t1~ Ikt. szám: 2- /2013

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "t1~ Ikt. szám: 2- /2013"

Átírás

1 Cr / JJ7j20U BÁCS-KISKUN MEGYEI KÓRHÁZ Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza KALOCSAI TELEPHELYE 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u t8j Pf.: 62. 'if 78/ l Fax:78/ E-maii: Honlap: t1~ Ikt. szám: 2- /2013 Projekt azonosító: T ÁMOP A-t1/t MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza 6000 Kecskemét Nyíri út 38. (Kalocsai Telephelye 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u , adószáma: bankszámlaszáma: ) képviseli Dr. Svébis Mihály főigazgató és Hegedűs Iván gazdasági igazgató, mint megbízó (továbbiakban: megbízó) másrészről az EDUWEB MULTIMÉDIA Zrt Budapest, Zsigmond tér 10. (adószáma: ; cégjegyzékszám: ) képviseletében eljár Spangli Sándor György ügyvezető, mint Megbízott - a továbbiakban Megbízott (együtt: szerződő felek) - között a mai napon az alábbi feltételekkel: 1. A megbízás tárgya: Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében T ÁMOP A számú - a jogelőd Szent Kereszt Kórház Kalocsa által elnyertpályázata keretében kompetencia bővítő, hatékonyság növelő tréningek tartása a megbízó Kalocsai Telephelyén 120 dolgozója részére. 2. A megbízott kötelezettségei különösen: 2.1. Az alábbi képzések teljes körű lebonyolítása: Egészségügyi intézmény folyamatainak hatékonyságnövelésére szolgáló programok, irányítás, szervezés kompetencia tréning 2 X 14 fős csoportokban Képzési napok Képzésben Csoport Képzés Tréning napok (2 x 2 száma (10 résztvevők -szám óraszáma nap) tanóra/nap) száma (fő) szeptember ; október szeptember október Összesen:

2 Kommunikáció és konfliktuskezelés kompetencia tréning 2 x 14 fős csoportokban Képzésben Csoport Képzés Tréning napok (2 x 2 Képzési napok résztvevők -szám óraszáma nap) száma száma (fő) május 21-22; június október november Összesen: 28 Burnout és stresszkezelés tréning 4 x 16 fős csoportokban Képzési Elearning egyéni napok száma Képzésben Csoport Képzés haladással (4 Tréning napok (2 x (9 résztvevők -szám óraszáma tanóra) 2 nap) tanóra/nap) száma (fő) június július július július november október november nov február február február március március május június június június Összesen: 68 A képzések a benyújtott képzési programnak megfelelően, a megbízott által biztosított eszközökkel, az általa összeállított tananyag alapján záróvizsga biztosításával történik.(képzési program e szerződés mellékletét képezi.) A képzések megvalósításának abszolút határideje a nyertes pályázat Támogatói Okiratában rögzített fizikai befejezés végső időpont ja: február A megbízott vállalja, hogy a megbízás teljesítése során a különleges szakértelmet igénylő feladatok ellátására specializálódott szervezetektől elvárható, különös gondossággal jár el annak érdekében, hogy a megbízó érdekeinek érvényesülését elősegítse A megbízott köteles az általa kifejtett tevékenységről a megbízót folyamatosan tájékoztatni. A megbízott ezen túlmenően köteles haladéktalanul tájékoztatni a megbízót a szerződés teljesítését befolyásoló minden lényeges körülményről, megszerzett tapasztalatról és információról A megbízott köteles a feladatokat a megbízó utasításainak megfelelően ellátni. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az utasítás a megbízó érdekeit nem szolgálja, köteles erről a véleményéről a megbízót tájékoztatni. Az utasítás megerősítése esetén azonban - amelynek írásb a foglalását indokolt esetben kérheti - ann ak megfelelően kell eljárnia. 2

3 2.5. A megbízott képviseletében a megbízás teljesítése során Név: Rési Tibor Beosztás: képzési igazgató jár el, aki az ellátandó feladatok vonatkozásában speciális képzettséggel, ismeretekkel és gyakorlattal rendelkezik, és aki folyamatos kapcsolatot tart fenn a megbízóval. Amennyiben a szerződésben megnevezett megbízottak a személyes közreműködésben tartósan vagy nagy mértékben akadályoztatva van, maga helyett megfelelő helyettesítésről köteles gondoskodni, azonban a helyettes személyét a megbízóval előzetesen jóvá kell hagyatni. Amennyiben a megbízó a helyettest nem fogadja el, jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a felek közös megegyezéssel, írásban megállapodhatnak a megbízás megszüntetéséről. 3. A megbízó kötelezettségei 3.1. Megbízó köteles a Megbízott által kért írásbeli és szóbeli információt a Megbízott részére megadni, szükség szerint egyeztető és egyéb tárgyaláson részt venni Szerződő felek rögzítik, hogy a Megbízó 3.1. pontban megjelölt dokumentum- és információ szolgáltatási kötelezettségének késedelme vagy mulasztás a kizárja a Megbízott késedelmes teljesítését A Megbízó tájékoztatási és dokurnenturnszolgáltatási kötelezettségének késedelméből, elmulasztásából vagy a valóságnak nem megfelelő tájékoztatásból eredő károkért a Megbízó felel. 3.4 Megbízó köteles jelen szerződésben foglalt fizetési kötelezettségeit a szerződésben foglalt határidőben teljesíteni. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízó fizetési késedelme esetén a fizetendő összeg után az esedékesség napjától a kifizetés napjáig terjedő időszakra a PTK rendelkezéseinek megfelelő késedelmi kamatot köteles megfizetni a Megbízott részére Szerződő felek rögzítik, hogy a Megbízó kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban felmerülő költségek viselésére a Megbízó köteles. (- Megbízott kötelezettségei 3.8. A Megbízott köteles a jelen szerződés 2. pontjában foglalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesíteni. Kötelezettségei teljesítése során köteles megfelelő gondossággal a Megbízó érdekében eljárni. A Megbízott kijelenti, hogy a megbízás teljesítéséhez megfelelően kvalifikált szakembergárdával, szakmai gyakorlattal és infrastrukturális feltételekkel rendelkezik. 3.9 Megbízott a megbízást a megbízó utasításai szerint köteles teljesíteni. A Megbízott köteles a Megbízót tevékenységéről és az ügy állásáról kívánságára, szükség esetén enélkül is tájékoztatni, különösen, ha a fehnerült új körülmények az utasítások módosítását teszik indokolttá.

4 3.10. A Megbízott jelen szerződés teljesítése során igénybe veheti más személy közreműködését,. akiért a Megbízott úgy felel, mintha a rábízott ügyet maga látta volna el Megbízott jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy az egyeztetések során elhangzott szakmai és pénzügyi információkat bizalmasan kezeli, azt harmadik félnek nem adja ki. A titoktartási kötelezettség a megbízási szerződés megszűnése után is fennáll Megbízott szükség szerint telefonos, e-maii útján történő, valamint előzetes egyeztetés alapján személyes konzultációs lehetőséget biztosít a Megbízó részére. 4. A megbízás teljesítése 4.1. A megbízotti képviselő feladatait a megbízó által kijelölt kapcsolattartóval történő szükség szerinti gyakoriságú és mélységü kommunikáció mellett látja el, és amennyiben a feladat, vagy annak egy részfeladata ellátásához szükségessé válik, e kijelölt kapcsolattartó utasításait köteles a megbízó utasításának tekinteni, és e szerint eljárni. A Megbízó részéről kijelölt kapcsolattartó: Név: Salamon Enikő Munkakör: menedzserasszisztens, projekt koordinátor 4.2. A szerződésben meghatározott feladatok körének bővítését, szükítését, és az ehhez kapcsolódó egyéb kikötéseket felek közös megegyezéssel állapíthat ják meg, és ezt írásban rögzítik. Ezek a kiegészítések a szerződéshez csatolva, módosításként annak részét képezik. 5. A megbízási díj 5.1. A megbízottat feladatainak elvégzéséért megbízási díj illeti meg. A megbízási díj összege ,- Ft, azaz tízmillió-száznegyvenhatezer forint, melyet ÁFA nem terhel. A megbízási díj kifizetése: A megvalósítás pénzügyi fedezetét a megbízó Európai Uniós forrásból (TÁMOP A- 11/ ) biztosítja. Fizetésre vonatkozó főbb jogszabályi feltételek: évi CVIII. tv.; - az adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) Art 36/A. ; - 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet; A megbízott az igazolt teljesítést követően a feladat előrehaladása szerint (egyes csoportok képzésének befejezését követően) jogosult számlát benyújtani (összesen 8 db számla) a Kbt (5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével. A Megbízott a számlát, Megbízó általleigazolt teljesítésigazolás alapján, magyar forintban állítja ki az alábbi ütemezés alapján:

5 Egészségügyi intézmény folyamatainak hatékonyságnövelésére szolgáló programok, irányítás, szervezés kompetencia tréning 2 X 14 fős csoportokban Képzés nettó Csoport Képzés Képzés nettó díja/csoport -szám óraszáma Létszám (fő) Képzés vége díja (Ft/fő) (Ft/csoport) l Ft fő október Ft (3. számla) l Ft fő október Ft (4. számla) Összesen: 28 fő Ft Kommunikáció és konfliktus kezelés kompetencia tréning 2 x 14 fős csoportokban Képzés nettó Csoport Képzés Képzés nettó díja/csoport -szám óraszáma Létszám (fő) Képzés vége díja (Ft/fő) (Ft/csoport) l Ft fő június Ft (1. számla) l Ft fő november Ft (5. számla) Összesen: 28 fő Ft Burnout és stresszkezelés tréning 4 x 16 fős csoportokban Képzés nettó Csoport Képzés Képzés nettó díja/csoport -szám óraszáma Létszám (fő) Képzés vége díja (Ft/fő) (Ft/csoport) l Ft fő július Ft (2. számla) l Ft fő november Ft (6. számla) l Ft fő március Ft (7. számla) l Ft fő június Ft (8. számla) Összesen: 64 fő Ft ÖSSZESEN: OOOFt 5

6 A Megbízó e szerződésben meghatározott módon és tartalonunal való teljesítést követően az ellenszolgáltatást utófinanszírozási mód alkalmazásával teljesíti a Kbt (1) bekezdése, illetve a Kbt (3) bekezdése a) illetőleg b) pontja szerint maximum 30 napon belül, valamint a évi XCII. számú az adózás rendjéről szóló törvény 36/A -a szerint. A Megbízott a szerződéses feladatok szerződésszerű hiánymentes és határidőben történő, a Megbízó által jóváhagyott és igazolt elvégzését követően jogosult megbízási díjra. A teljesítés igazolás kiállítására a teljesítést alátámasztó okmányok (teljesítési igazolás, aláírt jelenléti ív, rövid szöveges és fényképes melléklet, a képzés sikeres elvégzését igazoló dokumentum) benyújtását követően kerülhet sor A megbízási díjat a megbízott által szabályszerűen kiállított számla benyújtását követően 30 napon belül Megbízott Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett számú bankszámlájára történő átutalással egyenlíti ki a megbízó. A teljesítés igazolására feljogosított személy: Dr. Vadász Mária főigazgató helyettes Szerződő felek rögzítik, hogy a megbízási díj tartalmazza Megbízottnak a jelen szerződésben foglalt tevékenységével kapcsolatban felmerülő valamennyi költségét is. 5.4 A megbízási díj csak abban az esetben illeti meg a megbízottat, ha az 2. pontban megjelölt kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti 6. A Szerződés időtartama és megszűnése 6.1. A Szerződés április 8. napján lép hatályba, és a szolgáltatási díj összegének teljes mértékben történő kiegyenlítését, valamint a vállalt feladatok legkésőbb február 28. napjáig történő hiánytalan teljesítését követően veszti hatályát A szerződés a megbízás teljesítése nélkül is megszünik, ha: a) ha valamelyik fél a szerződést felmondja; b) ha a jogi személy szerződő fél megszünik, kivéve ha a megszünő jogi személynek jogutódja van; c) a megbízás tárgytalanná válik A Megbízó a szerződést bármikor azonnali hatállyal felmondhatja köteles azonban helytállni a Megbízott által már elvállalt kötelezettségekért. Az azonnali hatályú felmondást a Megbízó írásban, tértivevényes levél útján köteles közölni a Megbízottal Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést a Megbízott jogosult 8 napos felmondási idővel felmondani (rendes felmondás) A szerződés annak időtartama alatt bármelyik fél részéről azonnali hatállyal felmondható a másik fél súlyos szerződésszegő magatartása esetén. (azonnali hatályú felmondás).

7 Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen: ha a megbízott valamely feladatot jelentős késedelemmel, azokat rendszeresen késve, vagy nyilvánvalóan pontatlanul és hanyagul végzi el, vagy titoktartási kötelezettségét súlyosan vagy folyamatosan megszegi. ha a megbízó a szükséges információkat megfelelő időben nem bocsátja a megbízott rendelkezésére, ha a megbízó fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget. A felek az azonnali hatályú felmondás jogát akkor gyakorolhatják, ha a felmondani kívánó fél előzőleg legalább 8 napos határidő tűzésével felszólította a szerződésszegő felet a szerződésszerü teljesítésre és ez a határidő eredménytelenül telt el. Az azonnali hatályú felmondás jogszerű gyakorlása esetén a szerződésszegő fél köteles a másik fél valamennyi, a szerződésszegő magatartás következtében előálló kárát megtéríteni. 7. Cselekvőképesség Szerződő felek kijelentik, hogy jogi személyiséggel rendelkeznek, szerződéskötési képességük semmilyen korlátozás alá nem esik. Szerződő felek kijelentik továbbá, hogy ellenük csőd-, felszámolási- vagy végei számolási eljárás nincs folyamatban. Felek képviseletében eljáró személyek kijelentik, hogyajelen szerződés aláírására vonatkozó felhatalmazással rendelkeznek. 8. Záró rendelkezések 8.1. Szerződő felek rögzítik, hogya tértivevényes ajánlott levél útján postai úton megküldött, a jelen szerződésben meghatározott és az annak alapján küldendő értesítéseket, felhívásokat, és egyéb okiratokat a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az okiratot nem vette át (az a feladóhoz "nem kereste" jelzéssel érkezett vissza), az okiratot a postai kézbesítés megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben ben tájékoztatják egymást, úgy az t fogadó fél köteles az e-maii megérkezéséről visszaigazolást küldeni az t küldő fél részére A Megbízó jelen szerződés aláírásával egyidejüleg hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott referencialistáján a Megbízót feltüntethesse. A referencialistán való feltüntetést a Megbízott saját belátása szerint dönti el, arra nem köteles Amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése részben vagy teljesen érvénytelen lenne vagy azzá válna, ez a szerződés többi rendelkezéseinek érvényességét nem érinti. Szerződő felek kötelesek az érvénytelen rendelkezés helyett olyan megfelelő érvényes rendelkezést elfogadni, rnely gazdasági szempontból legközelebb áll ahhoz, amit a felek akartak vagyakarhattak, ha a rendelkezés érvénytelenségét előre látták volna; ez megfelelően alkalmazandó joghézag esetén is.

8 8.4. Jelen szerződés módosítása vagy megszüntetése kizárólag írásban érvényes Jelen szerződésre, valamint a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény megbízási jogviszonyra vonatkozó rendelkezései az irányadóak A jelen szerződéssel kapcsolatosan felmerült vitás ügyeket a szerződő felek megkísérlik kölcsönös megegyezés útján rendezni. Ennek sikertelensége esetére felek a Kalocsai Járásbíróság illetve a Kecskeméti Törvényszék illetékességét kötik ki. Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés négy eredeti példányban készült. Szerződő felek egyebekben megállapodni nem kívánnak, jelen szerződést, annak elolvasása után, mint akaratukkal nundenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. Kalocsa, április 8. Spangli Sándor György Cég~".EDUWEB MULTIMÉDIA ZRT Budapest, Zsigmond tér 10. Adószám: CégJegyzékszám: Dr. Vadász Mária Főigazgató helyettes A kötelezettségvállalást eiienjegyezte:

9 2014 JAN 16. BÁCS-KISKUN MEGYEI KÓRHÁZ Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza KALOCSAITELEPHELYE 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u [8] Pf.: 62. ir 78/ Fax:78/ E-maii: Honlap: MEGBízÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOsíTÁS Amely létrejött egyrészről: a Bács-Kiskun Megvei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza Székhely: 6000 Kecskemét, Nyíri út 38.. Adószám: Képviselők: dr. Svébis Mihály főigazgató mint megbízó a továbbiakban Megbízó, Másrészről: az EDUWEB MULTI MÉDIA ZRt. Székhely: 1036 Budapest, Galagonya utca 5. Adószám: Cégjegyzékszám: Képviselő: Spangli Sándor György mint megbízott, a továbbiakban Megbízott A továbbiakban együttesen Felek, külön-külön, mint Fél között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel : l. Felek rögzítik, hogy közöttük április 8. napján megbízási szerződés jött létre "A TÁMOP A- 11/ számú - a jogelőd Szent Kereszt Kórház Kalocsa által elnyert - pályázata keretében kompetencia bővítő, hatékonyság növelő tréningek tartása a megbízó Kalocsai Telephelyén 120 dolgozója részére", (a továbbiakban: Szerződés). 2. Felek rögzítik, hogy Megbízottnál székhelyváltozás történt. A Szerződés megkötésekor érvényes,,1023 Budapest, Zsigmond tér 10." helyett a cég székhelye november 4-től,,1036 Budapest, Galagonya utca 5."-re módosult. 3. Felek a fenti körülmény alapján a közöttük létrejött Szerződés - Felek személyére vonatkozó adatait - az alábbiak szerint módosítják: "az EDUWEB MULTIMÉDIA ZRt. székhelye: 1036 Budapest, Galagonya utca 5." 4. Felek rögzítik, hogya Szerződés 2.1. pontjában szereplő Égészségügyi intézmény folyamatainak hatékonyságnövelésére szolgáló programok, irányítás, szervezés kompetencia tréning 2 x 14 fős csoportokban első csoportjának tréning napjai második két napjának dátumait október napokról, október napokra változtatják. 5. Felek rögzítik, hogya közöttük létrejött Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai továbbra is változatlanul hatályban maradnak, a közöttük lévő szerződéses jogviszonyra továbbra is érvényesnek ismerik el. A Felek a jelen, egy számozott oldalból álló szerződésmódosítást elolvasták, megértették, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. A szerződésmódosítás négy darab eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyekből három darab a Megbízónál, egy darab pedig a Megbízottnál marad. 1 EDUWEB MULTIMÉDIA Spangli Sándor György Megbízott ZRt. EOUWES MlJLTlMItOM."",,,, \'.'\1. lld8~st G " AdÓszám: 12 ~ll!igonyij li. S., égjegyzéks.rá ~53B (,s,2'" 1 m. 01.W.tv.../j.., ~'~tl

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET Szerződés hivatkozási szám: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET mely létrejött egyrészről: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.) Postacím: 1444 Budapest,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött a Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19 Képviseli: Dr.Márfi Gyula, érsek, mint Megbízót,

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (ll 02 Budapest, Szent László tér 29., PIR szám: 510008, adószáma: 15510000-2-42, bankszámlaszáma:

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS szerz. nyiiv. szám: 2-03564-0000-20 13 mely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkőrűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. II. A szerződés célja

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. II. A szerződés célja CPC 702,10(,O. 2010 MÁJ. 11 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Békés Megyei Vízművek Zrt., Székhelye: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. Cégjegyzékszáma: Cg. 04-10-0001580 Adószáma: 13100887-2-04

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a.. Önkormányzata (Cím:, bírósági végzés vagy cégjegyzékszám:, adószám:, képviselő:; a továbbiakban: Vállalkozó)

MEGÁLLAPODÁS. a.. Önkormányzata (Cím:, bírósági végzés vagy cégjegyzékszám:, adószám:, képviselő:; a továbbiakban: Vállalkozó) MEGÁLLAPODÁS mely létrejött az E.ON Hungária Zrt. (1051 Budapest, Széchenyi I. tér 7-8., cégjegyzékszám: 01-10- 043518, képviseli: Winkler János, az Igazgatóság tagja és Jamniczky Zsolt vezérigazgatóhelyettes

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS amely létrejött egyrészről a Debreceni Egyetem (székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.) nevében eljáró Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma (4032 Debrecen, Nagyerdei

Részletesebben

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. V Á L L A L K O Z Á S I K E R E TS Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. cégjegyzékszám: 01-10-045690 adószám: 13998758-2-42

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS Szerződés száma: SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z). Székhelye: Levelezési címe: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Számlapostázási címe: Adószám: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946 8411 321 10, adószáma: 15728946-2-1 O), mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő,

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946 8411 321 10, adószáma: 15728946-2-1 O), mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő, .. Vállalkozási szerződés Amely létrejött egyrészről Heves Megyei Önkormányzat (3300 Eger, Kossuth L. u. 9., képviseli: Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.; adószáma: 15775883-2- 41; MÁK pénzforgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Tolna Város Önkormányzata Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester Adószáma: 15414289-2-17 Bankszámlaszám: 12071001-00153542-00100003

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA amely létrejött egyrészről (gazdálkodó szerv/önkormányzat esetén:) Cégnév/megnevezés:... Székhely:... Cg.:... Adószám:...

Részletesebben

A Jó gyakorlat átadás intézményi szabályai. A Szervezeti és Működési Szabályzat Melléklete vagy Függeléke

A Jó gyakorlat átadás intézményi szabályai. A Szervezeti és Működési Szabályzat Melléklete vagy Függeléke A Jó gyakorlat átadás intézményi szabályai A Szervezeti és Működési Szabályzat Melléklete vagy Függeléke 1 Melléklet vagy Függelék A szabályzat célja Az intézményi Jó gyakorlatok átadásával kapcsolatos

Részletesebben

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM Közszolgáltatási szerződés amely létrejött, -egyrészről- Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14; adószáma: 15735722-2-43; képviseli: dr. Bácskai

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

KÁRTYAELFOGADÓI EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉS

KÁRTYAELFOGADÓI EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉS KÁRTYAELFOGADÓI EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉS amely létrejön egyrészről a CardDeal Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság - székhely: 1051 Budapest, Arany János utca 27. I/4a - postacím:

Részletesebben