Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (II.17.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodásról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (II.17.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodásról"

Átírás

1 Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009. (II.17.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodásról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény (Hgt) 21. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000.(XII.23.) Korm. rendeletre, az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Nagyoroszi Község Önkormányzata kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az ingatlan tulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn. 2. (1) Az ártalmatlanításra kijelölt hulladékelhelyező telep Nógrádmarcal község külterületén a 095/8 HRSZ on lévő műszaki létesítmény. (2) A szelektív hulladékgyűjtés bevezetésének elősegítésére a fokozatosság elvének figyelembevételével az önkormányzat hulladékudvart létesíthet és tarthat fenn. (3) Az önkormányzat Képviselő testülete a hulladék begyűjtésére és ártalmatlanítására szerződést köt az ingatlan tulajdonosával, vagy használójával, melynek egyes tartalmi elemeit az 1. számú melléklet tartalmazza. 3. (1) A hulladékgazdálkodás nyilvántartását, díjbeszedést, szerződés-kötést, végrehajtást, a személyes adatok kezelését a Képviselő-testület az adatvédelmi szabályzat szerint végzi. (2) A kezelendő adatok köre: a.) a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos, használó neve, b.) lakcíme, c.) születési helye, ideje, d.) anyja leánykori családi és utóneve. A közszolgáltatással ellátott terület Nagyoroszi község közigazgatási területe (1) A település közigazgatási területén valamennyi ingatlan tulajdonosa az ingatlanán keletkező települési hulladék gyűjtéséről és annak a begyűjtésre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadásáról az e rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni. Ez a kötelezettség elsődlegesen az ingatlant bármilyen jogcímen használót, vagy jogcím nélküli használót terheli. (2) A gazdálkodó szervezetek akkor mentesülnek az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség alól, ha települési hulladékuk kezeléséről a közszolgáltatás keretében nyújtottakhoz képest a környezetvédelmi felügyelőség által igazoltan környezetvédelmi szempontból lényegesen kedvezőbb megoldással gondoskodnak. (3) A gazdálkodó szervezet vezetője köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha a hulladékkezelésről saját maga már nem tud gondoskodni. A bejelentést a mentességre okot adó körülmény megszűnését követő 15 napon belül kell megtennie.

2 (4) Az ingatlan tulajdonos, akinek települési hulladéka keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg telephelyül vagy fióktelephelyül szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek, az ingatlanon folytatott tevékenysége során keletkezett hulladékától elkülönítetten gyűjteni, és arra közszolgáltatást igénybe venni. (5) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdés szerinti kötelezettség a beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik. 6. Az ingatlantulajdonos a rendszeresített hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevétele mellett, az ingatlanán keletkező alkalmi, vagy mérete miatt a közszolgáltatás keretében nem szállítható települési hulladékát, 3 m 3 mennyiségig hulladék kísérő jeggyel maga is elszállíthatja a kijelölt ártalmatlanító helyre. 7. E rendelet alkalmazásában: 1. Települési hulladék: a háztartásokból származó szilárd hulladék illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék. 2. Hulladékkezelési közszolgáltatás: a települési hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, esetleges hasznosítására irányuló közszolgáltatás, amely a kijelölt szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületeken vagy az ingatlanon összegyűjtött és a szolgáltató rendelkezésére bocsátott hulladék ártalmatlanítására irányul. 3. A hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevétele: az élővilág és az emberi egészség védelmében bevezetett olyan alkotmányos rendelkezés, amely alól közösségi érdekből egyetlen ingatlan tulajdonosnak, vagy települési hulladéktermelőnek sem adható indokolatlan felmentés. 4. Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, illetve tulajdonközösség, akinek/amelynek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, függetlenül attól, hogy tulajdonosa, birtokosa vagy használója az ingatlannak. 5. Települési hulladék kísérő jegy: a hulladék lerakó telep üzemeltetője által kibocsátott, 60 napig érvényes, sorszámozott nyomtatvány, mely a hulladék szabályos szállítását és elhelyezését szolgálja. 6. Háztartás: a lakás, pihenés, üdülés céljait szolgáló ingatlan, függetlenül attól, hogy az adott ingatlan magán- (külön) tulajdonban vagy közös tulajdonban van-e. 7. Begyűjtő: a hulladék begyűjtését végző szervezet, amellyel az önkormányzat szerződést kötött. II. FEJEZET A közszolgáltatás rendje és módja 8. (1) Az önkormányzat a hulladék begyűjtéséről heti egy alkalommal köteles gondoskodni és a tulajdonos a közszolgáltatást igénybe venni. (2) Amennyiben a szállítás időpontja munkaszüneti napra esik, az elszállítást az azt követő első munkanapon kell teljesíteni. (3) Azon ingatlantulajdonosok, akik közterületen közterület-használati hozzájárulás, illetve engedély alapján árusító, közszolgáltató vagy egyéb tevékenységet folytatnak, vagy kívánnak folytatni, amely a kötelező helyi közszolgáltatás hatálya alá tartozó települési szilárd hulladék keletkezésével jár, kötelesek azt az önkormányzatnak bejelenteni, és a közterület-használati hozzájárulás, illetve engedély alapján a közterületen végzendő tevékenység kezdetének és végének időpontjára, valamint a várható hulladék fajtájára, annak összetételére és mennyiségére figyelemmel szerződést kötni. (1) A közszolgáltatás során kizárólag az alábbi szabványos tárolók használhatók: a.) 80 literes szabványos tároló b.) 120 literes szabványos tároló 9. (2) A 80 literes gyűjtőedényre vonatkozó közszolgáltatás csak az 1 és 2 személyes háztartásokban igényelhető.

3 (3) Az (1) bekezdésben felsorolt gyűjtő edényeknek megfelelő mennyiségben történő beszerzéséről - a közszolgáltatást igénybe vevő megrendelése alapján - a felmerülő költségek (beszerzési díj, szállítási költség) megtérítése ellenében az önkormányzat 60 napon belül köteles gondoskodni. A tároló edények folyamatos tisztántartása az ingatlan tulajdonosának a feladata. (4)A használatra bocsátott gyűjtőedények karbantartását, felújítását és szükség szerinti kicserélését a begyűjtő végzi, a hozzá beérkezett jelzés alapján. A szolgáltatás díjmentes, ha a cserét a gyűjtőedény rendeltetésszerű használata során bekövetkezett elhasználódás teszi szükségessé. (5) A gyűjtő edények a szállítást megelőző nap 20 órától, a szállítás napján legkésőbb 6 óráig helyezhetőek ki, és a szállítás napján 20 óráig tarthatók közterületen. Kivételt képez ez alól a géppel mozgatható konténeres szabványos tároló. A szállítás napját az 1. számú függelék tartalmazza. (6) A tároló edénybe tilos mérgező, veszélyes, robbanó vagy olyan hulladékot rakni, amely a kiürítéssel foglalkozó dolgozók egészségét, testi épségét vagy életét veszélyezteti, vagy begyűjtése során a gépkocsi műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő, ártalmatlanítása során veszélyezteti a környezetet, vagy az ártalmatlanító telep műszaki berendezéseit. (7) Ha a begyűjtést végző dolgozók azt észlelik, hogy a tárolóban olyan anyagot, tárgyat helyeztek el, amely nem minősül települési hulladéknak, úgy ezt nem szállítják el. (8) Ha a gyűjtőedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben összetömörödött, vagy befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy az elhelyezett hulladék összsúlya meghaladja a terhelhetőségét, - emiatt a tárolót az előírt módon kiüríteni nem lehet - a tulajdonos köteles a visszamaradt hulladékot, illetve a ki nem üríthető tárolót szabályszerűen kiüríteni, használhatóvá tenni. A gyűjtőedények ürítése vagy a szállítás során kiszóródott hulladék feltakarításáról a begyűjtő haladéktalanul köteles gondoskodni. (9) A háztartási szilárd hulladék elszállításához szükséges edényzet űrtartalmának megállapításánál szerződéskötéskor vagy szerződés módosításakor a képződő hulladék mértékét legalább 30 liter/fő/hét mennyiséggel kell figyelembe venni. III. FEJEZET A szerződésre vonatkozó rendelkezések 10. (1) A közszolgáltatás megkezdéséről, ellátásának rendjéről és módjáról a közszolgáltató és az ingatlan tulajdonos ezzel összefüggő jogairól és kötelezettségeiről, valamint a közszolgáltatatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeiről e rendelet szerint az ingatlan tulajdonosokat az önkormányzat írásban köteles értesíteni. (2) Az ingatlan tulajdonosának az önkormányzat felé a kiküldött írásbeli értesítés tartalmának megfelelően, annak kézhezvételét követő 15 napon belül nyilatkoznia kell. A társasházak esetén a nyilatkozattétel a társasház képviselőjét terheli. (3) A nyilatkozat elmaradása esetén az önkormányzat 8 napos határidővel köteles felhívni a tulajdonost ismételt nyilatkozattételre. Ha a nyilatkozat továbbra is elmarad, 15 napon belül a szabálysértési hatóságnál szabálysértési eljárást kezdeményez. (4) A közszolgáltatásra vonatkozó szerződés az értesítésben foglalt tartalommal a nyilatkozatot követően, a közszolgáltatás igénybevételével jön létre. (5) A közszolgáltatási szerződés akkor is létrejön, ha a közszolgáltató igazolja, hogy az ingatlan tulajdonosának a közszolgáltatást felajánlotta és a rendelkezésre állást is igazolta. (6) A tulajdonos személyében bekövetkezett változást a régi tulajdonos köteles 15 napon belül bejelenteni a szolgáltatónak. A bejelentés napjáig a közszolgáltatás díja a régi tulajdonost terheli.

4 A közszolgáltatás szüneteltetése 11. (1) A családi házas, üdülő és zártkerti ingatlantulajdonos igényelheti a szolgáltatótól a közszolgáltatás és a díjfizetési kötelezettség szüneteltetését, amennyiben az ingatlant 60 napot meghaladóan nem lakja, egyéb módon azt nem hasznosítja és az ingatlanban más részére sem biztosít lakhatást, vagy az ingatlan egyéb hasznosítását. Az ingatlantulajdonos a szüneteltetés jogalapjának fennállását kéthavonként közüzemi számlákkal köteles igazolni. A szüneteltetés iránti kérelmeket az önkormányzat (polgármester) bírálja el. (2) Ha a szüneteltetés során az (1) bekezdés szerinti feltételekben változás következik be, az ingatlantulajdonos az önkormányzatnak 8 napon belül írásban köteles bejelenteni. (3) Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt az ingatlanról a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy az ingatlantulajdonos egyidejű értesítése mellett a Közszolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő díj felszámítása mellett, amelyet az ingatlantulajdonosnak meg kell térítenie a Közszolgáltatónak. IV. fejezet A hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapítására vonatkozó rendelkezések 12. (1) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonosa az önkormányzat részére közvetlenül köteles közszolgáltatási díjat fizetni, amely magában foglalja a hulladékszállítás, hulladékkezelés és a hulladék ártalmatlanítás díját. (2) A közszolgáltatás díjának legnagyobb mértéke az önkormányzat által meghatározott díj. (3) A közszolgáltatási díj esedékes összege: az egységnyi díjtételként megállapított egyszeri ürítési díjak és az ürítések gyakoriságának szorzata. Az önkormányzat köteles a fizetendő díjat úgy megállapítani, hogy az ne tartalmazzon megkülönböztetést az ingatlantulajdonosok, illetve azok csoportjai között. A díj fizetésének feltételei és szabályai 13. (1) Az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatás díját havonta utólag köteles megfizetni az önkormányzatnak. (2) A díjfizetési kötelezettség a közszolgáltató, vagy megbízottja által átadott számla alapján teljesíthető. Az ingatlan tulajdonos és a közszolgáltató más fizetési módban is megállapodhat (banki átutalás, csekk stb.) (3) A közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival, illetve összegszerűségével kapcsolatban a tulajdonos kifogást emelhet, melynek a számla kiegyenlítésével kapcsolatban halasztó hatálya nincs. (4) Az írásban tett kifogásra, 30 napon belül írásban kell válaszolni. Ha a szolgáltató a túlszámlázással egyetért, a túlszámlázott összeget 15 napon belül köteles visszafizetni. (5) A tulajdonost terhelő hulladékkezelési közszolgáltatási díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás. V. FEJEZET A közterületek tisztántartása 14. (1) A közterületeken rendszeresen keletkező hulladékok gyűjtéséről, kezeléséről az önkormányzat külön szerződésben foglaltak szerint gondoskodik. (2) A közterületre illegálisan kihelyezett hulladékok összegyűjtéséről, elszállításáról a begyűjtő a polgármester rendelkezése alapján, 5 munkanapon belül köteles gondoskodni.

5 VI. FEJEZET A hulladékok szállításának különös szabályai 15. (1) Az az ingatlan tulajdonos, aki az ingatlanán keletkező települési hulladékának elszállításáról, elhelyezéséről e rendelet 6. - ában foglaltak szerint maga is gondoskodik, azt csak: a) Zárt, leponyvázott konténeres, vagy leponyvázott platós szállító járművel rendelkező, erre jogosult cég, vállalkozás igénybevételével, vagy 3 m 3 hulladékmennyiségig saját szervezésben, szóródás mentesen lekötött zsákban ( nem rendszeresített köztisztasági zsák ), települési hulladék kísérő jegy igénybevétele mellett b) a köztisztasági közszolgáltatótól történő többletszolgáltatás megrendelésével (pl. : alkalmi konténer rendelés) c) közszolgáltató által szervezett lomtalanítás során, hirdetményben kijelölt helyre történő kihelyezéssel gondoskodhat. (2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglalt szállítás esetén a hulladékkísérő jegy a Körjegyzőségnél, a kérelmező nevének és címének nyilvántartásba vétele mellett díjmentesen vehető át. A hulladékkísérő jegyet másra átruházni nem lehet, abból egyszerre 3 db vehető át, felhasználás esetén pótolható. VII. FEJEZET A kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos rendelkezések A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése a jegyző feladata. 16. VIII. FEJEZET Szabálysértések 17. (1) A külön jogszabályban meghatározott köztisztasági szabálysértésen túl, szabálysértést követ el és forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a) a hulladékkezelési közszolgáltatás alá tartozó települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást nem veszi igénybe. b) a hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítése érdekében az e rendeletben előírt bejelentési kötelezettségének nem, vagy valótlan adatot közölve tesz eleget. c) a hulladékkezelési közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladékkal kapcsolatos szolgáltatást jogosulatlanul végez, vagy hulladékot hulladékkísérő jegy nélkül, vagy szabálytalanul szállít. d) települési hulladékot felhalmoz, illetve a közterületre vagy más ingatlanára az e rendeletben megállapított feltételektől eltérően kihelyez e) a gyűjtőedényben folyékony, mérgező, robbanásveszélyes vagy egyéb olyan anyagot helyez el, amely veszélyezteti a környezet, az elszállítással foglalkozók vagy mások életét, testi épségét vagy egészségét f) a hulladék gyűjtésére és elszállítás céljából való átadására szolgáló tartályt nem az előírásoknak megfelelően tárolja, vagy helyezi ki

6 g) a lomtalanításra a közszolgáltató által megjelölt és kihirdetett időponttól eltérő időben helyez ki hulladékot, h) a kötelező közszolgáltatás szünetelése érdekében valótlan bejelentést tesz i) a tüzelésre kijelölt időponttól eltérő időpontban tüzelés (2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben helyszíni bírság is kiszabható. (1) Ez a rendelet március 1-jén lép hatályba. IX. FEJEZET Vegyes, átmeneti és hatályba léptető rendelkezések 18. (2) Az egységnyi díjtételt, valamint az alkalmazható tárolóedények ürítési díját a 2. számú melléklet tartalmazza. (3) Azok a gazdálkodó szervezetek, akik hulladékaik kezeléséről a közszolgáltatástól magasabb színvonalon gondoskodni nem tudnak, e rendelet hatályba lépésétől számított 90 napig hulladékaikat a 15.. a) b) pontjának megfelelően még saját szervezésben szállíthatják a kijelölt ártalmatlanító telepre. (4) Az ingatlanon (kertben, udvarban) keletkező komposztálásra alkalmas hulladékok (fű, falevél, faág, stb.) eltüzelését az önkormányzat átmenetileg engedélyezi az ingatlanon belül az ingatlan tulajdonosának felelősségére. Tüzelési időszak: tárgyév április 3-4. hete, illetve október 3-4. hete. Hornyák Endre polgármester dr. Varga Tibor körjegyző Kihirdetve: február 17. dr. Varga Tibor körjegyző

7 1. számú melléklet A szolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei A közszolgáltatónak a szolgáltatási szerződésben meg kell jelölnie: a.) A közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját, b.) a teljesítés helyét, c.) az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátott gyűjtőedényt úrtartalom és darabszám szerint, d.) az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét napok szerint, e.) az ingatlantulajdonos által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék mennyiségét, amelyre a közszolgáltatást az ingatlantulajdonos igénybe veszi, f.) a gyűjtőedények használatának jogcímét és módját, g.) a közszolgáltatási díjat és alkalmazásának feltételeit, h.) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, az ingatlantulajdonos igényei szerinti esetleges többletszolgáltatást és annak díját, i.) a közszolgáltatási díj megfizetésének módját, j.) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit, k.) az irányadó jogszabályok meghatározását.

8 2. számú melléklet A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás díja (közszolgáltatási díj) a március 1-jétől kezdődő díjfizetési időszakra I. A kötelező közszolgáltatással ellátott területen a közszolgáltatás igénybevételének díját a rendelkezésre bocsátott gyűjtőedények számának, a gyűjtőedények űrméretétől függő egyszeri ürítési díjának és az ürítések számának szorzataként kell megállapítani. II. A rendszeres gyűjtésre rendelkezésre bocsátott gyűjtőedény egyszeri ürítési díja: 1 db 80 literes gyűjtőedény 250 Ft + Áfa 1 db 120 literes gyűjtőedény 380 Ft + Áfa

9 1. számú függelék (1) A háztartási hulladék elszállításának napja: tárgyhét szerda. (2) A lomtalanítás idejét a polgármester tűzi ki és egyben megállapítja a lom elszállításának idejét.

A rendelet hatálya II. FEJEZET A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

A rendelet hatálya II. FEJEZET A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének kötelező

Részletesebben

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 6/2010. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 14/2005.(XII.21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki.

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 14/2004.(IV.30.) Rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 01/2005.(I.31.), a 2/2006.(I.26.) és 15/2006.(XI.30.) és 7/2007.(XI.22.) Rendelettel

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2011. (XII.30.) sz., 8/2011. (IV.01.) sz., 1/2011. (I.28.) sz. és 17/2010.(XII.16.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított 12/2008.(12.04.)

Részletesebben

5/2012. (II.28) KT. rendelet. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

5/2012. (II.28) KT. rendelet. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról 5/2012. (II.28) KT. rendelet A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Báránd Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. (1) és

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata. 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Celldömölk Város Önkormányzata. 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzata 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2004. (XII. 10.) rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésével és kezelésével összefüggő tevékenységről A 1/2005. (I. 27.), 20/2005. (IX. 30.),

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Inárcs Nagyközség

Részletesebben

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a 11/2003. (VI. 13.) a 4/2005.(II.16.) a 22/2008.)XII. 12.) a 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 19/2009.(XII. 11.) a 17/2010. (XII. 16.)

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 20/2002. (XII. 18.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal és szelektív hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 1 Törökszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a helyi

Részletesebben

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2 Ócsa Város 1 Önkormányzatának 10/1999./III.31./számu Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről 2 1

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.16.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.16.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.16.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről Mohács Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország

Részletesebben

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. rész Bevezető rendelkezések I. FEJEZET 1. A szabályozás célja

I. rész Bevezető rendelkezések I. FEJEZET 1. A szabályozás célja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet )

Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet ) Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet ) Döbrököz Község Önkormányzati Képviselő-testülete a

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete a település tisztaságáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályairól Halásztelek

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.)

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.) KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatásokról Keszthely Város

Részletesebben

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2..

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2.. Igal Város Önkormányzata Képsviselő-testületének 4/2014. (IV.1.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Igal Város Önkormányzatának

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. (XII.20. ) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Bocskaikert Község Önkormányzatának

Részletesebben

Csonkamindszent Községi Önkormányzat. a hulladékkezelési közszolgáltatásról. KT. Rendeletekkel egységes szerkezetben)

Csonkamindszent Községi Önkormányzat. a hulladékkezelési közszolgáltatásról. KT. Rendeletekkel egységes szerkezetben) Csonkamindszent Községi Önkormányzat 8/2002. (XIl.11.) KT. Re nd e 1 e t e a hulladékkezelési közszolgáltatásról D L-KOM KFT. k.: 2011 IJ EC 2 3.?-l 1 g?._ g e 6 (A 912011. (Xll 16.), a 812010. (Xll03.),

Részletesebben

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete A köztisztasággal összefüggő tevékenység és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás rendjéről

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések Bátaapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Bátaapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Márkó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben