(1) Az eljárás megindítása történhet: - kérelemre, illetve - hivatalból. Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze Tamás út 18.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(1) Az eljárás megindítása történhet: - kérelemre, illetve - hivatalból. Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze Tamás út 18."

Átírás

1 Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének 25/2014.(XII.13.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásához (egységes szerkezetben) Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (1) bekezdésében, 25. (3) bekezdés b) pontjában, 26. -ában, 37/A. (3) bekezdésében, 43/B. (1) bekezdésében, 45. (1) bekezdésében, 50. (3) bekezdésében, 62. (2) bekezdésében, 90. (3) bekezdésében, 92. (1) és (2) bekezdésében, 132. (4) bekezdésében (továbbiakban: Szt.) kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIV. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. fejezet A rendelet hatálya 1. (1) Az e rendeletben meghatározott szociális ellátásra való jogosultság az Szt.. 3. (1)-(3) bekezdésében meghatározott, berentei lakóhellyel rendelkező személyekre terjed ki. (2) Az Szt a alapján megállapított az R V. fejezetében meghatározott - szociális ellátások tekintetében az (1) bekezdéstől eltérően a szociális ellátásra jogosultság további feltétele, hogy: a) az ellátást igénylő, valamint azon családtagja aki után az ellátást igényli életvitelszerűen Berentén éljen és b) az aktívkorú nem foglalkoztatott ellátást igénylő és/vagy az aktívkorú nem foglalkoztatott családtagja az R 6. -a szerint teljesítse együttműködési kötelezettségét. Értelmező rendelkezések 2. (1) E rendelet alkalmazásában: életvitelszerű Berentén élésnek minősül, ha a berentei lakás a magánszemély otthona, máshol nincs olyan lakása, amelyet ténylegesen, rendeltetésszerűen használ. (2) Nem tekinthető életvitelszerű ott lakásnak, ha a magánszemély csupán ritkán, alkalomszerűen, az ott lakás látszatának keltése céljából használja az ingatlant, kivéve, ha a magánszemély a) a lakóingatlan fekvésének helyétől eltérő településen dolgozik vagy tanul hétköznaponként, de hétvégén (hivatalos elfoglaltságai leteltével) lakásába visszatér, b) vagy családtagja más településen - nappali tagozaton középfokú vagy felsőfokú tanulmányokat folytat és a tanulmányi kötelezettségeken kívüli időszakban életvitelszerűen Berentén él, c) családfenntartóként lakóhelyétől eltérő településen dolgozik. (3) A (2) bekezdésben foglaltakat az oktatási intézmény vagy a munkáltató által kiállított, 90 napnál nem régebbi okirattal kell igazolni. Eljárási szabályok 3. (1) Az R 1. (2) bekezdése szerinti ellátások esetében az önkormányzati hivatal (továbbiakban: hivatal), a hatáskör gyakorlója számára a kérelem elbírálása előtt köteles környezettanulmányt készíteni, amennyiben hivatalos tudomása szerint vitathatóak a kérelemben vagy a jövedelemnyilatkozatban foglaltak. A kérelmező köteles a környezettanulmány felvételében közreműködni, amennyiben azt megtagadja a kérelmét el kell utasítani. (2) Az R V. fejezete szerinti ellátások megállapításához a hivatal évente legalább egyszer köteles környezettanulmányt készíteni az érintett háztartásokban. (1) Az eljárás megindítása történhet: - kérelemre, illetve - hivatalból. 4. C:\Notebook\berente2006\rendeletek\hatályos\h2014\25_2014_újszociális_gyermekvédelmi_elsőlakástámogatási rendelet_mód_ doc 1

2 A kérelmet az önkormányzat Hivatalában kell előterjeszteni. A kérelmet írásban, formanyomtatványon kell benyújtani, az előírt dokumentumokkal (igazolásokkal, nyilatkozatokkal) együtt. (2) A kérelmező köteles együttműködni az önkormányzati hivatallal a szociális helyzetének feltárásában. Ha arról e rendelet rendelkezik, a kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családja jövedelmi viszonyairól szóló igazolásokat. 5. (1) A szociális ellátások megállapításáról e rendeletben meghatározott kivételekkel a képviselőtestület határozattal dönt. (2) A képviselő-testület az e rendeletben szabályozott szociális ellátásokkal kapcsolatos hatáskörét: - a képviselő-testület Szociális-és Egészségügyi Bizottságára, - a polgármesterre ruházza át. A bizottság és a polgármester a szociális ellátás tárgyában átruházott hatáskörében hozott döntéséről határozatot hoz, melyről a döntést hozó szerv (illetve annak elnöke) negyedévente, a negyedévet követő első testületi ülésen írásban tájékoztatatja a képviselő-testületet. (3) A képviselő-testület a) a Szociális bizottság hatáskörébe rendeli az 1. sz. mellékletben felsorolt b) polgármester hatáskörébe rendeli a 2A. sz. mellékletben felsorolt ellátással kapcsolatos döntést. (4) A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló évi III. törvény 94/A. (1) bekezdés c) pontja alapján hozott intézményvezetői döntésről az intézményvezető a (2) bekezdésben előírt gyakorisággal köteles az intézményvezető a képviselő-testületet tájékoztatni. (5) A határozat ellen elektronikus úton a 13/2005.(VII.07.) ÖR alapján jogorvoslati eljárás nem indítható. 6. (1) Az Szt. 37/A. (1) és (3) bekezdése alapján kötelező együttműködés eljárás helyi szabályai: a) Az Szt. 37/B. (1) bekezdésének b)-c) pontja szerinti személy a rendszeres szociális segély megállapításának, folyósításának feltételeként köteles együttműködni, s erről együttműködési megállapodást kötni a Kazincbarcika székhelyű családsegítő szolgálattal. (2) A beilleszkedést segítő programok típusai az Szt. 37/A. (2) és (3) bekezdésében foglaltak alapján: a) az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra, b) az együttműködő személy számára előírt, az egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülést segítő programban való részvételre. (3) Az együttműködési kötelezettség megszegésének esetei: a) ha a segélyben részesülő személy nem tartja a kapcsolatot az együttműködésre kijelölt szervvel (a kijelölt időpontokban nem keresi fel), b) a nem foglalkoztatott személy számára előírt egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülési programban nem vesz részt, c) az aktív korúak ellátásában részesülő személyes adataiban történő változásról a megállapodásban előírt időn belül nem tájékoztatja az együttműködésre kijelölt szervet, illetve d) nem járul hozzá adatainak nyilvántartásba vételéhez, kezeléséhez illetve felhasználásához. 7. (1) A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra illetve az Szt a alapján megállapított szociális ellátások tekintetében a jogosultság egyéb feltételeként a képviselő-testület a kérelmező vagy jogosult számára, az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház lakókörnyezete rendezettségének biztosítására a) a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 13/2001.(XI.07.) önkormányzati rendelet aiban, az ingatlanok és közterületek tisztántartására a lakóingatlan használójára vonatkozó előírások, b) a lakáson belül higiénikus állapot biztosításához szükséges kötelezettség (különösen: takarítás, mosás, mosogatás, fertőtlenítés, tisztasági meszelés) teljesítését írja elő. C:\Notebook\berente2006\rendeletek\hatályos\h2014\25_2014_újszociális_gyermekvédelmi_elsőlakástámogatási rendelet_mód_ doc 2

3 (2) Amennyiben az (1) bekezdésben foglaltak teljesítéséhez szükséges anyagokat (pl. mosószer, fertőtlenítőszer, mész illetve falfesték) a kérelmező vagy jogosult a család jövedelméből nem tudja megvásárolni, úgy részére az R a alapján természetbeni (a szükséges anyagok biztosításával) rendkívüli segélyt kell nyújtani. 8. Az Szt. 37. (1) bekezdés d) pontjában foglalt egyéb feltételek: Az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján vagy az aktív korúak ellátása juttatás folyósítása alatt a) családjában fiatalkorúak vagy aktív korú munka és jövedelem nélküli személy ellátásáról gondoskodik, b) egészségügyi vagy mentális állapota orvosi igazolás alapján nem teszi lehetővé a közfoglalkoztatás keretében történő alkalmazását. c) a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szerint legalább 30%-os egészségkárosodást állapított meg, d) az előző munkaközvetítés során a foglalkoztatás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat eredményeként alkalmatlannak minősítettek és nincs felülvizsgálat megjelölve önkormányzati segélyre jogosult. 9. Az önkormányzati segély megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell a Munkaügyi Központ által kiadott igazolást arról, hogy a kérelmező együttműködő. A pénzbeli ellátások kifizetése, folyósítása 10. A pénzbeli ellátások kifizetése az R 5. szerint hozott határozat alapján a hivatal Pénzügyi csoportjának a feladata, aki/amely további feladatként: a) az ellátások kifizetéséről pénzügyi nyilvántartást vezet; c) gondoskodik az ellátásokkal összefüggő járulékfizetési, d) pénzügyi elszámolási-és visszaigénylési feladatok végrehajtásáról. A pénzbeli ellátások ellenőrzésének szabályai 11. (1) A rendszeres pénzbeli ellátások jogosultságát évente, egy ízben felül kell vizsgálni. (2) A felülvizsgálat döntésre történő előkészítése a Hivatal feladata. II. fejezet Az Sztv-ben előírt pénzbeni ellátások 12. (módosította a 7/2015.(II.28.) ÖR, hatályos től.) (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az Szt.-ben illetve e rendeletben meghatározott feltételek szerint a következő pénzbeli ellátásokat állapítja meg: (Szt. 25. (3) bekezdés b) pont) a) települési támogatást, b) rendkívüli települési támogatást (a továbbiakban együtt: Szt.-ben előírt pénzbeli ellátások). 13. Lakásfenntartási támogatás (hatályon kívül helyezte a 7/2015.(II.28.) ÖR, hatályos től.) 14. Ápolási díj (hatályon kívül helyezte a 7/2015.(II.28.) ÖR, hatályos től.) C:\Notebook\berente2006\rendeletek\hatályos\h2014\25_2014_újszociális_gyermekvédelmi_elsőlakástámogatási rendelet_mód_ doc 3

4 15. (módosította a 7/2015.(II.28.) ÖR, hatályos től.) Települési támogatás (1) Az alkalmanként megállapított települési támogatás összege esetenként maximum Ft. (2) A támogatás évente 2 alkalommal igényelhető. Az életvitelt veszélyeztető élethelyzet esetén külön kérelem nyújtható be. Az életvitelt veszélyeztető élethelyzet: az igénylő és vele egy háztartásban élők jövedelme nem elégséges a közüzemi díjak, fűtési költségek kifizetésére és az étkezésre, valamint betegség esetén a gyógyszerek megvásárlására. A támogatás természetbeni juttatás formájában is biztosítható (pl.: ingyenes étkezés, tüzifa, gyógyszer, stb. biztosítása). (3) A meghatározott időtartamra (maximum 12 hónapra) megállapított települési támogatás segély összege maximum Ft/hó. (4) Az egyedül élő, 100 %-ban csökkent munkaképességű személy vagy az R 19..-ában megjelölt életkörülmények fennállása esetén megállapítható rendszeres települési támogatás összege Ft/hó, maximum 1 évre. (5) A rendszeres támogatás elsősorban a a) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások (rezsiköltségek, élelmezés, ruházat,stb.) illetve az ehhez kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére, b) 18. életévét betöltött tartós beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére, c) gyógyszerkiadások viseléséhez állapítható meg. (5) A hatáskör gyakorlója számára a hivatal a kérelem elbírálása előtt köteles környezettanulmányt készíteni. A környezettanulmány készítésénél digitális fénykép készítése is szükséges a lakóingatlan környezetéről és kertjéről. A kérelmező köteles a környezettanulmány felvételében közreműködni, amennyiben azt megtagadja a kérelmét el lehet utasítani. Azon kérelmezők esetén, akiknél az elmúlt egy évben fejtetvesség lépett fel, a kérelem beadásához szükséges védőnői igazolás a mentességről. (6) A települési támogatás szociális kölcsön formájában is nyújtható, minimum 5000 Ft/hó, maximum Ft/hó törlesztő részlettel. A kölcsön maximális összege 120 eft/év/háztartás. (7) Azon családok részére ahol közegészségügyi hatóság, a védőnő illetve az önkormányzati intézményvezetőjének jelzése alapján ismételten közegészségügyi probléma (pl. fejtetvesség, stb.) fordul elő, A közegészségügyi probléma fennállásának időszakában csak az annak elhárításához szükséges természetbeni juttatás (pl. irtó, fertőtlenítő szerek, mosó szerek, takarító szerek) adható. (8) A támogatás összegének megállapítása során elsősorban a kérelmező igazolt jövedelmi (egy főre jutó jövedelem) és nyilatkozattal alátámasztott vagyoni helyzetét, valamint a család létfenntartásához, megélhetéséhez szükséges kiadásokat kell figyelembe venni. (9) Az (5) bekezdés b) pontja szerinti ápolási támogatás igénylése esetén a tartósan beteg állapot fennállásáról háziorvosi igazolás és szakvélemény szükséges a 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 5. melléklete szerint. 16. (módosította a 7/2015.(II.28.) ÖR, hatályos től.) Települési egészségügyi támogatás (1) A támogatás igénybevételére jogosult az igénylő ha betegségének költségei életvitelét veszélyeztetik. A veszélyhelyzet akkor áll fent ha az igénylő és a vele egy háztartásban élők jövedelme nem elégséges a gyógyszer költség kifizetése mellett a közüzemi számlák kifizetetésére, valamint az étkezésre. A támogatás csak olyan gyógyszerköltségek kifizetésére lehet igénybe venni, amelyek gyógyszernek minősülnek és hatóanyag azonosság esetén olcsóbbak. (2) Támogatás igényelhető a településen szakrendelést biztosító rehabilitációs szakorvos által javasolt rehabilitációs gyógykezelés igénybevételére. A gyógykezelés tényleges költségeinek a kifizetéséhez. (3) Támogatás igényelhető gyógyászati segédeszköz vásárlására, amely a mindennapi életvitelt segíti. (4) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a tényleges gyógyszerköltséget illetve a Ft/hó összeget. (5) A folyamatosan (egynél több alkalommal) nyújtott pénzbeli támogatás esetében a gyógyszerköltség kifizetése a településen működő gyógyszertárnak az önkormányzat által átutalással történik, a tényleges gyógyszerszámlák kiállítását követően. C:\Notebook\berente2006\rendeletek\hatályos\h2014\25_2014_újszociális_gyermekvédelmi_elsőlakástámogatási rendelet_mód_ doc 4

5 16/A. (beiktatta a 7/2015.(II.28.) ÖR, hatályos től.) Rendkívüli települési támogatás (1) A támogatás igénybevételére jogosult a rendkívüli élethelyzetbe került személy, ha a) családjában levő személy betegsége, haláleset vagy b) természeti katasztrófa (pl. tűzkár, viharkár, stb.) miatt a család létfenntartása átmenetileg veszélybe kerül. (2) A támogatás igénybevételére jogosult az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy, aki a) gyermekei hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorul, vagy b) önhibáján kívüli okból nincs munka- vagy egyéb jövedelme, s számára az önkormányzat sem tud közfoglalkoztatást biztosítani. (3) A rendkívüli települési támogatás maximum Ft vissza nem térítendő támogatásként és maximum Ft kamatmenetes szociális kölcsön formájában nyújtható. (4) A rendkívüli települési támogatás azon személy számára, akinek családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének négyszeresét csak szociális kölcsön formájában nyújtható, s maximális összege Ft. III. fejezet Az Sztv-ben előírt természetbeni ellátások 17. Köztemetés (1) A köztemetés elrendelésénél a Szt ában foglaltak szerint kell eljárni. (2) Köztemetés elrendelésére az (1) bekezdésben foglaltakon túl is van lehetőség, ha a temetésre kötelezett a temetés költségeit vállalni nem tudja. (3) A köztemetés iránti kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és a vele közös háztartásban élők jövedelem és vagyonnyilatkozatát. (4) A polgármester a köztemetés költségeinek visszafizetésére, az eltemettetésre köteles személy részére maximum 12 havi részletfizetési lehetőséget biztosíthat. (5) A képviselő-testület a megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt, így pl. munkanélküliség, tartós-súlyos betegség van a családban, több kiskorú gyermeket nevelnek, az 1 főre jutó jövedelem a családban nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét. (6) A köztemetés elrendelése során tekintettel kell lenni az elhunyt vallására, a temetésével kapcsolatos esetleges nyilatkozatára. 18. Közgyógyellátás (hatályon kívül helyezte a 7/2015.(II.28.) ÖR, hatályos től.) IV. fejezet Az Szt a alapján saját forrás terhére - adható további pénzbeni ellátások 19. Rendkívüli kamatmentes kölcsön (1) Rendkívüli szociális vagy egészségügyi élethelyzetben levő személy illetve családja számára a polgármester az éves kv.-i rendeletben jóváhagyott keret terhére, az önkormányzati segélyre vonatkozó előírások és a (2) bekezdésben foglaltak alapján maximum Ft összegű kamatmentes visszatérítendő támogatást állapíthat meg. A visszatérítendő támogatás törlesztésére 1 évnél hosszabb időtartam nem állapítható meg. (2) Rendkívüli helyzetnek minősül: a) a munkahelyét a kérelem beadását megelőző 1 éven belül önhibáján kívül elvesztette és munkanélküli ellátásban, valamint rendszeres szociális ellátásban már nem részesül, C:\Notebook\berente2006\rendeletek\hatályos\h2014\25_2014_újszociális_gyermekvédelmi_elsőlakástámogatási rendelet_mód_ doc 5

6 b) jövedelme a kérelem beadását megelőző hónapban legalább 20 %-ot elérő mértékben csökkent, c) lakáscélú kölcsönszerződéséből eredő fizetési kötelezettségének törlesztő részlete a kérelem beadását megelőző évben legalább 20%-ot elérő mértékben emelkedett,, d) ha a kérelmező vagy családtagja egészségi állapota indokolja (betegsége következtében gyógyszer illetve gyógykezelési költségei legalább 50 %-al megemelkedtek) és havi gyógyszerköltsége meghaladja havi jövedelmének 20 %-át. e) elemi kár (különösen: vihar, belvízkár, villámcsapás) következtében lakhatása veszélybe került (3) Rendkívüli segélyre az a személy jogosult, akinek a családjában az 1 főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér legkisebb összegének 100 %-át. (4) A rendkívüli segély keret felhasználásáról a polgármester a döntést követő testületi ülésen tájékoztatja a testületet. (5) A rendkívüli támogatás indokolt esetben természetbeni támogatásként illetve közműhátralék törlesztése céljából közvetlenül a szolgáltató részére történő átutalással nyújtható. (6) Egy család számára évente egyszer állapítható meg rendkívüli segély. 20. Temetési támogatás (1) Az önkormányzat temetési támogatást állapít meg annak a közeli hozzátartozónak (Szt. 4. (1) bekezdés d) pont ), továbbá testvér, felnőtt gyermek, unoka kérelmezőnek, aki a meghalt életvitelszerűen Berentén élt - személy eltemettetéséről gondoskodott és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600 %-át. (2) Az önkormányzat képviselőtestülete temetési támogatást állapíthat meg annak a közeli hozzátartozónak (Szt. 4. (1) bekezdés d) pont ), továbbá testvér, felnőtt gyermek, unoka kérelmezőnek, aki a meghalt életvitelszerűen nem Berentén élt - személy eltemettetéséről gondoskodott és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600 %-át. (3) A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség Ft. (4) A támogatás összege Ft. 21. Fűtés támogatás (1) Rendkívüli időjárási körülmények esetén Ft/háztartás/év fűtés támogatást biztosíthat az önkormányzat közüzemi tartozás jóváírás és/vagy pénzbeli juttatás formájában, a családfenntartó (közüzemi díjakat fizető családtag) részére. (2) Az önkormányzat minden év decemberében a családtagok (ideértve az egy háztartásban élő nagyszülő(ke)t, szülő(ke)t, azok élettársát és gyermekeiket) után 16 év alatt Ft/fő, 16 év felett Ft/fő - önkormányzati tartozás jóváírást és/vagy pénzbeli fűtéstámogatást biztosít, a családfenntartó (közüzemi díjakat fizető családtag) részére. A családfenntartó részére járó támogatás összegének meghatározásakor az életvitelszerűen Berentén élő családtagokat és a tárgyév október 30.-i állapot szerinti illetve a 16 éves életkor betöltésénél a tárgyév december 31.-i népességnyilvántartási adatokat kell figyelembe venni. (3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti ellátásra az a személy jogosult, akinek a családjában az 1 főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 800 %- át. (4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti felnőtt családtagok után járó - ellátások 50 %-a az önkormányzat, a) Háztartásonként legfeljebb 1 m3 tüzifa biztosítható. intézménye felé lejárt határidejű tartozással rendelkezők családja, hozzátartozója részére a lejárt határidejű önkormányzattal, intézményével szemben fennálló tartozásának (különösen: a lejárt határidejű szociális, munkáltatói kölcsön, térítési-, étkezési díj, lakbér, gépjárműadó hátralék, hozzátartozó által vállalt intézményi díjhátralék) csökkentésére fordítandó. A támogatás lejárt határidejű tartozás feletti része készpénzben kifizethető, a feltételeknek megfelelő, jövedelemnyilatkozatot kitöltő és a jövedelemigazolásokat leadó családfenntartó részére. (5) A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló hatályos BM rendelet szerinti szociális rászorultság feltételei: b) A BMR szerinti szociális juttatásokban részesülő személyek előnyt élveznek a tűzifa juttatás során. C:\Notebook\berente2006\rendeletek\hatályos\h2014\25_2014_újszociális_gyermekvédelmi_elsőlakástámogatási rendelet_mód_ doc 6

7 c) A BMR alapján folyósított állami támogatásból és az előírt önkormányzati saját erőből juttatott tűzifa támogatás esetén az R (4) bekezdésében foglaltak nem alkalmazhatóak. (6) Az (5) bekezdés szerinti tűzifa/fűtés támogatásról a testület dönt, mely támogatás ellenében a támogatottaktól ellenszolgáltatást nem kér. 22. Háztartások támogatása (1) Az R 33. -ában megfogalmazott jövedelemhatár alatti háztartásban élők után a családfenntartó (közüzemi díjakat fizető családtag) negyedévente, a negyedév első hónapjának 15.-éig Ft/háztartás összegű pénzbeli támogatásra jogosult, amennyiben a háztartásban élőknek az önkormányzat felé nincs lejárt határidejű tartozása. (2) Az önkormányzat, intézménye felé lejárt határidejű tartozással rendelkező családtagok után járó támogatás a családtagok az önkormányzattal és intézményeivel szemben fennálló tartozásainak csökkentésére fordítandó. A támogatás lejárt határidejű tartozás feletti része készpénzben kifizethető, a feltételeknek megfelelő, jövedelemnyilatkozatot kitöltő és a jövedelemigazolásokat leadó családfenntartó részére. (3) Azon családok részére ahol közegészségügyi hatóság, a védőnő illetve az önkormányzati intézményvezetőjének jelzése alapján ismételten közegészségügyi probléma (pl. fejtetvesség, stb.) fordul elő, a támogatás csak természetbeni juttatás (különösen: a közegészségügyi probléma elhárításához szükséges, fertőtlenítőszer, tisztítószer, irtószer) illetve szolgáltatás formájában nyújtható. Azon családok esetében ahol nem megfelelő az együtt működés a közegészségügyi hatósággal és a védőnővel és így a fertőzés veszélye folyamatosan fennáll, a közegészségügyi probléma teljes elhárításig a támogatás felfüggeszthető. (4) Azon családok részére ahol ismételten 6 hónapot meghaladó mértékű - közüzemi díjhátralék fordul elő, a támogatás természetbeni juttatás (előrefizetős közüzemi fogyasztásmérő felszerelés költségeinek átvállalása) formájában is nyújtható. (5) Azon családok részére ahol 2 hónapot meghaladó mértékű közüzemi díjhátralék - fordul elő, a támogatás közvetlenül a közszolgáltató felé kell átutalni. (6) Az (1) bekezdés szerinti támogatás kifizetése illetve folyósításának feltétele, hogy a negyedéves támogatást igénylő az előző negyedév utolsó havi - villany, víz és csatorna valamint gáz - közüzemi számlákat bemutassa az önkormányzati hivatal köztisztviselője részére. 23. Bérlet támogatás (1) Berente Község Önkormányzata havi rendszerességgel egyéb szociális segélyként a berentei lakóhellyel rendelkező, más településen munkát vállaló személyeknek részben vagy egészben megtéríti a helyi és helyközi autóbusz járatok havi bérlet díját, maximum a 25 km es teljes árú bérlet díjáig (2) Aktív korú, munkahellyel rendelkező személy a térítésre akkor jogosult amennyiben a kérelmező munkáltatója hivatalosan igazolja, hogy nem vagy csak részben járul hozzá a dolgozók munkába járási költségeihez. (3) Az (1) bekezdésben foglalt ellátásra az a személy jogosult, akinek családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 700 %- át. 24. Lakossági beruházás támogatása (1) Berente község önkormányzata bruttó 1000 eft visszatérítendő támogatásban részesítheti a berentei ingatlantulajdonnal és berentei lakóhellyel rendelkező állampolgárokat lakáscélú épületük, a lakáshoz tartozó egyéb épület részük, garázsuk és az ingatlan kerítésének felújítási munkáihoz, 10 évenként egy alkalommal. (2) A támogatásra az a személy jogosult, akinek családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 700 %-át. (4) A támogatás iránti kérelmet a Hivatalban az e célra rendszeresített nyomtatványon lehet igényelni. C:\Notebook\berente2006\rendeletek\hatályos\h2014\25_2014_újszociális_gyermekvédelmi_elsőlakástámogatási rendelet_mód_ doc 7

8 (5) A 24.. (1) bekezdése szerinti feltétel alkalmazásától a testület egyedi mérlegelés alapján eltérhet, amennyiben a kérelmező a korábban igénybevett önkormányzati támogatását teljes mértékben visszafizette, illetve azt az új támogatás igénybevételéig visszafizeti. (6) Amennyiben a beruházási támogatásra benyújtott kérelmek összege meghaladja az éves költségvetésben erre a célra elkülönített összeg nagyságát, a kérelmeket a következő évben kell figyelembe venni, a hivatalba érkezésük szerint. 25. (1) A lakossági beruházási támogatás odaítélésének feltételei: a.) A támogatást kérő ingatlan tulajdonosa(i) a felújítási munkákról költségvetést kötelesek becsatolni. b.) A támogatást kérő tulajdonjogát a hivatal a TAKARNET rendszeren keresztül köteles ellenőrizni. c.) Ft támogatási összeg felett az ingatlan tulajdonosa(i) hozzájárulnak a támogatásnak megfelelő összegű jelzálogjog bejegyzéséhez az önkormányzat javára. d.) A visszatérítendő támogatás (továbbiakban: szociális kölcsön) további fedezetéül a polgármester szociális kölcsön szerződést köt a támogatottal, melyben a támogatás visszafizetésének biztosítékaként a jogszabályi előírások keretein belül - egyéb feltételeket (kezes biztosítása, engedményező nyilatkozat a törlesztés fedezetének megteremtésére, stb.) írhat elő. (2) A polgármester köteles a három hónapon túli hátralékosok listáját félévente a képviselő-testület elé terjeszteni. (3) A támogatás maximum 120 hónap alatt kerül visszafizetésre, havi egyenlő Ft/hó törlesztő részletekben, valamint egy utolsó törlesztő részletben az önkormányzat számlájára történő átutalással vagy postai készpénz átutalási megbízással. (4) A kérelmek tárgyév március 31.-ig nyújthatóak be. A határidőn túl benyújtott kérelemre támogatás nem nyújtható. (5) A támogatás felhasználásának ellenőrzése: a) A támogatás felhasználását a hivatal a támogatás folyósítását követő év június 30.-ig köteles ellenőrizni. b) Az ellenőrzés megállapításait a hivatal köteles jegyzőkönyvben rögzíteni, s arról a képviselőtestületet a jegyző útján tájékoztatni. 26. Egyéb pénzbeni ellátások (1) A képviselő-testület pénzbeli szociális ellátásként a havi közműdíj egészének vagy egy részének átvállalásával illetve önkormányzati tartozás jóváírásként támogatást nyújt az alábbi közszolgáltatások esetében: Közszolgáltatási forma: Támogatás mértéke a) kommunális szemétszállítás 100 % b) kábeltévé és internet (szolgáltatótól és programcsomagtól függetlenül) 950 Ft/hó Ft/hó c) víz- és csatornadíj szolgáltatás 1 fős háztartás esetén 3000 Ft/hó 2 vagy több személyes háztartás esetén 6000 Ft/hó d) villamos energia szolgáltatás 1 fős háztartás esetén 2500 Ft/hó 2 vagy több személyes háztartás esetében 5000 Ft/hó e) kéményseprőipari közszolgáltatás 100 % (2) Az önkormányzat a támogatásokat közvetlenül a közüzemi szolgáltatók részére utalja át illetve a nem helyi kábeltévé szolgáltatást igénybevevők esetén a bemutatott számlák alapján negyedévente utólag fizeti ki, a (3) és (5) bekezdésekben foglaltak figyelembevételével. (3) Az (1) bekezdés b) és d) pontjaiban, valamint a (6) bekezdésben meghatározott összegű támogatás az önkormányzat felé lejárt határidejű tartozással rendelkezők családja részére elsősorban a lejárt határidejű önkormányzattal és intézményeivel szemben fennálló tartozásának (pl. kölcsön, térítési, étkezési díj, lakbér, gépjárműadó, stb.) csökkentésére fordítandó. (4) Az (1) bekezdés c) és d) pontjai alapján a szolgáltató részére átutalt támogatás fel nem használt részét (a fogyasztó részére kiszámlázott havi alapdíjon, víz illetve áramdíjon felüli támogatás) a szolgáltató köteles félévenkénti elszámolást követően az önkormányzat részére visszautalni illetve a következő havi támogatás összegébe beszámítani. C:\Notebook\berente2006\rendeletek\hatályos\h2014\25_2014_újszociális_gyermekvédelmi_elsőlakástámogatási rendelet_mód_ doc 8

9 (5) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatást a kérelmet megelőző egy évben közüzemi díj hátralékkal nem rendelkező - közüzemi fogyasztó az R. 4. melléklete szerinti nyomtatványon benyújtott - kérelmére az Önkormányzati Hivatal részben vagy egészben negyedévente utólag, az R 22. -a szerinti Háztartások támogatása juttatás kifizetésével egyidejűleg teljesíti, amennyiben a fogyasztónak nincs díjhátraléka. 27. Az R 21., 22. és 26. -ai alapján járó támogatások megállapítása során egy háztartásnak tekintendőek az összenyitott (pl. a közös főfal elbontása vagy arra nyílászáró beépítése) szomszédos társasházi lakások. 28. Egyéb természetbeni ellátások (1) A képviselő-testület Kazincbarcika Város önkormányzatával kötött megállapodás alapján - természetbeni szociális ellátásként az alábbi egészségmegőrzést segítő illetve kulturális szolgáltatásokat nyújthatja az R 33. -a szerinti szociálisan rászoruló berentei állandó lakosok részére: a) uszodabérlet, b) szauna bérlet, c) szervezett úszásoktatás gyerekek és felnőttek számára, d) babaúszás, rehabilitációs vízi torna e) mozi- és színházbérlet, illetve egyéb közművelődési, sport és kulturális szolgáltatások, f), balatonszepezdi táborozás. (2) Az (1) bekezdés szerinti támogatásokról a rendelkezésre álló keret terhére - a szociális és egészségügyi bizottság dönt. V. fejezet Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 29. (1) Az Önkormányzat a szociálisan rászorulók ellátására - Szent Borbála Idősek Otthona elnevezéssel - integrált személyes gondoskodást nyújtó intézményt működtet. Az integrált intézmény alaptevékenysége keretében ellátja a személyes gondoskodást nyújtó, következő szociális alapszolgáltatásokat: a) szociális illetve kedvezményes étkeztetés, b) házi segítségnyújtás, c) idősek klubja, valamint a szakosított ellátásként: ápolás-gondozást nyújtó idősek otthona. (2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelem az intézményben nyújtandó be. (3) Az ellátásokra vonatkozó jogosultságot évente felül kell vizsgálni és a jogosultsági feltételek megszűnése esetén az ellátást meg kell szüntetni. (4) Az intézményvezető köteles külön eljárás nélkül ellátást nyújtani (Szt. 92. (2) bekezdés c) és d) pont) az Szt a szerinti esetekben. 30. Szociális étkeztetés (1) Az önkormányzat a szociálisan rászoruló (Szt. 62. ) személyek részére biztosítja a legalább napi egyszeri meleg étkezést. (2) Szociálisan rászorult az Szt 62. (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően jövedelmi helyzetétől függetlenül a) az öregségi vagy rokkantnyugdíjas személy, b) az aki a háziorvos vagy szakorvos által igazoltan - egészségi állapota miatt önmaga illetve családja részére nem képes a meleg étkeztetést otthonában biztosítani, (3) Az önkormányzat a házi segítségnyújtás és a nappali ellátást igénybe vevőknek napi 3x étkezést is biztosíthat ha az ellátást igénylők élethelyzete indokolja. C:\Notebook\berente2006\rendeletek\hatályos\h2014\25_2014_újszociális_gyermekvédelmi_elsőlakástámogatási rendelet_mód_ doc 9

10 (4) Az ellátásra jogosultságot - a (2) bekezdésben foglaltak alapján - az intézményvezető állapítja meg, s határozza meg az ellátottak által fizetendő személyi térítési díjat az R 3. számú mellékletében foglaltak szerint. (5) Az ebédet a jogosult, vagy családtagja viheti el a Szent Borbála Idősek Otthona konyhájáról. (6) Amennyiben a rászoruló egészségi állapota - melyet a háziorvosi igazolással bizonyítani kell indokolja, az ebédet az intézmény ingyenesen szállítja a jogosult lakására. 31. Ingyenes illetve kedvezményes étkeztetés (1) A szociális bizottság rendkívüli szociális vagy egészségügyi élethelyzetben levő 18. életévét betöltött személy számára, a hivatal által készített környezettanulmány figyelembevételével jogosult napi egyszeri kedvezményes vagy ingyenes étkezés megállapítására. (2) Ingyenes étkezésre jogosult az igénylő, amennyiben családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 75 %-át. (3) Az (1) bekezdés alkalmazása szempontjából rendkívüli szociális élethelyzet különösen: - ha mindkét szülő munkanélküli, - egyedülálló munkanélküli szülő, kiskorú gyermekkel, - legalább három gyermeket nevelő szülő. (4) Az (1) bekezdés alkalmazása szempontjából rendkívüli egészségügyi élethelyzet különösen: - rokkantnyugdíjas szülő, legalább 67 %-os munkaképesség csökkenéssel, - súlyos mozgáskorlátozott családtag - egy családtag egy hónapon túli kórházi gyógykezelése, - ha a családtagok együttes rendszeres gyógyszerköltsége meghaladja az összjövedelem 25 %-át) (5) Kedvezményes étkezésre jogosultság állapítható meg az igénylő részére, amennyiben családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 200 %-át és arra az intézmény szabad kapacitása lehetőséget nyújt. (6) A kedvezményes étkezésre jogosultak által fizetendő személyi térítési díjat az R. 3. melléklete tartalmazza. (7) Az ingyenes és kedvezményes étkezési jogosultság megállapítását a testület a SZEB hatáskörébe utalja. 32. Kedvezményes étkeztetésre vonatkozó közös szabályok (1) Az étkeztetésből újabb jövedelem vizsgálatot és előzetes írásbeli felszólítást követő 8. naptól kizárható az egy havi díjhátralékkal rendelkező személy. (2) A legalább egyhavi díjhátralékot az intézményvezető köteles az önkormányzati hivatal pénzügyi osztályának írásban, negyedévente, a tárgyidőszak utolsó napjáig jelezni. Házi segítségnyújtás 33. (1) A házi segítségnyújtást az arra igazoltan rászorulók számára - a Szent Borbála Idősek Otthona integrált személyes gondoskodást nyújtó intézmény biztosítja az Szt ában foglaltak alapján. (2) Az ellátásra jogosultságot gondozási szükséglet alapján az intézményvezető állapítja meg, s határozza meg az ellátottak által fizetendő személyi térítési díjat az R 3. számú mellékletében foglaltak szerint. (3) Az ellátást az esetben kell biztosítani, amennyiben erre az intézmény szabad kapacitása lehetőséget nyújt. Nappali ellátás 34. (1) Az integrált intézmény a helyi lakosok részére nappali ellátás keretében Idősek klubját működtet, mely keretében a) saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, b) étkezésre, c) társas kapcsolatokra, C:\Notebook\berente2006\rendeletek\hatályos\h2014\25_2014_újszociális_gyermekvédelmi_elsőlakástámogatási rendelet_mód_ doc10

11 d) tagjai részére szabadidős programot szervez, e) mentális gondozást biztosít az ellátottak részére, f) segíti őket az ügyintézésben, valamint alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére (2) Az ellátásra jogosultságot az intézményvezető állapítja meg, s határozza meg az ellátottak által fizetendő személyi térítési díjat az R 3. számú mellékletében foglaltak szerint. (3) Az ellátásra jogosultságot kérelemre az intézményvezető állapítja meg (Szt. 94/A. (1) bekezdés). (4) Az ellátást az esetben kell biztosítani, amennyiben erre az intézmény szabad kapacitása lehetőséget nyújt. 35. Szakosított ellátás (1) Az integrált intézmény szakosított ellátás keretében az arra rászorultak számára - teljes körű, bentlakásos idős otthoni ellátást biztosít az Szt /A. -aiban foglaltak szerint. (2) Az Szt. 90. (3) bekezdésére tekintettel a szakosított ellátás igénylése során a jogszabályban előírt feltételeknek megfelelő - berentei lakosok előnyt élveznek a férőhelyek betöltésekor. (3) Az ellátásra jogosultságot az intézményvezető állapítja meg, s határozza meg az ellátottak által fizetendő személyi térítési díjat az R 3. számú mellékletében foglaltak szerint. (4) Az idősek otthonában a gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el. (5)Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható. (6) A bentlakásos ellátásban részesülők részére az intézményvezető jogosult a gyógyászati segédeszközök személyi térítési díjának szociális támogatás keretében történő átvállalására, az intézmény e célra jóváhagyott éves kv.-i előirányzata terhére. Egyéb előírások 36. (1) E rendeletben, az Szt a alapján megállapított szociális ellátások tekintetében amennyiben az egyes ellátási formáknál alacsonyabb jövedelemhatár nem került megállapításra az ellátásra az a személy (R. 1. (2) bekezdés) jogosult, akinek családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének húszszorosát (2) A rászorultságról (jövedelmi helyzetéről) az ellátást igénybevevő köteles írásban nyilatkozni. (3) Az e rendeletben megállapított nem rendszeresen nyújtott - ellátások tekintetében a képviselőtestület rendkívüli szociális vagy egészségügyi élethelyzetben levő személy számára egyedi testületi határozattal jogosult magasabb összegű szociális támogatás megállapítására is, saját költségvetésének (bevételeinek) terhére. VI. fejezet Gyermekvédelmi ellátások 37. A község óvodájában járó, valamint a község általános iskolájába járó gyermekek étkeztetése térítésmentes. 38. Tanulmányi és tanszer támogatás (1) Az önkormányzat a berentei lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen Berentén élő általános iskolai, közép- és szakiskolai, valamint felsőoktatási intézményben tanuló diákok, továbbá felsőfokú képzésben részt vevő személy részére az alábbi tanulmányi illetve tanév kezdési támogatást biztosítja: természetben: a) a berentei általános iskola alsó-felső tagozatos tanulói részére az iskola által meghatározott tankönyveket és kezdő füzetcsomagot, C:\Notebook\berente2006\rendeletek\hatályos\h2014\25_2014_újszociális_gyermekvédelmi_elsőlakástámogatási rendelet_mód_ doc11

12 készpénzben: b) más település általános iskolájába járó berentei tanulók részére az iskola által meghatározott tankönyvek iskola által igazolt és a szülő által kifizetett összegét, valamint a berentei iskola által meghatározott kezdő füzetcsomag értének megfelelő összeget, c) közép- és szakiskola nappali tagozatos tanulói részére évi Ft, továbbá füzetcsomagra Ft, valamint az iskola által meghatározott és igazolt a szülő által kifizetett - tankönyv költsége d) közép- és szakiskola levelező tagozatos tanulói részére évi Ft, továbbá füzetcsomagra Ft, valamint az iskola által meghatározott és igazolt a szülő által kifizetett - tankönyv költsége e) felsőfokú OKJ-s szakképesítést adó tanfolyam nappali tagozatos hallgatói részére évi Ft, f) felsőfokú OKJ-s szakképesítést adó tanfolyam levelező tagozatos hallgatói részére évi Ft. g) főiskola, egyetem nappali tagozatos hallgatói részére félévente Ft, melyet szeptember és február hónapban kell folyósítani. h) főiskola, egyetem levelező tagozatos hallgatói részére évi Ft. (2) Az (1) bekezdés szerinti támogatást - a feltételeknek megfelelő személyek részére, - iskolalátogatási igazolás és - a tanköteles kor feletti személyek esetén (kivéve a főiskolai, egyetemi nappali szakos képzésben résztvevők) az előző évi iskola bizonyítvány fénymásolata, - az OKJ-s képzésben résztvevők esetén a tanfolyami díj befizetésének igazolása ellenében a polgármester állapítja meg. (3) Az önhibájukból évismétlők (pl. igazolatlan hiányzás, vizsgától való igazolatlan távolmaradás, stb.) az (1) bekezdésben foglalt támogatásra nem jogosultak, s kötelesek az előző évben felvett támogatást visszafizetni. (4) Tárgyévi tanulmányi illetve tanév kezdési támogatásra a Berentén, tárgyév január 01.-ig lakóhelyet létesített és életvitelszerűen Berentén élő tanulók jogosultak. (5) Az e rendeletben megállapított gyermekvédelmi ellátások tekintetében amennyiben az egyes ellátási formáknál alacsonyabb jövedelemhatár nem került megállapításra az ellátásra az a személy jogosult, akinek családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének húszszorosát (6) Az (1) bekezdés szerinti támogatások közül egy személy egy évben csak egy tanuló, hallgatói jogviszony alapján részesülhet a magasabb összegű - támogatásban. 39. Gyermekjóléti szolgáltatás Az önkormányzat ezen feladatát a Kazincbarcika székhelyű családsegítő szolgálattal kötött megállapodás alapján, az 1997.évi XXXI. tv.40. -ban foglaltaknak megfelelően látja el. C:\Notebook\berente2006\rendeletek\hatályos\h2014\25_2014_újszociális_gyermekvédelmi_elsőlakástámogatási rendelet_mód_ doc12

13 VII. fejezet Első lakáshoz jutók támogatása A támogatottak köre 40. (1) A támogatás Berente Község közigazgatási területén történő első lakás építésére és vásárlására adható. (2) Az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásával kapcsolatos döntési jogkört az önkormányzat képviselő-testülete gyakorolja. A döntésre javaslatot a Szociális és Egészségügyi Bizottság tesz. (3) A támogatás odaítélésének feltételeit a testület SZEB javaslatára évente felülvizsgálja A támogatás tárgya 41. (1) A támogatás a lakásépítéshez, lakásvásárláshoz szükséges saját erő kiegészítéséhez szolgáló egyszeri, vissza nem térítendő támogatás és maximum ugyanolyan mértékű kamatmentes kölcsön. (2) A támogatás a házaspár, tartósan együtt élő élettársak, gyermekét egyedül nevelő szülő (továbbiakban: házaspár) első közös lakásának megszerzésére használható fel. Támogatásra jogosultak köre 42. (1) Támogatásban részesíthetők: a) azok a házastársak, akinél legalább az egyik fél nem töltötte be a 38. életévét és b) a házaspár valamelyik tagja rendelkezik a kérelem beadását megelőzően legalább 5 év Berentei lakóhellyel, ennek hiányában mind a két tagja állandó bejelentett munkahellyel. b) a kérelem benyújtásakor már házasságot kötöttek, vagy legalább 2 éve élettársi kapcsolatban élnek és c) a házastársak egyikének sincs tulajdonában lakás. (2) A tulajdonnal rendelkezőnek is adható támogatás, amennyiben a lakástulajdona számára nem beköltözhető, mert: a) haszonélvezettel vagy özvegyi joggal terhelt és a haszonélvező vagy az özvegyi jog jogosultja lakja, b) jogerős bírói ítéleten alapuló használati joggal terhelt a lakás és a használó benne lakik, c) tulajdonában lévő lakás lebontását az illetékes hatóság elrendelte. (3) A lakást vásárló és építő családosok, ha az egy főre eső havi nettó jövedelem az együttköltöző családtagok jövedelmét is figyelembe véve eléri vagy meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át. (4) A támogatás igénybevételére jogosult az az igénylő, aki július 1-ét követően kérelmet nyújtott be. 43. Nem jogosult támogatásra az igénylő a) akinek bárhol 100%-os tulajdon részesedéssel üdülőtelke, üdülője, hétvégi háza van, b) azonos jogcímen vissza nem térítendő támogatást már kapott az önkormányzattól, c) önkormányzati bérlakás tulajdonjogát szerzi meg, d) aki korábban Berente Községben telekvásárlási kedvezményben részesült. e) aki a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 8. könyv 1. (1) bekezdésében meghatározott közeli hozzátartozójától, továbbá az élettársától vagy élettársa közeli hozzátartozójától vásárolja a lakást. A támogatás mértéke és folyósításának módja. 44. (1) A támogatás mértéke maximum: ,- Ft, mely 1M Ft kamatmentes kölcsön és 1M Ft vissza nem térítendő támogatás lehet, a rendelkezésre álló keret összeget a képviselő testület a tárgyévi költségvetésben határozza meg. A Keretössszeg mértéke évente egy alkalommal a tartalékalap terhére módosítható. (2) A támogatás folyósítása lakásépítés esetén akkor történhet, ha az épület készültségi foka az 50 %-ot elérte. C:\Notebook\berente2006\rendeletek\hatályos\h2014\25_2014_újszociális_gyermekvédelmi_elsőlakástámogatási rendelet_mód_ doc13

14 (3) A támogatás (1) bekezdés szerinti összege lakásvásárlás esetén nem lehet több a vételár vagy építési költség 60%-ánál. A támogatás kizárólag per-, igény- és tehermentes lakás vásárlásához adható. Az eljárás rendje 45. (1) A támogatás iránti kérelmet (R. 5. melléklet) a Berentei Közös Önkormányzati Hivatalnál formanyomtatványon, az előírt mellékletekkel együtt kell benyújtani: a) vásárlás esetén az adásvételi szerződés megkötését megelőzően, b) építés esetén a jogerős építési engedély keltétől számított 1 éven belül. (2) A kérelemhez mellékelni kell az ingatlan tulajdoni lap másolatát, továbbá: a) vásárlás esetén az adás-vételi szerződés egy példányát, b) építés esetén a jogerős építési engedélyt. (3) A támogatás iránti kérelem előterjesztésekor az igénylő köteles a jogosultsági feltételekre vonatkozóan nyilatkozatot tenni, (4) A megítélt támogatás folyósítására a jogosulttal az önkormányzat képviseletében a polgármester szerződést köt (6. melléklet). 46. A támogatás folyósításáról szóló megállapodásban rögzíteni kell: - Az odaítélt támogatás formáját és összegének mértékét, - Azt, hogy lakás vásárlásnál a támogatás az eladó részére kerül átutalásra, - a kamatmentes kölcsön visszafizetésének feltételeit, - a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy a támogatást kizárólag a megjelölt célra használja fel, a támogatás más célra történő felhasználása annak visszafizetését vonja maga után, - azt, hogy a kedvezményezettek feltétlen hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a támogatással vásárolt vagy épített lakásra vagy lakóházra a vissza nem térítendő támogatás és a kamatmentes kölcsön mértékéig jelzálogjog, a jelzálogjog biztosítására a kamatmentes kölcsön visszafizetésére vállalt futamidő lejártáig, legfeljebb azonban 10 évre elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre az önkormányzat javára, - lakásépítési támogatás esetén a támogatott nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a támogatásról kötött megállapodás megkötésének keltétől számított négy éven belül a lakóházat felépíti és a felépített lakóházra a használatbavételi engedélyt szerez, - támogatott nyilatkozatát arról, hogy a támogatással vásárolt vagy épített lakásba, lakóházba - vétele esetén a lakás tulajdonjogának bejegyzését követő 30 napon belül, építkezés esetén a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül - beköltözik, abban lakóhelyet létesít és e lakóhelyét legalább a bejelentkezést követő 5 évig nem szünteti meg. 47. A megállapodás megkötéséhez a támogatásban részesülő köteles 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot, adásvételi szerződést, illetve jogerős építési engedélyt, kereseti igazolást becsatolni. A támogatásról kötött megállapodás teljesítésének személyi biztosítékaként kettő készfizető kezes szükséges, akik kezességvállaló nyilatkozatot kötelesek becsatolni. A megállapodást a támogatásban részesülők és a készfizető kezeseik is aláírják. Készfizető kezességet az a személy vállalhat, akinek a rendszeres havi nettó jövedelme a mindenkori nyugdíjminimum 250 %-át meghaladja. A támogatás visszafizetésének szabályai 48. A támogatás azonnal egy összegben visszafizetendő a jegybanki alapkamat mértékének megfelelő késedelmi kamattal együtt, amely a felszólítás kézhezvételétől esedékes - amennyiben a támogatott: a) a támogatást jogosulatlanul vette igénybe, b) a támogatással létesített vagy magvásárolt lakást a jogerős használatbavételi engedély keltétől vagy az adásvételi szerződés megkötésétől számított öt éven belül elidegeníti és a vételárat nem Berente Község területén fordítja lakásszerzésre vagy lakásépítésre. C:\Notebook\berente2006\rendeletek\hatályos\h2014\25_2014_újszociális_gyermekvédelmi_elsőlakástámogatási rendelet_mód_ doc14

15 49. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti az e tárgykörben alkotott - a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény végrehajtásáról szóló 6/2011.(III.24.), valamint az azt módosító 5/2014.(III.28.), 3/2014.(II.10.), 26/2013.(XII.16.), 23/2013.(XII.5.), 19/2013.(XI.19.), 12/2013.(VI.28.), 4/2013.(III.6.), 2/2013.(II.15.), 27/2012.(XI.30.), 25/2012.(X.26.), 20/2012.(VII.4.), 18/2012.(V.31.), 12/2012.(IV.12.), 6/2012.(II.13.), 4/2012.(I.30.) és 35/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelet, - a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról szóló 15/2005.(VII.08.)), valamint az azt módosító 5/2014.(III.28.), 23/2012.(IX.3.), 37/2011.(XII.19.), 21/2010.(VIII.26.), 2/2010.(I.11.), 12/2009.(VII.28.), 13/2008.(VIII.29.), 19/2007.(XI.3.), 14/2006.(IV.28.), 10/2006.(III.10.), 4/2006.(I.30.) és 22/2205.(XI.25.) önkormányzati rendelet, - az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 12/2014.(VI.23.) önkormányzati rendelet. Pogány Sándor alpolgármester A rendelet kihirdetve: Berente, december 13. Fortuna János jegyző. Tóth Istvánné főmunkatárs C:\Notebook\berente2006\rendeletek\hatályos\h2014\25_2014_újszociális_gyermekvédelmi_elsőlakástámogatási rendelet_mód_ doc15

16 MELLÉKLETEK A 25/2014.(XII.13.) ÖR-hez 1. melléklet (módosította a 7/2015.(II.28. ÖR, hatályos től) A képviselő-testület az Mötv 41. (3) bekezdése alapján alábbi szociális ellátással kapcsolatos hatásköröket ruházza át a Szociális- és Egészségügyi Bizottságára: a) települési támogatás megállapítása 15., 16. és 16/A. b) bérlettámogatás megállapítása 23. c) egyéb természetbeni ellátások 28. d) ingyenes és kedvezményes étkezési jogosultság megállapítása 31. 2A. melléklet A képviselő-testület az alábbi szociális ellátásokkal kapcsolatos hatásköröket ruházza át a polgármesterre a) rendkívüli szociális kölcsön megállapítása 20. b) temetési támogatás 20. (1) bekezdés 2B. melléklet A Szent Borbála Bentlakásos Idősek Otthona intézményvezetője, az Sztv 94A. (1) bekezdés c) pontja alapján bírálja el az alábbi kérelmeket: a) szociális étkezésre jogosultság 30. b) házi segítségnyújtás 33. c) nappali ellátásra jogosultság 34. d) szakosított ellátásra jogosultság 35. C:\Notebook\berente2006\rendeletek\hatályos\h2014\25_2014_újszociális_gyermekvédelmi_elsőlakástámogatási rendelet_mód_ doc16

17 Kateg ória Kategór ia Berente Község Önkormányzata az R. 3. melléklete (módosította a 7/2015.(II.28. ÖR, hatályos től) Intézményi térítési díjak március 1.-től A., Bentlakásos, a nappali szociális ellátás és házi szociális ellátás nettó intézményi térítési díja: Szolgáltatás SZJ ÁFA régi nettó új nettó ár szám ár től től től Bentlakásos Idősek Otthona napi térítési díj Ft/nap % Ft Ft Bentlakásos Idősek Otthona havi térítési díj Ft/hó % Ft Ft Napi háromszori szociális étkezés Ft/nap % Ft Ft Ebéd ((szociális étkeztetés) Ft/adag % Ft Ft Nappali ellátás (az étkezés kivételével) ingyenes 0.- Ft 0.- Ft Házi gondozási díj ingyenes 0.-Ft 0.-Ft A nettó térítési díjakat a mindenkor hatályos ÁFA fizetési kötelezettség terheli! B., A szociális étkezők (R. 30. ) által fizetendő nettó térítési díj a jövedelmek szerint adott kedvezmények figyelembevételével: Az ellátott havi rendszeres Háromszori étkezés Reggeli Ebéd Uzsonna jövedelme évben évben évben évben Ft/hó Ft/nap Ft/nap Ft/nap Ft/nap Ft/nap C., A kedvezményesen étkezők által fizetendő nettó térítési díj a jövedelmek szerint adott kedvezmények figyelembevételével: Az ellátott családjában az egy főre jutó Ebéd havi rendszeres jövedelem Kedvezményes díj évben Ft/hó évben Ft/nap évben Ft/nap * * Vendégebéd! D., Szent Borbála Bentlakásos Idős Otthonban állami normatív támogatás nélkül elhelyezettek térítési díja Ft/nap évi infláció: 1,7 % évi várható infláció: 3,7 % Emelés: 3 % C:\Notebook\berente2006\rendeletek\hatályos\h2014\25_2014_újszociális_gyermekvédelmi_elsőlakástámogatási rendelet_mód_ doc17

18 K É R E L E M évre R. 4. melléklet a HÁZTARTÁSOK TÁMOGATÁS*/ RENDSZERES KÖZÜZEMI ÉS EGYSZERI FŰTÉS / KARÁCSONYI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (25/2014 ÖR 21, 22, 26. ) A támogatást kérő fogyasztó neve: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje: Lakóhelye: 3704 BERENTE Tartózkodási helye: (postai cím) Telefonszáma (kitöltése kötelező) : 06/ / A lakás fűtési módja: gáz, villany, szén/fa, egyéb* *Az alkalmazott fűtési formát kérjük aláhúzni! A lakásban életvitelszerűen élők** száma: fő ** A csatolt jövedelem nyilatkozat szerint! A rendszeres támogatás összegét az alábbi közüzemi szolgáltatókhoz kérem átutalni, a megadott fogyasztói azonosító megjelöléssel. Fogyasztási hely: BERENTE.. út szám emelet. ajtó Ssz Szolgáltató neve: Fogyasztói azonosító/vevőkód száma: Fogyasztási hely száma 1. ÉRV Zrt (víz- és csatornadíj) ÉMÁSZ Nyrt (áramdíj) DUÁLPLUS Kft (kábeltv.).. 4. (kábeltv.).. Az ÖR 29. (3) bekezdése alapján kérem a víz-, csatornadíj- és áramdíj támogatás összegét havonta postai úton vagy számú számlámra átutalni. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az elmúlt egy évben közműdíj hátralékom nem volt. Az egyszeri fűtéstámogatást: (Kérjük megjelölni a választott juttatási formát!) tűzifajuttatásként kérem (1 erdei m3, 1 m-es rönk, helyszínen felfűrészelve) a gázszolgáltató / villamos energia szolgáltató részére kérem átutalni. A hatályos 25/2014. ÖR 21. (4), 22. (2) és 26. (2) bekezdései szerint: az egyszeri illetve negyedéves támogatás valamint a víz-csatorna díj és villanyszámla, valamint a kábeltévé támogatás összege az önkormányzat felé lejárt határidejű tartozással rendelkezők családja részére elsősorban hátralékuk csökkentésére fordítandó. Az egyszeri támogatás lejárt határidejű tartozás feletti része készpénzben kifizethető, a feltételeknek megfelelő, jövedelemnyilatkozatot kitöltő és a jövedelemigazolásokat leadó személy részére. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti valamint a csatolt mellékletekben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek és tudomásul veszem, hogy a valótlan adatközlés a szociális támogatásokból való kizárást vonja maga után. Hozzájárulok, hogy az általam megadott adatok valódiságát az önkormányzati Hivatal ellenőrizze és a szociális információs rendszerében nyilvántartsa. Berente, kérelmező aláírása Mellékletek: - A rendszeres támogatásokkal érintett közüzemi számlák másolata ( előző három havi) vagy közszolgáltatói igazolás - NY210 Munkáltatói igazolás vagy bankszámlakivonat illetve egyéb jövedelem igazolások (minden felnőtt családtagtól) - NY220 Jövedelem nyilatkozat - Lakás alaprajza (helyiségek, nyílászárók alapterület feltüntetésével) C:\Notebook\berente2006\rendeletek\hatályos\h2014\25_2014_újszociális_gyermekvédelmi_elsőlakástámogatási rendelet_mód_ doc18

19 N Y I L A T K O Z A T A kérelmező lakásviszonyai: Milyen minőségben lakik a lakásban: tulajdonos tulajdonos rokona albérlő egyéb A lakás komfortfokozata: összkomfortos komfortos komfortnélküli A lakás fűtésmódja:... A lakás alapterülete: m2 szobaszáma: egyéb helyiségek:. Az ingatlan típusa: családi ház társasház egyéb (önkormányzati bérlakás, stb.) Ingatlannal rendelkezünk: igen nem A család tulajdonában lévő ingatlan meghatározása: telek ház nyaraló egyéb pontos címe:... hasznosítása:... Lakásfenntartás havi költségei: 1.) lakbér vagy albérleti díj:...ft. 6.) áramdíj:.....ft. 2.) társasházi közös költség:......ft. 7.) fűtés díja:...ft. 3.) vízdíj:... Ft. 8.) egyéb költség és pedig:...ft. 4.) gázdíj:... Ft. 5.) lakásvásárlással kapcsolatos havi egyéb törlesztő részlet:...ft. éspedig.. Gépjárművel rendelkezünk: igen nem Fajtája: személy teher mikrobusz egyéb Típusa:... Albérlőt tartok: igen nem Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, és tudomásul veszem, hogy a valótlan adatközlés a szociális támogatásokból való kizárást vonja maga után. Hozzájárulok, hogy az általam megadott adatok valódiságát az Önkormányzati Hivatal ellenőrizze és a szociális információs rendszerében nyilvántartsa. Berente, év... hó...nap * Kérjük jelölje X vagy + jellel a megfelelő válaszokat!.. kérelmező aláírása C:\Notebook\berente2006\rendeletek\hatályos\h2014\25_2014_újszociális_gyermekvédelmi_elsőlakástámogatási rendelet_mód_ doc19

20 JÖVEDELEM NYILATKOZAT évre Kérelmező neve (születéskori is):... Szül. hely, idő:... Anyja neve:... Lakóhelye: Berente... (személyi azonosító:...) Az egy háztartásban életvitelszerűen élő közeli hozzátartozók felsorolása: Név Születési hely, idő Hozzátartozói minősége Jövedelmi adatok Ft/hó Foglalkozása* Taj szám, személyi igazolvány szám JÖVEDELEM FAJTA 1. Munkaviszonyból és egyéb mv.-ra irány. jogviszonyból és táppénz 2. Társas és egyéni vállalkozásból kérelmezõ közeli hozzátartozók jövedelme jövedelme összesen 3. Ingatlan, ingó vagyont. értéke.-ből 4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerû ellátások 5. Gyermek ellátásához kapcsolódó támogatások 6. Önkormányzat és munkaügyi szervek általi folyósítás 7. Ingatlan bérbeadásából szárm. jöv. 8. Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból 13. Havi nettó jövedelem összesen A családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem:... Ft/hó Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jövedelem-nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok valódiságát az Önkormányzat saját nyilvántartása alapján illetve a NAV útján ellenőrizheti. Berente, Kérelmező nagykorú hozzátartozó nagykorú hozzátartozó nagykorú hozzátartozó nagykorú hozzátartozó C:\Notebook\berente2006\rendeletek\hatályos\h2014\25_2014_újszociális_gyermekvédelmi_elsőlakástámogatási rendelet_mód_ doc20

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435 TERVEZET Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének /2015.(V...) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról (a SZEB

Részletesebben

Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(III. 11.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(III. 11.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(III. 11.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Bük Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435 Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének /2015.(II...) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 25/2014.(XII.13.)

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005.

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Báránd Község Önkormányzat

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 11/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutók támogatásáról

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 11/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutók támogatásáról Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról A rendeletet Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

(1) Az eljárás megindítása történhet: - kérelemre, illetve - hivatalból. Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze Tamás út 18.

(1) Az eljárás megindítása történhet: - kérelemre, illetve - hivatalból. Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze Tamás út 18. Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének /2014.(XII..) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásához Berente Községi

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő testületének 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete a pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2010. (IX. 16.)

Részletesebben

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Veszprémvarsány Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociá1is ellátásokról

Részletesebben

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól. Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának helyi szabályairól TERVEZET Balajt

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!)

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) Foktő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (X.14.) önkormányzati

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete az önkormányzat által nyújtható települési támogatásokról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról 2 Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2016.(.)önkormányzati rendelete. a helyi lakáscélú támogatásról.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2016.(.)önkormányzati rendelete. a helyi lakáscélú támogatásról. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének../2016.(.)önkormányzati rendelete a helyi lakáscélú támogatásról (tervezet) 2 Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(

Részletesebben

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9 /2014.(IX. 25.) rendelete. az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról.

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9 /2014.(IX. 25.) rendelete. az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról. KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9 /2014.(IX. 25.) rendelete az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról. Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról és eljárásról Szár Községi Önkormányzat

Részletesebben

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról -tervezet- Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma: Állampolgársága:

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 37/2011. (XII.12.) rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Serényfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2015.(VII.31.) önkormányzati rendelete A települési támogatásról, valamint az önkormányzat által nyújtott szociális, gyermekjóléti és egyéb ellátásokról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015. (IX.24) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Berente Község

Részletesebben

Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete. Szociális célú tűzifa juttatásáról. Általános rendelkezések

Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete. Szociális célú tűzifa juttatásáról. Általános rendelkezések Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete Szociális célú tűzifa juttatásáról Jászjákóhalma község Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a 2013. évben a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásból

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Kihirdetve: 2014. május 21. Kifüggesztve: 2014. május

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.)

Részletesebben

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete a 8/2012.(V.21.) sz. továbbá a 5/2013.(X.3.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított a szociális ellátásokról szóló 2/2012.

Részletesebben

1.. (2) A támogatás az önálló, egy teljes lakás épitéséhez, vásárlásához nyújtható, egy lakás résztulajdonának megszerzéséhez nem.

1.. (2) A támogatás az önálló, egy teljes lakás épitéséhez, vásárlásához nyújtható, egy lakás résztulajdonának megszerzéséhez nem. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2014. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(X.03.) önkormányzati rendelete

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(X.03.) önkormányzati rendelete Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(X.03.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a. 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a. 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Szajol Községi Önkormányzat

Részletesebben

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 13/2013 (XI.22) önkormányzati

Részletesebben

A rendelet hatálya 2.. /1/ Kiterjed a Mérk Nagyközség közigazgatási területén belül építendő vagy vásárolandó lakásokra.

A rendelet hatálya 2.. /1/ Kiterjed a Mérk Nagyközség közigazgatási területén belül építendő vagy vásárolandó lakásokra. Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 9/2008./VI.20./ kt. rendelete Az eső lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról A Képviselő-testület! Mérk Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól

Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(XII.02.)

Részletesebben

1. A Rendelet 2. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre,

1. A Rendelet 2. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre, Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról,valamint a személyes gondoskodásokról szóló 21/2013.

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról Pogány község Önkormányzatának képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 1. (3) bekezdés, az 1991.

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IX.15) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IX.15) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IX.15) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1993.

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 10/2016 (XI. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális célú tűzifa támogatásról Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE

ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Ügyiratszám: 912/2015. ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Tárgy: Települési támogatásról szóló rendelettervezet Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról:

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A szociális igazgatásról

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa helyi szabályairól

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa helyi szabályairól Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa helyi szabályairól Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben