A gazdasági és kulturális együttműködést megalapozó és segítő hálózat létrehozása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A gazdasági és kulturális együttműködést megalapozó és segítő hálózat létrehozása"

Átírás

1 A gazdasági és kulturális együttműködést megalapozó és segítő hálózat létrehozása Interreg IIIA HUSKUA/05/01/303 Megvalósíthatósági tanulmány Összeállította: Ocskay Gyula dr. Jankai Norbert Eck András Ister-Granum Eurorégió Fejlesztési Ügynökség Kht július

2 TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló 3 HELYZETELEMZÉS 5 1. A határszakasz statisztikai elemzése 5 a) A térszerkezetet meghatározó tényezők 5 b) A régió demográfiai mutatói 9 c) Gazdasági mutatók 16 d) Szociális helyzet 23 e) A közlekedési hálózat hiányosságai Eurorégiók a magyar-szlovák határon 30 a) A vizsgált határszakasz eurorégióinak áttekintése 30 b) Az átláthatatlan eurorégiós rendszer kedvezőtlen következményei 36 STRATÉGIAI FEJEZET A regionalizmus 39 a) A regionalizmus filozófiája 39 b) A regionalizmus politikája Változó keretfeltételek 47 a) A Schengeni Egyezmény hatása 47 b) Az EGTC-rendelet és hatása 47 c) A LEADER-program 51 d) Európai Területi Együttműködés Operatív Program A társadalmasított regionalizmus 56 a) Az eurorégió fogalma 56 b) Az Ister-Granum Eurorégió rövid bemutatása 56 c) A Lánc-híd program bemutatása 58 INFO-NET: A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK REFORMJA A projekt rövid bemutatása Alapvetés A képzés: a humán háttér biztosítása Az adatbázis kialakítása Intézményfejlesztés 71 a) Az információs pontok és a Rural Carrefours hálózat 71 b) A térségfejlesztési hálózatok és az EGTC-rendelet: a projekt intézményi fenntarthatósága 73 c) Az információs pontok szolgáltatásai: a projekt pénzügyi fenntarthatósága 80 FORRÁSMUTATÓ 84 2

3 KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ A gazdasági és kulturális együttműködést megalapozó és segítő hálózat létrehozása (Interreg IIIA HUSKUA/05/01/303) című projekttel kapcsolatosan cégünk 2006 novemberében árajánlatot nyújtott be a projekt magyarországi partnerszervezete, a Pro Professione Alapítvány felé. Ajánlatunk akkor eredménytelen volt májusában az alapítvány képviselője azzal keresett fel bennünket, hogy a pályázaton nyertes cég végül is nem készítette el a megvalósíthatósági tanulmányt, így most átvehetnénk a feladatot. A projektleírásban adott célkitűzések alapján kezdtük meg az előkészítő vizsgálatot, amelynek során az eredeti koncepcióhoz képest néhány apró változtatást eszközöltünk: a projekt tervezett területi lehatárolását megtartottuk, de a hangsúlyt a fejletlenebb keleti szektorra helyeztük; a határ mentiség fogalmát a szerves együttműködések kialakítását lehetővé tévő, de még statisztikailag elemezhető földrajzi távolságra koncentráltuk (a szlovák határ mentén egy vagy két járásra a szlovák járások általában észak-déli fekvésűek, így azok a szerves együttműködés lehetséges határait is jelentik -, illetve egy-két kistérségre) 1 ; a megvalósítás intézményi háttere kapcsán a legaktuálisabb fejleményekkel is számoltunk, és javaslatot tettünk az EGTC-rendelet felhasználására. Munkánkat nehezítette, hogy olyan időszakban kellett elvégeznünk az elemzést, amikor a helyi szereplőktől nagyon nehéz volt információkat gyűjteni, és hogy a magyar és szlovák oldalról beszerezhető statisztikai adatsorok gyakran nem azonos időszakban és/vagy nem azonos NUTS-kategóriájú területi egységekre vonatkozóan álltak rendelkezésre. Az adatgyűjtés során az alábbi forrásokat használtuk, egyben köszönetünket fejezzük ki az adatszolgáltatóknak: Központi Statisztikai Hivatal, Magyarország Statisztikai Hivatal, Szlovákia (Štatistický úrad Slovenskej republiky) Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, Jogi Főosztály Magyar Köztársaság Határőrsége Ipoly Eurorégió Karszt Eurorégió Sajó-Rima Eurorégió Zemplén Eurorégió. A további feldolgozott források jegyzékét a tanulmány végén közöljük. Jelen megvalósíthatósági tanulmány célja, hogy a fent megnevezett projekt megvalósításához szükséges koncepcionális elemeket kidolgozza. Ehhez kapcsolódóan végeztük el a magyar-szlovák határ érintett szakaszának statisztikai elemzését, valamint a jelenlegi határon átnyúló együttműködések áttekintő vizsgálatát. Munkahipotézisünk az volt, hogy a meglévő struktúrák elégtelenek a két határ menti térség érezhető mértékű fejlődéséhez, és hogy az INFO-NET fenntarthatósága is jórészt azon múlik, hogy milyen intézményi hátteret tudunk a rendszer mögött kiépíteni. Végül is a projekt eredményeként egy olyan hálózati rendszert írtunk le, amely a térségfejlesztésben a LEADER-szemléletű, partneri együttműködést valósítja meg, az új 1 A régió kijelölésekor ahhoz hasonlóan választottunk módszertanilag szubjektív szempontokat, ahogy az MTA Regionális Kutatások Központja járt el. Vö. ehhez HORVÁTH. 3

4 EGTC-rendelet által biztosított jogi feltételek és a közeljövőben megnyíló Magyar-szlovák Európai Területi Együttműködés Operatív Program pénzügyi forrásainak felhasználásával. A fejlesztés eredményeként két vidékfejlesztési központ alakul ki: Komárom térségében és Gömörben (Rozsnyó térségében), de a képzés révén további egy kialakításának feltételeit is megalapozzuk a Palócföldön. A magyar és a szlovák oldalon két-két információs iroda jön létre, melyek a Rural Carrefours hálózat mintájára megkezdik információs-fejlesztő munkájukat, és a nemzetközi hálózathoz történő csatlakozásuk feltételeit is megteremtik. Az információs pontokra építendő vidékfejlesztési szakmai hálózat potenciális tagjai számára 3-3 napos képzéseket szervez a projektgazda, ahol az új típusú együttműködés megalapozására kerül sor. A képzéshez tananyag készül, amelynek egy része távoktatással is elsajátítható, valamint kiépítésre kerül egy adatbázis, amely a határ menti gazdasági élet és a nonprofit szektor közös felületeként az érintett régió gazdasági és kulturális adatait tartalmazza. A megvalósíthatósági tanulmány ezen fejlesztések elméleti alapjait is tárgyalja, egy tágabb értelmezési horizontba helyezve a térségfejlesztés munkáját. Azzal a reménnyel bocsátjuk közre munkánkat, hogy annak segítségével a magyarszlovák határszakasz eddig kevésbé fejlett vagy kimondottan fejletlen szektoraiban is élénk határon átnyúló fejlesztési munka indul meg, az Európai Unió által biztosított jogi és pénzügyi keretek jóvoltából. A schengeni határok várható januári megszűnése eddig nem látott perspektívát nyit a határ menti térségek előtt az innovatív kezdeményezések megvalósítása által a lemaradások felszámolására. Bízunk benne, hogy élni tudunk ezzel az eséllyel. 4

5 HELYZETELEMZÉS 1. A határszakasz statisztikai elemzése a) A térszerkezetet meghatározó tényezők A jelen projekt keretében vizsgált határszakasz területe km 2, ebből a magyarországi oldal km 2 -t a szlovákiai km 2 -t tesz ki. A jelzett területen fő élt 2005-ben; a szlovákiai oldalon , a magyarországi oldalon fő. A helyzetfeltárás megmutatja, hogy a kérdéses terület két részre osztható. A magyar szlovák határvidék keleti szakasza alapvetően rurális térség, kis lélekszámú aprófalvakkal. A térképre tekintve is feltűnő, mennyire hiányoznak Léva és Kassa között a jelentős térségszervező erővel bíró települések. Ez főként akkor szembeötlő, ha a régiót más határszakaszokkal vetjük össze (ilyen központok például Győr, Sopron, Szombathely, Szeged, Pécs, Debrecen, Nyíregyháza stb., illetve Pozsony, Trencsén, Zsolna, Poprád, Bártfa stb.). 1. térkép: A vizsgált határszakasz Az itt található 14 szlovákiai járásban élő 981 ezer ember 754 településen lakik, amelyek közül 29 város (3,85 %). A közel es Kassát leszámítva ezek a városok 5

6 azonban zömében kis lélekszámúak. Ipolyság és Királyhelmec például lelkes, Füleken an, Nagykürtösön en, Nagyrőcén an élnek. De Tiszacsernyőn még az főt sem éri el a lakosság lélekszáma, Jolsván és Mecenzéfen pedig mindössze an laknak. Jelentősebb lélekszámú városnak számít Nagymihály (közel lakossal), Losonc ( fő), valamint Rimaszombat (közel fő). Az MTA Regionális Kutatások Központja (Pécs) által összeállított reprezentatív kiadvány vizsgálta ezeknek a városoknak a dél-szlovákiai térszerkezetben betöltött szerepét 2. Az eredmény meglepő: az empirikus adatok alapján elkészített mérési modell azt mutatta ki, hogy az első 15 város között 6 dél-keleti van (Losonc az 5., Nagymihály a 6., Rimaszombat a 8., Rozsnyó a 9., Tőketerebes a 10., Nagyrőce a 14. a sorban). Az említett, viszonylag kis lélekszámú városok tehát igen fontos térszervező erőt képviselnek, az itt összesűrűsödő funkciók révén, az igen alacsony népsűrűségű Besztercebányai és Kassai kerületben alcentrum jellegűekké válnak. Ezzel párhuzamosan azonban az érintett járásokban igen magas a funkció nélküli települések száma (épp ez által kapnak az előbbiek kiemelt szerepet) térkép: Népsűrűség a két szomszédos államban 4 A magyar oldalon Miskolcot nem vontuk be a vizsgált térségbe, így szintén kisebb lélekszámú városokkal találkozhatunk, leszámítva Salgótarjánt ( fő) és Ózdot ( fő). Itt a 410 település közül 22 város (5,37 %). Ezek között találjuk a lakosú Balassagyarmatot, Szendrőnek 4 300, Edelénynek , Sátoraljaújhelynek lakosa van. Számos kisváros lélekszáma a főt sem éri el. A városias települések hiánya főként 2 Kassa ebben a felmérésben nem szerepelt. 3 HORVÁTH p. Meg kell ugyanakkor jegyeznünk, hogy (mint arra később rámutatunk) az említett térség városai közel sem tudják ellátni azokat a funkciókat, mint amelyeket a vizsgált határszakasz nyugati szektorának városai. 4 A statisztikai adatokra épülő grafikonok és térképek forrásai a két ország statisztikai hivatalai. A szlovákiai demográfiai adatok elemzésénél használtuk még: DOHÁNYOS-LELKES-TÓTH. 6

7 az Ipoly mentén feltűnő. Itt a nem egészen lakosú Szobtól Balassagyarmatig csak a szlovákiai Ipolyság bír valamelyes térségszervező erővel. Ezen térségközponti szerep ellátásához azonban a schengeni határnyitás és a gazdasági potenciál növelése elengedhetetlen. Általában elmondható, hogy az Ipoly-völgy alacsony népsűrűségű, gazdaságilag fejletlen térsége nagyon igényelné egy nagyobb város térszervezőinfrastrukturális erejét. A rendszerváltást követő súlyos recesszióból ébredő Salgótarján és Ózd a mai napig sem tudja a méretéből eredő regionális szervező funkciókat ellátni 5. Ebből a szempontból sokkal előnyösebb helyzetben van a két szomszédvár, Sárospatak és Sátoraljaújhely, ahol az elmúlt évtizedben lendületes térségfejlesztő munka zajlott. Ezen a területen a schengeni határnyitás várhatóan élénk együttműködést eredményez. Általánosan elmondható, hogy a keleti szektorban mindkét határ menti térségre jellemző a kényszerűségből városi rangra emelt igen kis lélekszámú adminisztratív központok nagy száma. A magyarországi városok átlag lakosságszáma mindössze fő. A szlovák városok esetében ugyanez az adat: (Kassa nélkül) (Kassával). 1. táblázat: A vizsgált határszakasz városi népessége (kiemelve a nyugati szektor adatai, 2005) Magyarország Szlovákia Város neve Lakossága Város neve Lakossága SALGÓTARJÁN KASSA ÓZD ÉRSEKÚJVÁR VÁC NAGYMIHÁLY KAZINCBARCIKA KOMÁROM ESZTERGOM LÉVA TATA LOSONC KOMÁROM RIMASZOMBAT KISVÁRDA TŐKETEREBES BALASSAGYARMAT ROZSNYÓ SÁTORALJAÚJHELY NAGYKÜRTÖS BÁTONYTERENYE NAGYRŐCE SÁROSPATAK PÁRKÁNY DOROG GÚTA EDELÉNY SELMECBÁNYA NYERGESÚJFALU NAGYSURÁNY PUTNOK FÜLEK ENCS SZEPSI SZÉCSÉNY NAGYKAPOS SZIKSZÓ ÓGYALLA LÁBATLAN TORNALJA NAGYMAROS IPOLYSÁG DOMBRÁD GÁLSZÉCS SZENDRŐ KIRÁLYHELMEC BÁBOLNA KORPONA BORSODNÁDASD NYUSTYA CIGÁND ZSELÍZ BÉLAPÁTFALVA SZOBRÁNC Jellemző, hogy Balassagyarmat és Putnok jóval aktívabb szerepet játszik a határon átnyúló térségi együttműködésben, mint a két nagyobb város. 7

8 Tatai Váci Esztergomi Komáromi Salgótarjáni Pétervásárai Dorogi Balassagyarmati Sátoraljaújhelyi Rétság Sárospataki Kisvárdai Szobi Szécsényi Bátonyterenye Kazincbarcikai Bélapátfalvai Ózdi Szikszói Edelényi Encsi Abaúj-Hegyközi Kassa Bodrogközi Komárom Losonc Selmecbánya Érsekújvár Korpona Léva Nagykürtös Nagymihály Rozsnyó Tőketerebes Rimaszombat Kassa vidék Szobránc Nagyrőce Gölnicbánya Poltár ABAÚJSZÁNTÓ GÖLNICBÁNYA SZOB POLTÁR RÉTSÁG DOBSINA PÉTERVÁSÁRA ŐRMEZŐ GÖNC TISZACSERNYŐ GARAMTOLMÁCS TISZOLC MECENZÉF JOLSVA KÉKKŐ GYŰGY A kérdéses határszakasz legjelentősebb települése Kassa, amelynek fejlődési potenciálja meghaladja Miskolcét is. Azt is látni kell ugyanakkor, hogy jóllehet 1999 és 2004 között jelentősen bővült az itt bejegyzett vállalkozások száma, még mindig jelentősen elmarad a magyarországi térségek mutatói mögött. 1. ábra: A működő vállalkozások száma 1000 lakosra vetítve (kiemelve a nyugati szektor adatai) főre jutó vállalkozások száma (2004 és 2005) A természetes régiókra alapozó szlovákiai kutatásokban ettől függetlenül a kassa-abaúji régió a M.E.S.A 10 Group módszertana szerint Szlovákia második régiója a teljesítőképesség szerint (megelőzve Nagyszombatot és Zsolnát is!). 7 Ugyanakkor az elgondolkoztató, hogy ugyanez a felmérés a kassai régiót az utolsók közé sorolta a munkanélküliségi és a lakásépítési adatok alapján. Míg tehát Kassa térségének a bruttó termelésben és ebből fakadóan számos közszolgálati funkció terén meghatározó a szerepe, addig a fejlődési 6 Magyarország esetében 2005-ös (kistérségi), Szlovákia esetében 2004-es (járási) adatok álltak rendelkezésre. A megfigyelhető igen jelentős különbségek miatt vállaltuk fel a kockázatos egymásra vetítést. 7 PAŢITNÝ MORVAY ONDRIAŠOVÁ KLING

9 potenciált kifejező foglalkoztatottsági mutatók, valamint a népességmegtartó erő tekintetében kimondottan kedvezőtlen a helyzete. A képet árnyalja az is, hogy a kedvező ipari mutatókat elsősorban a Kassa II. kerületében működő üzemek biztosítják, leginkább a kohászatra épülő iparágak. A szlovák átlag feletti munkatermelékenység tehát jórészt a nehéziparnak köszönhető. Mindazonáltal megfelelő hálózati infrastruktúra kiépülése esetén Kassa a keletszlovákiai és részben a kelet-magyarországi térség domináns szereplőjévé válhat, amely az Unió keleti kapujaként akár egy makroregionális centrum szerepét is betöltheti. Feltűnő ugyanakkor, hogy a többi járás Kassa városához képest is mennyire rosszul áll a vállalkozói aktivitás terén (jóllehet, az elmúlt években e téren jelentős fejlődés következett be egész Szlovákiában). Az eddig elemzett keleti szektorral szemben a vizsgált határszakasz nyugati térsége az európai átlaghoz jóval közelebb áll fejlettségét tekintve. A Duna mentén több évszázada meglévő városok sora (a két Komárom, Tata, Esztergom, Vác) történelmileg kialakult funkcióit szinte zavartalanul látta el, és ma is meghatározó térségszervező erővel bírnak. Igaz, hogy a lakosságszámuk alapján kis, illetve közepes nagyságúaknak tekintjük őket, viszont a nagyobb lélekszámú városok (Érsekújvár, Léva, a két Komárom, Tata, Esztergom, Vác) geopolitikai sűrűsége a térséget jóval kevéssé teszi rurális jellegűvé, mint a keleti szektorban tapasztalhattuk. A Duna mentén a XX. század folyamán kimondottan ipari dominanciájú területek alakultak ki (főként Komárom és Esztergom között). Az 1. ábrából az is kiderül, hogy a tanulmány által érintett határszakasz legkiemelkedőbb gazdasági mutatóit is e térségek produkálják. A nyugati szektort alkotó Lévai, Érsekújvári és Komáromi járás, valamint a Komáromi, Tatai, Esztergomi, Dorogi és Váci kistérség területén összesen 18 város fekszik, melyeknek összlakossága fő. Városokban él az említett térségek lakosságának 51,1 %-a. A keleti szektorban ugyanez az adat 49,72 % (Kassával), de mindössze 41 % Kassán kívül. A városias jelleget erősíti, hogy a nyugati szektor összes településéhez viszonyítva az itteni városok 7,2 %-ot tesznek ki, és a városok átlag lakosságszáma ( fő) is közel másfélszerese a keleti határszakaszon mértnek (Kassát leszámítva) 8. Ez a városnagyság már lehetővé teszi, hogy az adott település középiskolákat (esetleg felsőfokú oktatási intézményeket, mint pl. Észak-Komárom, Esztergom vagy Vác esetében), kórházakat tartson fenn, és így valódi funkcionálisrégió-képző szerepet láthasson el. Ez a keleti szektor törpevárosai esetében nem mondható el, így ott néhány közeli nagyváros látja el ezeket a feladatokat (Miskolc, Eger, Salgótarján, illetve Kassa, Besztercebánya stb.). A határ menti területek így a valódi centrumok kettős perifériáiként sokkal inkább egymásra vannak utalva, mint a nyugati határszakasz térségei. A schengeni határnyitás ezért ott a fellendülés talán egyetlen esélyét nyújtja. b) A régió demográfiai mutatói A vizsgált térség demográfiai mutatói igen vegyes képet mutatnak. Egyszerre figyelhető meg az egész Szlovákiát és Magyarországot jellemző népességcsökkenés és bizonyos térségekben a népesség növekedése, az öregedési index romlása és javulása. Az is megállapítható, hogy a munkaerő-migráció egyrészt észak déli, másrészt kelet nyugati dominanciájú. Ez egyben a vizsgált térségek alacsony fokú népességmegtartó erejét és az itt tapasztalható nagy mértékű lakosságszám-csökkenést is magyarázza. 8 Kassa adatait azért nem tekinthetjük minden szempontból relevánsnak, mert a keleti határszakasznak csak egy bizonyos (viszonylag szűk) térségére terjed ki a város térségszervező hatása, viszont az össz adatállományt igen jelentős mértékben befolyásolja. Határ menti fekvése miatt mégsem hagyhattuk ki a helyzetelemzésből. 9

10 Változás (%-ban) Komáromi Tatai Esztergomi Dorogi Váci Szobi Rétság Balassagyarmati Szécsényi Salgótarjáni Bátonyterenye Ózdi Kazincbarcikai Edelényi Szikszói Encsi Abaúj-Hegyközi Sátoraljaújhelyi Bodrogközi Sárospataki Pétervásárai Bélapátfalvai Kisvárdai Érsekújvár Komárom Léva Selmecbánya Korpona Nagykürtös Losonc Poltár Rimaszombat Nagyrőce Rozsnyó Gölnicbánya Kassa vidék Kassa Tőketerebes Nagymihály Változás (%-ban) Szobránc A teljes határszakaszon 2001 és 2005 között összesen fővel csökkent a lakónépesség, de igen nagy különbségek figyelhetőek meg az egyes járások és kistérségek között. A szlovákiai oldalon jelentős mértékben emelkedett a Kassa környéki, érezhetően a tőketerebesi és a losonci járás lélekszáma. 2. ábra: A lakosság lélekszámának változása a vizsgált szlovákiai járásokban Lakosságszám változása ( ) Járások (Szlovákia) A kassai csökkenés és a Kassa környéki jelentős növekedés többek között a nagyvárosok esetében megfigyelhető kitelepüléssel magyarázható. Feltűnő mértékben csökkent a Poltári járás lakossága. Az itt mért csökkenés azonban csak a szlovákiai adatokhoz képest kiugró. 3. ábra: A lakosság lélekszámának változása a vizsgált magyarországi kistérségekben Lakosságszám változása ( ) Kistérségek 10

11 Kistérségek A 23 érintett magyar kistérség szinte mindegyikében jelentősen (a poltárihoz hasonló mértékben) csökkent a népesség az új évezred első 5 évében. 4. ábra: A természetes szaporodás alakulása a magyar térségekben ( ) Természetes szaporodás Kisvárdai Bélapátfalvai Pétervásárai Sárospataki Bodrogközi Sátoraljaújhelyi Abaúj-Hegyközi Encsi Szikszói Edelényi Kazincbarcikai Ózdi Bátonyterenyei Salgótarjáni Szécsényi Balassagyarmati Rétsági Szobi Váci Dorogi Esztergomi Tatai Komáromi Abszolút szám A nyugati és keleti szektor között e tekintetben is szignifikáns különbségeket figyelhetünk meg: szinte kettészakad a diagram a szobi kistérségnél. Míg az esztergomi és a váci kistérség esetében (részben a főváros közelségével is magyarázható) kis mértékű népességnövekedés, a tatai esetében stagnálás, a további két kistérség esetében pedig minimális népességcsökkenés figyelhető meg, addig a keleti határszakaszon átlag 2,34 %-kal csökkent a lakosság száma (a legnagyobb mértékű emberveszteséget, 5,8 %-kal a bátonyterenyei kistérség szenvedte el). Enyhe növekedés kizárólag Borsod-Abaúj-Zemplén 11

12 Komáromi Tatai Esztergomi Dorogi Szobi Váci Rétsági Balassagyarmati Szécsényi Salgótarjáni Bátonyterenye Ózdi Kazincbarcikai Edelényi Szikszói Encsi Abaúj-Hegyközi Sátoraljaújhelyi Bodrogközi Sárospataki Pétervásárai Bélapátfalvai Kisvárdai megye néhány körzetében mutatható ki. A látványos növekedést produkáló Encsi kistérségben már a 2001-es népszámlálás idején is 24 %-os kisebbséget képviselt a roma etnikum, így az itt tapasztalható népességnövekedés sajnos nem a gazdasági fejlődés jele, hanem a súlyosan hátrányos helyzetű cigány közösség kiemelkedő demográfiai mutatóinak köszönhető. Általában elmondható egyébként, hogy a vizsgált térség keleti részében (a határ mindkét oldalán) igen jelentős létszámú roma közösség él, amelynek társadalmi integrációja szinte megoldhatatlan feladatok elé állítja e térségek fejlesztőit, felelős döntéshozóit. A fenti két diagram rámutat a migrációs jelenségek egyik fő vonására: miközben a teljes határszakaszon romlanak a természetes szaporodás adatai, a nyugati szektorban mégis nő vagy csak kis mértékben csökken a népesség összlétszáma. Ugyanez a keleti szektorról (mint láttuk) nem mondható el. Nyilvánvaló, hogy a Duna mentén kialakult relatív munkaerőhiánynak köszönhetően megindult egy kelet nyugati migráció: az elöregedés mellett ez a fő oka a keleti határszakasz magyar oldalán tapasztalható drasztikus népességfogyásnak. Ezt igazolják a vándorlási adatok is. 5. ábra: Vándorlási különbözet a magyar térségekben 1980 és 2001 között A vándorlási különbözet alakulása a kistérségekben Az elmúlt két évtizedben a legaggasztóbban az ózdi és a kazincbarcikai térségben csökkent a lakosság lélekszáma az elvándorlás miatt. Az itt korábban alkalmazott képzett munkaerő nagy része távolabbi ipari centrumokban talált állást, gyakran a Dunántúlon (ezt igazolják a nyugati határszakasz pozitív vándorlási mutatói), vagy az Unió más államaiban. Ez egyfajta lefelé ívelő spirálba taszítja az érintett térségeket, hiszen a kiemelkedés esélyét éppen a képzett munkaerő jelentené. A pétervásárai kistérségben a természetes fogyás kedvezőtlen hatásait tovább erősíti a magas elvándorlási mutató is. Az itt megfigyelhető relatíve magas vállalkozási adatok ezért a népesség rohamos csökkenésével is magyarázhatóak. 12

13 Komáromi Tatai Esztergomi Dorogi Váci Szobi Rétság Balassagyarmati Szécsényi Salgótarjáni Bátonyterenye Ózdi Kazincbarcikai Edelényi Szikszói Encsi Abaúj-Hegyközi Sátoraljaújhelyi Bodrogközi Sárospataki Pétervásárai Bélapátfalvai Kisvárdai 6. ábra: Összefüggés a vállalkozások száma és a népesség változása között a magyar kistérségekben Az 1000 főre jutó vállalkozások száma A népességszám változása (%) 2001 és 2005 között A fenti ábrából az is megerősítést nyer, hogy az encsi népességnövekedés nem jár együtt a gazdaság fejlődésével. Látható, hogy a sárospataki és a sátoraljaújhelyi térségek a salgótarjánit megközelítő kedvező mutatókkal rendelkeznek. A Bodrogköz revitalizációjában, fejlesztésében központi szerep jut e két településnek. Direkt kapcsolat mutatható ki a szobi kistérség népességcsökkenése és a vállalkozói aktivitás alacsony szintje között. Összességében megállapítható, hogy az általánosan (kevés kivételtől eltekintve) megfigyelhető kedvezőtlen születési arányszámokat a gazdaságilag fejlettebb térségekben a pozitív (vagy ahhoz közeli) vándorlási különbözet kiegyenlíti. Azokban a térségekben viszont, ahol a gazdasági aktivitás szintje alacsony, a fejlődés, a felzárkózás lehetőségét veszélyezteti a munkaképes korú lakosság nagymértékű elvándorlása. A fejlesztési politikának ezért erre a tényre mint központi jelenségre kell koncentrálnia. Más jellegű az észak déli munkaerő-migráció, mely főként a dél-szlovákiai magyar anyanyelvű közösséget érinti 9. E kérdésben két hiánypótló tanulmány is készült az elmúlt években 10, ezek alapján világosabban látjuk a felszínen igen látványos, de mélységében eddig ismeretlen folyamatokat. A szlovákiai magyar munkavállalók észak-magyarországi megjelenése egyenes következménye volt a 90-es évek sikeres magyar szerkezetváltásának, valamint a Dél-Szlovákiát kedvezőtlenül érintő szlovák regionális fejlesztési politikának (illetve esetünkben hiányának). Mint arra Gyurgyík László rámutat egy tanulmányában, a 90- es évekbeli recesszió a szlovákiai magyar munkavállalókat jóval mélyebben érintette, mint a szlovákokat. Az 1991 és 2001 közötti időszakról szólva a következő megállapítást teszi a szerző: A gazdaságilag aktív népességen belül a munkát keresők aránya országosan 4 %-ról 9 Létezik ugyan minimális szlovák migráció, illetve az utóbbi időben (a nagyobb autógyárak szlovákiai megtelepedése óta) dél északi irányú munkaerőmozgás is, ezek mértéke azonban vizsgálatunk szempontjából elhanyagolható. 10 DOBOS; BARTAL-HARDI 13

14 20,4 %-ra, a magyar nemzetiségűek között 4,5 %-ról 25,6 %-ra emelkedett. 11 Ennek valószínűleg a dél-szlovákiai magyar foglalkoztatottsági mutatók szektorális megoszlása is oka volt (ld. később). A két említett tanulmány egyaránt megvizsgálta a magyarországi munkavállalás okait, amelyek között két tényező játszott kiemelt szerepet: a munkahely hiánya (Dobos: 38,5 %, Bartal Hardi: 44, 64 illetve 63 % korcsoportonkénti megoszlásban), valamint a magasabb bérek (Dobos: 66,6 %; Bartal Hardi: 51, 30 és 37 %) 12. A kedvezőtlen szlovákiai foglalkoztatási viszonyok teremtették meg a dél-komáromi, esztergomi és Esztergom környéki, kisebb mértékben a váci ipari parkok látványos bővülését. Fontos azonban megjegyezni, hogy az észak déli, határt metsző migráció jóval ritkább (és jóval kisebb volumenű) jelenség, mint az országon belüli (illetve Szlovákia esetében a csehországi irányú). Gyurgyík László felhívja a figyelmet, hogy a 90-es évek során a dél-szlovákiai magyarság összes vándorlási különbözete mindvégig pozitív szaldót mutatott, tehát magasabb volt a bevándorlók aránya, mint a kivándorlóké, miközben éves szinten néhány száz fővel több magyar távozott Csehországba, mint amennyi onnan érkezett. 13 A szerző végül az 1991 és 2001 között Magyarországra átköltözött szlovákiai magyarok lélekszámát körülire teszi, ami nem tekinthető jelentős mértékűnek. 14 Következtetése szerint a szlovákiai magyarság erősebben ragaszkodik szülőföldjéhez, mint pl. az erdélyi. A két munkaerő-migrációval foglalkozó tanulmány azonban a 2000-es évek első évtizedének közepére észrevehető változásokra is felhívja a figyelmet. Dobos László 872-es mintán végzett kutatásai szerint a szlovákiai munkavállalók több mint 20 %-a tartósan szeretne Magyarországon munkát vállalni. A vizsgált összmintán belül a fiatalok (32,2 %) és a diplomások (32,3 %) adtak ilyen értelmű választ a kérdezőnek. 15 S jóllehet, végleges letelepedési szándéka mindössze a válaszadók 4,9 %-ának van, a fiatalok és diplomások ilyen mértékű elvándorlása tartósan rontja a dél-szlovákiai térség fejlesztésének esélyeit. További fontos adalék, hogy a szlovákiai magyarok 1/3-a Magyarország bármely vidékén szívesen vállalna munkát, ami a vándorlási hajlandóság radikális változására utal. A speciálisan az esztergomi és dorogi térségre vonatkozóan elkészített (174 főre kiterjedő) vizsgálat ennél is kedvezőtlenebb eredménnyel járt: itt mindhárom vizsgált korcsoportban elérte vagy meghaladta az 50 %-ot a tartósan Magyarországon munkát vállalni szándékozók aránya. 16 A helyzetet tovább rontja, hogy egyre nagyobb számban járatják gyermekeiket magyarországi alap és középfokú oktatási intézménybe a mátyusföldi szülők, ami a végleges áttelepülés mellett hozott döntésként is értelmezhető. A folyamatok jelenleg még kezdeti stádiumban vannak, proaktív fejlesztési politikával a nagyobb mértékű emigráció még megakadályozható. Egy másik kedvezőtlen demográfiai jelenség az elöregedés. Az elmúlt néhány év alatt is szembeszökően romlottak a határszakasz mutatói. Mára a vizsgált régió két harmada tartozik a legkedvezőtlenebb mutatókat produkáló térségek közé. A határszakasz nyugati vidékén egy demográfiai szakadék kezd kialakulni, miközben a borsodi kistérségek esetében látványos javulás figyelhető meg a jelentékeny létszámú roma közösség jelenlétének köszönhetően. Az itt megjelenő többlet munkaerő-forrásokat megfelelő képzési és szociális programokkal az érintett kistérségek felzárkóztatására lehetne hasznosítani. Az uniós kohéziós politikának 11 GYURGYÍK DOBOS 50., BARTAL HARDI: x/ /_fix/ &id=0. Utóbbi esetben a korcsoportok szerinti bontás a 20 30, 31 40, illetve éveseket jelenti. 13 GYURGYÍK Uo DOBOS BARTAL HARDI uo. 14

15 kiemelt célterülete a kirekesztés megszüntetése és a területi különbségek felszámolása, s ez kedvezően hathat az érintett régióra is. 3. térkép: A vizsgált térségek öregedési indexe 2001-ben 4. térkép: A vizsgált térségek öregedési indexe 2005-ben 15

16 Érsekújvár Komarom Kisvárdai Bélapátfalvai Kassa I-IV. Tatai Váci Nagykürtös Léva Pétervásárai Rétsági Losonc Gölnicbánya Szikszói Nagymihály Edelényi Sátoraljaújhelyi Tőketerebes Encsi Balassagyarmati Kassa-vidék Dorogi Ózdi Komáromi Sárospataki Poltár Korpona Rozsnyó Szobránc Szobi Esztergomi Abaúj-Hegyközi Szécsényi Salgótarjáni Rimaszombat Kazincbarcikai Bátonyterenyei Nagyrőce Bodrogközi c) Gazdasági mutatók Az elmúlt évek gazdasági aktivitását a vállalkozások számának alakulásán keresztül ítélhetjük meg. 7. ábra: A vállalkozások számának alakulása (SR), illetve között (MK) A vállalkozások aránybeli változása 5 év alatt (%) Az ezredfordulón Szlovákiában elindult gazdasági fejlődés jól nyomon követhető a fenti diagram alapján: a leggyorsabban fejlődő térségek között a szlovákiaiak 2/3-os többségben vannak. Jóllehet, a magyarországiakénál jóval alacsonyabb kiinduló értékekkel számolhatunk, a növekedés több járásban kiemelkedő. Az Érsekújvári és a Komáromi járásban közel 40, a Kassai, Nagykürtösi és Lévai járásokban több mint 20 %-kal nőtt a működő vállalkozások száma 1999 és 2004 között. Az adat még akkor is meggyőző, ha tudjuk, hogy igen jelentős számban alapítottak magyar vállalkozók cégeket a dél-szlovákiai térségben. Az abszolút értékek összehasonlításánál azonban egyértelműen kitűnik a magyarországi határ menti térségek fejlettebb volta. Míg a vizsgált határszakasz lakosságának 63 %-a a szlovák oldalon él, addig az itt működő vállalkozásoknak csak 1/4-e szlovák. 8. ábra: A határszakasz lakosságának területi megoszlása Lakosság megoszlása a vizsgált határszakaszon Magyarország Szlovákia 16

17 9. ábra: A határszakasz vállalkozásainak megoszlása Vállalkozások megoszlása a vizsgált határszakaszon Magyarország Szlovákia A magyar oldali túlsúly, és azon belül is néhány térség vezető szerepe kitűnik az összes vállalkozást kimutató ábrából. 10. ábra: A vizsgált határszakasz vállalkozásainak területi megoszlása (térségenként) Kisvárdai Kassa I-IV. A térség vállalkozásainak száma Tatai Esztergomi Váci Salgótarjáni Komáromi Tatai Esztergomi Dorogi Szobi Váci Rétsági Balassagyarmati Szécsényi Salgótarjáni Bátonyterenye Ózdi Kazincbarcikai Edelényi Szikszói Encsi Abaúj-Hegyközi Sátoraljaújhelyi Bodrogközi Sárospataki Pétervásárai Bélapátfalvai Kisvárdai Érsekújvár Komarom Léva Selmecbánya Korpona Nagykürtös Losonc Poltár Rimaszombat Nagyrőce Rozsnyó Gölnicbánya Kassa-vidék Kassa I-IV. Tőketerebes Nagymihály Szobránc 17

18 Feltűnő, hogy a hat nyugati magyar kistérségben működik az összes vállalkozásnak több mint ¼-e. A vállalkozások eloszlása tehát erősíti a meglévő területi egyenlőtlenségeket. Ugyanakkor a fenti ábra és az alábbi térkép rámutat a határon átnyúló együttműködés jelentőségére, a komplementaritásban rejlő lehetőségekre. A szlovák oldalon Kassa gazdasági potenciálja épp egy gazdaságilag fejletlenebb magyar térséget egészít ki, míg a Balassagyarmat Kazincbarcika vonalon, a szlovák oldalon mondható viszonylag gyengének a gazdasági potenciál. Ezek a térségek egyértelműen egymásra utaltak, egy fejlesztési stratégiának mindig számolnia kell e vizsgált határ menti régiókban a határ túlsó oldalán meglévő adottságokkal, és akkor lehet eredményes a térségfejlesztési munka, ha be tudja vonni a határon túli szereplőket is. 5. térkép: Az 1000 főre jutó vállalkozások számának megoszlása a térségben (2004/2005) ábra: A foglalkoztatottak szektor szerinti megoszlása Szlovákiában (2001) Foglalkoztatottak szektorális megoszlása (2001) (%) 120 mezőgazdaság ipar szolgáltatások Érsekújvár Komarom Léva Selmecbánya Korpona Nagykürtös Losonc Poltár Rimaszombat Nagyrőce Rozsnyó Gölnicbánya Kassa-vidék Kassa I-IV. Tőketerebes Nagymihály Szobránc 17 A színskála a két országban külön-külön tekintendő! 18

19 Komáromi Tatai Esztergomi Dorogi Váci Szobi Rétsági Balassagyarmati Szécsényi Salgótarjáni Bátonyterenye Ózdi Kazincbarcikai Edelényi Szikszói Encsi Abaúj-Hegyközi Sátoraljaújhelyi Bodrogközi Sárospataki Pétervásárai Bélapátfalvai Kisvárdai A régió munkavállalóinak döntő többsége a tercier szektorban dolgozott már 2001-ben is. A fenti ábrán mégis megfigyelhető néhány kiugró anomália. Egyrészt feltűnően magas az ipari alkalmazottak részaránya a Poltári és a Nagyrőcei járásban. Ennél is megdöbbentőbb a mezőgazdaság foglalkoztatási aránya jó néhány járásban. Kiemelkedik ezek közötti is a szobránci és a korponai, ahol a lakosságnak több mint egy ötöde élt mezőgazdasági munkából. Ehhez az adathoz további adalék, hogy a gömöri régió az országos átlag 50 %-át nyújtja a termelékenység tekintetében (Pozsonyhoz viszonyítva csak 14 %-ot!) 18, és itt okozza a munkanélküliség a legnagyobb gondokat. A Nagyrőcei járásban 28 % feletti szinten állandósult az állástalanok aránya, ami a térség súlyos gazdasági szerkezeti válságának jele. A fenti ábrából látható, hogy a Poltári járás foglalkoztatottsági szerkezete a legkorszerűtlenebb. A magyar oldalon a mezőgazdasági foglalkoztatottak száma egy kivétellel (Hegyközi kistérség) sehol nem haladja meg az összfoglalkoztatotti létszám 10 %-át. Ugyanakkor még az ezredfordulón is jellemző volt a korábbi nehézipari múltból örökölt ipari túlsúly, illetve a rendszerváltást követő iparfejlesztés hatása. Számos kistérségben (leginkább a dorogi, a esztergomi, szécsényi, bátonyterenyei, komáromi és pétervásárai térségekben) haladta meg az iparban foglalkoztatottak aránya a 40 %-ot. 12. ábra: A foglalkoztatottak szektor szerinti megoszlása Magyarországon (2001) A foglalkoztatottak szektorális megoszlása (2001) mezőgazdaság ipar szolgáltatások Mindemellett a foglalkoztatási helyzet is épp a keleti régiókban a legrosszabb. Míg azonban a szlovákiai nagyarányú fejlesztéseknek, az elmúlt évek sikeres pénzügypolitikájának köszönhetően országos méretekben is csökkent az állástalanok aránya, addig Magyarországon 2001/2002-től kezdve megfordult a trend, és a munkanélküliségi mutató esetében is látványosan romlottak az adatok. A két alábbi térkép alapján látható, hogy 18 PAŢITNÝ MORVAY ONDRIAŠOVÁ KLING

20 míg a vizsgált térség szlovák kerületeiben érezhető javulás nem következett be, addig a magyar megyék foglalkoztatottsági helyzete jelentősen romlott. 5. térkép: A munkanélküliek aránya a két országban megyei szinten 2001-ben 6. térkép: A munkanélküliek aránya a két országban megyei szinten 2005-ben 20

Fejlődő és leszakadó járások Magyarország társadalmi-gazdasági profilja 2014/6

Fejlődő és leszakadó járások Magyarország társadalmi-gazdasági profilja 2014/6 Fejlődő és leszakadó járások Magyarország társadalmi-gazdasági profilja 2014/6 Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan non-profit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat

Részletesebben

Az utolsó percben Stratégiaalkotás az Erdélyi-Mezőségen

Az utolsó percben Stratégiaalkotás az Erdélyi-Mezőségen Az utolsó percben Stratégiaalkotás az Erdélyi-Mezőségen Stratégiai koncepció Készítette: Ocskay Gyula Grafika: Eck András Ister-Granum Eurorégió Fejlesztési Ügynökség Kht. 2007. november december TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Megvalósíthatósági tanulmány az Esztergom- Párkány között létesítendő teherhídhoz

Megvalósíthatósági tanulmány az Esztergom- Párkány között létesítendő teherhídhoz Megvalósíthatósági tanulmány az Esztergom- Párkány között létesítendő teherhídhoz Összefoglaló kiadvány Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával készült. A benne foglalt nézetek Esztergom

Részletesebben

NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG

NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG VÁLTOZÓ TERÜLETI STRUKTÚRÁK A JELENLEGI KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN Készült az Európa Tanács területfejlesztésért felelős miniszteriális konferenciája (CEMAT) számára a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek a regionális kutatások periodikus kiadványa, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata Megjelenik félévenként a Miskolci Egyetem Világ- és Regionális

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Dianné Kissimon Erzsébet 2008.

SZAKDOLGOZAT. Dianné Kissimon Erzsébet 2008. SZAKDOLGOZAT Dianné Kissimon Erzsébet 2008. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági szak Levelező tagozat Export-import menedzsment szakirány A FOGLALKOZTATÁSRA ÉS A MUNKANÉLKÜLISÉGRE

Részletesebben

FEJLESZTÉSI PROGRAM. Ister-Granum Eurorégió. I. kötet

FEJLESZTÉSI PROGRAM. Ister-Granum Eurorégió. I. kötet FEJLESZTÉSI PROGRAM Ister-Granum Eurorégió 2005 I. kötet 2 Készítette: Pro Ruris Kkt. Projektvezető Dr. Kulcsár László egyetemi tanár Képző, Tanácsadó, Kutató és Pályázatkészítő Iroda Gödöllő Rekettye

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ ÉS A FÜZESABONYI KISTÉRSÉG A 2007-2013-AS

Részletesebben

Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája ÖZD - 2008. ITI. Kötet

Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája ÖZD - 2008. ITI. Kötet Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája ÖZD - 2008 ITI. Kötet Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját Ózd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja. - --"---.~:t~~., r"--; polgármester

Részletesebben

Az Észak-Alföldi Régió

Az Észak-Alföldi Régió Az Észak-Alföldi Régió 1. Bevezetés A kutatási eredmények elemzéséhez elengedhetetlen az Észak-Alföldi Régió bemutatása, megismerése. Célunk a régió olyan aspektusú vizsgálata, mely tematikájában és hatásában

Részletesebben

OTDK-DOLGOZAT. Pankotay Fruzsina Magda BA

OTDK-DOLGOZAT. Pankotay Fruzsina Magda BA OTDK-DOLGOZAT Pankotay Fruzsina Magda BA 2013 A FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI AZ OSZTRÁK MAGYAR SZLOVÁK HATÁRTÉRSÉGBEN THE OPPORTUNITIES FOR YOUNG PEOPLE TO BECOME ENTREPRENEURS IN THE AUSTRIAN-HUNGARIAN-SLOVAKIAN

Részletesebben

Megalapozó tanulmány kezdő vállalkozások közös inkubációjához a Bács Kiskun Megyei-, Csongrád Megye -, Középső-Bánát térségekben

Megalapozó tanulmány kezdő vállalkozások közös inkubációjához a Bács Kiskun Megyei-, Csongrád Megye -, Középső-Bánát térségekben Megalapozó tanulmány kezdő vállalkozások közös inkubációjához a Bács Kiskun Megyei-, Csongrád Megye -, Középső-Bánát térségekben Készítette: Hozam 2001. Kft. 2013. 0 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudományos képzés műhelyeinek támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2B-15/1/Konv ÚTON a tudomány felé tehetséggondozás

Részletesebben

Kulcskérdések: A népsűrűség hasonló az EU-átlaghoz A korösszetétel kedvezőtlen alakulása A belföldi vándorlás elsősorban az elővárosokba irányul

Kulcskérdések: A népsűrűség hasonló az EU-átlaghoz A korösszetétel kedvezőtlen alakulása A belföldi vándorlás elsősorban az elővárosokba irányul I. HELYZETELEMZÉS 1. TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETKÉP 1.1. FÖLDRAJZI HELYZET Magyarország közepesen fejlett közép-európai ország, 2000-ben a vásárlóerő paritáson számolt egy főre jutó GDP-je az EU átlag

Részletesebben

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 Verzió: KMOP_070629.doc Oldalszám összesen: 152 TARTALOM 1. VEZETŐI

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY

IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY DEBRECEN, 2010 TARTALOMJEGYZÉK Rövidítések magyarázata... 2 Vezetői összefoglaló... 3 HELYZETFELTÁRÁS...

Részletesebben

A CROST PROJEKT CÉLJAI...9

A CROST PROJEKT CÉLJAI...9 TARTALOMJEGYZÉK 1 ÜDVÖZLET...7 2 A CROST PROJEKT CÉLJAI...9 2.1 ELŐZMÉNYEK...9 2.2 CÉLOK, CÉLCSOPORTOK...10 2.3 A MEGVALÓSÍTÁS...11 3 A HATÁRTÉRSÉG BEMUTATÁSA...17 3.1 A DÉL-DUNÁNTÚLI-HORVÁT HATÁRTÉRSÉG

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája 2007 2013 (második, átdolgozott változat) Előszó A város helye a térben

Részletesebben

Helyzetkép a 2001 2010 között városi rangot kapott településekről

Helyzetkép a 2001 2010 között városi rangot kapott településekről Helyzetkép a 2001 2010 között városi rangot kapott településekről Központi Statisztikai Hivatal 2012. december Tartalom Bevezetés... 2 Összefoglaló... 5 Demográfiai helyzetkép... 7 Nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM 2007HU161PO003 2007-2013 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 1.1 A régió általános jellemzői...

Részletesebben

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE A HÁTRÁNYOS HELYZETBEN ÉLŐK TÁRSADALMI FELZÁRKÓZTATÁSÁT, MOBILITÁSÁT ELŐSEGÍTŐ STRATÉGIÁJA

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE A HÁTRÁNYOS HELYZETBEN ÉLŐK TÁRSADALMI FELZÁRKÓZTATÁSÁT, MOBILITÁSÁT ELŐSEGÍTŐ STRATÉGIÁJA BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE A HÁTRÁNYOS HELYZETBEN ÉLŐK TÁRSADALMI FELZÁRKÓZTATÁSÁT, MOBILITÁSÁT ELŐSEGÍTŐ STRATÉGIÁJA MISKOLC, 2012. ÁPRILIS A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Államigazgatási Kollégium kiadványa

Részletesebben

CCI-szám: 2007HU161PO005

CCI-szám: 2007HU161PO005 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM CCI-szám: 2007HU161PO005 Verzió: KDOP_070705 Oldalszám összesen: 134 TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1.1 CÉLOK ÉS STRATÉGIA...

Részletesebben

Határ menti együttmûködés az Európai Unióban KÖSZÖNTÕ

Határ menti együttmûködés az Európai Unióban KÖSZÖNTÕ KÖSZÖNTÕ Ez a kiadvány a számvetés szándékával készült. Lezárult a 000. évi Magyar-Szlovák Kisprojekt Alap éves programja. A nyertes pályázók még egyszer visszagondolnak az elvégzett munkára, a pályázatírás

Részletesebben

Ister-Granum. Vállalkozási - Logisztikai Övezet Határon átnyúló integrált területi beruházás Ex-ante értékelés

Ister-Granum. Vállalkozási - Logisztikai Övezet Határon átnyúló integrált területi beruházás Ex-ante értékelés Ister-Granum Vállalkozási - Logisztikai Övezet Határon átnyúló integrált területi beruházás Ex-ante értékelés Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 Bevezetés... 7 I. Gazdaságstratégiai vizsgálat... 20 I.1.

Részletesebben

1.1.1 Közlekedési hálózat: úthálózat, vasúthálózat, vízi, légi közlekedés 5

1.1.1 Közlekedési hálózat: úthálózat, vasúthálózat, vízi, légi közlekedés 5 1 A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ HELYZETÉNEK ÁTTEKINTŐ ELEMZÉSE 1 A Közép-magyarországi régió Budapestet és Pest megyét foglalja magába, területe 6.919 km 2, ezzel az ország területének 7,4%-át teszi ki.

Részletesebben

A KÖZÉP-DUNÁNTÚL TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

A KÖZÉP-DUNÁNTÚL TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A Közép-Dunántúl Területfejlesztési Koncepciója 1 A KÖZÉP-DUNÁNTÚL TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Elfogadta a Közép-Dunántúli Regionális Tanács 35/1999. (IV. 27.) sz. határozatával. 1999. MÁJUS A Közép-Dunántúl

Részletesebben

TERÜLETI KOHÉZIÓ A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN: TRENDEK ÉS TEENDŐK

TERÜLETI KOHÉZIÓ A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN: TRENDEK ÉS TEENDŐK Horváth Gyula, Lelkes Gábor TERÜLETI KOHÉZIÓ A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN: TRENDEK ÉS TEENDŐK 1. BEVEZETÉS A Kárpát-medencét alkotó természeti régiók, gazdasági terek és közigazgatási egységek fejlődésében az

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája 2007 2013 (második, átdolgozott változat) Előszó A város helye a térben

Részletesebben