SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010. (XII.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a köztisztaságról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010. (XII.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a köztisztaságról"

Átírás

1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010. (XII.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a köztisztaságról (Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: december 14. napján.) Siófok Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében, 16. (1) bekezdésében, a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 20. -ának (2) bekezdésében, a 23. -ában, a 27. (1) bekezdésében, az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló évi XLII. törvény 2. -ában foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Siófok város közigazgatási területére és azon belül minden magánszemélyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságra, valamint valamennyi ingatlan, önálló lakó- és üdülőegység tulajdonosára, használójára. (2) E rendelet szabályait kell alkalmazni az egyes ingatlanok használóival, a közterületek, a közcélra megnyitott magánterületek tisztántartásával, valamint a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatban. 1 (3) Nem terjed ki a rendelet a veszélyes hulladékokra, a települési folyékony hulladékokra és a velük összefüggő tevékenységekre. INGATLANOK TISZTÁNTARTÁSA 2. 2 (1) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról és karbantartásáról az ingatlan használója, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság esetében annak vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető, cégvezető stb.) köteles gondoskodni. (2) Az ingatlan utcáról is látható részén tilos a városképet zavaró építmény, tárgy, anyag elhelyezése. (3) Az ingatlan használója köteles elvégezni az ingatlanán az aktuális növényápolási feladatokat (pl. fű folyamatos kaszálása, károkozók és kártevők elleni védekezés, közterületre kihajló, kilátást és légvezetékeket zavaró ágak, bokrok folyamatos nyesése). 1 Módosította az 1/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos február 6-tól. 2 Kiegészítette az 1/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos február 6-tól.

2 HÁZTARTÁSI ÉS EGYÉB HULLADÉKOK ELHELYEZÉSE 3. (1) 3 Bármiféle hulladékot (háztartási és egyéb nem veszélyes) csak a (3) bekezdésben kijelölt hulladéklerakó helyen szabad elhelyezni. (2) Nem engedélyezett helyre lerakott hulladékot annak lerakója tartozik a kijelölt telepre szállítani, ennek elmaradása esetén a Polgármesteri Hivatal köteles a lerakó költségére a hulladékot elszállíttatni. (3) 45 Az önkormányzat a közigazgatási területén keletkezett települési hulladék és lim-lom elhelyezésére a somi hulladéklerakó helyet, a 7. számú mellékletben felsorolt egyéb veszélyes és nem veszélyes hulladékok vonatkozásában pedig a siófoki hulladékudvart jelöli ki, a siófoki hulladékudvarba lim-lom is elhelyezhető. (4) A hulladéklerakó üzemeltetésekor a 20/2006.(IV.5.) KvVM. rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani. A lerakó és a siófoki hulladékudvar működési rendjét annak üzemeltetője állapítja meg, az önkormányzat előzetes egyetértésével. (5) Egyéb szilárd hulladék összegyűjtéséről és saját költségén a kijelölt hulladéklerakó telepre történő beszállításáról a használó köteles gondoskodni. Az ilyen hulladékot elszállításáig olyan helyen kell összegyűjteni és tárolni, ahol az a környezetet nem szennyezi és a városképet nem rontja. A KÖZTERÜLETEK SZENNYEZŐDÉSÉNEK MEGELŐZÉSE 4. (1) A közterületeket beszennyezni tilos. A köztisztaság megóvása érdekében közterületen bárminemű hulladékot vagy elhasznált tárgyat (hulladékot, papírt, gyümölcshéjat stb.) elszórni, eldobni tilos. Közterületi tárgyak, úttest, járda, falak engedély nélküli feliratozása, firkálása, festékkel vagy más anyaggal történő mázolása, bekenése tilos. Tilos szennyvíznek vagy egészségre ártalmas folyadéknak a közterületre juttatása, valamint szennyvíznek csapadékcsatornába való bevezetése. (2) Közterületen a hulladék elhelyezésére hulladékgyűjtő tartályok (kosarak) és kiépített gyűjtőpontok szolgálnak. Hulladékot tilos azok mellé és a közterületen máshol elhelyezni. A közterületen kialakított szelektív gyűjtőpontokon telepített edényzetekben a lakó- és üdülőingatlanoknál keletkezett és szelektív módon gyűjtött papír, műanyag, üveg kizárólag a telepített edényzet funkciójának megfelelően helyezhető el. A gazdálkodó szervezetek keletkezett hulladékuk elhelyezésére a szelektív gyűjtőpontokat, valamint a közterületen elhelyezett gyűjtőtartályokat (kosarakat) nem vehetik igénybe. (3) 6 A közterületen elhelyezett berendezési és felszerelési tárgyakat, fákat és a növényeket beszennyezni és megrongálni tilos. 3 Módosította az 1/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos február 6-tól. 4 Módosította az 1/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos február 6-tól. 5 Módosította a 40/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelet. Hatályos december 15-étől. 6 Módosította az 1/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos február 6-tól.

3 (4) Épületeknek közterületre nyíló ablakán, erkélyén és kerítésén köztisztaságot veszélyeztető módon portörlőruhát kirázni, ill. porolást végezni tilos. Az erkélyt és az ablakpárkányt úgy szabad tisztítani, hogy a vízcsurgás a közterület rendjét és az ott tartózkodókat ne veszélyeztesse és ne akadályozza. (5) 7 Állati hullát, undort keltő anyagot, valamint olyan szerves, vagy szervetlen anyagot, mely a környezetet szennyezheti, a szomszédos terület használóinak egészségét veszélyezteti, sem közterületen, sem magánterületen felhalmozni nem szabad. (6) 8 Eldugulás okozására alkalmas, valamint környezetre veszélyes anyagokat a szennyvíz és csapadékcsatornába dobni, önteni, vagy bevezetni tilos. (7) Az ingatlan karbantartása során gyomirtást alkalmazni a kaszálás helyett tilos. KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA 5. (1) A 6., 7. és 10. hatálya alá nem tartozó közparkok, közkertek, sétányok, szabadstrandok, játszóterek, valamint az ezeken keresztülvezető gyalogjárók tisztítása, síkosság mentesítése, a keletkező hulladék összegyűjtése és elszállítása a Polgármesteri Hivatal feladata és kötelessége. Ezzel kapcsolatban végezteti: a./ az utak, utcák, terek útburkolatainak és ezeket szegélyező járdáknak, a nyilvános lépcsőknek, a vízelvezető árkoknak és ezek műtárgyainak tisztántartását, az ott keletkezett szemét összegyűjtését és elszállítását; b./ az utcai hulladékgyűjtő tartályok felállítását, fenntartását, rendszeres kiürítését és tisztántartását; c./ a hó eltakarítását, utak, járdák síkosság mentesítését a közlekedési feltételek biztosítása érdekében. (2) Ha a közterületen anyag, vagy egyéb áruszállítás esetén a le- és felrakodásnál és egyéb esetekben hulladék, vagy más szennyeződés keletkezik, annak eltakarításáról, helyreállításáról a szállítással megbízott dolgozó és az, akinek a részére a szállítás, illetve a munkavégzés történt, egyetemlegesen kötelesek gondoskodni. (3) 9 A hó lerakására nem használható területek: útkereszteződés, járdasziget, buszmegállók, járda közepe, közlekedési útvonalak. 7 Módosította az 1/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos február 6-tól. 8 Módosította az 1/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos február 6-tól. 9 Módosította az 1/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos február 6-tól.

4 5/A. 10 Az ónos esőtől, jégtől, vagy hótól síkossá vált utak, járdák, lépcsők tisztítására a város közigazgatási területén csak környezetvédelmi szempontból veszélytelen szóróanyagot (fűrészpor, homok, faforgács, bazalt vagy dolomitzúzalék) lehet használni. Szükség esetén naponta többször is el kell végezni a síkosság-mentesítést. INGATLAN HASZNÁLÓJÁNAK A KÖZTERÜLET TISZTÁNTARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATA (1) Az ingatlan használójának kötelessége az ingatlannal határos közterület (járda, nyílt árok és ennek műtárgyai, zöldterület, útpadka) tisztántartása, az ingatlannal határos nyílt árkoknál és azok műtárgyainál (kapubejárók) az akadálytalan vízelvezetés folyamatos biztosítása. Ezek a kötelezettségek valamennyi ingatlan (pl. be nem épített) használójára kiterjednek. (2) Nem terjed ki a tisztántartási kötelezettség azon nyílt árkokra, illetve a szabadstrandi területekre, amelyek a rendelet 1. sz. mellékletében szerepelnek. (3) Ha az önkormányzat egyes utcák járdáinak rendszeres vagy eseti takarítását saját hatáskörében biztosítja, ez az intézkedés nem érinti az ingatlan használójának kötelezettségét. (4) 12 Az ingatlan melletti közterületi járdát naponta le kell tisztítani. Az összesepert szemetet össze kell gyűjteni és a háztartási hulladék gyűjtésére szolgáló tartályban kell elhelyezni. Az ingatlan használója az 5/A. -ban meghatározottak szerint köteles a síkosság-mentesítést elvégezni. (5) Tilos a járdán lévő hulladékot a járdát szegélyező parksávba, a csapadékvíz-elvezető rendszerbe és annak műtárgyaiba valamint az úttestre seperni. Ha a járda napközben többször beszennyeződik, szemetessé válik, a tisztítást meg kell ismételni. (6) Az ingatlan használója köteles a járdán felburjánzó gazt, a burkolat rongálása nélkül kiírtani, valamint az úttest vagy gyalogjáró terébe az ingatlanról kinyúló ágak, bokrok nyeséséről gondoskodni. (7) A használó tisztántartási kötelezettsége kiterjed a járda melletti zöldsávra, annak rendszeres kaszálására a vízelvezető árokra az út széléig. (8) 13 A több épület elhelyezésére szolgáló építési teleknél (tömbtelek, úszótelek) az épület körüli járdát vagy az épület körüljárására szolgáló területet és azt a közterületi járdával összekötő járdaszakaszt az épület használója vagy használói egyetemlegesen kötelesek tisztán tartani. (9) A használó a járdának, valamint a járdához tartozó folyókának hótól, jégtől és lefolyást akadályozó egyéb anyagtól való megtisztításáról is köteles gondoskodni. 10 Módosította az 1/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos február 6-tól. 11 Módosította az 1/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos február 6-tól. 12 Módosította az 1/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos február 6-tól. 13 Módosította az 1/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos február 6-tól.

5 (10) A 8 m-nél szélesebb úttesteknél az út szélén kell elhelyezni a járdáról letakarított havat. Ennél keskenyebb utaknál a járda úttest felőli részén kell az összegyűjtött havat úgy elhelyezni, hogy a gyalogos közlekedésre legalább 1 m széles sáv maradjon. (11) Az ingatlanok előtti nyílt csapadékvíz levezető árkokat feltölteni, betemetni nem lehet. Ha felszólítás ellenére a megadott határidőig az eredeti állapotot nem állítja vissza az ingatlan használója, tulajdonosa, úgy a szükséges munkákat az ingatlan használójának (tulajdonosának) költségére a Polgármesteri Hivatal elvégezteti. (12) Amennyiben Siófok város közterületén a nem szabályszerűen elhelyezett hulladék tulajdonosa egyértelműen beazonosítható és felszólításra a megadott határidőre a hulladékot nem szállítja el, úgy a hulladékot a tulajdonos költségére - az ártalmatlanítási díj felszámítása mellett Siófok Város Polgármesteri Hivatala elszállíttatja. (13) Amennyiben az ingatlan használója ezen rendelet 6. (1) és (4)-(10) bekezdésben foglaltakat nem tartja be és azokat az írásbeli felszólításban megadott határidő leteltéig nem pótolja, Siófok Város Polgármesteri Hivatala az ingatlan használójának költségére megrendeli és elvégezteti az el nem végzett munkát. Egyidejűleg kötelezi a hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos költségek megfizetésére is. ÁRUFORGALMI SZERVEK, UTCAI ÁRUSOK KÖTELEZETTSÉGE 7. (1) Kereskedelmi és szolgáltató egységek, valamint utcai és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt, továbbá az egység közvetlen környezetében (2 m-es útsávot) az üzemeltető, illetve az árus köteles 7 óráig megtisztítani és tisztán tartani. (2) 14 Azon kereskedelmi egységek, ahol élelmiszer feldolgozásával foglalkoznak, a keletkező bomló szerves anyagot tartalmazó hulladékot a 16/2002. (IV.10.) EüM rendelet 5. (2) bekezdésében foglalt gyakorisággal, kommunális hulladékot heti két alkalommal kötelesek elszállíttatni. (3) Az Önkormányzat által közterületen engedélyezett alkalmi rendezvényeken, vásárokon résztvevő kereskedelmi egységek üzemeltetői kötelesek a rendezvény, vásár ideje alatt és utána a keletkezett hulladék elszállításáról és a közterületet megtisztításáról gondoskodni. Mindezek teljesítéséért a rendezvény szervezője a kereskedelmi egység üzemeltetőjével egyetemlegesen felel. (4) 1516 A kereskedelmi és szolgáltató egységek üzemeltetői kötelesek a keletkezett hulladékuknak megfelelő méretű hulladékgyűjtő edényzetet igénybe venni és az edényzet legalább heti egy alkalommal történő ürítésére a közszolgáltatóval szerződést kötni. (5) A kereskedelmi és szolgáltató egységek esetében az ingatlan bérbeadója köteles a bérlőnek helyet biztosítani a hulladék megfelelő gyűjtésére és tárolására. 14 Módosította az 1/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos február 6-tól. 15 Módosította az 1/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos február 6-tól. 16 Módosította a 40/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelet. Hatályos december 15-étől.

6 HIRDETÉSI TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐK KÖTELEZETTSÉGE A hirdetési tevékenységet végzők feladataikat kötelesek úgy végezni, hogy az ne járjon a közterület és a közterületen elhelyezett tárgyak szennyezésével, rongálódásával. Ha ez mégis bekövetkezik, úgy kötelesek gondoskodni annak eltakarításáról, eredeti állapotba történő helyreállításáról. ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI TERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA 9. (1) Építési, bontási vagy felújítási munkálatokkal érintett ingatlan tisztántartása, valamint a munkálatok során keletkező háztartási és egyéb nem veszélyes hulladék megfelelő kezelése az ott munkát végző kivitelező és a tulajdonos együttes feladata. (2) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál, valamint az úttest felbontásánál a keletkezett por és szenny elterjedését meg kell akadályozni, a porképző anyagokat vízzel locsolni kell. Az úttesten, járdákon az építőanyagot úgy kell tárolni, hogy az ne szennyezze a közterületet. Az építőanyagot a közterület használatra vonatkozó rendelet előírásai szerint kell tárolni. (3) A magasabb szintű jogszabály által meghatározott építtető a veszélyesnek nem minősülő építési és bontási hulladékot engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek köteles átadni. (4) 18 Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (hulladékot, törmeléket, iszapot, papírt, tűz- vagy robbanásveszélyes anyagot stb.) szennyvíz és csapadékvíz csatornába szórni, önteni vagy bevezetni tilos. A JÁRMŰVEK ÜZEMBEN TARTÓINAK KÖTELEZETTSÉGE 10. (1) Közforgalmú közlekedés céljára szolgáló járművek esetében: a./ Vasúti pályaudvarokat, valamint a busz végállomását a járművek üzembentartója; b./ belterületen lévő, az előbbiek alá nem tartozó váróhelyiségeit, várakozóhelyeit, járdaszigeteit és a járdától füvesített területtel vagy egyéb módon elkülönített megállóhelyeit a Polgármesteri Hivatal köteles állandóan tisztán és síkosságmentesen tartani, továbbá az ott keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról gondoskodni. (2) Ha a jármű üzemeltetése során a közút, közterület beszennyeződik, a jármű üzemben tartója köteles a szennyeződés eltávolításáról azonnal gondoskodni. 17 Módosította az 1/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos február 6-tól. 18 Módosította az 1/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos február 6-tól.

7 (3) 19 A gépjármű közterületen, valamint közcélra megnyitott magánterületen történő mosása során a gépjármű használója környezetkárosító tisztító anyagot nem használhat. SZESZES ITAL FOGYASZTÁSÁNAK TILALMA (1) Közterületen, valamint közterületen lévő kapualjakban és átjárókban szeszesitalt fogyasztani tilos. Közterületen, illetve közterületre nyitott üvegben, dobozban, pohárban szeszes italt kiszolgálni tilos. (2) A tilalom nem vonatkozik a közterületen engedély alapján elhelyezett és ott közvetlen helyszíni kiszolgálást végző árusítóhelyekre, alkalmi jellegű (vásár, majális) rendezvényekre kitelepült árusítóhelyek környékére. SZENNYEZŐ ANYAGOK SZÁLLÍTÁSA 12. (1) Bűzös anyagokat csak légmentesen zárható tartállyal felszerelt járművön szabad szállítani. (2) Porképző vagy könnyen lesodródó anyagokat csak zárt járművön, vagy rögzített ponyvával letakarva szabad szállítani. (3) Ha a közterületen szállított anyag a közterületet beszennyezi, a szennyeződést előidéző köteles azonnal az eltávolításáról gondoskodni. (4) 2122 A hulladékkezelési közszolgáltatásba bekapcsolt siófoki lakó- és üdülőingatlanokon használhatatlanná vagy feleslegessé vált nagydarabos hulladékot (lim-lom) a hulladékkezelési közszolgáltató az ingatlan tulajdonos, vagy használó előzetes megrendelésére a 8. számú mellékletben meghatározott kedvezményes díjon és igénybevétel szabályainak megfelelően éven át elszállítja. (5) 23 A közszolgáltató által meghirdetett időponton kívül keletkező nagydarabos hulladékot a hulladék tulajdonosának megrendelésére a közszolgáltató külön díjfizetés ellenében elszállítja, vagy azt a tulajdonos a jelen rendelet 3.. (3) bekezdésben megjelölt hulladéklerakó helyekre saját költségén beszállíthatja. LAKÁSRA ÉS TARTÓZKODÁSRA SZOLGÁLÓ ÉPÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA Beiktatta az 1/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos február 6-tól. 20 Hatályon kívül helyezte a 16/2012. (V. 4.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan május 7. napjától. 21 Módosította az 1/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos február 6-tól. 22 Módosította a 40/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelet. Hatályos december 15-étől. 23 Módosította az 1/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos február 6-tól.

8 (1) 24 Lakásra és tartózkodásra szolgáló épületek közösen, valamint idegenek által is használt részeinek (pl. udvar, kapuváró, lépcsőház, folyosó, terasz, világítóudvar, felvonó, mosókonyha, pince, padlás, ruhaszárító, illemhely előtere, szemétledobó stb.) tisztántartásáról az épület használója vagy használói egyetemlegesen köteles gondoskodni. (2) A lakás (lakás céljára szolgáló helyiség) úgyszintén az ahhoz tartozó mellékhelyiségek (konyha, fürdőszoba, pince stb.) tisztántartásáról, a szemét eltávolításáról és a lakásban esetleg előforduló rovarok irtásáról a lakás használója köteles gondoskodni. (3) Ha alaposan feltételezhető, hogy a (2) bekezdésében említett valamely helyiség tisztántartása nem megfelelő, a városi Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat a lakást megszemlélheti és intézkedést kezdeményezhet. A használó a Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat dolgozóját köteles a vizsgálat lefolytatása céljából a lakásba beengedni. A HÁZTARTÁSI HULLADÉK GYŰJTÉSE 14. (1) 25 A lakó- és üdülőingatlanok használói a háztartási hulladék gyűjtésére az alapszolgáltatás keretében az alábbi űrtartalmú, közszolgáltató által rendszeresített típusú szabványedényzetet a következő maximális tömegű hulladék elhelyezésére kötelesek igénybe venni: Gyűjtőedény méret (liter) A gyűjtőedényben elhelyezhető max. tömegű hulladék - 60 literes 15 kg és 120 literes 25 kg literes 50 kg literes 250 kg - 1 m 3 es Molok 250 kg - 3 m 3 es Molok 600 kg (2) A gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor két ürítés közötti időszakra lakó- és üdülőingatlanonként a ténylegesen keletkezett hulladékmennyiséget kell figyelembe venni, mely nem lehet kevesebb, mint 28 liter/fő/hét, de legalább a közszolgáltató által rendszeresítet (1) bekezdés szerinti legkisebb térfogatú gyűjtőedény. (3) Az ürítési díj összegének megállapításánál a.) az önálló lakó- és üdülőingatlan esetében a közszolgáltató mindaddig jogosult 1 db 110/120 liter térfogatú gyűjtőedényzet rendszeres használatát, mint alapszolgáltatást vélelmezni, ameddig az ingatlan használója eltérő térfogatú, vagy darabszámú gyűjtőedény elszállítására vonatkozó igényét a (4) bekezdés szerint nem jelenti be a közszolgáltatónál. b.) a 253/1997.(XII.20.) Korm. rend. szerinti kis- és nagyvárosias terület és a vasútvonaltól délre eső településközponti vegyes terület övezeteibe tartozó társasházi, szövetkezeti lakóingatlanok esetében, ahol a hulladékszállítás gyakorisága legalább heti 2 alkalom, legalább 60 liter/lakóegység fajlagos hulladékmennyiség keletkezését kell vélelmezni. c.) egyéb társasházi, szövetkezeti, lakó- és üdülőingatlanok esetében legalább 80 liter/ lakóegység fajlagos hulladékmennyiség keletkezését kell vélelmezni. 24 Módosította az 1/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos február 6-tól. 25 Módosította az 1/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos február 6-tól.

9 (4) Amennyiben az ingatlan használója legalább két naptári hónap időtartamra az addig általa igénybe vett edényzettől eltérő térfogatú, vagy darabszámú gyűjtőedény elszállítását kéri, ez irányú változási igényét a közszolgáltatóval az ezt megelőző hónap 20. napjáig írásban kell közölnie. Nem egyértelmű közlés esetén a közszolgáltató 8 napon belül köteles a pontosításra írásban felhívni a bejelentőt. Ez esetben a közszolgáltató a változást a pontosítás beérkezését követő hónap első napjától köteles figyelembe venni. (5) Ha az ingatlan használója a (4) bekezdés szerinti bejelentésben nem jelöli meg a vélelmezettől eltérő térfogatú, vagy darabszámú gyűjtőedényzet használatának időtartamát, a közszolgáltató mindaddig a bejelentés szerint teljesít és számláz, amíg az ingatlan használója más tartalmú bejelentést nem tesz. (6) A közszolgáltató a háztartási hulladékot köteles az edényzetben elhelyezhető szemét mennyiségén felül is korlátlan mennyiségben elszállítani, ha az az AVE Zöldfok Zrt. által rendszeresített, és felirattal ellátott műanyag zsákban van elhelyezve. A közszolgáltató a lakosságnál keletkezett, szabványos gyűjtőedényben, legfeljebb 110 l űrtartalmú és 25 kg tömegű műanyagzsákban, vagy maximum 120 cm hosszú és 40 cm átmérőjű és 25 kg tömegű méretre kötegelve kihelyezett zöldhulladékot az év március 15. és december 15. napja között heti egy alkalommal, külön gyűjtőjárattal, korlátlan mennyiségben elszállítja. A járatnapokról és a szolgáltatás igénybevételének módjáról a közszolgáltató köteles az ingatlanhasználókat értesíteni. (7) A közszolgáltató az alapszolgáltatáson felüli mennyiségű háztartási hulladékot nem köteles elszállítani, ha az nem az AVE Zöldfok Zrt. felirattal ellátott műanyag zsákban lett kihelyezve, vagy annak elszállítására vonatkozó 14.. (4) bek. szerinti igénybejelentést az ingatlan használója nem tette meg. A közszolgáltató a szelektív zöldhulladék gyűjtési napokon az ingatlanhasználók által kihelyezett, nem zöldhulladék jellegű háztartási hulladékot nem köteles elszállítani. (1) A közszolgáltatás igénybevétele: A KÖZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE, A HÁZTARTÁSI HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA 15. a) 26 A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást a település közigazgatási területén belül a rendszeres hulladékszállításba bevont ingatlanok tulajdonosa, használója, kezelője (továbbiakban: tulajdonos) függetlenül attól, hogy természetes személy vagy gazdálkodó szervezet (jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság vagy egyéb szerv) köteles igénybe venni. Gazdálkodó szervezet a kötelező igénybevétel alól kizárólag abban az esetben mentesül, amennyiben a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 21 (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel nem köteles a közszolgáltatás igénybevételére. - Gazdálkodó szervezet a Hgt. 20. (3) bekezdése alapján - köteles a tevékenysége során képződött hulladékot - a 164/2003. (X.18.) Korm. rendelet által előírt nyilvántartás és adatszolgáltatás elvégzése mellett elkülönítetten, a környezet veszélyeztetését kizáró módon gyűjteni, a meghatározott begyűjtőhelyre bevinni vagy a begyűjtésre feljogosított 26 Módosította az 1/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos február 6-tól.

10 hulladékkezelőnek átadni, illetőleg a Hgt. 12. (2)- (3) bekezdésében meghatározottak szerint gondoskodni. - Az a gazdálkodó szervezet, amelyik nem az önkormányzat által megbízott közszolgáltatóval köt a hulladék elszállítására szerződést, köteles az ellenőrzésre feljogosított személynek a hulladéklerakóhely által kiállított számlával igazolni hulladékának a lerakóhelyre történő beszállítását. - Az a gazdálkodó szervezet, amely a keletkező hulladékaira az önkormányzat által megbízott közszolgáltatóval köt hulladékkezelési szerződést, - a 164/2003. (X.18.) Korm. rendelet 9. (2) bekezdése alapján - mentesül az elkülönített gyűjtési,- nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség alól. b.) A helyi kötelező közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés létrejön: - a közszolgáltatás első igénybevételével, - ha a közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre állását igazolja - a szerződés írásba foglalásával. A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. c) Közszolgáltatás igénybevétele a gazdálkodó szervezetek által: Azon jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok, kereskedelmi és szolgáltató egységek (továbbiakban gazdálkodó szervezetek) amelyek - a évi XLIII. törvény (Hgt.) 21. (2) bekezdése alapján kötelezően igénybeveendő közszolgáltatásként a települési önkormányzat közigazgatási területén szervezett közszolgáltatást veszik igénybe,- a közszolgáltatóval az önkormányzati rendelet előírásai figyelembevételével - egyedi közszolgáltatási szerződést kötelesek kötni, mely alapján a gazdálkodó szervezetek a közszolgáltatónak közvetlenül kötelesek a szolgáltatás díját megfizetni. d.) Közszolgáltatástól eltérő feltételekkel történő szerződéskötés: Azon jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok, kereskedelmi és szolgáltató egységek (továbbiakban gazdálkodó szervezetek) amelyek a települési önkormányzat rendeletében foglaltaktól eltérő, piaci feltételekkel kívánnak a közszolgáltatóval szerződni, tehát a hulladékkezelést nem mint közszolgáltatást kívánják igénybe venni,- azok a megállapodásuk részletes feltételeit, így a díjakat is a közszolgáltatóval kötött egyedi hulladékkezelési szerződésben rögzítik. Ezen gazdálkodó szervezetekre a települési hulladék kezelése vonatkozásában - tehát sem a rendelet díjmegállapító rendelkezései, sem a közszolgáltatás rendeletben előírt feltételei nem vonatkoznak. e) 27 Belterületen a szemétszállítás gyakoriságát a lakó- és üdülőingatlanok esetén a 2. sz. melléklet tartalmazza: Az üdülőingatlanoktól november 01. és március 31. közötti időszakban nincs szervezett gyűjtőedényes szemétszállítás, de az ingatlan használója továbbra is köteles gondoskodni a keletkezett hulladékának összegyűjtéséről, kezeléséről, illetve saját költségén a térségi hulladéklerakó helyre történő elszállíttatásáról. Amennyiben az üdülőingatlan tulajdonosa a közszolgáltató által rendszeresített zsákban helyezi ki a hulladékát, a közszolgáltató köteles gondoskodni annak elszállításáról. 27 Módosította az 1/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos február 6-tól.

11 (2) Az (1) bekezdésben foglaltakat a szolgáltató megfelelő módon közli az érdekeltekkel. (3) 28 A rendszeres hulladékszállításba bekapcsolt területen lévő ingatlanon keletkezett települési szilárd hulladék elszállításáról térítés ellenében kizárólag az AVE Zöldfok Zrt. (Siófok, Bajcsy-Zs. u. 220.), mint hulladékkezelési közszolgáltatást végző szolgáltató (továbbiakban: Közszolgáltató) köteles gondoskodni, tekintettel arra, hogy Siófok Város Önkormányzata az AVE Zöldfok Zrt -vel február 1-től december 31-ig 10 éves időtartamú közszolgáltatási szerződést kötött. A közszolgáltatási szerződés a megkötése idején hatályos, a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló 224/2004. (VII.22.) Korm. rendeletben foglaltak alapján jött létre. (4) A rendszeres hulladékszállításba be nem kapcsolt területen keletkezett háztartási hulladékot az ingatlan használója az arra feljogosított szolgáltatóval köteles elszállíttatni, vagy annak jogszabályokban meghatározott módon történő újrahasznosításáról illetve ártalmatlanításáról gondoskodni. Siófok Város külterülete a rendszeres hulladékkezelési közszolgáltatásba nincs bekapcsolva. (5) 29 Háztartási hulladékot felhalmozni nem szabad, azt a magánszemélyek a szállítási napokon a szolgáltatónak kötelesek átadni. (6) A háztartási hulladék gyűjtése csak erre a célra gyárilag kifejlesztett, megfelelő műszak állapotú hulladékgyűjtő járművel végezhető. (7) 30 Az ingatlan használója köteles a közszolgáltató által meghatározott típusú gyűjtőedényzetet beszerezni, a hulladék gyűjtéséhez azt használni, karbantartásáról és tisztántartásáról, elhasználódás esetén annak pótlásáról gondoskodni és azt a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott azonosító matricával ellátni. - A hulladékgyűjtő edényzetet az ingatlan használója a saját ingatlanán köteles elhelyezni. A hulladékgyűjtő edényzetet csak a szállításra meghatározott napon szabad kihelyezni, a gyűjtőjárat által megközelíthető módon, a járdára valamint a közútra és az ingatlan közútcsatlakozása mellé úgy, hogy a gyalogos és a közúti forgalmat ne akadályozza és a közterületben kárt ne okozzon. - Az ingatlan használója a hulladékgyűjtő edényzetet járatnapokon reggel 7 óráig köteles kihelyezni. (8) Hulladékgyűjtő tartályoknak gyűjtés idején a közterületre történő kihelyezése, a gyűjtést követően annak visszahelyezése az ingatlan használójának a feladata. (9) A szolgáltató köteles a hulladék gyűjtő edényzet kiürítését kíméletesen az elvárható gondossággal végezni, az edényzetben általa okozott károkat köteles kijavítani (megjavítás, új edényzet biztosítása). A hulladékszállító jármű személyzete a hulladék gyűjtő tartályokat kiürítés után köteles az átvétel helyére visszahelyezni és kiürítés során esetleg kihulló hulladékot összetakarítani. 28 Módosította az 1/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos február 6-tól. 29 Módosította az 1/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos február 6-tól. 30 Módosította az 1/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos február 6-tól.

12 (10) Az ingatlan használójának télen szükség esetén a tárolóhely és az úttest között legalább 1 méter széles átjárót kell létesítenie, azt a hótól meg kell tisztítani, ilyen célra alkalmas anyaggal felhinteni, hogy a tartályok kezelése akadályba ne ütközzék. (11) A szabványos hulladékgyűjtő tartályban nem szabad olyan anyagot elhelyezni (forró hamu, maró anyag, állati hulla, folyadék, zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, kő- és épülettörmelék, nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy stb.), amely veszélyezteti a hulladékszállítással foglalkozó dolgozó egészségét vagy megrongálhatja a jármű műszaki berendezését. E tilalom megsértői az okozott kárt kötelesek megtéríteni. A tartályok használatánál ügyelni kell arra, hogy fedelük nehézség nélkül zárható legyen. (12) Ha a szolgáltató alkalmazottjai megállapítják, hogy a tartályban a (11), (17) bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el, vagy abba nedves anyag belefagyott, vagy a gyűjtőtartály nincs a szolgáltató által biztosított érvényes azonosító jellel (matrica) ellátva a tartály kiürítését jogosultak megtagadni. A szabványos hulladékgyűjtő tartályok használata következtében a szállító jármű berendezésében keletkezett kárért a tartályt szabálytalanul használó személy felelős. (13) A szabványos hulladékgyűjtő tartályokat a szokásos, illetőleg vita esetén a Polgármesteri Hivatal által kijelölt helyen kell tárolni. A tárolási hely tisztántartása a használó kötelessége. (14) Közterületen elhelyezett gyűjtőedényből hulladékot kiönteni, kivenni, abban turkálni (guberálni) tilos. (15) Közterületen hulladékgyűjtő konténer vagy kuka csak a szállítás napján helyezhető el. Minden egyéb esetben a hulladékgyűjtő edény tárolására Siófok Város Önkormányzatától a tulajdonosi hozzájárulást meg kell kérni. (16) Egyéb települési szilárd hulladék elszállítását megrendelés alapján és térítés ellenében a közszolgáltató szervezet köteles elvégezni, a megrendeléstől számított 4 napon belül. E határidő, amennyiben munkaszüneti nap is közbeesik, további egy nappal meghosszabbodik. (17) Tilos a gyűjtőedénybe tenni azokat a hulladékokat, amelyeket rendelet 4. sz. mellékletében nevesített szelektív hulladékgyűjtő szigeteken lehet elhelyezni, vagy amelyeket a szolgáltató a házhoz menő szelektív járatokkal szervezetten gyűjt. (18) A közszolgáltató a karácsonyi ünnepeket követően a lakossági gyűjtőedényzet mellé kihelyezett fenyőfákat a közszolgáltatás keretén belül külön díj felszámítása nélkül szállítja el. HULLADÉKKEZELÉSI DÍJ 16. (1) A közszolgáltatási díj megállapítása a díj kiszámítására vonatkozó 64/2008. /III.28./ sz. Korm. rendelet előírásai alapján általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételek meghatározásával történik. Az egységnyi díjtételt az indokolt költségek, ráfordítások és a tartós működéshez szükséges nyereség, a szelektíven begyűjtött hulladékok hasznosításából vagy a hasznosítás céljára történő átadásból származó bevétellel csökkentett összege és a várható szolgáltatási mennyiségek hányadosaként kell megállapítani.

13 Az ingatlantulajdonosok által fizetendő éves közszolgáltatási díj az egységnyi díjtétel és az ürítések mennyiségének illetve gyakoriságának a szorzata, melyet a rendelet 2. sz. melléklete tartalmaz. (2) 31 A közszolgáltató minden év november 15-ig a következő évre vonatkozóan kezdeményezheti a közszolgáltatási díj felülvizsgálatát a közszolgáltatással kapcsolatos költségeinek költségelemzéssel alátámasztott, a képviselő-testület által elfogadott és műszakilag indokolt fejlesztéseket is tartalmazó változása mértékének függvényében. (3) A szelektív hulladékgyűjtő edényekben elhelyezhető hulladékok pontos listáját a közszolgáltató határozza meg és azt a gyűjtőedényeken megfelelő szöveggel és piktogrammal feltüntetve egyértelmű módon jelöli. (4) Az ingatlantulajdonos személyében bekövetkezett változás esetén az új tulajdonos nevének és elérhetőségi címének a közszolgáltatóhoz történő bejelentése napjáig a háztartási szilárd hulladék elszállítása után esedékes közszolgáltatási díjat a régi tulajdonos köteles megfizetni. Öröklés esetében a közszolgáltatási díj megfizetésére az örökösök egyetemlegesen kötelezettek. (5) 32 A hulladéklerakóba beszállított települési szilárd hulladék ártalmatlanításáért a hulladék lerakója ártalmatlanítási díjat köteles fizetni. (6) A közszolgáltatási díj megállapítására szolgáló kalkulációs sémát (díjképletet) a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza. Az évente aktuális díjakkal kiegészített séma pedig a 6. számú mellékletben olvasható. (7) 3334 Mentesül a közszolgáltatási díj időarányos részének a megtérítése alól az a lakóingatlan tulajdonos, aki az ingatlanát megszakítás nélkül legalább 3 hónap időtartamban nem használja. Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlan használatának szüneteltetését annak kezdetét legalább 15 nappal megelőzően a közszolgáltató felé írásban bejelenteni. A szüneteltetési bejelentés csak teljes naptári hónapokra szólhat. (8) Az időlegesen használt lakóingatlan tulajdonosa a (7) bekezdés szerinti bejelentése alapján az ingatlan használatával arányos, de legalább az állandó lakóingatlan tulajdonosára meghatározott éves díj 50 %-át elérő közszolgáltatási díj megfizetésére köteles. (9) 37 Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatónak az ingatlan újra használatba vételét követő 5 napon belül annak tényét írásban bejelenteni, csatolva a használaton kívüli időszakra vonatkozó fogyasztásmentes közüzemi elszámoló számlát vagy közüzemi igazolást (víz és elektromos áram). Amennyiben a közüzemi számlák vagy igazolások nem igazolják az ingatlanhasználat mentességét, úgy a közszolgáltató visszamenőleg egy összegben kiveti a közszolgáltatás díját. A szüneteltetett időszak visszamenőlegesen a mindenkori jegybanki alapkamattal terhelten kerül kiszámlázásra. 31 Módosította az 1/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos február 6-tól. 32 Módosította az 1/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos február 6-tól. 33 Beiktatta az 1/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos január 1-jétől. 34 Módosította a 40/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelet. Hatályos december 15-étől. 35 Beiktatta az 1/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos január 1-jétől. 36 Módosította a 40/2012. (XII. 12.) önkormányzati rendelet. Hatályos december 15-étől. 37 Beiktatta az 1/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos január 1-jétől.

14 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK EGYES ÖSSZETEVŐINEK SZELEKTÍV GYŰJTÉSE 16/A. (1) A települési szilárd hulladék egyes újrahasznosítható összetevőinek - papír, műanyag, üveg, fém - szelektív gyűjtése gyűjtőpontokon, illetve a szolgáltató által szervezett házhoz menő szelektív gyűjtéssel történik. A gyűjtőpontok helyét a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. (2) A szelektív gyűjtésben résztvevő magánszemélyek az 1./ bekezdésben meghatározott szelektív gyűjtésre létesített gyűjtőpont és/vagy a szelektív gyűjtőjárat igénybe vételéért külön díjat nem kötelesek fizetni, azonban ez a körülmény nem mentesíti őket az egyébként is esedékes rendszeres közszolgáltatási díj megfizetése alól. (3) 38 Az ingatlan használójának kötelessége, hogy a települési szilárd hulladékot, annak gyűjtése során szétválogassa és az újrahasznosítható hulladékot (üveg, papír, műanyag, fém, zöld) a rendelet 4./ sz. mellékletében felsorolt szelektív gyűjtőszigeteken elhelyezze, vagy a közszolgáltató által szervezett, házhoz menő szelektív gyűjtőjáratok által biztosított szolgáltatás igénybevételével azt a szolgáltatónak átadja január 1-jétől a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanok használói a siófoki hulladékudvarba a háztartásokban keletkező, előválogatott újrahasznosítható hulladékot ingyenesen szállíthatják be. A gazdálkodó szervezetek a 7. számú mellékletben meghatározott fajtájú és mennyiségű veszélyes hulladékot díj ellenében helyezhetik el a hulladékudvarban. (4) 39 A szelektív gyűjtéshez rendszeresített, felirattal ellátott szelektív gyűjtőzsákokban csak a feliraton szereplő hulladéktípusok helyezhetők el. A szelektív gyűjtőzsákot a közszolgáltató térítésmentesen biztosítja a közszolgáltatást igénybe vevők számára. 16/B. (1) A város belterületén egész évben tilos nyílt téri égetés útján megsemmisíteni a háztartási hulladékot, mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladékot (avar, falevél, fagally, stb.). (2) A város külterületén tilos nyílt téri égetés útján megsemmisíteni május 1. és október 30. között a mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladékot (avar, falevél, fagally, stb.). AZ OKOZOTT KÁR HELYREÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGÉNEK MEGTÉRÍTÉSE Módosította az 1/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos február 6-tól. 39 Módosította az 1/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos február 6-tól.

15 Az okozott kár helyreállítási költsége a 3. /2/ bek, a 4. /1/, /2/, /5/, /6/ bek, az 5. /2/ bek. a 8. és 9.. /4/ bek, 12.. /3/ 16/A.. /2/ bekezdésben szereplő esetekben a kárt okozót terheli. (1) Ingatlan használónak kell tekinteni, aki a./ tulajdonos b./ haszonélvező c./ földhasználati joggal rendelkező d./ bérlői joggal bíró e./ egyéb jogcímen használó. FOGALMAK, MEGHATÁROZÁSOK 18. (2) Lakóegység, üdülőegység: Helyiség, vagy egymással belső kapcsolatban álló fő és mellékhelyiségek műszakilag is összetartozó együttese, amelynek a szabadból, vagy az épület közös közlekedőjéből nyíló önálló bejárata van, meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas. A lakóegység az egész éves tartózkodásra alkalmas lakóépület önálló egysége. Az üdülőegység az időszakos tartózkodásra alkalmas üdülőépület önálló egysége. (3) Települési szilárd hulladék: a/ Háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és területein, valamint az intézményekben keletkező hulladék, beleértve a nagydarabos hulladékot /lim-lom/ és a zöldhulladékot is. b/ Közterületi hulladék: Közforgalmú és zöldterületen keletkező hulladék c/ Gazdálkodó szervezeteknél keletkezett, veszélyesnek nem minősülő, a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű és azzal együtt kezelhető hulladék. (4) Lim-lom: a lakásban, emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségekben felhalmozott nagydarabos szilárd hulladék, nagyobb méretű berendezési tárgy, bútor, ágybetét, háztartási berendezés és készülék, egyéb lom, amely rendeltetésszerű használatra már nem alkalmas. (5) 40 Zöldhulladék: a magáningatlanon és a közterülten keletkező növényi eredetű hulladék, különösen az ág, nyesedék, levél, fűkaszálék, elszáradt virág, stb. (6) Hulladékkezelő: az a gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hulladék birtokosától átveszi, kezeli. (7) Feljogosított hulladékkezelő: környezetvédelmi hatóság engedélyével rendelkező hulladékkezelő. (8) Közszolgáltató: hulladékkezelésre feljogosított azon gazdálkodó szervezet, amellyel a közszolgáltatás ellátására az önkormányzat hulladékkezelési közszolgáltatási szerződést kötött. (9) A közszolgáltatás tárgya: a település szilárd hulladék kezelése. 40 Módosította az 1/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos február 6-tól.

16 (10) Gyűjtőedény: települési szilárd hulladék gyűjtésére kifejlesztett, a közszolgáltató járművéhez rendszeresített, a rendelet 2. számú mellékletében feltüntetett űrtartalmú szabványos gyűjtőtartály. SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK ZÁRÓ RENDELEKZÉSEK 20. Ezen rendelet január 1-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a köztisztaságról szóló 39/2007. (XII. 14.) sz. rendelet, valamint az ezt módosító 45/2008. (XII.19.) sz., a 15/2009. (V.15.) sz., a 34/2009. (IX.25.) sz., a 41/2009. (XII.15.) sz. és a 36/2006. (XII.15.) sz. rendelet. 21. E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK. irányelvnek való megfelelést szolgálja. Dr. Pavlek Tünde sk. jegyző Dr. Balázs Árpád sk. polgármester 41 Hatályon kívül helyezte a 16/2012. (V. 4.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan május 7. napjától.

17 1. sz. melléklet Önkormányzat által tisztántartandó nyílt árkok: Május 1. u. Erkel F. u. Molnár István u. Beszédes J. sétány Erdei F. u. Odry Á. u. Ybl M. u. József A. u. Szépvölgyi u. (Kandó és Bláthy O. u. közötti szakasz) Dózsa Gy. u. Tulipán u. Sziget dülői árok Malom árok

18 2. sz. melléklet 1./ 42 A közszolgáltatás igénybe vételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására: a) heti egy alkalommal kerül sor - a lakóegységek esetében szeptember 01 május 31. közötti időszakban, - az üdülőegységek esetében április 01. május 31. és szeptember 01. október 31. közötti időszakban, b) heti két alkalommal kerül sor - lakóegységek esetében június 01 augusztus 31. közötti időszakban, - üdülőegységek esetében június 01 augusztus 31. közötti időszakban, c) 43 a szelektív hulladék elszállítására egész évben heti legalább két alkalommal kerül sor - a kis- és nagyvárosias terület és a vasútvonaltól délre eső településközponti vegyes terület övezeteiben lévő lakóépületektől, - a 4. számú melléklet A./ és B./ pontjában felsorolt utcákban elhelyezett gyűjtőszigetekről. A zöldhulladék elszállítására állandóan lakott lakóegységek és üdülőegységek esetében valamint azon társasházak esetében, amelyeknél a társasház tulajdonában lévő ingatlanhoz zöldterület is tartozik április 1. és december 1. között heti egyszeri alkalommal kerül sor. 2./ A települési szilárd hulladék kezelésének közszolgáltatási díja évben: (A feltüntetett díjak nettó árak) családi házas lakóingatlanok lakóegységei - 60 literes gyűjtőedény esetében ,- Ft/év - 110/120 literes gyűjtőedény esetében ,- Ft/év literes gyűjtőedény esetében ,- Ft/év társasházi lakóingatlan egységek: - kis- és nagyvárosias terület és a vasútvonaltól délre eső településközponti vegyes terület övezeteibe tartozó lakóegység: ,- Ft/év - egyéb övezetbe tartozó lakóegység: ,- Ft/év családi házas jellegű üdülőegységek: - 60 literes gyűjtőedény esetében ,- Ft/év - 110/120 literes gyűjtőedény esetében ,- Ft/év literes gyűjtőedény esetében ,- Ft/év társasházi üdülőegység: ,- Ft/év A díjak tartalmazzák a zöldhulladék háztól történő elszállításának díjait heti 1 alkalommal, április 1. és december 1. között, és a karácsonyi fenyőszállítás hulladékkezeléssel kapcsolatos költségeit is. 42 Módosította az 1/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos február 6-tól. 43 Módosította a 40/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelet. Hatályos december 15-étől.

19 3./ Az AVE Zöldfok Zrt.-nél beszerezhető, és az Zrt, mint közszolgáltató nevével ellátott műanyag zsák ára évben eszközhasználati díjjal 338-Ft/db + ÁFA. A műanyag zsák ára a szállítás és az ártalmatlanítás díját is magában foglalja.

20 3. sz. melléklet A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK RENDSZERES ELSZÁLLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS EGYES TARTALMI ELEMEI 1./ A szerződésben meg kell jelölni - a szerződő feleket az adószám és a számlavezető pénzintézet feltüntetésével, - a közszolgáltatás igénybe vételének kezdő napját, időtartamát, - a teljesítés helyét pontos cím szerint, - a közszolgáltató által biztosított gyűjtőedény űrtartalmát és darabszámát, - az ürítés gyakoriságát, az ürítési napokat az 2. sz. melléklet szerint. 2./ A szerződésben rendelkezni kell továbbá: - a gyűjtőedény(-ek) használatának módjáról, - a közszolgáltatás díjáról és megfizetéséről, - a szerződés falmondásának feltételeiről, - az irányadó jogszabályok meghatározásáról, - polgári peres eljárás esetén a kizárólagos illetékességgel eljáró bíróságról.

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor.

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 9 1. számú melléklet 23242526, 2728 1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 2) A települési

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATAKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATAKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATAKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról (Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva 2015.

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. decemberi ülésére Tárgy: A köztisztaságról szóló 24/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

ALMÁSKERESZTÚR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE. 4/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete

ALMÁSKERESZTÚR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE. 4/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete Almáskeresztúr Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete Hatályos:2016-05-28 -tól Almáskeresztúr Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(V.27.) önkormányzati

Részletesebben

2. Fogalmi meghatározások

2. Fogalmi meghatározások VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁG EGYES KÉRDÉSEIRŐL VillányVáros Önkormányzatának

Részletesebben

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2016. (VII. 25.) önkormányzati rendelete a közterületek és ingatlanok tisztántartásáról.

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2016. (VII. 25.) önkormányzati rendelete a közterületek és ingatlanok tisztántartásáról. Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2016. (VII. 25.) önkormányzati rendelete a közterületek és ingatlanok tisztántartásáról. Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010. (XII.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a köztisztaságról

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010. (XII.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a köztisztaságról SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010. (XII.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a köztisztaságról (Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2012. április 27-én.) Siófok Város Önkormányzatának

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2007. (VI.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2007. (VI.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2007. (VI.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A KÖZTISZTASÁGRÓL Szólád Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében foglalt

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről /Egységes szerkezetbe/ 6 Bakonysárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 24/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete. a köztisztaságról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 24/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete. a köztisztaságról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról Siófok Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések 1..

I. fejezet. Általános rendelkezések 1.. Kerecseny község Önkormányzatának 13/2003./XII.17./ sz. rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Kerecseny község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATAKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 50/2013.(XII.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATAKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 50/2013.(XII.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATAKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 50/2013.(XII.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 6/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2005. (XI. 30.) rendelete a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 1 Martonvásár Város önkormányzatának

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2002 (XII. 20.) rendelete A települési hulladékokkal és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatásokról

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (VII. 31.) SZÁMÚ R E N D E L E T E

PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (VII. 31.) SZÁMÚ R E N D E L E T E PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (VII. 31.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A KÖZTISZTASÁGRÓL Pusztaszemes Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. és 16.

Részletesebben

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának 12/2005. (VIII. 10.) rendelete a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Kereki Község Önkormányzatának 10/2006. ( VII.18. ) számú RENDELETE A köztisztaságról

Kereki Község Önkormányzatának 10/2006. ( VII.18. ) számú RENDELETE A köztisztaságról Kereki Község Önkormányzatának 10/2006. ( VII.18. ) számú RENDELETE A köztisztaságról Kereki Község Képviselő -testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. és 16. -iban foglalt felhatalmazás,

Részletesebben

Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete

Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete Hatályos:2013-11-05 -tól Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

I. A RENDELET CÉLJA, HATÁLYA 1..

I. A RENDELET CÉLJA, HATÁLYA 1.. Andocs Község Önkormányzatának 15/2003 (XI. 27.) sz. rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről. Andocs Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám: /2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése.

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról. (Módosításokkal egységes szerkezetben.

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 32/2005. (XII.30.) rendelet módosításáról Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A RENDELET TÁRGYI HATÁLYA

A RENDELET TÁRGYI HATÁLYA Nagyrada Község Önkormányzatának 8/2007. (XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról (Egységes szerkezetben a 9/204. (XI.28) /203.(IX.3) 8/203.(V.3.) /2009.(XII.7.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak kötelező igénybe vételéről.

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak kötelező igénybe vételéről. Nagykozár Község Önkormányzatának 20/2002.(XII.11.). sz. rendelete A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak kötelező igénybe vételéről. A község önkormányzatának képviselőtestülete

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (A 24/2007. (XII.21.) és a

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2002. (IV.24.) ÖR. számú rendelete

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2002. (IV.24.) ÖR. számú rendelete Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2002. (IV.24.) ÖR. számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Egységes szerkezetben a 9/2010.(XII.22.)Ör.számú

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:..../2015. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép.

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATAKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATAKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATAKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról (Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva 2014.

Részletesebben

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések Rendelet tervezet Putnok Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (II.07.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 4/2006. (II. 13.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 4/2006. (II. 13.) Kt. rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2006. (II. 13.) Kt. rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Süttő Község Önkormányzatának

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/1999. (III. 02.) számú rendelete egységes szerkezetben a 6/2001.(III.27.) számú a 4/2002.(III.26.) számú a 4/2003.(IV.01.) számú a 5/2004.(III.30.)

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/1997. (III.25.) Ör. rendelete a települési szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Tolna Város

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2015. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

A hulladékkezelési közszolgáltatásról

A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló község Önkormányzatának 6/2002. (XII. 04.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

ZSÁMBÉK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2 /2004/(II.3.) számú* R E N D E L E T E

ZSÁMBÉK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2 /2004/(II.3.) számú* R E N D E L E T E ZSÁMBÉK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2 /2004/(II.3.) számú* R E N D E L E T E a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Zsámbék Nagyközség

Részletesebben

15/2016. (III.22.) 55/2013. (XII.17.)

15/2016. (III.22.) 55/2013. (XII.17.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2016. (III.22.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 55/2013. (XII.17.) önkormányzati

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 12/2007.(X. 05.) önkormányzati rendelete 2

Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 12/2007.(X. 05.) önkormányzati rendelete 2 Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 12/2007.(X. 05.) önkormányzati rendelete 2 a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (egységes szerkezetben)

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2015. Hulladékszállítási szerződés (társasházi lakossági

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014.(III.25.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014.(III.25.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014.(III.25.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL 1 Balatonföldvár Város Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999./V. 26./ Ktr. számú rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1.

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.25.) önkormányzati rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATAKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATAKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATAKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról (Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva 2016.

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 9/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 9/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 9/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(III.04.) önkormányzati rendelete. a köztisztaságról

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(III.04.) önkormányzati rendelete. a köztisztaságról 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(III.04.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. a) pontjában,

Részletesebben

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. (XII.20. ) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Bocskaikert Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete - a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról - Tiszacsécse község Önkormányzat

Részletesebben

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére.

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére. Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - Testületének /2015. (..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 20/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1..

1. A rendelet hatálya 1.. 1 Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(VII. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Jászboldogháza

Részletesebben

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 3.

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 3. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló./2013. (..) önkormányzati rendelete Velem községi

Részletesebben

7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete. a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgájtatás ról

7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete. a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgájtatás ról "AVAR AJKA" KFT. ÉRKEZETI:, 2011 jún 2 1 IKTATÓSZÁM: ~jj-~g,j JloJ1 KAPJA.: ~~ Szőc Község Önkormányzata ~ Képviselő-testü letének ~~ ~ 7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Időállapot: 2013. május 3. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011.(XII.28.)

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

(2014. január 1-től hatályos egységes szerkezetű szövege)

(2014. január 1-től hatályos egységes szerkezetű szövege) Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező

Részletesebben

Nyáregyháza község Képviselő-testületének 15/2009. (XII. 01.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi

Nyáregyháza község Képviselő-testületének 15/2009. (XII. 01.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi Nyáregyháza község Képviselő-testületének 15/2009. (XII. 01.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. Nyáregyháza községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelete

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelete Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról. Úrkút

Részletesebben

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések 1. 1

Általános rendelkezések 1. 1 43/2001.(XII.17.) Ör. számú rendelet A köztisztaság fenntartásáról (egységes szerkezetben a 30/2005.(VIII.25.), 33/2006.(X.31.), 23/2007.(IX.27.), 45/2009.(X.27.), 21/2011.(IV.28.), 24/2012.(V.23.), 10/2016.

Részletesebben

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE az Önkormányzat által szervezett települési szilárd hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról, valamint az avar és

Részletesebben

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

12.. Az ingatlantulajdonos a szolgáltató felhívására az edényben összetömörödött vagy befagyott hulladékot ürítésre alkalmas állapotba hozza.

12.. Az ingatlantulajdonos a szolgáltató felhívására az edényben összetömörödött vagy befagyott hulladékot ürítésre alkalmas állapotba hozza. Ete Község Képviselőtestülete 3/2006.(III.28.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. (a 11/2007.(IV.27.) számú, az 1/2012.(I.25.) számú, és a 8/2012.(VI.7) számú

Részletesebben

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei 8. (1) Az önkormányzat és a közszolgáltató között létrejött hulladékgazdálk

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei 8. (1) Az önkormányzat és a közszolgáltató között létrejött hulladékgazdálk Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékszállításról Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2015. (X.01.) önkormányzati rendelete

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2015. (X.01.) önkormányzati rendelete Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (X.01.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 6/2016. (VII.11.) önkormányzati

Részletesebben

T E R V E Z E T! 1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése

T E R V E Z E T! 1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése T E R V E Z E T! Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2011. (.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Bazsi Község Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év november 26.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatásról. Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselő-testületének 32/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelete

Szatymaz Község Képviselő-testületének 32/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Képviselő-testületének 32/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról és

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

I. Fejezet A rendelet célja, hatálya, fogalmi meghatározások 1.

I. Fejezet A rendelet célja, hatálya, fogalmi meghatározások 1. Egységes szerkezetben a 12/2014. (VII. 18.) önkormányzati rendelettel bezárólag. ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (III. 01.) számú rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás

Részletesebben

Tolnanémedi Község Önkormányzata 10/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról

Tolnanémedi Község Önkormányzata 10/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Tolnanémedi Község Önkormányzata 10/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Tolnanémedi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete a települési köztisztaságról és a helyi környezetvédelemről

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2015. (IV.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁSRÓL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (IV.29.)

Részletesebben

Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete

Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági

Részletesebben

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: Barcs Város Önkormányzatának 7/2014. (VI.19.)önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybcvétcléri szóló 11/2004. (lil.26.)

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése !'k.: 012 JMrf6'.' "' ( lg\.( Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (Xll.05.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Kovácshida

Részletesebben

FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IX. 15.) sz. RENDELETE A Település köztisztaságáról, valamint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. ( XII.29. ) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékszállításról Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2005./IV.20./ sz. r e n d e l e t e a település FOLYÉKONY HULLADÉK SZÁLLÍTÁSÁVAL, KEZELÉSÉVEL kapcsolatos helyi közszolgáltatásról 22/2006.XII.20./ sz.

Részletesebben

4. E rendelet alkalmazása szempontjából:

4. E rendelet alkalmazása szempontjából: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2015. (VI.29.) önkormányzati rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2000.(VIII.3.) sz. önkormányzati r e n d e l e t e A köztisztasággal, és a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről, a szervezett köztisztasági

Részletesebben