VITA. Martin Buber Vallás és modern gondolkozás [2. oldal] Carl Gustav Jung Vallás és pszichológia [14. oldal]

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VITA. Martin Buber Vallás és modern gondolkozás [2. oldal] Carl Gustav Jung Vallás és pszichológia [14. oldal]"

Átírás

1 VITA Martin Buber Vallás és modern gondolkozás [2. oldal] Carl Gustav Jung Vallás és pszichológia [4. oldal] Martin Buber Válasz C. G. Jungnak [22. oldal] Buji Ferenc A hívő és a gnosztikus [26. oldal]

2 Martin Buber VALLÁS ÉS MODERN GONDOLKOZÁS* Heideggerrel és Sartre-ral ellentétben Jung, napjaink vezető pszichológusa a vallást annak történeti-fejlődéstörténeti formájában széles körű vizsgálódások tárgyává tette. Hogy e vizsgálódásokat olyan jelenségek sokaságára is kiterjesztette, amelyeket én magam csak álvallásosként tudnék jellemezni, azért Jung nem hibáztatható. Azért vagyok kénytelen ilyen módon jellemezni ezeket a jelenségeket, mert nem tanúskodnak arról az alapvetően személyes viszonyról, amely az ember valamint a tapasztalás vagy a hit fényében vele szembenállóként megmutatkozó Egyetlen között áll fenn. Csak egyet lehet érteni Junggal, amikor kijelenti, hogy nem kívánja túllépni a pszichológia önmaga által kijelölt határait. E pszichológia ugyanis nem ismer olyan kritériumot, amelynek alapján minőségi különbséget lehetne tenni vallásos és álvallásos terület között, mint ahogy a Max Weber-i értelemben felfogott szociológia sem alkalmas arra, hogy a mózesi és a hitleri karizma természetét megkülönböztesse. Viszont joggal kritizálható Jung amiatt, hogy mindezek ellenére a legfontosabb pontokon mégis önkényesen áthágja a pszichológia határait. Erről azonban többnyire nem hajlandó tudomást venni, s még kevésbé hajlandó magyarázatot adni rá. Vitathatatlan, hogy Jung írásaiból nem hiányoznak a vallásos témákra vonatkozó egzakt pszichológiai megállapítások. Sőt gyakran e megállapítások korlátozott érvényességét is kifejezetten hangsúlyozza. Jó példa erre az, amikor a kinyilatkoztatást mint az emberi lélek mélységeinek felfedését olyan pszichológiai eljárás -nak nevezi, amelyből természetesen nem lehet következtetéseket levonni arra vonatkozólag, hogy az máskülönben mi lehet. Sőt néha alapelvként szögezi le, hogy a transzcendens vonatkozásában mindenféle megállapítást kerülni kell, ugyanis az ilyen megállapítások minden esetben egy olyan emberi elme nevetséges feltételezéseinek bizonyulnak, amely nincs tudatában korlátainak ; ha Istent a lélek egy állapotának tekintjük, az csupán egy megállapítás arról, ami a megismerés körében megjelenik, és semmi köze a megismerhetet- * Religion und modernes Denken. Merkur, 952/2. A fordítás Buber tanulmányának csupán a második Junggal foglalkozó részét tartalmazza; a tanulmány egzisztencializmussal foglalkozó első részét elhagytuk. A digitális kiadás forrása: Műhely (Győr), 999/2., p Psychologie und Religion. Zürich, 942, p. 33.

3 lenhez, amelyre vonatkozólag [és itt következik az a formula, amelyet szóról szóra kell idéznünk] egyszerűen nem lehet következtetéseket levonni. 2 Ezek a megállapítások a pszichológia törvényes helyét jelzik, és azt, hogy a lélektan az összes többi tudományhoz hasonlóan saját határain belül joggal tehet objektíve megalapozott kijelentéseket. Ha azonban valaki azt állítja a vallásról, hogy az élő kapcsolat azokkal a pszichikus eseményekkel, amelyek függetlenek a tudattól, s annak túlsó oldalán, a pszichikus hátország sötétségében zajlanak, 3 akkor a fent említett határokat máris áthágta. A vallásnak ez a definíciója nem tűr ellentmondást, nem ismeri a toleranciát az eltérő vallásértelmezésekkel szemben. Mert ha a vallás egyfajta kapcsolat pszichikus eseményekkel amelyek ugyebár csak az ember önnön lelkének eseményei lehetnek, akkor ez azt foglalja magában, hogy itt egyáltalán nem egy olyan Lénnyel vagy Valósággal való kapcsolatról van szó, amely az emberhez képest még akkor is transzcendens, ha időről időre alászáll az emberi lélekbe... Mert akárhogyan is nézzük, a vallásos emberek mindig is így értelmezték saját vallásukat, még ha legmélyebb vágyuk arra irányult is, hogy énjük misztikusan beleolvadjon abba a Te-be. Mivel azonban a vallás nem Isten magánügye, hanem az emberi viszonya az istenihez, vizsgáljuk meg, hogy vajon Jung mit gondol magáról Istenről. Általában úgy tekint rá, mint egy autonóm pszichés tartalomra. Ez azt jelenti, hogy számára Isten nem egy olyan Lény vagy Valóság, amelynek pusztán megfelel valamiféle pszichikus tartalom, hanem inkább maga ez a tartalom. Ha ez nem így volna teszi hozzá, akkor Isten nem volna reális, mert sehol sem ütközne bele az életünkbe. 4 Eszerint mindazt, ami nem autonóm pszichikus tartalom, hanem csupán létrehoz bennünk egy pszichikus tartalmat, illetve hozzájárul egy ilyennek a létrejöttéhez, úgy kell felfognunk, mint ami nem ütközik bele életünkbe, s mint ami ennélfogva nem is valóságos. Ennek ellenére Jung is elismeri az ember és az Isten közötti kölcsönös kapcsolat szükségességét. Viszont és erről se feledkezzünk meg egyenesen kijelenti, hogy Isten pszichénk számára... a tudattalan egyik funkciója. Azonban úgy tűnik, hogy e tétel érvényességét Jung nem kívánja a pszichológiára korlátozni, ugyanis szembeállítja azzal az ortodox koncepcióval, amely szerint Isten magától való, s ez lélektanilag azt jelenti, hogy az ember nincs tudatában annak a ténynek, hogy az isteni akció saját benső énjéből fakad. 5 2 Richard Wilhelm C. G. Jung, Das Geheimnis der goldenen Blüte. München, 929, p C. G. Jung Karl Kerényi, Einführung in das Wesen der Mythologie. Zürich, 94, p Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewußten. Darmstadt, 928, p Psychologische Typen. Zürich, 92, p [A szóban forgó mű magyar fordításából (A 3

4 Ilyen módon Jung egyértelműen deklarálja, hogy amit a hívő Istennek tulajdonít, annak forrása saját lelkében van. Hogy ez a kijelentés miképpen egyeztethető össze Jungnak azzal a magabiztos állításával, hogy mindez hozzávetőlegesen megfelel annak, amire Kant gondolt, amikor a magánvalót tisztán negatív határfogalomnak nevezte, 6 számomra felfoghatatlan. Kant kifejtette, hogy az önmagukban vett dolgok nem ismerhetők meg semmiféle kategória révén, mivel azok nem jelenségek, s éppen ezért úgy kell felfogni őket, mint valami ismeretlent. Mindazonáltal Kant egyáltalán nem arra gondolt, hogy például az a jelenség, amely az ablakom alatt áll, s amit fának nevezek, saját benső énemből ered, s nem egy ismeretlennel való találkozásból. Ellentétben azzal a kijelentésével, hogy igyekszik kerülni minden állítást a transzcendensről, Jung egy olyan szemlélettel azonosítja magát, amely szerint Isten nem létezik abszolúte, azaz függetlenül az emberi szubjektumtól, túl minden emberi feltételen. 7 Ez voltaképpen azt jelenti, hogy még a lehetőségét sem hagyja nyitva annak, hogy Isten aki nem korlátozható a létezés egyetlen szintjére, mintha a sok isten közül csupán egyről lenne szó (legalábbis ha ez az egyes számú és kizárólagos jellegű szó, hogy Isten, még nem veszítette el minden értelmét) függetlenül létezzék az emberi szubjektumtól, s ilyen módon kapcsolatba is léphessen vele. Ezzel szemben nyíltan kimondja, hogy Isten nem létezik az emberen kívül. De vajon mi más ez, mint a transzcendensre vonatkozó kijelentés? Ez pontosan annak megállapítása, hogy mi nem Isten, illetve ezen keresztül annak, hogy mi Isten. Jung kijelentései az isteni relativitásáról tehát nem pszichológiai, hanem metafizikai kijelentések, bármilyen nyomatékkal is hangsúlyozza, hogy megelégszik a pszichikusan tapasztalhatóval, s visszautasítja a metafizikait. 8 Jung önmaga védelmében egy másik alkalommal tett megállapítására hivatkozhatna: A metafizikai megállapítások a lélek közlései, és ezért a pszichológia körébe tartoznak. 9 Ezen az alapon azonban minden olyan megállapítást a lélek közlésének minősíthetnénk, amelyet nem tartalmának értelme vagy szándéka szerint vizsgálnánk, hanem pszichikus eredetének folyamata alapján. Ha lélektani típusok, Bp. 988) ez a rész hiányzik. A fordító megjegyzése.] 6 Das Geheimnis der goldenen Blüte, p Psychologische Typen, p Das Geheimnis der goldenen Blüte, p Psychologischer Kommentar zum Bardo Thödol. In: W. Y. Evans-Wentz, Das tibetanische Totenbuch Bardo Thödol. Zürich, 936, p. 8. [Hetényi Ernő fordítása. Lásd C. G. Jung: A Bar-do thos-sgrol pszichológiai magyarázata, in: Tibeti halottaskönyv, Bp. 993, p. 40. A fordító megjegyzése.] 4

5 tehát ezt a mondatot komolyan vennénk, a pszichológia határait akár el is törölhetnénk! Viszont pontosan ezek azok a határok, amelyekről Jung másutt azt mondja, hogy a pszichológiának tartózkodnia kell attól, hogy átlépjen a metafizikai megállapítások és a hitvallások területére. 0 Ezúttal a lehető legnagyobb mértékben ellentmondva ennek mégis a pszichológia válik az egyetlen elfogadható metafizikává, miközben, úgy tűnik, megmarad empirikus tudománynak. Azonban egyszerre mindkettő nem lehet. Jung természetesen nem marad adósunk annak a léleknek az eszméjével sem, amely e pszichológiai koncepció tartozéka. A lélek az mondja, ami veleszületett teremtő erejénél fogva a metafizikai kijelentéseket teszi. Ő tételezi a metafizikai lényegiség disztinkcióit. Nem csupán feltétele a metafizikai valóságnak, de ő maga ez a valóság. Jung nem minden ok nélkül használja itt a tételez kifejezést: amit itt előad, az voltaképpen pszichológiai nyelvezetre lefordított posztkantiánus idealizmus. 2 De ha meg is van a helye ennek a metafizikai gondolkodáson belül akkor, amikor az egy Fichte Én-jéhez hasonló szubjektum filozófiai reflexiójának produktuma, nem követelhet ilyen helyet akkor, amikor a konkrét individuális lélekre, jobban mondva egy emberi személyhez kapcsolódó pszichikumra vonatkoztatják. Ezt Jung sem gondolhatta másképpen. Magyarázata szerint még az a kollektív tudattalan is csak az individuális pszichén keresztül tud belépni a tapasztalatba, amely az archetípusokat, ezeket a tipikus attitűdszerű alakzatokat örökölte. 3 A lélek vitathatatlanul produkál olyan erőket, amelyekben az emberi faj elsődleges energiái individuálisan koncentrálódnak. Viszont a veleszületett teremtő erők nekem nagyon is fennhéjázó és pontatlan megjelölésnek tűnik. Ez a lélek, bárhogyan is nézzük, sosem lesz képes arra, hogy saját teremtő erejénél fogva akár metafizikai, akár más jellegű legitim kijelentést tegyen. Ilyen kijelentést csak akkor tehet, ha valódi kapcsolatban áll egy olyan igazsággal, amely artikulálja őt. Az, hogy milyen mélyen képes gondolatilag bepillantani ebbe az igazságba, attól függ, hogy mi történik vele és milyen tapasztalatok birtokába jut. Mindazok a nézetek, amelyek ezt kétségbe vonják, nem hitelesek, hanem pusztán irodalmi frazeológiák vagy kétes kombinációk. 0 Psychologie und Alchemie. Zürich, 944, p. 28. In: Das tibetanische Totenbuch Bardo Thödol, p. 9 [Hetényi Ernő fordítása alapján. Lásd Tibeti halottaskönyv, p. 4. A fordító megjegyzése.] 2 Egyetlen ehhez hasonló kifejezés sem található az előző század filozófusainál, akik akárcsak Fries és Beneke a metafizikát a pszichológiára kívánták alapozni. 3 Vö. Der Geist der Psychologie. Eranos-Jahrbuch, 946, pp. 460kk. 5

6 Az igazi individuális lelket sosem lehet azonosítani a metafizikai valósággal. Voltaképpeni élete, akár bevalljuk, akár nem, a más realitásokkal való valóságos találkozásokból áll, legyenek azok akár lelkek, akár bármi egyebek. Ha nem így lenne, az ember kénytelen volna a lelket egy leibnizi monádként felfogni. Márpedig e koncepció elkerülhetetlen következményétől, főképpen pedig Isten örökös beavatkozásától kétségtelenül Jung vonakodna a leginkább. Egy másik megoldás esetleg az lehetne, hogy az individuális lelkek empirikusan valóságos birodalmát, tehát a pszichológia hatáskörébe tartozó területet valóban túl kellene lépni, s tételezni kellene egy lélek -nek vagy a lélek -nek nevezett kollektív lényt, s egyedül ennek a tulajdonképpen transzcendens léleknek volna lehetősége arra, hogy az individuális lélekben megnyilvánuljon. Egy ilyen metafizikai tételezéshez viszont egy adekvát filozófiai tisztázásra és alapozásra volna szükség, amelyet azonban ismereteim szerint sehol sem találunk Jungnál, még abban a pszichológia értelméről szóló előadásában sem, amely kifejezetten a lélek koncepciójával foglalkozik. Hogy mi a voltaképpeni jelentősége Jung vallási alaporientációja szempontjából e lélekkoncepciónak, az a következő két, közös tematikájú mondatból világlik ki: A modern tudat, a tizenkilencedik századival ellentétben, a legteljesebb bizalommal és a legnagyobb várakozással fordul a lélek felé. A modern tudat viszolyog a hittől, s mintegy ennek eredményeképpen a hitre alapozódó vallásoktól is. 4 Korábbi megállapításával ellentétben tudniillik hogy tanításában nem találhatók a magasabb hatalmakba vetett hit és bizalom ellen... irányuló támadások 5 nyilvánvaló bármely figyelmes olvasó előtt, 6 hogy Jung azonosítja magát azzal a modern tudattal, amely viszolyog a hittől. Jung szerint ez a modern tudat most legteljesebb bizalommal és a legnagyobb várakozással fordul a lélek felé. Márpedig ez nem mást jelent, mint azt, hogy a modern tudatnak többé semmi köze nem lesz ahhoz az Istenhez, akiben a hagyományos vallások követői hisznek, akinek a lélek megtapasztalhatja a jelenlétét, aki kinyilatkoztatja magát neki, s aki közlekedik vele miközben létében mégis transzcendens marad hozzá képest. A modern tudat ehelyett a lélek felé mint az egyetlen olyan szféra felé fordul, amelytől elvárja, hogy magában hor- 4 Seelenprobleme der Gegenwart. Zürich, 93, p Das Geheimnis der goldenen Blüte, p Vö. különösen a Seelenprobleme der Gegenwartból (p. 47) fentebb idézett mondat második részével: A modern tudat... tudni kíván, azaz elsődleges tapasztalással akar rendelkezni, azzal a mondattal, amely ugyanebben a könyvben található (p. 83): Nekünk, modern embereknek az a küldetésünk, hogy ismét megtapasztaljuk a szellemet, azaz elsődleges tapasztalatra tegyünk szert. 6

7 dozza az istenit. Röviden, habár az új pszichológia fennen hangoztatja, hogy nem világszemlélet, hanem tudomány, 7 immár nem éri be a vallás értelmezésének szerepével. Új vallást hirdet, az egyetlen igazi vallást: a merőben pszichikus immanencia vallását. Jung egy alkalommal említi éspedig joggal, hogy Freud képtelen volt megérteni a vallásos tapasztalatot. 8 Ő maga viszont azzal a felfedezéssel zárja a vallásos tapasztalat magasságain és mélységein keresztül vezető kalandozásait amelyek közepette ő, messze megelőzve minden korábbi pszichológiát, valóban meghökkentő dolgokat produkált, hogy a lélek, amikor a vallásos tapasztalatot átéli, önmagát éli át. Kétségtelen, hogy a misztikusok akikre Jung is gyakran hivatkozik szintén nagyjából hasonlót hirdettek. Közöttük és Jung között mégis van két alapvető különbség, amiről nem szabad megfeledkeznünk. Először is a misztikusok úgy vélték, hogy csak az a lélek részesül ebben a tapasztalatban, amely eltávolodott minden földi sürgés-forgástól, elszakadt a teremtményi lét ellentétpárjaitól, s így képes magába fogadni azt az istenit, amely túl van az ellentétek világán; valamint az, amelyik hagyja, hogy az isteni érvényre jusson benne. Másodszor pedig ők ezt a tapasztalatot a léleknek az Istennel való egységeként illetve eggyé válásaként értelmezték, aki viszont független a lélektől, s akinek azért, hogy a világ valóságába lépjen, mindannyiszor meg kell születnie a lélekben. Jung az egész ember világtól való elszakadásának helyébe az individuáció folyamatát teszi, amelyet a tudat elszakadása jellemez. A Feltétlennel való eggyé válás helyére az önvalót helyezi, amely mint ahogy az közismert úgyszintén misztikus fogalom. Jungnál azonban ez többé már nem hitelesen misztikus fogalom, hanem gnosztikus koncepció. Maga Jung is kimondja ezt a gnosztikus irányba fordulást. A fenti megállapítást, miszerint a modern tudat a lélek felé fordul, az a magyarázat követi, hogy és ezt... gnosztikus értelemben teszi. Mi ebben, ha csak egy egyszerű utalás formájában is, egy olyan tendencia érett kifejezését látjuk, amely kezdettől fogva jellemezte Jung intellektuális életét. Egy nagyon korai írásában, amelyet ugyan kinyomtattak, de amely nem került könyvesbolti forgalomba, ez közvetlen vallásos nyelvezetben jelenik meg, nevezetesen egy magas rangú gnosztikus isten kinyilatkoztatásaként, akiben a jó és a rossz együtt, úgymond egymást kiegyenlítve jelenik meg. 9 Az ellentéteknek egy 7 Seelenprobleme der Gegenwart, p Seelenprobleme der Gegenwart, p Buber minden bizonnyal Jung Sermones ad mortuos (Tanítás a halottaknak) című művére céloz. A magyar fordítást Hét tanítás a halottaknak címen lásd Mauzóleum, Bp. 987, pp (A fordító megjegyzése.) 7

8 mindent átölelő totális formában végbemenő uniója fut tehát végig Jung gondolkozásán. S ennek is kardinális jelentősége van számunkra akkor, amikor Jung individuációról és önvalóról szóló tanítását vizsgáljuk. Jung a szóban forgó kérdés legpontosabb kifejezését mandala-elemzéseiben adta. Véleménye szerint a mandalák kör alakú szimbolikus képek, amelyek nemcsak a különböző vallásos kultúrákban találhatók meg (különösen keleten és a koraközépkori keresztény kultúrában), hanem a neurotikusok és elmebetegek rajzain is. Számára a kollektív tudattalanból felmerülő mandalák az egészet és a teljességet, s ilyen módon az ellentétek egyesítését ábrázolják tehát olyan egyesítő szimbólumok, amelyek külső tényezőktől független egységükben egyszerre foglalják magukban a férfiast és a nőiest, a jót és a rosszat. Középpontjuk (Jung értelmezésében az istenség székhelye) rendszerint mint ahogy mondja különösen hangsúlyozott. A feltételezések szerint azonban van néhány ősi, és számos modern mandala, amelynek középpontjában nem az istenség jele található. 20 Azt a szimbólumot, amely a modern képeken az istenség helyén látható, e mandalák alkotói legalábbis Jung szerint egy önmagukon belüli középpontként értelmezték. Az istenség helyén magyarázza Jung láthatólag az ember teljessége található. Jung ezt a centrális teljességet, mely az istenit szimbolizálja, az ősi indiai tanítással összhangban önvaló -nak [Selbst] hívja. Ez nem azt jelenti, mondja Jung, hogy azokon a képeken, amelyeken a modern ember tudattalanja fejezi ki magát, az istenség helyét az önvaló foglalja el. Alighanem közelebb járnánk Jung felfogásához akkor, ha azt mondanánk, hogy mostantól fogva az istenség már nem foglalja el az emberi önvaló helyét, mint ahogy tette azt egészen mostanáig. Az ember immár visszavonja önvalójának egy rajta kívül lévő Istenre való projekcióját, anélkül, hogy ezáltal isteníteni kívánná magát (legalábbis ahogyan Jung hangsúlyozza itt, ellentétben egy másik megállapításával, amely mint majd látni fogjuk az istenülést kifejezetten céllá avatja). Az ember nem utasítja el a transzcendens Istent; egyszerűen csak mellőzi Őt. Immár nincsen tudomása a Felismerhetetlenről; többé már nem szorul rá arra, hogy megismerje Őt. Amit az Ő helyén megismer, az a lélek, vagy inkább az önvaló. Valóban, nem egy isten az, amitől a modern tudat viszolyog, hanem a hit. Akárhogyan is álljon a dolog Istennel, a modern tudattal rendelkező ember számára az a fontos, hogy többé ne kelljen törődnie az Istenbe vetett hittel. Biztos vagyok benne, hogy ezt a modern tudatú embert nem lehet azonosítani a ma élő emberek összességével. Az emberiség mondja Jung nagy- 20 Psychologie und Religion, p. 45kk. 8

9 részt még a kiskorúság pszichológiai állapotában van, egy olyan szinten, amelyet nem lehet csak úgy átugrani. 2 Ezt szemlélteti Jung a törvény hatalmának Szent Pál nevéhez fűződő megtörésével, amely csak azokra vonatkozik, akik értenek ahhoz, hogy a lelkiismeretet felcseréljék a lélekre. És ez az, hangsúlyozza Jung, amit nagyon kevesen képesek véghezvinni. Mit jelent ez? A lelkiismeret által akár egy isteni, akár egy társadalmi rendnek tulajdonították azt, akár egyszerűen úgy vették, mint ami az emberhez lénye szerint hozzátartozik az ember hajdanában megértette, hogy lelkén belül van egy törvényszék, amelynek feladata a helyesen és a helytelenül végrehajtott és végrehajtandó tettek megkülönböztetése, s eljárás indítása az ellen, ami rosszként kerül meghatározásra. Ez természetesen nem egyszerűen egy tradicionális törvény fenntartásának kérdése, legyen az isteni vagy társadalmi eredetű. Mindazok, akik például elhivatottságot éreznek magukban valamilyen munkára, amit nem végeznek, mindazok, akik nem végeztek el egy olyan feladatot, amelyet sajátjukként ismertek fel, mindazok, akik nem maradtak hűségesek biztosan felismert hivatásukhoz mindezek tudják, mit jelent az, hogy lelkiismeretfurdalás. És magánál Jungnál kiváló magyarázatát találjuk annak, amit mi hivatásnak nevezünk: Akinek van hivatása [Bestimmung], az hallja a belső ember hangját [Stimme]. 22 Igaz, Jung ezen egy olyan hangot ért, amely éppen azt hozza közel hozzánk, ami rossznak látszik, és aminek véleménye szerint részben meg is kellene adnunk magunkat. 23 Én azonban úgy vélem, hogy akinek hivatása van, az egészen más hangot hall. Éppen a lelkiismeret hangja az, amely összeveti az ember aktuális valóját azzal, amivé hivatott válni. Sőt, Junggal kifejezetten ellentétben, én úgy látom, hogy bizonyos értelemben mindegyik embernek hivatása van valamire, ami elől minden bizonnyal általában sikeresen tér ki. De most nézzünk szembe újra azzal a kérdéssel, hogy mit jelent felcserélni az irányadó és iránytartó, perlekedő és ítélő lelkiismeretet a lélekkel! A jungi gondolkodásmód szerint ez nyilván csak gnosztikus módon értelmezhető. A lélek, mely az önvalóba mint az ellentéteknek különösen a jó és a rossz ellentétének egy mindent átölelő teljességben végbemenő egyesítésébe integrálódott, nélkülözni kénytelen azt a lelkiismeretet, amely törvényszékként különbséget tesz és dönt helyes és helytelen között. Mert a lelkiismeret az, ami rendet teremt az elvek között, ami összhangba hozza vagy kiegyensúlyozza őket, bármilyen kifejezést is használjunk erre. Az az út, amelyet Jung kétségtelenül helyesen minősít 2 Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewußten, p. 203kk. 22 Vom Werden der Persönlichkeit. In: Wirklichkeit der Seele. Zürich, 934, p. 97k. 23 Wirklichkeit der Seele, p. 208k. 9

10 úgy, hogy keskeny, akárcsak a kés éle, 24 sehol nincs leírva, és nyilvánvalóan alkalmatlan is arra, hogy írásba foglalják. Az erre vonatkozó kérdés tehát a rossz pozitív funkciójával kapcsolatos kérdésbe torkollik. Jung valamivel tisztábban beszél egy másik helyen a pneumatikus ember megszületésének feltételéről. Nem más ez, mint az ösztönös igények értelmes kielégítésén keresztül megszabadulni azoktól a vágyaktól, ambícióktól és szenvedélyektől, amelyek a látható világhoz láncolnak bennünket ; mert aki megéli az ösztöneit, az el is tudja különíteni magát tőlük. 25 Az a taoista könyv, amelyet Jung ilyen módon interpretál, e tanítást természetesen nem tartalmazza; viszont jól ismert ez számunkra bizonyos gnosztikus körökből. 26 A pszichére jellemző fejlődési folyamat, amelyet Jung individuációnak nevez, a tudattalan személyes, mindenekelőtt azonban kollektív, vagyis archetipikus tartalmainak tudatba való integrálódásán keresztül egy új, teljes forma kialakulásához vezet, melyet mint ahogy már említettük Jung önvalónak nevez. Gondolatmenetünket röviden megszakítva egy kérdést kell itt tisztáznunk. Jung úgy képzeli, hogy az önvaló egyszerre más vagy mások és én, az individualizáció pedig egy olyan folyamat, amely nem kizárja, hanem inkább magába fogadja a világot. 27 Lássuk, hogy ez mennyiben helytálló, s mennyiben nem az! Az a személyiség-struktúra, amelyet a Jung által említett és viszonylag ritkán előforduló 28 fejlődés eredményez, a másokat valóban magában foglalja. Azonban ezek csak az individuális lélek tartalmaiként vannak benne jelen, amely az individuáción keresztül éppen individuális lélekként fogja elérni a tökéletességet. A tulajdonképpeni mással úgy találkozom, hogy lelkem kapcsolatba kerül vele, mint valamivel, amivel nem azonos és amivé nem tud válni. Lelkem nem fogadja magába és nem is tudja magába fogadni a mást, mindazonáltal ebben a leginkább valóságosnak nevezhető kapcsolatban mégiscsak megközelíti azt. Sőt, ez a más szemben áll és szemben álló is marad önmagammal mint hozzá képest mással, függetlenül attól, hogy milyen teljességet ér el az önvaló. Így az önvaló, még ha integrálja is a tudattalan elemeinek összességét, megmarad a korábbival azonos önmagában álló önvalónak, önmagán belülre zárva. Az összes velem szemben létező lényt, akiket az önvalóm magába fogad, az önvaló ez -ként birtokolja. Tehát csak ha tudatára ébredek egy lény integrálhatatlan másságának, 24 Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewußten, p Das Geheimnis der goldenen Blüte, p Psychologie und Religion, p Der Geist der Psychologie, p Der Geist der Psychologie, p

11 és lemondok arról, hogy bármiképpen is bekebelezzem vagy lelkem részévé tegyem azt, akkor válik valóban te -vé számomra. S ez éppúgy érvényes Istenre, mint az emberekre. Nyilvánvalóan nem ez az út vezet el oda, amelyet Jung önvalónak nevez; de éppen ilyen kevéssé vezet ez az út az önvaló eltűnéséhez. Ez az út egyszerűen egy teljes és közvetlen kölcsönösségen alapuló hiteles kapcsolathoz vezet egy olyan lénnyel, aki találkozik velem. Olyan út ez, amely a valóságot önmagában felismerő lélektől ahhoz a lélekhez vezet, amely belép ebbe a valóságba. Jung úgy véli, hogy az önvalóról kialakított koncepciója Eckhart mesternél is megtalálható. Ez azonban tévedés. Eckhart tanítása a lélekről a hitnek arra a bizonyosságára alapozódott, hogy a lélek bizonyára hasonlít Istenhez szabadságában, viszont teremtett, míg Isten teremtetlen. 29 Ez az alapvető megkülönböztetés az alapja mindannak, amit Eckhart Isten és a lélek közötti kapcsolatról illetve közelségről mondott. Jung az individuáció céljául szolgáló önvalót a szemben álló felek lélekben végbemenő menyegzői egyesüléseként 30 fogja fel. Mint ahogy mondja, ez mindenekelőtt a rossz integrációját 3 jelenti, ami nélkül e tanítás értelmében elképzelhetetlen a teljesség. Az individuáció ekképpen az önvaló komplett archetípusát eredményezi ellentétben a keresztény szimbolikával, amely az önvaló teljességét egy krisztusi és egy antikrisztusi, vagyis egy fényteljes és egy sötét aspektusra választotta szét. Az önvalóban ez a két aspektus viszont egyesítve van. Az önvaló tehát tiszta totalitás, s mint ilyen, megkülönböztethetetlen egy isteni képtől ; ami pedig az önmegvalósítást illeti, azt voltaképpen Isten megtestesüléseként kell értelmezni. Ez az isten, aki egyesíti önmagában a jót és a rosszat, s akinek ellentét-természete egyidejű férfiasságában és nőiességében is kifejeződik, 32 jellegzetesen gnosztikus figura, és végső soron egészen az ősi iráni istenségig, Zervanig nyomon követhető (amennyire tudom, Jung számos vallástörténeti hivatkozása között éppen Zervant nem említi), akiből a fény-isten és sötét ellenpárja származott. Jung ennek az alapvetően gnosztikus értelmezésnek a fényében dolgozza át Isten zsidó és keresztény koncepcióját. Az Ószövetségben a Sátán, a Szembe- 29 Egyedül Isten szabad és teremtetlen, ezért egyedül ő hasonlatos a lélekhez a szabadság tekintetében de nem a teremtetlenségében, merthogy a lélek teremtett. Meister Eckharts Predigten (Ed. Josef Quint). Stuttgart, 958, p. 3k. [Adamik Lajos fordítása. Lásd Eckhart mester, Beszédek. Bp. 986, p. 7. A fordító megjegyzése.] 30 Über das Selbst. Eranos-Jahrbuch, 948, p. 53k. 3 Symbolik des Geistes. Zürich, 948, p Symbolik des Geistes, p. 40.

12 szegülő csupán egy szolgáló eleme Istennek. Isten hagyja, hogy a Sátán képviselje őt, különösen a kísértés érdekében, vagyis azért, hogy nyomorúságán és kétségbeesésén keresztül aktualizálja az ember elszántságának legvégső erejét. Az Ószövetség eme Istenéből Jung hovatovább egy fél-sátáni természetű démiurgoszt csinál. Éppen ezért ezt az istent bűnös volta, félresikerült műve miatt (s most valami olyasmit fogok szó szerint idézni Jung egy 940-es beszédéből, amelyhez hasonló sehol sem található abban a gnosztikus irodalomban, amelyre Jung minduntalan hivatkozik) rituális gyilkosságnak kell alávetni. 33 Jung ez alatt Krisztus keresztre feszítését érti. Ráadásul e koncepcióban a Szentháromság egy négyességgé bővül, amelyben az autonóm ördög úgy jelenik meg, mint a negyedik. 34 Ezek, mint ahogy Jung hangsúlyozza, minden bizonnyal mind pszichikus események projekciói, humán szellemi produktumok, amelyeknek az ember nem tulajdoníthat semmiféle metafizikai érvényességet. 35 Számára az önvaló prototípusa az összes monoteisztikus rendszernek, melyek ekképpen titkos gnózisokként lepleződnek le. Másfelől azonban Jung az önvalót imago Dei in homineként [Isten képe az emberben a ford.] is értelmezi. A léleknek mondja egy alkalommal egy olyan megfogalmazásban, amely tudomásom szerint párját ritkítja egyéb megállapításai között valóban rendelkeznie kell önmagán belül valamivel, ami megfelel Isten létének. 36 Mindenesetre az önvalót, a jó és a rossz menyegzői egyesülését Jung mint új Megtestesülést emeli a világ trónjára. Ha azt szeretnénk tudni mondja, hogy mi történik abban az esetben, ha Isten eszméje többé nem projiciálódik autonóm lényegiségként, akkor a tudattalan lélek válasza így szól: a tudattalan egy istenített vagy isteni ember ideáját teremti meg. 37 Ez a figura, mely egyaránt átöleli önmagán belül Krisztust és a Sátánt, 38 annak a gnosztikus istennek a végső formája, aki mellett mint Isten és ember azonosságának 39 földre szállott megvalósulásáról Jung egyszer már hitet tett. S ő maga újra és újra célozva várható megjelenésére mindvégig hűséges maradt ehhez az istenhez Das Wandlungssymbol in der Messe. Eranos-Jahrbuch, 940 4, p. 53k. 34 Symbolik des Geistes, p Vö. Zur Psychologie der Trinitätsidee, Eranos-Jahrbuch, 940 4, p. 5kk, továbbá Psychologie und Alchemie, p Symbolik des Geistes, p Psychologie und Alchemie, p. 22k. 37 Psychologie und Religion, p. 72k. 38 Symbolik des Geistes, p Psychologie und Religion, p Vö. különösen Psychologie und Religion, p. 75k. 2

13 Jung valláslélektanát úgy kell értelmezni, mint ennek az istennek Eljövendő Istenként való bejelentését. Nietzschének ahhoz a kijelentéséhez, hogy Meghalt minden isten: íme azt akarjuk, hogy az emberfölötti ember éljen, 4 Heidegger egy máskülönben rá egyáltalán nem jellemző megjegyzésében a következő figyelmeztetést fűzi: Az ember sohasem léphet Isten helyébe, mert lényege nem éri fel az isteni lét szféráját. Ezzel szemben minél inkább képtelen erre, annál inkább nyitva áll a lehetősége valami rejtélyes esemény bekövetkezésének, aminek természetét mi még talán nem is sejtjük. Az a rang, amely metafizikai kifejezést használva Istenhez tartozik, megfelel annak a rangnak, ahol minden létező megteremtése és teremtett lényként való fenntartása megvalósul. Istennek ezt a rangját nem fenyegeti semmi. Ehelyett egy másik, metafizikailag nem kifogásolható rang jelenhet meg, amely sem az isteni, sem az emberi lét szférájával nem azonos, s amelyet az ember egy magasrendű személyes kapcsolat révén érhet el. A felsőbbrendű ember nem lép és soha nem is fog Isten helyére lépni; a felsőbbrendű ember számára fenntartott rang egy másik szférához tartozik, amely egy másik lény belső világában gyökerezik. 42 Olyan szavak ezek, amelyeket az ember nem hagyhat figyelmen kívül: meg kell fontolnia, hogy az, ami bennük kifejeződik, nem érvényes-e itt és most. Fordította Buji Ferenc 4 Wildner Ödön fordítása. Lásd Ím-igyen szóla Zarathustra, Bp. 908, p. 05. (A fordító megjegyzése.) 42 Holzwege. Frankfurt, 950, p Ebben az összefüggésben érdemes összevetni Heidegger gondolatát Jung csaknem ellenkező értelmű megállapításával: Az interregnum a veszély teljességét hordozza magában (Psychologie und Religion, p. 58). 3

AZ ÖNVALÓ ÉS AZ ISMERETELMÉLETI KORLÁTOK*

AZ ÖNVALÓ ÉS AZ ISMERETELMÉLETI KORLÁTOK* Carl Gustav Jung AZ ÖNVALÓ ÉS AZ ISMERETELMÉLETI KORLÁTOK* Amint már többször is volt alkalmam jelezni, a lapisról szóló kijelentések pszichológiai szempontból az önvaló archetípusát írják le. Ugyanakkor

Részletesebben

VALLÁS: TAPASZTALAT, HAGYOMÁNY ÉS REFLEXIÓ

VALLÁS: TAPASZTALAT, HAGYOMÁNY ÉS REFLEXIÓ VALLÁS: TAPASZTALAT, HAGYOMÁNY ÉS REFLEXIÓ Peter Berger * Mikor a hagyomány külsődleges, tehát társadalmilag elérhető tekintélye meggyengül, az ember kénytelen reflektívebbé válni, s feltenni önmagának

Részletesebben

Az ész szükségletéből fakadó hit Kant a hit és az ész viszonyáról

Az ész szükségletéből fakadó hit Kant a hit és az ész viszonyáról Az ész szükségletéből fakadó hit Kant a hit és az ész viszonyáról Hankovszky Tamás Kantnál 1 a hit is, az ész is többjelentésű fogalom. A különböző jelentéseket olykor jelzők konkretizálják, mint például

Részletesebben

A MODERN VILÁG VÁLSÁGA Apokalipszis Iskolája http://apoka.iscool.net Elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-tár

A MODERN VILÁG VÁLSÁGA Apokalipszis Iskolája http://apoka.iscool.net Elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-tár RENÉ GUÉNON A MODERN VILÁG VÁLSÁGA Apokalipszis Iskolája http://apoka.iscool.net Elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-tár Előszó Néhány évvel ezelőtt, az Orient et Occident megírása idején úgy gondoltuk,

Részletesebben

A végső Megoldás. A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése. Írta: Hoffman József

A végső Megoldás. A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése. Írta: Hoffman József A végső Megoldás A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése Írta: Hoffman József Ez az írás szabadon terjeszthető egészben vagy akár részeiben, kinyomtatva, vagy az Interneten keresztül is. Nem

Részletesebben

FILOZÓFIAI ANTROPOLÓGIA

FILOZÓFIAI ANTROPOLÓGIA APOR VILMOS KATOLIKUS FÕISKOLA FILOZÓFIAI ANTROPOLÓGIA BOROS ISTVÁN A képzés bevezetése a HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0019/1.0 A katekéta lelkipásztori munkatárs képzés alapképzési rendszerének kidolgozása

Részletesebben

Szimbólumtár. Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és a magyar kultúrából

Szimbólumtár. Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és a magyar kultúrából Szimbólumtár Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és a magyar kultúrából Pál, József, Szegedi Tudományegyetem BTK, Olasz Tanszék Újvári, Edit, Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola,

Részletesebben

Alfred North Whitehead: A természet fogalma

Alfred North Whitehead: A természet fogalma 42 BUKSZ 2010 Alfred North Whitehead: A természet fogalma Ford. Szabados Levente, Typotex Kiadó, Bp., 2007. 201 old., 2900 Ft Whiteheaddel kapcsolatban két dolgot azt is lehet mondani, két könyvet szoktak

Részletesebben

Immanuel Kant: A tiszta ész kritikája I.

Immanuel Kant: A tiszta ész kritikája I. Immanuel Kant: A tiszta ész kritikája I. Bevezetés Bevezető A tiszta ész kritikájához Kant célkitűzése A tiszta ész kritikájának fő célkitűzése az, hogy bemutassa az emberi megismerőképesség működési elveit,

Részletesebben

A teljes tudománytan alapja

A teljes tudománytan alapja JOhANN GOttlieB FiChte A teljes tudománytan alapja ELSŐ RÉSZ a TElJEs TudományTan alaptételei 1. Az első, teljességgel feltétlen alaptétel Fel kell kutatnunk minden emberi tudás abszolút első, teljességgel

Részletesebben

MANIFESZTUM Apellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614-2014

MANIFESZTUM Apellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614-2014 MANIFESZTUM Apellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614-2014 1614-ben a Fama Fraternitatis publikálásával a Rózsakeresztesek kiléptek a névtlenségből. Négy évszázaddal később a Ősi és Misztikus Rózsakeresztes

Részletesebben

ARIADNÉ KÖNYVEK Egyed Péter A jelenlétről

ARIADNÉ KÖNYVEK Egyed Péter A jelenlétről ARIADNÉ KÖNYVEK Egyed Péter A jelenlétről önállóság véleményautonómia személyiség szabadság/erőszak értelem szabadelvűség nemzet állam kultúra filozófiai hagyomány a teremtés logikája átlépés véges költészet

Részletesebben

Niszargadatta Mahárádzs tanításai a megvalósításról és előfeltételeiről BEVEZETÉS

Niszargadatta Mahárádzs tanításai a megvalósításról és előfeltételeiről BEVEZETÉS A MEGVALÓSÍTÁS GYÖNGYFÜZÉRE* Niszargadatta Mahárádzs tanításai a megvalósításról és előfeltételeiről BEVEZETÉS Az ébred fel, aki akar. László András A XX. század második felének spiritualitásában egészen

Részletesebben

Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk

Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk PPEK 374 Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk Barsi Balázs Krisztus, a mi reménységünk mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb

Részletesebben

Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában

Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában Szerkesztette és írta: Hoffman József Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek

Részletesebben

TATTVA. A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány tudományos folyóirata

TATTVA. A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány tudományos folyóirata TATTVA A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány tudományos folyóirata Budapest, 2008 TATTVA A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta

Részletesebben

Bevezetés a tudattalan pszichológiájába

Bevezetés a tudattalan pszichológiájába Carl Gustav Jung Bevezetés a tudattalan pszichológiájába Fordította: NAGY PÉTER A fordítás alapjául szolgált: C. G. JUNG: ÜBER DIE PSYCHOLOGIE DES UNBEWUSSTEN. IN: C.G. JUNG: ZWEI SCHRIFTEN ÜBER ANALYTISCHE

Részletesebben

A BETEGSÉG. mint szimbólum RUEDIGER DAHLKE A PSZICHOSZOMATIKA KÉZIKÖNYVE. Betegségeink tüneteinek jelentése, értelmezése, feldolgozása és feloldása

A BETEGSÉG. mint szimbólum RUEDIGER DAHLKE A PSZICHOSZOMATIKA KÉZIKÖNYVE. Betegségeink tüneteinek jelentése, értelmezése, feldolgozása és feloldása RUEDIGER DAHLKE A BETEGSÉG mint szimbólum A PSZICHOSZOMATIKA KÉZIKÖNYVE Betegségeink tüneteinek jelentése, értelmezése, feldolgozása és feloldása Margit Dahlke, Christine Stecher, dr. Robert Höf3l és dr.

Részletesebben

...mint hitetők, de igazak (2 Kor 6,8) Tartalomjegyzet

...mint hitetők, de igazak (2 Kor 6,8) Tartalomjegyzet ...mint hitetők, de igazak (2 Kor 6,8) Apológia G. Kluge, A Holic - csoport c. írásával szemben. Tartalomjegyzet I. Előszó... 4 II. Mert más alapot senki sem vethet (1 Kor 3,11) A Hogyan jött létre a csoport?

Részletesebben

David R. Hawkins. A valódi Én hatalma

David R. Hawkins. A valódi Én hatalma David R. Hawkins A valódi Én hatalma A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: David R. Hawkins / The Eye of the I Veritas Publishing, Sedona, Arizona, USA, 2001 Fordította Újhelyi Bálint Szerkesztette

Részletesebben

moore nyitott kérdés érve: a Principia Ethica kontextusban

moore nyitott kérdés érve: a Principia Ethica kontextusban ambrus GerGely moore nyitott kérdés érve: a Principia Ethica kontextusban I. bevezetés Köztudott, hogy Moore Principia Ethicája az analitikus filozófia egyik alapító irata. Az is köztudomású, hogy az analitikus

Részletesebben

Földényi F. László A BETEGSÉGRŐL*

Földényi F. László A BETEGSÉGRŐL* Földényi F. László I A BETEGSÉGRŐL* nduljunk ki egy periferikusnak tűnő kérdésből: miért hogy az elmebetegségek mind a mai napig nem rendszerezhetőek végérvényesen, miért hogy a betegségek nemzetközi osztályozásának

Részletesebben

válik. Stéphane Audoin-Rouzeau, Anette Becker: 1914 1918 Az újraírt háború SZEMLE

válik. Stéphane Audoin-Rouzeau, Anette Becker: 1914 1918 Az újraírt háború SZEMLE SZEMLE Stéphane Audoin- Rouzeau Anette Becker: 1914 1918 Az újraírt háború Ford., elôszó: Fisli Éva. L Harmattan Atelier, Budapest, 2006. 217 old., 2300 Ft (Atelier füzetek) Az első világháború történetírása

Részletesebben

* A tanulmány elkészítésében nyújtott segítségéért köszönettel tartozom Kelemen Jánosnak. 1

* A tanulmány elkészítésében nyújtott segítségéért köszönettel tartozom Kelemen Jánosnak. 1 Világosság 2008/1. Elmélettörténet Boda Mihály A személy fogalma * A mindennapokban számos alkalommal beszélünk személyiségjegyekről, érett személyiségről vagy személyi igazolványról. Mik is azonban a

Részletesebben

HELMUTH VON GLASENAPP. Az öt világvallás. Bráhmanizmus Buddhizmus Kínai univerzizmus Kereszténység Iszlám A digitalizálást elkövette: Határozó

HELMUTH VON GLASENAPP. Az öt világvallás. Bráhmanizmus Buddhizmus Kínai univerzizmus Kereszténység Iszlám A digitalizálást elkövette: Határozó HELMUTH VON GLASENAPP Az öt világvallás Bráhmanizmus Buddhizmus Kínai univerzizmus Kereszténység Iszlám A digitalizálást elkövette: Határozó Határozó jegyzete: Egyáltalán nem foglalkoztam a könyv tartalomjegyzékével,

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS, AZ ÉLŐ VÍZ HORDOZÓJA

JÉZUS KRISZTUS, AZ ÉLŐ VÍZ HORDOZÓJA A KULTÚRA PÁPAI TANÁCSA A VALLÁSKÖZI PÁRBESZÉD PÁPAI TANÁCSA JÉZUS KRISZTUS, AZ ÉLŐ VÍZ HORDOZÓJA Keresztény reflexió a New Age -ről 2 A fordítás alapjául szolgáló kiadás: Pontifical Council for Culture

Részletesebben

Roger Scruton: MI A KONZERVATIVIZMUS?

Roger Scruton: MI A KONZERVATIVIZMUS? Roger Scruton: MI A KONZERVATIVIZMUS? Ha egy konzervatívot a politikai meggyőződéséről kérdezzük, könnyen kaphatjuk válaszként, hogy nincs ilyen meggyőződése, sőt, a modernitás legsúlyosabb eltévelyedésének

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR. Szépnek teremtette

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR. Szépnek teremtette PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR Szépnek teremtette Az esztétika, mint egyetemes világszemlélet lehetőségének felfedezése Szolovjov bölcseletében és Balthasar teológiájában DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

Részletesebben

Az észtől a szellemhez való átmenet

Az észtől a szellemhez való átmenet Weiss JáNOs Az észtől a szellemhez való átmenet (Kísérlet a német idealizmus egyik epizódjának rekonstruálására) Jacob böhme a Christosophia hatodik könyvecskéjének elején ezt írja: AZ ÉSZ ÍGY BESZÉL:

Részletesebben

Kant arról, hogy Szeresd Istent mindenekfelett, és felebarátodat úgy, mint tenmagadat 1

Kant arról, hogy Szeresd Istent mindenekfelett, és felebarátodat úgy, mint tenmagadat 1 VILÁGOSSÁG 2006/11 12. A szeretet fogalma a XVII XVIII. századi filozófiában Martin Moors Kant arról, hogy Szeresd Istent mindenekfelett, és felebarátodat úgy, mint tenmagadat 1 Hegel a maga kritikáját

Részletesebben