MISKOLCI LÉVAY JÓZSEF REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON HIT- ÉS ERKÖLCSTAN HELYI TANTERV A ÉVFOLYAM RÉSZÉRE MISKOLC

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MISKOLCI LÉVAY JÓZSEF REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON HIT- ÉS ERKÖLCSTAN HELYI TANTERV A 7-12. ÉVFOLYAM RÉSZÉRE MISKOLC"

Átírás

1 MISKOLCI LÉVAY JÓZSEF REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON HIT- ÉS ERKÖLCSTAN HELYI TANTERV A ÉVFOLYAM RÉSZÉRE MISKOLC 2007.

2 Hit- és erkölcstan a évfolyam részére 1 A református hit- és erkölcstan tantárgy tantervi szabályozása a református hittanoktatási kerettanterv alapján történik Ennek figyelembevételével született meg a Lévay József Református Gimnázium helyi tanterve. A hatosztályos és négyosztályos középiskolai képzésben, a református gimnáziumok középfokú nevelési és oktatási rendszerében heti két órás alaptantárgyként szerepel a református hittan. Az előkészítő évfolyamon is heti két óra hittanórájuk van a tanulóknak. A belépő 7. és 9. évfolyamokon csoportbontásban tanulják a gyerekek a református hittant, a 7. évfolyamon első félévben heti 3 órában. heti két órában Heti 2,5 órában (éves szinten) 8-11.évfolyamon 74 óra 12. évfolyamon 64 óra 7. évfolyamon 91 óra A hittanoktatás általános célja: A katechézis célja, hogy az evangéliumot hirdesse, s ezzel Jézus Krisztus szavának engedelmeskedjen (Máté 28,18-20 és Márk 16,15). Belső célként a személyes hitre jutás felajánlása, abban való növekedés segítése. Pál apostol így fogalmazza meg ezt ifjú tanítványának: "Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére." (1 Tim 2,4) A hittanoktatás nevelési célja: Kálvin János megfogalmazása szerint: "Egész bölcsességünk két részből áll: Isten s önmagunk ismeretéből." (Institutio) A nevelési cél e bölcsesség alapján, hogy diákjaink megfelelő önismerettel a keresztyén értékrend szerint éljenek, egyházunk tagjaivá legyenek, megtalálják helyüket a társadalom minden szintjén, saját hivatásukban, s gondolkodó emberként annak értékes és felelős polgáraivá legyenek. Nevelési célunk a tanulók eligazodásának segítése saját maguk és az őket körülvevő világ viszonylatában is. Fejlesztési követelmények: A tanulók életkorának megfelelően kell motiválni őket az imádságos, bibliaolvasó életre, istentiszteletek látogatására, a mindennapi életben a keresztyén értékek megélésére. Emberi kapcsolataikban tisztességre, szeretetre, áldozatvállalásra, megértésre. Munkájukban becsületességre, a jogok és kötelességek megfelelő arányában a közösség szolgálatára. A hittanórák kerete éppen ezért nem csupán hitismeretek átadására korlátozódik, hanem saját világuk, korosztályuk kérdéseinek megválaszolására, a helyes választás feltételeinek megértésére, a kudarcok feldolgozására is. Fontos, hogy ne csak a kész válaszok jussanak el a tanulókhoz, hanem tanuljanak meg gondolkodni és érvelni, véleményüket alátámasztani, az összefüggéseket meglátni. A tanulók meglehetősen eltérő bibliaismereti illetve személyes kegyességi szinttel érkeznek intézményünkbe. Ennek felmérése / felismerése feladatunk. Ezek után mindenkit a csoportjába plasztikusan illeszkedve a saját szintjéről kell fejleszteni. Így a fejlesztési követelményekben még egy osztályon belül is az egyes tanulóknál nagy eltérés lehet. Üzenetátadás

3 Hit- és erkölcstan a évfolyam részére 2 A célok eléréséhez a hittanórának fel kell vállalnia, hogy üzenetet ad át. Mert "a hit hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által" (Róma 10,17). Ez az üzenet direkt és indirekt módon egyaránt megszólalhat, de minden alkalommal biblikusnak és református hitvallásokhoz igazodónak kell lennie. A hitrejutás lehetősége személyes tanúságon keresztül juthat el a diákokig. Ahhoz, hogy hitvalló emberré lehessenek először mások hitvallására van szükségük. A diákoknak reményeink szerint el kellene jutni arra a szintre, hogy önállóan olvassák, a Bibliát, és törekedjenek megérteni annak üzenetét. Az evangélium üzenetének átadásában törekszünk az árnyalt, alkalomnak megfelelő és leginkább adekvát formák keresésére és alkalmazására. Példaadás Tanítványok vagyunk mindnyájan. S mint tanítványok, jó példákká kell lennünk, illetve jó példákat kell felmutatnunk. A bibliai, egyháztörténeti példák, élettörténetek a maguk teljességében mutatják meg egy-egy döntés következményét, az Istennel vagy Isten nélkül járt utak végét. A éves korosztály vágyik a hiteles példákra, s szüksége van vezetésre. Ezért az anyag tanulása mellett annak aktualizálása is szükséges, sokféle példán keresztül. A hittanoktatásban sajátosan lehet a többi tantárgy anyagából merített példák sokaságát felhozni, akár a természeti törvényszerűségek, akár egyes történelmi személyek, akár irodalmi művekből vett idézetek végiggondoltatásával. Ugyanígy kell saját koruk kérdéseit felvetni, érdeklődésük szerint a média eszközeivel segíteni a jó út megtalálásában. A keresztyén erkölcsi értékek tudása nem elég, szükség van annak gyakorlatban való alkalmazására is. Ennek része az is, hogy a maga gyarlóságait mindenki felismerhesse, a rosszat elhagyja, s a jót erősítse. Direkt példája lesz ebben a környezetében élő felnőttek sokasága, de indirekt módon az egész iskola légköre is. Megerősítés Minden tanulás alapja az ismétlés, megerősítés, ezért a hittanórán is szükséges az egyéni és közös feladatok folyamatos számonkérése, az anyag elmélyítése. Az ellenőrzés, értékelés mindig érzékenyen érinti a magát amúgy is nehezen elfogadó korosztályt, ám igen sokat segít az önismeretben, a következményekkel számoló meggondolt magatartás kialakításában. Komoly probléma, hogy a tudás maga osztályozható, ám a lelki előrehaladás nem. Ez igen körültekintő, igazságos ám mégis személyre szóló mérlegelést kíván. Hiszen a hit megélése nem kötelezhető, az személyes, önkéntes vállalás. A lélek formálása ezért nem korlátozódhat a heti kétszer 45 percre, hanem sokféle közös élményben, és személyes beszélgetésben szükséges megerősíteni. Az áhítatok, istentiszteletek, ünnepek, s az erre való felkészülés, vagy az ezekről való beszámoltatás a hittanórán ezt szolgálják. A katechézis anyagának azonban tovább kell sugároznia az osztály, a család, a gyülekezet, a társadalom egészére is. Ebben erősítheti az ifjúságot a tanórán kívül vállalt szolgálat, de akár a közös kirándulások is. Jézus Krisztus nem csak tanította a tanítványokat, hanem velük együtt élt három esztendeig. Ennek az életszerűségnek kell megvalósulnia a jó tanár-diák kapcsolatban, az osztály gondjainak megtárgyalásában, és a családi életre való felkészítésben is. A hitéletben ugyanúgy felnőtté kell válni, mint biológiai, szellemi, vagy társadalmi értelemben. Ennek sokféle buktatója, válsága van ebben a korosztályban. Amellett, hogy kétségeiket, véleményüket őszintén megfogalmazhatják, meg kell tanulniuk másokra figyelni, egymást elfogadni, indulatok nélkül vitatkozni, választásukat indokolni és megvédeni is. Ebben segítheti őket a más vallások, vagy a filozófiai gondolkodásmód megismerése is.

4 Hit- és erkölcstan a évfolyam részére 3 A továbbhaladás feltételei Minden évfolyamon megfogalmazható a minimum követelmény. Ez az adott tanév anyagának alapvető fogalmait jelenti, valamint az egyes témákból való számonkérések esetén a legalább 20 %-os teljesítményt (érettségi besorolás szerint). Emellett a továbbhaladás feltétele az órákon való részvétel mellett az a minimális aktivitás, amivel tanulónak részesévé kell válnia az osztály közös munkájának. Számonkérés módja A 7. évfolyamon szóbeli illetve írásbeli feleletek formájában, nagydolgozatok, tesztek íratása. Emellett szorgalmi feladatokkal serkentjük a tanulókat, olykor játékos feladatokkal, ami életkori sajátosságaiknak megfelelő. A 8. évfolyamon a véleményformálás és a döntések következményeinek vizsgálata a fő motívum. Emiatt a szóbeli érvelés, számonkérés gyakoribb. Az írásbeli számonkérés is esszészerűbb, illetve házi dolgozatok formájában is történhet. A 9. évfolyamon szóbeli feleletek és összefoglaló nagydolgozatok formájában. Értékelhető az önként vállalt feladatok elvégzése, és a füzetek rendben tartása. A bibliaismereti témákat projekt munkákban is fel lehet dolgozni. Ezek a közös tevékenységi formák a közösséget is erősíthetik, valamint a team munka örömei és nehézségei is megtapasztalhatóak ez által. A bibliaismereti témáknál a saját vélemény megfogalmazása és az érvelés is meg kell jelenjen. A 10. évfolyamon az előzőekhez kapcsolódnak a házi dolgozatok is, s esszészerű dolgozatok az újszövetségi levelek tartalmához. A bibliaismereti témákat projekt munkákban is fel lehet dolgozni. Ezek a közös tevékenységi formák a közösséget is erősíthetik, valamint a team munka örömei és nehézségei is megtapasztalhatóak ez által. A bibliaismereti témáknál a saját vélemény megfogalmazása és az érvelés is meg kell jelenjen. A 11. évfolyamon az előzőekhez kapcsolódnak a kiselőadások, melyeket szabadon választott témákból ők tartanak az óra keretén belül. A számonkérés tesztes formában történik írásban, ezért ún. előnyt írhatnak egy-egy fontos személy életrajzából. A 12. évfolyamon az előzőekhez kapcsolódik még a vitákra való vállalkozás, ennek jó kidolgozása, egy-egy szövegrészlet elemzése és átformálása mai szituációra. Gondolkodtató dolgozatok írása, szabadon választott irodalmi művek elemzése etikai szempontból. Versenyek A középiskolás korosztályban csak az Országos Bibliaismereti Verseny megrendezésére kerül sor évek óta egy-egy református gimnáziumban. Erre háziversenyeken készítjük fel a tanulókat, s a második forduló már az országos szint. Emellett Egyházkerületi szinten is találkozhatunk bibliaismereti versennyel. Ajánlott tankönyvek a 6 év anyagához Mindegyik évfolyamon a Biblia az Énekeskönyv és Hitvallási irataink használata ajánlott. Ehhez kapcsolódik a tankönyvek választéka.

5 Hit- és erkölcstan a évfolyam részére 4 A 7. évfolyamon Szénási Sándor: Megtaláltuk a Messiást című konfirmációi olvasókönyvét használjuk, támogatva és előkészítve a gyülekezeti konfirmációi tanulmányokat. A 8. évfolyamon Dr. Bodó Sára: Hittan 8. című tankönyve ajánlott, illetve segédanyagként az Új Remény alapítvány TÉMA című kiadványa. A 9. évfolyamon - Fodorné Ablonczy Margit: HITTAN 9. tankönyv és Tanári kézikönyv Együtt a évfolyamon - Rózsai Tivadar: Bibliaismeret (Debrecen 1994) dr. Szathmáry Sándor: Ószövetségi és újszövetségi bibliaismeret A 11. évfolyamon - EGYHÁZTÖRTÉNET 1-2 (tankönyv és tanári kézikönyv) "Akikre nem volt méltó a világ" - Révész Imre (Debrecen 1993) Az egyháztörténelem alapvonalai - dr. Révész Imre (Debrecen 1992) Nagy valláskalauz - G.J. Bellinger (Akadémia 1986) Felekezetismeret - dr. Bajusz Ferenc (Kálvin Kiadó) Tévtanítások pergőtüzében - dr. Büttösi János A 12. évfolyamon - dr. Szűcs Ferenc: HITTAN 12. tanári kézikönyv és feladatgyűjtemény Ajánlott tanmenet Az egyes évfolyamokra lebontva ajánlott rövid tanmeneti javaslat óracímek formájában jelenik meg. Ezek meghagyják a pedagógus szabadságát az egyes témák feldolgozására nézve, de kordában is tartják a haladást. Az ajánlott tanmenet elemei egymásra épülnek, az átfedéseket igyekeztünk amennyire lehet, kiküszöbölni.

6 Hit- és erkölcstan a évfolyam részére 5 7. évfolyam Évi óraszám: önismeret, közösségépítő játék Megtaláltuk a Messiást! Cél és követelmény: A konfirmáció évében lévő gyermekek alapvető református keresztyén hitigazságokkal való megismertetése, eddigi hit- és erkölcstan tárgykörében szerzett ismereteinek rendszerezése, összegzése. A különböző konfirmációi káték figyelembevételével a fiatalok konfirmációi felkészülésének segítése, megkönnyítése. Belépő tevékenységformák Tartalom Üzenetátadás Közös bibliaolvasás, értelmezés Fogalmak Üzenet továbbadása Adott napi Igék, illetve egy-egy témánál az aktuális bibliai szakaszok. Alapvető bibliai fogalmak, a kátéval kapcsolatos fogalmak ismerete. Bibliai versek magyarázata és tanulása. Példaadás Más tantárgyakkal való kapcsolat Irodalmi, történelmi, természettudományos, művészeti és zenei példák bemutatása. Személyes életkérdések Etikai problémák felvetése, feladatok adása, dramatizálás. Megerősítés Értékelés Növekedés segítése át. Apológia Szóbeli és írásbeli formában. Az élethelyzetek értelmezése, jelenkori személyes, családi, társadalmi példákon Ünnepekre való felkészítés. Saját vélemény megfogalmazása, érvelés, ismeretek bővítése, mások meghallgatása. A továbbhaladás feltételei A konfirmációkor megtanulandó sarkalatos kérdések, fogalmak minimumával legyen tisztában, ismerje az Apostoli hitvallást, a 10 parancsolatot, a Heidelbergi káté 1-2. kérdésfeleletét, úrvacsorai- illetve keresztséggel kapcsolatos kérdéseket. A konfirmációi kérdések ismeretéről legalább 30%-os teljesítményt kell nyújtani. Ajánlott tanmenet

7 Hit- és erkölcstan a évfolyam részére 6 1. "Helyed van itt... Ismerkedő óra 2. A kijelentés 3. A Biblia 4. A hit megvallása 5. Apostoli Hitvallás 6. Összefoglalás 7. Dolgozat 8. A teremtés 9. Az ember teremtése 10.A gondviselés 11. Kommunikáció Istennel 12.A bűn 13.A büntetés 14.Összefoglalás 15.Dolgozat 16.Messiás jövendölések 17.Karácsony - Megtestesülés 18.Karácsony - Ajándék 19.Krisztus kettős természete 20.János evangéliuma 21.Összefoglalás 22.Dolgozat 23.A krisztus esemény személyes vonatkozásai: Miattam 24. A keresztyén adósság: Helyettem 25.A megváltás célja: Értem 26.Krisztus feltámadása 27.Krisztus mennybemenetele 28.Összefoglalás 29.Dolgozat 30.A Szentlélek kitöltetésének előzményei 31.A Pünkösd 32.A Lélek munkája 33.Keresztyén szabadság: "Ahol az Úr Lelke " 34.Keresztyén felelősség: "A ti testetek " 35. Összefoglalás 36.Dolgozat 37.Keresztség, mint sákramentum 38.Konfirmáció, mint a keresztség személyes bevállalása 39.Úrvacsora, mint sákramentum 40.Az Egyház 41.Az Egyház tulajdonságai 42.Bevezetés a Világvallásokba 43.Keresztyénség, mint világvallás 44.Ökumené A Lakott Föld 45.Összefoglalás

8 Hit- és erkölcstan a évfolyam részére 7 46.Dolgozat 47.I. parancsolat - Szabadító Isten 48.I. parancsolat - Egyedüli Isten 49.II. parancsolat - Hasonlíthatatlan Isten 50.II. parancsolat - "Féltékeny" Isten 51.III. parancsolat - Isten neve 52. III. parancsolat Káromkodás - Imádság 53.IV. parancsolat Munka 54. IV. parancsolat - Ünnep 55.Összefoglalás 56.Dolgozat 57.V. parancsolat Család 58.V. parancsolat Felsőbbség 59.VI. parancsolat - Az élet védelme 60.VI. parancsolat - Az élet veszélyeztetése 61.VII. parancsolat - Ne törj ki a házasságból 62. VII. parancsolat - Ne törj be a házasságba 63.VIII. parancsolat - Ne lopj 64.VIII. parancsolat - Ne károsíts meg 65.IX. parancsolat - Ne hazudj! 66.IX. parancsolat - Mondd az igazat! 67.X. parancsolat - Ne kívánd 68.X. parancsolat - Szeresd felebarátodat! 69.Összefoglalás 70.Dolgozat

9 Hit- és erkölcstan a évfolyam részére 8 8. évfolyam Évi óraszám: 74 Rólad szól a történet! Cél és követelmény: A konfirmáció után a hitvallásos élet belsővé tétele gyakorlati életpéldák, helyzetek által. A különböző helyzetek etikai problémáinak felismerése, a különböző alternatívák mérlegelése. Az etikai vonatkozásokat nyilván nem nevezzük etikának a gyermekek számára, hiszen az elméleti etika 12-es anyag. Mégis, itt van helye és ideje a jó választásáról beszélni, és erre ösztönözni, mikor még előtte állhat a tanuló életkorából fakadóan élete nagy következményekkel járó döntéseinek. Célkitűzésnek tekinthető, hogy a tanulóban kialakuljon, fejlődjön különböző élethelyzeteiben a probléma felismerés képessége a lehetséges következményekkel együtt. Belépő tevékenységformák Tartalom Üzenetátadás Közös bibliaolvasás, értelmezés Fogalmak Üzenet továbbadása Adott problémákhoz, helyzetekhez kötötten, ünnepekhez, alkalmakhoz kapcsolódva Az előző tanév alapfogalmai kibővítve az egyes új témák alapfogalmaival. Bibliai versek magyarázata és tanulása. Példaadás Más tantárgyakkal való kapcsolat Irodalmi, történelmi,természettudományos, művészeti és zenei példák bemutatása. Személyes életkérdések Etikai problémák felvetése, feladatok adása, dramatizálás. Megerősítés Értékelés Növekedés segítése át. Apológia Szóbeli és írásbeli formában. Az élethelyzetek értelmezése, jelenkori személyes, családi, társadalmi példákon Ünnepekre való felkészítés. Saját vélemény megfogalmazása, érvelés, ismeretek bővítése, mások meghallgatása. A továbbhaladás feltételei A tanuló a különböző példák és témák esetén tudja megfogalmazni egy-egy helyzet előnyét illetve hátrányát; tudja indokolni a döntési lehetőségeket és azoknak következményeit. A továbbhaladás feltétele az órai team munkában való aktív részvétel, illetve a csoportfeladatok megoldásában való megfelelő tevékenykedés.

10 Hit- és erkölcstan a évfolyam részére 9 Ajánlott tanmenet 1. Önismereti játék I. - Család 2. Önismereti játék II. - Tulajdonságaink 3. Vágyaink 4. Döntéseink 5. Jézus 6. Tanítványság 7. Összefoglalás 8. Dolgozat 9. Döntéseink 10.Krisztus követés, mint döntés 11.Kereszthordozás 12.Krisztus követés, mint kereszthordozás 13.Kudarc I. 14.Krisztus követés kudarcai 15.Összefoglalás 16.Dolgozat 17.Emlékezés 18.Fogadalom 19.Imádság 20.Öröm 21.Bizonyságtétel 22.Hűség 23.Bátorság 24.Változás 25.Reménység 26.Összefoglalás 27.Dolgozat 28. Kommunikációs Gyakorlat 29.Helyzetgyakorlat 30.Régi és mai közlések 31.Zsinatok 32.Hitvallások 33.Keresztyénüldözések 34.A keresztyénség tévtanításai 35.Apostoli Hitvallás 36.Összefoglalás 37.Dolgozat 38.Heidelbergi Káté I. 39.Heidelbergi Káté II. 40.Heidelbergi Káté III. 41.Heidelbergi Káté IV.

11 Hit- és erkölcstan a évfolyam részére Helvét Hitvallás I. 43.Helvét Hitvallás II. 44.Összefoglalás 45.Dolgozat 46.Bizalom játék 47.A Gyülekezet 48.A Gyülekezet élete 49.Sákramentumok 50.Keresztség 51.Konfimáció 52.Esketés 53.Temetés 54.Összefoglalás 55.Dolgozat 56.A Látható gyülekezet 57.Diakónia 58.A szeretet önkéntesei - Diakónusok 59.Beteg társadalom I. Fizikai betegségek 60.Beteg társadalom II. Lelki betegségek 61.Beteg társadalom III. - Szenvedélybetegségek 62.Összefoglalás 63.Dolgozat 64.Én és magam I. Az ember énképe 65.Én és magam II. Az ember Istenképe 66.Én és mások - Család 67.Én és mások - A Barátok 68.Én és mások - Iskola 69.Én és mások - Gyülekezet 70.Összefoglalás 71.Dolgozat

12 Hit- és erkölcstan a évfolyam részére évfolyam Évi óraszám: 74 Isten üdvterve az ószövetségi kijelentésben Cél és követelmény: Az Ószövetség átfogó ismerete, a bibliaolvasásban való jártasság, az összefüggések meglátása. Az újszövetségi kijelentés megértésének előkészítése, a Jézus Krisztusról szóló ígéretek kiemelésével. Bibliai alapfogalmak végiggondolása, konkrét igeversek tanulása, saját életük, koruk kérdéseinek megválaszolása. Cél nemcsak az Ószövetséggel kapcsolatos tárgyi ismeretek átadása, hanem a teremtő, gondviselő, megváltó Isten iránti bizalom kialakítása, fejlesztése. Belépő tevékenységformák Tartalom Üzenetátadás Közös bibliaolvasás, értelmezés Fogalmak Üzenet továbbadása Öt témakörben, órára lebontva a bibliai részeket: I/ Őstörténetek, ősatyák történetei (Gen.) II/ Mózes további könyvei III/ Józsuétól a Krónikák két könyvéig IV/ Ezsdrástól az Énekek Énekéig V/ Ézsaiástól Malakiásig Biblikateológiai fogalmak, a kortörténet összefüggésrendszerében. Bibliai versek magyarázata és tanulása. Példaadás Más tantárgyakkal való kapcsolat Irodalmi, történelmi,természettudományos, művészeti és zenei példák bemutatása. Az Ószövetségen belüli és az Újszövetséggel Szimbólumok jelentősége, az üdvtörténet kapcsolatos összefüggések kibontakozása, kiemelve a messiási próféciákat. Személyes életkérdések Etikai problémák felvetése, feladatok adása, dramatizálás. Megerősítés Értékelés Növekedés segítése át. Apológia Szóbeli és írásbeli formában. Az élethelyzetek értelmezése, jelenkori személyes, családi, társadalmi példákon Ünnepekre való felkészítés. Saját vélemény megfogalmazása, érvelés, ismeretek bővítése, mások meghallgatása. A továbbhaladás feltételei

13 Hit- és erkölcstan a évfolyam részére 12 A tanuló legyen tisztában azzal, hogy kik által és miért íratott a Szentírás, s hogy a hit és a tudás nem ellentétek. Követelmény az Ószövetség átfogó ismerete, eligazodás a könyvek sorában. Ismerje fel az üdvtörténet Krisztusra mutatását. A bibliai történeteket legalább saját szavakkal tudja elmondani. Alapvető fogalmak megértésével igazodjon el a Szentírás sajátos nyelvezetében. Ajánlott tanmenet 9. évfolyam 1. A Biblia 2. Az Őstörténet 3. A Teremtés 4. Az ember teremtése 5. A bűneset 6. A bűn elterjedése 7. Összefoglalás 8. Dolgozat 9. Ábrahám elhívása 10.Szövetségkötés Ábrahámmal 11.A szövetség megújítása - Izsák 12.A szövetség megújítása - Jákób 13.József az "álmodozó." 14.József Egyiptom hercege 15.Összefoglalás 16.Dolgozat 17.Mózes elhívása 18.Kivonulás Egyiptomból 19.Törvényadás a Sínain 20.A Szent sátor és környezete 21.Leviticus Mózes 3. könyve 22.Numeri - Mózes 4. könyve 23.Deuteronomium - Mózes 5. könyve 24.Összefoglalás 25.Dolgozat 26.Józsué a nép vezetője 27.Gedeon 28.Sámson 29.Debóra - Jefte 30.Ruth 31.Sámuel a próféte 32.Saul a király 33.Összefoglalás 34.Dolgozat 35.Dávid - A pásztor

14 Hit- és erkölcstan a évfolyam részére Dávid - A menekülő 37.Dávid - A király 38.Salamon - A bölcs 39.Salamon - A templomépítő 40.A kettészakadt ország 41.Összefoglalás 42.Dolgozat 43.Illés élete 44.Illés prófétai működése 45.Elizeus elhívása 46.Elizeus csodái 47.Júda királyai - Jósiás 48.Babiloni fogság 49.Ezsdrás Nehémiás könyve és történései 50.Összefoglalás 51.Dolgozat 52.Eszter 53.Jób 54.Zsoltárok 55.Példabeszédek 56.Prédikátor - Énekek Éneke 57.Összefoglalás 58.Dolgozat 59.Ézsaiás próféta személye 60.Ézsaiás Messiás jövendölései 61.Jeremiás próféta 62.Ezékiel 63.Dániel 64.Összefoglalás 65.Dolgozat 66.Kispróféták Északon 67.Kispróféták Judában 68.Próféciák idegen népekről 69.Fogság utáni próféták 70.Deuterokanonikus könyvek 71.Összefoglalás 72.Dolgozat

15 Hit- és erkölcstan a évfolyam részére évfolyam Évi óraszám: 74 Az üdvterv kibontakozása az Újszövetségben Cél és követelmény: A tanulók ismerjék fel, hogy az Ó- és Újszövetséget magában foglaló Szentírás egységes egészként Isten írott Igéje. Jézus a törvény betöltője, Ő a megígért Messiás, Isten Báránya, aki magára vette a világ bűneit, s ezzel számunkra a megváltás ajándékát hozta el. Hosszútávon gondolkodjanak élet és halál kérdéseiben várva az üdvösség reménységét, mégsem lekicsinyelve az e világban kapott ajándékokat. Belépő tevékenységformák Tartalom Üzenetátadás Közös biliaolvasás, értelmezés Fogalmak Üzenet továbbadása Öt témakörben: I/ Jézus Krisztus születése és tanítása II/ Jézus Krisztus tettei III/ Az Apostolok cselekedetei IV/ Pál apostol levelei V/ Az egyetemes levelek További biblikateológiai fogalmak tisztázása, értelmezése A továbbra is folyamatosan tanult legfontosabb újszövetségi igerészek mellett, már saját maguk által megértett és kifejtett üzenetek megfogalmazása is. Példaadás Más tárgyakkal való kapcsolat Ószövetség és Újszövetség összefüggései Személyes életkérdések Az eddig olvasottak mellett egyháztörténeti személyiségek példái, mai világunk, gyülekezeti példák felismerése. A teljes Szentírás egységének hangsúlyai, s annak lezárt volta. Az Újszövetség megszólító jellegének felismerése, eligazítás a döntő, nagy kérdésekben. Megerősítés Értékelés Növekedés segítése Apológia Több házi dolgozat, esszészerű megfogalmazásban. Több beszélgetés lehetősége a történetek feldolgozásában, erkölcsi kérdések tárgyalása az inkább ismert újszövetségi könyvek alapján. Hitvallásos megerősítés a bibliai üzenetek konkrét megtanulásával, azok átgondolása

16 Hit- és erkölcstan a évfolyam részére 15 az adott történeti helyzetben, s a mai konkrét református egyház közösségében. A továbbhaladás feltételei A tanuló ismerje a legfontosabb újszövetségi történeteket, igerészeket, csodálkozzon rá Jézus Krisztusra, mint történeti személyiségre, aki Isten és ember volt egy személyben. Tudjon eligazodni a levelek között, azok tanításaiban, felismerve a szekták tévelygéseit, s legyen igénye a mai egyházban is a "semper reformandi" megélésére, mint aki felelősen érti a Biblia üzenetét. Ajánlott tanmenet 1. Az Intertestamentális kor 2. Krisztus születésének ígérete 3. Szinoptikus evangéliumok 4. Keresztelő János fellépése és munkája 5. Krisztus születésének története 6. Krisztus gyermekkora 7. Felkészülés a nyilvános fellépésre 8. Összefoglalás 9. Dolgozat 10.Hegyi Beszéd I. - Boldogmondások 11.Hegyi Beszéd I. - A Törvény magyarázata 12.Hegyi Beszéd I. - Ima, Adakozás, Mi Atyánk 13.Példázatok I. Isten országáról 14.Példázatok II. Az Istenről 15.Példázatok III. Az Emberről 16.Összefoglalás 17.Dolgozat 18.Jézus hatalma I. Természeti Erők felett 19.Jézus hatalma II. Emberi szükségletek felett 20.Jézus hatalma III. Betegségek felett 21.Jézus hatalma IV. Emberi gyengeségek felett 22.Jézus hatalma V. Idegen lelkek felett 23.Jézus hatalma VI. Halál felett 24.Tanítványok elhívása 25.A tanítványság, mint életforma 26.A Krisztus követés buktatói 27.A Krisztus követés jutalma 28.Összefoglalás 29.Dolgozat 30.Prológus János evangéliuma 31.Jézus találkozása Nikodémussal 32.A megtalált Messiás 33.Én vagyok Élet kenyere - világ világossága

17 Hit- és erkölcstan a évfolyam részére A Jó Pásztor 35.Jézus búcsúbeszédei 36.A Passió 37.Krisztus feltámadása 38.Megjelenés a Tibériás tengernél 39.Összefoglalás 40.Dolgozat 41.Mennybemenetel 42.Pünkösd 43.Péter csodatétele az Ékes kapuban 44.Péter és Kornéliusz 45.István és Saul 46.Pál első misszió útja 47.Pál második misszió útja 48.Pál harmadik misszió útja 49.Összefoglalás 50.Dolgozat 51.Római levél I részek 52.Római levél II részek 53.Első Korinthusi levél 54.Második Korinthusi levél 55.Galata - Efézus 56.Filippi - Kolossé 57.Összefoglalás 58.Dolgozat 59.Thesszalonika I.-II. 60.Pásztori levelek 61.Zsidókhoz írt levél 1-7. részek 62.Zsidókhoz írt levél részek 63.Jakab és Péter levelei 64.János levelei 65.Jelenések könyve részek 66.Jelenések könyve részek 67.Összefoglalás 68.Dolgozat

18 Hit- és erkölcstan a évfolyam részére évfolyam Évi óraszám:74 Keresztyén egyháztörténet Cél és követelmény: Hatalmas áttekintésben kívánja megmutatni a diákságnak Isten munkáját a történelem porondján. Ezen belül az ember helyét, feladatát, felelősségét. Így kapcsolódik az etika oktatásához is, hiszen bemutatja az emberi kapcsolatok világát, tudatosítja azokat az értékdilemmákat melyek az emberiség sorsától elválaszthatatlanok. Megismertet a helyes döntéshozatal vezérelveivel, melyek az önálló tájékozódáshoz szükségesek. Más kultúrák, más gondolkodásmód, más környezet, más döntések kereszttüzében értheti meg igazán mit érdemes és mit nem tenni a maga életében. A rendelkezésre álló évi 74 órához 60 órányi tananyagot csatoltunk, mivel tapasztalat, hogy az egyháztörténet során egyrészt sokszor kell általános történelmi párhuzamokat- illetve hátteret részletezni, másrészt az egyes egyháztörténeti témák dogmatikai, etikai stb. párhuzamokat is felvetnek, melyek tárgyalására ott, az egyháztörténeti kontextusban kell időt szentelni. Belépő tevékenységformák Üzenetátadás Közös bibliaolvasás Imádság gyakorlása Fogalmak Üzenet továbbadása Tartalom A keresztyén egyház története kronológiai sorrendben a főbb állomásokat tekintve. Az óra témájához kapcsolódó ige felolvasása és aktualizálása. Korabeli imádságok olvasása és megismerése kapcsolódva az anyaghoz és Református Énekeskönyvünk szép énekeinek tanulása. Alapvető történelmi / egyháztörténeti fogalmak. Kérdések, értékelés, konklúziók levonásával. Példaadás Más tárgyakkal való kapcsolat Személyes életkérdések Megerősítés Értékelés Növekedés segítése A történelem, a művészetek áttekintése, sokszínűség más kultúrák megismerésében. Hovatartozásuk megélésében való eligazodás. Miben más, miben azonos a mai ember a régi korok emberével. Eligazodás segítése a változatos példatárban. Válasszanak maguknak példaképeket. Nagy hangsúlyt kapnak az átlátást segítő számonkérések, házi dolgozatok, kutatások, kiselőadások. Az egyház, mint Krisztus teste, az abba való bekapcsolódás megerősítése. A diákok világlátásában, emberismeretében, önismeretében

19 Hit- és erkölcstan a évfolyam részére 18 Apológia erkölcsi lényként gondolkozva a közösségért való felelősségben lássa a múlt dicsőségét és bukásait egyaránt. Adott lehetőség maga az anyag a hitvédelem érveléséhez az azonosságtudat megerősítéséhez. A továbbhaladás feltételei A tanuló legyen tisztában a vallás történetének kulturális emberformáló hatásaival, azok kialakulásának körülményeivel. Igazodjon el az egyháztörténelem korszakaiban, azokat elhelyezve a történelem megfelelő színterein. Alapvető évszámokkal, nevekkel, helyszínekkel legyen tisztában. Ajánlott tanmenet 1. A keresztyén egyház kialakulása 2. Pál apostol 3. A vértanúk egyháza 4. A konstantini fordulat 5. Az egyház belső fejlődése 6. Augustinus 7. Egyházatyák 8. Szerzetesrendek 9. A pápaság kialakulása 10.Assisi Ferenc 11.Összefoglalás 12.Dolgozat 13.Előreformátorok 14.Luther Márton élete 15.Luther Márton tanításai 16.Luther szerepe a reformációban 17.Kálvin János élete 18.Kálvin János tanításai 19.Kálvin János 20.Zwingli és a Svájci reformáció 21.A reformáció Európában 22.Összefoglalás 23.Dolgozat 24.A reformáció Magyarországon 25.Magyar Reformátorok - Huszár Gál. Szegedi Kis István, Méliusz Juhász Péter 26.Magyar Reformátorok Károli Gáspár, Szenczi Molnár Albert 27.A Magyar Reformáció Irodalma 28.Zsinatok és Hitvallások a XVI században 29.Az ellenreformáció kezdetei 30.A gyászévtized

20 Hit- és erkölcstan a évfolyam részére Összefoglalás 32.Dolgozat 33.Orthodoxia, Puritanizmus 34.Pietizmus 35.Újprotestáns mozgalmak 36.A felvilágosodás korának teológiája 37.Liberalizmus 38.XX. Teológia irányvonalai 39.Összefoglalás 40.Dolgozat 41.A csendes ellenreformáció 42.II. József, Türelmi Rendelet 43.Budai Zsinat, I Ferenc 44.A reformkor időszakának vallási élete 45.Pátens harc és protestáns unió 46.Összefoglalás 47.Dolgozat es debreceni zsinat 49.Belmisszió és egyesületek 50.Egyházi élet a századfordulón 51.Teológiai gondolkodók 52.Ifjúsági munka a két világháború között 53.Zsidótörvények és egyházunk 54.Egyházi élet '45-'56-ig 55.Egyházunk élete '56 után 56.Napjaink Egyháza - Egyházszervezet 57.Napjaink Egyháza Egyházi élet 58.Napjaink Egyháza Egyház jövőképe 59.Összefoglalás 60.Dolgozat

21 Hit- és erkölcstan a évfolyam részére évfolyam Évi óraszám: 64 A keresztyén hit- és erkölcstan rendszeres kifejtése biblikus-hitvallásos alapon Cél és követelmény: Hitünk igazságainak s a református keresztyén erkölcsi tanításoknak rendszerező összefoglalása történik ezen az évfolyamon. Tesszük mindezt filozófiai megvilágításban, hogy lássa be: ezek az igazságok az emberi ész fényében is megállják a helyüket. A filozófia az európai kultúra része, a történelem során több találkozása is volt a keresztyén hitelvekkel, hiszen ugyanúgy az örök emberi kérdésekre keresi a választ, mint amit mi a Bibliából kijelentésként ismerhetünk. Tanuljanak meg állást foglalni valami mellett, vagy ellen, de nem érzelmi alapon, hanem logikus, racionális rendben. A mai zavaros szellemi környezetben tisztánlátást, a manipulációval szemben védettséget, indulatmentes véleménynyilvánítást, magatartásukban egyértelműséget kell elsajátítaniuk. Belépő tevékenységformák Tartalom Üzenetátadás Közös bibliaolvasás, értelmezés Szentírásukban. Fogalmak Üzenet továbbadása Példaadás Az óra témájához kapcsolódva felolvasással. Ők maguk kereshetik a válaszokat saját A filozófiai / dogmatikai nyelvezet elsajátítása. Hitvallásos, etikai fogalmak megértése, megtanulása. A vita nyugvópontjain, megfelelő kérdésfeltevéssel, akár nyitva hagyva az egyéni döntés, válaszadás lehetőségét is. Más tárgyakkal való kapcsolat A filozófia minden emberi tudománynak közös kérdésfeltevése, s a konkrét tényeken, számokon túl gondolkodtat el annak értelmén, ezért összefoglaló jelleggel szinte minden tantárgy köthető példaként az évfolyam anyagához. Ó- és Újszövetségi összefüggések A református dogmatika és etika alapja a Szentírás. Minden hitvallásunk, de egyházunk erkölcsi rendje is ragaszkodik a jól megértett és megélt bibliai igazságokhoz. Személyes életkérdések Mindennapos élethelyzetek elemzése, s az önálló gondolkodás, érvelés fejlesztése: induktív és deduktív módon. Megerősítés Értékelés Hozzáállás, készülés alapján a szóbeli számonkérésekben, s írásban az utána olvasás, gondolkodás alapján.

22 Hit- és erkölcstan a évfolyam részére 21 Növekedés segítése Apológia A nagykorúság a hitben sok harc eredménye, ezért akár a kételkedés, akár a többszempontú megközelítés segíthet, hogy később, személyes életében is választ találjon hitbeli és erkölcsi dilemmáira. Ezen az évfolyamon ennek a résznek van a legnagyobb szerepe. Saját hitének védelmére kell felkészíteni, hogy plurális világunkban el ne tántoríthassák megtalált értékeitől. Erkölcsi értelemben gerincet kell, hogy kapjon későbbi életvezetéséhez. A továbbhaladás feltételei Ismerje hitvallásaink alapján református hitünk legfontosabb hitelveit, s ezek útmutatásával éljen az erkölcsi rend szerint. Tudja megfogalmazni mit miért hisz, s tudjon ezek mellett érvelni. Legyen tartása, erkölcsi értékrendje, felelőssége a maga tetteiért, a közösség szolgálatában. Ajánlott tanmenet 1. Vallástörténeti alapfogalmak 2. Világvallások I. - Buddhizmus 3. Világvallások II. - Iszlám 4. Világvallások III. - Hinduizmus 5. Világvallások IV. Posztmodern vallásosság 6. Napjaink vallási mozgalmai 7. A transzcendens létének kérdése 8. Isten megismerése 9. Isten keresése 10.Hit és tudás viszonya 11.Szentírás és Tudomány 12.Összefoglalás 13.Dolgozat 14.Az Atya Isten személye 15.Kapcsolat az Atya Istennel 16.A Fiú Jézus a Krisztus 17.A Fiú Jézus az áldozat 18.A Fiú Jézus a főpap 19.A Fiú Krisztus nevei 20.Keresztség sákramentuma 21.Úrvacsora sákramentuma 22.Összefoglalás 23.Dolgozat 24.A Szentlélek 25.A Szentháromság misztériuma 26.Isten jelenléte és hatalma

23 Hit- és erkölcstan a évfolyam részére Isten vezetése és kiválasztása 28.Az Egyház 29.Az istentisztelet 30.Keresztyén eszkatológia 31.Összefoglalás 32.Dolgozat 33.Bibliai antropológia 34.Bibliai önismeret 35.Bűn és kegyelem 36.A Törvény 37.Belső törvény - Lelkiismeret 38.Etikai alapfogalmak 39.Keresztyén etikai alapjai 40.Más istenek 41.Összefoglalás 42.Dolgozat 43.Az Egy Isten tisztelete 44.Beszéd és eskü 45.Ünnep és munka 46.Ökológia etika 47.Ökológiai kérdések 48.Tudomány és technika 49.Szülőföld és haza 50.Gazdaság és etika 51.Géntechnika Génmanipuláció 52.Abortusz kívülről 53.Abortusz belülről 54.Euthanázia 55.Gyilkosság 56.Összefoglalás 57.Dolgozat 58.Öngyilkosság Ki akarok szállni 59.Öngyilkosság - Prevenció 60.Halálbüntetés 61.Háború 62.A család szerkezete 63.A család krízisei 64.Házasság 65.Válás 66.Szexuáletika alapkérdései 67.Fiatalkori szexualitás 68.Lehetőségek és veszélyek 69.Összefoglalás 70.Dolgozat

24 Hit- és erkölcstan a évfolyam részére 23

Gyülekezet: Felsőiváncsa 1 2007.

Gyülekezet: Felsőiváncsa 1 2007. Hittanoktatás helyi tanterve Gyülekezeti hit- és erkölcstan oktatás Gyülekezet: Felsőiváncsa 1 2007. 1 Fiktív név. Készítette: Kiskunhalasi Mátyás, lelkipásztor, Felsőiváncsa Szilágyi-Domokos Sarolta,

Részletesebben

Jellege: 8 osztályos általános iskola. órakeret órakeret 5. 2 72 64 8 6. 2 72 64 8 7. 2 72 65 7 8. 2 72 58 14

Jellege: 8 osztályos általános iskola. órakeret órakeret 5. 2 72 64 8 6. 2 72 64 8 7. 2 72 65 7 8. 2 72 58 14 A hit- és erkölcstan tantárgy helyi tanterve (5-8. évfolyam) Tánc és dráma kapcsolópontokkal KÓD: ÁLT04. Intézmény neve, székhely-település vagy fejléc Általános Iskola Jellege: 8 osztályos általános iskola

Részletesebben

Az MRE Hit- és erkölcstan kerettanterve és pedagógiai koncepciója az általános iskolás korosztály

Az MRE Hit- és erkölcstan kerettanterve és pedagógiai koncepciója az általános iskolás korosztály Az MRE Hit- és erkölcstan kerettanterve és pedagógiai koncepciója az általános iskolás korosztály számára Bevezető a tantervhez Az általános iskolás korosztály számára készült hit- és erkölcstan tanterv

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M H I T T A N 9. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével)

Részletesebben

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére Bibliaismeret Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére A tantárgy órakerete: Évfolyam Hetek száma Heti órakeret Évi órakeret 9. 36 1 36 10. 36 1 36 11. 36 1 36 12. 32 1

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

Célok és feladatok. Általános koncepció

Célok és feladatok. Általános koncepció HELYI TANTERV Bibliaismeret -. évfolyam Általános koncepció A bibliaismeret tantárgy tanterve az elsajátítandó ismeretanyagot a () év folyamán koncentrikus körökben dolgozza fel: ugyanazok a témák többször

Részletesebben

Isten útján - 7. évfolyam

Isten útján - 7. évfolyam Isten útján - 7. évfolyam (Dogmatika, Erkölcstan) Óraszám: 2 óra/hét 72 óra/év A tantervhez tartozó részletesen kidolgozott tanmeneteket lásd a Hittansuli honlapon a Tanároknak/Tanmenetek menüpontban.

Részletesebben

A HITTAN ÉRETTSÉGI VIZSGALEÍRÁSA AZ EVANGÉLIKUS FELEKEZETÛ TANULÓK SZÁMÁRA

A HITTAN ÉRETTSÉGI VIZSGALEÍRÁSA AZ EVANGÉLIKUS FELEKEZETÛ TANULÓK SZÁMÁRA Evangélikus Közlöny 45 A HITTAN ÉRETTSÉGI VIZSGALEÍRÁSA AZ EVANGÉLIKUS FELEKEZETÛ TANULÓK SZÁMÁRA A HITTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA CÉLJA A vizsga célja, hogy az érettségizõ diák számot adjon arról, hogy rendelkezik

Részletesebben

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6 HA JÓ a kezdet Pedagógiai program 2016 Készítette: a Pécsi Baptista Gyülekezet Szakmai Csoportja

Részletesebben

Pedagógiai Program. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375

Pedagógiai Program. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375 Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375 Székhely: 5650 Mezőberény, Petőfi út 13-15. Telephely (Kollégium): 5650 Mezőberény, Petőfi út 14. Telephely (Gimnázium): 5650 Mezőberény,

Részletesebben

2. AZ ISTEN ÁLTAL ADOTT KÖNYVTÁR: A BIBLIA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

2. AZ ISTEN ÁLTAL ADOTT KÖNYVTÁR: A BIBLIA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 2. AZ ISTEN ÁLTAL ADOTT KÖNYVTÁR: A BIBLIA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Keresztyén Bibliai Lexikon, Budapest, 1995; Szűcs Ferenc: Hitvallásismeret,

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 PEDAGÓGIAI PROGRAM GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 Iktatószám: PEDAGÓGIAI PROGRAM Tanítsatok egyszer séggel, tegyetek vallást hitetekr l szelídséggel! LUTHER. március

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

Ajánlott témák jegyzéke évfolyam- és szakdolgozatok készítéséhez 1

Ajánlott témák jegyzéke évfolyam- és szakdolgozatok készítéséhez 1 Ajánlott témák jegyzéke évfolyam- és szakdolgozatok készítéséhez 1 Kedves Hallgatók! Az alábbi témákat ajánljuk fontosságuk, aktualitásuk miatt figyelmetekbe évfolyamdolgozatotok illetve szakdolgozatok

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2016. január.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

AZ OTTHONI /TANULÓSZOBAI/ FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI (Pedagógiai program IX.

AZ OTTHONI /TANULÓSZOBAI/ FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI (Pedagógiai program IX. AZ OTTHONI /TANULÓSZOBAI/ FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI (Pedagógiai program IX. fejezet) Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan

Részletesebben

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TARTALOMJEGYZÉK A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások...

Részletesebben

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

H I T T A N. 7-8. é v f o l y a m

H I T T A N. 7-8. é v f o l y a m Hittan H I T T A N 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével) bemutatjuk, hogy a Krisztus előtti zsidóság

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M H I T T A N 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével)

Részletesebben

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 2013. Tartalomjegyzék: 2. A VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE... 3 2.1. A választott kerettanterv... 3 2.1.1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások

Részletesebben

Függelék: Katolikus hittan kerettanterv. Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv

Függelék: Katolikus hittan kerettanterv. Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv Függelék: Katolikus hittan kerettanterv Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv Hittan 1-4. évfolyam H I T T A N 1. é v f o l y a m Célok és feladatok A foglalkozások segítsenek feldolgozni

Részletesebben

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA SEGESD-TARANY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2013. április 24. napján 1. oldal Mottó: " Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a

Részletesebben

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2016. ÉVRE

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2016. ÉVRE A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2016. ÉVRE Bevezetés A 2016. esztendőben az év első igehirdetésén elhangzó 1 Korintus 15, 58 alapján: Azért szerelmes atyámfiai

Részletesebben

5. évfolyam ERKÖLCSTAN

5. évfolyam ERKÖLCSTAN 5. évf. Erkölcstan 5. évfolyam ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Pedagógiai Program. Feszty Árpád Általános Iskola Komárom 2015.

Pedagógiai Program. Feszty Árpád Általános Iskola Komárom 2015. Pedagógiai Program Feszty Árpád Általános Iskola Komárom 2015. 1 Tartalom BEVEZETÉS 3 1. Az iskola nevelési programja 6 1.1 Pedagógiai alapelveink.6 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása.

Részletesebben

Bocskai István Református Oktatási Központ

Bocskai István Református Oktatási Központ Bocskai István Református Oktatási Központ Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 17. / Fax: 24/517

Részletesebben

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY Páneurópa Általános Iskola Paneuropa Grundschule székhelye: 1238 Budapest Táncsics M. u. 25-33. fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a hat évfolyamos gimnáziumok számára készült. A tanterv két fő részre osztható: a 7 8. évfolyam tematikai egységeiben elsősorban a fejlesztési célok és követelmények

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSÁNAK TANTERVE Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2015./2010/

ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSÁNAK TANTERVE Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2015./2010/ EGRI SZALAPARTI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSÁNAK TANTERVE

Részletesebben

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program. Nagy Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Bevezető... 6 1. Az iskola jogállása... 7 2. A nevelő munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 8 2.1.

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK

HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK SZABÁLYAI AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI 1 Magyar nyelv és irodalom Írásbeli beszámoltatások Rendszeres,

Részletesebben

HARGITAI LAJOS A BELÜGYI RENDÉSZETI PÁLYÁKRA ELİKÉSZÍTİ KÉPZÉS. 1. Bevezetés

HARGITAI LAJOS A BELÜGYI RENDÉSZETI PÁLYÁKRA ELİKÉSZÍTİ KÉPZÉS. 1. Bevezetés HARGITAI LAJOS A BELÜGYI RENDÉSZETI PÁLYÁKRA ELİKÉSZÍTİ KÉPZÉS KÖZÉPISKOLAI PROGRAMJÁRÓL 1. Bevezetés A Belügyminisztérium Oktatási Fıigazgatósága közremőködésével és támogatásával 2005-tıl választható

Részletesebben

11. LECKE: MINDENNAPI KÍSÉRTÉSEINK

11. LECKE: MINDENNAPI KÍSÉRTÉSEINK 11. LECKE: MINDENNAPI KÍSÉRTÉSEINK Gyülekezeti óraszám: 0. Egyházi iskolák óraszáma: 1-2. (Isten utat mutat a mindennapokban) TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Dr. Török István: Dogmatika, Amsterdam,

Részletesebben

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára.

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára. HITTAN - ANYAG ÖSSZEFOGLALÁSA BÉRMÁLKOZÓK RÉSZÉRE 2016. 1. Ki az Isten? Az egész világ Ura és a mi Mennyei Atyánk 2. Hány személy az Isten? Az Isten három Személy: Atya, Fiú, Szentlélek. 3. Mit jelent

Részletesebben

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4...

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4... ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM IV. kötet HELYI TANTERV LOGOPÉDIAI OSZTÁLYOK 1-4. 2010. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4.... 3 MATEMATIKA 1-4.... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4.... 112 ÉNEK-ZENE

Részletesebben

Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon MUNKATERV 2015/2016. tanév

Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon MUNKATERV 2015/2016. tanév Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon MUNKATERV 2015/2016. tanév Kazincbarcika, 2015. augusztus 31. Pál-Kutas Dénesné igazgató Tartalomjegyzék Bevezetés:...3 Jogszabályi háttér:...4 I.

Részletesebben

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert /

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert / PEDAGÓGIAI PROGRAM Küldetésnyilatkozat óvárosában mőködı iskolánk nagy hagyományokra, jeles elıdökre tekinthet vissza. Büszkék vagyunk elıdeink munkájára, akik tevékenységükkel megalapozták és fenntartották

Részletesebben

Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában

Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában A fejlesztési területek nevelési ok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT.

OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT. OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT. A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban

Részletesebben

2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai

2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai 2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai Tartalom TÖRVÉNYI HÁTTÉR... 4 Az óvodai nevelési program törvényi és jogszabályi háttere:... 4 Rendeletek... 4 Kormányhatározat...

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43 ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM V. kötet HELYI TANTERV FELSŐ TAGOZAT 5-8. 2009. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Református Általános Iskola és Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Református Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Református Általános Iskola és Óvoda CEGLÉD Átdolgozva: 2014. szeptember Érvényes: 2014. október 20. Kúti László igazgató Tartalomjegyzék ALAPÍTÓ OKIRAT...6 I. ÁLTALÁNOS ISKOLA... 13

Részletesebben

Az evangélium kezdete

Az evangélium kezdete Márk evangéliuma Lekció: Ézs. 40.1-11 2010. febr. 7. Textus: Mk. 1.1-15 Gazdagrét Az evangélium kezdete Márk evangéliuma a négy evangélium közül a legkorábban íródott, valamint a legrövidebb, a legtömörebb.

Részletesebben

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MÚLTAT TISZTELD, S A JELENT VELE KÖSD A JÖVŐHÖZ Vörösmarty Mihály AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGER, KERTÉSZ ÚT 128. +36/36-312-166 OM AZONOSÍTÓ:

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015)

Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015) Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015) Az alábbi táblázatban a megírt szakdolgozatokat, szakdolgozat címeket találjátok.

Részletesebben

Községi Általános Iskola Püspökhatvan. Helyi tanterve 2004.

Községi Általános Iskola Püspökhatvan. Helyi tanterve 2004. Községi Általános Iskola Püspökhatvan Helyi tanterve 2004. Általános célkitűzések A tanári munka eredményessége érdekében a tantervnek világos képet kell adnia arról, hogy milyen is legyen az a tudás,

Részletesebben

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 Készítette: Sárköziné Kollárits Edit igazgató 0 Tartalom Á L T A L Á N O S A D A T O

Részletesebben

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A SZÉCHENYI ISTVÁN KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZİ ISKOLA NEVELİTESTÜLETE 2004.

Részletesebben

Pedagógiai Programja. A Hevesi Körzeti Általános Iskola 2004.

Pedagógiai Programja. A Hevesi Körzeti Általános Iskola 2004. A Hevesi Körzeti Általános Iskola Pedagógiai Programja A legjobb terv is csak terv, vagyis jó szándék. Elkötelezettség nélkül arra, hogy ezt végre is akarod hajtani csak ígéreteid és reményeid vannak,

Részletesebben

A Nemesszalóki Általános Iskola közzétételi listája a 2015/16. tanévre

A Nemesszalóki Általános Iskola közzétételi listája a 2015/16. tanévre A Nemesszalóki Általános Iskola közzétételi listája a 2015/16. tanévre I. Felvételi lehetőségek 1. Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből melyet az iskola fenntartója határoz meg minden jelentkező

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM Újfehértó, 2014 Tartalomjegyzék Az iskola küldetésnyilatkozata...4 Pedagógiai alapelveink...5 A pedagógiai program

Részletesebben

Könyvtárpedagógiai-program

Könyvtárpedagógiai-program Könyvtárpedagógiai program Általános könyvtárpedagógiai rész. Az iskolai könyvtár rövid bemutatása, helye az iskola pedagógiai programjában Az iskolai könyvtár a Vajda János Gimnázium szerves része, az

Részletesebben

4.LECKE: JÉZUS ÉS TAMÁS gyülekezeti óraszám: 1. egyházi óraszám: 1.

4.LECKE: JÉZUS ÉS TAMÁS gyülekezeti óraszám: 1. egyházi óraszám: 1. 4.LECKE: JÉZUS ÉS TAMÁS gyülekezeti óraszám: 1. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Kálvin János: János evangéliumának magyarázata II., Kálvin Kiadó, Budapest, 2011, Bolyki János:

Részletesebben

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XX. Kerületi Tankerület Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Pedagógiai program Helyi tanterv az enyhe értelmi fogyatékos

Részletesebben

A Szikszai György Református Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Szikszai György Református Általános Iskola Pedagógiai Programja A Szikszai György Református Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013 Szikszai György Református Általános Iskola OM: 102612 6900 Makó, Szikszai u. 4. Tel./Fax: 06-62-212-782 E-mail: szikszaigy@vnet.hu

Részletesebben

megtanultam, hogyan jön létre a hit

megtanultam, hogyan jön létre a hit megtanultam, hogyan jön létre a hit Miskolc, 2011 FAITH TO LIVE BY Originally published in English by Derek Prince Ministries, Charlotte, USA - under the title: FAITH TO LIVE BY, ISBN 0-89283-042-5 Copyright

Részletesebben

A Magyarországi Református Egyház. 2013 (2013. július 1-jei állapot)

A Magyarországi Református Egyház. 2013 (2013. július 1-jei állapot) A Magyarországi Református Egyház TörvénytárA 2013 (2013. július 1-jei állapot) A Magyarországi Református Egyház TörvénytárA 2013 (2013. július 1-jei állapot) TARTALOMJEGYZÉK I. A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS

Részletesebben

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon A reformáció gyors elterjedésének az okai Az egyház elvilágiasodása Mátyás király uralkodása alatt a király az ország irányításában alkalmazott nagy

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás "A tanulók életkori sajátosságainak és tudásszintjének megfelelően képes a technika történetiségének és rohamos fejlődésének

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Bevezető Az iskola jogi státusa TARTALOM I. Nevelési program 1. Alapelveink 7.o. 2. Képzési szakaszok,

Részletesebben

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI

Részletesebben

több időt ad a tanulónak: pl. egy hét. A tanár ezeket is minden esetben ellenőrzi.

több időt ad a tanulónak: pl. egy hét. A tanár ezeket is minden esetben ellenőrzi. Részlet a Német Nemzetiségi Általános Iskola Pedagógiai programjából: XV. AZ OTTHONI (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI) FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT HÁZI FELADATOK MEGHATÁROZÁSA Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával

Részletesebben

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. Az intézmény bemutatása... 3 1.1. Az iskola története... 3 1.2.

Részletesebben

ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK

ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK Alapige: Róma 1,1-7 Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. 2 Tartalom Bevezető... 4 Iskolánkról... 5 Jogi státusz... 5 Az iskola működési rendje...

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Pedagógiai Program 2013 Tartalomjegyzék I PEDAGÓGIAI PROGRAM. 1. Helyzetértékelés

Részletesebben

Pedagógiai Program Helyi tanterv

Pedagógiai Program Helyi tanterv Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Pedagógiai Program Helyi tanterv 2015 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. 4 évf. gimnázium reál orientáció

VIZUÁLIS KULTÚRA. 4 évf. gimnázium reál orientáció VIZUÁLIS KULTÚRA 4 évfolyamos gimnázium reál orientáció A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez

Részletesebben

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei 6. tanulmány Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei augusztus 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 5:5; Zsoltár 32:1-8; Apostolok cselekedetei 5:30-32; 2Korinthus 7:9-11; Zsidók 12:17;

Részletesebben

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja " E r r e a s z i k l á r a é p í t e m h á z a m a t (Szent István II. Intelme Imre herceghez) A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja 2013. 1 Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben!

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! Krúdy Gyula Tartalomjegyzék Bevezetés...4 1.Nevelési program...6

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Bevezet I. Nevelési program II. Helyi tanterv Záradék

TARTALOMJEGYZÉK Bevezet I. Nevelési program II. Helyi tanterv Záradék TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 2 I. Nevelési program 7 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei 7 2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok

Részletesebben

Kántor alapképzés. alapképzés / 6 félév / megszerzendő kreditek száma: 180 kredit

Kántor alapképzés. alapképzés / 6 félév / megszerzendő kreditek száma: 180 kredit I. Tudnivalók a szakról: Kántor alapképzés Szaknév: Szint/ Képzési idő/ kreditek: Megszerezhető szakképzettség: Tagozat: A képzés célja: Finanszírozási forma: Önköltség mértéke: Kántor alapképzés / 6 félév

Részletesebben

Észrevételek az új liturgiáról. gyülekezeti kipróbálása idején[1]

Észrevételek az új liturgiáról. gyülekezeti kipróbálása idején[1] Észrevételek az új liturgiáról gyülekezeti kipróbálása idején[1] Egyházkerületi nap, Keszthely, 2004. február 28. Kettıs érzéssel állok itt. Egyrészt nagyon örülök, hogy a rendszeres teológia, egyházunk

Részletesebben

Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Általános Iskola Pedagógiai Program Albertirsa. Pedagógiai Program

Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Általános Iskola Pedagógiai Program Albertirsa. Pedagógiai Program Szent kincs a gyermek teste-lelke, szeretni kell és fölnevelni féltő gonddal, hogy tiszta, jó legyen Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Általános Iskola 2730, Köztársaság u. 29. Készítette: Sipőczné

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! welcome_layout 1 2015.07.28. 14:26 Page 1 Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy gyermekeként növekedj az Ő megismerésében,

Részletesebben

Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola. Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója.

Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola. Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója. Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója. (Kós Károly) PEDAGÓGIAI PROGRAM Miskolc 2013. május 2. I. Az iskola nevelési programja 2 T a r t a l o m

Részletesebben

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalom BEKÖSZÖNŐ... 4 I.AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

Pedagógiai Program. Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola. Várpalota

Pedagógiai Program. Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola. Várpalota Pedagógiai Program Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola Várpalota 2010 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető I.1 Az iskola küldetésnyilatkozata 4 I.2 A pedagógiai program törvényi háttere 6 I.3

Részletesebben

Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom

Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom / EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (B) változat alapján

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015.

Pedagógiai Program 2015. Pedagógiai Program Kozmzutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2015. 1 Nevelési

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EVANGÉLIKUS KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2016.

NYÍREGYHÁZI EVANGÉLIKUS KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2016. NYÍREGYHÁZI EVANGÉLIKUS KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2016. Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium Pedagógiai Program 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 1.1. A Pedagógiai Program

Részletesebben

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál!

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál! Gyújtsunk mécsest a 6 éve elhunyt Bálint József jezsuita atyáért, a két éve elhunyt Máriáért, Lászlóért és Júliannáért valamint az egy éve elhunyt Nándiért. Drága Üdvözítőnk, szándékainkat egyesítjük szerető

Részletesebben

OM:200298 Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Miskolc Pedagógia Program

OM:200298 Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Miskolc Pedagógia Program OM:200298 Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Miskolc Pedagógia Program Miskolc, 2015. szeptember 09. Készítette: dr. Kovácsné Nikházy Eleonóra igazgató 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat 12.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Gyakornoki szabályzat OM azonosító: 031202 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9)

Részletesebben

Informatika. Célok és feladatok. Helyi tantervünket az OM által kiadott átdolgozott kerettanterv alapján készítettük.

Informatika. Célok és feladatok. Helyi tantervünket az OM által kiadott átdolgozott kerettanterv alapján készítettük. Informatika Helyi tantervünket az OM által kiadott átdolgozott kerettanterv alapján készítettük. Célok és feladatok Napjainkban még a felnőtteknek sem könnyű eligazodni az információk özönében, és megfelelően

Részletesebben