BEŐTHY ÖDÖN POLITIKAI PÁLYAFUTÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEŐTHY ÖDÖN POLITIKAI PÁLYAFUTÁSA 1830-1848"

Átírás

1 BEŐTHY ÖDÖN POLITIKAI PÁLYAFUTÁSA dec.-ben, mikor az országgyűlés a rendi sérelmek szokásos ismétlése mellett kézséggel ajánlott fel újoncokat és rendkívüli segélyt a Habsburgok forradalomellenes céljaira, akkor született Nagyváradon Beőthy Ödön, későbbi Bihar vármegyei alispán és követ, akinek életét és politikai pályafutását kívánom bemutatni dolgozatommal. Ezzel egyszersmind Bihar vármegye reformkori történetét is végigkísérem, hiszen az ő élete egybeforrott a vármegye életével. A Beőthyek - a Komáromy, Bernáth, Csanádi és Haller családhoz hasonlóan azon bihari nemesi családok közé tartoztak, akik liberális elveket vallottak. Olyan régi családról van szó, amely már 1447-ben a budai országgyűlésre bihari követként küldte Lászlót, de alispán volt édesapja, Beőthy László ( 1804), nagyapja, Beőthy Mihály ( 1760), nagybátyja Beőthy János (1783) és unokaöccse Beőthy Andor ( ) is. Politikai szerepük mellett katonai pályájuk sem volt elhanyagolható. Beőthy Ödön is 16 éves korától kezdve katonáskodott ( ). Először a Váradon toborzó Chiemayer-huszárokhoz állt be, s mint huszárkadét küzdött Lengyelországban az oroszok ellen. Néhány hónap múlva hadnagy, majd a Pozsonyban felállított könnyű lovasoknál főhadnagy lett. Részt vett a lipcsei csatában, majd Lengyelországba ment, s onnan tért vissza 1820-ban. Köztudomású, hogy a biharvármegyei szabadelvű párt létrejötte az ő műve. Olyan harc élén állt mint nemes, mely objektíve a kapitalista viszonyok megteremtését célozta és amely éppen a nemességnek, mint

2 osztálynak megsemmisítését eredményezte. Olyan ellentmondás ez, mely jellemző volt a korabeli Magyarországra, ezért fontosnak tartom néhány mondatban összegezni a bihari nemesség politikai hozzáállásának főbb mozgatórugóit. " Bihar vármegyét a természet mindennel megáldotta, érette mindent tett"1..."területileg az ország legnagyobb, népesség tekintetében a legnépesebbek közé tartozó megye..."2 Földrajzi adottságai kedveztek a búza-és kukoricatermesztésnek, de híres volt állattenyésztéséről is ( szarvasmarha, sertés ). Igen kedvezőek voltak tehát a természeti adottságok, s ez párosulva a napóleoni háborúk gazdasági konjunktúrájával arra ösztönözte a bihari közép-és kisebb birtokú nemességet is - a majorkodó nagybirtok mellett- hogy gazdálkodása árutermelő legyen. Gazdaságát azonban nem fejlesztette tovább, maradt a jobbágyi robotra támaszkodó, háromnyomásos, külterjes gabonatermesztés. A háborút követő dekonjunktúra viszont szűkítette a piacot, növelte a versenyt. Bihar megye közismerten rossz közlekedési viszonyai tovább súlyosbították a helyzetet, hiszen drágábbá tették az amúgy is eladhatatlan gabonát. A megye nemeseinek nagy része adósságokba keveredett már a háborús konjunktúra idején: terményelőleg címén kölcsönt vett fel. A megye terjedelméhez és nemessége lélekszámának nagyságához képest is viszonylag hatalmas összegeket tábláztak be 11 év alatt ( pengőforintot)." A 11 év alatt viszont adósságainak csak 20,5%-át fizette vissza. A hitelek törlesztésére, estleg a birtok modernizálásához pénzre, tőkére, hitelre volt szükség. Az eladósodásnak és birtokai feltartóztathatatlan szétaprózódásának gondjai szükségképpen arra kényszereítették a földbirtokos nemest, hogy

3 részint szembenézzen válságos helyzetével, részint valamely kiutat keressen abból. Az árutermelő középnemességnek objektjve érdeke volt a feudalizmus megszüntetése, hiszen gazdasági vonatkozásban ez utóbbi állta útját a belső tőkefelhalmozásnak, a közlekedési útvonalak kiépítésének, mindezzel együtt az ipar, a belső piac kifejlődésének. A középbirtokos nemesség egy része nem talált reális megoldást helyzetére, s közönyösen visszahúzódott még meglévő birtokának a feudális intézmények által még fedezett védelmébe: "... Alig gondolkodnak ezek az emberek, s ha igen, akkor is csak magukra gondolnak... a parasztról teljesen megfeledkeztek, semmiség a szemükben... elborzaszt és felháborít igazságtalan vakságuk, gőgjük és elbizakodottságuk..."4. Irta Széchenyi István naplójába bihari katonáskodása idején a bihari köznemesi mentalitásról. A nemesek másik csoportja ( Sughók, Sánthák, Hodossyak, Papszászok) a gazdálkodás konszolidációját a rendszeren belül szerették volna végrehajtani hagyományos módon, vagy új utakat keresve, s ezért politikai értelemben konzervatívoknak tekinthetők. A liberális nemesek viszont készek voltak aktívan is harcba szállni. A polgárosodás irányába utat keresők közé tartizott Wesselényi, Bezerédy, Lónyai, Somssich és nem utolsó sorban Beőthy Ödön, akiről dolgozatomban írni kívánok. Mielőtt áttérnénk Beőthy Ödön reformkori tevékenységére, vizsgáljuk meg hogyan alakult az udvar és a vármegyék kapcsolata a XIX.sz. első két évtizedében! Köztudomású, hogy 1812 óta az udvar nem hívta össze az országgyűlést, hiszen a forradalmi veszély elmúlt, a pénzt és az újoncokat rendeleti úton

4 is megkapta. A vármegyékkel nem törődött. A hazatért követek ezért a vármegyei közgyűlésen szervezték ezután az országgyűlésen megkezdett ellenállást. Igy lett a vármegye a későbbi reform-munkálatok előkészítő iskolája. Az 1812 és közötti évek csak látszólag voltak csendes, politika-mentes évek. Az udvar rendeleteinek végrehajtását a megyék jó része nem szorgalmazta, ezért az udvar célja gyakorlatban nem járt sikerrel.5 Biztosabb eredményt látszott ígérni a megyei döntések bázisának maximális kiterjesztését elrendelő évi uralkodói döntés. E szerint a megyékben a tisztújítások a jövőben ne közfelkiáltással, hanem a megjelent nemesség egyenkénti leszavaztatásával történjék. Ezzel kiszélesítette a megyei politizálás bázisát és intézményesítette a korábban is meglévő korrupciós alkalmakat. A megkezdődő tisztújításokon a pártok a távoli falvakból most csoportosan érkező szegény sorsú nemes szavazók megvendégelése címén csakhamar legszemérmetlenebb etetés-itatásba kezdtek. A választások gyorsan intézményesített üzletté váltak. Az udvar másik politikai manővere volt a besúgói hálózatának kiterjesztése. Ennek következménye volt, hogy a gyakran ál-tettek és hírek denunciáltjait kizárták a pályázatokból, jelölésekből, kitüntetésekből és címek elnyerhetéséből. 13 év után, 1825-ben Ferenc császár megragadva 4. felesége, Karolina Auguszta királynévá koronázásának alkalmát, összehívta az országgyűlést. " Most szeretni fognak a magyarok, mert nem kérek tőlük semmit..." - mondta irónikusan. Bihar vármegye - hasonlóan a többi vármegyéhez - lázasan készült tervei megvalósítására. A hagyományos pompával lezajló koronázás után került sor a királyi javaslatok és a rendi sérelmek összecsapására. A két év során az uralkodó a leglényegesebb pontokban adott ridegen elutasító

5 választ, amely megdöbbentette az országgyűlés összehívásának puszta tényéből túl sokra következtető rendeket. A királyi javaslatok központjában az évi bizottsági munkálatok tárgyalás alá vétele állt, valamint újabb adó megajánlása. A rendek ezzel szemben válaszfeliratukban éppen az elmúlt évek sérelmeit emelték ki: kívánták a törvénytelen újoncozás abbahagyását, a királyi bizottságok feloszlatását, az adó összegének az évi országgyűlés által megajánlottra való visszaállítását, az országgyűlés háromévenkénti összehívását, a rendeleti kormányzás megszüntetését, a megyék egymás közötti levelezését. Több hónapos alku kezdődött. Az eredmény kompromisszumos volt: a megyék szabad levelezési jogát. A parlamentarizmus elemei is tért hódítottak: az alsótábla követei a kerületi űléseken minden fontos kérdést előre megtárgyaltak. Az első reform-országgűlés kevés előremutató törekvése közül egyik a magyar nyelv ügyének felkarplása volt. Ismeretes Széchenyi István hjres beszéde, mely a Magyar Tudós Társaság felállítására tett nagylelkű felajánlást, s ezzel együtt az országgyűlés XI. törvénycikke is kimondta az Akadémia megalapítását. Ez egyszersmind a nemzeti nyelv fejlesztését is jelentette. A magyar nyelvharc kezdeti szakaszának résztvevője volt Sombory Imre biharmegyei alispán, az és évi országgyűlés egyik bihari követe. Az nov. 2.-i kerületi

6 űlésen sokak kívánságát szavakba öntve javasolta, hogy a tanítás nyelve minden közép-és főiskolában a magyar legyen. Bihar megyében tehát a reformellenzék álláspontja kerekedett felül. Tanügyi reformprogramja a köznevelés idegen (bécsi) kormányzat kezéből való kivételét, a magyar tannyelvű oktatás megvalósítását, a nemzeti egység megteremtését, a fejlettebb, műveltebb országokhoz való felzárkózás szándékát mutatják. Beőthy Ödön 8 évi katonáskodás után, 1820-ban tért haza és gazdálkodni kezdett. 6 év múlva Bihar vármegye táblabírájává választották, s mint ilyen szintén magáévá tette a liberális eszméket. Igazi propagálójává 1830-tól válik, mikor követként választották a pozsonyi országgyűlésre ( 1828-ban - bár a vármegyei rendek túlnyomó része már ekkor óhajtotta volna az alispáni székben látni - csupán azért nem választották alispánná, mert nem volt kijelölve.) Beőthy megjelenése az országgyűlésen nagy nyereség volt az ellenzékre. Csakhamar feltűnt élénk temperamentumával, fényes szónoki képességével: " Most is előttünk áll a kis ember, alacsony, vaskos termetével. Korán őszült sárga-fejér hajszálai, fejér szemöldöke, kipödrött, rövid bajusza, villogó eleven szemei olly tekintetet kölcsönöztek kerek arczának mint egy oroszlánfő... S midőn szónokolt, többnyire hátraveté e kis oroszlányfőt izmos rövid nyakán. Keresztbe fonta karjait, mint Napóleon, s csak a szónoklat legszenvedélyesebb helyeit kísérték keze árnyazó mozdulatai..." 6 Jellemezte a kortárs publicista-politikus, Csengery Antal.

7 Az 1830.évi országgyűlés igen rövid ideig tartott. A tárgyalások központjában a vallásügy méltányos megoldása állt. A kormány viszont igyekezett eltussolni a felmerülő kérdéseket."...de Bihar vármegye követe, Beőthy Ödön még talált alkalmat arra, hogy a 29.-ik űlésben a vegyes házasságok, a gyermekek vallása és az áttéréseknél alkalmazott hat heti oktatás körül előforduló visszaélésekben felszólaljon..."7. A felszólalás hatására az alsótábla feliratot intézett a királyhoz, hogy a vallásügy rendezése érdekében tegyen előterjesztést és intézkedjék a visszaélések megszüntetésére. Beőthy felszólalása megmozgatta az egész alsótáblát. Nem véletlenül írta a titkosrendőrség róla: "... Beőthy nem tehetség és ismeret nélkül való ember...aki már az évi országgyűlésen az ellenzék leghevesebb embereként volt ismeretes..." 8 Az ellenzék legtüzesebb, és legbátrabb szónoka lévén, a kormány előtt hamarosan gyűlölt emberré lett. Egyébként nem vett részt végig az országgyűlésen. "...e díszes tisztéről gyengélkedő egészsége miatt lemondani kényteleníttetvén...s helyébe a testvér bátyját, táblabíró Beőthy Lászlót közfelkiáltással elválasztják..." 8 Az országgyűlés szétoszlása után megindult reformtörekvéseket ben a kolera akasztotta meg. Bár gyorsan terjedt a vész a Tisza felé, s Debrecenben és Váradon is sokan haltak el e betegségben, a vármegye területén aránylag gyengébb lefolyású volt a járvány. Még el sem múlt teljesen a veszély, amikor a rendek az 1832-ben egybehívott országgyűlésre ismét Beőthy Ödönt, s melléje követtársul Tisza Lajost küldték fel Pozsonyba. Az évi országgyűlés a reformok híveinek első nagy erőpróbája volt. Egyik nagyon fontos kérdés volt a jobbágykérdés nov. 10.-én és december 30-án Beőthy két nagyhatású beszédben fejtette

8 ki álláspontját Kölcsey, Deák stb.. mellett: "...Itt nem előjog, nem osztályuk haszna, s nem is a kormányhatalom gyöngítése, hanem a nép millióinak emberi s polgári jogai, szóval oly tárgy forog vala szőnyegen, melynek pártolásából reájuk csak dicsőség, s melynek gátolásából a kormányra csak árny háramolhatott: bátran lehettek tehát követelők,kitartók sőt makacsok követelésökben. "10 Az örökváltság végül megbukott ( 26 szavazattal 22 ellenében) Ezen az országgyűlésen ismét előtérbe kerültek a vallásügyi kérdések. Beőthy hevesen támadta a katolikus klérust: "... Ellenfeleivel szemben semmi kíméletet nem ismert... Katolikus létére a protestáns felekezetek legnagyobb védője lévén, a katolikus főpapság, mint félelmetes ellenségét, mód felett gyűlölte őt."11 Tagen váradi nagypréposttal is vitába kerekedett az áttérések szabályozása tárgyában megindított vita közepette, mely vita Tagen visszavonulásával végződött. A kormányzat végül elejtette a vallási sérelmek ügyét. Az egyenlőre sikeres agyonhallgatás módszerét választották. Beőthy azonban figyelmeztetett: "... nem halt meg a leány, hanem csak aluszik..." 12 Ezen az országgyűlésen szólalt fel a lengyelek ügyében is. Követtársa Tisza Lajos volt, kivel igen szabadelvűleg szólalt fel a népek szabadságát elnyomó osztrák kormány ellen. Kifejezték ezzel - ugyanis diplomáciai közbenjárást kértek az uralkodótól a lengyelek érdekében - azt az óhajukat, hogy az országgyűlés a külpolitikát közvetlenül is befolyásolhassa. Tisza később Beőthy legerősebb ellenfele lett - elfogadva a konzervatív Apponyi bihari adminisztrátori hivatalát. Majd személyes ellentét támadtz köztük a Füzesséry Gábor- féle ügyből. Az országgyűlést végül máj. 2.-án rekesztették be. Bár számos tervezet és javaslat meghiusúlt a kormányzat ellenállása miatt, fontos

9 volt mégis abban, hogy a reformeszmék elterjedtek az egész országban, korlátozták a nemesi adómentesség jogait, enyhítettek a parasztság helyzetén és 1833-tól hivatalossá vált a magyar nyelv használata. Az országgyűlés alatt megindult nemzeti törekvések társadalmi térre is kiterjedtek. Debrecenben 1833-ban, Váradon ugyanebben az évben alakult a " Biharvármegyei Casino" ben vetik meg a polgári lövölde alapját, 1840-ben alakul a " Biharvármegyei Gazdasági Egyesület " is márc. 2.-án, 43 évi uralkodás után meghalt I.Ferenc. Utódát még atyja idejében megkoronázták I. Ferdinánd címen. A magyar királyok között már négy koronás Ferdinánd ült a trónon, tehát jogos volt az alsótábla követelése, mely lényegében Magyarország Osztrák Császárságba való beolvasztását próbálta meggátolni. Beőthy Ödön szintén felszólalt ez ügyben. Az eredmény: az uralkodó kénytelen volt meghátrálni.egy márciusi leiratot mint " I. Ferdinánd Ausztria császára és Magyarország e néven V. apostoli királya. I. Ferenc halála után a gyengeelméjű Ferdinánd helyett az Államkonferencia, a dinasztia más tagjai és a főhivatalok vezetői kormányoztak, mégpedig a metternichi politika szellemében: a haladó erők visszaszorításának erőszakos módja érvényesült. Ennek az erőszaknak volt része a Lovassyék pere is, Kossuth és Wesselényi börtönbe vetése. Az udvar azonban célját tévesztette. Az ellenzéki szellem méginkább terjedt, kaszinók, olvasóegyletek alakultak, ahol állandó téma volt a közteherviselés, az örökváltság, az általános tulajdonjog és a törvény előtti egyenlőség. Ekkor alakultak a konzervatívok csoportjai is, akik magukat " fontolva haladóknak" nevezték.

10 Bihar vármegyében hasonlóan nagy volt a közfelháborodás ( Lovassy László a megye szülötte volt ) amit tovább erősített az márc én Lajcsák nagyváradi püspök által a vegyes házasságok ügyében kiadott pásztorlevél. Beőthy Ödön a vármegye termeiben ismét hathatósan szólalt fel a protestánsok sérelmei ügyében, s ezt olyan szenvedélyes hangon tette, hogy az egész katolikus papság ellene fordult és szövetkezvén a Tisza-párttal, az 1839-iki általános követválasztáskor Hodossy Miklós ellenében kibuktatták. A kormány keze is benne volt ebben. Hatalmas összegeket áldozott ugyanis már az országgyűlés kezdete előtt arra, hogy a haladó szellemű egyéniségeket ne válasszák meg követnek.13 Július elején azonban a megye megválasztott követe - Hodossy Miklós táblabíró és Bernáth József szolgabíró a diétán nem küldőik utasítása szerint, hanem meggyőződésük alapján szavaztak, mire visszahívták őket, és helyettük két liberális képviselő- Beőthy táblabíró és Balogh lett Bihar követe augusztus 8.-án. Ráadásul Beőthy szabad kezet kapott a szavazásokon. ( Ezzel a feltétellel fogadták el jelölését.) Az országgyűlés június 2.-án kezdődött. Beőthy augusztus 12.-én Pestről gőzhajóval érkezett Pozsonyba. A titkosrendőrség jelentése szerint: " ilyen általános és erőteljes ünneplésben még egyetlen követnek sem volt része... mert addig éppen csak olyan szatirikus hiányzott, aki Beőthy módszere szerint tud harcolni." évi országgyűlésen nyilvánvalóvá vált, hogy az ellenzék nem tört meg, sőt az alsótáblán többségben volt. Tiltakozásuk eredményeként Metternich kénytelen volt meghátrálni. Igy tudta elérni az országgyűlés az önkéntes örökváltság törvénybe iktatását, ipari üzemek alapításának engedélyezését, az új váltótörvényt. Amnesztiát kaptak a politikai perek elítéltjei. Ekkortól lesz Deák az ellenzék vezérévé.

11 Beőthy ezen az országgyűlésen elsősorban Bihar vármegyének a vegyes házasságok ügyében kelt sérelmi feliratát terjesztette elő. A szeptember 18.-ai ülésen Beőthy kezdeményezésére történik a " leányka ébresztése". Felszólalásában- az előzőkkel összevetve - józanabb, megfontoltabb. " Véleménye mos már kiforrott, céltudatossága elismerésre méltó. Aprólékos megokolásaival, ritkábban történő, de annál határozottabb felszólalásaival nagy hasznára van a protestabtizmus ügyének. Harcol a közteherviselés bevezetéséért, és elismerésre méltó példával is szolgál, hiszen már a negyvenes években adót fizetett és jobbágyait felszabadította."16 Résztvett a büntető és javító rendszer kidolgozására alakult országos választmányban is. A A király máj. 13.-án bezárta az országgyűlést anélkül, hogy számos törvényjavaslatot törvényerőre emeltek volna."...beőthy Ödön és Bernáth József követek az országgyűlés végeztével hazajövén, igen körülményes szóbeli jelentést tesznek, mit a megye érdemlett méltánylattal fogad, s megelégedését és köszönetét nem tsak jegyzőkönyvbe téteti, hanem járásonként is meghirdetteti..." 17 Beőthy népszerűsége olyan nagy volt, hogy már 1835-ben elhatározta a megye, hogy lefesteti életnagyságú képét, és kifüggeszti a nagyteremben. 18. Érdemei elismeréseként - illetve a főispáni helytartó befolyásának ellensúlyozására máj. 10.-én alispánná választották. Rövid ideig tartó alispánsága a vármegyei közigazgatás új korszaka kezdődött. Alispánsága a megyei önkormányzat volt. A közigazgatást élénkké és jótékonnyá tette, a törvénykezést gyorssá és részrehajthatatlanná.19 Mindenre kiterjesztette figyelmét. Ő volt, aki meghonosította az alispáni jelentéseket nemcsak a vármegyében, de az egész országban.20 Fejlesztette a községi életet, előmozdította az anyagi jólétet: egy ínséges év után takarmányraktárakat álljtott fel, burgonya- és

12 fatenyésztésre buzdította a népet. Megkívánta, hogy mindebben az egyházi és községi elöljárók adjanak példát. Minden módon igyekezett állásuk fontosságának öntudatára ébreszteni a községek elöljáróit, fejleszteni a községi életet. Az adókat pontosan beszedette, de alkalmas időben, mikor megnyíltak az adózók keresetforrásai. Egy hibát viszont elkövetett, amit utóbb fegyverül használtak fel ellene. Az XI.tc. adó alá vetette a jobbágytelki nemességet. E törvénynek azonban nem volt foganatja. Sőt, akik közelebb ültek a megye kormányszékén, azon " kiváltságsértő törvény" eltörlésével biztatták a szegény köznemességet, hogy biztosítsák részükre szavazatukat. Beőthy elrendelte a törvény végrehajtását. Ez által fegyvert adott ellenfelei kezébe. A súrlódás csakhamar bekövetkezett a megye és az új főispáni helyettes között. Meghalt ugyanis a megyei főorvos, s a főispáni helyettes magának követelte az új főorvos kinevezését. A megye viszont szabad választást sürgetett.21 A helyzet elmérgesedett, s márc. 5.-én - mikor a főispáni helytartó által - a bizalomnyilvánításra becsődített vidéki nemesség " nem adózunk" kiáltásokkal fogadta Beőthyt, s nem hagyta szóhoz jutni, Nagy József vármegyei táblabíró nagyhatású beszédet mondott, s éltette a vármegye alispánját, ennek hatására szavazták meg a közadózás elvét. ( Beőthy csak így vállalta el a követséget az es pozsonyi országgyűlésre. Az országgyűlés május 18.-án kezdődött. Beőthy ellenzéki vezető szerepe ezen az országgyűlésen is kétségtelen. Az ellenzék értekezleteinek többségét az ő szállásának kertjében rendezte meg. A vezérszót Klauzállal és Szentkirályi Mórral vitték. Beszédet mondott a magyar nyelv ügyében. Kiállt Vurda Károly ( győri káptalani követ ) mellett, akit liberális beszédéért támadtak a káptalani követek. Humánumára jellemző, hogy következetes állásfoglalásaiban védelmezi

13 a zsidók ügyét. Közben azonban kipellengérezi a katolikus papi nevelés fonákságait is. Meg is vádolták érte, s vallástalannak terjesztették. Az országgyűlés eredményeit tekintve a liberálisok félsikereket értek el. Bár korszakos jelentőségű kérdések kerültek megvitatásra ( vámkérdés, közlekedésügy, hitel, közteherviselés), de kardinális kérdésekben nem születik törvény. Kimondták viszont a nem nemesek hivatalviselési és tulajdonszerzési jogát, uralkodóvá válik a közélet és az oktatás területén a magyar nyelv, kimondják a közteherviselést. 22 Az eredményekről Beőthy Ödön a vármegye dec. 16.-i közgyűlésén így számol be:...a rendek nem tagadják ugyan, hogy az 1844-ki törvénycikkek közül némelyek százados kívánatoknak és sérelmeknek vetnek véget, mások pedig az alkotmányba új életet önteni, s azt sarkaiban megerősíteni képesek, azonban " mindezen fényoldalai mellett is a múlt országgyűlésnek kéntelenek... megvallani, hogy az sem óhajtásukat tökélletesen ki nem elégítette, sem a várakozásnak meg nem felelt..." 23 Beőthy még az országgyűlésről küldte el a tisztújításkor lemondását az alispáni tisztségről. Az jan. 24.-én tartott tisztújítás alkalmával hívei nam választhatták újból, mert nem jelölték. A szabadelvű párt - a főispáni helytartó önkénye miatt - a királyhoz folyamodott. Míg a válasz megérkezett, gyakoriak voltak a két párt között az összeütközések. Az dec. 18.-i közgyűlésen, ahol a felségfolyamodványt akarták megtárgyalni, a feszültség vérengzéssé fajult. A konzervatívok hajdúkkal támadták a szabadelvűeket. A vérengzéseknek a katonaság vetett véget. " Igy lőn a tanácskozási terem nem védhely többé, hanem csatapiacz és majdnem temető hely." Irta Lukács György a Pesti Hírlap levelezője Az évi választásokon a konzervatívok - óriási vesztegetés által - megbuktatták ugyan, de elérte, hogy a kormánypárti követeknek

14 ellenzéki utasítást adjanak. Az erőviszonyok következtében az évi országgyűlésen mérsékelt reformok születtek: elfogadták a háziadót, de nem valósult meg a közteherviselés, eltörölték az ősiséget, ismét elmaradt viszont a kötelező örökváltság. Nemegyszer liberális szavazatokon. Az ellentétek végsőkig kiéleződtek, nemcsak Bihar vármegyében, hanem az egész országban. Ennek egyik oka Metternich politikája volt, mely erőszakosan vissza akarta szorítani a reformmozgalmat. ( Pl nov. től nyíltan törekedett a megyékben az adminisztrátori rendszer kiépítésére, a főispánok mellé kormánybiztosokat állíttatott, 1845-től tovább építette a cenzori intézményt.) Szigorú intézkedéséket tettek a társadalmi egyletek, különösen a Védegylet ellen. Eltávolították vezető posztjaikról azokat, akik az új kormányzati stílussal ilyen, vagy olyan mértékben, de nem rokonszenveztek. Nem véletlen, hogy tavaszára az ellenzék valamennyi csoportja magáévá tette a felelős magyar kormány követelését. Beőthy 1848-ban mindössze pár napig volt Pozsonyban, jóformán be sem kapcsolódhatott a forradalmi törbények előkészítésébe. Utolsó megyei követi megbízatását csak márc. 27.-én nyerte el, amikor is az 1847-ben liberális követutasítással Pozsonyba küldött konzervatív Reviczky Menyhért visszahívása után választották meg. ( A voksolásban a megyei nemességen kívül a váradi nép is résztvett, így nevezhetjük őt az ország első népképviselőjének.) Az Első Független Felelős Minisztérium a dicstelenül távozó Tisza Lajos vármegyei adminisztrátor helyére ápr. 20-án bihari főispánná nevezte ki. E tisztségében rá hárult az első népképviseleti választások politikai előkészítése a megyében. ( Ő maga nem lépett fel

15 jelöltként, inkább azon munkálkodott, hogy a minisztériumot támogató liberális nemesség kerüljön ki nyertesen a választási küzdelemből.) Beőthy főispáni tisztségében az országgyűlés felsőtáblájának tagja lett. Alighogy belépett a főrendek közé júl. 5.én nevezetes indítványt tett, minek alapján a tábla utasította a minisztériumot, hogy "a felsőház új alapon rendezése iránt, a kor igényeinek megfelelő javaslatot terjesszen elő." A tábla űléseit ritkán látogathatta, a gondjaira bízott megye életében is alig vehetett részt aug. 26.-tól a " délvidéki", dec. 19.-től febr. 1.-ig erdélyi kormánybiztis. Ekkor Kossuth- saját kérésére- felmentette tisztsége alól ápr. 5.-ig az Országos Honvédelmi Bizottmány őt jelöli konstantinápolyi követnek. A Függetlenségi Nyilatkozatot egyáltalán nem helyeselte: " Elengedtétek a kutyát a lánctól." ( Szerinte az országgyűlés ezzel a szabadságharc legalitását megsemmisítve a Habsburg-ház malmára hajtotta a vizet, amely így szabad kezet kapott a megtorlásra, a cári segítség igénybevételére.) Tiltakozásként lemond főispáni megbízatásáról. (Valószínűleg a kormány nem fogadta el.) Visszatérve Brassóból jún. 14.-én a hétszemélyes tábla első alelenöke lett. Világos után egy ideig az országban bujdosott, majd nov. végén Bécsen át szerencsésen kimenekült. Párizsban, majd Londonban élt, s 1853-ban Hamburgba ment. Itt halt meg dec. 7.-én. Összefoglalva Beőthy pályafutását: az 1826-os táblabírói kinevezése óta 1830-ban, 32-ben és 1843-ben országgyűlési követ, a bihari ellenzék megszervezője, a liberális eszmék propagátora között alispán. Tehát az közötti időszakot tekinthatjük munkásságának

16 meghatározó, jellegadó szakaszának, s vált országos személyiséggé. Mindig ott volt a liberálisok vezérkarában, amely a vitákban képviselendő álláspontok és a követendő taktika kidolgozásában döntő szerepet játszott. Beszédeiben, érvrendszerében a liberális reformellenzék programjának két sarkpontjára támaszkodott: 1.) A nemzeti önállás, a nemesi alkotmány védelme az osztrák uralkodóházzal, az abszolutisztikus törekvésekkel szemben, ezen alkotmány megreformálása, a polgári átalakulás sürgetése 2.) A magyar nyelv joga, a törvénytelenségek, megszüntetése,protestánsok teljes egyenjogúsítása. Művelődéspolitikáját a következőkben foglalhatjuk össze: a hazafias érzés, a nemzeti öntudat felébresztése és elmélyítése, az anyagi jólét, az erkölcsök javulása és a közízlés fejlesztése nem lehetséges az általános iskolázottsági szint emelése, a kultúrális intézményrendszer korszerűsítése korszerűsjtése, az új művelődési formák meghonosítása nélkül. Bár 1848.( márc. 27.)-ban ötödször is követ lesz, és az Első Felelős és Független Magyar Minisztérium főispánná választja, s különböző feladatokkal látja el, Beőthy Ödön a szabadságharc alatt inkább visszahúzódott. A radikális váltpoztatásokkal, a trónfosztással nem értett egyet, ő a reformok híve volt. " Ritka jó alispán, kitűnő ellenzéki vezér volt, de nem államférfi. A tanulmány-hiányon kívül e

17 részben azon kor is hibás volt, melyben Beőthy Ödön felnőtt. A támadás, s a védelem, de nem a construálás kora volt az. 25 Beőthy Ödön személyiségéről Csengery Antal írt részletesebben.26 Nyugtalan, zsémbes természetű, ingerlékeny véralkatú, azonban önzetlen, s a nehéz helyzetekben magát mérsékelni tudó. Kedélyében sok kíméletlenség, kihívó dac, megvetés és gúny volt egyrészről, de másrészből még több gyöngédség. Legyőzött ellenei iránt mindignagylelkű, s majdnem a gyöngédségig engedékeny volt. Szeszélyes kedvteléseiben sokszor önmagára is kíméletlenül élcelt. Következetes maradt magához minden viszonyok között úgy a magán, mint a közéletben. Meg volt benne az ösztön a haladás iránt,meg volt a gyors felfogás, a helyes tapintat, a képesség a helyes rendszabályok megválasztására, de eszméit másoknak kellett formuláznia. Eszméiben is meg volt az emelkedettség, a nagyság, sőt a fenség is, de a mélység hiányzott. Mindig megmaradt az általánosságoknál, a részleteket nem elemezte, azokhoz nem értett. Ünnepelt szónok volt. Hangja ugyan nem volt érces és nem volt kellemes, de éles, erős, nagyterjedelmű, inkább harsogó, mint dörgő volt. Előadása rendkívül élénk, folyékony, szónoki virágaiban sok költői kép, s ezekben sok változatosság. Hatalma leginkább a rögtönzésekben állott. Zárszóként álljanak itt saját szavai hitvallásáról: "...én mind a diplomáciában, mind a törvényhozásban legjobb tacticának tartom a tiszta kebelt, becsületességet, igazságosságot, egyenességet és őszinteséget.27 Ezek a szavak minket is köteleznek... JEGYZETEK

18 l.) Fényes Elek: Bihar és Szatmár vármegye a 19.sz. elején. = Korunk, sz ) HBML. IV.B IV / ) Varga János: A bihari nemesség hitelviszonyai a polgári forradalom előtt. In: Történelmi Szemle (A XVIII. sz.-ban szokássá vált ugyanis a hitelek betáblázása, jegyzőkönyvbe vétele.) 4.) Széchenyi István: Napló. Bp p. 5.) 1814-ben az udvar elrendelte a megyei pénztárak gyakori vizsgálatát, 1817-ben pedig szabályozták az adófizetés rendjét - a hadiadóra beszedett összegeket a megyéknek azonnal be kellett fizetni a hadipénztárba, azokból saját céljaikra semmit sem használhatták - valamint elrendelte, hogy a fizetéses táblabírák a megye székhelyén lakjanak, hogy két közgyűlés között a halasztást nem tűrő királyi rendeleteket elintézhessék. 6.) Ld. Csengery Antal: Magyar szónokok és státuszférfiak, Pest, o. Ugyan a követek magatartását nagymértékben befolyásolta a megyei közgyűlés instrukciója - csakis ennek megfelelően nyilatkozhatott, ez az instrukció azonban a főbb célokat és feladatokat jelölte meg. Igy Beőthy is viszonylag szabadon indokolta álláspontjukat, vagy kapcsolódott az újabb módosító indítványokhoz. Egyébként mint a bihari ellenzék elismert vezetője - a követutasítások összeállításának is részese volt. Vagyis az esetek többségében saját elképzelései mellett emelhetett szót a diétán. 7.) Zsilinszky Mihály : A magyarhoni protestáns egyház története, Bp p. 8.) Takáts Sándor: Hangok a mútból. Bp. én. 279.p. 9.) HBML.-IV.1/a. 238.k. 58.p.

Száznyolcvan évvel ezelőtt született Tisza Kálmán: Érdemeit vízbe írták, hibáit kőbe vésték

Száznyolcvan évvel ezelőtt született Tisza Kálmán: Érdemeit vízbe írták, hibáit kőbe vésték Galambos László Száznyolcvan évvel ezelőtt született Tisza Kálmán: Érdemeit vízbe írták, hibáit kőbe vésték A kissé átfogalmazott, Gratz Gusztávtól átvett, de Shakespearetől kölcsönzött gondolat fejezi

Részletesebben

FLEISZ JÁNOS. 1. Ki volt Szacsvay Imre?

FLEISZ JÁNOS. 1. Ki volt Szacsvay Imre? FLEISZ JÁNOS Szacsvay Imre (1818 1849), az elfeledett vértanú Szacsvay Imre, Nagyvárad első országgyűlési képviselője, az országgyűlés jegyzője, a szabadságharc polgári vértanúinak legifjabbika, elévülhetetlen

Részletesebben

TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR 1 F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1722 1723: a pozsonyi országgyűlésen a magyar rendek

Részletesebben

Zalaegerszegi füzetek 8.

Zalaegerszegi füzetek 8. Zalaegerszegi füzetek 8. Wlassics Gyula és kora 1852-1937 Zalaegerszeg, 2002 Zalaegerszegi Füzetek 8. Sorozatszerkesztő: Kapiller Imre Szerkesztő: Kapiller Imre Technikai szerkesztő: Pintyőke Gábor A

Részletesebben

BELVEDERE. TÖrTÉNElEm ÉS TÁrSaDalomTUDomÁNYoK

BELVEDERE. TÖrTÉNElEm ÉS TÁrSaDalomTUDomÁNYoK TÖrTÉNElEm ÉS TÁrSaDalomTUDomÁNYoK Fôszerkesztô kiss gábor ferenc Szerkesztők alács attila, kertész péter, MéSzá ros ta MáS, MiklóS péter, terjék MiklóS Munkatársak komáromi CSaba, könyves péter a szerkesztőbizottság

Részletesebben

MAGYARORSZÁG A NEMZETI ÉBREDÉS KORA 1790-1848. Gergely András

MAGYARORSZÁG A NEMZETI ÉBREDÉS KORA 1790-1848. Gergely András 13 MAGYARORSZÁG T Ö R T É N E T E A NEMZETI ÉBREDÉS KORA 1790-1848 Gergely András GERGELY ANDRÁS A nemzeti ébredés kora 1790-1848 Főszerkesztő Romsics Ignác KOSSUTH KIADÓ Írta: Gergely András Főszerkesztő:

Részletesebben

K. Török Mihály Miklós: A magyar egyházpolitikai harc története. Az 1847-48. pozsonyi országgyűléstől 1895-ig

K. Török Mihály Miklós: A magyar egyházpolitikai harc története. Az 1847-48. pozsonyi országgyűléstől 1895-ig PPEK 683 K. Török Mihály Miklós: A magyar egyházpolitikai harc története K. Török Mihály Miklós A magyar egyházpolitikai harc története Az 1847-48. pozsonyi országgyűléstől 1895-ig mű a Pázmány Péter Elektronikus

Részletesebben

Kecskemét polgármesterei 1848-1950

Kecskemét polgármesterei 1848-1950 Kecskemét polgármesterei 1848-1950 Kecskemét Szabadság-tér Freiheits Platz Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei alapján 1893-tól 1896-ig épült városháza korabeli fényképe Az 1746-ban épült régi városháza.

Részletesebben

tanulmányok A Román Nemzeti Párt választási szereplése és tevékenysége, 1905 1910 SZENDREI ÁKOS

tanulmányok A Román Nemzeti Párt választási szereplése és tevékenysége, 1905 1910 SZENDREI ÁKOS [ ] 54 SZENDREI ÁKOS A Román Nemzeti Párt választási szereplése és tevékenysége, 1905 1910 A 19 20. század fordulóján kialakult politikai-társadalmi légkörben érzékelhetôvé vált, hogy a korábban kizárólagosnak

Részletesebben

T. Kiss Tamás Tibori Timea KULTÚRKAPUK

T. Kiss Tamás Tibori Timea KULTÚRKAPUK T. Kiss Tamás Tibori Timea KULTÚRKAPUK T. Kiss Tamás Tibori Timea KULTÚRKAPUK Tanulmányok a kultúr[politik]áról, az értékközvetítésről és a kulturális valóságról SZEGED, 2013 A kötet megjelenését támogatta:

Részletesebben

MAGYARORSZÁG POLGÁRI ÁTALAKULÁS ÉS NEOABSZOLUTIZMUS 1849-1867. Deák Ágnes

MAGYARORSZÁG POLGÁRI ÁTALAKULÁS ÉS NEOABSZOLUTIZMUS 1849-1867. Deák Ágnes 15 MAGYARORSZÁG T Ö R T É N E T E POLGÁRI ÁTALAKULÁS ÉS NEOABSZOLUTIZMUS 1849-1867 Deák Ágnes DEÁK AGNES Polgári átalakulás és neoabszolutizmus 1849-1867 Főszerkesztő Romsics Ignác KOSSUTH KIADÓ Írta:

Részletesebben

A magyar parlamentárizmus 1867-től 1918-ig. Niamessny Mihály. Különlenyomat a Budapesti Szemle 1928. évi novemberi füzetéből.

A magyar parlamentárizmus 1867-től 1918-ig. Niamessny Mihály. Különlenyomat a Budapesti Szemle 1928. évi novemberi füzetéből. Niamessny Mihály A magyar parlamentárizmus 1867-től 1918-ig Különlenyomat a Budapesti Szemle 1928. évi novemberi füzetéből. Franklin-Társulat Nyomdája Budapest 1928 E-könyvek igény szerint Könyvek milliói

Részletesebben

43 Tanulmányok. DARABONTOK ELLEN Petrogalli Oszkár a magyarországi és a csehszlovákiai ellenzéki politikában

43 Tanulmányok. DARABONTOK ELLEN Petrogalli Oszkár a magyarországi és a csehszlovákiai ellenzéki politikában Filep Tamás Gusztáv DARABONTOK ELLEN Petrogalli Oszkár a magyarországi és a csehszlovákiai ellenzéki politikában Hozzászoktunk, hogy egy-egy korszakról a fordított irányból szerkesszük meg a retrospektív

Részletesebben

II. AZ EGYHÁZ ÉS A VILÁGHÁBORÚ

II. AZ EGYHÁZ ÉS A VILÁGHÁBORÚ II. AZ EGYHÁZ ÉS A VILÁGHÁBORÚ Nem is olyan régen, a létező szocializmus korában, a pártvonalhoz hű írók szolgai módon szajkózták a szovjet történetírás tézisét, mely korunk imperialista háborúinak egyik

Részletesebben

D ó k a K l á r a TISZA LAJOS ÉS SZEGED

D ó k a K l á r a TISZA LAJOS ÉS SZEGED D ó k a K l á r a TISZA LAJOS ÉS SZEGED Az 1879-es szegedi árvíznek és az utána megindult újjáépítésnek napjainkban már kisebb könyvtárra való irodalma van, és a levéltári iratanyag is roppant gazdag.

Részletesebben

EGY ÉVSZÁZADOS PER A GÖRGEY-KÉRDÉS TEGNAP ÉS MA

EGY ÉVSZÁZADOS PER A GÖRGEY-KÉRDÉS TEGNAP ÉS MA EGY ÉVSZÁZADOS PER A GÖRGEY-KÉRDÉS TEGNAP ÉS MA ANTALL JÓZSEF Élet-halál kérdéseket érintő vádak, bűnné nőtt hibák tódulnak agyunkba, ha nevét kiejtjük. Ócsárló és elismerő szavak, igazságtalan vádak és

Részletesebben

ÁLLAM ÉS EGYHÁZ A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORÁBAN MAGYARORSZÁGON 1848-1918

ÁLLAM ÉS EGYHÁZ A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORÁBAN MAGYARORSZÁGON 1848-1918 ÁLLAM ÉS EGYHÁZ A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORÁBAN MAGYARORSZÁGON 1848-1918 ÁLLAM ÉS EGYHÁZ A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORÁBAN MAGYARORSZÁGON 1848-1918 Szerkesztette: Sarnyai Csaba Máté Budapest, 2001. Magyar Egyháztörténeti

Részletesebben

Konfliktusok atér körül

Konfliktusok atér körül Konfliktusok a tér körül Konfliktusok atér körül Kormányzati területrendezési törekvések és alokális identitás elbeszélései az 1870-es években Magyarországon Cieger András A magyar kormányok az 1870-es

Részletesebben

A nnak ellenére, hogy az 1848 49-es polgári forradalmak a népek egyenlõségének

A nnak ellenére, hogy az 1848 49-es polgári forradalmak a népek egyenlõségének ERDÉLYI HISTÓRIÁK Magyar Sándor MAGYARBARÁT ROMÁNOK 1848 1849-BEN A nnak ellenére, hogy az 1848 49-es polgári forradalmak a népek egyenlõségének és szabadságának kivívását tûzték zászlóikra, Magyarország

Részletesebben

Németh Csaba: A GYULAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG MEGALAPÍTÁSA

Németh Csaba: A GYULAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG MEGALAPÍTÁSA Németh Csaba: A GYULAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG MEGALAPÍTÁSA A reformáció Gyulán Máig vita tárgy, hogy Luther Márton vallásújításáról mikor értesülhettek először Gyulán, kik és mikor léptek az új vallásfelekezet

Részletesebben

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után A második bécsi döntés A magyar-román tárgyalások augusztus 16-án kezdődtek, de nem vezettek eredményre, sőt mindkét fél újabb

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS GYERMEKVÉDŐ LIGÁRÓL (1906-1950,1989-)

AZ ORSZÁGOS GYERMEKVÉDŐ LIGÁRÓL (1906-1950,1989-) AZ ORSZÁGOS GYERMEKVÉDŐ LIGÁRÓL (1906-1950,1989-) GERGELY FERENC 1989. február 9-én adta hírül a sajtó tizenöt közéleti személyiség több hónapos előkészítő munkája nyomán újjáalakult az Országos Gyermekvédő

Részletesebben

TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEK 2006

TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEK 2006 2 TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEK 2006 Tartalom I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. Az érett középkor gazdasága és gazdaságpolitikája Magyarországon...4 2. A magyar gazdaság

Részletesebben

A VÁLASZTÓJOG REFORMJA?

A VÁLASZTÓJOG REFORMJA? MIÉRT KELL ÉS MILYEN LESZ A VÁLASZTÓJOG REFORMJA? Λ VÁLASZTÓJOGI JAVASLAT ÁLTALÁNOS INDOKOLÁSA ÍRTA D R VAZSONYI VILMOS A VÁLASZTÓJOGI TÖRVÉNYJAVASLAT ELŐ- KÉSZÍTÉSÉVEL MEGBÍZOTT MAGYAR KIRÁLYI MINISZTER

Részletesebben

A Magyar Írószövetség rövid története

A Magyar Írószövetség rövid története A Magyar Írószövetség rövid története Ismeretes, hogy igazán a reformkorban bontakozott ki a modern magyar irodalmi élet, amelyet a megelőző évtizedekben Kazinczy Ferenc kezdett el megszervezni. Évkönyvek,

Részletesebben

Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon

Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon Publicationes Instituti Historici in Universitate Catholica de Petro Pázmány nuncupatae fundati Subsidia 2 Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Katolikus restauráció a bécsi békétől a gyászévtizedig a Dunántúli és Felső-Dunamelléki református egyházkerületek területén Doktori értekezés Témavezető:

Részletesebben

VILÁGABLAK K. HORVÁTH ZSOLT Tagadás és megvesztegethetetlenség könyve (Drang nach Westen)...80

VILÁGABLAK K. HORVÁTH ZSOLT Tagadás és megvesztegethetetlenség könyve (Drang nach Westen)...80 KORUNK FÓRUM KULTÚRA TUDOMÁNY HARMADIK FOLYAM XXI/4. 2010. ÁPRILIS TARTALOM KOVÁCS KISS GYÖNGY Bevezetõ.................................3 KARÁCSONYI ZSOLT Vadászat elõtt (vers)..........................4

Részletesebben

Pozsony és a városi kérdés a reformkorban

Pozsony és a városi kérdés a reformkorban Tóth Árpád gyakrabban (20 esetben) Pozsony nevével találkozunk, ráadásul jellem zően tekintélyes patríciuscsaládok (például a nagykereskedő Birnstingel, Freyburg, Royko, Zechmeister vagy a szűcs Thekusch

Részletesebben