A rendelet hatálya II. FEJEZET A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A rendelet hatálya II. FEJEZET A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS"

Átírás

1 BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló 35/2013.(XI.05.) önkormányzati rendelete módosításáról Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdésében, a hulladékról szóló évi CLXXXV törvény (Ht) 35. (a-g), 39. (2) és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló 35/2013 (XI.05.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Rendelet a helyébe az alábbi szövegrész lép: A rendelet hatálya 2. Balassagyarmat város önkormányzata kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az ingatlan tulajdonosoknál keletkező hulladékok és hulladékgazdálkodási feladataik ellátása érdekében hulladékgazdálkodási közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn. (1) mely kiterjed: (a)a Balassagyarmat Város közigazgatási területén (továbbiakban: település) végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra, valamint az e rendeletben meghatározott közszolgáltatás keretében a település területén gyűjtött hulladékok szállítására és kezelésre történő átadására. (b) A rendelet személyi hatálya magánszemélyekre, társasházakra, lakásszövetkezetekre valamint intézményekre és gazdálkodószervezetekre (a továbbiakban: ingatlantulajdonos), melyek a közszolgáltatást kötelesek igénybe venni. (c) A rendelet hatálya kiterjed a települési nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás ellátására. (2) A rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyes hulladék keletkezésének ellenőrzésével és azok kezelésével összefüggő tevékenységre. II. FEJEZET A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS Általános rendelkezések 3. (1) Az emberi egészség védelme, a természeti és az épített környezet megőrzése érdekében mindenki köteles a települési környezet, különösen a közterületek szennyeződését, fertőzését okozó tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni. (2) A szilárd és folyékony hulladékokkal összefüggő tevékenységet úgy kell megszervezni és végezni, hogy az a hulladék mennyiségének, illetve térfogatának csökkenését eredményezze, újrahasznosítását minél nagyobb arányban tegye lehetővé, a környezeti kockázatot a környezetkárosító hatású anyagok bekerülésének akadályozásával minimálisra csökkentse, illetve keletkezésének ellenőrzését és mennyiségének mérését biztosítsa. Különböző hulladékfajták lehetőség szerint elkülönített (a továbbiakban: szelektív) gyűjtésével elő kell segíteni a gazdaságos hulladék-hasznosítás előfeltételét. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó szelektíven gyűjtött hulladéknak minősül, mindaz az ingatlantulajdonosnál keletkező hulladék, amelyet a képződés helyén elkülönítve gyűjtenek, a hulladék fajtája, jellege vagy típusa szerint elkülönítik, lehetővé téve annak egyedi módon történő kezelését; ide nem értve a vegyes hulladékot.

2 (3) A szilárd és folyékony hulladékok és azok bomlástermékei gyűjtése, tárolása, szállítása, ártalmatlanítása, hasznosítása, kezelése során meg kell akadályozni azok talajba, felszíni, vagy felszín alatti vízbe, levegőbe jutását. (4) A hulladék ingatlanon történő tárolását a hatályos környezetvédelmi, közegészségügyi, tűzrendészeti és köztisztasági előírások figyelembevételével kell megvalósítani. Hulladék ingatlanon történő felhalmozása tilos. (5)Az 2. szerinti szilárd hulladékokkal összefüggő közszolgáltatás végzésére kizárólag a Balassagyarmati Városüzemeltetési KFT. Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán út 59., mint közszolgáltató jogosult (továbbiakban: közszolgáltató). (6) A közszolgáltató az általa a közszolgáltatás keretében gyűjtött vegyes hulladékot (Ht. 2. (47) bekezdés, hulladék típusa EWC ) a Nógrádmarcal község külterületén található 095/8 hrsz-ú ingatlanon található műszaki létesítménybe szállítja ártalmatlanításra (kijelölt ártalmatlanító létesítmény). A nem vegyes hulladék kezeléséről a közszolgáltató az általa - a Ht. 3. (1) bekezdés g) pontjának, valamint a Ht. 42. (2) bekezdésének figyelembevételével - kiválasztott hulladékkezelő létesítmény igénybevételével gondoskodik. (7) (a) A közszolgáltató a közszolgáltatás keretében gondoskodik a HT. 42. (1) szerinti elkülönítetten gyűjtött hulladékok összegyűjtéséről és elszállításáról, ideértve a hulladék hulladékgyűjtő ponton történő átadásának esetét is. (b) A közszolgáltató gondoskodik az általa üzemeltetett hulladékgyűjtő pontok vagy hulladékgyűjtő udvarok környezetének tisztántartásáról. (8) Az Önkormányzat Képviselő testülete a jogszabályban előírt hatósági engedéllyel és OHÜ minősítéssel rendelkező közszolgáltatóval, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra közszolgáltatói szerződést köt. (9)A közszolgáltató az ingatlantulajdonossal vagy az ingatlan használójával írásban közüzemi szerződést köt, melynek egyes tartalmi elemeit e rendelet melléklete tartalmazza. (10)A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra irányuló közüzemi szerződés létrejön akkor is, ha a szolgáltatás megvalósul a szolgáltató rendelkezésre állásával, az általa biztosított rendszeres gyűjtőjárat működtetésével. (11) Ha az ingatlantulajdonos e rendelet szerinti bejelentési kötelezettségét nem teljesíti, a közszolgáltató - az ingatlantulajdonos írásbeli értesítése mellett- minimálisan 1 db 110 literes, vagy az ingatlantulajdonos által ténylegesen kihelyezett hulladékmennyiségnek megfelelő gyűjtőedény heti egyszeri ürítését vélelmezi és ennek megfelelő díjat számláz, addig az időpontig, ameddig az ingatlan tulajdonosa a bejelentési kötelezettségét nem teljesíti. 4. (1) A Képviselő-testület a személyes adatok kezelésére a 3 (5) bekezdésében megjelölt közszolgáltatót feljogosítja. (2) A 3 (5) bekezdésében megjelölt közszolgáltató a személyes adatokat elsődlegesen az ingatlantulajdonos kötelező adatszolgáltatása alapján ismeri meg. (3) A 3 (5) bekezdésében megjelölt közszolgáltató megteremti az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. (4) A kezelendő adatok köre: a.) a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos neve, b.) lakcíme, c.) születési helye, ideje, d.) anyja leánykori családi és utóneve.

3 (5) A közszolgáltatást igénybevevő ingatlan tulajdonosa köteles a (4) bekezdésben meghatározott személyes adatokat a közszolgáltató felhívására, valamint a személyes adatainak voltozását követően 15 napon belül a 3 (5) bekezdésében megjelölt közszolgáltatóhoz bejelenteni. (6) A 3 (5) bekezdésében megjelölt közszolgáltató feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat a közszolgáltató harmadik félnek nem adhatja ki. Ez alól kivétel a díjbehajtással kapcsolatos adatszolgáltatás. (7) A 3 (5) bekezdésében megjelölt közszolgáltató az ingatlantulajdonos személyes adatait az adatok tárolása kivételével a közüzemi szerződés létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. (8) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlantulajdonos személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése. (9) A 3. (9) bekezdésben meghatározott közüzemi szerződés a 4. (4) bekezdésében meghatározott tartalmi elemeken kívül tartalmazza az ingatlantulajdonos természetes személy nevét, állandó lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét, születési helyét, idejét, anyja leánykori családi és utónevét. Jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, székhelyét, telephelyét, adószámát, valamint egyéb a szerződő felek által lényegesnek tartott elemeket. (10) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges a 4. (9) bekezdésben meghatározott adatokat és az abban történő változást az ingatlantulajdonos 15 napon belül köteles bejelenteni a szolgáltatónak. A közszolgáltatás igénybevételének szabályai 5. (1) Ingatlantulajdonos a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal eljár annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természeti és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, és az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa. (2) Az ingatlanokon keletkező települési hulladék közszolgáltatónak történő átadása, kötelezettség a település közigazgatási területén valamennyi ingatlan tulajdonosa számára, az e rendeletben meghatározottak szerint. Ez a kötelezettség elsődlegesen az ingatlant bármilyen jogcímen használót, vagy jogcím nélküli használót terheli. (3) Az ingatlantulajdonos a vegyes hulladékot a többi települési hulladéktól elkülönítve a közszolgáltató által rendelkezésére bocsátott gyűjtőedényben gyűjti, és azt a közszolgáltató részére e rendeletben meghatározottak szerint átadja. (4) Az ingatlantulajdonos a települési hulladék részét képező papír, műanyag és fém hulladékokat a házhoz menő szelektív gyűjtéssel érintett - e rendelet mellékletében meghatározott - területeken a vegyes hulladéktól elkülönítve gyűjti és közszolgáltatónak átadja. (5)(a) A gazdálkodó szervezet, mint ingatlantulajdonos az érintett ingatlan területén képződő települési hulladékot gyűjti, és azt a közszolgáltatónak rendszeres időközönként átadja. (b) A gazdálkodó szervezetek akkor mentesülnek az ingatlanukon keletkező és az elkülönítetten gyűjtött hulladékuknak a közszolgáltató részére történő átadási kötelezettségük alól, ha annak kezeléséről a közszolgáltatás keretében nyújtottakhoz képest a környezetvédelmi felügyelőség által igazoltan környezetvédelmi szempontból lényegesen kedvezőbb megoldással gondoskodnak. (6) A gazdálkodó szervezet vezetője köteles a 3 (5) bekezdésében megjelölt közszolgáltatónak bejelenteni, ha a hulladékkezelésről saját maga már nem tud gondoskodni. A bejelentést a mentességre okot adó körülmény megszűnését követő 15 napon belül kell megtennie.

4 (7) Az ingatlan tulajdonos, akinek települési hulladéka keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg telephelyül vagy fióktelephelyül szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek, az ingatlanon folytatott tevékenysége során keletkezett hulladékától elkülönítetten gyűjteni, és arra közszolgáltatást igénybe venni. (8) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdés szerinti kötelezettség a beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik. 6. Az ingatlantulajdonos a rendszeresített hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevétele mellett, az ingatlanán keletkező alkalmi, vagy mérete miatt a közszolgáltatás keretében nem szállítható települési hulladékát, 3 m3 mennyiségig hulladék kísérő jeggyel maga is elszállíthatja a kijelölt ártalmatlanító helyre. E jogát az ingatlantulajdonos csak akkor gyakorolhatja, ha a közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére megfizette, díjhátraléka nincs. A hulladékgazdálkodással kapcsolatos alapfogalmak 7. E rendelet alkalmazása során használt fogalmakra a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény (Ht) 2. (1) lévő értelmező rendelkezései, illetve végrehajtására kiadott rendeletek, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és a Kbt. fogalom meghatározásait kell - a hivatkozott jogszabályok szerinti alapelvek és tartalom alapján értelmezve - alkalmazni. A fogalmak tartalmának ütközése esetén - amennyiben nem a Ptk., vagy a Kbt. kógens fogalmairól van szó - a Ht., illetve végrehajtási rendeletei szerinti fogalom meghatározás és értelmezés az irányadó. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás rendje és módja 8. (1) A 3 (5) bekezdésében megjelölt közszolgáltató a vegyes hulladék begyűjtéséről heti egy alkalommal köteles gondoskodni és a tulajdonos a közszolgáltatást igénybe venni, kivéve az e rendelet mellékletében felsorolt területen, ahol hetente két alkalommal. (2) Amennyiben a szállítás időpontja munkaszüneti napra esik, az elszállítást az azt követő első munkanapon kell teljesíteni. (3) Azon ingatlantulajdonosok, akik közterületen közterület-használati hozzájárulás, illetve engedély alapján árusító, közszolgáltató vagy egyéb tevékenységet folytatnak, vagy kívánnak folytatni, amely a kötelező helyi közszolgáltatás hatálya alá tartozó hulladék keletkezésével jár, kötelesek azt a közszolgáltatónak bejelenteni, és a közterület-használati hozzájárulás, illetve engedély alapján a közterületen végzendő tevékenység kezdetének és végének időpontjára, valamint a várható hulladék fajtájára, annak összetételére és mennyiségére figyelemmel közüzemi szerződést kötni. (4) A közszolgáltató elkülönített hulladékgyűjtési rendszert működtet, melyet hulladékgyűjtő pontokon és házhoz menő gyűjtésként lehet igénybe venni. (a) Az ingatlantulajdonos az általa elkülönítetten gyűjtött hulladékok elszállítására, a házhoz menő gyűjtést külön szerződés alapján veheti igénybe. A házhoz menő gyűjtés igénybevétele díjmentes. (b)a házhoz menő gyűjtés igénybevétele a közszolgáltató aktuális tájékoztatása szerint, de általában a csomagolási papír, fém, műanyag, italos karton hulladéktípusokra igényelhető. (c) A házhoz menő gyűjtés igénybevételéhez, a közszolgáltató erre rendszeresített zsákot díjmentesen biztosít. (5) Az (3)(4) bekezdésben nem szabályozott egyéb esetekben a természetes személy ingatlantulajdonos az általa elkülönítetten gyűjtött hulladékait hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre vagy hulladékkezelő létesítménybe szállíthatja, és ott a jogosultnak átadhatja,

5 vagy a hulladékgyűjtő szigeteken található gyűjtőedényben elhelyezheti, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat egyébként a közszolgáltató részére megfizette. 9. (1) A közszolgáltatás során kizárólag az alábbi (MSZ EN 840). szabványnak megfelelő gyűjtőedények használhatók: a.) 50 literes szabványos tároló b.) 80 literes szabványos tároló c.) 110 literes szabványos tároló d.) 120 literes szabványos tároló e.) 240 literes szabványos tároló f.) 770 literes szabványos tároló g.) 1100 literes szabványos tároló h.) 3m3 i.) 5m3 (továbbiakban a-i együtt: gyűjtőedény) j.) zöld (kerti) hulladék gyűjtésére, komposztálására szolgáló házi komposztáló k.) rendszeresített köztisztasági zsák (2) Az 50 literes gyűjtőedényre vonatkozó közszolgáltatás csak az 1 és 2 személyes háztartásokban igényelhető. A 3 (5) bekezdésében megjelölt közszolgáltató köteles a Balassagyarmati Járási hivatal Okmányirodája által kiállított igazolást megkérni, és ennek beszerzését követően kötheti meg az 50 literes szabványos tárolóra a közüzemi szerződést. (3) Rendszeresített köztisztasági zsák csak kiegészítő módozatként alkalmazható a szokásos mennyiséget meghaladó hulladékok elszállítási feltételeire, kivéve a Nyírjes városrész területén lévő ingatlanok tulajdonosait, akiknek az ingatlan nem bejelentett lakóhelyként, vagy nem állandó tartózkodásra szolgál, a választásuk szerinti gyűjtőedényben vagy rendszeresített köztisztasági zsákban helyezhetik ki az ingatlanon keletkező hulladékot március 1-től október 31-ig terjedő időszakban heti egy alkalommal, a meghatározott szállítási napon. (4) Az (1) bekezdésben felsorolt gyűjtőedényeknek megfelelő mennyiségben történő beszerzéséről - a közszolgáltatást igénybe vevő megrendelése alapján - a felmerülő költségek (beszerzési díj, szállítási költség) megtérítése ellenében a közszolgáltató 60 napon belül köteles gondoskodni. A gyűjtőedények folyamatos tisztántartása az ingatlan tulajdonosának a feladata. (5) A használatra külön bérleti szerződés alapján, bérleti díj ellenében rendelkezésre bocsátott gyűjtőedények szükség szerinti cseréjét a közszolgáltató végzi, a hozzá beérkezett jelzés alapján. A szolgáltatás díjmentes, ha a cserét a gyűjtőedény rendeltetésszerű használata során bekövetkezett elhasználódás teszi szükségessé. (6) A gyűjtőedények a szállítást megelőző nap 20 órától, a szállítás napján legkésőbb 6 óráig helyezhetőek ki, és a szállítás napján 20 óráig tarthatók közterületen. Kivételt képez ez alól a közterületen elhelyezett 770 l-es és annál nagyobb szabványos konténeres tároló. A rendszeresített köztisztasági zsák csak megfelelően bekötve helyezhető ki a közterületre. (7) A gyűjtőedénybe tilos mérgező, veszélyes, robbanó, forró vagy olyan hulladékot rakni, amely a kiürítéssel foglalkozó dolgozók egészségét, testi épségét vagy életét veszélyezteti, vagy begyűjtése során a gépkocsi műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő, ártalmatlanítása során veszélyezteti a környezetet, vagy az ártalmatlanító telep műszaki berendezéseit. (8) Ha a 3 (5) bekezdésében megjelölt közszolgáltató dolgozói azt észlelik, hogy a tárolóban olyan anyagot, tárgyat helyeztek el, amely nem minősül települési hulladéknak, úgy ezt nem szállítják el. (9) Ha a gyűjtőedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely a gyűjtőedényben összetömörödött, vagy befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy az elhelyezett hulladék összsúlya meghaladja a terhelhetőségét, - emiatt a tárolót az előírt módon kiüríteni nem lehet - a tulajdonos köteles a visszamaradt hulladékot, illetve a ki nem üríthető tárolót ürítésre használhatóvá tenni.

6 (10)A gyűjtőedények ürítése vagy a szállítás során kiszóródott hulladék feltakarításáról a közszolgáltató haladéktalanul köteles gondoskodni. (10) A háztartási hulladék elszállításához szükséges gyűjtőedény űrtartalmának megállapításánál közüzemi szerződéskötéskor vagy közüzemi szerződés módosításakor a képződő hulladék mértékét legalább 20 liter/fő/hét mennyiséggel kell figyelembe venni, azzal, hogy a gyűjtőedény méretének ingatlanonként (társasház esetében lakásonként) el kell érnie a (2)-(3) bekezdésben rögzített minimális mértéket. (11) A közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos gyűjtőedények típusát, minimális térfogatát, darabszámát a közszolgáltató az (10) bekezdésben foglaltakra figyelemmel állapítja meg az ingatlantulajdonos által bejelentett várható hulladékmennyiség és az ürítési gyakoriság alapján, melynek során lehetőség szerint figyelembe veszi az ingatlantulajdonos igényeit is. (12) Ha az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, akkor a közszolgáltató az ingatlantulajdonos értesítésével egyidejűleg jogosult a) a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre cserélni az eredeti gyűjtőedényt; b) megemelni a gyűjtésre átadott gyűjtőedények számát; c) megnövelni az ürítési gyakoriságot. (13) A hulladék összetétele vagy mennyisége miatt háztartási hulladéknak nem minősülő (ide értve az ingatlantulajdonos ingatlana építéstevékenységéből eredő építési és bontási hulladékokat is) hulladék elszállítására a szolgáltató eseti, vagy határozott, illetve határozatlan időre vonatkozó szerződést létesíthet. A szerződésben a szolgáltató a hulladék tárolására és elszállítására történő előkészítésével kapcsolatban különleges kikötéseket tehet. A szolgáltató a szolgáltatást kizárólag veszélyes hulladék elszállítására irányuló megrendelés esetén tagadhatja meg. A közüzemi szerződésre vonatkozó rendelkezések 10. (1) A közszolgáltatás megkezdéséről, ellátásának rendjéről és módjáról a 3 (5) bekezdésében megjelölt közszolgáltató és az ingatlan tulajdonos ezzel összefüggő jogairól és kötelezettségeiről, valamint a közszolgáltatatásra vonatkozó közüzemi szerződés egyes tartalmi elemeiről e rendelet szerint az ingatlan tulajdonosokat a közszolgáltató írásban köteles értesíteni. (2) Az ingatlan tulajdonosának a 3 (5) bekezdésében megjelölt közszolgáltató felé kiküldött írásbeli értesítés tartalmának megfelelően annak kézhezvételét követő 15 napon belül nyilatkoznia kell. A társasházak és lakásszövetkezet esetén a nyilatkozattétel a társasház vagy lakásszövetkezet képviselőjét terheli. (3) A nyilatkozat elmaradása esetén a közszolgáltató 8 napos határidővel köteles felhívni a tulajdonost ismételt nyilatkozattételre. Ha a nyilatkozat továbbra is elmarad, 15 napon belül a szabálysértési hatóságnál szabálysértési eljárást kezdeményez. (4) A közszolgáltatásra vonatkozó közüzemi szerződés az értesítésben foglalt tartalommal a nyilatkozatot követően, a közszolgáltatás igénybevételével jön létre. (5) A közüzemi szerződés akkor is létrejön, ha a 3 (5) bekezdésében megjelölt közszolgáltató igazolja, hogy az ingatlan tulajdonosának a közszolgáltatást felajánlotta és a rendelkezésre állást is igazolta. (6) A tulajdonos személyében bekövetkezett változást a régi tulajdonos köteles 15 napon belül bejelenteni a szolgáltatónak. A bejelentés napjáig a közszolgáltatás díja a régi tulajdonost terheli. A közszolgáltatás szüneteltetése

7 11. (1) A családi házas ingatlantulajdonos igényelheti a szolgáltatótól a közszolgáltatás és a díjfizetési kötelezettség szüneteltetését, amennyiben az ingatlant 60 napot meghaladóan, megszakítás nélkül nem lakja, egyéb módon azt nem hasznosítja és az ingatlanban más részére sem biztosít lakhatást, vagy az ingatlan egyéb hasznosítását. Az ingatlantulajdonos mentesül a díjfizetési kötelezettség alól, ha legalább 30 nappal a kívánt időpont előtt írásban kéri a szolgáltatótól a hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás szüneteltetését távolléte idejére és a legkésőbb a szüneteltetés kezdete előtti napon, a gyűjtőedényen lévő azonosító matricát a szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában leadja. Az ingatlantulajdonos a szüneteltetés jogalapjának fennállását kéthavonként közüzemi számlákkal köteles igazolni. A szüneteltetés iránti kérelmeket a közszolgáltató bírálja el. (2) Ha a szüneteltetés során az (1) bekezdés szerinti feltételekben változás következik be, az ingatlantulajdonos a 3 (5) bekezdésében megjelölt közszolgáltatónak 8 napon belül írásban köteles bejelenteni. (3) Folyamatos szüneteltetésre irányuló kérelem legfeljebb egy naptári évre vonatkozhat, a szolgáltatás szüneteltetésének meghosszabbítását a tárgyévet követő év január 15-ig az ingatlan használója írásban köteles kérni a szolgáltatótól. A szolgáltató a szünetelés meghosszabbítására vonatkozó kérelemnek akkor ad helyt, ha a kérelmező a bázis év teljes időszakát érintően legalább két az ingatlanon korábban tényleges szolgáltatást nyújtó - közüzemi szolgáltató (amelyből az egyik áramszolgáltató) által kiállított a bázisév, nyitó és záró időszakára vonatkozó számlákkal vagy számlaegyenleggel (ami lehet gáz, víz és villanyszámla) igazolja, hogy az ingatlant a kedvezményezett időszakban senki nem használta. Igazolásra rész-számla benyújtsa nem alkalmas. (4) A szüneteltetési kérelmet a közszolgáltató csak abban az esetben jogosult elfogadni, ha a kérelmezőnek a közszolgáltató felé díjhátraléka nincs. (5) Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt az ingatlanról a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy az ingatlantulajdonos egyidejű értesítése mellett a 3 (5) bekezdésében megjelölt közszolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő díj felszámítása mellett, amelyet az ingatlantulajdonosnak meg kell térítenie a 3 (5) bekezdésében megjelölt közszolgáltatónak. (6) A szüneteltetés jogszerűtlen igénybevétele esetén a közszolgáltató jogosult a szüneteltetés kezdő időpontjára visszamenőleg a szüneteltetést megvonni, a közszolgáltatási díjat pótlólagosan kiszámlázni, továbbá költségeit érvényesíteni, kivéve, ha a kérelmező hitelt érdemlően igazolja, hogy a szüneteltetést a kérelmében meghatározott időszak egy részére jogszerűen vette igénybe, akkor a kezdő időponttól eltérő időpont is megállapítható. A hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapítására vonatkozó rendelkezések 12. A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonosa a 3 (5) bekezdésében megjelölt Közszolgáltató részére közvetlenül köteles közszolgáltatási díjat fizetni, amely magában foglalja a hulladékszállítás, hulladékkezelés és a hulladék ártalmatlanítás díját. A díj fizetésének feltételei és szabályai 13. (1) Az ingatlantulajdonos a teljesített közszolgáltatás alapján számított közszolgáltatási díjat utólag köteles megfizetni a 3 (5) bekezdésében hulladékgyűjtésre megjelölt közszolgáltatónak, a közszolgáltató által megküldött számla alapján, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kiegyenlíti. Az ingatlan tulajdonos és a közszolgáltató más fizetési módban is megállapodhat (banki átutalás, csekk stb.)

8 (2) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy részére a közszolgáltató részére a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. (3) A közszolgáltatási díjat, a fizetésre kötelezett, számla ellenében, 2 havonként, utólag köteles megfizetni. (4) A fizetendő közszolgáltatási egytényezős díj alapján számított számlájának tartalmaznia kell az ürített hulladékmennyiség, az edényszám, az ürítési szám, azaz az egységnyi díjtételt és a díjfizetési időszakban ürített hulladékmennyiség szorzatát. (2) A Közszolgáltató a számlázási gyakorlatában bekövetkező változásról az ingatlantulajdonosokat a változás bevezetését megelőzően legalább 30 nappal írásban és egyidejűleg honlapján tájékoztatja. (3) A közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a közszolgáltató késedelmi kamatot érvényesíthet. (4) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlantulajdonos a közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a közszolgáltató válaszát megküldi. (5) Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak időarányos kamatait a közszolgáltató visszafizeti vagy az ingatlantulajdonos írásbeli kérelmére azt a soron következő, esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja. (6)Az üdülőként nyilvántartott ingatlannal rendelkező tulajdonosok esetében az éves hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 50%-át kell megállapítani. Az éves hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számításának alapja a 80 literes gyűjtőedény használatának éves díja. (7) A települési szilárd hulladék begyűjtésére szolgáló zsáknak a közszolgáltatótól való megvásárlása egyidejűleg jelenti a hulladékmennyiség kezelési költségének megfizetését is. (8) A szelektív gyűjtésben részt vevőnek, a házhoz menő gyűjtés igénybevételéért vagy a hulladéknak a begyűjtőhelyen történő átadásáért, díj nem számítható fel. (9) A tulajdonost terhelő hulladékkezelési közszolgáltatási díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás. A közterületek tisztántartása 14. (1) A közterületeken rendszeresen keletkező hulladékok gyűjtéséről, kezeléséről az önkormányzat a közszolgáltatón keresztül, külön szerződésben foglaltak szerint gondoskodik. (2) A közterületre illegálisan kihelyezett hulladékok összegyűjtéséről, elszállításáról a közszolgáltató, - a közterület-felügyelők helyszínt megjelölő és mennyiséget tartalmazó írásos jelzésére a Közös Önkormányzati Hivatal rendelkezése alapján, 5 munkanapon belül köteles gondoskodni. A hulladékok szállításának különös szabályai 15. (1) Az az ingatlan tulajdonos, aki az ingatlanán keletkező települési hulladékának elszállításáról, elhelyezéséről e rendelet 6. - ában foglaltak szerint maga is gondoskodik, azt csak: a) Zárt, leponyvázott konténeres, vagy leponyvázott platós szállító járművel rendelkező, erre jogosult cég, vállalkozás igénybevételével, vagy 3 m 3 hulladékmennyiségig saját szervezésben, szóródás mentesen lekötött zsákban ( nem rendszeresített köztisztasági zsák ), települési hulladék kísérő jegy igénybevétele mellett

9 b) a köztisztasági közszolgáltatótól történő többletszolgáltatás megrendelésével (pl. : alkalmi konténer rendelés ) c) közszolgáltató által szervezett lomtalanítás során, hirdetményben kijelölt helyre történő kihelyezéssel gondoskodhat. (2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglalt szállítás esetén a hulladék kísérő jegy a Polgármesteri Hivatalban, a kérelmező nevének és címének nyilvántartásba vétele mellett díjmentesen vehető át. A hulladék kísérő jegyet másra átruházni nem lehet, abból egyszerre 3 db vehető át, felhasználás esetén pótolható. (3) A hulladéktelep üzemeltetője a felhasznált jegyekről kérés szerint, de legalább havonta egyszer tételes listán értesíti a Közterület - felügyeletet. A kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos rendelkezések 16. (1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése a jegyző, illetve a Közterület felügyelet feladata. (2) Az ellenőrzésre jogosultak, helyszíni bírságot szabhatnak ki, illetve szabálysértési feljelentést is tehetnek. (3) Azt a gépjárművet, amely hulladékot szállít, vagy rakterében feltételezhetően hulladékot helyeztek el, a Közterület felügyelet megállíthatja, átvizsgálhatja és az ellenőrzés befejezéséig feltartóztathatja. 2. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti. /: Medvácz Lajos :/ /: Dr. Varga Andrea :/ polgármester jegyző Kihirdetve: Balassagyarmat, december 02. /: Dr. Varga Andrea :/ jegyző

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2 Ócsa Város 1 Önkormányzatának 10/1999./III.31./számu Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről 2 1

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések Bátaapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Bátaapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodásáról

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodásáról MHK JogszabJly szolgjltatjs 1. oldal, összesen: 6 oldal Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodásáról Úrhida Község Önkormányzat

Részletesebben

A Rendelet 5. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet 5. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete a befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtéséről

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete a befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtéséről Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete a befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtéséről Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (III.15.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről Alsóörs önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet

4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatás ellátásáról Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzata 2/2014 (II.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 4., csütörtök Tartalomjegyzék 2013. évi CXXV. törvény A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 63448 2013. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Tác Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről

Tác Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről MHK JogszabAly szolgaltatas 1. oldal, összesen: 7 oldal Tác Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről Tác Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. november 6-án tartott

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. november 6-án tartott Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 6-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 10/2014. (XI. 7.) Szociális

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június

Részletesebben

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2011. (XII. 26.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelésről szóló 9/2007. (VII. 16.) rendelete módosításáról Kékkút Község Önkormányzata

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS. Alsómocsolád Község Önkormányzata

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS. Alsómocsolád Község Önkormányzata 112.:s.10 HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt: másrészt: Alsómocsolád Község Önkormányzata székhely: 7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21. PIR szám: 334770 adószám: 15334778-1-02

Részletesebben

15/2009.(XII.14.) RENDELETE

15/2009.(XII.14.) RENDELETE TAGYON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(XII.14.) RENDELETE A hulladékgazdálkodásról Tagyon község Önkormányzatának Képviselőtestülete a települési környezet megóvása és tervszerű alakítása,

Részletesebben

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben)

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. HATÁLYOS: 2009. OKTÓBER

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselő-testületének 4/2005. (II.10.) számú rendelete A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Szatymaz Község Képviselő-testületének 4/2005. (II.10.) számú rendelete A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Szatymaz Község Képviselő-testületének 4/2005. (II.10.) számú rendelete A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 36/2005. (XII.15.) számú, a 21/2006.

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e Egységes szerkezetben a 10/2015. (VI. 30.) rendelettel bezárólag, Hatályos: 2015.07.01-től. ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai. Közszolgáltató és működési területének határai

A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai. Közszolgáltató és működési területének határai Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(III...) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert):

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): AK02532 Postai cím: Szabadság tér tér 1. Város: Füzesgyarmat

Részletesebben

Víziközmű szolgáltatási üzletszabályzat A ZALAVÍZ ZRT. 1 / 132

Víziközmű szolgáltatási üzletszabályzat A ZALAVÍZ ZRT. 1 / 132 A ZALAVÍZ ZRT. víziközmű szolgáltatási üzletszabályzat tervezete 1 / 132 A ZALAVÍZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Az üzletszabályzat tárgya és hatálya... 6 II. Fogalom-meghatározások és rövidítések...

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás Helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás Helyhez kötött adatátviteli

Részletesebben