K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete július 30-án 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. július 30-án 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből."

Átírás

1 K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete július 30-án 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: OEP baleseti megtérítési eljárás felülvizsgálata ügyében hozott másodfokú ítélet elleni felülvizsgálati kérelem benyújtása. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 105/2014. (VII.30.) határozat: Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Országos Egészségbiztosítási Pénztár baleseti megtérítési eljárás felülvizsgálati ügyében a másodfokú ítélet ellen a mellékelt felülvizsgálati kérelem Kúria részére történő benyújtásáról dönt. Határidő: azonnal Felelős: Szendrei Ferenc polgármester Kmf. Szendrei Ferenc sk. polgármester Dolányi Róbertné sk. jegyző

2 Kúria részére Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság útján Budapest Pf Tisztelt Kúria! Alulírott Tura Város Önkormányzata (2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1.) felperes alul jegyzett és mellékelten csatolt meghatalmazással igazolt jogi képviselőnk útján az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (1139 Budapest, Teve utca 1/a-c.) alperes ellen, társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata iránt folyamatban volt perben, a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 4.M.528/2012/10. sorszámú ítéletét helybenhagyó, a Budapest Környéki Törvényszék, mint másodfokú bíróság 8.Mf /2013/5. sorszámú jogerős ítéletével szemben, törvényes határidőn belül, jogszabálysértésre hivatkozással, az alábbi f e l ü l v i z s g á l a t i k é r e l m e t terjesztjük a tisztelt Kúria elé, tekintettel arra, hogy álláspontunk szerint a Budapest Környéki Törvényszék, mint másodfokú bíróság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 2. (3) bekezdésében, 3. (2) bekezdésében, 50. (1) bekezdésében és a 70. (1) bekezdésben, a kötelező egészségbiztosítási ellátásról szóló évi LXXXIII. törvény 68. (1) bekezdésében, a polgári törvénykönyvről szóló évi IV. törvény ában, a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény 34. (1) bekezdésében, valamint Tura Város Önkormányzatának a település tisztaságáról, a közterületek és ingatlanok rendjéről szóló 18/2002. (XII. 10.) számú rendeletének 2. (3) bekezdésében foglaltakat tévesen alkalmazta, illetve abból téves jogi következtetéseket vont le. Kérjük a tisztelt Kúriát, hogy szíveskedjék a Budapest Környéki Törvényszék, mint másodfokú bíróság 8. Mf /2013/5. sorszámú ítéletét megváltoztatni és a jogszabályoknak valamint a kereseti kérelmünknek megfelelő döntést hozni. Amennyiben a tisztelt Kúria úgy ítélné meg, hogy a tényállás megállapításához szükséges bizonyítékok nem állnak teljes körűen a rendelkezésére, úgy kérjük a tisztelt Kúriát, hogy szíveskedjék a Budapest Környéki Törvényszék, mint másodfokú bíróság 8. Mf /2013/5. sorszámú ítéletét hatályon kívül helyezni és a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságot új eljárás lefolytatására kötelezni. A tisztelt Másodfokú Bíróság fent hivatkozott sorszámú ítéletével keresetünket az indokolással is teljes körű egyetértésben elutasította, egyúttal az Elsőfokú Bíróság ítéletét helybenhagyta. A tisztelt Másodfokú Bíróság ítéletének indokolása a vonatkozó jogszabályhelyek nyilvánvaló értelmével, illetve jogalkotói céljával ellentétes, azokat figyelmen kívül hagyja.

3 A tisztelt Másodfokú Bíróság egyezően az Elsőfokú Bíróság álláspontjával arra a meggyőződésre jutott, hogy alperes a közigazgatási eljárás lefolytatása során általunk terhére rótt eljárásjogi hibát nem vétett. Így tehát azon tények, miszerint az eljárás megindításáról értesítést nem kaptunk, a bizonyítékokra való reflektálás lehetőségétől elestünk, a baleset körülményeinek meghatározása igencsak foghíjas tényállás alapján történt, eljárásjogi hibának nem minősíthetők. A tisztelt Másodfokú Bíróság előtt is ismert iratanyag szerint, az alperes két különböző ügyszámon két különböző eljárást folytatott le a baleset kapcsán. Az első eljárásban /2011 szám alatt - belföldi jogsegély keretében keresett meg minket az alperes, azonban ebben az ügyben nem kaptunk az eljárás megindításáról szóló végzést, értesítést és a Ket. 70. (1) bekezdése szerinti értesítést sem a bizonyítási eljárásról, illetőleg az eljárást lezáró döntésről. Álláspontunk szerint ebben az eljárásban az alperes nem tekintett minket ügyfélnek, így jogorvoslattal a nem ismert tartalmú eljárásban hozott, nem ismert döntés ellen nem élhettünk. A /2012. számon folytatott második eljárásban hozott egyébiránt a per tárgyát képező - fizetési meghagyásban úgy hivatkozik az eljáró szerv a /2011. számú eljárásban keletkezett iratokra - üzemi baleseti jegyzőkönyv, üzemi balesetet elismerő határozat, ambuláns lap, sérült és a tanú nyilatkozata -, hogy ebben az eljárásban sem ismertük el az üzemi balesetet, továbbá nem ismerhettük meg a hivatkozott eljárásban keletkezett dokumentumokat. A tisztelt Másodfokú Bíróság szerint, a /2011. számú eljárásban kellő pontossággal rögzítésre került, hogy a baleset hol, hogyan és milyen okból következett be. Álláspontunk szerint a baleset helyszínének tisztázása kiemelkedő jelentőséggel bír. Továbbra is fenntartjuk azon véleményünket, hogy az említett utcában található, kavicsos járda tekintet nélkül arra, hogy az milyen szélességű, illetve arra, hogy pusztán kaviccsal kialakított gyalogos közlekedés célját szolgálja. Mint ilyen, gyalogos közlekedés célját szolgáló útszakasz karbantartása Tura Város Önkormányzatának a település tisztaságáról, a közterületek és ingatlanok rendjéről szóló 18/2002. (XII. 10.) számú rendeletének 2. (3) bekezdésében foglaltak szerint nem a mi feladatunk lett volna, hanem azon ingatlan tulajdonosáé, akinek az ingatlana előtt az érintett járdarész fekszik. Nem került tehát tisztázásra, hogy a balesetet szenvedett személy miért az úttesten közlekedett, amikor módja lett volna egy jóval biztonságosabb járdaszakaszon is ezt megtenni. A másodfokú ítélet indokolásában a baleset körülményeit illetően a hangsúlyt Tóth Viktor vallomására helyezi. Annyit tudunk meg ebből a vallomásból, amiket egyébként sohasem vitattunk hogy a balesetet szenvedett személy az úttesten haladva a Tüzér utca sarkához érve, feltehetően (!) egy kátyúban, a világítás hiányából kifolyólag, azt nem látva, elesett. Ennek a sajnálatos eseménynek a megtörténtét egy alkalommal sem vitattuk, ugyanakkor a felelősségünket el nem ismerjük. A felelősségünk fennálltának megállapításához szükséges körülmények nem kerültek felderítésre. Az eljárás megindításáról való értesítés hiányából is kifolyólag nem állt módunkban a helyszínt szemrevételezni, megvizsgálni, hogy valóban volte kátyú a baleset helyszínén. Az sem került egyértelműen tisztázásra, hogy a károsult valóban

4 egy kátyúban botlott-e meg és ennek következtében szenvedett sérülést, vagy csak megbotlott valamiben, netán rosszul lépett. A kötelező egészségbiztosítási ellátásról szóló évi LXXXIII. törvény 68. (1) bekezdésében foglaltak szerint, aki az egészségbiztosítási ellátásra jogosult betegségéért, keresőképtelenségéért, egészségkárosodásáért vagy haláláért felelős, köteles az emiatt nyújtott egészségbiztosítási ellátást megtéríteni. A megtérítési kötelezettség olyan mértékben áll fenn, amilyen mértékben a felelősség megállapítható. Kiemeli továbbá a jogszabályhely, hogy a kárfelelősség megállapítására a Ptk. általános kárfelelősségi alakzata irányadó. A Ptk ának kárfelelősségi szabálya alapján akkor lehet a kártérítési felelősséget megállapítani, ha a károkozó, felróható magatartásával okozati összefüggésben következett be a kár. Tekintve, hogy magának az elesésnek a részletei sem lettek kellőképpen felderítve, - tudniillik nem bizonyított, hogy a károsult valóban az úthibából adódóan esett el -, így a mi állítólagos felróható magatartásunk, valamint az okozati összefüggés a kár bekövetkezésével kapcsolatosan pusztán feltételezés. A Ptk. vonatkozó rendelkezései közt szerepel az is, hogy a károsult közrehatásának aránya a baleset bekövetkezésében, ugyanilyen arányban a károkozót a felelősség alól mentesíti. Abból a tényből kell tehát kiindulnunk, hogy a balesetet szenvedett személy számára nyitva állt a lehetőség arra, hogy az úttest helyett a jóval biztonságosabb kavicsos járdán közlekedjen, azon felvételek ismeretében főleg, amelyekből egyértelműen megállapítható, hogy az említett járda a gyalogos közlekedésre teljesen alkalmas módon van kialakítva. Ha a károsult a járdát használta volna gyalogos közlekedésre, mint ahogy az általában elvárható lett volna, a baleset elkerülhető lett volna, ugyanis a járda szakasz kifogástalan állapotban van. Önmagában az a körülmény, hogy a járda nem a klasszikus értelemben vett lebetonozott járdaszakaszt jelentette, hanem más megoldással különítettek el egy a gyalogosok számára használható részt, még nem ok arra, hogy a károsult a gépjárművek számára fenntartott úttestet válassza. Tényszerű ugyanakkor az is, hogy az ingatlan előtti járda és útfelület karbantartásáról a már hivatkozott önkormányzati rendelet idevágó bekezdése szerint nem mi, hanem annak az ingatlannak a tulajdonosa köteles gondoskodni, akihez az érintett útrész tartozik. Fentiek okán tehát a károsult közrehatása, úgymond felelőtlen hozzáállása oly módon közrehatott a baleset bekövetkeztében, hogy az már önmagában a mi felelősségünket kioltaná. Emellett az a tény, hogy az ingatlan előtt az érintett járdarész karbantartásáért az ingatlan tulajdonosa felel, szintén mentesítő körülmény. A Ket. 2. (3) bekezdése szerint: a közigazgatási hatóság az eljárás során az érintett ügyre vonatkozó tényeket veszi figyelembe, minden bizonyítékot súlyának megfelelően értékel, döntését valósághű tényállásra alapozza. A Ket. 3. (2) bekezdés b) pontja szerint: a közigazgatási hatósághivatalból állapítja meg a tényállást, határozza meg a bizonyítás módját és terjedelmét, ennek során nincs kötve az ügyfelek bizonyítási indítványaihoz, ugyanakkor a tényállás tisztázása során minden, az ügy szempontjából fontos körülményt figyelembe kell vennie,

5 A Ket 50. (1) bekezdése egyértelműen kimondja: a hatóság köteles a döntéshozatalhoz szükséges tényállást tisztázni. Ha ehhez nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, bizonyítási eljárást folytat le. A Ket. 70. (1) bekezdése értelmében: Ha a hatóság az ügyfélnek az eljárás megindításáról való értesítését mellőzte, és az ügyben bizonyítási eljárást folytatott le, annak befejezésétől számított nyolc napon belül értesíti az ügyfelet, hogy az - az iratokba való betekintés szabályai figyelembevételével - megismerhesse a bizonyítékokat, azokra nyolc napon belül észrevételt tehessen, élni tudjon nyilatkozattételi jogával, és további bizonyításra irányuló indítványt terjeszthessen elő. Tekintettel a fent előadottakra egyértelműen megállapítható, hogy a tisztelt Másodfokú Bíróság nem tulajdonított jelentőséget az alperes által megvalósított igen súlyos eljárási hibáknak, az ítélete alapjául szolgáló tényállást alperesi eljáráshoz hasonlóan - kellőképpen nem derítette fel. Budapest, július 24. Tisztelettel: Tura Város Önkormányzata felperes Melléklet: - 1 pl. ügyvédi meghatalmazás

Tisztelt Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság! ELŐKÉSZÍTŐ IRAT. Szent Erzsébet Caritas Alapítvány (7100 Szekszárd, Béla tér 9.

Tisztelt Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság! ELŐKÉSZÍTŐ IRAT. Szent Erzsébet Caritas Alapítvány (7100 Szekszárd, Béla tér 9. Tisztelt Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság! ELŐKÉSZÍTŐ IRAT Szent Erzsébet Caritas Alapítvány (7100 Szekszárd, Béla tér 9.) felperesnek jogi kép.: Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 2.Mf.20.939/2009/3. A Magyar Köztársaság nevében! A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság Független Rendır Szakszervezet. által képviselt. felperesnek

Részletesebben

ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója

ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója 4. É V FOLYAM, 2008/5. S Z ÁM ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója Honlapcímünk: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu. email-címünk:

Részletesebben

A társadalombiztosítási szerv megtérítési igénye, mint az üzemi balesetek és foglalkozási megbetegedések prevenciójának egyik eszköze Mádi Sarolta *

A társadalombiztosítási szerv megtérítési igénye, mint az üzemi balesetek és foglalkozási megbetegedések prevenciójának egyik eszköze Mádi Sarolta * A társadalombiztosítási szerv megtérítési igénye, mint az üzemi balesetek és foglalkozási megbetegedések prevenciójának egyik eszköze Mádi Sarolta * 1. Bevezető gondolatok kötelező társadalombiztosítás

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.VI.37.489/2011/6.szám A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A Kúria a Karl, Verrasztó, Bleyer Ügyvédi Iroda ügyintéző: dr.karl Gábor Csaba ügyvéd) által képviselt felperesnek a dr.gellérthegyi Ügyvédi

Részletesebben

-anyakönyvi eljárás -anyakönyi okirat kiállítása (8 nap) -hagyatéki eljárás -anyakönyvi eljárás

-anyakönyvi eljárás -anyakönyi okirat kiállítása (8 nap) -hagyatéki eljárás -anyakönyvi eljárás 2015. 04. 15-i állapot Emberi Erőforrás Osztály 8500 Pápa Fő u. 5. Benecz Rita osztályvezető Földszint 6. Telefon: 89/515-021 E-mail: szocoszt@papa.hu; szoccsoport@papa.hu Ügyfélfogadási idő: minden hét

Részletesebben

Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Bíróság a dr. Szűcs Imre Zoltán ügyvéd (...) által képviselt...,... felperesnek a dr. Meller Éva Cecília ügyvéd (...) által képviselt

Részletesebben

Szám:75-4/2014/ADR Tárgy: Farm Tojás Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye

Szám:75-4/2014/ADR Tárgy: Farm Tojás Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye Szám:75-4/2014/ADR Tárgy: Farm Tojás Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye HATÁROZAT A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint tárgyi ügyben másodfokon eljáró

Részletesebben

Ütv. 1. (2) bekezdés; Ut. 1 2. Ütv. 2. (1) bekezdés; Ut. 34 54.

Ütv. 1. (2) bekezdés; Ut. 1 2. Ütv. 2. (1) bekezdés; Ut. 34 54. ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 2012. évi 12. szám MELLÉKLET 1 Emlékeztetõ az ügyészségrõl szóló 2011. évi CLXIII. törvény (a továbbiakban: Ütv.), továbbá az ügyészség közérdekvédelmi feladatairól szóló 3/2012. (I.

Részletesebben

2012. július-augusztus

2012. július-augusztus dr. Horányi-Hohl Gábor: A közjegyzői közokirat záradékának a törlése a Vht. 211. (2) bekezdése alapján dr. Balogh Zsigmond: Felmondás, ténytanúsítás, végrehajtás dr. Anka Márton Tibor: A közjegyzői végrehajtási

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.I.35.721/2011/6.szám A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A Kúria a dr. Oblat Péter ügyvéd által képviselt felperesnek a jogtanácsos által képviselt Nemzeti Adó- és Vámhivatal Középmagyarországi Regionális

Részletesebben

az alkotmánybíróság határozatai

az alkotmánybíróság határozatai 2015. május 19. 2015. 11. szám az alkotmánybíróság határozatai az alkotmánybíróság hivatalos lapja Tartalom 11/2015. (V. 14.) AB határozat a Kúria 2/2014. Polgári jogegységi határozata rendelkező része

Részletesebben

NYILATKOZAT a baleset (sérülés) körülményeiről

NYILATKOZAT a baleset (sérülés) körülményeiről Egészségbiztosító:. címe:..... Társadalombiztosítási kifizetőhely:..... címe:.... Hivatkozási szám:... Felhívjuk a figyelmét, hogy a év.. hó nap történt balesetével (sérülésével) kapcsolatban a 217/1997.

Részletesebben

A jogi személyek körében felmerülő felelősségi kérdésekről, különös tekintettel a vezető tisztségviselőkre

A jogi személyek körében felmerülő felelősségi kérdésekről, különös tekintettel a vezető tisztségviselőkre 3. Keresetindítási jog tartalma és terjedelme a felszámolási eljárás lezárását követően A felszámolási eljárás jogerős lezárását követő 60 napos jogvesztő határidőn belül ki nem elégített követelése erejéig

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2012. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2012. évi tevékenységéről FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Szociális és Gyámhivatala Ügyszám: FEC/01/4-3/2013. BESZÁMOLÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2012. évi tevékenységéről 8000 Székesfehérvár, Piac

Részletesebben

A zárlat, a zár alá vétel és a zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedés tényének ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzése

A zárlat, a zár alá vétel és a zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedés tényének ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzése INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Hansági-Haydn Nóra A zárlat, a zár alá vétel és a zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedés tényének ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzése Jelen írás az ingatlan-nyilvántartásba

Részletesebben

A perújítási eljárással kapcsolatos ügyészi tevékenység vizsgálata

A perújítási eljárással kapcsolatos ügyészi tevékenység vizsgálata LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Büntetőbírósági Ügyek Főosztálya A perújítási eljárással kapcsolatos ügyészi tevékenység vizsgálata A Legfőbb Ügyészség 2009. évi vizsgálati tervének A/4. pontja előírja a perújítási

Részletesebben

Szám:156-3/2014/ADR Tárgy: Foodpack Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye

Szám:156-3/2014/ADR Tárgy: Foodpack Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye Szám:156-3/2014/ADR Tárgy: Foodpack Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye HATÁROZAT A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint tárgyi ügyben másodfokon eljáró

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2015. június 9. 2015. 13. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 14/2015. (V. 26.) AB határozat a Debreceni Járásbíróság 44.B.2111/2013/6. számú végzése és a

Részletesebben

DISSERTATIONES BÍRÓSÁGI RENDELKEZÉS A BÜNTETÕELJÁRÁSBAN ÉRVÉNYESÍTETT POLGÁRI JOGI IGÉNYRÕL. Jogtörténeti tanulságok

DISSERTATIONES BÍRÓSÁGI RENDELKEZÉS A BÜNTETÕELJÁRÁSBAN ÉRVÉNYESÍTETT POLGÁRI JOGI IGÉNYRÕL. Jogtörténeti tanulságok Iustum Aequum Salutare VII. 2011/2. 159 180. DISSERTATIONES BÍRÓSÁGI RENDELKEZÉS A BÜNTETÕELJÁRÁSBAN ÉRVÉNYESÍTETT POLGÁRI JOGI IGÉNYRÕL Jogtörténeti tanulságok PhD-hallgató (PPKE JÁK) I. Bevezetés 1.

Részletesebben

Határozat. elutasítja. A másodfokú hatóság az elsőfokú határozat indokolását az alábbiak szerint. megváltoztatja:

Határozat. elutasítja. A másodfokú hatóság az elsőfokú határozat indokolását az alábbiak szerint. megváltoztatja: Másodfokú döntés-előkészítő osztály Iktatószám: MD/14960-21/2011. Ügyintéző: Tárgy: Enternet 2001 Kft. fellebbezésének elbírálása Határozat A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese (a továbbiakban:

Részletesebben

í t é l e t e t : I n d o k o l á s

í t é l e t e t : I n d o k o l á s A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 2.Kf.650.015/2013/4. A Fővárosi Törvényszék a Berke & Molnár Ügyvédi Iroda (1024 Budapest, Ady Endre u. 19., ügyintéző: dr. B. B. ügyvéd) által képviselt UniCredit

Részletesebben

Vadász Iván. A vagyongyarapodásos vizsgálatokkal kapcsolatos adóperek tapasztalatai

Vadász Iván. A vagyongyarapodásos vizsgálatokkal kapcsolatos adóperek tapasztalatai 2013. szeptember 25. Vadász Iván A vagyongyarapodásos vizsgálatokkal kapcsolatos adóperek tapasztalatai Az adóhatóságot terhelő bizonyítás hiánya Az Art. 108. (2) bek. rendelkezései szerinti bizonyítás

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. február 17. 2014. 5. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 5/2014. (II. 14.) AB határozat a Kúria Pfv.IV.21.705/2011/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól Az Országgyűlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintő közigazgatási

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. a szociális intézményekben dolgozók számára. 2009. évi szám. Menhely Alapítvány

KÉZIKÖNYV. a szociális intézményekben dolgozók számára. 2009. évi szám. Menhely Alapítvány KÉZIKÖNYV a szociális intézményekben dolgozók számára 2009. évi szám Menhely Alapítvány Az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és a Hajléktalan Emberekért Közalapítvány pályázati támogatásával, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fejér Megyei Bíróság K.20.354/2006/7. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fejér Megyei Bíróság a Dr. Turai Tünde ügyvéd... által képviselt... felperesnek, - a Dr. Gellérthegyi Ügyvédi Iroda... által képviselt

Részletesebben

A-PBT-A-556/2012. Ajánlás

A-PBT-A-556/2012. Ajánlás A-PBT-A-556/2012. Ajánlás A Pénzügyi Békéltető Testület a M.Z. kérelmező (a továbbiakban: Kérelmező) Dr. G.Z. ügyvéd által képviselt ABC Zrt. (a továbbiakban: Pénzügyi Szolgáltató) ellen benyújtott kérelmére

Részletesebben

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatja és a keresetet teljes egészében elutasítja.

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatja és a keresetet teljes egészében elutasítja. Fővárosi Ítélőtábla 4.Pf.21.386/2014/7. A Fővárosi Ítélőtábla a Bihary, Balassa és Társai Ügyvédi Iroda (fél címe 1) által képviselt felperes neve (felperes címe) felperesnek - a Réti, Antall és Társai

Részletesebben

A korlátozottan cselekvőképesek, illetve cselekvőképtelenek által kötött szerződések érvényességi kérdései fókuszban a vagyonjogi kérdések

A korlátozottan cselekvőképesek, illetve cselekvőképtelenek által kötött szerződések érvényességi kérdései fókuszban a vagyonjogi kérdések A korlátozottan cselekvőképesek, illetve cselekvőképtelenek által kötött szerződések érvényességi kérdései fókuszban a vagyonjogi kérdések I. A cselekvőképességről általában A cselekvőképesség az embernek

Részletesebben