Tóth Valéria publikációi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tóth Valéria publikációi"

Átírás

1 Tóth Valéria publikációi Önállóan megjelent lektorált munkák: 1. TÓTH VALÉRIA (HOFFMANN ISTVÁN RÁCZ ANITA), Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból I. Abaúj Csongrád vármegye. (A Magyar Névarchívum Kiadványai 1.) Debrecen, lap, 33 térképmelléklet. (Elérési címe az Interneten: 2. TÓTH VALÉRIA (HOFFMANN ISTVÁN RÁCZ ANITA), Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból II. Doboka Győr vármegye. (A Magyar Névarchívum Kiadványai 3.) Debrecen, lap, 16 térképmelléklet ( klte.hu) 3. Az Árpád-kori Abaúj és Bars vármegye helyneveinek történeti-etimológiai szótára. (A Magyar Névarchívum Kiadványai 4.) Debrecen, lap. 4. Névrendszertani vizsgálatok a korai ómagyar korban (Abaúj és Bars vármegye helynevei). (A Magyar Névarchívum Kiadványai 6.). Debrecen, lap. 5. TÓTH VALÉRIA et al., Korai magyar helynévszótár 1. Abaúj Csongrád vármegye. Szerk. Hoffmann István. A Magyar Névarchívum Kiadványai 9. Debrecen, lap. 6. Településnevek változástipológiája. A Magyar Névarchívum Kiadványai 14. Debrecen, lap. 7. TÓTH VALÉRIA (HOFFMANN ISTVÁN RÁCZ ANITA), Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból III. Heves Küküllő vármegye. (A Magyar Névarchívum Kiadványai 25.) Debrecen, lap, 23 térképmelléklet. Könyvrészletek: 1. TÓTH VALÉRIA (HLAVACSKA EDIT), Selected Bibliography of the Onomastics of the Hungarian Language. In: Selected Bibliography of the Onomastics of the Uralian Languages. Onomastica Uralica 1b. Edited by Hoffmann István. Debrecen Helsinki 2001, p Lektorált tanulmányok: 1. TÓTH VALÉRIA (HOFFMANN ISTVÁN RÁCZ ANITA), Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból: Magyar Nyelvjárások 33 (1996): Önállóan is megjelent: Ómagyar kori helynévfeldolgozások. A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének kiadványai 64. sz. Debrecen, lap. 2. Birtokos jelzős szerkezetű mikrotoponimák a korai ómagyar korban: Magyar Nyelvjárások 33 (1996): ( 33.htm) 1

2 3. Vizsgálódások a korai ómagyar kor képzett neveinek körében: Magyar Nyelvjárások 34 (1997): ( htm) 4. Földrajzi köznevek szóföldrajzi szempontú vizsgálata a korai ómagyar korban: MNyTK. 209 (1997): ( htm) 5. Ómagyar helyneveink és a névföldrajz: Magyar Nyelvjárások 35 (1998): ( htm) 6. A helynevek jelentéstani vizsgálatához: Névtani Értesítő 21 (1999): Helynevek a helynevekben: Magyar Nyelvjárások 37 (1999): Mutatvány Abaúj vármegye helyneveinek történeti-etimológiai szótárából: Magyar Nyelvjárások 38 (2000): Válasz Juhász Dezső és Bíró Ferenc opponensi véleményére: Névtani Értesítő 22 (2000): A helynevek lexikális szerkezetéről: Folia Uralica Debreceniensia 8 (2001): A dialektológiai névföldrajzi vizsgálatok lehetőségei ómagyar helyneveink körében: Hungarológia és dimenzionális nyelvszemlélet. Debrecen Jyväskylä, A helynévmodellek nyelvföldrajzi vizsgálata a korai ómagyar korban: Hungarológia és dimenzionális nyelvszemlélet. Szerk. Hoffmann István Juhász Dezső Péntek János. Debrecen, Hangszerkezeti vizsgálódások a korai ómagyar korban: Köszöntő kötet B. Gergely Piroska tiszteletére. A Miskolci Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének Kiadványai 1. Miskolc, A Zala vízgyűjtőjének régi folyóvíznevei: Névtani Értesítő 25 (2003): Az inetimologikus magánhangzók a magyar helynevekben: Magyar Nyelvjárások 41 (2003): Az inetimologikus mássalhangzók a magyar helynevekben 1 2: Magyar Nyelv 100 (2004): , Archaizmusok és neologizmusok a magyar helynevekben: Helynévtörténeti tanulmányok 1. Szerk. Hoffmann István Tóth Valéria. Debrecen, Hangtörténet és helynévkutatás: Magyar névtani kutatások itthon és határainkon túl. Névtani tanácskozás Jászberényben, okt Szerk. Farkas Ferenc. Bp., The Changes of the Hungarian Settlement Names. In: Settlement Names in the Uralian Languages. Onomastica Uralica 3. Debrecen Helsinki, Változásmodellek a településnevek körében: Névtani Értesítő 27 (2005):

3 21. A -hida utótagú településnevekről. In: 101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére. Szerk. Mártonfi Attila Papp Kornélia Slíz Mariann. Bp., A templomcímből alakult településnevek változásáról. In: Helynévtörténeti tanulmányok 2. Szerk. Hoffmann István Tóth Valéria. Debrecen, Az Amadéfalva > Madéfalva és az Omboly > Zomboly típusú településnévváltozásokról. In: Nyelvek és nyelvváltozatok. Köszöntő kötet Péntek János tiszteletére. Szerk. BENŐ ATTILA FAZAKAS EMESE SZILÁGYI N. SÁNDOR. Kolozsvár, A templomcímből alakult településnevek keletkezési körülményeiről: Magyar Nyelv 103 (2007): A településnevek változási érzékenységéről. In: Nyelvi identitás és a nyelv dimenziói. Szerk. HOFFMANN ISTVÁN JUHÁSZ DEZSŐ. Debrecen Budapest, Egy szó eleji hangváltozási típusról. In: Nyelvi identitás és a nyelv dimenziói. Szerk. HOFFMANN ISTVÁN JUHÁSZ DEZSŐ. Debrecen Budapest, A falva > fa változás településneveinkben. In: Helynévtörténeti tanulmányok 3. Szerk. HOFFMANN ISTVÁN TÓTH VALÉRIA. Debrecen, Többnevűség a településnevek körében. In: Név és valóság. A VI. Magyar Névtudományi konferencia előadásai. Szerk. BÖLCSKEI ANDREA N. CSÁSZI ILDIKÓ. Bp., Beszámoló a 23. Nemzetközi Névtani Konferenciáról. In: Névtani Értesítő 30 (2008): Settlement name strata in the multilingual Carpathian Basin. In: Names in Multi-Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact: Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences. Toronto, Kanada, Szerk. WOLFGANG AHRENS SHEILA EMBLETON ANDRÉ LAPIERRE. Toronto, Elmélet és módszer a történeti helynévkutatásban. In: Névtani Értesítő 31 (2009): Adalékok személynévi eredetű településneveink nyelvi kérdéseihez. In: Magyar Nyelvjárások 47 (2009): Egy sajátos morfológiai jelenség a régi magyar helynévadásban. Az -é birtokjel helynévalkotó szerepéről. In: Helynévtörténeti tanulmányok 5 (2010): A patrocíniumi településnevek nyelvföldrajzi tanulságai. In: Emlékkönyv Mező András tiszteletére. Szerk. P. LAKATOS ILONA SEBESTYÉN ZSOLT. Nyíregyháza, Strata of Ethnics, Languages and Settlement Names in the Carpathian Basin. In: Namenkundliche Informationen 98 (2010):

4 36. Széljegyzetek a Szovárd-kérdéshez. In: Magyar Nyelvjárások 48 (2010): Change Typology of Toponyms. In: Acta Onomastica 52 (2011): A Dénes a régi magyarban. In: Karszt, történelem, helynevek. Köszöntők és tanulmányok a 88 éves Dénes György tiszteletére. Szerk. TÓTH ÁLMOS BÁRTH M. JÁNOS. Budapest, Patrociny Settlement Names in the Carpathian Basin. In: Patrociny Settlement Names in Europe. Onomastica Uralica 8. Edited by VALÉRIA TÓTH. Debrecen Helsinki, A térinformatika alkalmazási lehetőségei a nyelvészetben. In: Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában II. Szerk. Lóki József. Debrecen, Adalékok Árpád-kori személyneveink -ó/-ő képzőjéhez. In: Klárisok. Tanulmánykötet Korompay Klára tiszteletére. Szerk. Csiszár Gábor Darvas Anikó. Budapest, Tóth Valéria (Zichar Marianna): Informatika a nyelvtudomány szolgálatában. In: Informatika a felsőoktatásban 2011 konferencia. Konferenciakiadvány. Szerk. Cser László Herdon Miklós. Debrecen, Gondolatok a településnév-korrelációkról. In: Névtani Értesítő 33 (2011): Mai Magyar Digitális Helynévtár. Egy kutatási program célja, eredményei, távlatai. In: Helynévtörténeti Tanulmányok 7. Szerk. Hoffmann István Tóth Valéria. Debrecen, Patrocíniumi településnevek Európában. Egy nemzetközi kutatási program eredményei. In: Magyar Nyelv 108 (2012): Patrociny Settlement Names in Europe. The findings of an international research programme. In: Beiträge zur Namenforschung 47/3 (2012): Etimológiai, hangtörténeti megjegyzések Anonymus egy személynevéhez. In: Magyar Nyelvjárások 50 (2012): Von Heidelbeerberg bis Heidelberg. Veränderungsprozesse der Ortsnamen. In: Sprachentwicklungen und kulturelle Differenzierungen. Szerk. Beate Henn-Memmesheimer. St. Ingbert, 2013.Megjelenés alatt. 49. Szempontok a középkori források személynévi adatainak értékeléséhez. In: Nyelvtudományi Közlemények 109 (2013): A középkori forrrások személyjelölő szerkezeteinek névszociológiai értéke. Magyar Nyelvjárások 51 (2013): Szempontok a századi nemzetségnevek értékeléséhez. In: Századok 148 (2014): A személynévadás és személynévhasználat névelméleti kérdései. Helynévtörténeti Tanulmányok 10 (2014): Hungarian Digital Toponym Registry. Results of a research programme. In: 4

5 Namenkundliche Informationen 103/104 (2014): (Hoffmann, István) Tóth, Valéria, Viewpoints on the Cognitive-Pragmatic Description of Personal names. Word 61/1 (2015): Gondolatok a helynévi eredetű személynevekről. Helynévtörténeti Tanulmányok 11( 2015). Megjelenés alatt. 56. Történeti helynévkutatás. In: Magyar névkutatás a 21. század elején. Szerk. xxx. Bp., Megjelenés alatt. 57. Szempontok latin eredetű személyneveink névtörténeti értékeléséhez. A Desiderius névbokra alapján. Megjelenés alatt. Ismertetés: 1. Tóth Valéria (Rácz Anita), Püspöki Nagy Péter: A Csallóköz neveiről. In: Magyar Nyelvjárások 31 (1993): Benkő Loránd: Beszélnek a múlt nevei. Tanulmányok az Árpád-kori tulajdonnevekről. Budapest, In: Magyar Nyelvjárások 42 (2004): A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei. III. Magyar és finnugor jelentéstörténet. Szerk. BÜKY LÁSZLÓ FORGÁCS TAMÁS. Szeged, In: Magyar Nyelv 101 (2005): Fehértói Katalin: Árpád-kori személynévtár ( ). In: Magyar Nyelvjárások 43 (2005): Fehértói Katalin: Árpád-kori személynévtár ( ). [Inventory of personal names from the age of the Árpád dynasty ( )] In: Onomastica Uralica 5 (2007): Kováts Dániel: Sátoraljaújhely helynevei és történeti topográfiája. In: Magyar Nyelvjárások 46 (2008): Farkas Tamás: Családnév-változtatás Magyarországon. In: Magyar Nyelvjárások 49 (2011): Megemlékezés: 1. Nyirkos István ( ). In: Névtani Értesítő 35 (2013): Szerkesztői munka: 1. Helynévtörténeti tanulmányok 1. Szerk. Hoffmann István Tóth Valéria. Debrecen, lap. 2. Helynévtörténeti tanulmányok 2. Szerk. Hoffmann István Tóth Valéria. Debrecen, lap. 3. Onomastica Uralica 5. Edited by István Hoffmann Valéria Tóth. Debrecen Helsinki, lap. 4. Helynévtörténeti tanulmányok 3. Szerk. Hoffmann István Tóth Valéria. Debrecen, lap. 5. Magyar Nyelvjárások 45. Szerk. Hoffmann István Kis Tamás Nyirkos István Tóth Valéria. Debrecen,

6 6. Onomastica Uralica 7. Edited by István Hoffmann Valéria Tóth. Debrecen Helsinki, lap. 7. Helynévtörténeti tanulmányok 4. Szerk. Hoffmann István Tóth Valéria. Debrecen, lap. 8. Magyar Nyelvjárások 46. Szerk. Hoffmann István Kis Tamás Nyirkos István Tóth Valéria. Debrecen, lap. 9. Helynévtörténeti tanulmányok 5. Szerk. Hoffmann István Tóth Valéria. Debrecen, lap. 10. Magyar Nyelvjárások 47. Szerk. Hoffmann István Kis Tamás Nyirkos István Tóth Valéria. Debrecen, lap. 11. Patrociny Settlement Names in Europe. Onomastica Uralica 8. Edited by VA- LÉRIA TÓTH. Debrecen Helsinki, lap. 12. Magyar Nyelvjárások 48. Szerk. Dobi Edit Hoffmann István Nyirkos István Tóth Valéria. Debrecen, lap. 13. Helynévtörténeti Tanulmányok 6. Szerk. Hoffmann István Tóth Valéria. Debrecen, lap. 14. Helynévtörténeti Tanulmányok 7. Szerk. Hoffmann István Tóth Valéria. Debrecen, lap. 15. Magyar Nyelvjárások 49. Szerk. Dobi Edit Hoffmann István Nyirkos István Tóth Valéria. Debrecen, lap. 16. Magyar Nyelvjárások 50. Szerk. Dobi Edit Hoffmann István Tóth Valéria. Debrecen, lap. 17. Helynévtörténeti Tanulmányok 8. Szerk. Hoffmann István Tóth Valéria. Debrecen, lap. 18. Helynévtörténeti Tanulmányok 9. Szerk. Hoffmann István Tóth Valéria. Debrecen, lap. 19. Magyar Nyelvjárások 51. Szerk. Dobi Edit Hoffmann István Tóth Valéria. Debrecen, lap. 20. Helynévtörténeti Tanulmányok 10. Szerk. Hoffmann István Tóth Valéria. Debrecen, lap. 21. Magyar Nyelvjárások 52. Szerk. Dobi Edit Hoffmann István Tóth Valéria. Debrecen, lap Konferencián megtartott előadások: 1. Tóth Valéria, Földrajzi köznevek szóföldrajzi szempontú vizsgálata a korai ómagyar korban. Elhangzott az V. Magyar Névtudományi Konferencián (Miskolc, 1995). 2. Tóth Valéria (Dobi Edit Tóth Ágoston), A CD alkalmazásának lehetőségei: Molnár Ferenc, A pál utcai fiúk és Móricz Zsigmond, Légy jó mindhalálig 6

7 című regényeinek CD-Rom adaptációiról. Elhangzott A tanár és a szöveg című nyelvészeti konferencián (Szeged, 1998). 3. A dialektológiai névföldrajzi vizsgálatok lehetőségei ómagyar helyneveink körében. Elhangzott az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson. Jyväskylä, augusztus A névmodellek nyelvföldrajzi vizsgálata az ómagyar korban. Elhangzott az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson. Jyväskylä, augusztus A hangtörténeti vizsgálatok lehetőségei az ómagyar korban. Elhangzott a Névtan és nyelvtörténet a századfordulón című, a Debreceni Egyetem és a Kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem nyelvészeti doktori iskolái által megrendezett konferencián. Kolozsvár, május 30. június Nyelvi archaizmusok a magyar helynevekben. Elhangzott a Magyar névtani kutatások itthon és a határainkon túl című névtani tanácskozáson. Jászberény, október Hangtörténet és helynévkutatás. Elhangzott a Debreceni Akadémiai Bizottság Nyelvészeti Munkabizottság ülésén. Debrecen, november 24-én. 8. Településnév-változások a korai ómagyar korban. Elhangzott a VII. Nemzetközi Magyar Nyelvtudományi Kongresszuson. Budapest, augusztus Az Amadéfalva > Madéfalva és az Omboly > Zomboly típusú településnévváltozásról. Elhangzott az I. Helynévtörténeti szemináriumon. Síkfőkút, május. 10. A településnevek változási érzékenységéről. Elhangzott a VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus Névtörténet magyarságtörténet szimpóziumában (szimpóziumvezető: Hoffmann István). Debrecen, augusztus Egy szó eleji hangváltozási típusról. Elhangzott a VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus Területi és társadalmi nyelvváltozatok a történetiség fényében szimpóziumában (szimpóziumvezető: Juhász Dezső). Debrecen, augusztus A templomcímből alakult településnevek változásáról. Elhangzott a Magyar Nyelvtudományi Társaság debreceni csoportjának december 8-i ülésén. 13. Többnevűség, névcsere a településnevek körében. Elhangzott a VI. Magyar Névtudományi Konferencián. Balatonszárszó, június A településnevek -falva > -fa változásáról. Elhangzott a II. Helynévtörténeti szemináriumon. Síkfőkút, október. 15. Településnév-formánsok a régi magyarban. Elhangzott a III. Helynévtörténeti szemináriumon. Síkfőkút, május

8 16. Settlement name strata in the multilingual Carpathian Basin. Elhangzott a XXIII. Nemzetközi Névtani Konferencián (23rd International Congress of Onomastic Sciences). Toronto, augusztus Egy sajátos morfológiai jelenség a régi magyar helynévadásban. Elhangzott a IV. Helynévtörténeti szemináriumon. Vasvár, június Settlement name strata in the multilingual Carpathian Basin. Elhangzott Lipcsei Egyetem Szlavisztikai Intézetének névkutató tanácskozásán (Namenkundliche Jahrestagung), október 23-án. 19. A patrocíniumi településnevek nyelvföldrajzi tanulságai. Elhangzott a Mező András születésének 70. évfordulójára rendezett ünnepi ülésen, Nyíregyházán, december 4-én. 20. Adalékok személynévi eredetű településneveink nyelvi kérdéseihez. Elhangzott a Magyar Nyelvtudományi Társaság debreceni csoportjának felolvasó ülésén, december 10-én. 21. Személynévképzés vagy becéző képzés? A személynevek képzőinek funkciója az Árpád-korban. Elhangzott az V. helynévtörténeti szemináriumon. Síkfőkút, május Change Typology of Toponyms. Elhangzott a IV. Trends in Toponymy konferencián. Edinburgh, június 28 július A térinformatika alkalmazási lehetőségei a nyelvészetben. Elhangzott a Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítás. Az elmélet és gyakorlat találkozása c. konferencián. Debrecen, 2011.május Patrocíniumi településnevek Európában Egy nemzetközi kutatási program eredményei. Elhangzott az VI. helynévtörténeti szemináriumon. Síkfőkút, június Mai Magyar Digitális Helynévtár. Elhangzott a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson. Kolozsvár, augusztus Patrociny Settlement Names in Europe. The findings of an international research programme. Elhangzott a XXIV International Congress of Onomastic Sciences c. konferencián. Barcelona, szeptember Etimológiai, hangtörténeti megjegyzések Anonymus egy személynevéhez. Elhangzott az VII. helynévtörténeti szemináriumon. Síkfőkút, május 30 június Hungarian Digital Toponym Registry Results of a research programme. Elhangzott az V. Trends in Toponymy konferencián. Bern, július Change Typology of Toponyms. Elhangzott a Sprachenwicklungen und Kulturelle Differenzierungen c. konferencián. Mannheim, szeptember A nemzetségnevek a személynevek rendszerében. Elhangzott a Magyar Nyelvtudományi Társaság debreceni csoportjának december 6-i ülésén. 8

9 31. Szempontok a magyar nemzetségnevek értékeléséhez. Elhangzott az VIII. helynévtörténeti szemináriumon. Síkfőkút, május 29 június A személynévadás és személynévhasználat névelméleti kérdései. Elhangzott a DENyDI magyar nyelvészeti alprogramjának és az MTA DE Magyar nyelv- és névtörténeti kutatócsoportjának témabemutató konferenciáján. Síkfőkút, október Szempontok a források személyjelölő szerkezeteinek értékeléséhez. Elhangzott a Magyar Nyelvtudományi Társaság debreceni csoportjának felolvasó ülésén. Debrecen, október Szempontok az Árpád-kori személynévhasználat kérdéseihez. Elhangzott a Magyar Nyelvtudományi Társaság felolvasó ülésén. Budapest, november Gondolatok a helynévi eredetű személynevekről. Elhangzott az IX. Helynévtörténeti szemináriumon. Síkfőkút, május Name-theoretical questions of the giving and usage of anthroponyms. Elhangzott a XXV International Congress of Onomastic Sciences c. konferencián. Glasgow, augusztus Személynévfajták az ómagyar kor helyneveiben. Elhangzott a X. Helynévtörténeti szemináriumon. Síkfőkút, május Presentation of the history of the Hungarian system of anthroponyms. Elhangzott a XII International Congress of Finno-Ugric Studies c. konferencián. Oulu, augusztus Cognitive-pragmatic description of the history of the Hungarian anthroponymic system. Elhangzott a III International Congress of Name and Naming c. konferencián. Baia Mare, szeptember 1 3. Debrecen, szeptember 23. (dr. Tóth Valéria) 9

RÁCZ ANITA PUBLIKÁCIÓI

RÁCZ ANITA PUBLIKÁCIÓI RÁCZ ANITA PUBLIKÁCIÓI I. Lektorált szakkönyvek, monográfiák egyedüli szerzőként 1. A régi Bihar vármegye településneveinek nyelvészeti vizsgálata. (A Magyar Névarchívum Kiadványai 9.) Debrecen, 2005.

Részletesebben

Hoffmann István publikációi

Hoffmann István publikációi Hoffmann István publikációi (A kandidátusi fokozat megszerzését követően megjelent publikációkat az egyes rovatokon belül vonallal különítettem el.) A) Belföldön kiadott könyv vagy könyvrészlet aa) Könyvek

Részletesebben

ISMERTETÉSEK ÉS HIVATKOZÁSOK GYŐRFFY ERZSÉBET PUBLIKÁCIÓIRA

ISMERTETÉSEK ÉS HIVATKOZÁSOK GYŐRFFY ERZSÉBET PUBLIKÁCIÓIRA ISMERTETÉSEK ÉS HIVATKOZÁSOK GYŐRFFY ERZSÉBET PUBLIKÁCIÓIRA 1. Régi vízneveink funkcionális szerkezetéről. Magyar Nyelvjárások 40 (2002): 35 46. 1. HOFFMANN ISTVÁN, Magyar helynévkutatás. 1958 2002. Debrecen,

Részletesebben

RÁCZ ANITA PUBLIKÁCIÓI HIVATKOZÁSOKKAL, RECENZIÓKKAL*

RÁCZ ANITA PUBLIKÁCIÓI HIVATKOZÁSOKKAL, RECENZIÓKKAL* RÁCZ ANITA PUBLIKÁCIÓI HIVATKOZÁSOKKAL, RECENZIÓKKAL* Lektorált szakkönyvek, monográfiák egyedüli szerzőként 1. A régi Bihar vármegye településneveinek nyelvészeti vizsgálata. (A Magyar Névarchívum Kiadványai

Részletesebben

4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 54. Dr. Rácz Anita Telefon, Fax: (52)

4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 54. Dr. Rácz Anita Telefon, Fax: (52) DEBRECENI EGYETEM BTK MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 54 Dr. Rácz Anita Telefon, Fax: (52) 512-923 DR. RÁCZ ANITA TUDOMÁNYOS, OKTATÁSI, OKTATÁSSZERVEZÉSI,

Részletesebben

Reszegi Katalin publikációi (hivatkozásokkal, recenziókkal)

Reszegi Katalin publikációi (hivatkozásokkal, recenziókkal) Reszegi Katalin publikációi (hivatkozásokkal, recenziókkal) Önállóan megjelent lektorált munkák: 1. Hegynevek a középkori Magyarországon. A Magyar Névarchívum Kiadványai 21. Debrecen, 2011. 216 lap. 1.

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Fehér Krisztina Debrecen, 4032 Görgey u. 18. II/23. krfeher@gmail.com 06-30-648-2312 06-52-741-168. Munkahely:

Szakmai önéletrajz. Fehér Krisztina Debrecen, 4032 Görgey u. 18. II/23. krfeher@gmail.com 06-30-648-2312 06-52-741-168. Munkahely: Szakmai önéletrajz Fehér Krisztina Debrecen, 4032 Görgey u. 18. II/23. krfeher@gmail.com 06-30-648-2312 06-52-741-168 Munkahely: 2005 a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének tanársegédje

Részletesebben

HOFFMANN ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA

HOFFMANN ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA HOFFMANN ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Magyar nyelv és irodalom orosz szakos 1977 Kossuth Lajos Tudományegyetem középiskolai tanár, finnugor

Részletesebben

N. FODOR JÁNOS PUBLIKÁCIÓI HIVATKOZÁSOKKAL

N. FODOR JÁNOS PUBLIKÁCIÓI HIVATKOZÁSOKKAL N. FODOR JÁNOS PUBLIKÁCIÓI HIVATKOZÁSOKKAL Könyvek: 1. N. FODOR JÁNOS, Személynevek rendszere a kései ómagyar korban. Magyar Névtani Értekezések 2. ISBN 978-963-284-144-1. ELTE BTK, Budapest, 2010. 160

Részletesebben

N. FODOR JÁNOS PUBLIKÁCIÓI HIVATKOZÁSOKKAL

N. FODOR JÁNOS PUBLIKÁCIÓI HIVATKOZÁSOKKAL N. FODOR JÁNOS PUBLIKÁCIÓI HIVATKOZÁSOKKAL Könyvek: 1. N. FODOR JÁNOS, Személynevek rendszere a kései ómagyar korban. Magyar Névtani Értekezések 2. ISBN 978-963-284-144-1. ELTE BTK, Budapest, 2010. 160

Részletesebben

FEHÉR KRISZTINA publikációinak idézései *

FEHÉR KRISZTINA publikációinak idézései * FEHÉR KRISZTINA publikációinak idézései * Műveire vonatkozó hivatkozások száma: 69 Szakfolyóiratban megjelent tanulmány (id.: 52) Magyarországon magyarul (id.: 52) 1. Grammatikaelmélet és kognitív pszichológia.

Részletesebben

Szombathely, 2011. február 1. Dr. VÖRÖS FERENC PhD s.k. főiskolai tanár

Szombathely, 2011. február 1. Dr. VÖRÖS FERENC PhD s.k. főiskolai tanár Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika Név és társadalom 2010/2011. II. félév Előadások kreditszerzés módja: kollokvium 1. Segédtudomány vs. önelvű tudomány.

Részletesebben

Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok

Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok 1. Nyelvjárási elemek a szabolcsi 10 14 évesek nyelvhasználatában. In: Az anyanyelvi nevelés korszerűsítésének áramában (1984). OPI

Részletesebben

FEHÉR KRISZTINA publikációinak idézései *

FEHÉR KRISZTINA publikációinak idézései * FEHÉR KRISZTINA publikációinak idézései * Műveire vonatkozó hivatkozások száma: 86 Szakfolyóiratban megjelent tanulmány (id.: 68) Magyarországon magyarul (id.: 68) 1. Grammatikaelmélet és kognitív pszichológia.

Részletesebben

Tematika a Névtani kutatások című tárgy szemináriumához 2012/2013. őszi félév kreditszerzés módja: gyakorlati jegy

Tematika a Névtani kutatások című tárgy szemináriumához 2012/2013. őszi félév kreditszerzés módja: gyakorlati jegy Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika a Névtani kutatások című tárgy szemináriumához 2012/2013. őszi félév kreditszerzés módja: gyakorlati jegy 1. A szemináriumi program és a referátumok

Részletesebben

Hivatkozásjegyzék. Hivatkozás: Haader Lea: eez myt mondaaz myes twgyok NÉ. 15 [1993]: A hivatkozás oldalszáma: 137.

Hivatkozásjegyzék. Hivatkozás: Haader Lea: eez myt mondaaz myes twgyok NÉ. 15 [1993]: A hivatkozás oldalszáma: 137. Hivatkozásjegyzék 1987 Hegedős Attila: Kisnémedi tájszótár. ELTE, 1992. Villám Judit: Nagykırösi tájszótár. ELTE, Budapest, 1987. A hivatkozás oldalszáma: 10. (a szótár ekkor még kéziratban volt) 1988

Részletesebben

TAKÁCS JUDIT SZAKMAI ADATLAPJA. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai

TAKÁCS JUDIT SZAKMAI ADATLAPJA. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai TAKÁCS JUDIT SZAKMAI ADATLAPJA I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai Kossuth Lajos Tudományegyetem 1999 tanár BTK Finnugor nyelvész

Részletesebben

A kutatási eredmények ismertetése

A kutatási eredmények ismertetése Nyilvántartási szám: T 049158 A kutatási eredmények ismertetése A II. világháború után a kolozsvári nyelvészek nagyszabású népnyelvkutató munkát végeztek a romániai magyarság körében. Számos monográfiát,

Részletesebben

BÁBA BARBARA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA

BÁBA BARBARA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA BÁ RRA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Magyar nyelv és irodalom szakos 2007 Debreceni Egyetem BTK középiskolai tanár, bölcsész II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

Kis Tamás szakmai önéletrajza

Kis Tamás szakmai önéletrajza Kis Tamás szakmai önéletrajza I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Magyar nyelv és irodalom szakos Kossuth Lajos Tudományegyetem 1988 középiskolai tanár és finnugor nyelvész BTK

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

Szentgyörgyi Rudolf publikációs és hivatkozási listája

Szentgyörgyi Rudolf publikációs és hivatkozási listája Szentgyörgyi Rudolf publikációs és hivatkozási listája 2002 1. Szócikkek. In: CSENGERY KINGA ITTZÉS NÓRA szerk., Mutatványok az Akadémiai nagyszótárból. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2002, 127

Részletesebben

Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok

Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok 1. Az í-zés esetei a hajdúhadházi népnyelvben. Diákköri Tudományos Közlemények. Nyíregyháza, 1980. 13-22. 2. Adalékok az í-zéshez Hajdúhadházról.

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

MAGYAR NÉVKUTATÁS A 21. SZÁZAD ELEJÉN

MAGYAR NÉVKUTATÁS A 21. SZÁZAD ELEJÉN MAGYAR NÉVKUTATÁS A 21. SZÁZAD ELEJÉN Hajdú Mihály emlékére MAGYAR NÉVKUTATÁS A 21. SZÁZAD ELEJÉN Szerkesztette: Farkas Tamás és Slíz Mariann Magyar Nyelvtudományi Társaság ELTE Magyar Nyelvtudományi és

Részletesebben

Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok

Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok 1. Az í-zés esetei a hajdúhadházi népnyelvben. Diákköri Tudományos Közlemények. Nyíregyháza, 1980. 13-22. 2. Adalékok az í-zéshez Hajdúhadházról.

Részletesebben

krfeher@gmail.com http://mnytud.arts.unideb.hu/feherkrisztina.php

krfeher@gmail.com http://mnytud.arts.unideb.hu/feherkrisztina.php Szakmai önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név DR. FEHÉR KRISZTINA Cím DE MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK, 4010 DEBRECEN, PF. 54. Telefon 06-52-512-900/23098 E-mail Honlap Születési idő és hely krfeher@gmail.com

Részletesebben

Nyelvjárási és helynévtörténeti anyagok geolingvisztikai kutatása Részletes kutatási terv

Nyelvjárási és helynévtörténeti anyagok geolingvisztikai kutatása Részletes kutatási terv Nyelvjárási és helynévtörténeti anyagok geolingvisztikai kutatása Részletes kutatási terv 1. A kutatási célok meghatározása A kutatás célja olyan nyelvjárási és helynévtörténeti adattárak létrehozása,

Részletesebben

2017. november 9 10-én KÖLCSÖNHATÁSOK

2017. november 9 10-én KÖLCSÖNHATÁSOK A Debreceni Egyetem Finnugor Nyelvtudományi Tanszéke és a Finn Nagykövetség Finnország függetlenségének 100. évfordulója tiszteletére 2017. november 9 10-én konferenciát szervez KÖLCSÖNHATÁSOK Magyarok

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

A régi helynevek kutatásának lehetőségei, múltja és távlatai

A régi helynevek kutatásának lehetőségei, múltja és távlatai A régi helynevek kutatásának lehetőségei, múltja és távlatai 1. Az onomasztikának önálló tudományszakként/diszciplínaként való felfogását/értelmezését többnyire azzal szokás alátámasztani, hogy e területnek

Részletesebben

Pállné dr. Lakatos Ilona publikációs jegyzéke

Pállné dr. Lakatos Ilona publikációs jegyzéke Pállné dr. Lakatos Ilona publikációs jegyzéke Könyvek, önálló kiadványok 1. Adatok Jászberény regionális köznyelvéhez. Nyelvtudományi Dolgozatok 25. (Szerk.: Nagy Ferenc) Budapest., 1977. 141 l. 2. A 10

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit I. Személyi adatok Név: Farkas Judit Születési hely, idő:, 1979. 04. 01. Anyja neve: Mohai Margit Judit Személyi igazolvány száma: 335364SA Munkahely: MTA Nyelvtudományi

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. össz. 1. Szolnoki Lénárd Dóczy Gedeon Református Gimnázium, Debrecen Tófalusi Péter 6 20 20 20 66 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA ÖRDÖG FERENC TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGE. Könyvek, tanulmányok, cikkek (recenziók, bibliográfia)

BIBLIOGRÁFIA ÖRDÖG FERENC TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGE. Könyvek, tanulmányok, cikkek (recenziók, bibliográfia) 277 BIBLIOGRÁFIA ÖRDÖG FERENC TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGE '. Könyvek, tanulmányok, cikkek (recenziók, bibliográfia) 1962 A gyulaji keresztnevek becéző alakjai. Néprajz és Nyelvtudomány 5-6: 79-83. Gyulaj nyelvjárásából.

Részletesebben

A NÉVTAN HELYE A NYELVTUDOMÁNYBAN, TUDOMÁNYKÖZI KAPCSOLATAI, NÉVELMÉLET

A NÉVTAN HELYE A NYELVTUDOMÁNYBAN, TUDOMÁNYKÖZI KAPCSOLATAI, NÉVELMÉLET Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, VI. évfolyam, 1. szám, (2011) pp. 5-10. A NÉVTAN HELYE A NYELVTUDOMÁNYBAN, TUDOMÁNYKÖZI KAPCSOLATAI, NÉVELMÉLET ANGYAL LÁSZLÓ Bél Mátyás Egyetem, Humán Tudományok

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ IV. KORCSOPORT. Debrecen, június

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ IV. KORCSOPORT. Debrecen, június 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Egyéb készségek: Számítógépes ismeret (Word, Excel, Internet használat, SPSS szociológiai elemző program) B kategóriás jogosítvány

Szakmai önéletrajz. Egyéb készségek: Számítógépes ismeret (Word, Excel, Internet használat, SPSS szociológiai elemző program) B kategóriás jogosítvány Szakmai önéletrajz Személyi adatok: Név: Születési hely és idő: Fehérgyarmat, 1976. február 6. Lakcím: 4400, Nyíregyháza, Ifjúság u. 38. Elérhetőség: 06/20-9229-799 Tanulmányok: 1990-1994 Zalka Máté Gimnázium

Részletesebben

II. Kecskeméti Úszónap Szenior korosztály úszóversenye

II. Kecskeméti Úszónap Szenior korosztály úszóversenye 1. napi eredmények: II. Kecskeméti Úszónap Szenior korosztály úszóversenye Kecskemét, Fedett uszoda 2008. július 5-6 (8 pályás, 50 méteres medence, elektromos időmérés) hely versenyszám / név egyesület

Részletesebben

BÉRES JÚLIA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA

BÉRES JÚLIA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA BÉRES JÚLIA SZAKI ÖNÉLETRAJZA I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész 20 Debreceni Egyetem BTK és tanár és kommunikáció szakos bölcsész (1260/20/BT)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MTA HIDROGEOLÓGIAI ALBIZOTTSÁG MUNKÁJÁRÓL. XXI. FAVA konferencia. Siófok 2014 április 2 3. Székely Ferenc, Szűcs Péter

BESZÁMOLÓ A MTA HIDROGEOLÓGIAI ALBIZOTTSÁG MUNKÁJÁRÓL. XXI. FAVA konferencia. Siófok 2014 április 2 3. Székely Ferenc, Szűcs Péter BESZÁMOLÓ A MTA HIDROGEOLÓGIAI ALBIZOTTSÁG MUNKÁJÁRÓL XXI. FAVA konferencia Siófok 2014 április 2 3 Székely Ferenc, Szűcs Péter A MTA FTB Hidrogeológiai Albizottság feladata, célkitűzései 1) A hidrogeológia

Részletesebben

AZ V. MAGYAR NÉVTUDOMÁNYI KONFERENCIA ELŐADÁSAI (Miskolc, 1995. augusztus 28-30.)

AZ V. MAGYAR NÉVTUDOMÁNYI KONFERENCIA ELŐADÁSAI (Miskolc, 1995. augusztus 28-30.) A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG 209. SZÁM KIADVÁNYAI 209. SZÁM SUB Göttlngen 7 205105 971 AZ V. MAGYAR NÉVTUDOMÁNYI KONFERENCIA ELŐADÁSAI (Miskolc, 1995. augusztus 28-30.) II. kötet SZERKESZTETTE B.GERGELY

Részletesebben

Órarend 2008/2009 tavaszi szemeszter

Órarend 2008/2009 tavaszi szemeszter Órarend 2008/2009 tavaszi szemeszter Hét Nap Idıpont Esemény / óra Oktató Helyszín Február 11. (szerda) Félévzáró értekezlet 10.00.-12.00 Indexbeírás, beiratkozás 1. Február 18. (szerda) Félévnyitó értekezlet

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

A szókezdő mássalhangzó-torlódások vizsgálatának néhány kérdéséről*

A szókezdő mássalhangzó-torlódások vizsgálatának néhány kérdéséről* MAGYAR YELVJÁRÁSOK A DEBRECE I EGYETEM XLVII, 99 109 DEBRECE MAGYAR YELVTUDOMÁ YI TA SZÉKÉ EK 2009. ÉVKÖ YVE A szókezdő mássalhangzó-torlódások vizsgálatának néhány kérdéséről* 1. Egyik előadásában PAIS

Részletesebben

Névtani Értesítő 36.

Névtani Értesítő 36. Névtani Értesítő 36. Budapest 2014 NÉVTANI ÉRTESÍTŐ A Magyar Nyelvtudományi Társaság és az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetének lektorált folyóirata Felelős szerkesztő: FARKAS TAMÁS Szerkesztő:

Részletesebben

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1.

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1. Bács-Kiskun Győr- Moson- Sopron Kalocsai Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú

Részletesebben

Hajdúböszörmény helyneveinek vizsgálati lehetőségei

Hajdúböszörmény helyneveinek vizsgálati lehetőségei Hajdúböszörmény helyneveinek vizsgálati lehetőségei V. Örökségvédelmi Konferencia 2014. január 22. dr. Nemes Magdolna Debreceni Egyetem GyFK nemesm@ped.unideb.hu A kutatás előzményei Erasmus-ösztöndíj

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök Szakmai önéletrajz Email: szabo.orsolya@rkk.uni-obuda.hu Felsőfokú tanulmányok 2008 - Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola (doktoranduszhallgató)

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola I. korcsoport 2005-ben és utána születettek 1. Bácsi Fruzsina 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk. 8:45 2. Pusztai Dóra 2006 Debrecen Óvoda 9:09 3. Eszenyi Gréta 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk.

Részletesebben

Szavazókör nyitvatartása

Szavazókör nyitvatartása 1. Airault Frédérick Sebastien anyanyelvi lektor Francia Tanszék 2. Balló Ilona Larisza nyelvtanár Szlavisztikai Intézet 3. Dr. Bartáné Kustár Katalin ügyvivő-szakértő Dékáni Hivatal 4. Bertalan Ibolya

Részletesebben

TANULMÁNYOK. Személynevek fordítása kései ómagyar kori okleveleinkben*

TANULMÁNYOK. Személynevek fordítása kései ómagyar kori okleveleinkben* MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 52 (2014): 73 88. A DEBRECENI EGYETEM MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK LEKTORÁLT FOLYÓIRATA TANULMÁNYOK Személynevek fordítása kései ómagyar kori okleveleinkben* SLÍZ MARIANN 1. A

Részletesebben

DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK. 2015/2016. tanév. igazgatóhelyettes

DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK. 2015/2016. tanév. igazgatóhelyettes DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK 2015/2016. tanév 1. Albertné Rácz Gyöngyi tanító, 2.c of. 2. Ankuczáné Varga Katalin tanító, 1.c of., igazgatóhelyettes 3. Aranyosné Siklósi Ágnes

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI N - 53 kg 1. Lőrincz Dávid 1996 Tabi Fitness Klub SE 55,0-59 kg 1. Bácsi Dávid 1993 Bihari Szabadidő és 120,0 2. Fazekas Tibor 1996 Marvel Team, Vésztő 80,0 1. Gombos Attila 1993 Bihari Szabadidő és 120,0

Részletesebben

V. korcsoport. Fiú ( ):

V. korcsoport. Fiú ( ): HAJDÚ-BIHAR MEGYEI FOGYATÉKOS SPORTOLÓK SZÖVETSÉGE 4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Lev. cím:4024 Debrecen, Piac u. 71. Tel.: 0670/370-4737 E-mail: hafoszov@hafoszov.ehc.hu Fogyatékos tanulók nevelését,

Részletesebben

Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu

Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu Elnök: Dr. Kónya Katalin Elnökhelyettes: Dr. Petraskó István A Miskolci Közjegyzői Kamara

Részletesebben

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26.

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks 2014. január 24-26. 1 2013/2014. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks, 2014. január

Részletesebben

Önéletrajz Dr. Bányai Orsolya. banyai.orsolya@law.unideb.hu

Önéletrajz Dr. Bányai Orsolya. banyai.orsolya@law.unideb.hu SZEMÉLYI ADATOK Dr. Bányai Orsolya 52/512-700/74808 banyai.orsolya@law.unideb.hu Születési dátum 1982.06.11. Állampolgárság Magyar SZAKMAI TAPASZTALAT 2014-2008-2014 Egyetemi adjunktus Egyetemi tanársegéd

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

Megyei matematika verseny 2009.

Megyei matematika verseny 2009. 9. évfolyam 1 Pácsonyi Márton 77 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt, Péteri Szabolcs 2 Bubits Bence 66 Kölcsey Ferenc Zalaegerszeg Forgács Ferencné 2 Jung Dániel 66 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. az Építőmérnöki Karon szeptember és december között folytatott doktori képzési és címszerzési tevékenységről

BESZÁMOLÓ. az Építőmérnöki Karon szeptember és december között folytatott doktori képzési és címszerzési tevékenységről BESZÁMOLÓ az Építőmérnöki Karon 2010. szeptember és 2011. december között folytatott doktori képzési és címszerzési tevékenységről Vásárhelyi Pál Építőmérnöki és Földtudományi Doktori Iskola Az Országos

Részletesebben

HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1. Szerkesztette HOFFMANN ISTVÁN TÓTH VALÉRIA. A Magyar Névarchívum Kiadványai 8. Debrecen, 2004.

HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1. Szerkesztette HOFFMANN ISTVÁN TÓTH VALÉRIA. A Magyar Névarchívum Kiadványai 8. Debrecen, 2004. HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1. Szerkesztette HOFFMANN ISTVÁN TÓTH VALÉRIA. A Magyar Névarchívum Kiadványai 8. Debrecen, 2004. 207 lap A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke e tanulmánykötettel

Részletesebben

Juhász Dezső publikációi és tudományos előadásai

Juhász Dezső publikációi és tudományos előadásai Juhász Dezső publikációi és tudományos előadásai (utolsó mentés: 2012. 02. 19.) Tartalom Juhász Dezső publikációs jegyzéke...2 Hivatkozások Juhász Dezső műveire 22 Juhász Dezső tudományos előadásainak

Részletesebben

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Osztályvezető: dr. Lakó Anita Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19. (2015.08.05-től)

Részletesebben

Veresegyházi Futóverseny és Gyalogtúra május 13, vasárnap

Veresegyházi Futóverseny és Gyalogtúra május 13, vasárnap Veresegyházi Futóverseny és Gyalogtúra 2012. május 13, vasárnap 500 m abszolút 1 38 1:38.0 Csák Máté F 2004-2005 1 2 62 1:38.1 Lévay Rozi N 2006-1 3 73 1:38.9 Ring Dóra N 2004-2005 1 4 72 1:39.8 Ring Máté

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979 Szakmai Önéletrajz Név: Józsa Balázs Születési hely: Debrecen Születési év: 1979 Tanulmányok: 2005-2007: Debreceni Egyetem BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola PhD ösztöndíjas 1999-2005: Debreceni Egyetem

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar KISS MAGDALÉNA A KÖRÖSMENTE FOLYÓVÍZNEVEINEK NÉVRENDSZERTANI VIZSGÁLATA

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar KISS MAGDALÉNA A KÖRÖSMENTE FOLYÓVÍZNEVEINEK NÉVRENDSZERTANI VIZSGÁLATA Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI KISS MAGDALÉNA A KÖRÖSMENTE FOLYÓVÍZNEVEINEK NÉVRENDSZERTANI VIZSGÁLATA Nyelvtudományi Doktori Iskola A Doktori Iskola

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

Publikációk. Györgyi Zoltán

Publikációk. Györgyi Zoltán Publikációk Györgyi Zoltán Szerkesztések 1992 Egy ismeretlen Magyarország - Mezőgazdaság és szakképzés. Szerkesztette: Forray R. Katalin és Györgyi Zoltán. Akadémiai, 1992. 154 p. 2006 Diplomával a munkaerőpiacon.

Részletesebben

A fenntarthatóság szerepe a környezeti nevelésben. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Kosáros Andrea

A fenntarthatóság szerepe a környezeti nevelésben. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Kosáros Andrea Természettudományi és Technológiai Kar A fenntarthatóság szerepe a környezeti nevelésben Doktori (PhD) értekezés tézisei Kosáros Andrea Témavezetı: Dr. Lakatos Gyula Debreceni Egyetem Természettudományi

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskolában tanító tanárok 2011/2012-es tanév

A Türr István Gazdasági Szakközépiskolában tanító tanárok 2011/2012-es tanév Dr. Vuity Valéria Igazgató közgazdaságtan Sárosi Magdolna Igazgatóhelyettes német nyelv Gottlieb Gábor Igazgatóhelyettes matematika, informatika, földrajz Agyagási Anett biológia Bartkóné Szigecsán Réka

Részletesebben

Adalékok személynévi eredetű településneveink nyelvi kérdéseihez*

Adalékok személynévi eredetű településneveink nyelvi kérdéseihez* MAGYAR YELVJÁRÁSOK KIADJA XLVII, 43 59 DEBRECE A DEBRECE I EGYETEM 2009. MAGYAR YELVTUDOMÁ YI TA SZÉKE Adalékok személynévi eredetű településneveink nyelvi kérdéseihez* 1. A fenti címet látva bizonyára

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

2001-ben végze Eötvös-kollégistaként. angol nyelv és irodalom szakán, majd 2006 júliusában

2001-ben végze Eötvös-kollégistaként. angol nyelv és irodalom szakán, majd 2006 júliusában B y G y F v v m y b E y u m y ( m ó ) y v b y v u m y m j 20. A j m : m y v 1 ü - b ü ó, v m y v - v ó y, m y j y v - u m y ü m j m v. A y v u m y y m u m y, ó ü v, m m m u m y. J, m b m ó b. A MTA 56

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat hatodik forduló 2016.07.03 Leány 1.6km 1. Fekete Flóra 3 6:18 SZVSI SE1 / 1, 10 2. Takó Lilla 6 6:20 Szolnok SE1 / 2, 7 3. Auerbach Anita 1 7:37 Szolnok SE1 / 3, 5 4.

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Névföldrajzi térképlapok klaszteranalízise Zala megye helynevei alapján*

Névföldrajzi térképlapok klaszteranalízise Zala megye helynevei alapján* MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 53 (2015): 47 61. A DEBRECENI EGYETEM MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK LEKTORÁLT FOLYÓIRATA Névföldrajzi térképlapok klaszteranalízise Zala megye helynevei alapján* DITRÓI ESZTER 1.

Részletesebben

Beszámoló a VI. Magyar Névtudományi Konferenciáról (Balatonszárszó, június )

Beszámoló a VI. Magyar Névtudományi Konferenciáról (Balatonszárszó, június ) Társasági ügyek 117 A nyelvjárások kutatása elvezette ünnepeltünket a szociolingvisztika területére is. A magyarországi szláv nyelvjárások tanulságai alapján áttekintı munkát szentelt a nyelvkeveredés

Részletesebben

4032 Debrecen, Böszörményi út 138., 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens Tanszék

4032 Debrecen, Böszörményi út 138., 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens Tanszék 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens 2. Árváné dr. Ványi Georgina adjunktus GTK Vállalkozásfejlesztés nem önálló 3. Dr. Bácsné dr. Bába Éva egyetemi docens 4. Dr. Bai Attila egyetemi docens GTK Vállalatgazdaságtani

Részletesebben

Az interjúalany és családja

Az interjúalany és családja Az interjúalany és családja Interjúalany Dávid Lajos Születési hely és idő Árapatak 1938 február 22 Székelyudvarhely, Kolozsvár, Hármasfalu, Gógánváralja, Marosvásárhely Protestáns Teológiai Intézet Kolozsvár

Részletesebben

Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája

Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája Tudományos munkássága a Magyar Tudományos Művek Tárában: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&authorid=10023178 Könyv A Biblia mint kommunikációs tankönyv. Vince

Részletesebben

MINI FIÚ MINI LÁNY. 1. Tóth Szandra Emese Kende Baranta Balogh Bernadett Abasár HE FIÚ

MINI FIÚ MINI LÁNY. 1. Tóth Szandra Emese Kende Baranta Balogh Bernadett Abasár HE FIÚ MINI FIÚ 1. Marsa Márk EVO 429+1 10 2. Nagy Kristóf Botond Ecséd 429 8 3. Fazekas Levente Egyéni (Szarvas) 312 6 4. Gombola Bence Egyéni (Sárisáp) 267 4 5. Tresó Balázs Csaba EVO 251 2 6. Fazekas Bence

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996.

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996. Önéletrajz Személyi adatok: Név: Dr. Szűcs Lászlóné Dr. Siska Katalin Születési hely, idő: Miskolc, 1961. december 24. Családi állapot: Férjezett (Férj: Dr. Szűcs László bíró, Nyíregyházi Városi Bíróság).

Részletesebben

Jegyzőkönyv július 7. vasárnap. Csongrád, Serház- Zugi Holt-Tisza

Jegyzőkönyv július 7. vasárnap. Csongrád, Serház- Zugi Holt-Tisza Jegyzőkönyv 2013. július 7. vasárnap Csongrád, Serház- Zugi Holt-Tisza Versenybíróság Elnök: Vezető időmérő: Időmérők: Indító: Célbíró: Versenyiroda: Gergely Ildikó Sebők János Palásti Erika Bartók Márton

Részletesebben

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2016. febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT Ssz. Név 1. Bakos Zoltán 2. Bakos Zoltán 3. Bakos Zoltán 4. Bakos Zoltán 5. Balog Csaba 6. Balog Csaba 7. Balog

Részletesebben

A Szemiotikai Tájékoztató (a Magyar Szemiotikai Társaság kiadásában) új folyamának bibliográfiája

A Szemiotikai Tájékoztató (a Magyar Szemiotikai Társaság kiadásában) új folyamának bibliográfiája A Szemiotikai Tájékoztató (a Magyar Szemiotikai Társaság kiadásában) új folyamának bibliográfiája Új folyam 1 (5), 1991. 1. szám (A4-es méretben) Voigt Vilmos: A magyar szemiotikai terminológia általános

Részletesebben

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu Budapest Kerület Nap Név Email Telefon III. K Balázs Antalné Marica balazs.antalne@t-online.hu III. K; Sz Kertész Anna kerteszanna@t-online.hu IV. Sz Dudásné Baricza Margit dumargo@gmail.com 06-1-3871-282,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Munkahelyek: 2004-től tanársegéd, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Munkahelyek: 2004-től tanársegéd, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék Név: Szabó Szabolcs Születési hely: Gyula Születési idő: 1979. február 11. Végzettségek: Általános Iskola: Középiskola: Egyetem: Doktori Iskola: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1986-1993, 4. sz. (Bay Zoltán) Általános

Részletesebben

hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U /1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U /2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U /1

hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U /1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U /2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U /1 név cím hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U 35 17015/1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U 33 17015/2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U 27 17018 MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U 9 17019/1 GEDEI GYULA GYÖRGY MESTER U 11 17019/2 GEDEI ANIKÓ

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

A pályázat legfontosabb célja az antik görög és latin nyelvű orvosi szövegekben a számok

A pályázat legfontosabb célja az antik görög és latin nyelvű orvosi szövegekben a számok A pályázat legfontosabb célja az antik görög és latin nyelvű orvosi szövegekben a számok szerepének vizsgálata volt. A megjelent kötetek kilenc eddig magyarul nem (vagy hibásan) publikált forrás szövegét

Részletesebben