése. A szakterületüknek megfelelő folyóiratok figyelemmel kísérése. Pályázati lehetőségek kihasználása A munkaközösség tagjainak szakmai segítése pl. integráció megvalósításában, egyéni fejlesztési terv készítésében, stb. Az óvodai intézményegységben szintén egy munkaközösség van, amibe mind a négy óvodapedagógus beletartozik. Feladata a Nevelési programban meghatározott célkitűzések megvalósítása, a továbbképzések megszervezése, szakmai folyóiratok figyelemmel kisérése, A munkaközösségvezető értelemszerűen az óvodai tagintézményvezető. 9

10 A nevelőtestületek és a szakmai munkaközösségek kapcsolatát az igazgató, az igazgatóhelyettesek és a munkaközösség-vezetők szervezik. A nevelőtestület döntései, javaslatait általában a munkaközösségek előzetes állásfoglalása alapján alakítja ki. A munkaközösségek évente legalább négy munkaközösségi foglalkozást tartanak, és az intézményi célkitűzések megvalósítása érdekében szükség esetén együttműködnek egymással is. (Hatékony integráció, óvoda iskola átmenet, nem szakrendszerű tanítás gyakorlati megvalósítása, új módszerek, ismeretek megosztása, stb.) A munkaközösség-vezetők a nevelőtestületi értekezleten szóban ismertetik a munkaközösségük álláspontját. Írásban továbbítják az igazgatóhoz a nevelőtestületek által elkészítendő munkatervhez a munkaközösség javaslatát, valamint a munkaközösség saját működési területére vonatkozó beszámolót az intézmény munkáját átfogó elemzés, értékelés elkészítéséhez. Az intézményben a es tanévben indult először 8. osztály, így jelenleg még folyamatban van a felsős tantestület kialakítása és a munkaterületek tisztázása. Egy-két éves működési tapasztalatot követően a felsős kollégák számára is létre hozunk egy, vagy két munkaközösséget, addig az ő munkájukat az általános igazgatóhelyettes koordinálja. Konkrét szaktárgyi segítséget a kerületi munkaközösségektől, ill. a református és a kispesti pedagógiai Szakszolgálattól kaphatnak Az intézményhez tartozó gyermekek közössége Tagja az óvoda miden 3-7 éves gyermeke, valamint az iskola minden 6-14 éves diákja.az óvoda mindkét vegyes csoportja 3-7 éves korú gyermekekből áll.. A tanulókat az iskolai diákönkormányzat választott vezetői képviselik. A diákönkormányzatot megbízott pedagógus segíti munkája végzésében. Az iskola vezetősége biztosítja számukra a szükséges tantermet, felszerelést, és a rendelkezésükre bocsátja a rendezvények bevételének egy részét. Szükség, ill. lehetőség esetén az iskola saját költségvetéséből is támogatja a diákönkormányzat munkáját. Az iskola vezetősége lehetőséget teremt arra, hogy a diákönkormányzat megismerhesse és véleményezhesse a tanulókat érintő valamennyi iskolai dokumentumának módosítás tervezetét. A Házirend esetében a diákönkormányzatot egyetértési jog illeti meg. A diákönkormányzatot a diákönkormányzat választott vezetője, ill. akadályoztatása esetén a helyettese képviseli. A diákönkormányzat a vonatkozó jogszabály figyelembe vételével a saját maga által készített Működési szabályzatban foglaltak szerint végzi a munkáját A diákönkormányzat képviselője - a diákönkormányzati ülésen megbeszéltek alapján - az intézmény igazgatójának szóban, vagy írásban javaslatot tehet az intézmény működésének jobbítására, vagy az éves programok lebonyolítására vonatkozólag. A diákönkormányzat képviselője meghívást kap azokra a nevelőtestületi értekezletekre, ahol a diákok életét közvetlenül szabályozó dokumentumok módosítása az egyik napirendi pont Szülők közössége a./ SZMK osztályonként, ill. csoportonként 1 fő képviselettel b./ Szülői Fórum: minden évfolyamból, ill az óvodai tagintézményből 1-1 fő képviselőből áll. 10

11 A vezetők és a szülői szervezet, valamint a vezetők és az iskolaszék kapcsolata A vezetők és az SZMK kapcsolata - Az intézményben megalakított szülői munkaközösség az általa elfogadott szabályok szerint működik. - Az SzMK az SzMSz elfogadásakor véleményét aszülői Fórumba delegált tagjain keresztül közvetíti. - Az osztályok szerinti szülői munkaközösségekkel az osztályfőnökök, óvoda esetén a csoportvezetők tartanak kapcsolatot. - A szülőkkel való közvetlen kapcsolat formái: nyílt napok, szülői értekezletek, fogadóórák, családlátogatások A vezetők és a Szülői Fórum kapcsolata - A Szülői Fórum az általa elfogadott működési rend szerint működik. - Az intézmény igazgatója és a Szülői Fórum elnöke az együttműködés tartalmát és formáját évente az intézmény munkaterve, illetve a Szülői Fórum munkaprogramjának egyeztetésével állapítják meg. - ASzülői Fórum véleményét ki kell kérni minden olyan kérdésben, amiben a vonatkozó jogszabályok alapján véleményezési, vagy egyetértési joggal rendelkezik. - Ha az Szülői Fórum az intézmény működésével kapcsolatos valamely kérdésben véleményt nyilvánított vagy a nevelőtestület hatáskörébe tartozó ügyekben javaslatot tett (Ktv. 61. paragrafus.), a nevelőtestület tájékoztatásáról, illetőleg a vélemény és a javaslat előterjesztéséről a fenntartó felé az igazgató megfelelően gondoskodik. - Az óvoda/iskola pedagógusok rendszeres kapcsolatot tartanak a csoportjukban működő szervezet képviselőivel. - A Szülői Fórum egyetértési jogot gyakorol az SzMSz elfogadásánál A tagintézménnyel való kapcsolattartás rendje Az intézmény tagintézménye az 1194 Budapest, Szegfű u. 16. szám alatti telephelyen működő - két csoportos - óvoda. Az óvodai tagintézményvezető tagja a kibővített vezetőségnek, így részt vesz annak ülésein. Havonta legalább két alkalommal egyeztet az intézmény vezetőjével az aktuális kérdésekről. Az óvoda pedagógusai tagjai az intézmény nevelőtestületének, így részt vesznek annak értekezletein, kivéve, ha az igazgató erről külön felmentést ad. Az óvoda munkaközössége az intézmény munkaközösség-vezetőinek értekezletein keresztül kapcsolódik az intézmény rendszeréhez. Az óvoda egy fővel képviselteti magát az intézményi SzMK-ban és Szülői Fórumban. Az óvoda gyermekközössége alkalmanként a hétkezdő áhítatokon és az intézmény ünnepségein vesz részt közösen az iskola tanulóival. 11

12 Külső kapcsolatok rendszere, formája A gyermekjóléti szolgálattal a gyermekvédelmis tartja a kapcsolatot a kerületi munkaközösségi értekezletek révén, valamint a pedagógusok probléma-jelzése alapján indított megkeresés formájában. Az egészségügyi ellátóval való kapcsolattartás módja - telefonos időpont egyeztetés az orvosi vizsgálatokról - szükség esetén telefonon történő kihívás /pl. ÁNTSZ/ A kapcsolattartó az iskola egészségügyi felelőse. - A Móra Ferenc EGYMI-vel, ill. a Nevelési Tanácsadóval szükség esetén az igazgató veszi fel a kapcsolatot a kollégák jelzései alapján, majd a folyamatos kapcsolattartás a gyermekvédelmi felelős, ill. az érintett pedagógus és a Nevelési Tanácsadó munkatársa között történik, a gyermekekkel és a tanulókkal kapcsolatos aktuális probléma megoldásáig. Az SNI gyerekekkel kapcsolatosan a Móra F. EGYMI-vel az együttműködést külön megállapodás szabályozza. - A kerület iskoláival, óvodáival, valamint az egyházkerület iskoláival, óvodáival az igazgató tartja a kapcsolatot igazgatói értekezletek formájában. - Az ország református nevelési és oktatási intézményeivel való kapcsolattartás módja a Református Zsinati értekezletek, valamint az ORTE konferenciái, melyekre az intézmény igazgatója és gazdasági vezetője hivatalos. Az értekezletek tartalma gazdasági, jogi, valamint pedagógiai jellegű. Ezen kívül az RPI körlevelei, valamint a meghirdetett versenyek és továbbképzések jelentik a kapcsolatot. - A Budapest és környéki ökumenikus igazgatói közösség a terület keresztyén iskoláit fogja össze - szükség esetén összehívott értekezletekkel - melyeken elsősorban jogi és gazdasági jellegű információ csere történik az érintett igazgatók között. Ezen kívül évente egyszer ökumenikus csendesnapon, az említett iskolák pedagógusai és érdeklődő szülői találkoznak lelki közösségben. - A Kispesti Pedagógiai Szolgáltató Intézettell a tájékoztató körlevelek révén, valamint a munkaközösségi értekezletek, kerületi versenyek révén történik a kapcsolattartás, az illetékes szaktanárokon keresztül. - A környező református gyülekezettel való kapcsolattartás formája az évenkénti rendszeres gyermek-bemutatkozás, melynek célja az iskola - óvoda szélesebb körben való megismertetése. - A fenntartó gyülekezettel való kapcsolatról részletesebben a 3.7 (Intézményi hagyományok ápolása) tájékoztat. - A Karácsony Sándor Iskola Alapítvánnyal annak kuratóriumán keresztül az iskola igazgatója, mint a kuratórium tagja tart fenn kapcsolatot. 12

13 3. RÉSZ II Működési szabályok Az ügyfélfogadás rendje: - Adminisztratív ügyekben naponta 8 és 15 óra között a titkárságon. - Pedagógiai és egyéb ügyekben a fogadóórákon (időmeghatározás évente az éves munkatervben), valamint előzetes telefonos egyeztetés alapján Az óvoda működési rendje Az óvoda a nyári az éves munkatervben meghatározott - öthetes és a téli két hetes szünet kivételével egész évben nyitva van. Az egyházi és az állami ünnepeket az iskolával szinkronban megtartja. 5 napos munkarenddel üzemel ( hétfőtől - péntekig ) Nyitva tartás: 7-17 óráig kétműszakos munkarenddel. A vezetők óvodában való benntartózkodás rendje: az intézmény igazgatója és helyettese az intézmény székhelyén, a helyettesítéssel megbízott óvodapedagógusok az óvoda nyitva tartása alatt az alábbi rendben tartózkodnak az óvodában: I II Étkezés Az óvodában az étkezés napi három alkalommal történhet: reggeli, ebéd, uzsonna. Ezekből csak az óvodás részesülhet, aki befizetett az aktuális hónapra. A befizetés rendje: Az intézmény fenntartója által megállapított étkezési térítési díjat az előre megjelölt napokon kell befizetni az iskolában lévő titkárságon. A rendes befizetésre két nap áll rendelkezésre (hétfő óráig, szerdán óráig). Ha valaki betegség, vagy egyéb ok miatt nem tud befizetni, az a pótbefizetés napján (a rendes befizetést követő hét szerdáján óráig) fizethet be. E 3 napon kívül az aktuális hónapra nem lehet befizetni. A tanév első hetére az intézményben csak annak a óvodásnak, ill. tanulónak tudunk étkezést biztosítani, aki a szeptemberi étkezési díjat legkésőbb augusztusban a megadott 3 nap valamelyikén befizeti. Cukorbetegség vagy ételallergia esetén lehetőség van arra, hogy az óvodás a magával hozott élelmiszert fogyassza el. Étkezési díjat az intézmény csak akkor tud visszafizetni vagy beszámítani, ha a szülő a tárgyi napot megelőző napon 8.30-ig lemondja az étkezést. Egészségvédelmi szabályok Az óvoda működése során az ÁNTSZ által meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani (fertőtlenítés, takarítás, mosogatás stb.)! Az óvodában megbetegedő lázas gyermeket a szülőnek az értesítéstől számított legrövidebb időn belül haza kell vinnie. Az óvónőnek addig gondoskodnia kell a gyermek elkülönítéséről, lázának csillapításáról, ha szükséges, orvosi ellátásról! 13

14 Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az óvodát a teljes gyógyulásáig nem látogathatja! Gyermek betegség után csak orvosi igazolással jöhet óvodába! Fertőző gyermekbetegség esetén az óvodát azonnal értesíteni kell! A további megbetegedés elkerülése érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a fertőtlenítésre, tisztaságra! A konyhában csak egészségügyi kiskönyvvel rendelkező személy dolgozhat! Csoportszobában szülő csak az engedélyezett alkalmakkor tartózkodhat! Ahogy az egész intézmény területén, úgy az óvoda részegység területén is a dohányzás szigorúan tilos! Védő, óvó előírások Az óvodapedagógusok kötelesek a gyermekek óvodába iratkozásakor - a nekik megfelelő szinten - balesetvédelmi tájékoztatást adni, majd a nevelési év folyamán ezt többször is a felmerülő alkalmakkor megismételni. Az óvodapedagógusok kötelesek az óvodában olyan körülményeket teremteni, amely alkalmas a gyermekbalesetek megelőzésére. Amennyiben ez nem lehetséges, kötelesek erről az igazgatót haladéktalanul tájékoztatni. Baleset esetén ld. XII. sz. mellékletet Az iskola működési szabályai Az iskola működési rendje Az iskola nyitva tartása: szorgalmi időszakban 7-től 17 óráig. Az iskola nyitva tartása az általános munkarendhez igazodik. Az iskola a fenntartó döntése által meghatározott időszakban zárva tart. A vezetők iskolában való benntartózkodásának rendje: az iskolában 7-17 óráig az igazgató vagy helyettese benntartózkodik, melynek rendjét a munkaköri leírások tartalmazzák. Ha a vezetői megbízással rendelkezők távolléte nem teszi lehetővé a vezetői feladatok ellátását, az SzMSz helyettesítési rendje lép életbe Az ügyelet rendje Igény esetén az iskolában reggeli ügyeletet / / kell szervezni. Az óraközi szünetekben ügyeleti rendszer működik. Az ügyeletet a tantestület látja el. Az ügyelet ellátása a pedagógus számára kötelező. A szervezett foglalkozásokon kívüli időben sem tartózkodhatnak a tanulók felügyelet nélkül az épületben és az udvaron. A nem napközi otthonos tanuló a tanítás befejezése után csak a szülő és az illetékes napközis nevelő előzetes egyeztetése alapján tartózkodhat az iskola területén, az illetékes napközis nevelő felügyelete alatt. A nyári szünetben az irodai ügyelet külön beosztás szerint az előre meghatározott napokon 9 és 13 óra között történik A tanulók jutalmazásának elvei Azt a tanulót, aki képességeihez mérten - példamutató magatartást tanúsít, - vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, - vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, 14

15 - vagy az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, - vagy bármilyen más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez az iskola jutalomban részesíti Az iskolában a tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: - szaktanári dicséret, - napközis nevelői dicséret, - osztályfőnöki dicséret, - igazgatói dicsérete, - nevelőtestületi dicséret Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkát végzett tanulók a tanév végén: - szaktárgyi teljesítményért, - példamutató magatartásért, - kiemelkedő szorgalomért, - példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők. A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell jegyezni Az a 8. osztályos tanuló, aki nyolct éven át kitűnő tanulmányi eredményt ért el, oklevelet, könyvjutalmat kap, melyet a tanévzáró ünnepségen az iskola közössége előtt vehet át Az iskolai szintű versenyek első három helyezettje oklevelet és jutalmat kap, melyet az iskola közössége előtt vehet át A kerületi, ill. a budapesti országos versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredményesen szereplő tanulók osztályfőnöki, illetve igazgatói dicséretben részesülnek A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni Osztályfőnöki dicséretet kap, aki félév végéig 50 db ötöst, igazgatói dicséretet kap az, aki az évégi osztályozó értekezletig 120 db ötöst összegyűjt. Az alsó tagozatból ahol a szöveges értékelés miatt nem tudnak a gyerekek ennyi ötöst összegyűjteni, az osztálytanító javaslata alapján 8 tanuló kaphat a kiemelkedő tanulmányi eredményéért osztályfőnöki, ill. igazgatói dicséretet.. Ők bekerülnek a Jelesek Klubjába. Félévenként a legjobb szorgalmú, ill. magatartású osztály jutalomban részesül A dicséretet írásba kell foglalni és azt a szülő tudomására kell hozni A tanév végén az iskolaszék által alapított Karácsony Sándor Díjban részesülhet az a végzős, ill. végzett tanuló is, aki mind tanulmányaiban, mind pedig szellemi és közösségi tevékenységében példaadó diákja volt iskolánknak. (Ezt évente max. egy tanuló nyerheti el.) Fegyelmező intézkedések Azt a tanulót, aki - tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, - vagy a tanulói házirend előírásait megszegi, 15

16 - késik vagy igazolatlanul mulaszt, büntetésben lehet részesíteni Az iskolai büntetések formái: - szaktanári figyelmeztetés, - napközis nevelői figyelmeztetés, - osztályfőnöki figyelmeztetés, - osztályfőnöki intés, - osztályfőnöki megrovás, - igazgatói intés, - igazgatói megrovás, - tantestületi megrovás, - kizárás az iskolából Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétség súlyától függően el lehet térni A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni, s a tanulót azonnal legalább az osztályfőnöki megrovás büntetésben kell részesíteni. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: - az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása, - az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital drog) iskolába hozatala, fogyasztása, - a szándékos károkozás, - az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése, - ismétlődő trágár beszéd, - ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján bűncselekménynek minősülnek A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb jogszabályokban előírtak szerint fegyelmi eljárás is indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról az iskola igazgatója vagy a nevelőtestület dönt A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét a körülmények figyelembe vételével az iskola igazgatója határozza meg. A tanuló a könyvtárból kikölcsönzött könyvek, tankönyvek állapotának megőrzéséért anyagi felelősséggel tartozik Félévenként 5 késésért osztályfőnöki figyelmeztető, 9 késésért osztályfőnöki intő, 18 késésért osztályfőnöki rovó jár Akinek a szorgalom jegye egymást követő két hónapban kettes, azt kizárjuk az iskolánkból Védő, óvó előírások Év elején az osztálytanító, ill. osztályfőnök és napközis nevelő köteles balesetvédelmi oktatást tartani, valamint a testnevelés, technika és fizikatanárok. Év közben a pedagógusok kötelesek folyamatosan figyelemmel kísérni a gyermekek környezetét balesetvédelmi szempontból, ill. potenciális veszély esetén azt elhárítani vagy akadályoztatás esetén az igazgatónak jelenteni. Baleset esetén ld. a XII. sz. mellékletet. 16

17 Tanórán kívüli foglalkozások szerkezeti formái Az iskola a tanulók számára a tanórai foglalkozások mellett az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokat szervezi: - Napközi otthon A közoktatási törvény előírásainak megfelelően, - ha a szülők igénylik az iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban az elsőtől negyedik osztályig napközi otthon működik. A téli és a nyári szünetben előzetes jelentkezés alapján azon tanulók számára, akiknek szülei igénylik, lehetőség van arra, hogy napközben a XIX. Kerületi MESI által beosztott ügyeletes iskolában legyenek. Tanulószoba a felső tagozatos gyerekeknek lehetőség van ig tanulószobai foglalkozáson résztvenni, mely nyitott szerkezetű, menet közben lehet érkezni és távozni is. Itt a jelenlévő pedagógus szükség esetén segítséget nyújt a tanuláshoz, fejleszt, vagy korrepetál. Diákétkeztetés A tanulók számára igény esetén az iskola ebédet (menzát) biztosít. Az iskola fenntartója által megállapított étkezési térítési díjat az előre megjelölt 3 napon kell befizetni. A tanév első hetére az iskolában csak annak a tanulónak tudunk étkezést biztosítani, aki a szeptemberi étkezési díjat legkésőbb augusztusban az erre megadott napok valamelyikén befizeti. Tanév közben az étkezés rendes befizetésére két nap áll rendelkezésre (hétfő óráig, szerdán óráig). Ha valaki betegség, egyéb ok miatt nem tud befizetni, az a pótbefizetés napján (a rendes befizetést követő hét szerdáján óráig) fizethet be. Ezen kívül nincs más lehetőség. Aki a megadott napok valamelyikén nem fizet be, az a tárgyhónapban nem étkezhet az iskolában. Az iskola a hiányzó tanuló étkezési díját a szülőnek csak akkor tudja visszatéríteni, ha a szülő vagy a tanuló a tárgyi napot megelőző napon 8.30-ig lemondja az étkezést. - Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik. - Iskolai sportkör Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör csoportjainak foglalkozásai a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítják a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre. - Szakkörök A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését az iskola igazgatójának megbízása alapján olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója. - Versenyek, vetélkedők, bemutatók A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. - Kirándulások Az iskola nevelői a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára évente legalább egy alkalommal kirándulást szerveznek. A tanulók részvétele a kiránduláson önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 17

18 - Erdei iskola A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik a táborszerű módon, az iskola falain kívül szervezett, több napon keresztül tartó erdei iskolai foglalkozások, melyeken főleg egy-egy tantárgyi téma feldolgozása történik. A tanulók részvétele az erdei iskolai foglalkozásokon kötelező, a felmerülő költségeket az intézménynek kell fedeznie. - Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését segítik a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatások. A tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon ha az tanítási időn kívül esik és költségekkel jár önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. - Szabadidős foglalkozások A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelő testület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl.: túrák, kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok stb.) A tanulók részvétele a szabadidős rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.. A szakköröket tartó személyek felelőssége az, hogy a foglalkozás végén a tanulókat a felügyeletükkel megbízott tanárnak, vagy a szüleiknek átadja. - Iskolai könyvtár A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár segíti. - Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata A tanulók igényei alapján az iskola igazgatójával történt előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit (pl. sportlétesítmények, számítógépek stb.) a tanulók tanári vagy szülői felügyelet mellett egyénileg vagy csoportosan használják. Focizásra a gyerekek a kocsibejáró előtti, valamint a Szegfű udvari szabad részt használhatják. Ettől eltérni csak a felügyeletet ellátó tanár engedélyével lehet. - Hit- és vallásoktatás Mivel a Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda egyházi intézmény, ezért az órarendbe beépítve működik, felekezeti bontásban. Ezen való részvétel természetesen kötelező minden diák számára. Az ünnepi istentiszteleteken való részvétel kötelező. Távolmaradást igazolni kell orvosi, vagy egyéb hivatalos igazolással, esetleg a szülő is igazolhatja az évi három alkalomra szóló jogosultság terhére. A délutáni tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola nevelői óra és óra között szervezik meg. Az ettől eltérő időpontokról a szülőket előre értesíteni kell. A és óra közötti időszak tanuló idő. Ezt megzavarni csak nagyon indokolt esetben szabad. Ez alól a pénteki nap kivétel. A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés a felzárkóztató foglalkozások, valamint az egyéni foglalkozások kivételével önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés fél évre szól. A felzárkóztató foglalkozásokra, valamint az egyéni foglalkozásokra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A tanulók részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskola igazgatója adhat. A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell. A tanórán kívüli foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az igazgató engedélyével a foglalkozásról kizárható. 18

19 Az iskolai könyvtár nyitva tartása: Szerdán, pénteken: és hétfőn ig, (ezen a napon csak az 5-6. osztályos tanulók számára). A könyvtár szolgáltatásait csak az iskolai könyvtárba beiratkozott tanulók és iskolai dolgozók vehetik igénybe. A beiratkozás minden tanév elején egyénileg történik, és egy tanévre szól. A NAPKÖZI OTTHONRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK A napközi otthonba történő felvétel a szülő kérésére történik. A napközi otthonba tanévenként előre minden év májusában, illetve első évfolyamon a beiratkozáskor kell jelentkezni. Különösen indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti gyermeke napközi otthoni elhelyezését. Csak beiratkozott gyermek lehet napközis. Az iskola a napközi otthonba minden hátrányos helyzetű, valamint felügyeletre szoruló tanulót felvesz. Amennyiben a napközis csoportok létszáma meghaladná a közoktatási törvényben előírt létszámot, a felvételi kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek azok a tanulók, - akiknek mindkét szülője dolgozik, - akik állami gondozottak, - akik nehéz szociális körülmények között élnek. A napközis foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével a csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva kezdődnek és délután óráig tartanak. Szülői igény esetén a napköziben a tanulók számra óra és óra között az iskola felügyeletet biztosít. A napközis foglalkozásról hiányzást a szülőnek igazolni kell. A tanuló a napközis foglalkozásról csak a szülő személyes vagy írásbeli kérése alapján távozhat el. Rendkívüli esetben szülői kérés hiányában a tanuló eltávozására az igazgató vagy az igazgatóhelyettes engedélyt adhat. A napközis csoportokban az alábbi tanulói felelősök működnek: - osztályonként egy tanulmányi felelős - nemenként egy tisztasági felelős - egy játékfelelős - asztal felelős A tanulmányi felelősök megbízatása egy tanévre szól. A tanulmányi felelősök feladatai: - gondoskodnak a lecke füzetről, azt vezetik, illetve minden nap az osztálytanító és a napközis nevelő asztalára készítik, - figyelik a csoport tagjainak tanulmányi előmenetelét, figyelmeztetik a napközis nevelőt az esetleges tanulással kapcsolatos problémákra, - segítenek a házi feladatok ellenőrzésében. A tisztaságfelelősök feladatai: - felügyelnek a napközis terem, valamint a mosdók rendjére, tisztaságára, - ellenőrzik a kézmosás, tisztálkodás rendjét, - a tanulás végén letörlik a táblát. A játékfelelős megbízatása egy tanévre szól. A játékfelelős feladatai: - a nevelőnek segít a játékfoglalkozások szervezésében, lebonyolításában, - felügyel a csoport játékainak megóvására, 19

20 - rendet tart a csoport játékszekrényében. Az asztalfelelősök - segítenek az étkezés lebonyolításában, - étkezés befejezése után az evőeszközöket összeszedik, a mosogatóhoz viszik, az asztalokat letörlik. - Az iskola hagyományaihoz fűződő műsorokat, ünnepeket, vetélkedőket, rendezvényeket (ld.3.7. pontnál) Rendszeres egszségügyi felügyelet és ellátás rendje 1. Az óvodások és tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben iskolaorvos és iskolai védőnő biztosítja. Az iskolaorvos heti egy alkalommal rendel az iskolában tanévenként meghatározott napokon és időpontban. 2. Az iskolaorvos elvégzi vagy szakorvos részvételével biztosítja az óvodások és tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken: - fogászat: évente két alkalommal - szemészet: évente egy alkalommal (1. és 5. osztályban) - a tanulók fizikai állapotának mérése: évente egy alkalommal A gyerekek felvétele Az óvodába való jelentkezés az erre rendszeresített jelentkezési lapon történik. A felvétel során előnyt élveznek az 5-6 éves gyerekek, a már beiratkozott tanulók testvérei, a fenntartó gyülekezet tagjainak gyermekei és unokái, a református vallásúak és a XIX. ker. Önkormányzattal kötött megállapodásban leírt arány biztosításáig a XIX. kerületi gyermekek. A felvételről a szülőkkel (gondviselőkkel) való beszélgetés alapján az óvodavezető a fenntartó jóváhagyásával dönt. Az iskolába való jelentkezés az erre rendszeresített jelentkezési lapon történik. A felvételről az igazgató - a helyettesei, a fenntartó gyülekezet lelkésze, valamint az iskola pedagógusai véleményének figyelembe vételével a fenntartó gyülekezet képviselőjével egyeztetve az igazgató dönt. A felvétel során előnyt élveznek a már beiratkozott tanulók testvérei, a fenntartó gyülekezet tagjainak gyermekei és unokái, a református vallásúak, a szociálisan rászorultak és a XIX. ker. Önkormányzattal kötött megállapodásban leírt arány biztosításáig a XIX. kerületi gyermekek. Az intézmény óvodájából az iskolájába jelentkező gyerekek automatikusan kerülhetnek be, kivételt képez, ha a következő esetek valamelyike áll fenn: - nem megfelelő magaviselet - iskolaéretlenség - a megfelelő fejlődéshez speciális iskolára van szükség - a szülők gyermekük harmonikus fejlődése érdekében nem hajlandóak együttműködni az intézmény munkatársaival. A szülő igénye alapján minden felügyeletre szoruló tanuló részére az intézmény - a lehetőségek függvényében - biztosítja a napközi otthonba, illetőleg a tanulószobára való felvétel. A következő tanévre a napközi otthonba való felvételt a szorgalmi időszak utolsó napjáig kérheti a szülő. Indokolt esetben mód van arra is, hogy a szülő a felvételt a tanév elején, illetőleg tanév közben igényelje. 20

A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1. RÉSZ... 4 1.1. Általános rendelkezések... 4 1.1.1. A közös igazgatású intézmény... 4 1.1.2. Az intézmény

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az iskola feladatának tekinti az általános iskolai nevelés és oktatás keretében, hogy tanulóit művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőjévé,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái A napközi otthoni, tanulószobai ellátás, és az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások kérelmezésének rendje a) Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: /2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Napirend: Előadó:

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

A PETŐHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A PETŐHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A PETŐHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Sass Andrásné igazgató Elfogadta: a nevelőtestület Egyetértést gyakorolt: az iskolaszék Elfogadta: a fenntartó Petőháza, 2004. 12. 06. A házirend célja

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. augusztus 24-i

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére Hu/1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. október 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő, bizottsági

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg 9400 Sopron, Feny tér 1. SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Sopron, 2013. március Barilichné Tóth Rita igazgató Tartalom

Részletesebben

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011.

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. 1 SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. Sorszáma: Változások átvezetésére - kötelezett: - nem kötelezett: A Házirend a SIPKAY

Részletesebben

1. A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak.

1. A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak. A házirend hatálya 1. A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak. 2. A házirend előírásai azokra az iskolai

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND amely a Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 2008. A házirend célja és feladata 1. A

Részletesebben

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályi háttér:... 3 A házirend célja és

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5.

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Készítette: Dr. Radványiné Varga Andrea igazgató 1 HÁZIREND, mely a Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2005 I. RÉSZ Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.1! " # $ % & ' ( ) * % $ +, -.

Részletesebben

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest,

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, 2017.03.02. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T 1. Az intézmény adatai 1.1.Az intézmény megnevezése A L A P Í T Ó O K I R A T a.) Hivatalos név: Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Ecsegfalva Község Önkormányzat 010. május 31-én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A 011/01. tanévben indítható iskolai osztályok, valamint napközis csoportok számának meghatározása

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Vokányi Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával,

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01.

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01. Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE Készítette: Kővári Zoltánné igazgató 2011. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS HÁZIREND...3 1.1. A házirend célja

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat 2. sz. melléklet Adatkezelési Szabályzat 1 Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Adatkezelési Szabályzata Készítette: Boros Lajosné igazgató 2 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Kövy Sándor Általános

Részletesebben

A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009.

A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009. IGAZGATÓSÁG PÉLDÁNYA A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009. Tartalomjegyzék 1 A sportkör és tagsága... 3 1.1 A sportkör neve: Péterfy Sándor Általános Iskola Sportköre...

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

Óvodai szakmai nap III.

Óvodai szakmai nap III. Óvodai szakmai nap III. Működést meghatározó dokumentumok A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

Erzsébet Utcai Általános Iskola

Erzsébet Utcai Általános Iskola Erzsébet Utcai Általános Iskola Diákönkormányzati szabályzat 13. sz melléklet 1043 Budapest Erzsébet u. 31 034862 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros IV.ker. Önkormányzat Intézmény vezetője: Pál lászlóné

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

Kaposmérői Napközi Otthonos Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposmérői Napközi Otthonos Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Kaposmérői Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: Az óvoda neve: Kaposmérői Bokréta Óvoda 7521 Kaposmérő, Hunyadi u. 9. Az óvoda alapító és fenntartó szerve:

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

SYLVESTER JÁNOS REFORMÁTUS GIMNÁZIUM

SYLVESTER JÁNOS REFORMÁTUS GIMNÁZIUM SYLVESTER JÁNOS REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT Az eredeti Alapító Okirat hatályba lépett: 2012. augusztus 1-jén A Magyarországi Református Egyház Dunamelléki Egyházkerülete, mint fenntartó - a közoktatásról

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 7. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

HÁZIREND. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. A házirend célja és feladata HÁZIREND mely a Nivegy-völgyi Nemzetiségi Általános Iskola és Zeneiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata

Részletesebben

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014.

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014. LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA H á z i r e n d 2013/2014. A házirend célja A nevelőtestület és a tanulókat képviselő diákönkormányzat által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének

Részletesebben

ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÜLŐI SZERVEZETÉNEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÜLŐI SZERVEZETÉNEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 8868 Letenye, Bajcsy Zs. u. 2. OM azonosító: 037530 Tel/Fax.: +36-93/343-042; e-mail: andrassy_suli@altisk-letenye.sulinet.hu ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÜLŐI SZERVEZETÉNEK

Részletesebben

Továbbképzési program

Továbbképzési program AVASTETŐI ÁLTALÁNOS, MAGYAR - ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Továbbképzési program 2008. szeptember 1-2013. augusztus 31. Továbbképzési program a 2008. szeptember

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Az intézményben a Munka Törvénykönyve 140/A. (1) bekezdése alapján munkaidőnyilvántartást kell vezetni a munkavállalók rendes és rendkívüli munkaidejével,

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben