Magyar joganyagok - 2/2018. (I. 18.) EMMI rendelet - a személyes gondoskodást nyúj 2. oldal (2) Az (1) bekezdben meghatározott feltételekkel kapcsolat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar joganyagok - 2/2018. (I. 18.) EMMI rendelet - a személyes gondoskodást nyúj 2. oldal (2) Az (1) bekezdben meghatározott feltételekkel kapcsolat"

Átírás

1 Magyar joganyagok - 2/2018. (I. 18.) EMMI rendelet - a személyes gondoskodást nyúj 1. oldal 2/2018. (I. 18.) EMMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól működük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról A gyermekek védelméről a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 162. (2) bekezd a)-c) l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól működük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: Nmr.) I. Fejezete a következő 4/C. -sal egzül ki: 4/C. (1) A gyermekjóléti gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységnek a következő, a szociális, gyermekjóléti gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények hálózatok hatósági nyilvántartásáról ellenőrzéről szóló kormányrendelet alkalmazása során nem ágazatinak minősülő feltételeknek is meg kell felelnie: a) munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde napközbeni gyermekfelügyelet esetén - kivéve a kizárólag a Gyvt. 44/B. (3) bekezd d) pontja szerinti szolgáltatást nyújtó engedélyest - az engedélyesre vonatkozó közegzségügyi az ivóvíz-minőségi követelmények, ha egy lakásban egy engedélyes kerül kialakításra, a gondozott gyermekek száma a saját, napközbeni ellátást máshol igénybe nem vevő gyermekeket az időszakos gyermekfelügyelet keretében ellátott gyermekeket is beleszámítva sem haladja meg a hét főt, b) az a) pontban nem említett munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde napközbeni gyermekfelügyelet esetén - kivéve a kizárólag a Gyvt. 44/B. (3) bekezd d) pontja szerinti szolgáltatást nyújtó engedélyest -, valamint alternatív napközbeni ellátás esetén az engedélyesre vonatkozó közegzségügyi, az ivóvíz-minőségi, a hulladékkal nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közegzségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra a dohányzóhelyek kijelölére vonatkozó jogszabályi előírások, c) bölcsőde, mini bölcsőde, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon utógondozó otthon esetén ca) az élelmiszer-higiénia élelmiszer-biztonság jogszabályi követelményei, kivéve a mini bölcsődét, a családok átmeneti otthonát az utógondozó otthont, ha az engedélyes meleg étkeztett nem nyújt, cb) az engedélyesre vonatkozó közegzségügyi, az ivóvíz-minőségi, a hulladékkal nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közegzségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra a dohányzóhelyek kijelölére vonatkozó jogszabályi előírások, cc) az engedélyesre vonatkozó építhatósági követelmények, ideértve - ahol e rendelet előírja - az akadálymentesítt is.

2 Magyar joganyagok - 2/2018. (I. 18.) EMMI rendelet - a személyes gondoskodást nyúj 2. oldal (2) Az (1) bekezdben meghatározott feltételekkel kapcsolatban jogszabály alapján egyedi előírás, feltétel is meghatározható. (3) Az (1) bekezdben meghatározott feltételeket az engedélyes bejegyzekor - az (5) (6) bekezdben meghatározott kivételekkel - vizsgálni kell. (4) Adatmódosítás során az (1) bekezdben meghatározott feltételek közül - az (5) (6) bekezdben meghatározott kivételekkel - csak az alábbiaknak való megfelelt kell vizsgálni: a) munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet - kivéve a kizárólag a Gyvt. 44/B. (3) bekezd d) pontja szerinti szolgáltatást nyújtó engedélyest - alternatív napközbeni ellátás esetén a változással összefüggben az (1) bekezd a), illetve b) pontja szerinti feltételek, ha az engedélyes címe megváltozik - a közterület átnevezéből, átszámozásából adódó címváltozás kivételével -, a szolgáltató tevékenységbe az engedélyes elhelyezére korábban nem szolgáló épületet (épületrzt) kívánnak bevonni - ide nem értve a Gyvt. 44/B. (3) bekezd d) pontja szerinti épületet (épületrzt) -, vagy az adatmódosítás célja valamely e pont szerinti szolgáltató tevékenység bejegyze, az ehhez kapcsolódó követelményeket korábban nem vizsgálták meg, b) bölcsőde, mini bölcsőde, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona utógondozó otthon esetén ba) a változással összefüggben az (1) bekezd c) pont cb) cc) alpontja szerinti feltételek, továbbá - ha a változás érinti - az (1) bekezd c) pont ca) alpontja szerinti feltételek, ha az engedélyes címe megváltozik - a közterület átnevezéből, átszámozásából adódó címváltozás kivételével -, a szolgáltató tevékenységbe az engedélyes elhelyezére korábban nem szolgáló épületet (épületrzt) kívánnak bevonni, vagy az adatmódosítás célja valamely e pont szerinti szolgáltató tevékenység bejegyze, az ehhez kapcsolódó követelményeket korábban nem vizsgálták meg, bb) a változással összefüggben a közegzségügyi feltételek, ha a férőhelyszám - ide nem értve a külső férőhelyeket - egy éven belül öt százalékot meghaladó mértékben emelkedik, c) gyermekotthon esetén ca) a változással összefüggben az (1) bekezd c) pont cb) cc) alpontja szerinti feltételek, továbbá - ha a változás érinti - az (1) bekezd c) pont ca) alpontja szerinti feltételek, ha az engedélyes címe megváltozik - a közterület átnevezéből, átszámozásából adódó címváltozás kivételével -, a gyermekotthoni ellátásba az engedélyes elhelyezére korábban nem szolgáló épületet (épületrzt) kívánnak bevonni, vagy az adatmódosítás célja gyermekotthoni ellátás bejegyze, az ehhez kapcsolódó követelményeket korábban nem vizsgálták meg, cb) a változással összefüggben a közegzségügyi feltételek, ha a férőhelyszám egy éven belül öt százalékot meghaladó mértékben emelkedik, ideiglenes befogadó férőhelyeket alakítanak ki, vagy a gyermekotthont a továbbiakban speciális vagy különleges gyermekotthonként kívánják működtetni. (5) Nem kell vizsgálni az (1) bekezdben meghatározott követelményeket külső férőhelyek, félutas ház, az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiség, a Gyvt. 44/B. (3) bekezd d) pontja szerinti hely, valamint helyettes szülői nevelőszülői ellátás esetén az ellátás helye kapcsán.

3 Magyar joganyagok - 2/2018. (I. 18.) EMMI rendelet - a személyes gondoskodást nyúj 3. oldal (6) Nem kell vizsgálni az (1) bekezdben meghatározott építhatósági követelményeket - ideértve az akadálymentesítt is - olyan ingatlanban működő engedélyes esetén, a) amelyre azonos rendeltetre, a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül használatbavételi engedélyt vagy fennmaradási engedélyt adtak ki, b) amelyre azonos rendeltetre, a kérelem benyújtását megelőző egy éven túl használatbavételi engedélyt vagy fennmaradási engedélyt adtak ki, az eljárás során nem jut a működt engedélyező szerv tudomására olyan adat, amely e feltételek teljesítét kétségessé teszi, c) amelyben korábban is szolgáltató, intézmény működött, a korábbi engedélyes törle a bejegyz iránti kérelem benyújtását megelőző három hónapon belül vált végrehajthatóvá, a korábbi engedélyest nem e feltételek hiánya miatt törölték a szolgáltatói nyilvántartásból, az eljárás során nem jut a működt engedélyező szerv tudomására olyan adat, amely e feltételek teljesítét kétségessé teszi. (7) A tűzvédelmi feltételek vizsgálatát az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléről szóló kormányrendelet szabályozza. 2. (1) Az Nmr. 5/A. (1) bekezd c) pontja helyébe a következő rendelkez lép: (A Biztos Kezdet Gyerekháznak biztosítania kell) c) éves átlagban legalább havi kettő közösségi rendezvény megszervezét a három éves kor alatti gyermeket is nevelő családok, illetve a helyi közösség számára, amelyből legalább az egyik rendezvény szakmai tartalmának a Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatásait igénybe vevő családok szükségleteihez kell igazodnia. (2) Az Nmr. 5/A. (2) bekezde a következő g)-i) ponttal egzül ki: [A Biztos Kezdet Gyerekház az (1) bekezdben foglaltakon túl a Gyvt. 38/A. (1) bekezdében meghatározott célokat szolgáló, a helyi szükségleteknek megfelelő kellően indokolt tevékenységeket is elláthat, így különösen] g) javasolhatja a védőnői ellátás, más egzségügyi szolgáltatás, illetve szociális gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételét, h) közreműködhet a családtervezi ismeretek átadásában, a veszélyeztetett várandósság megelőzében, i) segítheti a várandós anyákat a gyermek fogadására való felkzülben. (3) Az Nmr. 5/A. (3)-(5) bekezde helyébe a következő rendelkezek lépnek: (3) A Biztos Kezdet Gyerekház a család- gyermekjóléti szolgálattal, valamint a család- gyermekjóléti központtal együttműködve segíti elő a gyermek a család sikeres társadalmi integrációját. A Biztos Kezdet Gyerekház legalább havonta egy alkalommal csoportmegbeszélt szervez a család- gyermekjóléti szolgálat, az óvoda, egyéb gyermekintézmény, valamint szükség esetén a gyermekvédelmi jelzőrendszer más tagjának rzvételével. (4) A Biztos Kezdet Gyerekház nyitvatartásának havi átlagban el kell érnie munkanaponként a hat órát, azzal, hogy a Biztos Kezdet Gyerekháznak - a (7) bekezdben foglalt kivétellel - minden munkanapon 8 12 óra között nyitva kell tartania. (5) A (4) bekezd szerinti kötelező nyitvatartási időn felüli nyitvatartást a Biztos Kezdet Gyerekházban vezetői munkakörben foglalkoztatott személy határozza meg a helyi igények alapján. (4) Az Nmr. 5/A. -a a következő (6)-(12) bekezdsel egzül ki:

4 Magyar joganyagok - 2/2018. (I. 18.) EMMI rendelet - a személyes gondoskodást nyúj 4. oldal (6) Az (1) bekezd c) pontja szerinti közösségi rendezvény megtartása az (5) bekezd szerinti nyitvatartás hétvégére munkaszüneti napra is eshet. A hétvégi munkaszüneti napra eső nyitvatartási órákat a (4) bekezd szerinti átlag számítása során munkanapra eső nyitvatartási óráknak kell tekinteni. (7) A Biztos Kezdet Gyerekház zárva tarthat a) évente öt munkanapot a munkatervében meghatározott feladatok végrehajtása érdekében, b) a Biztos Kezdet Gyerekház működét ellehetetlenítő vis maior eset elhárításának időtartama alatt. (8) A fenntartó a Biztos Kezdet Gyerekház zárvatartásáról - a (7) bekezd b) pontja szerinti eset kivételével - a zárvatartást megelőzően legalább tíz nappal tájékoztatja a szolgáltatást igénybe vevőket a helyi közösséget. (9) A Biztos Kezdet Gyerekház nyújtotta szolgáltatás rendszeres igénybe vevőjének számít az a 0-3 éves korú gyermek, aki szülőjével az adott hónap nyitvatartási napjainak legalább negyven százalékában látogatja a Biztos Kezdet Gyerekházat. (10) A Biztos Kezdet Gyerekház nyújtotta szolgáltatást rendszeresen igénybe vevő gyermekek legalább felének rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben rzesülő gyermeknek kell lennie, azzal, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben rzesülő gyermekek legalább felének egyúttal hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek is kell minősülnie. (11) A Biztos Kezdet Gyerekház nyújtotta szolgáltatást rendszeresen igénybe vevő gyermekek létszámának havi átlagban el kell érnie az öt főt. (12) A Biztos Kezdet Gyerekház által nyújtott szolgáltatás igénybevételéről a 13. számú melléklet szerinti jelenléti ívet kell vezetni. 3. Az Nmr. 5/A. (7) bekezde a következő c) ponttal egzül ki: (A Biztos Kezdet Gyerekház zárva tarthat) c) a foglalkoztatottaknak a Biztos Kezdet Alapképzen való rzvételének időtartama alatt. 4. (1) Az Nmr. 5/B. (1) bekezde helyébe a következő rendelkez lép: (1) A Biztos Kezdet Gyerekházban foglalkoztatni kell a) heti 40 órában egy főt vezetői munkakörben b) heti 30 órában legalább egy főt nem vezetői munkakörben. (2) Az Nmr. 5/B. -a a következő (2a) bekezdsel egzül ki: (2a) A Biztos Kezdet Gyerekházban vezetői munkakörben foglalkoztatott személynek rzt kell vennie a Gyerekházak számára szervezett szakmai műhelyeken. (3) Az Nmr. 5/B. (3) bekezde helyébe a következő rendelkez lép: (3) A Biztos Kezdet Gyerekházban nem vezetői munkakörben foglalkoztatott személynek rendelkeznie kell a 2. számú melléklet II. Rz I. Alapellátások cím 2.1. pontjában a kisgyermeknevelő munkakörnél meghatározott képesítek valamelyikével. 5. Az Nmr. 5/B. -a a következő (2b) bekezdsel egzül ki: (2b) A Biztos Kezdet Gyerekházban vezetői munkakörben foglalkoztatott személynek a vezetői munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától számított egy éven belül el kell végeznie a Biztos Kezdet Alapképzt. 6. Az Nmr. II. Fejezet 1/A. Címe a következő 5/D. -sal egzül ki:

5 Magyar joganyagok - 2/2018. (I. 18.) EMMI rendelet - a személyes gondoskodást nyúj 5. oldal 5/D. A Biztos Kezdet Gyerekházban a szolgáltatás nyújtása a miniszter által jóváhagyott módszertan alapján folyik. A miniszter a módszertant az általa vezetett minisztérium honlapján a Szociális Ágazati Portálon közzéteszi, valamint gondoskodik annak folyamatos frissítéről. 7. Az Nmr a a következő c) ponttal egzül ki: (A család- gyermekjóléti szolgálat a családban jelentkező neveli problémák hiányosságok káros hatásainak enyhíte céljából) c) tájékoztatja a szülőt az ellátási területén lévő Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatásainak tartalmáról igénybevételének feltételeiről, valamint személyes közreműködsel segíti e szolgáltatások igénybevételét, ezáltal a gyermek veszélyeztetettségének megelőzét megszüntetét. 8. Az Nmr a a következő (3) bekezdsel egzül ki: (3) Ha a kórházi vagy az iskolai szociális munka helye, valamint a gyermek tényleges tartózkodási helye különböző család- gyermekjóléti központok ellátási területén található, a kórházi vagy az iskolai szociális munkát végző család- gyermekjóléti központ értesíti a tartózkodási hely szerinti család- gyermekjóléti központot a gyermek veszélyeztetettségéről. 9. Az Nmr át megelőző alcím cím helyébe a következő alcím cím lép: Óvodai iskolai szociális segítő szolgáltatás 10. Az Nmr a helyébe a következő rendelkezek lépnek: 25. (1) Az óvodai iskolai szociális segítő szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőze érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a közneveli intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának a közneveli intézmény pedagógusainak. (2) Az óvodai iskolai szociális segítő egyéni, csoportos közösségi szociális munkát végez, valamint gyermek- ifjúságvédelmi feladatokat lát el. Ennek keretében segíti a) a gyermeket a korának megfelelő nevelbe oktatásba való beilleszkedéhez, valamint tanulmányi kötelezettségei teljesítéhez szükséges kompetenciái fejlesztében, b) a gyermeket a tanulmányi előmeneteléhez, kőbbi munkavállalásához kapcsolódó lehetőségei kibontakozásában, c) a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítét akadályozó tényezők zlelét feltárását, d) a gyermek családját a gyermek óvodai iskolai életét érintő kérdekben, valamint neveli problémák esetén a gyermeket a családot a közöttük lévő konfliktus feloldásában, e) prevenciós eszközök alkalmazásával a gyermek veszélyeztetettségének kiszűrét f) a jelzőrendszer működét. (3) Ha a közneveli intézmény foglalkoztat gyermek- ifjúságvédelmi felelőst, az intézményt érintő gyermekvédelmi feladatokat az óvodai iskolai szociális segítő a gyermek- ifjúságvédelmi felelőssel együttműködben látja el. 26. (1) Az óvodai iskolai szociális segítő szolgáltatás ellátásáról a család gyermekjóléti központ együttműködi megállapodást köt a közneveli intézménnyel. (2) Az (1) bekezd szerinti együttműködi megállapodás tartalmazza

6 Magyar joganyagok - 2/2018. (I. 18.) EMMI rendelet - a személyes gondoskodást nyúj 6. oldal a) az óvodai iskolai szociális segítő szolgáltatást nyújtó személy megnevezét, valamint a szolgáltatás célját, tartalmát, helyszínét annak megjelölét, hogy az óvodai iskolai szociális segítő mely időpontban látja el tevékenységét az intézményben, b) a közneveli intézmény nyilatkozatát arról, hogy biztosítja ba) az óvodai iskolai szociális segítő bejutását az intézménybe bb) a szolgáltatás nyújtásához szükséges külön helyiséget az infrastruktúrához való hozzáfért. (3) Az óvodai iskolai szociális segítő szolgáltatás nyújtása a miniszter által jóváhagyott módszertan alapján folyik. A miniszter a módszertant az általa vezetett minisztérium honlapján a Szociális Ágazati Portálon közzéteszi, valamint gondoskodik annak folyamatos frissítéről. 11. Az Nmr a a következő (5) bekezdsel egzül ki: (5) A család külső férőhelyen történő elhelyezére a családok átmeneti otthona szakmai munkakörben foglalkoztatott munkatársai tesznek javaslatot a szakmai programban foglaltak alapján. Külső férőhelyen kizárólag olyan család helyezhető el, amely esetén nincs szükség folyamatos szakmai segítség biztosítására. Külső férőhelyen válsághelyzetben lévő várandós anya nem helyezhető el. 12. Az Nmr a a következő (5) (6) bekezdsel egzül ki: (5) A családok átmeneti otthonának külső férőhelye az ellátott család életvitelszerű tartózkodására szolgáló lakás, amelynek a) száraznak, világosnak, jól szellőztethetőnek fűthetőnek kell lennie, b) rendelkeznie kell a mindennapi életvitelhez szükséges alapvető berendezi használati tárgyakkal, c) olyan helyszínen kell lennie, amely nem lehet 30 kilométernél messzebb a családok átmeneti otthona székhelyétől vagy telephelyétől, ahonnan a családok átmeneti otthona székhelyét vagy telephelyét tömegközlekedsel egy órán belül el lehet érni. (6) Az elhelyezett családok számára külön-külön lakást kell biztosítani. 13. Az Nmr a a következő (3) bekezdsel egzül ki: (3) A külső férőhely az elhelyezett család számára az (1) bekezd a) b) pontja szerinti ellátásokat minden esetben, az (1) bekezd c)-e) pontja a 72. szerinti ellátásokat különösen indokolt esetben, a család körülményeit figyelembe véve nyújtja. 14. Az Nmr. a következő 79/A. -sal egzül ki: 79/A. A gyermek számára - az egzségi állapotához az időjáráshoz igazodva - naponta legalább egy óra időtartamban biztosítani kell az irányított tevékenység nélküli szabad levegőn tartózkodás lehetőségét. 15. Az Nmr. 90. (4) bekezd b) pontja a következő bd) alponttal egzül ki: (Az utógondozó feladatai különösen, ha az utógondozott utógondozói ellátásban rzesül,) bd) a hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt tájékoztatása az utógondozói ellátás meghosszabbításának lehetőségéről. 16. Az Nmr. 93. (2) bekezde helyébe a következő rendelkez lép: (2) Az utógondozói ellátást nyújtó a Gyvt. 93. (10) bekezdében foglalt esetekben a) az utógondozói ellátás megszüntetét javasolja a gyámhivatalnak, vagy b) a meghosszabbított utógondozói ellátás megszüntetét javasolja az utógondozói ellátást biztosító intézmény vagy nevelőszülői hálózat fenntartójának.

7 Magyar joganyagok - 2/2018. (I. 18.) EMMI rendelet - a személyes gondoskodást nyúj 7. oldal 17. Az Nmr. III. Fejezet 3. Címe a következő 93/A. -sal egzül ki: 93/A. (1) A fiatal felnőtt az utógondozói ellátás meghosszabbítása iránti kérelmet az utógondozói ellátást biztosító intézmény vagy nevelőszülői hálózat fenntartójához nyújthatja be a 25. életévének elérét megelőző két hónappal. A fiatal felnőtt a kérelméhez csatolja a) a felsőoktatási intézmény igazolását a hallgatói jogviszonya fennállásáról, vagy a felsőoktatási intézmény döntét a felvételről vagy átvételről, b) az utógondozói ellátást nyújtó befogadó nyilatkozatát. (2) Az utógondozói ellátást biztosító intézmény vagy nevelőszülői hálózat fenntartója a fiatal felnőttnek az utógondozói ellátás meghosszabbítása iránti kérelméről annak benyújtását követő 30 napon belül írásban dönt. A fenntartó a döntben tájékoztatja a fiatal felnőttet arról, hogy a dönt felülvizsgálata a bíróságtól kérhető. (3) Ha a fenntartó az utógondozói ellátás meghosszabbításáról dönt, döntében a) a befogadó nyilatkozat alapján meghatározza a meghosszabbított utógondozói ellátást nyújtó intézményt vagy nevelőszülőt, b) megjelöli a meghosszabbított utógondozói ellátás kezdő várható befejező időpontját, c) felhívja a fiatal felnőttet hallgatói jogviszonya fennállásának félévenként történő igazolására, valamint hallgatói jogviszonya szünetelének megszűnének bejelentére. (4) A fenntartó az utógondozói ellátás meghosszabbítása iránti döntéről értesíti a) a fiatal felnőttet, b) az utógondozói ellátást nyújtó intézményt vagy nevelőszülői hálózatot, c) az utógondozói ellátást nyújtó intézmény vagy nevelőszülői hálózat fenntartóját d) a gyámhivatalt. 18. Az Nmr (1) bekezde helyébe a következő rendelkez lép: (1) A nevelőszülő befogadja azt a fiatal felnőttet, akinek befogadását a működtető hozzájárulásával előzetesen nyilatkozatban vállalta, utógondozói ellátását a gyámhivatal elrendelte, valamint az ellátás biztosítójaként a nevelőszülőt jelölte meg. A nevelőszülő befogadja továbbá azt a fiatal felnőttet, aki tekintetében a fenntartó az utógondozói ellátás meghosszabbításáról döntött, az ellátás biztosítójaként a nevelőszülőt jelölte meg. Az ellátás megkezdének időpontjáról a nevelőszülő haladéktalanul értesíti a működtetőt. 19. Az Nmr (1) bekezde a következő c) ponttal egzül ki: (A nevelőszülő megszünteti a fiatal felnőtt utógondozó ellátását, ha) c) a fenntartó írásbeli döntével megszünteti a meghosszabbított utógondozói ellátást. 20. Az Nmr (1) bekezde a következő f) ponttal egzül ki: (A gyermekotthon belső életének rendjét, a gyermek, fiatal felnőtt jogai gyakorlásának kötelességei teljesítének szabályait a házirend tartalmazza. A házirendben kell megállapítani különösen) f) az irányított tevékenység nélküli szabad levegőn tartózkodás biztosítására (vonatkozó előírásokat.) 21. Az Nmr (1) bekezde helyébe a következő rendelkez lép:

8 Magyar joganyagok - 2/2018. (I. 18.) EMMI rendelet - a személyes gondoskodást nyúj 8. oldal (1) A gyermekotthon befogadja azt a fiatal felnőttet, akinek befogadását előzetesen nyilatkozatban vállalta, utógondozói ellátását a gyámhivatal elrendelte, valamint az ellátás biztosítójaként a gyermekotthont jelölte meg. A gyermekotthon befogadja továbbá azt a fiatal felnőttet, aki tekintetében a fenntartó az utógondozói ellátás meghosszabbításáról döntött, az ellátás biztosítójaként a gyermekotthont jelölte meg. 22. Az Nmr (1) bekezde a következő c) ponttal egzül ki: (A gyermekotthon megszünteti a fiatal felnőtt utógondozói ellátását, ha) c) a fenntartó írásbeli döntével megszünteti a meghosszabbított utógondozói ellátást. 23. Az Nmr (5) bekezde a következő c) ponttal egzül ki: (Az utógondozó otthon megszünteti a fiatal felnőtt utógondozói ellátását, ha) c) a fenntartó írásbeli döntével megszünteti a meghosszabbított utógondozói ellátást. 24. Az Nmr. 129/A. -a a következő (2a) bekezdsel egzül ki: (2a) Az országos bizottság a szakmai véleményét közvetlenül, elektronikus úton küldi meg az eljáró gyámhivataloknak. 25. Az Nmr (1) bekezde a következő i) ponttal egzül ki: (A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében szakszolgáltatásként biztosítani kell) i) a Gyvt. 66. (3) bekezd g) pontja szerinti kríziskezelő szolgáltatással (kapcsolatos feladatok ellátását.) 26. Az Nmr. III. Fejezet 6. Címe a következő 155/A. -sal azt megelőzően a következő alcím címmel egzül ki: Kríziskezelő szolgáltatás 155/A. (1) A szakszolgálat a Gyvt. 66. (3) bekezd g) pontja szerinti kríziskezelő szolgáltatást kríziskezelő csoport működtetével biztosítja, amelynek feladata az áldozattá vált, gyermekvédelmi szakellátásban lévő gyermekek segíte, az ellátásukkal foglalkozó szakemberek neveli, gondozási feladatainak támogatása a krízishelyzet megszüntete. (2) A kríziskezelő csoportban rzt vevő szakembereket a szakszolgálat foglalkoztatja, a Főigazgatóság által meghatározott díjazásukra esetenként, az adott krízis megoldásában való rzvételt követően kerül sor. A kríziskezelő csoportban való rzvételre elsősorban pszichológus, pszichiáter, családterapeuta, gyógypedagógus, mediátor gyermekvédelemmel vagy gyámügyi igazgatással foglalkozó jogász végzettségű személyt, valamint mentálhigién szakképzettségű személyt kell felkérni. (3) A szakszolgálat a (2) bekezd szerinti szakemberek közül a krízis típusának, okának, a krízisben érintettek létszámának megfelelően szervezi meg az adott krízis kezelét végző csoportot. A kríziskezelő csoportnak legalább három szakemberből kell állnia. (4) A szakszolgálat gondoskodik a kríziskezelő csoportnak a krízis helyszínére történő eljutásáról működének feltételeiről. (5) A szakszolgálat a kríziskezelő szolgáltatást a krízisben érintett intézmény fenntartójának megkeresére vagy hozzájárulásával nyújtja térítmentesen. (6) Ha a krízisben érintett intézmény fenntartója nem járul hozzá a kríziskezelő szolgáltatás nyújtásához, a szakszolgálat erről tájékoztatja a) a működt engedélyező szervet, indokolt esetben ellenőrz lefolytatását kezdeményezi,

9 Magyar joganyagok - 2/2018. (I. 18.) EMMI rendelet - a személyes gondoskodást nyúj 9. oldal b) a minisztert a kríziskezelő szolgáltatás visszautasításának kivizsgálása érdekében. 27. Az Nmr. a következő sal egzül ki: 160. (1) A munkáltatói jogkör gyakorlójának december 31-éig kell gondoskodnia a települi önkormányzat által fenntartott Biztos Kezdet Gyerekházban munkaviszony vagy munkavégzre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyban történő továbbfoglalkoztatásáról. (2) A Biztos Kezdet Gyerekházban február 1-jén nem vezetői munkakörben foglalkoztatott személynek december 31-éig kell megfelelnie az 5/B. (3) bekezdében meghatározott képesíti előírásoknak A február 1-jén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatnál magasabb vezető, vezető beosztásban a megyei gyermekvédelmi szakértői bizottságnál vezető beosztásban foglalkoztatott személyt a vezetői megbízásának fennállásáig úgy kell tekinteni, hogy teljesíti a 2. számú melléklet szerinti képesíti feltételeket, feltéve, hogy a január 31-én hatályos képesíti előírásoknak megfelel. 28. Az Nmr a a következő (3) bekezdsel egzül ki: (3) A Biztos Kezdet Gyerekházban július 1-jén vezetői munkakörben foglalkoztatott személynek június 30-áig kell elvégeznie a Biztos Kezdet Alapképzt. 29. (1) Az Nmr. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul. (2) Az Nmr. 1. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul. (3) Az Nmr. 2. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) Az Nmr. 2. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul. (5) Az Nmr. az 5. melléklet szerinti 13. számú melléklettel egzül ki. 30. (1) Az Nmr. a) 5/B. (2) bekezd e) pontjában a 2.B) pontjában a bölcsőde szövegrz helyébe a 2.B) 2.C) pontjában az önálló bölcsőde, a bölcsőde szöveg, b) 5/C. (2) bekezd b) pontjában a 25 négyzetméteres szövegrz helyébe a 20 négyzetméteres szöveg, c) 67. (1) bekezdében a családok átmeneti otthona szövegrz helyébe a családok átmeneti otthona - a külső férőhely kivételével - szöveg, d) 67. (4) bekezdében a létesítére szövegrz helyébe a létesítére - ideértve a külső férőhelyet is - szöveg, e) 69. (1) bekezdében a befogadásról szövegrz helyébe a befogadásról, a külső férőhelyen való elhelyezről szöveg, f) 93. (1) bekezd a) pontjában az utógondozói ellátás iránti kérelem szövegrz helyébe az utógondozói ellátás az utógondozói ellátás meghosszabbítása iránti kérelem szöveg, g) 155. (1) bekezd a) pontjában az utógondozói ellátásban szövegrz helyébe az utógondozói ellátásban, meghosszabbított utógondozói ellátásban szöveg lép. (2) Az Nmr. 21. (3) bekezdében az iskolai szociális munka szövegrz helyébe az óvodai iskolai szociális segítő szolgáltatás szöveg, az iskolai szociális munkát szövegrz helyébe az óvodai iskolai szociális segítő szolgáltatást szöveg lép. 31. (1) Ez a rendelet - a (2) (3) bekezdben foglalt kivétellel február 1-jén lép hatályba. (2) A 3., az 5. a július 1-jén lép hatályba.

10 Magyar joganyagok - 2/2018. (I. 18.) EMMI rendelet - a személyes gondoskodást nyúj 10. oldal (3) A , a 29. (2) (4) bekezde, a 30. (2) bekezde, valamint a melléklet szeptember 1-jén lép hatályba. 1. melléklet a 2/2018. (I. 18.) EMMI rendelethez 1. Az Nmr. 1. számú melléklet I. Alapellátások cím 7. pontja helyébe a következő rendelkez lép: (Ellátás Munkakör/fő) 7. Családok intézményvezető/szakmai vezető 1 fő átmeneti otthona (min. 12, max. 40 férőhely) férőhelyre szakgondozó, gondozó 3 fő családgondozó 2 fő férőhelyre szakgondozó, gondozó 4 fő családgondozó 2 fő intézményenként pszichológiai tanácsadó, jogász, fejlesztő pedagógiai tanácsadó összesen heti 10 óra (az ellátottak szükségletei szerint, fenntartói dönt alapján) külső férőhely családgondozó heti 4 óra/ külső férőhelye elhelyeze család 2. Az Nmr. 1. számú melléklet II. Szakellátások cím 2., 2/a) 2/b) pontja helyébe a következő rendelkezek lépnek: (Ellátás Munkakör/fő) 2. Gyermekotthon intézményvezető 1 fő kizárólag menekültként elismert, kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthon [369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 1. melléklet pontja] (max. 48 férőhely, max. 12 gyermek/csoport) nevelő 1 fő gyermekcsoportonként gyermekvédelmi asszisztens 1 fő gyermekfelügyelő 3 fő (ha a nevelők száma magasabb, a gyermekvédelmi asszisztensek, illetve a gyermekfelügyelők száma csökkenthető, ha a csoportra vonatkozó összlétszám 5 alá nem kerül)

11 Magyar joganyagok - 2/2018. (I. 18.) EMMI rendelet - a személyes gondoskodást nyúj 11. oldal Gyermekotthon speciális gyermekotthoni csoportjában további nevelő vagy gyermekfelügyelő 1 fő 2/a) Lakásotthon nevelő 1 fő (max. 12 fő) gyermekvédelmi asszisztens 1 fő gyermekfelügyelő 3 fő (ha a nevelők száma magasabb, a gyermekvédelmi asszisztensek, illetve a gyermekfelügyelők száma csökkenthető, ha a csoportra vonatkozó összlétszám 5 alá nem kerül) Speciális lakásotthon további nevelő vagy gyermekfelügyelő 1 fő (max. 8 fő) 2/b) Speciális gyermekotthon (max. 40 férőhely, intézményvezető 1 fő max. 8 gyermek/csoport) nevelő 2 fő gyermekcsoportonkén gyermekvédelmi asszisztens 1 fő gyermekfelügyelő 2 fő (ha a nevelők száma magasabb, a gyermekvédelmi asszisztensek, illetve a gyermekfelügyelők száma csökkenthető, ha a csoportra vonatkozó összlétszám 5 alá nem kerül) további nevelő vagy gyermekfelügyelő 1 fő pszichológus 1 fő/3 csoport gyógypedagógus vagy fejlesztő pedagógus orvos 1 fő/3 csoport (létszámuk fenntartói dönt alapján 1 kerül megállapításra) fő/intézmén növendékügyi előadó vagy gyermekvédelmi ügyintéző 2. melléklet a 2/2018. (I. 18.) EMMI rendelethez 1. Az Nmr. 1. számú melléklet I. Alapellátások cím 1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkez lép: (Ellátás Munkakör/fő) b) Család- 1 fő gyermekjóléti intézményvezető központ 4000 fő lakosságszámra (települ/ közös hivatalhoz családsegítő 1 fő tartozó települek) vetítve, vagy - ha ez magasabb létszámot eredményez - minden 25 ellátott családra 1 fő, de minimum 1 fő

12 Magyar joganyagok - 2/2018. (I. 18.) EMMI rendelet - a személyes gondoskodást nyúj 12. oldal 7000 fő járási lakosságszámra vetítve, de minimum 3 fő, azzal, hogy esetmenedzser esetében - ha ez magasabb létszámot eredményez - minden 50 ellátott családra 1 fő fő járási lakosságszámra vetítve 1000 fő közneveli intézményben nyilvántartott gyermekre vetítve esetmenedzser/tanácsadó 1 fő szociális asszisztens (ajánlott létszám) 1 fő óvodai iskolai szociális segítő 1 fő 3. melléklet a 2/2018. (I. 18.) EMMI rendelethez 2. számú melléklet a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelethez I. Rz Képesíti előírások a gyermekjóléti gyermekvédelmi személyes gondoskodás egyes formáiban vezetői beosztásban dolgozók rzére I. Alapellátások Ellátási forma Vezetői beosztás Képesít

13 Magyar joganyagok - 2/2018. (I. 18.) EMMI rendelet - a személyes gondoskodást nyúj 13. oldal 1. Család- gyermekjóléti szolgálat család- gyermekjóléti központ magasabb vezető/vezető felsőfokú szociális szakképzettség*, okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigién szakképzettség**, okleveles szociálpolitikusközgazdász, szociális menedzser, viselkedelemző család gyermekvédelem szakos pedagógus, család- gyermekvédő pedagógus, gyermek- ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó, igazgatásszervező szociális szakigazgatás-szervező szakirányú szakképzettséggel, szociális igazgatásszervező oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus szakképzettség***, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, jogász, igazgatásszervező, közigazgatásszervező szervezetfejlesztő szakember, szociális menedzser oklevéllel rendelkező: pedagógus, védőnő, okleveles pasztorális tanácsadó, szociológus komplex szociális szolgáltatások * Felsőfokú szociális szakképzettség: általános szociális munkás, szociális munkás, okleveles szociális munkás, okleveles egzségügyi szociális munkás, szociális szervező, szociálpolitikus, okleveles szociálpolitikus, okleveles szociálpedagógus, szociálpedagógus. ** Mentálhigién szakképzettség: felsőfokú végzettség mentálhigién valamint az alap- vagy mesterképzt követően szerzett szakirányú továbbképzben szerzett mentálhigién szakképzettség. *** Pedagógus szakképzettség: felsőfokú végzettség tanító, tanár (közismereti, szakmai, hitéleti), óvodapedagógus, szakoktató valamint a kisgyermeknevelő. 2. Bölcsőde

14 Magyar joganyagok - 2/2018. (I. 18.) EMMI rendelet - a személyes gondoskodást nyúj 14. oldal A) Bölcsődei igazgatóság/egyesített bölcsődék magasabb vezető 1. kisgyermeknevelő (BA) vagy 2. a) bölcsődei szakgondozó b) kisgyermekgondozó c) kisgyermeknevelő-gondoz d) gyermeknevelőgondozó e) kisgyermekgondozó, -nevelői f) kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ), g) gyermekgondozói (OKJ) végzettséggel rendelkező: orvos, pszichológus, pedagógus szakképzettségű személy, intézetvezető, szakoktató, védőnő vagy felsőfokú szociális szakképzettségű személy B) Önálló bölcsőde magasabb vezető 1. kisgyermeknevelő (BA) vagy 2. a) bölcsődei szakgondozó b) kisgyermekgondozó c) kisgyermeknevelő-gondoz d) gyermeknevelőgondozó e) kisgyermekgondozó, -nevelői f) kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ), g) gyermekgondozói (OKJ) végzettséggel rendelkező: intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális szakképzettségű személy vagy pedagógus szakképzettségű személy

15 Magyar joganyagok - 2/2018. (I. 18.) EMMI rendelet - a személyes gondoskodást nyúj 15. oldal C) Bölcsőde vezető 1. kisgyermeknevelő (BA) vagy 2. a) bölcsődei szakgondozó b) kisgyermekgondozó c) kisgyermeknevelő-gondoz d) gyermeknevelőgondozó e) kisgyermekgondozó, -nevelői f) kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ) vagy 3. a 2. a)-f) pontja szerinti végzettség valamelyikével rendelkező: intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális szakképzettségű személy vagy pedagógus szakképzettségű személy vagy 4. a gyermekgondozói végzettséggel rendelkező: intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális szakképzettségű személy vagy pedagógus szakképzettségű személy 3. Helyettes szülői hálózat magasabb vezető/vezető felsőfokú szociális pedagógus pszichológus vagy mentálhigién gyermek- ifjúságvédelmi tanácsadó, oklevéllel rendelkező: védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó szervezetfejlesztő szakember

16 Magyar joganyagok - 2/2018. (I. 18.) EMMI rendelet - a személyes gondoskodást nyúj 16. oldal 4. Gyermekek átmeneti otthona magasabb vezető/vezető felsőfokú szociális pedagógus pszichológus vagy mentálhigién gyermek- ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó, szociális szakigazgatás-szervező szakirányú szakképzettséggel rendelkező: jogász, igazgatásszervező, közigazgatásszervező, szociológus, közgazdász szociálpolitikai népművelő, művelődszervező, kulturális közösségszervező, szakon, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó szervezetfejlesztő szakember vagy szociális menedzser oklevéllel rendelkező: védőnő, teológus, hittantanár, hittanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó szervezetfejlesztő szakember

17 Magyar joganyagok - 2/2018. (I. 18.) EMMI rendelet - a személyes gondoskodást nyúj 17. oldal 5. Családok átmeneti otthona magasabb vezető/vezető felsőfokú szociális pedagógus pszichológus vagy mentálhigién gyermek- ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó, szociális szakigazgatás-szervező szakirányú szakképzettséggel rendelkező: jogász, igazgatásszervező, közigazgatásszervező, szociológus, közgazdász szociálpolitikai népművelő, művelődszervező, kulturális közösségszervező szakon, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó szervezetfejlesztő szakember vagy szociális menedzser oklevéllel rendelkező: védőnő, teológus, hittantanár, hittanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó szervezetfejlesztő szakember II. Szakellátások Ellátási forma Vezetői beosztás Képesít

18 Magyar joganyagok - 2/2018. (I. 18.) EMMI rendelet - a személyes gondoskodást nyúj 18. oldal 1. Nevelőszülői hálózat magasabb vezető/vezető felsőfokú szociális pedagógus - kivéve hittantanár, hittanár - pszichológus vagy mentálhigién gyermek- ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó szervezetfejlesztő szakember

19 Magyar joganyagok - 2/2018. (I. 18.) EMMI rendelet - a személyes gondoskodást nyúj 19. oldal 2. Gyermekotthon magasabb vezető/vezető felsőfokú szociális pedagógus - kivéve hittantanár, hittanár - pszichológus vagy mentálhigién gyermek- ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó, szociális szakigazgatás-szervező szakirányú szakképzettséggel rendelkező: jogász, igazgatásszervező, közigazgatásszervező, szociológus, közgazdász szociálpolitikai szakon, népművelő, művelődszervező, kulturális közösségszervező, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó szervezetfejlesztő szakember vagy szociális menedzser oklevéllel rendelkező: védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó szervezetfejlesztő szakember

20 Magyar joganyagok - 2/2018. (I. 18.) EMMI rendelet - a személyes gondoskodást nyúj 20. oldal 2/a. Különleges gyermekotthon, speciális gyermekotthon 3. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat magasabb vezető/vezető felsőfokú szociális pedagógus - kivéve hittantanár, hittanár - szakképzettség; - speciális gyermekotthonban tanító, tanár, gyógypedagógia-tanár, pedagógiatanár -, pszichológus, orvos vagy mentálhigién szakképzettséggel rendelkező: jogász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, szociológus, közgazdász szociálpolitikai szakon, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó szervezetfejlesztő szakember magasabb vezető/vezető felsőfokú szociális pedagógus - kivéve hittanár, hittantanár - pszichológus vagy mentálhigién gyermek- ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó, szociális szakigazgatás-szervező szakirányú szakképzettséggel, közigazgatás-szervező, szociális menedzser oklevéllel rendelkező: jogász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, szociológus, közgazdász szociálpolitikai szakon, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó szervezetfejlesztő szakember, hittantanár hittanár,

21 Magyar joganyagok - 2/2018. (I. 18.) EMMI rendelet - a személyes gondoskodást nyúj 21. oldal Megyei gyermekvédelmi szakértői bizottság vezető pszichológus, pszichiáter, gyógypedagógus, gyermekszakorvos, felsőfokú szociális pedagógus - kivéve hittantanár, hittanár - gyermek- ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó, szociális szakigazgatás-szervező szakirányú szakképzettséggel rendelkező: hittanár, hittantanár II. Rz Képesíti előírások a gyermekjóléti gyermekvédelmi személyes gondoskodás egyes formáiban dolgozók rzére I. Alapellátások Ellátási forma Vezetői beosztás Képesít

22 Magyar joganyagok - 2/2018. (I. 18.) EMMI rendelet - a személyes gondoskodást nyúj 22. oldal 1. Család- gyermekjóléti szolgálat családsegítő felsőfokú szociális okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigién szociológus, felekezeti szociális munkás, viselkedelemző, közösségi szociális munkás, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív- viselkedterápiás konzultáns, család- gyermekvédelem szakos pedagógus, család- gyermekvédő tanár, család- gyermekvédő pedagógus, játék szabadidő- szervező tanár, addiktológiai konzultáns vagy gyermek- ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó szervezetfejlesztő szakember,

23 Magyar joganyagok - 2/2018. (I. 18.) EMMI rendelet - a személyes gondoskodást nyúj 23. oldal 1/a. Család- gyermekjóléti központ esetmenedzser felsőfokú szociális okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigién gyermekvédelmi pszichopatrónus, viselkedelemző, szociológus, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív- viselkedterápiás konzultáns, család- gyermekvédelem szakos pedagógus vagy gyermek- ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező, nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó szervezetfejlesztő szakember,

24 Magyar joganyagok - 2/2018. (I. 18.) EMMI rendelet - a személyes gondoskodást nyúj 24. oldal tanácsadó felsőfokú szociális szaképzettség, utcai szociális munka, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, pedagógus egzségügyi szociális munkás, okleveles szociálpolitikusközgazdász, szociálgerontológus, közösségi szociális munkás, szociológus, igazgatásszervező szociális szakigazgatás-szervező szakirányú szakképzettséggel, közigazgatásszervező, jogász, teológus, pasztorális tanácsadó, humánerőforrás menedzser, humánszervező, mentálhigién mentálhigién családtudományi családterápiás szakember, ápoló (alapképz), reflektív addiktológiai szociális segít, addiktológiai konzultáns, addiktológiai szakpszichológus, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó, népművelő, művelődszervező, művelődi menedzser, kulturális közösségszervező, andragógus, okleveles pszichológus, pszichiáter, gyermek- ifjúságpszichiátriai addiktológiai konzultáns, pszichopedagógus, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív- viselkedterápiás konzultáns, viselkedelemző, társadalmi devianciák, életmód tanácsadó terapeuta, életúttámogató tanácsadó,

25 Magyar joganyagok - 2/2018. (I. 18.) EMMI rendelet - a személyes gondoskodást nyúj 25. oldal munkajogi szakokleveles tanácsadó szupervizor, mediátor, közösségi családi mediáció, általános családügyi mediáció, gyermekvédelmi pszichopatrónus, egzségtan tanár, játék- szabadidő-szervező tanár vagy gyermek- ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó szervezetfejlesztő szakember, kulturális antropológus szociális asszisztens szociális asszisztens pedagógiai asszisztens pedagógiai családsegítő munkatárs gyógypedagógiai segítő munkatárs gyógypedagógiai asszisztens gyógypedagógiai segítő munkatárs mentálhigién asszisztens szociális, gyermek- ifjúságvédelmi ügyintéző szociális segítő szociokulturális animátor foglalkoztatás szervező pedagógiai családsegítő munkatárs ifjúságsegítő felsőfokú szociális munkás asszisztens, felsőfokú ifjúságsegítő asszisztens, gyermek- ifjúságvédelmi asszisztens 2. Bölcsődei ellátás 2.1. Bölcsőde kisgyermeknevelő kisgyermeknevelő (BA),

26 Magyar joganyagok - 2/2018. (I. 18.) EMMI rendelet - a személyes gondoskodást nyúj 26. oldal bölcsődei szakgondozó kisgyermekgondozó kisgyermeknevelő-gondoz gyermeknevelő-gondozó kisgyermekgondozó, -nevelő kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ), gyermekgondozó (OKJ) vagy ezen képesítek valamelyikével rendelkező: védőnő, pedagógus szakképzettségű személy, felsőfokú szociális szakképzettségű személy vagy gyógypedagógiai asszisztens (OKJ) - [kizárólag gyermekgondozó (OKJ) képesítsel rendelkező személy esetén] bölcsődei dajka a bölcsődei dajka képesíti előírásait meghatározó miniszteri rendeletben előírt tanfolyam orvos orvos gyógypedagógus gyógypedagógus gyógytornász gyógytornász konduktor konduktor gyógypedagógiai asszisztens gyógypedagógiai asszisztens (OKJ)

27 Magyar joganyagok - 2/2018. (I. 18.) EMMI rendelet - a személyes gondoskodást nyúj 27. oldal szaktanácsadó 1. kisgyermeknevelő (BA) vagy 2. a) bölcsődei szakgondozó b) kisgyermekgondozó c) kisgyermeknevelő-gondoz d) gyermeknevelőgondozó e) kisgyermekgondozó, -nevelői f) kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ) vagy 3. a 2. a)-f) pontja szerinti végzettség valamelyikével rendelkező: intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális szakképzettségű személy vagy pedagógus szakképzettségű személy vagy 4. gyermekgondozói végzettséggel rendelkező: intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális szakképzettségű személy vagy pedagógus szakképzettségű személy

28 Magyar joganyagok - 2/2018. (I. 18.) EMMI rendelet - a személyes gondoskodást nyúj 28. oldal 2.2. Mini bölcsőde kisgyermeknevelő kisgyermeknevelő (BA), bölcsődei szakgondozó kisgyermekgondozó kisgyermeknevelő-gondoz gyermeknevelő-gondozó kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ) kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ), gyermekgondozó (OKJ) vagy ezen képesítek valamelyikével rendelkező: védőnő, pedagógus szakképzettségű személy, felsőfokú szociális szakképzettségű személy vagy gyógypedagógiai asszisztens (OKJ) - [kizárólag gyermekgondozó (OKJ) képesítsel rendelkező személy esetén] bölcsődei dajka a bölcsődei dajka képesíti előírásait meghatározó miniszteri rendeletben előírt tanfolyam 2.3. Munkahelyi bölcsőde szolgáltatást személy nyújtó a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személyek képesíti előírásait meghatározó miniszteri rendeletben előírt tanfolyam

29 Magyar joganyagok - 2/2018. (I. 18.) EMMI rendelet - a személyes gondoskodást nyúj 29. oldal kisgyermeknevelő (egyéb szakképesítsel rendelkező személy, a fenntartó dönte alapján létrehozható csecsemőmunkakör) kisgyermeknevelő (BA), bölcsődei szakgondozó kisgyermekgondozó kisgyermeknevelő-gondoz csecsemőgyermeknevelő-gondozó kisgyermekgondozó, -nevelő csecsemőkisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ), gyermekgondozó (OKJ) vagy ezen képesítek valamelyikével rendelkező: védőnő, pedagógus szakképzettségű személy, felsőfokú szociális szakképzettségű személy 2.4. Családi bölcsőde szolgáltatást nyújtó a bölcsődei szolgáltatást személy nyújtó személyek képesíti előírásait meghatározó miniszteri rendeletben előírt tanfolyam kisgyermeknevelő (egyéb szakképesítsel kisgyermeknevelő (BA), rendelkező személy, a bölcsődei szakgondozó fenntartó dönte alapján létrehozható munkakör) kisgyermekgondozó kisgyermeknevelő-gondoz gyermeknevelő-gondozó kisgyermekgondozó, -nevelő kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ), gyermekgondozó (OKJ) vagy ezen képesítek valamelyikével rendelkező: védőnő, pedagógus szakképzettségű személy, felsőfokú szociális szakképzettségű személy

30 Magyar joganyagok - 2/2018. (I. 18.) EMMI rendelet - a személyes gondoskodást nyúj 30. oldal 2.5. Családi bölcsőde hálózat 3. Napközbeni gyermekfelügyelet koordinátor a bölcsődei szolgáltatást nyújó személyek képesíti előírásait megatározó miniszteri rendeletben előírt tanfolyam vagy a tanfolyamon túl a fenntartó dönte alapján egyéb szakképesítsel rendelkező személy: kisgyermeknevelő (BA), bölcsődei szakgondozó kisgyermekgondozó kisgyermeknevelőgondozó gyermeknevelő-gondozó kisgyermekgondozó, -nevelő kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ), gyermekgondozó (OKJ) szolgáltatást nyújtó a napközbeni személy gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személyek képesíti előírásait meghatározó miniszteri rendeletben előírt tanfolyam nevelő felsőfokú szociális pedagógus

31 Magyar joganyagok - 2/2018. (I. 18.) EMMI rendelet - a személyes gondoskodást nyúj 31. oldal szakgondozó (hivatásos gondozó) bölcsődei szakgondozó kisgyermekgondozó kisgyermeknevelő-gondoz csecsemőgyermeknevelő-gondozó kisgyermekgondozó, -nevelő csecsemőkisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ), gyermekápoló gyermek- ifjúsági felügyelő I. gyógypedagógiai asszisztens (OKJ) gondozó gyermekgondozó gyermek- ifjúsági felügyelő I. pedagógiai asszisztens pedagógiai családsegítő munkatárs gyógypedagógiai segítő munkatárs házi időszakos gyermekgondozó gyermek- ifjúsági felügyelő (OKJ) segédgondozó alapfokú iskolai végzettség, dajka óvodai dajka (OKJ) 3.1. Napközbeni gyermekfelügyelet hálózat koordinátor a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személyek képesíti előírásait meghatározó miniszteri rendeletben előírt tanfolyam

32 Magyar joganyagok - 2/2018. (I. 18.) EMMI rendelet - a személyes gondoskodást nyúj 32. oldal 4. Alternatív napközbeni ellátás felsőfokú szociális pszichológus, pszichopedagógus, gyógypedagógus, pedagógus szakképzettség vagy mentálhigién vagy gyermek- ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus, kisgyermeknevelő (alapképz), tanító, tanár, nevelőtanár, pedagógia szakos nevelő, pedagógiai előadó, pedagógia alapszakos bölcsz, viselkedelemző, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, hittanár-nevelő, okleveles pasztorális tanácsadó vagy gyermekotthoni asszisztens gyermek- ifjúsági felügyelő I. gyógypedagógiai asszisztens mentálhigién asszisztens pedagógiai asszisztens pedagógiai családsegítő munkatárs gyógypedagógiai segítő munkatárs szociális asszisztens (OKJ) vagy gyermek- ifjúsági felügyelő II. dajka házi időszakos gyermekgondozó gyermek- ifjúsági felügyelő óvodai dajka (OKJ) vagy

33 Magyar joganyagok - 2/2018. (I. 18.) EMMI rendelet - a személyes gondoskodást nyúj 33. oldal bölcsődei szakgondozó kisgyermekgondozó kisgyermeknevelő-gondoz gyermeknevelő-gondozó kisgyermekgondozó, -nevelő kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ) vagy gyermekgondozó gyermek- ifjúsági felügyelő II. házi időszakos gyermekgondozó gyermek- ifjúsági felügyelő (OKJ) vagy szociális asszisztens pedagógiai asszisztens pedagógiai családsegítő munkatárs gyógypedagógiai segítő munkatárs gyógypedagógus asszisztens mentálhigién asszisztens szociális, gyermek- ifjúságvédelmi ügyintéző (OKJ) vagy népművelő, művelődszervező, kulturális közösségszervező

34 Magyar joganyagok - 2/2018. (I. 18.) EMMI rendelet - a személyes gondoskodást nyúj 34. oldal 5. Helyettes szülői hálózat helyettes tanácsadó szülői felsőfokú szociális pedagógus pszichológus vagy mentálhigién szakképzettség vagy gyermek- ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó 6. Gyermekek átmeneti otthona nevelő felsőfokú szociális pedagógus pszichológus vagy mentálhigién szakképzettség vagy gyermek- ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó szervezetfejlesztő szakember

J o g s z a b á l y v á l t o z á s szeptember 1-jétől módosul

J o g s z a b á l y v á l t o z á s szeptember 1-jétől módosul J o g s z a b á l y v á l t o z á s 2018. szeptember 1-jétől módosul a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Részletesebben

15. Szociális ügyek. Közigazgatási hatósági eljárás (2. sor)

15. Szociális ügyek. Közigazgatási hatósági eljárás (2. sor) Közigazgatási hatósági eljárás (2. sor) 15. Szociális ügyek A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásba (e táblázat alkalmazása során a

Részletesebben

Az előterjesztés a szabályozási szint változása mellett a névjegyzékek tekintetében felmerült egyéb szükséges szakmai módosításokat is tartalmazza.

Az előterjesztés a szabályozási szint változása mellett a névjegyzékek tekintetében felmerült egyéb szükséges szakmai módosításokat is tartalmazza. 2018. január 1-jén hatályba lép az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.). Az Ákr. értelmében eljárásjogi rendelkezések miniszteri rendeleti szinten nem

Részletesebben

5. Hatályon kívül helyező rendelkezések. 6. Hatályba léptető rendelkezések

5. Hatályon kívül helyező rendelkezések. 6. Hatályba léptető rendelkezések 89036 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 222. szám 29. E rendelet 15. (7) bekezdésétől eltérően a közigazgatási szerv 2014-ben a 2014. január 1-jei állapotnak megfelelően köteles adatot szolgáltatni legkésőbb

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 88748 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 221. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 83/2013. (XII. 29.) EMMI rendelete a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony bevezetésével

Részletesebben

A KÉPZÉSI RENDSZER ÉVI VÁLTOZÁSAI VEZETŐKÉPZÉS, TOVÁBBKÉPZÉS. Berekfürdő, november 21.

A KÉPZÉSI RENDSZER ÉVI VÁLTOZÁSAI VEZETŐKÉPZÉS, TOVÁBBKÉPZÉS. Berekfürdő, november 21. A KÉPZÉSI RENDSZER 2018. ÉVI VÁLTOZÁSAI VEZETŐKÉPZÉS, TOVÁBBKÉPZÉS Berekfürdő, 2017. november 21. VEZETŐKÉPZÉS 2017. 11. 24. 2 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

3. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelethez 398

3. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelethez 398 3. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelethez 398 A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekben foglalkoztatottaknak az adott munkakör betöltéséhez szükséges képesítési minimum előírásai

Részletesebben

A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK ADATAI

A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK ADATAI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 24. és 26. -a alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1696 A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK

Részletesebben

A szociális képzési rendszer

A szociális képzési rendszer Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság A szociális képzési rendszer Spiesz Tamás mb. főosztályvezető Budapest, 2018. október 1. Személyes gondoskodást végző személyek továbbképzési rendszerének megújítása

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 6. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 6. szám MAGYAR KÖZLÖNY 6. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2018. január 18., csütörtök Tartalomjegyzék 1/2018. (I. 18.) BM rendelet Az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK ADATAI

A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK ADATAI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 24. és 26. -a alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1696 A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK

Részletesebben

A működési nyilvántartás vezetését érintő jogszabályváltozások július 1-jétől I.

A működési nyilvántartás vezetését érintő jogszabályváltozások július 1-jétől I. A működési nyilvántartás vezetését érintő jogszabályváltozások 2018. július 1-jétől I. A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM

Részletesebben

Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek bemutatandó iratok

Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek bemutatandó iratok Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek bemutatandó iratok 1. A fenntartóval és a szolgáltatóval kapcsolatos iratok: 1.1. Állami fenntartó esetén

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK A GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁS TERÜLETÉN

VÁLTOZÁSOK A GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁS TERÜLETÉN VÁLTOZÁSOK A GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁS TERÜLETÉN dr. Andráczi-Tóth Veronika Főosztályvezető Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK RENDSZERSZINTŰ ÁTALAKÍTÁSA

Részletesebben

TÁMOP-5.3.1.B-1-11/1-2012-0001. Akkr. szám.: AL 0008 Nyilv. sz.: 01-0790-04 Ügyletkód:...

TÁMOP-5.3.1.B-1-11/1-2012-0001. Akkr. szám.: AL 0008 Nyilv. sz.: 01-0790-04 Ügyletkód:... SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ A képzésbe jelentkező hallgatóinknak - akik a szociális ellátás, ápolás, idősgondozás területén szeretnének tevékenykedni kívánunk olyan szakmai ismereteket közvetíteni, melyek

Részletesebben

I. Egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 37/2007. (XII.22.) SZMM rendelet főbb rendelkezései:

I. Egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 37/2007. (XII.22.) SZMM rendelet főbb rendelkezései: I. Egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 37/2007. (XII.22.) SZMM rendelet főbb rendelkezései: A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény

Részletesebben

A tervezetben foglaltak nem tükrözik a miniszter végleges álláspontját. - 1 -

A tervezetben foglaltak nem tükrözik a miniszter végleges álláspontját. - 1 - - 1 - A tervezet célja, hogy megteremtse az összhangot az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló T/1813. számú törvényjavaslatnak

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a s z a k m a i g y a k o r l a t i i d ő s z á m í t á s á h o z 6. szakmai gyakorlatnak kell elfogadni össze kell számítani

T á j é k o z t a t ó a s z a k m a i g y a k o r l a t i i d ő s z á m í t á s á h o z 6. szakmai gyakorlatnak kell elfogadni össze kell számítani . számú melléklet T á j é k o z t a t ó a s z a k m a i g y a k o r l a t i i d ő s z á m í t á s á h o z A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 992. évi XXXIII.

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a s z a k m a i g y a k o r l a t i i d ő s z á m í t á s á h o z 6. szakmai gyakorlatnak kell elfogadni össze kell számítani

T á j é k o z t a t ó a s z a k m a i g y a k o r l a t i i d ő s z á m í t á s á h o z 6. szakmai gyakorlatnak kell elfogadni össze kell számítani T á j é k o z t a t ó a s z a k m a i g y a k o r l a t i i d ő s z á m í t á s á h o z A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési

Részletesebben

Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek bemutatandó iratok

Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek bemutatandó iratok Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek bemutatandó iratok A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2023 KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2023 KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, javaslat a gyermekvédelmi szakellátás működésének és szervezeti rendszerének átalakítására

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, javaslat a gyermekvédelmi szakellátás működésének és szervezeti rendszerének átalakítására Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 8/2005. (II. 17.) Kgy. számú határozat Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, javaslat a gyermekvédelmi szakellátás működésének

Részletesebben

Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-3573/2012. Témafelelős: Dóczi Erzsébet. Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-3573/2012. Témafelelős: Dóczi Erzsébet. Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-3573/2012. Témafelelős: Dóczi Erzsébet Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete S z e n t e s Tárgy: A Szentes Város Önkormányzata Bölcsődéje

Részletesebben

Közzétételi lista. 2018/2019- es nevelési év

Közzétételi lista. 2018/2019- es nevelési év Közzétételi lista 2018/2019- es nevelési év Sarkad Város Önkormányzat Óvoda Kossuth Utcai Tagóvoda Szalontai Úti Tagóvoda Vasút Utcai Tagóvoda A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya 1. 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLATOK

GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLATOK GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁS V. TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLATOK 2005. évi adatok összesítése (ORSZÁGOS és néhány megyei) a 303/2004.(XI.2.) Korm. rendelet alapján 1209. számon elrendelt JELENTÉS

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter./2009. (..) SZMM r e n d e l e t e. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi

A szociális és munkaügyi miniszter./2009. (..) SZMM r e n d e l e t e. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 1 A szociális és munkaügyi miniszter./2009. (..) SZMM r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Részletesebben

Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23

Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 www.biatorbagy.hu Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Bölcsődevezetői pályázat kiírásáról

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel)

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

Magyar joganyagok - 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet - a vezetői megbízással rendelk 2. oldal 2. (1) A vezető a szociális igazgatásról és szociális ell

Magyar joganyagok - 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet - a vezetői megbízással rendelk 2. oldal 2. (1) A vezető a szociális igazgatásról és szociális ell Magyar joganyagok - 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet - a vezetői megbízással rendelk 1. oldal 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS számú napirend A Képviselő-testület 2012. május 23-i ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére .-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása a Humán Szolgáltató Központ vezetésére Előterjesztő:

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás 229/2006. (XI. 20.) Telefon: 345-6000 Korm. rendelet alapján kötelező. Internet: www.ksh.hu Adatgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmutatók Nyilvántartási

Részletesebben

Magyar joganyagok - 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet - a személyes gondoskodást nyú 2. oldal c) az érdek-képviseleti fórum ülésének időpontjáról való tu

Magyar joganyagok - 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet - a személyes gondoskodást nyú 2. oldal c) az érdek-képviseleti fórum ülésének időpontjáról való tu Magyar joganyagok - 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet - a személyes gondoskodást nyú 1. oldal 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

A Kormány 418/2015. (XII. 23.) Korm. rendelete egyes gyermekvédelmi és köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 418/2015. (XII. 23.) Korm. rendelete egyes gyermekvédelmi és köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 27034 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 202. szám 5. melléklet a 417/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez 1. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklet 31. pontjában a Gyermekgondozási

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON dr. Radoszáv Miklós Fővárosi TEGYESZ GYERMEKI JOGOK A legalapvetőbb gyermeki jogok: az élethez való jog a származás megismerésének joga a családban

Részletesebben

dr. Andráczi-Tóth Veronika

dr. Andráczi-Tóth Veronika dr. Andráczi-Tóth Veronika Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Innovációk a szabályozásban-innovációk a szolgáltatásokban 2017. 10. 11. Tavaszi akcióterv A gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2023 KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

/ tanítási év (2 példányban tanévenként kitöltendő)

/ tanítási év (2 példányban tanévenként kitöltendő) 6724 Szeged, Huszár u. 1. (6701 Szeged, Pf.:485) Tel.: (62) 561-961 Fax: (62) 561-962 E-mail: titkarsag@ngsz.hu Web: www.ngsz.hu Adószám: 15484990-2-06 RAIFFEISEN BANK ZRt: 12067008-00103129-00100005 NYILATKOZAT

Részletesebben

Utolsó frissítés dátuma:

Utolsó frissítés dátuma: Utolsó frissítés dátuma: 2019.08.06. Budapest Főváros Kormányhivatalának közleménye az Országos Gyermekvédelmi Szakértői jegyzékről törölt személyekről Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői jegyzékről és

Részletesebben

Magyar joganyagok - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Gyermekvédelmi Közpo 2. oldal 8. Közfeladata: A szakellátás keretében biztosítja az ideigle

Magyar joganyagok - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Gyermekvédelmi Közpo 2. oldal 8. Közfeladata: A szakellátás keretében biztosítja az ideigle Magyar joganyagok - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Gyermekvédelmi Közpo 1. oldal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Gyermekvédelmi Központ Nyíregyháza alapító okirata, módosításokkal egységes

Részletesebben

Kizárólag az 1-8. évfolyamon, valamint az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók részére

Kizárólag az 1-8. évfolyamon, valamint az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók részére 6724 Szeged, Huszár u. 1. (6701 Szeged, Pf.:485) Tel.: (62) 561-961 Fax: (62) 561-962 E-mail: titkarsag@ngsz.hu Web: www.ngsz.hu Adószám: 15484990-2-06 RAIFFEISEN BANK ZRt: 12067008-00103129-08400000 NYILATKOZAT

Részletesebben

Magyar joganyagok - 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet - a személyes gondoskodást nyú 2. oldal c) az érdek-képviseleti fórum ülésének időpontjáról való tu

Magyar joganyagok - 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet - a személyes gondoskodást nyú 2. oldal c) az érdek-képviseleti fórum ülésének időpontjáról való tu Magyar joganyagok - 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet - a személyes gondoskodást nyú 1. oldal 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek. módosításáról

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek. módosításáról SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 25.418-1/2007-SZMM M i n i s z t e r i r e n d e l e t egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Budapest, 2007. november 2 A szociális és munkaügyi

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. - 1 -

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. - 1 - - 1 - Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/7402. számú törvényjavaslat (a továbbiakban: törvényjavaslat) tartalmazza a gyermekek

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21.

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) 2016. március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2023 KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. november 17-i ülésére Tárgy: A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak ellátása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a 265/2008. (XI. 6.) Telefon: 345-6000 Korm. rendelet alapján kötelező. Internet: www.ksh.hu Adatgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmutatók Nyilvántartási

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2017 (VIII.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2017 (VIII.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017 (VIII.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Kartal Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Encsencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete

Encsencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete Encsencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete Hatályos:2015-03-01 -tól Encsencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015 (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Képviselő-testület 2015. február 24-i ülése ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat intézményvezetői állások betöltésére vonatkozó pályázatok kiírására Előterjesztés

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

A Kormány. /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e

A Kormány. /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e 1 A Kormány /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm.

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23., (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 01. 19. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény vezetésére irányuló pályázat kiírására Előadó: a

Részletesebben

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről A Kormány a szociális igazgatásról és

Részletesebben

GOMBAI GÓLYAFÉSZEK ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE A mini bölcsődei ellátás igénybevételének módja

GOMBAI GÓLYAFÉSZEK ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE A mini bölcsődei ellátás igénybevételének módja GOMBAI GÓLYAFÉSZEK ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE A mini bölcsődei ellátás igénybevételének módja 1 Tájékoztató a mini bölcsődei ellátás igénybevételének módjáról A mini bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás részeként,

Részletesebben

[A Törvény 20/A. -ához]

[A Törvény 20/A. -ához] 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról A közalkalmazottak

Részletesebben

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II.

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. Előadó: Kátainé Lusztig Ilona gyermekjogi képviselő 2013. október

Részletesebben

Sarkad Város Önkormányzat Óvodák Intézménye OM:

Sarkad Város Önkormányzat Óvodák Intézménye OM: Sarkad Város Önkormányzat Óvodák Intézménye OM: 202 100 Különös Közzétételi lista 2016/2017-es nevelési év Epreskert Utcai Óvoda Kossuth Utcai Tagóvoda Szalontai Úti Tagóvoda Vasút Utcai Tagóvoda A kormány

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. szeptember 28-i ülésére Tárgy: Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ intézményvezetői álláspályázat kiírása Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott gyermekvédelmi ellátásokról és a gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott

Részletesebben

A Kormány. /2018. ( ) Korm. r e n d e l e t e. egyes kormányrendeleteknek a gyermekek esélynövelő szolgáltatásaival összefüggő módosításáról

A Kormány. /2018. ( ) Korm. r e n d e l e t e. egyes kormányrendeleteknek a gyermekek esélynövelő szolgáltatásaival összefüggő módosításáról A Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2018. évi XL. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) módosításával

Részletesebben

8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról

8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító

Részletesebben

Buzsák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Buzsák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Buzsák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Buzsák Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

1. 1. (3) Az ingyenes szünidei gyermekétkeztetés és a nyári szünidei gyermekfelügyelethez kapcsolódó étkeztetés iránti kérelmekről a jegyző dönt.

1. 1. (3) Az ingyenes szünidei gyermekétkeztetés és a nyári szünidei gyermekfelügyelethez kapcsolódó étkeztetés iránti kérelmekről a jegyző dönt. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (I.24.) önkormányzati rendelete a gyermekek napközbeni ellátásáról (egységes szerkezetben az 5/2011.(II.25.) a 17/2012.(V.30.), a 13/2013.(VI.27.),

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2017. október 25-i ülésére

Részletesebben

A tervezetben foglaltak nem tükrözik a miniszter végleges álláspontját. - 1 -

A tervezetben foglaltak nem tükrözik a miniszter végleges álláspontját. - 1 - - 1 - Az Országgyűlés által 2015. december 15-én elfogadott, egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/7402. számú törvényjavaslat (a

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról A Tolna Megyei

Részletesebben

Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Család és Gyermekjóléti Központ Gyöngyös

Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Család és Gyermekjóléti Központ Gyöngyös Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról 40/A. ag) pont szerint 2018. szeptember 1-től a Család és Gyermekjóléti Központ óvodai és iskolai szociális segítő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület június 22- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület június 22- i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2017. június 22- i ülésére Előterjesztés a Gyermeklánc Óvoda dokumentumainak elfogadásáról A Képviselő-testület az alábbiak szerinti 13/2017.(I.19)Kt. sz. határozatával

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Magyar joganyagok - 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet - a személyes gondoskodást vé 2. oldal b) önmagára vonatkozóan [a ba)-bc) alpontokban foglalt sz

Magyar joganyagok - 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet - a személyes gondoskodást vé 2. oldal b) önmagára vonatkozóan [a ba)-bc) alpontokban foglalt sz Magyar joganyagok - 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet - a személyes gondoskodást vé 1. oldal 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról

Részletesebben

Szak áj é oz oz at nap

Szak áj é oz oz at nap Szakmai tájékoztató nap 2015. Február 16. Budapest Szakmai tájékoztató nap A bölcsődei ellátást érintő változásokról Mi indokolja a jogszabály módosítást Milyen jogszabályokat érint a változás Mely tartalmakban

Részletesebben

185. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/ E L Ő T E R J E S Z T É S

185. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/ E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 185. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. december 22-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet 1. Napirend gyermekvédelmi rendelet - előterjesztés 1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet Tisztelt képviselő-testület!

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 147. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 147. szám MAGYAR KÖZLÖNY 147. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. október 12., hétfő Tartalomjegyzék 2015. évi CXLVIII. törvény Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2014. évi XX. törvény és a

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

A vezetőképzés szintjei. a. az alap vezetőképzés és b. a mester vezetőképzés.

A vezetőképzés szintjei. a. az alap vezetőképzés és b. a mester vezetőképzés. 1. Melyek a vezetőképzésen való részvétel feltételei, illetve mi az elvégzésére előírt határidő? Az új képzési rendszerben a vezetői megbízás feltétele az alap vezetőképzésen vagy mester vezetőképzésen,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 191. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 191. szám MAGYAR KÖZLÖNY 191. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2018. december 4., kedd Tartalomjegyzék 226/2018. (XII. 4.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeleteknek a gyermekek esélynövelő szolgáltatásaival összefüggő

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben