Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) Fax: (06-92)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930"

Átírás

1 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) Fax: (06-92) FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Fiskola Pénzügyi és Számviteli Fiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete Könyvtárának online szakdolgozat-archívumából származik. A szerzi és egyéb jogok a dokumentum szerzjét/tulajdonosát illetik. Ha a szerz vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési és felhasználási jogokról, akkor az megkötései felülbírálják az alábbi megjegyzéseket. Ugyancsak a felels azért, hogy ennek a dokumentumnak az elektronikus formában való terjesztése nem sérti mások szerzi jogait. Az archívum üzemelteti fenntartják maguknak azt a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad terjesztésének lehetségét illeten, akkor töröljék azt az online szakdolgozattár állományából. Ez a dokumentum elektronikus formában szabadon másolható, terjeszthet, de csak saját célokra, nem-kereskedelmi jelleg alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelel hivatkozással használható. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerz/tulajdonos engedélyét kell kérni. Ennek a copyright szövegnek a dokumentumban mindig benne kell maradnia. A szakdolgozat szerzje a dokumentumra vonatkozóan az alábbi felhasználási engedély-nyilatkozatot tette: Alulírott, a Budapesti Gazdasági Fiskola Pénzügyi és Számviteli Fiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete végzs hallgatója kijelentem, hogy fent nevezett oktatási intézmény, oktatási és tudományos, non-profit célokra számítógépes hálózaton (pl. interneten) vagy egyéb számítógépes adathordozón közzéteheti az intézménynél benyújtott szakdolgozatomat. Jelen nyilatkozat a hatályos szerzi jogszabályok értelmében nem kizárólagos, idtartamra nem korlátozott felhasználási engedély. A felhasználás, terjesztés a kutatást végz felhasználók számára, magáncélra ideértve a másolatkészítés lehetségét is - történhet úgy, hogy az a felhasználó(k) jövedelemszerzése vagy jövedelemfokozása célját közvetve sem szolgálhatja és nem-kereskedelmi jelleg alkalmazásokhoz is csak változtatások nélkül és a forrásra való megfelel hivatkozással használható. A szerzi és tulajdonosi jogok, valamint az üzleti célú felhasználási lehetségek továbbra is fent nevezett szerzt illetik. Hozzájárulok, hogy azonos feltételekkel a fenti felhasználási, terjesztési jogokat az oktatási intézmény harmadik személyre elssorban az Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtárára ruházhassa át. Kijelentem, hogy nyilatkozatommal csak saját valós jogaimat gyakoroltam, így ez a gesztusom mások jogviszonyát és érdekeit nem csorbítja szakdolgozatommal kapcsolatban.

2 Budapesti Gazdasági Fiskola Pénzügyi és Számviteli Fiskolai Kar A számviteli politika kialakítása és érvényesítése a Szigma-Coop Kft-nél Küls szakmai konzulens Mészáros Miklósné Operatív konzulens Némethné dr. Gergics Márta Horváth Tünde Nappali tagozat Számvitel szak Vállalkozási szakirány 2003.

3 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Számviteli szabályozás A magyar számviteli szabály kialakulása A számviteli rendszerek harmonizációja (az IAS-ek az EU-ban, Magyarországon A számviteli politika általános követelményei A számviteli politika kialakításának szükségessége A számviteli politika fogalma A számviteli politika célja A számviteli politika ajánlott tartalma A számviteli politika közzététele A számviteli politika megalkotásának gyakorlati szempontjai A számviteli törvény és a számviteli politika közötti összefüggések A számviteli politika törvényi szabályozása, az elkészítés lehetségei A számviteli alapelvek érvényesülése a számviteli politika kialakítása során A Szigma-Coop Kft. rövid bemutatása Megalakulása Szolgáltatásai Piaci helyzet, értékesítési csatorna Üzletpolitika, gazdasági helyzet Beszállítók, alvállalkozók Vagyoni-, pénzügyi-, jövedelmi helyzet Alkalmazott számviteli politika a Szigma-Coop Kft-nél A számviteli politika sajátos vonásai a beszámoló készítésénél A beszámoló választott formája

4 A mérleg formája Az eredménykimutatás formája A kiegészít melléklet szerkezete, tartalma A beszámoló készítésének idpontja A beszámolóért való felelsség A beszámoló nyilvánosságra hozatala, letétbehelyezése, közzététele A beszámoló idszakának feladatai A számviteli politika összeállítása A számviteli politikáért való felelsség Eszközök és források minsítése Eszközök értékelése Az eszközök értékcsökkenése, maradványérték Az eszközök értékvesztése, visszaírások, értékhelyesbítés A mérlegben szerepl források értékelése Céltartalék képzése Aktív és passzív idbeli elhatárolások Rendkívüli tételek elszámolása Költségelszámolás módja Árfolyamkülönbözet elszámolása Jelents összegc hiba meghatározása Könyvviteli zárlat A számviteli politikához kapcsolódó szabályzatok sajátosságai Számlatükör, számlarend Számviteli bizonylat rendje Leltározási szabályzat Selejtezési szabályzat Értékelési szabályzat Önköltségszámítási szabályzat

5 Házipénztár kezelési szabályzat Az új számviteli törvény hatása a számviteli politika kialakítására Az újrakodifikálás szükségessége, célja, indokai Az új számviteli törvény, hatályba lépése A számviteli törvény néhány módosítása A számviteli politika változásai A számviteli alapelvek változása Vitatható változások a számviteli törvényt, - politikát illeten Összegzés Irodalomjegyzék Melléklet

6 1. Bevezetés Szakdolgozatom témájául a számviteli politika kialakítását, érvényesítését választottam, mindenek eltt azért, mert az új évi C. számviteli törvény felértékelte a számviteli politika, és a kapcsolódó szabályzatok szerepét, jelentségét. Szakdolgozatom els részében a magyar számviteli rendszer kialakulásával, illetve a számviteli rendszerek harmonizációjával foglalkozom tl a magyar számviteli szabályozás folyamatosan változott, fejldött január 1-jétl a várható Európai Uniós csatlakozás következtében egy új törvény lépett hatályba. Ez a törvény az eddigieknél is nagyobb összhangot teremtett a hazai szabályozás és az Európai Uniós számviteli irányelvek között. F cél a nemzeti számviteli standardok kialakítása, mely célt a kormány rendeletben határozott meg. Ezek a standardok jelenleg a törvénybe kerültek be. Ezt követi a számviteli politika általános követelményei, jellemzi. A számviteli politika a számviteli törvény gyakorlati végrehajtásához, megvalósításához szükséges szabályok, eljárások, módszerek összességét tartalmazza. A törvény több területen, témában választási lehetséget kínál. Így a gazdálkodónak a számviteli politikáját az adottságainak, körülményeinek megfelelen kell kialakítania. A számviteli politika és a számviteli alapelvek érvényesítése biztosítja, hogy a vállalkozó össze tudja állítani a vagyoni-, pénzügyi-, jövedelmi helyzetérl a megbízható és valós összképet mutató beszámolót. A számviteli politikának meghatározó, fontos szerepe van a számviteli rend szabályozásában, valamint hozzájárul a vállalkozó eredményre vonatkozó céljainak megvalósításához is. A vállalkozásoknak úgy kell kialakítaniuk a saját számviteli rendszerüket, hogy belle a számviteli törvényben elírt beszámolási kötelezettség teljesíthet legyen, ne csak tükrözze a tényleges vagyoni-, pénzügyi-, jövedelmi helyzetet, illetve a gazdaság eredményét, hanem jelezzen elre, segítse feltárni a gazdaságban rejl problémákat is. A számviteli rendet úgy kell kialakítani, hogy az a könyvvizsgálat és adóellenrzéssel szemben támasztott követelményeknek is megfeleljen. 5

7 Szakdolgozatom központi eleme, az általam látogatott Szigma-Coop Kft. bemutatása után, hogy a törvény által meghatározott számviteli politika követelményeit hogyan alakítják ki, hogyan érvényesítik a Kft-nél. Külön fejezetben elemzem a számviteli politikának a beszámolóhoz való kapcsolatát, a számviteli politika tartalmát, valamint a szervesen kapcsolódó szabályzatok speciális sajátosságait. A ketts könyvvitelt vezet vállalkozásoknak kötelez elkészíteni a számlarendet és a számlarendben foglaltakat alátámasztó bizonylati rendet. További elkészítend szabályzatok: az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata, az eszközök és források értékelési szabályzata, a pénzkezelési szabályzat, az önköltségszámítás rendjére vonatkozó bels szabályzat. Ezen szabályzatokban a feladatokat azért kell rögzíteni, mert azok nélkül a számviteli törvényt a vállalat sajátos körülményeikre tekintettel nem tudnák a számviteli alapelveknek megfelelen és ellenrizhet módon végrehajtani. A számviteli politika a számviteli törvény gyakorlati megvalósulása, kiemelt szerepe van minden vállalkozás életében. Ezért is tartom szakdolgozatom témaválasztását megfelelnek és aktuálisnak. 6

8 2. Számviteli szabályozás 2.1. A magyar számviteli szabály kialakulása Az 1875-ös kereskedelmi törvény XIX. századi magánjogunk legfontosabb jogi alkotása. A törvény szabályozta a kereskedelmi társaságokat, kereskedelmi ügyleteket, valamint a kereskedk jogait és kötelezettségeit. A kereskedelmi társaságok korábbi három neme helyett négy nemét ismeri el, így a közkereseti-, a betéti-, a részvénytársaságot, valamint a szövetkezetet. A törvény egyes részei azonban nem váltak be egészen. Így a szövetkezetekre és biztosításra vonatkozó részek, melyekre nézve a kormány 1894-ben reformjavaslatokat dolgozott ki. A kereskedelmi törvény nagy részét a Polgári Törvénykönyv 1960-ban hatályon kívül léptette, de rendelkezéseinek egy része az els Gazdasági társaságokról szóló törvényig (1988.) hatályban volt. Az 1980-as évtizedben a magyar gazdaság lényeges lépéseket tett a piaci viszonyok megteremtése felé mind az intézményrendszer, a jogszabályi háttér, mind a vállalkozások kialakítása területén. Az évi társasági törvény (GT) a rendszerváltás folyamatának egyik legels és alapvet törvénye volt, még a szocialista piacgazdaság jegyében készült ben elindult a magyar privatizáció folyamata. Az évi XVIII. számviteli törvény 1992-ben lépett hatályba, azóta folyamatosan módosult, fejldött. A évi C. törvény is az évi törvényre és annak módosításaira épül, az alapelvek változtatása nélkül. Mindez azért, hogy a magyar számviteli szabályozás teljes összhangban legyen az európaival. 7

9 2.2. A számviteli rendszerek harmonizációja (az IAS-ek az EU-ban, Magyarországon) A piacok globalizációjának fontos eleme a számviteli követelmények egységesítése, a számviteli standardok összehangolása. A globális számviteli standardok rendszerének létrehozásáért a Nemzetközi Számviteli Standardtestület (IASB, International Accounting Standards Board) a felels. Beszámolók egységesítésével foglalkozik, azáltal, hogy javítja a nemzetközi számviteli standardok és azok értelmezése közötti összhangot, szckíti a választási lehetséget. A standard kifejezés általában olyan szabályozás, amelyet nem feltétlenül jogi kényszerít er, hanem inkább szakmai megfontolások alapján követnek. Azért nem szabványnak fordítják, mert a számviteli elírások kevésbé egyértelmcek, mint például a mcszaki szabvány. A számviteli alapelvek szellemében kell a konkrétan nem szabályozott kérdésekben eljárni. Az Európai Unió területén leghamarabb 2005-tl kell alkalmazni a nemzetközi számviteli standardokat, az IAS-eket (International Accounting Standards). Ezeket azonban meg kell vizsgálni, hogy ne legyenek ellentétesek a számviteli irányelvekben foglaltakkal. Az IAS-ek elfogadása, egységessé tétele az EU-ban nemcsak technikai feladat a szakembereknek, hanem lehetség is arra, hogy a számvitellel kapcsolatos követelményeiket felülvizsgálják. Több felmérés utal arra, hogy az Európai Unió néhány tagállamában kötelez a nemzetközi számviteli standardok alkalmazása, annak ellenére, hogy azokat az európai uniós számviteli irányelvek mellett teljes körcen nem lehet alkalmazni. Ez a ketts követelményrendszer eddig nem okozott problémát. Azonban az IAS-ek beszámolókészítési világstandardokká (IFRS) válása már okozhat konfliktust, a választási lehetségek szckítése miatt. Ha a Bizottság rendelete hatályba lép, és ezeket az IFRS-eket jogszabállyá emeli az EU, akkor a 2004-es tagállammá válásunktól Magyarországon is kötelezvé válnak, fordításuk, értelmezésük elengedhetetlen lesz. 8

10 Magyarországon jelents feladat a nemzeti számviteli standardok kidolgozása. Alapvet kérdések gyakorlati megoldása hiányzik: az akvizícióra vonatkozó céltartalék, a külföldi befektetés értékesítésén jelentkez felhalmozott, halasztott árfolyamkülönbözet kezelése, a pénzügyi eszközök kivezetése, a céltartalék diszkontálása, a korkedvezményes nyugdíj, illetve a végkielégítés miatti kötelezettségen felüli, munkavállalókkal kapcsolatos jóléti kötelezettség számbavétele, a pénzügyi lízingbevételek kezelése a lízingbeadónál, az építési / kivitelezési szerzdések számbavétel, a konszolidációhoz kapcsolódó, illetve az elhatárolt adóveszteség továbbvitelén kívüli halasztott adó elszámolása. A magyar számviteli törvény összhangban van a nemzetközi elírásokkal, ugyanakkor a magyar gyakorlat és annak részletes szabályozása eltér a környez fejlettebb uniós tagállamok gyakorlatától. Az új törvény elírja, hogy meg kell alkotni az IAS-ekre épül nemzeti számviteli standardokat, illetve, hogy a kormány rendeletben határozza meg e standardok létrehozásának és bevezetésének feltételeit. E nemzeti standardok híján jó néhány standardszabály egyelre az európai gyakorlattól eltéren a törvénybe került be. 9

11 3. A számviteli politika általános követelményei 3.1. A számviteli politika kialakításának szükségessége A számviteli politika kialakítását a számvitel törvényi szintc szabályozása teszi lehetvé és egyben szükségessé. A törvényi szintc szabályozás keretjellege több területen döntési lehetséget ad és tág teret biztosít a társaság vezetje részére a megfelel számviteli rendszer kialakítására, mcködtetésére. A beszámoló akkor ad a társaság vagyoni-, pénzügyi-, jövedelmi helyzetérl valós és megbízható képet, ha a számviteli politikában rögzítésre kerülnek a számviteli törvény keretein belül választott eljárási szabályok és értékelési elírások A számviteli politika fogalma A számviteli politika a számviteli törvény elírásainak gyakorlati végrehajtásához szükséges módszerek és eljárások összessége, amely a társaság adottságainak, körülményeinek leginkább megfelel számviteli rendszer kialakítását alapozza meg A számviteli politika célja A számviteli politika célja összefoglalóan az, hogy meghatározza a vállalkozásnál alkalmazott számviteli rendszer szabályait, mcködtetésének rendjét, amely alapján a vállalkozás össze tudja állítani a gazdasági élet szerepli, valamint a tulajdonosok számára a vagyoni-, pénzügyi-, jövedelmi helyzetérl a megbízható és valós képet mutató beszámolót, és amely rendszer egyidejcleg a vezeti döntések számára is a lehet legtöbb információt biztosítja A számviteli politika ajánlott tartalma 10

12 A számviteli politika keretében írásban rögzíteni kell azokat a gazdálkodóra jellemz szabályokat, elírásokat, módszereket, amelyekkel meghatározza, hogy mit tekint a számviteli elszámolás, az értékelés szempontjából lényegesnek, jelentsnek, nem lényegesnek, nem jelentsnek, továbbá meghatározza azt, hogy a törvényben biztosított választási, minsítési lehetségek közül melyeket, milyen feltételek fennállása esetén alkalmaz, az alkalmazott gyakorlatot milyen okok miatt kell megváltoztatni. A számviteli politika keretében a társaság önálló szabályzat formájában elkészíti: a) a számlarendet, b) számviteli bizonylati rendet, c) az eszközök és források leltározási szabályzatát, d) az eszközök és források értékelési szabályzatát, e) az önköltségszámítási szabályzatot, f) a pénzkezelési szabályzatot. A számviteli politika tartalmát tekintve 3 részre lehet bontani: 1. Általános elvek, eljárások, módszerek: - eszközök, források besorolása, - értékcsökkenés módszerei, kisértékc eszközök elszámolása, - felértékelés elszámolása, - értékvesztés meghatározásának, elszámolásának rendje, - árfolyamváltozás elszámolásának módja, - céltartalék képzés rendje, - jelents hiba meghatározása, - fajlagosan kisértékc eszközök meghatározása, - együttesen kisösszegc követelések definiálása, - nem jelents árfolyamveszteség meghatározása, - veszteségelhatárolás kezelése, - számviteli folyamatok rendszeres ellenrzésének rendje, - küls kapcsolatok tartásának módja, 11

13 - számviteli politikáért felelsök köre és feladataik. 2. Könyvvezetéssel kapcsolatos kérdések: - könyvvezetés rendje, 6-7-es számlaosztály, - készletekrl vezetett nyilvántartások, - fkönyvi, analitikus nyilvántartások kapcsolata, zárlat, egyeztetések, - mérlegkészítés idpontjának megválasztása, - fordulónap és mérlegkészítés között elvégzend feladatok, - könyvvezetésért járó felelsség meghatározása. 3. Beszámolóval kapcsolatos kérdések: - választott beszámolási rendszer, - mérleg és eredménykimutatás sémája, - kiegészít melléklet tartalma, felépítése, - beszámoló ellenrzésének módja, - elemzési feladatok meghatározása A számviteli politika közzététele A számviteli politika nyilvános kell, hogy legyen. A számviteli politika nyilvánossága abban fejezdik ki, hogy az új számviteli törvény szerint a vállalkozónak a kiegészít mellékletben be kell mutatnia a vállalkozás számviteli politikája alapvet elemeit és azok változását, a változások eredményre gyakorolt hatását. Az így nyilvánosságra kerül számviteli politika alapján a beszámolót felhasználók képet nyerhetnek a vállalkozásnak a számvitel rendszeréhez való viszonyáról, azon keresztül stratégiai célkitczéseirl A számviteli politika megalkotásának gyakorlati szempontjai 12

14 A számviteli politikát írásba kell foglalni. A vállalkozás nagysága, tevékenységének jellege, a gazdasági események fajtái, gyakorisága jelentsen befolyásolják, hogy milyen mélységc, részletezettségc legyen a számviteli politika. Formáját illeten egyetlen szabályzat, amely magában foglalja a számviteli politikát és a törvényben meghatározott szabályzatokat, de készíthet több részbl álló, külön-külön írásba foglalt szabályzat is. Ezen bels szabályzatok elkészítése során 3 lényeges kérdéskört kell tisztázni: mit és milyen mértékben szabályoznak, ki, milyen fórum fogadja el, hogyan történjen maga a szabályozás. 13

15 4. A számviteli törvény és a számviteli politika közötti összefüggések 4.1. A számviteli politika törvényi szabályozása, az elkészítés lehet4ségei A számviteli politika készítését a számviteli törvény kötelezvé teszi abból a megfontolásból, hogy a törvény nem tartalmaz minden területre részletes szabályokat ezért jellemezzük e tekintetben keret jellegcnek -, továbbá több területen, témában választási lehetséget kínál fel. A vállalkozó feladatává teszi, hogy a számviteli törvény által nem részletezett szabályokat kidolgozza és válasszon a felkínált lehetségek közül. A számviteli politika összeállítása során figyelembe veend követelmények a) A számviteli törvény normatív jellegc elírásai: Minden vállalkozás számára egyformán kötelezek, ezektl eltérni csak a számviteli törvényben meghatározott esetekben és feltételekkel lehet. A törvény legfontosabb normatív jellegc elírásai a törvényben rögzített számviteli alapelvek. A számviteli politikát többek között a számviteli törvényben rögzített alapelvek alapján kell kialakítani, és írásba foglalni. A számviteli alapelvek azok a szabályok, amelyeket a beszámoló készítése, a könyvvezetés során kötelez alkalmazni. Az alapelvek megsértése a számviteli törvény megsértését jelenti az összes jogkövetkezményével együtt. b) A számviteli törvény keret jellegc elírásai: Választási lehetséget kínálnak fel a vállalkozó számára. Ezekben a témákban a vállalkozóknak maguknak kell dönteniük, hogy melyik megoldást alkalmazzák, és ezt a döntést a számviteli politikájukban rögzíteni kell. Az új számviteli törvényben számos ilyen döntési pont van, több mint a korábbiban. c) Más jogszabályok elírásai: 14

16 A számviteli renddel kapcsolatban a számviteli törvény elírásain túl más jogszabályok elírásait is figyelembe kell venni (TÁNYA, ÁFA), így azok figyelembe vételének rendjét, módját a számviteli politikában célszerc szabályozni A számviteli alapelvek érvényesülése a számviteli politika kialakítása során A vállalkozás számviteli politikájának kialakítása során mindenek eltt a számviteli törvényben meghatározott számviteli alapelvekbl kell kiindulni. A számviteli alapelvek egyik lehetséges csoportosítási módja: Általános alapelv: - Vállalkozás folytatásának elve Tartalmi alapelvek: - Teljesség elve - Valódiság elve - Összemérés elve - Óvatosság elve Tartalomra ható kiegészít alapelvek: - Egyedi értékelés elve - Idbeli elhatárolás elve - Tartalom elsdlegessége a formával szemben elve - Lényegesség elve - Költség-haszon összevetésének elve - Bruttó elszámolás elve Formai alapelvek: -Világosság elve - Következetesség elve - Folytonosság elve 15

17 A vállalkozás folytatása elvének megvalósulása kiinduló feltétel a többi alapelv érvényesítésének. A vállalkozás folytatásának elve érvényesülését a számviteli politika kidolgozása során a vagyontárgyak értékelési módjának és eljárásának helyes megválasztásával kell biztosítani. A vállalkozás valódiság elvének érvényesítését a vállalkozás számlarendjének, leltározási szabályzatának, a fkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás egyezségét biztosító ellenrzéseknek meghatározásával tudja biztosítani. Az összemérés elve akkor teljesül, ha a bevételek és költségek, ráfordítások ahhoz az idszakhoz kapcsolódnak, amikor a gazdasági események megtörténtek. Itt kell kapcsolódni a számviteli politika azon feladatához, melyben meg kell határozni a vállalkozásnál a beszámoló készítésének idpontját és a beszámoló készítésének idszakában felmerül (ismertté vált) minden olyan tételt el kell számolni az üzleti évre, amely az adott idszak gazdasági eseményét jelenti. Az óvatosság elve megköveteli, hogy a vállalkozás számviteli politikájában szabályozni kell a céltartalék képzés alkalmazott módszerét, a követend eljárást. A reális eredmény meghatározása a beszámoló készítése során egyaránt szolgálja a tulajdonosok, a befektetk, a hitelezk és az üzleti partnerek érdekeit. A számviteli politika kialakításánál az értékelési mód és eljárás szabályainak meghatározásánál az egyedi értékelés elvének is érvényesülni kell. Ez egyrészt szolgálja a valódiság elvének érvényesülését, másrészt a beszámoló elkészítéséhez összeállított leltáron keresztül az áttekinthetséget és értékelhetséget biztosítja. A gazdasági eseményeket a valóságos tartalmuk szerint kell a számviteli elszámolások során megítélni és elszámolni. Ezt a követelményt a társasági adó törvény is megfogalmazza azzal, hogy a gazdasági esemény célja nem lehet csak az adóelny elérése. Ezt jelenti a tartalom elsdlegessége a formával szemben elv. Az adott vállalkozás számviteli politikájában kell rendelkezni, hogy az adott vállalkozás körülményei között mit tartanak lényegesnek. A lényegesség függ a tétel vagy a tévedés nagyságától, ahogyan azt megítélik. A világosság elve akkor érvényesül, ha a vállalkozás számviteli rendszere áttekinthet, abban egy számviteli szakember nehézségek nélkül eligazodik, az információ a felhasználók számára érthet. 16

18 Következetesség elvének a f célja, hogy az állandóságot megteremtse. Ez azt jelenti, hogy az egymást követ években a kialakított számviteli politikát következetesen alkalmazni kell. Ennek feltétele az ésszercen kialakított számviteli szabályzatok. A folytonosság elve szoros összefüggésben van a következetesség elvével. A vállalkozás számviteli politikájában megfogalmazott szabályok szerint az egymást követ években az eszközök és források értékelése, az eredmény számbavétele általában nem változhat. A Nemzetközi Számviteli Standardok a számviteli törvény alapelvein kívül további követelményeket is megfogalmaznak, melyeket szintén figyelembe kell venni a számviteli politika, valamint a beszámoló készítésénél. Hasznosíthatóság: az információt a felhasználó hasznosan tudja alkalmazni a döntéseihez. Idszerség: az információnak a hírértéke ne avuljon el, a késedelmesen közölt információ elveszítheti hasznosíthatóságát. Semlegesség: az éves beszámolónak tárgyilagosnak kell lennie. Az információ akkor minsül megbízhatónak, ha a felhasználók támaszkodhatnak rá. Helytállóság: a számviteli információknak teljes körcnek, hiánytalannak és komplettnek kell lennie, megfelelen biztosítani kell a felhasználhatóságot. 17

19 5. A Szigma-Coop Kft. rövid bemutatása 5.1. Megalakulása A társaság 1980-ban kezdte meg tevékenységét gazdasági munkaközösségként. Ez a társasági forma 1988-ig mcködött, akkor azonban a megváltozott törvényi, jogszabályi háttér következtében kisszövetkezeti formában folytatta célja megvalósítását március 1-jétl már korlátolt felelsségc társaságként jegyezték be. Ez a forma mind a mai napig fennáll. A Kft-t közel húsz év óta az épületgépészeti kivitelezésben összeszokott, egykor GYÁÉV-es mcszaki és fizikai dolgozók alapították. A Gyr-Sopron Megyei Állami Építipari Vállalat azóta felszámolásra került Szolgáltatásai A társaság ügyvezetje, egyben többségi tulajdonosa, mcszaki irányítói és szerel szakemberei a megfelel szakmai végzettséggel és gyakorlattal rendelkeznek. A Szigma- Coop Kft. átlagosan 60 személyt foglalkoztat. A székhelyen 15 ember szellemi tevékenységi körben, míg a vidéki munkaterületeken szerte az országban további f dolgozik alvállalkozókkal együtt. Rendkívül összeszokott 60 frl van szó, akik feladatuk maximális szinten történ elvégzésére törekednek. A Szigma-Coop Kft. egy épületgépészeti, kivitelez és szolgáltató kft. Megrendelésre, pályázatok alapján a következ szolgáltatásokat végzi el: épületgépészeti fvállalkozó, központi fctés, víz-, gáz-, csatornaszerelés, karbantartás, klíma- és légtechnikai rendszerek tervezése, szerelése, épületgépészeti automatikák szerelése, üzembehelyezése, átalánydíjas karbantartás, szervizszolgálat, sprinkler tczvédelmi rendszerek kivitelezése. 18

20 5.3. Piaci helyzet, értékesítési csatorna A Kft. székhelye Gyr. A piac szempontjából ez igen elnyösnek mondható. Mindenek eltt azért, mert 3 ország találkozásánál fekszik, ami az Európai Uniós csatlakozás következtében elsegítheti a külföldi piacszerzést, terjeszkedést. A társaság az eltelt év alatt jelents munkát végzett, olyan referenciákkal rendelkezik, amely folyamatos piacot biztosít számára. Törekednek nagyobb munkák megszerzésére, melyekkel nagyobb nyereséget is érhetnek el. Jelentsebb munkák: - Budapest Aréna, Budapest - Denso, Székesfehérvár - Zenon, Oroszlány - Duna Plaza, Budapest Üzletpolitika, gazdasági helyzet Tevékenységüket elssorban Gyr- Moson- Sopron megye területén kezdték, 2001-tl azonban kiterjedt az ország egész területére. A vállalat Gyrben a konkurens tevékenységek miatt nehezen tud munkát szerezni, más térségekben több lehetsége van. Megrendelik körébe tartoznak nagy nemzetközi társaságok, vállalatcsoportok, belföldi vállalkozók. Munkát folytat: Budapesten, Székesfehérváron, Oroszlányban, Komáromban, Tatabányán. Megfelel, megbízható tervezéssel próbálják biztosítani: - a folyamatos, állandó munkát, ezzel a munkalehetséget, - a stabil osztalék fizetést, - a társaság finanszírozását saját forrásokon keresztül, - és mindezeken felül a nyereséget. A Szigma-Coop Kft. célja, hogy megbízói számára stabil, korrekt és megbízható partner legyen. 19

21 5.5. Beszállítók, alvállalkozók Az egyes munkaterületekre egyedileg rendeli meg a szükséges anyagokat egy jól bevált szállítói körbl. Az egyes termékek beszerzésénél árajánlat kérése alapján döntenek a szállítóról. A termeléshez szükséges anyagokat belföldrl szerzik be, anyagfelhasználás mintegy 0,5%-a származik közvetlen importból. Legfontosabb szállítók: - Lindab Kft., Biatorbágy - MeGold egyéni cég, Gyr - Mart Szaniter Nagykeresked Kft., Dunakeszi - BSH légtechnikai Kft., Budapest - Airvent légtechnikai Rt., Bp. - Trane (külföldi szállító) Az elvégzend feladatot, munkát nagyobb részben alvállalkozókkal végezteti, ahol a legfontosabb szempont a munka minsége. Kiemelt alvállalkozók: - Hopferwieser Kft., Vác - Total Walter Kft., Bp. - Welltech Rt., Bp. - MC Procold Kft., Bp. - CLH hctés és klímatechnika Kft., Bp Vagyoni-, pénzügyi-, jövedelmi helyzet Szakdolgozatom 2-5. számú melléklete mutatja a Kft es eredménykimutatását és mérlegét, 2002-es várható eredménmykimutatását és várható mérlegét, melyekbl a következ következtetések vonhatók le a 6. számú mellékletben felhasznált mutatók alapján. A társaság 2002-ben is eredményes évet tudhat maga után. Az elz évhez képest ntt a mérleg szerinti eredménye 3%-al, osztalék fizetésre is sor került. 20

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti Oktatásért

Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti Oktatásért Adószám: 18452646-2-06 Statisztikai számjel:18452646-0129-569-06 az Erdészeti Oktatásért 6721 Szeged, József Attila sgt. 26. SZÁMVITELI POLITIKA Eszközök és források értékelési szabályzata Eszközök és

Részletesebben

A gazdasági tevékenység hordozói és szervezési formáik, a számvitel fogalma és feladata

A gazdasági tevékenység hordozói és szervezési formáik, a számvitel fogalma és feladata A gazdasági tevékenység hordozói és szervezési formáik, a számvitel fogalma és feladata Aszámvitel társadalomtudomány, a közgazdaságtudományok egy szakágazata. Fogalmát nem magyarázhatjuk meg néhány gazdasági

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND - 1 - PESTSZENTLİRINC-PESTSZENTIMRE EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND Budapest, 2009-12-01 ügyvezetı igazgató - 2 - TARTALOMJEGYZÉK: I. SZÁMVITELI POLITIKA 1. A számviteli politika

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

I. fejezet Számviteli jog

I. fejezet Számviteli jog Előszó A kedves olvasó a pénzügyi jogi anyagot összefoglaló második kötetet tartja a kezében. A válogatás az első kötethez hasonlóan szubjektív, hiszen a pénzügyi jog egyre bővülő világában a válogatás,

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. I. fejezet Számviteli jog

Minden jog fenntartva 2013. I. fejezet Számviteli jog I. fejezet Számviteli jog Alapvető fogalmak, kérdések - a számvitel fogalma, funkciója - a számviteli alapelvek - a Számviteli törvény szerkezete - az éves beszámoló - a mérleg - az eredménykimutatás -

Részletesebben

REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011.

REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011. REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011. Vállalkozási szakterület Minisztérium által meghatározott tematika alapján kidolgozott tananyag ISBN 978-963-87656-8-0 Budapest 2011 1. Aktuális

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Eves beszámoló 2011. I - üzleti évröl VOLAN. statisztikai számjel. cegjegyzek száma. a vállalkozás megnevezese Körös Volãn Autóbuszközlekedési Zrt.

Eves beszámoló 2011. I - üzleti évröl VOLAN. statisztikai számjel. cegjegyzek száma. a vállalkozás megnevezese Körös Volãn Autóbuszközlekedési Zrt. statisztikai számjel ri cegjegyzek száma a vállalkozás megnevezese Körös Volãn Autóbuszközlekedési Zrt. a váliakozás cime,telefonszáma 5600 Békéscsaba Szarvasi Ut 103. Tel.: 661523-400 Eves beszámoló F

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2012. március 29. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA SZÁMVITELI POLITIKA (a Gazdálkodási szabályzat 1. sz. melléklete) 2012. JÚNIUS 26. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 1. Bevezető rendelkezések...3 2. A Főiskola tevékenységének

Részletesebben

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SZÁMVITELI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2012. december 31. Budapest, 2013. április 04.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2012. december 31. Budapest, 2013. április 04. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2013. április 04. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM. Számviteli Politika 2012.

SEMMELWEIS EGYETEM. Számviteli Politika 2012. SEMMELWEIS EGYETEM Számviteli Politika 2012. Tartalom Bevezetés...3 Fogalmak... 3 1. A számviteli politika célja... 4 2. A számviteli politika kidolgozásának jogszabályi háttere... 4 3. A Számviteli politika

Részletesebben

2012. Éves beszámoló

2012. Éves beszámoló 2 3 5 0 6 0 8 8-3 5 3 0-1 1 4-0 9 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012.12.31. Statisztikai számjel 0 9-1 0-0 0 0 4 8 2 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése Debreceni H szolgáltató Zrt A vállalkozás

Részletesebben

OpenMaps Alapítvány Számviteli politika

OpenMaps Alapítvány Számviteli politika OpenMaps Alapítvány Számviteli politika Elfogadta az Alapítvány Kuratóriuma 2012.06.24-ei ülésén Érvénybe lép: 2012. július 1-én Bevezetés A nemzetközi számviteli elvekkel alapvetően összhangban lévő számviteli

Részletesebben

a 2014. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján

a 2014. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2014. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján Győr, 2015. április 16. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon: 06-96-622

Részletesebben

35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA B U D A P E S T 2010 Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 35/2010. (XII. 18.)

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Számviteli politika Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató 0 I. BEVEZETÉS 1. Az Kutatóközpont bemutatása 1.1.A kutatóközpont jogállása:

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

Számviteli fogalomtár

Számviteli fogalomtár i fogalomtár Adó Adófizetési kötelezettség az üzleti év eredménye után a vállalkozásnak adófizetési kötelezettsége keletkezik. Az adó mértékét a társasági adótörvény határozza meg Adózás előtti eredmény

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

Vállalkozási szakterület

Vállalkozási szakterület Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése Vállalkozási szakterület 2011. Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. Budapest Tartalom Aktuális számviteli kérdések... 5 A számviteli

Részletesebben