Február Magyar Közlöny II. Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Február Magyar Közlöny II. Az Európai Unió Hivatalos Lapja"

Átírás

1 Január II. 1. A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésérıl szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról szóló 2/2008. (I. 16.) KvVM rendelet 2. Egyes építési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 9/2008. (I. 26.) Korm. rendelet 3. A közötti idıszakra vonatkozó Nemzeti Kiosztási Terv kihirdetésérıl, valamint a kibocsátási egységek kiosztásának részletes szabályairól szóló 13/2008. (I. 30.) Korm. rendelet 4. Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérıl szóló évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 14/2008. (I. 30.) Korm. rendelet 5. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról 15/2008. (I. 30.) Korm. rendelet Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent fontosabb uniós környezetvédelmi tárgyú 1. A Bizottság november 13-i 2008/26/EK határozata a természetes élıhelyek, valamint a vadon élı állatok és növények védelmérıl szóló 92/43/EGK tanácsi irányelv értelmében a pannon bioföldrajzi régió közösségi jelentıségő természeti területeit tartalmazó jegyzék elfogadásáról 2. A Bizottság december 20-i 2008/63/EK számú határozata a 2002/231/EK, a 2002/255/EK, a 2002/272/EK, a 2002/371/EK, a 2003/200/EK és a 2003/287/EK határozatoknak az egyes termékekre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok érvényességének meghosszabbítása céljából történı módosításáról. 3. Az Európai Parlament és a Tanács január 15-i 2008/1/EK irányelve a környezetszennyezés integrált megelızésérıl és csökkentésérıl

2 Február I. Magyar Közlöny II. 1. Az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet módosításáról szóló 6/2008. (II. 5.) EüM-KvVM együttes rendelet 2. A természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítıjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet 3. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program, Elektronikus Közigazgatás Operatív Program, Államreform Operatív Program, Közlekedés Operatív Program, Gazdaságfejlesztési Operatív Program, Végrehajtási Operatív Program évekre szóló akcióterveinek felülvizsgálatáról, valamint további kiemelt projektjavaslatok januári akciótervi nevesítésérıl szóló 1004/2008. (II. 7.) Korm. határozat 4. Egyes környezetvédelmi és vízügyi elıirányzatok felhasználásának és ellenırzésének szabályairól szóló 4/2008. (II. 14.) KvVM rendelet 5. A Bél-kı természetvédelmi terület létesítésérıl szóló 5/2008. (II. 19.) KvVM rendelet 6. A szennyvizek és szennyvíziszapok mezıgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 40/2008. (II. 26.) Korm. rendelet 7. A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyezı anyagokról szóló Stockholmi Egyezmény kihirdetésérıl szóló évi V. törvény Az Európai Unió Hivatalos Lapja 1. A Tanács december 20-i 71/2008/EK számú rendelete a Tiszta Égbolt közös vállalkozás létrehozásáról 2. A Bizottság december 6-i ajánlása a piperazin; ciklohexán; metilén-difenildiizocianát; but-2-in-1,4-diol; metil-oxirán; anilin; 2-etilhexilakrilát; 1,4-diklórbenzén 3,5-dinitro-2,6-dimetil-4-tert-butil-aceto-fenon; di-(2-etilhexil)-ftalát; fenol; 5- tercbutil-2,4,6-trinitro-m-xilén nevő anyagokkal kapcsolatos kockázatcsökkentı intézkedésekrıl 3. Az Európai Parlament és a Tanács 106/2008/EK rendelete ( január 15. ) az irodai berendezésekre vonatkozó közösségi energiahatékonysági címkézési programról

3 Március I. Magyar Közlöny II. 1. A vadgazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenységek csekély összegő (de minimis) támogatásáról szóló 27/2008. (III. 12.) FVM rendelet 2. A Magyar Köztársaság területén megvalósuló együttes végrehajtási projekttevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 6/2008. (III. 18.) KvVM rendelet 3. A Természetvédelmi İrszolgálat Szolgálati Szabályzatáról szóló 9/2000. (V. 19.) KöM rendelet módosításáról szóló 7/2008. (III. 18.) KvVM rendelet 4. A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról szóló 29/2008. (III. 20.) OGY határozat 5. A bányászatról szóló évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 57/2008. (III. 26.) Korm. rendelet 6. A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelezı átvételérıl és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 60/2008. (III. 26.) Korm. rendelet 7. A belterületi belvízrendezési célok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenırzésének részletes szabályairól szóló 13/2008. (III. 26.) ÖTM rendelet 8. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet 9. A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet 10. A évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeirıl, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezésérıl szóló 8/2008. (III. 28.) KvVM rendelet Az Európai Unió Hivatalos Lapja 1. Az Európai Parlament és a Tanács március 11-i 2008/12/EK irányelve az elemekrıl és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekrıl és -akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történı módosításáról 2. A Bizottság január 25-i 2008/218/EK határozata a Tanács természetes élıhelyek, valamint a vadon élı állatok és növények védelmérıl szóló 92/43/EGK tanácsi irányelve értelmében az alpesi bioföldrajzi régió közösségi jelentıségő természeti területeit tartalmazó, elsı alkalommal frissített jegyzék elfogadásáról 3. Az Európai Parlament és a Tanács március 11.-i 2008/28/EK irányelve az energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapításának kereteirıl, valamint a 92/42/EGK tanácsi, illetve a 96/57/EK és a 2000/55/EK irányelv módosításáról szóló 2005/32/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történı módosításáról

4 4. Európai Parlament és a Tanács március 11.-i 2008/32/EK irányelve a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 2000/60/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történı módosításáról 5. Európai Parlament és a Tanács március 11.-i 2008/33/EK irányelve az elhasználódott jármővekrıl szóló 2000/53/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történı módosításáról 6. Európai Parlament és a Tanács március 11.-i 2008/34/EK irányelve az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történı módosításáról 7. Az Európai Parlament és a Tanács március 11.-i 2008/35/EK irányelve egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2002/95/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történı módosításáról

5 Április: 1. A természetes fürdıvizek minıségi követelményeirıl, valamint a természetes fürdıhelyek kijelölésérıl és üzemeltetésérıl szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 2. A bányászati hulladékok kezelésérıl szóló 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet 3. A Lázbérci Tájvédelmi Körzet bıvítésérıl szóló 9/2008. (IV. 10.) KvVM rendelet 4. A humán-egészségügy, humán gyógyszergyártás területén, és az emberi testtel közvetlenül érintkezı vegyi anyagok esetében géntechnológiai tevékenység végzését engedélyezı géntechnológiai hatóság, valamint a mezıgazdaság és az élelmiszeripar területén, illetve egyéb ipari célú felhasználás esetében géntechnológiai tevékenység végzését engedélyezı eljárásban közremőködı géntechnológiai szakhatóság kijelölésérıl szóló 14/2008. (IV. 17.) EüM rendelet 5. A kémiai biztonsággal kapcsolatos nemzeti hatóság kijelölésérıl, valamint a hatóság nemzetközi kapcsolattartásának rendjérıl szóló 46/2004. (IV. 29.) ESzCsM rendelet módosításáról szóló 15/2008. (IV. 17.) EüM rendelet 6. Az atomenergia és évi hazai alkalmazásának biztonságáról szóló jelentés elfogadásáról szóló 39/2008. (IV. 17.) OGY határozat 7. A közötti idıszakra vonatkozó energiapolitikáról szóló 40/2008. (IV. 17.) OGY határozat 8. A Zirci arborétum természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervérıl szóló 10/2008. (IV. 28.) KvVM rendelet 9. A Londonban, március 23-án kelt, a bunkerolaj-szennyezéssel okozott károkkal kapcsolatos polgári jogi felelısségrıl szóló évi nemzetközi egyezmény kihirdetésérıl szóló évi CLXV. törvény ainak hatálybalépésérıl szóló 18/2008. (IV. 28.) KüM határozat 10. A Londonban, október 5-én kelt, a hajókon alkalmazott ártalmas antivegetatív bevonatrendszerek ellenırzésérıl szóló évi nemzetközi egyezmény kihirdetésérıl szóló évi CLXIV. törvény ainak hatálybalépésérıl szóló 19/2008. (IV. 28.) KüM határozat 11. A szennyvizek és szennyvíziszapok mezıgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a vizek mezıgazdasági eredető nitrátszennyezéssel szembeni védelmérıl szóló 49/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezésérıl szóló 99/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet 12. A környezetvédelmi és vízügyi miniszter hatáskörét gyakorló miniszter kijelölésérıl szóló 4/2008. (IV. 29.) ME rendelet 13. A vizek mezıgazdasági eredető nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjérıl szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 14. Egyes védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelıs szervekrıl szóló 11/2008. (IV. 30.) KvVM rendelet

6 15. A környezetvédelmi és vízügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 12/2008. (IV. 30.) KvVM rendelet II. Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent fontosabb uniós környezetvédelmi tárgyú 1. A Bizottság április 16-i 340/2008/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésérıl, engedélyezésérıl és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján az Európai Vegyianyag-ügynökség részére fizetendı díjakról 2. A Bizottság március 25-i 2008/320/EK határozata az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 2037/2000/EK rendelet értelmében a Közösségben január 1. és december 31. között kritikus alkalmazási célokra felhasználható metil-bromidmennyiségek meghatározásáról

7 Május: II. 1. A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésrıl, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történı részvételérıl és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, június 25-én elfogadott Egyezmény módosításának kihirdetésérıl szóló évi XIX. törvény 2. Az országhatáron átterjedı környezeti hatások vizsgálatáról szóló, Espooban, február 26-án elfogadott ENSZ EGB egyezmény Szófiában, február 17-én elfogadott elsı módosításának, valamint Cavtatban, június 4-én elfogadott második módosításának kihirdetésérıl szóló 136/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 3. A Környezet és Energia Operatív Program derogációs projektek kamattámogatásának igénylésérıl, folyósításának, elszámolásának és ellenırzésének részletes feltételeirıl szóló 139/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 4. A Rudabányai ıshominida-lelıhely természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervérıl szóló 13/2008. (V. 20.) KvVM rendelet 5. A biocid termékek elıállításának és forgalomba hozatalának feltételeirıl szóló 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet módosításáról szóló 21/2008. (V. 22.) EüM-FVM-KvVM együttes rendelet 6. A Nemzeti Fenntartható Fejlıdési Tanács közjogi jogállásáról, jogkörérıl, összetételérıl és feladatairól, valamint mőködési kereteirıl szóló 57/2008. (V. 22.) OGY határozat Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent fontosabb uniós környezetvédelmi tárgyú 1. A Bizottság március 28-i 2008/335/EK határozata a természetes élıhelyek, valamint a vadon élı állatok és növények védelmérıl szóló 92/43/EGK tanácsi irányelv értelmében a mediterrán bioföldrajzi régió közösségi jelentıségő természeti területeit tartalmazó, elsı alkalommal frissített jegyzék elfogadásárólhiba! A könyvjelzı nem létezik. 2. A Bizottság május 28-i 465/2008/EK rendelete a létezı kereskedelmi vegyi anyagok európai jegyzékében szereplı egyes potenciálisan perzisztens, biológiai felhalmozódásra hajlamos és toxikus anyagok importıreinek és gyártóinak a létezı anyagok kockázatainak értékelésérıl és ellenırzésérıl szóló 793/93/EGK tanácsi rendelet alapján vizsgálatok elvégzésére és információszolgáltatásra való kötelezésérıl 3. A Bizottság május 29-i 473/2008/EK rendelete az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes ózonlebontó anyagok és ózonlebontó anyagokat tartalmazó keverékek KN-kódjának kiigazítása céljából történı módosításáról 4. A Bizottság április 30-i 2008/401/EK, Euratom határozata az eljárási szabályzatának a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésrıl, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történı részvételérıl és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény rendelkezéseinek a közösségi intézményekre és szervekre való alkalmazásáról szóló,

8 2006. szeptember 6-i 1367/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok tekintetében történı módosításáról 5. A Bizottság május 30-i 440/2008/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésérıl, engedélyezésérıl és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet értelmében alkalmazandó vizsgálati módszerek megállapításáról

9 Június: 1. Az Erdıtelki-égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervérılszóló 14/2008. (VI. 3.) KvVM rendelet 2. A Mátrai Tájvédelmi Körzet természetvédelmi kezelési tervérıl szóló 15/2008. (VI. 3.) KvVM rendelet 3. A Sághegyi Tájvédelmi Körzet természetvédelmi kezelési tervérıl szóló 16/2008. (VI. 3.) KvVM rendelet 4. A Szénás-hegycsoport Európa diplomás terület természetvédelmi kezelési tervérıl szóló 17/2008. (VI. 3.) KvVM rendelet 5. A Londonban, május 3-án kelt, a veszélyes és ártalmas anyagok tengeri szállításával kapcsolatos felelısségrıl és kártérítésrıl szóló évi nemzetközi egyezmény kihirdetésérıl szóló évi XXIII. törvény 6. A Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeirıl szóló 23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet módosításáról szóló 7/2008. (VI. 5.) NFGM rendelet 7. Az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet kiváltságairól és mentességeirıl szóló Jegyzıkönyv kihirdetésérıl szóló évi CXXVIII. törvény ainak hatálybalépésérıl szóló 25/2008. (VI. 5.) KüM határozat 8. A nukleáris terrorcselekmények visszaszorításáról szóló Nemzetközi Egyezmény kihirdetésérıl szóló évi XX. törvény ainak hatálybalépésérıl szóló 26/2008. (VI. 5.) KüM határozat 9. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 17/2006. (MK 94.) KvVM utasítás módosításáról szóló 4/2008. (MK 84.) KvVM utasítás 10. A közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 154/2008. (VI. 6.) Korm. rendelet 11. A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok körérıl, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentıs növény- és állatfajok közzétételérıl szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet módosításáról szóló 18/2008. (VI. 19.) KvVM rendelet 12. A nemzetgazdaságilag kiemelt építési beruházások megvalósításának elısegítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló évi XLIX. törvény 13. Az épületek energetikai jellemzıinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet II. Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent fontosabb uniós környezetvédelmi tárgyú

10 1. Az Európai Parlament és a Tanács május 21-i 2008/50/EK irányelve a környezeti levegı minıségérıl és a Tisztább levegıt Európának elnevezéső programról 2. Az Európai Parlament és a Tanács június 17-i 2008/54/EK irányelve a veszélyes áruk közúti szállítása ellenırzésének egységes eljárásáról szóló 95/50/EK tanácsi irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök tekintetében történı módosításáról

11 Július: 1. Az Országos Területrendezési Tervrıl szóló évi XXVI. törvény módosításáról szóló évi L. törvény 2. A vad védelmérıl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról szóló 85/2008. (VII. 5.) FVM rendelet 3. Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 180/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 4. Az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételérıl szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 5. A bányafelügyelet részére fizetendı igazgatási szolgáltatási díjakról, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet módosításáról szóló 12/2008. (VII. 11.) KHEM rendelet 6. Az országos településrendezési és építési követelményekrıl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 182/2008. (VII. 14.) Korm. rendelet 7. A gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatáról és ellenırzésérıl szóló 7/2002. (VI. 29.) GKM-BM-KvVM együttes rendelet módosításáról szóló 13/2008. (VII. 14.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet 8. A növényvédı szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezésérıl, valamint a növényvédı szerek csomagolásáról, jelölésérıl, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról szóló 89/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 9. A talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 10. A villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény végrehajtását szolgáló egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 187/2008. (VII. 24.) Korm. rendelet 11. A védett ıshonos mezıgazdasági állatfajták és a veszélyeztetett mezıgazdasági állatfajták körének megállapításáról szóló 4/2007. (I. 18.) FVM-KvVM együttes rendelet módosításáról szóló 92/2008. (VII. 24.) FVM-KvVM együttes rendelet 12.Egyes, a miniszteri feladat- és hatáskörök ellátását érintı kormányrendeletek módosításáról szóló 189/2008. (VII. 28.) Korm. rendelet II. Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent fontosabb uniós környezetvédelmi tárgyú 1. A Bizottság július 15-i 669/2008/EK rendelete a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IC. mellékletének kiegészítésérıl

12 2. A Bizottság június 3-i 2008/591/EK határozata a környezetbarát tervezés konzultációs fórumáról 3. Az Európai Parlament és a Tanács június 17-i 689/2008/EK rendelete a veszélyes vegyi anyagok kivitelérıl és behozataláról

13 Augusztus: 1. Az erdık felújításának csekély összegő (de minimis) támogatásáról szóló 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet 2. A programozási idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvetı szabályairól és felelıs intézményeirıl szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 202/2008. (VIII. 14.) Korm. rendelet 3. A idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet módosításáról szóló 14/2008. (VIII. 19.) NFGM-PM együttes rendelet 4. A motorhajtóanyagok minıségi követelményeirıl szóló 20/2008. (VIII. 22.) KHEM rendelet 5. A Baláta-tó természetvédelmi terület bıvítésérıl és erdırezervátummá nyilvánításáról szóló 19/2008. (VIII. 22.) KvVM rendelet 6. A Csokonyavisontai fás legelı természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervérıl szóló 20/2008. (VIII. 22.) KvVM rendelet 7. A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló évi XLVII. törvénnyel, a gazdasági reklámtevékenység alapvetı feltételeirıl és egyes korlátairól szóló évi XLVIII. törvénnyel, továbbá ezekhez kapcsolódóan a fogyasztóvédelemrıl szóló évi CLV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló évi XLII. törvénnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról, valamint egyes miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezésérıl szóló 217/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet 8. Az egyes erdészeti közcélú feladatok csekély összegő (de minimis) támogatásáról szóló 109/2008. (VIII. 27.) FVM rendelet 9. A Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mőködésérıl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet és egyes élelmiszerlánc-felügyeleti tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 218/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 10. Az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezelésérıl szóló 21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelet II. Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent fontosabb uniós környezetvédelmi tárgyú 1. A Bizottság augusztus 1-i 771/2008/EK rendelete az Európai Vegyianyagügynökség fellebbezési tanácsa szervezeti és eljárási szabályzatának megállapításáról

14 Szeptember: 1. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosításáról szóló 115/2008. (IX. 5.) FVM rendelet 2. A kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet 3. Az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet módosításáról szóló 33/2008. (IX. 9.) EüM-KvVM együttes rendelet 4. A évi CIX. törvénnyel kihirdetett, a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, május 24-én aláírt Cartagena Jegyzıkönyv végrehajtásáról szóló 226/2008. (IX. 11.) Korm. rendelet 5. A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok körérıl, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentıs növény- és állatfajok közzétételérıl szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet módosításáról szóló 22/2008. (IX. 12.) KvVM rendelet 6. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról szóló 1060/2008. (IX. 19.) Korm. határozat 7. A szakmai vizsgák szervezésére feljogosított intézményekrıl szóló 4/2006. (II. 2.) KvVM rendelet módosításáról szóló 23/2008. (IX. 23.) KvVM rendelet II. Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent fontosabb uniós környezetvédelmi tárgyú 1. A Bizottság augusztus 5-i 2008/721/EK határozata a fogyasztók biztonsága, a közegészségügy és a környezet területén a tudományos bizottságok tanácsadói szerkezetének kialakításáról és a 2004/210/EK határozat hatályon kívül helyezésérıl

15 Október: II. 1. A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) 38/2008. (X. 3.) EüM rendelet módosításáról 2. A védett tokfajok hasznosításáról szóló 24/2008. (X. 8.) KvVM rendelet 3. A Magyar CERN (Európai Nukleáris Kutatási Szervezet) Bizottság elnöki feladatainak ellátásáról szóló 1063/2008. (X. 8.) Korm. Határozat évi LIII. törvény a Washingtonban, március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élı állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmérıl szóló egyezmény módosítása. 5. A légszennyezettségi határértékekrıl, a helyhez kötött légszennyezı pontforrások kibocsátási határértékeirıl szóló 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet módosításáról szóló 25/2008. (X. 17.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 6. A Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet bıvítésérıl szóló 26/2008. (X. 22.) KvVM rendelet 7. A Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló évi CXII. törvény módosításáról szóló évi LVII. törvény 8. Az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet módosításáról szóló 41/2008. (X. 30.) EüM-KvVM együttes rendelet 9. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) keretében 1979-ben elfogadott, és az évi 8. törvényerejő rendelettel kihirdetett nukleáris anyagok fizikai védelmérıl szóló Egyezménynek a NAÜ által szervezett diplomáciai konferencia keretében, július 8-án aláírt módosítása kihirdetésérıl szóló évi LXII. törvény Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent fontosabb uniós környezetvédelmi tárgyú 1. A Bizottság október 8-i 987/2008/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésérıl, engedélyezésérıl és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. és V. mellékletének módosításáról 2. A Bizottság október 8-i 994/2008/EK rendelete az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a az üvegházhatást okozó gázok Közösségen belüli kibocsátásának nyomon követését szolgáló rendszerrıl és a Kiotói Jegyzıkönyv végrehajtásáról szóló 280/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat szerinti kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek egységesített és biztonságos rendszerérıl

16 November: II. 1. A hıtermelı berendezések és légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatáról szóló 264/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 2. Az európai közösségi jelentıségő természetvédelmi rendeltetéső területekrıl szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 3. A második Nemzeti Környezetvédelmi Program évi végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról szóló 116/2008. (XI. 6.) OGY határozat 4. A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvény módosításáról szóló évi LXIX. törvény 5. A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelezı átvételérıl és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 287/2008. (XI. 28.) Korm. Rendelet Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent fontosabb uniós környezetvédelmi tárgyú 1. A Tanács október 20-i határozata az országhatáron átterjedı környezeti hatások vizsgálatáról szóló, 1991-ben aláírt espoo-i ENSZ EGB-egyezményhez kapcsolódó, a stratégiai környezeti vizsgálatról szóló jegyzıkönyvnek az Európai Közösség nevében történı jóváhagyásáról 2. Az Európai Parlament és a Tanács november 19-i 2008/98/EK irányelve a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezésérıl

17 December: 1. A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. A veszélyeztetett vadon élı állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. Rendelet 3. Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételérıl szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 293/2008. (XII. 10.) Korm. Rendelet 4. Az elektromos és elektronikai berendezésekkel kapcsolatos egyes rendeletek módosításáról szóló 28/2008. (XII. 10.) KvVM rendelet 5. A Megyer-hegyi Tengerszem Természetvédelmi Terület országos jelentıségő védett természeti területté történı átminısítésérıl szóló 24/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet módosításáról szóló 29/2008. (XII. 10.) KvVM rendelet 6. A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény, a természet védelmérıl szóló évi LIII. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról szóló évi XCI. Törvény 7. A felszín alatti vizek védelmérıl szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 302/2008. (XII. 17.) Korm. rendelet 8. Egyes, a miniszteri feladat- és hatáskörök ellátását érintı kormányrendeletek módosításáról szóló 306/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 9. Az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekrıl szóló 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 10. A környezetvédelmi termékdíj-mentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeirıl szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 313/2008. (XII. 22.) Korm. rendelet 11. A vízgyőjtı-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 314/2008. (XII. 22.) Korm. rendelet 12. A fás szárú növények védelmérıl szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. A szakhatósági közremőködések felülvizsgálatából eredı további feladatokról szóló 1088/2008. (XII. 30.) Korm. határozat 14. A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelezı átvételérıl és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelezı átvételérıl és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 287/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 349/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet

18 II. 15. A környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértıi tevékenységrıl szóló 378/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 361/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 16. A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó mőszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet 17. A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet módosításáról szóló 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet 18. Az állami tulajdonú közüzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvízért, illetıleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamő használatáért fizetendı díjakról szóló 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet módosításáról szóló 32/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet 19. A felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól szóló 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet módosításáról szóló 33/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet 20. A felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól szóló 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet módosításáról szóló 34/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet 21. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a környezetvédelmi és vízügyi miniszter ágazati irányítása alá tartozó szerveknél történı végrehajtásáról szóló 11/2005. (V. 19.) KvVM rendelet módosításáról szóló 35/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet 22. A Kormány általános hatáskörő területi államigazgatási szerve kijelölésével összefüggı miniszteri rendeletek módosításáról szóló 36/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent fontosabb uniós környezetvédelmi tárgyú 1. Az Európai Parlament és a Tanács november 19-i 2008/102/EK irányelve a vadon élı madarak védelmérıl szóló 79/409/EGK tanácsi irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörökre figyelemmel történı módosításáról 2. Az Európai Parlament és a Tanács november 19-I 2008/103/EK irányelve az elemekrıl és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekrıl és - akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelvnek az elemek és akkumulátorok forgalomba hozatala tekintetében történı módosításáról

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 1. Hatályos Jogszabályok Elektronikus Győjteménye Az elektronikus információszabadságról szóló törvény alapján a Kormányzati Portálon 2005. december 1-jétıl elérhetı a Hatályos jogszabályok elektronikus

Részletesebben

változás: november 1-tıl január 1-tıl évi XLVIII. törvény a bányászatról jelenleg hatályos tartalommal:

változás: november 1-tıl január 1-tıl évi XLVIII. törvény a bányászatról jelenleg hatályos tartalommal: A Magyar Közlöny és a Hivatalos Értesítı innen 1, hiteles elektronikus változata innen 2 érhetı el. A jogszabályok mindenkor hatályos változata legegyszerőbben pedig innen 3 érhetık el. törvények 1987.

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség XVI. Környzetvédelmi Minisztérium Fejezet / felügyeleti szerv Költségvetési Alapokmány 2009. évre a 217/1998. (XII.30) Korm. sz. rendelet 10. (7) bekezdése és 21.sz. melléklete szerint Tiszántúli Környezetvédelmi,

Részletesebben

2007-ben megjelent jelentısebb környezetvédelmi jogszabályok listája: Január:

2007-ben megjelent jelentısebb környezetvédelmi jogszabályok listája: Január: 2007-ben megjelent jelentısebb környezetvédelmi jogszabályok listája: Január: I. Magyar Közlöny 1. A bányafelügyeleti hatósági eljárásokban a hatósági közvetítı díjazásáról szóló 4/2007. (I. 16.) GKM 2.

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

2006-ban megjelent jelentısebb környezetvédelmi jogszabályok listája: Január: I. Magyar Közlöny 1. A katasztrófák elleni védekezés irányításáról,

2006-ban megjelent jelentısebb környezetvédelmi jogszabályok listája: Január: I. Magyar Közlöny 1. A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, 2006-ban megjelent jelentısebb környezetvédelmi jogszabályok listája: Január: II. 1. A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérıl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek

Részletesebben

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK 2013/14. tanév I. félév A következőkben felsorolt jogszabályok a felkészülést kívánják elősegíteni azzal a megjegyzéssel, hogy a fontos jogszabályokként megjelölt

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2015. január

Jogszabályváltozások 2015. január Jogszabályváltozások 2015. január MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 2012. évi II. törvény

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. szeptember

Jogszabályváltozások 2014. szeptember Jogszabályváltozások 2014. szeptember MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről Módosítva:2014.09.05

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyi Államtitkárság Környezet- és Természetvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS

Részletesebben

Jogszabály ismertetı

Jogszabály ismertetı Jogszabály ismertetı Jelen ismertetı a 2010. március 20. és 2010. április 15. között a Magyar Közlöny 2010. évi 41. és a 2010. évi 54. számban megjelent jogszabályok válogatását tartalmazza. Jogszabályok

Részletesebben

SZAKMAI JOGTÁR. Tájékoztató:

SZAKMAI JOGTÁR. Tájékoztató: SZAKMAI JOGTÁR A tőzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató: Jelen szakmai jogtár arra ad segítséget, hogy az egyes joganyagokról tájékoztatást

Részletesebben

*jelöltek a weboldalról letölthetık!

*jelöltek a weboldalról letölthetık! A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 2013. januárban megjelent csökkentett joganyag (Alaptörvény módosításai, törvények, kormányrendeletek, PSZÁF, MNB, NMHH és miniszteri, rendeletek).

Részletesebben

Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály -környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos hatáskörök gyakorlása -hatósági ellenőrzést tart

Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály -környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos hatáskörök gyakorlása -hatósági ellenőrzést tart Környezetügyért Felelős Államtitkárság Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek Nemzeti Park Igazgatóságok 1 Vidékfejlesztési

Részletesebben

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítıjére és tartalmára vonatkozó szabályokról A természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvény 36. (4) bekezdésében

Részletesebben

Terület Dátum Jogszabály azonosító Jogszabály megnevezése Módosította

Terület Dátum Jogszabály azonosító Jogszabály megnevezése Módosította Cím: Kiadta: Közreműködtek: Felelősség: Dátum: 2003.03.01 Környezetvédelmi jogszabályok gyűjteménye ALCOA, DENKSTATT, HENKEL, RONDO, TVK a jogszabály lista a termelő üzemek működéséhez kapcsolódó, leggyakrabban

Részletesebben

Aktuális környezetvédelmi jogszabályok - kivonat

Aktuális környezetvédelmi jogszabályok - kivonat 2007. Éghajlat 2005. 2005. évi XV. Törvény. az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről 2005. évi CXXVII. Tv. 2007. évi LX. Tv. 2007. évi CVI. tv. 07.09.25 2008.01.30 Éghajlat 2006.

Részletesebben

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke augusztusban

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke augusztusban A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 2013. augusztusban megjelent csökkentett joganyag (Alaptörvény módosításai, törvények, kormányek, PSZÁF, MNB, NMHH MEKH és miniszteri, ek). *jelöltek

Részletesebben

SZAKMAI JOGTÁR. Tájékoztató:

SZAKMAI JOGTÁR. Tájékoztató: SZAKMAI JOGTÁR A tőzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató: Jelen szakmai jogtár arra ad segítséget, hogy az egyes joganyagokról tájékoztatást

Részletesebben

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok A Projekt Igazgatóságon alkalmazott ek és jogszabályok SOR- SZÁM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. NYILV. SZÁM MEGNEVEZÉS FELLELHETŐSÉG 1959. évi IV. törvény 1988. évi I. törvény 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

*jelöltek a weboldalról letölthetık!

*jelöltek a weboldalról letölthetık! 1 A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 2013. februárban megjelent csökkentett joganyag (Alaptörvény módosításai, törvények, kormányek, PSZÁF, MNB, NMHH és miniszteri, ek). *jelöltek

Részletesebben

Jogszabálygyőjtemény (2011. június 30-án érvényes állapot)

Jogszabálygyőjtemény (2011. június 30-án érvényes állapot) Jogszabálygyőjtemény (2011. június 30-án érvényes állapot) Hazai jogszabályok Útmutató a jogszabálygyőjtemény használatához A jogszabályok száma és címe után megadott linkre kattintva elérhetjük a hatályos

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum

Plenárisülés-dokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Plenárisülés-dokumentum 24.3.2014 A7-0242/2014 JELENTÉS az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésrıl, III. szakasz

Részletesebben

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Az EU hulladékpolitikája EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Hulladékgazd kgazdálkodási alapelvek szennyező fizet gyártói felelősség ( számonkérhetőség)

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. március

Jogszabályváltozások 2014. március Jogszabályváltozások 2014. március MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 2000. évi XLII. törvény a víziközlekedésről 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet

Részletesebben

Levegőtisztaság-védelem

Levegőtisztaság-védelem Levegőtisztaság-védelem 2012. évi CCXVII. törvény az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről 2007. évi LX. törvény

Részletesebben

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke májusban

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke májusban A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 2013. májusban megjelent csökkentett joganyag (Alaptörvény módosításai, törvények, kormányek, PSZÁF, MNB, NMHH és miniszteri, ek). *jelöltek a weboldalról

Részletesebben

Környezetvédelmi jogszabályok

Környezetvédelmi jogszabályok Környezetvédelmi jogszabályok Levegőtisztaság-védelem 2012. évi CCXVII. törvény az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítésmegosztási határozat végrehajtásában történő

Részletesebben

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI PROGRAM Dr. Nemes Csaba főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Nemzetközi háttér 1992 ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény

Részletesebben

A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető

A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály 1055 Budapest, Kossuth L. tér 11. A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető Erdőgazdálkodás

Részletesebben

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézetrıl

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézetrıl A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási

Részletesebben

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek 4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által

Részletesebben

az 5. (3) bekezdés tekintetében a Rendırségrıl szóló évi XXXIV. törvény 100. (1) bekezdés a) c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. (3) bekezdés tekintetében a Rendırségrıl szóló évi XXXIV. törvény 100. (1) bekezdés a) c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelezı mértékérıl, valamint a szabálysértésekrıl, a szabálysértési

Részletesebben

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának tevékenységét meghatározó általános jogszabályok:

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának tevékenységét meghatározó általános jogszabályok: A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának tevékenységét meghatározó általános jogszabályok: (A jogszabályok megtalálhatók és letölthetők: magyarország.hu/keresések/jogszabályok)

Részletesebben

Törvényi szabályozás célja

Törvényi szabályozás célja 4.2.. Táblázat / 1. 1. 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 2. 1995. évi LVII. törvény vízgazdálkodásról. 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 4. 200. évi

Részletesebben

A Kormány 1354/2013. (VI. 24.) Korm. határozata a Kormány II. félévi munkatervérıl M A G YA R K Ö Z LÖ N Y 2013.évi 104.

A Kormány 1354/2013. (VI. 24.) Korm. határozata a Kormány II. félévi munkatervérıl M A G YA R K Ö Z LÖ N Y 2013.évi 104. A Kormány 1354/2013. (VI. 24.) Korm. határozata a Kormány 2013. II. félévi munkatervérıl M A G YA R K Ö Z LÖ N Y 2013.évi 104. szám A Kormány a 2013. december 31-ig terjedı idıszak munkaterveként az e

Részletesebben

2009. ıszén módosított, a földmérést, a kamarát, az építésügyet érintı jogszabályok listája

2009. ıszén módosított, a földmérést, a kamarát, az építésügyet érintı jogszabályok listája 2009. ıszén módosított, a földmérést, a kamarát, az építésügyet érintı jogszabályok listája 2009. évi LVI. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi

Részletesebben

1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz

1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz 1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz Haditechnikai termékek Eljárás típusa Igazoláskód Igazolási kód leírása Alkalmazási kör Az MKEH által kibocsátott importengedély a 160/2011. (VIII. 18.) 3173

Részletesebben

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 2014. januárban megjelent csökkentett joganyag (Alaptörvény módosításai, törvények, kormányrendeletek, PSZÁF, MNB, NMHH MEKH és miniszteri, rendeletek).

Részletesebben

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke májusban megjelent joganyag (kinevezések, felmentések, nemzetközi egyezmények nélkül).

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke májusban megjelent joganyag (kinevezések, felmentések, nemzetközi egyezmények nélkül). A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 2012. májusban megjelent joganyag (kinevezések, felmentések, nemzetközi egyezmények nélkül). Magyar Dátum oldal jogszabály jogszabály címe Közlöny

Részletesebben

Jogszabályok listája. 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggı bírságok kiszámításának módjáról és mértékérıl

Jogszabályok listája. 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggı bírságok kiszámításának módjáról és mértékérıl Jogszabálygyőjtemény (2009. június 30-án érvényes állapot) (A korábbi, 2008. október 30-án érvényes lista óta megjelent jogszabályok dılt betővel vannak szedve) A jogszabályok csoportosítása 1. Alapvetı,

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A fogyasztóvédelmi intézményrendszer szervezeti működésének fejlesztése ÁROP-1.2.24-2014- 2014-0001 projekthez A NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ

Részletesebben

21/2012. (IX. 4.) EMMI rendelet. egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

21/2012. (IX. 4.) EMMI rendelet. egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról 21/2012. (IX. 4.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról hatályos: 2012.09.05-2012.09.05 A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34.

Részletesebben

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 2015.májusban csökkentett joganyag (Alaptörvény módosításai, törvények, kormányek, PSZÁF, MNB, NMHH MEKH és miniszteri, ek). *jelöltek a weboldalról

Részletesebben

16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet

16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet Hatály: 2010.XII.1. - 2015.V.31. 1. oldal 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet a termékek megfelelőségének értékeléséhez kapcsolódó egyes ipari és kereskedelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Az

Részletesebben

A VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ AKTUÁLIS JOGSZABÁLY-KATALÓGUS

A VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ AKTUÁLIS JOGSZABÁLY-KATALÓGUS Veszprém Pápai út 41. A VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ AKTUÁLIS JOGSZABÁLY-KATALÓGUS Készítette: Horváth Károly engedélyezési és nyilvántartási csoportvezető főmunkatárs Szerencsi László vízkészlet-gazdálkodási

Részletesebben

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Jogszabályi hivatkozások

Jogszabályi hivatkozások Ügyszám rövidítése Alkalmazott Állásfoglalás címe Ügy rövid neve téma altéma vagy téma 2. A Jövı Nemzedékek Országgyőlési Biztosának állásfoglalása Budapest Belsı-Erzsébetváros örökségvédelmével Ambrusné

Részletesebben

Budapest, szeptember

Budapest, szeptember KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/922/2009. MUNKAANYAG A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS ÉS SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2004. ÉVI CXL. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2008. ÉVI

Részletesebben

Magyar Építész Kamara

Magyar Építész Kamara Jogszabályok Figyelem! Számos jogszabály megváltozott 2011. január 1. hatállyal. Egyes jogszabályoknál a legutolsó módosítás hatályának kezdetét zárójelben jeleztük. 1. Alapvetõ elõírások 1995. évi LIII.

Részletesebben

Január: I. I I. abályok

Január: I. I I. abályok Január: 1. A vidékfejlesztési miniszter feladatkörét érintő egyes miniszteri rendeleteknek a naptári napokban való határidő-számítással összefüggő szóló 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 2. A védett őshonos

Részletesebben

Környezetvédelmi tárgyú ügyek

Környezetvédelmi tárgyú ügyek Önkormányzat/Közérdekű adatok/ii/4. menüpontba Környezetvédelmi tárgyú ügyek Zajvédelem A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter /2012. (.) NFM rendelete a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával, a körzetközponti jegyzői hatáskörök és a többcélú kistérségi társulások megszűnésével összefüggésben

Részletesebben

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében megállapított

Részletesebben

Az új levegıminıségi szabályozás és az EU elıírások

Az új levegıminıségi szabályozás és az EU elıírások Az új levegıminıségi szabályozás és az EU elıírások Bibók Zsuzsanna fıovh. 2010 Tartalom Az EU levegıminıségi tematikus stratégiája; A 2008/50/EK irányelv a környezeti levegı minıségérıl; A magyar szabályozásban

Részletesebben

24094 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 138. szám. Kormányrendeletek

24094 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 138. szám. Kormányrendeletek 24094 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 138. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 296/2012. (X. 17.) Korm. rendelete a járási (fõvárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek

Részletesebben

A VÍZGAZDÁLKODÁST SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

A VÍZGAZDÁLKODÁST SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A VÍZGAZDÁLKODÁST SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 1.) 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 2.) 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási

Részletesebben

1995. évi XCIII. törvény a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról

1995. évi XCIII. törvény a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról 1. Hatályos Jogszabályok Elektronikus Győjteménye 1.2. TERMÉSZETVÉDELEM Törvények 1993. évi XLII. törvény a nemzetközi jelentıségő vadvizekrıl, különösen mint a vízimadarak tartózkodási helyérıl szóló,

Részletesebben

9435 Sarród, Rév-Kócsagvár. székhely. Költségvetési alapokmány 2008. évre

9435 Sarród, Rév-Kócsagvár. székhely. Költségvetési alapokmány 2008. évre XVI: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet/felügyeleti szerv Fertı-Hanság és İrségi Nemzeti Park Igazgatóság költségvetési szerv 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár. székhely 841216 szakágazat Költségvetési

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról 366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében,

Részletesebben

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezeti elemek védelme

Részletesebben

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Szabó Imre miniszter Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tartalom 1. A feladatok és végrehajtásuk szükségessége,

Részletesebben

Szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

Szervre vonatkozó alapvető jogszabályok KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Szervre vonatkozó alapvető jogszabályok http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?source=6&type=311#!documentbrowse 1. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv Magyarország

Részletesebben

Jogszabály ismertetı

Jogszabály ismertetı Jogszabály ismertetı Jelen ismertetı a 2010. április 16. és 2010. május 12. között a Magyar Közlöny 2010. évi 55. és a 2010. évi 76. számban megjelent jogszabályok válogatását tartalmazza. Jogszabályok

Részletesebben

Helyzetelemzés az EU-s kötelezettségvállalások teljesítéséről Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási projektek megvalósításának helyzete

Helyzetelemzés az EU-s kötelezettségvállalások teljesítéséről Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási projektek megvalósításának helyzete Helyzetelemzés az EU-s kötelezettségvállalások teljesítéséről Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási projektek megvalósításának helyzete Az előadás témakörei 1. EU-s kötelezettség, derogációs kötelezettség

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testületének 2015. december 2-i ülésére a fontosabb jogszabályi változásokról 1

Békés Város Képviselő-testületének 2015. december 2-i ülésére a fontosabb jogszabályi változásokról 1 Sorszám: I/2. T Á J É K O Z T A T Ó Békés Város Képviselő-testületének 2015. december 2-i ülésére a fontosabb jogszabályi változásokról 1 Tisztelt Képviselő-testület! A 2015. október 29-i testületi ülés

Részletesebben

Jogszabályváltozás 2013. július hó

Jogszabályváltozás 2013. július hó MUNKAVÉDELEM, TŰZVÉDELEM Módosított jogszabályok: Jogszabályváltozás 2013. július hó 2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről 2011.

Részletesebben

2006 A VEGYI ANYAGOK SZABÁLYOZÁSÁVAL FOGLALKOZÓ TÖRVÉNYI ESZKÖZÖK - NEMZETKÖZI SZERZŐDÉSEK. 4.2.6. Táblázat / 1. Biztosított források 2

2006 A VEGYI ANYAGOK SZABÁLYOZÁSÁVAL FOGLALKOZÓ TÖRVÉNYI ESZKÖZÖK - NEMZETKÖZI SZERZŐDÉSEK. 4.2.6. Táblázat / 1. Biztosított források 2 4.2.6. Táblázat / 1. 1. 1998. évi L. törvény az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni, 1988. december 20-án, Bécsben kelt Egyezmény 2.

Részletesebben

Alapokmány. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Államháztartási azonosító: 039046 Alapító okirat száma, kelte: KJHF-567/2/2006. (2006.

Alapokmány. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Államháztartási azonosító: 039046 Alapító okirat száma, kelte: KJHF-567/2/2006. (2006. Alapokmány 1. Fejezet száma: XVI. Fejezet megnevezése: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2/a. Azonosító adatai: Törzskönyvi nyilvántartási szám 308362 Megnevezése: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 2013. márciusban megjelent csökkentett joganyag (Alaptörvény módosításai, törvények, kormányek, PSZÁF, MNB, NMHH és miniszteri, ek). *jelöltek a

Részletesebben

314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fıfelügyelıségrıl, valamint a munkavédelmi és munkaügyi hatóságok kijelölésérıl A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Jogszabály ismertetı

Jogszabály ismertetı Jogszabály ismertetı Jelen ismertetı a 2010. május 13. és 2010. június 16. között a Magyar Közlöny 2010. évi 77. és a 2010. évi 103. számban megjelent jogszabályok válogatását tartalmazza. Törvények 2010.

Részletesebben

Változásmutató 2010. november válogatás

Változásmutató 2010. november válogatás Változásmutató 2010. november válogatás 6 Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpontjában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmutatóiban.

Részletesebben

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

A környezetjog szabályozása

A környezetjog szabályozása Környezetjogi szabályozás elemei, EU környezetjoga A környezetjog szabályozása másodlagos: nem önálló jogszabályban nincs egységes szabályozási szemlélet; a szabályozás tárgya nem a védelem. elsődleges:

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGI és KÖRNYEZETVÉDELMI JOGSZABÁLYOK GYŰJTEMÉNYE

TEVÉKENYSÉGI és KÖRNYEZETVÉDELMI JOGSZABÁLYOK GYŰJTEMÉNYE TEVÉKENYSÉGI és KÖRNYEZETVÉDELMI JOGSZABÁLYOK GYŰJTEMÉNYE Városgazdasági Nonprofit Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Béke fasor 71/A.) Hulladékgazdálkodás - 2012. évi CLXXXV. törvény: a hulladékról Kecskemét

Részletesebben

Hulladék, engedélyezés, szankció az uniós jogban

Hulladék, engedélyezés, szankció az uniós jogban Hulladék, engedélyezés, szankció az uniós jogban 2010. szeptember 9. Budapest dr. Bérczi Anna - Jövı nemzedékek országgyőlési biztosának irodája Tartalom 1. Az uniós hulladékjog 2. A hulladék fogalmának

Részletesebben

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke Magyar Közlöny A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 2012. februárban megjelent joganyag (kinevezések, felmentések, nemzetközi egyezmények nélkül). Dátum oldal jogszabály jogszabály címe

Részletesebben

SZAKMAI JOGTÁR. A tőzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató:

SZAKMAI JOGTÁR. A tőzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató: SZAKMAI JOGTÁR A tőzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató: Jelen szakmai jogtár arra ad segítséget, hogy az egyes joganyagokról tájékoztatást

Részletesebben

A munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés a) pont ab)

A munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés a) pont ab) A nemzetgazdasági miniszter 21/2015. (VIII. 28.) NGM rendelete egyes munkavédelmi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról, valamint egyes foglalkoztatási és szakképzési tárgyú

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM Új Magyarország Vidékfejlesztési Program A Balaton vízminıségének védelmében figyelembe vehetı intézkedések támogatási lehetıségei Dobos György fıtanácsos FVM 1 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/827/2008. Tervezet a Megyer-hegyi Tengerszem Természetvédelmi Terület 24/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet módosításáról (közigazgatási egyeztetés) Budapest,

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgy

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgy Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése 12/1994.(IV.1.) KT. számú rendelete az ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról (a módosításokkal egységes szerkezetben) Szekszárd Megyei Jogú Város

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 13.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 13.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 13.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

2. melléklet LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK ÉS

2. melléklet LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK ÉS 2. melléklet LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK ÉS NEMZETKÖZI EGYEZMÉNYEK BAZ-MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KHT. 2005. 1 Törvény szintű szabályozás 1995. évi LIII. Törvény

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelete az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezeléséről

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelete az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezeléséről A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelete az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezeléséről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. (2) bekezdés

Részletesebben

Tigáz-DSO Kft-t érintő hatályos, illetve - az elmúlt 5 évben - hatályát vesztett jogszabályok

Tigáz-DSO Kft-t érintő hatályos, illetve - az elmúlt 5 évben - hatályát vesztett jogszabályok Tigáz-DSO Kft-t érintő hatályos, illetve - az elmúlt 5 évben - hatályát vesztett jogszabályok Törvények: - 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről - 2013. évi V. törvény a

Részletesebben

TERVEZET. /Közigazgatási egyeztetés/

TERVEZET. /Közigazgatási egyeztetés/ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1899/2007. TERVEZET a levegı védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról /Közigazgatási egyeztetés/

Részletesebben

Problémák a légi közlekedés zajának jogimőszaki szabályozásában

Problémák a légi közlekedés zajának jogimőszaki szabályozásában Problémák a légi közlekedés zajának jogimőszaki szabályozásában Hirka Ferenc Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet a repülıtér létesítésének,

Részletesebben

Január: I. A Magyar Közlönyben megjelent fontosabb hazai környezetvédelmi tárgyú jogszabályok

Január: I. A Magyar Közlönyben megjelent fontosabb hazai környezetvédelmi tárgyú jogszabályok Január: I. A Magyar Közlönyben megjelent fontosabb hazai környezetvédelmi tárgyú jogszabályok 1. A vadgazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenységek csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 27/2008. (III.

Részletesebben

A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai

A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai A magyar EU Elnökség klíma-energiaügyi és vízügyi mőhelymunka 2010. november 16. Gruber Tamás Horizontális szempontok a Duna természeti adottságainak megırzése,

Részletesebben

RENDEZVÉNYEK BIZTONSÁGA

RENDEZVÉNYEK BIZTONSÁGA RENDEZVÉNYEK BIZTONSÁGA Tisztelt Rendezvényszervezık! A BFT Közbiztonsági Testülete jelen összeállításával segíti Önöket annak érdekében, hogy a Balaton idegenforgalmi vonzását jelentı rendezvények biztonságosan

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységét meghatározó jogszabályok

A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységét meghatározó jogszabályok A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységét meghatározó jogszabályok Törvények (2011.04.25.) Magyarország Alaptörvénye 1952. évi IV. 1959. évi IV. a házasságról, a családról és a gyámságról a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

KÖRNYEZETI KOCKÁZAT MEGELİZÉSÉRE ÉS CSÖKKENTÉSÉRE TETT INTÉZKEDÉSEK

KÖRNYEZETI KOCKÁZAT MEGELİZÉSÉRE ÉS CSÖKKENTÉSÉRE TETT INTÉZKEDÉSEK KÖRNYEZETI KOCKÁZAT MEGELİZÉSÉRE ÉS CSÖKKENTÉSÉRE TETT INTÉZKEDÉSEK INTEGRÁLT SZENNYEZÉS-MEGELİZÉS ÉS -CSÖKKENTÉS (IPPC) A környezetszennyezés integrált megelızésérıl és csökkentésérıl (IPPC) szóló 96/61/EK

Részletesebben