Életközösségek, rendszertan

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Életközösségek, rendszertan"

Átírás

1 7.osztály, biológia heti 2 óra, 74 órára. Életözössége, rendszertan Cél A tananyag tudásrendszeréne felhasználásával a tanuló atív tevéenyedtetése során fejleszteni a ulcsompetenciához tartozó észségeet, épességeet, megvalósítani a iemelt fejlesztési feladatoat. Kulcsompetenciá Nyelvi ompetencia A hallott vagy olvasott információban levő gondolato, ténye, fogalma, jelensége, értelmezése, megfogalmazása, szóbeli ifejtése vagy leírása. A bizonyítás, érvelés techniáina elsajátítása. Matematiai ompetencia A természeti örnyezetben előforduló mennyisége, mérete viszonyítása, folyamato időtartamána reális becslése. Grafiono, diagrammo leolvasása, értelmezése, tervezése. Táblázato adataina összevetése, egyszerű táblázato észítése. Természettudományos ompetencia A természeti örnyezetben zajló változáso, ölcsönhatáso, folyamato megértése, a változás oaina feltárása. A természettudományos ismerete és épessége mozgósítása a mindennapi életben, az egyén és a özösség céljaina elérése érdeében. A megismerési algoritmuso használata az ismerete elsajátítása, rögzítése és felelevenítése során. A örnyezet- szervezet- életmód, a szervezetműödés összefüggéseine feltárása. Mérése, ísérlete végzése, tapasztalato összegzése. Környezetszennyezést oozó anyago és árosító hatásu megismerése, a megelőzés módjaina tudatosítása. Digitális ompetencia Az információs társadalom technológiájána (internet, CD-ROM) magabiztos és ritius használata. Az információ eresése, összegyűjtése és feldolgozása során. Gondolodási ompetencia A gondolodási művelete gyaoroltatása. Tapasztalato, ismerete rendszerezése, magyarázata, indolása, értéelése. Lényeges és lényegtelen elülönítése. Analógiá eresése. Ábrá, táblázato, grafiono elemzése, öveteztetése levonása. A meglévő tudás átalaítása. Problémafelismerés, alternatív megoldáso eresése. Gondolatmenet panelént való felhasználása. Osztályozás, részhalmazo összefüggő rendszeréne létrehozása. Szociális és állampolgári ompetencia Fogéonyság a szűebb és tágabb özösség problémái iránt, együttműödés azo megoldásában. Döntése felvállalása, ritius elemzése. Alotó részvétel páros, csoport és projetmunában. Kezdeményezőészség és vállalozói ompetencia Terve észítése, ivitelezése. Egyéni és csapatmunában történő munavégzés, irányítás, szervezőészség, tapasztalato értéelése. Esztétiai-művészeti tudatosság és ifejezőépesség A természeti örnyezet szépségeine megláttatása. A természet művészi ábrázolásána összevetése a

2 valósággal Eötvös József Általános Isola és AMI Tanulási ompetencia A hatéony, önálló tanulás épességeine megalapozása, folyamatos fejlesztése, tanulni tudás elsajátítása írásos, grafius és épi információ foozatos önállósággal történő feldolgozása a természettudományoban alalmazott tanulási techniá elsajátítása, gyaorlása a tanulás tervezése, az idővel történő hatéony gazdálodás gyaoroltatása saját tanulási stratégia ialaítása, az eredménye értéelése Kiemelt fejlesztési feladato Énép, önismeret A teljesítménye rendszeres, sooldalú mérésével, értéelésével reális ép ialaítása a tanuló tudásáról, észségeiről, épességeiről, özösségben elfoglalt helyéről. Testi- leli egészség Az egészséges életvitelhez szüséges ismerete elsajátítása, magatartásformá, szoáso ialaítása megláttatni a örnyezet szerepét az egészség megőrzésében felismertetni a örnyezet veszélyforrásait megismertetni a növényi, állati eredetű anyago és a gombá táplálozásában betöltött szerepét Hon és népismeret A hazaszeretet elmélyítése hazán természeti értéeine, tudásain munásságána bemutatásával. Európai azonosságtudat-egyetemes ultúra Hazán és a szomszédos országo özös természeti adottságána, veszélyeztetettségéne felismerése, anna tudatosítása, hogy a globális problémá csais nemzetözi összefogással oldható meg. Gazdasági nevelés A munához, az értéteremtéshez ötődő pozitív attitűd ialaítása. Környezettudatosságra nevelés Olyan magatartás és életvitel megalapozása, amely egyéni és özösségi szinten a természet védelmét szolgálja tudatosítani az életözössége változatosságát, szépségét úgy, hogy a tanuló azo elötelezett védelmezői legyene megalapozni a tanuló öológiai szemléletét felismertetni az emberi tevéenység természetre gyaorolt hatását, anna övetezményeit atív részvétel a örnyezet védelmében, szépítésében Tanulás tanítása Az önművelődés igényéne és szoásrendszeréne ialaítása, a tanulás tanítása. A természettudományos megismerési módszere elsajátítása és gyaorlása. A tanulói épessége sooldalú fejlesztése.

3 Évi óraszám 74 óra ÉV ELEJI ISMÉTLÉS Mit tanultun hazán életözöss é-geiről? A- hazai erdősége, - füves pusztá ialaulása, örnyezeti feltételei, földrajzi helyü. A -vize vízparto sajátos életfeltételei. Ezen életözössége megismert élőlényeine ülleme, testfelépítése, életmódja, egyedfejlődése, szerepü az életözösségben. Táplálozási lánco. Az életözössége jelentősége a bioszférában, veszélyeztetettségü, védelmü. Év eleji számonérés Gyöérzet fő, mellé. Szár lágy, fás. Levél egyszerű, összetett, főeres, melléeres. Virág, virágzat porzós, termős, bara-, tobozvirágzat. Termés csonthéjas, ma. Gomba, moha, haraszt, nyitvatermő, zárvatermő. Egysziű, étsziű. Puhatestű, ízeltlábú, rovar, bogár, gerinces, hal, étéltű, hüllő, madár, emlős. Húsevő, ragadozó, növényevő, érődző, mindenevő, rágcsáló. Megporzás, megterméenyítés, termésfejlesztés. Átalaulásos, átalaulás nélüli fejlődés. Életfeltétele az élőlénye előfordulása. Környezeti tényező az élőlénye alalmazodása. Életmód szervezet. A szerve felépítése műödése. A fajo helye a táplálozási láncoban szerepü az életözösségben. Emberi tevéenység az életözössége változása. A fajo, élőlénycsoporto jellemzése, összehasonlítása. magyarázata, bizonyítása példáal. Csoportosítás, rendszerezés. Növénye, állato felismerése, megnevezése. Ábrázolás, iegészítés, példá eresése. Indolás, ítéletalotás. Herbáriumi példányo, itömött állato, vázészítménye.

4 I. A FORRÓ ÉGHAJLATI ÖVEZET ÉLŐVILÁGA Követelmény A tanuló ismerjé a trópusi esőerdő, a trópusi lombhullató erdő, a szavanná és a sivatago földrajzi helyét, éghajlatát, talaját; legyene épese a hazai és a forróövi erdő és füves területe hasonlóságaina és ülönbségeine a megállapítására; tudjá a forró övezet életözösségeihez tartozó jellemző fajo nevét, üllemét, életmódját és egyedfejlődését; állítsana össze a megismert fajoból minél több táplálozási láncot; ismerjé a megismert élőlénycsoporto özös jellemzőit, és legyene épese a özös tulajdonságo alapján a fajoat rendszerezni; értsé az élőlénye alalmazodását a örnyezethez, lássá a örnyezet szervezet életmód összefüggéseit; lássá az életözössége szerepét, fennmaradásu fontosságát; értsé az elsivatagosodás veszélyeit; tudjá az esőerdő és füves területe pusztulásána oait és övetezményeit; lássá be az életözössége további pusztulásána megaadályozására tett intézedése fontosságát; legyene épese ismeretterjesztő önyve segítségével élményszerű iselőadást észíteni. Előzmény, apcsolódás Természetismeret 5. Az időjárás és az éghajlat elemei. A virágos növény szerveivel apcsolatos ismerete. A háziállato és a ház örül élő állato testfelépítése és életmódja. Az ízeltlábúa, rovaro, gerincese, madara, emlősö özös tulajdonságai. Természetismeret 6. Éghajlat, éghajlati övezete. A tölgyerdő és füves pusztá sajátosságai, örnyezeti tényezői. Az erdő, víz, vízpart, füves területe élőlényeine testfelépítése, életmódja. A póo, hüllő özös tulajdonságai. A madara és emlősö isebb csoportjaina jellemzői. Földrajz 7. Távoli földrésze éghajlata, talaja, természetes növénytaarója és állatvilága. Óra Tananyag Jellemző Fogalma 6. Trópusi esőerdő Esőerdő Forró éghajlati övezet, egyenlítői éghajlat. Egyenlítő menti elhelyezedés. Tápanyagszegény talaj. Fajszegény cserje- és gyepszint, 60 méterre is megnövő fá, több lomboronaszint, örözöld lombozat, törzsön nyíló virágo. Liáno a talajban gyöerezés, hosszú, csavarodó szár, a fá oronájában elhelyezedő lombozat. Esőerdő, örözöld, törzsönvirágzás, palángyöér, liáno, fán laó növénye. Folyamato, Emberi tevéenység az élővilág ipusztulása. Földrajzi fevés éghajlat növényzet. A talaj tápanyagtartalma a csapadé mennyisége, a fá növeedési üteme, a fá gyöereine elhelyezedése. Éghajlat a fá fajgazdagsága, sűrűsége és magassága, a levele ülső megjelenése, a lombváltás módja. A lomborona záródása fényviszonyo a cserjeés gyepszint alaulása. A épességfejlesztés tevéenységei Térépi azonosításo, megfigyelése. Diagramo, ábrá elemzése. Éghajlat, növényzet jellemzése. felismerése, magyarázata. Az esőerdő és a tölgyerdő összehasonlí- iszalag

5 Óra Tananyag Jellemző Fogalma 7-8. Amazónia varázslatos állatvilága A ivilágosod ó erdő Fán laó növénye a fá törzsén, ágain megtelepedő szerve, tápanyagfelvétel a levegő páratartalmából és a csapadéból, valamint a orhadéból. Kolibri Apró test, színes és csillogó tollazat, gyenge lába, hosszú, eseny szárny, hosszú, csőszerű csőr, vályú alaú nyelv. Bőgőmajmo Gömbölyű fej, előreteintő szem, is törzs, hosszú fogófaro és fogóvégtag, örmö. Jaguár 1,5-2 méter hosszú test, erős törzs, rövid végtago, hosszú faro, sárga alapon feete foltos bunda, gömbölyű fej. Trópusi lombhullató erdő Forró éghajlati övezet, szavanna (trópusi monszun) éghajlat. Esőerdővel szomszédos térségeben való előfordulás. 40 m-nél alacsonyabb, többnyire lombhullató fá, laza lomboronaszint, dús gyep- és cserjeszint. Csimpánz Nagy test, dús feete szőrzet, csupasz tenyér és talp, hiányzó faro, megnyúlt végtago, fogásra alalmas éz és láb, örmö, ifejező arcjáté. Nílusi roodil 6 méteres, gyíszerű test, barnászöld szín, szarupielyes bőr, fejtetőn elhelyezedő orr- és szempúp, rövid végtago, oldalról lapított faro. Gerinces, emlős, madár, macsaféle, ragadozó, mancs, fogófaro, fogóvégtag, táplálozási lánc. Trópusi lombhullató erdő, gerinces, emlős, majom, emberszabású majom, hüllő, szarupáncél, úszóláb, fogóvégtag. Folyamato, A fény mennyisége fán laó és úszó életmód. A ragadozó zsámányszerzése. A repülő életmód a szárnya felépítése, testméret. Kapaszodás szem, testméret, faro, végtago. A táplálé anyaga táplálozási mód a táplálészerző szerve felépítése. Ragadozó életmód érzészerve, ragadozó szerve. Táplálozási apcsolato az életözösségben betöltött szerep. Gazdag növényzet nagy faj- és egyedszámú állatvilág. A hüllő és emlősö egyedfejlődése. Kíméletlen vadászat az állatfajo ipusztulása. Földrajzi fevés éghajlat növénytaaró. Száraz évsza a lomboronaszinte száma, a fá magassága. A lomborona záródása fényviszonyo cserje- és gyepszint. Úszás végtago, faro, érzészerve. Ragadozó életmód ültaaró, mozgásszerve, érzészerve, ragadozó szerve. Gumós zápfog mindenevés. Utódo fejlettsége ivadégondozás. A épességfejlesztés tevéenységei tása; csavarodó azonosságo szára és ülönbsége megállapítása. Rajzos ábrázolás a liáno, az esőerdő szerezete. Faji jellemző összegyűjtése. Képe, folyamatábrá megfigyelése, elemzése. magyarázata. A mindenevőés ragadozó fogazat összehasonlítása. Csőr, zápfoga rajzolása. Táplálozási apcsolat felismerése, szabályalotá s. Élőlénye megnevezése, csoportosítása, rendszerezése. Térépi tájéozódás. Az erdőtípus szerezeténe, az állatfajo ülleméne leírása. Ábra-, diagram- és épelemzés. magyarázata. Azonosságo és ülönbsége feltárása trópusi esőerdő trópusi lombhullató erdő, bőgőmajom csimpánz, vízisiló nílusi roodil. foga, oponyá, csontváz 11, 12 levedlett szarupielyes bőr

6 Óra Tananyag Jellemző Fogalma tevéenységei Felismerés, megnevezés, rendszerezés. Viszonyfelismerés Fűtenger a trópusoon 13. Állatsereglet a szavannán 14. (+) Az erszényese szigete Olvasmány Szavanna Szavanna éghajlat, alacsony vagy magas fűfélé, facsoporto vagy magányos fá. Nagy humusztartalmú talaj. Majomenyérfa Rövid, vastag törzs, terebélyes orona, rita lombozat, nagy virágo, termése. Aáciá Alacsony törzs, lapos orona, összetett levele, tövises ága, színes virágo, száraz falú termése. Strucc Nagy termet, hosszú nya és hátsó végtag, futóláb, Ý barnásszüre, Ţ feete, fehér dísztollaal, éesszüre vagy vörös nya, lábszár, láb. Csíos gnú Nagy test, faro felé lejtő hát, sötét eresztsávo a test elején, oldalra hajló tülös szarv, arcsú, páros ujjú patás végtag. Zebrá A lónál icsit isebb test, feete-fehér csíos, rövid szőrzet, felálló sörény, hosszú, páratlan ujjú patás végtago. Oroszlán 2 m hosszú test, sárgásbarna, rövid szőrzet, farobojt, Ţ-en sörény, hosszú faro, rövid végtago. Eualiptuszo Magas termet, fehér éreg, örözöld levele, színpompás porzó. Kacsacsőrű emlős Sötétbarna szőrzet, széles faro, úszóhártyás lába, csőrszerű állapocs. Vörös óriás enguru Nagy termet, is fej, rövid mellső végtago, fejlett hátsó végtago, hosszú, erős faro, erszény. Koala Kere fej, csupasz orr, bojtos fül, ét hüvelyujj, hosszú armo, erszény. Szavanna, törzs, ága, orona, összetett levél, tövis, madara, fészehagyó fióá. Tülös szarv, páros ujjú patás láb, összetett gyomor, érődző, növényevő, páratlan ujjú patás láb, sörény, macsaféle, mancs, ragadozó. Szavanna, trópusi lombhullató erdő, örözöld, emlős, loáa, erszény, erszényes emlős, tojásraó emlős, úszóhártyás láb, ugróláb. Folyamato, Földrajzi elhelyezedés éghajlat növénytaaró. Emberi tevéenység zsugorodó élőhely, pusztuló élővilág. A éreg szerezete hőszigetelés. A csapadé mennyisége, eloszlása a növénye alalmazodása (gyöérzet, törzs, levele, lombhullatás). Termet testtömeg mozgásszerve a mozgás módja. Környezet iváló érzészerve, gyors mozgás. A táplálé mennyisége egyedszám. Mozgásszerv mozgás. Táplálozás fogazat. Az életfeltétele változása vándorlás. Környezet a ültaaró színe, mintázata, mozgás, érzészerve. Csoportos életforma védelem, táplálészerzés. Ragadozó életmód mozgásszerve, érzészerve, fogazat. Az utódo fejlettsége ivadégondozás. Táplálozási apcsolato az életözösségben betöltött szerep. Földrajzi fevés éghajlat növényzet. A levele alaja, elhelyezedése az eualiptusz erdő fényviszonyai. Erős napsugárzás a levele elhelyezedése. Illóolaj-tartalom hasznosítás. Fejletlen méhlepény fejletlen utódo, ivadégondozás. Táplálozás fogazat. A mozgásszerv felépítése a mozgás típusa. Emberi tevéenység A épességfejlesztés Felidézés. Problémafelismerés, problémameg oldás. Lényegiemelés. felismerése, magyarázata. Követeztetés. Mennyiségi viszonyítás. Felismerés, azonosságo, ülönbsége megállapítása, válogatás, felsorolás. Az élőlénye jellemzése algoritmus alapján. A patáso hasonlóságaina, ülönbségein e megállapítása. Felidézés. magyarázata. Általánosítás, szabályalotás. Csoportosítás, felismerés, iegészítés. Munafüzeti feladato alapján önálló szövegfeldolg ozás. Az élőlénye jellemző tulajdonságaina megfigyelése, leírása. Összehasonlításo. felismerése, magyarázata. madárcsontvá z tülö, végtagváz, pata, oponya, fogtípuso 10., 11., 12. Eualiptusz levele

7 Óra Tananyag Jellemző Fogalma A szárazság hazájában 17. Ültetvénye növényei Olvasmány Sivatag Forró éghajlati övezet, sivatagi éghajlat. Térítő menti elhelyezedés. Homoos, avicsos, öves felszín. A sivatag szélein sűrűbb elrendeződésű, alacsony növésű, szúrós boro, másutt gyér növényzet. Fá csa az oázisoban vanna. Óriásatusz 15 m-es magasság, seélyen elterülő, dús gyöérzet, vastag, elágazó szár, bordázott felület, töviseé módosult levele. Egypúpú teve Vörösbarna szőrzet, is fej, hajlottan tartott nya, zsírpúp, testtől elálló combo, párosujjú patás láb, széles talpfelület. Sivatagi róa és sivatagi ugróegér Homoszínű szőrzet, nagy fülagyló, hatalmas szeme, szőrös talpfelület. Videófilm a sivatagról Kaaófa Alacsony termet, törzsön ülő virágo és termése, somagvú totermés. Banán 3-5 méter magas, lágyszárú fűféle, nagy levéllemeze, emeleteben elhelyezedő virágo és termése, mag nélüli bogyótermés. Bors Kúszócserje, fűszernövény, csonthéjas termés. Kávécserje Örözöld cserje, étmagvú, piros színű, csonthéjas termés. Manióa 1-5 méter magas cserje, eményítőben gazdag gumó. Datolyapálma Mélyrehatoló gyöérzet, el nem ágazó törzs, levélorona, egymagvú bogyótermés. Kiselőadáso a gyeree által Sivatag, pozsgás szár, tövis, gerinces, emlős, párosujjú patás láb, ragadozó, növényevő, összetett gyomor, érődző, rágcsáló. Kultúrnövény, ültetvény, fa, cserje, úszócserje, áltörzs, fűféle, gyümölcs, fűszernövény, bogyótermés, csonthéjas termés, feetebors, fehérbors, virágzat, gumó, pillangós virág, hüvelytermés, összetett levél. Folyamato, az élővilág pusztulása. Földrajzi elhelyezedés éghajlat növényzet talaj. Környezettel szembeni igény előfordulás. Meleg a testtömeg és a testfelület aránya, szőrzet, rejtőzödés. Zsírpúp. Vízhiány a gyöérzet sűrűsége, a szár és a levél módosulása. Forró talaj a végtago szerezete, a mozgás gyorsasága. Mozgásforma mozgásszerve. Erős szél orrnyílás és szem alalmazodása. Vízhiány zsírpúp. A zsámány mennyisége faj- és egyedszám. Táplálozási apcsolato az életözösségben betöltött szerep. Természeti adottságo termesztett növénye. A szüretelés ideje a termés érettsége. Időjárással szembeni érzéenység az ültetés módja. A szüretelés megönnyítése fa termetű növény cserjévé nevelése. Vízhiány gyöérzet elhelyezedése. Emberi tevéenység A épességfejlesztés tevéenységei Az élőlénye felismerése, megnevezése, rendszerezése. Térépi tájéozódás. Képe, ábrá megfigyelése, elemzése. Fajo ülleméne leírása. Életmódo jellemzése. A sivatagi róa és a sivatagi ugróegér összehasonlít ása. O-oozati összefüggése magyarázata. Feladato értelmezése, megoldása. Felismerés, megnevezés, rendszerezés. Szövegértelmezés. Táplálozási apcsolato feltárása. Fajo ülleméne leírása. Képe, ábrá megfigyelése, elemzése. Fogalma felidézése, alalmazása. megláttatása, magyarázata. Szövegértelmezés, válogató olvasás. Termése részeine megfigyelése, vizsgálata. Termésszerezete rajzos ábrázolása. Termése összehasonlítása. Felismerés, megnevezés, oponyá, foga banán borsszem, ávészem

8 Óra Tananyag Jellemző Fogalma A forró éghajlati övezet élővilága A forró övezet életözösségeine előfordulása, éghajlata, talaja, növényzete és állatai. A megismert növény- és állatcsoporto, valamint fajo fontosabb jellemzői. Egy-egy életözösség élőlényeine táplálozási apcsolatai. Emberi tevéenysége szabályozása a természet megóvása érdeében. Esőerdő szerepe. Összefoglalás Számonérés Folyamato, elsivatagosodás. Környezeti igény előfordulás. Éghajlat növénytaaró talaj. Környezeti tényező az élőlénye alalmazodása. Életmód szervezet. A szervezet felépítése műödése. Az utód fejlettsége ivadégondozás. A fajo helye a tápláléláncban szerepü az életözösségben. Emberi tevéenység az életözössége pusztulása, fajo eltűnése. Korszerű gazdálodás a örnyezet megóvása. A épességfejlesztés tevéenységei csoportosítás. Feladatmegoldáso. Az eddigieből válogatva.

9 II. A MÉRSÉKELT ÉGHAJLATI ÖVEZET ÉLŐVILÁGA Követelmény A tanuló ismerjé a eménylombú erdő, a büösö, a tölgyese, a tajga és a préri földrajzi helyét, éghajlatát, talajviszonyait; ismerjé az erdő szintjeit, és a ülönböző erdő hasonlóságaina, ülönbségeine oait; használjá megfelelő biztonsággal a fajo megismerési algoritmusait; legyene épese a megismert élőlényeet özös tulajdonságai alapján rendszerezni; értsé az élőlénye alalmazodásána szüségességét, a örnyezet szervezet életmód összefüggéseit; alalmazzá orábbi ismereteiet az osági felismerésénél; állítsana össze minél több táplálozási láncot a megismert élőlényeből; ítéljé meg reálisan a mérséelt éghajlati övezet életözösségeine a bioszférában betöltött szerepét, területi csöenésü, pusztulásu oait, övetezményeit; alauljon i tudatos természetvédő szemlélet és magatartás; ismerjé fel az ésszerű erdőgazdálodás fontosságát. Előzmény, apcsolódás Természetismeret 5. Az időjárás és az éghajlat elemei. A növénye szerveivel apcsolatos ismerete. Az állato szervezeténe és életmódjána összefüggései (táplálozás, mozgás). Természetismeret 6. Éghajlat, éghajlati övezete. Az erdő és a füves területe növény- és állatvilága. A hüllő, madara, emlősö jellemzői. Óra Tananyag Jellemző Fogalma 21. Ké egű mediterrán Keménylombú erdő Mérséelt éghajlati övezet, mediterrán éghajlat. A Földözi-tenger partvidéén történő elhelyezedés. Örözöld, 20 m-nél nem magasabb fá, laza lomboronaszint, dús gyepszint és cserjeszint. Maia 1-3 méter magas, örözöld, tüsés bozót, illóolajban gazdag cserjé. Paratölgy Puha, vastag éreg, fényeszöld, bőrnemű levele, matermés. Közönséges améleon Szaruszemcsés bőr, sárgászöld szín (változhat), ét csoportba összenőtt ujja, fogófaro, egymástól függetlenül mozgatható, idülledt szeme, hosszú, ragadós végű nyelv. Keménylombú erdő, örözöld, maia, cserje, illóolaj, matermés, gerinces, hüllő, ragadozó, fogófaro. Folyamato, Erdőirtás + túllegeltetés talajpusztulás opár felszín vagy maia. Földrajzi fevés éghajlat növényzet talaj. A lomborona záródása fényviszonyo a cserjeés gyepszint alaulása. Szárazság + meleg a lomblevél szerezete. A éreg szerezete hasznosítása. Környezet és hangulat a ültaaró színe. Kapaszodás végtago, faro. Ragadozás nyelv, szeme, mozgás, szín. A épességfejlesztés tevéenységei Térépi azonosításo, megfigyelése. Éghajlati diagram értelmezése. Az erdőszerezet megismerése ábraelemzés alapján. Fajo, növénycsoporto jellemzése. Erdőtípuso, roon növény- és állatfajo összehasonlítása. Parafaéreg, bőrnemű levél vizsgálata. felismertetése, öveteztetés. Fajismeret, elülönítés, csoportosítás, rendszerezés. babérlevél, a paratölgy érge, aufű, levendula

10 Óra Tananyag Jellemző Fogalma 22. Lombhullató erdősége 23. A büerdő állatai 24. A végeláthat atlan préri Egy vagy evés fajból álló, évszaonént változó, többféle típusú lombhullató erdő. Büös Zárt lomboronaszint, hiányzó cserjeszint, lombfaadás után szegényes gyepszint. Büfa Egyenes törzs, sima, világosszüre éreg, tojásdad, épszélű levél, tüsés, felnyíló upacsú matermés. Tölgyes Laza lomboronaszint, fejlett cserjeszint, gazdag gyepszint. Gyertyán Szürésbarna, barázdált éreg, fűrészes szélű levél, Ţ és Ý baravirágzato. Az erdőpusztulás oai, övetezményei. Az erdővédelem jelentősége. Nagy pele Arasznyi hosszúságú test, ugyanaora bozontos szőrű faro. Ezüstös vagy barnásszüre szőrzet, a hasi oldal fehéres. Nagy szem, is fülagyló. Macsabagoly Tömzsi test, nagy fej, sötét szem. Barnás tollazat, a hasi oldalon hosszanti sötétebb sávoal. Vadmacsa A házi macsánál nagyobb termet, hosszabb barnásszüre vagy sárgásbarna szőrzet. Széles fej, erőteljes törzs, hosszú, tompa végű faro. Préri Kontinentális éghajlat. Nyílt terep, evés fával. Kedvező fény, látási, mozgási viszonyo, evés búvóhely. Prériutyá 40 cm hosszú test, a szőrzet a háton vörösesbarna, a hason szennyesfehér, a faro végén feete. Villásszarvú antilop Őz nagyságú, színe rozsdabarna fehér sávoal, foltoal, a tülös szarv a hímen villásan elágazó. Erdő, lombhullató, egylai, szélporozta, baravirágzat, matermés. Gerinces, emlős, rágcsáló, téli álom, madár, ragadozó, vetélőujj, fészelaó fióá, ragadozó fogazat. Préri, rágcsáló, emlősö, téli álom, tülös szarv, páros ujjú patás, láb, érődző, ragadozó fogazat. Folyamato, Az erdő évszaos változásai. Életfeltétele erdőtípuso fafajo. A lombhullató fá igénye előfordulása. A fá sűrűsége fényviszonyo aljnövényzet. Apró jellegtelen virágo szélmegporzás. Repítő-függelées termés szélterjesztés. Erdőpusztulás örnyezetárosodás. Korszerű erdőgazdálodás az életözössége fennmaradása örnyezetvédő, gazdasági, szociális szerep érvényesülése. Az évszaoal változó életritmus (felészülés a télre, téli álom) Környezet, éjszaai életmód szervezet (szín, mozgásszerve, érzészerve). Ragadozó életmód mozgásszerve, csőr, fogazat, érzészerve. A szerve felépítése műödése (végtago mozgás, táplálészerzés csőr, láb, fogazat). Fejletlen utódo ivadégondozás. Táplálozási apcsolato az életözösségben betöltött szerep. Földrajzi fevés limatius sajátosságo növénytaaró. Szárazság tűz növényzet. Környezet rejtőzödés, meneülés, csoportosulás. Csoportos életforma ommuniáció, együttműödés. Mozgásszerv mozgásforma. Táplálozásmód táplálozási szerve. A zsámány mérete a zsámányszerzés módja. A épességfejlesztés tevéenységei Térépe, diagramo elemzése. Fá megfigyelése, összehasonlít ása. Szerve vizsgálata. felismerése. Analízis, szintézis. Követeztetés, felismerés, megnevezés, összehasonlít ás, felsorolás. Faji jellemző összegyűjtése, az állato habitusána leírása. Fogalma alalmazása. Ábraelemzés. magyarázata. Összehasonlítás (roon fajo jellegzetesség ei, életmódo), azonosságo, ülönbsége megállapítása. Élőlénye csoportosítása. Megfigyelés. Leírás. Elemzés. Ténymegállapítás. Követeztetés. Összehasonlítás. Elvonatoztatás. Fogalma alalmazása. értelmezése, levele, termése éreg csontváza, oponyá, végtago, foga oponyá, végtagváz, tülös szarva, fogtípuso 10.

11 Óra Tananyag Jellemző Fogalma 25. Az észai fenyvese 26. Állato a tajgán Prérifaras Nyúlán test, többféle színű szőrzet, megnyúlt fej, hosszú végtago, dús szőrzetű faro. Tajga Mérséelt éghajlati övezet, tajga éghajlat. Észai sarör alatti elhelyezedés. Rossz termőépességű talaj. Fafajoban szegény, fái többnyire örözöld fenyő, a fá magassága m, lomboronaszintje zárt, aljnövényzete szegényes, mohaszintje vastag. Vörösfenyő Kúp alaú lomborona, mélyen repedezett éreg, es csomóban ülő, 2-3 cm-es tűlevele, lombhullatás, tobozvirágzat. Lucfenyő Kúp alaú lomborona, pielyes éreg, egyesével álló 2 cm-es tűlevele, cm-es lecsüngő tobozvirágzat. Bibircses nyír Fiatalon fehér, ésőbb feete repedezett éreg, deltoid alaú levél, lecsüngő vessző, baravirágzat. Sietfajd Pulyanagyságú termet, tömött, színes tollazat, (a tojó isebb és evésbé színes) tollas csüd, a szem örnyéén piros bőr, torotájéon szaállszerű tolla, télen szarulemezes lábujja. Közönséges móus Kis test, vöröses szőrzet, hosszú faro, a fülagylón szőrpamacs, nagy szem, ugróláb, hosszú, hegyes armo. Hiúz Kis termet, tömött szőrzet, szüre alapon halványfeete foltos szín, rövid faro, a pofa ét oldalán baró, a fülagyló végén szőrpamacs. Tajga vagy fenyőőserdő, humusz, tűlevél, örözöld, lombhullató, törzs, ága, orona, virágzat, baravirágzat, tobozvirágzat, szélmegporzás, nyitvatermő, zárvatermő, egylai növény, savas eső Gerinces, madár, tyúféle, aparó láb, fészehagyó fióá, emlős, ragadozó, macsaféle, mancs, rágcsáló, mindenevő, ugróláb, táplálozási lánc Folyamato, Ragadozó életmód mozgásszerve, érzészerve, fogazat. Alalmazodóépesség elterjedés. Emberi tevéenység élőlényere gyaorolt hatás. Emberi tevéenység (faitermelés, örnyezetszennyezés) az erdő pusztulása. Földrajzi fevés éghajlat növénytaaró talaj. A talaj tápanyagtartalma a gyöérzet elhelyezedése, sűrűsége. Éghajlat a lombváltás módja. A csapadé mennyisége a levél felületéne nagysága. Alacsony hőmérsélet a tűlevél víz- és gyantatartalma. A fény mennyisége a levele színe. A csapadé formája a lomborona záródása fényviszonyo a gyepszint és cserjeszint fejlettsége. Környezet a ültaaró színe, mintázata. Hideg tömött szőrzet és tollazat, búvóhelyre húzódás, észletgyűjtés. Repülés a szárny alaja. Ragadozó életmód a ültaaró színe, mozgásszerve, érzészerve, ragadozó szerve. Ugró életmód testméret, végtago, faro, szem. Állandóan növő metszőfog rágcsálás. Táplálozás csőr, fogazat. Utódo fejlettsége ivadégondozás. A épességfejlesztés tevéenységei magyarázata. Jellemzés, apcsolatfelismerés, válogatás. Térépi tájéozódás. Képe, ábrá, diagramo elemzése. A tölgyerdő és a fenyőerdő azonosságaina és ülönbségeine megbeszélése. Küllemi jellemző megfigyelteté se, leírása. Fenyőfajo tobozána és leveléne összehasonlít ása, rajzolása. feltárása. Szövegértelmezés. Követeztetés, ítéletalotás. Élőlénye jellemzése algoritmus alapján. Tanult fogalma felidézése, alalmazása. Képe, ábrá megfigyelése, elemzése. O-oozati felismerése, indolása. Lényegiemelés. Ragadozó és rágcsáló fogazat, valamint roon fajo összehasonlít ása. Táplálélánc összeállítása. Foga rajzos 1, 13 fenyő- és nyírfahajtás fenyőmag, tobozo, nyírfa- és fenyőéreg foga, oponyá, itömött állat

12 Óra Tananyag Jellemző Fogalma A mérséelt éghajlati övezet élővilága A mérséeltövi erdő szintjei, jellemzői, életfeltételei, növény- és állatvilága. A préri földrajzi helye, örnyezeti tényezői, élővilága. A megismert élőlénye faji jellemzői, az élőlénye özötti apcsolato, táplálozási lánco. Az életözössége jelentősége, pusztulásu oai, védelmü. A megismert termesztett növénye, tenyésztett állato szervezete, életmódja, szerepü. Összefoglalás, gyaorlás Folyamato, Az élőhely életfeltételei az élőlénye örnyezeti igénye az élőlénye elterjedése. Környezet életmód szervezet. A szerve felépítése műödése (ratározó szerv élettartam, ültaaró anyaga, színe szerepe; mozgásszerv mozgás; a táplálészerzés módja, a táplálé anyaga táplálozási szerve). Az utód fejlettsége ivadégondozás. A fajo helye a táplálozási láncban szerepü az életözösségben. A épességfejlesztés tevéenységei ábrázolása. Megnevezés, csoportosítás, rendszerezés. Térépi tájéozódás. Élőlénye felismerése, jellemzése, összehasonlítása. magyarázata, példáal bizonyítása. Táplálélánc összeállítása. Élőlénye rendszerezése, rendszerezési szemponto összeállítása. É É 29. Témazáró dolgozat

13 III. A HIDEG ÉGHAJLATI ÖVEZET, A HEGYVIDÉK ÉS A TENGER ÉLŐVILÁGA Követelmény A tanuló ismerjé a tundra, az állandóan fagyos terület és a magas hegyvidée földrajzi helyét, éghajlatát, talaját, ismerjé a tengere és tengerparto örnyezeti tényezőit; tudjá a hideg övezet, a magas hegysége és a tengere legtipiusabb, egymással táplálozási apcsolatban lévő fajaina nevét, üllemét, életmódját és az életözösségben betöltött szerepét; értsé az élőlénye örnyezethez való alalmazodását, tudjana rá példáat mondani; legyene épese a megismert fajoból táplálozási láncoat összeállítani; ismerjé a tengere és a vízpart örnyezeti tényezőit; tudjá a partözeli és nyílttengeri vize legtipiusabb, egymással táplálozási apcsolatban lévő fajaina nevét, üllemét, életmódját és az életözösségben betöltött szerepét; ismerjé a vízi életmódhoz való alalmazodás jellegzetességeit, s tudjana rá példáat mondani; tudjá a megismert növény- és állatcsoporto özös jellemzőit, s legyene épese segítségüel a fajo rendszerezésére; lássá be a vize jelentőségét és egyre növevő veszélyeztetettségét, váljana a örnyezetvédelem tevéeny résztvevőivé; legyene épese segítséggel rövid, élményszerű beszámolóat észíteni; szerezzene megfelelő jártasságot az önálló tanulási módszere elsajátításában. Előzmény Természetismeret 5. A lágy- és fásszárú növény részei, jellemzői. Az ízeltlábúa, rovaro, gerincese, madara, emlősö özös tulajdonságai. Az időjárás és az éghajlat elemei. Változó földfelszín a hegysége éghajlata és növénytaarója, felszíni vize. A víz tulajdonságai, a gerincese, madara, emlősö testfelépítése. Természetismeret 6. A Föld életün színtere éghajlati övezete, óceáno, tengere. Hazai erdő, füves területe, a víz és a vízpart élőlényeine testfelépítése, életmódja. A hazai vize örnyezeti tényezői. A hazai özéphegysége éghajlata, természetes növénytaarója. Tengere, óceáno. A vízi élettér és örnyezeti tényezői, a vize jelentősége, öntisztulása és a vízszennyezés forrásai, övetezményei. Egysejtűe, puhatestűe, agyló, csigá, hala, moszato, önálló táplálozás. Kémia 7. A vize jelentősége és öntisztulása; a vízszennyezés forrásai. Fizia 7. Nyomás. Óra Tananyag Jellemző Fogalma Élet a tundrán növénye állato a Tundra Hideg éghajlati övezet, tundra éghajlat. Állandóan fagyott altalaj, nyáron mocsaras feltalaj. A növénytaaró alacsony, összefüggő, nagy egyedszámú, fajszegény. Törpecserjé Felszín özelében szétterülő gyöérzet, talajra simuló ága, alacsony termet. Zuzmó Telepes testfelépítés, moszatsejte és gombafonala együttélése. Rénszarvaszuzmó Alacsony termet, szüre szín, egy oldalra hajló ága. Rénszarvas Gímszarvasénál isebb, vasos test, szürésbarna Tundra, törpecserje, zuzmó, együttélés, telepes testfelépítés, gerinces, emlős, agancs, érődző, növényevő, ragadozó, párosujjú patás láb. Folyamato, Éghajlat növénytaaró talaj. Fagyott altalaj gyöérzet. Mocsaras talajfelszín végtago. Kevés zsámány vándorlás. Mozgás végtago. A táplálé anyaga a zápfoga felülete. Ragadozó életmód a ültaaró színe, érzészerve, mozgás, ragadozó szerve. Szél + hideg alacsony növénye. Alacsony hőmérsélet a testtömeg és testfelület aránya, a szőrzet vastagsága, a talp szőrözöttsége, a növénye fejlődése, a cserjé ágaina elhelyezedése. A épességfejlesztés tevéenységei Térépi tájéozódás. Hőmérséletés csapadédiagramm értelmezése. Fajo jellemzése algoritmus alapján. Rénszarvas, a gímszarvas azonosságaina, ülönbségein e megláttatása. felismerése, magyarázata. A tanult fogalma foga, agancs, pata végtagváz 10, 11, 12 zuzmótelep

14 Óra Tananyag Jellemző Fogalma (+) tundrán A jég világa 34. Fenn a csúcsoon szőrzet, sörény, agancs, párosujjú patás végtag, széles patá. Sari róa Vastag szőrzet és zsírréteg, szőrös talp, rövid faro és láb, zömö test. Állandóan fagyos terület Hideg éghajlati övezet, állandóan fagyos éghajlat. Jegesmedve Hatalmas testméret, fehér szőrzet, apró fül, rövid faro, széles mancs, úszóhártyás láb. Borjúfóa 2 m nagyságú, orsó alaú test, bundája sárgásszüre színű, szabálytalan foltoal, megrövidült végtago, megnyúlt ujja özött úszóhártya. Császárpingvin Nagy termet, orsó alaú test, feete-fehér színű tömött tollazat, eseny szárny, hátul álló úszólába. Videó film a sarvidéről Hegyvidé Hegyvidéi éghajlat. Felfelé csöenő talajvastagság és tápanyagtartalom. Övezetes elrendeződésű növényzet. Párnanövénye Dúsan elágazó szár, alacsony termet. Havasi gyopár Alacsony szár, bársonyos szőrzet, hosszúás levele, ernyőszerű virágzat. Zerge Kecséhez hasonló forma és magasság, barna színű szőrzet, sötét sáv a fejen, ampós végű szarv, párosujjú patás végtag. Állandóan fagyos terület, madár, emlős, ragadozó, mancs, úszóláb. Hegység, gerinces, emlős, madár, növényevő, ragadozó, érődző, párosujjú patás láb, tépőcsőr, marolóláb, csüd, párnanövény, tülös szarv. Folyamato, Éghajlat növénytaaró talaj. Zord éghajlat a masabbrendű növénye hiánya. Vízi életmód testala, ültaaró, végtago alaulása. Kevés zsámány vándorlás. A táplálé anyaga a zápfoga felülete. Ragadozó életmód a szervezet alaulása. Alacsony hőmérsélet a testtömeg és a testfelület aránya, tollazat, szőrzet vastagsága, a talp szőrözöttsége. Mozgás végtago mozgásforma. Táplálozási apcsolato az életözösségben betöltött szerep. Domborzat éghajlat talaj. A növénye igénye elterjedése. Az éghajlati eleme változása a növénye övezetes elrendeződése. Alacsony hőmérsélet, szél, UV sugárzás a növénye fejlődése, magassága, elrendeződése, szőrzete. Mozgásforma a végtago szerezete. A táplálé anyaga a foga, a csőr felépítése. A fióá táplálészerzése az utódo életbennmaradási esélye. Táplálozási apcsolato az élőlénye A épességfejlesztés tevéenységei felidézése, alalmazása. Törpecserje, zápfoga rajzos ábrázolása. Zuzmótelep vizsgálata, rajzolása. Felismerés, megnevezés, halmazoba rendezés, rendszerezés. Szövegértelmezés, feladatmegold ás. Térépi tájéozódás. Hőmérséletés csapadédiagramm értelmezése. Fajo megfigyelése, jellemzése. Képe, ábrá elemzése. A megismert fajo rendszerezése. A tanult fogalma alalmazása. O-oozati összefüggése felismerése, magyarázata. Szövegértelmezés, munafüzeti feladato megoldása. Térépi tájéozódás. Ábrá, épe megfigyelése, elemzése. Az övezetes elrendeződés magyarázata. O-oozati összefüggése feltárása. Állato életmódjána leírása. Növénycsoporto és fajo jellemzőine összegyűjtése. Tépőcsőr, foga fogtípuso, végtagváz, oponya, tülös szarv 10, 11

15 Óra Tananyag Jellemző Fogalma 35. A tenger világa Szirti sas Nagy test, hatalmas szárnya, sötétbarna tollazat, aranysárga fejtető és szárnytő (örege), tollas csüd, ampós csőr. A tenger tagozódása; a örnyezeti tényező függőleges és vízszintes irányú változása; a tengeri planton összetétele. Medúzá Változatos nagyság, harang alaú áttetsző test, tapogatóaro, csalánsejte, szájnyílás, űrbél. Planton, csalánozó. Folyamato, életözösségben betöltött helye. Ragadozó életmód érzészerve, mozgásszerve, csőr, armo. A tengervíz hőmérsélete O 2 és tápanyagtartalma a plantono mennyisége. Kedvező feltétele gazdag élővilág. Élőhely mozgásforma mozgásszerve. Élőhely szervezet vízi életmód. A harang alaú test 95% víz lebegés. A épességfejlesztés tevéenységei redős zápfog rajzos ábrázolása. Megnevezés, felsorolás, csoportosítás, rendszerezés. Ábraelemzés. Szervezeti felépítés, az életmód megfigyelése, összefüggése indolása. Megnevezése, hasonlóságo, ülönbsége. Lényegiemelés. 30 medúza A nyílt vizeen 37. Tengeri emlősö 38. Parton és partözelben Hering 30 cm, oldalról lapított test, nyálás, pielyes bőr, hát, szürésé, has ezüstös. Heringcápa 3-5 m hosszú, orsó alaú test, fogas, pielyes bőr, opoltyúrései szabado, mellúszója erőteljes, a faroúszó rész aránytalan, porcos váz. Kébálna 30 m hosszú, háta acélé, hasa világos, barázdált. Kardszárnyú delfin 7-10 m hosszú, feete-fehér színű, fejlett, háromszög alaú hátúszó. Közös jellemzői áramvonalas, csanem szőrtelen test, mellső végtagúszó, vízszintes fari úszólemez. Mosdószivacs Állattelepéne egyedeit szarufonala szilárdítjá, Részei liacso, űrbél, galléros ostoros sejte, ivezető nyílás, helyhezötött. Közönséges áróatona Lúd nagyságú, feete Ragadozó, cápá. Gerinces, emlős, szila, plantonevő, ragadozó. Szivacso, plantonevő, madara, úszóláb, ragadozó. Élőhely szervezet életmód. Táplálozás táplálozási szerve. Rajoba tömörülés védelem. Túlhalászás a halállomány csöenése védelem. Élőlénye pusztítása egyedszám csöenése védelem. Környezeti tényező a táplálé mennyisége az élőlénye előfordulása. Élőhely szervezet vízi életmód. Hideg víz nagy testméret isebb hőleadás. Sooldalú felhasználás íméletlen vadászat fajo pusztulása védelem. a tengere szennyezése az élővilág pusztulása. Állandó hullámverés rögzülő élőlénye. Környezeti igény előfordulás. Élőhely szervezet életmód. Mozgásszerv mozgásforma. Szaporodás állattelep. Megfigyelés. Kiselőadás. Táplálozási lánco összeállítása. feltárása, magyarázata. Ábraelemzés. Rendszerezés. Habitusép jellemzése algoritmusna megfelelően. A cete és a fóá vízi élethez való alalmazodásána ülönbségei. feltárása. Érdeessége gyűjtése, utatómuna. Táplálozási lánco összeállítása. Megnevezése, hasonlóságo, ülönbsége. Faji jellemző megállapítása, összehasonlítása. Rendszerezés. Csoportosítás. feltárása. Táplálozási cápafogsor mosdószivacs

16 Óra Tananyag Jellemző Fogalma 39. Veszélyben az élővilág Összefoglalás madár, csőre ampós, ujjai özt úszóhártya. Ezüstsirály Teste fehér, háta ezüstszüre. A tengere szennyeződéséne oai és védelme. Fontosabb nemzeti paro és az ott védett ismertebb területe, élőlénye Yellowstone Nemzeti Par gejzíre. Sequoia Nemzeti Par mamutfenyő. Everglades Nemzeti Par ülönleges mocsaras terület. Galapagos Nemzeti Par a szigetcsoporton élő ülönleges állato. Corbett Nemzeti Par indiai tigrise. Wolung Nemzeti Par óriáspanda. Serengeti Nemzeti Par szavannán élő jellegzetes vándorló állato. A hideg övezet, a magashegység és a tenger örnyezeti tényezői, életfeltételei. A megismert élőlénye faji sajátosságai, rendszerezése. - Táplálozási lánco. - Környezetvédelem. Számonérés Védett terület, nemzeti par, természetvédelem, veszélyeztetett faj. Folyamato, Emberi beavatozás élőhely. Emberi tevéenység természetes életözösség visszaszorulása, pusztulása. Természetímélő magatartás fajo fennmaradása, fajgazdagság megőrzése. Természetvédő egyesülete a veszélyeztetett fajo megmentésére szervezett tevéenysége. Életfeltétele az élőlénye elterjedése. Környezet életmód szervezet. A szerve felépítése műödése. A fajo szerepe a táplálozási láncban, jelentőségü az életözösségben. A épességfejlesztés tevéenységei lánco összeállítása. Újságcie gyűjtése. Problémafelvetés, vita. A természetvéde lem fontosságána beláttatása. felismertetése. Olvasott szöveg értelmezése. Kiselőadás Európa jellegzetes nemzeti parjairól. A örnyezeti tényező összegyűjtése, elülönítése. Élőlénye felismerése, jellemzése, összehasonlítása, rendszerezése Az eddigieből válogatva

17 IV. AZ ÉLŐLÉNYEK KÖRNYEZETE ÉS AZ ÉLETKÖZÖSSÉGEK Követelmény A tanuló ismerjé meg a örnyezeti tényezőet, azo hatásait az élőlényere; lássá az élőlény tűrőépessége és előfordulása özötti et; ismerjé fel az egyes életözössége faji összetételéne, térbeli elrendeződéséne hasonlóságait és ülönbségeit; tudjá, melye az élőlénye özötti ölcsönhatás leggyaoribb formái, és mi azo jelentősége az életözösségeben, ismerjé fel az életözössége változásána típusait, oait; sajátítsá el az egyes táplálozási szinte jellemzőit, lássá azo szerepét az anyag- és energiaforgalomban; ismerjé meg az élővilágot, az emberiséget fenyegető veszélyeet, azo övetezményeit, megelőzésü lehetőségeit; legyene érzéenye a örnyezet változásai iránt, tudatosuljon bennü, hogy felelőse saját életü és örnyezetü állapota iránt; vegyene atívan részt a örnyezet védelmét szolgáló cselevési programoban; szerezzene megfelelő jártasságot a vizsgálódásoban, ísérleteben és a szairodalom használatában; ismerjé meg és gyaoroljá az önálló tanulási módszereet. Előzmény Természetismeret 6. élőhely, örnyezeti igény, életözösség víz-vízpart, erdő, füves területe, táplálozási lánc, természetvédelmi terület, nemzeti par. Óra Tananyag Jellemző Fogalma 43. Az élőlény és örnyezete 44. Életözösség 45. Kölcsönhatáso az életözösségben Az élőlény örnyezete és életfeltételei. Élettelen örnyezeti tényező a vízben és a szárazföldön. Jelentőségü az élőlény életében. Az életözösség szerezete, térbeli (függőleges és vízszintes) elrendeződése. Kölcsönhatáso az élőlénye özött, a versengés oai, övetezményei. Az életözössége változásai. Kölcsönhatáso formái. Kölcsönösen előnyös apcsolat együttélés. A versengés oai, övetezménye és jelentősége. A táplálozási apcsolat Élőhely, örnyezeti tényező, örnyezet, életfeltétel. Életözösség (társulás), tűrőépesség, tágtűrésű, szűtűrésű. Együttélés, versengés, táplálozási apcsolato, növényevő, mindenevő, élősödő. Folyamato, Élő örnyezeti tényező élettelen örnyezeti tényező. Környezet az élőlény életműödései. Az élőlény örnyezeti igényei előfordulás. Környezeti tényező az életözössége szerezete, változásai. Környezetszennyezés az életözösség szerezeti változása. Korlátozott életfeltétele fajo versengése az életépesebbe iválasztódása. Környezeti tényező táplálé mennyisége élőlénye egyedszáma. A épességfejlesztés tevéenységei A vízi, szárazföldi élőhely összehasonlítása. A örnyezeti tényező csoportosítása. Megfigyelés. Ábraelemzés. Az életözössége hasonlóságain a, ülönbségeine feltárása. feltárása. Követeztetés. Ábraelemzés. Ábraelemzés. O-oozati összefüggése feltárása. Követeztetés.

18 Óra Tananyag Jellemző Fogalma 46. Táplálozási szinte 47. Anyagáramlás az életözösségeben 48. Mi lesz veled emberiség? 48. (+) 49. Az élőlénye örnyezet és az életözöss típusai. Táplálozási apcsolato az életözösségben. A táplálozási szinte jellemzői és szerepü az életözösségeben. Az életözössége anyagforgalmána törvényszerűségei. A természetes és mesterséges életözössége ülönbségei. Az élővilág pusztulásána oai. A Föld globális problémái. A népességrobbanás övetezményei. Az anyag- és energiaválság oai és övetezményei, megféezéséne lehetőségei. Az ózonpajzs pusztulásána, az üvegházhatás foozódásána oai, övetezményei és megféezése. Élő és élettelen örnyezeti tényező. Az életözössége típusai, ölcsönhatáso az életözösségeben. Táplálozási lánc, tápláléhálózat, termelő, fogyasztó, elsődleges, másodlagos, harmadlagos fogyasztó, csúcsragadozó, lebontó, táplálozási piramis. Anyagforgalom, természetes és mesterséges életözösség. Folyamato, Termelő fogyasztó lebontó. A táplálé mennyisége a táplálozási szint egyedszáma, össztömege. Az anyago áramlása, átalaulása a táplálozási szinte özött. Emberi tevéenység életözössége változása, az élővilág pusztulása. Üvegházhatás. Túlnépesedés élelmiszerválság. Pazarló fogyasztás anyagés energiaválság a hulladé növeedése. Légszennyezés az ózonpajzs véonyodása a áros sugárzás nő bőrrá. Légszennyezés a CO 2 oncentráció nő üvegházhatás globális felmelegedés. Környezetszennyezés az élővilág pusztulása. Környezeti tényező tűrőépesség az élőlénye előfordulása. Táplálozási szinte anyag és energiaáramlás. A épességfejlesztés tevéenységei Analízis. Szintézis. Általánosítás. Ábraelemzés. O-oozati összefüggése feltárása. O-oozati összefüggése feltárása. Analízis. Szintézis. Általánosítás. Követeztetés. Összehasonlítás. Ábraelemzés. Ábraelemzés. Lényegiemelés. O-oozati összefüggése megláttatása. Követeztetés. Gyűjtőmuna. Problémafelvetés. Vita. Megfigyelése, vizsgálódáso Feladatértelmezés, problémafelismerés, megoldás. Vizsgálódáso tapasztalatain a értelmezése, öveteztetés e megfogalmazása. Jegyzőönyvészítés. Gyűjtőmuna. Balesetmente s eszözhasznál at. A iválasztott feladato anyagai,.

19 Óra Tananyag Jellemző Fogalma 50. ége Anyagáramlás a táplálozási szinte özött. A Föld globális problémái. A túlnépesedés a hulladéo felhalmozódása és a örnyezetszennyezés. Témazáró dolgozat Folyamato, Táplálozási szinte egyedszám, össztömeg. Emberi tevéenység életözössége átalaulása fajo pusztulása. Környezetszennyezés ember felelőssége örnyezet- és természetvédelem. A épességfejlesztés tevéenységei

20 V. AZ ÉLŐLÉNYEK RENDSZEREZÉSE Követelmény A tanuló ismerjé a rendszerezés történetét, a mesterséges és természetes rendszer alapelveit és jeles épviselőit; tudjá a főbb rendszertani ategóriáat és azo egymáshoz való viszonyát; sajátítsá el a megismert osztályo, törzse, országo nevét és özös jellemzőit; ismerjé fel a rendszerben az élővilág fejlődéstörténetét; legyene épese a megismert fajoat jellemzői segítségével besorolni a megfelelő rendszertani ategóriába; szerezzene alapvető jártasságot a növénye, állato felismerésében. Óra Tananyag Jellemző Fogalma 51. Rendszer az élő világában 52. A mirobá világa A mesterséges és természetes rendszer alapelvei. Linné, Kitaibel és Darwin munásága. Rendszertani ategóriá faj, osztály, törzs, ország. Az ötországos fejlődéstörténeti rendszer. Kettős nevezétan. Sejtmag nélüli egysejtűe országa Sejtmaghiány, szerves tápanyagfogyasztás, ettéhasadás. Sejtalotó sejtfal, sejthártya, sejtplazma, öröítő anyag. Növényi, állati jellegű sejtmagvas egysejtűe. Sejtszervecsé sejtfal, sejthártya, színtest, sejtmag, csilló, ostor, álláb. Kettéosztódás. Faj, osztály, törzs, fejlődéstörténeti rendszer. Sejtmagnélülie, ettéhasadás, orhadélaó, erjesztő, együttélő, élősödő, ettéosztódás, termelő, fogyasztó, lebontó. Folyamato, A rendszerezés története. A biológiai ismerete bővülése a rendszertan fejlődése. Darwin munássága a fejlődéstörténeti rendszer ialaulása. Az anyago örforgása a természetben. A talaj lebontó folyamatai. A vize öntisztulása. Színtest önálló szervesanyag-észítés. A színanyag hiánya a ész szerves tápanyag felvétele. Sejtmag léte szaporodási forma. A épességfejlesztés tevéenységei A ábrái mesterséges és természetes 38 rendszer összehasonlítása. A fejlődéstörtén eti rendszer jellemzőine összegyűjtése, magyarázata. Csoportosítás, rendszerezés. Igaz, hamis állításo elülönítése, indolása. Megfigyelés. Összehasonlítás. Elemzés. Általánosítás. Ítéletalotás. Fajo rendszerbe sorolása. Hibaeresés. Kiegészítés. Halmazolás. batériumo, zöld szemes, ostoros papucsállata, óriás amőba 15, Mirobá, Gombá, állato A gombá országa Egy vagy többsejtűe. A többsejtűe telepes teste gombafonalaból áll. Szerves tápanyagot fogyasztana. Spórával szaporodna. Bazidiumos gombá Termőteste többnyire tönre, alapra (lemeze) Bazidium, élősödő, orhadélaó, együttélő, spóra. A alapos gombá fejlődése. Az anyago örforgása a természetben. A termőtalaj ialaulása. A színanyag hiánya táplálozás. Igénytelenség szélesörű Elemzés, összehasonlít ás. Ítéletalotás. Összefüggésfelismerés. Magyarázat. A meglevő ismerete gyilos galóca, erdőszéli csipere, moníliás termése

21 Óra Tananyag Jellemző Fogalma ülönült. Ehető, mérgező gombapáro. Zuzmó Telepüet moszatsejte és gombafonala alotjá. Spórával és telepdaraboal szaporodna. Folyamato, elterjedés. Környezetszennyezés a zuzmó előfordulása. A épességfejlesztés tevéenységei alalmazása. Kiegészítés. A megismert fajo rendszerezése gombá,. növénye, állato 4. Mirobá, gombá állato A növénye országa Moszatotól a harasztoi g Zöldmoszato törzse Egy és többsejtűe. Többsejtűe, telepese. Színanyagu zöld. Szaporodásu ettéosztódás vagy feldarabolódás. Mohá törzse Szárazföldi, ezdetleges szervere tagolódó hajtásos növénye. Haraszto törzse Valódi szervere tagolódó hajtásos növénye. Virágu nincs. Spórával szaporodna. Növény, egysejtű, többsejtű, telepes test, ettéosztódás, mohá, haraszto, virágtalan növény, spóra, évelő. Szárazföldi előfordulás spóra. Színanyag szervesanyagtermelés. A örnyezettel szembeni igény előfordulás. Mohá talajvédelem. Megfigyelés. Típusfajo jellemzőine összegyűjtése. feltárása, magyarázata. Növénytörzse hasonlóságain a és ülönbségeine feltárása. Halmazolás. Ábraelemzés. Rendszerezés. barnamoszato, fonalas zöldmoszat, erdei pajzsia, ezüstmoha préselt növénye, fonalas zöldmoszat, erdei pajzsia mohapárna Virágos, magvas növénye Nyitvatermő törzse Fásszárú, többnyire örözöld növénye. Virágtaaró nélüli virágai porzósa vagy termőse. Magház, termés nincs. Szárnyas maggal szaporodna. Zárvatermő törzse Többségü lágyszárú. Változó élettartamú. Zárt magház, termés megporzás szél, rovar, víz. Kétsziűe osztálya Főgyöérzet, elágazó szár, főeres levél, taarólevele csésze-, sziromlevele, ét szilevél. Egysziűe osztálya Mellégyöérzet, el nem ágazó szár, melléeres levél, egyszerű taarólevél, egy szilevél. Nyitvatermő, zárvatermő egysziű étsziű fő- és mellégyöérzet, főeres, melléeres levél, virágtaaró, ivarlevél, megporzás, megterméenyítés, mag, egyéves, étéves, többéves, évelő. Alalmazodóépesség elterjedés. Testfelépítés igénytelenség. A virág szerezete a megporzás módja. A termőlevél alaulása a termés megléte. A fogalma felidézése, alalmazása. A törzse és az osztályo jellemzőine összegyűjtése, elemzése. magyarázata. Ábrá, épe megfigyelése, elemzése. Megismert ategóriá összehasonlítása. Roon fajo hasonlóságaina összegyűjtése. erdeifenyő, lucfenyő, mocsári gólyahír, ocsánytalan tölgy, öény, lucerna, sárgarépa, fejes áposzta, fehér fűz, burgonya, mezei zsálya, napraforgó, hóvirág, angolperje, datolyapálma 2, 3, 4, 5, 9, 13 országmodelle, almafa, burgonya, napraforgó,

22 Óra Tananyag Jellemző Fogalma 58. (+) A növényfelismerés jelulcsai. Folyamato, A épességfejlesztés tevéenységei borsó Növényfelismerés, növényhatározás Eszözhasználat megismerése, gyaorlása. Közösen végzett növényhatáro zás. Csapody Jávora Erdőmező növényei Simon Csapody Kis növényhatáro zó Az állato országa szivacsotól a gyűrűsférgeig. 61. A puhatestűe világa Szivacso törzse Telepalotó, helyhezötött állato. Mész, ova, szaruszerű vázelem. Testtagolódás 2 sejtréteg, liacs, özponti üreg, ivezető nyílás, galléros ostoros sejt. Szaporodás bimbózással, telepdarabolódással, ivarsejteel. Csalánozó törzse Szabadon mozgó vagy helyhez ötötten élő. Fogóaro, csalánsejt. Szájnyílás, űrbél. Szaporodás bimbózással, ivarsejteel. Gyűrűsférge törzse Szelvényezett test, csupasz bőr. Bőrizomtömlő. Bőrlégzés. Kétnyílású bélcsatorna. Pete, átalaulás nélüli fejlődés. Puhatestűe törzse Puha, lágy test. Külső vagy belső (porcos) váz. Szelvényezetlen test. Zsigerzacsó, öpeny. Köpenyüreg. Pete. Csigá osztálya Aszimmetrius váz. Testtagolódás fej, hasláb, zsigerzacsó. Szájszerv állapocs, reszelőnyelv. Egy vagy ét pár tapogató. Fejlődésü átalaulás nélüli. Kagyló osztálya Vízi szervezete. Szimmetrius héj. Testtagolódás láb, zsigerzacsó. Légzőszervü a opoltyú. Fejlődésü átalaulásos. Állat, állattelep, csalánsejt, űrbél, emésztés, bőrizomtömlő, féregmozgás, átalaulás nélüli fejlődés. Köpeny, zsigerzacsó, ház, héj, átalaulásos, átalaulás nélüli fejlődés, opoltyú, öpenyüreg. Galléros ostoros sejte vízáramlás táplálozás. Csalánsejte védeezés, támadás. Kültaaró légzés mozgás. Mozgásszerv mozgásforma. Lágy, puha test ülső, belső váz. Környezet légzőszerv A légzés módja. Táplálészerző szerve táplálozási mód. Fajfelismerés. Típusállato jellemzése. Ábrá megfigyelése, elemzése. Törzse összehasonlítása. Fejlettségi sorrend megfigyelése, bizonyítása. Rendszerezés. Megnevezés. Fajo felismerése. A törzs özös tulajdonságaina elülönítése. Osztályo jellemzőine összehasonlítása. O-oozati összefüggése felismertetése, magyarázata. Lényegiemelés. Tulajdonságo elülönítése. Ábraelemzés. Halmazolás. 62. A Ízeltlábúa törzse Külső váz, Kifejlés, átváltozás, Fajfelismerés, mosdószivacs, füles medúza, földigiliszta, orvosi pióca folyadéos észítménye 30, 31 éti csiga, tavi agyló, özönséges polip 32

Biológia. 7-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Biológia. 7-8. évfolyam. tantárgy 2013. Biológia tantárgy 7-8. évfolyam 2013. ALAPGONDOLATOK, RENDEZŐELVEK A biológia a természetismeret 5-6. évfolyamán elsajátított ismeretekre, készségekre, képességekre épül. Annak céljaival, feladataival

Részletesebben

Biológia a 7 8. évfolyama számára A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai

Biológia a 7 8. évfolyama számára A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Biológia a 7 8. évfolyama számára A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a biológia tantárgy középpontjában a természet és az azt megismerni

Részletesebben

Helyi tanterv Természetismeret 6. évfolyam számára

Helyi tanterv Természetismeret 6. évfolyam számára Alapelvek, célok és feladatok Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Természetismeret Helyi tanterv Természetismeret 6. évfolyam számára Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói

Részletesebben

A változat (1,5+1,5 óra)

A változat (1,5+1,5 óra) Biológia egészségtan 7 8. évfolyam számára A változat (1,5+1,5 óra) A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a biológia tantárgy középpontjában

Részletesebben

Biológia 7 8. évfolyam számára

Biológia 7 8. évfolyam számára Biológia 7 8. évfolyam számára A változat (A kiadó honlapjáról letölthető az ajánlás 2+1 órás változata is) A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN Általános iskola 7-8. évfolyam

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN Általános iskola 7-8. évfolyam BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN Általános iskola 7-8. évfolyam A biológia-egészségtan tanításának célja, hogy az általános iskola 1 6. évfolyamán megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal

Részletesebben

Dr. Nagy László EGYMI Beszédjavító Általános Iskola TERMÉSZETISMERET TANMENET 5. OSZTÁLY. Készítette: Kampitsné Gaál Lívia

Dr. Nagy László EGYMI Beszédjavító Általános Iskola TERMÉSZETISMERET TANMENET 5. OSZTÁLY. Készítette: Kampitsné Gaál Lívia Dr. Nagy László EGYMI Beszédjavító Általános Iskola TERMÉSZETISMERET TANMENET 5. OSZTÁLY Készítette: Kampitsné Gaál Lívia Óra Tananyag Felépítés, működés Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés jellemzői:

Részletesebben

Ember a természetben műveltségterület Biológia 7. évfolyam

Ember a természetben műveltségterület Biológia 7. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS Ember a természetben műveltségterület Biológia 7. évfolyam TANulóI munkafüzet Készítette: Budavári Béres Erzsébet A trópusi esőerdők világa A mérsékelt övezet élővilága Élet a

Részletesebben

Bársony-Hunyadi Általános Iskola TERMÉSZETISMERET HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Bársony-Hunyadi Általános Iskola TERMÉSZETISMERET HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Bársony-Hunyadi Általános Iskola TERMÉSZETISMERET HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Cziczlavicz Éva Judit, Fekéné Tóth Judit Molnárné Kiss Éva, Martinek Ágnes MISKOLC 2013 A, Összesített óraterv Évfolyam

Részletesebben

HELYI TANTERV TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM CÉLOK ÉS FELADATOK Felfrissíteni és rendszerbe foglalni az alsóbb évfolyamokban megismert élőlényekkel, jelenségekkel, folyamatokkal kapcsolatos alapismereteket.

Részletesebben

Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1

Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1 BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN A középiskolai biológiatanítás célja, hogy a tanulók ismereteikre, tapasztalataikra, valamint készségeikre és képességeikre építve elmélyüljenek az élő természet belső rendjének, a

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN. 7.-8. évfolyam

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN. 7.-8. évfolyam H E L Y I T A N T E R V BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 7.-8. évfolyam ÁLTALÁNOS TANTERVŰ ÉS KÖZNEVELÉSI TÍPUSÚ SPORTISKOLAI OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Összeállította: Kőnigné Ferencz Zsuzsanna Az Érdi Batthyány Sportiskolai

Részletesebben

Helyi tanterv Természetismeret 5. évfolyam számára

Helyi tanterv Természetismeret 5. évfolyam számára Helyi tanterv Természetismeret 5. évfolyam számára Alapelvek, célok és feladatok Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran egészségkárosító életmódra csábító megoldások

Részletesebben

NÉMET NYELV 5. OSZTÁLY

NÉMET NYELV 5. OSZTÁLY NÉMET NYELV 5. OSZTÁLY Az élő idegen nyelv otatásána alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciaerettel (KER), a tanuló idegen nyelvi ommuniatív ompetenciájána megalapozása és fejlesztése. A

Részletesebben

Természetismeret. 5-6. évfolyam. tantárgy 2013.

Természetismeret. 5-6. évfolyam. tantárgy 2013. Természetismeret tantárgy 5-6. évfolyam 2013. Bevezetés A természetismeret tantárgy Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által összeállított tanterve a természetismeret kerettantervével szerves egységet

Részletesebben

BIOLÓGIA EGÉSZSÉGTAN HELYI TANTERVE

BIOLÓGIA EGÉSZSÉGTAN HELYI TANTERVE Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola BIOLÓGIA EGÉSZSÉGTAN HELYI TANTERVE a 10-12. évfolyamok számára közgazdaság

Részletesebben

Biológia - Egészségtan helyi tanterv

Biológia - Egészségtan helyi tanterv Biológia - Egészségtan helyi tanterv I. Célok és feladatok A középiskolai biológiatanítás célja, hogy a tanulók ismereteikre, tapasztalataikra, valamint készségeikre és képességeikre építve elmélyüljenek

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI Biológia tantárgyból

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI Biológia tantárgyból OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI Biológia tantárgyból Vizsga feltétele: - írásbeli, - szóbeli Tankönyv: Biológia 7 (Mozaik kiadó) Segédanyag: Biológia 7 munkafüzet (Mozaik kiadó) 7. évfolyamon: - Forró éghajlati

Részletesebben

A vizek élővilága Letölthető segédanyagok

A vizek élővilága Letölthető segédanyagok A vizek élővilága Ez a téma a 6. osztályos természetismeret része. A Magyar Természettudományi Múzeumban a Sokszínű élet című kiállítás egyik fejezete éppen ezzel a témával foglalkozik. Több tankönyvkiadó

Részletesebben

Mutasd be az agyalapi mirigy, a pajzsmirigy és a mellékpajzsmirigy jellemzőit és legfontosabb hormonjait!

Mutasd be az agyalapi mirigy, a pajzsmirigy és a mellékpajzsmirigy jellemzőit és legfontosabb hormonjait! Szóbeli tételek I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó baktériumokat és a védőoltásokat! 2. Jellemezd

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 (A) változatához. Biológia az általános iskolák 7-8.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 (A) változatához. Biológia az általános iskolák 7-8. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 (A) változatához Biológia az általános iskolák 7-8. évfolyama számára A változat A biológia tantárgy tanításának céljai és

Részletesebben

1. A tajga éghajlat: A hideg-mérsékelt öv éghajlata Az Északi-sarkkör környékén alakul ki, pl. Szibéria (Észak-Ázsia), Kanada (Észak-Amerika) Rövid,

1. A tajga éghajlat: A hideg-mérsékelt öv éghajlata Az Északi-sarkkör környékén alakul ki, pl. Szibéria (Észak-Ázsia), Kanada (Észak-Amerika) Rövid, A TAJGA NÖVÉNYEI 1. A tajga éghajlat: A hideg-mérsékelt öv éghajlata Az Északi-sarkkör környékén alakul ki, pl. Szibéria (Észak-Ázsia), Kanada (Észak-Amerika) Rövid, viszonylag meleg nyár és hosszú, zord

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM. SZERZŐK: Szabóné Déri Ágota, Zsikla Mária

TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM. SZERZŐK: Szabóné Déri Ágota, Zsikla Mária TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Szabóné Déri Ágota, Zsikla Mária Természetismeret földrajz 5. ÉVFOLYAM Évi óraszám: 37 Heti óraszám: 1 Javasolt óraterv Témák Óraszámok felhasználása Összes óraszám

Részletesebben

56. Belépés a gázcserenyílásokon (G)

56. Belépés a gázcserenyílásokon (G) 56. Belépés a gázcserenyílásokon (G) A peronoszpóra Plasmopara viticola A gomba micéliumai behatolnak a sztómákon* a növény szöveteibe és az élő sejtekből táplálkozik. Ennek következtében a megtámadott

Részletesebben

EMBER A TERMÉSZETBEN. Követelmények

EMBER A TERMÉSZETBEN. Követelmények EMBER A TERMÉSZETBEN Célo feladato A émia önállóságát még a műveltségi területen vagy az integrált otatáson belül is fennmaradó önállóságát leginább az indoolja, hogy a émia lényegét épvise törvényere

Részletesebben

Helyi tanterv Földrajz 5-8. évfolyam Földrajz

Helyi tanterv Földrajz 5-8. évfolyam Földrajz Földrajz 250 5 6. évfolyam Fejlesztési feladatok 1. Általános fejlesztési feladatok A Kárpát-medence tájain jellemző természet- és társadalom-földrajzi, környezeti jelenségek, jellegzetes életmódok megismerése

Részletesebben

Beiskolázási tájékoztató

Beiskolázási tájékoztató Orosháza Városi Önkormányzat Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskolája A VERSENYKÉPES TUDÁS ISKOLÁJA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM REZIDENS ISKOLÁJA OROSHÁZA, Táncsics u. 2-4. Tel.: 68/ 411-362 Beiskolázási

Részletesebben

Fajtabemutató-Standard Módosítás: 2009. február 04. szerda, 14:59

Fajtabemutató-Standard Módosítás: 2009. február 04. szerda, 14:59 A kaukázusi juhászkutya ősi hazája Közép-Ázsia, Kaukázus, Azerbajdzsán, Örményország, Grúzia, Dagesztán, Csecsenföld, Észak-Oszétia és a környező kisebb köztársaságok. Nagyon nagy számban fordul elő Oroszország

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Biológia. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.07.1.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Biológia. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.07.1. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Biológia készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.07.1. alapján 10-12. évfolyam 2 A biológia tantárgy tanításának céljai

Részletesebben

Tanterv kéttannyelvű biológia 7 8. évfolyam

Tanterv kéttannyelvű biológia 7 8. évfolyam Tanterv kéttannyelvű biológia 7 8. évfolyam A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a biológia tantárgy középpontjában a természet és az

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.07

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.07 Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.07 TERMÉSZETISMERET az általános iskolák 5 6. évfolyam számára Ez a segédlet

Részletesebben

Néhány feladatnak több megoldása van! Keresd meg valamennyit!

Néhány feladatnak több megoldása van! Keresd meg valamennyit! TITOK 2007 HERMAN OTTÓ VERSENY 7. OSZTÁLY 1. FORDULÓ Néhány feladatnak több megoldása van! Keresd meg valamennyit! 1. Hol található a Föld legnagyobb trópusi sivatagja? (A) Ázsiában (B) Ausztráliában (C)

Részletesebben

A természet ébredése avagy tavasz a Tolvaj árokban

A természet ébredése avagy tavasz a Tolvaj árokban A természet ébredése avagy tavasz a Tolvaj árokban Készítette: okl. erdőmérnök-tanár I.évf.erdőpedagógia szakos hallgató NymE Roth Gyula Gyakorló SZKI és Kollégium A résztvevők: A természet ébredése című

Részletesebben

BIOLÓGIA TANTÁRGYI VERSENY 2013. MEGYEI DÖNTŐ

BIOLÓGIA TANTÁRGYI VERSENY 2013. MEGYEI DÖNTŐ BIOLÓGIA TANTÁRGYI VERSENY 2013. MEGYEI DÖNTŐ 2 Kedves Versenyző! Szeretettel köszöntünk a 2012/2013. tanév biológia tantárgyi versenyének megyei döntőjén! Gratulálunk az iskolai fordulón elért eredményedhez,

Részletesebben

Helyi tanterv. az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet. Biológia az általános iskolák 7 8.

Helyi tanterv. az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet. Biológia az általános iskolák 7 8. Helyi tanterv az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára A változat (1,5+1,5) alapján A biológia tantárgy tanításának céljai

Részletesebben

Helyi tanterv a Mozaik kiadó ajánlása alapján. az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1

Helyi tanterv a Mozaik kiadó ajánlása alapján. az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 BIOLÓGIA 7-8. Helyi tanterv a Mozaik kiadó ajánlása alapján az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára A biológia

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam

HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam I. BEVEZETÉS A tananyag tartalma olyan tudományosan megalapozott, korszerű, alapvető kémiai ismereteket foglal magában, amelyek segítségével a tanulók egyrészt megértik

Részletesebben

AZ 5. ÉVFOLYAMOS TERMÉSZETISMERET TANTÁRGY TANMENETJAVASLATA

AZ 5. ÉVFOLYAMOS TERMÉSZETISMERET TANTÁRGY TANMENETJAVASLATA AZ 5. ÉVFOLYAMOS TERMÉSZETISMERET TANTÁRGY TANMENETJAVASLATA Az 5. évfolyamos természetismeret témakörei a tankönyvben Évi óraszám: 72 (heti 2) 5. évfolyam Témakör Leckék száma Élet a kertben 11 Anyagok

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. évfolyam. A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 7. évfolyam 2 óra 72 óra 8. évfolyam 1,5 óra 54 óra. 7.

BIOLÓGIA 7-8. évfolyam. A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 7. évfolyam 2 óra 72 óra 8. évfolyam 1,5 óra 54 óra. 7. BIOLÓGIA 7-8. évfolyam Heti és éves óraterv: A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 7. évfolyam 2 óra 72 óra 8. évfolyam 1,5 óra 54 óra 7. évfolyam A tematikai egységek áttekintő táblázata Tematikai

Részletesebben

L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV ÉS TANTÁRGYI PROGRAM. Földrajz 2007. Készítette: B EREGINÉ S IMON Á GNES

L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV ÉS TANTÁRGYI PROGRAM. Földrajz 2007. Készítette: B EREGINÉ S IMON Á GNES L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV ÉS TANTÁRGYI PROGRAM Földrajz 2007. Készítette: B EREGINÉ S IMON Á GNES Célok és feladatok FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-12/13. 9. (előkészítő) évfolyam A természetismeret

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET 5 6. évfolyam

TERMÉSZETISMERET 5 6. évfolyam TERMÉSZETISMERET 5 6. évfolyam Tantárgyi célok, feladatok A természetismeret tantárgy olyan műveltségképet közvetít, amely egységben jeleníti meg az élő és élettelen természet jelenségeit, folyamatait,

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ (Biológia) Fejlesztő feladatok 56. Belépés a gázcserenyílásokon (G)

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ (Biológia) Fejlesztő feladatok 56. Belépés a gázcserenyílásokon (G) 56. Belépés a gázcserenyílásokon (G) A peronoszpóra Plasmopara viticola A gomba micéliumai behatolnak a sztómákon* a növény szöveteibe és az élő sejtekből táplálkozik. Ennek következtében a megtámadott

Részletesebben

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel, folyamataival.

Részletesebben

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek!

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! Előszó Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! A Varázslatos környezetismeret 2. évfolyam című gyakorlófüzet játékos feladatokon keresztül segíti a tanulókat az állatok és azok élőhelyének megismerésében,

Részletesebben

4/b tétel. Dr. Forgó István Gerinces szervezettan IV.

4/b tétel. Dr. Forgó István Gerinces szervezettan IV. 4/b tétel GERINCES SZERVEZETTAN IV. MADARAK Előfordulás A Földön közel 9000 madárfaj él. A civilizáció hatását sok faj nem tudta tolerálni, kipusztultak (pl. dodó, moa). Napjainkban elterjedésük egyenlőtlen.

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-11. ÉVFOLYAM. SZERZŐK: Font Lajosné, Raffai Zsuzsanna, Szabóné Déri Ágota

BIOLÓGIA 7-11. ÉVFOLYAM. SZERZŐK: Font Lajosné, Raffai Zsuzsanna, Szabóné Déri Ágota BIOLÓGIA 7-11. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Font Lajosné, Raffai Zsuzsanna, Szabóné Déri Ágota 7. ÉVFOLYAM Témakörök Tartalom Követelmények / Fogalmak: minimum- dőlt betű (optimum- kerek betű) Távoli tájak élővilága

Részletesebben

A NÖVÉNYI INVÁZIÓK HATÁSA A TÁRSULÁSOK NITROGÉN- KÖRFORGALMÁRA

A NÖVÉNYI INVÁZIÓK HATÁSA A TÁRSULÁSOK NITROGÉN- KÖRFORGALMÁRA A NÖVÉNYI INVÁZIÓK HATÁSA A TÁRSULÁSOK NITROGÉN- KÖRFORGALMÁRA Készítette: Czirle Zsolt BME Környezetmérnök MSc., Budapest, 2010 Gruiz Katalin Környezeti mikrobiológia és biotechnológia c. tárgyához Forrás:

Részletesebben

4. évf. Informatika. 4. évfolyam

4. évf. Informatika. 4. évfolyam 4. évfolyam z alsó tagozatos informatikai fejlesztés során törekedni kell a témához kapcsolódó fogalmak korosztálynak megfelelő használatára, az informatikai eszközök működésének bemutatására, megértésére

Részletesebben

FCI-Standard Nr 243 / 09. 06. 1999

FCI-Standard Nr 243 / 09. 06. 1999 FCI-Standard Nr 243 / 09. 06. 1999 Az alábbi idézet Nagy Tamás: AZ ALASZKAI MALAMUT címû könyvébõl való. Az idézet a szerzõ külön engedélyével lett megjelenítve. Az itt látható szöveg szerzõi jogvédelem

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 15. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 15. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Földrajz középszint

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. 1. témakör A növények és az állatok élete, életműködései. környezeti tényezők;

TANMENETJAVASLAT. 1. témakör A növények és az állatok élete, életműködései. környezeti tényezők; Éves óraszám: 55,5 óra Heti óraszám: 1,5 óra TANMENETJAVASLAT A harmadik osztályos természetismeret témakörei az új leckék óraszámával: 1. témakör: A növények és az állatok élete, életműködése 9 óra 2.

Részletesebben

BIOLÓGIA. 10. évfolyam /normál képzés/ 11. évfolyam /kéttannyelvű és nyelvi előkészítő évfolyamú képzés/ Óraszám: 111 óra. Célok és feladatok

BIOLÓGIA. 10. évfolyam /normál képzés/ 11. évfolyam /kéttannyelvű és nyelvi előkészítő évfolyamú képzés/ Óraszám: 111 óra. Célok és feladatok BIOLÓGIA 10. évfolyam /normál képzés/ 11. évfolyam /kéttannyelvű és nyelvi előkészítő évfolyamú képzés/ Óraszám: 111 óra Célok és feladatok Szakközépiskolánkban a biológiatanítás célja az elméleti ismeretátadás,

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 MATEMATIKA

Nemzeti alaptanterv 2012 MATEMATIKA ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Csorba György természettudományos feladatmegoldó verseny

Csorba György természettudományos feladatmegoldó verseny Csorba György természettudományos feladatmegoldó verseny Név: Iskola: Biológia, 3. forduló I. feladat: Karikázd be a helyes megoldást! 14 pont 1. Mi a placenta? 1) méh 2) méhnyak X) méhlepény 2. Hol él

Részletesebben

HELYI TANTERV. Földrajz

HELYI TANTERV. Földrajz HELYI TANTERV Földrajz 9. nyelvi előkészítő évfolyam Heti: 1 óra keret Európa földrajza 4 Magyarország földrajza 10 Társadadlmi folyamatok a 21. század elején 2 Helyünk a világegyetemben 1 A Föld szerkezete

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET 5. ÉVFOLYAM

TERMÉSZETISMERET 5. ÉVFOLYAM TERMÉSZETISMERET 5. ÉVFOLYAM Témakörök: órakeret: 1. Az anyagok világa 9 2. Élet a kertben 12 3. Állatok a házban és a ház körül 8 4. Tájékozódás a valóságban és a térképen 10 5. A Föld és a Világegyetem

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET. 5 6. Tantárgyi célok, feladatok:

TERMÉSZETISMERET. 5 6. Tantárgyi célok, feladatok: EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA TERMÉSZETISMERET 5-6. HELYI TANTERV - 2013. TERMÉSZETISMERET 5 6. Tantárgyi célok, feladatok: A természetismeret tantárgy olyan műveltségképet közvetít, amely egységben jeleníti

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV BIOLÓGIA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV BIOLÓGIA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

I. Gombák (10 pont) óriáspöfeteg közönséges csiperke gyilkos galóca sárga rókagomba. lila pereszke sárga kénvirággomba nagy őzlábgomba ízletes tinóru

I. Gombák (10 pont) óriáspöfeteg közönséges csiperke gyilkos galóca sárga rókagomba. lila pereszke sárga kénvirággomba nagy őzlábgomba ízletes tinóru I. Gombák (10 pont) A következő tesztkérdések az alább felsorolt, hazánkban is élő nyolc gombafajjal kapcsolatosak. óriáspöfeteg közönséges csiperke gyilkos galóca sárga rókagomba lila pereszke sárga kénvirággomba

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S SÁROSPATAK VÁROS ALJEGYZİJÉTİL Sárospatak, Kossuth út 44. H-3950. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-384. Ügyfélfogadás ideje: Hétfı, 8-12 és 13-16 óráig, szerda: 8-17 óra 30 percig, péntek: 8-12 óráig E L

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.07

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.07 Módosítás a 2013. január 31-én közzétett változathoz képest Ebben a helyi tantervi ajánlásunkban a korábban megjelenthez képest két témakört átcsoportosítottunk az egyes évfolyamok között, melyben tükröződnek

Részletesebben

Az osztályfőnöki órák helyi tanterve

Az osztályfőnöki órák helyi tanterve Az osztályfőnöki órák helyi tanterve A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek

Részletesebben

NYF-MMFK Erőgépek és Gépjárműtechnikai Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki szak III. évfolyam

NYF-MMFK Erőgépek és Gépjárműtechnikai Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki szak III. évfolyam ERDÉSZETI GÉPEK I. MG2507 Meghirdetés féléve: 5. félév Kreditpont: 3 5. 14 1 1 14 14 Összesen. 14 14 MG1305 Az oktatás célja az, hogy a mezőgazdasági gépészmérnök erdészeti gépesítési szakirányt tanuló

Részletesebben

Tananyagfejlesztő: Kováts Zsófia

Tananyagfejlesztő: Kováts Zsófia A tankönyv megfelel az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet alábbi mellékleteiben foglalt előírásoknak: 2. számú melléklet: Kerettanterv az általános iskola 5 8. évfolyama számára 2.2.08.1 A változat 4. számú

Részletesebben

Matematika. 5. 8. évfolyam

Matematika. 5. 8. évfolyam Matematika 5. 8. évfolyam 5. 6. évfolyam Éves órakeret: 148 Heti óraszám: 4 Témakörök Óraszámok Gondolkodási és megismerési módszerek folyamatos Számtan, algebra 65 Összefüggések, függvények, sorozatok

Részletesebben

FIZIKA A BIOLÓGIÁBAN HIDROSZTATIKA - HŐTAN. Hidrosztatika Fogalmak: hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő, úszás (átlagsűrűség), felületi feszültség

FIZIKA A BIOLÓGIÁBAN HIDROSZTATIKA - HŐTAN. Hidrosztatika Fogalmak: hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő, úszás (átlagsűrűség), felületi feszültség FIZIKA A BIOLÓGIÁBAN HIDROSZTATIKA - HŐTAN Hidrosztatika Fogalmak: hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő, úszás (átlagsűrűség), felületi feszültség Lebegés: Süllyedés: Úszás: A bemerülési mélység a folyadék

Részletesebben

TANMENERTJAVASLAT. a földrajz tantárgy tanításához a 7. évfolyam számára

TANMENERTJAVASLAT. a földrajz tantárgy tanításához a 7. évfolyam számára TANMENERTJAVASLAT a földrajz tantárgy tanításához a 7. évfolyam számára Készült az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet valamint Szentirmainé Brecsok Mária és alapján. Irányadó kerettanterv: módosított 34/2014.

Részletesebben

Közlekedésépítő szak Útépítési-, fenntartási- és üzemeltetési

Közlekedésépítő szak Útépítési-, fenntartási- és üzemeltetési Közlekedésépítő szak Útépítési-, fenntartási- és üzemeltetési Közútfejlesztő-, közútkezelő szakmérnöki ágazatok Tantárgy: Közutak üzemeltetése 1. előadó: Dr. Szakos Pál Közutak fenntartása 1.,2. Útüzemeltetés

Részletesebben

FELADATLAPOK BIOLÓGIA

FELADATLAPOK BIOLÓGIA 1 FELADATLAPOK BIOLÓGIA Emelt szint 9-10. osztály Tanári segédanyag Dr. Árendás Vera 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Előszó, balesetvédelem...3. oldal II. Morfológiai feladatlapok...5. oldal 1. feladatlap: A gombák

Részletesebben

Endogén és exogén dinamika Földtörténeti korok Kristálytan Ásványtan Kőzettan Kárpát-medence geológiai felépítése Tájföldrajz

Endogén és exogén dinamika Földtörténeti korok Kristálytan Ásványtan Kőzettan Kárpát-medence geológiai felépítése Tájföldrajz Bidló Bidló András: András: A Kárpát-medence természeti földrajza Endogén és exogén dinamika Földtörténeti korok Kristálytan Ásványtan Kőzettan Kárpát-medence geológiai felépítése Tájföldrajz A világegyetem

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam Az oktatásnak mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt alapvető szerepe van abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek

Részletesebben

Matematika. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Matematika. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013. Matematika tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 16. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 16. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

01-es tagozatkód felvételi tárgyai: biológia, kémia, fizika, földrajz

01-es tagozatkód felvételi tárgyai: biológia, kémia, fizika, földrajz 01-es tagozatkód felvételi tárgyai: biológia, kémia, fizika, földrajz /Két tantárgyat kell választani, amiből a szóbeli feleletet adják a gyerekek és a jelentkező laphoz kérjük csatolni!/ Szóbeli meghallgatás

Részletesebben

B I O L Ó G I A. ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2003. május 20. du. ÚTMUTATÓ A FELADATOK MEGOLDÁSÁHOZ

B I O L Ó G I A. ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2003. május 20. du. ÚTMUTATÓ A FELADATOK MEGOLDÁSÁHOZ B I O L Ó G I A ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2003. május 20. du. ÚTMUTATÓ A FELADATOK MEGOLDÁSÁHOZ Minden feladat megoldását a megoldólapon kell beadnia. Az írásbeli felvételi dolgozat egyúttal

Részletesebben

Környezetismeret-környezetvédelem állatok. 4. évfolyam

Környezetismeret-környezetvédelem állatok. 4. évfolyam Környezetismeret-környezetvédelem állatok 4. évfolyam Juh A köznyelv inkább birkának nevezi ezt a bégető állatot. Tülkös szarvú, páros ujjú patás. Az egyik legrégebben háziasított állat. Bizonyos fajtái

Részletesebben

ELTE Tanító- és Óvóképző Kar. Tematikus terv

ELTE Tanító- és Óvóképző Kar. Tematikus terv ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Tematikus terv A víz mint élettelen környezeti tényező a 6 12 éves korosztályban folyó természetismereti nevelő-oktató munkában Természetismeret műveltségterület 2. osztály

Részletesebben

OKTV 2005/2006 I. forduló földrajz

OKTV 2005/2006 I. forduló földrajz 2 EGYSZERŰ VÁLASZTÁS OKTV 2005/2006 I. forduló földrajz Útmutató: E feladatokban egy kérdés és öt válasz található. Minden ilyen típusú feladatban egy válasz teljesen helyes, ezt kell kiválasztania és

Részletesebben

Fenntarthatósági szemléletű kritikai elemzés

Fenntarthatósági szemléletű kritikai elemzés Fenntarthatósági szemléletű kritikai elemzés Tankönyv címe, évfolyam: BIOLÓGIA III., dr. Lénárd Gábor Kiadó: NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ Kiadás helye, éve: BUDAPEST, 2003. oldal/fejezet 3. old. / Tartalomjegyzék

Részletesebben

FÖLDRAJZ (szakközépiskola 3 óra)

FÖLDRAJZ (szakközépiskola 3 óra) FÖLDRAJZ (szakközépiskola 3 óra) A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági, valamint környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ (Biológia) Fejlesztő feladatok

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ (Biológia) Fejlesztő feladatok 26. Vizes párna (G) Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ A képen látható szőrmohafaj párnája a Kárpátok egyik irtásrétjét borítja. 1. A Növényismeret könyv alapján keressük

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA

HELYI TANTERV BIOLÓGIA HELYI TANTERV BIOLÓGIA 7-8. évfolyam A tantervet szerkesztette a MOZAIK KIADÓ TERVEI ALAPJÁN- CSARKÓ JÁNOS SZAKTANÁR ALAPGONDOLATOK, RENDEZŐELVEK A Biológia tantárgy a természetismeret 5 6. évfolyamán

Részletesebben

Az őrségi és vendvidéki szálalóerdők. Bodonczi László Őriszentpéter

Az őrségi és vendvidéki szálalóerdők. Bodonczi László Őriszentpéter Az őrségi és vendvidéki szálalóerdők Bodonczi László Őriszentpéter Két szakmai vélemény Koloszár: A szálaló üzemmód bevezetésére a bükkösök területének 25 %-án, azaz erdőterületünk maximum 2 %-án nyílik

Részletesebben

A. B. C. D. MINDKETTŐ EGYIK SEM. Sorszám(jelige):... Elérhető pontszám: 100 pont Elért pontszám: pont

A. B. C. D. MINDKETTŐ EGYIK SEM. Sorszám(jelige):... Elérhető pontszám: 100 pont Elért pontszám: pont MINDKETTŐ EGYIK SEM KAÁN KÁROLY XXIV. ORSZÁGOS TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETISMERETI VERSENY ISKOLAI FORDULÓ 2016. Sorszám(jelige):... Elérhető pontszám: 100 pont Elért pontszám: pont 1. feladat.. NÉGYFÉLE VÁLASZTÁS

Részletesebben

Fejlesztendő területek, kompetenciák:

Fejlesztendő területek, kompetenciák: FIZIKA Az általános iskolai fizikatanítás az 1 4. évfolyamon tanított környezetismeret, valamint az 5 6. évfolyamon tanított természetismeret tantárgyak szerves folytatása. A 7 8. évfolyamon a fizika tantárgy

Részletesebben

KOCH VALÉRIA GIMNÁZIUM HELYI TANTERV FIZIKA. 7-8. évfolyam. 9-11. évfolyam valamint a. 11-12. évfolyam emelt szintű csoport

KOCH VALÉRIA GIMNÁZIUM HELYI TANTERV FIZIKA. 7-8. évfolyam. 9-11. évfolyam valamint a. 11-12. évfolyam emelt szintű csoport KOCH VALÉRIA GIMNÁZIUM HELYI TANTERV FIZIKA 7-8. évfolyam 9-11. évfolyam valamint a 11-12. évfolyam emelt szintű csoport A tanterv készítésekor a fejlesztett kompetenciákat az oktatási célok közül vastag

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE A KÁLOZI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2013. AUGUSZTUS 30. Készítette: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) alapján a Kálozi Szent István Általános

Részletesebben

közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai

közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai Informatika Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

HELYI TANTERV FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-10. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-10. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-10. ÉVFOLYAM CÉLOK ÉS FELADATOK A tanulók ismerjék meg szűkebb és tágabb földrajzi környezetük természeti és társadalmi, gazdasági jellemzőit, folyamatait. Ismerjék

Részletesebben

Informatika helyi tanterv Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Informatika helyi tanterv Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/15 Informatika helyi tanterv Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szeghalom 2014/15 INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz,

Részletesebben

DEMO. Éghajlatok, tájak, élõlények. A közepes szélességek öve és a sarkvidéki régiók. 1. fejezet. 2. fejezet BEVEZETÕ AZ OKTATÓMODUL HASZNÁLATÁHOZ

DEMO. Éghajlatok, tájak, élõlények. A közepes szélességek öve és a sarkvidéki régiók. 1. fejezet. 2. fejezet BEVEZETÕ AZ OKTATÓMODUL HASZNÁLATÁHOZ BEVEZETÕ AZ OKTATÓMODUL HASZNÁLATÁHOZ Szervezés és irányítás...3 Sajátosságok...4 Elõkészületek a film megtekintése elõtt...5 A film megtekintése után...5 Javasolt tevékenységek...6 Szókincs...7 Témák,

Részletesebben

1. B) FELADAT: A LÁTÁS 1. A mellékelt rajz felhasználásával ismertesse az emberi szem felépítését, és az egyes részek

1. B) FELADAT: A LÁTÁS 1. A mellékelt rajz felhasználásával ismertesse az emberi szem felépítését, és az egyes részek 1. MINTATÉTEL 1. A) FELADAT: KEMÉNYÍTŐ KIMUTATÁSA 1. Vizsgálja burgonyagumó keményítőtartalmát kaparék készítésével! Színezze meg a keményítőt! Rajzolja le a tapasztaltakat! Hányszoros nagyítást választott?

Részletesebben

NAGYKÁLLÓI ERDEI ISKOLA VADON TANÖSVÉNY

NAGYKÁLLÓI ERDEI ISKOLA VADON TANÖSVÉNY NAGYKÁLLÓI ERDEI ISKOLA VADON TANÖSVÉNY Az erdő fohásza Vándor, ki elhaladsz mellettem, ne emelj rám kezet! Én vagyok a tűzhelyed melege hideg téli éjszakákon, én vagyok tornácod barátságos fedele, melynek

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam Alapelvek, célok Az általános iskola alapozó szakaszának befejezését követő tagozati váltás, azaz az alsó tagozatból a felső tagozatba kerülés több tekintetben okozhat nehézséget

Részletesebben

KARAKÁN KLUB EGYESÜLET AZ OROSZ, KELET-EURÓPAI ÉS ÁZSIAI JUHÁSZ, ŐRZŐ-VÉDŐ ÉS TERÜLETŐRZŐ KUTYÁT TENYÉSZTŐK ÉS TARTÓK EGYESÜLETE

KARAKÁN KLUB EGYESÜLET AZ OROSZ, KELET-EURÓPAI ÉS ÁZSIAI JUHÁSZ, ŐRZŐ-VÉDŐ ÉS TERÜLETŐRZŐ KUTYÁT TENYÉSZTŐK ÉS TARTÓK EGYESÜLETE KARAKÁN KLUB EGYESÜLET AZ OROSZ, KELET-EURÓPAI ÉS ÁZSIAI JUHÁSZ, ŐRZŐ-VÉDŐ ÉS TERÜLETŐRZŐ KUTYÁT TENYÉSZTŐK ÉS TARTÓK EGYESÜLETE TENYÉSZTÉSI PROGRAM Tartalom Egyesület neve.4 Tenyésztésvezető....4 I. TAGNYILVÁNTARTÁS,

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Szerző: Vizy Zsolt A szakmai munka koordinátora:

Részletesebben

BIOLÓGIA 7. ELLENŐRZŐ FELADATLAPOK

BIOLÓGIA 7. ELLENŐRZŐ FELADATLAPOK Dr. Paál Tamásné Natúra sorozat BIOLÓGIA 7. ELLENŐRZŐ FELADATLAPOK (Raktári száma: RE00774/F) Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1. A) feladatlap megoldásai A trópusi területek természetes élővilága 1. feladat

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok

HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

Asztrológiai arcok. A Hold arc jellegzetessége

Asztrológiai arcok. A Hold arc jellegzetessége Asztrológiai arcok A következőkben részletesen is bemutatom ábrákkal a hét alaptípus jellegzetességeit, kezdve a bolygó jellegével, amely a legfontosabb asztrológiai analógiás jelentéseket tartalmazza,

Részletesebben