Fondjegyzék. káptalanok és szerzetesrendek levéltárai. Szerk.: Nagy Lajos. Budapest, Segédlete honlapunkon elérhetı.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fondjegyzék. káptalanok és szerzetesrendek levéltárai. Szerk.: Nagy Lajos. Budapest, 1983. 2 Segédlete honlapunkon elérhetı."

Átírás

1 Fondjegyzék Végezetül az alábbiakban közreadjuk a Gyıri Egyházmegyei Levéltár fondjegyzékét egyszerősített, vázlatos formában. Ezzel a rendezési munkálatok pillanatnyi állása tükrében gyors áttekintést szándékozunk nyújtani az érdeklıdık számára levéltárunk egészének győjteményeirıl. Mindezt az is indokolttá teszi, hogy Gyır egyházi levéltárairól több mint húsz esztendeje, 1983 ban jelent meg fondjegyzék, s az azóta bekövetkezett szervezeti és rendezési változásoknak megfelelıen az ott leírtak számos tekintetben idejét múlttá váltak. 1 Fondjegyzékünkben aláhúzva jelöltük azt az iratcsoportot, amelynek segédletét a kutató épp a kezében tartja, félkövérrel pedig azt, amelyiknek segédlete már napvilágot látott, feltüntetve természetesen ezek pontos bibliográfiai adatait is. Ezt a metódust a késıbbiekben megjelenı köteteinkben is folytatni szeretnénk, így a levéltár segédletekkel való ellátottsága folyamatosan követhetıvé, továbbá a fondjegyzék frissítése, javítása megoldhatóvá válik. Jelölések: I., II., fondcsoportok; 1., 2., fondok; a, b, állagok I. Püspöki levéltár 4 fond, (1267) Egyházmegyei Hatóság iratai 20 állag, a, Keresztély Ágost iratai b, Plébániákra vonatkozó iratanyag [Acta parochialia] (1267) ,80 ifm. c, Kapszás anyag [Capsarium] XV XVIII. sz. d, Végrendeletek [Testamenta] ,40 ifm. e, Egyházlátogatási jegyzıkönyvek [Canonicae Visitationes] ,90 ifm. f, Plébániai jövedelemösszeírások [Conscriptio proventuum parochialium] g, Egyéb, vegyes anyag [Miscellanea] h, Vecseszéki iratok XVII XIX. sz. i, Helytartótanácsi és kancelláriai iratok [Intimata] j, Felmentések [Dispensationes] k, Személyi ügyek [Acta personalia] l, Úriszéki iratok m, Levelezés [Missilia] n, Plébániai alapítványok [Fundationes] XVIII XIX. sz. o, Egyházkormányzati iratsorozat p, Püspöki körlevelek [Circulares] ,41 ifm. q, Ügyészi iratok r, Anyakönyvi másodpéldányok XIX XX. sz. 187,43 ifm. s, Templomszámadások XIX XX. sz. t, Vegyes, javarészt személyi anyagokat tartalmazó irategyüttes XX. sz. u, Háborús kárjelentések A magyarországi katolikus egyház levéltári anyagának fondjegyzékei. I. rész: Érsekségek, püspökségek, káptalanok és szerzetesrendek levéltárai. Szerk.: Nagy Lajos. Budapest, Segédlete honlapunkon elérhetı. 3 Vajk Ádám: Végrendeleti sorozatok Testamentarische Reihen. (A Gyıri Egyházmegyei Levéltár kiadványai. Segédletek 4.) Gyır, Egyházlátogatási jegyzıkönyvek katalógusa 6. Gyıri Egyházmegye. Szerk.: Dóka Klára. Budapest, Perger Gyula: félelemmel és aggodalommal Plébániák jelentései a háborús károkról a Gyıri Egyházmegyébıl (A Gyıri Egyházmegyei Levéltár kiadványai. Források, feldolgozások 3.) Raab

2 v, Szerzetesrendek (Ordines religiosi) XVII-XIX. sz. 2. Iskolai levéltár 5 állag, /1952/ 6 67,70 ifm. a, I. sorozat (Régi iskolai anyag) ,10 ifm. b, II. sorozat (Az Iskolai Fıhatóság iktatott iratai) /1952/ 29,75 ifm. c, III. sorozat (Évzáró és iskolalátogatási jelentések) ,40 ifm. d, IV. sorozat (Miscellanea) XIX XX. sz. 0,45 ifm. e, V. sorozat (Az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Fıhatóság új iktatott iratai) 0 ifm. 3. Szentszéki iratok 2 állag, XVIII. XX. sz. a, Szentszéki jegyzıkönyvek [Protocollum consistoriale] b, Szentszéki peres anyag [Consistorialia] XVIII XX. sz. 4. A gyıri püspökség gazdasági levéltára 1910 XX. sz. (jelenleg rendezetlen) II. Gyıri káptalan levéltára 2 fond, 1213 XX. sz. 1. A gyıri káptalan magánlevéltára 22 állag, 1213 XX. sz. a, A pápoci prépostság iratai 1213 XX. sz. 7 8,82 ifm. b, Cimeliotheca et theca sorozat 1222 XIX. sz. c, Okmánytár d, Feudáliskori gazdasági iratok (1910) 8 30,60 ifm. e, A Szent Adalbert prépostság iratai XVII XIX. sz. f, Végrendeletek ,80 ifm. g, Alapítványi iratok XVIII XX. sz. h, Árvaházak és árvaalap iratai XVIII XX. sz. i, Országgyőlési iratok XVIII XIX. sz. j, Összeírások, térképek XVIII XIX. sz. k, Püspöki kinevezések XVIII XX. sz. l, Úriszéki iratok XVIII XIX. sz. m, Telek és birtokkönyvek n, Egyházmegyei alap iratai o, Árvaszámadások p, Adásvételi jegyzıkönyvek q, Káptalani gazdasági ülések iratai r, Kanonoki személyes irathagyatékok XIX XX. sz. s, Központi gazdasági hivatal iratai XIX XX. sz. t, Rendezetelen gazdasági iratok XIX XX. sz. u, Ügyészi iratok XIX XX. sz. v, Vegyes gazdasági iratok XIX XX. sz. 2. A gyıri káptalan hiteleshelyi (országos) levéltára 6 állag, 1208 XIX. sz. a, Cimeliotheca et theca sorozat 1208 XIX. sz. 2,98 ifm. b, Felvallási [fassionalis] jegyzıkönyvek ,85 ifm. c, Végrendeleti könyvek [Libri testamentorum] ,14 ifm. d, Birtokiktatások másolatai [Libri statutionum] ,63 ifm. e, Káptalani törzsanyag XVI XIX. sz. f, Vegyes hiteleshelyi iratok Horváth Richárd: Iskolai Levéltár Schularchiv. (A Gyıri Egyházmegyei Levéltár kiadványai. Segédletek 1.) Gyır, Vajk Ádám: A pápoci prépostság iratai Schriften der pápocer Propstei. (A Gyıri Egyházmegyei Levéltár kiadványai. Segédletek 2.) Gyır, Horváth Richárd: Feudáliskori gazdasági iratsorozat Wirtschaftsschriften aus dem feudalen Zeitalter. (A Gyıri Egyházmegyei Levéltár kiadványai. Segédletek 3.) Gyır, Vajk Ádám: Végrendeleti sorozatok Testamentarische Reihen. (A Gyıri Egyházmegyei Levéltár kiadványai. Segédletek 4.) Gyır,

3 III. Soproni Társaskáptalan levéltára 10 2 fond, XVII XX. sz. 1. A soproni társaskáptalan levéltára 11 állag, XVII XIX. sz. a, Levelezések (1 25. sz.) XVIII XIX. sz. b, Illetménymegosztási iratok (26. sz.) XVIII XIX. sz. c, Napóleoni háborúk kora (27. sz.) XIX. sz. d, Káptalani ülések jegyzıkönyvei ( sz.) XVIII XIX. sz. e, Gazdasági iratok ( sz.) XVIII XX. sz. f, Szent György templom iratai ( sz.) XVIII XIX. sz. g, Plébániai iratok ( sz.) XVIII XIX. sz. h, A sebesi uradalom iratai ( sz.) XVIII XX. sz. i, Töredékek /egyesületek, szentbeszédek/ ( sz.) XIX. sz. j, Vegyes iratok ( sz.) XVIII. sz. k, Könyvek XIX XX. sz. 2. Barco család iratai 1 állag, XVII XVIII. sz. a, Barco család iratai ( sz.) XVII XVIII. sz. IV. Egyéb szervek 3 fond, XIX XX. sz. 1. Katolikus autonómia iratai XX. sz. 2. Szemináriumi iratok XIX XX. 3. Levéltári irattár XX. sz ,08 ifm. V. Plébániai és espereskerületi levéltárak (örökletétek) 74 fond, ,06 ifm. Abda plébánia iratai és anyakönyvei Agostyán lelkészség iratai XX. sz. Bácsa plébánia iratok más plébániák anyagából XX. sz. Bezenye plébánia anyakönyvei Bogyoszló plébánia iratai és anyakönyvei Bı plébánia iratai és anyakönyvei Bük plébánia iratai és anyakönyvei 1700-XX. sz. Császár plébánia iratai és anyakönyvei Csepregi esp. ker Dunaalmás plébánia iratai és anyakönyvei Dunaszeg plébánia iratai és anyakönyvei XX. sz. Dunaszentpál plébánia iratai és anyakönyvei 1788-XX. sz. Dunasziget plébánia iratok más plébániákról XX. sz. Écs plébánia iratok más plébániák anyagából XX. sz. Fehértó plébánia anyakönyvei Fertıboz plébánia iratai és anyakönyvei Fertıszéplak plébánia iratai és anyakönyvei Gönyő plébánia iratai és anyakönyvei Gyömöre plébánia iratai és anyakönyvei 1729 XX. sz. Gyır Belváros plébánia anyakönyvei Gyır Nádorváros plébánia iratai és anyakönyvei Gyır Révfalu plébánia iratai és anyakönyvei Gyıri esp. ker. XX. sz. Gyırsövényház plébánia anyakönyvei Gyırszemere plébánia iratai és anyakönyvei ,30 ifm. 0,19 ifm. 1,94 ifm. 4,14 ifm. 1,74 ifm. 2,49 ifm. 0,09 ifm. 0,79 ifm. 1,38 ifm. 0,04 ifm. 0,59 ifm. 0,18 ifm. 2,05 ifm. 0,96 ifm. 1,20 ifm. 2,60 ifm. 7,58 ifm. 4,39 ifm. 0,31 ifm. 1,85 ifm. 10 A levéltárat 1973 ban folyószámozással ellátott csomagokra osztották. A zárójeles számok e csomagok sorszámaira utalnak.

4 Gyırzámoly plébánia protokolluma és anyakönyvei Halászi plébánia iratai és anyakönyvei 1740-XX. sz. Harka plébánia anyakönyvei Hegyeshalom plébánia iratai és anyakönyvei 1688-XX. sz. Hidegség plébánia iratok más plébániák anyagából XX. sz. Iváni esp. ker Kajárpéc plébánia iratai és anyakönyvei Kapuvár plébánia iratai és anyakönyvei Kapuvári esp. ker XX. sz. Kisbarát plébánia iratai és anyakönyvei Kocs plébánia anyakönyvei Kóny plébánia iratai és anyakönyvei Kónyi esp. ker. jegyzıkönyvei 1859 XX. sz. Kunsziget plébánia iratai és anyakönyvei Levél plébánia anyakönyvei Lébény plébánia iratai és anyakönyvei 1727-XX. sz. Lébényi esp. ker. XX. sz. Lövıi esp. ker. XX. sz. Magyarkeresztúr plébánia iratai és anyakönyvei 1732-XX. sz. Markotabödöge plébánia iratai és anyakönyvei Mecsér plébánia iratai és anyakönyvei Mocsa plébánia anyakönyvei Mosonmagyaróvár I. (Magyaróvár) plébánia anyakönyvei Mosonmagyaróvár II. (Moson) plébánia iratai és anyakönyvei Mosonszentmiklós plébánia anyakönyvei Nagybajcs plébánia iratai és anyakönyvei Nagybarát plébánia iratai és anyakönyvei 1778 XX. sz. Nagycenk plébánia iratai XX. sz. Nagycenki esp. ker. XX. sz. Nyúl plébánia iratai és anyakönyvei Öttevény plébánia anyakönyvei 1702 XX. sz. Peresznye plébánia iratai és anyakönyvei Pereszteg plébánia iratai és anyakönyvei 1789-XX. sz. Péri esp. ker. iktatókönyvei 1929 XX. sz. vége Rábaszentmihály plébánia iratai és anyakönyvei 1724-XX. sz. Rábatamási plébánia iratai és anyakönyvei 1738-XX. sz. Répcevis plébánia iratai és anyakönyvei 1651 XX. sz. Sopronhorpács plébánia iratai és anyakönyvei Szákszend plébánia iratai és anyakönyvei Szomód plébánia iratai és anyakönyvei Tata plébánia iratai XVIII-XX. sz. Tényı plébánia anyakönyvei Tét plébánia iratai és anyakönyvei Téti esp. ker. levéltárának iratai XX. sz. Vitnyéd plébánia iratok más plébániák anyagából Völcsej plébánia anyakönyvei ,28 ifm. 1,66 ifm. 0,09 ifm. 0,60 ifm. 0,05 ifm. 0,15 ifm. 1,35 ifm. 4,62 ifm. 0,27 ifm. 1,00 ifm. 1,12 ifm. 2,83 ifm. 0,37 ifm. 4,09 ifm. 0,04 ifm. 0,50 ifm. 0,28 ifm. 0,74 ifm. 0,75 ifm. 1,68 ifm. 3,09 ifm. 0,69 ifm. 1,20 ifm. 2,40 ifm. 0,50 ifm. 1,74 ifm. 0,76 ifm. 0,45 ifm. 0,57 ifm. 0,17 ifm. 0,85 ifm. 0,86 ifm. 1,25 ifm. 1,15 ifm. 2,30 ifm. 1,75 ifm. 4,67 ifm. 0,80 ifm. 1,30 ifm. 0,24 ifm. VI. Győjtemények 8 fond 1. Középkori győjtemény 566 db oklevél (1170 rekord) 0,45 ifm. 2. Mikrofilmgyőjtemény 318 db mikrofilmtekercs 4

5 3. Térképgyőjtemény Terv- és alaprajzgyőjtemény 5. Régi mutatók, indexek 6. Fényképgyőjtemény 7. Boldog Apor Vilmos győjtemény XVII XX. sz. 8. Ereklyegyőjtemény VII. Hagyatékok, letétek 8 fond, 1337 XX. sz. 1. Holdházy János hagyaték ,05 ifm. 2. Mohl Adolf által győjtött történeti iratok XV XIX. sz. 3. Stankovicz-féle iratgyőjtemény XVIII XX. sz. 4. Szabadi-féle iratgyőjtemény XVIII XX. sz. 5. Erıss István hagyaték XX. sz. 6. Bedy Vince hagyaték XX. sz. 7. Az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Vízgazdálkodási Adattár és Informatikai Osztály Tervtárának térképei, örökletét ,12 ifm. 8. Németh János hagyaték XX. sz. 9. Grábics Frigyes hagyaték XX. sz. 1,88 ifm. 10. Németh Alajos hagyaték XX. sz. 11. Zsebedits Pál hagyaték XX. sz. 12. Jakab Béla Odiló O.Cist. hagyaték XX. Sz. vége 13. Dr. Lébényi Béla hagyaték Az esztergomi érseki tartomány térképeinek katalógusa 5. A Gyıri Egyházmegye térképei. Összeállította: Dóka Klára. Budapest,

7. rész GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA (rövidítve: GYMSM SL)

7. rész GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA (rövidítve: GYMSM SL) 7. rész GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA (rövidítve: GYMSM SL) Cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. Levélcím: 9401 Sopron, Pf.: 82. Telefon: (+36) 99/312-198 Fax: (+36) 99/312-198 E-mail: archiv@sopron.hu,

Részletesebben

MEGÚJULÓ GYŰJTEMÉNYEK PÁLYÁZAT EREDMÉNYE

MEGÚJULÓ GYŰJTEMÉNYEK PÁLYÁZAT EREDMÉNYE 1 MEGÚJULÓ GYŰJTEMÉNYEK PÁLYÁZAT EREDMÉNYE KÖNYVTÁRAK 15.századi kódex, két ősnyomtatvány teljes restaurálása, A Patachich-, és az ősnyomtatvány gyűjtemény állományvédelme 2 400 000 Kecskeméti Református

Részletesebben

Gyôr zenéje a 17 18. században

Gyôr zenéje a 17 18. században Gyôr zenéje a 17 18. században 1 2 Bárdos Kornél Gyôr zenéje a 17 18. században A mûvek tematikus jegyzékét összeállította Vavrinecz Veronika Akadémiai Kiadó, Budapest 2007 3 Készült a Magyar Tudományos

Részletesebben

I. E-kutatás különböző honlapokon

I. E-kutatás különböző honlapokon E-KUTATÁS A LEVÉLTÁRBAN\ADATBÁZISOK (BFL-microsite) I. E-kutatás különböző honlapokon A BFL adatbázisai több honlapon érhetők el. Mindegyik honlap sajátos tartalmakat kínál, eltérő keresési lehetőségekkel

Részletesebben

Beke Margit. Akadémiai doktori értekezés. Budapest 2010.

Beke Margit. Akadémiai doktori értekezés. Budapest 2010. Beke Margit Fejezetek az új- és legújabbkori elitképzéshez. A katolikus egyház szerepe a modern magyar értelmiségi elit nevelésében a bécsi Pázmáneumban. Akadémiai doktori értekezés Budapest 2010. 2 A

Részletesebben

RÓMAI DOKUMENTUMOK XI. AZ EGYHÁZI KULTURÁLIS JAVAK PÁPAI BIZOTTSÁGÁNAK DOKUMENTUMA AZ EGYHÁZI LEVÉLTÁRAK SZEREPE A LELKIPÁSZTORI ÉLETBEN

RÓMAI DOKUMENTUMOK XI. AZ EGYHÁZI KULTURÁLIS JAVAK PÁPAI BIZOTTSÁGÁNAK DOKUMENTUMA AZ EGYHÁZI LEVÉLTÁRAK SZEREPE A LELKIPÁSZTORI ÉLETBEN RÓMAI DOKUMENTUMOK XI. AZ EGYHÁZI KULTURÁLIS JAVAK PÁPAI BIZOTTSÁGÁNAK DOKUMENTUMA AZ EGYHÁZI LEVÉLTÁRAK SZEREPE A LELKIPÁSZTORI ÉLETBEN RÓMAI DOKUMENTUMOK XI. AZ EGYHÁZI KULTURÁLIS JAVAK PÁPAI BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI EGYHÁZKÖZSÉGEK KÉPVISELTESTÜLETI SZABÁLYZATA

MAGYARORSZÁGI EGYHÁZKÖZSÉGEK KÉPVISELTESTÜLETI SZABÁLYZATA MAGYARORSZÁGI EGYHÁZKÖZSÉGEK KÉPVISELTESTÜLETI SZABÁLYZATA Elszó A magyar katolikus egyházközségi képviseltestületek intézményes tevékenysége, világviszonylatban elsnek, már a múlt században részt vett

Részletesebben

Székesfehérvár urbanizációja

Székesfehérvár urbanizációja Székesfehérvár urbanizációja A városfejlődés a kiegyezés korában Az elütő aspirácziók mindig a városi polgárság inteligencziájának mértékét árulták el. S a kedvező pillanatokban tanusított szükkeblüség,

Részletesebben

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. Nógrád Megyei LevéLtára

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. Nógrád Megyei LevéLtára N A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r Nógrád Megyei LevéLtára A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A g ya r o r s z á g levélt á r A i A MAg ya r nemzeti levélt á r n ó g r á d Megyei levélt

Részletesebben

Tóth Tamás A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye 18. századi megújulása Patachich Gábor és Patachich Ádám érsekek idején (1733 1784)

Tóth Tamás A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye 18. századi megújulása Patachich Gábor és Patachich Ádám érsekek idején (1733 1784) Tóth Tamás A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye 18. századi megújulása Patachich Gábor és Patachich Ádám érsekek idején (1733 1784) TÓTH TAMÁS A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye 18. századi megújulása Patachich Gábor

Részletesebben

Egyházigazgatási határok a középkori Erdélyben (I. közlemény)

Egyházigazgatási határok a középkori Erdélyben (I. közlemény) Hegyi Géza gyházigazgatási határok a középkori rdélyben (I. közlemény) A leíró jellegű történeti munkák (személy-, esemény- és intézménytörténet, történeti földrajz stb.) eredményei képezik a történelem

Részletesebben

1.) Gyakorlati lehetőségek - mit találunk az interneten?

1.) Gyakorlati lehetőségek - mit találunk az interneten? Lakatos Andor: Internetes kutatási lehetőségek és tapasztalatok az egyházi levéltárakban Előadás-vázlat Egyháztörténészek II. Országos Találkozója Nyíregyháza, 2015. június 3-4. 1.) Gyakorlati lehetőségek

Részletesebben

Az e-archivum működés közben. Puzsár Imre (Magyar Országos Levéltár)

Az e-archivum működés közben. Puzsár Imre (Magyar Országos Levéltár) Az e-archivum működés közben Puzsár Imre (Magyar Országos Levéltár) Létrejötte 10/2002. NKÖM r. alap minisztériumi elvárás a rendeletnél ne tartalmazzon többet, de több funkcionalitást fejlesztettünk bele,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Magyar Nemzeti Levéltár BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRA 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ. A Magyar Nemzeti Levéltár BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRA 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Levéltár BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRA 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Vezetői összefoglaló 1. A költségvetés főösszegei, pénzügyi gazdálkodás legfontosabb elemei Levéltárunk működésének

Részletesebben

2015-2020 30 TOP 6.1 intézmények, ipartestületek szövetségei. Ipar Kamara, Vállalkozók Szövetsége, Kisalföld Vállalkozásfejlesztési

2015-2020 30 TOP 6.1 intézmények, ipartestületek szövetségei. Ipar Kamara, Vállalkozók Szövetsége, Kisalföld Vállalkozásfejlesztési I. A kreatív humán erőforrások fejlesztése I. A kreatív humán erőforrások fejlesztése Finanszírozási Sorszám területi költségigénye forrás (uniós, ütemezése (millió Ft) nemzetközi, A megyében székhellyel/telephellyel

Részletesebben

A 20. SZÁZAD EGYHÁZ- ÉS TÁRSADALOMTÖRTÉNETÉNEK METSZÉSPONTJAI

A 20. SZÁZAD EGYHÁZ- ÉS TÁRSADALOMTÖRTÉNETÉNEK METSZÉSPONTJAI SERIA HISTORIAE DIOECESIS QUINQUEECCLESIENSIS VIII. A 20. SZÁZAD EGYHÁZ- ÉS TÁRSADALOMTÖRTÉNETÉNEK METSZÉSPONTJAI TANULMÁNYOK A PÉCSI EGYHÁZMEGYE 20. SZÁZADI TÖRTÉNETÉBŐL Kiadja a Pécsi Püspöki Hittudományi

Részletesebben

Két korszak határán, Váradi Péter pályaképe és írói életmőve

Két korszak határán, Váradi Péter pályaképe és írói életmőve Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Két korszak határán, Váradi Péter pályaképe és írói életmőve Doktori (Ph.D) értekezés készítette: Véber János okleveles középiskolai tanár, az MTA

Részletesebben

SZÖGI LÁSZLÓ VARGA JÚLIA ZSIDI VILMOS:

SZÖGI LÁSZLÓ VARGA JÚLIA ZSIDI VILMOS: SZÖGI LÁSZLÓ VARGA JÚLIA ZSIDI VILMOS: Egyetemi és középiskolai anyakönyvek digitalizálásának és adatbázis készítésének lehetőségei a kezdetektől 1848-ig Módszertani tanulmány Magyar Felsőoktatási Levéltári

Részletesebben

Ha senki sem kezdi el, senki sem fogja befejezni

Ha senki sem kezdi el, senki sem fogja befejezni Tóth Tamás Ha senki sem kezdi el, senki sem fogja befejezni A két Patachich érsek és a katolikus megújulás (1733-1784) A kalocsai Érseki Kastély dísztermében két grisaille látható. 1 Az egyiken a Deo felirat

Részletesebben

sállami (KIRÁLYI ÉS CSÁSZÁRI) TISZTSÉGVISELÕK A 17. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON

sállami (KIRÁLYI ÉS CSÁSZÁRI) TISZTSÉGVISELÕK A 17. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON sállami (KIRÁLYI ÉS CSÁSZÁRI) TISZTSÉGVISELÕK A 17. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON NEMZETI TÉKA Sorozatszerkesztõ KÉGLI FERENC MONOK ISTVÁN ÁLLAMI (KIRÁLYI ÉS CSÁSZÁRI) TISZTSÉGVISELÕK A 17. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Lakatos Bálint Péter

Lakatos Bálint Péter Kutatási témák: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ A KLEBELSBERG KUNÓ-ÖSZTÖNDÍJ KERETÉBEN VÉGZETT MUNKÁRÓL Lakatos Bálint Péter 2012 1. VI. Adorján pápa (1522 1523) pontifikátusa alatt benyújtott magyar vonatkozású kérvények

Részletesebben

RENDI TARSADALOM POLGÁRI TÁRSADALOM RENDI TÁRSADALOM-POLGÁRI TÁRSADALOM I RENDI TÁRSADALOM-POLGÁRI TÁRSADALOM RENDI TÁRSADALOM-POLGÁRI TÁRSADALOM

RENDI TARSADALOM POLGÁRI TÁRSADALOM RENDI TÁRSADALOM-POLGÁRI TÁRSADALOM I RENDI TÁRSADALOM-POLGÁRI TÁRSADALOM RENDI TÁRSADALOM-POLGÁRI TÁRSADALOM 3 * M 0 0 4. RENDI TARSADALOM POLGÁRI TÁRSADALOM o MEZŐ VÁROS-KISVÁROS Keszthely,1990 RENDI TÁRSADALOM-POLGÁRI TÁRSADALOM I RENDI TÁRSADALOM-POLGÁRI TÁRSADALOM RENDI TÁRSADALOM-POLGÁRI TÁRSADALOM Rendi

Részletesebben

Magyar történeti kutatások a Vatikánban. Hungarian Historical Researches in the Vatican

Magyar történeti kutatások a Vatikánban. Hungarian Historical Researches in the Vatican Magyar történeti kutatások a Vatikánban Hungarian Historical Researches in the Vatican bibliotheca historiae ecclesiasticae universitatis catholicae de petro pázmány nuncupatae series i: collectanea vaticana

Részletesebben

A kassai Dóm látóképe délnyugatról kiépitendö északi és déli (Mátyás) tornyokkal, Steindl Imre terve szerint.

A kassai Dóm látóképe délnyugatról kiépitendö északi és déli (Mátyás) tornyokkal, Steindl Imre terve szerint. A kassai Dóm látóképe délnyugatról kiépitendö északi és déli (Mátyás) tornyokkal, Steindl Imre terve szerint. A KASSAI SZÁZÉVES EGYHÁZMEGYE TÖRTÉNETI NÉVTÁRA ÉS EMLÉKKÖNYVE. ABAÚJ- ÉS SÁROSMEGYE. 42 MELLÉKLETTEL

Részletesebben

FÜREDI HISTÓRIA VIII. évfolyam 1. sz. 2008. május 1 TARTALOM: Lichtneckert András: EGYHÁZKÖZSÉG - KÖZSÉG - KÖZBIRTOKOSSÁG HEGYKÖZSÉG.. 2.

FÜREDI HISTÓRIA VIII. évfolyam 1. sz. 2008. május 1 TARTALOM: Lichtneckert András: EGYHÁZKÖZSÉG - KÖZSÉG - KÖZBIRTOKOSSÁG HEGYKÖZSÉG.. 2. FÜREDI HISTÓRIA VIII. évfolyam 1. sz. 2008. május 1 TARTALOM: Felelős szerkesztő: BAÁN BEÁTA Szerkesztőbizottság: ELEK MIKLÓS, NÉMETH ÁKOSNÉ, DR. RÁCZ JÁNOS, Z. KARKOV ÁNY JUDIT Kiadja a Balatonfüredi

Részletesebben

A KALOCSAI ÉS BÁCSI ÉRSEKI FŐKÁPTALAN TÖRTÉNETE ALAPÍTÁSÁTÓL 1935-IG. ÍRTA: WINKLER PÁL tb. kanonok, érseki levéltári igazgató, könyvtárnok.

A KALOCSAI ÉS BÁCSI ÉRSEKI FŐKÁPTALAN TÖRTÉNETE ALAPÍTÁSÁTÓL 1935-IG. ÍRTA: WINKLER PÁL tb. kanonok, érseki levéltári igazgató, könyvtárnok. A KALOCSAI ÉS BÁCSI ÉRSEKI FŐKÁPTALAN TÖRTÉNETE ALAPÍTÁSÁTÓL 1935-IG. ÍRTA: WINKLER PÁL tb. kanonok, érseki levéltári igazgató, könyvtárnok. KALOCSA, 1935. NYOMATOTT ÁRPÁD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Részletesebben

Vagy ilyen szabályozás lesz, vagy semmilyen A Rábaszabályozó Társulat első évtizede (1873 1883)

Vagy ilyen szabályozás lesz, vagy semmilyen A Rábaszabályozó Társulat első évtizede (1873 1883) Vagy ilyen szabályozás lesz, vagy semmilyen A Rábaszabályozó Társulat első évtizede (1873 1883) Bevezetés Ó és új mederben békén Folyjon a bősz Rába, Ártéri birtokosoknak Hagyjon pénzt markába. Ne pöröljünk

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/1 2

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/1 2 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK essays in church history in hungary 2013/1 2 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST, 2014 Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

Elkészült Kübekháza honlapja, melyről nem hiányozhatnak a falu történetével foglalkozó írások másolatai.

Elkészült Kübekháza honlapja, melyről nem hiányozhatnak a falu történetével foglalkozó írások másolatai. 1 Tisztelt Olvasó Elkészült Kübekháza honlapja, melyről nem hiányozhatnak a falu történetével foglalkozó írások másolatai. Elsőként álljon itt JUHÁSZ KÁLMÁN 1944- ben kiadott A 100 ÉVES KÜBEKHÁZA (1844-1944)

Részletesebben

HAUSEL SÁNDOR A JOZEFINISTA KÖZIGAZGATÁS NÓGRÁD VÁRMEGYEI IRATANYAGA (1786-1790)

HAUSEL SÁNDOR A JOZEFINISTA KÖZIGAZGATÁS NÓGRÁD VÁRMEGYEI IRATANYAGA (1786-1790) HAUSEL SÁNDOR A JOZEFINISTA KÖZIGAZGATÁS NÓGRÁD VÁRMEGYEI IRATANYAGA (1786-1790) 1. Az iratanyag leírása A II. József császár által bevezetett közigazgatás 1786-1790 közötti Nógrád vármegyei iratanyagát,

Részletesebben