Február Magyar Közlöny II. Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Február Magyar Közlöny II. Az Európai Unió Hivatalos Lapja"

Átírás

1 Január II. 1. A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésérıl szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról szóló 2/2008. (I. 16.) KvVM rendelet 2. Egyes építési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 9/2008. (I. 26.) Korm. rendelet 3. A közötti idıszakra vonatkozó Nemzeti Kiosztási Terv kihirdetésérıl, valamint a kibocsátási egységek kiosztásának részletes szabályairól szóló 13/2008. (I. 30.) Korm. rendelet 4. Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérıl szóló évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 14/2008. (I. 30.) Korm. rendelet 5. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról 15/2008. (I. 30.) Korm. rendelet Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent fontosabb uniós környezetvédelmi tárgyú 1. A Bizottság november 13-i 2008/26/EK határozata a természetes élıhelyek, valamint a vadon élı állatok és növények védelmérıl szóló 92/43/EGK tanácsi irányelv értelmében a pannon bioföldrajzi régió közösségi jelentıségő természeti területeit tartalmazó jegyzék elfogadásáról 2. A Bizottság december 20-i 2008/63/EK számú határozata a 2002/231/EK, a 2002/255/EK, a 2002/272/EK, a 2002/371/EK, a 2003/200/EK és a 2003/287/EK határozatoknak az egyes termékekre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok érvényességének meghosszabbítása céljából történı módosításáról. 3. Az Európai Parlament és a Tanács január 15-i 2008/1/EK irányelve a környezetszennyezés integrált megelızésérıl és csökkentésérıl

2 Február I. Magyar Közlöny II. 1. Az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet módosításáról szóló 6/2008. (II. 5.) EüM-KvVM együttes rendelet 2. A természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítıjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet 3. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program, Elektronikus Közigazgatás Operatív Program, Államreform Operatív Program, Közlekedés Operatív Program, Gazdaságfejlesztési Operatív Program, Végrehajtási Operatív Program évekre szóló akcióterveinek felülvizsgálatáról, valamint további kiemelt projektjavaslatok januári akciótervi nevesítésérıl szóló 1004/2008. (II. 7.) Korm. határozat 4. Egyes környezetvédelmi és vízügyi elıirányzatok felhasználásának és ellenırzésének szabályairól szóló 4/2008. (II. 14.) KvVM rendelet 5. A Bél-kı természetvédelmi terület létesítésérıl szóló 5/2008. (II. 19.) KvVM rendelet 6. A szennyvizek és szennyvíziszapok mezıgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 40/2008. (II. 26.) Korm. rendelet 7. A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyezı anyagokról szóló Stockholmi Egyezmény kihirdetésérıl szóló évi V. törvény Az Európai Unió Hivatalos Lapja 1. A Tanács december 20-i 71/2008/EK számú rendelete a Tiszta Égbolt közös vállalkozás létrehozásáról 2. A Bizottság december 6-i ajánlása a piperazin; ciklohexán; metilén-difenildiizocianát; but-2-in-1,4-diol; metil-oxirán; anilin; 2-etilhexilakrilát; 1,4-diklórbenzén 3,5-dinitro-2,6-dimetil-4-tert-butil-aceto-fenon; di-(2-etilhexil)-ftalát; fenol; 5- tercbutil-2,4,6-trinitro-m-xilén nevő anyagokkal kapcsolatos kockázatcsökkentı intézkedésekrıl 3. Az Európai Parlament és a Tanács 106/2008/EK rendelete ( január 15. ) az irodai berendezésekre vonatkozó közösségi energiahatékonysági címkézési programról

3 Március I. Magyar Közlöny II. 1. A vadgazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenységek csekély összegő (de minimis) támogatásáról szóló 27/2008. (III. 12.) FVM rendelet 2. A Magyar Köztársaság területén megvalósuló együttes végrehajtási projekttevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 6/2008. (III. 18.) KvVM rendelet 3. A Természetvédelmi İrszolgálat Szolgálati Szabályzatáról szóló 9/2000. (V. 19.) KöM rendelet módosításáról szóló 7/2008. (III. 18.) KvVM rendelet 4. A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról szóló 29/2008. (III. 20.) OGY határozat 5. A bányászatról szóló évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 57/2008. (III. 26.) Korm. rendelet 6. A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelezı átvételérıl és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 60/2008. (III. 26.) Korm. rendelet 7. A belterületi belvízrendezési célok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenırzésének részletes szabályairól szóló 13/2008. (III. 26.) ÖTM rendelet 8. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet 9. A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet 10. A évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeirıl, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezésérıl szóló 8/2008. (III. 28.) KvVM rendelet Az Európai Unió Hivatalos Lapja 1. Az Európai Parlament és a Tanács március 11-i 2008/12/EK irányelve az elemekrıl és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekrıl és -akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történı módosításáról 2. A Bizottság január 25-i 2008/218/EK határozata a Tanács természetes élıhelyek, valamint a vadon élı állatok és növények védelmérıl szóló 92/43/EGK tanácsi irányelve értelmében az alpesi bioföldrajzi régió közösségi jelentıségő természeti területeit tartalmazó, elsı alkalommal frissített jegyzék elfogadásáról 3. Az Európai Parlament és a Tanács március 11.-i 2008/28/EK irányelve az energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapításának kereteirıl, valamint a 92/42/EGK tanácsi, illetve a 96/57/EK és a 2000/55/EK irányelv módosításáról szóló 2005/32/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történı módosításáról

4 4. Európai Parlament és a Tanács március 11.-i 2008/32/EK irányelve a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 2000/60/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történı módosításáról 5. Európai Parlament és a Tanács március 11.-i 2008/33/EK irányelve az elhasználódott jármővekrıl szóló 2000/53/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történı módosításáról 6. Európai Parlament és a Tanács március 11.-i 2008/34/EK irányelve az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történı módosításáról 7. Az Európai Parlament és a Tanács március 11.-i 2008/35/EK irányelve egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2002/95/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történı módosításáról

5 Április: 1. A természetes fürdıvizek minıségi követelményeirıl, valamint a természetes fürdıhelyek kijelölésérıl és üzemeltetésérıl szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 2. A bányászati hulladékok kezelésérıl szóló 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet 3. A Lázbérci Tájvédelmi Körzet bıvítésérıl szóló 9/2008. (IV. 10.) KvVM rendelet 4. A humán-egészségügy, humán gyógyszergyártás területén, és az emberi testtel közvetlenül érintkezı vegyi anyagok esetében géntechnológiai tevékenység végzését engedélyezı géntechnológiai hatóság, valamint a mezıgazdaság és az élelmiszeripar területén, illetve egyéb ipari célú felhasználás esetében géntechnológiai tevékenység végzését engedélyezı eljárásban közremőködı géntechnológiai szakhatóság kijelölésérıl szóló 14/2008. (IV. 17.) EüM rendelet 5. A kémiai biztonsággal kapcsolatos nemzeti hatóság kijelölésérıl, valamint a hatóság nemzetközi kapcsolattartásának rendjérıl szóló 46/2004. (IV. 29.) ESzCsM rendelet módosításáról szóló 15/2008. (IV. 17.) EüM rendelet 6. Az atomenergia és évi hazai alkalmazásának biztonságáról szóló jelentés elfogadásáról szóló 39/2008. (IV. 17.) OGY határozat 7. A közötti idıszakra vonatkozó energiapolitikáról szóló 40/2008. (IV. 17.) OGY határozat 8. A Zirci arborétum természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervérıl szóló 10/2008. (IV. 28.) KvVM rendelet 9. A Londonban, március 23-án kelt, a bunkerolaj-szennyezéssel okozott károkkal kapcsolatos polgári jogi felelısségrıl szóló évi nemzetközi egyezmény kihirdetésérıl szóló évi CLXV. törvény ainak hatálybalépésérıl szóló 18/2008. (IV. 28.) KüM határozat 10. A Londonban, október 5-én kelt, a hajókon alkalmazott ártalmas antivegetatív bevonatrendszerek ellenırzésérıl szóló évi nemzetközi egyezmény kihirdetésérıl szóló évi CLXIV. törvény ainak hatálybalépésérıl szóló 19/2008. (IV. 28.) KüM határozat 11. A szennyvizek és szennyvíziszapok mezıgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a vizek mezıgazdasági eredető nitrátszennyezéssel szembeni védelmérıl szóló 49/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezésérıl szóló 99/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet 12. A környezetvédelmi és vízügyi miniszter hatáskörét gyakorló miniszter kijelölésérıl szóló 4/2008. (IV. 29.) ME rendelet 13. A vizek mezıgazdasági eredető nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjérıl szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 14. Egyes védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelıs szervekrıl szóló 11/2008. (IV. 30.) KvVM rendelet

6 15. A környezetvédelmi és vízügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 12/2008. (IV. 30.) KvVM rendelet II. Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent fontosabb uniós környezetvédelmi tárgyú 1. A Bizottság április 16-i 340/2008/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésérıl, engedélyezésérıl és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján az Európai Vegyianyag-ügynökség részére fizetendı díjakról 2. A Bizottság március 25-i 2008/320/EK határozata az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 2037/2000/EK rendelet értelmében a Közösségben január 1. és december 31. között kritikus alkalmazási célokra felhasználható metil-bromidmennyiségek meghatározásáról

7 Május: II. 1. A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésrıl, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történı részvételérıl és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, június 25-én elfogadott Egyezmény módosításának kihirdetésérıl szóló évi XIX. törvény 2. Az országhatáron átterjedı környezeti hatások vizsgálatáról szóló, Espooban, február 26-án elfogadott ENSZ EGB egyezmény Szófiában, február 17-én elfogadott elsı módosításának, valamint Cavtatban, június 4-én elfogadott második módosításának kihirdetésérıl szóló 136/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 3. A Környezet és Energia Operatív Program derogációs projektek kamattámogatásának igénylésérıl, folyósításának, elszámolásának és ellenırzésének részletes feltételeirıl szóló 139/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 4. A Rudabányai ıshominida-lelıhely természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervérıl szóló 13/2008. (V. 20.) KvVM rendelet 5. A biocid termékek elıállításának és forgalomba hozatalának feltételeirıl szóló 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet módosításáról szóló 21/2008. (V. 22.) EüM-FVM-KvVM együttes rendelet 6. A Nemzeti Fenntartható Fejlıdési Tanács közjogi jogállásáról, jogkörérıl, összetételérıl és feladatairól, valamint mőködési kereteirıl szóló 57/2008. (V. 22.) OGY határozat Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent fontosabb uniós környezetvédelmi tárgyú 1. A Bizottság március 28-i 2008/335/EK határozata a természetes élıhelyek, valamint a vadon élı állatok és növények védelmérıl szóló 92/43/EGK tanácsi irányelv értelmében a mediterrán bioföldrajzi régió közösségi jelentıségő természeti területeit tartalmazó, elsı alkalommal frissített jegyzék elfogadásárólhiba! A könyvjelzı nem létezik. 2. A Bizottság május 28-i 465/2008/EK rendelete a létezı kereskedelmi vegyi anyagok európai jegyzékében szereplı egyes potenciálisan perzisztens, biológiai felhalmozódásra hajlamos és toxikus anyagok importıreinek és gyártóinak a létezı anyagok kockázatainak értékelésérıl és ellenırzésérıl szóló 793/93/EGK tanácsi rendelet alapján vizsgálatok elvégzésére és információszolgáltatásra való kötelezésérıl 3. A Bizottság május 29-i 473/2008/EK rendelete az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes ózonlebontó anyagok és ózonlebontó anyagokat tartalmazó keverékek KN-kódjának kiigazítása céljából történı módosításáról 4. A Bizottság április 30-i 2008/401/EK, Euratom határozata az eljárási szabályzatának a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésrıl, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történı részvételérıl és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény rendelkezéseinek a közösségi intézményekre és szervekre való alkalmazásáról szóló,

8 2006. szeptember 6-i 1367/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok tekintetében történı módosításáról 5. A Bizottság május 30-i 440/2008/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésérıl, engedélyezésérıl és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet értelmében alkalmazandó vizsgálati módszerek megállapításáról

9 Június: 1. Az Erdıtelki-égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervérılszóló 14/2008. (VI. 3.) KvVM rendelet 2. A Mátrai Tájvédelmi Körzet természetvédelmi kezelési tervérıl szóló 15/2008. (VI. 3.) KvVM rendelet 3. A Sághegyi Tájvédelmi Körzet természetvédelmi kezelési tervérıl szóló 16/2008. (VI. 3.) KvVM rendelet 4. A Szénás-hegycsoport Európa diplomás terület természetvédelmi kezelési tervérıl szóló 17/2008. (VI. 3.) KvVM rendelet 5. A Londonban, május 3-án kelt, a veszélyes és ártalmas anyagok tengeri szállításával kapcsolatos felelısségrıl és kártérítésrıl szóló évi nemzetközi egyezmény kihirdetésérıl szóló évi XXIII. törvény 6. A Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeirıl szóló 23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet módosításáról szóló 7/2008. (VI. 5.) NFGM rendelet 7. Az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet kiváltságairól és mentességeirıl szóló Jegyzıkönyv kihirdetésérıl szóló évi CXXVIII. törvény ainak hatálybalépésérıl szóló 25/2008. (VI. 5.) KüM határozat 8. A nukleáris terrorcselekmények visszaszorításáról szóló Nemzetközi Egyezmény kihirdetésérıl szóló évi XX. törvény ainak hatálybalépésérıl szóló 26/2008. (VI. 5.) KüM határozat 9. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 17/2006. (MK 94.) KvVM utasítás módosításáról szóló 4/2008. (MK 84.) KvVM utasítás 10. A közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 154/2008. (VI. 6.) Korm. rendelet 11. A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok körérıl, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentıs növény- és állatfajok közzétételérıl szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet módosításáról szóló 18/2008. (VI. 19.) KvVM rendelet 12. A nemzetgazdaságilag kiemelt építési beruházások megvalósításának elısegítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló évi XLIX. törvény 13. Az épületek energetikai jellemzıinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet II. Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent fontosabb uniós környezetvédelmi tárgyú

10 1. Az Európai Parlament és a Tanács május 21-i 2008/50/EK irányelve a környezeti levegı minıségérıl és a Tisztább levegıt Európának elnevezéső programról 2. Az Európai Parlament és a Tanács június 17-i 2008/54/EK irányelve a veszélyes áruk közúti szállítása ellenırzésének egységes eljárásáról szóló 95/50/EK tanácsi irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök tekintetében történı módosításáról

11 Július: 1. Az Országos Területrendezési Tervrıl szóló évi XXVI. törvény módosításáról szóló évi L. törvény 2. A vad védelmérıl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról szóló 85/2008. (VII. 5.) FVM rendelet 3. Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 180/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 4. Az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételérıl szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 5. A bányafelügyelet részére fizetendı igazgatási szolgáltatási díjakról, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet módosításáról szóló 12/2008. (VII. 11.) KHEM rendelet 6. Az országos településrendezési és építési követelményekrıl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 182/2008. (VII. 14.) Korm. rendelet 7. A gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatáról és ellenırzésérıl szóló 7/2002. (VI. 29.) GKM-BM-KvVM együttes rendelet módosításáról szóló 13/2008. (VII. 14.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet 8. A növényvédı szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezésérıl, valamint a növényvédı szerek csomagolásáról, jelölésérıl, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról szóló 89/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 9. A talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 10. A villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény végrehajtását szolgáló egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 187/2008. (VII. 24.) Korm. rendelet 11. A védett ıshonos mezıgazdasági állatfajták és a veszélyeztetett mezıgazdasági állatfajták körének megállapításáról szóló 4/2007. (I. 18.) FVM-KvVM együttes rendelet módosításáról szóló 92/2008. (VII. 24.) FVM-KvVM együttes rendelet 12.Egyes, a miniszteri feladat- és hatáskörök ellátását érintı kormányrendeletek módosításáról szóló 189/2008. (VII. 28.) Korm. rendelet II. Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent fontosabb uniós környezetvédelmi tárgyú 1. A Bizottság július 15-i 669/2008/EK rendelete a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IC. mellékletének kiegészítésérıl

12 2. A Bizottság június 3-i 2008/591/EK határozata a környezetbarát tervezés konzultációs fórumáról 3. Az Európai Parlament és a Tanács június 17-i 689/2008/EK rendelete a veszélyes vegyi anyagok kivitelérıl és behozataláról

13 Augusztus: 1. Az erdık felújításának csekély összegő (de minimis) támogatásáról szóló 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet 2. A programozási idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvetı szabályairól és felelıs intézményeirıl szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 202/2008. (VIII. 14.) Korm. rendelet 3. A idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet módosításáról szóló 14/2008. (VIII. 19.) NFGM-PM együttes rendelet 4. A motorhajtóanyagok minıségi követelményeirıl szóló 20/2008. (VIII. 22.) KHEM rendelet 5. A Baláta-tó természetvédelmi terület bıvítésérıl és erdırezervátummá nyilvánításáról szóló 19/2008. (VIII. 22.) KvVM rendelet 6. A Csokonyavisontai fás legelı természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervérıl szóló 20/2008. (VIII. 22.) KvVM rendelet 7. A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló évi XLVII. törvénnyel, a gazdasági reklámtevékenység alapvetı feltételeirıl és egyes korlátairól szóló évi XLVIII. törvénnyel, továbbá ezekhez kapcsolódóan a fogyasztóvédelemrıl szóló évi CLV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló évi XLII. törvénnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról, valamint egyes miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezésérıl szóló 217/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet 8. Az egyes erdészeti közcélú feladatok csekély összegő (de minimis) támogatásáról szóló 109/2008. (VIII. 27.) FVM rendelet 9. A Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mőködésérıl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet és egyes élelmiszerlánc-felügyeleti tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 218/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 10. Az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezelésérıl szóló 21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelet II. Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent fontosabb uniós környezetvédelmi tárgyú 1. A Bizottság augusztus 1-i 771/2008/EK rendelete az Európai Vegyianyagügynökség fellebbezési tanácsa szervezeti és eljárási szabályzatának megállapításáról

14 Szeptember: 1. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosításáról szóló 115/2008. (IX. 5.) FVM rendelet 2. A kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet 3. Az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet módosításáról szóló 33/2008. (IX. 9.) EüM-KvVM együttes rendelet 4. A évi CIX. törvénnyel kihirdetett, a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, május 24-én aláírt Cartagena Jegyzıkönyv végrehajtásáról szóló 226/2008. (IX. 11.) Korm. rendelet 5. A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok körérıl, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentıs növény- és állatfajok közzétételérıl szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet módosításáról szóló 22/2008. (IX. 12.) KvVM rendelet 6. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról szóló 1060/2008. (IX. 19.) Korm. határozat 7. A szakmai vizsgák szervezésére feljogosított intézményekrıl szóló 4/2006. (II. 2.) KvVM rendelet módosításáról szóló 23/2008. (IX. 23.) KvVM rendelet II. Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent fontosabb uniós környezetvédelmi tárgyú 1. A Bizottság augusztus 5-i 2008/721/EK határozata a fogyasztók biztonsága, a közegészségügy és a környezet területén a tudományos bizottságok tanácsadói szerkezetének kialakításáról és a 2004/210/EK határozat hatályon kívül helyezésérıl

15 Október: II. 1. A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) 38/2008. (X. 3.) EüM rendelet módosításáról 2. A védett tokfajok hasznosításáról szóló 24/2008. (X. 8.) KvVM rendelet 3. A Magyar CERN (Európai Nukleáris Kutatási Szervezet) Bizottság elnöki feladatainak ellátásáról szóló 1063/2008. (X. 8.) Korm. Határozat évi LIII. törvény a Washingtonban, március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élı állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmérıl szóló egyezmény módosítása. 5. A légszennyezettségi határértékekrıl, a helyhez kötött légszennyezı pontforrások kibocsátási határértékeirıl szóló 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet módosításáról szóló 25/2008. (X. 17.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 6. A Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet bıvítésérıl szóló 26/2008. (X. 22.) KvVM rendelet 7. A Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló évi CXII. törvény módosításáról szóló évi LVII. törvény 8. Az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet módosításáról szóló 41/2008. (X. 30.) EüM-KvVM együttes rendelet 9. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) keretében 1979-ben elfogadott, és az évi 8. törvényerejő rendelettel kihirdetett nukleáris anyagok fizikai védelmérıl szóló Egyezménynek a NAÜ által szervezett diplomáciai konferencia keretében, július 8-án aláírt módosítása kihirdetésérıl szóló évi LXII. törvény Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent fontosabb uniós környezetvédelmi tárgyú 1. A Bizottság október 8-i 987/2008/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésérıl, engedélyezésérıl és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. és V. mellékletének módosításáról 2. A Bizottság október 8-i 994/2008/EK rendelete az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a az üvegházhatást okozó gázok Közösségen belüli kibocsátásának nyomon követését szolgáló rendszerrıl és a Kiotói Jegyzıkönyv végrehajtásáról szóló 280/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat szerinti kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek egységesített és biztonságos rendszerérıl

16 November: II. 1. A hıtermelı berendezések és légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatáról szóló 264/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 2. Az európai közösségi jelentıségő természetvédelmi rendeltetéső területekrıl szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 3. A második Nemzeti Környezetvédelmi Program évi végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról szóló 116/2008. (XI. 6.) OGY határozat 4. A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvény módosításáról szóló évi LXIX. törvény 5. A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelezı átvételérıl és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 287/2008. (XI. 28.) Korm. Rendelet Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent fontosabb uniós környezetvédelmi tárgyú 1. A Tanács október 20-i határozata az országhatáron átterjedı környezeti hatások vizsgálatáról szóló, 1991-ben aláírt espoo-i ENSZ EGB-egyezményhez kapcsolódó, a stratégiai környezeti vizsgálatról szóló jegyzıkönyvnek az Európai Közösség nevében történı jóváhagyásáról 2. Az Európai Parlament és a Tanács november 19-i 2008/98/EK irányelve a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezésérıl

17 December: 1. A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. A veszélyeztetett vadon élı állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. Rendelet 3. Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételérıl szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 293/2008. (XII. 10.) Korm. Rendelet 4. Az elektromos és elektronikai berendezésekkel kapcsolatos egyes rendeletek módosításáról szóló 28/2008. (XII. 10.) KvVM rendelet 5. A Megyer-hegyi Tengerszem Természetvédelmi Terület országos jelentıségő védett természeti területté történı átminısítésérıl szóló 24/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet módosításáról szóló 29/2008. (XII. 10.) KvVM rendelet 6. A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény, a természet védelmérıl szóló évi LIII. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról szóló évi XCI. Törvény 7. A felszín alatti vizek védelmérıl szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 302/2008. (XII. 17.) Korm. rendelet 8. Egyes, a miniszteri feladat- és hatáskörök ellátását érintı kormányrendeletek módosításáról szóló 306/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 9. Az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekrıl szóló 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 10. A környezetvédelmi termékdíj-mentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeirıl szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 313/2008. (XII. 22.) Korm. rendelet 11. A vízgyőjtı-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 314/2008. (XII. 22.) Korm. rendelet 12. A fás szárú növények védelmérıl szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. A szakhatósági közremőködések felülvizsgálatából eredı további feladatokról szóló 1088/2008. (XII. 30.) Korm. határozat 14. A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelezı átvételérıl és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelezı átvételérıl és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 287/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 349/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet

2007-ben megjelent jelentısebb környezetvédelmi jogszabályok listája: Január:

2007-ben megjelent jelentısebb környezetvédelmi jogszabályok listája: Január: 2007-ben megjelent jelentısebb környezetvédelmi jogszabályok listája: Január: I. Magyar Közlöny 1. A bányafelügyeleti hatósági eljárásokban a hatósági közvetítı díjazásáról szóló 4/2007. (I. 16.) GKM 2.

Részletesebben

Január: I. A Magyar Közlönyben megjelent fontosabb hazai környezetvédelmi tárgyú jogszabályok

Január: I. A Magyar Közlönyben megjelent fontosabb hazai környezetvédelmi tárgyú jogszabályok Január: I. A Magyar Közlönyben megjelent fontosabb hazai környezetvédelmi tárgyú jogszabályok 1. A vadgazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenységek csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 27/2008. (III.

Részletesebben

Környezetvédelmi jogszabályok

Környezetvédelmi jogszabályok Környezetvédelmi jogszabályok Levegőtisztaság-védelem 2012. évi CCXVII. törvény az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítésmegosztási határozat végrehajtásában történő

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség XVI. Környzetvédelmi Minisztérium Fejezet / felügyeleti szerv Költségvetési Alapokmány 2009. évre a 217/1998. (XII.30) Korm. sz. rendelet 10. (7) bekezdése és 21.sz. melléklete szerint Tiszántúli Környezetvédelmi,

Részletesebben

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 1. Hatályos Jogszabályok Elektronikus Győjteménye Az elektronikus információszabadságról szóló törvény alapján a Kormányzati Portálon 2005. december 1-jétıl elérhetı a Hatályos jogszabályok elektronikus

Részletesebben

rnyezetvédelem zményrendszere,

rnyezetvédelem zményrendszere, A környezetvk rnyezetvédelem intézm zményrendszere, igazgatási struktúrái Forrás: HEFOP 3.3.1. A környezetvk rnyezetvédelem alkotmányos alapja Alkotmány 18. A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti

Részletesebben

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl A

Részletesebben

Települési Környezetvédelmi Program Papkeszi

Települési Környezetvédelmi Program Papkeszi Települési Környezetvédelmi Program TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM I. KÖTET HELYZETFELTÁRÁS Sokoró Ökológiai Park Alapítvány 9081 Gy0rújbarát, BM köz 1. -1 Települési Környezetvédelmi Program - 2

Részletesebben

Jogszabálygyőjtemény (2011. június 30-án érvényes állapot)

Jogszabálygyőjtemény (2011. június 30-án érvényes állapot) Jogszabálygyőjtemény (2011. június 30-án érvényes állapot) Hazai jogszabályok Útmutató a jogszabálygyőjtemény használatához A jogszabályok száma és címe után megadott linkre kattintva elérhetjük a hatályos

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. március

Jogszabályváltozások 2014. március Jogszabályváltozások 2014. március MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 2000. évi XLII. törvény a víziközlekedésről 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet

Részletesebben

Területfejlesztéssel kapcsolatos, leggyakrabban használt jogszabályok

Területfejlesztéssel kapcsolatos, leggyakrabban használt jogszabályok Területfejlesztéssel kapcsolatos, leggyakrabban használt jogszabályok Jogszabály Jogszabály címe 1957. évi IV. törvény Az államigazgatási eljárás általános szabályairól 1959. évi IV. törvény A Polgári

Részletesebben

Jogszabály jegyzék (a BÁCSVÍZ Zrt.-nél azonosított joganyagok tekintetében)

Jogszabály jegyzék (a BÁCSVÍZ Zrt.-nél azonosított joganyagok tekintetében) 1/2002.(I.11.) Korm. a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról, 1/2009. (I. 30.) EüM az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért

Részletesebben

a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról 1/2002.(I.11.) Korm. rendelet

a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról 1/2002.(I.11.) Korm. rendelet 1/2002.(I.11.) Korm. rendelet a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM- KHVM együttes rendelet10/2000.

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természet- és Környezetmegőrzési Szakállamtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Lezárva:

Részletesebben

Az élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok tematikus jegyzéke

Az élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok tematikus jegyzéke ÉLELMISZER SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK 9. Az élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok tematikus jegyzéke Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-elemzési Fıosztály 2010. február Összeállította:

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Földművelésügyi Minisztérium Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért Felelős Államtitkárság Környezetügyért Felelős Helyettes Államtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természetvédelmi Hivatal A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Lezárva: 2006. december 19. Készítette:

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyi Államtitkárság Környezet- és Természetvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS

Részletesebben

Változásmutató 2010. május válogatás

Változásmutató 2010. május válogatás Változásmutató 2010. május válogatás 6 Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpontjában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmutatóiban.

Részletesebben

Változásmutató 2010. Április válogatás

Változásmutató 2010. Április válogatás változásmutató Változásmutató 2010. Április válogatás Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpontjában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok

Részletesebben

Terület Dátum Jogszabály azonosító Jogszabály megnevezése Módosította

Terület Dátum Jogszabály azonosító Jogszabály megnevezése Módosította Cím: Kiadta: Közreműködtek: Felelősség: Dátum: 2003.03.01 Környezetvédelmi jogszabályok gyűjteménye ALCOA, DENKSTATT, HENKEL, RONDO, TVK a jogszabály lista a termelő üzemek működéséhez kapcsolódó, leggyakrabban

Részletesebben

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében megállapított

Részletesebben

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2014. MÁRCIUS VÁLOGATÁS

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2014. MÁRCIUS VÁLOGATÁS változásmutató VÁLTOZÁSMUTATÓ 2014. MÁRCIUS VÁLOGATÁS Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok

Részletesebben

Környezetvédelmi jog- és intézményrendszer

Környezetvédelmi jog- és intézményrendszer 1 9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu Környezetvédelmi jog- és intézményrendszer 2. modul Készítette: Dr. Harkay Katalin Tartalomjegyzék 2.1. A

Részletesebben

változásmutató 2013. évi VII. törvény 101/2013. (III. 29.) Korm. rendelet 72/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 2013. évi IX. törvény

változásmutató 2013. évi VII. törvény 101/2013. (III. 29.) Korm. rendelet 72/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 2013. évi IX. törvény változásmutató Változásmutató 2013. március válogatás Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok

Részletesebben

Jogszabályváltozás 2013. július hó

Jogszabályváltozás 2013. július hó MUNKAVÉDELEM, TŰZVÉDELEM Módosított jogszabályok: Jogszabályváltozás 2013. július hó 2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről 2011.

Részletesebben

SZAKMAI JOGTÁR. A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató:

SZAKMAI JOGTÁR. A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató: SZAKMAI JOGTÁR A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató: Jelen szakmai jogtár arra ad segítséget, hogy az egyes joganyagokról tájékoztatást

Részletesebben

Változásmutató 2013. JÚNIus válogatás

Változásmutató 2013. JÚNIus válogatás Változásmutató 2013. JÚNIus válogatás Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmutatóiban.

Részletesebben

BÁLINT ANALITIKA Mérnöki Kutató és Szolgáltató Kft.

BÁLINT ANALITIKA Mérnöki Kutató és Szolgáltató Kft. BÁLINT ANALITIKA Mérnöki Kutató és Szolgáltató Kft. Bálint Mária ügyvezető igazgató 1116 Budapest, Fehérvári út 144. Tel.: 06-1-206-0732 Fax: 06-1-382-6137 ISO/IEC 17025:2005 Akkreditált Laboratórium A

Részletesebben

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. MÁJUS VÁLOGATÁS

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. MÁJUS VÁLOGATÁS VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. MÁJUS VÁLOGATÁS Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmu

Részletesebben