A DRHE TEOLÓGIAI SZAKKÖNYVTÁRÁNAK SZAKRENDJE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A DRHE TEOLÓGIAI SZAKKÖNYVTÁRÁNAK SZAKRENDJE"

Átírás

1 A DRHE TEOLÓGIAI SZAKKÖNYVTÁRÁNAK A Lexikonok A 0 Általános lexikonok A 1 Modern szótárak A 11 Német A 12 Angol A 13 Latin A 14 Francia A 15 Holland A 19 Egyéb A 2 Általános nyelvészet A 3 Teológiai lexikonok SZAKRENDJE november 5. A 4 Könyvtártudomány, levéltári anyagok, bibliográfiák, repertóriumok A 5 Informatika A 6 Tanulmánykötetek, Festschriftek (Amennyiben minden vagy több teológiai diszciplina területéről tartalmaz tanulmányokat. Ha behatárolható a témakör, az annak megfelelő szakcsoport 0 vagy 0.. jelzete alatt található, pl. Biblikus tanulmányok E 01) A 7 Évkönyvek, értesítők, tájékoztató anyagok (legátus prédikációs kötetek, felvételi anyag, stb.) A8 Sajtó, újságírás, média, írás, olvasás, retorika A9 Irodalom, természettudományok

2 B Általános vallástörténet B 0 Összefoglaló munkák, néprajz B 01 Vallásfilozófia, vallásbölcselet B 02 Összehasonlító vallástörténet B 03 Vallástörténeti tanulmánykötetek, Festschriftek B 1 Primitív és törzsi vallások B 2 Ősmagyar hitvilág, finnugorok B 3 Indo-Európa B 30 Összefoglaló munkák B 31 Germánok B 32 Kelták B 33 Szlávok B 39 Egyéb B 4 Iszlám B 41 Arabisztika B 5 - India B 50 Összefoglaló munkák B 51 Buddhizmus B 52 Hinduizmus, védikus vallás B 53 Jainizmus B 6 Kína-Japán B 60 Összefoglaló munkák B 61 Konfucianizmus B 62 Taoizmus B 63 Sintoizmus

3 B 71 Afrika B 72 Ausztrália, Új-Guinea, Indonézia B 8 Amerika B 9 Egyéb C Ókori Közel-Kelet C 0 Összefoglaló, elméleti munkák C 1 - Régészet C 10 Összefoglaló munkák, általános régészet C 11 Bibliai földrajz C 12 Bibliai régészet C 121 Prehisztorikus korszak C 122 Bronzkor C 123 Vaskor C 124 Perzsa-hellén korszak C 125 Róma C 129 Egyéb C 19 Egyéb C 2 Ókor történet, vallástörténet, források C 20 Összefoglaló munkák C 21 Egyiptom C 22 Mezopotámia C 23 Perzsia/Irán C 24 Szíria/Palesztina C 25 Kisázsia

4 C 26 Hellász C 261 Prehellén korszak C 262 Klasszikus hellén korszak C 27 Róma C 28 Hellenizmus, gnózis C 29 Egyéb (pl. kronológia) C 3 Ókor és a Biblia D - Források D 0 Bibliai lexikonok, atlaszok D 1 Bibliai kortörténet D 10 Összefoglaló munkák D 11 Írott források D 111 Ószövetség kora D 112 Intertestamentális kor D 113 Újszövetség kora D 12 Ószövetségi kortörténet D 121 Előtörténet D 122 Királyság kora D 123 Fogság kora D 124 Fogság utáni kor D 129 Egyéb D 13 Intertestamentális kor története D 14 - Qumrán D 15 Újszövetségi kortörténet

5 D 151 Ősegyház D 152 Jézus korabeli zsidóság D 159 Egyéb D 16 Személyek a Bibliában / Bibliai alakok D 19 Egyéb D 2 Bibliafordítások, bibliafordítások története D 20 Bibliafordítások története D 21 Német bibliafordítások D 22 Angol bibliafordítások D 23 Latin bibliafordítások D 24 Francia bibliafordítások D 25 Holland bibliafordítások D 26 Magyar bibliafordítások D 29 Egyéb bibliafordítások (Ebben a csoportban csak a teljes fordítások szerepelnek, a csak Ó- vagy Újszövetség fordítások a fordításokat lásd a D 3 ill. D 4 csoportban.) D 3 Ószövetségi források, nyelvészet D 31 Héber Ószövetség, bilingvisek D 32 Régi ószövetség-fordítások, ókori szövegemlékek (LXX, Targum, Pesitta, stb.) D 33 Modern ószövetség-fordítások D 34 Héber/arám szótárak, szómagyarázatok, szószedetek D 35 Analitikus szótárak, konkordanciák D 36 Nyelvészet D 361 Általános sémi nyelvészet D 362 Héber nyelvészet

6 D 363 Héber nyelvtan D 364 Arám nyelvtan D 365 Szír nyelvtan D 369 Egyéb D 37 - Septuaginta D 39 - Egyéb D 4 Újszövetségi források, nyelvészet D 41 Görög Újszövetség, bilingvisek, szinopszisok (nem görög nyelvűek is) D 42 Régi újszövetség-fordítások D 43 Modern újszövetség-fordítások D 44 Görög szótárak, szómagyarázatok, szószedetek D 45 Analitikus szótárak, konkordanciák D 46 Nyelvészet D 461 Görög nyelvészet D 462 Görög nyelvtan D 49 - Egyéb D 5 Deuterokanonikus iratok, apokrifusok, pszeudoepigráfok E Biblikum E 0 Összefoglaló munkák E 01 Biblikus tanulmánykötetek, Festschriftek E 1 Bibliaismeret E 10 Összefoglaló munkák E 11 Ószövetség (és deuterokanonikusai) E 12 Újszövetség (és apokrifusai)

7 E 2 Bevezetéstudomány E 20 Öszefoglaló munkák E 21 Ószövetség (és deuterokanonikusai) E 22 Újszövetség (és apokrifusai) E 3 Exegetikai módszerek E 30 Összefoglaló munkák E 31 Ószövetség E 32 Újszövetség E 4 Hermenutika, irodalomtudomány E 40 Általános hermeneutika, irodalomtudomány E 41 Bibliai hermeneutika, inspiráció-tan E 42 Ószövetségi hermeneutika E 43 Újszövetségi hermeneutika E 431 Entmythologisierung (R. Bultmann mitológiátlanítás-elmélete) E 44 Hermeneutikai sorozat füzetek E 5 Bibliai teológia E 50 Összefoglaló munkák E 51 Ószövetség (és deuterokanonikusai) E 511 E 512 Messianizmus E 513 Ószövetségi etika E 514 Halál utáni élet, feltámadás E 515 E 516 E 517

8 E 518 E 519 Egyéb E 52 Újszövetség (és apokrifusai) E 521 Jézus-élete-kutatás E 522 Újszövetségi krisztológia E 523 Újszövetségi eszkatológia E 524 Újszövetségi etika E 525 Jézus halála és feltámadása, halál utáni élet az ÚSZ-ben E 526 Úrvacsora E 527 Keresztség E 528 Újszövetségi ekkléziológia E 529 Egyéb E 6 Bibliai vallástörténet 60 Összefoglaló munkák 61 Ószövetség (és deuterokanonikusai) 62 Újszövetség (és apokrifusai) 63 Deuterokanonikusok, apokrifusok, pszeudoepigráfok E 9 Egyéb E 91 Feminista teológia F Kommentárok, monográfiák F 0 Összefoglaló munkák F 1 Ószövetség F 10 Összefoglaló munkák

9 F 11 Pentateuchos/Hexateuchos F 110 Összefoglaló munkák F 111 Genezis F 112 Exodus F 113 Leviticus F 114 Numeri F 115 Deuteronomium F 12 Történeti könyvek (Gen-2Kir +Esdr-2Krón) F 120 Összefoglaló munkák F 121 Józsué F 122 Bírák F 123 I-II Sámuel F 124 I-II Királyok F 13 Próféták, prófétizmus F 130 Összefoglaló munkák F 14 Nagypróféták (Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel) F 140 Összefoglaló munkák F 141 Ézsaiás F Teljes (Ézs 1-66) F Proto-Ézsaiás (Ézs 1-39) F Deutero- és Trito-Ézsaiás (Ézs 40-66) F 142 Jeremiás [Jer + JerSir] F 143 Ezékiel F 15 Kispróféták F 150 Összefoglaló munkák

10 F 15.1 Hóseás F 15.2 Jóel F 15.3 Ámósz F 15.4 Abdiás F 15.5 Jónás F 15.6 Mikeás F 15.7 Náhum F 15.8 Habakuk F 15.9 Zófóniás F Haggeus F Zakariás F Malakiás F 16 Költői könyvek (Zsoltárok Példabeszédek) F 160 Összefoglaló munkák F 161 Zsoltárok, héber költészet F 162 Bölcsesség irodalom (Jób, Péld, Préd) F 163 Jób F 164 Példabeszédek F 17 Öt tekercs (Ruth, Énekek, Préd, Siralmak, Eszter) F 170 Összefoglaló munkák F 171 Ruth F 172 Énekek éneke F 173 Prédikátor F 174 Siralmak F 175 Eszter

11 F 18 Kései iratok (Dániel 2Krónikák) F 180 Összefoglaló munkák F 181 Dániel F 182 Krónikás történeti mű F 183 Ezsdrás Nehémiás F 184 I-II Krónikák F 2 Újszövetség F 20 Összefoglaló munkák F 21 Történeti könyvek (Mt, Mk, Lk, Jn, ApCsel) F 210 Összefoglaló munkák [csodák] F 211 Szinoptikusok (Mt, Mk, Lk) [Mi Atyánk] F Példázatok F 212 Máté evangéliuma F Hegyi beszéd F 213 Márk evangéliuma F 214 Lukácsi iratok (Lk, ApCsel) F 215 Lukács evangéliuma F 216 Apostolok cselekedetei F 217 Jánosi iratok (Jn, I-II-III Jn, Jel) F 218 János evangéliuma F 22 Páli levelek F 22.1 Pál élete, teológiája F 22.2 Pál és Jézus F 220 Páli levelek összefoglaló munkák F 221 Róma

12 F 222 I-II Korinthus F 223 Galata F 224 Efézus F 225 Filippi F 226 Kolossé F 227 I-II Thesszalonika F 228 I-II Timótheus, Titusz (Pásztori levelek) F 229 Filemon F 23 Katolikus levelek F 230 Összefoglaló munkák F 231 Zsidókhoz írt levél F 232 Jakab F 233 I-II Péter F 234 I-II-III János F 235 Júdás F 24 Jelenések könyve F 25 Apokrifusok F 250 Összefoglaló munkák F 251 Barnabás levele G Judaisztika H Egyetemes történelem, egyetemes egyháztörténelem H 0 Összefoglaló munkák H 01 Tanulmánykötetek, Festschriftek (minden történelmi témakörben!) H 1 Egyetemes világtörténet

13 H 10 Összefoglaló, elméleti munkák [Ókor történet lásd a C csoportban!] H 11 Középkor ( ) H 12 Reneszánsz és reformáció ( ) H 13 Forradalmak kora ( ) H 14 Nemzetállamok kialakulása ( ) H 15 Világháborúk kora ( ) (Holocaust, magyarországi is.) H 16 A hidegháború ( ) H 17 Legújabb kor (1990-től napjainkig) H 2 Egyetemes egyháztörténet H 20 Összefoglaló, elméleti munkák H 21 Óegyház kora ( ) H 22 Birodalmi egyház kora ( ) H 23 A középkor egyháztörténete ( ) H 24 A reformáció és ellenreformáció kora ( ) H 25 Újkor ( ) H 26 XIX. század ( ) H 27 Legújabb kor (1914-től napjainkig) H 3 Szerzetesrendek története (Magyarországi szerzetesrendek is.) H 4 Szabadkőművesség története H 5 Útleírások (Bibliai földrajz is)

14 I Magyar történelem, magyar egyháztörténet I 0 Összefoglaló munkák I 1 Magyar történelem I 10 Összefoglaló, elméleti munkák I 11 Őstörténet, honfoglalás, kalandozások kora ( 1000) I 12 Középkor ( ) I 13 A török hódoltság kora ( ) I 14 Abszolutizmus ( ) I 15 XIX. század ( ) I 16 Világháborúk kora ( ) I 17 Pártállami korszak ( ) I 18 Legújabb kor (1990-től napjainkig) I 19 Egyéb I 2 Magyar egyháztörténet I 20 Összefoglaló, elméleti munkák I 21 Középkor ( ) I 22 Előreformáció és reformáció kora ( ) I 23 Ellenreformáció és ortodoxia ( ) I 24 Felvilágosodás kora ( ) I 25 XIX. század ( ) I 26 Világháborúk kora ( ) [A kommunista diktatúra időszakát lásd az I 17 csoportban!] I 27 Önreflexiók, 1990 utáni egyházi értékelés ( )

15 I 271 Hazánkban és a szocialista blokk országaiban a pártállam időszakában megjelent egyházi dokumentumok, állásfoglalások. I 28 Napjaink egyháztörténete (1990-től napjainkig) I 3 A Debreceni Református Kollégium története I 4 Helyi egyházközségek, egyházmegyék, egyházkerületek története I 5 Helytörténet I 6 Iskolatörténet (Református és nem református) I 7 Magyar családtörténetek J Egyházjog J 0 Összefoglaló, elméleti munkák J 1 A Magyarországi Református Egyház törvényei J 2 Református egyházjog, jogtörténet J 3 Felekezeti egyházjog, jogtörténet J 4 J 5 Államjog, állami jogtörténet J 6 Közigazgatás K Filozófiatörténet, filozófia K 0 Összefoglaló, elméleti munkák K 01 Tanulmánykötetek, Festschriftek K 1 Görög filozófia, hellenizmus K 10 Összefoglaló munkák K 19 A korszak kiemelkedő filozófusai és a róluk szóló irodalom

16 K 2 A középkor filozófiája K 20 Összefoglaló munkák K 29 A korszak kiemelkedő filozófusai és a róluk szóló irodalom K 3 Reneszánsz, barokk filozófia K 30 Összefoglaló munkák K 31 Reneszánsz filozófia K 319 A korszak kiemelkedő filozófusai és a róluk szóló irodalom K 32 Racionalizmus (barokk) K 329 A korszak kiemelkedő filozófusai és a róluk szóló irodalom K 4 A felvilágosodás filozófiája (empirizmus) K 40 Összefoglaló munkák K 41 Az angol felvilágosodás K 419 A korszak kiemelkedő filozófusai és a róluk szóló irodalom K 42 A francia felvilágosodás K 429 A korszak kiemelkedő filozófusai és a róluk szóló irodalom K 43 A német felvilágosodás K 439 A korszak kiemelkedő filozófusai és a róluk szóló irodalom K 5 A német idealizmus K 50 Összefoglaló munkák K 59 A korszak kiemelkedő filozófusai és a róluk szóló irodalom K 6 Pozitivizmus, materializmus, marxizmus K 60 Összefoglaló munkák K 61 Pozitivizmus K 619 A korszak kiemelkedő filozófusai és a róluk szóló irodalom K 62 Materializmus, marxizmus

17 K 629 A korszak kiemelkedő filozófusai és a róluk szóló irodalom K 7 Egzisztencializmus és életfilozófia K 70 Összefoglaló munkák K 79 A korszak kiemelkedő filozófusai és a róluk szóló irodalom K 8 Modern filozófiai irányzatok K 80 Összefoglaló munkák K 89 A korszak kiemelkedő filozófusai és a róluk szóló irodalom K 9 A filozófia és a teológia párbeszéde L Dogmatörténet, teológiatörténet L 0 Összefoglaló munkák, elméleti munkák L 1 Patrisztika (Kr. u század) L 19 A korszak kiemelkedő alakjai és a róluk szóló irodalom L 2 Középkor, skolasztika L 29 A korszak kiemelkedő alakjai és a róluk szóló irodalom L 3 Reformátori teológia L 39 A korszak kiemelkedő alakjai és a róluk szóló irodalom L 4 Reformáció utáni irányzatok L 40 Összefoglaló munkák L 41 Protestáns ortodoxia L 42 Reformáció utáni római katolikus teológia L 49 A korszak kiemelkedő alakjai és a róluk szóló irodalom L 5 A felvilágosodás korának teológiai irányzatai L 50 Összefoglaló munkák L 51 Modern protestantizmus

18 L 511 Pietizmus L 512 Racionalizmus L 52 Modern katolikus irányzatok L 59 A korszak kiemelkedő alakjai és a róluk szóló irodalom L 6 Vallásos szocializmus (Blumhardt, Wichern, Ragaz) L 7 Újkori irányzatok L 70 Összefoglaló munkák L 71 Újkori protestáns irányzatok L 72 Újkori római katolikus teológia a II. Vatikáni Zsinatig L 79 A korszak kiemelkedő teológusai és a róluk szóló irodalom L 8 Napjaink teológiai irányzatai L 80 Összefoglaló munkák L 81 Napjaink protestáns irányzatai L 82 Római katolikus teológia a II. Vatikáni Zsinat után L 83 Ortodox teológia napjainkban L 89 A korszak kiemelkedő teológusai és a róluk szóló irodalom L 9 A filozófia és a teológia párbeszéde M Dogmatika, hitvallások M 0 Összefoglaló munkák M 00 Ökumenikus teológia M 01 Tanulmánykötetek, Festschriftek M 02 Protestáns dogmatikák, összefoglaló munkák, prolegomenák M 03 Római katolikus és görög katolikus dogmatikák, összefoglaló munkák

19 M 04 Ortodox dogmatikák, összefoglaló munkák [Ökumenikus párbeszéd lásd a P 4-es csoportban!] M 1 A dogmatika speciális területei M 10 Összefoglaló munkák M 11 Theologia specialis Az Istenről szóló tanítás, Szentháromságtan, teodíceakérdés M 12 Krisztológia A Krisztusról szóló tanítás M 13 Pneumatológia A Szentlélekről szóló tanítás M 14 Szoteriológia A megváltásról szóló tanítás, a megigazulás M 15 Antropológia Az emberről szóló tanítás, a gondviselés M 16 Kozmológia A teremtésről, a világról szóló tanítás M 17 Ekkléziológia Az Egyházról szóló tanítás, sákramentum-tan M 18 Eszkatológia Krisztus visszajöveteléről, a feltámadásról szóló tanítás M 19 Egyéb M 2 Hitvallások és történetük M 20 Összefoglaló, történeti munkák M 21 Református Hitvallások M 22 Evangélikus Hitvallások M 23 Római katolikus hitvallások M 24 Ortodox hitvallások M 29 Egyéb M 3 Hitvallások teológiája M 4 Teológia és természettudományok

20 N Szociológia, társadalomtudomány N 01 Tanulmánykötetek, Festschriftek N 1 Társadalomtörténet [56, kommunizmus, nácizmus, zsidóüldözés az I csoportban.] N 11 Magyar társadalomtörténet N 12 Egyetemes társadalomtörténet N 2 Társadalomtudomány N 20 Összefoglaló, elméleti munkák N 21 Politika-tudomány, államelméletek [lsd. még a filozófusoknál!] N 22 Európai Unió N 23 Társadalmi viszonyok, társadalmi csoportok és rendeződéseik N 24 Gazdaságtudomány N 25 Szociálpszichológia N 26 Statisztikák N 29 Egyéb N 3 Szociológia N 30 Összefoglaló munkák N 31 Kisebbségek, nemzeti tudat N 32 Szociográfiák N 33 Devianciák N 34 Fogyatékkal élők N 35 Művelődésszociológia, művelődéstörténet

21 N 39 Egyéb N 4 Vallásszociológia (szekularizáció, modernitás) N 5 Egyházszociológia N 6 Egyházvezetés ( kybernetika), menedzsment) (A gyülekezetvezetéssel kapcsolatos irodalom az R csoportban található, az N 5 csoportba inkább az egyházi intézmények, nagyobb szervezetek irányításával kapcsolatos művek kerülnek.) O Etika, szociáletika O 01 Tanulmánykötetek, Festschriftek O 1 Általános etika O 10 Összefoglaló, elméleti munkák, etikatörténet O 11 Filozófiai etika O 12 Antropológia O 19 Egyéb O 2 Teológiai etika és speciális területei O 20 Összefoglaló munkák O 21 Etikatörténet O 22 Protestáns kiadású etikák O 23 Katolikus ill. ortodox kiadású etikák O 24 Etikaoktatás (didaktika) O 25 A Tízparancsolat etikai magyarázatai O 26 A Mi Atyánk etikai magyarázatai

22 O 27 A lelkiismeret O 28 Evangélium és törvény O 29 Egyéb O 3 Szociáletika és speciális területei O 30 Összefoglaló munkák O 31 Globalizáció, kultúra O 311 Médiaetika, reklámetika O 312 Gazdaságetika, a tulajdon kérdése, a munka etikai megítélése O 313 Technika, információs társadalom O 314 Sport O 315 Ökológia O 32 Egészségügy O 321 Bioetika, génetika O 322 Eutanázia O 33 A házasság és a válás etikai megítélése, szexuáletika O 34 Öngyilkosság, halálbüntetés O 35 Abortusz O 36 Etika és jog O 37 Politikai etika O 371 Háború és béke O 372 Erőszak leküzdése, terrorizmus O 373 Demokrácia O 374 Állam és egyház viszonya O 375 Emberi jogok kérdése O 39 Egyéb

23 P Felekezettudomány P 0 Összefoglaló munkák, elméleti munkák P 01 Tanulmánykötetek, Festschriftek, életrajzok P 1 Ekkléziasztika P 11 Magyarországi Református Egyház (névtárak, püspöki jelentések, zsinati jegyzőkönyvek is) P 12 Határon túli magyar reformátusság P 13 Nem magyar református egyházak P 2 Felekezetek, felekezettudomány P 20 Összefoglaló munkák P 21 Római katolikus egyház P 21.1 Pápai megnyilatkozások, enciklikák P 22 Görög katolikus egyház P 23 Keleti ortodox egyház P 24 Anglikán egyház P 25 Evangélikus egyház P 26 Unitárius egyház P 27 Neoprotestáns egyházak 270 Összefoglaló munkák 271 Baptista egyház, anabaptisták 272 Metodista egyház 273 Pünkösdi egyház 274 Adventista egyház P 28 Zsidó hitközség ( G Judaisztika) P 29 - Egyéb

24 P 3 A harmadik világ egyházai és teológiájuk P 4 Ökumenikus mozgalmak P 40 Összefoglaló munkák P 41 Ökumenikus párbeszéd, ökumenikus teológia (szimbolika, tanegyeztetés), felekezetek egymáshoz való viszonya P 42 Szövetségek, szervezetek, konferenciák P 421 Egyházak Világtanácsa (EVT, WCC, ÖRK) + Life and Work, Faith and Order P 422 Református Világszövetség (WARC) P 423 Lutheránus Világszövetség P 424 Európai Egyházak Konferenciája P 425 Magyar Református Világszövetség P 426 Leuenberger Kirchengemeinschaft Gemeinschaft P 429 Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE) P 43 Keresztyén békekonferenciák P 5 Párbeszéd más felekezetekkel P 50 Összefoglaló munkák P 58 Zsidó-keresztyén párbeszéd P 59 Egyéb P 6 Szekták, új vallási mozgalmak P 60 Összefoglaló munkák P 61 Karizmatikus mozgalmak P 62 Jehova Tanúi P 63 Scientológia P 64 New Age

25 P 65 Okkultizmus, spiritizmus, sátánizmus P 68 Antropozófia (R. Steiner) P 69 Egyéb P 7 Keresztyén marxista párbeszéd P 8 Ifjúsági szervezetek, mozgalmak P 80 Összefoglaló munkák P 81 KIE/YMCA (Young Mens Christian Associations) P 82 MEKDSZ P 83 SDG P 84 ReFiSz P 85 MEVISZ P 86 WSCF (World Student Christian Federation) P 87 World Conference of Christian Youth P 89 Egyéb Q Missziológia Q 0 Összefoglaló munkák, elméleti munkák Q 00 Misszió teológiája Q 01 Misszió és kommunikáció Q 02 Misszió és inkulturáció, kontextualizáció Q 03 - Apologetika Q 1 Egyetemes misszió történet Q 2 Magyar misszió történet Q 3 Párbeszéd más vallásokkal Q 30 Összefoglaló munkák Q 31 Buddhizmus

26 Q 32 Hinduizmus, védikus vallás Q 33 Iszlám Q 34 Kínai és japán vallások Q 39 - Egyéb Q 4 Evangelizáció, belmisszió Q 5 Misszió és egyház Q 6 Vallás és irodalom R Gyülekezetépítés S Homiletika S 0 Összefoglaló, elméleti munkák S 01 Tanulmánykötetek, Festschriftek (Liturgikai témában is!) S 1 Homiletika történet S 2 Az ünnepek homiletikuma S 20 Összefoglaló munkák S 21 A karácsony homiletikuma S 22 A húsvét homiletikuma S 23 A pünkösd homiletikuma S 3 A szentségek homiletikuma S 30 Összefoglaló munkák S 31 A keresztség homiletikuma S 32 Az úrvacsora homiletikuma S 4 A kazuáliák homiletikuma S 40 Összefoglaló munkák

27 S 41 A házasságkötés homiletikuma S 42 A temetés homiletikuma S 49 Egyéb S 5 Igehirdetések (egy személy igehirdetései) S 6 Igehirdetések (több személy igehirdetései) S 7 Gyakorlati bibliamagyarázat S 8 Áhítatok, meditációk, egyházi beszédek T Liturgika T 0 Összefoglaló, elméleti munkák, retorika T 1 Liturgiatörténet T 2 Különböző felekezetek liturgiája T 20 Összefoglaló munkák T 21 Evangélikus liturgiák T 22 Római katolikus liturgiák T 23 Görög katolikus liturgiák T 24 Ortodox liturgiák T 29 Egyéb T 3 Az imádság T 4 Egyházi zene, zenetörténet T 5 Egyházművészet, művészettörténet U Pasztorálpszichológia és határterületei U 01 Tanulmánykötetek, Festschriftek

28 U 1 Általános pszichológia. Összefoglaló, elméleti munkák U 2 Személyiségpszichológia U 20 Összefoglaló munkák U 21 Személyiségelméletek U 22 Mentálhigiéné U 3 Életkorok pszichológiája U 30 Összefoglaló munkák (Fejlődéslélektan) U 31 Gyermeklélektan, gyermekgondozás U 32 Fejlődési rendellenességek U 33 Kamaszkor U 34 Felnőtt kor U 35 Időskor U 4 Szociálpszichológia U 40 Összefoglaló munkák U 41 Szocializáció U 42 Kommunikáció U 421 Testbeszéd U 422 Mozi, TV U 43 Magatartástudomány U 44 Szexuálpszichológia U 45 Homoszexualitás U 5 Klinikai pszichológia U 51 Pszichopatológia U 52 Pszichoterápia, pszichoanalízis

29 U 6 Karakterológia U 7 A pszichológia speciális területei U 70 Összefoglaló munkák U 71 Gyermekvédelem U 72 Család (házasság, válás) U 73 Szenvedélybetegségek U 74 Halál, gyász U 75 Szuicidium U 76 Játékelmélet U 77 Önismeret, drámapedagógia U 78 Fogyatékkal élők U 79 Egyéb U 8 Pasztorálpszichológia U 80 Összefoglaló, elméleti munkák U 81 Valláslélektan U 82 A pasztorálpszichológia speciális területei U 821 Család (házasság, válás, gyerekek) U 822 Szenvedélybetegségek, depresszió U 823 Halál, gyász U 824 Szuicidium U 825 Fogyatékkal élők, súlyos betegek U 829 Egyéb U 83 Poimenika (Gyülekezeti lelkigondozás) U 84 Katonai lelkigondozás, tábori lelkészség U 85 Kórházi lelkigondozás

30 U 9 Egyéb U 86 Börtön-misszió U 89 Egyéb V Valláspedagógia és határterületei V 01 Tanulmánykötetek, Festschriftek V 1 Általános pedagógia V 10 Összefoglaló munkák V 11 Neveléselmélet, didaktika V 12 Neveléstörténet V 13 Módszertan V 14 Tanári személyiség V 15 Tantárgypedagógia V 16 Életkorok szerinti pedagógia V 17 Andragógia V 18 Közoktatás V 19 Egyéb V 191 Reformpedagógiák V 192 Gyógypedagógia V 193 Romapedagógia V 194 Népfőiskola V 2 Valláspedagógia V 20 Összefoglaló, elméleti munkák. Történeti munkák. V 21 Vallásoktatás V 211 Tantervek

31 V 22 Katechetika V 23 A keresztyén nevelés V 231 Hitoktatói, valláspedagógiai módszertan V 24 A katechetika speciális területei V 241 Vasárnapi iskola V 242 Gyermekistentisztelet, gyermekbibliaóra V 243 Konfirmáció V 244 Ifjúsági munka V 245 Óvoda V 246 Felnőtt oktatás V 249 Egyéb V 25 Bibliodráma V 3 Református hittankönyvek V 30 Összefoglaló munkák V 31 Óvodások V évesek V évesek V évesek V 35 Felsőoktatás V 36 Konfirmáció, kátéoktatás V 37 Felnőtt (gyülekezeti) hitoktatás anyagai V 39 Egyéb V 4 Más felekezetek hittankönyvei V 41 Evangélikus hittankönyvek V 42 Római katolikus hittankönyvek

32 V 43 Görög katolikus hittankönyvek V 44 Baptista hittankönyvek V 49 Egyéb V 5 Nyomtatott segédanyagok V 51 Áhítatok, meditációk V 52 Jelenetek, versek, elbeszélések V 53 Óvodai anyagok V 54 Gyermek és ifjúsági munka V 55 Ünnepekhez igazodó anyagok V 550 Összefoglaló munkák V 551 Karácsony V 552 Húsvét V 553 Pünkösd V 558 Nem egyházi ünnepek V 559 Egyéb V 56 Imádság V 57 Kifestők V 58 Énekeskönyvek V 59 Egyéb V 6 Bibliák, gyermekbibliák, énekeskönyvek, káték V 7 Cserkészet W Nem nyomtatott segédanyagok W 1 CD-k W 2 Videófilmek

33 W 21 Játékfilmek W 22 Bibliai témájú filmek W 23 Ismeretterjesztő filmek W 29 Egyéb W 3 DVD-k W 31 Játékfilmek W 32 Bibliai témájú filmek W 33 Ismeretterjesztő filmek W 39 Egyéb W 4 Audio kazetták W 5 Flanel segédanyagok W 6 Diaképek W 7 Bábok W 9 Egyéb X Diakonika Y Idegen nyelvi anyagok, nyelvkönyvek Y 1 Német Y 2 Angol Y 3 Latin Y 4 Francia Y 5 Holland Y 9 Egyéb Z Folyóiratok

34 A régi könyvek kronológiailag rendezett csoportjai: RMK 1711 előtti magyar könyvek RK közötti magyar könyvek MM közötti magyar könyvek MM közötti magyar könyvek EB előtti külföldi könyvek EB közötti külföldi könyvek EM közötti külföldi könyvek EM közötti külföldi könyvek

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek A.1. Bibliák, bibliai részletek A.2. Konkordanciák A.3. Bibliai lexikonok, fogalmi szókönyvek A.4. Bibliai atlaszok A.5. Bibliai nyelvek A.5.1. Héber és arám

Részletesebben

A könyvtári munkafolyamatok szabályzata

A könyvtári munkafolyamatok szabályzata A könyvtári munkafolyamatok szabályzata A SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola Szervezeti és működési szabályzatának 2. számú melléklete 1. Állományfejlesztés 1. Az állományfejlesztési munka alapja a Gyűjtőköri

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA MELLÉKLET A SAPIENTIA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁHOZ A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA A Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának,

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

MINTATANTERV Teológia - teológus szakirány osztatlan 10 féléves képzés 2014/2015

MINTATANTERV Teológia - teológus szakirány osztatlan 10 féléves képzés 2014/2015 Szigorlatok Tantárgy Ószöv-i szigorlat (héber nyelv, ószöv-i bev., bibliaismeret) Újszöv-i szigorlat (görög nyelv, újszöv-i bev., bibliaismeret) Rendszeres teológiai szigorlat (hitvallásismeret, dogmatörténet,

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

2013 január 15. A003 Szakdolgozat 2. A004 Kápláni szigorlat A Sz 4

2013 január 15. A003 Szakdolgozat 2. A004 Kápláni szigorlat A Sz 4 Kód Tantárgyak Előfeltételek I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Tanszék A001 Exegetikai alapdolgozat B040 0+0 Gy 7 Ó;Ú A002 Szakdolgozat 1 A001 0+3 Gy 8 Minden A003 Szakdolgozat 2 A001;

Részletesebben

Írásbeli beadandó vizsgadolgozatok formai szabályai

Írásbeli beadandó vizsgadolgozatok formai szabályai SSTF 2016/17 BIBLIKUMOK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Írásbeli beadandó vizsgadolgozatok formai szabályai Az írásművek külalakja: Betűtípus: Times New Roman (ajánlott) Betűnagyság: 12-es (címeknél 14-es, 16-os)

Részletesebben

MINTATANTERV Teológia - lelkész szakirány osztatlan 12 féléves képzés 2014/2015

MINTATANTERV Teológia - lelkész szakirány osztatlan 12 féléves képzés 2014/2015 Szigorlatok Tantárgy Ószöv-i szigorlat (héber nyelv, ószöv-i bev., bibliaismeret) Újszöv-i szigorlat (görög nyelv, újszöv-i bev., bibliaismeret) Rendszeres teológiai szigorlat (hitvallásismeret, dogmatörténet,

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

22. Bibliai történetek Újszövetség Jézus önmagáról (Jn 6,35. 51; 8,12; 10,7-15; 11,25; 14,6; 15,1-2)

22. Bibliai történetek Újszövetség Jézus önmagáról (Jn 6,35. 51; 8,12; 10,7-15; 11,25; 14,6; 15,1-2) 7. évfolyam 1. Önismeret a Biblia fényében 2. A Szentírásban Isten szava (2Tim 3,16) 3. Megtérés és hit 4. Emberi kapcsolatok a Biblia fényében 5. Hitvallók a történelemben (gályarabok, hitvalló őseink)

Részletesebben

5/1. Ószövetségi írásmagyarázat [1, 2, 3] B016 B040-A; B015 SZT-E 2+0 K 3 B016; B040-A; SZT-E B017

5/1. Ószövetségi írásmagyarázat [1, 2, 3] B016 B040-A; B015 SZT-E 2+0 K 3 B016; B040-A; SZT-E B017 A001-A Exegetikai alapdolgozat B040-A 0+2 Gy 5 Ó, Ú / Dr. Kustár Z. A002 Szakdolgozat [1, 2] A001-A 0+0 Gy 8 Mind / Dr. Baráth B. *A002; B105; R001; R002 0+0 Gy 8 A004 Kápláni szigorlat * 0+0 Sz 4 E /

Részletesebben

Tanmenet (BA) akadémiai év

Tanmenet (BA) akadémiai év Szem. I. (I. év, I. félév) kód BB01 Bevezetés az Ószövetségbe I F 5 2 1 1 - V BB51 Bevezetés az Újszövetségbe I F 5 2 2 - - V BB21 Héber nyelv I SD 3 2 1 1 - V BB71 Görög nyelv I SD 3 2 1 1 - V BH01 Egyetemes

Részletesebben

MINTATANTERV Teológia szak - lelkész szakirány nappali tagozat (C) (a képzésbe szeptember 1-je után belépő hallgatók számára) 5/1

MINTATANTERV Teológia szak - lelkész szakirány nappali tagozat (C) (a képzésbe szeptember 1-je után belépő hallgatók számára) 5/1 A001 Exegetikai alapdolgozat B040 0+0 Gy 7 Ó / Dr. Kustár Z. A002 Szakdolgozat [1, 2] A001 0+3 Gy 8 E / Dr. Baráth B. A001; *A002; B105; R001; R002 0+3 Gy 7 A004 Kápláni szigorlat * 0+0 Sz B E / Dr. Hörcsik

Részletesebben

Hittan érettségi tételek. A-tételek

Hittan érettségi tételek. A-tételek Hittan érettségi tételek Magyarországi Evangélikus Egyház 2018. február A-tételek Ószövetség 1. Mutassa be a teremtéstörténeteket, mint hitvallásokat! 2. Ismertesse a bűneset, Káin és Ábel, Nóé, valamint

Részletesebben

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12.

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 Teológia alapszak

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból Bibliai teológia tárgyból Ószövetségi bibliai teológia 1. A teremtés 2. Az ısatyák 3. A Mózes-tradíciók 4. A Sínai-szövetség 5. Izrael élete a királyság elıtti korban (az Ígéret Földjének birtokba vétele,

Részletesebben

A teológia szak záróvizsga tételsor 2014.

A teológia szak záróvizsga tételsor 2014. A teológia szak záróvizsga tételsor 2014. 1. A: 5Móz 16,1 8 B: A trinitástan 2. A: Zsolt 2 B: A teremtés és gondviselés 3. A: Ézs 1,4 9 B: Az eredményes egyház 12 kulcsa 4. A: Jer 1,4 10 B: A Szentlélekről

Részletesebben

SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 2051 Biatorbágy, Patak u. 34/A. Web: / Intézményi azonosító: FI70788

SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 2051 Biatorbágy, Patak u. 34/A.   Web: / Intézményi azonosító: FI70788 SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 2051 Biatorbágy, Patak u. 34/A. E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények

Részletesebben

6.1 Teológia alapképzési szak

6.1 Teológia alapképzési szak 6.1 Teológia alapképzési szak Szakfelelős: Dr. Vankó Zsuzsanna (vanko.zsuzsa@sola.hu) tanszékvezető, főiskolai tanár. 6.1.1 Képzési és kimeneti követelmények Teológia szak (alapképzés) 1. Az alapképzési

Részletesebben

Bibliaolvasó vezérfonal a évre

Bibliaolvasó vezérfonal a évre Bibliaolvasó vezérfonal a 2019. évre Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk Őáltala. (1Jn 4,9) KÖZÖS IMÁDSÁGAINK TÉMÁI AZ EGYES NAPOKRA

Részletesebben

Tanmenet (BA) akadémiai év

Tanmenet (BA) akadémiai év Szem. I. (I. év --- I. félév) kód BB51U Bevezetés az Újszövetségbe I F 6 2 2 - - V BB21 Héber nyelv I SD 3 2 1 1 - V BB71 Görög nyelv I SD 3 2 1 1 - V BS10U Enciklopédia F 2 1 1 - - C BH01 Egyetemes egyháztörténet

Részletesebben

A DRHE Doktori Iskolájának. Képzési Terve. Hatályos: szeptember 1-től

A DRHE Doktori Iskolájának. Képzési Terve. Hatályos: szeptember 1-től A DRHE Doktori Iskolájának Képzési Terve Hatályos: 2016. szeptember 1-től Tartalomjegyzék PhD képzés elemei... 3 Mintatanterv... 4 Komplex vizsga... 5 Kutatási területek... 6 2 / 8 oldal PhD képzés elemei

Részletesebben

ELŐTANULMÁNYI REND SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA TEOLÓGIA SZAK (alapképzés) 2015/2016-os tanévtől kifutó

ELŐTANULMÁNYI REND SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA TEOLÓGIA SZAK (alapképzés) 2015/2016-os tanévtől kifutó KÓD 1 TANEGYSÉG OKTATÓ KREDI T A FELVÉTEL FELTÉTELE 2 SZÁMONKÉRÉS MEGJEGYZÉS TKÓ1 Genezis Dr. Reisinger János _ TKÓ2 Az Ószövetség világa Nagy Viktória Izrael története TKÓ3 Nagy prófétai könyvek 1. (Dániel)

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam Református hittanból a tanulónak szóbeli osztályozó vizsgán kell részt vennie. A szóbeli vizsga időtartama 20 perc. A vizsgázónak.

Részletesebben

EVANGÉLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

EVANGÉLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK EVANGÉLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT 1. Biblia Ószövetség Újszövetség Témakör Kortörténeti ismeretek Alapvető ószövetségi és újszövetségi bevezetéstudományi ismeretek A világ

Részletesebben

MINTATANTERV Hittanár-nevelőtanár osztatlan tanárszak_egyszakos 2014/15

MINTATANTERV Hittanár-nevelőtanár osztatlan tanárszak_egyszakos 2014/15 Tantárgy SZIGORLATO Biblikus szigorlat 1. (ószövetségi bibliaismeret, bevezetés, írásmagyarázat, bibliai teológia) Biblikus szigorlat 2. (újszövetségi bibliaismeret, bevezetés, írásmagyarázat, bibliai

Részletesebben

Beiskolázási számok, egyetemi szintű nappali képzés 2011. Nyelv

Beiskolázási számok, egyetemi szintű nappali képzés 2011. Nyelv ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; Fax. 0264-591.906 RECTORATUL Nr. 12.099/10.06.2011

Részletesebben

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I.

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. Patrológia I. Liturgikus ének z Újszövetségbe : Apostoli levelek Fejlődéslélektan Fundamentális

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények a Baár-Madas Református Gimnáziumban Református hit-és erkölcstanból

Osztályozó vizsga követelmények a Baár-Madas Református Gimnáziumban Református hit-és erkölcstanból Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Református hit-és erkölcstan tantárgyból 7-12. évfolyam A vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli részből. Az értékelés során mindkét vizsgarészt figyelembe

Részletesebben

ÖSSZESÍTETT TANTERV. mény. K 1 3 Dr. Csabai Tamás TKR11

ÖSSZESÍTETT TANTERV. mény. K 1 3 Dr. Csabai Tamás TKR11 SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA 2051 Biatorbágy, Patak u. 4/A www.sola.hu; sola@sola.hu; 06-2/820-80; 06-20/79-6260 Intézményi azonosító: FI70788 TEOLÓGIA ALAPKÉPZÉS 2018/2019 ÖSSZESÍTETT TANTERV Kötelező

Részletesebben

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat ZÁRÓVIZSGAI TÉTELEK A HITTANÁR-NEVELŐ SZAKON 2015. Teológiai tárgyak Nappali tagozat 1. Pál apostol élete (tételgazda: dr. Peres Imre) Irodalom: Saffrey, H.-D., Pál apostol története, 2001; Tarjányi Béla,

Részletesebben

TARTALOM ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 9 ELŐSZÓ 11 RÖVIDÍTÉSEK 14

TARTALOM ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 9 ELŐSZÓ 11 RÖVIDÍTÉSEK 14 TARTALOM ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 9 ELŐSZÓ 11 RÖVIDÍTÉSEK 14 1. Az újszövetségi tudományról 24 2. A szinoptikus evangéliumok 76 3. Máté evangéliuma 134 4. Márk evangéliuma 168 5. Lukács evangéliuma 197

Részletesebben

EVANGÉLIKUS HITTAN ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK

EVANGÉLIKUS HITTAN ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK EVANGÉLIKUS HITTAN ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 1. Biblia Ószövetség Témakör A világ teremtése, bűnbeesés, Kain és Ábel, Noé, Bábel története; Az őstörténet mint hitvallás; Ábrahám, Izsák, Jákob, József története;

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK PROF. DR. ALMÁSI TIBOR

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK PROF. DR. ALMÁSI TIBOR PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK PROF. DR. ALMÁSI TIBOR 1. Önálló kötetek (könyvek): (1978): Újszövetségi görög nyelvtan I. Budapest, BTA, 102 p., HNAE 4314. sz. (1990): Bibliai kérdések és válaszok Debrecen, GyuRó

Részletesebben

MINTATANTERV: Theológus és Lelkész Szak (MA) A kreditrendszer alapelvei:

MINTATANTERV: Theológus és Lelkész Szak (MA) A kreditrendszer alapelvei: MINTATANTERV: Theológus és Lelkész Szak (MA) A kreditrendszer alapelvei: a) a diploma megszerzéséhez a hallgatónak 00 kredit tanulmányi teljesítményt kell produkálnia; b) tanulmányi ideje alatt a hallgató

Részletesebben

VALLÁSTUDOMÁNY (MA) TANEGYSÉGLISTA (2011)

VALLÁSTUDOMÁNY (MA) TANEGYSÉGLISTA (2011) VALLÁSTUDOMÁNY (MA) TANEGYSÉGLISTA (2011) Szakfelelős: dr. Déri Balázs egyetemi tanár (Ókortudományi Intézet) deri.balazs@btk.elte.hu A Valláselmélet szakirány felelőse: dr. Bodnár István egyetemi docens

Részletesebben

Mintatanterv Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat

Mintatanterv Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat TLIB1EB Bevezetés a könyvtári ismeretekbe 0+5 gy 1 K L TSOC1EB Szociológia 5+5 k 2 K T TBIB1EB Bibliaismeret 5+0 k 1 K T TVSZ1EB Vallás és szociáletika 5+0 k 1

Részletesebben

Katolikus teológus osztatlan szak mintatanterve 2017/2018. tanévtől

Katolikus teológus osztatlan szak mintatanterve 2017/2018. tanévtől Kód Jelleg Köv. Napp. óra Lev. óra Tárgynév félév 1C 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Évf. Kredit HOSO0020A A,B, ea koll 1 0 A holokauszt és emlékezete 2 1 2 C,D HAHO0008A ea koll 2 10 Bevezetés Krisztus misztériumába

Részletesebben

A HITTAN ÉRETTSÉGI VIZSGALEÍRÁSA AZ EVANGÉLIKUS FELEKEZETÛ TANULÓK SZÁMÁRA

A HITTAN ÉRETTSÉGI VIZSGALEÍRÁSA AZ EVANGÉLIKUS FELEKEZETÛ TANULÓK SZÁMÁRA Evangélikus Közlöny 45 A HITTAN ÉRETTSÉGI VIZSGALEÍRÁSA AZ EVANGÉLIKUS FELEKEZETÛ TANULÓK SZÁMÁRA A HITTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA CÉLJA A vizsga célja, hogy az érettségizõ diák számot adjon arról, hogy rendelkezik

Részletesebben

KATOLIKUS TEOLÓGUS OSZTATLAN SZAK MINTATANTERV NAPPALI TAGOZAT C féléves mintatanterv Érvényes a 2018/2019. tanévtől

KATOLIKUS TEOLÓGUS OSZTATLAN SZAK MINTATANTERV NAPPALI TAGOZAT C féléves mintatanterv Érvényes a 2018/2019. tanévtől KATOLIKUS TEOLÓGUS OSZTATLAN SZAK MINTATANTERV NAPPALI TAGOZAT C féléves mintatanterv Érvényes a 2018/2019 tanévtől Tárgykód Tárgynév Előkövetelmény Felvétele Tárgy kredit Tárgykövetelmény Heti óraszám

Részletesebben

Dátum Hangfájl Cím Alapige dec mp3 Isten bátor szolgája 1 Királyok 18

Dátum Hangfájl Cím Alapige dec mp3 Isten bátor szolgája 1 Királyok 18 Dátum Hangfájl Cím Alapige 2014. dec 31. 20141231.mp3 Isten bátor szolgája 1 Királyok 18 2014. dec. 28. 20141228.mp3 A vigasztalás útja Példabeszédek 3,1-18 2014. dec. 26. 20141226.mp3 Karácsonyi üzenetek

Részletesebben

A tantárgy adatlapja. 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș - Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar

A tantárgy adatlapja. 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș - Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar A tantárgy adatlapja 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș - Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet Református Vallás- és Zenepedagógia 1.4 Szakterület

Részletesebben

1. osztály. A tanév során tanult énekek közül 5 ifjúsági és 5 református énekeskönyvi ének ismerete.

1. osztály. A tanév során tanult énekek közül 5 ifjúsági és 5 református énekeskönyvi ének ismerete. 1. osztály Külső jegyek alapján a református templom sajátosságainak felismerése. A bibliai teremtéstörténetének korosztályi szintű ismerete. Noé és a vízözön történetének ismerete. Az elveszett bárány

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Egy év alatt végig a Biblián 1

Egy év alatt végig a Biblián 1 Egy év alatt végig a Biblián 1 I. 1. 1Móz 1 2 Zsolt 8 Mk 1,1 20 I. 2. 1Móz 3 5 Mk 1,21 45 I. 3. 1Móz 6 8 Zsolt 43 Mk 2,1 17 I. 4. 1Móz 9 10 Zsolt 9 Mk 2,18 28 I. 5. 1Móz 11 13 Mk 3,1 19 I. 6. 1Móz 14 16

Részletesebben

Az ókori Kelet. Az ókori Hellasz. Forráselemzés: Lükurgosz alkotmánya

Az ókori Kelet. Az ókori Hellasz. Forráselemzés: Lükurgosz alkotmánya TÖRTÉNELEM FAKULTÁCIÓ / 11.ÉVFOLYAM Az ókori Kelet A folyam menti civilizációk általános jellemzése(egyiptom,mezopotámia,kína, India) Tudomány és kultúra az ókori Keleten Vallások az ókori Keleten A zsidó

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS - TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TANÁRA MINTA NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2014/2015. tanévtől

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS - TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TANÁRA MINTA NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2014/2015. tanévtől OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS - TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TANÁRA MINTA NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2014/2015. tanévtől Tárgykód Tantárgy megnevezése Előfeltétel Felvétele Kreditpont Követelmény típusa

Részletesebben

A II. LELKÉSZKÉPESÍTŐ VIZSGA SZÓBELI TÉTELEI ÉS ÍRÁSBELI TÉMAKÖREI

A II. LELKÉSZKÉPESÍTŐ VIZSGA SZÓBELI TÉTELEI ÉS ÍRÁSBELI TÉMAKÖREI A II. LELKÉSZKÉPESÍTŐ VIZSGA SZÓBELI TÉTELEI ÉS ÍRÁSBELI TÉMAKÖREI Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 2014 Szlovákiai Református Keresztyén Egyház GYAKORLATI TEOLÓGIA I. A) Homiletika B) Liturgika

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Magyar joganyagok - 128/1995. (XII. 28.) OGY határozat - az egyházak közvetlen állam 2. oldal Zsidó Hitközségek ,0 Szövetsége (MAZSIHISZ) Budape

Magyar joganyagok - 128/1995. (XII. 28.) OGY határozat - az egyházak közvetlen állam 2. oldal Zsidó Hitközségek ,0 Szövetsége (MAZSIHISZ) Budape Magyar joganyagok - 128/1995. (XII. 28.) OGY határozat - az egyházak közvetlen állam 1. oldal 128/1995. (XII. 28.) OGY határozat az egyházak közvetlen állami támogatására jóváhagyott 1996. évi költségvetési

Részletesebben

2012 Órarend I. félév 2013

2012 Órarend I. félév 2013 Órarend I. félév 2012 2013 Nappali tagozat Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés és teológia osztatlan mesterképzés I. évfolyam I. HÉTFŐ KE SZERA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK KLM I. TEO I. KLM I. TEO I. KLM

Részletesebben

SSTF Teológia alapszak 2018/2019. Záróvizsga-tételek

SSTF Teológia alapszak 2018/2019. Záróvizsga-tételek SSTF Teológia alapszak 2018/2019 Záróvizsga-tételek I. BIBLIAI TÖRTÉNELEM I.1. Izrael története (7 tétel): BT-1. Az Ábrahámmal kötött szövetség: kronológia és lelki tanulságok - Ábrahám elhívásának időpontja,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

KATOLIKUS TEOLÓGUS OSZTATLAN SZAK MINTATANTERV NAPPALI TAGOZAT A féléves mintatanterv Érvényes a 2018/2019. tanévtől

KATOLIKUS TEOLÓGUS OSZTATLAN SZAK MINTATANTERV NAPPALI TAGOZAT A féléves mintatanterv Érvényes a 2018/2019. tanévtől KATOLIKUS TEOLÓGUS OSZTATLAN SZAK MINTATANTERV NAPPALI TAGOZAT A éléves mintatanterv Érvényes a 2018/2019 tanévtől HXXAHO0009AX Általános metodológia 2 Gyakorlati jegy 2 1 Kötelező A HTK Kránitz Mihály

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TÖRTÉNELEM BELSŐ VIZSGA 2015-2016 8. ÉVFOLYAM o Szóbeli vizsga 1. Az ókori Mezopotámia 2. Az ókori Egyiptom 3. A távol-keleti államok az ókori Keleten 4. Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban,

Részletesebben

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak nappali tagozat 5/1

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak nappali tagozat 5/1 MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak nappali tagozat Rövidítések: E = elmélet, Gy = gyakorlat, Sz = számonkérés módja, K = kredit Közös tanegységek Egyetem v. PTSZJNK-IL101-K3

Részletesebben

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelező tagozat. Közös tanegységek II. E+Gy+Sz+K

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelező tagozat. Közös tanegységek II. E+Gy+Sz+K MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelező tagozat Rövidítések: E = elmélet, Gy = gyakorlat, Sz = számonkérés módja, K = kredit Közös tanegységek E+Gy+Sz+ K Egyetem

Részletesebben

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből)

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) Tematika FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) 1. hét: A magyar művelődés korai szakaszai 2. hét: A magyarok és a IX-X. századi Európa

Részletesebben

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. szeptember

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. szeptember Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. szeptember Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

Tananyagok az írásbeli és a szóbeli teológiai záróvizsgára való felkészüléshez

Tananyagok az írásbeli és a szóbeli teológiai záróvizsgára való felkészüléshez Tananyagok az írásbeli és a szóbeli teológiai záróvizsgára való felkészüléshez Az írásbeli vizsga feladatai a tárgyak teljes tananyagát felölelik. Felhívjuk a figyelmet, hogy a főiskolai és az osztatlan

Részletesebben

5. sz. melléklet: A Szent Pál Akadémia Könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata és Gyűjtőköri leírása

5. sz. melléklet: A Szent Pál Akadémia Könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata és Gyűjtőköri leírása Szervezeti és Működési Szabályzat 5. sz. melléklet: A Szent Pál Akadémia Könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata és Gyűjtőköri leírása ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szent Pál Akadémia Könyvtára részére

Részletesebben

Katolikus teológus mintatanterv 2012 (C félévvel indul)

Katolikus teológus mintatanterv 2012 (C félévvel indul) Katolikus teológus mintatanterv 2012 (C félévvel indul) félév kód tárgynév tárgyfelelős 1A,C HXXAHO0008AX Bevezetés Krisztus misztériumába Dr. Kránitz Mihály 2 10 Kollokvium 2 1C HXXF1O0001AX Filozófia

Részletesebben

A Kommunikáció és a Retorika tantárgyak a Média tantárgycsoporthoz tartoznak.

A Kommunikáció és a Retorika tantárgyak a Média tantárgycsoporthoz tartoznak. , 08/9.. FÉLÉV TEOLÓGIA SZAK, OSZTATLAN MESTERKÉPZÉS, NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM Bevezetés a szolgálatba imaalkalom Bevezetés az Újszövetségbe szeminárium szeminárium Vígh Richárd szeminárium Biblical

Részletesebben

2.14 Magyarországra vonatkozó statisztikai, történeti földrajzi, demográfiai művek Habsburg birodalom Magyarország

2.14 Magyarországra vonatkozó statisztikai, történeti földrajzi, demográfiai művek Habsburg birodalom Magyarország 1 A Történettudományi kézikönyvtár szakrendje 1.1 Magyar és egyetemes történeti segédkönyvek 1.11 Történelmi és rokontárgyú bibliográfiák 1.12 Levéltári leltárak és regesztagyűjtemények 1.12.A Segédkönyvek

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM közpészint 2013

SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Szakdolgozati témakörök 2016/2017. tanév

Szakdolgozati témakörök 2016/2017. tanév Szakdolgozati témakörök 2016/2017. tanév Dr. Benyák Anikó Stressz és megküzdés a vallásgyakorlással összefüggésben. Az iskolai motiváció vizsgálata, különös tekintettel a hitoktatásban részesülőkre. Erkölcsi

Részletesebben

Mintatanterv módosítás céljából végzett felmérés kiértékelése

Mintatanterv módosítás céljából végzett felmérés kiértékelése Mintatanterv módosítás céljából végzett felmérés kiértékelése Szabóné László Lilla, DPR koordinátor, PRTA 2018. január-február A legfrissebb DPR felmérés az intézet mintatantervének újragondolásához kapcsolódik.

Részletesebben

A protestáns egyháztörténet-írás múltja és jelene

A protestáns egyháztörténet-írás múltja és jelene A protestáns egyháztörténet-írás múltja és jelene Magyar Könyvtárosok Egyesülete 49. Vándorgyűlése Helyismereti Könyvtárosok Szekciója Miskolc, 2017. július 6. Történetírás egyháztörténet-írás Egyháztörténet

Részletesebben

Református Presbiteri Füzetek II. (sárga) sorozata Tartalomjegyzék-címek és valódi címek kimutatása

Református Presbiteri Füzetek II. (sárga) sorozata Tartalomjegyzék-címek és valódi címek kimutatása Református Presbiteri Füzetek II. (sárga) sorozata Tartalomjegyzék-címek és valódi címek kimutatása Sorsz. Cím a tartalomjegyzékben Megjegyzés II. (1) kötet 211 oldal 1. A Biblia (Újszövetség) keletkezése

Részletesebben

SZMSZ VIII. sz. melléklete. A kutatóközpontok szabályzatai

SZMSZ VIII. sz. melléklete. A kutatóközpontok szabályzatai SZMSZ VIII. sz. melléklete A kutatóközpontok szabályzatai A Sárospataki Református Teológiai Akadémia mint egységes kutatóintézet működik. Az egyes tudományterületeknek megfelelő kutatásokat kutatóközpontok

Részletesebben

Tárgyfelvétel típusa. Kötelező Nincs megadva 0 MAGY0007 Helyesírás 1 Kötelező 0 Gyakorlati jegy (5 fokozatú) 2 Gúti Erika Dr.

Tárgyfelvétel típusa. Kötelező Nincs megadva 0 MAGY0007 Helyesírás 1 Kötelező 0 Gyakorlati jegy (5 fokozatú) 2 Gúti Erika Dr. Félév szám Min félévszám Max félévszám Tárgyfelvétel típusa Tárgy kredit Tárgykövetelmény Heti óraszám1 Heti óraszám Kreditek a tárgycsoportban Tárgyfelelős nyomtatási neve ANYISM01 TORTKONO01 TORTKONO0

Részletesebben

Alapozó szakasz BTSBL101A Logika I Kollokvium BTSBL102A Bevezetés a

Alapozó szakasz BTSBL101A Logika I Kollokvium BTSBL102A Bevezetés a I. Szabadbölcsészet ÁLTALÁNOS előtanulmányi rend, levelező Alapozó szakasz BTSBL101A Logika I. BTSBL102A Bevezetés a vallástudományba BTSBL103A Bevezetés az etikába BTSBL104A Bevezetés az esztétikába BTSBL105A

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI A d o r já n i Z o l t á n Jób testamentuma B e v e z e t é s f o r d í t á s j e g y z e t e k Adorjáni Zoltán Jób testamentuma

Részletesebben

KATOLIKUS TEOLÓGUS OSZTATLAN SZAK MINTATANTERV LEVELEZŐ TAGOZAT C féléves mintatanterv Érvényes a 2018/2019. tanévtől

KATOLIKUS TEOLÓGUS OSZTATLAN SZAK MINTATANTERV LEVELEZŐ TAGOZAT C féléves mintatanterv Érvényes a 2018/2019. tanévtől KATOLIKUS TEOLÓGUS OSZTATLAN SZAK MINTATANTERV LEVELEZŐ TAGOZAT C éléves mintatanterv Érvényes a 2018/2019 tanévtől KATOLIKUS TEOLÓGUS OSZTATLAN SZAK MINTATANTERV LEVELEZŐ TAGOZAT C éléves mintatanterv

Részletesebben

BBTE Rektori Hivatal Str. M. Kogălniceanu/ Farkas utca 1. Kolozsvár, RO Tel.: , Fax:

BBTE Rektori Hivatal Str. M. Kogălniceanu/ Farkas utca 1. Kolozsvár, RO Tel.: , Fax: BBTE Rektori Hivatal Str. M. Kogălniceanu/ Farkas utca 1. Kolozsvár, RO 400084 Tel.: 0264 405300, Fax: 0264 591906 rector@ubbcluj.ro www.ubbcluj.ro/hu Beiskolázási keretszámok a 2016 2017-es egyetemi tanévre

Részletesebben

KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA A Szervezeti és Működési Szabályzat melléklete! A Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1 BEVEZETÉS A Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos

Részletesebben

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978 2. ú melléklet Kimutatás a 2007. évi Szja 1 %-ának adózói rendelkezéséről az egyházak és a kiemelt költségvetési előirányzatok ára a felajánlott összeg szerint csökkenő sorrendben Sor 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS

Részletesebben

Keresés osztályozási jelzet szerint a BDK online katalógusában

Keresés osztályozási jelzet szerint a BDK online katalógusában Keresés osztályozási jelzet szerint a BDK online katalógusában Az Osztályozási jelzet menüpont segítségével a művek tartalmának feltárására szolgáló Egyetemes Tizedes Osztályozás jelzetei szerint keresheti

Részletesebben

Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak 2012 nappali tagozat

Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak 2012 nappali tagozat Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak Általános képzés Egyházi kommunikáció szakirány Írott és elektronikus sajtó szakirány Szervezeti kommunikáció/ PR szakirány 2 Kommunikáció és médiatudomány

Részletesebben

Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés

Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés I. Tudnivalók a szakról: Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés Szaknév: Szint/ Képzési idő/ kreditek: Megszerezhető szakképzettség: Tagozat: A képzés célja: Finanszírozási forma: Önköltség mértéke:

Részletesebben

Osztályozó, illetve pótvizsga témakörök Történelem

Osztályozó, illetve pótvizsga témakörök Történelem Osztályozó, illetve pótvizsga témakörök Történelem 9. évfolyam Ókor A zsidó vallás fő jellemzői. Az athéni demokrácia működése a Kr.e. 5. században. A görög hitvilág. A római hitvilág. Julius Caesar egyeduralmi

Részletesebben

Kétszakos osztatlan tanári mesterképzés

Kétszakos osztatlan tanári mesterképzés Kétszakos osztatlan tanári mesterképzés I. Tanári szakpárok: 1) Az Evangélikus Hittudományi Egyetem az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel közös képzés keretében hittanár-nevelő tanár közismereti tanár szakpáros

Részletesebben

Tanító BA szak - mintatanterv 2018.

Tanító BA szak - mintatanterv 2018. Tanító BA szak - mintatanterv 2018. 1. félév 17KÖZ001 A kultúraközvetítés filozófiai, etikai és neveléstudományi metszetben 1 ea 2 10 A 4 k 17TAN001 A zene alapjai 1 sz 2 8 A 3 gyj 17KÖZ038 Alapozó vizuális

Részletesebben

MISKOLCI LÉVAY JÓZSEF REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON HIT- ÉS ERKÖLCSTAN HELYI TANTERV A 7-12. ÉVFOLYAM RÉSZÉRE MISKOLC

MISKOLCI LÉVAY JÓZSEF REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON HIT- ÉS ERKÖLCSTAN HELYI TANTERV A 7-12. ÉVFOLYAM RÉSZÉRE MISKOLC MISKOLCI LÉVAY JÓZSEF REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON HIT- ÉS ERKÖLCSTAN HELYI TANTERV A 7-12. ÉVFOLYAM RÉSZÉRE MISKOLC 2007. Hit- és erkölcstan a 7-12. évfolyam részére 1 A református hit- és erkölcstan

Részletesebben

Mintatanterv NAO 3 éves BA óvodapedagógus szak

Mintatanterv NAO 3 éves BA óvodapedagógus szak Mintatanterv NAO 3 éves BA óvodapedagógus szak ALAPOZÓ ISMERETEK Kód Tantárgy tantárgyelem előfeltétel kr. ért. 1. 2. 3. 4. 5. 6. TA Társadalomtudományi ismeretek 14 kredit 5 telj. 135 óra TA-101 Bevezetés

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

Székely János: Bibliaismeret

Székely János: Bibliaismeret Székely János: Bibliaismeret Hittankönyv a középiskolák 9. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Mi a Biblia? Vedd, és olvasd! A Biblia isteni eredetének jelei Sugalmazás 02. A Szentírás Isten szava,

Részletesebben

A XIV. ZSINAT ZSINATI TANÁCSÁNAK HATÁROZATAI május 16.

A XIV. ZSINAT ZSINATI TANÁCSÁNAK HATÁROZATAI május 16. A XIV. ZSINAT ZSINATI TANÁCSÁNAK HATÁROZATAI 2018. május 16. A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ÉS KÖZEGYHÁZI INTÉZMÉNYEI 2017. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL (ZS.T. - 13/2018.05.16.) 1.

Részletesebben

5. Feltételek (ha vannak) 5.1 Az előadás lebonyolításának feltételei 5.2 A szeminárium / labor lebonyolításának feltételei

5. Feltételek (ha vannak) 5.1 Az előadás lebonyolításának feltételei 5.2 A szeminárium / labor lebonyolításának feltételei Szakmai kompetenciák A TANTÁRGY ADATLAPJA 1 A képzési program adatai 11 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 12 Kar Római Katolikus Teológia 13 Intézet Római Katolikus Didaktikai Teológia

Részletesebben

TANÍTÓ BA SZAK MINTATANTERV

TANÍTÓ BA SZAK MINTATANTERV TANÍTÓ BA SZAK MINTATANTERV Kód Tantárgynév Kredit Féléves óraszám Közös kötelező alapozó és szakmai modulok (175 kr.) 175 2505 835 Alapozó modulok (46 kr.) 46 645 215 Társadalmi ismeretek (16 kr.) 16

Részletesebben

alfa és omega: (1) a görög ábécé elsô és utolsó betľje (2) isten mint az idô kezdete és vége (JEL. 1.8.)

alfa és omega: (1) a görög ábécé elsô és utolsó betľje (2) isten mint az idô kezdete és vége (JEL. 1.8.) agape: ôskeresztény szeretet lakoma, az utolsó vacsora mintájára. alfa és omega: (1) a görög ábécé elsô és utolsó betľje (2) isten mint az idô kezdete és vége (JEL. 1.8.) angyalok: Isten udvartartásának

Részletesebben

A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése)

A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése) A KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEKNEK, VALAMINT AZ AKKREDITÁCIÓS FELTÉTELEKNEK VALÓ MEGFELELÉS EGYSZAKOS OSZTATLAN HITTANÁR-NEVELŐTANÁR (NAPPALI TAGOZAT) A KÉPZÉS TARTALMA tantárgyakfelelősök A képzés

Részletesebben