Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435"

Átírás

1 Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének /2015.(II...) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 25/2014.(XII.13.) önkormányzati rendelete módosításáról Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (1) bekezdésében, 25. (3) bekezdés b) pontjában, 26. -ában, 45. (1) és (3) bekezdésében, 62. (2) bekezdésében, 90. (3) bekezdésében, 92. (1) és (2) bekezdésében, 132. (4) bekezdésében (továbbiakban: Szt.) kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIV. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 25/2014.(XII.13.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R) módosítása céljából - a következőket rendeli el: 1. Az R 12. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az Szt.-ben illetve e rendeletben meghatározott feltételek szerint a következő pénzbeli ellátásokat állapítja meg: (Szt. 25. (3) bekezdés b) pont) a) települési támogatást, b) rendkívüli települési támogatást (a továbbiakban együtt: Szt.-ben előírt pénzbeli ellátások). 2. Az R 15. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Települési támogatás (1) Az alkalmanként megállapított települési támogatás összege esetenként maximum Ft. (2) A támogatás évente 2 alkalommal igényelhető. Az életvitelt veszélyeztető élethelyzet esetén külön kérelem nyújtható be. Az életvitelt veszélyeztető élethelyzet: az igénylő és vele egy háztartásban élők jövedelme nem elégséges a közüzemi díjak, fűtési költségek kifizetésére és az étkezésre, valamint betegség esetén a gyógyszerek megvásárlására. A támogatás természetbeni juttatás formájában is biztosítható (pl.: ingyenes étkezés, tüzifa, gyógyszer, stb. biztosítása). (3) A meghatározott időtartamra (maximum 12 hónapra) megállapított települési támogatás segély összege maximum Ft/hó. (4) Az egyedül élő, 100 %-ban csökkent munkaképességű személy vagy az R 19..-ában megjelölt életkörülmények fennállása esetén megállapítható rendszeres települési támogatás összege Ft/hó, maximum 1 évre. (5) A rendszeres támogatás elsősorban a a) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások (rezsiköltségek, élelmezés, ruházat,stb.) illetve az ehhez kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére, b) 18. életévét betöltött tartós beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére, c) gyógyszerkiadások viseléséhez állapítható meg. (5) A hatáskör gyakorlója számára a hivatal a kérelem elbírálása előtt köteles környezettanulmányt készíteni. A környezettanulmány készítésénél digitális fénykép készítése is szükséges a lakóingatlan környezetéről és kertjéről. A kérelmező köteles a környezettanulmány felvételében közreműködni, amennyiben azt megtagadja a kérelmét el lehet utasítani. Azon kérelmezők esetén, akiknél az elmúlt egy évben fejtetvesség lépett fel, a kérelem beadásához szükséges védőnői igazolás a mentességről. (6) A települési támogatás szociális kölcsön formájában is nyújtható, minimum 5000 Ft/hó, maximum Ft/hó törlesztő részlettel. A kölcsön maximális összege 120 eft/év/háztartás. (7) Azon családok részére ahol közegészségügyi hatóság, a védőnő illetve az önkormányzati intézményvezetőjének jelzése alapján ismételten közegészségügyi probléma (pl. fejtetvesség, stb.) fordul C:\Notebook\berente2006\testület2015\ \3_napirend_ \3_t_2015szociálisrend_mód_201502hó.doc 1

2 elő, A közegészségügyi probléma fennállásának időszakában csak az annak elhárításához szükséges természetbeni juttatás (pl. irtó, fertőtlenítő szerek, mosó szerek, takarító szerek) adható. (8) A támogatás összegének megállapítása során elsősorban a kérelmező igazolt jövedelmi (egy főre jutó jövedelem) és nyilatkozattal alátámasztott vagyoni helyzetét, valamint a család létfenntartásához, megélhetéséhez szükséges kiadásokat kell figyelembe venni. (9) Az (5) bekezdés b) pontja szerinti ápolási támogatás igénylése esetén a tartósan beteg állapot fennállásáról háziorvosi igazolás és szakvélemény szükséges a 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 5. melléklete szerint. 3. Az R 16. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Települési egészségügyi támogatás (1) A támogatás igénybevételére jogosult az igénylő ha betegségének költségei életvitelét veszélyeztetik. A veszélyhelyzet akkor áll fent ha az igénylő és a vele egy háztartásban élők jövedelme nem elégséges a gyógyszer költség kifizetése mellett a közüzemi számlák kifizetetésére, valamint az étkezésre. A támogatás csak olyan gyógyszerköltségek kifizetésére lehet igénybe venni, amelyek gyógyszernek minősülnek és hatóanyag azonosság esetén olcsóbbak. (2) Támogatás igényelhető a településen szakrendelést biztosító rehabilitációs szakorvos által javasolt rehabilitációs gyógykezelés igénybevételére. A gyógykezelés tényleges költségeinek a kifizetéséhez. (3) Támogatás igényelhető gyógyászati segédeszköz vásárlására, amely a mindennapi életvitelt segíti. (4) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a tényleges gyógyszerköltséget illetve a Ft/hó összeget. (5) A folyamatosan (egynél több alkalommal) nyújtott pénzbeli támogatás esetében a gyógyszerköltség kifizetése a településen működő gyógyszertárnak az önkormányzat által átutalással történik, a tényleges gyógyszerszámlák kiállítását követően. 4. Az R kiegészül az alábbi 16/A. -al: Rendkívüli települési támogatás (1) A támogatás igénybevételére jogosult a rendkívüli élethelyzetbe került személy, ha a) családjában levő személy betegsége, haláleset vagy b) természeti katasztrófa (pl. tűzkár, viharkár, stb.) miatt a család létfenntartása átmenetileg veszélybe kerül. (2) A támogatás igénybevételére jogosult az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy, aki a) gyermekei hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorul, vagy b) önhibáján kívüli okból nincs munka- vagy egyéb jövedelme, s számára az önkormányzat sem tud közfoglalkoztatást biztosítani. (3) A rendkívüli települési támogatás maximum Ft vissza nem térítendő támogatásként és maximum Ft kamatmenetes szociális kölcsön formájában nyújtható. (4) A rendkívüli települési támogatás azon személy számára, akinek családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének négyszeresét csak szociális kölcsön formájában nyújtható, s maximális összege Ft. 45. (1) A képviselő-testület az e törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján települési támogatást nyújt. Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére, c) a gyógyszerkiadások viseléséhez, d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére. (2) Más jogszabály alkalmazásában az (1) bekezdés a) pontja szerinti célra nyújtott települési támogatást lakásfenntartási támogatásnak kell tekinteni. (3) A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. C:\Notebook\berente2006\testület2015\ \3_napirend_ \3_t_2015szociálisrend_mód_201502hó.doc 2

3 5. Az R 20. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Temetési támogatás (1) Az önkormányzat temetési támogatást állapít meg annak a közeli hozzátartozónak (Szt. 4. (1) bekezdés d) pont ), továbbá testvér, felnőtt gyermek, unoka kérelmezőnek, aki a meghalt életvitelszerűen Berentén élt - személy eltemettetéséről gondoskodott és megfelel az e rendeletben előírt egyéb feltételeknek. (2) Az önkormányzat képviselőtestülete temetési támogatást állapíthat meg annak a közeli hozzátartozónak (Szt. 4. (1) bekezdés d) pont ), továbbá testvér, felnőtt gyermek, unoka kérelmezőnek, aki a meghalt életvitelszerűen nem Berentén élt - személy eltemettetéséről gondoskodott és megfelel az e rendeletben előírt egyéb feltételeknek. (3) A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség Ft. (4) A támogatás összege Ft. 6. Az R 21. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Fűtés támogatás (1) Rendkívüli időjárási körülmények esetén Ft/háztartás/év fűtés támogatást biztosíthat az önkormányzat közüzemi tartozás jóváírás és/vagy pénzbeli juttatás formájában, a családfenntartó (közüzemi díjakat fizető családtag) részére. (2) Az önkormányzat minden év decemberében a családtagok (ideértve az egy háztartásban élő nagyszülő(ke)t, szülő(ke)t, azok élettársát és gyermekeiket) után 16 év alatt Ft/fő, 16 év felett Ft/fő - önkormányzati tartozás jóváírást és/vagy pénzbeli fűtéstámogatást, de maximum Ft/háztartás összegű támogatást biztosíthat, a családfenntartó (közüzemi díjakat fizető családtag) részére. A családfenntartó részére járó támogatás összegének meghatározásakor az életvitelszerűen Berentén élő családtagokat és a tárgyév október 30.-i állapot szerinti illetve a 16 éves életkor betöltésénél a tárgyév december 31.-i népességnyilvántartási adatokat kell figyelembe venni. (3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti ellátásra az a személy jogosult, akinek a családjában az 1 főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 800 %- át. (4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti felnőtt családtagok után járó - ellátások 50 %-a az önkormányzat, a) Háztartásonként legfeljebb 1 m3 tüzifa biztosítható. intézménye felé lejárt határidejű tartozással rendelkezők családja, hozzátartozója részére a lejárt határidejű önkormányzattal, intézményével szemben fennálló tartozásának (különösen: a lejárt határidejű szociális, munkáltatói kölcsön, térítési-, étkezési díj, lakbér, gépjárműadó hátralék, hozzátartozó által vállalt intézményi díjhátralék) csökkentésére fordítandó. A támogatás lejárt határidejű tartozás feletti része készpénzben kifizethető, a feltételeknek megfelelő, jövedelemnyilatkozatot kitöltő és a jövedelemigazolásokat leadó családfenntartó részére. (5) A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló hatályos BM rendelet szerinti szociális rászorultság feltételei: a) A BMR szerinti szociális juttatásokban részesülő személyek előnyt élveznek a tűzifa juttatás során. b) A BMR alapján folyósított állami támogatásból és az előírt önkormányzati saját erőből juttatott tűzifa támogatás esetén az R (4) bekezdésében foglaltak nem alkalmazhatóak. (6) Az (5) bekezdés szerinti tűzifa/fűtés támogatásról a testület dönt, mely támogatás ellenében a támogatottaktól ellenszolgáltatást nem kér. 7. Az R 22. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Háztartások támogatása C:\Notebook\berente2006\testület2015\ \3_napirend_ \3_t_2015szociálisrend_mód_201502hó.doc 3

4 (1) Az R 36. -ában megfogalmazott jövedelemhatár alatti háztartásban élők után a családfenntartó (közüzemi díjakat fizető családtag) negyedévente, a negyedév első hónapjának 15.-éig 16 év alatt Ft/fő, 16 év felett Ft/fő de maximum Ft/háztartás összegű pénzbeli támogatást igényelhet, amennyiben a háztartásban élőknek az önkormányzat felé nincs lejárt határidejű tartozása. (2) Az önkormányzat, intézménye felé lejárt határidejű tartozással rendelkező családtagok után igényelhető támogatás a családtagok az önkormányzattal és intézményeivel szemben fennálló tartozásainak csökkentésére fordítandó. A támogatás lejárt határidejű tartozás feletti része készpénzben kifizethető, a feltételeknek megfelelő, jövedelemnyilatkozatot kitöltő és a jövedelemigazolásokat leadó családfenntartó részére. (3) Azon családok részére ahol közegészségügyi hatóság, a védőnő illetve az önkormányzati intézményvezetőjének jelzése alapján ismételten közegészségügyi probléma (pl. fejtetvesség, stb.) fordul elő, a támogatás csak természetbeni juttatás (különösen: a közegészségügyi probléma elhárításához szükséges, fertőtlenítőszer, tisztítószer, irtószer) illetve szolgáltatás formájában nyújtható. Azon családok esetében ahol nem megfelelő az együtt működés a közegészségügyi hatósággal és a védőnővel és így a fertőzés veszélye folyamatosan fennáll, a közegészségügyi probléma teljes elhárításig a támogatás felfüggeszthető. (4) Azon családok részére ahol ismételten 6 hónapot meghaladó mértékű - közüzemi díjhátralék fordul elő, a támogatás természetbeni juttatás (előrefizetős közüzemi fogyasztásmérő felszerelés költségeinek átvállalása) formájában is nyújtható. (5) Azon családok részére ahol 2 hónapot meghaladó mértékű közüzemi díjhátralék - fordul elő, a támogatás közvetlenül a közszolgáltató felé kell átutalni. (6) Az (1) bekezdés szerinti támogatás kifizetése illetve folyósításának feltétele, hogy a negyedéves támogatást igénylő az előző negyedév utolsó havi - villany, víz és csatorna valamint gáz - közüzemi számlákat bemutassa az önkormányzati hivatal köztisztviselője részére. 8. Az R 23. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Bérlet támogatás (1) Berente Község Önkormányzata havi rendszerességgel egyéb szociális segélyként a berentei lakóhellyel rendelkező, más településen munkát vállaló személyeknek részben vagy egészben megtéríti a helyi és helyközi autóbusz járatok havi bérlet díját, maximum a 25 km es teljes árú bérlet díjáig (2) Aktív korú, munkahellyel rendelkező személy a térítésre akkor jogosult amennyiben a kérelmező munkáltatója hivatalosan igazolja, hogy nem vagy csak részben járul hozzá a dolgozók munkába járási költségeihez. (3) Az (1) bekezdésben foglalt ellátásra az a személy jogosult, akinek családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének %-át. 9. Az R 26. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Egyéb pénzbeni ellátások (1) A képviselő-testület pénzbeli szociális ellátásként a havi közműdíj egészének vagy egy részének átvállalásával illetve önkormányzati tartozás jóváírásként támogatást nyújt az alábbi közszolgáltatások esetében: Közszolgáltatási forma: Támogatás mértéke a) kommunális szemétszállítás 100 % b) kábeltévé és internet (szolgáltatótól és programcsomagtól függetlenül) 950 Ft/hó Ft/hó c) víz- és csatornadíj szolgáltatás 1 fős háztartás esetén 3000 Ft/hó, de maximum a tényleges fogyasztás 2 vagy több személyes háztartás esetén 6000 Ft/hó, de maximum a tényleges fogyasztás d) villamos energia szolgáltatás 1 fős háztartás esetén 2500 Ft/hó, de maximum a tényleges fogyasztás 2 vagy több személyes háztartás esetében 5000 Ft/hó,, de maximum a tényleges fogyasztás e) kéményseprőipari közszolgáltatás 100 %, de maximum a lakásban életvitelszerűen élő lakosonként egy kémény C:\Notebook\berente2006\testület2015\ \3_napirend_ \3_t_2015szociálisrend_mód_201502hó.doc 4

5 (2) Az önkormányzat a támogatásokat közvetlenül a közüzemi szolgáltatók részére utalja át illetve a nem helyi kábeltévé szolgáltatást igénybevevők esetén a bemutatott számlák alapján negyedévente utólag fizeti ki, a (3) és (5) bekezdésekben foglaltak figyelembevételével. (3) Az (1) bekezdés b) és d) pontjaiban, valamint a (6) bekezdésben meghatározott összegű támogatás az önkormányzat felé lejárt határidejű tartozással rendelkezők családja részére elsősorban a lejárt határidejű önkormányzattal és intézményeivel szemben fennálló tartozásának (pl. kölcsön, térítési, étkezési díj, lakbér, gépjárműadó, stb.) csökkentésére fordítandó. (4) Az (1) bekezdés c) és d) pontjai alapján a szolgáltató részére átutalt támogatás fel nem használt részét (a fogyasztó részére kiszámlázott havi alapdíjon, víz illetve áramdíjon felüli támogatás) a szolgáltató köteles félévenkénti elszámolást követően az önkormányzat részére visszautalni illetve a következő havi támogatás összegébe beszámítani. (5) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatást a kérelmet megelőző egy évben közüzemi díj hátralékkal nem rendelkező - közüzemi fogyasztó az R. 4. melléklete szerinti nyomtatványon benyújtott - kérelmére az Önkormányzati Hivatal részben vagy egészben negyedévente utólag, az R 22. -a szerinti Háztartások támogatása juttatás kifizetésével egyidejűleg teljesíti, amennyiben a fogyasztónak nincs díjhátraléka. 10. Az R 27. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az R 21., 22. és 26. -ai alapján járó támogatások megállapítása során egy háztartásnak tekintendőek az összenyitott (pl. a közös főfal elbontása vagy arra nyílászáró beépítése) szomszédos társasházi lakások, valamint egy ingatlanon levő családi házak külön bejáratú lakrésze is, amennyiben azokhoz a lakóhelyiségen kívül más helyiségek (pl. konyha, fürdőszoba, egyéb helyiségek) nem tartoznak. 11. Az R 28. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Egyéb természetbeni ellátások (1) A képviselő-testület Kazincbarcika Város önkormányzatával kötött megállapodás alapján - természetbeni szociális ellátásként az alábbi egészségmegőrzést segítő illetve kulturális szolgáltatásokat nyújthatja az R 36. -a szerinti szociálisan rászoruló berentei állandó lakosok részére: a) uszodabérlet, b) szauna bérlet (?), c) szervezett úszásoktatás gyerekek és felnőttek számára, d) babaúszás, rehabilitációs vízi torna e) mozi- és színházbérlet, illetve egyéb közművelődési, sport és kulturális szolgáltatások, f), balatonszepezdi táborozás.* (2) Az (1) bekezdés szerinti támogatásokról a rendelkezésre álló keret terhére - a szociális és egészségügyi bizottság dönt. *A gyermektáborozást az iskola, vagy az önkormányzat szervezi a továbbiakban! 12. Az R 35. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Szakosított ellátás (1) Az integrált intézmény szakosított ellátás keretében az arra rászorultak számára - teljes körű, bentlakásos idős otthoni ellátást biztosít az Szt /A. -aiban foglaltak szerint. (2) Az Szt. 90. (3) bekezdésére tekintettel a szakosított ellátás igénylése során a jogszabályban előírt feltételeknek megfelelő - berentei lakosok előnyt élveznek a férőhelyek betöltésekor. (3) Az ellátásra jogosultságot az intézményvezető állapítja meg, s határozza meg az ellátottak által fizetendő személyi térítési díjat az R 3. számú mellékletében foglaltak szerint. (4) Az idősek otthonában a gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el. C:\Notebook\berente2006\testület2015\ \3_napirend_ \3_t_2015szociálisrend_mód_201502hó.doc 5

6 (5)Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható. (6) A bentlakásos ellátásban részesülők részére az intézményvezető jogosult a gyógyászati segédeszközök személyi térítési díjának szociális támogatás keretében történő átvállalására, az intézmény e célra jóváhagyott éves kv.-i előirányzata terhére. 13. Az R 36. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Egyéb előírások (1) E rendeletben, az Szt a alapján megállapított szociális ellátások tekintetében amennyiben az egyes ellátási formáknál alacsonyabb jövedelemhatár nem került megállapításra az ellátásra az a személy (R. 1. (2) bekezdés) jogosult, akinek családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének hétszeresét* húszszorosát (2) A rászorultságról (jövedelmi helyzetéről) az ellátást igénybevevő köteles írásban nyilatkozni és azt jövedelem igazolással igazolni. (3) Az e rendeletben megállapított nem rendszeresen nyújtott - ellátások tekintetében a képviselőtestület rendkívüli szociális vagy egészségügyi élethelyzetben levő személy számára egyedi testületi határozattal jogosult magasabb összegű vagy egyéb szociális támogatás megállapítására is, saját költségvetésének (bevételeinek) terhére. * évben Ft, így a hétszerese Ft/hó/fő. 14. Az R és 3. mellékletei helyébe e rendelet 1., 2. és 3. mellékletei lépnek: 15. (1) Ez a rendelet március 1.-én lép hatályba. (2) Az R 13., 14. és 18. -ai március 1.-én hatályukat vesztik. Pogány Sándor alpolgármester Fortuna János jegyző A rendelet kihirdetve az Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján Berente, február. Tóth Istvánné főmunkatárs Mellékletek: 1. melléklet (R 1. melléklet) A képviselő-testület az Mötv 41. (3) bekezdése alapján alábbi szociális ellátással kapcsolatos hatásköröket ruházza át a Szociális- és Egészségügyi Bizottságára: a) települési támogatás megállapítása 15., 16. b) bérlettámogatás megállapítása 23. c) egyéb természetbeni ellátások 28. d) ingyenes és kedvezményes étkezési jogosultság megállapítása 31. C:\Notebook\berente2006\testület2015\ \3_napirend_ \3_t_2015szociálisrend_mód_201502hó.doc 6

7 2A. melléklet (R 2/A. melléklet A képviselő-testület az Mötv 41. (3) bekezdése alapján alábbi szociális ellátásokkal kapcsolatos hatásköröket ruházza át a polgármesterre a) rendkívüli települési támogatás 16/A. b) rendkívüli szociális kölcsön megállapítása 19. c) temetési támogatás 20. (1) bekezdés 2B. melléklet (R 2/B. melléklete) A Szent Borbála Bentlakásos Idősek Otthona intézményvezetője, az Sztv 94A. (1) bekezdés c) pontja alapján bírálja el az alábbi kérelmeket: a) szociális étkezésre jogosultság 30. b) házi segítségnyújtás 33. c) nappali ellátásra jogosultság 34. d) szakosított ellátásra jogosultság 35. 2C. melléklet (R 2/C. melléklete) A képviselő-testület az Mötv 41. (3) bekezdése alapján alábbi szociális ellátásokkal kapcsolatos hatásköröket ruházza át a jegyzőre a) fűtés támogatás 21. b) háztartások támogatása 22. c) egyéb pénzbeni ellátások 26. C:\Notebook\berente2006\testület2015\ \3_napirend_ \3_t_2015szociálisrend_mód_201502hó.doc 7

8 Kateg ória Kategór ia Berente Község Önkormányzata 3. melléklet (az R. 3. melléklete) Intézményi térítési díjak március 1.-től A., Bentlakásos, a nappali szociális ellátás és házi szociális ellátás nettó intézményi térítési díja: Szolgáltatás SZJ ÁFA régi nettó új nettó ár szám ár től től től Bentlakásos Idősek Otthona napi térítési díj Ft/nap % Ft Ft Bentlakásos Idősek Otthona havi térítési díj Ft/hó % Ft Ft Napi háromszori szociális étkezés Ft/nap % Ft Ft Ebéd ((szociális étkeztetés) Ft/adag % Ft Ft Nappali ellátás (az étkezés kivételével) ingyenes 0.- Ft 0.- Ft Házi gondozási díj ingyenes 0.-Ft 0.-Ft A nettó térítési díjakat a mindenkor hatályos ÁFA fizetési kötelezettség terheli! B., A szociális étkezők (R. 30. ) által fizetendő nettó térítési díj a jövedelmek szerint adott kedvezmények figyelembevételével: Az ellátott havi rendszeres Háromszori étkezés Reggeli Ebéd Uzsonna jövedelme évben évben évben évben Ft/hó Ft/nap Ft/nap Ft/nap Ft/nap Ft/nap C., A kedvezményesen étkezők által fizetendő nettó térítési díj a jövedelmek szerint adott kedvezmények figyelembevételével: Az ellátott családjában az egy főre jutó Ebéd havi rendszeres jövedelem Kedvezményes díj évben Ft/hó évben Ft/nap évben Ft/nap * * Vendégebéd! D., Szent Borbála Bentlakásos Idős Otthonban állami normatív támogatás nélkül elhelyezettek térítési díja Ft/nap évi infláció: 1,7 % évi várható infláció: 3,7 % Emelés: 3 % C:\Notebook\berente2006\testület2015\ \3_napirend_ \3_t_2015szociálisrend_mód_201502hó.doc 8

9 Indokolás a szociális juttatásokról szóló rendelet módosításáról szóló rendelethez Általános indokolás: Az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között rendeletet alkot és a Szoctv. felhatalmazása alapján dönt a kötelező és adható helyi szociális juttatások formájáról és mértékéről. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény alapján a jogszabályok megalkotásakor biztosítani kell, hogy a jogszabály megfeleljen az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek. A rendelettervezeteknek bevezető részének tartalmaznia kell a jogszabály megalkotásához szükséges érvényességi kellékek felsorolását, és a jogalkotás aktusára utaló kifejezést. A Szoctv március 1.-tól hatályos módosítása bevezeti a települési támogatás fogalmát és megszüntet illetve járási hatáskörbe helyez egyes szociális ellátásokat (részletesen a csatolt tájékoztatóbban). A testület 2/2015.(I.5.) határozatával elfogadott intézkedési terv illetve módosított kv.-i koncepvció szigorú takarékossági intézkedéseket tesz szükségessé. Részletes indoklás: Az R /A. -ai a Szoctv. módosításának helyi átvezetése, mely a tv. keretein belül módosítható. Az R 20. -a módosításai javaslata egységes jövedelmi határ bevezetését javasolja, az R 36. -ában. Az R 21., 22. és 23. -ainak módosítása egyrészt a rászorultsági szempontok figyelembe vételére, másrészt a költségcsökkentési kényszerre ad egy megoldási javaslatot. Az R 26. és 27. -ainak módosítása egyrészt a rászorultsági szempontok figyelembe vételére, másrészt a költségcsökkentési kényszerre ad egy megoldási javaslatot. Az R 28. -a módosítása a költségcsökkentési kényszerre ad egy megoldási javaslatot. Az R 35. -a módosítása a költségcsökkentési kényszerre ad egy megoldási javaslatot. Az R 36. -a módosítása egyrészt a rászorultsági szempontok figyelembe vételére, másrészt a költségcsökkentési kényszerre ad egy megoldási javaslatot. Az R és 3. mellékleteinek módosítása egyrészt a jogbiztonság, a helyi jogorvoslati lehetőség biztosítását, másrészt a rendkívüli élethelyzetekben beadott kérelmek gyors elbírálását teszi lehetővé. Az R 13., 14. és 18. -ainak hatályon kívül helyezése a Szoctv. megváltozott előírásai miatt szükséges. Előzetes hatásvizsgálat A tervezett jogszabály várható következményei, különösen I. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás C:\Notebook\berente2006\testület2015\ \3_napirend_ \3_t_2015szociálisrend_mód_201502hó.doc 9

10 A tervezetnek társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása az előző adóévekhez képest van, az adófizetési kötelezettség és szabályai nem változnak, míg a telekadó mértéke csökken azokon a területeken, övezetekben, ahol a telek forgalmi értéke alacsonyabb. II. Környezeti és egészségügyi következmények A tervezetnek környezeti és egészségügyi következménye nincs. III. A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésének a) és h) pontja értelmében a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében rendeletet alkot és dönt a helyi adók fajtájáról és mértékéről. Jogszabályi tervezetek előkészítése során elengedhetetlen a jogszabály felhatalmazó rendelkezéseinek pontos megjelölése Önkormányzati helyi rendelet esetében a felhatalmazó jogszabály érvényességi kellék, mert az önkormányzat csak annak alkalmazásával válik normaalkotóvá. A jogalkotásra felhatalmazást adó jogszabályok hiányos, vagy téves megjelölése az önkormányzati rendelet érvénytelenségét vonhatja maga után, ezért a rendelet bevezető részének pontosítása szintén indokolja az új rendelet megalkotását. IV. Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek A rendelettervezet nem követel meg pótlólagos személyi, tárgyi és pénzügyi forrásokat, a rendelet végrehajtásához a szükséges erőforrások rendelkezésre állnak Berente, február 10. Fortuna János jegyző C:\Notebook\berente2006\testület2015\ \3_napirend_ \3_t_2015szociálisrend_mód_201502hó.doc 10

Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2015. II. 27.) önkormányzati rendelete

Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2015. II. 27.) önkormányzati rendelete Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Dióskál

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 26/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Előterjesztő:

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja és alapelvei

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja és alapelvei Szihalom Település Önkormányzata Képviselő-testületének egységes szerkezetű 1/2012. (I. 25.) önkormányzati rendelete Az egységes szociális ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 4/2014.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 8/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A helyi pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Új szociális rendelet megalkotása. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 25-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet)

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szátok község Önkormányzat Képviselő testületének 14 / 2013 (XI.17.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól. Szátok Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) képviselő - testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II..) önkormányzati rendelete

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II..) önkormányzati rendelete Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II..) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról (tervezet) Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. Tisztelt Humán Erőforrás Bizottság!

SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. Tisztelt Humán Erőforrás Bizottság! SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról Tisztelt Humán Erőforrás Bizottság! Általános indokolás Jelenleg

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ócsa Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008. (II. 15.) számú rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 28/2013. (XII.18.) önkormányzati

Részletesebben

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK / ( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott rendes képviselő-testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 4 fő települési képviselő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1.

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. rendelkezései, a Gyermekek védelméről

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról 1 Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015.

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 17/2015. Tárgy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!)

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) Foktő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (X.14.) önkormányzati

Részletesebben