Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) Fax: (06-92)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930"

Átírás

1 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) Fax: (06-92) FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Fiskola Pénzügyi és Számviteli Fiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete Könyvtárának online szakdolgozat-archívumából származik. A szerzi és egyéb jogok a dokumentum szerzjét/tulajdonosát illetik. Ha a szerz vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési és felhasználási jogokról, akkor az megkötései felülbírálják az alábbi megjegyzéseket. Ugyancsak a felels azért, hogy ennek a dokumentumnak az elektronikus formában való terjesztése nem sérti mások szerzi jogait. Az archívum üzemelteti fenntartják maguknak azt a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad terjesztésének lehetségét illeten, akkor töröljék azt az online szakdolgozattár állományából. Ez a dokumentum elektronikus formában szabadon másolható, terjeszthet, de csak saját célokra, nem-kereskedelmi jelleg alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelel hivatkozással használható. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerz/tulajdonos engedélyét kell kérni. Ennek a copyright szövegnek a dokumentumban mindig benne kell maradnia. A szakdolgozat szerzje a dokumentumra vonatkozóan az alábbi felhasználási engedély-nyilatkozatot tette: Alulírott, a Budapesti Gazdasági Fiskola Pénzügyi és Számviteli Fiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete végzs hallgatója kijelentem, hogy fent nevezett oktatási intézmény, oktatási és tudományos, non-profit célokra számítógépes hálózaton (pl. interneten) vagy egyéb számítógépes adathordozón közzéteheti az intézménynél benyújtott szakdolgozatomat. Jelen nyilatkozat a hatályos szerzi jogszabályok értelmében nem kizárólagos, idtartamra nem korlátozott felhasználási engedély. A felhasználás, terjesztés a kutatást végz felhasználók számára, magáncélra ideértve a másolatkészítés lehetségét is - történhet úgy, hogy az a felhasználó(k) jövedelemszerzése vagy jövedelemfokozása célját közvetve sem szolgálhatja és nem-kereskedelmi jelleg alkalmazásokhoz is csak változtatások nélkül és a forrásra való megfelel hivatkozással használható. A szerzi és tulajdonosi jogok, valamint az üzleti célú felhasználási lehetségek továbbra is fent nevezett szerzt illetik. Hozzájárulok, hogy azonos feltételekkel a fenti felhasználási, terjesztési jogokat az oktatási intézmény harmadik személyre elssorban az Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtárára ruházhassa át. Kijelentem, hogy nyilatkozatommal csak saját valós jogaimat gyakoroltam, így ez a gesztusom mások jogviszonyát és érdekeit nem csorbítja szakdolgozatommal kapcsolatban.

2 Budapesti Gazdasági Fiskola Pénzügyi és Számviteli Fiskolai Kar A számviteli politika kialakítása és érvényesítése a Szigma-Coop Kft-nél Küls szakmai konzulens Mészáros Miklósné Operatív konzulens Némethné dr. Gergics Márta Horváth Tünde Nappali tagozat Számvitel szak Vállalkozási szakirány 2003.

3 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Számviteli szabályozás A magyar számviteli szabály kialakulása A számviteli rendszerek harmonizációja (az IAS-ek az EU-ban, Magyarországon A számviteli politika általános követelményei A számviteli politika kialakításának szükségessége A számviteli politika fogalma A számviteli politika célja A számviteli politika ajánlott tartalma A számviteli politika közzététele A számviteli politika megalkotásának gyakorlati szempontjai A számviteli törvény és a számviteli politika közötti összefüggések A számviteli politika törvényi szabályozása, az elkészítés lehetségei A számviteli alapelvek érvényesülése a számviteli politika kialakítása során A Szigma-Coop Kft. rövid bemutatása Megalakulása Szolgáltatásai Piaci helyzet, értékesítési csatorna Üzletpolitika, gazdasági helyzet Beszállítók, alvállalkozók Vagyoni-, pénzügyi-, jövedelmi helyzet Alkalmazott számviteli politika a Szigma-Coop Kft-nél A számviteli politika sajátos vonásai a beszámoló készítésénél A beszámoló választott formája

4 A mérleg formája Az eredménykimutatás formája A kiegészít melléklet szerkezete, tartalma A beszámoló készítésének idpontja A beszámolóért való felelsség A beszámoló nyilvánosságra hozatala, letétbehelyezése, közzététele A beszámoló idszakának feladatai A számviteli politika összeállítása A számviteli politikáért való felelsség Eszközök és források minsítése Eszközök értékelése Az eszközök értékcsökkenése, maradványérték Az eszközök értékvesztése, visszaírások, értékhelyesbítés A mérlegben szerepl források értékelése Céltartalék képzése Aktív és passzív idbeli elhatárolások Rendkívüli tételek elszámolása Költségelszámolás módja Árfolyamkülönbözet elszámolása Jelents összegc hiba meghatározása Könyvviteli zárlat A számviteli politikához kapcsolódó szabályzatok sajátosságai Számlatükör, számlarend Számviteli bizonylat rendje Leltározási szabályzat Selejtezési szabályzat Értékelési szabályzat Önköltségszámítási szabályzat

5 Házipénztár kezelési szabályzat Az új számviteli törvény hatása a számviteli politika kialakítására Az újrakodifikálás szükségessége, célja, indokai Az új számviteli törvény, hatályba lépése A számviteli törvény néhány módosítása A számviteli politika változásai A számviteli alapelvek változása Vitatható változások a számviteli törvényt, - politikát illeten Összegzés Irodalomjegyzék Melléklet

6 1. Bevezetés Szakdolgozatom témájául a számviteli politika kialakítását, érvényesítését választottam, mindenek eltt azért, mert az új évi C. számviteli törvény felértékelte a számviteli politika, és a kapcsolódó szabályzatok szerepét, jelentségét. Szakdolgozatom els részében a magyar számviteli rendszer kialakulásával, illetve a számviteli rendszerek harmonizációjával foglalkozom tl a magyar számviteli szabályozás folyamatosan változott, fejldött január 1-jétl a várható Európai Uniós csatlakozás következtében egy új törvény lépett hatályba. Ez a törvény az eddigieknél is nagyobb összhangot teremtett a hazai szabályozás és az Európai Uniós számviteli irányelvek között. F cél a nemzeti számviteli standardok kialakítása, mely célt a kormány rendeletben határozott meg. Ezek a standardok jelenleg a törvénybe kerültek be. Ezt követi a számviteli politika általános követelményei, jellemzi. A számviteli politika a számviteli törvény gyakorlati végrehajtásához, megvalósításához szükséges szabályok, eljárások, módszerek összességét tartalmazza. A törvény több területen, témában választási lehetséget kínál. Így a gazdálkodónak a számviteli politikáját az adottságainak, körülményeinek megfelelen kell kialakítania. A számviteli politika és a számviteli alapelvek érvényesítése biztosítja, hogy a vállalkozó össze tudja állítani a vagyoni-, pénzügyi-, jövedelmi helyzetérl a megbízható és valós összképet mutató beszámolót. A számviteli politikának meghatározó, fontos szerepe van a számviteli rend szabályozásában, valamint hozzájárul a vállalkozó eredményre vonatkozó céljainak megvalósításához is. A vállalkozásoknak úgy kell kialakítaniuk a saját számviteli rendszerüket, hogy belle a számviteli törvényben elírt beszámolási kötelezettség teljesíthet legyen, ne csak tükrözze a tényleges vagyoni-, pénzügyi-, jövedelmi helyzetet, illetve a gazdaság eredményét, hanem jelezzen elre, segítse feltárni a gazdaságban rejl problémákat is. A számviteli rendet úgy kell kialakítani, hogy az a könyvvizsgálat és adóellenrzéssel szemben támasztott követelményeknek is megfeleljen. 5

7 Szakdolgozatom központi eleme, az általam látogatott Szigma-Coop Kft. bemutatása után, hogy a törvény által meghatározott számviteli politika követelményeit hogyan alakítják ki, hogyan érvényesítik a Kft-nél. Külön fejezetben elemzem a számviteli politikának a beszámolóhoz való kapcsolatát, a számviteli politika tartalmát, valamint a szervesen kapcsolódó szabályzatok speciális sajátosságait. A ketts könyvvitelt vezet vállalkozásoknak kötelez elkészíteni a számlarendet és a számlarendben foglaltakat alátámasztó bizonylati rendet. További elkészítend szabályzatok: az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata, az eszközök és források értékelési szabályzata, a pénzkezelési szabályzat, az önköltségszámítás rendjére vonatkozó bels szabályzat. Ezen szabályzatokban a feladatokat azért kell rögzíteni, mert azok nélkül a számviteli törvényt a vállalat sajátos körülményeikre tekintettel nem tudnák a számviteli alapelveknek megfelelen és ellenrizhet módon végrehajtani. A számviteli politika a számviteli törvény gyakorlati megvalósulása, kiemelt szerepe van minden vállalkozás életében. Ezért is tartom szakdolgozatom témaválasztását megfelelnek és aktuálisnak. 6

8 2. Számviteli szabályozás 2.1. A magyar számviteli szabály kialakulása Az 1875-ös kereskedelmi törvény XIX. századi magánjogunk legfontosabb jogi alkotása. A törvény szabályozta a kereskedelmi társaságokat, kereskedelmi ügyleteket, valamint a kereskedk jogait és kötelezettségeit. A kereskedelmi társaságok korábbi három neme helyett négy nemét ismeri el, így a közkereseti-, a betéti-, a részvénytársaságot, valamint a szövetkezetet. A törvény egyes részei azonban nem váltak be egészen. Így a szövetkezetekre és biztosításra vonatkozó részek, melyekre nézve a kormány 1894-ben reformjavaslatokat dolgozott ki. A kereskedelmi törvény nagy részét a Polgári Törvénykönyv 1960-ban hatályon kívül léptette, de rendelkezéseinek egy része az els Gazdasági társaságokról szóló törvényig (1988.) hatályban volt. Az 1980-as évtizedben a magyar gazdaság lényeges lépéseket tett a piaci viszonyok megteremtése felé mind az intézményrendszer, a jogszabályi háttér, mind a vállalkozások kialakítása területén. Az évi társasági törvény (GT) a rendszerváltás folyamatának egyik legels és alapvet törvénye volt, még a szocialista piacgazdaság jegyében készült ben elindult a magyar privatizáció folyamata. Az évi XVIII. számviteli törvény 1992-ben lépett hatályba, azóta folyamatosan módosult, fejldött. A évi C. törvény is az évi törvényre és annak módosításaira épül, az alapelvek változtatása nélkül. Mindez azért, hogy a magyar számviteli szabályozás teljes összhangban legyen az európaival. 7

9 2.2. A számviteli rendszerek harmonizációja (az IAS-ek az EU-ban, Magyarországon) A piacok globalizációjának fontos eleme a számviteli követelmények egységesítése, a számviteli standardok összehangolása. A globális számviteli standardok rendszerének létrehozásáért a Nemzetközi Számviteli Standardtestület (IASB, International Accounting Standards Board) a felels. Beszámolók egységesítésével foglalkozik, azáltal, hogy javítja a nemzetközi számviteli standardok és azok értelmezése közötti összhangot, szckíti a választási lehetséget. A standard kifejezés általában olyan szabályozás, amelyet nem feltétlenül jogi kényszerít er, hanem inkább szakmai megfontolások alapján követnek. Azért nem szabványnak fordítják, mert a számviteli elírások kevésbé egyértelmcek, mint például a mcszaki szabvány. A számviteli alapelvek szellemében kell a konkrétan nem szabályozott kérdésekben eljárni. Az Európai Unió területén leghamarabb 2005-tl kell alkalmazni a nemzetközi számviteli standardokat, az IAS-eket (International Accounting Standards). Ezeket azonban meg kell vizsgálni, hogy ne legyenek ellentétesek a számviteli irányelvekben foglaltakkal. Az IAS-ek elfogadása, egységessé tétele az EU-ban nemcsak technikai feladat a szakembereknek, hanem lehetség is arra, hogy a számvitellel kapcsolatos követelményeiket felülvizsgálják. Több felmérés utal arra, hogy az Európai Unió néhány tagállamában kötelez a nemzetközi számviteli standardok alkalmazása, annak ellenére, hogy azokat az európai uniós számviteli irányelvek mellett teljes körcen nem lehet alkalmazni. Ez a ketts követelményrendszer eddig nem okozott problémát. Azonban az IAS-ek beszámolókészítési világstandardokká (IFRS) válása már okozhat konfliktust, a választási lehetségek szckítése miatt. Ha a Bizottság rendelete hatályba lép, és ezeket az IFRS-eket jogszabállyá emeli az EU, akkor a 2004-es tagállammá válásunktól Magyarországon is kötelezvé válnak, fordításuk, értelmezésük elengedhetetlen lesz. 8

10 Magyarországon jelents feladat a nemzeti számviteli standardok kidolgozása. Alapvet kérdések gyakorlati megoldása hiányzik: az akvizícióra vonatkozó céltartalék, a külföldi befektetés értékesítésén jelentkez felhalmozott, halasztott árfolyamkülönbözet kezelése, a pénzügyi eszközök kivezetése, a céltartalék diszkontálása, a korkedvezményes nyugdíj, illetve a végkielégítés miatti kötelezettségen felüli, munkavállalókkal kapcsolatos jóléti kötelezettség számbavétele, a pénzügyi lízingbevételek kezelése a lízingbeadónál, az építési / kivitelezési szerzdések számbavétel, a konszolidációhoz kapcsolódó, illetve az elhatárolt adóveszteség továbbvitelén kívüli halasztott adó elszámolása. A magyar számviteli törvény összhangban van a nemzetközi elírásokkal, ugyanakkor a magyar gyakorlat és annak részletes szabályozása eltér a környez fejlettebb uniós tagállamok gyakorlatától. Az új törvény elírja, hogy meg kell alkotni az IAS-ekre épül nemzeti számviteli standardokat, illetve, hogy a kormány rendeletben határozza meg e standardok létrehozásának és bevezetésének feltételeit. E nemzeti standardok híján jó néhány standardszabály egyelre az európai gyakorlattól eltéren a törvénybe került be. 9

11 3. A számviteli politika általános követelményei 3.1. A számviteli politika kialakításának szükségessége A számviteli politika kialakítását a számvitel törvényi szintc szabályozása teszi lehetvé és egyben szükségessé. A törvényi szintc szabályozás keretjellege több területen döntési lehetséget ad és tág teret biztosít a társaság vezetje részére a megfelel számviteli rendszer kialakítására, mcködtetésére. A beszámoló akkor ad a társaság vagyoni-, pénzügyi-, jövedelmi helyzetérl valós és megbízható képet, ha a számviteli politikában rögzítésre kerülnek a számviteli törvény keretein belül választott eljárási szabályok és értékelési elírások A számviteli politika fogalma A számviteli politika a számviteli törvény elírásainak gyakorlati végrehajtásához szükséges módszerek és eljárások összessége, amely a társaság adottságainak, körülményeinek leginkább megfelel számviteli rendszer kialakítását alapozza meg A számviteli politika célja A számviteli politika célja összefoglalóan az, hogy meghatározza a vállalkozásnál alkalmazott számviteli rendszer szabályait, mcködtetésének rendjét, amely alapján a vállalkozás össze tudja állítani a gazdasági élet szerepli, valamint a tulajdonosok számára a vagyoni-, pénzügyi-, jövedelmi helyzetérl a megbízható és valós képet mutató beszámolót, és amely rendszer egyidejcleg a vezeti döntések számára is a lehet legtöbb információt biztosítja A számviteli politika ajánlott tartalma 10

12 A számviteli politika keretében írásban rögzíteni kell azokat a gazdálkodóra jellemz szabályokat, elírásokat, módszereket, amelyekkel meghatározza, hogy mit tekint a számviteli elszámolás, az értékelés szempontjából lényegesnek, jelentsnek, nem lényegesnek, nem jelentsnek, továbbá meghatározza azt, hogy a törvényben biztosított választási, minsítési lehetségek közül melyeket, milyen feltételek fennállása esetén alkalmaz, az alkalmazott gyakorlatot milyen okok miatt kell megváltoztatni. A számviteli politika keretében a társaság önálló szabályzat formájában elkészíti: a) a számlarendet, b) számviteli bizonylati rendet, c) az eszközök és források leltározási szabályzatát, d) az eszközök és források értékelési szabályzatát, e) az önköltségszámítási szabályzatot, f) a pénzkezelési szabályzatot. A számviteli politika tartalmát tekintve 3 részre lehet bontani: 1. Általános elvek, eljárások, módszerek: - eszközök, források besorolása, - értékcsökkenés módszerei, kisértékc eszközök elszámolása, - felértékelés elszámolása, - értékvesztés meghatározásának, elszámolásának rendje, - árfolyamváltozás elszámolásának módja, - céltartalék képzés rendje, - jelents hiba meghatározása, - fajlagosan kisértékc eszközök meghatározása, - együttesen kisösszegc követelések definiálása, - nem jelents árfolyamveszteség meghatározása, - veszteségelhatárolás kezelése, - számviteli folyamatok rendszeres ellenrzésének rendje, - küls kapcsolatok tartásának módja, 11

13 - számviteli politikáért felelsök köre és feladataik. 2. Könyvvezetéssel kapcsolatos kérdések: - könyvvezetés rendje, 6-7-es számlaosztály, - készletekrl vezetett nyilvántartások, - fkönyvi, analitikus nyilvántartások kapcsolata, zárlat, egyeztetések, - mérlegkészítés idpontjának megválasztása, - fordulónap és mérlegkészítés között elvégzend feladatok, - könyvvezetésért járó felelsség meghatározása. 3. Beszámolóval kapcsolatos kérdések: - választott beszámolási rendszer, - mérleg és eredménykimutatás sémája, - kiegészít melléklet tartalma, felépítése, - beszámoló ellenrzésének módja, - elemzési feladatok meghatározása A számviteli politika közzététele A számviteli politika nyilvános kell, hogy legyen. A számviteli politika nyilvánossága abban fejezdik ki, hogy az új számviteli törvény szerint a vállalkozónak a kiegészít mellékletben be kell mutatnia a vállalkozás számviteli politikája alapvet elemeit és azok változását, a változások eredményre gyakorolt hatását. Az így nyilvánosságra kerül számviteli politika alapján a beszámolót felhasználók képet nyerhetnek a vállalkozásnak a számvitel rendszeréhez való viszonyáról, azon keresztül stratégiai célkitczéseirl A számviteli politika megalkotásának gyakorlati szempontjai 12

14 A számviteli politikát írásba kell foglalni. A vállalkozás nagysága, tevékenységének jellege, a gazdasági események fajtái, gyakorisága jelentsen befolyásolják, hogy milyen mélységc, részletezettségc legyen a számviteli politika. Formáját illeten egyetlen szabályzat, amely magában foglalja a számviteli politikát és a törvényben meghatározott szabályzatokat, de készíthet több részbl álló, külön-külön írásba foglalt szabályzat is. Ezen bels szabályzatok elkészítése során 3 lényeges kérdéskört kell tisztázni: mit és milyen mértékben szabályoznak, ki, milyen fórum fogadja el, hogyan történjen maga a szabályozás. 13

15 4. A számviteli törvény és a számviteli politika közötti összefüggések 4.1. A számviteli politika törvényi szabályozása, az elkészítés lehet4ségei A számviteli politika készítését a számviteli törvény kötelezvé teszi abból a megfontolásból, hogy a törvény nem tartalmaz minden területre részletes szabályokat ezért jellemezzük e tekintetben keret jellegcnek -, továbbá több területen, témában választási lehetséget kínál fel. A vállalkozó feladatává teszi, hogy a számviteli törvény által nem részletezett szabályokat kidolgozza és válasszon a felkínált lehetségek közül. A számviteli politika összeállítása során figyelembe veend követelmények a) A számviteli törvény normatív jellegc elírásai: Minden vállalkozás számára egyformán kötelezek, ezektl eltérni csak a számviteli törvényben meghatározott esetekben és feltételekkel lehet. A törvény legfontosabb normatív jellegc elírásai a törvényben rögzített számviteli alapelvek. A számviteli politikát többek között a számviteli törvényben rögzített alapelvek alapján kell kialakítani, és írásba foglalni. A számviteli alapelvek azok a szabályok, amelyeket a beszámoló készítése, a könyvvezetés során kötelez alkalmazni. Az alapelvek megsértése a számviteli törvény megsértését jelenti az összes jogkövetkezményével együtt. b) A számviteli törvény keret jellegc elírásai: Választási lehetséget kínálnak fel a vállalkozó számára. Ezekben a témákban a vállalkozóknak maguknak kell dönteniük, hogy melyik megoldást alkalmazzák, és ezt a döntést a számviteli politikájukban rögzíteni kell. Az új számviteli törvényben számos ilyen döntési pont van, több mint a korábbiban. c) Más jogszabályok elírásai: 14

16 A számviteli renddel kapcsolatban a számviteli törvény elírásain túl más jogszabályok elírásait is figyelembe kell venni (TÁNYA, ÁFA), így azok figyelembe vételének rendjét, módját a számviteli politikában célszerc szabályozni A számviteli alapelvek érvényesülése a számviteli politika kialakítása során A vállalkozás számviteli politikájának kialakítása során mindenek eltt a számviteli törvényben meghatározott számviteli alapelvekbl kell kiindulni. A számviteli alapelvek egyik lehetséges csoportosítási módja: Általános alapelv: - Vállalkozás folytatásának elve Tartalmi alapelvek: - Teljesség elve - Valódiság elve - Összemérés elve - Óvatosság elve Tartalomra ható kiegészít alapelvek: - Egyedi értékelés elve - Idbeli elhatárolás elve - Tartalom elsdlegessége a formával szemben elve - Lényegesség elve - Költség-haszon összevetésének elve - Bruttó elszámolás elve Formai alapelvek: -Világosság elve - Következetesség elve - Folytonosság elve 15

17 A vállalkozás folytatása elvének megvalósulása kiinduló feltétel a többi alapelv érvényesítésének. A vállalkozás folytatásának elve érvényesülését a számviteli politika kidolgozása során a vagyontárgyak értékelési módjának és eljárásának helyes megválasztásával kell biztosítani. A vállalkozás valódiság elvének érvényesítését a vállalkozás számlarendjének, leltározási szabályzatának, a fkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás egyezségét biztosító ellenrzéseknek meghatározásával tudja biztosítani. Az összemérés elve akkor teljesül, ha a bevételek és költségek, ráfordítások ahhoz az idszakhoz kapcsolódnak, amikor a gazdasági események megtörténtek. Itt kell kapcsolódni a számviteli politika azon feladatához, melyben meg kell határozni a vállalkozásnál a beszámoló készítésének idpontját és a beszámoló készítésének idszakában felmerül (ismertté vált) minden olyan tételt el kell számolni az üzleti évre, amely az adott idszak gazdasági eseményét jelenti. Az óvatosság elve megköveteli, hogy a vállalkozás számviteli politikájában szabályozni kell a céltartalék képzés alkalmazott módszerét, a követend eljárást. A reális eredmény meghatározása a beszámoló készítése során egyaránt szolgálja a tulajdonosok, a befektetk, a hitelezk és az üzleti partnerek érdekeit. A számviteli politika kialakításánál az értékelési mód és eljárás szabályainak meghatározásánál az egyedi értékelés elvének is érvényesülni kell. Ez egyrészt szolgálja a valódiság elvének érvényesülését, másrészt a beszámoló elkészítéséhez összeállított leltáron keresztül az áttekinthetséget és értékelhetséget biztosítja. A gazdasági eseményeket a valóságos tartalmuk szerint kell a számviteli elszámolások során megítélni és elszámolni. Ezt a követelményt a társasági adó törvény is megfogalmazza azzal, hogy a gazdasági esemény célja nem lehet csak az adóelny elérése. Ezt jelenti a tartalom elsdlegessége a formával szemben elv. Az adott vállalkozás számviteli politikájában kell rendelkezni, hogy az adott vállalkozás körülményei között mit tartanak lényegesnek. A lényegesség függ a tétel vagy a tévedés nagyságától, ahogyan azt megítélik. A világosság elve akkor érvényesül, ha a vállalkozás számviteli rendszere áttekinthet, abban egy számviteli szakember nehézségek nélkül eligazodik, az információ a felhasználók számára érthet. 16

18 Következetesség elvének a f célja, hogy az állandóságot megteremtse. Ez azt jelenti, hogy az egymást követ években a kialakított számviteli politikát következetesen alkalmazni kell. Ennek feltétele az ésszercen kialakított számviteli szabályzatok. A folytonosság elve szoros összefüggésben van a következetesség elvével. A vállalkozás számviteli politikájában megfogalmazott szabályok szerint az egymást követ években az eszközök és források értékelése, az eredmény számbavétele általában nem változhat. A Nemzetközi Számviteli Standardok a számviteli törvény alapelvein kívül további követelményeket is megfogalmaznak, melyeket szintén figyelembe kell venni a számviteli politika, valamint a beszámoló készítésénél. Hasznosíthatóság: az információt a felhasználó hasznosan tudja alkalmazni a döntéseihez. Idszerség: az információnak a hírértéke ne avuljon el, a késedelmesen közölt információ elveszítheti hasznosíthatóságát. Semlegesség: az éves beszámolónak tárgyilagosnak kell lennie. Az információ akkor minsül megbízhatónak, ha a felhasználók támaszkodhatnak rá. Helytállóság: a számviteli információknak teljes körcnek, hiánytalannak és komplettnek kell lennie, megfelelen biztosítani kell a felhasználhatóságot. 17

19 5. A Szigma-Coop Kft. rövid bemutatása 5.1. Megalakulása A társaság 1980-ban kezdte meg tevékenységét gazdasági munkaközösségként. Ez a társasági forma 1988-ig mcködött, akkor azonban a megváltozott törvényi, jogszabályi háttér következtében kisszövetkezeti formában folytatta célja megvalósítását március 1-jétl már korlátolt felelsségc társaságként jegyezték be. Ez a forma mind a mai napig fennáll. A Kft-t közel húsz év óta az épületgépészeti kivitelezésben összeszokott, egykor GYÁÉV-es mcszaki és fizikai dolgozók alapították. A Gyr-Sopron Megyei Állami Építipari Vállalat azóta felszámolásra került Szolgáltatásai A társaság ügyvezetje, egyben többségi tulajdonosa, mcszaki irányítói és szerel szakemberei a megfelel szakmai végzettséggel és gyakorlattal rendelkeznek. A Szigma- Coop Kft. átlagosan 60 személyt foglalkoztat. A székhelyen 15 ember szellemi tevékenységi körben, míg a vidéki munkaterületeken szerte az országban további f dolgozik alvállalkozókkal együtt. Rendkívül összeszokott 60 frl van szó, akik feladatuk maximális szinten történ elvégzésére törekednek. A Szigma-Coop Kft. egy épületgépészeti, kivitelez és szolgáltató kft. Megrendelésre, pályázatok alapján a következ szolgáltatásokat végzi el: épületgépészeti fvállalkozó, központi fctés, víz-, gáz-, csatornaszerelés, karbantartás, klíma- és légtechnikai rendszerek tervezése, szerelése, épületgépészeti automatikák szerelése, üzembehelyezése, átalánydíjas karbantartás, szervizszolgálat, sprinkler tczvédelmi rendszerek kivitelezése. 18

20 5.3. Piaci helyzet, értékesítési csatorna A Kft. székhelye Gyr. A piac szempontjából ez igen elnyösnek mondható. Mindenek eltt azért, mert 3 ország találkozásánál fekszik, ami az Európai Uniós csatlakozás következtében elsegítheti a külföldi piacszerzést, terjeszkedést. A társaság az eltelt év alatt jelents munkát végzett, olyan referenciákkal rendelkezik, amely folyamatos piacot biztosít számára. Törekednek nagyobb munkák megszerzésére, melyekkel nagyobb nyereséget is érhetnek el. Jelentsebb munkák: - Budapest Aréna, Budapest - Denso, Székesfehérvár - Zenon, Oroszlány - Duna Plaza, Budapest Üzletpolitika, gazdasági helyzet Tevékenységüket elssorban Gyr- Moson- Sopron megye területén kezdték, 2001-tl azonban kiterjedt az ország egész területére. A vállalat Gyrben a konkurens tevékenységek miatt nehezen tud munkát szerezni, más térségekben több lehetsége van. Megrendelik körébe tartoznak nagy nemzetközi társaságok, vállalatcsoportok, belföldi vállalkozók. Munkát folytat: Budapesten, Székesfehérváron, Oroszlányban, Komáromban, Tatabányán. Megfelel, megbízható tervezéssel próbálják biztosítani: - a folyamatos, állandó munkát, ezzel a munkalehetséget, - a stabil osztalék fizetést, - a társaság finanszírozását saját forrásokon keresztül, - és mindezeken felül a nyereséget. A Szigma-Coop Kft. célja, hogy megbízói számára stabil, korrekt és megbízható partner legyen. 19

21 5.5. Beszállítók, alvállalkozók Az egyes munkaterületekre egyedileg rendeli meg a szükséges anyagokat egy jól bevált szállítói körbl. Az egyes termékek beszerzésénél árajánlat kérése alapján döntenek a szállítóról. A termeléshez szükséges anyagokat belföldrl szerzik be, anyagfelhasználás mintegy 0,5%-a származik közvetlen importból. Legfontosabb szállítók: - Lindab Kft., Biatorbágy - MeGold egyéni cég, Gyr - Mart Szaniter Nagykeresked Kft., Dunakeszi - BSH légtechnikai Kft., Budapest - Airvent légtechnikai Rt., Bp. - Trane (külföldi szállító) Az elvégzend feladatot, munkát nagyobb részben alvállalkozókkal végezteti, ahol a legfontosabb szempont a munka minsége. Kiemelt alvállalkozók: - Hopferwieser Kft., Vác - Total Walter Kft., Bp. - Welltech Rt., Bp. - MC Procold Kft., Bp. - CLH hctés és klímatechnika Kft., Bp Vagyoni-, pénzügyi-, jövedelmi helyzet Szakdolgozatom 2-5. számú melléklete mutatja a Kft es eredménykimutatását és mérlegét, 2002-es várható eredménmykimutatását és várható mérlegét, melyekbl a következ következtetések vonhatók le a 6. számú mellékletben felhasznált mutatók alapján. A társaság 2002-ben is eredményes évet tudhat maga után. Az elz évhez képest ntt a mérleg szerinti eredménye 3%-al, osztalék fizetésre is sor került. 20

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Számviteli szabályozás

Számviteli szabályozás Dr. Pál Tibor 2012.09.10. Számviteli szabályozás 2. ELŐADÁS SZÁMVITELI ALAPELVEK SZÁMVITELI POLITIKA Számviteli alapelvek Az alapelvek szükségessége A megbízható és valós összkép igénye Számviteli Számvitel

Részletesebben

A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A 2004. ÉVI EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A 2004. ÉVI EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A 2004. ÉVI EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2005. január 31. vállalkozás vezetje (képviselje) 1 BALLA AUDIT KFT. K I E G É S Z Í T M E L L

Részletesebben

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. Adószám: 18490073-1-07 Pk.62.843/1999/2 2011 Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár, 2012. május 02. Készítette: Kántorné Szarka

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31. Adószám: 18617450-1-11 Bírósági bejegyzés száma: PK.65050/2008 Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Kiegészítő melléklet az

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A könyvviteli rendszer működése 52. lecke A KÖNYVVEZETÉS (KÖNYVVITEL)

Részletesebben

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék A zárlat célja Üzleti számvitel XXIII. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 u Általánosan:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei:

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: 1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: A/ bármely cég választhatja, ha két egymást követő üzleti évben, a fordulónapi adatok alapján három mutatóérték közül bármely kettő

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XI. ea. Zárlat és éves beszámoló

Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XI. ea. Zárlat és éves beszámoló MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Számvitel alapjai XI. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 A zárlat célja Általánosan:

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2011. január 02. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Újhelyiné Bukta Mónika Jóváhagyta: Bukta László elnök A számviteli politika

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

SZIKI Gyermekfejleszt Turisztikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft 6781 Domaszék, Tanya 918. 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SZIKI Gyermekfejleszt Turisztikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft 6781 Domaszék, Tanya 918. 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS TARTALOM 1., 2012. évi számviteli beszámoló 2., Kiegészít melléklet 3., 2012. évben kapott támogatások felhasználása 4., 2012. évben közhasznú tevékenység keretében nyújtott

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Szakképz.az Emb. és Áll.kh Alapitvány

Kiegészítő melléklet. Szakképz.az Emb. és Áll.kh Alapitvány A tevékenységét 2010-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége:. A vállalkozás közhasznú alapitványként működik, a törzstőke nagysága 200 ezer Ft. Székhelye: 7100 Szekszárd Rákóczi utca 41. A társaság

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET A TAIKO Hungary Japándob Egyesület 2012. évi egyszerűsített beszámolójához Megyei nyilvántartási szám: 14784 / 2012 Országos nyilvántartásbeli azonosító: 879 / 2012 Budapest,

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz 3.) Sorolja fel a könyvviteli zárlati teendőket! Ismertese a főkönyvi kivonat fogalmát, tartalmát és egyezőségeit! Mutassa be a mérleg és eredményszámlák zárását, a nyitást és a nyitás utáni rendező tételeket!

Részletesebben

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások A bank a konszolidálást könyv szerinti értéken végezte el. A leányvállalatok az éves beszámolók elkészítése

Részletesebben

Számviteli alapfogalmak I.

Számviteli alapfogalmak I. Számviteli alapfogalmak I. 1. A számvitel fogalma: a gazdálkodás (a gazdasági tevékenység) rendszeres, szervezett, számokban kifejezett megfigyelése, mérése, feljegyzése. 2. A számvitel területei: a törvény

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Számviteli politika

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Számviteli politika Kötelező érvényű szabályzat sablonok Számviteli politika Tartalomjegyzék: Általános elvi, eljárási, módszerbeli kérdések 1. A beszámolás rendje 2. A könyvvezetés végrehajtása 3. Módszerek és eljárások

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

Számvitel szabályozása

Számvitel szabályozása Számvitel szabályozása 1. A számvitel szabályozása Magyarországon (Törvények és Kormány rendeletek) előzmények és a jelen a szabályozás váltás (a számviteli tv.) indoka, céljai, jelentősége a tv. hatálya

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

Határozati javaslat melléklete

Határozati javaslat melléklete Határozati javaslat melléklete I. Számviteli beszámoló Általános rész A MUNKÁCSY-TRILÓGIÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY tevékenységét 2001-ben kezdte meg. A közalapítvány célja kulturális tevékenység, a kulturális

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. adószám: 22265434-2-02 Cégjegyzék szám: 02-09-074143 Statisztikai

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet ... (társaság neve)... (adószám) Kiegészítő Melléklet Kelt:... Vállalkozás képviseltére jogosult személy aláírása:... Tartalomjegyzék 1. A Kiegészítő Melléklet célja...4 2. Általános rész...5 Társaság

Részletesebben

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához A JELEN Önsegélyező Pénztár (6722. Szeged, Kölcsey u. 1-3.) - alapításának időpontja: 2004. január 27. - a bírósági bejegyzés

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. március 8. Képviseletre jogosult I. Általános rész A KÖZHASZNÚ

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1022 Budapest, Ribáry u. 10. Adószáma: 18273689-1-41 Statisztikai számjel: 18273689-9499-569-01 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi egyszerűsített beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Számviteli törvény módosítása

Számviteli törvény módosítása Dr. Gróf Gabriella Évközi módosítás: 2012. évi CXLVI. törvény 2012. évi CLXXVIII. törvény Szabályok hatályba lépése 2013. 01, 01., de a rendelkezések jelentős része 2012-re is alkalmazható Mikrogazdálkodói

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Marcali Mentők Közalapítvány 8700 Marcali, Kossuth L. u. 41. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Marcali, 2015. március 26. képviselő A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. I.

Részletesebben

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Készítette: Dr. Király Eszter Gazdasági vezető Budapest, 2013. április Tartalomjegyzék I. A Magyar Úszó Szövetség mint Kiemelten közhasznú egyéb szervezet

Részletesebben

13. A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve. 14. Az időbeli elhatárolás elve

13. A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve. 14. Az időbeli elhatárolás elve Az egyedi értékelés elve sajátos érvényesülésére figyelmet kell szentelni a számviteli törvény végrehajtási rendeletének 31/A. -a szerinti egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések esetében.

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1970-06 Könyvvezetés és beszámolókészítés A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Könyvvezetési

Részletesebben

55 345 01 0010 55 06 Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser 55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser

55 345 01 0010 55 06 Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser 55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Óváros tér 15. Cégjegyzékszám: 12-09-006301 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (10 pont) Egy tárgyi eszközről a következő információkkal rendelkezik: Bruttó érték 15 000 000

Részletesebben

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete 18236741-9001-529-01 Statisztikai számjel 18236741-1-43 Adószám Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete Kiegészítő melléklet a 2013. évi egyszerűsített beszámolóhoz Budapest, 2014. május 25. a Egyesület

Részletesebben

Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület

Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015. 07.03.... a szervezet képviselője 2 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. I. Általános rész A szervezet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2008.01.01.-2008.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2008.01.01.-2008.12.31. Adószám: 18607066-2-11 Cégbíróság: Komárom-Esztergom Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 11-09-012818 Esztergomi Városi Televízió Nonprofit Kft. 2500 Esztergom, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Magyar Credit Management Szövetség 1112 Budapest, Eper utca 33. Adószám: 18208605-1-43 Nyilvántartási száma: 14175 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő mellékletszerkesztő

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Elvégeztem Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát.

Részletesebben

2012. a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért. SOMOS Alapítvány. 1118 Budapest Sasadi út 70. üzleti évrol

2012. a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért. SOMOS Alapítvány. 1118 Budapest Sasadi út 70. üzleti évrol Nyilvántartási szám: 7219 közhasznú alapítvány SOMOS Alapítvány a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért 1118 Budapest Sasadi út 70. Egyszerusített éves beszámoló 2012. üzleti évrol Keltezés: Budapest.

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND 1. A könyvvezetés módja A Szövetség egyszeres könyvvitelre kötelezett. Az egyszeres könyvvitelt keretében a Szövetség a kezelésében, a használatában,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Baglas Néptánc Egyesület 8700 Marcali, Széchenyi u. 3. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Marcali, 2015. június 10. Takács Gábor képviselő A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ 2012. ÉVI

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ 2012. ÉVI 1 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ ISTER-GRANUM KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŐKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS 2012. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Esztergom, 2013. március 23. A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben