Design and layout: Dzavit Berisha/ERRC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Design and layout: Dzavit Berisha/ERRC"

Átírás

1 S t i g m a S z e g r e g á l t R o m a O k t a t á s K ö z é p - é s K e l e t e u r ó p á b a n

2 Ez a könyv az Európai Roma Jogok Központjának a Stigmata: Segregated Schooling of Roma in Central and Eastern Europe című 2004 májusában megjelentetett angol nyelvű kiadványának magyar fordítása. Szira Judit bevezető cikke a könyv kiadása utáni, a magyarországi roma oktatás terén a kormány által elért fejleményekről számol be. A fordítást angol nyelvről az Impact Training Bt. végezte. A kiadvány magyar nyelvű változata a Romák és Szintik Részvétele a Foglalkoztatás és Oktatás Hatékony Stratégiáinak Kidolgozásában című nemzetközi projekt keretében készült el, amelyen a Nemzetközi Helszinki Emberjogi Föderáció (IHF) az Európai Roma Jogok Központjával (ERRC) és az Európai Roma Információs Központtal (ERIO) együtt dolgoztak. A projektet az Európai Bizottság támogatta a Diszkrimináció Elleni Küzdelem os Közösségi Cselekvési Program keretein belül. Copyright: Európai Roma Jogok Központjá, szeptember Minden jod fenntartva. ISBN Design and layout: Dzavit Berisha/ERRC Sokszorositással kapcsolatos torábbi információkért forduljon az ERRC-hez

3 T A R T A L O M J E G Y Z É K ELŐSZÓ Kezdeményezések a szegregáció felszámolására (2002 nyár nyár) Szira Judit BEVEZETÉS Az ERRC kutatási eredményeinek összefoglalása A tanulmány jellege és szerkezete AZ ÁLLAMOK NEMZETKÖZI EMBERI JOGI SZABÁLYOZÁS SZERINTI KÖTELEZETTSÉGEI A faji szegregáció tilalma A Faji Diszkrimináció Tilalma Az Oktatáshoz Való Jog Élvezetében Az Embertelen és Megalázó Bánásmód Tilalma Az állam kötelezettsége a teljes és tényleges egyenlőség biztosításában ADATOK A ROMÁK ELLEN AZ OKTATÁSBAN MEGNYILVÁNULÓ SZEGREGÁCIÓRÓL A ROMÁK SZEGREGÁLÁSA A FEJLŐDÉSI FOGYATÉKKAL ÉLŐ GYERMEKEK SZÁMÁRA LÉTREHOZOTT GYÓGYPEDAGÓGIAI-KISEGÍTŐ ISKOLÁKBAN Egyenlőtlenség induláskor: a roma gyermekek közvetlenül gyógypedagógiaikisegítő iskolákba kerülnek A roma gyermekek oktatásának kudarca: átirányítás gyógypedagógiai-kisegítő iskolákba A tanári odafigyelés hiánya az általános iskolában A tanárok rasszista bánásmódja roma gyermekekkel szemben Visszaélés a szülői beleegyezéssel A teljes és felvilágosításon nyugvó beleegyezés hiánya Kikényszerített beleegyezés gyógypedagógiai-kisegítő iskolába történő beiskolázáshoz Megalázó bánásmód: szellemileg visszamaradottá nyilvánítás Faji előítélet a vizsgálatokban Visszaélés a vizsgálattal, amelynek eredményeként a roma gyermekek indokolatlanul kerülnek gyógypedagógiai-kisegítő iskolákba Átirányítás speciális oktatási formába vizsgálat nélkül A ROMÁK SZEGREGÁLÁS A NORMÁL ISKOLÁKBAN Gyógypedagógiai-kisegítő speciális osztályok a normál iskolákban Szegregált tiszta roma osztályok a normál iskolákban Nyomásgyakorlás a nem roma szülők részéről A kisebbségi oktatási politika eredményeként kialakuló szegregáció Az iskolai teljesítmény ürügy a roma gyermekek szegregációjára

4 E U R Ó P A I R O M A J O G O K K Ö Z P O N T J Á 6. A ROMÁK SZEGREGÁLÁSA GETTÓISKOLÁKBAN Lakóhelyi szegregációra épülő gettóiskolák Demográfiai változások miatt kialakuló gettóiskolák A fehérek menekülése miatt kialakuló gettóiskolák Gettóiskolák a normál iskolákon belül Fizikai feltételek a gettóiskolákban Oktatás a gettóiskolákban A normál iskolákba való bejutás megkülönböztetésen alapuló megtagadása Megkülönböztetésen alapuló kirekesztés az iskolákból: a magántanulói státus Magyarországon ÖSSZEGZÉS A ROMÁK OKTATÁSÁBAN MEGNYILVÁNULÓ SZEGREGÁCIÓ MEGSZÜNTETÉSE: AZ ERRC KORMÁNYPOLITIKAI AJÁNLÁSAI A roma oktatáspolitika irányelvei Jogi reform Oktatáspolitikai reform A gyógypedagógiai-kisegítő iskolák tanulóinak integrálása a normál iskolai oktatásba A gyógypedagógiai-kisegítő iskolák megszüntetése A jelenleg gyógypedagógiai-kisegítő iskolákban tanulók in tegrálása A roma gettóiskolák megszüntetése A tiszta roma osztályok megszüntetése A roma gyermekek szegregációjának megakadályozása Általános intézkedések a romák deszegregációjára vonatkozó politikák sikeres megvalósításának érdekében FÜGGELÉK számú függelék: Bulgária számú függelék: Cseh Köztársaság számú függelék: Románia számú függelék: Szlovákia BIBLIOGRÁFIA

5 E L Ő S Z Ó KEZDEMÉNYEZÉSEK A SZEGREGÁCIÓ FELSZÁMOLÁSÁRA (2002 NYÁR NYÁR) Szira Judit¹ 1. Bevezetés A 2002 évi kormányváltás után a Kormány és azon belül az Oktatási Minisztérium jelentős és újszerű lépéseket kezdeményezett a hátrányos helyzetű és roma gyermekek oktatási esélyeinek javításáért. Minden esetben hátrányos helyzetű és roma gyerek -ről beszéltek, leginkább azért, mert nem volt, és máig sincs egyetértés abban, legyen-e származás vagy etnikai hovatartozás alapján történő regisztráció, másrészt, mert az elkülönítés, a gyengébb minőségű oktatás, a kutatások² szerint a család szociális háttere alapján sújtja a gyerekeket. A roma gyerekek helyzete ezen a csoporton belül még rosszabb, hiszen őket a romákat sújtó elutasítás és előítéletek is érik. Azért is volt fontos hátrányos helyzetű gyerekekről, és nem romákról beszélni, mert az OM nem roma oktatásról kívánt gondoskodni, hanem minden gyereknek megfelelő színvonalas iskolai oktatásról. Ezért a minisztérium hátrányos helyzetű gyerekek integrációjáról beszélt, más szóval azoknak a gyerekeknek az integrációjáról, akik szegény családban, kevés iskolát végzett szülők gyerekeiként nőnek fel. Ebben a csoportban nagyon sok a roma gyerek, kutatók szerint 80 százalékra tehető az arányuk. Az ő iskoláztatásukkal kapcsolatos kérdéseket kétféle megközelítésben gondolta végig a minisztérium: az egyik a roma gyerekek családi háttere és környezete nagy részük a társadalom legszegényebb családjaiban és az ország legszegényebb településein él a másik pedig a magyar oktatási rendszerben kialakult szelekciós gyakorlatok feltérképezése: a homogén iskolák, a hagyománykövető pedagógiai kultúra miatt legtöbb esetben az iskola nem tud mit kezdeni a gyerekek, családok bármiféle különbözőségével. Természetes a roma gyerekek saját kultúrájához való joga, de fontos ezt a két aspektust minden esetben megkülönböztetni egymástól. A minisztérium elsősorban a szegregáció legjellegzetesebb megnyilvánulásai ellen kívánt fellépni. A kormányban elsőként³ az oktatási tárca vezetője, Magyar Bálint miniszteri biztost 1 Szira Judit matematika-kémia szakos tanár ig a Soros Alapítvány közoktatásfejlesztési programjának igazgatója tõl az Oktatási Minisztériumban Mohácsi Viktória, miniszteri biztos tanácsadója a Hátrányos helyzetû és roma gyerekek integrációjáért felelõs miniszteri biztosi hivatalban. Hetedik éve tagja a Budapesti Önkormányzat Oktatási Bizottságának. A Roma Oktatási Alap vezetõ tanácsadója. 2 Havas Gábor-Kemény István-Liskó Ilona: Cigány Gyerekek az általános iskolában. Budapest, 2000, Oktatáskutató Intézet, Új Mandátum Könyvkiadó; Kertesi-Kézdi: Általános iskolai szegregáció, Közgazdasági Szemle, április, május; Ligeti György-Márton Izabella: A szülők és az iskola, Új Pedagógiai Szemle, Más minisztériumokban, a NKÖM kivételével roma referensek működnek. 7

6 E U R Ó P A I R O M A J O G O K K Ö Z P O N T J Á nevezett ki Mohácsi Viktória⁴ személyében. Ez jelentős lépés volt, hiszen a minisztériumon belüli igazgatás olyan magas szintjére került így a roma ügy, ahonnan már komoly hatást lehetett elérni. A minisztériumon belüli egyeztetés, véleményezés megkerülhetetlen állomása lett a hátrányos helyzetátrányos helyzetátrányos helyzetátrányos helyzetátrányos helyzet hivatala, külön költségvetéssel gazdálkodik, és önálló előterjesztések beterjesztésére is jogosult. A szegregáció elleni küzdelem jogszabály-módosításokkal, szakmai programokkal és hálózatépítéssel kezdődött, majd folytatódott a módosításokat, programokat, fejlesztéseket követő vizsgálatokkal, és a szükséges módosítások végrehajtásával. Ez a munka jelenleg is folyik, és kiemelendő a hivatal szerepe a következő Nemzeti Fejlesztési Terv előkészítésében. Mindenképpen fontos megjegyezni, hogy minden lépés aktív roma részvétellel történt, a hivatal munkatársai nagyobbrészt romák,⁵ a hivatalnak dolgozó külső szakértők között nagy számban vannak romák, a fajsúlyosabb dokumentumok, a fejlesztések, a programok különböző roma szervezetekkel történt egyeztetéssel készültek. Az alábbi írásban először a kormány politikáját, a csatlakozás utáni európai ajánlásokat illetve a szaktárca stratégiáját, majd a jogalkotási lépéseket, ezek megvalósítását, végül az esetenként már látható eredményeket, tapasztalatokat vizsgálom. 4 Mohácsi Viktória decembere óta Európa Parlamenti képviselő, utódja Daróczi Gábor. 5 A hivatal alakulásakor a roma, nem roma munkatársak aránya 50-50% volt, mára ez jelentősen javult a romák javára, a munkatársak 80%-a roma. A hivatal megalakulásától kezdve két és fél évig dolgoztam Mohácsi Viktória tanácsadójaként az Oktatási Minisztériumban. 8

7 E L Ő S Z Ó 2. KORMÁNYPROGRAMOK A 2002 évi Kormányprogram6 szociálpolitikával foglalakozó fejezete kiemelten foglalkozik a romák helyzetével, a cigányság társadalmi és politikai integrációjával összefüggő feladatok címszó alatt így fogalmaz: A kormány az iskolákban különös figyelmet fordít a romák helyzetére, befogadásukra és a szegregáció megszüntetésére. Felülvizsgáljuk az átirányítás rendszerét és megakadályozzuk, hogy a magántanulóvá nyilvánítás kizárhassa a cigány gyermekeket az iskolarendszerű oktatásból. A deszegregációhoz szükséges szakmai fejlesztések szerepelnek a Kormányprogram oktatásról szóló fejezetében is: Megkezdjük a gyerekek iskolai túlterheltségének csökkentését, olyan gyerekközpontú iskolák megteremtését, amelyekben minden gyereknek színvonalas oktatásban és személyes igényeinek megfelelő nevelésben, törődésben van része. Több időt biztosítunk az úgynevezett kulcskompetenciák, a tanuláshoz nélkülözhetetlen kommunikációs készségek és képességek fejlesztésére és ezzel szolgáljuk az alapkészségek, -képességek nyugodt elsajátítását. A 2002 évi kormány komoly elkötelezettségét mutatta az is, hogy esélyegyenlőségért felelős tárca nélküli minisztert nevezett ki. Az új miniszter⁷ dolgozta ki a romák társadalmi integrációját elősegítő kormányzati programot, amelyben szó esik az oktatás szegregáció csökkentésének szükségességéről, illetve az oktatás minőségének javításáról is,⁸ és beterjesztette az Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvényt.⁹ A törvény fontos hiányokat pótolt a diszkriminációs ügyek felderítésével és jogorvoslásával kapcsolatban. Ilyenek a közvetlen-közvetett hátrányos megkülönböztetés definíciója, a védett (előnyben részesített) csoportok meghatározása, illetve, hogy a jogorvoslati eljárás során olyan, a magyar jogban eddig ismeretlen eszközöket ad a sértettek és a jogvédelmi szervezetek kezében, melyek végre hatékonnyá tehetik a diszkrimináció elleni jogérvényesítést és a jogorvoslatot. Ilyen például, hogy a felperes képviseletében társadalmi szervezet is eljárhat, valamint a bizonyítási teher megfordítása, ami szerint nem a sértettnek kell bizonyítania, hogy vele szemben diszkrimináció történt, hanem az alperesnek, hogy nem sértette meg az egyenlő bánásmód követelményét. Szintén fontos és új eleme a törvénynek az actio popularis, a közérdekű igényérvényesítés, azaz konkrét sértett nélkül is lehetőség van pert indítani ha 6 Cselekedni, most és mindenkiért! A nemzeti közép, a demokratikus koalíció Kormányának programja Lévay Katalin, 2003-tól az Európai Parlament képviselője. 8 A Romák Társadalmi Integrációját Elősegítő Kormányzati Programról És Az Azzal Összefüggő Intézkedésekről Szóló 1021/2004. (Iii.18.) Korm Határozat 1. Számú Melléklet Iv. Fejezete. 9 Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény, évi CXXV. törvény. 9

8 E U R Ó P A I R O M A J O G O K K Ö Z P O N T J Á nagyobb csoportot érintő jogsértő (diszkriminációs) cselekmény történt, és a sértett személyek köre pontosan nem határozható meg.10 A Miniszterelnöki Hivatalban roma ügyekért felelős politikai államtitkárt neveztek ki, és Romaügyi Hivatalt hoztak létre. A kormány csatlakozott a Világbank és a Nyílt Társadalom Intézet által elindított Roma Integráció Évtizede programhoz, amelyben nyolc ország nemzetközi együttműködést kezdett a térségben élő romák érdekében. A program február 2, án indult útjára Szófiából, ahol a magyar miniszterelnök is alírta a nyilatkozatot. A 2003 nyarán történt kormányfőváltás után kidolgozott évi kormányprogram Egyenlő esélyek a romáknak című fejezete az oktatásban elkezdett integrációs törekvéseket kívánta folytatni, és határozottan elutasította a rasszizmust és a kirekesztést. Folytatjuk azt a törekvést, amely az esélyteremtést és a diszkriminációmentességet biztosítja roma honfitársaink számára az oktatás, a foglalkoztatás, a lakhatás, az egészségügy és kultúra területén. Folytatjuk az integrációs programokat az oktatásban. Integrációs normatívával ösztönözzük az iskolákat arra, hogy ne külön osztályokban, hanem integráltan oktassák a roma és nem roma gyerekeket. Az Utolsó Padból program segítségével elérjük, hogy az indokolatlanul fogyatékosnak minősített gyerekek visszakerüljenek a normál tantervű osztályokba. olvasható a kormányprogramban. Az újonnan megválasztott miniszterelnök elődjénél is hangsúlyosabban emelt szót a szegregáció, a kirekesztés, a gyerekszegénység ellen. Ezek olyan politikai üzenetek voltak, melyek ellen az ellenzék sem tiltakozott. A legújabb fejlemény az elmúlt hónapokban történt, amikor a miniszterelnök ismertette a Száz lépés programját az Országgyűlés előtt. Reformterveinek egyik legfontosabb célja a társadalmi kohézió, a társadalmi együvé tartozás, összetartozás erősítése. A másik kiemelt cél a gyermekszegénység csökkentése, és az eddig bevezetett természetbeni ellátások, mint az ingyenes étkezés, ingyenes tankönyv és taneszközellátás mellett a családtámogatási rendszer megváltoztatásával igyekeznek javítani a legszegényebb családokban élő gyerekek helyzetén. A gyermekszegénységgel való szembenézés, illetve az ellene való fellépés, a diszkriminációmentesség fontos politikai elhatározás Magyarországon. Ugyanakkor a kormány bizonyos intézkedései ellentmondanak egymásnak. Egyrészt támogatja az integrációt, másrészt a többcélú kistérségi társulások11 megalakításának szempontjai között ez a cél egyáltalán nem szerepel. A kistérségeket arra ösztönzi a támogatás, hogy megosszák egymás között a feladatokat, és a különböző közoktatási feladatok ellátására specializálódjanak. Nincs garancia arra, hogy a kistérségekben a specializációval nem a szegregáció nyer majd teret. 10 id. Dr.Lakatos Beáta tanulmányából, Képzési anyag az antidiszkriminációs jelzőrendszerről, OM, (I.19.) Kormányrenedelet, A többcélú kistérségi társulások által ellátott egys közszolgáltatások évi normatív működési támogatásáról. 10

9 E L Ő S Z Ó A kormányváltáskor úgy tűnt, hogy történik valami a roma telepek ügyében. Tudott dolog, hogy a telepeken mélyszegénységben élnek roma közösségek, és az is, hogy hol vannak ezek a területek.12 Sok pénz és energia ment el a telep felszámolási programok kidolgozására, de a munka az eltelt három év alatt nem kezdődött el. Ez év júniusában dőlt el, hogy melyik az a kilenc település, ahol telepfelszámolási kísérleti programok indulnak el; az eredetileg a telepfelszámolásra tervezett 10,5 milliárd forint helyett 680 millió forint költségvetéssel, tehát a tervezett összeg 6,5%-ával. A megoldás csak felületi kezelésnek tűnik, mert nem a mélyszegény térségekkel, csak egy-egy telelpüléssel foglalkoznak. A modellkísérletbe beválasztottak olyan településeket (Tiszabő, Uszka), ahol az egész települést fejlesztik, de van olyan is, ahol csak az elkülönült roma telepet (Galambok, Táska). A kísérlet eredményei egy év múlva várhatóak. Összefoglalva elmondható, hogy a szocialista-liberális kormánykoalíció átfogó esélyteremtő politikát szándékozott folytatni. Alapvető struktúrális változások azonban sajnos nem történtek. Az oktatási rendszer alapvetően igazságtalan, lehetőséget teremt az elkülönülésre, a gyerekek közötti válogatásra, a szegregációra. A szabad iskolaválasztás lehetősége, a magániskolák támogatása, az igazgatók válogatási lehetősége nem változott. A kormányzat ugyanakkor pénzügyi és szakmai feltételeket biztosít azoknak az iskolafenntartóknak, akik szeretnének integrált közegben tanítani. Nem sikerült megváltoztatni a pályázati pénzek elosztásának gyakorlatát, ezek többsége nem a rászorultság alapján kerül elosztásra, nem éri el a szegényeket, illetve a romákat. A pályáztatás folyamatos verseny, ahol kiesnek a gyengék és csak a sikeresek kapnak még több támogatást. Az Európai Unióhoz való csatlakozás és a kormány tevékenysége nyomán azonban utóbbi három évben megváltozott a közbeszéd a romákkal kapcsolatban. Bár a tudatlanságnak és az előítéletes gondolkodásnak néhány elrettentő példája máig él. Ennek egyik legutóbbi megnyilvánulása a magyar katolikus püspöki kar levele13 az Oktatási Minisztériumhoz, mely szerint a gyerekek szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő hátrányok ellensúlyozására szervezett képességkibontakoztató felkészítés14 nem történhet a többi tanulóval egy közösségben, azonos osztályban, csoportban. A levél írója szerint az integráció mindkét félnek ártalmas, a fejlesztendő gyereket csak hátráltatja, a szellemileg, lelkileg egészséges tanulók képességeinek kibontakoztatását pedig gátolja. Kutatások bizonyítják, hogy az előítéleteket milyen nehéz legyőzni. Vajon sikerül-e ez az egyházban? Az országos közvélekedés azonban változott. Ennek oka egyes politikusok és kormánytagok hatásos fellépésén túl néhány, az országos médiában is megjelenő eset. Ma alig akad Magyarországon 12 Ladányi János: Merre száz? Népszabadság, Június Népszabadság, július Lásd később. 11

10 E U R Ó P A I R O M A J O G O K K Ö Z P O N T J Á felnőtt ember, aki ne tudná, hogy mit takarnak az olyan kifejezések, mint Jászladány, Bazi nagy roma lagzi, Pátka. Ezek az esetek közszájon forogtak, és annyi következményük mindenképpen lett, hogy sok szó esett az előítéletes gondolkodásról, és ennek tarthatatlanságáról. 2. JOGALKOTÁS ÉS STRATÉGIÁK 2.1. Az uniós alapelvek és jogszabályok hatása a magyar jogállás alakulására A miniszterelnök és az oktatási miniszter célkitűzései összhangban vannak az Európai Unió politikájával. Júniusban a luxemburgi elnökségi konferencián Európa közös céljaként fogadták el a társadalmi kohézióért és a gyermekszegénység ellen történő fellépést. A szociális kirekesztés elleni küzdelem mellett folytatódik a munka az egyenlő bánásmód alkotmányos követelményének való megfelelés érdekében, és a jogalkotás is új lendületet kapott. Magyaországon is folynak viták az etnikai adatok kezeléséről. Ugyanis lehetetlen érvényesíteni az egyenlő bánásmód követelményével kapcsolatos direktívákat, ha a diszkrimináció, és a közvetett diszkrimináció elleni jogok nem érvényesíthetőek, hiszen a magyar jogrendben nem létezik a roma, mint jogi kategória.15 Fontos lenne tehát az etnikai adatok kezelésének rendezése, erre azonban egyetlen európai országban sem találtak megnyugtató megoldást. Az EU munkacsoportot, az ECRI16 szakbizottságot működtet a kérdés megoldására. A magyar országgyűlés június első hetében módosította a kisebbségi törvényt, melynek értelmében csak az a magyar állampolgár választhat és csak az választható a kisebbségi önkormányzat tagjává, aki a jegyző előtt megjelenik és így a kisebbségi választójogi névjegyzékbe kerül. Jogászok17 szerint ez nem egyezik meg a rossz emlékű regisztrációval, mert nem nyilvántartás kerül az állam tulajdonába, csak egy olyan névjegyzék, amit a kisebbségek közösségei állítanak össze önkéntes alapon. Mások nem értenek egyet ezzel a megoldással, hiszen a kisebbséghez tartozásnak nincsenek feltételei, bárki romának vallhatja magát. Az Oktatási Minisztérium a bizonytalan jogi helyzet miatt a szegénység, a jogalkotó megfogalmazása szerint, a hátrányos helyzet meghatározását18 tartotta megoldásnak. Valóban, ez a 15 Lásd Beszámoló a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről, European Commission against Racism and Intolerance (Európa Tanács Rasszizmus és Intolerancia Elleni Bizottsága). 17 Lásd Hátrányos helyzetűnek számít az, aki a kiegészítő családi pótlékra jogosult, illetve akinek a szülei (gondviselője) nem szerzett a 8 általánosnál magasabb végzettséget, valamint aki állami nevelt. 12

11 E L Ő S Z Ó megjelölés több szempontból is szerencsésnek bizonyult. Egyrészt a minisztérium a kormányváltás után azonnal munkához tudott látni, és nem kellett a roma regisztrációról szóló vitával vesztegetnie az idejét. Másrészt mindenképpen helyes, ha érvényesül a rászorultság elve: ha tehát csak a legszegényebbek részesülnek közpénzből külön támogatásban, vagy megkülönböztető eljárásban. Harmadsorban a romák sajnálatos magyarországi helyzete miatt a legszegényebbek körének legalább 80 százaléka roma, így, a fenti definíció alapján, mindenképpen eléri őket a támogatás. És még valami: a köztudatban még mindig él egyfajta romapedagógiai elképzelés, mely szerint a roma gyerekeknek valami különleges pedagógiára lenne szükségük. Az integrációs hivatal véleménye szerint ez nem így van, a többséghez hasonlóan nekik is jó minőségű, a készségeket fejlesztő, személyiségükre figyelő pedagógiára van szükségük, és arra, hogy a többi gyerekkel együtt, mindenképpen heterogén osztályokban neveljék őket. Az Unió dokumentumai szerint Európában mindig jelen kell lennie a szabadság, a biztonság és az igazságosság szellemének. A diszkriminációt tiltó irányelvek több dokumentumban is szerepelnek, de a szegregációt először az ECRI definiálta, méghozzá mint olyan magatartást, amellyel valaki személyeket objektív és ésszerű indok nélkül elkülönít egymástól faji, etnikai, vagy más alapon. Nem szegregáció az önkéntes elkülönülés A szegregáció fogalmának törvénybe iktatása A közoktatási törvény módosításakor Magyarországon először jelent meg jogszabályban az iskolai szegregáció tilalma. Az új szabályozás lehetőséget nyújt a közvetett diszkrimináció feltárására is. E rendelkezések utóbb átkerültek Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvénybe: 9. Közvetett hátrányos megkülönböztetésnek minősül az a közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek nem minősülő, látszólag az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő rendelkezés, amely a 8. -ban19 meghatározott tulajdonságokkal rendelkező egyes személyeket vagy csoportokat más, összehasonlítható helyzetben lévő személyhez vagy csoporthoz képest lényegesen nagyobb arányban hátrányosabb helyzetbe hoz. 10. (1) Zaklatásnak minősül az az emberi méltóságot sértő magatartás, amely az érintett személynek a 8. -ban meghatározott tulajdonságával függ össze, és célja vagy hatása valamely személlyel szemben megfélemlítő, ellenséges, megalázó, megszégyenítő vagy támadó környezet kialakítása. 19 A 8. felsorolja a tulajdonságokat, úgy mint: neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozása, anyanyelve, fogyatékossága, egészségi állapota, vallási vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, családi állapota, anyasága, terhessége vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, életkora, társadalmi származása, vagyoni helyzete, foglalkoztatási jogviszonyának vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának részmunkaidős jellege, illetve határozott időtartama, érdekképviselethez való tartozása, egyéb helyzete, tulajdonsága, vagy jellemzője. 13

12 E U R Ó P A I R O M A J O G O K K Ö Z P O N T J Á (2) Jogellenes elkülönítésnek minősül az a magatartás, amely a 8. -ban meghatározott tulajdonságai alapján egyes személyeket vagy személyek csoportját másoktól tárgyilagos mérlegelés szerinti ésszerű indok nélkül elkülönít Minisztériumi stratégiák Az antidiszkriminációs elemek megjelenése jelentős lépés a szegregáció felszámolására, eszköz az iskola döntéseinek társadalmi ellenőrzésére. Az Oktatási Minisztérium középtávú stratégiájában20 az oktatáspolitikai beavatkozást igénylő problémák között első helyen az oktatás eredményességének és az alapvető készségek fejlesztésének kérdése szerepel, majd ezután az egyenlőtlenségek ügye. Az anyag az elkülönítést, a szegregációt és az oktatási rendszer szelektivitását teszi felelőssé az egyenlőtlenségekért. Említi még a társadalmi közmegegyezés és a modern pedagógiai módszerek elterjedésének hiányát, a magyar oktatásügy elitista jellegét. Külön kiemeli, hogy az egyenlőtlenségek felszámolására szolgáló támogatások nem találják meg a célcsoportot, és nem elég hatékonyak. A minisztérium tehát a valóságos helyzettel történő szembenézés után keresett megoldásokat arra, hogyan lehetne a társadalmi hátrányok ellensúlyozását segíteni az oktatással. Az alkalmazandó eszközök között elsősorban az integrációt és a pedagógiai felkészültséget emelte ki a középtávú stratégia. Az integráció elősegítése érdekében olyan szervezeti és iskolaszervezési megoldásokat kell támogatni, amelyek biztosítják a különböző képességű és felkészültségű tanulók együttnevelését, ugyanakkor jelentős támogatást kell az iskoláknak adni annak érdekében, hogy a pedagógusok olyan pedagógiai eszközök birtokába kerüljenek, amelyek segítségével lehetséges eredményesen nevelni és oktatni heterogén tanulói közösségeket. Így például nem csupán arra van szükség, hogy a jelenleg elkülönülten nevelt nagyszámú gyerek (roma és sajátos nevelési igényű, elsősorban az enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók) oktatását általános tantervű intézményekben valósítsák meg, hanem arra is, hogy Magyarország összes oktatási intézményének fel kell készülnie arra, hogy e gyerekek számára tanulási sikert biztosító szolgáltatást nyújtson. A megoldás érdekében az alábbi részcélokat tűzték ki: az óvodáztatás kiterjesztése a hátrányos helyzetű gyerekcsoportok körében, a szakiskolai hálózat modernizációja, a roma és hátrányos helyzetű gyerekek integrációja, a hátrányos megkülönböztetés felszámolása, a sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja. A stratégia megvalósítását maga a tárca sem gondolta könnyen kivitelezhetőnek, különösen, mert a magyar oktatási rendszer az iskolafenntartók és az intézmények autonómiáján alapul, és az oktatásirányításnak nagyon kevés lehetősége adódik a beavatkozásra. Ezért a szabályozásban és a 20 OM középtávú stratégia, 2003 március. 14

13 E L Ő S Z Ó finanszírozás rendszerében történtek változások, a közoktatási törvény és a szükséges rendeletek módosításával, a normatív támogatások felülvizsgálatával, egyes támogatások mértékének változtatásával, a tanári fizetések megemelésével. A tartalmi és a kimeneti szabályozás is változott az új prioritások nyomán. A középtávú stratégiával összhangban készült a Nemzeti Fejlesztési Terv, amely az Európai Unió strukturális alapjaiból elérhető források felhasználására készült. Az oktatási ágazat számára a Humán Erőforrás Operatív Program (HEF OP) biztosított komoly pénzforrásokat. Ebben a roma gyerekek integrációja és oktatási sikerességük támogatása mint horizontális cél és mint külön program is megjelent. Az Oktatási Minisztérium külön stratégiát is kidolgozott az oktatási egyenlőtlenségek mérséklésére.21 A minisztérium egyéb szakmai anyagaiban, stratégiáiban is megjelent a romák integrációjának ügye. Így az élethosszig tartó tanulás stratégiájában,22 a magyar oktatási és képzési ágazat mobilitási stratégiájában is. Mindezek az intézkedések természetesen szakmai és politikai egyeztetések után kerültek elfogadásra. Így sok esetben nem az intergrációs hivatal eredeti elképzelését fogadta el az Országgyűlés, a kormány vagy a minisztérium vezetése. Azt azonban ki kell emelni, hogy az oktatási miniszter mindig támogatta az integrációs törekvéseket. A törvények és a jogszabályok megfelelnek az európai normáknak, azonban a végrehajtással kapcsolatban komoly aggályok merülnek fel, a jogi szabályozás és a gyakorlat között nagy a szakadék. Ezért a miniszteri biztosi hivatal támogatott egy olyan non-profit szervezetet,23 ahol a jogvédők az iskolai szegregációt figyelik, és amint törvénytelenséget találnak, pereket kezdeményeznek. Eddig két ügyben tettek jogi lépéseket. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kesznyéten községből roma szülők keresték mag az alapítványt, mert a gyerekeiket a község egyetlen iskolájában olyan kisegítő tagozatba helyezték, melyben egy nyugdíj előtt álló alkoholista tanár tanított többszörösen összevont évfolyamokat. A tagozat diákjai közül nem minden gyerek esett át az áthelyező bizottság vizsgálatán, és, a szülők állítása szerint a gyerekek bizonyítványába olyan tantárgyak osztályzatait is beírták, melyeket csak az általános osztályban oktattak, a kisegítőben pedig nem. A fenti tényállás miatt büntető feljelentést tett az alapítvány ismeretlen tettes ellen kiskorú veszélyeztetése és közokirat-hamisítás miatt. Az ügyet a rendőrség kivizsgálta és felterjesztette az ügyészségnek vádemelési javaslattal, amit azonban mind az illetékes városi ügyészség, mind a másodfokon eljáró Borsod megyei Ügyészség 21 Oktatáspolitikai Elemzések Központja, OKI, Az EU kötelezte az országokat a Life Long Learning stratégia kidolgozására. 23 Esélyt a hátrányos helyzetű gyermekeknek (2004. január 4-én bejegyzett alapítvány). 15

14 E U R Ó P A I R O M A J O G O K K Ö Z P O N T J Á elutasított. Az elutasítás indoklásában a megyei ügyész arra hivatkozott, hogy bár a nyomozati anyag és a szakértői vélemények lényegileg igazolják a feljelentés tartalmát, az elkövetett cselekmények nem elég súlyosak ahhoz, hogy bűncselekményről beszélhessünk. A szülők felhatalmazása alapján az alapítvány folytatja a pereskedést: az elutasítás után pótmagánvád-indítványt tett, melynek befogadását a megyei bíróság által az oktatási miniszter személyesen is szorgalmazta. Amennyiben a bíróság a pótmagánvád indítványt elutasítaná, az alapítvány a szülők megfelelő felhatalmazása esetén az ENSZ antidiszkriminációs ügyekre szakosodott szervezetéhez fordulhat. Az ügy különleges jelentősége, hogy iskolai diszkriminációs helyzetben még nem volt példa pótmagánvád-indítvány befogadására; ez az első eset továbbá, hogy ilyen durva jogszabálysértés miatt valaki kísérletet tesz a kiskorú veszélyeztetése tényállás bizonyítására. Amennyiben a bíróság elutasítja a pótmagánvád-indítványt, és az ügy az Egyesült Nemzetek elé kerül, megint csak precedens értékű esetről beszélhetünk. Hasonlóan fontos a miskolci iskolaösszevonás ügye. A Megyei Jogú Város Képviselő Testülete ben iskolaösszevonást hajtott végre, melynek eredményeként három homogén cigány iskolát úgy vontak össze igazgatásilag a város elit általános iskoláival, hogy nem változtattak a romákat tanító iskola által nyújtott szolgáltatásokon, és fenntartották az anyaintézet és a tagiskola külön beiskolázási körzetét. A fenti ügyben közérdekű igényérvényesítési keresetet nyújtottak be a Borsod Megyei Bírósághoz, melyben kérték a hátrányos elkülönítés megállapítását, az önkormányzat ezen gyakorlattól való eltiltást, és annak elrendelését, hogy a képviselő testület jogszabálysértő gyakorlata miatt kérjen bocsánatot a város romáitól. Időközben az Európai Tanács24 irányelvei alapján létrejött az Egyenlő Bánásmód Hatóság.25 Az EBH egyedi ügyekben is eljárhat, és közigazgatási eljárásban vizsgálhatja, hogy megsértették- 24 A 2000/43/EC sz. Irányelv szerint a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy azoknak az egyesületeknek, szervezeteknek vagy egyéb jogi személyeknek, amelyeknek a nemzeti jogrendben lefektetett kritériumoknak megfelelően törvényes érdekükben áll biztosítani az Irányelv szabályainak betartását, a panaszos nevében vagy támogatójaként és az ő jóváhagyásával, lehetőségük legyen bármilyen jogi és/vagy közigazgatási eljárást kezdeményezni az Irányelvben foglalt kötelezettségek érvényesítéséhez. ( ) Bizonyítási teher (ezen belül): 1.)...A Tagállamok hozzák meg a nemzeti jogrendjeikkel összhangban levő és szükségesnek ítélt intézkedéseket ahhoz, hogy az alperesre háruljon annak bizonyítása, hogy az egyenlő bánásmód elve nem sérült mindazon esetekben, amikor azok a személyek, akiket saját állításuk szerint sérelem ért az egyenlő bánásmód elvének be nem tartása miatt, egy bíróság vagy más illetékes hatóság előtt olyan tényeket mutatnak fel, amelyekből arra lehet következtetni, hogy közvetlen vagy közvetett diszkrimináció történt. Az egyenlő bánásmód előmozdítását szolgáló testületek: 1.) A Tagállamok jelöljenek ki egy vagy több testületet/ szervet a minden személyre egyaránt vonatkozó, faji vagy etnikai alapú diszkrimináció nélküli egyenlő bánásmód előmozdítása érdekében. Ezek a testületek az emberi jogok vagy az egyének jogainak védelmével országos szinten megbízott szervezetek részeit képezhetik. 2.) A Tagállamok biztosítsák, hogy ezen testületek hatásköre kiterjedjen a következőkre is: a) független segítség nyújtása a diszkrimináció áldozatainak abban, hogy diszkriminációs panaszaiknak érvényt szerezzenek, az áldozatok és a 7(2) cikkben szereplő egyesületek, szervezetek vagy más jogi személyek jogainak sérelme nélkül, b) független felmérések készítése a diszkriminációról, c) független jelentések megjelentetése és ajánlások készítése bármilyen kérdésről az ilyen jellegű diszkriminációval kapcsolatban. 25 Az Egyenlő Bánásmód Hatóság elnökének és a tanácsadó testület tagjainak személyére a magyar kormány igazságügyi minisztere és az I úsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium tárcavezetője tesz javaslatot. 16

15 E L Ő S Z Ó e az egyenlő bánásmód követelményét. A közérdekű igényérvényesítés körében perlési joggal rendelkezik. Az érintetteket ezen eljárásokon kívül is segítheti az igényérvényesítésben. A hatóság eddig egyetlen oktatási szegregációs ügyben sem járt el. Bár a hivatal megállapíthatja a szegregációt, büntetést szabhat ki, nyilvánosságra hozhatja a határozatot, ezidáig, bár nyilvánvaló a szegregáció gyakorlata az országban, ez egy esetben sem történt meg. A hatóság felállításáról, hatásköréről, működésének és eljárásának rendjéről az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény (EBtv.) ai, és az Egyenlő Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól szóló 362/2004. (XII. 26.) Kormányrendelet (EBHr.) rendelkezik. 17

16

17 E L Ő S Z Ó 3. KONKRÉT LÉPÉSEK A SZEGREGÁCIÓ FELSZÁMOLÁSÁRA A három év alatt történt intézkedések között vannak olyanok, amelyek általánosan, mindenkire, gyerekre, felnőttre, közismereti tanulmányokat folytatókra és szakképzésben résztvevőkre egyaránt vonatkoznak. Vannak olyanok is, amelyek csak bizonyos iskolafokozatokhoz köthetőek. Csak a jelentősebb, kifejezetten a szegregáció ellen ható intézkedéseket sorolom fel Gazdasági vetület A pénzügyi kormányzat meggyőzése érdekében a Hátrányos helyzetű és roma gyerekek integrációjáért felelős miniszteri biztosi hivatal (továbbiakban hivatal) számításokat végzett a deszegregáció várható gazdasági hatásáról. Hiszen a roma gyerekek integrációja, és sikeres tanulásuk nemcsak alapvető emberi jogi kérdés, hanem gazdasági szükségszerűség is. Az eredményeket most csak néhány szóban áll módomban összefoglalni. Jelenleg olyan nagymértékű a kimaradás, az alacsony szintű iskolázottság a romák körében, ami nemcsak őket érinti hátrányosan, hanem az ország gazdaságát is. Részvételük a gazdasági életben élénkítő hatású lenne és államháztartási előnyöket jelenthet. Néhány példa a szegregáció és a gyenge minőségű oktatás rossz hatékonyságára a gazdaság szempontjából: a speciális iskolák fenntartása drágább, mint az általános iskoláké; a speciális iskolában végző gyerekek munkaerőpiaci helyzete gyakorlatilag reménytelen. Az indokolatlanul fogyatékossá nyilvánítás így nemcsak emberi jogilag elfogadhatatlan, de a gazdaság szempontjából is. Az iskolából kimaradó gyerekek után, a sikertelenül tanuló gyerekek után is jár a szeptemberi beiskolázás után a normatíva. Évismétlés, újbóli beiskolázás esetén kétszeres kiadást jelent mindez az állami költségvetésnek. Az odafigyelés, a színvonalas oktatás hoszú távon olcsóbb az államnak Esélyteremtés az óvodától a diplomáig Annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű tanulóknak is legyen esélyük a diplomaszerzéshez, az Oktatási Minisztérium egységes, egymásra épülő, az óvodától a diplomáig tartó esélyteremtő rendszer kiépítéséhez teremtette meg az alapokat. 19

18 E U R Ó P A I R O M A J O G O K K Ö Z P O N T J Á Szegregációs típusok és a hátrányos helyzetű gyerekek és a többségi tanulók közötti szakadékot mélyítő szelekciós mechanizmusok Amíg az állami támogatások nem rászorultság alapján kerülnek elosztásra, addig a szakadékot mélyítik a szegények és többiek között. Intézkedés 1. táblázat A hátrányos megkülönböztetés tilalma, amelyet a módosított közoktatási törvény is előírt. Az új rendelkezések alapján semmissé lehet nyilvánítani minden olyan döntést, intézkedést, amely a gyermekek, tanulók csoportját vagy akár egyetlen egy gyermeket, tanulót neme, kora, származása, családi helyzete vagy bármely más oknál fogva hátrányosan megkülönbözteti. Ingyenes tankönyv, amely rászorultsági alapon válik ingyenessé a közoktatásban. Rászorultsági alapon csökkennek az isoklások étkezési költségei A Évi költségvetési törvény növelte az intézményi étkeztetés támogatását. Az iskolai gyermekétkeztetést igénybe vevők a korábbi normatív kedvezményeken túl teljesen vagy részben ingyen étkezhetnek. Hatás Az új intézkedés segít az iskoláknak, önkormányzatoknak, hogy olyan oktatásszervezési megoldásokat keressenek, amelyek jogszerűek és minden érintett harmonikus együttműködését szolgálják. A legfontosabb diszkriminációs tényállás, a roma tanulók elkülönítése alacsonyabb színvonalú oktatást nyújtó csoportba még mindig széles körben jellemző. A nehéz helyzetben lévő családokat nem terhelik meg annyira az iskolakezdés költségei. Az óvodában, iskolában és a kollégiumban szervezett intézményi étkeztetésben részt vevő tanulók után a központi költségvetésből meghatározott összegű normatíva illeti meg a fenntartó önkormányzatokat. Ennek összege 2002-ben még egységesen tanulónként forint volt tól tehát a normatíva rászorultsági alapon jár. Így a 50%-os térítési díj kedvezményre jogosult a Gyvt. szerint megállapított gyermekek köre: rendszeres támogatásban részesülő, három vagy többgyermekes családban élő, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek. Az e körbe tartozó óvodás gyermekeket 100%-os térítési díj kedvezmény illeti meg. Bevezetés Ideje szeptember tól az általános iskolák 1-4. évfolyamán, 2004-től az általános iskolák 5-8. évfolyamán is től a 9. 1o. és a szakképző évfolyamokon is től a 100%-os térítési díjkedvezményre jogosultak után járó normatíva közel a duplájára emelkedett. 20

19 E L Ő S Z Ó A telelpülések közötti különbségek, nem romák, nem hátrányos helyzetű romák elvándorlása miatt. Kötelező felvétel a napközibe, kollégiumba A módosított közoktatási törvény értelmében ez akkor válik kötelezővé, ha a felvételkor problémaként jelenik meg a gyermek, tanuló veszélyeztetettsége, vagy a gyermek ügyében hozott gyámhatósági intézkedések. (Ko Tv. 65. ). Antidiszkriminációs jelzőrendszert dolgozott ki a minisztérium. A kistelepülésen élő szegény családok gyerekei előtt új lehetőségek nyílnak a tanulásra előtt a munkanélküli szülők gyerekeit automatikusan elutasították, hiszen nekik nem volt szükségük arra, hogy napközben felügyelet alatt legyen a gyerekük, így azokon a településeken, ahol korlátozott az óvodai férőhelyek száma, a hátrányos helyzetű gyerekek nagy része nem járt óvodába. Ennek célja, hogy a szegregáció elleni szabályozást kövesse, és kimutassa a szegregációt. Az érintettek a közoktatásban előforduló diszkriminációról jelzést adnak a mgefelelő forumoknak (bíróság, hatóság, szakmapoiltika). A képző program elkészült, 600 fő képézése kezdődik szeptember február. A roma gyerekek 11%-a26 nem járt óvodába, ennek okai: drága a szolgáltatás, sok, magas roma népességarányú kistelepülésen nincs óvoda. A 21. század iskolája hitelprogram és az NFT ROP is pályázatot írt ki új óvodai férőhelyek létesítésére a hátrányos helyzetű térségekben. A 21. század pályázatban eddig 21 óvoda pályázott, közülük 11-ben kezdődött meg az óvodaépítés. A ROP27 pályázati kiírására egyetlen olyan önkormányzat sem pályázott, ahol óvodát akarnak építeni. A férőhely bővítésre érkezett pályázatokról az OM nem tud adatot közölni (2004.-ben júliusa folyamatosan zajlanak a pályázatok) szeptember. 26 Havas Gábor adata, Regionális Fejlesztés Operatív Program, 2.3-as intézkedés. 21

20 E U R Ó P A I R O M A J O G O K K Ö Z P O N T J Á Iskolán belüli és iskolák közötti szegregáció. Képesség kibontakoztató felkészítésben vehet részt minden hátrányos helyzetű gyerek, 17 ezer, majd 20 ezer forintos normatív támogatás mellett szeptember 1-től Integrációs normatíva vehető igénybe az általános iskolák és 9. évfolyamán felmenő rendszerben. Ez a képesség kibontakoztató normatíva háromszorosa, 60 ezer Ft. Roma és hátrányos helyzetű gyerekek integrációját segítő Országos Integrációs Hálózat létrehozása. A buktatás tilalma: az 1-3. évfolyamba járó gyerekek csak akkor utasíthatóak évfolyamismétlésre, ha túlzott hiányzás miatt nem tudják teljesíteni a követelményeket. Egyébként csak csak a szülő egyetértésével lehet évismétlésre kötelezni a diákot (71. (1)). A hátrányos helyzetű gyerekek hátrányait kívánja a rendelet csökkenteni azzal, hogy olyan felkészítés szervezését teszi lehetővé, melynek keretei között a tanuló egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása, a fejlődés elősegítése, a többi tanulóhoz történő felzárkózás, tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése folyik. (11/ 1994 MKM rendelet, 39/D). Az integrációs normatíva célcsoportját azok a gyerekek jelentik, akiknek a szülei nyolc általános iskolai osztályt, vagy kevesebbet végeztek és anyagi helyzetük miatt jogosultak a 4600 Ft gyermekvédelmi támogatásra, illetve akik állami nevelésben nőnek fel. 11/1994 (VI.8.) MKM rendelet, 39/D és 39/E. A hálózat létrehozásának az volt a célja, hogy országos méretekben megvalósuljanak a szociológiai kutatások által javasolt integrációs lépések, hogy elterjedjenek az oktatászerevezési megoldások és a korszerű pedagógiai megközelítések. A hálózat bázisintézményei elsősorban az ország két északkeleti régiójában, kisebb számban pedig a Dél- Dunántúlon és a fővárosban és környékén helyezkednek el. Az évismétlés kudarcélményt jelent, miközben az évismétlésre ítélt gyerekek döntő része odafigyelés esetén be tudja hozni a lemaradást. Hiába indul el az iskolai integráció, ha a gyerekek egy része megbukik. Az 1-4. osztályokért felelős szakértők eddig az iskolák 82%-át vizsgálták meg, ez alapján látható, hogy a buktatás tilalma megvalósult. A gyerekek 100%-ban nem jegyet, hanem szöveges értékelést kapnak, amely a gyerek egyéni fejlődését értékeli. A tanárokat a szöveges értékelésben egy szoftware segíti, amely arra is alkalmat ad, hogy összesíthetők legyenek az eredmények szeptember szeptember január szeptember. 22

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik Egyenlő bánásmód és diszkrimináció A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik A magyar szabályozás I. Alaptörvény XV. cikk (1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT Esélyegyenlőségi program III. rész Jogszabályi környezet Nyíregyháza, 2014. február 3-4 Kiskunfélegyháza, 2014. február12-13 Nyíregyháza, 2014. február 17-18 Szeged,

Részletesebben

2003. évi CXXV. törvény

2003. évi CXXV. törvény 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról Az Országgyűlés elismerve minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, azon szándékától vezérelve,

Részletesebben

ISKOLAKEZDÉS 2005/2006-OS TANÉV

ISKOLAKEZDÉS 2005/2006-OS TANÉV Sajtóiroda ISKOLAKEZDÉS 2005/2006-OS TANÉV Szeptember 1-jén az általános és középfokú oktatási intézményekben 1.416.337 tanuló kezdi el az új tanévet. Köztük várhatóan 102.861 első osztályos kisdiák és

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Képzés

Esélyegyenlőségi Képzés Esélyegyenlőségi Képzés KEOP 6.1.0/B/09-2009-0014 Erdei tanóra program Nógrád megyében című projekt projektmenedzsment tagjai és a DIPO Khe. alkalmazottai számára Készítette: Glázer Éva Bánk, 2010. március

Részletesebben

Hatályos: től

Hatályos: től MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szentesi Zsuzsanna humánpolitikai csoportvezető Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest Jogszabályi

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

I. Bevezetés. II. Általános célok, etikai elvek A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

I. Bevezetés. II. Általános célok, etikai elvek A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE I. Bevezetés Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebetv.) alapelvi szinten

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség

Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség Czippán Katalin 2004. június 24. Európai Tanács 1260/1999 rendelete preambuluma: Mivel a Közösség gazdasági és szociális kohézió erősítését

Részletesebben

Egyenlő bánásmód követelményének jogi szabályozása

Egyenlő bánásmód követelményének jogi szabályozása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Egyenlő bánásmód követelményének jogi szabályozása Előadó: dr. Berdár Valéria gyermekjogi képviselő 2014.05.16..

Részletesebben

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk rkózásban Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Felzárk rkózás kitörési lehetőségek

Részletesebben

Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség ELTE ÁJK

Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség ELTE ÁJK Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség ELTE ÁJK Az előítélet Előítéletesség ma, Magyarországon Krémer Ferenc: az előítéletről szóló minden elmélet csak adott korban és társadalomban igaz multikulturalizmus?

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

A szerző a hátrányos helyzetű és roma gyermekek integrációjáért felelős miniszteri biztos az Oktatási Minisztériumban.

A szerző a hátrányos helyzetű és roma gyermekek integrációjáért felelős miniszteri biztos az Oktatási Minisztériumban. Bernáthné Mohácsi Viktória 1 : Az Oktatási Minisztérium vidékpolitikájának bemutatása a hátrányos helyzetû gyermekeket érintõ változások szemszögébõl A PISA Jelentés egyik legfontosabb megállapítása az

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A.3-2014 JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER Jogszabályi keretrendszer: Az esélyteremtő programterv, illetve szélesebben véve, az

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT

ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT MTA Agrártudományi Kutatóközpont ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató 0 Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT Budapest 2008 Bevezetés A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolájának Szenátusa a felsőoktatásról

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

ÁROP-1.A Csurgó és járási települések területi együttműködésének megerősítése. Jogszabályi keretek november 20.

ÁROP-1.A Csurgó és járási települések területi együttműködésének megerősítése. Jogszabályi keretek november 20. Jogszabályi keretek 2015. november 20. Tartalomjegyzék 1 Előzmények... 3 2 Alapvető fogalmak... 5 3 Nemzeti szintű jogszabályi keretek... 6 3.1 Nemzeti hitvallás... 6 3.2 Alaptörvény... 6 3.3 Stratégiák...

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek

Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter tájékoztatója 2006. június 27. 1 A reformokat folytatni kell! Az elmúlt négy év eredményei: A Világ-Nyelv

Részletesebben

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN Darvas Ágnes (ELTE TáTK-MTA GYEP) Helyzet és válaszok Gyerekszegénység, gyerekjólét elmúlt évtizedek kiemelt témája miért? Beavatkozás

Részletesebben

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM térítési díj és tandíjfizetési szabályzata Hatályos: 2016. év szeptember hó 1. napjától I. Törvényi háttér a térítési díj

Részletesebben

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL A NEMZETI, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL HUJBER ILDIKÓ YŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLYÁNAK VEZETŐ-FŐTANÁCSOSA kihirdetése XII. 29. hatálybalépése

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

ALDEBRŐ-TÓFALU KÖRJEGYZŐSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

ALDEBRŐ-TÓFALU KÖRJEGYZŐSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE ALDEBRŐ-TÓFALU KÖRJEGYZŐSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2010-2015 Aldebrő-Tófalu Községek Körjegyzősége, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 70/A. -ának, és az Egyenlő bánásmódról

Részletesebben

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag Az emberi erőforrások miniszterének 13/2015. (III. 6.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

Zolnay János Integrációs elemek és növekvő egyenlőtlenségek a magyarországi közoktatásban (1990-2010)

Zolnay János Integrációs elemek és növekvő egyenlőtlenségek a magyarországi közoktatásban (1990-2010) Zolnay János Integrációs elemek és növekvő egyenlőtlenségek a magyarországi közoktatásban (1990-2010) A közoktatási rendszer jellemzői (1993-2011) Az általános iskolák többségét a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013

A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013 TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013 Szabados Tímea 2013. December

Részletesebben

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Életkor és diszkrimináció Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Összefüggések Idősödő Európa, idősödő Magyarország Növekvő kihívást jelent az életkor miatti sztereotípiák kezelése különösen

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás

Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás Nemzetközi jogi kitekintés Az egyes nemzetállamok közötti kapcsolatok rendezését a nemzetközi egyezmények, nemzetközi szerződések szolgálják, melyek az államok

Részletesebben

Szécsényi Gyerekesély Program. Agnes Kende

Szécsényi Gyerekesély Program. Agnes Kende Szécsényi Gyerekesély Program Agnes Kende Gyerekszegénység elleni küzdelem Magyarországon A szegénységhez vezető fő társadalmi tényezők: Alacsony aktivitási ráta Iskolai végzettség Szakképzettség hiánya

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek oktatásában Budapest, 2015. március 24. Stratégiai keretek - helyzetkép Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal munkájának első szakaszát bemutató szakmai konferencia Budapest, 2007. szeptember 25. Az Oktatási Kerekasztal célja Egyrészt tisztázni

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám

4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám 4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám A Kormány 1210/2015. (IV. 10.) Korm. határozata az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról

Részletesebben

A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek. Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék

A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek. Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék AZ ALAPELVEK NEMZETKÖZI JOGI ALAPJA széles körben elfogadott,

Részletesebben

4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám

4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám 4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám A Kormány 1210/2015. (IV. 10.) Korm. határozata az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 3-ai ülésére Tárgy: Javaslat az Erkel Ferenc Általános Iskola, a Hajós Alfréd Általános Iskola, a Damjanich János

Részletesebben

3. Társadalmi egyenlőtlenségek, társadalmi kirekesztés, társadalmi befogadás

3. Társadalmi egyenlőtlenségek, társadalmi kirekesztés, társadalmi befogadás 3. Társadalmi egyenlőtlenségek, társadalmi kirekesztés, társadalmi befogadás 1. Társadalmi egyenlőtlenségek Fogalma: az egyének, családok és más társadalmi kategóriák helyzete a társadalomban jelentős

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) című, TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Gál András osztályvezető

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

Multikulturális nevelés Inkluzív nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Multikulturális nevelés Inkluzív nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Multikulturális nevelés Inkluzív nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Az iskolával szembeni társadalmi igények A tudásközvetítő funkció A szocializációs funkció A társadalmi integrációs (ezen belül a mobilitási)

Részletesebben

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program (EFOP) 2015

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program (EFOP) 2015 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program (EFOP) 2015 Pályázatok listája és megjelenésének tervezett ideje Együttműködő társadalom EFOP első prioritás EFOP-1.1.1. Megváltozott munkaképességű emberek

Részletesebben

Felülvizsgálva: 2012. március 31.

Felülvizsgálva: 2012. március 31. Felülvizsgálva: 2012. március 31. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék,..,...,.,.,,...,...,...,.,,,.,...,,,.,,,...,...,.,..,..,,,,..,.,.,..,,.,,.,,...,,,,, 2 1. Törvényi háttér,,.,...,...,,...,,,.,...,.,,...,,.,,,.,.,.,.,...,,,,..,...,,,,..,.,,,...

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

SOMBEREK ÉS GÖRCSÖNYDOBOKA KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGÉNEK ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2010-2015

SOMBEREK ÉS GÖRCSÖNYDOBOKA KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGÉNEK ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2010-2015 SOMBEREK ÉS GÖRCSÖNYDOBOKA KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGÉNEK ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2010-2015 Somberek és Görcsönydoboka Községek Körjegyzősége, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 70/A.

Részletesebben

Marie-Pascale BALCON. Koordinátor: oktatási és ifjúságpolitikai elemzések. EACEA/Eurydice. ADD PHOTO HRE and replace this box

Marie-Pascale BALCON. Koordinátor: oktatási és ifjúságpolitikai elemzések. EACEA/Eurydice. ADD PHOTO HRE and replace this box Marie-Pascale BALCON ADD PHOTO HRE and replace this box Koordinátor: oktatási és ifjúságpolitikai elemzések EACEA/ A korai iskolaelhagyás elleni küzdelem Európában Budapest/HU, 2015. június 4. Az hálózat

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Hatályos: 2015. szeptember 1-től SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 34/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 34/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 34/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben fizetendő térítési díjakról és tandíjakról Miskolc Megyei Jogú

Részletesebben

I. Országgyűlés Egyenlő Bánásmód Hatóság

I. Országgyűlés Egyenlő Bánásmód Hatóság I. Országgyűlés Egyenlő Bánásmód Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A diszkrimináció elleni fellépés és az egyenlő bánásmód követelményének tudatosítása, társadalmi szemléletformálás. Az esélyegyenlőség

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Korreferátum Havas Gábor előadásához

Korreferátum Havas Gábor előadásához Korreferátum Havas Gábor előadásához Szántó Zoltán Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért Könyvbemutató szakmai konferencia MTA Székház, Díszterem 2008. November 25. A családi szocializáció és a

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben 1 A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Deszegregáció,egységes közoktatás

Deszegregáció,egységes közoktatás Deszegregáció,egységes közoktatás Tárgyalandó témakörök A probléma társadalmi gyökerei A közoktatási rendszer tehetetlensége, az eredménytelenség jelzőszámai Az eredménytelenséget befolyásoló tényezők

Részletesebben

A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű

A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű 2 Telep.önk.felad. -Település-üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 1 01 01 170 316 471 605 004 170 316 471 605 004 3 Körzeti igazgatás: - okm.irodák műk. és gyámügyi ig.: - alap-hj.

Részletesebben

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze Előzmények a Római Szerződésben az oktatásügy kizárólagos nemzeti hatáskörbe tartozó ágazat ennek ellenére a 90-es években elsősorban

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

v e r s e n y k é p e s s é g

v e r s e n y k é p e s s é g anyanyelv ápolása kulturális tevékenysége k gyakorlása művészi alkotás szabadsága v e r s e n y k é p e s s é g közös társadalmi szükségletek ellátása K Ö Z K U L T Ú R A közkulturális infrastruktúra működése

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

Nemzedékeken átívelő foglalkoztatás LIGA Esélyegyenlőségi Tagozat. Alapvető Jogok Biztosa 2012. november 30.

Nemzedékeken átívelő foglalkoztatás LIGA Esélyegyenlőségi Tagozat. Alapvető Jogok Biztosa 2012. november 30. Nemzedékeken átívelő foglalkoztatás LIGA Esélyegyenlőségi Tagozat Alapvető Jogok Biztosa 2012. november 30. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (Ajbt.) 18. (1) Az alapvető jogok biztosához

Részletesebben

Városföld Község Önkormányzata. Állampolgári Tanács. Települési Esélyegyenlőségi Program készítése. Dr. Peredi Katalin, Guth Erika. 2010.

Városföld Község Önkormányzata. Állampolgári Tanács. Települési Esélyegyenlőségi Program készítése. Dr. Peredi Katalin, Guth Erika. 2010. Városföld Község Önkormányzata Állampolgári Tanács Települési Esélyegyenlőségi Program készítése Dr. Peredi Katalin, Guth Erika 2010. március 23 Kik vagyunk? Mit csinálunk? Jogszabályi háttér Mi az Állampolgári

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Az utolsó padban SZKA_207_33

Az utolsó padban SZKA_207_33 Az utolsó padban SZKA_207_33 376 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK DIÁKMELLÉKLET DIÁKMELLÉKLET AZ UTOLSÓ PADBAN 7. ÉVFOLYAM 377 HÁRTÁNYOS HELYZETBEN 33/1 SZEREPKÁRTYÁK MOZGÁSSÉRÜLTEK ROMÁK

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék FEBRUÁR 26... 2 FÜGGETLEN HÍRÜGYNÖKSÉG... 2... 2 SZEGED SZERVER... 2... 2 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM... 3... 3 HÍREXTRA... 3 Sikeres a deszegregációs program... 3 WEBRÁDIO.HU...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere?

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? József Attila Tagintézmény Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? Tanulónépesség jellemzői SNI tanulók nagy száma (51%) BTMN tanulók számának folyamatos növekedése (5%) Túlkorosság Többszörös

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 10.880/2009.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata

A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Női Tagozat a Postás Szakszervezet (továbbiakban PSZ) Alapszabályának 9. -a alapján az egyenlő bánásmód, de elsősorban a munkavállaló

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben