Magyarország és Ausztria kapcsolatát

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyarország és Ausztria kapcsolatát"

Átírás

1 MAGYARORSZÁG A SZOVJET ZÓNÁBAN Világrendszerek határán: Ausztria és Magyarország, Hullámvölgyek között Magyarország és Ausztria kapcsolatát a II. világháború befejezését követõen politikai problémák nem terhelték. A magyar külügyminisztérium 1945 nyarától arra törekedett, hogy állampolgárainak gondozására és az állam érdekeinek érvényesítésére (a háború végén hatalmas tömegben Ausztriába hurcolt állami és magánvagyon tulajdonjogának biztosítására, illetve visszaszerzésére) mielõbb megteremtse ausztriai képviseletét. Törekvésüket az osztrák politikusok is üdvözölték. Magyarországot õk mint lehetséges élelmiszer-exportõrt vették számításba országuk közélelmezési problémáinak megoldásában. Vagyonjogi viták, decemberében megszületett egy rövid távú kereskedelmi egyezmény, amely az osztrák nyersanyagokért és ipari félkész termékekért elsõsorban magyar élelmiszerexportot várt. A kereskedelmi szerzõdés elõkészítése során azonban már élesen felvetõdött az Ausztriában lévõ elhurcolt magyar vagyon visszaszolgáltatásának a kérdése januárjában az osztrák külügyi hivatal egyik vezetõ tisztviselõje, Rudolf Seemann tanácsos látogatott Budapestre. A célja az volt, hogy tájékozódjon a hivatalos kapcsolatok felvételének lehetõségérõl és a magyarországi osztrák (német) vagyont érintõ, egyre súlyosabb szovjet intézkedésekrõl, az osztrák vállalatok vagyonrészeinek átadásáról a Szovjetuniónak. Megbeszélései meggyõzték arról, hogy a magyarországi politikai helyzetet alapvetõen a kommunisták uralják, akik a szovjet érdekeket képviselik. Ily módon nincs realitása annak, hogy bármilyen módon megakadályozzák az itteni (eredetileg) osztrák vagyonnak a potsdami határozatok alapján a Szovjetunió számára történõ átadását. A Seemann-jelentésben rögzített negatív benyomások és következtetések megalapozták a kapcsolatokat a következõ két évtizedben legsúlyosabban terhelõ témakört: a vagyonjogi vitát, amely magyar oldalról kiegészült az Ausztriába hurcolt magyar tulajdon visszaszolgáltatásának már említett problémájával és 1947 folyamán a történelmi hagyományok bázisán a rendezetlen helyzet ellenére folyamatos személyes érintkezés alakult ki a magas rangú osztrák és magyar politikusok, közigazgatási vezetõk és szakemberek között. Elõrehaladtak a tárgyalások a jogsegélyegyezményekrõl, a határ mentén létezõ kettõsbirtokok mûveléséhez nélkülözhetetlen kishatárforgalmi helyzet rendezésérõl, a közös határállomások használatáról. A legjelentõsebb elõrelépés a kereskedelmi kapcsolatok terén született: március 11-én fizetési, majd június 3-án árucsere-megállapodásokat írtak alá. A fizetési megállapodás az elvi kérdéseket tekintve mintegy 15 esztendõn át a kereskedelmi kapcsolatok keretéül szolgált, míg az árucsereszerzõdés a kereskedelmi kapcsolatok felügyeletére és folyamatos megújítására egy kormányközi vegyes bizottságot állított fel. Az államok közti viszony továbbfejlesztése 1947 késõ õszétõl azonban akadozni látszott. Ebben nyilvánvalóan nem Ausztria korlátozott szuverenitása, hanem a nemzetközi helyzet változása (a Truman-doktrína meghirdetése, a Kominform megalakulása, a Marshall-segély nyomán keletkezett Az Ausztriát megszálló négy hatalom katonái. Bécs, 1955 United States Information Services MEGSZÁLLÁSI ZÓNÁK AUSZTRIÁBAN Bregenz Vorarlberg ideiglenes demarkációs vonal (1945. május) A 4 szektorra osztott Bécs Szovjet zóna Amerikai zóna Brit zóna Francia zóna Innsbruck N S T i r o l Z S a K Tirol Salzburg b l z O L A S Z O R S Z Á G F e l s ô - Linz A u s z t r i a u r g r j e S t á K a r i n t i a Klagenfurt Bécs A u s z t r i a Kismarton Bécsújhely o r Graz CSEHSZLOVÁKIA A l s ó - á z s g n e g r u B JUGOSZLÁVIA l d n a M A G Y A R O R Z S Á G 3

2 megosztottság) és a nagyhatalmi ellentétek ebbõl következõ kiélezõdése játszottak szerepet. A röviddel korábban elfogadott egyezménytervezetek aláírása eltolódott, és az újabbak elõkészítése lekerült a napirendrõl. A vasfüggöny kiépítése, 1948 A fordulat 1948 õszén kezdõdött, amikor a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) Külügyi Bizottsága határrendezési kérdések címszó alatt megtárgyalta a magyar osztrák határon foganatosítandó intézkedéseket. Ezek szerint a határ mindkét oldalán 10 méteres beültetetlen és méteres alacsony beültetésû területet kell kialakítani. A határ mentén élõknek a 15 kilométeres határsávban történõ szabad közlekedését lehetõvé tevõ úgynevezett alkalmi útilapokat meg kell szüntetni, az átjárás kizárólag a kijelölt (és jelentõsen csökkentett számú) átkelõhelyeken történhet december 1-jei hatállyal, három hónapos határidõvel, a magyar kormány felmondta a határforgalmi megállapodást, s ezzel elhárult a jogi akadály a határ lezárása, majd az aknazár (a vasfüggöny ) kiépítése elõl, amely 1949 õszére befejezõdött. A határ két oldalán a hidegháború légkörében az eltérõ gazdasági, társadalmi és politikai rendszerek között megmerevedtek a frontvonalak tõl függetlenül a kelet-ausztriai szovjet megszállási zónában tartózkodó katonai egységektõl állandósultak a fegyverhasználattal járó határincidensek, amelyek középpontjában többnyire a magyar menekülõk üldözése állt. Évrõl évre meghosszabbították ugyan az árucsere-megállapodásokat, de a lakosság közötti közvetlen érintkezés megszûnt, a turistaforgalom minimálisra csökkent. A közeledés jelei, Az osztrák kormány a kapcsolatok holtpontról történõ kimozdítására 1952 nyarán tette az elsõ lépéseket. Több hónapos tárgyalást követõen május 12-én egyezményt írtak alá a dunai hajózásról, majd õsszel asztalhoz ültek a vagyonjogi kérdések szakértõi. Sztálin halálát követõen az új szovjet vezetés által meghirdetett enyhülési politika árnyékában igen lassan megindult a magyar külpolitika elmozdulása, noha az egyes kelet-európai országok önálló külpolitikai mozgástere változatlanul nagyon korlátozott maradt július 14-én született meg a megállapodás arról, hogy a követi rangú ügyvivõk helyébe kölcsönösen tényleges követeket neveznek ki szeptember 17-én aláírták az évre szóló árucsere-forgalmi egyezményt és jegyzõkönyvet. Ennek értelmében bõvült az áruforgalom; Magyarország élelmiszert, mezõgazdasági termékeket, egészségügyi berendezéseket exportált. Osztrák részrõl egymillió dolláros hitelt ajánlottak fel fogyasztási cikkek vásárlására. Az államszerzõdés hatása, februárjában az osztrák államszerzõdésre vonatkozó tárgyalások megkezdésének bejelentése a magyar kormányzat számára zöld utat adott a kapcsolatok rendezésére. Ez a szovjet Az államszerzõdés kihirdetése a Belvedere kastély erkélyérõl. Balról: A. Pinay, J. F. Dulles, M. Macmillan, kezében a dokumentummal Leopold Figl, V. M. Molotov, J. Raab. Bécs, május 15. csapatok várható ausztriai kivonulásának és a közvetlen szovjet érdekérvényesítés visszaszorulásának fényében kifejezetten új feladatokat is jelentett a magyar pártvezetésnek. A moszkvai osztrák szovjet tárgyalások után pár nappal, április 23-án az MDP Politikai Bizottsága, miután meghallgatta Rákosi Mátyás beszámolóját a szovjet fõvárosban aláírt megállapodásról, határozatot hozott arról, hogy az államszerzõdés aláírása esetén ki kell dolgozni a politikai, gazdasági, kulturális, katonai kérdésekkel kapcsolatos tennivalókat. Utóbbiakat a szovjet tanácsadók bevonásával július 6-án 12 nappal a genfi csúcstalálkozó elõtt Rákosi Mátyás, a kommunista párt elsõ titkára fogadta Karl Braunias osztrák követet. Elsõ alkalommal került sor találkozóra egy osztrák (egyáltalán egy nyugati) diplomata és egy magyar pártvezetõ között. A jó légkörben lezajlott beszélgetésen Braunias felvetette a kétoldalú kapcsolatokat érintõ összes lényeges kérdést, Rákosi kijelentette, hogy az államszerzõdés megkötése és a semlegesség törvénybe iktatása után magyar részrõl számos lehetõséget látnak a két ország viszonyának normalizálására. A rendezésre tett javaslatokkal egy idõben bevallottan az államszerzõdés után elõállt új helyzetre való tekintettel a magyar pártvezetés súlyos intézkedéseket hozott a magyar osztrák határszakasz katonai megerõsítésére. Errõl a Politikai Bizottság július 7-én döntött. E szerint a 354 kilométer hosszú magyar osztrák határszakaszon a 4047 fõnyi határõrséget a déli, keleti és északi határvonalról átvezényelt 1011 fõvel kellett megerõsíteni, 11 új határõrsöt kellett létesíteni. A határõrizet súlypontja még erõteljesebben a nyugati határra került.* Ennek ellenére 1955 õszén a két ország viszonyának rendezése valóban lendületet kapott. Szeptember október folyamán a magyar hatóságok fokozatosan enyhítettek a be- és kiutazási engedélyek kiadásának korábbi szigorú elõírásain. A magyar határõrség beszüntette a provokatív lövöldözést. Az aknazár * Vö. Schmidt-Schweizer Andreas: A vasfüggöny Magyarországon címû cikkével 2009/2. számunkban! (A szerk.) 4

3 MNM Történeti Fényképtár Fotó:Lothar Rübelt A Svájci Vöröskereszt juttatja ételhez az éhezõ osztrák gyerekeket. Bécs, 1947 A Vöröskereszt és más civil szervezetek nyaralást, népkonyhát szerveztek a kiéhezett budapesti gyermekeknek. Vidékrõl visszatérõ gyerekek a Nyugati pályaudvaron, 1945 Fotó: Otto Croy A szemétben fûtõanyagot keresõ bécsi asszonyok, 1945 Romeltakarítás a budai várban, 1945 MNM Történeti Fényképtár A világháború vége, szovjet megszállás Ausztriában és Magyarországon Fotó: Otto Croy Fotó: Harry Weber MNM Történeti Fényképtár Vörös csillag, Lenin- és Sztálin-portré a szovjet parancsnokság épületén Bécsben, 1945 Búcsúzó szovjet katonák bécsi gyerekekkel, 1955 Magyar Fotó A gyõzelem napjára feldíszített szovjet katonai parancsnokság Szegeden, 1945 Díszvacsora a Gundelben Vorosilov, a magyarországi Szövetséges Ellenõrzõ Bizottság elnöke tiszteletére. A szovjet marsall mellett jobbról Tildy Zoltán köztársasági elnök,

4 MTI Life, Fotó: Michael Rougier Osztrák turisták Budapesten, május Osztrák magyar határ: a hazatérõ nyugati tudósítók konvoja, november léte azonban továbbra is komoly aggodalmakat okozott osztrák oldalon. Julius Raab kancellár a semlegességi törvény benyújtásakor, október 26-án az osztrák parlamentben elmondott beszédében elismerõen szólt a magyar osztrák (és a csehszlovák osztrák) kapcsolatok alakulásáról. Bécsben kedvezõen fogadták, hogy Budapest viszonylag gyorsan reagált Ausztria örökös semlegességének törvénybe iktatására, s a Szovjetuniót és más országokat megelõzve, ötödikként ismerte el Ausztria örökös semlegességét. Kapcsolatok a forradalom elõtt és alatt, május 7-én az MDP Politikai Bizottsága megerõsítette korábbi, március 9-i döntését a nyugati országhatáron húzódó aknamezõ és drótakadály eltávolításáról. A vasfüggöny megszüntetésérõl szóló döntés mind a határõrség állománya, mind a lakosság körében nagy visszhangot váltott ki. A határ mentén élõk nem titkoltan abban reménykedtek, hogy visszatérhetnek a korábbi szabályokhoz, és így hamarosan meglátogathatják Ausztriában élõ rokonaikat, visszaállhat a kishatárforgalom. A változás azonban korántsem jelentette azt, hogy megszûnt a határõrizet vagy hogy akadálytalanná vált volna a közlekedés a két ország között. Miközben a néphadsereg mûszaki egységei rohammunkában több helyen már május 10-én megkezdték az aknátlanítást (amit szeptember 20-ig a teljes határszakaszon be is fejeztek), a Politikai Bizottság május 24-én ismét a 6 nyugati határ õrzésének megerõsítésérõl döntött októberének elsõ felében Peinsipp, Ausztria magyarországi követe elsõsorban Nagy Imre személyének gyors elõtérbe kerülésérõl, népszerûségének növekedésérõl küldött haza információkat. Az október elsõ napjaiban lezajlott budapesti tömegdemonstráció hatása alatt a véleménye érezhetõen módosult a magyarországi fejlõdés lehetséges irányáról. Már ekkor rámutatott a nyugtalanság növekedésére, a szovjetellenes hangulat számottevõ erõsödésére. A forradalmi események kezdetérõl Bécsbe küldött október 24-i távirata, majd a magyar hatóságok által elrendelt hírzárlat következtében csak alkalmilag leadott telefonjelentései közvetlenül már nem befolyásolták az osztrák politikai élet irányítóit a magyar események megítélésében. Számukra a meghatározó információs források a magyar és a nemzetközi tömegkommunikáció jelentései, illetve a szomszédságból adódó közvetlen tapasztalatok lettek. Az októberi magyar forradalom és szabadságharc ausztriai fogadtatása, a menekültek tízezreinek befogadása, majd a szovjet fegyverek segítségével hatalomra került Kádár-kormány Ausztria ellen indított rágalomhadjárata mára már jól ismert. Nyilvánvaló, hogy az osztrák kormány számára ebben a helyzetben a döntõ elemet Ausztria alig egyesztendõs múltra visszatekintõ semleges státusának megõrzése és a nyugati világ álláspontjával történõ azonosulás jelentette. Mindaz, amit az osztrák kormány a magyar forradalom ügyében tett, kezdve az október 28-án elfogadott nyilatkozattól a november 9-én az ENSZben benyújtott indítványig, lett az elindítója megítélésem szerint a szovjet vezetés ellenlépéseinek. Azoknak, amelyek a felkelés kirobbanásáért és gyors elõrehaladásáért az állítólag Ausztrián át Magyarországra érkezõ szélsõjobboldali polgári és katonai emigránsokat, illetve közvetve a budapesti osztrák követség mûködését (a segélyszállítmányok között nyugatról becsempészett fegyverek szétosztása ), azaz az Osztrák Köztársaságot tette meg egyik felelõssé. A cél láthatóan kettõs volt: a magyarországi forradalom okai közé hitelt érdemlõen becsempészni a nyugati hatalmak támogatását és a szélsõjobboldali magyar emigráció aktív részvételét, ugyanakkor közvetett politikai nyomást gyakorolni a semleges, de egyértelmûen nyugati orientációjú, az európai integrációs folyamatokhoz csatlakozni kívánó osztrák államra. Visszatérés a hidegháborúhoz, Miután a szovjet és a magyar hadsereg alakulatai már november végén, december elején lezárták az osztrák határt, 1957 elsõ napjaiban a kormány nevében Münnich Ferenc miniszterelnök-helyettes, a fegyveres erõk minisztere döntött a nyugati államhatár õrzésének megszilárdításáról. A hidegháború kemény módszereihez való visszatérést jelezte, hogy Kádár János

5 január 24-én bejelentette, a nyugati és a déli határokon visszaállítják a mûszaki zárat, azaz a vasfüggönyt. A munkálatokat február május folyamán végezték el. Noha a magyar követség Bécsben erõfeszítéseket tett (elsõsorban gazdasági téren) a kapcsolatok fenntartására, a helyzet mind bilaterális, mind nemzetközi viszonylatban folyamatosan romlott. A rendõrség Budapesten blokád alá vette az osztrák követséget, zaklatni kezdte azokat, akik a forradalom idején segítettek a segélyek szétosztásában, sõt a diplomáciai szabályok megsértésével magát a követet is. Néhány héten át az érintkezés csupán az éles hangú jegyzékváltásokra korlátozódott. Ilyen elõzmények után értesült az osztrák közvélemény az aknazár ismételt kiépítésérõl. A vasfüggöny újbóli lebocsátása azonban, noha évekre szólóan a kétoldalú kapcsolatok egyik válságeleme lett, a pillanatnyi helyzetet nem élezte tovább. A bécsi külügy erélyesen tiltakozott az aknamezõ ellen, de lényegében tudomásul vette és elismerte: a mûszaki zár kérdése magyar belügy októberében a nehéz helyzetben manõverezõ osztrák kormány váratlan gesztust tett Budapestnek, amikor egy magyar tiltakozásra reagálva betiltotta az Út és Cél címû emigráns hungarista lapot, és szerkesztõjét kiutasította az ország területérõl. A légkör kedvezõnek ígérkezett ahhoz, hogy gyorsan tetõ alá hozzák Horváth Imre külügyminiszter bécsi találkozóját Leopold Figl külügyminiszterrel. Megbeszélésükön megállapodtak arról, hogy diplomáciai szinten tárgyalásokat folytatnak a legégetõbb rendezetlen kérdésekrõl. 1957/1958 fordulóján azonban kiderült, hogy a Horváth Figl találkozón a további tárgyalások tartalmáról és formájáról elhangzottakat a két fél eltérõen értelmezi. Az óvatos osztrák diplomácia azonban továbbra is törekedett arra, hogy javulást érjen el a kétoldalú kapcsolatokban. Ennek tudható be, hogy május június folyamán az osztrákokat sem egy diplomáciai bonyodalommal és kiutasítással végzõdött kémbotrány, sem a Nagy Imre miniszterelnök és mártírtársai kivégzése miatt kirobbant nemzetközi felháborodás, sem a magyar részrõl ismételten megszaporodott fegyveres határsértések nem térítették le a kapcsolatok rendezése felé vezetõ útról, legfeljebb késleltették az elõrehaladást. Út a normalizálás felé, ben hasonlóan a Magyarország nemzetközi megítélésében tapasztalható változásokhoz gyors és jelentõs, lényegében már hosszú ideje elõkészített lépések történtek a normalizálás felé vezetõ úton. Az osztrák parlament ratifikálta az 1956-ban aláírt vízügyi egyezményt, megkötötték az országúti teherfuvarozási egyezményt, aláírták a légügyi egyezményt. Ami a legfontosabb volt, 1959 októberében megemelt értékû hároméves árucsere-forgalmi szerzõdést írtak alá, amelybe beépítették a harmadik országban történõ ipari együttmûködést. Igen jelentõs volt, hogy szakértõi szinten folytatódtak az 1956-ban félbeszakadt vagyonjogi megbeszélések. A már hagyományossá vált októberi külügyminiszteri megbeszélésen Bruno Kreisky osztrák külügyminiszter elfogadta magyar kollégája, Sík Endre meghívását és elment egy kávéra a magyar MNM Történeti Fényképtár Marosán György (balról a második) és Kádár János (jobbról a második) osztrák kommunista vezetõkkel. Budapest, október követségre, azaz jogilag magyar földre lépett. Ez azonban aligha volt több udvariassági gesztusnál. Miután szó esett a gazdasági téren elért eredményekrõl, a különbözõ megoldatlan kérdésekrõl (aknazár, sajtótámadások stb.), Kreisky ismét megerõsítette az osztrák álláspontot: a két ország közötti viszony alapvetõ átalakulásához, a kormányzati szintû rendezéshez meg kell változni a magyarországi politikai légkörnek február 17-én a magyar osztrák viszonyról a külügyminisztériumban tartott vitán még egyértelmûen a kemény hangnem volt a meghatározó. Péter János külügyminiszter-helyettes megismételte Kádár Jánosnak és Biszku Bélának az MSZMP VII. kongresszusán Ausztriával kapcsolatban elhangzott propagandisztikus felszólalásait, és kifejezetten negatívan ítélte meg az osztrák külpolitikát. Ez a hullámvölgy végül november december folyamán érte el mélypontját. Az országgyûlés decemberi ülésszakán mondott beszédében Kádár János már ismét optimistán ítélte meg az Ausztriával és az Egyesült Államokkal fennálló kapcsolatok perspektíváit. Jó szomszédi kapcsolatok kialakulása, nyarán megtört a jég, és megkezdõdtek a konkrét tárgyalások a határügyi kérdések megoldásáról. Ennél is fontosabb esemény volt, hogy 1962 májusában Raab volt kancellár, a Szövetségi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a Budapesti Nemzetközi Vásár alkalmából egy küldöttséggel két napra Budapestre utazott, és a vásár osztrák pavilonjában üdvözölte az oda látogató magyar vezetõket. Szeptember 20-án a magyar Minisztertanács hozzájárult, hogy a vagyonjogi fõbizottság folytassa az 1956-ban megszakadt tárgyalásokat. Röviddel késõbb aláírták az öt évre szóló kereskedelmi és fizetési egyezményt. 7

6 Röviddel az elõtt, hogy az ENSZ decemberi Közgyûlése megszüntette a magyarkérdés vizsgálatát, Kádár János az MSZMP VIII. kongresszusán megállapította: Ausztriával jó szomszédi Osztrák és német vadászok távoznak a gazdag zsákmánnyal Magyarországról, szeptember MTI kapcsolatok kialakítására törekszenek, hasznos együttmûködés lehetséges a két ország között, miután érdekeik nem ütköznek. Az osztrák oldalon sokat nyomott a latban, hogy a magyarkérdés többé nem volt már napirenden az ENSZ Közgyûlésén, megszületett a magyar vatikáni megállapodás, megbeszélések kezdõdtek az Egyesült Államokkal. Az osztrák politika számára a leglényegesebb nemzetközi akadályok szûntek meg a Budapesthez fûzõdõ kapcsolatok javításában folyamán rendszeressé váltak a magas szintû politikai találkozók. A Politikai Bizottság december 21-i, majd június 16-i határozatai a vagyonjogi tárgyalások befejezésérõl azután végképp elhárították az utolsó akadályokat a további szakegyezmények, illetve a bõvülõ gazdasági és nemzetközi együttmûködési lehetõségek elõl. A folyamat csúcspontját a Bruno Kreisky vezette népes osztrák küldöttség október végi budapesti látogatása jelentette. A vezetõ politikusokkal történt találkozások, két meghatározó vagyonjogi és határügyi egyezmény aláírása és a további elképzeléseket rögzítõ szakértõi megbeszélések, a külképviseletek nagykövetségi rangra emelése nyomán Kreisky joggal hangsúlyozta az osztrák külpolitika alapelveirõl a Magyar Tudományos Akadémián tartott elõadásában, hogy az osztrák magyar kapcsolatok új fázisba léptek. Maradandóan kedvezõ benyomást tett az osztrák külügyminiszterre a Kádár Jánossal folytatott, szélesebb nemzetközi összefüggéseket áttekintõ beszélgetés. Kádár megerõsítette: Nyikita Hruscsovnak a szovjet párt élérõl történt leváltása nem változtat a magyar párt külpolitikai irányvonalán. Ennek igazolását jelentették a következõ év januárjában Bruno Pittermann alkancellár budapesti látogatása alkalmával, többek között Kádár Jánossal folytatott megbeszélések, majd pedig azok a politikai döntések, amelyeket március és május folyamán a határon lévõ aknazár fokozatos felszámolásáról és a helyén egy mûszaki jelzõrendszer több éven át tartó kiépítésérõl hoztak. Péter János külügyminiszter áprilisi bécsi viszontlátogatása jelentette azután a végsõ lezárását az 1956 utáni, konfliktusokkal terhes idõszaknak, amikor megállapodás jött létre a diplomaták vízumkényszerének eltörlésérõl és aláírták az ezzel kapcsolatos miniszteri levélváltást, továbbá a vám- és útlevél-kezelési, a jogsegély-, a hagyatéki, az autóbusz-forgalmi egyezményeket, megállapodásokat, továbbá kicserélték a határszerzõdések megerõsítõ okiratait. A normalizálásban nyilvánvalóan szerepet játszott a közös múlt iránti felszínes nosztalgia, ám a meghatározó tényezõt a Bruno Kreisky által meghirdetett keleti nyitás és a Kádár János által támogatott lazítási szándék egymásra találása, a kölcsönös elõnyökön alapuló gazdasági együttmûködés, valamint magyar részrõl a Bécsben megtestesülõ nemzetközi diplomáciai mozgástér, egyáltalán, a nyugati világ kapujának tekintett Ausztriával való kapcsolatépítés lehetõségeinek a kihasználása jelentették.* GECSÉNYI LAJOS * Elõadásként elhangzott az MTA Történettudományi Intézetében, november 23-án. Kádár János, a Minisztertanács elnöke és Bruno Kreisky osztrák külügyminiszter találkozója Budapesten, október A Népszabadság korabeli híradása a tárgyalásokról Péter János külügyminiszter Josef Klaus osztrák kancellárnál, 8

IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ

IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK 1956 Az állami- és pártkapcsolatok rendezése, az októberi felkelés, a Nagy Imre-csoport sorsa Dokumentumok MTA Jelenkor-kutató

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK DECEMBER FEBRUÁR

MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK DECEMBER FEBRUÁR MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK 1956. DECEMBER - 1959. FEBRUÁR A magyar-jugoszláv kapcsolatok és a Nagy Imre-csoport sorsa Dokumentumok MTA Jelenkor-kutató Bizottság 1995 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 5 Szerkesztői

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését;

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését; Magyarország 1944/45 és 1989 között Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc főbb eseményei, célkitűzése, nemzetközi jelentősége Az 1956-os forradalom 1956 őszén megélénkülő politikai élet: felújítja

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat

T/ számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10397. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között az államhatáron átvezető közúti kapcsolatok fejlesztéséről szóló Keretmegállapodás

Részletesebben

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ Történelem levelező verseny II. FORDULÓ I. Ismerd fel a leírások alapján és jelöld be a vaktérképen a forradalom és szabadságharc vidéki eseményeinek helyszíneit a számok megfelelő helyre történő beírásával!

Részletesebben

A szembenállástól a kiegyezésig. A magyar osztrák viszony a megbékélés útján (1959 1970)

A szembenállástól a kiegyezésig. A magyar osztrák viszony a megbékélés útján (1959 1970) A szembenállástól a kiegyezésig. A magyar osztrák viszony a megbékélés útján (1959 1970) Gecsényi Lajos A kiútkeresés Meddig élhet két, ezer történelmi szállal és személyes kapcsolattal összekötött szomszédos

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. T/ számú törvényjavaslat

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. T/ számú törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/19079. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a két ország között kötött nemzetközi szerződések felülvizsgálatáról Budapesten

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Külügyi Bizottság 2009 21.3.2005 1-24.MÓDOSÍTÁS Véleménytervezet Gerardo Galeote Quecedo Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi vonatkozásai (2004/2207(INI))

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY DR. HORVÁTH ATTILA ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ Egy állam közlekedéspolitikájának alakítását számtalan

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK I. EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.21. COM(2016) 816 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A jelenlegi állás és a lehetséges további lépések a vízumpolitika területén

Részletesebben

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok Kovács János vezető elemző Kovács János 1 Gyurcsány Ferenc új lendületet adott az MSZP-nek,

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

Nagy Imre és kora. Az 1956 os forradalom és előzményei

Nagy Imre és kora. Az 1956 os forradalom és előzményei Nagy Imre és kora Az 1956 os forradalom és előzményei A pályázatot készítette: Veres Szimonetta (8. osztály) Felkészítő tanár: Kondor Ágnes Szárcsa Általános Iskola 1213 Budapest, Szárcsa utca 9 11. Tel.:

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.14. COM(2015) 430 final 2015/0193 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Palaui Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli

Részletesebben

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( )

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( ) Óra sorszám V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA (1849 1914) Az önkényuralom A kiegyezés Gazdasági felzárkózás A polgárosodó társadalom Városiasodás. A főváros fejlődése Népesedés.

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre!

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat 38-43. részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Ha a filmsorozat CD-változata nem áll rendelkezésetekre, az interneten

Részletesebben

1996-os emlékbélyegek

1996-os emlékbélyegek 1996-os emlékbélyegek 1. MAGYAR - AZ 1956 -OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC - Bélyeg rendelési kód: 1996/005 2. ENGLISH - THE 1956 REVOLUTION - Order code of the stamp: 1996/005 3. GERMAN - Die Revolution

Részletesebben

Észak-Korea útja az atomhoz

Észak-Korea útja az atomhoz 2012 március 05. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 Több mint fél évszázada folyik az észak-koreai atomprogram, amelyet többször is felfüggesztettek,

Részletesebben

A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992

A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992 1 A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992 1986 január 15. M. Gorbacsov szovjet pártfőtitkár országa leszerelési programjáról: A fegyverkezési hajsza megszüntetését és a

Részletesebben

Gecsényi Lajos Zsákutcában. A magyar-osztrák kapcsolatépítés problémái 1945 1949*

Gecsényi Lajos Zsákutcában. A magyar-osztrák kapcsolatépítés problémái 1945 1949* Gecsényi Lajos Zsákutcában. A magyar-osztrák kapcsolatépítés problémái 1945 1949* A második világháború befejezését követően lassan normalizálódó mindennapi életben, bár a győztes nagyhatalmak szigorú

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Felfüggesztett büntetést kapott Biszku Béla Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték nem jogerősen

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

A Szent Korona újkori története

A Szent Korona újkori története 1978. január 6-án érkezett Magyarországra a Szent Korona és vele együtt a koronázási jelvények is. Az 1945 tavaszán Ausztriában amerikai kézre került nemzeti ereklyéket Cyrus Vance amerikai külügyminiszter

Részletesebben

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 20 2006/XVIII. 5 6. e z e r k i l e n c s z á z ö t v e n h a t Cora Zoltán Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 1989 után az -os események újra- és átértékelése lehetségessé vált a korábbi egységes nézettel

Részletesebben

A háborúnak vége: Hirosima

A háborúnak vége: Hirosima Nemzetközi kapcsolatok (1945-1990) A háborúnak vége: Drezda Valki László 2013. szeptember www.nemzetkozijog.hu A háborúnak vége: Hirosima A háborúnak vége: 62 millió halott A háborúnak vége: Holokauszt

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI RENDSZERT ÉRT HÁBORÚS KÁROK ÉS A HELYREÁLLÍTÁS TAPASZTALATAI 1944 1947

A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI RENDSZERT ÉRT HÁBORÚS KÁROK ÉS A HELYREÁLLÍTÁS TAPASZTALATAI 1944 1947 A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI RENDSZERT ÉRT HÁBORÚS KÁROK ÉS A HELYREÁLLÍTÁS TAPASZTALATAI 1944 1947 Horváth Attila 1 Az amerikai és brit légierő tömeges légitámadás sorozata a kiválasztott magyarországi célpontok

Részletesebben

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Nemzetközi Közszolgálati Továbbképzési Program A magyar külpolitika aktuális kérdései Bába Iván Nemzeti Közszolgálati Egyetem Postacím: 1581 Budapest, Pf.: 15.

Részletesebben

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Kapronczay Péter A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Napjainkban, a médiában közzétett hírekben az elsők között szerepelnek a Balkán-félsziget népeinek egymás ellen vívott politikai és katonai

Részletesebben

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák Az ELTE ÁJK Nemzetközi jogi tanszék oktatói által fogadott évfolyam- és szakdolgozati témák (ellenkező jelzés hiányában más témák is szóba kerülhetnek, egyéni konzultáció után) Jeney Petra Évfolyamdolgozat

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ MAGYARORSZÁG ÉS AUSZTRIA KAPCSOLATAI 1945-1965 KÖZÖTT GECSÉNYI PATRICIA

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ MAGYARORSZÁG ÉS AUSZTRIA KAPCSOLATAI 1945-1965 KÖZÖTT GECSÉNYI PATRICIA DOKTORI DISSZERTÁCIÓ MAGYARORSZÁG ÉS AUSZTRIA KAPCSOLATAI 1945-1965 KÖZÖTT GECSÉNYI PATRICIA 2011 1 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Gecsényi Patricia Magyarország

Részletesebben

* * * Fax: (36 1) 216 7295. Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr!

* * * Fax: (36 1) 216 7295. Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr! Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr! A Magyar Természetvédők Szövetsége 2005 év elején kétszer kérte a Pénzügyminisztériumot, hogy hozza

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.6. COM(2016) 552 final ANNEX 2 MELLÉKLET a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Unió

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.8. COM(2016) 188 final 2016/0103 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Marshall-szigeteki Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között Rövid áttekintés Ez a bő három évtized különleges helyet foglal el a magyar orosz kapcsolatok ezeréves történetében. Drámai és tragikus volt a kezdet.

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS BEVEZETÉS A Gázai övezet története - A blokád bevezetése - Fokozatos elszigetelődés A gázai segélyflottilla-incidens - Mi is történt? - Következmények Törökország és Izrael - Jó gazdasági kapcsolatok -

Részletesebben

A 2006-os német biztonságpolitikai fehér könyv

A 2006-os német biztonságpolitikai fehér könyv 82 Takács Judit A 2006-os német biztonságpolitikai fehér könyv Lapunk 2008. szeptemberi számában a Kitekintõ címû rovatban a nemzeti stratégiai dokumentumok rendszerét ismertettük a fontosabb európai stratégiai

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY Monorierdei Fekete István Általános Iskola 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. Tel./Fax: 06-29-419-113 www.fekete-merdo.sulinet.hu VIII. TOLLFORGATÓ 2. forduló VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM

Részletesebben

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 21.5.2013 2012/0268(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó személyek

Részletesebben

Európai kulturális egyezmény

Európai kulturális egyezmény Európai kulturális egyezmény Európai kulturális egyezmény Official version: European Cultural Convention / Convention culturelle européenne (European Treaty Series, No. 18 / Série des traités européens,

Részletesebben

Az izraeli palesztin viszony újabb fejleményei, az Obama-beszéd kihatásai I.

Az izraeli palesztin viszony újabb fejleményei, az Obama-beszéd kihatásai I. BIZTONSÁGPOLITIKA 3 Gazdik Gyula Az izraeli palesztin viszony újabb fejleményei, az Obama-beszéd kihatásai I. A tanulmány elsõ része 2010. október elejétõl, az amerikai részvétellel zajló izraeli palesztin

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

Tófalvi Zoltán: A Magyarországon kivégzett 1956-os erdélyi mártírok

Tófalvi Zoltán: A Magyarországon kivégzett 1956-os erdélyi mártírok Tófalvi Zoltán: A Magyarországon kivégzett 1956-os erdélyi mártírok A magyar forradalom és szabadságharc ötvenedik évfordulója tiszteletére, Dávid Gyula irodalomtörténész, egykori politikai elítélt szerkesztésében

Részletesebben

NEMZETKÖZI SZEMLE. Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S

NEMZETKÖZI SZEMLE. Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S NEMZETKÖZI SZEMLE Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S Ha a Helsinkiben megtartott európai biztonsági és együttműködési értekezlet (1975) kontinensünk második világháború utáni békés korszakának

Részletesebben

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti Kulturális, Oktatási, Tudományos, Sport- és Ifjúsági Egyezmény kihirdetéséről

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti Kulturális, Oktatási, Tudományos, Sport- és Ifjúsági Egyezmény kihirdetéséről OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti Kulturális, Oktatási, Tudományos, Sport- és Ifjúsági Egyezmény kihirdetéséről Budapest, 2007. május

Részletesebben

A csatlakozási tárgyalások 1998. márciusában kezdôdtek meg, és napjainkig legfontosabb fordulói, lépései a következôk voltak.

A csatlakozási tárgyalások 1998. márciusában kezdôdtek meg, és napjainkig legfontosabb fordulói, lépései a következôk voltak. 656. A csatlakozási tárgyalások folyamata A csatlakozási tárgyalások 1998. márciusában kezdôdtek meg, és napjainkig legfontosabb fordulói, lépései a következôk voltak. Dátum 1998. március 12. március 30.

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV AZ 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN ALÁÍRT GENFI EGYEZMÉNYEKHEZ EGY TOVÁBBI MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JELVÉNY ELFOGADÁSÁRÓL (III.

KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV AZ 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN ALÁÍRT GENFI EGYEZMÉNYEKHEZ EGY TOVÁBBI MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JELVÉNY ELFOGADÁSÁRÓL (III. KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV AZ 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN ALÁÍRT GENFI EGYEZMÉNYEKHEZ EGY TOVÁBBI MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JELVÉNY ELFOGADÁSÁRÓL (III. JEGYZŐKÖNYV) Preambulum A Magas Szerződő Felek, megerősítve az 1949.

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

Dr. Kántor Zoltán, Nemzetpolitikai Kutatóintézet

Dr. Kántor Zoltán, Nemzetpolitikai Kutatóintézet Történeti és elméleti alapok: Kisebbségtörténet. Nacionalizmuselméletek és kisebbségszociológia. Nemzetpolitikai stratégia. A nemzetpolitika dokumentumai. Dr. Kántor Zoltán, Nemzetpolitikai Kutatóintézet

Részletesebben

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye I. Az Antall-kormány

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye I. Az Antall-kormány A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye I. Az Antall-kormány Kovács János vezető elemző Kovács János 1 Az Antall-kormány A politikai rendszerváltoztatás utáni első

Részletesebben

Magyarországon 1948 után

Magyarországon 1948 után 1948 2008 RENDSZERVÁLTÁS ÉS GAZDASÁG Magyarországon 1948 után megkezdõdtek a szovjet típusú gazdasági jog évtizedei. Ennek egyik alapvetõ tényezõje volt a szovjet jogi technikával végrehajtott államosítás:

Részletesebben

Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről ( ) a) Népszabadság

Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről ( ) a) Népszabadság Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről (1989-2005) a) Népszabadság (?) Bossányi Katalin: Meddig engedünk 56-ból? 1991. június 15. Emlékmű a megbékélésért. Megbékélés Emlékmű Alapítvány

Részletesebben

Gyurcsány 150 fős egységet küldene Irakba

Gyurcsány 150 fős egységet küldene Irakba 3. szint november-december Gyurcsány 150 fős egységet küldene Irakba Magyarország 150 fős egységet küldene a NATO iraki kiképző alakulatába(1) - mondta Gyurcsány Ferenc egy, a londoni The Timesnak adott

Részletesebben

5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS

5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS 5. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS (Részletek) Párizs, 1947. február 10. * I.RÉSZ MAGYARORSZÁG HATÁRAI 1.Cikk 1. Magyarország határai Ausztriával és Jugoszláviával ugyanazok maradnak, mint

Részletesebben

Asztalos János nem javasolt Áchim András használható Bacsó Béla használható Bajcsy-Zsilinszky End- használható Béke használható

Asztalos János nem javasolt Áchim András használható Bacsó Béla használható Bajcsy-Zsilinszky End- használható Béke használható A Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása Magyarország önkormányzatai közterületeinek elnevezéseiről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított felhatalmazás

Részletesebben

KALÁSZ PÉTER AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1

KALÁSZ PÉTER AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1 KALÁSZ PÉTER KI GAZDAGSZIK GYORSABBAN? PROPAGANDA ÉS VALÓSÁG A JÖVEDELEMPOLITIKAI VITÁK TÜKRÉBEN AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1 Történeti háttér Magyarország a 60-as évek elején hasonlóan a többi szocialista

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Magyarország mozgástere a nagyhatalmi politikában, 1956 1985

Magyarország mozgástere a nagyhatalmi politikában, 1956 1985 Magyarország mozgástere a nagyhatalmi politikában, 1956 1985 Magyarország külpolitikája I. A Szovjetunió A szovjet érdekszféra kettõs megítélése Magyarország az 1956. évi, fegyveres erõszakkal elfojtott

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 1.6. BM Politikai Nyomozó Főosztály iratai (1951) 1957-1962 (1984)

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 1.6. BM Politikai Nyomozó Főosztály iratai (1951) 1957-1962 (1984) Terjedelem: 23 doboz (2,76 ifm) Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 1.6. BM Politikai Nyomozó Főosztály iratai (1951) 1957-1962 (1984) 1. sz. példány elhelyezés: III. raktár 22/B/1-4 1. doboz

Részletesebben

2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 1

2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 1 OptiJus Opten Kft. 1. 2011. évi CXIII. törvény 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 1 A 2012.1.1. és 2012.6.30.

Részletesebben

2. Az Egyezmény eredeti angol nyelvû szövege és hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:

2. Az Egyezmény eredeti angol nyelvû szövege és hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ: 2001. évi XXVII. Törvény a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekrõl szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1999. évi 87. ülésszakán elfogadott 182.

Részletesebben

Diktátorok. 1. Vladimir Iljics Lenin (1870. április 22. 1924. január 21.)

Diktátorok. 1. Vladimir Iljics Lenin (1870. április 22. 1924. január 21.) Diktátorok 1. Vladimir Iljics Lenin (1870. április 22. 1924. január 21.) Született Vladimir Iljics Uljanov, később veszi fel a Lenin nevet. 1906-ban bekerül az Orosz szociáldemokrata Párt elnökségébe.

Részletesebben

P7_TA-PROV(2010)0490 Az Afganisztánra vonatkozó új stratégia

P7_TA-PROV(2010)0490 Az Afganisztánra vonatkozó új stratégia P7_TA-PROV(2010)0490 Az Afganisztánra vonatkozó új stratégia Az Európai Parlament 2010. december 16-i állásfoglalása az új afganisztáni stratégiáról (2009/2217(INI)) Az Európai Parlament, tekintettel az

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 I. Témakör: Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. Gazdasági változások az Anjouk idején. Mutassa be Károly Róbert gazdaságpolitikájának főbb tényezőit! Tárja fel

Részletesebben

UKRAJNA SZEREPE A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIÁBAN MISKOLC, MÁJUS 19.

UKRAJNA SZEREPE A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIÁBAN MISKOLC, MÁJUS 19. UKRAJNA SZEREPE A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIÁBAN MISKOLC, 2009. MÁJUS 19. A magyar külgazdasági stratégia alapkérdései Az EU csatlakozás, a közös kereskedelempolitika átvétele módosította a magyar külgazdasági

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 34. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 34. szám MAGYAR KÖZLÖNY 34. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. március 10., csütörtök Tartalomjegyzék 2016. évi III. törvény Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Iraki Köztársaság közötti

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK A francia forradalom kezdete Ki volt a francia uralkodó 1789-ben? XVI. Lajos. Mit jelentett az abszolutizmusa? Korlátlan királyi önkényuralmat. Miért került államcsőd közeli helyzetbe

Részletesebben

Az első budapesti gyorsvasúti hálózatok tervei. A budapesti metrók építésének elkezdése K-Ny-i metróvonal

Az első budapesti gyorsvasúti hálózatok tervei. A budapesti metrók építésének elkezdése K-Ny-i metróvonal BME Közlekedésautomatikai Tanszék Metrók, metró biztonsága Oktatási vázlat 4. rész Az első budapesti gyorsvasúti hálózatok tervei A budapesti metrók építésének elkezdése K-Ny-i metróvonal Építés leállítása

Részletesebben

Sebestyén Imre A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT KONGRESSZUSA

Sebestyén Imre A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT KONGRESSZUSA NEMZETKÖZI SZEMLE Sebestyén Imre A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT KONGRESSZUSA A FŐ IRÁNYVONAL VÁLTOZATLAN 1985. március 25-étől 28-áig Budapesten megtartotta XIII. kongreszszusát a Magyar Szocialista Munkáspárt.

Részletesebben

Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ UNIÓ KÜLÜGYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI FŐKÉPVISELŐJE Brüsszel, 2016.4.14. JOIN(2016) 6 final 2016/0112 (NLE) Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Unió és tagállamai,

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag E l ő t e r j e s z t é s (közigazgatási egyeztetés anyaga) a Bernben 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási

Részletesebben

Családnév/vezetéknév: Utónév: VSNR (születési dátum): Ápolási díj fokozata

Családnév/vezetéknév: Utónév: VSNR (születési dátum): Ápolási díj fokozata A Szociális Minisztérium Szolgáltatója Tartományi Irodája részére Érkeztetési bélyegző Tárgy: 24 órás gondozás támogatására vonatkozó anyagi juttatás önálló kereső tevékenységet folytató gondozó váltása

Részletesebben

KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK Bánlaki Ildikó 2009/2010/2015

KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK Bánlaki Ildikó 2009/2010/2015 KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK Bánlaki Ildikó 2009/2010/2015 KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK kormányfő miniszterelnök államfő Mi a köztársasági elnök kifejezés megfelelője? MONARCHIA KÖZTÁRSASÁG császár király cár sah köztársasági

Részletesebben

A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl

A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl Szlovák magyar együttmûködés I. KÖZÖS TUDOMÁNYPOLITIKAI LEHETÕSÉGEK ÉS GONDOK Az uniós tagság közös elõnyei Piacgazdaság és az állami fenntartású kutatásszervezet

Részletesebben

2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv

2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv 2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv http://humanitarius.nemzetkozijog.hu Kiegészítő Jegyzőkönyv az 1949. augusztus 12-én aláírt Genfi Egyezményekhez egy további megkülönböztető jelvény elfogadásáról

Részletesebben

A börtönrendszerek és a börtönépítészet a századforduló idején*

A börtönrendszerek és a börtönépítészet a századforduló idején* Mezey Barna KONFERENCIA A börtönrendszerek és a börtönépítészet a századforduló idején* A címben jelölt téma ma és itt különös figyelmet érdemel. A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön (korábbi nevén Magyar

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Érdekek, lehetõségek és stabilitás Észak-Irakban

Érdekek, lehetõségek és stabilitás Észak-Irakban 15 Csiki Tamás Érdekek, lehetõségek és stabilitás Észak-Irakban A Huszein-rezsim 2003-as megdöntése alapvetõen formálta át Irakot, és korábban nem látott lehetõségeket teremtett az ország kurd lakossága

Részletesebben

TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK. Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998

TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK. Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998 TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998 A TIT Hadtudományi és Biztonságpolitikai Egyesület kiadványa

Részletesebben

Kössünk békét! SZKA_210_11

Kössünk békét! SZKA_210_11 Kössünk békét! SZKA_210_11 TANULÓI KÖSSÜNK BÉKÉT! 10. ÉVFOLYAM 145 11/1 NÉMETORSZÁG A VALLÁSHÁBORÚ IDEJÉN SZEMELVÉNYEK Németországban a XVI. században számos heves konfliktus jelentkezett, s ezek gyakran

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

A Békés M e g y e i Tanács, Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási s z e r v e i iratai

A Békés M e g y e i Tanács, Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási s z e r v e i iratai A Békés M e g y e i Tanács, Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási s z e r v e i iratai Segédletek 1. A Békés Megyei Tanács, Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási szervei iratai 1950-1990 A Békés

Részletesebben

Általános Megállapodás az Európa Tanács. I. rész. Jogi személyiség - Jogképesség. 1. cikk. 2. cikk. II. rész. Javak, alapok és vagyonok. 3.

Általános Megállapodás az Európa Tanács. I. rész. Jogi személyiség - Jogképesség. 1. cikk. 2. cikk. II. rész. Javak, alapok és vagyonok. 3. Általános Megállapodás az Európa Tanács A Belga Királyság, a Dán Királyság, a Francia Köztársaság, a Görög Királyság, az Ír Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG

MAGYARORSZÁG MAGYARORSZÁG 1921-1941 Zsitvay Tibor emlékiratai PALATÍNUS RÁDAY GYŰJTEMÉNY BUDAPEST, 1999 TARTALOM Zsitvay Tibor hagyatéka /11 Zsitvay Tibor önéletrajza /19 BETHLEN ISTVÁN GRÓF KORMÁNYZATI IDEJE 1921-1931

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

SZ. BÍRÓ ZOLTÁN A magyar orosz politikai kapcsolatok (1991 2005)

SZ. BÍRÓ ZOLTÁN A magyar orosz politikai kapcsolatok (1991 2005) SZ. BÍRÓ ZOLTÁN A magyar orosz politikai kapcsolatok (1991 2005) A 90-es évek első felében Budapest korrekt, ám ugyanakkor távolságtartó Oroszország-politikája teljes mértékben érthető volt. Egyrészt az

Részletesebben