SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010. (XII.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a köztisztaságról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010. (XII.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a köztisztaságról"

Átírás

1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010. (XII.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a köztisztaságról (Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: december 14. napján.) Siófok Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében, 16. (1) bekezdésében, a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 20. -ának (2) bekezdésében, a 23. -ában, a 27. (1) bekezdésében, az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló évi XLII. törvény 2. -ában foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Siófok város közigazgatási területére és azon belül minden magánszemélyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságra, valamint valamennyi ingatlan, önálló lakó- és üdülőegység tulajdonosára, használójára. (2) E rendelet szabályait kell alkalmazni az egyes ingatlanok használóival, a közterületek, a közcélra megnyitott magánterületek tisztántartásával, valamint a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatban. 1 (3) Nem terjed ki a rendelet a veszélyes hulladékokra, a települési folyékony hulladékokra és a velük összefüggő tevékenységekre. INGATLANOK TISZTÁNTARTÁSA 2. 2 (1) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról és karbantartásáról az ingatlan használója, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság esetében annak vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető, cégvezető stb.) köteles gondoskodni. (2) Az ingatlan utcáról is látható részén tilos a városképet zavaró építmény, tárgy, anyag elhelyezése. (3) Az ingatlan használója köteles elvégezni az ingatlanán az aktuális növényápolási feladatokat (pl. fű folyamatos kaszálása, károkozók és kártevők elleni védekezés, közterületre kihajló, kilátást és légvezetékeket zavaró ágak, bokrok folyamatos nyesése). 1 Módosította az 1/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos február 6-tól. 2 Kiegészítette az 1/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos február 6-tól.

2 HÁZTARTÁSI ÉS EGYÉB HULLADÉKOK ELHELYEZÉSE 3. (1) 3 Bármiféle hulladékot (háztartási és egyéb nem veszélyes) csak a (3) bekezdésben kijelölt hulladéklerakó helyen szabad elhelyezni. (2) Nem engedélyezett helyre lerakott hulladékot annak lerakója tartozik a kijelölt telepre szállítani, ennek elmaradása esetén a Polgármesteri Hivatal köteles a lerakó költségére a hulladékot elszállíttatni. (3) 45 Az önkormányzat a közigazgatási területén keletkezett települési hulladék és lim-lom elhelyezésére a somi hulladéklerakó helyet, a 7. számú mellékletben felsorolt egyéb veszélyes és nem veszélyes hulladékok vonatkozásában pedig a siófoki hulladékudvart jelöli ki, a siófoki hulladékudvarba lim-lom is elhelyezhető. (4) A hulladéklerakó üzemeltetésekor a 20/2006.(IV.5.) KvVM. rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani. A lerakó és a siófoki hulladékudvar működési rendjét annak üzemeltetője állapítja meg, az önkormányzat előzetes egyetértésével. (5) Egyéb szilárd hulladék összegyűjtéséről és saját költségén a kijelölt hulladéklerakó telepre történő beszállításáról a használó köteles gondoskodni. Az ilyen hulladékot elszállításáig olyan helyen kell összegyűjteni és tárolni, ahol az a környezetet nem szennyezi és a városképet nem rontja. A KÖZTERÜLETEK SZENNYEZŐDÉSÉNEK MEGELŐZÉSE 4. (1) A közterületeket beszennyezni tilos. A köztisztaság megóvása érdekében közterületen bárminemű hulladékot vagy elhasznált tárgyat (hulladékot, papírt, gyümölcshéjat stb.) elszórni, eldobni tilos. Közterületi tárgyak, úttest, járda, falak engedély nélküli feliratozása, firkálása, festékkel vagy más anyaggal történő mázolása, bekenése tilos. Tilos szennyvíznek vagy egészségre ártalmas folyadéknak a közterületre juttatása, valamint szennyvíznek csapadékcsatornába való bevezetése. (2) Közterületen a hulladék elhelyezésére hulladékgyűjtő tartályok (kosarak) és kiépített gyűjtőpontok szolgálnak. Hulladékot tilos azok mellé és a közterületen máshol elhelyezni. A közterületen kialakított szelektív gyűjtőpontokon telepített edényzetekben a lakó- és üdülőingatlanoknál keletkezett és szelektív módon gyűjtött papír, műanyag, üveg kizárólag a telepített edényzet funkciójának megfelelően helyezhető el. A gazdálkodó szervezetek keletkezett hulladékuk elhelyezésére a szelektív gyűjtőpontokat, valamint a közterületen elhelyezett gyűjtőtartályokat (kosarakat) nem vehetik igénybe. (3) 6 A közterületen elhelyezett berendezési és felszerelési tárgyakat, fákat és a növényeket beszennyezni és megrongálni tilos. 3 Módosította az 1/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos február 6-tól. 4 Módosította az 1/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos február 6-tól. 5 Módosította a 40/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelet. Hatályos december 15-étől. 6 Módosította az 1/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos február 6-tól.

3 (4) Épületeknek közterületre nyíló ablakán, erkélyén és kerítésén köztisztaságot veszélyeztető módon portörlőruhát kirázni, ill. porolást végezni tilos. Az erkélyt és az ablakpárkányt úgy szabad tisztítani, hogy a vízcsurgás a közterület rendjét és az ott tartózkodókat ne veszélyeztesse és ne akadályozza. (5) 7 Állati hullát, undort keltő anyagot, valamint olyan szerves, vagy szervetlen anyagot, mely a környezetet szennyezheti, a szomszédos terület használóinak egészségét veszélyezteti, sem közterületen, sem magánterületen felhalmozni nem szabad. (6) 8 Eldugulás okozására alkalmas, valamint környezetre veszélyes anyagokat a szennyvíz és csapadékcsatornába dobni, önteni, vagy bevezetni tilos. (7) Az ingatlan karbantartása során gyomirtást alkalmazni a kaszálás helyett tilos. KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA 5. (1) A 6., 7. és 10. hatálya alá nem tartozó közparkok, közkertek, sétányok, szabadstrandok, játszóterek, valamint az ezeken keresztülvezető gyalogjárók tisztítása, síkosság mentesítése, a keletkező hulladék összegyűjtése és elszállítása a Polgármesteri Hivatal feladata és kötelessége. Ezzel kapcsolatban végezteti: a./ az utak, utcák, terek útburkolatainak és ezeket szegélyező járdáknak, a nyilvános lépcsőknek, a vízelvezető árkoknak és ezek műtárgyainak tisztántartását, az ott keletkezett szemét összegyűjtését és elszállítását; b./ az utcai hulladékgyűjtő tartályok felállítását, fenntartását, rendszeres kiürítését és tisztántartását; c./ a hó eltakarítását, utak, járdák síkosság mentesítését a közlekedési feltételek biztosítása érdekében. (2) Ha a közterületen anyag, vagy egyéb áruszállítás esetén a le- és felrakodásnál és egyéb esetekben hulladék, vagy más szennyeződés keletkezik, annak eltakarításáról, helyreállításáról a szállítással megbízott dolgozó és az, akinek a részére a szállítás, illetve a munkavégzés történt, egyetemlegesen kötelesek gondoskodni. (3) 9 A hó lerakására nem használható területek: útkereszteződés, járdasziget, buszmegállók, járda közepe, közlekedési útvonalak. 7 Módosította az 1/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos február 6-tól. 8 Módosította az 1/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos február 6-tól. 9 Módosította az 1/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos február 6-tól.

4 5/A. 10 Az ónos esőtől, jégtől, vagy hótól síkossá vált utak, járdák, lépcsők tisztítására a város közigazgatási területén csak környezetvédelmi szempontból veszélytelen szóróanyagot (fűrészpor, homok, faforgács, bazalt vagy dolomitzúzalék) lehet használni. Szükség esetén naponta többször is el kell végezni a síkosság-mentesítést. INGATLAN HASZNÁLÓJÁNAK A KÖZTERÜLET TISZTÁNTARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATA (1) Az ingatlan használójának kötelessége az ingatlannal határos közterület (járda, nyílt árok és ennek műtárgyai, zöldterület, útpadka) tisztántartása, az ingatlannal határos nyílt árkoknál és azok műtárgyainál (kapubejárók) az akadálytalan vízelvezetés folyamatos biztosítása. Ezek a kötelezettségek valamennyi ingatlan (pl. be nem épített) használójára kiterjednek. (2) Nem terjed ki a tisztántartási kötelezettség azon nyílt árkokra, illetve a szabadstrandi területekre, amelyek a rendelet 1. sz. mellékletében szerepelnek. (3) Ha az önkormányzat egyes utcák járdáinak rendszeres vagy eseti takarítását saját hatáskörében biztosítja, ez az intézkedés nem érinti az ingatlan használójának kötelezettségét. (4) 12 Az ingatlan melletti közterületi járdát naponta le kell tisztítani. Az összesepert szemetet össze kell gyűjteni és a háztartási hulladék gyűjtésére szolgáló tartályban kell elhelyezni. Az ingatlan használója az 5/A. -ban meghatározottak szerint köteles a síkosság-mentesítést elvégezni. (5) Tilos a járdán lévő hulladékot a járdát szegélyező parksávba, a csapadékvíz-elvezető rendszerbe és annak műtárgyaiba valamint az úttestre seperni. Ha a járda napközben többször beszennyeződik, szemetessé válik, a tisztítást meg kell ismételni. (6) Az ingatlan használója köteles a járdán felburjánzó gazt, a burkolat rongálása nélkül kiírtani, valamint az úttest vagy gyalogjáró terébe az ingatlanról kinyúló ágak, bokrok nyeséséről gondoskodni. (7) A használó tisztántartási kötelezettsége kiterjed a járda melletti zöldsávra, annak rendszeres kaszálására a vízelvezető árokra az út széléig. (8) 13 A több épület elhelyezésére szolgáló építési teleknél (tömbtelek, úszótelek) az épület körüli járdát vagy az épület körüljárására szolgáló területet és azt a közterületi járdával összekötő járdaszakaszt az épület használója vagy használói egyetemlegesen kötelesek tisztán tartani. (9) A használó a járdának, valamint a járdához tartozó folyókának hótól, jégtől és lefolyást akadályozó egyéb anyagtól való megtisztításáról is köteles gondoskodni. 10 Módosította az 1/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos február 6-tól. 11 Módosította az 1/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos február 6-tól. 12 Módosította az 1/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos február 6-tól. 13 Módosította az 1/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos február 6-tól.

5 (10) A 8 m-nél szélesebb úttesteknél az út szélén kell elhelyezni a járdáról letakarított havat. Ennél keskenyebb utaknál a járda úttest felőli részén kell az összegyűjtött havat úgy elhelyezni, hogy a gyalogos közlekedésre legalább 1 m széles sáv maradjon. (11) Az ingatlanok előtti nyílt csapadékvíz levezető árkokat feltölteni, betemetni nem lehet. Ha felszólítás ellenére a megadott határidőig az eredeti állapotot nem állítja vissza az ingatlan használója, tulajdonosa, úgy a szükséges munkákat az ingatlan használójának (tulajdonosának) költségére a Polgármesteri Hivatal elvégezteti. (12) Amennyiben Siófok város közterületén a nem szabályszerűen elhelyezett hulladék tulajdonosa egyértelműen beazonosítható és felszólításra a megadott határidőre a hulladékot nem szállítja el, úgy a hulladékot a tulajdonos költségére - az ártalmatlanítási díj felszámítása mellett Siófok Város Polgármesteri Hivatala elszállíttatja. (13) Amennyiben az ingatlan használója ezen rendelet 6. (1) és (4)-(10) bekezdésben foglaltakat nem tartja be és azokat az írásbeli felszólításban megadott határidő leteltéig nem pótolja, Siófok Város Polgármesteri Hivatala az ingatlan használójának költségére megrendeli és elvégezteti az el nem végzett munkát. Egyidejűleg kötelezi a hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos költségek megfizetésére is. ÁRUFORGALMI SZERVEK, UTCAI ÁRUSOK KÖTELEZETTSÉGE 7. (1) Kereskedelmi és szolgáltató egységek, valamint utcai és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt, továbbá az egység közvetlen környezetében (2 m-es útsávot) az üzemeltető, illetve az árus köteles 7 óráig megtisztítani és tisztán tartani. (2) 14 Azon kereskedelmi egységek, ahol élelmiszer feldolgozásával foglalkoznak, a keletkező bomló szerves anyagot tartalmazó hulladékot a 16/2002. (IV.10.) EüM rendelet 5. (2) bekezdésében foglalt gyakorisággal, kommunális hulladékot heti két alkalommal kötelesek elszállíttatni. (3) Az Önkormányzat által közterületen engedélyezett alkalmi rendezvényeken, vásárokon résztvevő kereskedelmi egységek üzemeltetői kötelesek a rendezvény, vásár ideje alatt és utána a keletkezett hulladék elszállításáról és a közterületet megtisztításáról gondoskodni. Mindezek teljesítéséért a rendezvény szervezője a kereskedelmi egység üzemeltetőjével egyetemlegesen felel. (4) 1516 A kereskedelmi és szolgáltató egységek üzemeltetői kötelesek a keletkezett hulladékuknak megfelelő méretű hulladékgyűjtő edényzetet igénybe venni és az edényzet legalább heti egy alkalommal történő ürítésére a közszolgáltatóval szerződést kötni. (5) A kereskedelmi és szolgáltató egységek esetében az ingatlan bérbeadója köteles a bérlőnek helyet biztosítani a hulladék megfelelő gyűjtésére és tárolására. 14 Módosította az 1/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos február 6-tól. 15 Módosította az 1/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos február 6-tól. 16 Módosította a 40/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelet. Hatályos december 15-étől.

6 HIRDETÉSI TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐK KÖTELEZETTSÉGE A hirdetési tevékenységet végzők feladataikat kötelesek úgy végezni, hogy az ne járjon a közterület és a közterületen elhelyezett tárgyak szennyezésével, rongálódásával. Ha ez mégis bekövetkezik, úgy kötelesek gondoskodni annak eltakarításáról, eredeti állapotba történő helyreállításáról. ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI TERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA 9. (1) Építési, bontási vagy felújítási munkálatokkal érintett ingatlan tisztántartása, valamint a munkálatok során keletkező háztartási és egyéb nem veszélyes hulladék megfelelő kezelése az ott munkát végző kivitelező és a tulajdonos együttes feladata. (2) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál, valamint az úttest felbontásánál a keletkezett por és szenny elterjedését meg kell akadályozni, a porképző anyagokat vízzel locsolni kell. Az úttesten, járdákon az építőanyagot úgy kell tárolni, hogy az ne szennyezze a közterületet. Az építőanyagot a közterület használatra vonatkozó rendelet előírásai szerint kell tárolni. (3) A magasabb szintű jogszabály által meghatározott építtető a veszélyesnek nem minősülő építési és bontási hulladékot engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek köteles átadni. (4) 18 Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (hulladékot, törmeléket, iszapot, papírt, tűz- vagy robbanásveszélyes anyagot stb.) szennyvíz és csapadékvíz csatornába szórni, önteni vagy bevezetni tilos. A JÁRMŰVEK ÜZEMBEN TARTÓINAK KÖTELEZETTSÉGE 10. (1) Közforgalmú közlekedés céljára szolgáló járművek esetében: a./ Vasúti pályaudvarokat, valamint a busz végállomását a járművek üzembentartója; b./ belterületen lévő, az előbbiek alá nem tartozó váróhelyiségeit, várakozóhelyeit, járdaszigeteit és a járdától füvesített területtel vagy egyéb módon elkülönített megállóhelyeit a Polgármesteri Hivatal köteles állandóan tisztán és síkosságmentesen tartani, továbbá az ott keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról gondoskodni. (2) Ha a jármű üzemeltetése során a közút, közterület beszennyeződik, a jármű üzemben tartója köteles a szennyeződés eltávolításáról azonnal gondoskodni. 17 Módosította az 1/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos február 6-tól. 18 Módosította az 1/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos február 6-tól.

7 (3) 19 A gépjármű közterületen, valamint közcélra megnyitott magánterületen történő mosása során a gépjármű használója környezetkárosító tisztító anyagot nem használhat. SZESZES ITAL FOGYASZTÁSÁNAK TILALMA (1) Közterületen, valamint közterületen lévő kapualjakban és átjárókban szeszesitalt fogyasztani tilos. Közterületen, illetve közterületre nyitott üvegben, dobozban, pohárban szeszes italt kiszolgálni tilos. (2) A tilalom nem vonatkozik a közterületen engedély alapján elhelyezett és ott közvetlen helyszíni kiszolgálást végző árusítóhelyekre, alkalmi jellegű (vásár, majális) rendezvényekre kitelepült árusítóhelyek környékére. SZENNYEZŐ ANYAGOK SZÁLLÍTÁSA 12. (1) Bűzös anyagokat csak légmentesen zárható tartállyal felszerelt járművön szabad szállítani. (2) Porképző vagy könnyen lesodródó anyagokat csak zárt járművön, vagy rögzített ponyvával letakarva szabad szállítani. (3) Ha a közterületen szállított anyag a közterületet beszennyezi, a szennyeződést előidéző köteles azonnal az eltávolításáról gondoskodni. (4) 2122 A hulladékkezelési közszolgáltatásba bekapcsolt siófoki lakó- és üdülőingatlanokon használhatatlanná vagy feleslegessé vált nagydarabos hulladékot (lim-lom) a hulladékkezelési közszolgáltató az ingatlan tulajdonos, vagy használó előzetes megrendelésére a 8. számú mellékletben meghatározott kedvezményes díjon és igénybevétel szabályainak megfelelően éven át elszállítja. (5) 23 A közszolgáltató által meghirdetett időponton kívül keletkező nagydarabos hulladékot a hulladék tulajdonosának megrendelésére a közszolgáltató külön díjfizetés ellenében elszállítja, vagy azt a tulajdonos a jelen rendelet 3.. (3) bekezdésben megjelölt hulladéklerakó helyekre saját költségén beszállíthatja. LAKÁSRA ÉS TARTÓZKODÁSRA SZOLGÁLÓ ÉPÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA Beiktatta az 1/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos február 6-tól. 20 Hatályon kívül helyezte a 16/2012. (V. 4.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan május 7. napjától. 21 Módosította az 1/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos február 6-tól. 22 Módosította a 40/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelet. Hatályos december 15-étől. 23 Módosította az 1/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos február 6-tól.

8 (1) 24 Lakásra és tartózkodásra szolgáló épületek közösen, valamint idegenek által is használt részeinek (pl. udvar, kapuváró, lépcsőház, folyosó, terasz, világítóudvar, felvonó, mosókonyha, pince, padlás, ruhaszárító, illemhely előtere, szemétledobó stb.) tisztántartásáról az épület használója vagy használói egyetemlegesen köteles gondoskodni. (2) A lakás (lakás céljára szolgáló helyiség) úgyszintén az ahhoz tartozó mellékhelyiségek (konyha, fürdőszoba, pince stb.) tisztántartásáról, a szemét eltávolításáról és a lakásban esetleg előforduló rovarok irtásáról a lakás használója köteles gondoskodni. (3) Ha alaposan feltételezhető, hogy a (2) bekezdésében említett valamely helyiség tisztántartása nem megfelelő, a városi Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat a lakást megszemlélheti és intézkedést kezdeményezhet. A használó a Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat dolgozóját köteles a vizsgálat lefolytatása céljából a lakásba beengedni. A HÁZTARTÁSI HULLADÉK GYŰJTÉSE 14. (1) 25 A lakó- és üdülőingatlanok használói a háztartási hulladék gyűjtésére az alapszolgáltatás keretében az alábbi űrtartalmú, közszolgáltató által rendszeresített típusú szabványedényzetet a következő maximális tömegű hulladék elhelyezésére kötelesek igénybe venni: Gyűjtőedény méret (liter) A gyűjtőedényben elhelyezhető max. tömegű hulladék - 60 literes 15 kg és 120 literes 25 kg literes 50 kg literes 250 kg - 1 m 3 es Molok 250 kg - 3 m 3 es Molok 600 kg (2) A gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor két ürítés közötti időszakra lakó- és üdülőingatlanonként a ténylegesen keletkezett hulladékmennyiséget kell figyelembe venni, mely nem lehet kevesebb, mint 28 liter/fő/hét, de legalább a közszolgáltató által rendszeresítet (1) bekezdés szerinti legkisebb térfogatú gyűjtőedény. (3) Az ürítési díj összegének megállapításánál a.) az önálló lakó- és üdülőingatlan esetében a közszolgáltató mindaddig jogosult 1 db 110/120 liter térfogatú gyűjtőedényzet rendszeres használatát, mint alapszolgáltatást vélelmezni, ameddig az ingatlan használója eltérő térfogatú, vagy darabszámú gyűjtőedény elszállítására vonatkozó igényét a (4) bekezdés szerint nem jelenti be a közszolgáltatónál. b.) a 253/1997.(XII.20.) Korm. rend. szerinti kis- és nagyvárosias terület és a vasútvonaltól délre eső településközponti vegyes terület övezeteibe tartozó társasházi, szövetkezeti lakóingatlanok esetében, ahol a hulladékszállítás gyakorisága legalább heti 2 alkalom, legalább 60 liter/lakóegység fajlagos hulladékmennyiség keletkezését kell vélelmezni. c.) egyéb társasházi, szövetkezeti, lakó- és üdülőingatlanok esetében legalább 80 liter/ lakóegység fajlagos hulladékmennyiség keletkezését kell vélelmezni. 24 Módosította az 1/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos február 6-tól. 25 Módosította az 1/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos február 6-tól.

9 (4) Amennyiben az ingatlan használója legalább két naptári hónap időtartamra az addig általa igénybe vett edényzettől eltérő térfogatú, vagy darabszámú gyűjtőedény elszállítását kéri, ez irányú változási igényét a közszolgáltatóval az ezt megelőző hónap 20. napjáig írásban kell közölnie. Nem egyértelmű közlés esetén a közszolgáltató 8 napon belül köteles a pontosításra írásban felhívni a bejelentőt. Ez esetben a közszolgáltató a változást a pontosítás beérkezését követő hónap első napjától köteles figyelembe venni. (5) Ha az ingatlan használója a (4) bekezdés szerinti bejelentésben nem jelöli meg a vélelmezettől eltérő térfogatú, vagy darabszámú gyűjtőedényzet használatának időtartamát, a közszolgáltató mindaddig a bejelentés szerint teljesít és számláz, amíg az ingatlan használója más tartalmú bejelentést nem tesz. (6) A közszolgáltató a háztartási hulladékot köteles az edényzetben elhelyezhető szemét mennyiségén felül is korlátlan mennyiségben elszállítani, ha az az AVE Zöldfok Zrt. által rendszeresített, és felirattal ellátott műanyag zsákban van elhelyezve. A közszolgáltató a lakosságnál keletkezett, szabványos gyűjtőedényben, legfeljebb 110 l űrtartalmú és 25 kg tömegű műanyagzsákban, vagy maximum 120 cm hosszú és 40 cm átmérőjű és 25 kg tömegű méretre kötegelve kihelyezett zöldhulladékot az év március 15. és december 15. napja között heti egy alkalommal, külön gyűjtőjárattal, korlátlan mennyiségben elszállítja. A járatnapokról és a szolgáltatás igénybevételének módjáról a közszolgáltató köteles az ingatlanhasználókat értesíteni. (7) A közszolgáltató az alapszolgáltatáson felüli mennyiségű háztartási hulladékot nem köteles elszállítani, ha az nem az AVE Zöldfok Zrt. felirattal ellátott műanyag zsákban lett kihelyezve, vagy annak elszállítására vonatkozó 14.. (4) bek. szerinti igénybejelentést az ingatlan használója nem tette meg. A közszolgáltató a szelektív zöldhulladék gyűjtési napokon az ingatlanhasználók által kihelyezett, nem zöldhulladék jellegű háztartási hulladékot nem köteles elszállítani. (1) A közszolgáltatás igénybevétele: A KÖZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE, A HÁZTARTÁSI HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA 15. a) 26 A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást a település közigazgatási területén belül a rendszeres hulladékszállításba bevont ingatlanok tulajdonosa, használója, kezelője (továbbiakban: tulajdonos) függetlenül attól, hogy természetes személy vagy gazdálkodó szervezet (jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság vagy egyéb szerv) köteles igénybe venni. Gazdálkodó szervezet a kötelező igénybevétel alól kizárólag abban az esetben mentesül, amennyiben a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 21 (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel nem köteles a közszolgáltatás igénybevételére. - Gazdálkodó szervezet a Hgt. 20. (3) bekezdése alapján - köteles a tevékenysége során képződött hulladékot - a 164/2003. (X.18.) Korm. rendelet által előírt nyilvántartás és adatszolgáltatás elvégzése mellett elkülönítetten, a környezet veszélyeztetését kizáró módon gyűjteni, a meghatározott begyűjtőhelyre bevinni vagy a begyűjtésre feljogosított 26 Módosította az 1/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos február 6-tól.

10 hulladékkezelőnek átadni, illetőleg a Hgt. 12. (2)- (3) bekezdésében meghatározottak szerint gondoskodni. - Az a gazdálkodó szervezet, amelyik nem az önkormányzat által megbízott közszolgáltatóval köt a hulladék elszállítására szerződést, köteles az ellenőrzésre feljogosított személynek a hulladéklerakóhely által kiállított számlával igazolni hulladékának a lerakóhelyre történő beszállítását. - Az a gazdálkodó szervezet, amely a keletkező hulladékaira az önkormányzat által megbízott közszolgáltatóval köt hulladékkezelési szerződést, - a 164/2003. (X.18.) Korm. rendelet 9. (2) bekezdése alapján - mentesül az elkülönített gyűjtési,- nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség alól. b.) A helyi kötelező közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés létrejön: - a közszolgáltatás első igénybevételével, - ha a közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre állását igazolja - a szerződés írásba foglalásával. A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. c) Közszolgáltatás igénybevétele a gazdálkodó szervezetek által: Azon jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok, kereskedelmi és szolgáltató egységek (továbbiakban gazdálkodó szervezetek) amelyek - a évi XLIII. törvény (Hgt.) 21. (2) bekezdése alapján kötelezően igénybeveendő közszolgáltatásként a települési önkormányzat közigazgatási területén szervezett közszolgáltatást veszik igénybe,- a közszolgáltatóval az önkormányzati rendelet előírásai figyelembevételével - egyedi közszolgáltatási szerződést kötelesek kötni, mely alapján a gazdálkodó szervezetek a közszolgáltatónak közvetlenül kötelesek a szolgáltatás díját megfizetni. d.) Közszolgáltatástól eltérő feltételekkel történő szerződéskötés: Azon jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok, kereskedelmi és szolgáltató egységek (továbbiakban gazdálkodó szervezetek) amelyek a települési önkormányzat rendeletében foglaltaktól eltérő, piaci feltételekkel kívánnak a közszolgáltatóval szerződni, tehát a hulladékkezelést nem mint közszolgáltatást kívánják igénybe venni,- azok a megállapodásuk részletes feltételeit, így a díjakat is a közszolgáltatóval kötött egyedi hulladékkezelési szerződésben rögzítik. Ezen gazdálkodó szervezetekre a települési hulladék kezelése vonatkozásában - tehát sem a rendelet díjmegállapító rendelkezései, sem a közszolgáltatás rendeletben előírt feltételei nem vonatkoznak. e) 27 Belterületen a szemétszállítás gyakoriságát a lakó- és üdülőingatlanok esetén a 2. sz. melléklet tartalmazza: Az üdülőingatlanoktól november 01. és március 31. közötti időszakban nincs szervezett gyűjtőedényes szemétszállítás, de az ingatlan használója továbbra is köteles gondoskodni a keletkezett hulladékának összegyűjtéséről, kezeléséről, illetve saját költségén a térségi hulladéklerakó helyre történő elszállíttatásáról. Amennyiben az üdülőingatlan tulajdonosa a közszolgáltató által rendszeresített zsákban helyezi ki a hulladékát, a közszolgáltató köteles gondoskodni annak elszállításáról. 27 Módosította az 1/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos február 6-tól.

11 (2) Az (1) bekezdésben foglaltakat a szolgáltató megfelelő módon közli az érdekeltekkel. (3) 28 A rendszeres hulladékszállításba bekapcsolt területen lévő ingatlanon keletkezett települési szilárd hulladék elszállításáról térítés ellenében kizárólag az AVE Zöldfok Zrt. (Siófok, Bajcsy-Zs. u. 220.), mint hulladékkezelési közszolgáltatást végző szolgáltató (továbbiakban: Közszolgáltató) köteles gondoskodni, tekintettel arra, hogy Siófok Város Önkormányzata az AVE Zöldfok Zrt -vel február 1-től december 31-ig 10 éves időtartamú közszolgáltatási szerződést kötött. A közszolgáltatási szerződés a megkötése idején hatályos, a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló 224/2004. (VII.22.) Korm. rendeletben foglaltak alapján jött létre. (4) A rendszeres hulladékszállításba be nem kapcsolt területen keletkezett háztartási hulladékot az ingatlan használója az arra feljogosított szolgáltatóval köteles elszállíttatni, vagy annak jogszabályokban meghatározott módon történő újrahasznosításáról illetve ártalmatlanításáról gondoskodni. Siófok Város külterülete a rendszeres hulladékkezelési közszolgáltatásba nincs bekapcsolva. (5) 29 Háztartási hulladékot felhalmozni nem szabad, azt a magánszemélyek a szállítási napokon a szolgáltatónak kötelesek átadni. (6) A háztartási hulladék gyűjtése csak erre a célra gyárilag kifejlesztett, megfelelő műszak állapotú hulladékgyűjtő járművel végezhető. (7) 30 Az ingatlan használója köteles a közszolgáltató által meghatározott típusú gyűjtőedényzetet beszerezni, a hulladék gyűjtéséhez azt használni, karbantartásáról és tisztántartásáról, elhasználódás esetén annak pótlásáról gondoskodni és azt a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott azonosító matricával ellátni. - A hulladékgyűjtő edényzetet az ingatlan használója a saját ingatlanán köteles elhelyezni. A hulladékgyűjtő edényzetet csak a szállításra meghatározott napon szabad kihelyezni, a gyűjtőjárat által megközelíthető módon, a járdára valamint a közútra és az ingatlan közútcsatlakozása mellé úgy, hogy a gyalogos és a közúti forgalmat ne akadályozza és a közterületben kárt ne okozzon. - Az ingatlan használója a hulladékgyűjtő edényzetet járatnapokon reggel 7 óráig köteles kihelyezni. (8) Hulladékgyűjtő tartályoknak gyűjtés idején a közterületre történő kihelyezése, a gyűjtést követően annak visszahelyezése az ingatlan használójának a feladata. (9) A szolgáltató köteles a hulladék gyűjtő edényzet kiürítését kíméletesen az elvárható gondossággal végezni, az edényzetben általa okozott károkat köteles kijavítani (megjavítás, új edényzet biztosítása). A hulladékszállító jármű személyzete a hulladék gyűjtő tartályokat kiürítés után köteles az átvétel helyére visszahelyezni és kiürítés során esetleg kihulló hulladékot összetakarítani. 28 Módosította az 1/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos február 6-tól. 29 Módosította az 1/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos február 6-tól. 30 Módosította az 1/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos február 6-tól.

12 (10) Az ingatlan használójának télen szükség esetén a tárolóhely és az úttest között legalább 1 méter széles átjárót kell létesítenie, azt a hótól meg kell tisztítani, ilyen célra alkalmas anyaggal felhinteni, hogy a tartályok kezelése akadályba ne ütközzék. (11) A szabványos hulladékgyűjtő tartályban nem szabad olyan anyagot elhelyezni (forró hamu, maró anyag, állati hulla, folyadék, zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, kő- és épülettörmelék, nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy stb.), amely veszélyezteti a hulladékszállítással foglalkozó dolgozó egészségét vagy megrongálhatja a jármű műszaki berendezését. E tilalom megsértői az okozott kárt kötelesek megtéríteni. A tartályok használatánál ügyelni kell arra, hogy fedelük nehézség nélkül zárható legyen. (12) Ha a szolgáltató alkalmazottjai megállapítják, hogy a tartályban a (11), (17) bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el, vagy abba nedves anyag belefagyott, vagy a gyűjtőtartály nincs a szolgáltató által biztosított érvényes azonosító jellel (matrica) ellátva a tartály kiürítését jogosultak megtagadni. A szabványos hulladékgyűjtő tartályok használata következtében a szállító jármű berendezésében keletkezett kárért a tartályt szabálytalanul használó személy felelős. (13) A szabványos hulladékgyűjtő tartályokat a szokásos, illetőleg vita esetén a Polgármesteri Hivatal által kijelölt helyen kell tárolni. A tárolási hely tisztántartása a használó kötelessége. (14) Közterületen elhelyezett gyűjtőedényből hulladékot kiönteni, kivenni, abban turkálni (guberálni) tilos. (15) Közterületen hulladékgyűjtő konténer vagy kuka csak a szállítás napján helyezhető el. Minden egyéb esetben a hulladékgyűjtő edény tárolására Siófok Város Önkormányzatától a tulajdonosi hozzájárulást meg kell kérni. (16) Egyéb települési szilárd hulladék elszállítását megrendelés alapján és térítés ellenében a közszolgáltató szervezet köteles elvégezni, a megrendeléstől számított 4 napon belül. E határidő, amennyiben munkaszüneti nap is közbeesik, további egy nappal meghosszabbodik. (17) Tilos a gyűjtőedénybe tenni azokat a hulladékokat, amelyeket rendelet 4. sz. mellékletében nevesített szelektív hulladékgyűjtő szigeteken lehet elhelyezni, vagy amelyeket a szolgáltató a házhoz menő szelektív járatokkal szervezetten gyűjt. (18) A közszolgáltató a karácsonyi ünnepeket követően a lakossági gyűjtőedényzet mellé kihelyezett fenyőfákat a közszolgáltatás keretén belül külön díj felszámítása nélkül szállítja el. HULLADÉKKEZELÉSI DÍJ 16. (1) A közszolgáltatási díj megállapítása a díj kiszámítására vonatkozó 64/2008. /III.28./ sz. Korm. rendelet előírásai alapján általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételek meghatározásával történik. Az egységnyi díjtételt az indokolt költségek, ráfordítások és a tartós működéshez szükséges nyereség, a szelektíven begyűjtött hulladékok hasznosításából vagy a hasznosítás céljára történő átadásból származó bevétellel csökkentett összege és a várható szolgáltatási mennyiségek hányadosaként kell megállapítani.

13 Az ingatlantulajdonosok által fizetendő éves közszolgáltatási díj az egységnyi díjtétel és az ürítések mennyiségének illetve gyakoriságának a szorzata, melyet a rendelet 2. sz. melléklete tartalmaz. (2) 31 A közszolgáltató minden év november 15-ig a következő évre vonatkozóan kezdeményezheti a közszolgáltatási díj felülvizsgálatát a közszolgáltatással kapcsolatos költségeinek költségelemzéssel alátámasztott, a képviselő-testület által elfogadott és műszakilag indokolt fejlesztéseket is tartalmazó változása mértékének függvényében. (3) A szelektív hulladékgyűjtő edényekben elhelyezhető hulladékok pontos listáját a közszolgáltató határozza meg és azt a gyűjtőedényeken megfelelő szöveggel és piktogrammal feltüntetve egyértelmű módon jelöli. (4) Az ingatlantulajdonos személyében bekövetkezett változás esetén az új tulajdonos nevének és elérhetőségi címének a közszolgáltatóhoz történő bejelentése napjáig a háztartási szilárd hulladék elszállítása után esedékes közszolgáltatási díjat a régi tulajdonos köteles megfizetni. Öröklés esetében a közszolgáltatási díj megfizetésére az örökösök egyetemlegesen kötelezettek. (5) 32 A hulladéklerakóba beszállított települési szilárd hulladék ártalmatlanításáért a hulladék lerakója ártalmatlanítási díjat köteles fizetni. (6) A közszolgáltatási díj megállapítására szolgáló kalkulációs sémát (díjképletet) a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza. Az évente aktuális díjakkal kiegészített séma pedig a 6. számú mellékletben olvasható. (7) 3334 Mentesül a közszolgáltatási díj időarányos részének a megtérítése alól az a lakóingatlan tulajdonos, aki az ingatlanát megszakítás nélkül legalább 3 hónap időtartamban nem használja. Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlan használatának szüneteltetését annak kezdetét legalább 15 nappal megelőzően a közszolgáltató felé írásban bejelenteni. A szüneteltetési bejelentés csak teljes naptári hónapokra szólhat. (8) Az időlegesen használt lakóingatlan tulajdonosa a (7) bekezdés szerinti bejelentése alapján az ingatlan használatával arányos, de legalább az állandó lakóingatlan tulajdonosára meghatározott éves díj 50 %-át elérő közszolgáltatási díj megfizetésére köteles. (9) 37 Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatónak az ingatlan újra használatba vételét követő 5 napon belül annak tényét írásban bejelenteni, csatolva a használaton kívüli időszakra vonatkozó fogyasztásmentes közüzemi elszámoló számlát vagy közüzemi igazolást (víz és elektromos áram). Amennyiben a közüzemi számlák vagy igazolások nem igazolják az ingatlanhasználat mentességét, úgy a közszolgáltató visszamenőleg egy összegben kiveti a közszolgáltatás díját. A szüneteltetett időszak visszamenőlegesen a mindenkori jegybanki alapkamattal terhelten kerül kiszámlázásra. 31 Módosította az 1/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos február 6-tól. 32 Módosította az 1/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos február 6-tól. 33 Beiktatta az 1/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos január 1-jétől. 34 Módosította a 40/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelet. Hatályos december 15-étől. 35 Beiktatta az 1/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos január 1-jétől. 36 Módosította a 40/2012. (XII. 12.) önkormányzati rendelet. Hatályos december 15-étől. 37 Beiktatta az 1/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos január 1-jétől.

14 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK EGYES ÖSSZETEVŐINEK SZELEKTÍV GYŰJTÉSE 16/A. (1) A települési szilárd hulladék egyes újrahasznosítható összetevőinek - papír, műanyag, üveg, fém - szelektív gyűjtése gyűjtőpontokon, illetve a szolgáltató által szervezett házhoz menő szelektív gyűjtéssel történik. A gyűjtőpontok helyét a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. (2) A szelektív gyűjtésben résztvevő magánszemélyek az 1./ bekezdésben meghatározott szelektív gyűjtésre létesített gyűjtőpont és/vagy a szelektív gyűjtőjárat igénybe vételéért külön díjat nem kötelesek fizetni, azonban ez a körülmény nem mentesíti őket az egyébként is esedékes rendszeres közszolgáltatási díj megfizetése alól. (3) 38 Az ingatlan használójának kötelessége, hogy a települési szilárd hulladékot, annak gyűjtése során szétválogassa és az újrahasznosítható hulladékot (üveg, papír, műanyag, fém, zöld) a rendelet 4./ sz. mellékletében felsorolt szelektív gyűjtőszigeteken elhelyezze, vagy a közszolgáltató által szervezett, házhoz menő szelektív gyűjtőjáratok által biztosított szolgáltatás igénybevételével azt a szolgáltatónak átadja január 1-jétől a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanok használói a siófoki hulladékudvarba a háztartásokban keletkező, előválogatott újrahasznosítható hulladékot ingyenesen szállíthatják be. A gazdálkodó szervezetek a 7. számú mellékletben meghatározott fajtájú és mennyiségű veszélyes hulladékot díj ellenében helyezhetik el a hulladékudvarban. (4) 39 A szelektív gyűjtéshez rendszeresített, felirattal ellátott szelektív gyűjtőzsákokban csak a feliraton szereplő hulladéktípusok helyezhetők el. A szelektív gyűjtőzsákot a közszolgáltató térítésmentesen biztosítja a közszolgáltatást igénybe vevők számára. 16/B. (1) A város belterületén egész évben tilos nyílt téri égetés útján megsemmisíteni a háztartási hulladékot, mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladékot (avar, falevél, fagally, stb.). (2) A város külterületén tilos nyílt téri égetés útján megsemmisíteni május 1. és október 30. között a mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladékot (avar, falevél, fagally, stb.). AZ OKOZOTT KÁR HELYREÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGÉNEK MEGTÉRÍTÉSE Módosította az 1/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos február 6-tól. 39 Módosította az 1/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos február 6-tól.

15 Az okozott kár helyreállítási költsége a 3. /2/ bek, a 4. /1/, /2/, /5/, /6/ bek, az 5. /2/ bek. a 8. és 9.. /4/ bek, 12.. /3/ 16/A.. /2/ bekezdésben szereplő esetekben a kárt okozót terheli. (1) Ingatlan használónak kell tekinteni, aki a./ tulajdonos b./ haszonélvező c./ földhasználati joggal rendelkező d./ bérlői joggal bíró e./ egyéb jogcímen használó. FOGALMAK, MEGHATÁROZÁSOK 18. (2) Lakóegység, üdülőegység: Helyiség, vagy egymással belső kapcsolatban álló fő és mellékhelyiségek műszakilag is összetartozó együttese, amelynek a szabadból, vagy az épület közös közlekedőjéből nyíló önálló bejárata van, meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas. A lakóegység az egész éves tartózkodásra alkalmas lakóépület önálló egysége. Az üdülőegység az időszakos tartózkodásra alkalmas üdülőépület önálló egysége. (3) Települési szilárd hulladék: a/ Háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és területein, valamint az intézményekben keletkező hulladék, beleértve a nagydarabos hulladékot /lim-lom/ és a zöldhulladékot is. b/ Közterületi hulladék: Közforgalmú és zöldterületen keletkező hulladék c/ Gazdálkodó szervezeteknél keletkezett, veszélyesnek nem minősülő, a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű és azzal együtt kezelhető hulladék. (4) Lim-lom: a lakásban, emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségekben felhalmozott nagydarabos szilárd hulladék, nagyobb méretű berendezési tárgy, bútor, ágybetét, háztartási berendezés és készülék, egyéb lom, amely rendeltetésszerű használatra már nem alkalmas. (5) 40 Zöldhulladék: a magáningatlanon és a közterülten keletkező növényi eredetű hulladék, különösen az ág, nyesedék, levél, fűkaszálék, elszáradt virág, stb. (6) Hulladékkezelő: az a gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hulladék birtokosától átveszi, kezeli. (7) Feljogosított hulladékkezelő: környezetvédelmi hatóság engedélyével rendelkező hulladékkezelő. (8) Közszolgáltató: hulladékkezelésre feljogosított azon gazdálkodó szervezet, amellyel a közszolgáltatás ellátására az önkormányzat hulladékkezelési közszolgáltatási szerződést kötött. (9) A közszolgáltatás tárgya: a település szilárd hulladék kezelése. 40 Módosította az 1/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos február 6-tól.

16 (10) Gyűjtőedény: települési szilárd hulladék gyűjtésére kifejlesztett, a közszolgáltató járművéhez rendszeresített, a rendelet 2. számú mellékletében feltüntetett űrtartalmú szabványos gyűjtőtartály. SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK ZÁRÓ RENDELEKZÉSEK 20. Ezen rendelet január 1-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a köztisztaságról szóló 39/2007. (XII. 14.) sz. rendelet, valamint az ezt módosító 45/2008. (XII.19.) sz., a 15/2009. (V.15.) sz., a 34/2009. (IX.25.) sz., a 41/2009. (XII.15.) sz. és a 36/2006. (XII.15.) sz. rendelet. 21. E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK. irányelvnek való megfelelést szolgálja. Dr. Pavlek Tünde sk. jegyző Dr. Balázs Árpád sk. polgármester 41 Hatályon kívül helyezte a 16/2012. (V. 4.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan május 7. napjától.

17 1. sz. melléklet Önkormányzat által tisztántartandó nyílt árkok: Május 1. u. Erkel F. u. Molnár István u. Beszédes J. sétány Erdei F. u. Odry Á. u. Ybl M. u. József A. u. Szépvölgyi u. (Kandó és Bláthy O. u. közötti szakasz) Dózsa Gy. u. Tulipán u. Sziget dülői árok Malom árok

18 2. sz. melléklet 1./ 42 A közszolgáltatás igénybe vételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására: a) heti egy alkalommal kerül sor - a lakóegységek esetében szeptember 01 május 31. közötti időszakban, - az üdülőegységek esetében április 01. május 31. és szeptember 01. október 31. közötti időszakban, b) heti két alkalommal kerül sor - lakóegységek esetében június 01 augusztus 31. közötti időszakban, - üdülőegységek esetében június 01 augusztus 31. közötti időszakban, c) 43 a szelektív hulladék elszállítására egész évben heti legalább két alkalommal kerül sor - a kis- és nagyvárosias terület és a vasútvonaltól délre eső településközponti vegyes terület övezeteiben lévő lakóépületektől, - a 4. számú melléklet A./ és B./ pontjában felsorolt utcákban elhelyezett gyűjtőszigetekről. A zöldhulladék elszállítására állandóan lakott lakóegységek és üdülőegységek esetében valamint azon társasházak esetében, amelyeknél a társasház tulajdonában lévő ingatlanhoz zöldterület is tartozik április 1. és december 1. között heti egyszeri alkalommal kerül sor. 2./ A települési szilárd hulladék kezelésének közszolgáltatási díja évben: (A feltüntetett díjak nettó árak) családi házas lakóingatlanok lakóegységei - 60 literes gyűjtőedény esetében ,- Ft/év - 110/120 literes gyűjtőedény esetében ,- Ft/év literes gyűjtőedény esetében ,- Ft/év társasházi lakóingatlan egységek: - kis- és nagyvárosias terület és a vasútvonaltól délre eső településközponti vegyes terület övezeteibe tartozó lakóegység: ,- Ft/év - egyéb övezetbe tartozó lakóegység: ,- Ft/év családi házas jellegű üdülőegységek: - 60 literes gyűjtőedény esetében ,- Ft/év - 110/120 literes gyűjtőedény esetében ,- Ft/év literes gyűjtőedény esetében ,- Ft/év társasházi üdülőegység: ,- Ft/év A díjak tartalmazzák a zöldhulladék háztól történő elszállításának díjait heti 1 alkalommal, április 1. és december 1. között, és a karácsonyi fenyőszállítás hulladékkezeléssel kapcsolatos költségeit is. 42 Módosította az 1/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos február 6-tól. 43 Módosította a 40/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelet. Hatályos december 15-étől.

19 3./ Az AVE Zöldfok Zrt.-nél beszerezhető, és az Zrt, mint közszolgáltató nevével ellátott műanyag zsák ára évben eszközhasználati díjjal 338-Ft/db + ÁFA. A műanyag zsák ára a szállítás és az ártalmatlanítás díját is magában foglalja.

20 3. sz. melléklet A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK RENDSZERES ELSZÁLLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS EGYES TARTALMI ELEMEI 1./ A szerződésben meg kell jelölni - a szerződő feleket az adószám és a számlavezető pénzintézet feltüntetésével, - a közszolgáltatás igénybe vételének kezdő napját, időtartamát, - a teljesítés helyét pontos cím szerint, - a közszolgáltató által biztosított gyűjtőedény űrtartalmát és darabszámát, - az ürítés gyakoriságát, az ürítési napokat az 2. sz. melléklet szerint. 2./ A szerződésben rendelkezni kell továbbá: - a gyűjtőedény(-ek) használatának módjáról, - a közszolgáltatás díjáról és megfizetéséről, - a szerződés falmondásának feltételeiről, - az irányadó jogszabályok meghatározásáról, - polgári peres eljárás esetén a kizárólagos illetékességgel eljáró bíróságról.

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Kiss Ferenc Tárgy: a települési hulladékról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása Mell: Csongrád

Részletesebben

I. A RENDELET CÉLJA, HATÁLYA 1..

I. A RENDELET CÉLJA, HATÁLYA 1.. Andocs Község Önkormányzatának 15/2003 (XI. 27.) sz. rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről. Andocs Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről Mohács Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország

Részletesebben

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete A köztisztasággal összefüggő tevékenység és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás rendjéről

Részletesebben

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2..

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2.. Igal Város Önkormányzata Képsviselő-testületének 4/2014. (IV.1.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Igal Város Önkormányzatának

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 14/2002. (XII. 30.) RENDELETE A KÖZTISZTASÁGRÓL ÉS A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK GYŰJTÉSÉRE ÉS ELSZÁLLÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

Részletesebben

I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Heresznye Község Önkormányzata 15/2011.(XII.21.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természet védelméről, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről - egységes szerkezetben - Heresznye Község

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotására

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotására ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám:64 /2014 Tárgy: Döntés a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotására Előterjesztő neve: Bencsik Mónika polgármester

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és közterület használat helyi szabályairól Dunaharaszti Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki.

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 14/2004.(IV.30.) Rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 01/2005.(I.31.), a 2/2006.(I.26.) és 15/2006.(XI.30.) és 7/2007.(XI.22.) Rendelettel

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete. Balatonfüred város környezetvédelméről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete. Balatonfüred város környezetvédelméről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV.30.) rendelete Balatonfüred város környezetvédelméről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2011. (XII.30.) sz., 8/2011. (IV.01.) sz., 1/2011. (I.28.) sz. és 17/2010.(XII.16.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított 12/2008.(12.04.)

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete a település tisztaságáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályairól Halásztelek

Részletesebben

5/2012. (II.28) KT. rendelet. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

5/2012. (II.28) KT. rendelet. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról 5/2012. (II.28) KT. rendelet A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Báránd Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. (1) és

Részletesebben

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 6/2010. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 14/2005.(XII.21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

I. rész Bevezető rendelkezések I. FEJEZET 1. A szabályozás célja

I. rész Bevezető rendelkezések I. FEJEZET 1. A szabályozás célja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2004. (XII. 10.) rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésével és kezelésével összefüggő tevékenységről A 1/2005. (I. 27.), 20/2005. (IX. 30.),

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (VIII. 26.) rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról 1

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (VIII. 26.) rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról 1 FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (VIII. 26.) rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról 1 Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a 11/2003. (VI. 13.) a 4/2005.(II.16.) a 22/2008.)XII. 12.) a 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 19/2009.(XII. 11.) a 17/2010. (XII. 16.)

Részletesebben

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. (XII.20. ) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Bocskaikert Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.)

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.) KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatásokról Keszthely Város

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések Bátaapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Bátaapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 20/2002. (XII. 18.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal és szelektív hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 1 Törökszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a helyi

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata. 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Celldömölk Város Önkormányzata. 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzata 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Arnót Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben