Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı Közhasznú Egyesület 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı Közhasznú Egyesület 2010"

Átírás

1 Civil iránytő Forrástérkép az uniós és hazai pályázati lehetıségekhez civil szervezetek részére Civil iránytő Innoratio Kutatómőhely

2 Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı Közhasznú Egyesület

3 Tartalom Köszöntı A támogató programok rövid bemutatása Új-Magyarország Fejlesztési Terv... 4 DAOP... 4 Csongrád megye civil szervezeteket segítı pályázatai... 4 KEOP... 5 TÁMOP... 5 TIOP A Nemzeti Civil Alapprogram Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alap A LEADER Program Európa a polgárokért program Hetedik Keretprogram (FP7)... 9 Emberek Program... 9 Kooperáció Program Ötletek Program Kapacitások Program NCTA Határon átnyúló együttmőködési programok ETE, IPA, ENPI A Nemzetközi Visegrádi Alap (IVF) A forrástérképbıl elérhetı adatok és információk Forrástáblák A legfontosabb pályázati lehetıségek táblázata A legfontosabb pályáztató szervezetek táblázata Függelék

4 Tisztelt Hölgyem/Uram! Az Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı Közhasznú Egyesület elnökeként tisztelettel köszöntöm Önt kiadványunk oldalain! Egyesületünk célja a Dél-alföldi Régió innovációs és gazdasági versenyképességének növelése, társadalmi fejlıdésének elısegítése, az ehhez szükséges szakértıi multiplikátor szerepkör kialakítása és érvényesítése. E célok elérésének érdekében tevékenységünkben prioritást élvez a régió civil szervezeteinek megerısítése, forrásadaptációs képességük növelése. Annak érdekében, hogy a régióban mőködı civil szervezetek tisztában legyenek a pályázati lehetıségekkel beleértve az elérhetı források volumenét és céljait, készítettünk egy es idıszakra vonatkozó forrástérképet. Kiadványunk egységes és átlátható formában mutatja be a hazai és az uniós költségvetési forrásokat, megjelölve a további részletes információk elérhetıségét is. İszintén reméljük, hogy az alábbiakban megtalálja az Önnek és szervezetének leginkább megfelelı pályázati forrást, és hogy érdemi segítséggel szolgálhatunk elképzeléseinek megvalósításához! Minden pályázónak eredményes böngészést és sikeres munkát kívánok! Szeged, március Kicsiny László Innoratio Kutatómőhely 3

5 1. A támogató programok rövid bemutatása 1.1. Új-Magyarország Fejlesztési Terv Operatív Programjai DAOP (Dél-alföldi Operatív Program) A Dél-alföldi Régió fejlesztési stratégiája az Európai Unió közösségi céljaival és a nemzeti fejlesztési célokkal összhangban került megfogalmazásra. Figyelembe véve a helyzetelemzésben feltárt problémákat, területi különbségeket és sajátosságokat, a Dél-alföldi Operatív Program jövıképe, hogy a régió váljon a tudás és egészség régiójává az Európai Unió átlagához ütemesen felzárkózó Magyarországon. Ehhez kapcsolódóan a Dél-alföldi Régió átfogó célja a fenntartható növekedés biztosítása, a foglalkoztatás bıvítése, valamint a területi különbségek kiegyenlítése. A közötti idıszakra vonatkozóan a Dél-alföldi Operatív Program a rendelkezésre álló fejlesztési források nagyságát is figyelembe véve az alábbi specifikus célokat fogalmazza meg: A regionális gazdaság erısítése és versenyképességének növelése, az innováción alapuló gazdasági szerkezetváltás elısegítése A lakosság életkörülményeit meghatározó települési, környezeti állapot javítása a régió kohéziójának erısítése érdekében A DAOP civil társadalmat fejlesztı prioritásai a 4. Humáninfrastruktúrafejlesztések és az 5. Térségfejlesztési akciók. A DAOP as EU-s támogatási keretösszege közel 750 millió euró, ami 132 millió eurónyi állami támogatással egészül ki. A civil szférát is segítı prioritásokra a támogatási keretösszeg as idıszakára több mint 370 millió euró jut, ami 207 milliárd Ft-ot jelent. Az elmúlt néhány év tükrében kijelenthetı hogy a lezárult 900 pályázatnak közel 103 milliárd Ft került megítélésre, ezek közül csupán 60 pályázat van, ami közvetlen a civil szervezetek mőködését segítı nyertes pályázat. Az aktuális pályázati kiírások megtekinthetık a honlapon. Csongrád megye civil szervezeteket segítı pályázatai A Csongrád Megyei Közgyőlés Elnökének Pályázati felhívásai megyei szintő pályázati forrásokat biztosít. A társadalmi kohézió erısítéséhez önkormányzatok, kistérségi társulások, nonprofit szervezetek és civil szervezetek kerülhetnek támogatásra. A Csongrád Megyei Önkormányzat honlapján már 2007-tıl nyomon követhetıek a zömmel 1 millió Ft alatti támogatási források pályázati kiírásai és pályázati lehetıségei. A támogatási alapok a következıek: 4

6 Külügyi Alap Fogyatékosügyi Alap Ifjúsági Alap Kistérségi Civil Alap Roma Kisebbségi Alap Polgárır Alap Esélyegyenlıségi Alap Emellett külön pályázati forrásként kerülnek feltüntetésre a sportcélú és az alapítványokat segítı pályázatok (Csongrád Megye Önkormányzataiért Közalapítvány keretében). Csongrád megye aktuális támogatási pályázatiról a oldalon olvashat többet. KEOP (Környezet és Energia Operatív Program) A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) az Európai Unió (EU) és közötti költségvetési tervezési idıszakára vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) EU terminológia szerint Nemzeti Stratégiai Referencia Keret (NSRK) átfogó céljának, horizontális politikáinak, valamint 6 tematikus és területi prioritásának végrehajtását szolgáló operatív programok egyike. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv eredményes megvalósítása elképzelhetetlen a környezetvédelem fejlesztése nélkül. A Környezet és Energia Operatív Program alapvetı célja Magyarország fenntartható fejlıdésének elısegítése. A KEOP mind a 8 prioritási tengelyén támogathat civil szervezeteket, a civil szféra mőködési területétıl függıen. A as idıszakra 1140 milliárd forint támogatás áll rendelkezésre, az elmúlt két évben a 2501 pályázatnak több mint 420 milliárd forint támogatás került megítélésre. Az aktuális pályázati kiírások megtekinthetık a honlapon. TÁMOP (Társadalmi Megújulás Operatív Program) A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete, az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) A társadalmi megújulás prioritásához kapcsolódó beavatkozásai kerülnek részletesebben kifejtésre a vonatkozó uniós jogszabályokkal és rendeletekkel összhangban. A program fejlesztéseinek stratégiai megalapozását 14 másik operatív programéhoz hasonlóan az ÚMFT adja. A Társadalmi Megújulás Operatív Program célja olyan beavatkozások sikeres végrehajtása a as programozási periódusban, amelyek az egész ország lakosságát érintik, és amelyekhez az infrastrukturális hátteret, a minıségi szolgáltatásokhoz való egyenlı 5

7 esélyő hozzáférést elsısorban a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program, illetve a regionális operatív programok biztosítják. A TÁMOP keretösszege a as idıszakra 996 milliárd Ft, amibıl jelenleg az EMIR-Nyílt közvélemény tájékoztatója alapján 3302 pályázatnak több mint 366 milliárd forint támogatást ítéltek meg. Az aktuális pályázati kiírások megtekinthetık a honlapon. TIOP (Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program) A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) összhangban Magyarország nemzeti stratégiai referenciakeretének, azaz az Új Magyarország Fejlesztési Tervnek (ÚMFT) a céljaival, valamint a vonatkozó uniós jogszabályokkal a humán közszolgáltatások fizikai infrastrukturális feltételeinek fejlesztésével kíván hozzájárulni a tartós növekedéshez és a foglalkoztatás bıvítéséhez. Ennek megfelelıen magába foglalja az oktatás-képzés, az egészségügyi ellátások, a munkaerı-piaci és szociális szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztését. Az OP törekvése, hogy megteremtse a Társadalmi Megújulás OP (TÁMOP) beavatkozásainak sikeres végrehajtásához, valamint a fenti ágazatok intézményrendszerének átfogó reformjához szükséges fizikai, infrastrukturális elıfeltételeket, így biztosítva egyenlı hozzáférést a minıségi szolgáltatásokhoz. A TIOP as idıszakára fennálló keretösszege közel 539 milliárd forint, amibıl jelenleg 503 pályázatnak közel 255 milliárd forint támogatást ítéltek oda. Az aktuális pályázati kiírások megtekinthetık a honlapon A Nemzeti Civil Alapprogram A Nemzeti Civil Alapprogram pályázati támogatások útján segíti a civil szervezetek mőködését, elısegítve azok megerısödését, a civil szektor fejlıdését. Az Alapprogramból mindazok a Magyarországon nyilvántartásba vett magánalapítványok és társadalmi szervezetek (ide nem értve a munkaadói- és munkavállalói érdekképviseleteket, pártokat és biztosítóegyesületeket) részesülhetnek, amelyek ténylegesen legalább egy éve mőködnek. A támogatási rendszer mőködésének alapelveit az Alapprogram elvi irányító testülete, a szintén civil képviselık többségébıl álló Tanács határozza meg. A Nemzeti Civil Alapprogram sajátossága az állami befolyástól mentes, civil szervezetek általi döntéshozatal. A pályázatokat a pályázók által választott testületi 6

8 tagok bírálják el, így a civil szervezetek lényegében maguk döntenek a rendelkezésre álló forrás szétosztásáról. Kiadványunkban az NCA alábbi testületei által kiírt pályázatok szerepelnek: NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztı és Információs Kollégiuma NCA Dél-alföldi Regionális Kollégiuma NCA Demokrácia- és Partnerség Fejlesztési Kollégiuma NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma NCA Országos Hatókörő Civil Szervezetek Támogatásának Kollégiuma Az Alapprogram 2004-es mőködése óta már több mint 97 ezer pályázatot fogadott be. Az Alapprogram támogatásai révén 2004 és 2008 között több mint 50 ezer pályázat részesült mintegy 33 milliárd Ft költségvetési támogatásban, a honlapon elérhetı adatok alapján 2008-ban minden beadott 10 pályázatából 8 nyertes lett. Az aktuális pályázati kiírások megtekinthetık a honlapon Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alap A közötti programozási idıszakban az európai uniós forrású vidékfejlesztési támogatások az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott intézkedésekben összpontosulnak. Az FVM által készített és augusztusában nyilvánosságra hozott Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv alapján az agrár-vidékfejlesztés nemzeti fejlesztési irányai (prioritásai) az alábbiak szerint kerültek meghatározásra: A mezıgazdaság, az élelmiszer-feldolgozás és erdészeti szektor versenyképességének javítása, a strukturális feszültségek enyhítése, a termelési szerkezetváltás elısegítése; A versenyképes agrárgazdaság humán feltételeinek megteremtése, különös tekintettel az innovációs készség a piacorientált szemlélet elterjedésére; A fenntartható termelés és földhasználat garanciáinak erısítése; A vidéki foglalkoztatási feszültségek csökkentése, a vidéki jövedelemszerzési lehetıségek bıvítése, illetve a vidéki életminıség javítása, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása a vidéki települések lakosainak; Helyi közösségek fejlesztése. Az Új-Magyarországi Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) as idıszakára rendelkezésre álló keretösszege közel 3806 millió euró. Az ÚMVP 2008-as pénzügyi jelentése szerint 137 millió euró került kifizetésre. Az aktuális pályázati kiírások megtekinthetık a honlapon. 7

9 1.4. A LEADER Program Az Európai Unió LEADER programja a hagyományos fejlesztési politika átalakítása érdekében született meg. A rövidítés a program francia elnevezésének kezdı betőibıl származik (Liaison Entre Actions pour le Development de ł'economie Rurale). Magyarul: Közösségi Kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében. A program új alapokra helyezi a vidékfejlesztést: Egy terület fejlesztési stratégiáját, az abban részt vevı önkormányzatokból, a térség vállalkozóiból és civil szervezıdéseibıl megalakult Helyi Akciócsoport az ott élık bevonásával állítja össze. Az elkészült stratégia alapján, a döntéshozó egy keretösszeget határoz meg az Akciócsoport/Munkacsoport számára. A keretösszeget helyi pályáztatás útján kell a végsı kedvezményezettek számára biztosítani, az elfogadott program megvalósítása érdekében. A LEADER program Magyarországon 1991 óta jelen van (LEADER I, LEADER II, LEADER +, LEADER ++) és négy fı globális cél jellemzi: vidéki élet és munkalehetıségek javítása, a vidéki jólét növelése, életképes vidéki közösségek kialakítása, az együttmőködési képesség és szervezettség javítása, új, fenntartható jövedelemszerzési lehetıségek teremtése, munkahelyteremtés és megırzés Az aktuális LEADER pályázatokról és a program részletes leírásáról a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium honlapján, a oldalon olvashat bıvebben. 1.5 Európa a polgárokért program Az Európai Bizottság 2007-tıl 2013-ig tartó Európa a polgárokért programjának az a szerepe, hogy valódi kapocs legyen az állampolgárok és az Unió között. A polgárok aktív részvétele elengedhetetlenül szükséges Európa közös építésében, a program ennek érdekében támogatja különbözı országok polgárainak és szervezeteinek együttmőködését: lehetıséget teremt a személyes találkozásra, hogy közös tevékenységek, akciók során együtt alakítsák ki saját elképzelésüket egy nemzeteken túlmutató, de a sokszínőséget tiszteletben tartó európai környezetrıl. Pályázatot nyújthatnak be például: helyi hatóságok és szervezetek, európai politikai kutatóintézetek ( szellemi mőhelyek ), állampolgárokból álló csoportok, kezdeményezések, civil szervezetek, non-profit, nem kormányzati szervezetek, szakszervezetek, kamarák, oktatási intézmények, az önkéntes munkával foglalkozó szervezetek, az amatır sporttal foglalkozó szervezetek stb. 8

10 A mőködési támogatás nem projekttámogatás, hanem a kiválasztott szervezet rendes és állandó tevékenységének elvégzéséhez szükséges költségekhez biztosít pénzügyi támogatást. Be lehet nyújtani pályázatot egy éves támogatásra (2008) vagy többéves partnerségi kapcsolatra ( ). A program általános célkitőzései: Lehetıvé tenni a polgárok számára, hogy aktívan részt vegyenek egy hozzájuk közel álló, demokratikus, a világra nyitott, kulturális sokszínőségében egységes Európa alakításában röviden az európai uniós állampolgárság fejlesztése A közös értékeken, történelmen és kultúrán alapuló európai identitás erısítése A polgárokban erısíteni azt az érzést, hogy az Európai Unió az övék. Erısíteni a toleranciát és a kölcsönös megértést az európai polgárok között, tiszteletben tartva és népszerősítve a kulturális és nyelvi sokszínőséget, ugyanakkor hozzájárulva az interkulturális párbeszédhez. További részletes információ található még az Európai Bizottság honlapján: Hetedik Keretprogram (FP7) Emberek Program az európai kutatói pályafutás fejlesztése Az Emberek Program jelentısen támogatja mind az Európai Unióban, mind az azon kívül mőködı kutatók mobilitását és pályafutás-fejlesztését. Mindezt a Marie Curie-cselekvések koherens csoportja révén valósítják meg, amelyek feladata, hogy a kutatókat egész életpályájuk folyamán segítsék készségeik és szaktudásuk építésében. A program olyan tevékenységeket foglal magában, mint a kutatói alapképzés, élethosszig tartó képzés és fejlıdés támogatása transznacionális európai ösztöndíjak és egyéb cselekvések, valamint ipari vállalatok és egyetemek közötti partnerségek révén. Az EU-n kívüli partnerekkel kialakított nemzetközi dimenzió célja továbbfejleszteni az EU-kutatók életpályáját nemzetközi kimenı és bejövı ösztöndíjak alapítása útján, fellendíteni az Európán kívüli kutatócsoportokkal folytatott együttmőködést. A program összköltségvetése a 2007 és 2013 közötti idıszakban eléri az 50 milliárd eurót. A programról bıvebb információ található a honlapon. 9

11 Kooperáció Program - transznacionális együttmőködés a szakpolitikai témákban Az Együttmőködés Program magába foglalja kollaboratív kutatást, az európai technológiai kezdeményezéseket, illetve a nemzeti programok koordinációját. A kollaboratív kutatás legfıbb célja, hogy olyan kutatási együttmőködéseket, hálózatokat hozzon létre, ami nemzetközi színtéren valósul meg. 10 tematikus területe közül vállalásra kerülnek a civil szféra szempontjából releváns: Társadalom-, gazdaság és bölcsésztudományok program Információs és kommunikációs technológiák A keretprogram kiegészíti a tagállamokban végzett tevékenységeket és más, a lisszaboni célkitőzések megvalósítására irányuló átfogó stratégiai törekvéshez szükséges közösségi cselekvéseket. A keretprogramban támogatásra kerülnek a KKV-vonatkozású innovációs tevékenységek is. A as idıszakra a program keretösszege millió euró. A programról további adatok elérhetıek a honlapon. Ötletek Program a kutatóközösség kezdeményezésén alapuló, kutatók által javasolt kutatások Az Ötletek egyedi program elsıdleges célja, hogy Európa vonzásereje növekedjen az európai és a harmadik világbeli legjobb kutatók számára. Dinamizmus, kreativitás, kiválóság hármas elhivatottsága mellett kutatással kapcsolatos ipari befektetések számára, az egyedi kutatócsoportok által végzett felderítı kutatás érdekében létrehozott finanszírozási mechanizmusok biztosításával. A program sikeres végrehajtás érdekében Európai Kutatási Tanácsot (EKT) állít fel, amelynek részeleme a független Tudományos Tanács, ami kislétszámú és költséghatékony elveket követ. A program legfıbb tevékenysége a felderítı kutatás elımozdítása, ami arra utal, hogy a tudományos és technológiai alapkutatás rendkívül fontos a gazdasági és társadalmi jólét szempontjából, másrészt pedig arra, hogy az ismeretek jelenlegi határain és azokon túl végzett kutatás természeténél fogva kockázatos is egyben. A as idıszakra a program keretösszege 7510 millió euró. A programról adatok elérhetıek a tevekenyseg/otletek/otletek honlapról. Kapacitások Program - a kutatási kapacitások támogatása A program legfıbb célkitőzése, hogy Európa szerte, segítse a kutatási és innovációs folyamatok érvényesülését az alábbi részcélok definiálásával: 10

12 A kutatási infrastruktúrák használatának és fejlesztésének optimalizálása; A KKV-k innovációs kapacitásainak és a kutatásból származó elınyök kihasználásával összefüggı képességeinek erısítése; A kutatásorientált regionális csoportosulások fejlıdésének támogatása; Az EU konvergencia- és legkülsı régióiban meglévı kutatási potenciál felszabadítása; A tudomány és a társadalom között szorosabb kapcsolat kialakítása a tudománynak és a technológiának az európai társadalomba való harmonikus integrációja érdekében; A kutatási politikák következetes kidolgozásának támogatása; és A nemzetközi együttmőködést támogató cselekvések és intézkedések. A program keretösszege 4097 millió euró, részletes információk a programról a honlapról érhetıek el NCTA (Norvég Civil Támogatási Alap) Az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus Civil Támogatási Alap az Ökotárs Alapítvánnyal az Autonómia Alapítvánnyal, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvánnyal és a Kárpátok Alapítvány-Magyarországgal együttmőködve született meg a magyarországi civil szervezetek támogatására az alábbi négy témakörben. környezetvédelem és fenntartható fejlıdés civil szervezetek kapacitásfejlesztése szociális kohézió, gyermek- és egészségvédelem; kulturális örökség védelem. A pályázati program feltételeit és eljárásrendjét az EGT brüsszeli Finanszírozási Mechanizmus Iroda és az Ökotárs Alapítvány között létrejött szerzıdés szabályozza. A lebonyolítást az alapítvány konzorciumi formában végzi, azaz minden partner egy témakör pályázatait kezeli. A támogatásról több információt olvashat a oldalon Határon átnyúló együttmőködési programok ETE (Európai Területi Együttmőködés), IPA, ENPI A Közösség új kohéziós politikájának harmadik prioritása az Európai Területi Együttmőködés (ETE), amely a határon átnyúló, transznacionális és régiók közötti együttmőködés erısítésére irányul. Az EU belsı határain belül, a korábbi 11

13 INTERREG pályázatokat felváltva valósulnak meg a kétoldalú fejlesztési programok. Az Európai Területi Együttmőködés a as idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapon (ERFA) keresztül három prioritást támogat: a határokon átnyúló gazdasági, szociális és környezeti tevékenység fejlesztése, a fenntartható területi fejlesztés közös stratégiái által; a transznacionális együttmőködés megerısítése, közösségi prioritásokhoz kapcsolódó tevékenységek által, valamint az integrált területi fejlesztés ösztönzése; a regionális politika hatékonyságának megerısítése a régiók közötti együttmőködés népszerősítése, valamint megfelelı területi szintő tapasztalatcsere révén. Az Európai Területi Együttmőködés elsı csoportjába Magyarországon az alábbi programok kerültek kiírásra: Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttmőködési Program Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttmőködési Program Magyarország-Szlovénia Határon Átnyúló Együttmőködési Program Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttmőködési Program Az ETE második csoportja az EU külsı határán lévı középtávon tagországgá váló országokkal való együttmőködés. A területi kohézió az ún. Elıcsatlakozási Segítségnyújtási Eszközbıl (IPA - Instrument for Pre-Accession Assistence) kerülnek finanszírozásra. Ezek az alábbiak: Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttmőködési Program Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttmőködési Program Az ETE harmadik besorolása alá az a területi együttmőködés tartozik, amely várhatóan hosszú távon az EU külsı határaként funkcionál: Magyarország-Ukrajna Határon Átnyúló Együttmőködési Program Magyarország-Románia-Szlovákia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttmőködési Program További információt az ETE programjáról a honlapról tud szerezni. A továbbiakban az ETE néhány elkülönülı fontosabb alprogramját mutatjuk be. 12

14 ESPON II Az Európai Területi Tervezési Megfigyelı Hálózat ( Programme on the spatial development of an enlarging European Union ) legfıbb célkitőzése a területfejlesztési (regionális) politika tudományos megalapozása, európai szintő kutatási hálózat létrehozása. Az ESPON II (European Observation Network for Territorial Development and Cohesion) ERFA alapból mintegy 47 millió euróból kerül finanszírozásra, 5 legfıbb prioritáson: Alkalmazott kutatások a területi fejlıdés, versenyképesség es kohézió témakörében. Célzott elemzések az eredményeket potenciálisan hasznosító érdekeltek igényei alapján. A kutatásokat támogató tudományos platform es eszközök (adatbázis, monitoring) továbbfejlesztése. A kutatási eredmények disszeminációja. Technikai segítségnyújtás Az ESPON programról bıvebb információ található a honlapon. CES (Central European Space) Az Európai Területi Együttmőködés Közép-európai Transznacionális Együttmőködési Program legfıbb célkitőzése, hogy egy adott szempontból több országból álló területek közösen keressenek megoldásokat egy térséget érintı problémákra. A projektek leginkább kutatási, tervezési, szakmai együttmőködési jellegőek. Tervezett prioritásai: Az innováció támogatása Közép-Európában Közép-Európa külsı és belsı elérhetıségének javítása A környezet felelısségteljes használata Városok és régiók versenyképességének és vonzerejének növelése A CES programja az ERFA alapból közel 300 millió eurós költségvetéssel bír. A programról bıvebb információ található a honlapon A Nemzetközi Visegrádi Alap (IVF) A Nemzetközi Visegrádi Alap (IVF) az óta létezı visegrádi együttmőködés (V4-ek: Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia) egyetlen intézményesített nemzetközi szervezete ben alapították, fı célja a tagországok civil kezdeményezéseinek, és hallgatói mobilitásának támogatása. 13

15 Ennek eszköze az alap által kidolgozott pályázatok és ösztöndíjak rendszere, amely nyitva áll minden, a négy ország bármelyikének állampolgárságával rendelkezı személy, vagy az ezen országok bármelyikében bejegyzett civil szervezet elıtt. Az alap fı célja, hogy elısegítse a V4 országok közötti szorosabb együttmőködést a kultúra, a versenyképesség fejlesztése terén egyéni, vagy közös kulturális és tudományos rendezvények támogatásával, az oktatás és a diákcserék elımozdításával, illetve a kölcsönös turizmus fejlesztésével. Ennek legfontosabb eszköze a pályázatok és ösztöndíjak rendszere, amelyre az országok által befizetett pénzösszegeket fordítják. Az Alap elnökségét úgynevezett rotációs rendszerben félévente más-más alapító ország látja el, az angol elnevezések ABC-rendjében. Hivatalos nyelve az angol. Három típusú pályázatot különböztetnek meg: Az általános pályázat (Standard Grants) keretében kulturális együttmőködésre, K+F projektekre, oktatásra, diákcserére, határon átnyúló és határ menti régiós együttmőködésre, turizmusfejlesztésre lehet támogatásért folyamodni. A megpályázott összeg minimum 4000 euró lehet, ez a teljes projektköltségvetés maximum 50%-a lehet. A projekt maximális ideje 12 hónap. A "kis" pályázat (Small Grants) lehetıségei csak a keretszámokban térnek el az elıbb ismertetettektıl. Tehát a megpályázható témakörök ugyanazok, viszont itt a maximális összeg 4000 euró, ami szintén nem lehet több, mint a teljes költség 50%-a, a maximális idıhatár pedig 6 hónap. A Visegrádi Stratégiai Program (VSP - Visegrad Strategic Programme) elsısorban hosszú távú, két vagy több visegrádi országot érintı projekteket támogat. A projektek hossza legalább három évet, a támogatás itt is maximum 50%-os lehet. Az alapról bıvebb információ a oldalon található. 2. A forrástérképbıl elérhetı adatok és információk A forrástérkép tartalmazza az összes jelentıs hazai, európai uniós és kétoldalú nemzetközi támogatási források háttérmechanizmusát, amelyek lehetıséget biztosíthatnak a civil társadalom önszervezıdéséhez. A támogatási alapok és programok bemutatása után egy átnézeti ábrát is mellékelünk, amely hazánk hazai és uniós támogatási rendszerét szemlélteti egyszerőbb formában: 14

16 A forrástérkép további fejezetében a legfontosabb pályázati lehetıségek, illetve a legfontosabb pályáztató szervezetek táblázatát mellékeljük, ami hasznos információkat szolgáltathat egy aktívan tevékenykedı civil szervezet számára. A kiadvány függelék részében található táblázat összeállításban helyet kapott pályázatok volumenüket tekintve a legkisebbektıl a legnagyobbakig, a néhány kistérségekre vonatkozóktól a határokon átívelı nemzetközi programokig terjednek. A támogatások nagyobb része anyagi forrást biztosít, de néhány esetben más jellegő támogatást: kedvezményes táboroztatást, internetes megjelenést és egyéb nem pénzbeli juttatásokat. A táblázatokban helyet kaptak azok az információk, amelyek elısegíthetik a részletes tájékoztatás elérését az érdeklıdık számára. A csoportosítást a következı témakörök alapján végeztük: Dél-alföldi Operatív Program (DAOP) Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) Nemzeti Civil Alapprogram 15

17 Szociális és Munkaügy Oktatás és Kultúra Vidékfejlesztés és Környezetvédelem Európai Unió és nemzetközi együttmőködés Mőködés elısegítése A területi feloszlás a projektek végrehajtási területe alapján készült. A Programok bizonyos része visszatérı, így jó néhányuk várhatóan ismétlıdni fog még az elkövetkezı években. 16

18 3. Forrástáblák A legfontosabb pályázati lehetőségek táblázata Név Pályázatfigyelı ESZA Társadalmi és Szolgáltató Nonprofit Kft. Tempus Közalapítvány Cím 1011 Budapest, Corvin tér 8.(1251 Budapest, Pf. 88) Strasbourg,CedexFr ance Tel.: Fax: Telefonos ügyfélszolgálat: (1) a.hu Uniós támogatásokkal kapcsolatban: Telefonos ügyfélszolgálat: (1) Telefon: (+36 1) Fax: (+36 1) Infóvonal: (+36 1) t.hu Tel: +20 / Perneczky László (HUMUSZ) Tel.: e.int 1097 Budapest, Gyáli út tel.: Budapest, Váci út 45. C épület 1093 Budapest, Lónyay u. 31. Tiszta Magyarországért Council of Europe Budapesti Munkaerıpiaci Intervenciós Központ Elérhetıség Honlap rszagert.hu dg3/pompidou/defau lt_en.asp 17

19 A legfontosabb pályáztató szervezetek táblázata Név Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Nemzeti Civil Alapprogram Szociális és Munkaügyi Minisztérium Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Cím 1077 Budapest, Wesselényi u Budapest, Váci út 45. Átrium Park, "D" porta 1054 Budapest, Alkotmány u. 3. Székhely: 1054 Budapest, Alkotmány u. 3. Telephely: 1054 Budapest, Hold u Budapest Köztársaság tér 3 Állami Foglalkoztatási Szolgálat 1089 Budapest, Kálvária tér 7. Oktatási és Kulturális Minisztérium 1055 Budapest, Szalay u Vidék Hangja 1055 Budapest Kossuth tér 11 Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 1095 Budapest, Soroksári út Födmővelésügyi és Vidékfejlesztési minisztérium 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. Elérhetıség Tel.: (40) és (1) Levélcím: 1399 Budapest, Pf.: 677 Telefon: Fax.: zöld szám: 06/80/ Budapest, Postafiók 609. Központi telefonszám: Iroda-fax: (+36) Tel.: Fax.: Telefon: (+36-1) :: fax: (+36-1) Telefonszám: Fax: Telefon: (1) , (1) Fax: (1) Levél cím: 1385 Budapest 62. Pf Postacím: 1860 Budapest Telefon: Fax: Honlap u/ ov.hu / 18

20 Név Cím FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet Társadalmi Kapcsolatok Igazgatóság 1055 Budapest, Kossuth tér 11.V. emelet Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 1011 Budapest, Fı utca Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 1117 Budapest, Neumann J. u.1/c Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. Budapest 1139 Váci út 83., Center Point 2. Official Co-financing Unit, EBRD One Exchange Square, London, UK European Comission Citizenship Elérhetıség Tel.: 06(1) cím: Levélcím: 1394 Budapest, Pf: 351 Központi telefonszám: Fax: Telefon: (+361) , Fax: (+361) , 1539 Budapest, Postafiók 684. Tel.: Tel: // Honlap /citizenship/index _en.htm 19

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

Regionális politika 2. gyakorlat

Regionális politika 2. gyakorlat 1 Regionális politika 2. gyakorlat Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT ÚMVP 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK, Lisszaboni

Részletesebben

Regionális politika 6. elıadás

Regionális politika 6. elıadás 1 Regionális politika 6. elıadás Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT regionális programjai 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK,

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl László Csaba KDRFÜ Nonprofit Kft. KSZ Operatív igazgató Székesfehérvár 2009. 05. 14. Közép-Dunántúli Régió operatív programja

Részletesebben

Tudás, alkotás, érték

Tudás, alkotás, érték Tudás, alkotás, érték A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 2007. évi programjai valamint az EU 7. K+F Keretprogramja Vass Ilona, általános alelnök Nemzeti Innovációs Rendszer, NKTH-GKM szakmai konferencia

Részletesebben

Az EMVA LEADER Program 2007-2013. Magyarországi LEADER Központ

Az EMVA LEADER Program 2007-2013. Magyarországi LEADER Központ Az EMVA LEADER Program 2007-2013 Magyarországi LEADER Központ A LEADER PROGRAM Liaison Entre Actions pour le Development de l'economie Rurale (Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztéséért)

Részletesebben

regionális politika Mi a régió?

regionális politika Mi a régió? Európai Uniós ismeretek Regionális politika Mi a régió? Régió alatt egy sajátosságokat felmutató, valamilyen közös jellemzıket magába foglaló, s ezek alapján földrajzilag elhatárolható területi egységet

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása Miskolc, 2010. október 21. Ságodi Nóra Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Fıigazgatóság A2 Fıosztály

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése A magyarországi

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Terület és településfejlesztési programok 2014-2020 között, különös tekintettel a Közép-magyarországi régióra JENEI Gábor Programirányító

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA A PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN

FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA A PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA A PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN Lochuk Nikoletta-MRM Nagypáli 2011 BEMUTATKOZÁS Az elıadás célja: megismertetni a pályázatot, mint eszközt. Miért fontosak az Európai Uniós pályázási

Részletesebben

Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között

Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között 2009 Aug Hegyesi Béla, VÁTI Kht SEE-CE-IVC információs pont hegyesi@vati.hu 06 30 475 85 73 1 Tartalom Határmenti

Részletesebben

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra Háttéranyag EUREKA Programban való magyar részvétel támogatása Cél: a vállalkozói szféra, különösen a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten. KvVM Stratégiai Fıosztály

FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten. KvVM Stratégiai Fıosztály FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten KvVM Stratégiai Fıosztály Történeti áttekintés - globális szinten Fejlesztési együttmőködés 1944 Bretton Woods

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

CENTRAL EUROPE Program TRANSENERGY: Termálvizek az Alpok és a Kárpátok ölelésében. TRANSENERGY Konferencia Budapest, szeptember 13.

CENTRAL EUROPE Program TRANSENERGY: Termálvizek az Alpok és a Kárpátok ölelésében. TRANSENERGY Konferencia Budapest, szeptember 13. CENTRAL EUROPE Program 2007-2013 TRANSENERGY Konferencia Budapest, 2012. szeptember 13. TRANSENERGY: Termálvizek az Alpok és a Kárpátok ölelésében Lubor Jusko JTS CENTRAL EUROPE PROGRAMME CENTRAL EUROPE

Részletesebben

Az EU kohéziós politikája

Az EU kohéziós politikája Az EU kohéziós politikája Dr. Szabó Zsolt Koordinációs Irányító Hatóság Mirıl lesz szó? Mirıl lesz szó? 1. Az EU regionális politikája Célok, alapelvek, eszközök 2. Egyéb támogatások az NFÜ kezelésében

Részletesebben

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv dr. Molnár-Gallatz Zsolt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Beadás kezdete. Beadás vége

Beadás kezdete. Beadás vége OP Azonosító kód Pályázat címe Keret (Mrd Ft) Beadás kezdete Beadás vége Pályázók köre Támogatás összege Támogatás mértéke GOP- 2009-1.1.2 Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése 1,27 2009.08.31

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában Dr. Gordos Tamás programiroda vezető Pro Régió Ügynökség Az elemzés témája Forrásfelhasználás a Közép-magyarországi

Részletesebben

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás)

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) Európai Uniós ismeretek Magyarország és az Európai Unió 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) 1970-es évek 3 multilaterális keret: GATT Európai Biztonsági és Együttmőködési Értekezlet

Részletesebben

v e r s e n y k é p e s s é g

v e r s e n y k é p e s s é g anyanyelv ápolása kulturális tevékenysége k gyakorlása művészi alkotás szabadsága v e r s e n y k é p e s s é g közös társadalmi szükségletek ellátása K Ö Z K U L T Ú R A közkulturális infrastruktúra működése

Részletesebben

Új EU-s és hazai regionális fejlesztési programok

Új EU-s és hazai regionális fejlesztési programok Új EU-s és hazai regionális fejlesztési programok EU: Kohéziós és regionális politika 2014-2020 Alapelvek: cél a munkahely-teremtés, a versenyképesség, a gazdasági növekedés, az életminőség javítása és

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

VI./2.2.: Hazai társfinanszírozású uniós programok, támogatások

VI./2.2.: Hazai társfinanszírozású uniós programok, támogatások VI./2.2.: Hazai társfinanszírozású uniós programok, támogatások VI./2.2.1.: A kohéziós és strukturális alapok felhasználása Magyarországon 2007 és 2013 között Milyen szabályok vonatkoznak az Unió kohéziós

Részletesebben

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Tudománypolitikai kihívások a 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Dr. Kardon Béla Főosztályvezető Tudománypolitikai Főosztály Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság A kormányzati K+F+I

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Regionális politika 10. elıadás

Regionális politika 10. elıadás 1 Regionális politika 10. elıadás Magyarország vidékfejlesztési politikája a 2007-2013 idıszakban (ÚMVP) 2 Vidékfejlesztés 2007-2013: Európai vidékfejlesztési stratégia Magyar vidékfejlesztési stratégia

Részletesebben

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK A Közép-Magyarországi Operatív Program környezetvédelmi intézkedései Orosz György Budapest, 2008.november 18. 2007-2008 PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK 1 2007-2008 Pályázati statisztika Természetvédelem Környezetvédelem

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése tárgyú projekt bemutatása

Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése tárgyú projekt bemutatása E L İ T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24. ülésére Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése

Részletesebben

Bakonyi Péter c.docens

Bakonyi Péter c.docens Az EU csatlakozás gyorsmérlege - informatikai szempontból Bakonyi Péter c.docens Kormányzati lépések 2003-20062006 Stratégia készítés és programtervezés: Magyar Információs Társadalom ( MITS ) Kormány

Részletesebben

Területi tervezés, programozás és monitoring

Területi tervezés, programozás és monitoring Területi tervezés, programozás és monitoring 8. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területi tervezés fogalma, jellemzıi Területi tervezés: a közösségi beavatkozás azon módja, amikor egy területrendszer

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek

A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek Szivi Orsolya 2009. április 20. Budapest Az előadás felépítése Fejlesztési programok, pályázati lehetőségek

Részletesebben

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Felsőtárkány 2006. június 15-16 Jelenlegi programozási időszak 2000-2006 1257/1999 Rendelet Kompenzációs

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

Az EUREKA program és a hazai résztvevıket támogató pályázat. Csuzdi Szonja Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2008.02.26.

Az EUREKA program és a hazai résztvevıket támogató pályázat. Csuzdi Szonja Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2008.02.26. Az EUREKA program és a hazai résztvevıket támogató pályázat Csuzdi Szonja Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2008.02.26. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttmőködés, Cél: Az

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI Tervezés aktualitásai (2014-2020-as tervezési időszak)

A CSONGRÁD MEGYEI Tervezés aktualitásai (2014-2020-as tervezési időszak) A CSONGRÁD MEGYEI Tervezés aktualitásai (2014-2020-as tervezési időszak) SZEGED, 2013. december 02. Magyar Anna a Megyei Közgyűlés elnöke 2014-2020 közötti európai uniós források felhasználását biztosító

Részletesebben

A HORIZONT 2020 dióhéjban

A HORIZONT 2020 dióhéjban Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu) projekt TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013 A HORIZONT 2020 dióhéjban Hálózatépítő stratégiai együttműködés kialakítását megalapozó konferencia

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

Magyarország- Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. Az eddigi eredmények

Magyarország- Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. Az eddigi eredmények Magyarország- Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Az eddigi eredmények A jogosult programterület A program EU támogatása 1. prioritás - Fenntartható környezet és turizmus 2. prioritás

Részletesebben

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Varga Péter 2010. november 12. Tokaj Kik és miért akarják fejleszteni az elmaradott térségeket? Mert ott élı emberek életkörülményeik javítása érdekében fejleszteni

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Helyi Leader Közösség bemutatkozása (2007. október 18.) Elıadó: Horváth Krisztián Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás programfelelıs Megalakult a Zalai

Részletesebben

Európai Uniós pályázati lehetıségek

Európai Uniós pályázati lehetıségek UWEX: Urban Water Expert Európai Uniós pályázati lehetıségek Egész életen át tartó tanulás program Bethleni Zsuzsanna Tempus Közalapítvány Budapest, 2011. október 11. Pályáztatás Tempus Közalapítvány Egész

Részletesebben

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Fejlesztési programok Új Széchenyi Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Darányi Ignác Terv (Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI MRTT Generációk diskurzusa a regionális tudományról Győr, 2012. november 23. 1 Duna-stratégia 2011. júniusi Európai Tanács 4 cselekvési, 11 prioritási

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

3.2. Ágazati Operatív Programok

3.2. Ágazati Operatív Programok 3.2. Ágazati Operatív Programok A. Versenyképesség operatív program Irányító Hatóság Gazdasági Minisztérium Közreműködő Szervezetek Ellenőrző Hatóság a Számvevőszék Auditáló Hatósága A pályázók köre: A

Részletesebben

Transznacionális Együttműködés 2014-2020. Közép-Európa 2020 és Duna. Hegyesi Béla

Transznacionális Együttműködés 2014-2020. Közép-Európa 2020 és Duna. Hegyesi Béla Transznacionális Együttműködés 2014-2020 Közép-Európa 2020 és Duna Hegyesi Béla Tartalom Az Európai Területi Együttműködés A Közép Európa program bemutatása A Közép Európa program prioritásterületei A

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

Biztonság az FP7-ben. Az Együttmőködés program SECURITY témaköre. SZELES Ágnes NKTH, SEC NCP

Biztonság az FP7-ben. Az Együttmőködés program SECURITY témaköre. SZELES Ágnes NKTH, SEC NCP Biztonság az FP7-ben Az Együttmőködés program SECURITY témaköre SZELES Ágnes NKTH, SEC NCP FP7-SEC Témakörök tevékenységek Biztonsági tevékenységek 1. Állampolgárok biztonsága 2. Infrastruktúrák és közmővek

Részletesebben

Regionális gazdaságtan 10. elıadás

Regionális gazdaságtan 10. elıadás 1 Regionális gazdaságtan 10. elıadás Regionális fejlesztési programok Magyarországon Regionális fejlesztési célú pályázati lehetıségek 2 EU-s támogatások: A támogatás egy része az EU költségvetésébıl származik,

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat.. MNVH. megyei területi felelős 2015. szeptember Az MNVH célja, feladatai Az MNVH célja: Az MNVH feladata a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő együttműködési hálózatba

Részletesebben

A Közép-magyarországi régió vállalkozásainak támogatása a KMOP keretein belül. Varju László, Elnök, KMRFT október 14.

A Közép-magyarországi régió vállalkozásainak támogatása a KMOP keretein belül. Varju László, Elnök, KMRFT október 14. A Közép-magyarországi régió vállalkozásainak támogatása a KMOP keretein belül Varju László, Elnök, KMRFT 2008. október 14. KMRFT - Adatok, feladatok A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács

Részletesebben

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára Kutatási és Technológiai Innovációs Alap - 2012 Új innovációs pályázatok az ÚSZT keretében Kiemelt figyelem a K+F+I témájú pályázatokra. 5 pályázati konstrukció Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Részletesebben

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Tartalom Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Határmenti programok Transznacionális programok Interregionális program 2009 Nov Hegyesi Béla, VÁTI Kht

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A felsıoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra és IKT fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: KMOP-2007-4.2.1/B

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. és 9. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

Strukturális Alapok 2014-2020

Strukturális Alapok 2014-2020 Regionális Strukturális Alapok 2014-2020 Európai Bizottság Regionális Politika és Városfejlesztés Főigazgatóság F.5 - Magyarország Szávuj Éva-Mária 2013. december 12. Regionális Miért kell regionális /

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

Csuhány Bence Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Heves megyei referens. Parád,2013 március 26.

Csuhány Bence Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Heves megyei referens. Parád,2013 március 26. Csuhány Bence Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Heves megyei referens Parád,2013 március 26. MNVH megalakulása, jogszabályi háttér 1698/2005 EK rendelet 1060/2008. (IX.19.) Korm. határozat 131/2008. (X. 1.)

Részletesebben

A gazdaságfejlesztés jelene, jövője. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A gazdaságfejlesztés jelene, jövője. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A gazdaságfejlesztés jelene, jövője Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák szervezete és működése Budapesti székhellyel országos hálózat Régiós

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2006 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

Magyarország Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program. Szarvas, 2011. Február 16.

Magyarország Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program. Szarvas, 2011. Február 16. Magyarország Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Szarvas, 2011. Február 16. Magyarország részvétele a határon átnyúló együttműködési programokban Magyarország 1995 és 2003 között a PHARE

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

TÁMOP- 1.4.4.-08/1 rségi Foglalkoztatási Partnerség

TÁMOP- 1.4.4.-08/1 rségi Foglalkoztatási Partnerség TÁMOP- 1.4.4.-08/1 Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség létrehozása és s mőködtetm dtetése Az ÚSZT legfontosabb céljai Az ÚSZT legfıbb céljai Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás

Részletesebben

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján - 2014-2020 különös tekintettel az ITI eszközre A diák Nicholas Martyn, a DG Regio főigazgatóhelyettesének 2012. március

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

Intelligens szakosodás alapú regionális innovációs stratégia (RIS3)

Intelligens szakosodás alapú regionális innovációs stratégia (RIS3) Intelligens szakosodás alapú regionális innovációs stratégia (RIS3) 2014-2020 között kohéziós politika céljai Járuljon hozzáaz EU 2020 stratégia céljainak megvalósításához Hangsúly: az eredményeken legyen!

Részletesebben

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a Szociális, Gyermek és Családvédelmi

Részletesebben

A területi tervezés megújításának szempontjai a időszakra szóló kohéziós politika tükrében

A területi tervezés megújításának szempontjai a időszakra szóló kohéziós politika tükrében A területi tervezés megújításának szempontjai a 2014-2020 időszakra szóló kohéziós politika tükrében Kajdi Ákos XVII. Országos Urbanisztikai Konferencia, 2011. október 27., Pécs Kohéziós politika területi

Részletesebben

A Magyar Köztársaság kormánya

A Magyar Köztársaság kormánya A Magyar Köztársaság kormánya A kutatás-fejlesztés és az innováció a válságkezelés hosszú távú eszköze A válság természete A jelenlegi válság: globális, nemzeti sajátosságok egyszerre pénzügyi és gazdasági,

Részletesebben

Moson-Sopron Megyei Civil Informáci. ciós s Centrum

Moson-Sopron Megyei Civil Informáci. ciós s Centrum Gyır-Moson Moson-Sopron Megyei Civil Informáci ciós s Centrum 9023 Gyır, Otthon u. 2. Tel. : 96/550-313 Tel./Fax: 96/311-031 06-70/948-57-30 E-mail : civilhaz@unitedway.t-online.hu Web : www.unitedwaygyor.hu/ciszok

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben