EVANGÉLIKUS HITTAN HELYI TANTERV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EVANGÉLIKUS HITTAN HELYI TANTERV"

Átírás

1 EVANGÉLIKUS HITTAN HELYI TANTERV 7. osztály Órakeret: 72 óra Tankönyv: Tanuló közösségben, A konfirmációi oktatás kézikönyve, Luther Kiadó, Budapest, 2008; Biblia, Evangélikus Énekeskönyv, Zarándokének evangélikus ifjúsági énekeskönyv, Luther Márton: Kis Káté Az éves óraszám felosztása: A konfirmandus Isten világában Ünneplő közösségben Imádkozó közösségben Mindennapi kenyerünk 15 óra 20 óra 22 óra 15 óra A KONFIRMANDUS ISTEN VILÁGÁBAN Összesen: 15 óra Óra Témakör Hangsúlyok, alapfogalmak Eszközök A téma a Bibliában, Kátéban 3 Ki vagyok én? Ismerkedés, identitás, tulajdonságaim, szerepek, konfirmáció 3 Mit tudhatunk Istenről? (Az egyetemes kinyilatkoztatás) 3 Mit tudhatunk Istenről? (Igei kinyilatkoztatás Jézus Krisztusban) 3 Milyennek lát engem Isten? A világ létrejötte (evolúció teremtés), Isten léte, a gondviselés Isten tulajdonságai, megismerhetősége Jézusban Külső belső tulajdonságok, gesztusok, tökéletesség bűn, bűnbeesés, felelősség, bizalom, kommunikációs lehetőség Istennel Családfa, nagy utazás, szociogram, életút, montázs, születésem története, gyülekezet bemutatása Isten kéznyomai, növekedés; tudósok, művészek vallomásai, ppt készítése, séta a természetben Páros munka, igehelyek értelmezése Montázs, hangfelvétel, titkos jellemzés, levél magamnak, mit tudok magamról, mit tárok fel másoknak Jákób tusakodása, az ember teremtése, Hiszekegy 1. hitágazata Teremtéstörténet, Hiszekegy 1. hitágazata Mózes elhívása, Jézus én vagyok - mondásai, Hiszekegy 2. hitágazata Bűnbeesés, Zsoltár 139, Zákeus, Máté elhívása, tékozló fiú, Dávid kiválasztása (1Sámuel 16) Hiszekegy 2. hitágazata 3 FILM: Luther : színes, magyarul beszélő, német életrajzi dráma, 119 perc, 2003, rendező: Eric Till ÜNNEPLŐ KÖZÖSSÉGBEN 1 Összesen: 20 óra Ósz. Témakör Hangsúlyok, alapfogalmak Eszközök A téma a Bibliában, Kátéban 3 Ünnepeltek és ünneplők Ünnep, vasárnap, istentisztelet, gyülekezet, az élet csomópontjai: születésnap, névnap, keresztség, konfirmáció, esküvő, temetés, úrvacsora Közösségépítő játékok, ismeretségem a gyülekezetben, megszervezése, interjú - vendégség egy régi gyülekezeti taggal A 7. nap, a 3. parancsolat, a első gyülekezet

2 3 Keresztség Keresztség, megváltás, Isten gyermeke vagy, újjászületés, bűnbocsánat, szentség 8 Karácsonyi színdarabra készülés 3 Istentisztelet és templom Az istentisztelet elemei (ének, ima, igehirdetés, szentségek) és liturgiája, a templom részei, szerepük, a templom és gyülekezet története 3 Egyházi esztendő Az egyházi ünnepek jelentése, liturgikus színek, szimbólumok Külön program: Konfirmandus teaest (presbiter, nagyszülő), ünnepi kézművesség (ádvent karácsony) Keresztelési anyakönyv, keresztvíz, keresztelési fényképem, igém és emléklapom, a keresztelés liturgiája, vetélkedő (Jn 3) Templomrajz tárgyak igék párosítása, csoportmunka énekek, templomlátogatás, istentiszteleti részvétel, istentisztelet megtartása magunknak Az egyházi év köre saját naptár készítése, egy közös ünnep előkészítése (teaest) Etióp kincstárnok, Ézs 43, keresztelési könyvecske, Róma 6, János 3, szereztetési igék Salamoni templomszentelés, Jézus megtisztítja a templomot IMÁDKOZÓ KÖZÖSSÉGBEN MINDENNAPI KENYERÜNK Összesen: 15 óra Óra Témakör Hangsúlyok, alapfogalmak Eszközök A téma a Bibliában, Kátéban 3 Mindennapi gondoskodás Isten gondviselése, ráhagyatkozás, siker és kudarc, a szegénység és gazdagság kosara, Összesen: 22 óra Óra Témakör Hangsúlyok, alapfogalmak Eszközök A téma a Bibliában, Kátéban 4 Isten szól és megszólít 4 Jézus imádkozni tanít 4 Mi is megszólíthatjuk Istent 10 Passiói színdarabra készülés Közvetlen és közvetett kommunikáció, a Biblia az Isten Szava, jelek, álmok, történések, mi Isten akarata velem? Levél Istentől, pantomim, activity, interaktivitás, történetelemzés A hét kérés jelentése Installáció (élő szobor v. némajáték) Miatyánk-oltárkép készítése (montázs) Kötött és szabad imádságok, zsoltárok és imaformák (kérés, könyörgés, közbenjárás, hálaadás, dicsőítés) testtartások, a belső szoba csöndje, imameghallgatások Hálaadás és kérés egyensúlya, saját imádságok írása, kötött imádságok használata (énekeskönyv, énekek) imalánc, imagyűjtés, istentiszteleti imádság, Visszhang Ősatyák, Mózes, Sámuel, Jézus, Péter, Saul-Pál, a testté lett Ige Miatyánk magyarázata, Hegyi Beszéd Zsoltárok, farizeus és vámszedő Miatyánk, Hiszekegy 1. hitágazata,

3 küzdelem, gazdagság és szegénység, szükségleteink, a munka értéke 3 Mások kenyere Közöny, tétlenség, szolidaritás, érzékenység, tenniakarás, miért nem jobb a világ a segítséggel. Viszonzás, szívességbank, egyházi karitatív szervezetek 3 Lelki táplálék és éhség Isten iránt Étkezési szokások böjt, táplálékpiramis, egészséges étkezés, szellemi táplálkozás (zene, kultúra, internet, TV, film, színház, irodalom) lelki táplálék 3 Az élet kenyere Lelki táplálkozás: Keresztény irodalom (áhítatoskönyvek), a Biblia részei, vallásos igény, misztika, a bibliaolvasás gyakorlata 3 valóságfotók - kontraszt, családi költségvetés. Mi mennyi? Közös munka Három kör-játék, Rockefeller, másokra való figyelés, adománygyűjtés valakinek, gyülekezeti diakónia (Jó Pásztor Otthon meglátogatása) Konyha, közös főzőcskézés, koncertlátogatás, színházlátogatás, kedvenc zeném, versem Film: Napfivér, Holdnővér, Gárdonyi Géza verse, áhítat elemzése, prédikációírás parancsolat, Máté 6,19-34, példázatok a vagyonról Ézsaiás 58, 1János 3,16-17, Jn 10,10, özvegyasszony két fillérje, irgalmas samaritánus, Asztali áldások, Ároni áldás, 5000 ember megvendégelése nemcsak kenyérrel él az ember... Zsoltár 42, Találkozások Jézussal (béna, vak, Nikodémus, bűnös asszony, Zákeus) 3 FILM: Napfivér, Holdnővér: színes, magyarul beszélő, olasz-angol filmdráma, 120 perc, 1972, rendező: Franco Zeffirelli 8. évfolyam A tantervben jelölt 62 órán felül 10 óra áll rendelkezésre ismétlésre, számonkérésre Óra Tananyag Hangsúlyok, alapfogalmak Célok 2 Általános bevezetés a hittanoktatásba Ismerkedés a tanulókkal, egyházi, gyülekezeti hátterükkel; Tananyag, hit; számonkérés, értékelés szempontjai Saját gyülekezet bemutatása Bibliaismeret felmérése gyülekezethez tartozás tudata 2 Jézusról - honnan? Források 3 Jézus származása, születése Próféciák beteljesedése Jézus ifjúkora - a csendes évek 3 Jézus korai működése Keresztelő János személye, mozgalma, kapcsolata Jézussal Jézus megkeresztelése, megkísértése A Biblia és Biblián kívüli források Dávid háza, Mária fia, Születési hely, a csillag, a gyermekgyilkosság A 12 éves Jézus János prédikációjának tartalma, Jézus megkeresztelkedésének jelentősége Felkészülés, megkísértés A próféta sorsa, Jézus Ráhangolódás; Értsék meg a tanulók, hogy a hitről való beszélgetéshez és elmélkedéshez alapismeretek szükségesek. Ismerkedjenek a tanulók egymás gyülekezeteivel, erősödjön bennük a Lássák a tanulók, hogy különböző forrásokra támaszkodhatunk, érezzék ezek súlyát, a Szentírás egkülönböztetett szerepét. Legyenek tisztában a tanulók azzal, hogy Jézus származásának és születésének körülményei miért fontosak a keresztény egyházak számára. Ismerjék meg a tanulók a Jézus születésére vonatkozó próféciákat. Lássák a tanulók az ifjú Jézust mint valóságos embert, akinek ugyanakkor szoros kapcsolata van az Atyával. Ismerjék meg a tanulók a Jézus korabeli messiási elképzelések fő vonásait; lássák János prédikációjának sajátosságait, valamint a különbözőséget Jézushoz képest. Vegyék észre, hogy Jézus megkeresztelkedésekor teljes mértékben

4 János fogsága, kérdése Jézushoz, halála Tanítványok elhívása, Jézus fellépése 12 Jézus tanít és gyógyít Találkozások: Kapernaumi százados (Mt 8,5-13), Béna meggyógyítása (Mk 2,1-12), Jairus leánya (Mk 5,21-43), Betesda tavi gyógyítás (Jn 5,1-15), Hegyi beszéd, Példázatok: Magvető (Mt 13,1kk), Búza és konkoly (Mt 13,24kk), Mustármag és kovász (Mt 13,31kk), Elrejtett kincs, igazgyöngy (Mt 13,44kk) Elveszettek (Lk 15), Gonosz szolga (Mt 18,21-35), Ötezer ember megvendégelése (Mt 14,13-21), Péter vallástétele (Mt 16,13-20), Megdicsőülés (Lk 9,28-36) 6 Úton Jeruzsálem felé A kisgyermek példája (Mt 18,1-6), Terméketlen fügefa (Lk 13,6-9), Szőlőmunkások (Mt 20,1-16), Gazdag ifjú (Mk 10,17-27), Niko- démus (Jn 3,1-8) Samáriai asz- szony (Jn 4,1-42), Vak Bartimeus (Mk 10,46-52), Zákeus (Lk 19,110), Lázár feltámasztása (Jn 11,1-44) A nagytanács halálos végzése (Jn 11,45-57); eretnektörvények 8 Az utolsó hét, Jézus bevonulása Jeruzsálembe, Utolsó vacsora és Jézus elfogatása, A vallástörvényi per, Politikai per, Keresztre feszítés, Üres sír, a Feltámadott megjelenései 2 A tanítványok kiküldése (Missziós parancs) válasza a kételkedőnek Jézus a megígért Messiás A tanítványok személye szerepe (méltatlanság és kiválasztottság) Bűnbocsánat, újjászületés, bizalom/hit Jézusi etika Isten országa, Isten Igéje, Isten a mi Atyánk Emberi királyág - isteni királyság, Messiás, Isten Fia Isten gyermekének lenni Isten üdvözítő akarata, türelme Jézus ismeri az embert, tudja, mi lakik benne, tudja, hogy segítségre van szüksége En vagyok" A nagytanács szerepe, hatásköre Jézus a vallomások, kételyek és tagadások között A feltámadáshit, és ami ebből következik A missziós parancs részletes kifejtése (kit küld Jézus, 4 azonosul a bűnös emberrel, az emberért való küzdelmében. Figyeljék meg a tanulók, hogy Jézus embereket hív el, hogy tanítsa, formálja őket, alkalmassá téve az örömhír megélésére és továbbadására. Lássák, hogy Jézus hogyan osztozik az emberek örömében és gondjaiban. Figyeljék meg, hogy csodái jelei segítő, bűnbocsátó szeretetének és az Atyával való kapcsolatának. Lássák meg Jézus tanításában nemcsak a felszólítást a gyümölcstermő életre, hanem Isten bűnbocsátó kegyelmét, szeretetét, türelmét, amiből erőt meríthetünk. Figyeljék meg, hogy a sokaság még mindig félreérti Jézust, de a tanítványok felismerik benne Isten Fiát. Lássák, hogy az Atya megerősíti őket Jézus megdicsőülésében. Lássák meg a tanulók azt, hogy Jézus sokakat megbotránkoztat korlátokat nem ismerő, elfogadó, befogadó szeretetével. Érezzék meg, hogy a Jézussal való találkozás megváltoztatja az embert, új utakra indítja. Értsék meg, miért fordul szembe vele a zsidó vallási vezetőség. Legyen a tanuló tisztában a bevonulás történetének jelképeivel, ismerje a páskaliturgia és az utolsó vacsora kapcsolatát. Ismerje Jézus perének tükrében, hogy miért ítélték halálra Jézust. Lássa Jézus szomorúságát, gyötrődését, az Atyának való engedelmességét. Lássa Jézus keresztrefeszítésének és feltámadásának központi jelentőségét a keresztény hit számára. Lássák a tanulók, hogy Jézus mennybemenetelekor máig is érvényes

5 4 Az Újszövetség könyveiről Az evangéliumok Apostolok cselekedetei Levelek Jelenések könyve 20 Útravaló A következő témák egy-két órás anyagok, amelyekből a tanár szabadon válogathat. Szentlélek Gyülekezeti közösség Igehallgatás Imádság kihez, milyen céllal, mit jelent tanítványnak lenni, keresztelés, tanítás) A könyvek keletkezése, szerzők, címzettek A szinoptikus kérdés A levelek általános jellemzése Pál apostol személye (ApCsel 26) Ezeken a témakörökön keresztül találkoznak és ismerkednek a tanulók az ApCsel és a levelek egyes részleteivel is. 5 feladatot bízott követőire: az evangélium hirdetését. Legyenek a tanulóknak átfogó ismeretei az Újszövetségről, lássák, hogy az adott korszakban a konkrét szerzők által írt könyvek Isten Igéje, amelyből az evangéliumot megismerhetjük. Lássák meg a tanulók, hogyan kapcsolódik Jézus tanításához az apostoli kor, és hogyan válhat élő üzenetté számukra is, hogyan kötődik mai életünk Jézus Krisztushoz. Lássa, hogy mindennapjainkban szerepe lehet Isten Igéjének, gondoskodása, szeretete, bűnbocsánata megtapasztalható, életünket megújító valóság lehet. Lássa, hogy az emberek egymás közötti viszonyát is egészen új alapokra helyezheti az, hogy testvérek vagyunk Jézus Krisztusban. Pártfogó ígérete (Jn 14,12-31) - Pünkösd ApCsel 2 - Ma hogyan működik a Lélek? Tanítványi kör - első gyülekezet (ApCsel 2, ,32-37), Krisztus teste és tagjai (I Kor 12,12-27) - Testvériség a gyülekezetben (Mt 18,15-20). Segít-e a gyülekezetem a Krisztuskövetésben? Jézus hatalommal tanít (Mt 7,28-29), Magvető' (Mt 13,1-23) - Emmausi tanítványok (Lk 24,13-35), Pál athéni beszéde (ApCsel 17, 16-34), 2Tim 4,1-5 - Valóban hallásból van-e a hit? Miatyánk, Jn 16,23-24, imádság az apostolok életében (ApCsel 4,23k), Pál levelei elején imádkozik a gyülekezetekért; Jak 5, Imádság a mi életünkben Adakozás Özvegyasszony két fillérje - az adakozás (2Kor 8-9) - adományok ma Bűnbocsánat ajándéka Gonosz szolga (Mt 18,21-35) - Isten igazsága minden emberé (Róm 3,9-26) - Hogyan gyakoroljuk a megbocsátást? A megtapasztalt bocsánat élménye (egymás között és Istennel) Békesség Istennel és a Zákeus (Lk 19,1-10), Jöjjetek énhozzám... (Mt 11,28-30) - A megigazulás világgal megbékélés Istennel (Róm 5,1-11) - Kiegyensúlyozott ember vagy? Úrvacsora Utolsó vacsora, Jézus az élet kenyere (Jn 6,35-58) -1 Kor 11, Mi lenne, ha nem élnénk az úrvacsorával? öröm Kánai mennyegző - Fil 4 - keresztényként örülni Isten gondviselése Isten gondviselése (Mt 6,25-34) - Isten fiainak reménysége (Róm 8,26-39) - Gondviselés, sors véletlen Isten ajándékai Tálentumok (Mt 25,14-30) - Kegyelmi ajándékok sokfélesége (1Kor 12; Róm 12,38) - Mit bízott rám Isten? A Lélek gyümölcsei Az igazi szeretet Az igazi szőlőtő (Jn 15,1-17) - A Lélek gyümölcsei (Gal 5,16-26) - Miből fakadnak az én jócselekedeteim? Irgalmas samaritánus (Lk 10,25-37) - A szeretet himnusza (1Kor 13), A képmutatás nélküli szeretet (Róm 12,9-21), Az Isten szeretet (1Jn 4,7-21) - Mi tulajdonképpen a szeretet? Érzelem? Hozzáállás? Cselekedet? Kit szeretek valójában? Az Úr Krisztus Lábmosás (Jn 13,1-17) - Az Úr Jézus felöltözése (Róm 13,11-14; Ef 4-5; felöltözése Kol 3,517) - Milyen a keresztyén, azaz krisztusi ember? Keresztény szabadság Kalásztépés szombaton (Mk 2,23-28) - Az igazi szabadság (Gal 5, Kor 10,23-33) - Korlátok közé szorított élet a mai keresztyén élet? Családi élet szülő-gyerek viszony: (Ef 6,1-4; Kol 3,18-25)

6 házasság, elválás (Mk 10,2-12, 1Kor 7; Ef 5,21-33) - Milyen érvényük van ma ezeknek az igéknek? Az anyagiak kérdése A bolond gazdag (Lk 12,16-21) - Mennyi az elég, bűn-e a sok? (1Tim 6, ; Fil 4,10-14) - Egy kínos kérdés? önzés és másokért élés Az egymásra való odafigyelés: (Jn 15,12-13; Róma 14; 15,1-7; Gal 6,1-10; 1Thessz 5,12-22) - Felelősségünk van egymásért! A végidők Nagy megpróbáltatás (Mt 24) - Jelenések könyve - Világvége elképzelések ma örök élet Kérdés a feltámadásról (Mt 22,23-33), Atyám házában sok hajlék van (Jn 14,1-3) - 1Kor 15 - Meddig tart az életünk? Órakeret: 72 óra Az éves óraszám felosztása: 9. évfolyam Isten-én témakör En témakör Emberi kapcsolataim témakör Egyház témakör Társadalom témakör Teremtett világ és tárgyi környezet témakör Világvallások, vallási jelenségek témakör Összefoglalás, számonkérés 8 óra 7 óra 9 óra 15 óra 9 óra 9 óra 8 óra 7 óra Tematikai egység Isten-én Órakeret 8 óra Előzetes tudás Tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Személyes élmények, gondolatok az elhívásról, imádságról. A természeten, lelkiismereten, történelmen keresztül szerzett ismeretek, tapasztalatok. A tanuló fedezze fel, hogy a természet rendezettsége, harmóniája és szépsége, a lelkiismeret hangja, a történelem eseményeiből és folyamataiból levonható tanulságok mind közvetítenek részleges istenismeretet. Értse meg, hogy a keresztény ember végső életkérdéseire választ az igei kinyilatkoztatáson keresztül kap, amelyen keresztül Isten megmutatja szeretetét. A tanuló ismerje meg, hogy mit jelentenek az elhívás, imádság, meditáció fogalmai, s lásson ezekre konkrét példákat a Szentírásból. Témák, fejlesztési követelmények Hogyan szól hozzám Isten?Hogyan szólok én hozzá? Isten szól: elhívás fogalma, elhívástörténetek. Kinyilatkoztatás formái: egyetemes (természeti, történeti, lelkiismereten keresztül adott) kinyilatkoztatás, igai kinyilatkoztatás. A Szenttel való találkozás. Az ember szólítja meg Istent: imádság, Miatyánk, Zsoltárok könyve. Meditáció. Kulcsfogalmak elhívás, kinyilatkoztatás, imádság, Miatyánk, meditáció Kapcsolódási pontok Természetismeret: természeti törvények, a természet rendezettsége Történelem: történelmi folyamatok, a történelem tanulságai Irodalom: írók, költők imádságai, vallomásai Tematikai egység Én Órakeret 7 óra 6

7 Előzetes tudás Tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Saját érzések, ösztönök, tudás, értelem ismerete. Képes megérteni mások érzéseit, reakcióit, kommunikációját, és tud saját szerepére, cselekedeteire reflektálni A tanuló képes legyen felismerni, megnevezni és tudatosítani saját érzéseit, tudja kezelni a hiányállapotból fakadó problémákat. Fejlődjön problémamegoldása és problémakezelő képessége a bibliai tanítás megismerése során. Ismerje meg a pótszerekhez való fordulás veszélyeit, a Biblia ehhez kapcsolódó tanítását, s tudja, hogyan uralkodhat ösztönein. Lássa meg az ember különböző dimenzióit a keresztény tanítás szerint, és értse meg, mit jelent a testi és lelki egészség fogalma és ápolása. Ismerje fel a testbeszéd szerepét az ember életében, s fedezzen fel ezekhez kapcsolódó bibliai példákat. Témák, fejlesztési követelmények Milyen vagyok én? Non verbális kommunikáció: testkép, testbeszéd. Érzések: öröm, bánat, harag, félelem. Igaz és hamis érzések: pótszerek, transzállapot-keresés. Ösztönök által vezérelt ember, agresszió. Tudás, tudat, értelem. Az ember dimenziói: test és lélek. Kulcsfogalmak test, lélek, értelem, érzelem, ösztön Kapcsolódási pontok Művészetek és irodalom: az érzések kifejeződése különböző művészeti és irodalmi formákban Tematikai egység Emberi kapcsolataim Órakeret 9 óra Előzetes tudás Tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai A közösség működésének és dinamikájának ismerete. Közösségformáló erők tapasztalata, támogatása vagy azoknak való ellenállás A tanulónak fejlődjön a konfliktust kezelő és megelőző képessége, kapcsolati kultúrája. A tanuló ismerje fel, hogy társas lény, s értse meg mit jelent ez a mindennapjaira és egész életére nézve. Lássa meg a közösségformáló erőket és folyamatokat az ősgyülekezet életén keresztül, s tudja összehasonlítani azokat jelenlegi közösségi tapasztalataival. Tudja összevetni a mai közösség problémáit és értékeit Jézus tanításával. Témák, fejlesztési követelmények Ki a barátom? Kivel alkotunk közösséget? Közösség fogalma, szerepe, feladata. Konfliktusok és versengés a közösségben. A közösségben előforduló problémák: előítélet, kirekesztés, befogadás, hazugság, képmutatás. A közösségben megjelenő értékek: a közösség áldásai, a közösség összetartó és védelmező ereje, szeretet a közösségben. Az első keresztény közösségek, s így az ősgyülekezet működése, története. A közösségben előforduló problémák kezelése és a közösség értékeinek megjelenése az ősgyülekezet példáján keresztül. Krisztus tanítása a közösségről. Kulcsfogalmak: közösség, versengés, konfliktus, előítélet, áldás, szeretet, ősgyülekezet Kapcsolódási pontok Társadalomismeret: közösségi formák a társadalmakban 7

8 Tematikai egység Egyház Órakeret 15 óra Előzetes tudás Kar 當 sony 駸 H 俍 v 騁 nep 馼 ez kapcsol szem 駘 yes tapasztalatok, csal 疆 i szok 疽 ok, esetleg gy ekezeti 駘 m 駭 yek, irodalmi 駸 m 睆 駸 zeti alkot 疽 okban megjelen 畸 r 痙 ol 疽 ok ismerete. Tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Ismerje meg a tanuló az egyház legfőbb iratának, a Bibliának a felépítését, szerkezetét, s lássa meg, hogy a Biblia mindegyik könyve az evangéliumi örömhírt közvetíti. Ismerkedjen meg az egyházi év ünnepeivel, a karácsonyi és a húsvéti ünnepkörrel részletesebben is. Ne csak tárgyi tudása, de személyes élménye is legyen az ünnepek bibliai gyökerével való ismerkedése során. A művészeti, zenei, irodalmi illusztrációk tárgyalása során fejlődjön az esztétikai és művészeti tudatossága és kifejezőképessége. Fedezze fel a templom elemeit, különös tekintettel a Krisztust szimbolizáló elemekre. Tanulja meg, mi történik a templomban egy istentisztelet alatt, s értse meg az istentisztelet részeinek szerepét és feladatát. Témák, fejlesztési követelmények Mi történik a templomban? A Biblia felépítése, szerkezete. Gyülekezet fogalma, valósága. Egyházi év, egyházi ünnepkörök, egyházi ünnepek. Jézus születéstörténete Máté és Lukács evangéliuma alapján, Karácsony megünneplése (liturgia, prédikáció). Passiótörténet, Húsvét, Nagycsütörtöki liturgia. Templom, szimbólumok (Krisztus-szimbólumok a templomban). Istentisztelet és részei, igehirdetés, szentségek, liturgia. Kapcsolódási pontok Zene, irodalom, művészetek: Karácsony és Húsvét az egyházi és világi énekekben, versekben, irodalmi művekben, festményekben, képzőművészeti alkotásokban Építészet: templomok, mint szakrális terek Magyar nyelv és irodalom: könyvek szerzősége, felépítése, története Kulcsfogalmak Biblia, Ószövetség, Újszövetség, gyülekezet, egyház, ünnepkör, születéstörténet, passiótörténet, templom, szimbólum, istentisztelet, liturgia, szentség Tematikai egység Társadalom Órakeret 9 óra Előzetes tudás Tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai A tanuló saját tapasztalatokkal rendelkezik a társadalmi viszonyokról, a virtuális világról, a szabadidő és a tanulási (vagy munka-) idő összekapcsolódásáról. A tanuló fedezze fel, hogy Jézus példázataiban Jézus üzenete mellett hűen tükröződnek a korabeli társadalom rendje, szokásai, kapcsolatrendszerei. A régebbi korok társadalmi viszonyai alapján tudja értékelni a mai kapcsolatokat. Értse meg, mit jelent a felebarát, az irgalmasság, a megbocsátás fogalma Jézus példázataiban és a mindennapjainkban. Ismerje fel a tanuló az ember szeretetre való igényét, s ennek a közösségben megvalósuló folyamatát. Fedezze fel Isten embereket elfogadó szeretetét és ennek következményeit. Lássa meg mindezek jelenlétét a virtuális közösségekben. Ismerje fel a virtuális világ korlátait, veszélyeit és értékeit. Fejlődjön a médiatudatossága. Fedezze fel, mint tanít a Biblia a szabadidő tartalmas eltöltéséről, a hobbi és a játék szerepéről az ember életében. 8

9 Témák, fejlesztési követelmények Milyen közösségek tagja vagyok? Jézus korabeli Palesztina kortörténete: lakóhely, életmód, földi és mennyei javak hozzáférhetősége, patrónus-kliens kapcsolat, népcsoportok közötti együttélés. Közösségek és virtuális közösségek korunkban és Jézus korában. Felebarát fogalma és értelmezése, társas tolerancia és irgalmasság. Szabadidő, hobbi, játék. Kapcsolódási pontok Ember és társadalom: virtuális világ, szociális érzékenység Kulcsfogalmak: példázat, társadalmi rend, társas tolerancia, virtuális közösség, felebarát, irgalmasság, megbocsátás Tematikai egység Teremtett világ és tárgyi környezet Órakeret 9 óra Előzetes tudás Tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai A tanuló egyéni tapasztalatai a jó és a rossz jelenlétéről az életében és az egész világban. Az élet és a világ kezdetére vonatkozó létkérdései, a bűn kezdetére és annak következményére vonatkozó kérdései. Személyes élmények a verbális kommunikáció nehézségeiről, akadályairól. A tanuló tisztában legyen a környezettudatosságot nagymértékben megalapozó szövegekkel, a teremtéstörténetek elbeszéléseivel. Ismerje meg a teremtéstörténetek hitvalló jellegét, fedezze fel, hogyan használják a teremtéstörténetek koruk tudományos képeit, s értsék meg, hogyan illeszkednek a mai tudományos elméletekhez. A tanuló ismerje meg a bibliai őstörténet válaszát a rossz eredetének kérdésére, a bűn kialakulásának és következményének problematikájára. Fedezze fel az őstörténetben is Isten szeretetét és gondoskodását, melyet az egész teremtett világgal kötött szövetségében mutat meg nekünk. A tanuló értse meg a verbális kommunikáció nehézségeit s ezek következményeit. Anyanyelvi szókincse, s ezáltal kommunikációja fejlődjön a bibliai szövegek megismerése által. Témák, fejlesztési követelmények Isten teremtette a világot? Első" és második" teremtéstörténetek, azok kortörténeti háttére. Bibliai teremtéstörténetek és a kor tudományos világképe. Bibliai teremtéstörténetek és mai tudományos világkép. Őstörténet: bűnbeesés, a bűn a világban. Özönvíz, Isten szövetsége a teremtett világgal. Verbális kommunikáció: Bábeli torony, bábeli zűrzavar. Kapcsolódási pontok Természetismeret: a természeti környezet megfigyelése Természettudományok: a világ keletkezéséről szóló tudományos elméletek Magyar nyelv és irodalom: verbális kommunikáció Kulcsfogalmak teremtéstörténet, világkép, kortörténet, őstörténet, bűnbeesés, bűn, szövetség, kommunikáció 9

10 Tematikai egység Világvallások, vallási jelenségek Órakeret 8 óra Előzetes tudás Tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai A tanuló rendelkezik valamilyen ismeretekkel és elképzelésekkel, adott esetben személyes tapasztalatokkal a vallás, világvallás, kereszténység fogalmaira és gyakorlatára nézve. A tanuló ismerje meg a kereszténység helyét a világvallások között. Értse a kereszténység lényegét, mint amely az egyes ember személyes életére van hatással. Fedezze fel az ebből fakadó küldetést: a tévtanításoktól való elhatárolódást éppúgy, mint az öröm és a hála szavát. Ismerkedjen meg a keresztség és a konfirmáció fogalmával és gyakorlatával, s ezeknek az egyéb beavatási szertartásoktól való különbözőségével. Témák, fejlesztési követelmények Mi a kereszténység lényege? Kereszténység a világvallások között. Keresztség és konfirmáció, mint beavatás. Kereszténység, mint: élet, személyes kapcsolat, meglepetés, váratlan öröm, küldetés, ellenállás a tévtanításnak. Kulcsfogalmak vallás, világvallás, kereszténység, keresztség, konfirmáció Kapcsolódási pontok Életvitel és gyakorlat: személyes kapcsolatok Témakörök, témák és a hozzájuk tartozó bibliai részletek az éves feldolgozás sorrendjében Témakör Téma Bibliai alap Emberi Közösség kapcsolataim Ki a barátom? Kivel alkotunk közösséget? Egyház Mi történik a templomban? Közösség áldásai Konfliktusok a közösségben Versengés a közösségben Előítélet, kirekesztés Befogadás Hazugság, képmutatás Szeretet, közösségben Biblia felépítése, szerkezete Gyülekezet Egyházi ünnep Egyházi év 1. Egyházi év 2. Templom, szimbólumok (Krisztus-szimbólumok a templomban; pl gyertya-fény) Istentisztelet: igehirdetés Istentisztelet: szentségek Liturgia Karácsonyi történet 1. Karácsonyi történet (Ősgyülekezet, első keresztény közösségek) Krisztus teste és tagjai (1Kor 12,12-31)...egy szívvel, egy lélekkel" (ApCsel 2,4647) A viszálykodásról (1Kor 3,1-7) Zebedeus fiainak kérése (Mk 10,35-45) Diakónusok (ApCsel 6,1-7) Saul befogadást nyer (ApCsel 9,1-30) A képmutató ítélkezés (Mt 7,1-5) Szeretet himnusza (1Kor 13,1-13) A szent iratokhoz és az apostoli tanításhoz való hűség (2Tim 3,16-17) Az első gyülekezet (ApCsel 2,37-47) Magnificat (Lk 1,47-55) Vasárnap, pihenés (1Móz 2,2-3) Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz" (Zsid 13,8) Salamon templomszentelési imádsága (1Kir 8,27-29) mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá" (1Pt 2,5) Péter pünkösdi beszéde (ApCsel 2,14-36) Isten igéje eléri célját (Ézs 55, ) Szereztetési igék (1Kor 11,23-26) Apostolok kiküldése (Mt 28,19-20) Ének Isten irgalmáról (Zsolt 103) Jézus születéstörténete Máté evangéliuma alapján (Mt 1-2) Jézus születéstörténete Lukács evangéliuma

11 Társadalom Milyen közösségek tagja vagyok? Jézus korabeli Palesztina kortörténete. Példázatokban tükröződik a korabeli társadalom rendje, szokásai) Világvallások, vallási jelenségek Mi a kereszténység lényege? Teremtett világ Isten teremtette a világot? Isten-én Hogyan szól hozzám Isten? Hogyan szólok én hozzá? Karácsony megünneplése (liturgia, prédikáció) Passiótörténet, Húsvét Nagycsütörtöki liturgia Virtuális közösségek Szabadidő Hobbi, játék Lakóhely, életmód Javak hozzáférhetősége Patrónus-kliens Népcsoportok Kereszténység a világvallások között Keresztség és konfirmáció, mint beavatás Kereszténység, mint élet Kereszténység, mint személyes kapcsolat Kereszténység, mint meglepetés / váratlan öröm Kereszténység, mint küldetés Kereszténység, mint ellenállás a tévtanításnak Konkrét esetek Isten teremtette a világot? Kortörténeti háttér Isten teremtette a világot? Teremtéstörténetek és mai világkép Honnan van a rossz? El lehet törölni a bűnt? Isten szövetsége a teremtett világgal Kommunikáció Isten szól" Egyetemes kinyilatkoztatás: történelmen keresztül Egyetemes kinyilatkoztatás: természeten keresztül Egyetemes kinyilatkoztatás: lelkiismereten keresztül Igei kinyilatkoztatás Szenttel való találkozás alapján (Lk 1-2,20) megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek" (Tit 2,11) Nagyheti események, feltámadás, Húsvét Utolsó vacsora - páskavacsora Pál apostol levelezései (1Kor 16) ami összeköt (1Kor 10,16-17) minden szabad, de nem minden használ (1Kor 10,23-33) színe előtt játszadozva (Péld 8,22-36) Gazdag ifjú, teve (Lk 18,18-27) (életképek: halászok, farizeusok, papok) Szőlőmunkások (Mt 20,1-16) (mennyei javakhoz való hozzáférhetőség: az Úr kegyelme alapján, ajándékból mindenkinek) Gonosz szolga (Mt 18,21-35) (Isten-ember kapcsolat alapja a megbocsátás, ez teremti meg a helyes ember-ember kapcsolatot) Irgalmas samaritánus (Lk 10,25-37) Út, igazság, élet (Jn 14,6) Keresztség és új élet (Rm 6,3-8) Krisztusban új teremtés (2Kor 5,17) Az igazi szőlőtő (Jn 15,1-8) Az elrejtett kincs, az igazgyöngy (Mt 13,44-46) Okos istentisztelet, kegyelmi ajándékok (Rm 12, 1-12) senki meg ne tévesszen" (1Jn 3,7) A Lélek gyümölcse (Gal 5,22-26) Első" teremtéstörténet (1Móz 1,1-2,4a) Babilon folyói mellett" (Zsolt 137) Második" teremtéstörténet (1Móz 2,4b- 25) Kezdetben" (1Móz 1,1) Bűnbeesés (1Móz 3) Özönvíz (1Móz 6-8) (1Móz 9,1-17) Bábeli torony (1Móz11,1-9) Jeremiás elhívása (Jer 1,1-10) Círuson keresztül mutatja meg szabadítását (Ezs 44,24-45,8) Az egek hirdetik Isten dicsőségét (Zsolt 19) Péter keserves sírásra fakadt" (Mt 26,6975) Isten tökéletes kijelentése Fia által (Zsid 1,1-4) Isten arca (2Móz 33,20-23) 11

12 Én Milyen vagyok én? Imádság Meditáció Testkép, testbeszéd Érzések: Öröm, bánat, harag, félelem Igaz és hamis érzések, pótszerek, transzállapot-keresés Ösztönök (agresszió) Tudat, értelem Test és lélek 10. és 11. osztály Izráel őrizője (Zsolt 121), Miatyánk Isten mindenütt jelen van (Zsolt 139), szeretethimnusz A test lámpása a szem (Mt 6,22-23) emelt fővel járhatsz" (1Móz 4,6-7) Péter leborult Jézus lába elé (Lk 5,8) Lábmosás (Jn 13,1-11) Illés története, Sareptai özvegy, Aháb(1Kir 17-18,19) Baal-próféták és kánaáni vallások (1Kir 18,28-29) Baal papok lemészárlása (1Kir 18,20-46) Illés a Hóreb-hegyen (1Kir 19,9-18) a lélek ugyan kész, de a test erőtlen" (Mk 14,38) Órakeret: 72 óra Tankönyv: Varga Gyöngyi Zsugyel Adél: Közelebb az Ószövetséghez, Luther Kiadó, Budapest, 2010 A tantervben megjelölt 66 órán kívül 6 óra áll rendelkezésre ismétlésre, összefoglalásra, számonkérésre. 12

13 2 A Biblia és az Ószövetség Az ószövetségi anyag tanítását végigkísérő cél, hogy a tanulók megismerkedjenek magukkal a történetekkel, történelmi eseményekkel, ismereteket szerezzenek a kortörténeti háttérről. Fontos ezen túl, hogy kapcsolópontot találjanak mai világunkhoz, saját életükhöz is. Lássák a tanulók, hogy a kezükben tartott Biblia hosszas fejlődés eredményeként jött létre, ismerjék a kánon kialakulásának szempontjait. Ismerjék a szövegek kialakulásának történetét, a katolikus és a protestáns Biblia eltérését és ennek okát. Lássák, hogy a héber és a görög szöveg sem egységes, vannak szövegvariánsok, de ez a Biblia tekintélyét nem csorbítja 9 Őstörténet Az őstörténet történetei, értelmezésük, mondanivalójuk a világról, az emberekről és a közösségekről, amelyekben élünk Lássák meg a tanulók, hogy az őstörténet az emberiség kezdetekre vonatkozó hitét, alapvető tapasztalatait fogalmazza meg. Lássák, hogy Isten a teremtett világ Ura, figyeljék meg Isten és ember, ember és ember viszonyának bemutatását 8 Ősatyák története Kiválasztás, elhívás, Isten gondviselése, vezetése Az ősatyák mint a hit példaképei és mint esendő emberek A József-novella Ismerjék fel a tanulók, hogy Isten elhívja az embert, akit megáld, akinek jót akar, aki azonban természetéből fakadóan sokszor a maga útját járja és lázad. Isten mégis megadja az újrakezdés lehetőségét. Értsék meg a tanulók, hogy Isten kiválasztottait a legnehezebb helyzetekben sem hagyja magára, és végül jóra fordíthat minden rossz szándékot. 6 Exodus - Izrael Isten népévé válik Mózes, a pusztai vándorlás, szövetségkötés, a 10 parancsolat, Szövetség könyve, Bálák és Bálám, Mózes intelmei Figyeljék meg a tanulók, hogy Isten minden nehézség ellenére vezeti népét. Akkor is hű marad, ha népe elhagyja őt. A tanulók lássák meg a tízparancsolat jelentőségét a mai emberi együttélés szabályozásában, és fedezzék fel, hogy védő és nem korlátozó szándékkal keletkezett. A tanulók ismerjék meg a páskaünnep és a sömá" jelentését 4 Honfoglalás és bírák kora A 12 törzs, a kánaániakkal való viszony A karizmatikus vezetők Isten eszközei Gedeon, Sámson, Debóra - három vezető, akiknek ereje Istentől van A názírfogadalom Ruth könyve Figyeljék meg a tanulók a bírák korában ismétlődően visszatérő motívumot: az Istentől való elfordulást, amikor rendben zajlik az élet, és a kétségbeesett Istenhez fordulást a bajban. Lássák meg, hogy ebben a helyzetben bárki Isten eszköze lehet, hogy Isten ereje tesz erőssé embereket. Ezt az erőt mindenki megkapja, aki hűséges Istenhez. A tanulók ismerjék Ruth történetét, és legyenek képesek annak idegenek iránti nyitottságát értékrendjükbe integrálni 12. osztály Órakeret: 72 óra Tankönyv: Béres Tamás Kodácsy-Simon Eszter Réz-Nagy Zoltán: Közelebb az Élethez, Luther Kiadó, Budapest,

14 Óraszám Szimbólum Témakör Hangsúlyok, fogalmak, az útonjárás eszközei 4 レ T - Hol van Isten? 4 HARANG - Titkos v 疊 yak forr 疽 a 4 LÉPCSŐ - Előkészület a szenttel való találkozásra 4 KAPU - A kinyilatkoztatás 4 OSZLOP - A jó, a rossz és a kérdőjelek 4 PAD - Mire jó a társadalom? 4 SZÓSZÉK - Valóságbeszéd 4 OLTÁRTÉR - Úton az oltárhoz 4 OLTÁR - Az Út és Élet igazsága 4 KERESZT - Hogyan jelenik Embereket, vallásokat, társadalmakat összekötő szimbólum: az ÚT A vallás és a vallásosság a mindennapokban, művészetek, elhívás A természetes istenismeret lehetőségei és akadályai; teodícea A keresztény tanítás alapfogalmai, istennevek, hit és értelem, hitvallás Harmónia és diszharmónia. Gyülekezet, felebarát, közösségi és társadalmi felelősség, az IMA Igehirdetés, nyilvánosság, média Gyónás és megbocsátás Az úrvacsora A kereszt jelentése és a kereszt teológiája hely-, igazság- és célkeresés, az "út" fogalma a világvallásokban, istenkeresés, a teológia, a dogmatika, a morál és az etika fogalma, szimb umok haszn 疝 ata a szent világa utáni vágyakozás, a vallás fogalma, homo religiosus, teremtményérzés, tudatmódosítás, a m 睆 駸 zetek vall 疽 i szerepe teizmus, ateizmus, agnoszticizmus és deizmus fogalmai, a klasszikus teizmus három útja, a teodícea kérdése, Krisztus k et 駸 e a kinyilatkoztatás formái, inkulturáció és hit, a keresztény vallás, szentháromságtan, Atya, Fiú, Szentlélek Apostoli Hitvall 疽 a jó és a rossz fogalma, az ember, mint erkölcsi lény: etikai döntéseink teremtéstörténet, istenképűség, szabad akarat, bűn, eredendő bűn, az ember, mint k s 馮 i l 駭 y: k s 馮, csal 疆, h 痙 ass 疊, szexualit 疽, homoszexualit 疽, harmonikus 駸 diszharmonikus kapcsolatok a gyülekezet közössége, felebarát fogalma, predestinációtan, teremtési rendek: az egyház, a gazdaság, a politika, szekularizált társadalom, politikai teológia, közteológia, emberi méltóság, felszabadításteológia, im 疆 s 疊, Miaty 疣 k Igehirdetés, nyilvános beszéd, a szó társadalomban elfoglalt helye, "közhelyek", társadalmi igazságosság, Tízparancsolat erkölcse, üdvösség kérdése, az "igehirdet 駸 bolonds 疊 a" bűnvallás, önismeret, a gyónás és a gyónáshoz hasonló gyakorlatok, bűn, üdvösség, vétek a gyónás formái és a gyónás folyamata, a kulcsok hatalma eukharisztia, szereztetési igék, utolsó vacsora, az úrvacsoratan római katolikus, református és evangélikus értelmezése, úrvacsorai közösség, az úrvacsora vétele, hal 疝, pokol, 咜 駘 et az immanens és transzcendens világ találkozási pontja, áldozat, tökéletes áldozat, 14

15 meg a végtelen a végesben? 4 BIBLIA - Az írott ige 4 VIRÁG - A másik könyv 4 GYERTYA - Fény és árnyék 4 ABLAK - Kiterítenek úgyis? 4 KERESZTELŐ- MEDENCE - A talpraállás művészete 4 ZÁRÓKŐ - Határkérdések 4 PERSELY - Szabadság és tartozás 4 KINTI ÚT - Másként A biblia és én, bibliakritika és bibliaértelmezés Az általános kinyilatkoztatás A megélt hit kulcsfogalmai Keresztény etika: erkölcsi kérdések és döntések Keresztség, konfirmáció, misszió Technika, tudomány, teológia A gazdaság keresztény megközelítése Keresztény identitással úton járni Jézus Krisztus kettős természete, feltámadás, a véges és a végtelen kérdése, a paradoxon fogalma, a kereszt teol i 疔 a, szenved 駸, szeretet bibliaértelmezési felfogások, fundamentalizmus fogalma, a Biblia, mint a kereszténység normája és forrása, a kánon fogalma, inspiráció kérdése, a Biblia négyféle magyarázata, Luther írásmagyarázati elve, mitol i 疸 lan 咜 疽 a teremtett világ, a történelem és a lelkiismeret, a teológiai nyelv, negatív teológia, pozitív teológia, misztika, munka kérdése, teremtés, gondviselés, vil 疊 probl 駑 疚, fenntarthat fejl 駸, teremt 駸 v 馘 elem szeretet, kegyelem, megigazulás, hit, a hit fejlődése, hitbizonyosság, üdvösség, örök élet, megtérés, üdvtörténet, hal 疝, gy 疽 z tanítás és életvitel, életpélda, mindenek ura és mindenek önkéntes szolgája, erkölcs, etika, normák, leíró és normatív etika, erényetika, kötelességetika, következményetika, felelősségetika, erkölcsi érzék, megváltás, alkalmazott etikák, élettel kapcsolatos kérdések, környezetetika, az élet emberen kívüli formáinak jogai, j orgat yvek missziói parancs, keresztség, gyermekkeresztség, a szentség fogalma, elfogadottság és hit általi megigazulás, megelőző kegyelem, látható és láthatatlan egyház, umenikus mozgalom Isten országa, a jelen és a jövő kapcsolata, Pantokrator, technika és technológia kérdései, a teológia mint tudomány, istenérvek, term 駸 zet-tudom 疣 yok 駸 vall 疽, az evol 昱 i kre 當 i vita adni és kapni, a pénz helye és szerepe, globalizáció, világszegénység, társadalmi egyenlőtlenségek, világgazdasági és pénzpiaci válság, méltányos gazdaság és méltányos kereskedelem, diak Krisztus követésére adott személyes válasz, kereszténynek lenni, identitás kérdése, szabadság és elköteleződés, mandatum Dei ia 15

16 REFORMÁTUS HITTAN HELYI TANTERV A Református hit- és erkölcstan tantárgy helyi tanterve (7-12. ÉVFOLYAM) Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda Általános Iskola Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola Petőfi Sándor Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskolája A tantárgy órakerete: (36 oktatási hét) Jellege: GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA Évfolyam Heti Kerettantervi Helyi tervezésű Évi órakeret órakeret órakeret órakeret Évfolyam Heti Kerettantervi órakeret Helyi tervezésű órakeret Évi órakeret órakeret (alapmodulok) (kiegészítő modulokkal) A tantárggyal kapcsolatos pedagógiai szervezési megjegyzések: A hit- és erkölcstan tantárgy minden évfolyamon csoportbontásban kerül megtartásra. Minden tanuló, a szülő nyilatkozata alapján vesz részt a keresztyén felekezetek szerinti hittancsoportban. Ezek az órák is az iskolában kerülnek megtartásra. Csoportváltás szülői (nagykorú tanuló esetében tanulói) kérelemre, a jogszabályban előírt határidőig, (rendkívül indokolt esetben a tanév kezdetén), az igazgató engedélye alapján lehetséges. Áttérő tanulónak a csoportváltást az igazgató az illetékes egyház képviselőjének nyilatkozata után engedélyezheti. Jelen helyi tanterv a református hit- és erkölcstan helyi tantárgyi tantervét tartalmazza. A hit- és erkölcstan órák része a gyülekezeti életbe való bekapcsolódás segítése, ill. a református gyülekezetek alapfogalmainak és világának megismertetése. Ennek érdekében néhány tanév esetében az egyes tanegységek során bevonásra kerülnek a helyi gyülekezet szolgálattevői (lelkipásztor, presbiter, ifjúsági csoport vezetője stb.). Ugyancsak a gyülekezeti lét megismerése érdekében, egyes tanéveknek része a tanulóknak a helyi gyülekezetben, vagy más - környékbeli- gyülekezetben történő látogatása, istentiszteleti részvétele. Ezek az ajánlott, tanórán kívüli projektekhez tartoznak. A református általános iskola tanulói több keresztyén felekezethez tartoznak. Minden tanuló a saját felekezete szerinti hit- és erkölcstan órán vesz részt. A 7-8. évfolyam konfirmációs felkészítése és a konfirmációs vizsgája az anyagyülekezetekben történik, így az iskola nem vesz részt a konfirmációs felkészítésben. Az iskola 6 osztályos tagozattal működik, ahol a tanulók korábbi ismereteinek és tapasztalatainak felmérése történik a 7. évfolyam bevezető óráiban. A középiskolai évfolyamok tervezése jelen dokumentum második felében történik. A református középiskola tanulói több keresztyén felekezethez tartozhatnak. A hit- és erkölcstan tantárgy minden évfolyamon csoportbontásban kerül megtartásra. Minden tanuló a szülő 16

17 nyilatkozata alapján vesz részt a keresztyén felekezetek szerinti hittancsoportban (lehetőleg a saját felekezete szerinti hit- és erkölcstan órán). A társfelekezetek hit- és erkölcstan tanórái is az iskolában kerülnek megtartásra. A hit- és erkölcstan tantárgy szakmai tartalma az adott felekezet hivatalosan elfogadott, hatályos hit- és erkölcstan tanterve és tananyagai. Jelen helyi tanterv a református hit- és erkölcstan helyi tantárgyi tantervét tartalmazza. Csoportváltás szülői (nagykorú tanuló esetében tanulói) kérelemre, a jogszabályban előírt határidőig, (rendkívül indokolt esetben a tanév kezdetén), az igazgató engedélye alapján lehetséges. Áttérő tanulónak a csoportváltást az igazgató az illetékes egyház képviselőjének nyilatkozata után engedélyezheti. A hit- és erkölcstan órák része a gyülekezeti életbe való bekapcsolódás segítése, ill. a református gyülekezetek alapfogalmainak és világának megismertetése. Ennek érdekében egyes tanévekben, az egyes tanegységek során bevonásra kerülnek a helyi gyülekezet szolgálattevői (lelkipásztor, presbiter, ifjúsági csoport vezetője stb.). Ugyancsak a gyülekezeti lét megismerése érdekében, egyes tanéveknek része a tanulóknak a helyi gyülekezetben, vagy más - környékbeli- gyülekezetben történő látogatása, istentiszteleti részvétele. Ezek az ajánlott, tanórán kívüli projektekhez tartoznak. A 12. évfolyamon az érettségi időpontja miatt rövidebb a tanév, így ott 72 óra helyett 64 tanóra tervezése történik. Az MRE hit- és erkölcstan kerettanterve a középiskolai korosztály számára moduláris tervezéssel dolgozik. Ez az iskola gyakorlatában azt jelenti, hogy az alapmodulok helye (melyik évfolyamon melyiket tanulják) a helyi pedagógiai programban rögzített a képzés során. A helyi tantervben szerepelnek a kiegészítő modulok választásának fő szempontjai is. [A következő A) vagy B) bekezdésekből az intézmény a helyi sajátosságainak megfelelően választja az egyiket.] A) Az iskola a helyi tantervében rögzíti az egyes évfolyamokra kiválasztott kiegészítő modulok megnevezését, éves óraszámát valamint tematikai egységeit. B) A kiegészítő modulokat az iskola az alábbi eljárásrend szerint választja ki: Az iskola hitoktatói munkaközössége minden év január 31-ig összeállítja a következő tanévre az egyes évfolyamokra tervezett kiegészítő modulok megnevezését és óraszámát. Az áttekintő táblázatokhoz csatolni kell az egyes tematikai egységek tematikáját. Az elkészült táblázatokat a nevelőtestület minden év február 28-ig tudomásul veszi és elfogadja, az intézmény igazgatója pedig megküldi a fenntartónak. A kiegészítő modulok cseréje nem igényli az MRE katechetikai törvénye (2007. évi II. törvény) 2. (5) bekezdésében előírt támogató szakvélemény kérelmezését. Az alapmodulok évfolyamok közötti átrendezése esetén, vagy helyi modul kialakítása esetén az MRE katechetikai törvénye (2007. évi II. törvény) 2. (5) bekezdésében előírt támogató szakvéleményt újra kérelmezni kell. Az MRE középiskolai tantervi fejlesztések időszakában a kiegészítő modulok részletes fejlesztési, tartalmi és elvárt minimumkövetelményeit az iskola a helyi tantervvel megegyező formában az alkalmazást megelőző tanév utolsó napjáig állítja össze. A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Zs. 244/ határozata szerint elfogadott kerettanterv. Megjegyzés: A helyi tanterv a évi CXC tv. 32. (1) bek. d) pontja és az MRE évi 2. tv. 2. (3) - (5) bek. alapján készült. Az alkalmazás előfeltételeként meghatározott támogató szakvélemény az intézmény irattárában található. Száma:.. 17

18 2. A helyi tantárgyi tanterv áttekintő oldala 1. táblázat 7. évfolyam: Tematikai egység rövid címe Kerettantervi Helyi többlet- Tematikai óraszám óraszám (±) egység összes időkerete A református hit- és erkölcstan Ismerkedés a Bibliával és a reformátusággal Isten hívása az Ószövetségben Történetek Jézus Krisztusról Élet az apostoli korban Ünnepeljünk együtt! Évfolyam összesen 65 7 (7 betervezve) évfolyam: Tematikai egység rövid címe Kerettantervi Helyi többlet- Tematikai óraszám óraszám (±) egység összes időkerete Ismerkedés a Bibliával és a reformátussággal Isten formáló kezében Történetek Jézus Krisztusról Ünnepeljünk együtt! Évfolyam összesen (4 betervezve, 7 tervezendő) Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 2. táblázat A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret felhasználása 7. évfolyam: Szabad órakeret: 7 Tematikai egység Téma Óraszám A református hit- és erkölcstan Ki vagyok én, kik vagyunk mi? 5 Kicsoda Isten? A Biblia Isten szava Identitás: mit jelent Istenhez, Isten népéhez tartozni? Identitás: mit jelent Istenhez tartozni? Ünnepeljünk együtt! Ünnepi készülődés 2 Összesen: 7 8. évfolyam: Szabad órakeret: 14 Tematikai egység Téma Óraszám Ünnepeljünk együtt Ünnepi készülődés 3 72 Összesen: 14 18

19 Hat évfolyamos gimnázium A középiskolai alapmodulok rendezési elve:tanulói reflektivitásra építés (Az óraszámok egész évre tervezett órákat jelentenek.) 7. évfolyam 8. évfolyam Tankönyv Isten vonzásában kerettantervi minimum óraszám Az összes óraszáma (Helyi tervezésű plusz órákkal együtt) Alapmodul Helyi tervezésű plusz órák Tankönyv 65 7 Isten Igéjének a tükrében kerettantervi minimum óraszám 72 Az összes óraszáma (Helyi tervezésű plusz órákkal együtt) Helyi tervezésű plusz órák évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam Kerettantervi minimum óraszám Helyi tervezésű plusz órák Alapmodul Kohéziós 15 3 Egyház- és vallásismer et Kerettantervi minimum óraszám Helyi tervezésű plusz órák 19 Alapmodul 17 8 Dogmatik a alapmodu l Kerettantervi minimum óraszám Helyi tervezésű plusz órák Alapmodul 15 6 Rövidített egyháztör t. alapmodu l Kerettant ervi minimum óraszám Bibliaismeret 18 5 Etika 15 7 Ószövetség alapmodul Bibliaismeret Újszövetség Alapmodulok összes óraszáma (Helyi tervezésű plusz órákkal együtt) 63 Alapmodulok összes óraszáma (Helyi tervezésű plusz órákkal együtt) 47 Alapmodulok összes óraszáma (Helyi tervezésű plusz órákkal együtt) 21 Alapmodulok összes óraszáma (Helyi tervezésű plusz órákkal együtt) Kiegészítő modulokra 9 Kiegészítő modulokra 25 Kiegészítő modulokra tervezhető óraszám tervezhető óraszám tervezhető óraszám 51 Kiegészítő modulokra tervezhető óraszám Helyi tervezés ű plusz órák

20 Kiegészítő megjegyzések (a pirossal jelölt rész nem kerül be a helyi tantervbe, csak az iskola adaptációját segíti. Ennek megfelelően törölhető a tervezés után) A helyi tervezésű órák plusz óraszámai szabadon beírhatóak. Az alapmodulok összes óraszáma ennek megfelelően változik. A szabadon betervezett órák témái a 2. táblázatban kerülnek kifejtésre. Az alapmodulok óraszáma az MRE hit- és erkölcstan kerettantervben rögzítetteknek megfelelően legfeljebb az adott alapmodul maximum óraszámáig növelhető. A helyi tervezésű plusz órák rovatba az az óraszám kerül, amelynek megfelelő plusz órát betervez az iskola az adott modulba. Az egy évre tervezhető max. óraszám: 72 óra, ennek megfelelően számítható ki a kiegészítő modulok óraszáma. (Képlet: kiegészítő modulok óraszáma = 72 alapmodulok össz. óraszáma) Az iskola pedagógiai programjába és a hit- és erkölcstan helyi tantervbe nem kerül be a részletes, kiegészítő modulokat is tartalmazó táblázat. Ennek elkészítésének határideje minden tanévben a január 31-i határidő. 20

21 3. Tantárgyi bevezető (7-8 évfolyam) A hit- és erkölcstan tantárgy célrendszere és feladatai A hit- és erkölcstan tantárgy alapvető feladata a hitéleti nevelés. A református hit- és erkölcstan komplex személyiségfejlesztésre törekszik, ahol a kognitív ismeretátadás mellett fontos szerepet kap az affektív és a pragmatikus nevelés is. A hitéleti nevelés szerves része a keresztyéni lét alapjaiba való bevezetés, mely fő területei a következők: a Biblia gyermekek számára érthető és értelmezhető történetei; a Biblia világába való bevezetés (keletkezése, felosztása, háttere, formái, stb.); a magyar református identitás fő jellegzetességei; a magyar református gyülekezetek világának és a református hitnek az alapelemei; a keresztyén egyháztörténet adott évfolyam történelméhez kapcsolódó fő eseményei, kiemelkedő személyei; a tanítványi lét és a kegyességi élet elemei (imádság, Szentírás használat, istentisztelet); élethelyzetekben, etikai kérdésekben való tájékozódás és keresztyén megoldások keresése; egyházi és nemzeti ünnepeink tartalma, üzenete és megélése. Fő célja: Isten szeretetének, Jézus Krisztus tanítványi hívogatásának közvetítése a gyermekek számára (tanítvánnyá tétel), és a tanítványi lét megélésének a segítése (Jézus Krisztus missziói parancsa, Mt 28,18-20 alapján). Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, hogy a hit a Szentháromság Isten ajándéka az ember számára. A hit- és erkölcstan órán hitet nem adhat sem az iskola, sem a hitoktató, viszont támogathatja és segítheti annak kialakulását és fejlődését. Iskolánk célja, hogy a hit- és erkölcstan órák formálják a személyiséget, hitet ébresszenek és a hit megélésének pozitív és vonzó élményét adják a tanulók számára. A fő cél kibontása többrétű, a tanulói személyiség egészét figyelembe vevő célrendszer alapján történik, melynek a kognitív szint mellett része az affektív és a pragmatikus nevelés is. KOGNITÍV CÉLOK ÉRZELMI NEVELÉS CSELEKEDTETÉS Alapvető ismeretek átadása a Szentháromság Istenről, Isten A bizalom és a szeretet tapasztalati élménye Az Istennel való kapcsolat gyakorlati elemei (imádság, és az ember bibliaolvasás, hétköznapi szeretetkapcsolatáról élet) Jézus Krisztus Az adás és elfogadás érzelmi Az adás és elfogadás váltságmunkájának hátterének megtapasztalása keresztyén gyakorlata és megismertetése következményei A tanítványi lét és kegyességi Az elköteleződés és a Életkorhoz és élet elemei (imádság, felelősségvállalás élethelyzetekhez kapcsolódó bibliaolvasás, istentisztelet) élményvilága döntések meghozatalának lehetőségei és korosztályhoz alkalmazkodó diakóniai tevékenység A Szentírás kortörténeti A Szentíráshoz való pozitív A Szentírás mindennapi háttere érzelmi kötődés kialakítása használatának módjai Az egyház története, jelene és A régi korok tiszteletének Hagyománytisztelet; szokásrendszerei élményvilága; a személyes Hitvallási helyzetek meggyőződés felvállalásának felismerése és bátorságának a megtapasztalása Református alapfogalmak, A közösségi lét érzelmi Az Isten népéhez való alapelvek és a református háttere tartozás vállalása és 21

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra.

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra. Hittan kerettanterv. Általános iskola 1. osztály Téma: 1. Ismerkedés egymással, 2 óra. 1.hét: Gyerekek játékos ismerkedése egymással. 2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 2.hét:

Részletesebben

Hit és erkölcstan 1-4. osztály

Hit és erkölcstan 1-4. osztály Hit és erkölcstan 1-4. osztály 1. évfolyam Tankönyv: Lacknerné Puskás Sára: Isten hozott 1. félév Tudja, hogy Isten, teremtő ereje által, minden, ami a világ része, Isten munkája során jött létre. A Teremtéstörténet

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére Bibliaismeret Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére A tantárgy órakerete: Évfolyam Hetek száma Heti órakeret Évi órakeret 9. 36 1 36 10. 36 1 36 11. 36 1 36 12. 32 1

Részletesebben

Jellege: 8 osztályos általános iskola. órakeret órakeret 5. 2 72 64 8 6. 2 72 64 8 7. 2 72 65 7 8. 2 72 58 14

Jellege: 8 osztályos általános iskola. órakeret órakeret 5. 2 72 64 8 6. 2 72 64 8 7. 2 72 65 7 8. 2 72 58 14 A hit- és erkölcstan tantárgy helyi tanterve (5-8. évfolyam) Tánc és dráma kapcsolópontokkal KÓD: ÁLT04. Intézmény neve, székhely-település vagy fejléc Általános Iskola Jellege: 8 osztályos általános iskola

Részletesebben

Függelék: Katolikus hittan kerettanterv. Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv

Függelék: Katolikus hittan kerettanterv. Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv Függelék: Katolikus hittan kerettanterv Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv Hittan 1-4. évfolyam H I T T A N 1. é v f o l y a m Célok és feladatok A foglalkozások segítsenek feldolgozni

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M H I T T A N 9. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével)

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M H I T T A N 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével)

Részletesebben

m a g v e t é s ötletek

m a g v e t é s ötletek m a g v e t é s ötletek Kerékgyáró Klaudia kre-htk 2015 www.magvetes.wordpress.com 2 O l d a l Igeszakaszok egy évre j a n u á r 1. Jézus megkenetése Igeszakasz: Lk 7,36-50 Aranymondás: 1Tim 1,15 Igaz

Részletesebben

Célok és feladatok. Általános koncepció

Célok és feladatok. Általános koncepció HELYI TANTERV Bibliaismeret -. évfolyam Általános koncepció A bibliaismeret tantárgy tanterve az elsajátítandó ismeretanyagot a () év folyamán koncentrikus körökben dolgozza fel: ugyanazok a témák többször

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

H I T T A N. 7-8. é v f o l y a m

H I T T A N. 7-8. é v f o l y a m Hittan H I T T A N 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével) bemutatjuk, hogy a Krisztus előtti zsidóság

Részletesebben

Egy év alatt végig a Biblián 1

Egy év alatt végig a Biblián 1 Egy év alatt végig a Biblián 1 I. 1. 1Móz 1 2 Zsolt 8 Mk 1,1 20 I. 2. 1Móz 3 5 Mk 1,21 45 I. 3. 1Móz 6 8 Zsolt 43 Mk 2,1 17 I. 4. 1Móz 9 10 Zsolt 9 Mk 2,18 28 I. 5. 1Móz 11 13 Mk 3,1 19 I. 6. 1Móz 14 16

Részletesebben

BIBLIAI MŰFAJOK ÉRTELMEZÉSE

BIBLIAI MŰFAJOK ÉRTELMEZÉSE BIBLIAI MŰFAJOK ÉRTELMEZÉSE dr. Szalai András, Apológia Kutatóközpont, www.apologia.hu (v.3. 2016.03.08.) A Biblia értelmezésekor az egyes iratok vagy szövegrészek műfajára is figyelni kell. Bár az egyes

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Ajánlott témák jegyzéke évfolyam- és szakdolgozatok készítéséhez 1

Ajánlott témák jegyzéke évfolyam- és szakdolgozatok készítéséhez 1 Ajánlott témák jegyzéke évfolyam- és szakdolgozatok készítéséhez 1 Kedves Hallgatók! Az alábbi témákat ajánljuk fontosságuk, aktualitásuk miatt figyelmetekbe évfolyamdolgozatotok illetve szakdolgozatok

Részletesebben

3. A világ és lakói Tartalom

3. A világ és lakói Tartalom 3. A világ és lakói Íme, az ÚRé, Istenedé az ég és az egeknek egei, a föld és minden rajta levő. 5Móz 10:14 Az Isten, aki teremtette a világot, és mindazt, ami benne van, aki a mennynek és földnek Ura...

Részletesebben

ffirnrnillrn [UJU [ ll[]j rn

ffirnrnillrn [UJU [ ll[]j rn . ffirnrnillrn [UJU [ ll[]j rn A BIBLIA LEGSZEBB SZÖVEGEI Összeállította és jegyzetekkel ellátta: SZABÓ FERENC és PUSKELY MÁRIA '. r-- ', ::, ".' '.: :. i'.:'. Michelangelo: Pieta, részlet. Firenzei dóm.

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Gyülekezet: Felsőiváncsa 1 2007.

Gyülekezet: Felsőiváncsa 1 2007. Hittanoktatás helyi tanterve Gyülekezeti hit- és erkölcstan oktatás Gyülekezet: Felsőiváncsa 1 2007. 1 Fiktív név. Készítette: Kiskunhalasi Mátyás, lelkipásztor, Felsőiváncsa Szilágyi-Domokos Sarolta,

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába

JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába TEOLÓGIAI ALAPVETÉS JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Gyülekezeti óraszám, 1. Egyházi iskolák

Részletesebben

Tételsor a IX. osztályos diákok számára

Tételsor a IX. osztályos diákok számára Tételsor a IX. osztályos diákok számára 1. Ábrahám meghívása és Kánaánba való utazása 2. A királyok hadjárata és Ábrahám találkozása Melkizedekkel 3. A szövetség megerősítése Ábrahámmal 4. Az Ábrahámmal

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Rózsa Huba HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Elhangzott Budapesten, a Szent István Társulat régi székházának dísztermében 2011. május 30-án, a Társulati Esték a Család Évében című rendezvénysorozat

Részletesebben

Keresztény értékeink

Keresztény értékeink Keresztény értékeink Egyedül Jézus által Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam (Jn 14:6) Koinonia - Ez az első előfordulása. - Koinos azt jelenti, közös,

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET A) ÚRVACSORÁVAL A szolgálattevõ az úrasztalához egyenesen a szószékre megy, és Isten igéjével köszönti a gyülekezetet. KÖSZÖNTÉS 1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl,

Részletesebben

Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015)

Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015) Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015) Az alábbi táblázatban a megírt szakdolgozatokat, szakdolgozat címeket találjátok.

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

A helyes istentiszteletről 1

A helyes istentiszteletről 1 A helyes istentiszteletről 1 Textus: Róm. 12,1 Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

938. szám 2013. május 19.

938. szám 2013. május 19. A SZEGED-FELSŐVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA LAPJA 938. szám 2013. május 19. Pünkösdvasárnap Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek ApCsel 2,1-11 Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

ETIKA. 11. évfolyam. Tematikai egység címe

ETIKA. 11. évfolyam. Tematikai egység címe ETIKA 11. évfolyam Az etika tantárgy a helyes életvezetéshez nélkülözhetetlen magatartási szabályok értelmének megvilágításával, felelősségtudatuk elmélyítésével és az önfejlesztés igényének megerősítésével

Részletesebben

25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Irgalmas volt az Úr Erzsébethez. Együtt örült vele mindenki.

25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Irgalmas volt az Úr Erzsébethez. Együtt örült vele mindenki. Biblia-kor 2011-2012 1 BB 25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Átismételni mindazt, amit János családjáról tudunk. LÁSD Biblia-kör 3. Jegyzet. A megjelölt szakasz elemzése

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

A HITTAN ÉRETTSÉGI VIZSGALEÍRÁSA AZ EVANGÉLIKUS FELEKEZETÛ TANULÓK SZÁMÁRA

A HITTAN ÉRETTSÉGI VIZSGALEÍRÁSA AZ EVANGÉLIKUS FELEKEZETÛ TANULÓK SZÁMÁRA Evangélikus Közlöny 45 A HITTAN ÉRETTSÉGI VIZSGALEÍRÁSA AZ EVANGÉLIKUS FELEKEZETÛ TANULÓK SZÁMÁRA A HITTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA CÉLJA A vizsga célja, hogy az érettségizõ diák számot adjon arról, hogy rendelkezik

Részletesebben

1.6. A Biblia értelmezése Hogyan szabad, és hogyan nem?

1.6. A Biblia értelmezése Hogyan szabad, és hogyan nem? 18 1.6. A Biblia értelmezése Hogyan szabad, és hogyan nem? Közismert dolog, hogy ugyanazt a Bibliát olvasva eltérő módon értelmezünk egyes részleteket. Kérdés tehát, hogy mi alapján dönthetjük el, melyik

Részletesebben

Pedagógiai Program. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375

Pedagógiai Program. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375 Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375 Székhely: 5650 Mezőberény, Petőfi út 13-15. Telephely (Kollégium): 5650 Mezőberény, Petőfi út 14. Telephely (Gimnázium): 5650 Mezőberény,

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Máté evangéliuma 1-4,11

Máté evangéliuma 1-4,11 Máté evangéliuma 1-4,11 Máté evangéliuma - Bevezetéstani ismeretek Felépítéséről három fő elmélet van: az események földrajzi helye alapján a krisztológiai váz alapján a beszédgyűjteményekre épülő váz:

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Kántor alapképzés. alapképzés / 6 félév / megszerzendő kreditek száma: 180 kredit

Kántor alapképzés. alapképzés / 6 félév / megszerzendő kreditek száma: 180 kredit I. Tudnivalók a szakról: Kántor alapképzés Szaknév: Szint/ Képzési idő/ kreditek: Megszerezhető szakképzettség: Tagozat: A képzés célja: Finanszírozási forma: Önköltség mértéke: Kántor alapképzés / 6 félév

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

T E S V É R E K KERESZTÉNY ETIKA. XVIII. évfolyam 4. szám. 2008. április. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

T E S V É R E K KERESZTÉNY ETIKA. XVIII. évfolyam 4. szám. 2008. április. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja T E S V É R E K a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja XVIII. évfolyam 4. szám KERESZTÉNY ETIKA Kedves olvasó! Bonhoeffer az Etika könyvének bevezetésében a következőket írta, A keresztény etika

Részletesebben

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 PEDAGÓGIAI PROGRAM GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 Iktatószám: PEDAGÓGIAI PROGRAM Tanítsatok egyszer séggel, tegyetek vallást hitetekr l szelídséggel! LUTHER. március

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál!

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál! Gyújtsunk mécsest a 6 éve elhunyt Bálint József jezsuita atyáért, a két éve elhunyt Máriáért, Lászlóért és Júliannáért valamint az egy éve elhunyt Nándiért. Drága Üdvözítőnk, szándékainkat egyesítjük szerető

Részletesebben

Isten útján - 7. évfolyam

Isten útján - 7. évfolyam Isten útján - 7. évfolyam (Dogmatika, Erkölcstan) Óraszám: 2 óra/hét 72 óra/év A tantervhez tartozó részletesen kidolgozott tanmeneteket lásd a Hittansuli honlapon a Tanároknak/Tanmenetek menüpontban.

Részletesebben

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38.

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. (New Testament Salvation) Az üdvösség témája mindenkiben érdeklodést kell, hogy keltsen, különösen hívo keresztényekben és azokban, akik szeretik az Urat. Számtalan

Részletesebben

Az osztályfőnöki órák helyi tanterve

Az osztályfőnöki órák helyi tanterve Az osztályfőnöki órák helyi tanterve A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

MISKOLCI LÉVAY JÓZSEF REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON HIT- ÉS ERKÖLCSTAN HELYI TANTERV A 7-12. ÉVFOLYAM RÉSZÉRE MISKOLC

MISKOLCI LÉVAY JÓZSEF REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON HIT- ÉS ERKÖLCSTAN HELYI TANTERV A 7-12. ÉVFOLYAM RÉSZÉRE MISKOLC MISKOLCI LÉVAY JÓZSEF REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON HIT- ÉS ERKÖLCSTAN HELYI TANTERV A 7-12. ÉVFOLYAM RÉSZÉRE MISKOLC 2007. Hit- és erkölcstan a 7-12. évfolyam részére 1 A református hit- és erkölcstan

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

2016 Irgalmassággal belépve az új évbe

2016 Irgalmassággal belépve az új évbe III. évfolyam 1. szám 2016. január 2016 Irgalmassággal belépve az új évbe Az irgalmasság jel, hogy viszszataláltam a felebaráti szeretethez, már nem magamnak élek, hanem másokért. Megbocsátás és megbékélés

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71.

S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71. S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71. BOGNÁRNÉ KOCSIS JUDIT REFORMÁTUS SZELLEMISÉG ÉS ÉRTÉKREND KARÁCSONY SÁNDOR FILOZÓFIÁJA ALAPJÁN Az öregek nemzedéke helytelenül jár el, mikor például az ifjúság

Részletesebben

Az MRE Hit- és erkölcstan kerettanterve és pedagógiai koncepciója az általános iskolás korosztály

Az MRE Hit- és erkölcstan kerettanterve és pedagógiai koncepciója az általános iskolás korosztály Az MRE Hit- és erkölcstan kerettanterve és pedagógiai koncepciója az általános iskolás korosztály számára Bevezető a tantervhez Az általános iskolás korosztály számára készült hit- és erkölcstan tanterv

Részletesebben

Audio-CD katalógus. Újdonságaink

Audio-CD katalógus. Újdonságaink Audio-CD katalógus Újdonságaink Ádámok és Évák A kortárs pszichológia felismerései nőkről és férfiakról c. sorozat előadó: Végh József 1. A két nem gondolkodik és kommunikál 2. A két nem párt választ 3.

Részletesebben

Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés

Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés I. Tudnivalók a szakról: Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés Szaknév: Szint/ Képzési idő/ kreditek: Megszerezhető szakképzettség: Tagozat: A képzés célja: Finanszírozási forma: Önköltség mértéke:

Részletesebben

TEMATIKAI EGYSÉG: EGY NÉP DÖNTÉSHELYZETBEN ISTEN UTAT MUTAT EGY ORSZÁGNAK: IZRÁEL ÉS A PRÓFÉTÁK

TEMATIKAI EGYSÉG: EGY NÉP DÖNTÉSHELYZETBEN ISTEN UTAT MUTAT EGY ORSZÁGNAK: IZRÁEL ÉS A PRÓFÉTÁK TEMATIKAI EGYSÉG: EGY NÉP DÖNTÉSHELYZETBEN ISTEN UTAT MUTAT EGY ORSZÁGNAK: IZRÁEL ÉS A PRÓFÉTÁK A tematikai egységhez tartozó leckék ószövetségi próféták történeteit tartalmazza. Nemcsak bibliai történetek

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

Részletesebben

KATOLIKUS KERETTANTERV H I T T A N. tantárgy. 1-12. évfolyam

KATOLIKUS KERETTANTERV H I T T A N. tantárgy. 1-12. évfolyam KATOLIKUS KERETTANTERV H I T T A N tantárgy 1-12. évfolyam HITTAN TANTÁRGY A hittan kerettantervet a Catechesi Tradendae (Budapest, 1980. Szent István Társulat) és az Országos Hitoktatási Bizottság által

Részletesebben

Szószék - Úrasztala - Szertartások

Szószék - Úrasztala - Szertartások Szószék - Úrasztala - Szertartások SIMÉN DOMOKOS MILYEN JÓ AZ AJÁNDÉKOZÓ ISTEN! Mt 20, 1-16 Joachim Jeremiás Jézus példázatai" című könyve szerint Jézus valódi példázatai - a szinoptikusoknál 40, Tamás

Részletesebben

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. 1 Öltözzük fel Krisztust, de hogyan? Textus: Róm. 13,14 Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Bevezetés Sok olyan kifejezést olvasunk a Bibliában, amiket

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT.

OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT. OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT. A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban

Részletesebben

A MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

A MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA Mezőkövesd, Gróf Zichy János út 18. Tel/Fax: 49/505-280, e-mail: szechenyi@mezokovesd.t-online.hu Honlap: www.szechenyi-mk.sulinet.hu OM: 201 750

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

3. AZ EMMAUSI TANÍTVÁNYOK ÚTJA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. (Lk 23,26-49)

3. AZ EMMAUSI TANÍTVÁNYOK ÚTJA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. (Lk 23,26-49) 3. AZ EMMAUSI TANÍTVÁNYOK ÚTJA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. (Lk 23,26-49) TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Kálvin János: Tanítás a keresztyén vallásra, Budapest, 1986.;

Részletesebben

Azonosító jel: EVANGÉLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. május 22. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc

Azonosító jel: EVANGÉLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. május 22. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 22. EVANGÉLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 22. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

1Móz 1,20-23 Vízi állatok és madarak teremtése

1Móz 1,20-23 Vízi állatok és madarak teremtése 1Móz 1,20-23 Vízi állatok és madarak teremtése És monda Isten: Pezsdűljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől: és madarak repdessenek a föld felett, az ég mennyezetének színén. És teremté Isten a nagy vízi

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) PEDAGÓGIAI PROGRAM

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) PEDAGÓGIAI PROGRAM Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCS 2011 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ 4. oldal I.1. Az intézmény

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja I. Évfolyam 44. szám, 2008. Nov. 30. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja I. Évfolyam 44. szám, 2008. Nov. 30. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja I. Évfolyam 44. szám, 2008. Nov. 30. Kedves Testvéreim! legyenek. Istennek azonban nemcsak az egyes emberekkel van terve, hanem ezzel az egész teremtett

Részletesebben

Tanterv az erkölcstan 1-4.

Tanterv az erkölcstan 1-4. Tanterv az erkölcstan 1-4. Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

SZÉKÁCS JÓZSEF EVANGÉLIKUS ÓVODA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM. helyi óvodai. pedagógiai program

SZÉKÁCS JÓZSEF EVANGÉLIKUS ÓVODA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM. helyi óvodai. pedagógiai program SZÉKÁCS JÓZSEF EVANGÉLIKUS ÓVODA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM helyi óvodai pedagógiai program 2013 1 Ébredj lelkem, ébredj, lant és hárfa, hadd ébresszem a hajnalt. (Zsolt. 57,9) 2 3 4 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A tanmenetek elé. Tanmenetjavaslat

A tanmenetek elé. Tanmenetjavaslat A tanmenetek elé Az Értékorientált pedagógia sorozatban elkészült válogatás a katolikus értéket, tartalmat felmutató gazdag irodalmunkból csak egy kis szeletke. Ennek ellenére az összeállított irodalmi

Részletesebben

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA Pedagógiai Programja 2015 BEVEZETÉS... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. 1. Az iskola rövid története... 4 1. 2. Nevelési alapcélok,

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Etika 2015. Készítette: a gimnázium humán szakmai munkaközössége Az alábbi helyi tanterv a kerettantervek kiadásának és jogállásának

Részletesebben

EMMAUS. 2013. október 5-6. az Emmaus Evangélikus Szeretetotthon 20. születésnapja,

EMMAUS. 2013. október 5-6. az Emmaus Evangélikus Szeretetotthon 20. születésnapja, C M Y CM MY CY CMY K emmaus_logo.pdf 2015.09.24. 9:02:41 NYÍREGYHÁZI EMMAUS EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZÖSSÉG Fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus Mert is befogadott nincsen titeket itt maradandó Isten dicsőségére.

Részletesebben

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Adventi idő olvasmányai... 1 Karácsonyi idő olvasmányai... 2 Nagyböjti idő olvasmányai... 3 Nagyheti olvasmányok... 4 Húsvéti idő olvasmányai... 5 Pünkösdi és ünnepi

Részletesebben

ITT VALAMI KÉSZÜL. I.Korinthus 15,4 feltámadt az Írások szerint

ITT VALAMI KÉSZÜL. I.Korinthus 15,4 feltámadt az Írások szerint 2016. böjt ITT VALAMI KÉSZÜL I.Korinthus 15,4 feltámadt az Írások szerint Mondjuk a fenti mondatot, ha sejtünk valamit, hogy be fog következni. S attól függően, hogy jóra vagy rosszra számítunk megpróbálunk

Részletesebben

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA I. Küldetés Misszió A Magyarországi Református Egyház küldetése, hogy a Szentlélek által Isten

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben