AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉG A domboldalon állok és a világot nézem. Márai Sándor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉG A domboldalon állok és a világot nézem. Márai Sándor"

Átírás

1 AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉG A domboldalon állok és a világot nézem. Márai Sándor

2

3

4 A kistérség jellemzıi Népesség fı, a lakosság száma 1990-hez képest folyamatosan csökken. Munkanélküliség A regisztrált munkanélküliek: fı Nem regisztrált munkanélküliek: kb. 579 fı A munkanélküliségi ráta: 30,4 %

5 A kistérség jellemzıi Településszerkezet A kistérség tipikusan aprófalvas,, a zsáktelepülések száma: 12, a területen két város van. A 100 fı alatti települések száma: 7 Az 1000 fı alatti települések száma: 38 Közlekedés, szállítás A települések a 27. sz. fıúton,, illetve az arról leágazó mellékutakon közelíthetıek meg. A vasút a fıúttal párhuzamosan, Tornanádaskáig jár. Fı közlekedési eszköz az autóbusz és a személygépkocsi.

6 A kistérség jellemzıi Természeti adottságok, erıforrások A kistérség északi felén a talaj gyenge minıségő, mezıgazdasági mővelésre kevésbé alkalmas, a jellemzı mővelési forma az erdıgazdálkodás.. Itt számos védett növény, de állatfaj is megtalálható. Dél felé javul a talaj minısége és itt már gyümölcsfa telepítések és szántóföldi növénytermesztés az uralkodó. A birtoknagyság általában elaprózott,, nem felel meg a piaci termelés követelményeinek, alacsony a jövedelemtermelı képessége.

7 A kistérség jellemzıi Infrastruktúra A Kistérség közlekedési infrastruktúrája elavult, nehezen szervezhetı.. Több településre csak átszállásokkal lehet eljutni. A vasútvonalnak vége szakad Tornanádaskánál,, nem megy át a határon, gátolva ezzel a határmenti együttmőködés különbözı formáit. Az utak teherbírása kicsi, minısége meglehetısen rossz. A vezetékes infrastruktúra néhány helyen még hiányos. Több településen nincs gáz- és szennyvízvezeték, de az utóbbi idıben egyre több helyen építették ki, viszont ahol kiépített, a rákötések száma elég alacsony. A kistérség területén folyamatosan bıvül a szélessávú (ADSL,Kábelnet) Internet-elérési elérési lehetıség.

8 A kistérség jellemzıi Erısségek, lehetıségek Világörökséghez tartozó karsztvidék, Aggteleki Nemzeti Park Változatos, értékes táj és élıvilág Természeti környezet megkíméltsége Vadgazdálkodás, vadászturizmus Megırzött épített örökség (kastélyok, kúriák, népi építészeti emlékek)

9 A kistérség jellemzıi Erısségek, lehetıségek Határmentiség,, bıvülı határ menti kapcsolatok Növekvı gyümölcsterületek és Edelényben bortermelı terület Emberléptékő aprófalvas környezet Hasznosítható, olcsó ingatlanok Együttmőködési szándék, kialakult intézményi háttér

10 EDELÉNYI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

11 A társulást a kistérség 46 települési önkormányzata hozta létre május 26.-án. A társulás teljesen lefedi a 3502 (KSH) statisztikai Edelényi kistérséget. Célja a közös feladatellátás, annak feltétel- és forrásrendszerének koordinációja, fejlesztése, a térség területének összehangolt fejlesztése.

12 FELADATKÖREI Egészségügyi ellátás, szolgáltatás -Orvosi ügyeleti rendszer összehangolása, közös mőködtetése Szendrı és Edelény városközpontokkal Szociális feladatok -Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény mőködtetése Szendrı város intézménye útján Sport feladatok

13 FELADATKÖREI Közoktatási feladatok -tanügy-igazgatási feladatok -pedagógiai szakmai segítségnyújtás -pedagógiai szakszolgálati tevékenység Településüzemeltetés -értékelési, ellenırzési rendszerek mőködtetése -közigazgatási minıségügyi, önértékelési rendszer kialakítása

14 FELADATKÖREI Gyermekvédelmi feladatok, szolgáltatások -gyermekjóléti szolgálat mőködtetése Könyvtári szolgáltatások -térségi mozgókönyvtári ellátás biblio-busszal busszal Szabálysértési, igazgatási feladatok Területfejlesztés, településfejlesztés

15 FELADATKÖREI Nemzetközi kapcsolatok kialakítása - Region-Hesselberg (Németország) - Szepsi kistérség (Szlovákia) Környezetvédelmi, természetvédelmi feladatok Idegenforgalommal kapcsolatos feladatok Kulturális szolgáltatások

16 SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE Társulási tanács /kistérség polgármesterei/ Elnökség /8 fı + elnök/ Elnök Pénzügyi bizottság g /5 fı/ f Jegyzıi i kollégium /kistérs rség g jegyzıi/ Munkaszervezet /Kistérs rségi Hivatal/

17 KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS A társulási tanács területfejlesztés ügyek tárgyalásakor kistérségi fejlesztési tanácsként mőködik. Tagjai szavazati joggal: Kistérség 46 polgármestere Tagjai tanácskozási joggal: Munkaadói, munkavállalói érdekképviseletek képvislıi Gazdasági kamarák képviselıi Magyar Államkincstár, Megyei Közigazgatási Hivatal képviselıje Megyei Területfejlesztési Tanács képviselıje Kistérségi civil egyeztetı fórum delegáltja

18 EDELÉNY ÉS TÉRSÉGE CIVIL EGYEZTETİ FÓRUM

19 Az edelényi kistérségben mőködı társadalmi szervezetek az évi XXI. többször módosított területfejlesztésrıl szóló törvény és a kapcsolódó 258/2004. (IX. 16.) számú Korm.. rend. rendelkezései szerint a területfejlesztést érintı kérdések megtárgyalására civil egyeztetıfórumot hoztak létre november 18.-án.

20 SZERVEZETE CIVIL FÓRUM ÜLÉSE ELNÖK KISTÉRSÉGI KÉPVISELİ TITKÁRSÁG

21 CÉLJAI A KISTÉRSÉG INTEGRÁLT, SZÉLES KÖRŐ PARTNERSÉGEN ALAPULÓ FEJLESZTÉSÉNEK ELİSEGÍTÉSE. A TERÜLETFEJLESZTÉST ÉRINTİ KÉRDÉSEK MEGTÁRGYALÁSA, KÖZÖS ÁLLÁSPONT KIALAKÍTÁSA ÉS ANNAK KÉPVISELETE A KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜLÉSEIN.

22 FELADATAI CIVIL ÉRDEKKÉPVISELET INFORMÁCIÓÁRAMLÁS ÉS KOORDINÁCIÓ TERVEZÉSI ÉS MONITORING FELADATOK SEGÍTÉSE

23 A kistérségi civil szervezetek szerepének erısítésére, a hatékonyabb munkavégzés érdekében az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása és az Edelény és Térsége Kistérségi Civil Egyeztetı Fórum együttmőködési megállapodást kötött február 8.-án.

24 KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK, PROJEKTEK

25 ELKÉSZÜLT FEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOK AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA, OPERATÍV PROGRAMJA (2005) - A évi XXI. területfejlesztési tv. rendelkezéseinek megfelelıen a Társulás elkészítette és a társadalmi egyeztetés után elfogadta középtávú ( ) 2013) fejlesztési stratégiáját és operatív programját. A dokumentum megtekinthetı a internetes portálon. A stratégia készítését a Társulás a évi területfejlesztési mőködési támogatásból finanszírozta.

26 ELKÉSZÜLT FEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOK AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉG GAZDASÁGI SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI STRATÉGIÁJA (2005) - A Társulás a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal pályázatán elnyert támogatásból elkészítette a kistérség gazdasági szerkezetátalakításának tervét. A dokumentum két projekttervet is tartalmaz: Bódva-völgyi völgyi Vállalkozói Zóna létrehozása, Bódva-völgyi völgyi viziturizmus.

27 ELKÉSZÜLT FEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOK BÓDVA-VÖLGYE VÖLGYE ÁRVÍZVÉDELMI STRATÉGIÁJA (2005) - A kistérség folyó menti településeit az elmúlt években több komoly árvíz is sújtotta, így a társulás magáénak érezte a feladatot, hogy felkészüljön az árvizekre és elsısorban megelızze azokat. A tanulmány felmérte a jelenlegi helyzetet, a Bódva folyó vízkormányzási és egyéb mőveit és szakmai javaslatot tett a jövıbeni cselekvési irányra és fejlesztési feladatokra (helyszínrajzokkal, tervekkel alátámasztva). A tanulmány készítését a Társulás a évi területfejlesztési mőködési támogatásból finanszírozta.

28 ELKÉSZÜLT FEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOK A BORTURIZMUS FEJLESZTÉSÉNEK LEHETİSÉGEI AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉGBEN (2005) - A kistérség egyik kitörési pontja az idegenforgalom. Ennek részét ét képezi a bor- és gasztronómiai turizmus fejlesztése is. Edelény szılıhegyei a Bükki borvidék részét képezik és kiváló adottsággal rendelkeznek mind a szılıtermelés és borkészítés, mind a borturizmus szempontjából. Ezen turisztikai termék fejlesztésére készült a tanulmány, melynek megvalósításához az Edelényi Önkormányzat és Edelény Hegyközsége már hozzá is látott (villany beruházás, harangtorony, Császtai Búcsú, állandó színpad építése, pavilonok készítése)

29

30 ELKÉSZÜLT FEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOK AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉG E-E KÖZIGAZGATÁSI ÉS INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA (2005) - A XXI. században az ember számára meghatározó lett az információkhoz való hozzájutás és ezek minısége. A kistérség fejlıdésének egyik fı mozgatórugója lehet az információs technológia elterjedése és a szélessávú internet kiépítése az Edelényi kistérségben. Szükséges továbbá a törvényi szabályozásoknak és az ügyfelek igényeinek megfelelve a kistérség és önkormányzatainak E-közigazgatási E szolgáltatásait kiépíteni és folyamatosan fejleszteni. Ezen fejlesztéseket összehangoltan egy a feladatokat idıben is strukturáló fejlesztési stratégia mentén végzi a Kistérségi Társulás.

31 KOMPLEX KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA ELÉRENDİ CÉL TEREMTİDJENEK MEG AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉG GAZDASÁGI-TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSÁHOZ, VALAMINT MOZGÁSI PÁLYÁRA ÁLLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FELTÉTELEK

32 KOMPLEX KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA STARTÉGIAI CÉLOK A GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉG ERİSÍTÉSE, A SZOCIÁLIS BIZTONSÁG JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN. AZ ÉLETMINİSÉG, KÖRNYEZETI ÉS INFRASTRUKTURÁLIS FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA.

33 KOMPLEX KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA PRIORITÁSOK I. A HUMÁN ERİFORRÁSOK FEJLESZTÉSE II. A GAZDASÁG FEJLESZTÉSE III. IDEGENFORGALOM IV. TÁRSADALMI KÖRNYEZET V. INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE VI. AZ ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZET MEGÓVÁSA VII. A KISTÉRSÉGI BELSİ ÉS KÖLSİ KOMMUNIKÁCIÓ FEJLESZTÉSE

34 Projektek, projekt-tervek tervek SZÉLESSÁVÚ INTERNET KÖZMŐ KIÉPÍTÉSE AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉGBEN Célja: Távközlési alapinfrastruktúra megteremtése (vegyes technológiával Kábel, mikrohullám). Kistérség szélessávú interneteléréssel még nem rendelkezı településeit ( 28 települpés) bekapcsolani az info -kommunikációs hálózatba. Közigazgatás, helyi vállalkozások fejlesztése Lakosság bevonása az info-kommunikációba Edelényi kistérség felzárkóztatása

35 Projektek, projekt-tervek tervek SZÉLESSÁVÚ INTERNET KÖZMŐ KIÉPÍTÉSE AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉGBEN Projekt leírása: A projekt a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program intézkedés keretében került benyújtásra. A projektet két pályázat formájában komplexen nyújtottuk be a pályázat támogatási maximuma miatt. Egyet az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása, egyet pedig Komjáti község gesztorságával alakult Önkormányzati Társulás nyújtott be. A projekt összköltsége 666 Millió Forint, a pályázat keretében 5005 Millió Forint támogatásra pályáztunk, a fennmaradó önerıt az EU önerı alapból pályázat útján és saját erıbıl finanszírozhatja Társulás. A projekt nem nyert támogatást, újra benyújtásra kerül az NFT II.- ben.

36 Projektek, projekt-tervek tervek E-learning és portáltechnológia alkalmazása az Edelényi kistérségben Célja: A társulás és a hivatalok, illetve az intézmények közötti elektronikus adatcsere feltételeinek megteremtése. Térségi szintő e-ügyintézés e webes felületének kifejlesztése. Kistérségi szintő, illetve az önkormányzatok közötti együttmőködés erısítése. Kistérségi szintő megoldások bevezetése (kistérségi szintő webes portfolió összeállítása, a társulás tagjai közötti interakciók elektronikus támogatása). Hivatalok, intézmények munkatársainak IT képzése. A fizikai IT infrastruktúra és szoftverkorszerősítés (számítógép, szoftver vásárlás).

37 Projektek, projekt-tervek tervek E-learning és portáltechnológia alkalmazása az Edelényi kistérségben Projekt leírása: Kistérségi portál kifejlesztése. Számítógépes alapinfrastruktúra fejlesztése (19 db óvoda, 23 db iskola, 1 db középiskola, 20 db fenntartók- körjegyzıségek, 1 db kistérségi hivatal, összesen: 64 db). Virtuális tantestület kifejlesztése a kistérségi portálon belül. Képzések (informatikai képzés, szakmai oktatás). E-learning rendszer kifejlesztése, melyet a kistérség lakossága is használhat (nyelvi és számítástechnikai modullal). A projekt összköltsége: 228,8 Millió Forint A projektet szeptember hónapban nyújtottuk be a Norvég Finanszírozási Mechanizmusra Igényelt támogatás: 194,4 Millió Forint.

38 Projektek, projekt-tervek tervek LEADER+ Program A FELSİ-BÓDVA-VÖLGY HELYI AKCIÓCSOPORT A Felsı Bódva-völgye völgye 28 települése képviseletében Szendrı Város Önkormányzata decemberében pályázatot nyújtott be az Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Programra, melyen 100 millió Ft összeg feletti rendelkezési jogosultságot szerzett. Az Akciócsoport lefedi a Galyasági,, Tornavidéki és Tókörnyéke mikrotérségek településeit. Résztvevıi a helyi önkormányzatok, helyi vállalkozók és civil szervezetek. A pályázat elkészítését szakértık bevonásával a Galyasági településszövetség végezte és ı lett az Akciócsoport gesztorszervezete. A program áprilisában kezdıdött és áprilisáig tart. A pályázatok kiírásra kerültek. Jelenleg a pályázatok értékelése folyik. f

39 Projektek, projekt-tervek tervek LEADER+ Program A FELSİ-BÓDVA-VÖLGY HELYI AKCIÓCSOPORT A LEADER+ program az Európai Unió egyik legsikeresebb közösségi kezdeményezése, mely a vidéki térségek fejlesztését célzó programokat egy integrált vidékfejlesztési programba fogja össze. - A LEADER térségek és akciócsoportok önszervezıdéssel jönnek létre. - A csoportok összefogják a helyi fejlesztések tényleges aktorait,, az önkormányzatokat, a vállalkozókat és a civil szférát. - A LEADER programot helyben készítik, helyben fogadják el és helyben valósítják meg. - Az Irányító Hatóságtól pályázati úton elnyert 2 évre szóló keretösszeget helyi szinten kiírt pályázatok alapján, helyi döntési mechanizmusban, helyi tanácsadási és monitoring tevékenység mellett használja fel az akciócsoport.

40 Projektek, projekt-tervek tervek Jogcímek LEADER+ Program A FELSİ-BÓDVA-VÖLGY HELYI AKCIÓCSOPORT 1. Értékmentı településfejlesztés - Mintaporták kialakításának támogatása a térség építészeti hagyományainak példaszerő megırzése érdekében - Településmagok, faluközpontok emberi léptékő és a helyi hagyományokat figyelembe vevı rekonstrukciója - A helyi hagyományokat ırzı szervezetek közösségi helyszíneinek kialakítása, felújítása 2. Helyi adottságokra alapozott turisztikai szolgáltatások - Éger-völgyi helyi honismereti és életmód gyermektábor kialakítása és üzemeltetése - Turisztikai fogadópont és pihenıhelyek kialakítása - Derenki történeti emlékpark létrehozása a volt lengyel település hagyományainak megismertetése és újraélesztése céljából

41 Projektek, projekt-tervek tervek LEADER+ Program A FELSİ-BÓDVA-VÖLGY HELYI AKCIÓCSOPORT Jogcímek 3. Rakaca-tó Intézı Bizottság létrehozása a fejlesztések összehangolására, tervkészítésre, az érintettek tevékenységének koordinálására - A természeti és az épített környezet állapotfelmérése - A tó tulajdonosi, fenntartói és üzemeltetıi körének részvételével az Intézı Bizottság felállítása és mőködtetése - A tó és környéke rekreációs és turisztikai jövıképének kialakítása az érintettek és a helyi lakosok bevonásával - A fejlesztések középtávú tervének és ütemezésének elkészítése, feladatmegosztás 4. Mintagyümölcsösök, gyógynövényes ligetek létrehozása a tájfajták megırzése céljából - A még revitalizálható,, felhagyott gyümölcsösök felmérése, a tulajdonosok tájékoztatása az újra termelésbe vonás lehetıségeirıl - A gyógynövényes ligetek helyeinek kijelölése, telepítés. - Aszalványok és szárított termékek készítéséhez a tárgyi-személyi feltételek megteremtése. - Piaci kapcsolatok kiépítése

42 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELİ FIGYELMÜKET! Hudák Józsefné hivatalvezetı Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Kistérségi Hivatala 3780 Edelény, István király útja 52. Tel.: 48/ Fax: 48/ Web:

FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

FEJLESZTÉSI STRATÉGIA TARTALOMJEGYZÉK A kistérségre vonatkozó korábbi stratégiák összefoglalása... 4 Az NFT III új Uniós költségvetési idıszakára vonatkozó alapelvei... 8 B.-A.-Z. megye fejlesztési cél- és programrendszere...

Részletesebben

A Társulási Tanács a 38/2007. (V. 24.) sz. határozatával fogadta el. - 1 -

A Társulási Tanács a 38/2007. (V. 24.) sz. határozatával fogadta el. - 1 - Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 3780 Edelény, István király útja 52. E-mail: kisterseg@edeleny.hu Tel.: 48/524-100 Fax: 48/524-112 KISTÉRSÉGI CSELEKVÉSI TERV 2007-2008. A Társulási Tanács a 38/2007.

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Tanulmány

Részletesebben

Elıterjesztés. Az elıterjesztést készítette: irodavezetı Sápi Tamás fogalmazó. aljegyzı. Kutasiné Nagy Katalin jegyzı s.k.

Elıterjesztés. Az elıterjesztést készítette: irodavezetı Sápi Tamás fogalmazó. aljegyzı. Kutasiné Nagy Katalin jegyzı s.k. Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 9-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Gazdasági Programja Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı Sápi Tamás

Részletesebben

PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PÉTERVÁSÁRA, 2013 PÉTERVÁSÁRA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGBÍZÓ: PÉTERVÁSÁRA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉSZÍTETTE : ECORYS MAGYARORSZÁG KFT.

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére Tárgy: Felsılajos Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak

Részletesebben

Az Edelényi Kistérség lehetıségeinek kiaknázása

Az Edelényi Kistérség lehetıségeinek kiaknázása Az Edelényi Kistérség lehetıségeinek kiaknázása Készítette: Falucskai Anikó Jancsurák Gergı Páll Liliána Tartalom A térség általános jellemzése...3 Az Edelényi kistérség rövid jellemzése...4 A kistérség

Részletesebben

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ 6. TÉMATERÜLET Közlekedés, hírközlés, informatika infrastruktúrájának fejlesztése 6.1.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY

Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY TDM Szervezeti Rendszer helyzete Magyarországon a TDM szervezeti rendszer kiépítését támogató pályázati kiírás készítése, céljai,

Részletesebben

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 I. HAJDÚNÁNÁS HELYZETELEMZÉSE... 4 II. HAJDÚNÁNÁS KÖLTSÉGVETÉSI ALAPJA TEKINTETTEL KÖTELEZİ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010 Jóváhagyva a Hajdúböszörmény Önkormányzatának 121/2010. (III. 25.) képviselıtestületi határozatával Tartalomjegyzék 1. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

Érd Megyei Jogú Város. gazdasági programja 2007-2010

Érd Megyei Jogú Város. gazdasági programja 2007-2010 Érd Megyei Jogú Város gazdasági programja 2007-2010 Érd Önkormányzatának feladatai, lehetıségei, céljai 1 Tartalom Bevezetés...3 Jövıkép...4 I. Jövı Program...5 1. Baba-program...5 2. Óvodai és köztéri

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia 1

Integrált Városfejlesztési Stratégia 1 Integrált Városfejlesztési Stratégia 1 INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA (IVS) 2007-2013 2008. május Integrált Városfejlesztési Stratégia 2 Tartalomjegyzék Bevezetı... 6 1. Integrált Városfejlesztési

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

Magya y r r I n I f n orm r ációs s T árs r a s da d lo l m S ra r tég é ia l é l t é re r h e ozá z sá s na n k k cél é j l a

Magya y r r I n I f n orm r ációs s T árs r a s da d lo l m S ra r tég é ia l é l t é re r h e ozá z sá s na n k k cél é j l a A Magyar Információs Társadalom Stratégia Dr. Bakonyi Péter c. docens Magyar Információs Társadalom Stratégia létrehozásának célja Hozzájáruljon az információs társadalom kiépítésének felgyorsításához

Részletesebben

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVE

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVE Az AVOP LEADER+ intézkedés keretében A BAKONYALJA Akciócsoport HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVE A KISBÉRI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSE A BAKONYALJAI BARANGOLÓ ÚTVONALHOZ KAPCSOLÓDÓAN Ácsteszér, 2005. december

Részletesebben

Helyzetértékelés és fejlesztési koncepció. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

Helyzetértékelés és fejlesztési koncepció. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Helyzetértékelés és fejlesztési koncepció a 2011-2013 közötti időszakra Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Miskolc, 2011. augusztus 18. I. Helyzetértékelés 8 1. Előzmények 8 1.1. Az 1970-1990 közötti időszak

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI AKCIÓCSOPORT HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV

BALATONFÖLDVÁRI AKCIÓCSOPORT HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV INTÉZKEDÉS, 1. TEVÉKENYSÉG, AKCIÓCSOPORTOK KIVÁLASZTÁSA MÁSODIK PÁLYÁZATI FORDULÓ BALATONFÖLDVÁRI AKCIÓCSOPORT AVOP LEADER+ Kódszám: 3.5.12 Tartalom Tartalom... 2 I. Helyzetértékelés... 3 II. Helyi vidékfejlesztési

Részletesebben

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 1 I.1. Érd szerepe az országos településhálózatban... 2 I.1.1. Érd szerepe a térség

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2015. június

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2015. június Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia Miskolc

Integrált Városfejlesztési Stratégia Miskolc Miskolc Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégia Miskolc I. kötet 2008. május 29. Megbízó: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Megrendelı Káli Sándor polgármester A megbízó részérıl a

Részletesebben

A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló

A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló Az inkubátor projekt rövid összefoglalása 1. BI/BSC lehetıségek. Ez egy rövid bevezetı, mely kiterjed a javasolt

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 1 SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011 2014 2 I. 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Egy város életében nagy jelentősége van annak, hogy legyen egy olyan dokumentum, amelyben összefogásra kerül

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben