Szombathely, február 1. Dr. VÖRÖS FERENC PhD s.k. főiskolai tanár

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szombathely, 2011. február 1. Dr. VÖRÖS FERENC PhD s.k. főiskolai tanár"

Átírás

1 Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika Név és társadalom 2010/2011. II. félév Előadások kreditszerzés módja: kollokvium 1. Segédtudomány vs. önelvű tudomány. A névtan inter- és multidiszciplináris jellege, valamint társtudományi kapcsolatai: történeti és leíró nyelvészet, etno-, szocio- és pszicholingvisztika, geolingvisztika, történettudomány, régészet, szfragisztika, geneológia és archontológia, hittudomány és vallástörténet, jogtudomány, statisztika, számítógépes nyelvészet, népiségtörténet stb. A név mint nyelvi univerzálé 2. Magyar névtani kutatások és a 19. és 20. századi társadalmi-történelmi sorsfordulók. Különös tekintettel: a) a Trianon előtti és a két világháború közötti hazai (Mályus Elemér, Fekete Nagy Antal, Kniezsa István, Ila Bálint és mások), valamint b) a rendszerváltás utáni hazai és határon túli magyar névtani kutatásokra; c) a magyar (cseh)szlovák nyelvészek és történészek vitájára a történelmi magyar hely- és családnevek (át)írásáról 3. Hazai latinitás vs. ómagyar kori nyelvemlékek és egyéb források magyar nyelvű szórványai: toponimák, személynevek 4. Helynévadás és történelmi sorsfordulók. Kárpát-medencei párhuzamok és kontrasztok: a tájnevek változása a történelmi sorsfordulók tükrében 5. Nyitott és zárt, egyelemű és többelemű névrendszerek. Ősi társadalmak névadása. Az ősmagyar és ómagyar kor névrendszere 6. Pogány és keresztény elemek a személynévrendszerben az ómagyar kortól napjainkig. Martirológiumok, naptárak, csíziók, újabb kori névkönyvek és a névadás. A Martyrologium Romanum és az európai kultúrkör névkincse 7. Hagyomány és újítás a Kárpát-medencei magyar személynévadásban és -használatban I.: a családnevek magyar eredetű és jövevényrétege 8. Hagyomány és újítás a Kárpát-medencei magyar személynévadásban és -használatban II.: kereszt-, bece- és ragadványnevek. A kereszt-, bece-, ragadvány- és családnevek, álnevek, fedőnevek, internetnevek, illetőleg kapcsolódási pontjaik társadalmi vonatkozásairól (történeti és szinkrón megközelítésben) 9. A nevek élettanának társadalmi vonatkozásai. A névadás felekezeti hagyományai 10. Névváltozás és névváltoztatás (különös tekintettel a Kárpát-medencei magyarlakta régiókra) 11. Történeti és szinkrón névkontaktológia (névkölcsönzések): interferencia és integráció a nevek világában 12. Névföldrajz és onomatodialektológia. Névregionalizmusok 13. Divatjelenségek és társadalmi gyökereik (keresztnevek, kettős és többes keresztnevek, kettős családnevek, asszonynévhasználat; idolnevek és a naptármódszer, névöröklés felmenőkről, komákról és elhalt testvérről) 14. Névpolitikai és névjogi kitekintés, különös tekintettel az utóbbi évszázadok névtörvényeire: az EU-országok és az angolszász világ névjogi gyakorlata Szombathely, február 1. Dr. VÖRÖS FERENC PhD s.k. főiskolai tanár 1

2 Feladatok 1. A kijelölt családnévföldrajzi téma kidolgozása: 7200 n terjedelemben (a terjedelem szóközök nélkül értendő és nem számít bele a bibliográfia) + 10 perces referátumként való előkészítése (PowePointtal) a szemináriumi feladathoz a) a 7200 n terjedelmű anyagban szövegtörzsbeli hivatkozásokkal b) a tanulmány végén feltüntetett, szakszerűen összeállított bibliográfiával: legalább 2-3, nyomtatott formában is megjelent (lehetőleg lektorált) tanulmány és/vagy kézikönyv felhasználásával 2. A kijelölt helyneves téma tanulmányként való kidolgozása: 7200 n terjedelemben (a terjedelem szóközök nélkül értendő és nem számít bele a bibliográfia) + 10 perces referátumként való előkészítése (PowePointtal) a) szövegtörzsbeli hivatkozásokkal b) a tanulmány végén feltüntetett, szakszerűen összeállított bibliográfiával: legalább 2-3, nyomtatott formában is megjelent (lehetőleg lektorált) tanulmány és/vagy kézikönyv felhasználásával Az aláírás és/vagy gyakorlati jegy megszerzésének feltételei az előadások (levelezősök esetében: konzultációk) látogatása (hiányzás csak a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatban meghatározott mértékben lehetséges) o írásban beadandó két feladat (referátum + a fentebbi listából választott téma kidolgozása) Beadás módja, határideje és formátuma a) beadás módja elektronikusan a következő ímélcímre: nyomtatott formában: Dömjénné Béláné tanszéki ügyintézőhöz eljuttatva b) beadás (legvégső) határideje április óráig c) az elektronikusan elküldött fájlok elnevezése i. Családnév_Keresztnév_Név és társadalom_01 ii. Családnév_Keresztnév_ Név és társadalom _02 az előzéklap egyebeken túl a következőket kell tartalmazni: i. a dolgozat címét ii. a dolgozat készítőjének nevét (a Neptun-nyilvántartás szerint) iii. a dolgozat készítőjének évfolyamát, tagozatát (levelező, nappali) iv. a dolgozat készítőjének Neptun-kódját v. a dolgozat készítőjének ímélcímét vi. a tantárgy kódját (pl. SMALMA4319) a dolgozathoz több tételből álló bibliográfia mellékelendő a szövegtörzsben legyenek hivatkozások a bibliográfiában feltüntetett irodalomra (a hivatkozások módját lásd: Magyar Nyelv c. folyóirat honlapján) d) az elektronikusan beadott fájl kiterjesztése (elmentése) Word verziójú dokumentum-ként vagy pdf állományba konvertálva (tehát nem docx, hanem doc kiterjesztéssel) A beadási határidő be nem tartása az aláírás és/vagy gyakorlati jegy megtagadását vonja maga után. Szombathely, február 1. 2 Dr. VÖRÖS FERENC PhD s.k. főiskolai tanár

3 Helyneves témák (a tematikában megjelölt 2. feladathoz) 1. A 20. századi Kárpát-medencei helynévváltoz(tat)ások főbb motivációi és/vagy tendenciái A téma kidolgozója: ANTICSNÉ PÁPAI ÉVA 2. A magyar helynevek (makrotoponimák) és személynevek viszonya: helynevekből keletkezett személynevek A téma kidolgozója: BERKE ANDREA 3. A párhuzamos helynévadás és annak újabb kori fejleményei a Kárpát-medencei magyar nyelvterületen ( század) A téma kidolgozója: BOGDÁN KRISZTINA 4. A 19. század előtti párhuzamos helynévadás a Kárpát-medencében A téma kidolgozója: Erős Krisztina 5. Honfoglalás és letelepedés a helynevek tükrében A téma kidolgozója: Farkas Zsuzsanna 6. Kárpát-medencei magyar helyneveink német eredetű rétege (makro- és/vagy mikrotoponimák) A téma kidolgozója: Ferencsák Béla Zoltán 7. Kárpát-medencei magyar helyneveink szláv eredetű rétege (makro- és/vagy mikrotoponimák) A téma kidolgozója: HORVÁTH EDINA 8. A magyar tájnévadás sajátosságai és annak társadalmi vonatkozásai A téma kidolgozója: HORVÁTH ESZTER 9. Pannónia helyneveinek továbbélése a magyarság körében A téma kidolgozója: IHÁSZNÉ LAJBER RITA 10. Társadalomképünk a helynevek földrajzi vonatkozásainak tükrében A téma kidolgozója: ILLÉS CSABA 11. Társadalomrajz a fa, falva, földe, háza, telke, soka utótagú helyneveink tükrében A téma kidolgozója: KADARKUTI JUDIT 12. Templomcím és szentkultusz Magyarországon A téma kidolgozója: KIRÁLY KRISZTINA 13. Törzsnévi eredetű helynevek és Kárpát-medencei nyelvföldrajzuk A téma kidolgozója: Kovács Bálint 14. Trianon utáni változások a magyar nyelv Kárpát-medencei kontaktusváltozataiban a határainkon túli régiókban végzett helynévkutatások tükrében A téma kidolgozója: Macsek Laura 15. A magyar helynevek (makrotoponimák) és személynevek viszonya: személynévből keletkezett helynevek A téma kidolgozója: Majorné Varga Adrienn 16. A Kárpát-medence vízneveinek magyar eredetű rétege A téma kidolgozója: Morosits Eszter 17. A Kárpát-medence vízneveinek jövevényrétege a magyarban A téma kidolgozója: PÁVLICZ ADRIENN 18. A Kárpát-medence hegyneveinek magyar eredetű rétege A téma kidolgozója: Pócza Norbertné 19. A Kárpát-medence hegyneveinek jövevényrétege a magyarban A téma kidolgozója: Radics Eszter Mészárosné 20. Korai magyar helységnévtípusok A téma kidolgozója: SZABÓ ESZTER 21. Honfoglalás és letelepedés a helynevek tükrében 3

4 A téma kidolgozója: SZABÓNÉ KIRÁLY ÉVA ANNA 22. Helynévi szórványok kora ómagyar kori nyelvemlékeinkben A téma kidolgozója: SZALAI JUDIT 23. Helynévi eredetű személyneves szórványok kora ómagyar kori nyelvemlékeinkben A téma kidolgozója: TÓTH GÉZÁNÉ 24. Magyarból kölcsönzött szláv helynevek a Kárpát-medencében A téma kidolgozója: TÓTH MARGIT 25. Kora ómagyar és középmagyar kori népnévi eredetű helyneveink A téma kidolgozója: VÁGUSZ ANINA Személyneves (családnévföldrajzi) témák (a tematikában megjelölt 1. feladathoz) 1. A családnevek ejtésváltozatainak nyelvföldrajza (szinkrón megközelítésben) a. Kidolgozója: ANTICSNÉ PÁPAI ÉVA b. Kidolgozója: BERKE ANDREA 2. A családnevek ejtésváltozatainak nyelvföldrajza (diakrón megközelítésben) a. Kidolgozója: BOGDÁN KRISZTINA b. Kidolgozója: Erős Krisztina 3. A családnevek írásképáltozatainak nyelvföldrajza (szinkrón megközelítésben) a. Kidolgozója: Farkas Zsuzsanna b. Kidolgozója: Ferencsák Béla Zoltán 4. A családnevek írásképáltozatainak nyelvföldrajza (diakrón megközelítésben) a. Kidolgozója: HORVÁTH EDINA b. Kidolgozója: HORVÁTH ESZTER 5. A családnevek azonnyelvi morfológiai párhuzamainak (szinonimáinak) nyelvföldrajza a. Kidolgozója: IHÁSZNÉ LAJBER RITA b. Kidolgozója: ILLÉS CSABA 6. A családnevek magyar szláv morfológiai párhuzamainak (szinonimáinak) nyelvföldrajza a. Kidolgozója: KADARKUTI JUDIT b. Kidolgozója: KIRÁLY KRISZTINA 7. A családnevek magyar német morfológiai párhuzamainak (szinonimáinak) nyelvföldrajza a. Kidolgozója: Kovács Bálint b. Kidolgozója: Macsek Laura 8. A családnevek azonnyelvi szemantikai párhuzamainak (szinonimáinak) nyelvföldrajza a. Kidolgozója: Majorné Varga Adrienn b. Kidolgozója: Morosits Eszter 9. A családnevek magyar szláv szemantikai párhuzamainak (szinonimáinak) nyelvföldrajza a. Kidolgozója: PÁVLICZ ADRIENN b. Kidolgozója: Pócza Norbertné 10. A családnevek magyar német szemantikai párhuzamainak (szinonimáinak) nyelvföldrajza a. Kidolgozója: Radics Eszter Mészárosné b. Kidolgozója: SZABÓ ESZTER 11. A magyar nyelv mesterséges névállományának nyelvföldrajzi kérdései a. Kidolgozója: SZABÓNÉ KIRÁLY ÉVA ANNA b. Kidolgozója: SZALAI JUDIT 12. A magyar családnevek hangtani vonatkozásainak nyelvföldrajzi kérdései (szinkrón megközelítésben) 4

5 a. Kidolgozója: TÓTH GÉZÁNÉ b. Kidolgozója: TÓTH MARGIT 13. A magyar családnevek hangtani vonatkozásainak nyelvföldrajzi kérdései (diakrón megközelítésben) a. Kidolgozója: VÁGUSZ ANINA Póttémák 14. A magyar családnevek és az onomatodialektológia 15. A magyar családnévállomány nyelvföldrajzának történeti vonatkozásai Szombathely, február 1. Dr. VÖRÖS FERENC PhD s.k. főiskolai tanár 5

6 Vizsgatémakörök Megegyeznek a Tematika témaköreivel Ajánlott, a beadandókhoz is felhasználható irodalom 1. BENKŐ LORÁND A régi magyar személynévadás. Budapest 2. BENKŐ LORÁND Név és történelem. Tanulmányok az Árpád-korról. (Anonymustanulmányok) Akadémiai Kiadó, Budapest 3. FÁBIÁN ZSUZSANNA Az olasz vezetéknevek geolingvisztikai sajátosságai és földrajzi megoszlása. In: A nyelvföldrajztól a névföldrajzig. Szerk. VÖRÖS FERENC. Magyar Nyelvtudományi Társaság NyME Savaria Egyetemi Központ [MNyTK 234], Budapest Szombathely, FARKAS TAMÁS Családnév-változtatás a 20. század második felében. Névtani Értesítő 27: FARKAS TAMÁS Kárpáti, Kárpáthy és a Kárpáti-k. Egy újkeletű magyar családnév művelődéstörténete. In: Nyelvi identitás és a nyelv dimenziói. Szerk. HOFFMANN ISTVÁN JUHÁSZ DEZSŐ. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Debrecen Budapest FARKAS TAMÁS A -fi végű magyar családnevek típusairól és történetéről. Névtani Értesítő 32. (megjelenés előtt) 7. FARKAS TAMÁS 2010a. Családnév-változtatás és névföldrajz. In: A nyelvföldrajztól a névföldrajzig. Szerk. VÖRÖS FERENC. Magyar Nyelvtudományi Társaság NyME Savaria Egyetemi Központ [MNyTK 234], Budapest Szombathely, FARKAS TAMÁS és KOZMA ISTVÁN (szerk.) Névváltoztatás társadalom történelem. A családnév-változtatások története időben, térben, társadalomban. Gondolat Kiadó Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest 9. FARKAS TAMÁS F. LÁNCZ ÉVA (szerk.) Régi magyar családnevek névvégmutató szótára XIV XVII. század. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, FEHÉRTÓI KATALIN A -fi, -fia utótagú magyar családnevek kialakulása. Magyar Nyelvőr. 122: FEHÉRTÓI KATALIN Árpád-kori magyar személynévtár Akadémiai Kiadó, Budapest 12. FERCSIK ERZSÉBET RAÁTZ JUDIT Keresztnevek enciklopédiája. A leggyakoribb női és férfinevek. Tinta Könyvkiadó, Budapest 13. GERSTNER KÁROLY Mutatvány a hazai német (kisebbségi) családnevekből. In: A nyelvföldrajztól a névföldrajzig. Szerk. VÖRÖS FERENC. Magyar Nyelvtudományi Társaság NyME Savaria Egyetemi Központ [MNyTK 234], Budapest Szombathely, HAJDÚ MIHÁLY Adatok a XVI. századi ö-zéshez. Magyar Nyelv 83: HAJDÚ MIHÁLY Tulajdonnév és dialektológia. In: IV. Dialektológiai Szimpozion. Szombathely, augusztus Szerk. SZABÓ GÉZA, MOLNÁR ZOLTÁN, GUTTMANN MIKLÓS. Szombathely, HAJDÚ Mihály Általános és magyar névtan. Osiris Kiadó, Budapest 17. HAJDÚ MIHÁLY A névváltozások és névváltoztatások rendszere. In: Névváltoztatás társadalom történelem. A családnév-változtatások története időben, térben, társadalomban. Szerk. FARKAS TAMÁS és KOZMA ISTVÁN. Gondolat Kiadó Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest HAJDÚ Mihály Családnevek enciklopédiája. Leggyakoribb mai családneveink. Tinta Kiadó, Budapest

7 19. HOFFMANN ISTVÁN A Tihanyi alapítólevél mint helynévtörténeti forrás. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen 20. Juhász Dezső A magyar tájnévadás. Akadémiai Kiadó, Budapest 21. JUHÁSZ DEZSŐ A nyelvföldrajz. A nyelvföldrajz magyar eredményeiből. In: Magyar dialektológia. Szerk. Kiss Jenő. Osiris Kiadó, Budapest JUHÁSZ DEZSŐ A személynevek mint a nyelvföldrajz tárgyai. In: A nyelvföldrajztól a névföldrajzig. Szerk. VÖRÖS FERENC. Magyar Nyelvtudományi Társaság NyME Savaria Egyetemi Központ [MNyTK 234], Budapest Szombathely, KÁZMÉR MIKLÓS A párhuzamos személynévadás. In. Név és társadalom. A III. országos névtudományi konferencia előadásai. Szerk. HAJDÚ MIHÁLY és RÁCZ ENDRE. Veszprém, KÁZMÉR MIKLÓS Régi magyar családnevek szótára XIV XVII. század. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest 25. Kiss Lajos Földrajzi nevek etimológiai szótára I II. 4., bővített és javított kiadás. Akadémiai Kiadó, Budapest 26. KISS LAJOS Történeti vizsgálatok a földrajzi nevek körében. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékének kiadványi. Piliscsaba 27. KISS LAJOS A hegyek és hegységek nevei. MTA, Budapest (KLNy) 28. KNIEZSA ISTVÁN 1944/2003. A párhuzamos helynévadás. Egy fejezet a településtörténet módszertanából. Budapest, (Településtörténeti Tanulmányok 2. sz.) In: Uő: Helynév- és családnévvizsgálatok. Kiss Lajos bevezető tanulmányával. Lucidus Kiadó, Budapest 29. KOROMPAY KLÁRA Mit nyújthat a helyesírás-történet a szinkrón magyar családnévatlasz munkálataihoz? In: A nyelvföldrajztól a névföldrajzig. Szerk. VÖRÖS FERENC. Magyar Nyelvtudományi Társaság NyME Savaria Egyetemi Központ [MNyTK 234], Budapest Szombathely MIKESY GÁBOR A névváltoztatások földrajzi eloszlása 1895-ben: kísérlet a térinformatika alkalmazására a névmagyarosítások kutatásában. In: Névváltoztatás társadalom történelem. A családnév-változtatások története időben, térben, társadalomban. Szerk. FARKAS TAMÁS és KOZMA ISTVÁN. Gondolat Kiadó Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest ÖRDÖG FERENC Személyneveink onomato-dialektológiai vizsgálatáról. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. Szerk. HAJDÚ MIHÁLY és KISS JENŐ. Budapest, ÖRDÖG FERENC Névföldrajz, onomatodialektológia, névdialektológia. In: A nyelvföldrajztól a névföldrajzig. Szerk. VÖRÖS FERENC. Magyar Nyelvtudományi Társaság NyME Savaria Egyetemi Központ [MNyTK 234], Budapest Szombathely PAIS DEZSŐ /1966. Régi személyneveink jelentéstana. Magyar Nyelv 17: ; 18: 26 34, Klny.: Budapest,1966. (MNyTK. 115) 34. SEBŐK LÁSZLÓ Határokon túli magyar helységnévszótár. Teleki László Alapítvány, Budapest 35. [SZENTIVÁNYI ZOLTÁN] Századunk névváltoztatásai. Helytartósági és miniszteri engedélylyel megváltoztatott nevek gyűjteménye Eredeti okmányok alapján összeállította a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság egyik igazgató-választmányi tagja. Hornyánszky Viktor kiadása, Budapest 7

8 36. VÖRÖS FERENC (szerk.) A nyelvföldrajztól a névföldrajzig. (MNyTK 234) Magyar Nyelvtudományi Társaság NyME Savaria Egyetemi Központ, Budapest Szombathely 37. VÖRÖS FERENC Családnévkutatások Szlovákiában. Kalligram Kiadó, Pozsony 38. VÖRÖS FERENC Kárpát-medencei családnévkataszter és -topográfia. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények 52/2: VÖRÖS FERENC Széljegyzetek a magyar családnévatlasz előmunkálatai közben. Névtani Értesítő 31: VÖRÖS FERENC Családnevek térképlapjainak nyelvföldrajzi vallomása. (MNyTK 235) Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest 41. VÖRÖS, FERENC The Martyrologium Romanum as the source of onomastics. / A Martyrologium Romanum Mint a mint a névtudomány forrása. [Kézjegy sorozat. Series editor / Sorozatszerkesztő: Fűzfa Balázs] Savaria University Press, Szombathely 42. ZELLIGER ERZSÉBET A Tihanyi Alapítólevél. Bencés Kiadó, Pannonhalma 43. ZELLIGER ERZSÉBET Név szó földrajz Lőrinczétől Lőrinczyig. A családnevek morfológiai kérdései. In: A nyelvföldrajztól a névföldrajzig. Szerk. VÖRÖS FERENC. Magyar Nyelvtudományi Társaság NyME Savaria Egyetemi Központ [MNyTK 234], Budapest Szombathely Egyéb ajánlott irodalom 1. BÉKÉSI IMRE (szerk.) Név és névkutatás. Az Inczefi Géza halálának 10. évfordulóján rendezett emlékülés előadásai. Szeged, április MNyTK 170. Budapest 2. BENKŐ LORÁND A név és az ember. Magyar Nyelvőr 1982: = In: Uő, Nemzet és anyanyelve. Budapest, FARKAS TAMÁS Családnév-változtatás a 20. század második felében. Névtani Értesítő 27: FARKAS TAMÁS Szempontok, irányok, feladatok és lehetőségek a családnévváltoztatások vizsgálatában. In: Névváltoztatás társadalom történelem. A családnévváltoztatások története időben, térben, társadalomban. Szerk. FARKAS TAMÁS és KOZMA ISTVÁN. Gondolat Kiadó Magyar Nyelvtudományi Társaság., Budapest FERCSIK ERZSÉBET RAÁTZ JUDIT Hogy hívnak? Könyv a keresztnevekről. Korona Kiadó, Budapest 6. FORGÁCS KRISZTINA Zsidó névmagyarosítás a XX. század 30-as éveiben. Névtani Értesítő 12: GERGELY PIROSKA, B. 1999a. Vallási és etnikai összefüggések az erdélyi magyar és szász keresztnévhasználatban (középkor és korai újkor). Névtani Értesítő 21: GERGELY PIROSKA, B. 1999b. Az erdélyi szász akadémiták keresztnevei a középkorban és a reformáció korában. Magyar Nyelvjárások 37: GERGELY PIROSKA, B Az erdélyi unitáriusok keresztnevei a XVIII. században. Magyar Nyelvjárások 40: GERGELY PIROSKA, B. 2003a. A felekezetek hatása az erdélyi keresztnévhasználatra a reformáció és ellenreformáció korában. (MNyTK 219) Budapest Miskolc 11. GERGELY PIROSKA, B. 2003b. A protestáns jellegű névhasználat a XVIII. századi női nevek körében. In: Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára. Szerk.: HAJDÚ MIHÁLY és KESZLER BORBÁLA. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete Magyar Nyelvtudományi Társaság. Budapest GERGELY PIROSKA, B Kalotaszeg magyar kereszt- és becenevei. ELTE Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, Budapest Miskolc 13. HAJDÚ MIHÁLY Adatok a XVI. század ö-zéséhez. Magyar Nyelv. 83:

9 14. HAJDÚ MIHÁLY Névlélektan. In: Hungarológia és dimenzionális nyelvszemlélet. Szerk.: HOFFMANN ISTVÁN, JUHÁSZ DEZSŐ, PÉNTEK JÁNOS. Előadások az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson (Jyväskylä, augusztus 6 10.). Debrecen Jyväskylä HAJDÚ MIHÁLY Tulajdonnév és dialektológia. In: IV. Dialektológiai Szimpozion. Szombathely, augusztus Szerk. SZABÓ GÉZA, MOLNÁR ZOLTÁN, GUTTMANN MIKLÓS. Szombathely, HAJDÚ MIHÁLY A magyar névkutatás helyzete. Szőrös Kő : HAJDÚ MIHÁLY A csángó személynévkutatás. In: Nyelv és nyelvhasználat a moldvai csángók körében. Szerk. KISS JENŐ. (MNyTK 221) Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest 18. HAJDÚ Mihály A névváltozások és a névváltoztatások rendszere. In: Névváltoztatás társadalom történelem. A családnév-változtatások története időben, térben, társadalomban. Szerk. FARKAS TAMÁS és KOZMA ISTVÁN. Gondolat Kiadó Magyar Nyelvtudományi Társaság. Budapest JUHÁSZ DEZSŐ Névtörténet, normatörténet, nyelvföldrajz (Esettanulmány). In: Éltető anyanyelvünk. Mai nyelvművelésünk elmélete és gyakorlata. Írások Grétsy László 70. születésnapjára. Szerk. Balázs Géza, A. Jászó Anna, Koltói Ádám. Budapest, JUHÁSZ DEZSŐ Merre tovább, magyar nyelvföldrajz? In: Nyelv, területiség, társadalom. Szerk. Zelliger Erzsébet. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 228. sz. Budapest KARÁDY VIKTOR A névmagyarosítások társadalomtörténeti összefüggései. In: Névváltoztatás társadalom történelem. A családnév-változtatások története időben, térben, társadalomban. Szerk. FARKAS TAMÁS és KOZMA ISTVÁN. Gondolat Kiadó Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest KECSKÉS JUDIT Név és kultúra összefüggésének vizsgálata a miskolci görög katolikus és ortodox közösségben. In: Hungarológia és dimenzionális nyelvszemlélet. Szerk.: HOFFMANN ISTVÁN, JUHÁSZ DEZSŐ, PÉNTEK JÁNOS. Előadások az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson (Jyväskylä, augusztus 6 10.). Debrecen Jyväskylä KECSKÉS JUDIT A felekezeti névpreferencia modelljei. In: Név és valóság. A VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai (Balatonszárszó, június ) Szerk. Bölcskei Andrea N. Császi Ildikó. A Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének Kiadványai 1., Budapest, ÖRDÖG FERENC Személyneveink onomatodialektológiai vizsgálatáról. In. Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. Szerk. Kiss Jenő Hajdú Mihály. Budapest, VÖRÖS FERENC Felvidéki családnevek onomatodialektológiai vallomása. Névtani Értesítő 25. sz. Budapest, VÖRÖS FERENC Hely- és személynévi neologizmusok a Felvidéken Trianon után. Névtani Értesítő. (27) VÖRÖS FERENC Több nyelv és kultúra vonzásában. In: A magyar mint veszélyeztetett nyelv? Szerk. PUSZTAY JÁNOS. Az Uralisztikai Tanszék kiadványai (12). Savariae VÖRÖS FERENC Magyar nyelvű ügymenetre utaló szlovák anyakönyvi bejegyzések az 1920-as években. In: Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák. 15. élőnyelvi konferencia Párkány (Szlovákia) szeptember 4 6. Szerk. Borbély Anna, Vančoné Kremmer Ildikó, Hattyár Helga. MTA Nyelvtudományi Intézet Gramma Nyelvi Iroda 9

10 Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara. Budapest Dunaszerdahely Nyitra VÖRÖS FERENC Mutatvány a mai magyar családnévatlasz előmunkálataiból Magyar Nyelv 106: , VÖRÖS FERENC Nyelvföldrajzról, változatok szótározásáról a Szabó családnév okán. In: Tanulmányok Szabó József 70. születésnapjára. Szerk. Németh Miklós Sinkovics Balázs. Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszéke. Szeged VÖRÖS FERENC Szinkrón magyar családnévatlaszunk térképlapjainak margójára. Magyar Nyelvőr 134: VÖRÖS FERENC Mutatvány a mai magyar családnévatlasz előmunkálataiból Magyar Nyelv 106: , VÖRÖS FERENC Name Change, Name Alteration, Name Restoration and Minority Name Usage / Névváltozás, névváltoztatás, névhelyreállítás és kisebbségi nyelvhasználat. [Kézjegy sorozat. Series editor / Sorozatszerkesztő: Fűzfa Balázs] Savaria University Press, Szombathely Névtani konferenciák és szekciók anyaga 1. BALOGH LAJOS ÖRDÖG FERENC (szerk.) Névtudomány és művelődéstörténet. A IV. magyar névtudományi konferencia előadásai Pais Dezső születésének 100. évfordulóján. Zalaegerszeg, október MNyTK 183. Budapest 2. BÖLCSKEI ANDREA CSÁSZI ILDIKÓ, N. (szerk.) Név és valóság. A VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai (Balatonszárszó, június ) A Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének Kiadványai 1., Budapest 3. FARKAS FERENC (szerk.) Magyar névtani kutatások itthon és határainkon túl. Névtani tanácskozás Jászberényben október (MNyTK 200. sz.) Magyar Nyelvtudományi Társaság Szent István Egyetem Jászberényi Főiskolai Kar TIT Jászberényi Szervezete Jászok Egyesülete. Budapest 4. GERGELY PIROSKA, B. HAJDÚ MIHÁLY (szerk.) Az V. magyar névtudományi konferencia előadásai 1 2. Miskolc, augusztus (MNyTK 209.) Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest HAJDÚ MIHÁLY RÁCZ ENDRE (szerk.) Név és társadalom. A III. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. Veszprém, szeptember (MNyTK 160) Budapest 6. HOFFMANN ISTVÁN, JUHÁSZ DEZSŐ, PÉNTEK JÁNOS (szerk.) Hungarológia és dimenzionális nyelvszemlélet. Előadások az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson (Jyväskylä, augusztus 6 10.). Debrecen Jyväskylä 7. KÁZMÉR MIKLÓS VÉGH JÓZSEF (szerk.) Névtudományi előadások. II. névtudományi konferencia. Budapest, NytudÉrt. 70. Budapest 8. MATICSÁK SÁNDOR (szerk.) Nyelv, nemzet, identitás. I III. Szerk.. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest Debrecen MIKESY SÁNDOR PAIS DEZSŐ (szerk.) Névtudományi vizsgálatok. A Magyar Nyelvtudományi Társaság névtudományi konferenciája, Akadémiai Kiadó, Budapest 10. VÖRÖS FERENC (szerk.) Vallanak a neveink múltról és jelenről. Magyar névtani kutatások Szlovákiában. (MNyTK 225. sz.) Magyar Nyelvtudományi Társaság Konstantin Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara. Budapest Nyitra 10

11 Bibliográfiák 1. FARKAS TAMÁS A magyar családnév-változtatások szakirodalmának válogatott bibliográfiája. In: Névváltoztatás társadalom történelem. A családnév-változtatások története időben, térben, társadalomban. Szerk. FARKAS TAMÁS és KOZMA ISTVÁN. Gondolat Kiadó Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest HAJDÚ MIHÁLY Általános és magyar névtan. Osiris Kiadó, Budapest p. 3. HOFFMANN ISTVÁN (szerk.) Onomastica Uralica. Selected Bibliography of the Onomastics of the Uralian Languages. Debrecen Helsinki 4. VÖRÖS FERENC Családnévkutatások Szlovákiában. Kalligram Kiadó, Pozsony p. Névtudományi periodika (magyar nyelvű) Névtani Értesítő számai ELTE Névkutató Munkacsoportja, Budapest (egyes újabb számai internetről is letölthetők) Szombathely, február 1. Dr. VÖRÖS FERENC PhD s.k. főiskolai tanár 11

Tematika a Névtani kutatások című tárgy szemináriumához 2012/2013. őszi félév kreditszerzés módja: gyakorlati jegy

Tematika a Névtani kutatások című tárgy szemináriumához 2012/2013. őszi félév kreditszerzés módja: gyakorlati jegy Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika a Névtani kutatások című tárgy szemináriumához 2012/2013. őszi félév kreditszerzés módja: gyakorlati jegy 1. A szemináriumi program és a referátumok

Részletesebben

Szombathely, 2011. február 5. Dr. VÖRÖS FERENC PhD s.k. főiskolai tanár

Szombathely, 2011. február 5. Dr. VÖRÖS FERENC PhD s.k. főiskolai tanár Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika a Jelentéstan című tárgyból Előadások 1. A jelentéstan tárgya, helye a nyelvtudományban. Rövid történeti előzmények 2. A jelentés fogalma: a

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok

Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok 1. Nyelvjárási elemek a szabolcsi 10 14 évesek nyelvhasználatában. In: Az anyanyelvi nevelés korszerűsítésének áramában (1984). OPI

Részletesebben

N. FODOR JÁNOS PUBLIKÁCIÓI HIVATKOZÁSOKKAL

N. FODOR JÁNOS PUBLIKÁCIÓI HIVATKOZÁSOKKAL N. FODOR JÁNOS PUBLIKÁCIÓI HIVATKOZÁSOKKAL Könyvek: 1. N. FODOR JÁNOS, Személynevek rendszere a kései ómagyar korban. Magyar Névtani Értekezések 2. ISBN 978-963-284-144-1. ELTE BTK, Budapest, 2010. 160

Részletesebben

RÁCZ ANITA PUBLIKÁCIÓI

RÁCZ ANITA PUBLIKÁCIÓI RÁCZ ANITA PUBLIKÁCIÓI I. Lektorált szakkönyvek, monográfiák egyedüli szerzőként 1. A régi Bihar vármegye településneveinek nyelvészeti vizsgálata. (A Magyar Névarchívum Kiadványai 9.) Debrecen, 2005.

Részletesebben

Tóth Valéria publikációi

Tóth Valéria publikációi Tóth Valéria publikációi Önállóan megjelent lektorált munkák: 1. TÓTH VALÉRIA (HOFFMANN ISTVÁN RÁCZ ANITA), Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból I. Abaúj Csongrád vármegye. (A Magyar Névarchívum

Részletesebben

FEHÉR KRISZTINA publikációinak idézései *

FEHÉR KRISZTINA publikációinak idézései * FEHÉR KRISZTINA publikációinak idézései * Műveire vonatkozó hivatkozások száma: 69 Szakfolyóiratban megjelent tanulmány (id.: 52) Magyarországon magyarul (id.: 52) 1. Grammatikaelmélet és kognitív pszichológia.

Részletesebben

Tematika a Szókészlettan című tárgyból

Tematika a Szókészlettan című tárgyból Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika a Szókészlettan című tárgyból 1. A szókészlet fogalma. Lexikológia és lexikográfia 2. Szókészlet és szókincs. Az egyén szókincse 3. A mai magyar

Részletesebben

N. FODOR JÁNOS PUBLIKÁCIÓI HIVATKOZÁSOKKAL

N. FODOR JÁNOS PUBLIKÁCIÓI HIVATKOZÁSOKKAL N. FODOR JÁNOS PUBLIKÁCIÓI HIVATKOZÁSOKKAL Könyvek: 1. N. FODOR JÁNOS, Személynevek rendszere a kései ómagyar korban. Magyar Névtani Értekezések 2. ISBN 978-963-284-144-1. ELTE BTK, Budapest, 2010. 160

Részletesebben

Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok

Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok 1. Az í-zés esetei a hajdúhadházi népnyelvben. Diákköri Tudományos Közlemények. Nyíregyháza, 1980. 13-22. 2. Adalékok az í-zéshez Hajdúhadházról.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

HOFFMANN ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA

HOFFMANN ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA HOFFMANN ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Magyar nyelv és irodalom orosz szakos 1977 Kossuth Lajos Tudományegyetem középiskolai tanár, finnugor

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

Tematika a Szövegtan című tárgyból Előadások

Tematika a Szövegtan című tárgyból Előadások Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika a Szövegtan című tárgyból Előadások 1. A szövegtan tudománya: történeti előzmények. A szöveg fogalma. Szeminárium: a szakirodalom és a követelmények

Részletesebben

Szinopszis Szlovák magyar nyelvi érintkezések a személynevek tükrében

Szinopszis Szlovák magyar nyelvi érintkezések a személynevek tükrében Szinopszis Szlovák magyar nyelvi érintkezések a személynevek tükrében Elıadó: VÖRÖS FERENC nyelvész Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Elıadásomban három témakört

Részletesebben

Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek 7. Országos Találkozója

Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek 7. Országos Találkozója Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek 7. Országos Találkozója ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék 2016. április 21 22. Helyszín: ELTE BTK Trefort-kert, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D, tanácsterem A találkozó

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Fehér Krisztina Debrecen, 4032 Görgey u. 18. II/23. krfeher@gmail.com 06-30-648-2312 06-52-741-168. Munkahely:

Szakmai önéletrajz. Fehér Krisztina Debrecen, 4032 Görgey u. 18. II/23. krfeher@gmail.com 06-30-648-2312 06-52-741-168. Munkahely: Szakmai önéletrajz Fehér Krisztina Debrecen, 4032 Görgey u. 18. II/23. krfeher@gmail.com 06-30-648-2312 06-52-741-168 Munkahely: 2005 a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének tanársegédje

Részletesebben

Tematika Nyelvpolitika, nyelvi tervezés című tárgy szemináriumaihoz 2012/2013. I. félév kreditszerzés módja: gyakorlati jegy

Tematika Nyelvpolitika, nyelvi tervezés című tárgy szemináriumaihoz 2012/2013. I. félév kreditszerzés módja: gyakorlati jegy Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika Nyelvpolitika, nyelvi tervezés című tárgy szemináriumaihoz 2012/2013. I. félév kreditszerzés módja: gyakorlati jegy Szemináriumok programja

Részletesebben

Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok

Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok 1. Az í-zés esetei a hajdúhadházi népnyelvben. Diákköri Tudományos Közlemények. Nyíregyháza, 1980. 13-22. 2. Adalékok az í-zéshez Hajdúhadházról.

Részletesebben

Hivatkozásjegyzék. Hivatkozás: Haader Lea: eez myt mondaaz myes twgyok NÉ. 15 [1993]: A hivatkozás oldalszáma: 137.

Hivatkozásjegyzék. Hivatkozás: Haader Lea: eez myt mondaaz myes twgyok NÉ. 15 [1993]: A hivatkozás oldalszáma: 137. Hivatkozásjegyzék 1987 Hegedős Attila: Kisnémedi tájszótár. ELTE, 1992. Villám Judit: Nagykırösi tájszótár. ELTE, Budapest, 1987. A hivatkozás oldalszáma: 10. (a szótár ekkor még kéziratban volt) 1988

Részletesebben

Hoffmann István publikációi

Hoffmann István publikációi Hoffmann István publikációi (A kandidátusi fokozat megszerzését követően megjelent publikációkat az egyes rovatokon belül vonallal különítettem el.) A) Belföldön kiadott könyv vagy könyvrészlet aa) Könyvek

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Pállné dr. Lakatos Ilona publikációs jegyzéke

Pállné dr. Lakatos Ilona publikációs jegyzéke Pállné dr. Lakatos Ilona publikációs jegyzéke Könyvek, önálló kiadványok 1. Adatok Jászberény regionális köznyelvéhez. Nyelvtudományi Dolgozatok 25. (Szerk.: Nagy Ferenc) Budapest., 1977. 141 l. 2. A 10

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből

MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből 1. A beszédprodukció és -percepció, hangképzés, a magyar beszédhangok rendszere, a hangok egymásra hatása KASSAI ILONA: Fonetika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,

Részletesebben

FEHÉR KRISZTINA publikációinak idézései *

FEHÉR KRISZTINA publikációinak idézései * FEHÉR KRISZTINA publikációinak idézései * Műveire vonatkozó hivatkozások száma: 86 Szakfolyóiratban megjelent tanulmány (id.: 68) Magyarországon magyarul (id.: 68) 1. Grammatikaelmélet és kognitív pszichológia.

Részletesebben

A kutatási eredmények ismertetése

A kutatási eredmények ismertetése Nyilvántartási szám: T 049158 A kutatási eredmények ismertetése A II. világháború után a kolozsvári nyelvészek nagyszabású népnyelvkutató munkát végeztek a romániai magyarság körében. Számos monográfiát,

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged.

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. Hivatkozások Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán 1995. Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. A. Jászó Anna (szerk.) 2004. A magyar nyelv könyve. Trezor Kiadó. Ágosoton Mihály 1971.

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

ISMERTETÉSEK ÉS HIVATKOZÁSOK GYŐRFFY ERZSÉBET PUBLIKÁCIÓIRA

ISMERTETÉSEK ÉS HIVATKOZÁSOK GYŐRFFY ERZSÉBET PUBLIKÁCIÓIRA ISMERTETÉSEK ÉS HIVATKOZÁSOK GYŐRFFY ERZSÉBET PUBLIKÁCIÓIRA 1. Régi vízneveink funkcionális szerkezetéről. Magyar Nyelvjárások 40 (2002): 35 46. 1. HOFFMANN ISTVÁN, Magyar helynévkutatás. 1958 2002. Debrecen,

Részletesebben

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből)

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) Tematika FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) 1. hét: A magyar művelődés korai szakaszai 2. hét: A magyarok és a IX-X. századi Európa

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ LINTNER ANITA Fejezetek a kétnyelvűségről a két háború közti Csehszlovákiában (különös tekintettel Somorja nyelvi helyzetére)

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Nyelv, kultúra, társadalom MAM1001L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

2017. november 9 10-én KÖLCSÖNHATÁSOK

2017. november 9 10-én KÖLCSÖNHATÁSOK A Debreceni Egyetem Finnugor Nyelvtudományi Tanszéke és a Finn Nagykövetség Finnország függetlenségének 100. évfordulója tiszteletére 2017. november 9 10-én konferenciát szervez KÖLCSÖNHATÁSOK Magyarok

Részletesebben

Pállné dr. Lakatos Ilona citációs jegyzéke

Pállné dr. Lakatos Ilona citációs jegyzéke Könyvek, önálló kiadványok Pállné dr. Lakatos Ilona citációs jegyzéke Adatok Jászberény regionális köznyelvéhez. Nyelvtudományi Dolgozatok 25. (Szerk.: Nagy Ferenc) Budapest., 1977. 141 l. Kiss Jenő, Megjegyzések

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője. Program

A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője. Program A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője Helyszín: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudomány Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék 1088 Budapest,

Részletesebben

Benyák Anikó (Pszichológia)

Benyák Anikó (Pszichológia) (Pszichológia) 014 1., Árendás Anikó Nevelőszülők és nevelt gyermekek több szempontú vizsgálata Előadás a 014. október -én tartott XVIII. Apáczai-napok Tudományos Konferencián. NYmE-AK, Győr (014) 013.,

Részletesebben

OKTATÓK ELÉRHETŐSÉGEI 2014/2015. tanév tavaszi félév. Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék

OKTATÓK ELÉRHETŐSÉGEI 2014/2015. tanév tavaszi félév. Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék BUDAPEST Oktató neve szoba-szám telefon e-mail Dr. Bartók István 309 06-1/450-2420/235 mellék bartok.istvan@edutus.hu Fabricius-Ferke György 06-1/450-2420/225 mellék

Részletesebben

A NÉVTAN HELYE A NYELVTUDOMÁNYBAN, TUDOMÁNYKÖZI KAPCSOLATAI, NÉVELMÉLET

A NÉVTAN HELYE A NYELVTUDOMÁNYBAN, TUDOMÁNYKÖZI KAPCSOLATAI, NÉVELMÉLET Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, VI. évfolyam, 1. szám, (2011) pp. 5-10. A NÉVTAN HELYE A NYELVTUDOMÁNYBAN, TUDOMÁNYKÖZI KAPCSOLATAI, NÉVELMÉLET ANGYAL LÁSZLÓ Bél Mátyás Egyetem, Humán Tudományok

Részletesebben

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Összeállította: Dr. Kiss Barnabás egyetemi docens I. Ajánlott alapirodalom az alapjogok tanulmányozásához 1. Balogh

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+1 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1310, TAB 1311 1óra előadás (a teljes évfolyamnak)

Részletesebben

Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek 7. Országos Találkozója PROGRAM

Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek 7. Országos Találkozója PROGRAM Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek 7. Országos Találkozója ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék 2016. április 21 22. Helyszín: ELTE BTK Trefort-kert, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D, tanácsterem A találkozó

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA ÖRDÖG FERENC TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGE. Könyvek, tanulmányok, cikkek (recenziók, bibliográfia)

BIBLIOGRÁFIA ÖRDÖG FERENC TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGE. Könyvek, tanulmányok, cikkek (recenziók, bibliográfia) 277 BIBLIOGRÁFIA ÖRDÖG FERENC TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGE '. Könyvek, tanulmányok, cikkek (recenziók, bibliográfia) 1962 A gyulaji keresztnevek becéző alakjai. Néprajz és Nyelvtudomány 5-6: 79-83. Gyulaj nyelvjárásából.

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat.

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat. A tanácsadás kommunikációs alapja SPF1306 FKF1101 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dudás Marianna, főiskolai tanársegéd Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat (Ideje: 2016. október 20. és

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak. Szociolingvisztika MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Tukacsné dr. Károlyi Margit

Részletesebben

II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET

II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET ÉS A PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE TEHETSÉGGONDOZÓK ÉS VERSENYSZERVEZŐK MUNKACSOPORTJÁNAK II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA 2005. május 18 20.

Részletesebben

Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, VIII. évfolyam, 2. szám (2013), pp. 139 141.

Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, VIII. évfolyam, 2. szám (2013), pp. 139 141. Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, VIII. évfolyam, 2. szám (2013), pp. 139 141. Vörös Ferenc Mutatvány az 1720-as országos összeírás névföldrajzából Szombathely: Savaria University Press, 2013.

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

BARON VON TWICKEL MEZEIFUTÓ VERSENYSOROZAT október 21. Hıgyész. Eredmények. Lányok Gyermek korosztály (96-97)

BARON VON TWICKEL MEZEIFUTÓ VERSENYSOROZAT október 21. Hıgyész. Eredmények. Lányok Gyermek korosztály (96-97) BARON VON TWICKEL MEZEIFUTÓ VERSENYSOROZAT 2008. október 21. Hıgyész Eredmények Lányok Gyermek korosztály (96-97) 800 méter 1. Récsei Rita Pécsi Futó Klub 2. Tóth Lili DOVASE 3. Tóth Virág DOVASE 4. Temesi

Részletesebben

LEVÉLTÁR PEDAGÓGIA. Utazás Wittenbergbe Foglalkozás, verseny

LEVÉLTÁR PEDAGÓGIA. Utazás Wittenbergbe Foglalkozás, verseny Magyar Nemzeti Levéltár és tagintézményei 2012. október 1-vel létrejött a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL), ami új helyzetet és lehetőségeket teremtett a közművelődés terén. A levéltári integrációval megnövekedtek

Részletesebben

A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei:

A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei: A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei: Név / cím Részletes leírás az adatbázisoknál, lexikonoknál 1 Alakzatlexikon 196 klasszikus stiliszti fogalom magyarázata, értelmezése irodalmi példákkal szemléltetve

Részletesebben

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely M E G H Í V Ó A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE 2. 2009. november 5-6. Szombathely A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT MŐVÉSZETI, NEVELÉS- ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR TANÍTÓKÉPZİ INTÉZETE AZ

Részletesebben

Női steel páros eredmény

Női steel páros eredmény Női steel páros eredmény 1 Harsányi Enikő - Mendelényi Linda WBSE - SZK 20 2 Takács Franciska - Maráczy Erzsébet Smile DC 16 3 Kovács Erika - Borbély Viktória WBSE - SZK 13 4 Kiskó Bernadett - Virág Zsuzsanna

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az óra tréning jelleggel zajlik. A kurzus teljesítésének feltétele a foglalkozáson

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan Felsőoktatási Szakképzés TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan Tanév: 2015/2016. II. A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan Tanszék: Közgazdasági Tanszék Tantárgyfelelős neve:

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

BA Magyar szak I. évfolyam

BA Magyar szak I. évfolyam BA Magyar szak I. évfolyam 10.00-12.00 Leíró magyar alaktan, szófajtan szem. BTMAN112 M. Kabán Annamária 10.00-12.00 Bevezetés az irodalomtudományba szem. BTMAN108 Tasi Réka 11.00-12.00 Fonetika szem.

Részletesebben

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Syllabus Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Mai magyar nyelv V. (Mondattan) A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

III. Romológus Konferencia

III. Romológus Konferencia III. Romológus Konferencia 2014. április 25-26. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar - Pécs, Zsolnay Negyed E25-ös épület 001-es terem Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium, Könyvtár -

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. - Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgyfelelős tanszék kódja. A foglalkozáson való részvétel:

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgyfelelős tanszék kódja. A foglalkozáson való részvétel: A magyar nyelv és irodalom tantárgy-pedagógiája I. TAB 2304 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 1 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+1 G Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB 1304 A hallgató a TVSZ. figyelembevételével

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált.

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Iskola 3. hely Ritka Viktória Kossuth Lajos Ált. Iskola 1. hely Pap

Részletesebben

Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája

Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája Tudományos munkássága a Magyar Tudományos Művek Tárában: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&authorid=10023178 Könyv A Biblia mint kommunikációs tankönyv. Vince

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

2009. november 26 csütörtök

2009. november 26 csütörtök 2009. november 26 csütörtök 09.30 09.45 Megnyitó I. szekció (elnök: Lengyel Zsolt egyetemi tanár) 09.45 10.00 Kerekesné Dócs Nikoletta (hallgató): Univerzális és egyedi jellemzők az afáziások beszédében

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

A nyelvföldrajztól a névföldrajzig

A nyelvföldrajztól a névföldrajzig A nyelvföldrajztól a névföldrajzig A M A G Y A R N Y E L V T U D O M Á N Y I T Á R S A S Á G 234. SZÁM KIADVÁNYAI 234. SZÁM A nyelvföldrajztól a névföldrajzig A 2010. június 8-i szombathelyi tanácskozás

Részletesebben

VI.Szigetköz Minimaraton

VI.Szigetköz Minimaraton 2009.05.03. Táv : 16 km Abszolút eredmények 1. 33. Major József 1979 0:52:57 2. 10. Garami Árpád 1966 0:55:22 3. 71. Görözdi Máté 1983 0:57:34 4. 153. Sándor Csaba 1985 0:58:58 5. 6. Varga Csaba 1965 0:59:51

Részletesebben

Előszó Általános kérdések személynévkutatások a 20. századi ( Cseh ) Szlovákiában Pogány, keresztény és keresztségben

Előszó Általános kérdések személynévkutatások a 20. századi ( Cseh ) Szlovákiában Pogány, keresztény és keresztségben Tartalomjegyzék Előszó...13 1. Általános kérdések... 19 1.1 személynévkutatások a 20. századi ( Cseh ) Szlovákiában... 25 1.2 Pogány, keresztény és keresztségben elnyert nevek az európai kultúrákban...

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI N - 53 kg 1. Lőrincz Dávid 1996 Tabi Fitness Klub SE 55,0-59 kg 1. Bácsi Dávid 1993 Bihari Szabadidő és 120,0 2. Fazekas Tibor 1996 Marvel Team, Vésztő 80,0 1. Gombos Attila 1993 Bihari Szabadidő és 120,0

Részletesebben

Emlékeztető. az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának június 10-i üléséről

Emlékeztető. az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának június 10-i üléséről Emlékeztető az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának 2016. június 10-i üléséről Jelen voltak: Dr. Inzelt György Dr. Surján Péter Dr. Perczel András Dr. Császár Attila Dr. Salma Imre Dr. Péter László Dr.

Részletesebben

22. sz. Záróvizsga bizottság

22. sz. Záróvizsga bizottság 22. sz. Záróvizsga bizottság Vizsga helye: Szabadka ideje: 2015. június 26. 9:00 levelező MA mérnöktanár Portfólió bemutatása és védése levelező MA mérnöktanár mérnök informatika szakirány: 1. Bálint Krisztián

Részletesebben

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2 ANGOL Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka Március 26. Igazgatási épület 312 14.45 Baligács László angol B2 B2 Ferenc Baráth Norbert angol B2 B2 Berencsik Szabolcs angol B2 B2 Bódis Tamás angol B2 B2

Részletesebben

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB)

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB) A TUDÁS ÚTJA - THE WAY OF KNOWLEDGE - Félmaraton - MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB) Hallgató Csapat eredmények Budapest, 2009. november 8. Készítette: HUNRUN.COM 1. 8:34:28 Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Szavazókör nyitvatartása

Szavazókör nyitvatartása 1. Airault Frédérick Sebastien anyanyelvi lektor Francia Tanszék 2. Balló Ilona Larisza nyelvtanár Szlavisztikai Intézet 3. Dr. Bartáné Kustár Katalin ügyvivő-szakértő Dékáni Hivatal 4. Bertalan Ibolya

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

TAKÁCS JUDIT SZAKMAI ADATLAPJA. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai

TAKÁCS JUDIT SZAKMAI ADATLAPJA. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai TAKÁCS JUDIT SZAKMAI ADATLAPJA I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai Kossuth Lajos Tudományegyetem 1999 tanár BTK Finnugor nyelvész

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit I. Személyi adatok Név: Farkas Judit Születési hely, idő:, 1979. 04. 01. Anyja neve: Mohai Margit Judit Személyi igazolvány száma: 335364SA Munkahely: MTA Nyelvtudományi

Részletesebben

Szent László 33 teljesítménytúra teljesítői

Szent László 33 teljesítménytúra teljesítői Szent László 33 teljesítménytúra teljesítői Indulók száma: 76 fő, teljesítette: 72+1 fő Rsz. Név Sz. év Lakhely Rajtidő Célidő Menetidő 1 Takács Tibold 1967 Budapest 9:05 17:27 8:22 2 Takács Tiboldné 1967

Részletesebben

SAJTÓ- ÉS KOMMUNIK[CIÓS FŐOSZT[LY

SAJTÓ- ÉS KOMMUNIK[CIÓS FŐOSZT[LY SAJTÓKÖZLEMÉNY Balog Zoltán egyetemi és főiskolai tanári kinevezéseket adott át Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, valamint Dr. Palkovics László, az EMMI felsőoktatásért felelős államtitkára

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak J E L Ö L Ő B I Z O T T S Á G A Budapesti Ügyvédi Kamara 2010. évi választás A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak JELÖLŐ LISTÁJA (A tisztségviselők

Részletesebben