3. A világ és lakói Tartalom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. A világ és lakói Tartalom"

Átírás

1 3. A világ és lakói Íme, az ÚRé, Istenedé az ég és az egeknek egei, a föld és minden rajta levő. 5Móz 10:14 Az Isten, aki teremtette a világot, és mindazt, ami benne van, aki a mennynek és földnek Ura... ő ad mindenkinek életet, leheletet, és mindent... Csel 17:24-25 Tartalom 3.1. Isten és világa Hogyan jött létre? Milyen részei vannak? 3.2. A láthatatlan világ lakói Mit tudunk róluk? 3.3. Isten képviselője Micsoda az ember? 3.4. Az ember bibliai leírása Miből áll, vagy hogyan él?

2 3.1 Isten és világa Hogy jött létre? Milyen részei vannak? Nem csak az befolyásolja az életünket, hogy milyen képünk van Istenről, hanem az is, hogy milyen képünk van a világról, illetve Istennek a világgal való kapcsolatáról. Nem mindegy, hogy a világ "magától van", vagy képtelenség róla Istentől függetlenül beszélni. Ha valósághű világképre vágyunk, Istenre szorulunk, akitől a világ van: eleve azért keressük Istent, mert a világ elárulja létét és közelségét, végtelen hatalmát és természetét (Róm 1:20), csodálatos voltát (Zsolt 19:2-7, Jób 38), gondviselő jóságát (Mt 5:45, Csel 14:17, 17:25-27) de ami a részleteket és az összképet illeti, különleges kinyilatkoztatásra szorulunk (Biblia) csak a megismert Istenbe vetett hit által fogjuk fel, és fogadjuk el, hogy Isten teremtette a világokat (Zsid 11:3). 1. Isten az egész világ teremtője Egyedül teremtette (Zsolt 102:26, Ézs 45:12, Zsid 1:10, Csel 4:24, 7:50). A szavával teremtette (1Móz 1:3, Zsolt 33:9, Ézs 48:13, Jn 1:1-3, Zsid 1:3, 2Pt 3:5). A semmiből teremtette (Róm 4:17, Zsid 11:3). Megjegyzés: a Biblia a teremtést egyszerűen tényként közli; a világ nem eleve meglevő, örök anyagból készült, és nem is őserők harcának, megtermékenyítő aktusának, szervező munkájának vagy a véletlennek a terméke. 2. Isten a világ fenntartója is A világot aktív gondviseléssel fenntartja (Zsolt 104:24-30, Zsid 1:3, Mt 10:29-30, 1Pt 5:7, 2Pt 3:7). Jelként természetfeletti csodákat is tesz (2Móz 14:21-22, 2Kir 4:2-6, Lk 1:31-35, Csel 2:43). Minden élőlény élete tőle függ (Jób 12:10, Csel 17:25, 1Tim 6:13). Bár egyszer özönvízzel pusztította el az emberiséget (1Móz 6-9. fej. Mt 24:37-39, 1Pt 3:20, 2Pt 3:6-7). Megjegyzés: Isten a teremtés után nem hagyta sorsára a világot, mint ahogy a deizmus vallja. 3. Isten és a világ viszonya Isten egyfelől a fizikai világon kívül áll (Zsolt 115:3, Ézs 66:1, Mt 6:9, Csel 7:48-50). Isten másfelől a világot belülről áthatja (Zsolt 139:1-12, Jer 23:24, Csel 17:27-28, Mt 28:20). Megjegyzés: Isten nem fér bele a világba (Ézs 66:1, 1Kir 8:27, Csel 17:24), tehát Isten a világgal nem azonos, és a világ neki nem is része, amint a panteizmus és a panenteizmus vallja. 4. A világ Isten világa A világ Isten tulajdona (Zsolt 24:1, 50:12 1Kor 10:26), érte van (Róm 11:36, Kol 1:16). Minden Isten dicsőségére lett teremtve (Ézs 43:7), hogy visszatükrözze csodálatos voltát (Róm 1:20). Isten az Úr a mennyben és a földön egyaránt (5Móz 4:39, Zsolt 113:5-6 vö. Mt 6:10). Megjegyzés: Isten semmiben nem szorult rá, hogy teremtsen, mégis megtette; Isten nem csak egy-egy város, terület vagy földrész, bolygó vagy csillag, erő vagy elem stb. istene, mint az ókori és mai pogány istenek. 5. Isten örült annak, amit teremtett Csodálatosan megtervezte és gazdagon ellátta (Péld 3:19-20, Jer 10:12). Nagyon jónak nevezte, és gyönyörködött benne (1Móz 1:31, Jób 38:7 vö. Zsolt 104:31). A teremtmények dicsőítik Istent (Zsolt 19:2-5, 92:5-5, 148:1-13, Neh 9:6). Minden Isten által teremtett dolog jó, ezért hálaadással élhetünk vele (1Tim 4:4). A fizikai világ csak Ádám és Éva bukása óta romlott meg (1Móz 3:17-18), akkor hiábavalóság és romlandóság alá vettetett, és azóta is szabadulásra vár, a hívőkkel együtt (Róm 8:18-23). Megjegyzés: Isten világa a bűn okozta rombolás ellenére is csodálatos. 6. A világ sorsa Isten kezében van A világnak kezdete és vége, létének oka és célja is van: egyfelől úgy tűnik, "örökre", tehát [a héber kifejezés értelme szerint] "beláthatatlan ideig" fennmarad (Zsolt 78:69, 104:5, Jób 38:2), mert természeti törvényei olyan megbízhatók (1Móz 1:14, 8:22, 3Móz 26:4, Jer 31:35, Mt 6:28-30) másfelől, bár a föld a messiási Királyság idejére megújul (Ézs 11:6-9), egyszer el fog tűnni (Ézs 51:6, Mt 5:18, 2Kor 4:18), mert Isten új eget, új földet teremt (Ézs 65:17, 2Pt 3:10-13, Jel 20:11, 21:1), és végül "Isten lesz minden mindenekben" (1Kor 15:28). Megjegyzés: a bibliai világkép szerint a világ nem örök; másfelől nem kaotikus, nem a véletlen uralja, amint a materialista evolúciótan és a káoszelmélet vallja. 7. A világnak két része van Két világ van: egy látható és egy láthatatlan (Zsid 11:3, Róm 1:20, Lk 16:26, 2Kor 4:18). A bibliai szóhasználatban (lásd Fil 2:10)...

3 a föld "fölött" van (Csel 1:10) a "mennyek" / "egek" (héber: sammájim, görög: uranoi); a kifejezés többes száma egyfelől lehet héber nyelvi eszköz (a többes szám elvont fogalmat is kifejezhet), másfelől a rabbinikus teológiában az "egek" tkp. rétegek: az "első ég" a madaraké, a "második ég" az angyaloké, a "harmadik ég" Istené (vö. 2Kor 12:2) a föld "alatt" van (Mt 11:23) az "alvilág" / "pokol" (héber: seól, a "kérdéses [hely]", görög: hádész, a "láthatatlan [hely]"); a seól egyaránt utal a holt lelkek hazájára és a sírra. Megjegyzés: úgy tűnik, hogy a Biblia néhány utalása évezredekkel megelőzi a modern tudomány megállapításait: Isten a Földet [szó szerint] "a semmi fölé lógatta" (Jób 26:7), a Föld nem lapos, hanem "kerek" (Ézs 40:22), akárcsak az ég (Jób 22:14). A "túlvilág" (a menny és az alvilág) valószínűleg nem a fizikai világon "'túl" vagy "a fölött" van; a látható és a láthatatlan világ valamilyen módon egymásba foglaltan létezik (ezért jelenhetnek meg egyszer csak angyalok, ezért hallja Isten a gondolatainkat stb.). Megjegyzés: a bibliai világkép szerint a csillagok nem sorshatalmak, mint az ókori vallásokban és az asztrológiában, hanem fizikai tárgyak, amelyeknek gyakorlati rendeltetésük van (lásd 1Móz 1:14-19). 8. A menny és az alvilág A láthatatlan világ felépítéséről keveset tudunk, de világos, hogy két elkülönített területe létezik. A halottak lelkei az alapján, hogy igazak vagy bűnösök két külön területen vannak: "fent" a mennyben Isten és az igazak lelkei vannak (Lk 16:22, 2Kor 12:2,4, Jel 6:9, 7:9); "lent" az alvilágban (seól / hádész = pokol) a bűnösök lelkei vannak, illetve az alvilág egy "szakadékában" bukott angyalok (2Pt 2:4, Júd 6). Az emberi lelkek számára a menny és a pokol között nincs átjárás (Lk 16:26 vö. Zsid 9:27), ahogy az alvilág és a látható között sincs (Jób 10:21). Megjegyzés: a Biblia nem említ semmiféle "purgatóriumot", valamiféle menny előtti, átmeneti, lélektisztító túlvilági helyet, ahol tökéletesedni kellene a mennybe való belépés előtt (ez az elképzelés sokkal későbbi eredetű). 9. A teremtett világ lakói A látható és a láthatatlan világnak egyaránt vannak lakói, nem csak a láthatónak: a látható világ lakói a különféle növények, állatok és az ember (lásd biológia!) a láthatatlan világ lakói az angyalok, kerúbok, szeráfok és a démonok (fellázadt angyalok) az élőlények mind külön létformákat alkotnak, és egyik sem változik át egy másikká: állatból nem lesz ember, emberből nem lesz angyal stb. Ellenőrző kérdések a leckéhez Hogyan teremtette Isten a világot? Hogyan viszonyult Isten az általa teremtett világhoz? Milyen részei vannak a teremtett világnak? Mi lesz a teremtett világ sorsa?

4 3.2. A láthatatlan világ lakói Mit tudunk róluk? Az ember ősi tapasztalata, hogy vannak láthatatlan lények, és hogy egy részük jó, más részük viszont gonosz. Manapság van, aki a létüket is tagadja, és a róluk szóló beszámolókat, a velük való találkozást pszichológiai jelenségnek tekinti. Mások viszont állandóan ezekkel az erőkkel foglalkoznak, minden rosszat a gonosz szellemek számlájára írnak. Nem véletlen azonban az, hogy a Biblia nem démonológiát, hanem teológiát nyújt! 1. A láthatatlan világ lakói A láthatatlan világ lakói a "kerubok" (1Móz 3:24, 2Móz 25:18-22, Ez 1:4-5, 10:15-20, 28:14-16, 41:18-20, Zsolt 18:11), a szárnyas "szeráfok" (1Móz 3:24, Ézs 6:2, Ez 1:4-24, Zsid 9:5), huszonnégy "vén" (Jel 4:4), négy másik "élőlény" (Jel 4:6), és az "angyalok" (héber: mal'ák = követ, küldött, görög: angelosz = hírnök), akik erőben és dicsőségben az ember fölött állnak, illetve a "bukott" angyalok, az ún. démonok (lásd alább!). Megjegyzés: a bibliai világkép szerint nincsenek "személytelen szellemi erők", amelyeket az ember felhasználhatna (lásd mágia, boszorkányság), csak személyes szellemi hatalmak, amelyek vagy jók (angyalok), vagy gonoszak (démonok), és amelyekkel az ember nem kezdeményezhet kapcsolatot (az angyalokat Isten küldi, a démonok maguktól is jönnek kísérteni stb.). 2. Az Istenhez hűséges angyalok Ők is teremtmények (Neh 9:6, Zsolt 148:1-5, Kol 1:16) a föld teremtése előtt is léteztek (Jób 38:7) nem szaporodnak (Mt 22:30), nem halnak meg (Lk 20:36); a számuk nagy (Zsid 12:22, Júd 14, Jel 5:11) személyek, kettőnek a nevét is tudjuk: Mihály (Dán 10:12, Jel 12:7), Gábriel (Dán 8:16, 9:21, Lk 1:19,26) mind szentek (Dán 4:23, Mk 8:38, 1Tim 5:21), bár nem hibátlanok (Jób 4:18) valószínűleg eltérő rangúak, mert vannak főangyalok is (Dán 10:13, Júd 9, 1Thessz 4:16); kijelölt területük és eltérő hatáskörük van, ezért vannak köztük "uralkodók", "fejedelmek, "trónok" (Ef 3:10). 3. Az angyalok megjelenése A Bibliában kétezer év alatt csak 29 embernek, és alig 45 alkalommal jelentek meg, tehát igen ritkán, csak nagy jelentőségű események alkalmával. A fizikai világba mindig Isten parancsára léptek át: szemmel láthatóan vagy vízióban (4Móz 22:31, Csel 10:3) láthatatlanul, de hallhatóan (Csel 8:26) személytelenül mutatkozva (2Móz 3:2) teljesen ember módjára viselkedve (1Móz 19:1-3) repülve (Dán 9:21, Jel 14:6), vagy hirtelen eltűnve (Csel 10:7) az angyalok imádata tilos, és ezt az angyalok is tudják (Kol 2:18, Jel 19:10, 22:8-9). 4. Az angyalok szolgálata Az angyalok hivatásuk szerint "szolgáló szellemek" (Zsid 1:14, Jel 22:9) Isten jelenlétében Istent dicsőítik (Jób 38:7, Zsolt 103:20-21, Dán 7:10, Jel 5:11, 7:11). Feladataik közé tartozik az Isten és ember közötti közvetítés (2Móz 33:22, Gal 3:19, Zsid 2:2), az embereknek való hírvivés (2Kir 1:3-4, Zak 1:9, Lk 1:26-28, Csel 1:10-11, 8:26,29, 10:3-32, 27:23-25, Jel 1:1, 8:2, 14:6), esetenként kiszabadításuk (4Móz 20:16, 2Krón 32:21-22, Csel 12:6-11) vagy védelmük (2Móz 23:20, Zsolt 91:9-12, Dán 10:21, Mt 2:13, 18:10). További feladatuk a meghaltak lelkének vezetése a túlvilágon (Lk 16:22), a démonok elleni szervezett küzdelem (Dán 10:13,21, Júd 9, Jel 12:7), és Isten ítéletének végrehajtása (1Krón 21:11-12, 1Kor 10:10, Mt 13:41-50, Jel 8:5-13, 14:8-10, 16:1). Krisztus szolgálatát végig kísérték (Mt 1:20, 2:13-15, 4:11, 26:53, 28:1-2, Jn 1:51, Lk 22:42-43, Csel 1:10-11), Krisztus visszatérésekor ők gyűjtik össze a választottakat (Mt 13:39, 49, 24:31, 1Thessz 4:16). Megjegyzés: a Jel 2-3. fejezet leveleinek címzettjei egyes fordításokban a gyülekezetek "angyala"-i, valójában a gyülekezetek "hírvivő"-i (minek üzenne Jézus papíron az angyaloknak?); a Bibliában nincs olyan szó, hogy "őrangyal", Jézus egyszeri utalásán kívül (Mt 18:10) semmit sem tudunk a gyermekek "[őr]angyalairól". 5. A démonok és a sátán A magyar fordítások "ördög" kifejezése mögött a görög daimonion azaz démon áll (kb. "természetfeletti lény"). A démonok "gonosz" (Lk 8:2) vagy "tisztátalan" (Jel 16:13) szellemek (héber: rúah, görög: pneuma), eredetileg vsz. angyalok voltak, akik vétkeztek Isten ellen (2Pt 2:11), elhagyták kijelölt helyüket (Júd 6), és szervezetten küzdenek Isten, a jó angyalok (Dán 10:13, Jel 12:7) és a hívők (Ef 6:12, 1Thessz 2:18, 1Pt 5:8) ellen. Vezetőjük a sátán (héber: szátan = ellenség, ellenfél, vádló, ügyész; görög átírása: szatanasz, fordítása diabolosz = össze-vissza dobáló, azaz vádló, gyalázkodó, vö. Mt 4:1, Mk 1:13), aki az ősi zsidó és keresztény hagyomány szerint (~ Ézs 14:12-14, Ez 28:14-19?) egy Isten ellen lázadó kerúb vagy angyal (Lk 11:15, Ef 2:2, 6:12, 2Kor 4:4, Jel 9:11). Az mindenesetre biztos, hogy... gonosz (Jn 17:15), hazug és embergyilkos (Jn 8:44 vö. Jel 9:11)

5 a hívők vádlója vagy rágalmazója (Zak 3:1, Jób 1:6-12, Jel 12:10) és kísértője (1Móz 3:1, 1Krón 21:1, Lk 22:31, Csel 5:3, 1Thessz 3:5) a világ félrevezetője (1Jn 5:19, 2Thessz 2:9, 1Tim 4:1, 2Kor 11:14, Jel 12:9), akadályozza az igehirdetést (Mk 4:15), és ő munkálkodik az engedetlenekben (Jn 13:2, Ef 2:2) Krisztust is megkísértette (Mk 1:13). Megjegyzés: a sátán csak teremtmény, Istennek nem egyenrangú ellenfele, amint azt a dualista vallási rendszerek vélik; csak az Ószövetség említi (Dán, hogy a szellemi hatalmak egy-egy terület felett őrködnének. 6. A démonokhoz való helyes viszonyulás Nem szabad a démonokat káromolni (2Pt 2:10-12), de a tőlük való félelemben sem kell élni (Jak 4:7, Ef 6:13). A démonokról tudhatjuk, hogy a szent angyalok erősebbek náluk (2Pt 2:11) Krisztus mindet legyőzte (Lk 10:18, Ef 6:11-12, Kol 2:10,15, 1Pt 3:22) mind ki lettek dobva a mennyből (Lk 10:18, Jel 12:10, 13) az Ezeréves Királyság alatt teljesen meg lesznek kötözve (Ézs 24:21-23, Jel 20:1-3) sorsuk megpecsételtetett, és ezt ők is tudják (Mt 25:41, Lk 8:31, 1Pt 3:19-20, 2Pt 2:4, Júd 6 vö. 1Kor 6:3). Megjegyzés: a Biblia nem közli, hogy Isten miért nem pusztította el azonnal a lázadó angyali lényeket, és miért engedte őket tovább tevékenykedni; azt azonban világosság teszi, hogy korlátozza a hatalmukat, illetve gonosz szándékaikat is felhasználja, beépíti a saját terveibe (lásd a sátán látszólagos diadalát Jézus kereszthalálakor). Ellenőrző kérdések a leckéhez Milyen lények népesítik be a láthatatlan világot? Milyen jelentései vannak az "angyal" szónak? Milyen feladatuk van az angyaloknak? Hogy hívják az Isten ellen fellázadt angyalokat? Mit jelent a "sátán" és az "ördög" szó? Ki győzött a szellemi harcban, és mikor?

6 3.3. Isten képviselője Micsoda az ember? Nem csak az befolyásolja az életünket, hogy milyen képünk van Istenről, hanem az is, hogy milyen képünk van az emberről. Nem mindegy, hogy az ember a véletlen játékának az eredménye, vagy olyan teremtmény, akiről képtelenség Istentől függetlenül beszélni. Ha tudjuk, mi közünk van Istenhez, akkor tudhatjuk, honnan jövünk, merre tartunk, és felismerhetjük, hogy mit jelenthet Isten nélkül, vagy Istennel együtt élni. 1. Az ember teremtett élőlény Az "Ádám" (héber 'ádám) szó egyfelől egy személyre utal, másfelől az egész emberiségre utal, hiszen a jelentése "ember". Nem véletlen, hogy nem is tudunk meg semmit Ádám ["Földből való"] és Éva ["Élő"] külsejéről, nyelvéről stb. Kettejük személyes története az emberiség története is. Az ember a földből "formáltatott", és halála után porrá válik (1Móz 2:7, 3:19). Isten az élet leheletét vagy lelkét (Zak 12:1) adta belé, így lett "élőlénnyé" (1Móz 2:7, 1Kor 15:45). Isten tartja életben az embert (Jób 12:10, Csel 17:25, Jak 4:13-15 vö. Mt 6:27, 10:30). Ezért aki elveszi más életét, attól Isten számon kéri (1Móz 4:10, 9:5-6 vö. 2Móz 20:13 "Ne kövess el gyilkosságot!") Megjegyzés: az ember az állatokhoz való hasonlóság ellenére sem belőlük fejlődött ki, hanem külön lett megformálva; az állatok is élőlények (1Móz 1:21,24), de nem Isten képviselői, nincs öntudatuk, és nincs bibliai adat arról, hogy ők is személyes kapcsolatban lennének vagy lehetnének Istennel. 2. Az ember Isten képmása Az ember Isten képére és hasonlatosságára lett teremtve (1Móz 1:26-27, 5:1). A "képmás" mivolt és a "hasonlóság" jelentése lehet pl. hogy az ember Isten bizonyos tulajdonságait és képességeit hordozza (öntudat, kommunikáció, erkölcs stb.), hogy Istent képviselhesse a teremtett világban; ez egyszerre nagy méltóság, lehetőség és felelősség. Az első ember utódai öröklik az ő istenképűségét, és rá is hasonlítanak (1Móz 5:3 vö. 1Kor 15:47-49). Az ember még bűnösen is Isten képmását hordozza (1Móz 9:6, Jak 3:9), de ez a képmás már sérült. Amikor hívőként Krisztusban "Isten képmását" ismeri fel (2Kor 4:4), őt megismerve egyre jobban elváltozik a "Teremtő képmására", tehát istenképűsége elkezd helyreállni (Kol 3:10, 2Kor 3:18, 2Pt 1:3-4), és a megdicsőüléskor ismét tökéletes lesz (1Jn 3:2). Megjegyzés: az ember istenképűsége nem azt jelenti, hogy az ember külsejéről "Isten külsejére" következtethetünk. 3. Az ember mint férfi és nő Isten képmása Az ember Isten képére és hasonlatosságára férfinak és nőnek lett teremtve (1Móz 1:26-27, 5:1, Mt 19:4). A férfi Isten képe és dicsősége (1Kor 11:7), de még a paradicsomban sem volt jó neki egyedül, és hozzáillő "segítőtársra" szorult (1Móz 2:18, a Biblia máshol csak Istent nevezi így). Isten a nőt a férfiért teremtette (1Kor 11:9), a nő a férfiből származik (1Móz 2:21-23, 1Kor 11:8), így ő az egyetlen valóban "hozzá illő" lény (1Móz 2:23), sőt ő a férfi "dicsősége" (1Kor 11:7). Csak egy férfi és egy nő köthet egymással intim, rokoni kapcsolatot (1Móz 2:24), a többnejűség és a homoszexualitás természetellenes és bűn (3Móz fejezet, Róm 1:26-27, Júd 7). Megjegyzés: férfi és nő együtt alkotják az ember(isége)t (1Móz 5:2); teljesen egyenrangúak, csak más a feladatuk és felelősségük; biológiai és pszichikai másságuk kiegészíti egymást; mindennek megfelelően Isten képmásaként mást és mást tükröznek vissza Isten tulajdonságaiból. 4. Az ember eredeti hivatása és a többi élőlényhez való viszonya A sokasodás és a természet meghódítása, uralása (1Móz 1:26,28 vö. Zsolt 8:6-9), az Éden ("Gyönyörű") kert művelése (szó szerint: szolgálata) és őrzése (2:15), névadás az élőlényeknek (2:19). Az ember tápláléka először gabona és gyümölcs volt (1Móz 1:29), az özönvíz után azonban minden élőlény (1Móz 9:3). A zsidók később nem ehettek meg mindent (3Móz 11. és 5Móz 14. fejezet), de az eltérő földrészeken, éghajlatokon és kultúrákban élő keresztényeknek már csak a fulladt állat és a vér megevése tiltott (Csel 15:29 vö. 3Móz 17:11), a többi egyéni lelkiismereti döntés függvénye (Róm 14:2-3,17,20-21). Megjegyzés: a szaporodás parancsa a Föld "betöltését" célozta, és nem túlszaporodást; a természet fölötti "uralom" gondozást, szolgálatot jelentett, és nem kizsákmányolást. 5. Az ember közösségi lény Az ember mint társas lény kezdettől fogva közösségben él, de az emberi társadalom a bűn jelenléte miatt kezdettől fogva rászorul Isten szabályozására (1Móz 4:15, 2Móz 20:1-17 stb.). A társadalmi rend (állam) és annak fenntartása (intézmény- és erőszakszervezete) Istentől rendelt, szükséges dolog (Mt 22:16-21, Róm 13:1-7, 1Pt 2:13-14,17), az államformától függetlenül. A társadalmi rend képviselőinek, a kormányzatnak azonban csak addig kell és szabad engedelmeskedni, amíg az nem mond ellent Isten parancsának (Csel 4:19). Krisztus látható uralmáig nem is fog létrejönni mindenki számára elfogadható államforma. Megjegyzés: Isten az izraeli teokrácia többé-kevésbbé ízelítőt tudott adni az eljövendő messiási királyságról; a keresztény gyülekezet is már most társadalmi határokat ledöntő közösség (lásd Róm 16:23, ahol Erasztosz, Korinthus gazdasági vezetője és Kvártusz, a "Négyes [számú]", névtelen rabszolga testvérek).

7 6. Isten az ember számára maga a szeretet a hozzánk való viszonyulását illetően (Zsolt 63:4, 1Jn 4:16, Jn 3:16, Tit 3:4) maga a világosság a helyes életvitelünket, erkölcsünket illetően (1Jn 1:5, Jn 1:4-5, 8:12). Ellenőrző kérdések a leckéhez Mi a különbség ember és állat között? Mi az ember istenadta feladata a teremtett világban? Mely testrészekkel, illetve elemekkel írja le a Biblia az ember lelki működéseit? Van köze egymáshoz Istennek és az államnak? Hol a határ az államnak való engedelmességben?

8 3.4. Az ember bibliai leírása Miből áll, vagy hogyan él? A Biblia olyan sajátos szemlélettel, képvilággal és fogalmakkal beszél az ember lelkiismereti, értelmi, érzelmi és akarati működéséről, amely gyökeresen eltér más vallásokétól és filozófiákétól. Sehol sem ad az ember alkotóelemeiről "műszaki leírást" (miből áll, milyen részei vannak), inkább azt tartja fontosnak, hogy mi szerint él az ember: bűnös hajlamai, vagy lelkiismerete és hite vezeti? 1. Az ember mint élőlény Az ember "élőlény" (1Móz 2:7 nefes hajjá, LXX: pszükhé dzón; 6:17 rúah hajjá), akinek fizikai teste (bászár / szarx) és Istentől kapott életereje (rúah / pneuma) van; "teste" csak hús, "élete" (nefes) a vérében (dám) van, és addig él, amíg az lüktet, illetve amíg az Istentől kapott "életerő" / "lélek" (rúah) benne van. Ha a vére kifolyik, vagy természetes úton hal meg: életereje, lelke elszáll, Istenhez visszatér. A halállal csak fizikai léte ér véget, öntudata (vsz. a rúah-ja révén vagy annak részeként) megmarad, tovább él. 2. A lélek, az élet, a benső és a szellem A héber nefes / görög pszükhé fordításainkban általában "lélek", de jelentheti az ember "életét" (2Móz 21:23, 1Sám 25:29, Zsolt 54:6, Lk 9:6, 1Pt 1:9), a "bensőjét" (Zsolt 103:1, Lk 1:46), az "embert" (3Móz 23:3, 1Pt 3:20), "lélekszámot" (1Móz 46:27) vagy egyszerűen általányos alanyt: "aki", "valaki" (3Móz 5:1). A héber rúah / görög pneuma jelentése is sokrétű: lehet "szél" vagy "szellem" (1Móz 1:2, 8:1, Jn 3:8), "lélekzet" (1Kir 10:5), a "lélek", amely a halál után visszatér Istenhez (Préd 12:7), vagy a nefes szinonimája ("élőlény": nefes / rúah hajjá), és sokszor az ember öntudatos értelmi, érzelmi tevékenységének a forrása (lásd alább). E szavak görög megfelelői, a görög pszükhé és pneuma ráadásul egyaránt jelentheti a halottak öntudatos, átmeneti létformában levő "lelkét" vagy "szellemét" is (Jel 6:9, 20:4 pszükhé; 1Pt 3:19 pneuma). A héber nösámá alapjelentése "lélekzet" (1Kir 17:17) és "lehellet" (Jób 32:8), de sokszor a nefes és a rúah szinonimája: élőlényt, életet, személyt is jelent (5Móz 20:16, Zsolt 150:6). Embernek és állatnak egyaránt van nefese (a növényeknek egyik se), de nösámá-ja és rúah-ja csak az embernek van (Jób 12:10, Isten kezében van minden élőlény nefes-e és az emberek rúah-ja). 3. A test, az emberi, a bűnös hajlamok és a létforma A héber bászár / görög szarx fordításainkban általában "test", de ez a fizikai testen vagy ételhúson kívül elsősorban az Istenhez képest, Isten nélkül, önmagában erőtlen emberi mivoltra utal, az "emberi"-re (Jer 17:5, 2Krón 32:8, Gal 3:3), illetve a "bűnös hajlamokra" (Gal 5:19-21). Sajátosan görög fogalom viszont a szóma (fordításainkban ugyancsak "test"), ami főleg az ember "egész lényét", "saját magát" (Róm 12:1), vagy a "létformáját" (1Kor 15:44 földi-fizikai / mennyei-szellemi, halandóhalhatatlan stb.) jelenti. 4. Az értelem, az érzelmek és az akarat A héber lév / görög kardia (fordításainkban: "szív") elsősorban az értelem "szerve" (5Móz 29:3, Péld 15:14, 16:9, Lk 2:19, 35), a megfigyelés (Jób 7:17), a gondolkodás (Péld 15:14) és a döntéshozatal (5Móz 10:16, Péld 4:23) eszköze (a zsidók ugyanis ismerték az agy funkcióját). Másodsorban az ember érzelmeinek (Péld 15:13, 17:22, Róm 9:2), vágyainak (Zsolt 21:3, Péld 13:12) és bensőjének (1Sám 16:7) a központja is lehet. A héber az érzelmeket és a szándékokat mégis legtöbbször a "lélek", konkrétan a "lélegzet" (nefes, nösámá) és az "életerő" (rúah) változásainak képi leírásával (hosszabbodik, rövidül, elhagy, visszatér stb.), illetve a belső szervek (mé'ím) vegetatív reakciójával fejezi ki (pl. megmozdul). E kifejezéseket természetesen szinte sosem fordítják szó szerint (pl. "meghosszabbodott a rúah-ja" = "megnyugodott"), ezért az eredeti szöveg ismeretének hiányában nem tűnik fel a rúah / pneuma és a nefes / pszükhé gazdag, a mi gondolkodásmódunktól igencsak eltérő jelentésköre. 5. A lelkiismeret A lelkiismeretre a hébernek nem volt külön szava, a "vesék" (k'lájót), a "szív" funkciójának látta (Zsolt 16:7, Jób 27:6). A görög Újszövetség átvette a görögben létező lelkiismeret-fogalmat, amely szerint ember öntudata, lelkiismerete az Istennel való "együttlátásban" (szüneidészisz) működik jól (Zsid 10:2,22, Jn 8:9, 1Kor 8:7,10,12). Az ember gondolkodása vagy "lelki" (1Kor 2:15 pneumatikosz) Isten Lelke által, vagy önmagában csak "érzéki" (1Kor 2:14, Júd 19 pszükhikosz), illetve "testi", azaz "emberi" (1Kor 3:3 szarkikosz). 6. Az ember ún. hármas- vagy kettős felosztása (trichotómia vs. dichotómia) Az ember ún. hármas- ("test-lélek-szellem") vagy kettős felosztása ("test és lélek") napjainkban gyakran ad okot vitára. A probléma alapvetően az eltérő megközelítésből fakad. Az egyik megközelítés kérdése ez: hogyan működik az ember, milyen a kapcsolatrendszere? A másik megközelítés kérdése azonban ez: milyen részekből áll az ember? A hármas felosztás jogos lehet, ha az emberi lényről úgy beszélünk, mint akinek van szellemi, azaz transzcendens dimenziója vagy funkciója (ti. az Istennel való kapcsolatra), mint akinek van lelki, azaz pszichés dimenziója vagy funkciója (ti. a többi élőlénnyel és az önmagával való kapcsolatra), illetve mint akinek van testi,

9 azaz fizikális dimenziója vagy funkciója (ti. a látható világban való önkifejezésre, működésre stb.). Ennek egy változata lehet az a kettős felosztás, amely az embert "testi", azaz fizikai lénynek, illetve "lelki", azaz pszichés és transzcendens lénynek tekinti. Ilyen funkcionális-dimenzionális értelemben tehát elfogadható az a kijelentés, hogy az embernek "van" teste, lelke és szelleme, vagy hogy "az ember test-lélek-szellem", vagy hogy az ember "test és lélek" együttese. Csak nem szabad elfelejteni, hogy e szavaknak a Bibliában más a jelentésköre. A hármas felosztás ugyanakkor nem lehet jogos (biblikus), ha használói néhány héber kifejezés vélt görög, sőt magyar, angol, német élőnyelvi párhuzamára, megfelelésére hivatkoznak: Ósz. héber Úsz. görög Magyar Angol, német rúah pneuma szellem spirit, Geist nefes pszükhé lélek soul, Seele bászár szarx test body, Körper Ezzel a megfeleltetéssel több probléma is van. Egyrészt a modern magyar vagy angol szavak jelentésköre és használata teljesen eltér a héber és görög kifejezésekétől. Másrészt a hivatkozott héber és görög kifejezések többjelentésűek, átfedések vannak köztük, és különben is csak három a többi bibliai "rész" (nösámá, lév, klájót, szóma, szüneidészisz stb.) közül. Ilyen strukturális, analogikus értelemben tehát nem biblikus az a kijelentés, hogy "az embernek a Biblia szerint három része van: test-lélek-szellem". A trichotomisták által gyakran hivatkozott 1Thessz 5:23 témája a hívők pneumája (szellemük), pszükhéje (lelkük / életük) és szómájuk (egész lényük) megtartatása Krisztus eljöveteléig; nem azt állítja: az ember ezekből a részekből áll ("rész" csak a pneuma, illetve a pszükhé lehetne), hanem azért imádkozik, hogy szellemük, lelkük / életük, azaz egész lényük megőriztessen (a fizikai testet [szarx] nem is említi, vö. 1Kor 15:50). A szintén gyakran hivatkozott Zsid 4:12 előzménye (11.) engedelmességre buzdít, folytatása (13.) pedig az Ige (a Fiú) előtti számadásra figyelmeztet, akinek az átható tekintete előtt szétválik a pneuma és a pszükhé, megítéltetik a gondolat és a szándék; a szerző nem azt állítja: a szellemet és a lelket nekünk meg kell vagy lehet különböztetni, hanem hogy Isten oda is belát és behatol, ahova ember nem. 7. A magyar, angol és német kifejezésekről Ami a magyar kifejezéseket illeti, a szellem és a lélek kifejezéseknek is megvan a maguk története. A "szellem" szó a 19. századi nyelvújítás terméke, és a "szél" szóból képezték. Elsősorban a német der menschliche Geist (az emberi szellem, azaz géniusz) kifejezés magyar irodalmi megfelelőjének szánták. Korai, 15. századi elődje volt a Huszita Biblia "Szent Szellet" próbálkozása, amely azonban később csak a bélszélt jelentette. A "szellem" szó kitalálása előtt és idején a lélegzés-lélegzet kifejezésből eredő "lélek/lélek" szó egyaránt jelenthetett emberi lelket (ti. a pszichét) és túlvilági lényt (azaz kísértetet, angyalt, démont, a Szentlelket), amint azt a Károli Bibliában is láthatjuk. Napjainkra azonban a "lélek" hétköznapi használatból eltűnt a "túlvilági lény" jelentés, és inkább a psziché jelentésre asszociálunk, miközben bibliafordításaink révén közismert és közérthető maradt a "Szentlélek" kifejezés. A "szellem" az intellektuális jelentés (lásd "emberi szellem" vagy "szellemi munka") mellé átvette a lélek "túlvilági lény" jelentését (lásd szellemek, Nagy Szellem, sőt Szent Szellem, illetve szellemi harc). Ami az angol és német szavakat illeti, ezek etimológiája és használata is eltér a Bibliai kifejezésekétől vagy más élő nyelvétől. Az angol spirit tkp. a latinból lett átvéve (spiritus = szellem, lélek). Az angol ghost és a német Geist, amelyeket a Szentlélek fordítására is használnak (Holy Ghost, Heiliger Geist) a gót "rémisztő" szóból ered, eredetileg tehát ijesztő túlvilági lényt (kísértetet, démont) értettek alatta. Az angol a ghost-nak elsősorban ezt a jelentését tartotta meg (lásd "Ghost Busters", és a Holy Ghost helyett a gyakoribb Holy Spirit), a német Geist jelentése pedig kibővült az emberi szellemmel (értelem, elme, géniusz), illetve eltérő többes számú alakjai is kialakultak (Geiste: emberi szellemek / elmék, Geister: kísértetek, démonok). Végül, az angol soul és a német Seele az ógermán hiedelmet tükrözi, miszerint az emberi lélek a tengerből (see, See) származik, és oda is tér vissza. Összefoglalva elmondható, hogy bármennyire szeretnénk is rendszerben gondolkodni, a nyelvek élnek, változnak, nem mindig logikusak, és ezt minden bizonnyal Isten is tudta. Ellenőrző kérdések a leckéhez Ad a Biblia műszaki leírást az emberről? Melyik testrésszel melyik értelmi-érzelmi-akarati megnyilvánulásunkat írja le a Biblia?

Egy év alatt végig a Biblián 1

Egy év alatt végig a Biblián 1 Egy év alatt végig a Biblián 1 I. 1. 1Móz 1 2 Zsolt 8 Mk 1,1 20 I. 2. 1Móz 3 5 Mk 1,21 45 I. 3. 1Móz 6 8 Zsolt 43 Mk 2,1 17 I. 4. 1Móz 9 10 Zsolt 9 Mk 2,18 28 I. 5. 1Móz 11 13 Mk 3,1 19 I. 6. 1Móz 14 16

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

m a g v e t é s ötletek

m a g v e t é s ötletek m a g v e t é s ötletek Kerékgyáró Klaudia kre-htk 2015 www.magvetes.wordpress.com 2 O l d a l Igeszakaszok egy évre j a n u á r 1. Jézus megkenetése Igeszakasz: Lk 7,36-50 Aranymondás: 1Tim 1,15 Igaz

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Irgalmas volt az Úr Erzsébethez. Együtt örült vele mindenki.

25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Irgalmas volt az Úr Erzsébethez. Együtt örült vele mindenki. Biblia-kor 2011-2012 1 BB 25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Átismételni mindazt, amit János családjáról tudunk. LÁSD Biblia-kör 3. Jegyzet. A megjelölt szakasz elemzése

Részletesebben

1.6. A Biblia értelmezése Hogyan szabad, és hogyan nem?

1.6. A Biblia értelmezése Hogyan szabad, és hogyan nem? 18 1.6. A Biblia értelmezése Hogyan szabad, és hogyan nem? Közismert dolog, hogy ugyanazt a Bibliát olvasva eltérő módon értelmezünk egyes részleteket. Kérdés tehát, hogy mi alapján dönthetjük el, melyik

Részletesebben

Jézus az ég és a föld Teremtője

Jézus az ég és a föld Teremtője 1. tanulmány december 29 január 4. Jézus az ég és a föld Teremtője SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1; Zsoltár 19:2-4; János 1:1-3, 14; 2:7-11; Kolossé 1:15-16; Zsidók 11:3 Kezdetben teremté

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI Egészen bizonyos, hogy azok az apostolok, akik korábban Jézus közvetlen tanítványai voltak (tehát a 12-höz tartoztak), tanításaik alkalmával

Részletesebben

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT*

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* Buji Ferenc HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Lk 20,34 Ha a keresztény ember a házasság és a szerzetesi, papi, valamint evangéliumi indíttatású világi nőtlenség

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Rózsa Huba HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Elhangzott Budapesten, a Szent István Társulat régi székházának dísztermében 2011. május 30-án, a Társulati Esték a Család Évében című rendezvénysorozat

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

Az egyedülállóság, a párválasztás és a házasság misztériuma

Az egyedülállóság, a párválasztás és a házasság misztériuma Tóth-Simon Károly Az egyedülállóság, a párválasztás és a házasság misztériuma Bevezetés Különböző hivatalos nyomtatványokon rendszeresen rákérdeznek a családi állapotunkra. Az önéletrajzunkban is hivatkozunk

Részletesebben

ffirnrnillrn [UJU [ ll[]j rn

ffirnrnillrn [UJU [ ll[]j rn . ffirnrnillrn [UJU [ ll[]j rn A BIBLIA LEGSZEBB SZÖVEGEI Összeállította és jegyzetekkel ellátta: SZABÓ FERENC és PUSKELY MÁRIA '. r-- ', ::, ".' '.: :. i'.:'. Michelangelo: Pieta, részlet. Firenzei dóm.

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába

JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába TEOLÓGIAI ALAPVETÉS JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Gyülekezeti óraszám, 1. Egyházi iskolák

Részletesebben

Hit Gyülekezete Hitvallása

Hit Gyülekezete Hitvallása ISTEN Isten szellem, legfelsőbb, láthatatlan és halhatatlan lény, valóságos személy, Aki teremtője, fenntartója és kormányzója az egész világmindenségnek (láthatóknak és láthatatlanoknak egyaránt). Székhelye

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én Az Új Tanítás 2015. június 14-én Biró László Mi az Új? Mikor elhangzott a múlt havi tanítás, megfogalmazódott bennem, hogy most vasárnap hozzak én is egy kibontott sugallatot. Mikor az asztalomnál ültem,

Részletesebben

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei 6. tanulmány Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei augusztus 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 5:5; Zsoltár 32:1-8; Apostolok cselekedetei 5:30-32; 2Korinthus 7:9-11; Zsidók 12:17;

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

EVANGÉLIKUS HITTAN HELYI TANTERV

EVANGÉLIKUS HITTAN HELYI TANTERV EVANGÉLIKUS HITTAN HELYI TANTERV 7. osztály Órakeret: 72 óra Tankönyv: Tanuló közösségben, A konfirmációi oktatás kézikönyve, Luther Kiadó, Budapest, 2008; Biblia, Evangélikus Énekeskönyv, Zarándokének

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra.

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra. Hittan kerettanterv. Általános iskola 1. osztály Téma: 1. Ismerkedés egymással, 2 óra. 1.hét: Gyerekek játékos ismerkedése egymással. 2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 2.hét:

Részletesebben

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38.

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. (New Testament Salvation) Az üdvösség témája mindenkiben érdeklodést kell, hogy keltsen, különösen hívo keresztényekben és azokban, akik szeretik az Urat. Számtalan

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Pinchas Lapide Ulrich Luz: Der Jude Jesus, Zürich, 1979. 1 Jn 1,1. Lk 24, 41. Denzinger: Enchiridion Symbolorum, ed. XXVIII., n. 344., 422.

Pinchas Lapide Ulrich Luz: Der Jude Jesus, Zürich, 1979. 1 Jn 1,1. Lk 24, 41. Denzinger: Enchiridion Symbolorum, ed. XXVIII., n. 344., 422. Pinchas Lapide, a jeruzsálemi American College Újszövetség-professzora, a Der Jude Jesus című könyv [1] szerzője, zsidó hitének, zsidó világképének rövid foglalatát a Zsidó hitem lényege című írásában

Részletesebben

BIBLIAI MŰFAJOK ÉRTELMEZÉSE

BIBLIAI MŰFAJOK ÉRTELMEZÉSE BIBLIAI MŰFAJOK ÉRTELMEZÉSE dr. Szalai András, Apológia Kutatóközpont, www.apologia.hu (v.3. 2016.03.08.) A Biblia értelmezésekor az egyes iratok vagy szövegrészek műfajára is figyelni kell. Bár az egyes

Részletesebben

I. Mi a megtévesztés?

I. Mi a megtévesztés? I. Mi a megtévesztés? 1. Megtévesztés, félrevezetés, hitetés Mt 24,4-5 Jézus így válaszolt nekik: Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen /4005/ valaki titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

Mi a virtuális valóság?

Mi a virtuális valóság? VIRTUÁLIS VALÓSÁG - KERESZTYÉNYSÉG Kol 2,20-23 Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők:

Részletesebben

Keresztény értékeink

Keresztény értékeink Keresztény értékeink Egyedül Jézus által Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam (Jn 14:6) Koinonia - Ez az első előfordulása. - Koinos azt jelenti, közös,

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

Szabadság Krisztusban

Szabadság Krisztusban 11. tanulmány Szabadság Krisztusban december 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Róma 8:1, 4; 13:8; 1Korinthus 6:20; Galata 5:1-15; Zsidók 2:14-15 Mert ti szabadságra hivattatok atyámfiai; csakhogy

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

A plasma, ami Isten képmására lett

A plasma, ami Isten képmására lett HEIDL GYÖRGY 1967-ben született. Eszmetörténész, tanszékvezető egyetemi docens a Pécsi Tudományegyetem Esztétika és Kulturális Tanulmányok Tanszékén. Leg - utóbbi írását 2012. 6. számunkban közöltük. 1

Részletesebben

Hogyan kaphatjuk meg a Szentlélek ajándékát? Munkafüzet

Hogyan kaphatjuk meg a Szentlélek ajándékát? Munkafüzet Mark A. Finley Tíz nap a felházban Hogyan kaphatjuk meg a Szentlélek ajándékát? Munkafüzet ADVENT KIADÓ Budapest, 2011 www.adventkiado.hu Tartalom Elsõ nap Buzgó könyörgés...........................................

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2015. december Gyurkó József: KARÁCSONYVÁRÓ ÜZENETEK Kedves Testvérek, a 2015 év vége felé haladva

Részletesebben

Utánzás, engedmények és válság

Utánzás, engedmények és válság 8. tanulmány augusztus 13 19. Utánzás, engedmények és válság SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 6:5; 5Mózes 12:8; 13:18; 1Királyok 11:1-13; 18; Jeremiás 17:5; Malakiás 3:16 4:6 Az érettkorúaknak

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

BIBLIAOLVASÁSI KALAUZ

BIBLIAOLVASÁSI KALAUZ BIBLIAOLVASÁSI KALAUZ Az alábbi táblázat segítséget nyújt Önnek, hogy két vagy akár egy év alatt elolvassa a teljes bibliát. A táblázat első oszlopát akkor kövesse, ha egy év alatt szeretné a bibliát elolvasni.

Részletesebben

Hitünk tökéletesítése

Hitünk tökéletesítése 2. tanulmány Hitünk tökéletesítése október 4 10. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Lukács 12:16-21; 17:5-6; Filippi 3:12-15; Jakab 1:2-3, 19-21; 1Péter 1:6-7 Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére

Részletesebben

Írásbeli beadandó feladatok formai szabályzata

Írásbeli beadandó feladatok formai szabályzata SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 Írásbeli beadandó

Részletesebben

HAGYOMÁNYOS FORDÍTÁSI HIBÁK

HAGYOMÁNYOS FORDÍTÁSI HIBÁK HAGYOMÁNYOS FORDÍTÁSI HIBÁK dr. Szalai András, Apológia Kutatóközpont, www.apologia.hu (v.4. 2016.01.08.) A Biblia kb. nyolcezer versnyi szövegében van néhány tucat olyan mondat, amely nehezen fordítható

Részletesebben

Máté evangéliuma 1-4,11

Máté evangéliuma 1-4,11 Máté evangéliuma 1-4,11 Máté evangéliuma - Bevezetéstani ismeretek Felépítéséről három fő elmélet van: az események földrajzi helye alapján a krisztológiai váz alapján a beszédgyűjteményekre épülő váz:

Részletesebben

Jellege: 8 osztályos általános iskola. órakeret órakeret 5. 2 72 64 8 6. 2 72 64 8 7. 2 72 65 7 8. 2 72 58 14

Jellege: 8 osztályos általános iskola. órakeret órakeret 5. 2 72 64 8 6. 2 72 64 8 7. 2 72 65 7 8. 2 72 58 14 A hit- és erkölcstan tantárgy helyi tanterve (5-8. évfolyam) Tánc és dráma kapcsolópontokkal KÓD: ÁLT04. Intézmény neve, székhely-település vagy fejléc Általános Iskola Jellege: 8 osztályos általános iskola

Részletesebben

AZ ÜDVÖSSÉG FOGALOMKÖRE

AZ ÜDVÖSSÉG FOGALOMKÖRE AZ ÜDVÖSSÉG FOGALOMKÖRE dr. Szalai András, Apológia Kutatóközpont, www.apologia.hu (v.2. 2015.03.10.) Az üdvösség témakörébe tartozó magyar bibliai-teológiai alapfogalmak többsége napjainkra elvesztette

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Adventi idő olvasmányai... 1 Karácsonyi idő olvasmányai... 2 Nagyböjti idő olvasmányai... 3 Nagyheti olvasmányok... 4 Húsvéti idő olvasmányai... 5 Pünkösdi és ünnepi

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Szószék - Úrasztala - Szertartások

Szószék - Úrasztala - Szertartások Szószék - Úrasztala - Szertartások SIMÉN DOMOKOS MILYEN JÓ AZ AJÁNDÉKOZÓ ISTEN! Mt 20, 1-16 Joachim Jeremiás Jézus példázatai" című könyve szerint Jézus valódi példázatai - a szinoptikusoknál 40, Tamás

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M H I T T A N 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével)

Részletesebben

Oltár az ismeretlen istennek

Oltár az ismeretlen istennek 1 Textus: Ap.Csel. 17, 16-23. Bevezetés: 1. ATHÉN: Pál korában ünnepelte fennállásának 1000 éves évfordulóját. A demokrácia miatt roppant büszke volt. Még a rómaiak is meghagyták a függetlenségét. A kultúra

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ 2. www.ujteremtes.hu Noé és az özönvíz Az emberek sokasodni kezdtek a föld színén, és leányaik születtek. Látták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

LECKE: MIT JELENT ISTEN CSALÁDJÁBA TARTOZNI? ISMERKEDÉS A KERESZTELŐVEL

LECKE: MIT JELENT ISTEN CSALÁDJÁBA TARTOZNI? ISMERKEDÉS A KERESZTELŐVEL LECKE: MIT JELENT ISTEN CSALÁDJÁBA TARTOZNI? ISMERKEDÉS A KERESZTELŐVEL Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma:2 Az alábbiakban két óravázlat javaslat található, melyből az 1. óra az állami iskolákban

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

1. A SZENTÍRÁS ISTENI KINYILATKOZTATÁS ÁLTALÁNOS KINYILATKOZTATÁS.

1. A SZENTÍRÁS ISTENI KINYILATKOZTATÁS ÁLTALÁNOS KINYILATKOZTATÁS. 1. A SZENTÍRÁS A Szentírás - az Ó- és Újtestamentum - Isten írott szava. Ő ihlette szent embereit, akik elmondták és leírták azt, amire a Szentlélek indította őket. Isten mindent közölt az emberrel Igéjében,

Részletesebben

H I T T A N. 7-8. é v f o l y a m

H I T T A N. 7-8. é v f o l y a m Hittan H I T T A N 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével) bemutatjuk, hogy a Krisztus előtti zsidóság

Részletesebben

Tanítványok képzése hasonlatokkal

Tanítványok képzése hasonlatokkal 2. tanulmány Tanítványok képzése hasonlatokkal január 4 10. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 2Sámuel 12:1-7; Ézsaiás 28:24-28; Máté 7:24-27; 13:1-30; Lukács 20:9-19 Mindezeket példázatokban mondá Jézus

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. 1 Öltözzük fel Krisztust, de hogyan? Textus: Róm. 13,14 Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Bevezetés Sok olyan kifejezést olvasunk a Bibliában, amiket

Részletesebben

11. LECKE: MINDENNAPI KÍSÉRTÉSEINK

11. LECKE: MINDENNAPI KÍSÉRTÉSEINK 11. LECKE: MINDENNAPI KÍSÉRTÉSEINK Gyülekezeti óraszám: 0. Egyházi iskolák óraszáma: 1-2. (Isten utat mutat a mindennapokban) TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Dr. Török István: Dogmatika, Amsterdam,

Részletesebben

BIBLIAI EMBERTAN. 1. A bibliai kifejezések. dr. Szalai András, Apológia Kutatóközpont, (v )

BIBLIAI EMBERTAN. 1. A bibliai kifejezések. dr. Szalai András, Apológia Kutatóközpont,  (v ) BIBLIAI EMBERTAN dr. Szalai András, Apológia Kutatóközpont, www.apologia.hu (v.2. 2017.02.01.) Ha a bibliai embertant, azaz antropológiát nagy általánosságban és mai magyar kifejezéseinkkel élve szeretnénk

Részletesebben

Krisztus és a mózesi törvény

Krisztus és a mózesi törvény április 5 11. Krisztus és a mózesi törvény SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 13:2, 12; 5Mózes 22:23-24; Máté 17:24-27; Lukács 2:21-24, 41-52; János 8:1-11 Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is

Részletesebben

Az evangélium, 1844 és az ítélet

Az evangélium, 1844 és az ítélet Bibliatanulmányok Az evangélium, 1844 és az ítélet Írta: Clifford Goldstein 2006. július, augusztus, szeptember Copyright Clifford Goldstein, 2006 Copyright Élet és Egészség Könyvkiadó, 2006 TARTALOM Felelõs

Részletesebben

2. évfolyam 120. szám 2010. október 16.

2. évfolyam 120. szám 2010. október 16. DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET www.davidhosei.hu istentisztelet: 2. évfolyam 120. szám 2010. október 16. ÉLŐFOLYÓIRAT A D Á V I D H Ő S E I G Y Ü L E K E Z E T H E T I H Í R L E V E L E És lesz, valahová ez a

Részletesebben

Az apostolok példája. 5. tanulmány. július 28 augusztus 3.

Az apostolok példája. 5. tanulmány. július 28 augusztus 3. 5. tanulmány július 28 augusztus 3. Az apostolok példája SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 10:16; Zsoltár 51:1-12; Lukács 11:11-13; Apostolok cselekedetei 16; 2Korinthus 8:1-5; 1Thesszalonika

Részletesebben

EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM ÚJSZÖVETSÉGI TANSZÉK. DOKTORI (Ph.D.). ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VERBUM DOMINI MANET IN AETERNUM

EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM ÚJSZÖVETSÉGI TANSZÉK. DOKTORI (Ph.D.). ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VERBUM DOMINI MANET IN AETERNUM EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM ÚJSZÖVETSÉGI TANSZÉK DOKTORI (Ph.D.). ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VERBUM DOMINI MANET IN AETERNUM AZ ÓSZÖVETSÉG RECEPCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉLBEN AZ INTERTEXTUÁLIS

Részletesebben

l./ Jézus Krisztus életének, misztériumai (titkai), közösségünk Jézus misztériumaival

l./ Jézus Krisztus életének, misztériumai (titkai), közösségünk Jézus misztériumaival V. JÉZUS FÖLDI ÉLETÉNEK MISZTÉRIUMAI 1 Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű, és minden általa lett. Értünk

Részletesebben

A SZENT ŐRANGYAL Fájdalma és öröme

A SZENT ŐRANGYAL Fájdalma és öröme A SZENT ŐRANGYAL Fájdalma és öröme A Katolikus Egyház Katekizmusában a következő szerepel az őrangyalok szerepéről: 336. A gyermekkortól fogva, egészen a halál pillanatáig az emberi életet is körülveszik

Részletesebben

1. A Biblia, mint könyv Hogyan jött létre és maradt fenn? 1. A "Biblia" szó 2. Szöveghordozók

1. A Biblia, mint könyv Hogyan jött létre és maradt fenn? 1. A Biblia szó 2. Szöveghordozók A Biblia Ezért mi is szüntelenül hálát adunk az Istennek, hogy amikor hallgattátok az Istennek általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, aminthogy valóban

Részletesebben

PÁL LEVELE A RÓMAIAKHOZ

PÁL LEVELE A RÓMAIAKHOZ PÁL LEVELE A RÓMAIAKHOZ 8. FEJEZET Az előző fejezetben Pál arra a következtetésre jutott, hogy a törvényt lelki értelemben kell venni. Még farizeusként a törvényt fizikailag értelmezte, és azt gondolta,

Részletesebben

TANULMÁNYOK SZERESD..."* ARTHUR LONG

TANULMÁNYOK SZERESD...* ARTHUR LONG TANULMÁNYOK ARTHUR LONG SZERESD..."* A két nagy parancsolat 1 Isten és ember szeretete, amelyet a vallás lényegének tartunk, látszólag semmiféle bonyolult teológiai vagy filozófiai problémát nem jelent.

Részletesebben

Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015)

Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015) Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015) Az alábbi táblázatban a megírt szakdolgozatokat, szakdolgozat címeket találjátok.

Részletesebben

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék! 2014. december 31. Mandabokor Óévi Istentisztelet 1 Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: 2 hirdesd az igét, állj

Részletesebben

Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész. Az Igazság valós természete

Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész. Az Igazság valós természete Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész Az Igazság valós természete VALÓSÁG A valóság az, ami VAN. Csak egy valóság létezik! Nem függ a mi elképzeléseinktől A valóság az objektív, tényszerű létezés

Részletesebben

PRESBITÉRIUM VÁLASZTÁS 2005

PRESBITÉRIUM VÁLASZTÁS 2005 PRESBITÉRIUM VÁLASZTÁS 2005 K I S P E S T - R Ó Z S A T É R I REFORMÁTUS GYÜLEKEZET JELÖLTEINK A 2006-2011 ÉVEKRE Pénzes László 1962-ben született, nıtlen, gépészmérnök. 1985-tıl tagja a gyülekezetnek.

Részletesebben