(1) Az eljárás megindítása történhet: - kérelemre, illetve - hivatalból. Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze Tamás út 18.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(1) Az eljárás megindítása történhet: - kérelemre, illetve - hivatalból. Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze Tamás út 18."

Átírás

1 Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének 25/2014.(XII.13.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásához (egységes szerkezetben) Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (1) bekezdésében, 25. (3) bekezdés b) pontjában, 26. -ában, 37/A. (3) bekezdésében, 43/B. (1) bekezdésében, 45. (1) bekezdésében, 50. (3) bekezdésében, 62. (2) bekezdésében, 90. (3) bekezdésében, 92. (1) és (2) bekezdésében, 132. (4) bekezdésében (továbbiakban: Szt.) kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIV. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. fejezet A rendelet hatálya 1. (1) Az e rendeletben meghatározott szociális ellátásra való jogosultság az Szt.. 3. (1)-(3) bekezdésében meghatározott, berentei lakóhellyel rendelkező személyekre terjed ki. (2) Az Szt a alapján megállapított az R V. fejezetében meghatározott - szociális ellátások tekintetében az (1) bekezdéstől eltérően a szociális ellátásra jogosultság további feltétele, hogy: a) az ellátást igénylő, valamint azon családtagja aki után az ellátást igényli életvitelszerűen Berentén éljen és b) az aktívkorú nem foglalkoztatott ellátást igénylő és/vagy az aktívkorú nem foglalkoztatott családtagja az R 6. -a szerint teljesítse együttműködési kötelezettségét. Értelmező rendelkezések 2. (1) E rendelet alkalmazásában: életvitelszerű Berentén élésnek minősül, ha a berentei lakás a magánszemély otthona, máshol nincs olyan lakása, amelyet ténylegesen, rendeltetésszerűen használ. (2) Nem tekinthető életvitelszerű ott lakásnak, ha a magánszemély csupán ritkán, alkalomszerűen, az ott lakás látszatának keltése céljából használja az ingatlant, kivéve, ha a magánszemély a) a lakóingatlan fekvésének helyétől eltérő településen dolgozik vagy tanul hétköznaponként, de hétvégén (hivatalos elfoglaltságai leteltével) lakásába visszatér, b) vagy családtagja más településen - nappali tagozaton középfokú vagy felsőfokú tanulmányokat folytat és a tanulmányi kötelezettségeken kívüli időszakban életvitelszerűen Berentén él, c) családfenntartóként lakóhelyétől eltérő településen dolgozik. (3) A (2) bekezdésben foglaltakat az oktatási intézmény vagy a munkáltató által kiállított, 90 napnál nem régebbi okirattal kell igazolni. Eljárási szabályok 3. (1) Az R 1. (2) bekezdése szerinti ellátások esetében az önkormányzati hivatal (továbbiakban: hivatal), a hatáskör gyakorlója számára a kérelem elbírálása előtt köteles környezettanulmányt készíteni, amennyiben hivatalos tudomása szerint vitathatóak a kérelemben vagy a jövedelemnyilatkozatban foglaltak. A kérelmező köteles a környezettanulmány felvételében közreműködni, amennyiben azt megtagadja a kérelmét el kell utasítani. (2) Az R V. fejezete szerinti ellátások megállapításához a hivatal évente legalább egyszer köteles környezettanulmányt készíteni az érintett háztartásokban. (1) Az eljárás megindítása történhet: - kérelemre, illetve - hivatalból. 4. C:\Notebook\berente2006\rendeletek\hatályos\h2014\25_2014_újszociális_gyermekvédelmi_elsőlakástámogatási rendelet_mód_ doc 1

2 A kérelmet az önkormányzat Hivatalában kell előterjeszteni. A kérelmet írásban, formanyomtatványon kell benyújtani, az előírt dokumentumokkal (igazolásokkal, nyilatkozatokkal) együtt. (2) A kérelmező köteles együttműködni az önkormányzati hivatallal a szociális helyzetének feltárásában. Ha arról e rendelet rendelkezik, a kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családja jövedelmi viszonyairól szóló igazolásokat. 5. (1) A szociális ellátások megállapításáról e rendeletben meghatározott kivételekkel a képviselőtestület határozattal dönt. (2) A képviselő-testület az e rendeletben szabályozott szociális ellátásokkal kapcsolatos hatáskörét: - a képviselő-testület Szociális-és Egészségügyi Bizottságára, - a polgármesterre ruházza át. A bizottság és a polgármester a szociális ellátás tárgyában átruházott hatáskörében hozott döntéséről határozatot hoz, melyről a döntést hozó szerv (illetve annak elnöke) negyedévente, a negyedévet követő első testületi ülésen írásban tájékoztatatja a képviselő-testületet. (3) A képviselő-testület a) a Szociális bizottság hatáskörébe rendeli az 1. sz. mellékletben felsorolt b) polgármester hatáskörébe rendeli a 2A. sz. mellékletben felsorolt ellátással kapcsolatos döntést. (4) A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló évi III. törvény 94/A. (1) bekezdés c) pontja alapján hozott intézményvezetői döntésről az intézményvezető a (2) bekezdésben előírt gyakorisággal köteles az intézményvezető a képviselő-testületet tájékoztatni. (5) A határozat ellen elektronikus úton a 13/2005.(VII.07.) ÖR alapján jogorvoslati eljárás nem indítható. 6. (1) Az Szt. 37/A. (1) és (3) bekezdése alapján kötelező együttműködés eljárás helyi szabályai: a) Az Szt. 37/B. (1) bekezdésének b)-c) pontja szerinti személy a rendszeres szociális segély megállapításának, folyósításának feltételeként köteles együttműködni, s erről együttműködési megállapodást kötni a Kazincbarcika székhelyű családsegítő szolgálattal. (2) A beilleszkedést segítő programok típusai az Szt. 37/A. (2) és (3) bekezdésében foglaltak alapján: a) az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra, b) az együttműködő személy számára előírt, az egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülést segítő programban való részvételre. (3) Az együttműködési kötelezettség megszegésének esetei: a) ha a segélyben részesülő személy nem tartja a kapcsolatot az együttműködésre kijelölt szervvel (a kijelölt időpontokban nem keresi fel), b) a nem foglalkoztatott személy számára előírt egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülési programban nem vesz részt, c) az aktív korúak ellátásában részesülő személyes adataiban történő változásról a megállapodásban előírt időn belül nem tájékoztatja az együttműködésre kijelölt szervet, illetve d) nem járul hozzá adatainak nyilvántartásba vételéhez, kezeléséhez illetve felhasználásához. 7. (1) A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra illetve az Szt a alapján megállapított szociális ellátások tekintetében a jogosultság egyéb feltételeként a képviselő-testület a kérelmező vagy jogosult számára, az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház lakókörnyezete rendezettségének biztosítására a) a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 13/2001.(XI.07.) önkormányzati rendelet aiban, az ingatlanok és közterületek tisztántartására a lakóingatlan használójára vonatkozó előírások, b) a lakáson belül higiénikus állapot biztosításához szükséges kötelezettség (különösen: takarítás, mosás, mosogatás, fertőtlenítés, tisztasági meszelés) teljesítését írja elő. C:\Notebook\berente2006\rendeletek\hatályos\h2014\25_2014_újszociális_gyermekvédelmi_elsőlakástámogatási rendelet_mód_ doc 2

3 (2) Amennyiben az (1) bekezdésben foglaltak teljesítéséhez szükséges anyagokat (pl. mosószer, fertőtlenítőszer, mész illetve falfesték) a kérelmező vagy jogosult a család jövedelméből nem tudja megvásárolni, úgy részére az R a alapján természetbeni (a szükséges anyagok biztosításával) rendkívüli segélyt kell nyújtani. 8. Az Szt. 37. (1) bekezdés d) pontjában foglalt egyéb feltételek: Az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján vagy az aktív korúak ellátása juttatás folyósítása alatt a) családjában fiatalkorúak vagy aktív korú munka és jövedelem nélküli személy ellátásáról gondoskodik, b) egészségügyi vagy mentális állapota orvosi igazolás alapján nem teszi lehetővé a közfoglalkoztatás keretében történő alkalmazását. c) a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szerint legalább 30%-os egészségkárosodást állapított meg, d) az előző munkaközvetítés során a foglalkoztatás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat eredményeként alkalmatlannak minősítettek és nincs felülvizsgálat megjelölve önkormányzati segélyre jogosult. 9. Az önkormányzati segély megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell a Munkaügyi Központ által kiadott igazolást arról, hogy a kérelmező együttműködő. A pénzbeli ellátások kifizetése, folyósítása 10. A pénzbeli ellátások kifizetése az R 5. szerint hozott határozat alapján a hivatal Pénzügyi csoportjának a feladata, aki/amely további feladatként: a) az ellátások kifizetéséről pénzügyi nyilvántartást vezet; c) gondoskodik az ellátásokkal összefüggő járulékfizetési, d) pénzügyi elszámolási-és visszaigénylési feladatok végrehajtásáról. A pénzbeli ellátások ellenőrzésének szabályai 11. (1) A rendszeres pénzbeli ellátások jogosultságát évente, egy ízben felül kell vizsgálni. (2) A felülvizsgálat döntésre történő előkészítése a Hivatal feladata. II. fejezet Az Sztv-ben előírt pénzbeni ellátások 12. (módosította a 7/2015.(II.28.) ÖR, hatályos től.) (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az Szt.-ben illetve e rendeletben meghatározott feltételek szerint a következő pénzbeli ellátásokat állapítja meg: (Szt. 25. (3) bekezdés b) pont) a) települési támogatást, b) rendkívüli települési támogatást (a továbbiakban együtt: Szt.-ben előírt pénzbeli ellátások). 13. Lakásfenntartási támogatás (hatályon kívül helyezte a 7/2015.(II.28.) ÖR, hatályos től.) 14. Ápolási díj (hatályon kívül helyezte a 7/2015.(II.28.) ÖR, hatályos től.) C:\Notebook\berente2006\rendeletek\hatályos\h2014\25_2014_újszociális_gyermekvédelmi_elsőlakástámogatási rendelet_mód_ doc 3

4 15. (módosította a 7/2015.(II.28.) ÖR, hatályos től.) Települési támogatás (1) Az alkalmanként megállapított települési támogatás összege esetenként maximum Ft. (2) A támogatás évente 2 alkalommal igényelhető. Az életvitelt veszélyeztető élethelyzet esetén külön kérelem nyújtható be. Az életvitelt veszélyeztető élethelyzet: az igénylő és vele egy háztartásban élők jövedelme nem elégséges a közüzemi díjak, fűtési költségek kifizetésére és az étkezésre, valamint betegség esetén a gyógyszerek megvásárlására. A támogatás természetbeni juttatás formájában is biztosítható (pl.: ingyenes étkezés, tüzifa, gyógyszer, stb. biztosítása). (3) A meghatározott időtartamra (maximum 12 hónapra) megállapított települési támogatás segély összege maximum Ft/hó. (4) Az egyedül élő, 100 %-ban csökkent munkaképességű személy vagy az R 19..-ában megjelölt életkörülmények fennállása esetén megállapítható rendszeres települési támogatás összege Ft/hó, maximum 1 évre. (5) A rendszeres támogatás elsősorban a a) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások (rezsiköltségek, élelmezés, ruházat,stb.) illetve az ehhez kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére, b) 18. életévét betöltött tartós beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére, c) gyógyszerkiadások viseléséhez állapítható meg. (5) A hatáskör gyakorlója számára a hivatal a kérelem elbírálása előtt köteles környezettanulmányt készíteni. A környezettanulmány készítésénél digitális fénykép készítése is szükséges a lakóingatlan környezetéről és kertjéről. A kérelmező köteles a környezettanulmány felvételében közreműködni, amennyiben azt megtagadja a kérelmét el lehet utasítani. Azon kérelmezők esetén, akiknél az elmúlt egy évben fejtetvesség lépett fel, a kérelem beadásához szükséges védőnői igazolás a mentességről. (6) A települési támogatás szociális kölcsön formájában is nyújtható, minimum 5000 Ft/hó, maximum Ft/hó törlesztő részlettel. A kölcsön maximális összege 120 eft/év/háztartás. (7) Azon családok részére ahol közegészségügyi hatóság, a védőnő illetve az önkormányzati intézményvezetőjének jelzése alapján ismételten közegészségügyi probléma (pl. fejtetvesség, stb.) fordul elő, A közegészségügyi probléma fennállásának időszakában csak az annak elhárításához szükséges természetbeni juttatás (pl. irtó, fertőtlenítő szerek, mosó szerek, takarító szerek) adható. (8) A támogatás összegének megállapítása során elsősorban a kérelmező igazolt jövedelmi (egy főre jutó jövedelem) és nyilatkozattal alátámasztott vagyoni helyzetét, valamint a család létfenntartásához, megélhetéséhez szükséges kiadásokat kell figyelembe venni. (9) Az (5) bekezdés b) pontja szerinti ápolási támogatás igénylése esetén a tartósan beteg állapot fennállásáról háziorvosi igazolás és szakvélemény szükséges a 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 5. melléklete szerint. 16. (módosította a 7/2015.(II.28.) ÖR, hatályos től.) Települési egészségügyi támogatás (1) A támogatás igénybevételére jogosult az igénylő ha betegségének költségei életvitelét veszélyeztetik. A veszélyhelyzet akkor áll fent ha az igénylő és a vele egy háztartásban élők jövedelme nem elégséges a gyógyszer költség kifizetése mellett a közüzemi számlák kifizetetésére, valamint az étkezésre. A támogatás csak olyan gyógyszerköltségek kifizetésére lehet igénybe venni, amelyek gyógyszernek minősülnek és hatóanyag azonosság esetén olcsóbbak. (2) Támogatás igényelhető a településen szakrendelést biztosító rehabilitációs szakorvos által javasolt rehabilitációs gyógykezelés igénybevételére. A gyógykezelés tényleges költségeinek a kifizetéséhez. (3) Támogatás igényelhető gyógyászati segédeszköz vásárlására, amely a mindennapi életvitelt segíti. (4) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a tényleges gyógyszerköltséget illetve a Ft/hó összeget. (5) A folyamatosan (egynél több alkalommal) nyújtott pénzbeli támogatás esetében a gyógyszerköltség kifizetése a településen működő gyógyszertárnak az önkormányzat által átutalással történik, a tényleges gyógyszerszámlák kiállítását követően. C:\Notebook\berente2006\rendeletek\hatályos\h2014\25_2014_újszociális_gyermekvédelmi_elsőlakástámogatási rendelet_mód_ doc 4

5 16/A. (beiktatta a 7/2015.(II.28.) ÖR, hatályos től.) Rendkívüli települési támogatás (1) A támogatás igénybevételére jogosult a rendkívüli élethelyzetbe került személy, ha a) családjában levő személy betegsége, haláleset vagy b) természeti katasztrófa (pl. tűzkár, viharkár, stb.) miatt a család létfenntartása átmenetileg veszélybe kerül. (2) A támogatás igénybevételére jogosult az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy, aki a) gyermekei hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorul, vagy b) önhibáján kívüli okból nincs munka- vagy egyéb jövedelme, s számára az önkormányzat sem tud közfoglalkoztatást biztosítani. (3) A rendkívüli települési támogatás maximum Ft vissza nem térítendő támogatásként és maximum Ft kamatmenetes szociális kölcsön formájában nyújtható. (4) A rendkívüli települési támogatás azon személy számára, akinek családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének négyszeresét csak szociális kölcsön formájában nyújtható, s maximális összege Ft. III. fejezet Az Sztv-ben előírt természetbeni ellátások 17. Köztemetés (1) A köztemetés elrendelésénél a Szt ában foglaltak szerint kell eljárni. (2) Köztemetés elrendelésére az (1) bekezdésben foglaltakon túl is van lehetőség, ha a temetésre kötelezett a temetés költségeit vállalni nem tudja. (3) A köztemetés iránti kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és a vele közös háztartásban élők jövedelem és vagyonnyilatkozatát. (4) A polgármester a köztemetés költségeinek visszafizetésére, az eltemettetésre köteles személy részére maximum 12 havi részletfizetési lehetőséget biztosíthat. (5) A képviselő-testület a megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt, így pl. munkanélküliség, tartós-súlyos betegség van a családban, több kiskorú gyermeket nevelnek, az 1 főre jutó jövedelem a családban nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét. (6) A köztemetés elrendelése során tekintettel kell lenni az elhunyt vallására, a temetésével kapcsolatos esetleges nyilatkozatára. 18. Közgyógyellátás (hatályon kívül helyezte a 7/2015.(II.28.) ÖR, hatályos től.) IV. fejezet Az Szt a alapján saját forrás terhére - adható további pénzbeni ellátások 19. Rendkívüli kamatmentes kölcsön (1) Rendkívüli szociális vagy egészségügyi élethelyzetben levő személy illetve családja számára a polgármester az éves kv.-i rendeletben jóváhagyott keret terhére, az önkormányzati segélyre vonatkozó előírások és a (2) bekezdésben foglaltak alapján maximum Ft összegű kamatmentes visszatérítendő támogatást állapíthat meg. A visszatérítendő támogatás törlesztésére 1 évnél hosszabb időtartam nem állapítható meg. (2) Rendkívüli helyzetnek minősül: a) a munkahelyét a kérelem beadását megelőző 1 éven belül önhibáján kívül elvesztette és munkanélküli ellátásban, valamint rendszeres szociális ellátásban már nem részesül, C:\Notebook\berente2006\rendeletek\hatályos\h2014\25_2014_újszociális_gyermekvédelmi_elsőlakástámogatási rendelet_mód_ doc 5

6 b) jövedelme a kérelem beadását megelőző hónapban legalább 20 %-ot elérő mértékben csökkent, c) lakáscélú kölcsönszerződéséből eredő fizetési kötelezettségének törlesztő részlete a kérelem beadását megelőző évben legalább 20%-ot elérő mértékben emelkedett,, d) ha a kérelmező vagy családtagja egészségi állapota indokolja (betegsége következtében gyógyszer illetve gyógykezelési költségei legalább 50 %-al megemelkedtek) és havi gyógyszerköltsége meghaladja havi jövedelmének 20 %-át. e) elemi kár (különösen: vihar, belvízkár, villámcsapás) következtében lakhatása veszélybe került (3) Rendkívüli segélyre az a személy jogosult, akinek a családjában az 1 főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér legkisebb összegének 100 %-át. (4) A rendkívüli segély keret felhasználásáról a polgármester a döntést követő testületi ülésen tájékoztatja a testületet. (5) A rendkívüli támogatás indokolt esetben természetbeni támogatásként illetve közműhátralék törlesztése céljából közvetlenül a szolgáltató részére történő átutalással nyújtható. (6) Egy család számára évente egyszer állapítható meg rendkívüli segély. 20. Temetési támogatás (1) Az önkormányzat temetési támogatást állapít meg annak a közeli hozzátartozónak (Szt. 4. (1) bekezdés d) pont ), továbbá testvér, felnőtt gyermek, unoka kérelmezőnek, aki a meghalt életvitelszerűen Berentén élt - személy eltemettetéséről gondoskodott és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600 %-át. (2) Az önkormányzat képviselőtestülete temetési támogatást állapíthat meg annak a közeli hozzátartozónak (Szt. 4. (1) bekezdés d) pont ), továbbá testvér, felnőtt gyermek, unoka kérelmezőnek, aki a meghalt életvitelszerűen nem Berentén élt - személy eltemettetéséről gondoskodott és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600 %-át. (3) A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség Ft. (4) A támogatás összege Ft. 21. Fűtés támogatás (1) Rendkívüli időjárási körülmények esetén Ft/háztartás/év fűtés támogatást biztosíthat az önkormányzat közüzemi tartozás jóváírás és/vagy pénzbeli juttatás formájában, a családfenntartó (közüzemi díjakat fizető családtag) részére. (2) Az önkormányzat minden év decemberében a családtagok (ideértve az egy háztartásban élő nagyszülő(ke)t, szülő(ke)t, azok élettársát és gyermekeiket) után 16 év alatt Ft/fő, 16 év felett Ft/fő - önkormányzati tartozás jóváírást és/vagy pénzbeli fűtéstámogatást biztosít, a családfenntartó (közüzemi díjakat fizető családtag) részére. A családfenntartó részére járó támogatás összegének meghatározásakor az életvitelszerűen Berentén élő családtagokat és a tárgyév október 30.-i állapot szerinti illetve a 16 éves életkor betöltésénél a tárgyév december 31.-i népességnyilvántartási adatokat kell figyelembe venni. (3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti ellátásra az a személy jogosult, akinek a családjában az 1 főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 800 %- át. (4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti felnőtt családtagok után járó - ellátások 50 %-a az önkormányzat, a) Háztartásonként legfeljebb 1 m3 tüzifa biztosítható. intézménye felé lejárt határidejű tartozással rendelkezők családja, hozzátartozója részére a lejárt határidejű önkormányzattal, intézményével szemben fennálló tartozásának (különösen: a lejárt határidejű szociális, munkáltatói kölcsön, térítési-, étkezési díj, lakbér, gépjárműadó hátralék, hozzátartozó által vállalt intézményi díjhátralék) csökkentésére fordítandó. A támogatás lejárt határidejű tartozás feletti része készpénzben kifizethető, a feltételeknek megfelelő, jövedelemnyilatkozatot kitöltő és a jövedelemigazolásokat leadó családfenntartó részére. (5) A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló hatályos BM rendelet szerinti szociális rászorultság feltételei: b) A BMR szerinti szociális juttatásokban részesülő személyek előnyt élveznek a tűzifa juttatás során. C:\Notebook\berente2006\rendeletek\hatályos\h2014\25_2014_újszociális_gyermekvédelmi_elsőlakástámogatási rendelet_mód_ doc 6

7 c) A BMR alapján folyósított állami támogatásból és az előírt önkormányzati saját erőből juttatott tűzifa támogatás esetén az R (4) bekezdésében foglaltak nem alkalmazhatóak. (6) Az (5) bekezdés szerinti tűzifa/fűtés támogatásról a testület dönt, mely támogatás ellenében a támogatottaktól ellenszolgáltatást nem kér. 22. Háztartások támogatása (1) Az R 33. -ában megfogalmazott jövedelemhatár alatti háztartásban élők után a családfenntartó (közüzemi díjakat fizető családtag) negyedévente, a negyedév első hónapjának 15.-éig Ft/háztartás összegű pénzbeli támogatásra jogosult, amennyiben a háztartásban élőknek az önkormányzat felé nincs lejárt határidejű tartozása. (2) Az önkormányzat, intézménye felé lejárt határidejű tartozással rendelkező családtagok után járó támogatás a családtagok az önkormányzattal és intézményeivel szemben fennálló tartozásainak csökkentésére fordítandó. A támogatás lejárt határidejű tartozás feletti része készpénzben kifizethető, a feltételeknek megfelelő, jövedelemnyilatkozatot kitöltő és a jövedelemigazolásokat leadó családfenntartó részére. (3) Azon családok részére ahol közegészségügyi hatóság, a védőnő illetve az önkormányzati intézményvezetőjének jelzése alapján ismételten közegészségügyi probléma (pl. fejtetvesség, stb.) fordul elő, a támogatás csak természetbeni juttatás (különösen: a közegészségügyi probléma elhárításához szükséges, fertőtlenítőszer, tisztítószer, irtószer) illetve szolgáltatás formájában nyújtható. Azon családok esetében ahol nem megfelelő az együtt működés a közegészségügyi hatósággal és a védőnővel és így a fertőzés veszélye folyamatosan fennáll, a közegészségügyi probléma teljes elhárításig a támogatás felfüggeszthető. (4) Azon családok részére ahol ismételten 6 hónapot meghaladó mértékű - közüzemi díjhátralék fordul elő, a támogatás természetbeni juttatás (előrefizetős közüzemi fogyasztásmérő felszerelés költségeinek átvállalása) formájában is nyújtható. (5) Azon családok részére ahol 2 hónapot meghaladó mértékű közüzemi díjhátralék - fordul elő, a támogatás közvetlenül a közszolgáltató felé kell átutalni. (6) Az (1) bekezdés szerinti támogatás kifizetése illetve folyósításának feltétele, hogy a negyedéves támogatást igénylő az előző negyedév utolsó havi - villany, víz és csatorna valamint gáz - közüzemi számlákat bemutassa az önkormányzati hivatal köztisztviselője részére. 23. Bérlet támogatás (1) Berente Község Önkormányzata havi rendszerességgel egyéb szociális segélyként a berentei lakóhellyel rendelkező, más településen munkát vállaló személyeknek részben vagy egészben megtéríti a helyi és helyközi autóbusz járatok havi bérlet díját, maximum a 25 km es teljes árú bérlet díjáig (2) Aktív korú, munkahellyel rendelkező személy a térítésre akkor jogosult amennyiben a kérelmező munkáltatója hivatalosan igazolja, hogy nem vagy csak részben járul hozzá a dolgozók munkába járási költségeihez. (3) Az (1) bekezdésben foglalt ellátásra az a személy jogosult, akinek családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 700 %- át. 24. Lakossági beruházás támogatása (1) Berente község önkormányzata bruttó 1000 eft visszatérítendő támogatásban részesítheti a berentei ingatlantulajdonnal és berentei lakóhellyel rendelkező állampolgárokat lakáscélú épületük, a lakáshoz tartozó egyéb épület részük, garázsuk és az ingatlan kerítésének felújítási munkáihoz, 10 évenként egy alkalommal. (2) A támogatásra az a személy jogosult, akinek családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 700 %-át. (4) A támogatás iránti kérelmet a Hivatalban az e célra rendszeresített nyomtatványon lehet igényelni. C:\Notebook\berente2006\rendeletek\hatályos\h2014\25_2014_újszociális_gyermekvédelmi_elsőlakástámogatási rendelet_mód_ doc 7

8 (5) A 24.. (1) bekezdése szerinti feltétel alkalmazásától a testület egyedi mérlegelés alapján eltérhet, amennyiben a kérelmező a korábban igénybevett önkormányzati támogatását teljes mértékben visszafizette, illetve azt az új támogatás igénybevételéig visszafizeti. (6) Amennyiben a beruházási támogatásra benyújtott kérelmek összege meghaladja az éves költségvetésben erre a célra elkülönített összeg nagyságát, a kérelmeket a következő évben kell figyelembe venni, a hivatalba érkezésük szerint. 25. (1) A lakossági beruházási támogatás odaítélésének feltételei: a.) A támogatást kérő ingatlan tulajdonosa(i) a felújítási munkákról költségvetést kötelesek becsatolni. b.) A támogatást kérő tulajdonjogát a hivatal a TAKARNET rendszeren keresztül köteles ellenőrizni. c.) Ft támogatási összeg felett az ingatlan tulajdonosa(i) hozzájárulnak a támogatásnak megfelelő összegű jelzálogjog bejegyzéséhez az önkormányzat javára. d.) A visszatérítendő támogatás (továbbiakban: szociális kölcsön) további fedezetéül a polgármester szociális kölcsön szerződést köt a támogatottal, melyben a támogatás visszafizetésének biztosítékaként a jogszabályi előírások keretein belül - egyéb feltételeket (kezes biztosítása, engedményező nyilatkozat a törlesztés fedezetének megteremtésére, stb.) írhat elő. (2) A polgármester köteles a három hónapon túli hátralékosok listáját félévente a képviselő-testület elé terjeszteni. (3) A támogatás maximum 120 hónap alatt kerül visszafizetésre, havi egyenlő Ft/hó törlesztő részletekben, valamint egy utolsó törlesztő részletben az önkormányzat számlájára történő átutalással vagy postai készpénz átutalási megbízással. (4) A kérelmek tárgyév március 31.-ig nyújthatóak be. A határidőn túl benyújtott kérelemre támogatás nem nyújtható. (5) A támogatás felhasználásának ellenőrzése: a) A támogatás felhasználását a hivatal a támogatás folyósítását követő év június 30.-ig köteles ellenőrizni. b) Az ellenőrzés megállapításait a hivatal köteles jegyzőkönyvben rögzíteni, s arról a képviselőtestületet a jegyző útján tájékoztatni. 26. Egyéb pénzbeni ellátások (1) A képviselő-testület pénzbeli szociális ellátásként a havi közműdíj egészének vagy egy részének átvállalásával illetve önkormányzati tartozás jóváírásként támogatást nyújt az alábbi közszolgáltatások esetében: Közszolgáltatási forma: Támogatás mértéke a) kommunális szemétszállítás 100 % b) kábeltévé és internet (szolgáltatótól és programcsomagtól függetlenül) 950 Ft/hó Ft/hó c) víz- és csatornadíj szolgáltatás 1 fős háztartás esetén 3000 Ft/hó 2 vagy több személyes háztartás esetén 6000 Ft/hó d) villamos energia szolgáltatás 1 fős háztartás esetén 2500 Ft/hó 2 vagy több személyes háztartás esetében 5000 Ft/hó e) kéményseprőipari közszolgáltatás 100 % (2) Az önkormányzat a támogatásokat közvetlenül a közüzemi szolgáltatók részére utalja át illetve a nem helyi kábeltévé szolgáltatást igénybevevők esetén a bemutatott számlák alapján negyedévente utólag fizeti ki, a (3) és (5) bekezdésekben foglaltak figyelembevételével. (3) Az (1) bekezdés b) és d) pontjaiban, valamint a (6) bekezdésben meghatározott összegű támogatás az önkormányzat felé lejárt határidejű tartozással rendelkezők családja részére elsősorban a lejárt határidejű önkormányzattal és intézményeivel szemben fennálló tartozásának (pl. kölcsön, térítési, étkezési díj, lakbér, gépjárműadó, stb.) csökkentésére fordítandó. (4) Az (1) bekezdés c) és d) pontjai alapján a szolgáltató részére átutalt támogatás fel nem használt részét (a fogyasztó részére kiszámlázott havi alapdíjon, víz illetve áramdíjon felüli támogatás) a szolgáltató köteles félévenkénti elszámolást követően az önkormányzat részére visszautalni illetve a következő havi támogatás összegébe beszámítani. C:\Notebook\berente2006\rendeletek\hatályos\h2014\25_2014_újszociális_gyermekvédelmi_elsőlakástámogatási rendelet_mód_ doc 8

9 (5) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatást a kérelmet megelőző egy évben közüzemi díj hátralékkal nem rendelkező - közüzemi fogyasztó az R. 4. melléklete szerinti nyomtatványon benyújtott - kérelmére az Önkormányzati Hivatal részben vagy egészben negyedévente utólag, az R 22. -a szerinti Háztartások támogatása juttatás kifizetésével egyidejűleg teljesíti, amennyiben a fogyasztónak nincs díjhátraléka. 27. Az R 21., 22. és 26. -ai alapján járó támogatások megállapítása során egy háztartásnak tekintendőek az összenyitott (pl. a közös főfal elbontása vagy arra nyílászáró beépítése) szomszédos társasházi lakások. 28. Egyéb természetbeni ellátások (1) A képviselő-testület Kazincbarcika Város önkormányzatával kötött megállapodás alapján - természetbeni szociális ellátásként az alábbi egészségmegőrzést segítő illetve kulturális szolgáltatásokat nyújthatja az R 33. -a szerinti szociálisan rászoruló berentei állandó lakosok részére: a) uszodabérlet, b) szauna bérlet, c) szervezett úszásoktatás gyerekek és felnőttek számára, d) babaúszás, rehabilitációs vízi torna e) mozi- és színházbérlet, illetve egyéb közművelődési, sport és kulturális szolgáltatások, f), balatonszepezdi táborozás. (2) Az (1) bekezdés szerinti támogatásokról a rendelkezésre álló keret terhére - a szociális és egészségügyi bizottság dönt. V. fejezet Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 29. (1) Az Önkormányzat a szociálisan rászorulók ellátására - Szent Borbála Idősek Otthona elnevezéssel - integrált személyes gondoskodást nyújtó intézményt működtet. Az integrált intézmény alaptevékenysége keretében ellátja a személyes gondoskodást nyújtó, következő szociális alapszolgáltatásokat: a) szociális illetve kedvezményes étkeztetés, b) házi segítségnyújtás, c) idősek klubja, valamint a szakosított ellátásként: ápolás-gondozást nyújtó idősek otthona. (2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelem az intézményben nyújtandó be. (3) Az ellátásokra vonatkozó jogosultságot évente felül kell vizsgálni és a jogosultsági feltételek megszűnése esetén az ellátást meg kell szüntetni. (4) Az intézményvezető köteles külön eljárás nélkül ellátást nyújtani (Szt. 92. (2) bekezdés c) és d) pont) az Szt a szerinti esetekben. 30. Szociális étkeztetés (1) Az önkormányzat a szociálisan rászoruló (Szt. 62. ) személyek részére biztosítja a legalább napi egyszeri meleg étkezést. (2) Szociálisan rászorult az Szt 62. (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően jövedelmi helyzetétől függetlenül a) az öregségi vagy rokkantnyugdíjas személy, b) az aki a háziorvos vagy szakorvos által igazoltan - egészségi állapota miatt önmaga illetve családja részére nem képes a meleg étkeztetést otthonában biztosítani, (3) Az önkormányzat a házi segítségnyújtás és a nappali ellátást igénybe vevőknek napi 3x étkezést is biztosíthat ha az ellátást igénylők élethelyzete indokolja. C:\Notebook\berente2006\rendeletek\hatályos\h2014\25_2014_újszociális_gyermekvédelmi_elsőlakástámogatási rendelet_mód_ doc 9

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435 Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének /2015.(II...) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 25/2014.(XII.13.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2007/II.20./ számú rendelete a Szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2014.01.25.-től Egységesítve: 2014.01.25.-én Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

(2) Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások : a) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás b) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

(2) Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások : a) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás b) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5 / 2003. (IV.22. ) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szátok község Önkormányzat Képviselő testületének 14 / 2013 (XI.17.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól. Szátok Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) képviselő - testülete (továbbiakban:

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

I. rész. Bevezető rendelkezés

I. rész. Bevezető rendelkezés szocrend04 Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2004. (III. 17.) ÖR. sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-15 Zsadány Község Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 8/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A helyi pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Új szociális rendelet megalkotása. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 25-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi

Részletesebben

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2015.(II. 16.) önkormányzati RENDELETE A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete az egyes szociális ellátásokról Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2015. II. 27.) önkormányzati rendelete

Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2015. II. 27.) önkormányzati rendelete Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Dióskál

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

a szociális ellátásokról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja

a szociális ellátásokról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a szociális ellátásokról Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól

Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Markaz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 1 Pétfürdő nagyközség képviselő-testülete

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 1/2006. (II. 13.) számú rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben a 14/2006. (VI.12.) sz. a 11/2008. (V.19.), a 13/2008.

Részletesebben

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben