8. FEJEZET A VÍZIÚTHOZ KAPCSOLÓDÓ REKREÁCIÓ ÉS TURIZMUS 8.1 MELLÉKLET AZ EGYES TURISZTIKAI ÁGAZATOK FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYE:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "8. FEJEZET A VÍZIÚTHOZ KAPCSOLÓDÓ REKREÁCIÓ ÉS TURIZMUS 8.1 MELLÉKLET AZ EGYES TURISZTIKAI ÁGAZATOK FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYE:"

Átírás

1 8. FEJEZET A VÍZIÚTHOZ KAPCSOLÓDÓ REKREÁCIÓ ÉS TURIZMUS 8.1 MELLÉKLET AZ EGYES TURISZTIKAI ÁGAZATOK FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYE: 8.2 MELLÉKLET MINTATERVEK A HÁROM ALPROGRAMRA ÉPÜLVE 8.3 MELLÉKLET JOGSZABÁLYJEGYZÉK 8.4 MELLÉKLET IRODALOMJEGYZÉK 8.5 MELLÉKLET A VÍZI BEJÁRÁS KÉPEKBEN

2 8.1 melléklet: Az egyes turisztikai ágazatok felmérésének eredménye: A felmérés eredményei a vízi turizmus vonatkozásában A felmérés azt bizonyítja, hogy a turizmus is fontos kérdés a Duna hajózhatóságának javítása programban, sok érintettje lehet a szabályozási beavatkozásoknak a folyam szakaszain. A következıkben a kérdıívek lényegi megállapítását szedtük csokorba, bemutatva ezzel a megkérdezett célcsoportok szereplıinek véleményét és javaslatait a Duna jelenlegi állapotával és fejlesztési elképzeléseikkel kapcsolatban. A válaszok alapján megállapítható, hogy: a Duna menti kistérségek és önkormányzatok többsége a közeljövıben jelentıs vízi turisztikai fejlesztéseket tervez; amelyhez régiók anyagi támogatására számítanak. A kistérségek 85%-a és a választ adó települések 24 %-a szándékozik kikötıt létesíteni. Mindezen törekvésnek realitását egy, a jelen tanulmány megállapításaiból táplálkozó Dunai hajózási programterv lenne hivatott felülvizsgálni és meghatározni, valamint a fejlesztendı kikötıket kijelölni. a választ adó települések több mint fele úgy véli, hogy közepesnél jobb minıségő a vízi turisztikai kínálata, amely jó alapot jelenthet a vízi turizmus fejlesztése szempontjából. a válaszadó települések 10%-ánál játszik jelentıs szerepet a víz olyannyira, hogy valamilyen vízi program is szerepel a település kulturális életében, ahol viszont ápolják a hagyományokat, ott számos kulturális és gasztronómiai rendezvényt is találunk, amely rendkívül alacsony arány. Ebbıl is látszik, hogy a települések legkevésbé orientálódnak a víz, a Duna adta lehetıségek felé. a vízparti települések szolgáltatóinak kínálata általában nem kapcsolódik kifejezetten a vízi turizmushoz, viszont 74%-uk hajlandó lenne ezen a területen befektetni. A fejlesztéseket leginkább európai uniós pályázati forrásból és saját erıbıl oldanák meg, legkevésbé állami támogatásra és banki hitelre számítanak a szolgáltatók. A vízi turizmussal leginkább összefüggı két megkérdezett csoport a vízi túrázók és a vízitúra-szervezık voltak. A felmérésbıl kiderült, hogy a dunai vízitúrázók hőségesek a folyóhoz, nagy csoportban látogatnak ide, fıleg barátokkal és mivel legtöbben 4-5, illetve több mint öt éve túráznak a folyón visszatérı vendégnek számítanak. vízitúra-szervezı cégek válaszai alapján a résztvevık körében az 5-7 napos túrák a legkedveltebbek, ezt követıen a 2-4, majd a 8-10 napos túrák elıfordulási gyakorisága a legmagasabb. Egy napos, illetve tíz naposnál hosszabb vízitúrákra kevésbé vállalkoznak szívesen a jelentkezık. a megkérdezettek csaknem 80 %-a a 20 és annál több résztvevıvel induló túrán vesz részt legszívesebben, míg a tíz fı alatti létszámmal induló túrákat senki nem jelölte be. a megkérdezettek túlnyomó többsége túraszervezıkre, túravezetıkre vagy egyesületre bízza a túrák szervezését és lebonyolítását. válaszadóink nagy része (84%) kenuval szokott vízi túrázni. leginkább a nyári hónapokban: június, július, augusztusban bonyolítják le a túrák nagy részét. 2

3 a dunai vízi túrákra jellemzı, hogy vízparti vendéglátó egységeket, sportegyesületek illetve a vízi túra szövetség bázisait veszik igénybe (ez arra enged következtetni, hogy az emberek keresik a part menti szolgáltatásokat, és amennyiben azok nagyobb számban és jobb minıségben állnának rendelkezésre, a túrázók egy része lemondana a vadkempingrıl). legnépszerőbb túraszakasznak a felsı és középsı bizonyult, a legkeresettebb kikötıállomások: Esztergom, Szob, Dömös, Leányfalu és Szentendre. A Duna alsó szakaszán Mohács és Baja kikötıit veszik igénybe a legtöbbször. a vízi túrák legfıbb vonzereje a táj szépsége és a természet közelsége. a vízitúrák árszintje naponta egy fıre levetítve legtöbbször Ft. fejlesztési javaslataik: o a folyam mentén több vízvételi, tisztálkodási lehetıséget, több sátorhely és szemétgyőjtı biztosítását kívánják az önkormányzatoktól és az illetékes szervektıl, o meglévı szálláslehetıségek fenntartásának és fejlesztésének segítését, o több olcsó vendéglátóhely létrehozását szorgalmaznák a parton fkm-enként. o sürgıs feladatként a Duna vizének tisztítását, a szennyezések kiszőrését, mérséklését, valamint a motoros vízi jármővek használatának korlátozását javasolják. Felmérésünkbıl kiderült, hogy a megkérdezett települések és kistérségek is nagy figyelmet szentelnek az aktív turizmusnak. A meglévı aktív turizmussal összefüggı szolgáltatásokat a válaszadó kistérségek 62 %-a kívánja fejleszteni. Szabadstrand kialakítását már szinte minden kistérségben kezdeményeztek, ahol még nem, ott prioritásként kezelik. Kikötık létesítése is szerepel a legtöbb kistérség fejlesztési terveiben. Horgász turizmus: A felmérésbıl kiderült, hogy a legtöbb válaszadó már kisgyerek kora óta jár a Dunára horgászni. a horgászok 43 %-a csak a Dunán szokott horgászni és közülük magas a és a évesek aránya. a legtöbben átlagosan hetente egyszer vagy kétszer járnak horgászni, a heti átlagosan négynél több alkalom a nyugdíjas horgászokra volt leginkább jellemzı. legszívesebben a nyári hónapokban horgásznak a megkérdezettek, de tavasszal és ısszel is népszerő ez a tevékenység. a megkérdezettek több mint fele mindig a partról szokott horgászni, a fennmaradó részben jelentısebb azok száma, akik a partról és csónakból is horgásznak a horgászok a természet nyugalmáért, a csend és a kikapcsolódás miatt hódolnak legkedvesebb hobbijuknak, nem szeretik a zajos, tömegek látogatta programokat. a jövıben a Kalocsai, Bajai, Szobi, Gyıri és a Szekszárdi kistérség kíván kiemelten foglalkozni a horgászturizmussal. a dunai horgászat inkább a helyiekre jellemzı. a válaszadók ¾-e semmilyen parti vagy egyéb szolgáltatást nem vesz igénybe. Ökoturizmus: Felmérésünk e kérdéskörben azt eredményezte, hogy a Duna-mente kistérségeinek 82 %-a ezen belül is túlnyomórészt a déli szakasz kistérségei kívánja a jövıben fejleszteni a turizmus ezen ágát. 3

4 A felmérés eredményei a kiegészítı programelemekre vonatkozóan Kerékpáros turizmus: A visszaérkezett kérdıívek alapján tíz településen épül már a kerékpárút és fejlesztik a kerékpáros turizmust, további négy pedig tervezi azt a közeljövıben (elıbbiek a Duna mindhárom szakaszát érintik). Az Alsó-Duna szakaszon szintén kevés a kiépített kerékpárút, megoldatlan a forgalmasabb szakaszokon a gépjármőforgalomtól elkülönített kerékpáros közlekedés biztosítása, a pihenıvendéglátó és a szerviz infrastruktúra fejletlen. A vasút nincs felkészülve nagy számú kerékpár szállítására a régióban, megoldatlan továbbá a kerékpárok tárolása, ırzése a látnivalók, megállóhelyek környékén. Bor- és gasztroturizmus: A felmérésbıl is kiderült, hogy inkább gyenge és közepes minıségő kínálatot találnak a Duna mentén a kulináris és borélményekre vágyók. Mindennek ellenére a települések csaknem 1/3- a (32%-a) rendez rendszeresen gasztronómiával összefüggı kulturális rendezvényt. Az Alsó- Duna völgyre általánosságban elmondható, hogy a gyengébb minıségő tömegtermelés mellett egyre több pincészet kezd jó minıségő borokat elıállítani. Több borász országos, sıt nemzetközi hírnévre is szert tett, ami elısegítheti a bekapcsolódásukat a borturizmusba. Sok településen található összefüggı pincesor, és több borút is létrejött, számos borászati témájú rendezvénnyel találkoztunk. A térségben egyedülálló módon a Mohács-Bóly Térségi Fehérborút Egyesület proaktív turizmusfejlesztési eszközként komplex fél-, egy- és kétnapos utazási csomagokat kínál. A programokban a terület borászati, gasztronómiai, kulturális és természeti vonzerıi összefőzve találhatók. Falusi turizmus: A megkérdezett települések közül Tass skanzent hoz létre, és rajta kívül még Kisbodak és Alsónyék tervezi falusi szálláshelyekkel, népi mesterségekkel és a faluközpont felújításával a falusi turizmus fejlesztését. A legtöbb kis falu központjának szépítésére szeretne pályázni, a falukép megırzését fontosnak találja. Az épített környezet védelme szintén fontos kritériuma a vendégfogadásnak és a turizmus kialakulásának. A fent említett településeken kívül még Halásziban, Mosonmagyaróváron, Mecséren, Taksonyban és Nemesnádudvaron kiváló a falusi turizmus kínálata, viszont a válaszadó települések 27%-a úgy nyilatkozott, hogy kifejezetten gyenge kínálattal rendelkezik ezen a téren. Lovas turizmus: A beérkezett kérdıívek értékelésénél kiderült, hogy a Duna menti települések közül 13 önkormányzat szeretne lovas fogadót létesíteni, és öt kistérség további öt településében zajlik már ilyen jellegő fejlesztés, amelybıl kettı meg is említette azt a jövıben fejlesztendı területek között. A megkérdezett önkormányzatok 22%-a gyengének, 11%-a kiválónak találta a lovas turisztikai kínálatát és a lehetıségeket. Kulturális turizmus: A felmérésbıl kiderült, hogy a települések jelentıs része rendelkezik valamilyen kulturális, illetve helyi jellegzetességekre építı, hagyományırzı rendezvénnyel, és a visszaérkezett 4

5 kérdıívekbıl kiderült, hogy az önkormányzatok 52%-a tovább kívánja fejleszteni a kulturális turizmust. az önkormányzatok több mint fele (52%-a) gondolja úgy, hogy a kulturális programkínálat bıvülése erısítheti a település turizmusát. Egészségturizmus: A vizsgált területen a gyenge kategóriába tartozik, mivel kiemelkedı hévíz- vagy gyógyforrással csak kevés Duna menti település rendelkezik. A kérdıíves megkérdezés eredményeként kiderült, hogy a Budaörsi, a Tatai, a Szobi, a Mohácsi, a Paksi, a Szekszárdi kistérségben, valamint Dunakanyarban is jelentıs gyógyturisztikai fejlesztéseket terveznek. Ezen kívül illetve részben átfedéssel hat kistérségben terveznek wellness szálló létrehozását, amely egybeesik a hazánkat jellemzı fejlıdési irányokkal. A választ adó önkormányzatok 16%-a wellness hotel, 27%-a (a kettıt kombinálva a települések 9,5%-a) pedig rekreációs központ létesítésébe fog bele terveik szerint az elkövetkezendı idıszakban. Százhalombatta és Ráckeve további fejlesztéseket, azaz termálfürdı létesítését tervez. 5

6 8.2 melléklet Mintatervek a három alprogramra épülve 1. Klasszikus, evezıs vízi turizmus Projekt neve: Projekt leírása: Vízi túra kemping és strand Elsısorban a klasszikus evezıs turizmus igényeinek a kiszolgálására szakosodott vízparti létesítmény. Projektelemek: Alapszint: Szabadvízi strand Sátorhelyek Büfé Vizes blokk Vízi sport eszköz kölcsönzı Optimális szint: Teljes szint: Az alapszinten túl a továbbiak: Fogadó épület Kerékpár kölcsönzı Sportpályák Úszóstéges kikötı Lakókocsi helyek Az optimális szinten túl a továbbiak: Üdülıházak Játszótér Étterem Medencés strand Teljes terület: 5-9 hektár partél: 300 méter Alapszint: 2-3 hektár partél: 100 méter Optimális szint: 3-6 hektár partél: 200 méter Területtel szemben támasztott feltételek: Legközelebbi település maximum 3 kilométer Hullámtér szélessége maximum 300 méter Bérelhetı területhez tartozó partél minimum 300 méter Bıvíthetı a partéllel párhuzamosan és arra merılegesen is Nem szakadópart, de jelentıs a lejtése a víz felé, optimális esetben lépcsıs jellegő Aszfaltozott út 500 méteren belül Célcsoportok: Vízi túrázók megállóhely Közúton érkezı turista vízparti üdülés, kemping, strand Teljes kapacitás: Sátorhely: 70 db Lakókocsi: 40 db Szoba: 15 db/40 fı 6

7 Apartman: 4 db/20 fı Alapszint: sátorhely: 40 db Optimális szint: sátorhely: 50 db lakókocsi: 20 db szoba: 5 db/16 fı apartman: 1 db/5 fı Vendéglátás teljes kapacitása: Büfé + vegyesbolt + étterem Alapszint: Optimális szint: Büfé Büfé + vegyesbolt Teljes vendéglétszám: Szállás: fı Alapszint: Szállás: fı Optimális szint: Szállás: fı 2. Motoros kishajós (jacht) turizmus Projekt neve: Projekt leírása: Horgász és jachtkikötı Elsısorban motoros csónakok, kishajók tárolásával és bérbeadásával foglalkozó vízparti létesítmény. Projektelemek: Alapszint: Partélre épített kikötı Parkoló Sátorhelyek Fogadó épület Vizes blokk Hulladékgyőjtı Optimális szint: Az alapszinten túl a továbbiak: Úszóstéges kikötı Csónak és vízi sport eszköz kölcsönzı Horgász és ökotúra vezetı Rámpa Javítási lehetıség Vegyesbolt Büfé Térvilágítás Kerékpár kölcsönzı Információs központ Üdülıházak 7

8 Teljes szint: Az optimális szinten túl a továbbiak: Horgászbolt Szállodák Játszótér Étterem Medencés kikötı Téli tárolási lehetıség Sportpályák Teljes terület: 6-8 hektár partél: 1000 méter Alapszint: 2-3 hektár partél: 150 méter Optimális szint: 3-6 hektár partél: 500 méter Területtel szemben támasztott feltételek: Legközelebbi település maximum 3 kilométer Hullámtér szélessége maximum 300 méter Bérelhetı területhez tartozó partél minimum 1000 méter Bıvíthetı a partéllel párhuzamosan és arra merılegesen is Aránylag magasan fekvı partszakasz Aszfaltozott út 200 méteren belül Célcsoportok: Jachttal érkezı túrázók megállóhely Helyben lakók csónak és kishajó tárolás Közúton érkezı turista vízparti üdülés, kemping, csónakbérlés, ökotúra Teljes kapacitás: Csónakhely partélen: 50 db Csónakhely úszóstégnél: 60 db Kishajó hely úszóstégnél: 30 db Kishajóhely medencés kikötıben: 30 db Parkolóhely: 90 db Kishajóhely szárazon 30 db Bérelhetı csónak 10 db Bérelhetı motoros csónak 15 db sátorhely: 25 db lakókocsi: 30 db szoba: 10 db/30 fı apartman: 5 db/20 fı Alapszint: Csónakhely partélen: 50 db Parkolóhely: 30 db Kishajóhely szárazon 10 db Bérelhetı csónak 5 db Bérelhetı motoros csónak 5 db sátorhely: 15 db Optimális szint: Az alapszinten túl a továbbiak: Csónakhely partélen: Csónakhely úszóstégnél: Kishajó hely úszóstégnél: 50 db 40 db 30 db 8

9 Parkolóhely: Kishajóhely szárazon Bérelhetı csónak Bérelhetı motoros csónak sátorhely: lakókocsi: 60 db 20 db 10 db 10 db 20 db 20 db Vendéglátás teljes kapacitása: Büfé + vegyesbolt + étterem Alapszint: Optimális szint: Büfé + vegyesbolt étterem, büfé, vegyesbolt Teljes vendéglétszám: Szállás: 200 fı Horgász: 120 fı Kishajós: 70 fı Ökoturista 60 fı Alapszint: Szállás: 40 fı Horgász: 40 fı Kishajós: 20 fı Ökoturista 20 fı Optimális szint: Szállás: 100 fı Horgász: 80 fı Kishajós: 40 fı Ökoturista 40 fı 3. Hajókikötı Projekt neve: Projekt leírása: Hajóállomás Rendezvényhajók kirándulóhajók és üdülıhajók kikötésére szolgáló vízparti létesítmény. Projektelemek: Alapszint: Optimális szint: Teljes szint: Úszópontonos hajókikötı Parkoló Vízvételi lehetıség Fogadóépület Térvilágítás Jegypénztár Büfé Az alapszinten túl a továbbiak: Étterem Az optimális szinten túl a továbbiak: Információs központ 9

10 Területtel szemben támasztott feltételek: Aszfaltozott út Buszok számára is megfelelı mérető parkoló Célcsoportok: Helyben lakók kirándulás, rendezvények Közúton érkezı turista kirándulás, rendezvények Kapacitás: Nem a kikötı, hanem a hajó jellemzı tulajdonsága. 10

11 8.3 melléklet Jogszabályjegyzék 1) KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM Törvény évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól évi LIII. törvény a természet védelmérıl évi LIV. törvény az erdırıl és az erdı védelmérıl 1997.évi CLIX. törvény a fegyveres biztonsági ırzésrıl, a természetvédelmi és a mezei ırszolgálatról 1997.évi XLI. Törvény a halászatról és a horgászatról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 78/1997.(XI.4) FM rendelettel Kormányrendelet 21/1970. (VI. 21.) Korm. rendelet a fák védelmérıl 29/1997. (IV. 30.) FM rendelet az erdırıl és az erdı védelmérıl szóló évi LIV. törvény végrehajtásának szabályairól 73/1997. (X. 28.) FM-KTM együttes rendelet a nem halászható (horgászható) halfajokról és víziállatokról, valamint az egyes halfajok szerinti halászati tilalmi idıkrıl 20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálatról 21/2001.(II.14.) Korm.rendelet a levegı védelmével kapcsolatos egyes szabályokról 166/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet a tájvédelmi szakhatósági hatáskörbe tartozó engedélyezési eljárásokról 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentıségő természetvédelmi rendeltetéső területekrıl 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról 109/2005. Korm. rend. az elemek és akkumlátorok hulladékainak visszavételérıl Miniszteri rendelet 9/1989. (VIII. 24.) KVM rendelet tájvédelmi körzetek létesítésérıl 2/1990. (VI. 13.) KöM rendelet a Hajósi-kaszáló és löszpartok, valamint a Kecskeri-puszta természeti területek védetté nyilvánításáról, a Tiszatelek-tiszaberceli ártér Természetvédelmi Terület bıvítésérıl, és természetvédelmi kezelık megnevezésérıl 3/1990. (XI. 27.) KTM rendelet a nemzeti park igazgatóságokról és a természetvédelmi igazgatóságokról 7/1990. (IV. 23.) KVM rendelet egyes természeti területek védetté, valamint helyi jelentıségő természetvédelmi területek országos jelentıségővé nyilvánításáról, továbbá természetvédelmi területek határának módosításáról 11/1993. (III. 9.) KTM rendelet egyes védett természeti területek ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számainak módosításáról és a Hortobágyi Nemzeti Park területének bıvítésérıl 17/1994. (V. 25.) KTM-MKM együttes rendelet mőemlékek védetté nyilvánításáról és mőemléki védettség megszüntetésérıl évi LIV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 29/1997. (IV. 30.) FM rendelet az erdırıl és az erdı védelmérıl 6/1996. (IV. 17.) KTM rendelet a Hortobágyi Nemzeti Park bıvítésérıl 22/1996. (X. 9.) KTM rendelet a Kiskunsági Nemzeti Park bıvítésérıl 3/1997. (I. 8.) KTM rendelet a Körös-Maros Nemzeti Park létesítésérıl 11

12 22/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet bıvítésérıl és a Vajai-tó Természetvédelmi Terület létesítésérıl szóló 3/1996. (IV. 17.) KTM rendelet módosításáról 3/1998. (XII. 17.) KöM rendelet a Hortobágyi Nemzeti Park bıvítésérıl 21/2000. (VIII. 31.) KöM rendelet a Tiszakürti Arborétum Természetvédelmi Terület országos jelentıségő védett természeti területté történı átminısítésérıl 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok körérıl, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentıs növény- és állatfajok közzétételérıl 2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendelet az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésérıl 5/2002. (I. 12.) FVM-KöM együttes rendelet a nem halászható (horgászható) halfajokról és víziállatokról, valamint az egyes halfajok szerinti halászati tilalmi idıkrıl szóló 73/1997. (X. 28.) FM-KTM együttes rendelet módosításáról 3/2003. (I. 25.) NKÖM rendelet egyes régészeti lelıhelyek védetté nyilvánításáról, illetıleg régészeti védettség megszüntetésérıl 28/2004. KvVm. rend. vízszennyezı anyagok kibocsátásának határértékeirıl 29/2004. KvVm. rend. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi felügyelıségek illetékességi területérıl 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet a vad védelmérıl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól 12/2005. KvVM. rend. a védett, fokozottan védett növény és állatfajok élıhelye körül elrendelt korlátozások részletes szabályairól 56/2005. (VI. 25.) FVM rendelet a vad védelmérıl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról Országgyőlési határozat 32/2004. (IV. 19.) OGY határozat a védett ıshonos vagy veszélyeztetett, magas genetikai értéket képviselı tenyésztett magyar állatfajták nemzeti kinccsé nyilvánításáról 2) TERÜLETFEJLESZTÉS ÉS TERÜLETRENDEZÉS Törvény évi XXI. törvény a területfejlesztésrıl és területrendezésrıl évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervrıl Kormányrendelet 184/1996. (XII. 11.) Korm. rendelet a területfejlesztési koncepciók és programok, valamint a területrendezési tervek egyeztetésének és elfogadásának rendjérıl 112/1997. (VI. 27.) Korm. rendelet a területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerrıl és a kötelezı adatközlés rendjérıl 244/2003. (XII. 18.) Korm. rendelet a kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjérıl Miniszteri rendelet 18/1998. (VI. 25.) KTM rendelet a területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek tartalmi követelményeirıl 3) TELEPÜLÉSRENDEZÉS 12

13 Törvény évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelmérıl évi XLI. törvény a területszervezési eljárásról évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelmérıl Kormányrendelet 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet a közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekrıl 20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálatról Miniszteri rendelet 40/1999. (IV. 23.) FVM rendelet a területrendezési, a településrendezési és az építészetimőszaki tervtanácsokról 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet a telekalakításról 3/1998. (II. 11.) KTM rendelet a telekalakítási és építési tilalom elrendelésérıl 9/1998. (IV. 3.) KTM rendelet az önkormányzati fıépítészi tevékenység ellátásának részletes szakmai szabályairól és feltételeirıl 4) TERMÉSZETES FÜRDİK Kormányrendelet 273/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a természetes fürdıvizek minıségi követelményeirıl, valamint a természetes fürdıhelyek kijelölésérıl és üzemeltetésérıl Közlemény 4/1. Országos tisztifıorvosi Hivatal közleménye a felszíni vízi strandok vízminıségérıl évben, a természetes fürdıvizek minıségi követelményeirıl, valamint a természetes fürdıhelyek kijelölésérıl és üzemeltetésérıl szóló 273/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet alapján Kiegészítés: A kerékpározás fejlesztésének nemzeti stratégiáját érintı jogszabályok, határozatok, programok Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium (KHVM) 1988.évi I. (többször módosított) törvény a közúti közlekedésrıl 30/1988 (IV.21) MT (többször módosított) rendelet a közúti közlekedési törvény végrehajtásáról 68/1996 (VII.9.) Országgyőlési Határozat a magyar közlekedéspolitikáról és a megvalósításához szükséges legfontosabb feladatokról évi kormányhatározat: a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Programról 1/1975 (II.5.) KPM-BM (többször módosított) rendelet a közúti közlekedés szabályairól 4/1999 (II.12.) KHVM rendelet a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó jármővek közúti közlekedésérıl 20/1984 (XII.21.) KM (azóta többször módosított) rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezésérıl 13

14 19/1994 (V.31.) KHVM (módosított) rendelet a közutak igazgatásáról 6/1998 (III.11.) KHVM rendelet az országos közutak kezelésének szabályozásáról 157/1996 (IX. 26.) Korm. Rendelet és a 3/1998 (II. 11.) KHVM rendelet a közlekedési építmény- tervezési jogosultságokról 12/1999. (III. 11.) KHVM rendelet az Útfenntartási és -fejlesztési célelıirányzathoz kapcsolódó feladatok szabályozásáról Gazdasági Minisztérium 30/1997 évi O.GY. határozat a területfejlesztési támogatások és decentralizáció elveirıl, a kedvezményezett területek besorolásának feltételrendszerérıl 5/1996. (II.16) IKM rendelet a turisztikai célelıirányzat felhasználásáról 37/1998. (VI.11) a turisztikai célelıirányzat évi felhasználásáról Belügyminisztérium 48/1997 (VIII.26.) BM rendelet a közúti közlekedés rendırhatósági igazgatásáról Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 1997.évi LXXVIII. Törvény az épített környezet alakításáról és védelmérıl 253/1997 (XII.20.) Kormány rendelet az országos településrendezési és építési követelményekrıl 1996.évi LIV. törvény az erdırıl és az erdı védelmérıl 29/1997 (IV.30.) FM rendelet az erdı védelmérıl szóló törvény végrehajtásának szabályairól Környzetvédelmi Minisztérium 83/1997. (IX. 26.) O.Gy. határozat: a Nemzeti Környezetvédelmi Programról 10/1995 (IX.28.) KTM rendelet a környezetvédelmi termékdíjról Egészségügyi Minisztérium évi CLIV. törvény az egészségügyrıl, 148 a Nemzeti Egészségfejlesztési Programról Oktatási Minisztérium évi LXXIX. (többször módosított) törvény a közoktatásról (Nemzeti Alaptanterv) 24/1997 (VI.5) MKM rendelet az alapmőveltségi vizsga szabályzatának kiadásáról 14

15 8.4 melléklet Irodalomjegyzék Tanulmányok Vallum Potentiae Program Budafok-Tétény Érd Százhalombatta Duna-menti területeinek fejlesztési Programja; Modulus-R Építészeti és településtervezı Iroda, Budapest, március (munkaközi anyag) Közép-Dunántúli Régió Turisztikai Fejlesztési Stratégiája INN-SIDE TANÁCSADÓ Kft A Dunakanyar turizmusa Stratégiai terv; HITESY BARTUCZ & HOLLAI Üzleti Tanácsadó Iroda, november Dél-Budakörnyéki kistérségi kerékpárforgalmi hálózat tanulmányterve, Budapest, december; Tandem Közlekedéstervezı Mérnökiroda Kft. Budaörs kistérség többcélú társulása területfejlesztési koncepció és program, június; Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervezı Tanácsadó Iroda Marketing terv Tourinform, Ráckeve, A Ráckevei kistérség fejlesztési programjának stratégiája, Öko Rt., március Csepel-sziget és környéke területfejlesztési önkormányzati társulás fejlesztési programjának stratégiája, Öko Rt., Budapest, március Közép Magyarországi Régió fejlesztési terve Turizmus; fejezet Alsó-Duna-völgyi Fejlesztési régió területfejlesztési munkaanyag, készítette: Horváth Máté, gazdaságfejlesztési fıtanácsadó Polgármesteri Hivatal, Baja; Baja, június Duna Komplex Program Országos Területfejlesztési Hivatal; Budapest, március Kistérségi Programozási Tevékenység a Mosonmagyaróvári KSH Kistérségben HHP Contact Tanácsadó Kft; szeptember Adonyi Kistérség 2020 Az Adonyi Kistérség Idegenforgalmi Fejlesztési Koncepciója és Programja, Studio Metropolitana Urbanisztikai Kutatóközpont Kht.; május A Paksi Kistérség Gazdaságfejlesztési programja - Stratégiai és operatív program - Paks- Dunaföldvár Térségfejlesztı Önkormányzati Kht., Ökoturizmus fejlesztése az Alsó-Duna-völgy határon átnyúló, négy régiót összefogó térségben Elızetes megvalósíthatósági tanulmány, HirtesyBartuczHollai Euroconsulting Kft október 15

16 A Dunaújvárosi Kistérség fejlesztési terve Összefogás Dunaújváros és Térsége Fejlesztéséért Alapítvány, szeptember Intercisa 2015 Távlati településfejlesztési koncepció, Urbanissimo-D, június Dunaújváros Városmarketing Terve, Kistérségi Európai Uniós és Idegenforgalmi Kht., május Mohács Idegenforgalmi Koncepciója, Madár Nóra; március Gazdaságfejlesztési programjavaslatok Szekszárd tolnai kistérségre és kiemelten Szekszárd Város számára (tervezet) - Szekszárd jövıképének alapvetései; Tolna Egységes Településrendezési Terve Városfejlesztési Koncepció, Pécsépterv Stúdió; Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. - A Dél-Dunántúli Régió Turizmus Stratégiai Fejlesztési Programja, KPMG Tanácsadó Kft.; július 25. Tisza-tavi turizmusfejlesztési stratégia Aquaprofit Rt Sió komplex fejlesztési program Aquaprofit Rt Tiszai vízi turizmusfejlesztési program Aquaprofit Rt Internetes források Well Press Kiadó Vendégváró.hu településekre vonatkozó leírásai és a városok honlapjai WWF Magyarország honlapja Kék még a Duna? c. sajtóközlemény Az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság honlapján a Duna jellemzése Kistérségi helyzetképek a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság honlapján Bács-Kiskun megye területfejlesztési koncepciójának irányelvei Szob és Dunaföldvár közötti Duna-szakasz jellemzése a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség honlapján A megyékre, településekre, kistérségekre vonatkozó adatok 16

17 KSH adatok KSH Statisztikai Évkönyv Gyır-Moson-Sopron megye (2002: 311; 2003: 303; 2004: ; ), Komárom-Esztergom megye ( 2004: ), Pest megye (2004: ), Fejér megye (2004: 230; ), Bács-Kiskun megye ( 2002: 272; 2003: 266; 2004: 230; ), Tolna megye (2004: 230; ), Baranya megye (2004: 228; ) 17

18 8.5 melléklet A vízi bejárás képekben sz. melléklet Ercsi, Kikötı Panzió-étterem (1613 fkm) sz. melléklet Ercsi, kikötı, magaspart (1613 fkm) sz. melléklet Ercsi, kikötı (1613 fkm) sz. melléklet Ercsi, uszály (1613 fkm) sz. melléklet Ercsi, kikötı, magaspart (1613 fkm) sz. melléklet Ercsi, part menti sétány (1613 fkm) 18

19 sz. melléklet Ercsi, horgásztó (holtág) (1612 fkm vonalában) sz. melléklet Ercsi, horgásztó (holtág) (1612 fkm vonalában) sz. melléklet Ercsi, horgásztó (holtág) (1612 fkm vonalában) sz. melléklet Ercsi, horgásztó (holtág) (1612 fkm vonalában) sz. melléklet Adony-Lórév Komp (sóder és gabona kikötı fkm) sz. melléklet Adony-Lórév Komp (1598 fkm) 19

20 sz. melléklet Adony-Lórév sóderszállítás (1598 fkm) sz. melléklet Adony-Lórév sóderszállítás (1598 fkm) sz. melléklet Adony-Lórév (1598 fkm) sz. melléklet Kulcs, szélerımő sz. melléklet Kulcs, csónakkikötı (1590 fkm) sz. melléklet Kulcs, csónakkikötı (1590 fkm) 20

21 8.5-19: sz. melléklet Kulcs, csónakkikötı melletti partszakasz (1590 fkm) : sz. melléklet Kulcs, csónakkikötıhöz vezetı út (1590 fkm) : sz. melléklet Rácalmás, mellékág : sz. melléklet Rácalmás, mellékág sz. melléklet Rácalmás, mellékág sz. melléklet Báta, Duna-partra vezetı út (1467 fkm) 21

22 sz. melléklet Báta, pincefalu rész (1467 fkm) sz. melléklet Báta, árvízes terület (1467 fkm) sz. melléklet Báta, árvízes terület (1467 fkm) sz. melléklet Báta, gólyamúzeum felújítás elıtt) sz. melléklet Báta, mellékág (Nagy-sziget) sz. melléklet Báta, mellékág (Nagy-sziget) 22

23 sz. melléklet Mohács, kikötı (1447 fkm) sz. melléklet Mohács, kikötı (1447 fkm) sz. melléklet Mohács, kikötı (1447 fkm) sz. melléklet Újmohács, Duna-part (1447 fkm) sz. melléklet Nagybaracska sz. melléklet Nagybaracska sz. melléklet Nagybaracska, Bárka Csárda 23

24 sz. melléklet: Gönyő, Vízügyi Kikötı (1791 fkm) sz. melléklet: Megerısített partfal Gönyő mellett sz. melléklet: Szállodahajók útban Budapest felé sz. melléklet: Koppánymonostor jachtkikötı (1772 fkm) sz. melléklet: Komárom, Monostori Erıd és kikötıje (1770 fkm) sz. melléklet: Hajókirándulás Komáromnál 24

25 sz. melléklet: Komárom, Erzsébet-híd (1768 fkm) sz. melléklet: Révkomárom: Vízi üzemanyagtöltı-állomás sz. melléklet: Dunaalmás, kikötı (1751 fkm) 5-53 sz. melléklet: Dunaalmás, kikötı (1751 fkm) sz. melléklet: Szárnyashajó útban Pozsony és Bécs felé sz. melléklet: Piszke, Étterem, partra húzott egykori ponton kikötıvel (1739,5 fkm) 25

26 sz. melléklet: Neszmély, jachtkikötı, kemping és étterem (1746 fkm) sz. melléklet: Lábatlan, folyópart sz. melléklet: Lábatlan, sódersiló sz. melléklet: Esztergom, látkép a folyóról (1719 fkm) sz. melléklet: Esztergom, látkép a folyóról (1719 fkm) 26

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

Öko-turizmus fejlesztése az Alsó-Duna-völgy határon átnyúló, négy régiót összefogó térségben

Öko-turizmus fejlesztése az Alsó-Duna-völgy határon átnyúló, négy régiót összefogó térségben Öko-turizmus fejlesztése az Alsó-Duna-völgy határon átnyúló, négy régiót összefogó térségben Elızetes Megvalósíthatósági Készítette: 2005. október T A R T A L O M J E G Y Z É K Bevezetés 3 Elızmények 3

Részletesebben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Befektetıbarát településekért Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Reményi László remenyi.laszlo@mnm-nok.gov.hu Befektetıbarát településekért Gazdasági növekedése és a foglalkoztatási helyzet

Részletesebben

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható.

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható. Turisztikai tevékenységek ösztönzése 137/2008 (X.18.) FVM rendelet Támogatás célja A támogatás célja vidéki munkahelyek létrehozása,vagy megırzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a fenntartható

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI Balaton számokban I. A Balaton Régió szálláshely forgalmának alakulása 1998 és 2004 között vendégéjszakák száma 1998. 2004. változás% Kereskedelmi szálláshelyek:

Részletesebben

9435 Sarród, Rév-Kócsagvár. székhely. Költségvetési alapokmány 2008. évre

9435 Sarród, Rév-Kócsagvár. székhely. Költségvetési alapokmány 2008. évre XVI: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet/felügyeleti szerv Fertı-Hanság és İrségi Nemzeti Park Igazgatóság költségvetési szerv 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár. székhely 841216 szakágazat Költségvetési

Részletesebben

A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában. Rosta Sándor

A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában. Rosta Sándor A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában Rosta Sándor Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság Balatonfüred, 2007. szeptember 26. Kulturális rendezvény, mint turisztikai termék Kiemelkedı

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 1. Hatályos Jogszabályok Elektronikus Győjteménye Az elektronikus információszabadságról szóló törvény alapján a Kormányzati Portálon 2005. december 1-jétıl elérhetı a Hatályos jogszabályok elektronikus

Részletesebben

Balatonfüred és környéke gyöngyszemei

Balatonfüred és környéke gyöngyszemei Balatonfüred és környéke gyöngyszemei azaz Balatonfüred és a Kelet-balatoni Kistérség mikro-régiójának összefogása az egész éves kulturális, egészség- és borturizmus fenntartható fejlôdéséért. Balatonfüred

Részletesebben

Borturizmus és a szılı bor ágazat helyzete Magyarországon és a Zalai borvidéken. Zalai Borút Egyesület

Borturizmus és a szılı bor ágazat helyzete Magyarországon és a Zalai borvidéken. Zalai Borút Egyesület Borturizmus és a szılı bor ágazat helyzete Magyarországon és a Zalai borvidéken Mi a borút? A borút definíciója: olyan összetett turisztikai termék, mely sajátos egyedi kínálattal rendelkezik, szervezett

Részletesebben

A Tisza-tavi régió turisztikai kínálata, kiemelkedő vonzerők Szendy Mónika MT Zrt. Tisza-tavi Regionális Turisztikai Projekt Iroda Marketing menedzser Veszprém, 2006. április 7. A TISZA-TÓ ALTERNATÍV ÜDÜLÉSI

Részletesebben

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI PROGRAM Dr. Nemes Csaba főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Nemzetközi háttér 1992 ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény

Részletesebben

TERÜLETI TERVEZÉS AZ ÁTMENETBEN

TERÜLETI TERVEZÉS AZ ÁTMENETBEN TERÜLETI TERVEZÉS AZ ÁTMENETBEN DR. LADOS MIHÁLY MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet Területfejlesztési stratégiák (Rt21) Széchenyi István Egyetem VÁZLAT 1. A területfejlesztés

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/827/2008. Tervezet a Megyer-hegyi Tengerszem Természetvédelmi Terület 24/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet módosításáról (közigazgatási egyeztetés) Budapest,

Részletesebben

A DUNA PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEI FONTOS FEJLESZTÉSEK

A DUNA PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEI FONTOS FEJLESZTÉSEK Duna Projekt A DUNA PROJEKTRŐL ÁLTALÁBAN A Duna projekt egy, az Európai Unió támogatásával, közel 30 milliárd forintból megvalósuló, kiemelt állami beruházás. Magyarország eddigi legnagyobb, az árvízvédelem

Részletesebben

Kérdőív. Adatgyűjtés a táborhely minősítéshez és hazai vízi turizmus fejlesztéséhez

Kérdőív. Adatgyűjtés a táborhely minősítéshez és hazai vízi turizmus fejlesztéséhez Kérdőív Adatgyűjtés a táborhely minősítéshez és hazai vízi turizmus fejlesztéséhez A kérdőív kitöltése maximum 15 percet vesz igénybe, kérem, hogy segítse a munkámat! A VÁLASZOKAT BÁRMILYEN MÓDOD JELÖLHETI,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1948/2007. Tervezet a Debreceni Nagyerdő Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 10/1992. (III. 25.) KTM rendelet módosításáról (közigazgatási egyeztetés)

Részletesebben

BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM. Regionális és Kistérségi szintő együttmüködések ösztönzése a Balaton Régióban

BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM. Regionális és Kistérségi szintő együttmüködések ösztönzése a Balaton Régióban BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM Regionális és Kistérségi szintő együttmüködések ösztönzése a Balaton Régióban Szedmákné Lukács Zsófia Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Siófok, 2007. november

Részletesebben

Turizmus és közösségi közlekedés a Velencei-tó partján. Bodrogai László Magyar Turizmus Zrt. Közép-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság

Turizmus és közösségi közlekedés a Velencei-tó partján. Bodrogai László Magyar Turizmus Zrt. Közép-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság Turizmus és közösségi közlekedés a Velencei-tó partján Bodrogai László Magyar Turizmus Zrt. Közép-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság A Közép- Dunántúli Régió Közép-Dunántúl Szolgáltatók száma a

Részletesebben

Balatonfüredi Turisztikai Egyesület

Balatonfüredi Turisztikai Egyesület Balatonfüredi Turisztikai Egyesület Bevezetés Egyesület megalakulása: 2006.február 22. Alapító tagok száma: 37 Jelenlegi tagok száma: 91 Tagok: Balatonfüredi turisztikai vállalkozások, azok a kompetens

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala >>>1145 Budapest, Pétervárad utca 2. SZMSZ BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Városépítési Osztály

Részletesebben

A megyei területrendezési terv módosítása a következı szervezetekkel került egyeztetésre:

A megyei területrendezési terv módosítása a következı szervezetekkel került egyeztetésre: A megyei területrendezési terv módosítása a következı szervezetekkel került egyeztetésre: 1. Szervezet neve Válaszadás (igen+/nem-) Egyetértés (igen+/nem-) 2. Miniszterelnöki Hivatal + 0 3. Földmővelésügyi

Részletesebben

Tervezet. egyes védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervének kijelöléséről. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. egyes védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervének kijelöléséről. (közigazgatási egyeztetés) KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/480/2008. Tervezet egyes védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervének kijelöléséről (közigazgatási egyeztetés) Budapest,

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN Nagy Károly és Görögh Zoltán Felső-Tisza Alapítvány Nyíregyháza, 2014.03.05. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

1.Fórum: Levél, 2014.06.23.

1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Emlékeztető Projektötlet gyűjtő fórumokról 1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Életminőség fejlesztése: Civil szervezetek rendezvény, eszköz, kiadvány Nem elaprózott pontszerű fejlesztések Átfogó térségi gazdaságfejlesztés,

Részletesebben

Horgászturizmus Magyarországon

Horgászturizmus Magyarországon Horgászturizmus Magyarországon Előadó: Dr. Glózik Klára SZIE-GAEK egyetemi adjunktus Tourinform Békés megye irodavezető Szeged, 2013. november 22. Meghatározás A horgászturizmus olyan aktív szabadidős

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK Debrecen 37. vrk Nyugati Ipari park 17182 és 17189/77 hrsz-ú iparvasút 17189/23, 17189/25, 17189/28, 17189/76, 17189/56,

Részletesebben

Fıutca Program tapasztalatai a Közép-magyarországi régióban. Dr. Gordos Tamás Programiroda vezetı

Fıutca Program tapasztalatai a Közép-magyarországi régióban. Dr. Gordos Tamás Programiroda vezetı Fıutca Program tapasztalatai a Közép-magyarországi régióban Dr. Gordos Tamás Programiroda vezetı A nemzetközi példa: Main Street mozgalom A sikeres beavatkozás kulcsa: hatpontos megközelítés a szervezés

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet

7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet 7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet a 2006. évi decentralizált fejlesztési programok előirányzatainak régiók és megyék közötti felosztásáról, valamint a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK FEJÉR MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK FEJÉR MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK FEJÉR MEGYÉBEN Viszló Levente Székesfehérvár, 2013. november 21. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰEK: Nemzeti park: Tájvédelmi

Részletesebben

RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK

RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK ÁLLAMREFORM ÉS A KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI BALATONFÖLDVÁR, 2007.05.08-09. ELİADÓ: DR. FÜLÖP GYULA TERÜLETFEJLESZTÉS

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség XVI. Környzetvédelmi Minisztérium Fejezet / felügyeleti szerv Költségvetési Alapokmány 2009. évre a 217/1998. (XII.30) Korm. sz. rendelet 10. (7) bekezdése és 21.sz. melléklete szerint Tiszántúli Környezetvédelmi,

Részletesebben

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat?

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Esztergom, 2015. november 26-27. Feladat megosztás - stratégiai

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések körérıl, az e tevékenységekre vonatkozó megsértése esetén kiszabható bírságok összegérıl, felhasználásának

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 014 2011. július Rev.01 Page 1 of 6 Megye Régió Hajdú-Bihar Lakosság száma Kb. 24.000 Autópálya csatlakozás Országút 4 Repülőtér

Részletesebben

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok A Projekt Igazgatóságon alkalmazott ek és jogszabályok SOR- SZÁM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. NYILV. SZÁM MEGNEVEZÉS FELLELHETŐSÉG 1959. évi IV. törvény 1988. évi I. törvény 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Nyitra megye és Komárom-Esztergom megye összehangolt közlekedésfejlesztése. Pengő Julianna Komárom-Esztergom megye főépítésze

Nyitra megye és Komárom-Esztergom megye összehangolt közlekedésfejlesztése. Pengő Julianna Komárom-Esztergom megye főépítésze Nyitra megye és Komárom-Esztergom megye összehangolt közlekedésfejlesztése Pengő Julianna Komárom-Esztergom megye főépítésze Tartalom Komárom-Esztergom megye helyzete és fejlesztési lehetőségei az országos

Részletesebben

Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen

Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen Családias légkörre, tiszta levegıre, minıségi szolgáltatásokra, barátságos emberekre vágyik? Ha ilyen elképzelései vannak a nyugodt

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE VI. 68/2010. ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2009-ben

Részletesebben

Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl

Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás a bizottság elnöke, Balogh

Részletesebben

9. FEJEZET MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI VÁLTOZATOK ÉRTÉKELÉSE, KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSE

9. FEJEZET MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI VÁLTOZATOK ÉRTÉKELÉSE, KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSE 9. FEJEZET MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI VÁLTOZATOK ÉRTÉKELÉSE, KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSE 9.1 MELLÉKLET AZ EGYES VÁLTOZATOK KATEGÓRIÁNKÉNTI, SÚLYOZOTT KRITÉRIUMOKRA VONATKOZÓ ÉRTÉKELÉSI TÁBLÁZATAI 9.2 MELLÉKLET AZ

Részletesebben

432. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/9. szám

432. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/9. szám 432. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/9. szám ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 166/2010. (IX. 17.) MÖK határozat 167/2010. (IX. 17.) MÖK határozat 168/2010.

Részletesebben

A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai

A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai A magyar EU Elnökség klíma-energiaügyi és vízügyi mőhelymunka 2010. november 16. Gruber Tamás Horizontális szempontok a Duna természeti adottságainak megırzése,

Részletesebben

KERCSELIGET TELEPÜLÉS RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ MÓDOSÍTÁSA

KERCSELIGET TELEPÜLÉS RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ MÓDOSÍTÁSA KERCSELIGET TELEPÜLÉS RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ Jóváhagyva: Helyi Építési Szabályzat Településszerkezeti terv 2/2013.(01. 16) Kt. számú rendelettel 3/2013.(01. 16.)

Részletesebben

Február Magyar Közlöny II. Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Február Magyar Közlöny II. Az Európai Unió Hivatalos Lapja Január II. 1. A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésérıl szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról szóló 2/2008. (I. 16.) KvVM rendelet 2. Egyes építési tárgyú

Részletesebben

Bodor Ádám. Bejárható Magyarország Program a jogalkotás tükrében

Bodor Ádám. Bejárható Magyarország Program a jogalkotás tükrében Nemzetközi és hazai fejlesztési irányok. A kerékpáros turisztikai infrastruktúra európai hálózatának fejlesztési irányai, szabályozási kérdései és hatása (EuroVelo) Bodor Ádám Bejárható Magyarország Program

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

Négy napra megy nyaralni a magyar

Négy napra megy nyaralni a magyar Négy napra megy nyaralni a magyar Még mindig a magyar tenger a legnépszerűbb belföldi úti cél ez derült ki a Szállásvadász.hu friss turisztikai felméréséből, amelyben több mint 18 ezer hazai utazót kérdeztek

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT BADACSONYTOMAJ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT KÉSZÍTETTE: BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETE MEGBÍZÁSÁBÓL BFH EURÓPA KFT (WWW.BFH.HU) SZOMBATHELY, 2012. Tartalomjegyzék 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ...

Részletesebben

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 BAKONYSZENTLÁSZLÓ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 2 Bakonyszentlászló településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

Területrendezési (területi) tervezés

Területrendezési (területi) tervezés A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEZÉS KÖZÚTI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA Vezető területrendező tervező: Faragó Péter Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v Településszerkezeti tervi leírás 97/2010. Kt.sz. határozat 103/2011. Kt. sz. határozat 2/2013.Kt. határozat 4/2015.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1518/2008. Tervezet természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. november természetvédelmi kezelési tervéről szóló KvVM

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel /2015.(...) KT Soltvadkert településszerkezeti tervének módosítása HATÁROZAT-TERVEZET Soltvadkert

Részletesebben

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyi Államtitkárság Környezet- és Természetvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS

Részletesebben

Országos Vidéki-Falusi portál kialakítása www.falusiturizmus.eu

Országos Vidéki-Falusi portál kialakítása www.falusiturizmus.eu Országos Vidéki-Falusi portál kialakítása www.falusiturizmus.eu Szalay-Zala Andrea a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének titkára Tel: 30/530-1642 E-mail: fatoszfotitkar@gmail.com. Kutatás, felmérés

Részletesebben

Lehet, hogy közösen többre jutunk?! Hogyan építsünk sikeres borturizmust a Strázsahegyen

Lehet, hogy közösen többre jutunk?! Hogyan építsünk sikeres borturizmust a Strázsahegyen Lehet, hogy közösen többre jutunk?! Hogyan építsünk sikeres borturizmust a Strázsahegyen Borturizmus itthon és határon túl Borászati konferencia Monor, 2009. október 03. I. rész Stratégiai tervezés jelentısége

Részletesebben

A Tisza folyóban rejlő lehetőség Vajdaság szemszögéből

A Tisza folyóban rejlő lehetőség Vajdaság szemszögéből A Tisza folyóban rejlő lehetőség Vajdaság szemszögéből Juhász Bálint Vajdaság AT Kormánya Gazdasági, Foglalkoztatási és Nemi Egyenjogúsági Titkárság Szolnok, 2015. június 18. Általánosan a Tiszáról A Duna

Részletesebben

Alsó-Ipoly menti fejlesztési partnerség. Ipolydamásd, 2015. november 16.

Alsó-Ipoly menti fejlesztési partnerség. Ipolydamásd, 2015. november 16. Alsó-Ipoly menti fejlesztési partnerség Ipolydamásd, 2015. november 16. Javasolt napirend (1) A projektötletek bemutatása (2) A további munka megtervezése (partnerség és munkaszervezés) (3) Javaslat az

Részletesebben

A területfejlesztés finanszírozása

A területfejlesztés finanszírozása A területfejlesztés finanszírozása 9. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területfejlesztés szereplıi és finanszírozása 1 A területfejlesztés közvetlen eszközei I. Területfejlesztési célelıirányzat

Részletesebben

REGIOPLAN KECSKÉD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

REGIOPLAN KECSKÉD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS Gyır, 2011.09. HÓ Msz.:Rp.I.189-2 Munkaszám: Rp.I.189-2 Pekkerné Szabó Piroska Felelıs tervezık: Településrendezés Tájrendezés, környezetalakítás okl. táj- és kertépítész okl. táj- és környezetrendezési

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Tervezet

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Tervezet KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/68/2009. Tervezet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

zat az letrendezési Tervben

zat az letrendezési Tervben Közlekedés-hálózat zat az Országos Területrendez letrendezési Tervben Dr. Tompai Géza fıosztályvezetı Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Területrendezési és Településügyi Fısztály 2007. május

Részletesebben

A DUNA HAJÓZHATÓSÁGÁNAK JAVÍTÁSA TÁRGYÚ PROJEKTET MEGALAPOZÓ TANULMÁNY

A DUNA HAJÓZHATÓSÁGÁNAK JAVÍTÁSA TÁRGYÚ PROJEKTET MEGALAPOZÓ TANULMÁNY VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET KHT. A DUNA HAJÓZHATÓSÁGÁNAK JAVÍTÁSA TÁRGYÚ PROJEKTET MEGALAPOZÓ TANULMÁNY TÉMASZÁM: 721/13/6779-01 FÜGGELÉK 6-9. Fejezet The Trans-European Transport

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke BESZÁMOLÓ a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke 1 A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése szerint az önkormányzatok közbiztonsággal

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu T á j é k o z t a t ó - a Képviselı-testületnek - A Tokaj-Hegyalja

Részletesebben

2007. évi intézményi költségvetési alapokmány

2007. évi intézményi költségvetési alapokmány 2007. évi intézményi költségvetési alapokmány 1. A költségvetési szerv általános adatai: - megnevezése: Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság - székhelye: 6500 Baja, Széchenyi u. 2/c.

Részletesebben

A turizmuspolitika aktuális kérdései

A turizmuspolitika aktuális kérdései A turizmuspolitika aktuális kérdései Jövőkép a Duna mentén, Rajka-Budapest Budapest, 2014. május 30. Fodor Olivér osztályvezető Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Rekordok és kihívások 2 Vendégforgalom

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22-i ülésére 12. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22-i ülésére Tárgy: A XVI. Lajosmizsei Napok lovas programjával kapcsolatos tájékoztatás Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

Jelentés A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 2002. évi tevékenységérıl

Jelentés A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 2002. évi tevékenységérıl Jelentés A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 2002. évi tevékenységérıl Pécs, 2003. február 14. Dr. Iványi Ildikó igazgató Tartalomjegyzék I. A JELENTÉS ÉRTÉKELİ TÁBLÁZATAI II. EGYES TÁBLÁZATOKHOZ FŐZÖTT

Részletesebben

A Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) Kiemelt Ügyek Központjának hatósági feladatai a közigazgatás korszerősítésének tükrében FOLYAMATOK

A Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) Kiemelt Ügyek Központjának hatósági feladatai a közigazgatás korszerősítésének tükrében FOLYAMATOK 10. Útépítési Akadémia Balatonföldvár, 2007. 05. 8-9. A Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) Kiemelt Ügyek Központjának hatósági feladatai a közigazgatás korszerősítésének tükrében FOLYAMATOK Elıadó: Bíró

Részletesebben

Ökoturizmus és zöld partnerség Magyarországon és a közép-dunántúli régióban

Ökoturizmus és zöld partnerség Magyarországon és a közép-dunántúli régióban Ökoturizmus és zöld partnerség Magyarországon és a közép-dunántúli régióban Ökoturisztikai és természetvédelmi konferencia Magyar Nemzeti Parkok Hete, Tata, 2014. június 13. Ökoturizmus a Magyar Turizmus

Részletesebben

2009. ıszén módosított, a földmérést, a kamarát, az építésügyet érintı jogszabályok listája

2009. ıszén módosított, a földmérést, a kamarát, az építésügyet érintı jogszabályok listája 2009. ıszén módosított, a földmérést, a kamarát, az építésügyet érintı jogszabályok listája 2009. évi LVI. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi

Részletesebben

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Szabó Imre miniszter Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tartalom 1. A feladatok és végrehajtásuk szükségessége,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 208. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat fennmaradó folyószámla hitelkeret átütemezésérıl E L İ T E R J E S Z T É S A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2013. július

Részletesebben

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelmérıl Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

A KDRFÜ Nonprofit Kft. tevékenységének bemutatása. Molnár Tamás Ügyvezető igazgató

A KDRFÜ Nonprofit Kft. tevékenységének bemutatása. Molnár Tamás Ügyvezető igazgató A KDRFÜ Nonprofit Kft. tevékenységének bemutatása Molnár Tamás Ügyvezető igazgató A KDRFÜ Nonprofit Kft. múltja Az Ügynökséget, közhasznú társaságként 1997-ben alapította a Közép- Dunántúli Regionális

Részletesebben

Turizmus társadalmigazdasági

Turizmus társadalmigazdasági 1 Turizmus társadalmigazdasági alapjai 9. téma: Turizmuspolitika és területfejlesztés 2 A turizmuspolitika fogalma A turizmus fejlesztésével kapcsolatos távlati célok összessége; A közösség tevékenysége

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

Vízminőségvédelem. A magyar környezetvédelmi igazgatás rendszere. Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék

Vízminőségvédelem. A magyar környezetvédelmi igazgatás rendszere. Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék Környezetvédelem Vízminőségvédelem A magyar környezetvédelmi igazgatás rendszere Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium A környezetvédelem

Részletesebben

Települési helyzetelemzés Császló

Települési helyzetelemzés Császló Települési helyzetelemzés Császló Budapest, 28 Február 24. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners (EPAP) kizárólagos tulajdonát képezi. A dokumentum bármely

Részletesebben

RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZİ KFT. 9022 GYİR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS

Részletesebben

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN Lajtmann József Győri Nemzetközi Kereskedelmi Központ 2014. január 14. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON ORSZÁGOS

Részletesebben

A különbözı közigazgatási-közszolgáltatási reformelképzelések kidolgozása hagyományosan nem jár együtt hatáselemzések készítésével.

A különbözı közigazgatási-közszolgáltatási reformelképzelések kidolgozása hagyományosan nem jár együtt hatáselemzések készítésével. A régiók kialakításának finanszírozási kérdései Vigvári András vigvaria@inext.hu Koncepció A különbözı közigazgatási-közszolgáltatási reformelképzelések kidolgozása hagyományosan nem jár együtt hatáselemzések

Részletesebben

S Á R V Á R V Á R O S I N T E G R Á L T V Á R O S F E J L E S Z T É S I S T R A T É G I Á J A. 2 0 0 8. m á j u s

S Á R V Á R V Á R O S I N T E G R Á L T V Á R O S F E J L E S Z T É S I S T R A T É G I Á J A. 2 0 0 8. m á j u s Sárvár Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája 1 S Á R V Á R V Á R O S I N T E G R Á L T V Á R O S F E J L E S Z T É S I S T R A T É G I Á J A 2 0 0 8. m á j u s Sárvár Város Integrált Városfejlesztési

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 98 MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a helyi környezetvédelmi alap létrehozásáról, az alappal való

Részletesebben

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések 78. sz. elıterjesztés Egyszerő szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. március 27-i ülése VI. napirendi pontjához: Regionális Operatív Program keretében benyújtandó

Részletesebben

HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 25/2004. (III.31.) határozat Településszerkezeti tervi leírás 142/2008.(X.14.

HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 25/2004. (III.31.) határozat Településszerkezeti tervi leírás 142/2008.(X.14. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 25/2004. (III.31.) határozat Településszerkezeti tervi leírás 142/2008.(X.14.) számú határozat Településszerkezeti terv m=1:16 000 T-1 Belterület szerkezeti

Részletesebben

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata XX/1130/5/2010. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, az államháztartás

Részletesebben

Közlekedési infrastruktúra Szállítás mint turisztikai szolgáltatás Elérhetıség kérdése A turisztikai fogyasztás összetevıje (25 25-50% 50% a termékek árából) A fogyasztás egyetlen nélkülözhetetlen eleme

Részletesebben