Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı Közhasznú Egyesület 2010

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı Közhasznú Egyesület 2010"

Átírás

1 Civil iránytő Forrástérkép az uniós és hazai pályázati lehetıségekhez civil szervezetek részére Civil iránytő Innoratio Kutatómőhely

2 Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı Közhasznú Egyesület

3 Tartalom Köszöntı A támogató programok rövid bemutatása Új-Magyarország Fejlesztési Terv... 4 DAOP... 4 Csongrád megye civil szervezeteket segítı pályázatai... 4 KEOP... 5 TÁMOP... 5 TIOP A Nemzeti Civil Alapprogram Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alap A LEADER Program Európa a polgárokért program Hetedik Keretprogram (FP7)... 9 Emberek Program... 9 Kooperáció Program Ötletek Program Kapacitások Program NCTA Határon átnyúló együttmőködési programok ETE, IPA, ENPI A Nemzetközi Visegrádi Alap (IVF) A forrástérképbıl elérhetı adatok és információk Forrástáblák A legfontosabb pályázati lehetıségek táblázata A legfontosabb pályáztató szervezetek táblázata Függelék

4 Tisztelt Hölgyem/Uram! Az Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı Közhasznú Egyesület elnökeként tisztelettel köszöntöm Önt kiadványunk oldalain! Egyesületünk célja a Dél-alföldi Régió innovációs és gazdasági versenyképességének növelése, társadalmi fejlıdésének elısegítése, az ehhez szükséges szakértıi multiplikátor szerepkör kialakítása és érvényesítése. E célok elérésének érdekében tevékenységünkben prioritást élvez a régió civil szervezeteinek megerısítése, forrásadaptációs képességük növelése. Annak érdekében, hogy a régióban mőködı civil szervezetek tisztában legyenek a pályázati lehetıségekkel beleértve az elérhetı források volumenét és céljait, készítettünk egy es idıszakra vonatkozó forrástérképet. Kiadványunk egységes és átlátható formában mutatja be a hazai és az uniós költségvetési forrásokat, megjelölve a további részletes információk elérhetıségét is. İszintén reméljük, hogy az alábbiakban megtalálja az Önnek és szervezetének leginkább megfelelı pályázati forrást, és hogy érdemi segítséggel szolgálhatunk elképzeléseinek megvalósításához! Minden pályázónak eredményes böngészést és sikeres munkát kívánok! Szeged, március Kicsiny László Innoratio Kutatómőhely 3

5 1. A támogató programok rövid bemutatása 1.1. Új-Magyarország Fejlesztési Terv Operatív Programjai DAOP (Dél-alföldi Operatív Program) A Dél-alföldi Régió fejlesztési stratégiája az Európai Unió közösségi céljaival és a nemzeti fejlesztési célokkal összhangban került megfogalmazásra. Figyelembe véve a helyzetelemzésben feltárt problémákat, területi különbségeket és sajátosságokat, a Dél-alföldi Operatív Program jövıképe, hogy a régió váljon a tudás és egészség régiójává az Európai Unió átlagához ütemesen felzárkózó Magyarországon. Ehhez kapcsolódóan a Dél-alföldi Régió átfogó célja a fenntartható növekedés biztosítása, a foglalkoztatás bıvítése, valamint a területi különbségek kiegyenlítése. A közötti idıszakra vonatkozóan a Dél-alföldi Operatív Program a rendelkezésre álló fejlesztési források nagyságát is figyelembe véve az alábbi specifikus célokat fogalmazza meg: A regionális gazdaság erısítése és versenyképességének növelése, az innováción alapuló gazdasági szerkezetváltás elısegítése A lakosság életkörülményeit meghatározó települési, környezeti állapot javítása a régió kohéziójának erısítése érdekében A DAOP civil társadalmat fejlesztı prioritásai a 4. Humáninfrastruktúrafejlesztések és az 5. Térségfejlesztési akciók. A DAOP as EU-s támogatási keretösszege közel 750 millió euró, ami 132 millió eurónyi állami támogatással egészül ki. A civil szférát is segítı prioritásokra a támogatási keretösszeg as idıszakára több mint 370 millió euró jut, ami 207 milliárd Ft-ot jelent. Az elmúlt néhány év tükrében kijelenthetı hogy a lezárult 900 pályázatnak közel 103 milliárd Ft került megítélésre, ezek közül csupán 60 pályázat van, ami közvetlen a civil szervezetek mőködését segítı nyertes pályázat. Az aktuális pályázati kiírások megtekinthetık a honlapon. Csongrád megye civil szervezeteket segítı pályázatai A Csongrád Megyei Közgyőlés Elnökének Pályázati felhívásai megyei szintő pályázati forrásokat biztosít. A társadalmi kohézió erısítéséhez önkormányzatok, kistérségi társulások, nonprofit szervezetek és civil szervezetek kerülhetnek támogatásra. A Csongrád Megyei Önkormányzat honlapján már 2007-tıl nyomon követhetıek a zömmel 1 millió Ft alatti támogatási források pályázati kiírásai és pályázati lehetıségei. A támogatási alapok a következıek: 4

6 Külügyi Alap Fogyatékosügyi Alap Ifjúsági Alap Kistérségi Civil Alap Roma Kisebbségi Alap Polgárır Alap Esélyegyenlıségi Alap Emellett külön pályázati forrásként kerülnek feltüntetésre a sportcélú és az alapítványokat segítı pályázatok (Csongrád Megye Önkormányzataiért Közalapítvány keretében). Csongrád megye aktuális támogatási pályázatiról a oldalon olvashat többet. KEOP (Környezet és Energia Operatív Program) A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) az Európai Unió (EU) és közötti költségvetési tervezési idıszakára vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) EU terminológia szerint Nemzeti Stratégiai Referencia Keret (NSRK) átfogó céljának, horizontális politikáinak, valamint 6 tematikus és területi prioritásának végrehajtását szolgáló operatív programok egyike. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv eredményes megvalósítása elképzelhetetlen a környezetvédelem fejlesztése nélkül. A Környezet és Energia Operatív Program alapvetı célja Magyarország fenntartható fejlıdésének elısegítése. A KEOP mind a 8 prioritási tengelyén támogathat civil szervezeteket, a civil szféra mőködési területétıl függıen. A as idıszakra 1140 milliárd forint támogatás áll rendelkezésre, az elmúlt két évben a 2501 pályázatnak több mint 420 milliárd forint támogatás került megítélésre. Az aktuális pályázati kiírások megtekinthetık a honlapon. TÁMOP (Társadalmi Megújulás Operatív Program) A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete, az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) A társadalmi megújulás prioritásához kapcsolódó beavatkozásai kerülnek részletesebben kifejtésre a vonatkozó uniós jogszabályokkal és rendeletekkel összhangban. A program fejlesztéseinek stratégiai megalapozását 14 másik operatív programéhoz hasonlóan az ÚMFT adja. A Társadalmi Megújulás Operatív Program célja olyan beavatkozások sikeres végrehajtása a as programozási periódusban, amelyek az egész ország lakosságát érintik, és amelyekhez az infrastrukturális hátteret, a minıségi szolgáltatásokhoz való egyenlı 5

7 esélyő hozzáférést elsısorban a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program, illetve a regionális operatív programok biztosítják. A TÁMOP keretösszege a as idıszakra 996 milliárd Ft, amibıl jelenleg az EMIR-Nyílt közvélemény tájékoztatója alapján 3302 pályázatnak több mint 366 milliárd forint támogatást ítéltek meg. Az aktuális pályázati kiírások megtekinthetık a honlapon. TIOP (Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program) A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) összhangban Magyarország nemzeti stratégiai referenciakeretének, azaz az Új Magyarország Fejlesztési Tervnek (ÚMFT) a céljaival, valamint a vonatkozó uniós jogszabályokkal a humán közszolgáltatások fizikai infrastrukturális feltételeinek fejlesztésével kíván hozzájárulni a tartós növekedéshez és a foglalkoztatás bıvítéséhez. Ennek megfelelıen magába foglalja az oktatás-képzés, az egészségügyi ellátások, a munkaerı-piaci és szociális szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztését. Az OP törekvése, hogy megteremtse a Társadalmi Megújulás OP (TÁMOP) beavatkozásainak sikeres végrehajtásához, valamint a fenti ágazatok intézményrendszerének átfogó reformjához szükséges fizikai, infrastrukturális elıfeltételeket, így biztosítva egyenlı hozzáférést a minıségi szolgáltatásokhoz. A TIOP as idıszakára fennálló keretösszege közel 539 milliárd forint, amibıl jelenleg 503 pályázatnak közel 255 milliárd forint támogatást ítéltek oda. Az aktuális pályázati kiírások megtekinthetık a honlapon A Nemzeti Civil Alapprogram A Nemzeti Civil Alapprogram pályázati támogatások útján segíti a civil szervezetek mőködését, elısegítve azok megerısödését, a civil szektor fejlıdését. Az Alapprogramból mindazok a Magyarországon nyilvántartásba vett magánalapítványok és társadalmi szervezetek (ide nem értve a munkaadói- és munkavállalói érdekképviseleteket, pártokat és biztosítóegyesületeket) részesülhetnek, amelyek ténylegesen legalább egy éve mőködnek. A támogatási rendszer mőködésének alapelveit az Alapprogram elvi irányító testülete, a szintén civil képviselık többségébıl álló Tanács határozza meg. A Nemzeti Civil Alapprogram sajátossága az állami befolyástól mentes, civil szervezetek általi döntéshozatal. A pályázatokat a pályázók által választott testületi 6

8 tagok bírálják el, így a civil szervezetek lényegében maguk döntenek a rendelkezésre álló forrás szétosztásáról. Kiadványunkban az NCA alábbi testületei által kiírt pályázatok szerepelnek: NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztı és Információs Kollégiuma NCA Dél-alföldi Regionális Kollégiuma NCA Demokrácia- és Partnerség Fejlesztési Kollégiuma NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma NCA Országos Hatókörő Civil Szervezetek Támogatásának Kollégiuma Az Alapprogram 2004-es mőködése óta már több mint 97 ezer pályázatot fogadott be. Az Alapprogram támogatásai révén 2004 és 2008 között több mint 50 ezer pályázat részesült mintegy 33 milliárd Ft költségvetési támogatásban, a honlapon elérhetı adatok alapján 2008-ban minden beadott 10 pályázatából 8 nyertes lett. Az aktuális pályázati kiírások megtekinthetık a honlapon Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alap A közötti programozási idıszakban az európai uniós forrású vidékfejlesztési támogatások az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott intézkedésekben összpontosulnak. Az FVM által készített és augusztusában nyilvánosságra hozott Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv alapján az agrár-vidékfejlesztés nemzeti fejlesztési irányai (prioritásai) az alábbiak szerint kerültek meghatározásra: A mezıgazdaság, az élelmiszer-feldolgozás és erdészeti szektor versenyképességének javítása, a strukturális feszültségek enyhítése, a termelési szerkezetváltás elısegítése; A versenyképes agrárgazdaság humán feltételeinek megteremtése, különös tekintettel az innovációs készség a piacorientált szemlélet elterjedésére; A fenntartható termelés és földhasználat garanciáinak erısítése; A vidéki foglalkoztatási feszültségek csökkentése, a vidéki jövedelemszerzési lehetıségek bıvítése, illetve a vidéki életminıség javítása, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása a vidéki települések lakosainak; Helyi közösségek fejlesztése. Az Új-Magyarországi Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) as idıszakára rendelkezésre álló keretösszege közel 3806 millió euró. Az ÚMVP 2008-as pénzügyi jelentése szerint 137 millió euró került kifizetésre. Az aktuális pályázati kiírások megtekinthetık a honlapon. 7

9 1.4. A LEADER Program Az Európai Unió LEADER programja a hagyományos fejlesztési politika átalakítása érdekében született meg. A rövidítés a program francia elnevezésének kezdı betőibıl származik (Liaison Entre Actions pour le Development de ł'economie Rurale). Magyarul: Közösségi Kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében. A program új alapokra helyezi a vidékfejlesztést: Egy terület fejlesztési stratégiáját, az abban részt vevı önkormányzatokból, a térség vállalkozóiból és civil szervezıdéseibıl megalakult Helyi Akciócsoport az ott élık bevonásával állítja össze. Az elkészült stratégia alapján, a döntéshozó egy keretösszeget határoz meg az Akciócsoport/Munkacsoport számára. A keretösszeget helyi pályáztatás útján kell a végsı kedvezményezettek számára biztosítani, az elfogadott program megvalósítása érdekében. A LEADER program Magyarországon 1991 óta jelen van (LEADER I, LEADER II, LEADER +, LEADER ++) és négy fı globális cél jellemzi: vidéki élet és munkalehetıségek javítása, a vidéki jólét növelése, életképes vidéki közösségek kialakítása, az együttmőködési képesség és szervezettség javítása, új, fenntartható jövedelemszerzési lehetıségek teremtése, munkahelyteremtés és megırzés Az aktuális LEADER pályázatokról és a program részletes leírásáról a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium honlapján, a oldalon olvashat bıvebben. 1.5 Európa a polgárokért program Az Európai Bizottság 2007-tıl 2013-ig tartó Európa a polgárokért programjának az a szerepe, hogy valódi kapocs legyen az állampolgárok és az Unió között. A polgárok aktív részvétele elengedhetetlenül szükséges Európa közös építésében, a program ennek érdekében támogatja különbözı országok polgárainak és szervezeteinek együttmőködését: lehetıséget teremt a személyes találkozásra, hogy közös tevékenységek, akciók során együtt alakítsák ki saját elképzelésüket egy nemzeteken túlmutató, de a sokszínőséget tiszteletben tartó európai környezetrıl. Pályázatot nyújthatnak be például: helyi hatóságok és szervezetek, európai politikai kutatóintézetek ( szellemi mőhelyek ), állampolgárokból álló csoportok, kezdeményezések, civil szervezetek, non-profit, nem kormányzati szervezetek, szakszervezetek, kamarák, oktatási intézmények, az önkéntes munkával foglalkozó szervezetek, az amatır sporttal foglalkozó szervezetek stb. 8

10 A mőködési támogatás nem projekttámogatás, hanem a kiválasztott szervezet rendes és állandó tevékenységének elvégzéséhez szükséges költségekhez biztosít pénzügyi támogatást. Be lehet nyújtani pályázatot egy éves támogatásra (2008) vagy többéves partnerségi kapcsolatra ( ). A program általános célkitőzései: Lehetıvé tenni a polgárok számára, hogy aktívan részt vegyenek egy hozzájuk közel álló, demokratikus, a világra nyitott, kulturális sokszínőségében egységes Európa alakításában röviden az európai uniós állampolgárság fejlesztése A közös értékeken, történelmen és kultúrán alapuló európai identitás erısítése A polgárokban erısíteni azt az érzést, hogy az Európai Unió az övék. Erısíteni a toleranciát és a kölcsönös megértést az európai polgárok között, tiszteletben tartva és népszerősítve a kulturális és nyelvi sokszínőséget, ugyanakkor hozzájárulva az interkulturális párbeszédhez. További részletes információ található még az Európai Bizottság honlapján: Hetedik Keretprogram (FP7) Emberek Program az európai kutatói pályafutás fejlesztése Az Emberek Program jelentısen támogatja mind az Európai Unióban, mind az azon kívül mőködı kutatók mobilitását és pályafutás-fejlesztését. Mindezt a Marie Curie-cselekvések koherens csoportja révén valósítják meg, amelyek feladata, hogy a kutatókat egész életpályájuk folyamán segítsék készségeik és szaktudásuk építésében. A program olyan tevékenységeket foglal magában, mint a kutatói alapképzés, élethosszig tartó képzés és fejlıdés támogatása transznacionális európai ösztöndíjak és egyéb cselekvések, valamint ipari vállalatok és egyetemek közötti partnerségek révén. Az EU-n kívüli partnerekkel kialakított nemzetközi dimenzió célja továbbfejleszteni az EU-kutatók életpályáját nemzetközi kimenı és bejövı ösztöndíjak alapítása útján, fellendíteni az Európán kívüli kutatócsoportokkal folytatott együttmőködést. A program összköltségvetése a 2007 és 2013 közötti idıszakban eléri az 50 milliárd eurót. A programról bıvebb információ található a honlapon. 9

11 Kooperáció Program - transznacionális együttmőködés a szakpolitikai témákban Az Együttmőködés Program magába foglalja kollaboratív kutatást, az európai technológiai kezdeményezéseket, illetve a nemzeti programok koordinációját. A kollaboratív kutatás legfıbb célja, hogy olyan kutatási együttmőködéseket, hálózatokat hozzon létre, ami nemzetközi színtéren valósul meg. 10 tematikus területe közül vállalásra kerülnek a civil szféra szempontjából releváns: Társadalom-, gazdaság és bölcsésztudományok program Információs és kommunikációs technológiák A keretprogram kiegészíti a tagállamokban végzett tevékenységeket és más, a lisszaboni célkitőzések megvalósítására irányuló átfogó stratégiai törekvéshez szükséges közösségi cselekvéseket. A keretprogramban támogatásra kerülnek a KKV-vonatkozású innovációs tevékenységek is. A as idıszakra a program keretösszege millió euró. A programról további adatok elérhetıek a honlapon. Ötletek Program a kutatóközösség kezdeményezésén alapuló, kutatók által javasolt kutatások Az Ötletek egyedi program elsıdleges célja, hogy Európa vonzásereje növekedjen az európai és a harmadik világbeli legjobb kutatók számára. Dinamizmus, kreativitás, kiválóság hármas elhivatottsága mellett kutatással kapcsolatos ipari befektetések számára, az egyedi kutatócsoportok által végzett felderítı kutatás érdekében létrehozott finanszírozási mechanizmusok biztosításával. A program sikeres végrehajtás érdekében Európai Kutatási Tanácsot (EKT) állít fel, amelynek részeleme a független Tudományos Tanács, ami kislétszámú és költséghatékony elveket követ. A program legfıbb tevékenysége a felderítı kutatás elımozdítása, ami arra utal, hogy a tudományos és technológiai alapkutatás rendkívül fontos a gazdasági és társadalmi jólét szempontjából, másrészt pedig arra, hogy az ismeretek jelenlegi határain és azokon túl végzett kutatás természeténél fogva kockázatos is egyben. A as idıszakra a program keretösszege 7510 millió euró. A programról adatok elérhetıek a tevekenyseg/otletek/otletek honlapról. Kapacitások Program - a kutatási kapacitások támogatása A program legfıbb célkitőzése, hogy Európa szerte, segítse a kutatási és innovációs folyamatok érvényesülését az alábbi részcélok definiálásával: 10

12 A kutatási infrastruktúrák használatának és fejlesztésének optimalizálása; A KKV-k innovációs kapacitásainak és a kutatásból származó elınyök kihasználásával összefüggı képességeinek erısítése; A kutatásorientált regionális csoportosulások fejlıdésének támogatása; Az EU konvergencia- és legkülsı régióiban meglévı kutatási potenciál felszabadítása; A tudomány és a társadalom között szorosabb kapcsolat kialakítása a tudománynak és a technológiának az európai társadalomba való harmonikus integrációja érdekében; A kutatási politikák következetes kidolgozásának támogatása; és A nemzetközi együttmőködést támogató cselekvések és intézkedések. A program keretösszege 4097 millió euró, részletes információk a programról a honlapról érhetıek el NCTA (Norvég Civil Támogatási Alap) Az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus Civil Támogatási Alap az Ökotárs Alapítvánnyal az Autonómia Alapítvánnyal, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvánnyal és a Kárpátok Alapítvány-Magyarországgal együttmőködve született meg a magyarországi civil szervezetek támogatására az alábbi négy témakörben. környezetvédelem és fenntartható fejlıdés civil szervezetek kapacitásfejlesztése szociális kohézió, gyermek- és egészségvédelem; kulturális örökség védelem. A pályázati program feltételeit és eljárásrendjét az EGT brüsszeli Finanszírozási Mechanizmus Iroda és az Ökotárs Alapítvány között létrejött szerzıdés szabályozza. A lebonyolítást az alapítvány konzorciumi formában végzi, azaz minden partner egy témakör pályázatait kezeli. A támogatásról több információt olvashat a oldalon Határon átnyúló együttmőködési programok ETE (Európai Területi Együttmőködés), IPA, ENPI A Közösség új kohéziós politikájának harmadik prioritása az Európai Területi Együttmőködés (ETE), amely a határon átnyúló, transznacionális és régiók közötti együttmőködés erısítésére irányul. Az EU belsı határain belül, a korábbi 11

13 INTERREG pályázatokat felváltva valósulnak meg a kétoldalú fejlesztési programok. Az Európai Területi Együttmőködés a as idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapon (ERFA) keresztül három prioritást támogat: a határokon átnyúló gazdasági, szociális és környezeti tevékenység fejlesztése, a fenntartható területi fejlesztés közös stratégiái által; a transznacionális együttmőködés megerısítése, közösségi prioritásokhoz kapcsolódó tevékenységek által, valamint az integrált területi fejlesztés ösztönzése; a regionális politika hatékonyságának megerısítése a régiók közötti együttmőködés népszerősítése, valamint megfelelı területi szintő tapasztalatcsere révén. Az Európai Területi Együttmőködés elsı csoportjába Magyarországon az alábbi programok kerültek kiírásra: Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttmőködési Program Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttmőködési Program Magyarország-Szlovénia Határon Átnyúló Együttmőködési Program Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttmőködési Program Az ETE második csoportja az EU külsı határán lévı középtávon tagországgá váló országokkal való együttmőködés. A területi kohézió az ún. Elıcsatlakozási Segítségnyújtási Eszközbıl (IPA - Instrument for Pre-Accession Assistence) kerülnek finanszírozásra. Ezek az alábbiak: Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttmőködési Program Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttmőködési Program Az ETE harmadik besorolása alá az a területi együttmőködés tartozik, amely várhatóan hosszú távon az EU külsı határaként funkcionál: Magyarország-Ukrajna Határon Átnyúló Együttmőködési Program Magyarország-Románia-Szlovákia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttmőködési Program További információt az ETE programjáról a honlapról tud szerezni. A továbbiakban az ETE néhány elkülönülı fontosabb alprogramját mutatjuk be. 12

14 ESPON II Az Európai Területi Tervezési Megfigyelı Hálózat ( Programme on the spatial development of an enlarging European Union ) legfıbb célkitőzése a területfejlesztési (regionális) politika tudományos megalapozása, európai szintő kutatási hálózat létrehozása. Az ESPON II (European Observation Network for Territorial Development and Cohesion) ERFA alapból mintegy 47 millió euróból kerül finanszírozásra, 5 legfıbb prioritáson: Alkalmazott kutatások a területi fejlıdés, versenyképesség es kohézió témakörében. Célzott elemzések az eredményeket potenciálisan hasznosító érdekeltek igényei alapján. A kutatásokat támogató tudományos platform es eszközök (adatbázis, monitoring) továbbfejlesztése. A kutatási eredmények disszeminációja. Technikai segítségnyújtás Az ESPON programról bıvebb információ található a honlapon. CES (Central European Space) Az Európai Területi Együttmőködés Közép-európai Transznacionális Együttmőködési Program legfıbb célkitőzése, hogy egy adott szempontból több országból álló területek közösen keressenek megoldásokat egy térséget érintı problémákra. A projektek leginkább kutatási, tervezési, szakmai együttmőködési jellegőek. Tervezett prioritásai: Az innováció támogatása Közép-Európában Közép-Európa külsı és belsı elérhetıségének javítása A környezet felelısségteljes használata Városok és régiók versenyképességének és vonzerejének növelése A CES programja az ERFA alapból közel 300 millió eurós költségvetéssel bír. A programról bıvebb információ található a honlapon A Nemzetközi Visegrádi Alap (IVF) A Nemzetközi Visegrádi Alap (IVF) az óta létezı visegrádi együttmőködés (V4-ek: Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia) egyetlen intézményesített nemzetközi szervezete ben alapították, fı célja a tagországok civil kezdeményezéseinek, és hallgatói mobilitásának támogatása. 13

15 Ennek eszköze az alap által kidolgozott pályázatok és ösztöndíjak rendszere, amely nyitva áll minden, a négy ország bármelyikének állampolgárságával rendelkezı személy, vagy az ezen országok bármelyikében bejegyzett civil szervezet elıtt. Az alap fı célja, hogy elısegítse a V4 országok közötti szorosabb együttmőködést a kultúra, a versenyképesség fejlesztése terén egyéni, vagy közös kulturális és tudományos rendezvények támogatásával, az oktatás és a diákcserék elımozdításával, illetve a kölcsönös turizmus fejlesztésével. Ennek legfontosabb eszköze a pályázatok és ösztöndíjak rendszere, amelyre az országok által befizetett pénzösszegeket fordítják. Az Alap elnökségét úgynevezett rotációs rendszerben félévente más-más alapító ország látja el, az angol elnevezések ABC-rendjében. Hivatalos nyelve az angol. Három típusú pályázatot különböztetnek meg: Az általános pályázat (Standard Grants) keretében kulturális együttmőködésre, K+F projektekre, oktatásra, diákcserére, határon átnyúló és határ menti régiós együttmőködésre, turizmusfejlesztésre lehet támogatásért folyamodni. A megpályázott összeg minimum 4000 euró lehet, ez a teljes projektköltségvetés maximum 50%-a lehet. A projekt maximális ideje 12 hónap. A "kis" pályázat (Small Grants) lehetıségei csak a keretszámokban térnek el az elıbb ismertetettektıl. Tehát a megpályázható témakörök ugyanazok, viszont itt a maximális összeg 4000 euró, ami szintén nem lehet több, mint a teljes költség 50%-a, a maximális idıhatár pedig 6 hónap. A Visegrádi Stratégiai Program (VSP - Visegrad Strategic Programme) elsısorban hosszú távú, két vagy több visegrádi országot érintı projekteket támogat. A projektek hossza legalább három évet, a támogatás itt is maximum 50%-os lehet. Az alapról bıvebb információ a oldalon található. 2. A forrástérképbıl elérhetı adatok és információk A forrástérkép tartalmazza az összes jelentıs hazai, európai uniós és kétoldalú nemzetközi támogatási források háttérmechanizmusát, amelyek lehetıséget biztosíthatnak a civil társadalom önszervezıdéséhez. A támogatási alapok és programok bemutatása után egy átnézeti ábrát is mellékelünk, amely hazánk hazai és uniós támogatási rendszerét szemlélteti egyszerőbb formában: 14

16 A forrástérkép további fejezetében a legfontosabb pályázati lehetıségek, illetve a legfontosabb pályáztató szervezetek táblázatát mellékeljük, ami hasznos információkat szolgáltathat egy aktívan tevékenykedı civil szervezet számára. A kiadvány függelék részében található táblázat összeállításban helyet kapott pályázatok volumenüket tekintve a legkisebbektıl a legnagyobbakig, a néhány kistérségekre vonatkozóktól a határokon átívelı nemzetközi programokig terjednek. A támogatások nagyobb része anyagi forrást biztosít, de néhány esetben más jellegő támogatást: kedvezményes táboroztatást, internetes megjelenést és egyéb nem pénzbeli juttatásokat. A táblázatokban helyet kaptak azok az információk, amelyek elısegíthetik a részletes tájékoztatás elérését az érdeklıdık számára. A csoportosítást a következı témakörök alapján végeztük: Dél-alföldi Operatív Program (DAOP) Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) Nemzeti Civil Alapprogram 15

17 Szociális és Munkaügy Oktatás és Kultúra Vidékfejlesztés és Környezetvédelem Európai Unió és nemzetközi együttmőködés Mőködés elısegítése A területi feloszlás a projektek végrehajtási területe alapján készült. A Programok bizonyos része visszatérı, így jó néhányuk várhatóan ismétlıdni fog még az elkövetkezı években. 16

18 3. Forrástáblák A legfontosabb pályázati lehetőségek táblázata Név Pályázatfigyelı ESZA Társadalmi és Szolgáltató Nonprofit Kft. Tempus Közalapítvány Cím 1011 Budapest, Corvin tér 8.(1251 Budapest, Pf. 88) Strasbourg,CedexFr ance Tel.: Fax: Telefonos ügyfélszolgálat: (1) a.hu Uniós támogatásokkal kapcsolatban: Telefonos ügyfélszolgálat: (1) Telefon: (+36 1) Fax: (+36 1) Infóvonal: (+36 1) t.hu Tel: +20 / Perneczky László (HUMUSZ) Tel.: e.int 1097 Budapest, Gyáli út tel.: Budapest, Váci út 45. C épület 1093 Budapest, Lónyay u. 31. Tiszta Magyarországért Council of Europe Budapesti Munkaerıpiaci Intervenciós Központ Elérhetıség Honlap rszagert.hu dg3/pompidou/defau lt_en.asp 17

19 A legfontosabb pályáztató szervezetek táblázata Név Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Nemzeti Civil Alapprogram Szociális és Munkaügyi Minisztérium Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Cím 1077 Budapest, Wesselényi u Budapest, Váci út 45. Átrium Park, "D" porta 1054 Budapest, Alkotmány u. 3. Székhely: 1054 Budapest, Alkotmány u. 3. Telephely: 1054 Budapest, Hold u Budapest Köztársaság tér 3 Állami Foglalkoztatási Szolgálat 1089 Budapest, Kálvária tér 7. Oktatási és Kulturális Minisztérium 1055 Budapest, Szalay u Vidék Hangja 1055 Budapest Kossuth tér 11 Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 1095 Budapest, Soroksári út Födmővelésügyi és Vidékfejlesztési minisztérium 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. Elérhetıség Tel.: (40) és (1) Levélcím: 1399 Budapest, Pf.: 677 Telefon: Fax.: zöld szám: 06/80/ Budapest, Postafiók 609. Központi telefonszám: Iroda-fax: (+36) Tel.: Fax.: Telefon: (+36-1) :: fax: (+36-1) Telefonszám: Fax: Telefon: (1) , (1) Fax: (1) Levél cím: 1385 Budapest 62. Pf Postacím: 1860 Budapest Telefon: Fax: Honlap u/ ov.hu / 18

20 Név Cím FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet Társadalmi Kapcsolatok Igazgatóság 1055 Budapest, Kossuth tér 11.V. emelet Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 1011 Budapest, Fı utca Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 1117 Budapest, Neumann J. u.1/c Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. Budapest 1139 Váci út 83., Center Point 2. Official Co-financing Unit, EBRD One Exchange Square, London, UK European Comission Citizenship Elérhetıség Tel.: 06(1) cím: Levélcím: 1394 Budapest, Pf: 351 Központi telefonszám: Fax: Telefon: (+361) , Fax: (+361) , 1539 Budapest, Postafiók 684. Tel.: Tel: // Honlap /citizenship/index _en.htm 19

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Felelős kiadó: Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány 1021 Budapest, Budakeszi út 77. III/8. Telefon:

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

TEMATIKUS EU ANGOL NYELVTANFOLYAM

TEMATIKUS EU ANGOL NYELVTANFOLYAM ELÕSZÓ Ön az EU Pályázati Kalauzt, az Európa Média Kht. és a Geonardo Kft. közös kiadványának frissített és bõvített verzióját olvassa. A Kalauz elsõdleges célja naprakész és mindenre kiterjedõ információt

Részletesebben

Éves Jelentés. Öt nemzet, egy közösség!

Éves Jelentés. Öt nemzet, egy közösség! Éves Jelentés Öt nemzet, egy közösség! 2010 1 Küldetésünk A Kárpátok Alapítvány-Magyarország egy független non-profit, civil szervezet, amelynek küldetése a Kárpátok régióban élı emberek életminıségének

Részletesebben

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA 1 TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA 2 TARTALOM A. A TÁMOGATÁSOK LEHÍVÁSÁRÓL ÁLTALÁNOSAN

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

K i d o l g o z t a t ó : Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. 2006. november 20.

K i d o l g o z t a t ó : Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. 2006. november 20. Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv és Program STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA K i d o l g o z t a t ó : Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2006. november 20. Környezeti értékelés

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

Észak-alföldi Informatikai Klaszter. Tartalomjegyzék

Észak-alföldi Informatikai Klaszter. Tartalomjegyzék ÉSZAK-ALFÖLDI INFORMATIKAI KLASZTER 2009. AUGUSZTUS Tartalomjegyzék ÉSZAK-ALFÖLDI INFORMATIKAI KLASZTER... 1... 1 1. Vezetıi összefoglaló... 4 2. Bevezetés... 6 2.1. A stratégiai terv céljai... 6 2.2.

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2015. június

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2015. június Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS

SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS TÁMOP 4.1 felülvizsgálat és elemzés Oktatási Hivatal részére TÁMOP 7.2.1.-11/K-2012-0005 Felsőoktatási szakpolitikai és fejlesztéspolitikai elemzések az ESZA fejlesztések tervezése

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

Második esély típusú intézmények és programjaik

Második esély típusú intézmények és programjaik Második esély típusú intézmények és programjaik Készült az Equal program Ifjúság tematikus hálózat megrendelésére Készítette: Di Benedetto, Dario Erdei Gábor Györgyi Zoltán Kiss Ákos Budapest Debrecen,

Részletesebben

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. 2008. 1 Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló... 4 2. Bevezetés... 15 2.1.

Részletesebben

FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

FEJLESZTÉSI STRATÉGIA TARTALOMJEGYZÉK A kistérségre vonatkozó korábbi stratégiák összefoglalása... 4 Az NFT III új Uniós költségvetési idıszakára vonatkozó alapelvei... 8 B.-A.-Z. megye fejlesztési cél- és programrendszere...

Részletesebben

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig (Társadalmi egyeztetésre készült változat) Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Balatonfüred-Siófok 2008. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010 Jóváhagyva a Hajdúböszörmény Önkormányzatának 121/2010. (III. 25.) képviselıtestületi határozatával Tartalomjegyzék 1. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Önkormányzati és Területi Ellenırzési Igazgatóság Fejlesztési és Módszertani Intézet A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Tanulmány 2003. december Kutatásvezetık: Dr. Báger Gusztáv egyetemi tanár

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIAI JELENTÉS A SZOCIÁLIS VÉDELEMRİL ÉS A TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁSRÓL 2008-2010

NEMZETI STRATÉGIAI JELENTÉS A SZOCIÁLIS VÉDELEMRİL ÉS A TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁSRÓL 2008-2010 NEMZETI STRATÉGIAI JELENTÉS A SZOCIÁLIS VÉDELEMRİL ÉS A TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁSRÓL 2008-2010 Tartalom Bevezetı... 3 1. Közös áttekintés... 4 1.1. Helyzetelemzés... 4 1.2. Átfogó stratégiai megközelítés...

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Tanulmány

Részletesebben

Pest Megyei Területfejlesztési Program

Pest Megyei Területfejlesztési Program Stratégiai Program munkarész Pest Megyei Területfejlesztési Program Készült Pest Megye Önkormányzatának megbízásából 2014-ben. Köszönetet mondunk azoknak a Pest megyei önkormányzatoknak, Pest megyei vállalkozásoknak,

Részletesebben

Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY

Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY TDM Szervezeti Rendszer helyzete Magyarországon a TDM szervezeti rendszer kiépítését támogató pályázati kiírás készítése, céljai,

Részletesebben

Partnerség Európáért EGT. Norvégia, Magyarország és az EU. Az Európai Gazdasági Térség 30 államot egyesít a világ legintegráltabb piacán

Partnerség Európáért EGT. Norvégia, Magyarország és az EU. Az Európai Gazdasági Térség 30 államot egyesít a világ legintegráltabb piacán Norvégia, Magyarország és az EU Partnerség Európáért EGT Az Európai Gazdasági Térség 30 államot egyesít a világ legintegráltabb piacán Hozzájárulás az európai társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek csökkentéséhez

Részletesebben