Iskolai Levéltár Schularchiv. SZERKESZTETTE HERAUSGEGEBEN: Horváth Richárd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Iskolai Levéltár Schularchiv. SZERKESZTETTE HERAUSGEGEBEN: Horváth Richárd"

Átírás

1 Iskolai Levéltár Schularchiv SZERKESZTETTE HERAUSGEGEBEN: Horváth Richárd Gyır 2003

2 A Gyıri Egyházmegyei Levéltár kiadványai Segédletek Publikationen des Archivs der Diözese von Raab Verzeichnungen 1. Iskolai Levéltár Schularchiv A kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatta A német nyelvő fordítást készítette/übersetzung: Szabó Csaba A mutatót készítette/index: Horváth Richárd ISBN X ISSN Egyházmegyei Levéltár Gyır Kiadja a Gyıri Egyházmegyei Levéltár Felelıs kiadó: Lukácsi Zoltán levéltárigazgató Nyomdai munkálatok: PALATIA Nyomda és Kiadó Kft. Megjelent 150 példányban 2

3 Tartalom Inhalt Beköszötı (Lukácsi Zoltán)...5 Bevezetés...7 I. sorozat...11 II. sorozat...81 III. sorozat...93 IV. sorozat...99 V. sorozat Függelék Vorwort Bestände (I-V. Reihe) Fondjegyzék Bestandsverzeichnis Helységnévmutató Ortsanemregister

4 4

5 Beköszöntı Örömmel bocsátom útjára a Gyıri Egyházmegyei Levéltár kiadványainak elsı kötetét. Bízom benne, hogy egy hosszú sorozat zsengéjét tartja kezében az Olvasó! Nagy áldás, ha egy levéltár gazdag anyagot tartalmaz sokféle témában, de roppant kevés, ha az iratok egyszerően csak megvannak. Bármennyire is hálásak vagyunk elıdeinknek, hogy vigyáztak levéltárunk kincseire, bármennyire büszkék vagyunk, hogy a letőnt korok sok emlékét most mi ırizhetjük, ezzel még csak meddı értékek letéteményesei lennénk. Hogy az egyes levéltári egységek használhatóvá váljanak, a bennük található információk hozzáférhetık, kinyerhetık legyenek, szükségesek olyan segédletek, amelyek mind a hivatásos kutató, mind az alkalmi érdeklıdı számára eligazítást nyújtanak az iratcsoportokban. A szakmabeliek tudják legjobban s legtöbbször a kívülállók is sejtik, hogy milyen sokrétő munka folyik egy levéltárban. E munkálatok nagy része fáradságos, figyelmet, kitartást és pontosságot igényel, ám a legkevésbé sem látványos és "szapora". A kutatók gyakran csak a jéghegy csúcsát veszik észre tevékenységünkben, és nemegyszer méltatlankodnak, hogy miért nem áll rendelkezésükre több, gazdagabb, áttekinthetıbb, egyéni igényeikhez alakított segédanyag. Sokan nem tudják, hogy milyen hosszú és aprólékos munka eredménye, míg a kezükbe vehetnek egy ilyen viszonylag vékonyka kiadványt. Úgy vélem, joggal jelenthetem ki, hogy levéltárunk életében új fejezet kezdıdik e kötet megjelenésével ben a Gyıri Egyházmegyei Levéltár teljesen átalakult, újjászervezıdött. A régi, korszerőtlen raktárhelyiségekbıl új, modern, minden igényt kielégítı termekbe költöztethettük az iratanyagot. Az elmúlt csaknem három évben erıink nagy részét a levéltár berendezése, az iratok elhelyezése, személyi állomány kialakítása, az önálló jogi személlyé válás jogi vonatkozásai, a pályázatok lebonyolítása, a szakmai vérkeringésbe való bekacsolódás feladata töltötte ki. Egyre növekvı számú kutatóink kiszolgálása az iratanyag rendezetlensége és a segédletek hiánya miatt szintén rengeteg energiát kötött le. Szinte a semmibıl kellett megszerveznünk, újjáalakítanunk, a modern kihívásokhoz alakítanunk intézményünket. Ezért vagyunk büszkék arra, hogy bár nagyon messzirıl indultunk, három év sem kellett ahhoz, hogy a munkafeltételek megteremtésén, a lemaradások pótlásán túl az iratok rendezésében is elırehaladjunk. Ennek bizonyítéka az Iskolai Levéltár repertóriuma, melyet elsıként bocsátunk az érdeklıdık rendelkezésére. Levéltárunk egyik tekintélyes nagyságú, a kutatók által szívesen tanulmányozott állagáról kaphat hasznos áttekintést az olvasó. Iskolai anyagunk a XVIII. századtól az egyházi iskolák államosításáig tartalmaz iratokat, de néhány év múlva 5

6 már a rendszerváltással újjáalakuló katolikus iskolák iratanyaga is levéltárunk állományát fogja gazdagítani. Az egyes sorozatok leírása elıtt bıséges és szakszerő ismertetések találhatók, a leíró leltár pedig az anyag teljes rendezettségérıl tanúskodik. A keresésben nagy segítséget nyújt a helységnévmutató, német ajkú kutatóink munkáját pedig német nyelvő összefoglalás könnyíti. Levéltárunk egészének áttekintését szolgálja a kötet végén található fondjegyzék. Terveink szerint levéltárunk nemsokára az érdeklıdık rendelkezésére bocsátja a pápoci prépostság iratainak repertóriumát is. Távolabbi elképzeléseink között pedig szerepel levéltári forráskiadványok és tanulmánykötetek megjelentetése is. Így egyre jobban és sokrétőbben szolgálhatjuk a hozzánk fordulókat, és egyre hathatósabb lépéseket teszünk azért, hogy levéltárunk értékei mindnyájunk közös kincsévé válhassanak. Gyır, Húsvét ünnepén Lukácsi Zoltán levéltárigazgató 6

7 Bevezetés A Gyıri Egyházmegyei Levéltár segédleteinek sorában elsıként az Iskolai Levéltárhoz készült, lényegében a repertórium és a leíró leltár sajátosságait ötvözı kötetet vehetik kézbe az érdeklıdık, kutatók. Az ún. Iskolai Levéltár (a továbbiakban: Levéltár) a Gyıri Egyházmegyei Levéltárban ırzött Püspöki Levéltár egyik meghatározó fondja mind nagyságánál, mind pedig történeti értékénél fogva. Elnevezésébıl értelemszerően következik: a Levéltár törzsét a Gyıri Egyházmegye tulajdonában vagy kezelésében lévı egykor volt iskolákkal, az azokban oktató tanárokkal, illetıleg a mindezt felügyelı fıhatósággal kapcsolatba hozható iratcsoportok alkotják. Létrejöttétıl fogva folyamatosan Gyırött ırizték, s évszázadokig a püspökség más levéltári iratanyagával együtt kezelték. Idıbeli terjedelmét tekintve a XVIII. századtól az 1940-es évek legvégéig, az egyházi kézben lévı iskolák államosításának idıszakáig tartalmaz dokumentumokat. Ezen belül azonban az iratanyag megoszlása korántsem egyenletes, sıt komoly hiányosságokkal is találkozhatunk. Az közötti fél évszázad iskolai ügyeirıl például megmagyarázhatatlan módon nem maradtak fenn írott források. A Levéltár iratanyaga ezt követıen 1902-tıl, illetve 1907-tıl ismét meglehetıs bıséggel áll rendelkezésünkre. Szerkezetét tekintve öt pillanatnyilag négy sorozatra tagolódik, amelyek létrejöttük kronológiáját nézve szervesen tükrözik az iratanyag kialakulásának és rendezésének történetét. Legkorábban, a XVIII. század közepén második felében a Levéltár I. sorozata (Régi iskolai anyag) jött létre, amely az es esztendıkkel záródik. Mai szerkezete minden bizonnyal nem eredeti, hanem egy utólagos, 1902-ben végzett rendezés eredménye: ún. tematikus tételszám rendszer. A már említett közötti hiány után az I. sorozatot a II. sorozat iratanyaga (Iskolai Fıhatóság iktatott sorozata) követi. Ebben az 1902-ben létrehozott Gyıregyházmegyei Fıtanfelügyelıség késıbb Iskolai Fıhatóság folyószámozva iktatott közötti dokumentumai találhatóak meg. Az Iskolai Levéltárat 2000-ig lényegében e két sorozat alkotta ben, a Levéltár rendezésének megkezdésekor fény derült arra, hogy e két sorozaton felül mintegy 20 iratfolyóméternyi, részben rendezett, de zömében rendezetlen iskolaioktatásügyi vonatkozású anyag található a Püspöki Levéltár raktáraiban. Éppen ezért szükség volt a Levéltár hagyományos, sorozatokra osztott rendszerét megırzendı további két sorozat létrehozására, illetıleg a korábbiak kiegészítésére. Elsı lépésben az I. és a II. sorozatokból között ügyviteli és kutatási célból kiemelt, de nem reponált anyag visszahelyezésére, illetıleg az I. sorozat idıhatárai közé tartozó, de csak a rendezéskor fellelt, a korábbi rendszerezésekkor mellızött iratanyagnak e sorozatok rendjében való elhelyezésére került sor. E munkálatok folyamán derült fény arra, 7

8 hogy a kerületi esperesek által készített és minden tanév végeztével az Iskolai Fıhatóságnak elküldött évzáró- és iskolalátogatási jelentéseknek mintegy negyede található csak meg a II. sorozat iktatott iratai közt. Ugyanakkor e jelentések nagyobbik hányadára iktatószám nélkül, ömlesztett állapotban találtunk rá. E kettıs helyzet felszámolása és a kutathatóság mihamarabbi megkönnyítése céljából a jelentésekbıl a kisebb számú, de már iktatott jelentéseket a II. sorozatból kiemelve létrehoztuk az Iskolai Levéltár III. sorozatát, amely ezeket jelentéseket tartalmazza települések szerinti lebontásban, évrendben. Végezetül az egyik sorozatba sem illeszthetı, de tartalmilag feltétlenül a Levéltár szervezetébe tartozó, viszonylag csekély számú kötet és irat számára megalkottuk a IV. sorozatot (Miscellanea). Ezzel azonban a Levéltár korántsem tekinthetı lezártnak. Majdnem fél évszázadnyi kényszerő szünetet követıen ugyanis 1993-tól újra mőködhetnek egyházmegyénkben katolikus iskolák és óvodák, és ismét mőködik az Iskolai Fıhatóság, amelynek iratai ugyancsak a Levéltár győjtıkörébe tartoznak. Minthogy azonban a levéltári törvény értelmében ezen iratok legkorábban 2008-ban kerülnek át az Egyházmegyei Levéltárba, ezért ırzésükre pillanatnyilag nem kell gondot fordítanunk. Majdani elhelyezésük szervezeti kereteit azonban ajánlatos volt elıre meghatározni. Ezért döntöttünk az Iskolai Levéltár V. sorozata (Az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Fıhatóság új iktatott iratai) létrehozása mellett. A teljes Levéltár terjedelme 67,7 ifm, amely 376 raktári egységbıl tevıdik össze. Röviden ekként foglalható össze az iratanyag jelenlegi rendjének kialakulása. Az egyes sorozatokról némileg bıvebb információt a sorozatleírások bevezetıiben találhat az olvasó. Az Iskolai Levéltár elsı átfogó rendezésére a XX. század legelején, ben Széchenyi Miklós püspöknek, az Iskolai Fıhatóság megszervezıjének idején került sor. A Levéltár ezt megelızı rendszerérıl semmiféle tudomásunk sincs. Az Egyházmegyei Levéltár más iratanyagai rendezése közben szerzett tapasztalatok fényében ugyanakkor az sem zárható ki, hogy ben a már korábban, fıleg a XVIII-XIX. század fordulója táján rendezett iratok rendjének végsı kialakítására került sor. Egy azonban bizonyos: 1905-re az Iskolai Levéltár rendezett csomóinak mindegyikét egységes karton fedılemezekkel és jelzettekkel látták el. Magukra az iratokra ugyanakkor csak elvétve vezették rá a jelzeteket. A Levéltár rendszerébıl, illetıleg korabeli dokumentumokból tudjuk, hogy nagyjából ig az Iskolai Levéltárat ahogyan a Püspöki Levéltár más anyagait is kisebb nagyobb megszakításokkal ugyan, de folyamatosan karbantartották, pótlólagosan kiegészítették. Az 1950-es évek végétıl napjainkig azonban érdemi rendezési munkát a Levéltáron nem végeztek. Az Egyházmegyei Levéltár évi megalakulását követıen az elsıdleges állapotfelméréseket követıen emiatt szü- 8

9 letett meg a döntés az Iskolai Levéltár ellenırzı rendezésérıl, illetve az elmúlt fél évszázadban felgyülemlett iratanyagnak a Levéltár rendszerébe való beépítésérıl. A jelen repertóriumban e rendezés eredményeképpen létrejött, véglegesnek szánt raktári rendben ismertetjük az iratanyagot. Egyúttal azonban felhívjuk tisztelt kutatóink figyelmét, hogy hivatkozáskor nem a raktári rendre (értsd: dobozokra és azok számaira), hanem az iratanyag saját, kialakult szerkezetére ajánlott hivatkozni. Ennek megkönnyítése céljából minden egyes sorozat bevezetıjében található egy hivatkozási ajánlás is. A Levéltár eddigi kutatottságára, ismertségére, valamint publikáltságára nézve meglehetısen csekély ismeretekkel rendelkezünk. Jelen tudásunk szerint a XIX. században nagyobb mértékő kutatás, illetıleg az egyházmegye iskoláit, oktatásügyét érintı publikációs tevékenység nem folyt. 1 A XX. századból azonban egy két kutató neve, nyomtatott vagy kéziratos munkája ismeretes. A századot azonban jól ismert történelmi okokból két részre kell osztanunk. A század elsı felében több jeles pap szerzı is foglalkozott iskola- és oktatástörténettel. Közülük mindenek elıtt Bedy Vincét kell kiemelnünk, aki az egyházmegye papnevelésének történetén kívül több település iskolájának históriáját is összeállította, s e dolgozatai kéziratban ma is hozzáférhetıek levéltárunkban. 2 Munkásságának részletes ismertetésére itt nincs mód; ehhez legalább önálló Bedy-bibliográfiára lenne szükség. Bedy Vince mellett az egyházmegyei történeti kutatások másik jelentıs személyisége Mohl Adolf volt, aki jóllehet oktatásüggyel nem sokat foglalkozott, helytörténeti dolgozataiban mégis értékes iskolatörténeti adatsorokra lelhetünk. 3 Rajtuk kívül is találhatunk azonban plébánia- és iskolatörténeti dolgozatokat mások tollából. 4 1 Mindössze egy munkáról tudunk, s ez is szerzı feltüntetése nélkül látott napvilágot: A gyıri káptalan viszonya a gyırbelvárosi kath. elemi fiuiskolához. Gyır, Általánosságban: Weiser Frigyes: A katholikus iskolaügy Magyarországon Kalocsa, Az egyházmegye iskoláinak helyzetérıl és személyi állományáról évrıl évre áttekintı képet nyerhetünk az közötti schematizmusokból, amelyekben éves rendszerességgel jelentek meg adatközlések. 2 Bedy Vince: A gyıregyházmegyei papnevelés története. (Gyıregyházmegye múltjából II.) Gyır, 1937., Egyházmegyei Levéltár Gyır. Hagyatékok, letétek 6. Bedy Vince hagyaték Csikvánd, Fehértó, Felpéc és Pázmánd iskoláinak kéziratos történeti összefoglalója 3 Ilyen pl.: Mohl Adolf: Lövı története. Gyır, Pl.: Vargyas Endre: A gyırmegyei népiskolák tanügyi állapota 1873-ban. Gyır, Venninger Mátyás: A római katholikus templomok és iskolák Duna Almáson és Neszmélyen. Tata, Káblik Géza: A szomódi rk. plébánia története. Tata-Tóváros, 1913., Házi Jenı: A soproni plébániai iskola. Soproni Szemle , Karácsonyi Sándor: A péri róm. kat. népiskola. Ismertetı és beszámoló. Gyır, 1941., Erıss István: A ciráki körjegyzıség és plébánia története. Gyır,

10 1945 után a helyzet gyökeresen átalakult. Önálló levéltári kutatásra épülı egyháztörténeti vagy egyházi kezelésben állott iskola-történeti dolgozatok készítésére és publikálására vajmi kevés lehetıség volt, egyidejőleg a latinul tudó kutatók száma is folyamatosan csökkent. Iskolatörténeti dolgozatok ennek ellenére ha nem is nagy számban, de jelentek meg a megye és a város vonatkozásában. Ezek azonban témájukat tekintve elsıdlegesen a civil, polgári iskolaügy történetére, feltárására összpontosítottak. 5 E téren változást csak az 1990-es évektıl tapasztalhatunk, amikor az újrainduló helytörténeti kutatások a tárgyalt települések plébániájának és iskolájának történetére is kitérnek. 6 5 Pl. Lengyel Alfréd: A Bach kori Gyır nevelésügye az önkényuralmi rendelkezések tükrében. Arrabona (A Gyıri Xántus János Múzeum Évkönyve) 21. (1979.) Szerk.: Dávid Lajos , Szájer József: A soproni alsófokú felekezeti iskolák államosításáért folyó harc emlékei ( ). Soproni Szemle 32. (1978) , Sáry István: Városi (kegyúri) római katolikus elemi iskolák igazgatása a dualizmus korában. Gyıri Tanulmányok 11. (1991/1.) (Fejezetek a gyıri önkormányzatok történetébıl) Szerk.: Lados Mihály. Gyır, , Federmayer István: Adalékok Révai Miklós gyıri éveihez. Gyıri Tanulmányok 17. Szerk.: Dominkovits Péter Horváth József. Gyır, 1996., Korcz Antalné: Halászi község múltja és jelene. Gyır, , Federmayer István: Újabb adalékok Révai Miklós gyıri éveihez. Gyıri Tanulmányok 19. Szerk.: Dominkovits Péter Horváth József. Gyır, Legújabban, széleskörő kutatásokon alapuló regionális összefoglalás, részben egyházi vonatkozásokkal (pl. jezsuita iskola) is: Dominkovits Péter: Sopron, a 18. század egyik regionális oktatási központja. Sopron térben és idıben (Sopron kapcsolatrendszerének változásai) Szerk.: Turbuly Éva. Sopron, Pl. Kelemen István: Fertıhomok Budapest,

11 Iskolai Levéltár I. sorozat (Régi iskolai anyag) ( ) A sorozat az Iskolai Levéltár törzse, amely az egyházmegyei oktatás történetét illetıen a legrégebbi iratokat tartalmazza. Átfogó rendezésére 1905-ben került sor, az addig fennállott rendet ekkor ún. tematikustételszám renddé alakították át. Ennek lényege az iratoknak több, tartalmilag összefüggı egységre bontásában állt (ún. pertinencia-elv alapján). Ma e kisebb egységek tételszáma 60. Mai rendjük azonban nem egyszerre jött létre ben az Iskolai Levéltár rendezésének megkezdésekor a sorozat 24 tételszámból állott. Ezek ma is az számokat viselik. A rendezési munkálatok megkezdésekor világossá vált, hogy tekintélyes még azon nem rendszerezett iskolai ügyeket érintı iratok száma is, amelyeket e sorozat rendszerébe kell beiktatni. Ezen fölül nem feledkezhetünk meg az között felgyülemlett iratanyagról sem, amelynek rendezése ugyancsak nem tőrhetett halasztás. Ennélfogva ez az anyag is a tematikus rendszerő I. sorozat végén kapott helyet. Az iratanyag nyelve a XX. század elejéig zömében latin és német, míg kb tól már magyar. Az alábbiakban az egyes tételekrıl rövid, tájékoztató jellegő összefoglalást adunk (az egyes tételek évkörét az ez után található jegyzékben részletesen feltüntettük): 1. tétel: Helytartótanácstól érkezett leiratok. Az egyházmegyébe iskolai, oktatási ügyben érkezett udvari leiratok idırendi győjteménye. 2. tétel: Általános fıigazgatói iratok. Az egyházmegye iskolai fıigazgatójának iratanyaga. Hasonlóan az elızı tételhez az egyik legfontosabb forrásbázist jelenti az iskolaszervezetre és az általános iskolapolitikai irányelvekre vonatkozóan. A tétel második felében már településenkénti csoportosítás is megtalálható. 3. tétel: Vizitátori iratok. Kerületi iskolafelügyelık, inspektorok (II. József idején: tankerületi fıigazgatók) iratai. 4. tétel: Res scholasticae. Helytartótanácsi iratok iskolaszervezetrıl, tankönyvekrıl. 5. tétel: Felügyelıi iratok. Alesperesi jelentések a tankerületi fıigazgatósághoz. 6. tétel: Tanítóképzı és mesterképzı tanfolyam iratai. A tanítóképzı vizsgái, bizonyítványai, valamint néhány kidolgozott irásbeli tétel anyaga. 7. tétel: Képezdére vonatkozó iratok. Vizsgakérdésekre adott írásbeli válaszok, valamint vegyes iratok óvodákról és magániskolák felállításáról. 11

12 8. tétel: Iskolai jelentések. A helyi iskolaigazgatók jelentései az iskolák tanítóiról, képzettségükrıl, a tanulókról és ezek eredményeirıl. Néhány esetben a tanulók nemzetiségi viszonyairól is tájékoztatást adnak. 9. tétel: Iskolák állapotáról való jelentés Általános táblázatos áttekintés az egyházmegye iskoláiról. A jelentés többek közt tartalmazza az iskola általános leírását, tanulók statisztikai adatait, felekezeti arányokat, az egyes települések egyéb iskoláinak említését. 10. tétel: Iskolai sommás áttekintések. A korábbi két tételszám alatti jelentés típusok rövidített, egyszerősített változata alesperességek szerint. 11. tétel: Iskolai számadások, 1860 as évek. Az egyes iskolák kiadási és bevételi összefoglalói. Sokszor csak e két adatot tartalmazzák, nem mindenütt találhatunk részletes kimutatásokat! 12. tétel: Personalia. Tanítók ügyeiben (pl. kinevezés, segélyezés, alapítványi támogatások iránti kérelmek) kelt felterjesztések a tanulmányi és iskolai fıigazgatósághoz, illetve az ezekkel kapcsolatos további levelek. 13. tétel: Szerzıdések. Községek szerzıdései a tanítók javadalmazását, valamint az iskolák fenntartását illetıen. 14. tétel: Mesternyugták. Az iskolamesterek által a vallás és tanulmányi alapokból felvett összegekrıl kiállított nyugták. 15. tétel: Tanítói kérvények. Kérvények tanítói és igazgatói állásokra, valamint az ezekkel kapcsolatos levelezések. 16. tétel: Tanítói jövedelmek összeírása Egyházi és világi hatóságok által is hitelesített jövedelemösszeírás formanyomtatványokon. 17. tétel: Tanítói jövedelmek összeírása... Az elızı tételhez hasonló jövedelmi összeírások, fıleg a XVIII. századból. 18. tétel: Az 1893/94. évi tanítói jövedelemösszeírás iratai. Átfogó, egyházmegyei jövedelemösszeírás, településekre lebontva. 19. tétel: Bedy Vince iratgyőjtése az egyházmegye oktatásügyére vonatkozóan. Bedy Vince történeti tárgyú kutatásaihoz nagy számban győjtött oktatásügyi iratokat is. Ezek zömmel XVIII XIX. századiak. Eredeti helyük nem volt megállapítható a jelek szerint már 1905-ben sem ennélfogva önálló tételszám alatt maradtak. 20. tétel: Értesítık. Zömmel hagyományosan Hittanjegy értesítıknek nevezett kivonatos értesítık a XIX. század elsı felébıl. Sok iskola esetében azonban nem hittanból, hanem írás olvasásból, idegen nyelvıl és számtanból is tartalmaznak értékeléseket. Fontos adatokat szolgáltatnak a tanulók szüleinek társadalmi állásáról és a diákság nemzetiségi összetételérıl is. 21. tétel: Értesítık hittanból. E tétel alatt valóban a hittan eredményekrıl készült kimutatások dominálnak, ugyanakkor itt is találhatunk szép számmal értékeléseket más tantárgyakból. 22. tétel: Ösztöndíjak. Ösztöndíjak adományozásáról vezetett részletes jegyzékek. 12

13 23. tétel: Iskolaszéki névsorok 1889 és Az egész egyházmegyére kiterjedı iskolaszék választások eredményeképpen kialakult iskolaszékek tagjainak megküldött névsorai. 24. tétel: Iskolai ügyek (Mohl Antal győjtése). Mohl Antal közel másfélezer, fıleg XIX. századi iskolatörténeti vonatkozású iratot hagyott az utókorra. Mindezeket még maga idırendbe szedte, s egy darabszintő lajstromkötettel látta el. Ez a tétel zárja az Iskolai Levéltár 1905-ben már fennálló részét. Az ettıl (tehát a 25. tételszámtól) kezdıdı tételek a sorozat ben zajlott rendezésekor jöttek létre! 25. tétel: Ösztöndíjak. A 22. tételhez hasonló tartalmú iratok, de ez nem jegyzékes formátumú, hanem egyedi levelezés. 26. tétel: Tanítói, tanulói összeírások. A korábbi, hasonló tartalmú tételekbe be nem sorolható összeírások települések szerinti lebontásban elhelyezve. 27. tétel: Tanítói díjlevelek. Települések, illetıleg azon belül személyek szerinti lebontásban az egyes tanítóknak járó pénzbeni, természetbeni juttatások kimutatásait tartalmazó díjlevelek, melyeket az iskolaszék, illetıleg az egyházmegyei hatóság hagyott jóvá. 28. tétel: Tanítói államsegélyek. A Magy. Kir. Vallás és Közoktatási Minisztérium által az egyes tanítóknak kiutalt évi államsegélyekrıl szóló miniszteri rendeletek másolatai települések szerinti lebontásban. 29. tétel: Tanítói összeírások Számos több alkalommal nem is egyházmegyei település tanítóinak statisztikai jellegő összeírása. 30. tétel: Országos nemzetiségi iskolai áttekintések. Az ország egészére kiterjedı áttekintés. 31. tétel: Jelentések fıiskolákról és leányiskolákról. Ugyancsak az ország egészére kiterjedı rövid, summázott áttekintés. 32. tétel: Szent László Társulat tagsági névsorok A Szent László Társulat ("Czéljai: a szükölködı keleti keresztények, és ezek közt kivált az ezen tájakon letelepedett magyaroknak nevelı, oktató és egyéb jótékony intézetek fölállitása és fönntartására segitséget nyujtani; nevezetesebb hazai vállalatokat, mőépitkezéseket, intézeteket gyámolitani s a katholika világegyház közszükségeinek fedezéséhez járulni.") pártoló tagjai, településenkénti lebontásban. 33. tétel: Zichy Henrik Alapítvány iratai. A gróf Zichy Henrik által alapított katolikus iskolaalapítvány iratai, számadásai és jegyzıkönyve. 34. tétel: Községi alapítványi iratok. Az egyes községek iskoláinak megsegítését célzó alapítványok iratai, számadásai településenkénti lebontásban. 35. tétel: Napköziotthon kimutatások Az egyházmegye területén mőködı napköziotthonok részletes kimutatási jegyzéke településenkénti lebontásban. 13

14 36. tétel: Iskolai statisztikák Év végi statisztikai jegyzékek az egyes iskolákról településenkénti lebontásban. 37. tétel: Kántortanítói javadalmi kimutatások 1894, Az egyházmegyében dolgozó kántortanítók javadalmainak összesítı, táblázatos összeírása kerületenként, illetıleg településenként. 38. tétel: Tanítói törzs és minısítési lapok. Az iskolai fıhatóságnál ırzött, s az egyházmegye tanítóinak nyilvántartását és szakmai minısítését szolgáló kartonok. Nem települések, hanem személynevek szerinti rendben lettek elhelyezve. 39. tétel: Iskolaleltárak Az egyes iskolákban a berendezésrıl, az épület technikai felszereltségérıl fölvett, egységes szempontú leltárak. 40. tétel: Tanítói jövedelem megállapítások 1930 as évek. A tanítóknak járó pénzbeni és esetleges természetbeni járandóságokat tartalmazó iratok. Jellegüket tekintve hasonlítanak a 27. tételszám alatt ırzött iratokhoz, minthogy ezek is a minisztériumtól érkeztek. 41. tétel: Tanítói minısítési táblázatok 1930 as évek. Statisztikai, táblázatos értékelés az egyházmegyében szolgálatot teljesítı tanítókról. A táblázatokban többek közt a tanító szaktudását, tanítói munkájának tervszerőségét, nevelıi tevékenységét, egyéni és társadalmi magatartását vizsgálták. 42. tétel: A mosonszentpéteri iskola tanmenetei Gyakorlatilag egyedüliként fennmaradtak a mosonszentpéteri iskola által az Iskolai Fıhatósághoz beküldött teljes tanmenetek. A korabeli oktatás menetének részletes képét és strukturáját megvilágítva fontos és értékes iratcsoportnak kell tekintenünk. 43. tétel: Gyıri tantestületi jelentések 1930 as évek. Év végi tantestületi összefoglaló jelentések Gyır több iskolájából. 44. tétel: Vizsgaelnökök felkérései és jelentései Gyır. Év végi vizsgáztatáshoz elnöki felkérések, illetıleg ezen elnököknek a vizsgák lezárultával készített összefoglaló jelentései Gyır több iskolájából. 45. tétel: Meghívók plébániai önkormányzati ülésekre Gyır. A városi iskolák ügyében lefolytatott plébániai képviselıtestületi ülésekre szóló meghívók; legtöbbjén a részletes program is feltüntetve. 46. tétel: Tanítók nyugdíjintézeti bejelentése Gyır. A városi iskolákban alkalmazott tanítók nyugdíjintézeti összesítı és bejelentési kartonjai. 47. tétel: A Gyır belvárosi elemi iskola igazgatóságának iratai. A mosonszentpéteri iskola tanmeneteihez hasonlóan (lásd: 42. tétel alatt) ismeretlen okokból a Gyır belvárosi elemi iskola igazgatójának iktatott iratanyaga is győjteményünkben maradt fenn közötti esztendıkbıl. Sajnálatos módon azonban a kutatást nagyban segítı iktatókönyvek elvesztek. 48. tétel: Tantestületi jegyzıkönyvek Gyır. A városi iskolákban felvett tantestületi ülés jegyzıkönyvek. 14

15 49. tétel: Kimutatások a tankötelezettség meghosszabítása ügyében Gyır. Gyıri iskolák tanulóinak tankötelezettség-kormeghatározó kartonjai iskolánkénti, azon belül pedig a tanulók neve szerinti lebontásban. 50. tétel: Kérvények a jóléti alaphoz. Tanítói kérelmek az egyházközségi alapokhoz segélyek, fizetési elılegek tárgyában. 51. tétel: Iskolai áttekintı jelentések Gyır. A korábbai iskolai jelentésekhez hasonló (vö. 9. és 10. tételekkel), de idıbeli megoszlásában jóval késıbbi, kizárólag XX. századi és csak gyıri iskolákra terjed ki. 52. tétel: Egyesült plébániák egyházközségének iskolai ügyei. Az ún. "Autonómia" testület iskolai ügyekkel kapcsolatos iratanyaga idırendi sorozatban. 53. tétel: Gyermekgondozói jelentések Gyır. A városi gyermekgondozók záró jelentései, összefoglalói. 54. tétel: Gyır városi iskolaleltárak. A 39. tételhez hasonlóan iskolai felszereléseket, technikai felszereltséget tükrözı leltárak, azonban kizárólag Gyır városi iskolákra vonatkozóan. 55. tétel: Értesítık, áttekintı táblázatok, informatio k Gyır. A XIX. századi Gyır iskoláira vonatkozó, eltérı korú és rendszerő év végi összesítések, jelentések. Korábbi raktári rendjük, ha volt ilyen, nem megállapítható, jelzeteket nem tartalmaznak. 56. tétel: A Gyır szabadhegyi iskola építési dokumentációja. A Gyır szabadhegyi iskola 1930 as években folyt építési munkálatainak teljes dokumentációja. A tervrajzoktól a kivitelezési munkák részjelentéseiig, az építési naplóval együtt a győjtemény teljesnek tekinthetı. 57. tétel: Egyházmegyei tanítók nyugdíj- és segélyintézetének iratai. A tanítók által létrehozott és mőködtetett nyugdíj és segélyegylet alapszabálya és tagkönyvei az közötti esztendıkbıl. 58. tétel: 1945 tıl az államosításig eltelt idıszak iratai. Mennyiségét tekintve ez a sorozat egyik legnagyobb tétele. Ebben a II. világháborút követı újjáépítési idıszak iskolaszervezési munkálataitól az es államosításokig követhetjük nyomon az egyházmegyei oktatásügy szervezetének életét. Nagy mennyiségő éves jelentés, iskolai és óvodai statisztika, állásszervezési akta található e tételszám alatt. A korszak kutatóinak a II. sorozat vonatkozó évkörökbıl származó irataival együtt kiváló forrásbázisul szolgálhat. 59. tétel: Hitoktatási felügyelık jelentései Év végi hitoktatói jelentések elıre nyomtatott kérdıívek kitöltésével, amelyek tájékoztatnak a tanulók számáról, a tankönyvekrıl, a hitoktató díjazásáról, a szertartások tanulók általi látogatottságáról, továbbá a bérmálásokról, keresztelésekrıl és a körmenetek látogatottságáról is. 60. tétel: Vegyes iratok. Az egész sorozatból kimaradt, az elızı 59 tételszám alá tartalmilag nem besorolható vagy datálhatatlan, csonka iratok. 15

16 A sorozat terjedelme 30,1 ifm, amely 157 raktári egységbıl (155 doboz, 2 kötet) tevıdik össze. Publikációban a sorozat esetében az alábbi hivatkozási forma ajánlott: Egyházmegyei Levéltár Gyır. A gyıri püspökség levéltára. Iskolai Levéltár, I. sorozat (Régi iskolai anyag), XX tétel yy év vagy yy település. 16

17 I. sorozat I. doboz 1. Helytartótanácstól érkezett leiratok II. doboz 1. Helytartótanácstól érkezett leiratok III. doboz 1. Helytartótanácstól érkezett leiratok IV. doboz 1. Helytartótanácstól érkezett leiratok V. doboz 1. Helytartótanácstól érkezett leiratok VI. doboz 1. Helytartótanácstól érkezett leiratok VII. doboz 1. Helytartótanácstól érkezett leiratok 1847 (folyt.) Fıigazgatói iratok (általános) VIII. doboz 2. Fıigazgatói iratok (általános) IX. doboz 2. Fıigazgatói iratok (általános) X. doboz 2. Fıigazgatói iratok (általános) Fıigazgatói iratok (Gyır) XI. doboz 2. Fıigazgatói iratok (Gyır) XII. doboz 2. Fıigazgatói iratok (Sopron) XIII. doboz 2. Fıigazgatói iratok (Sopron) Fıigazgatói iratok (Komárom megye) Ács Agostyán Bánhida Dunaalmás Felsıgalla Kecskéd Mocsa Ószıny Szomód Tata

18 Tolna Tóváros Vértessomló Fıigazgatói iratok (Moson megye) Bezenye Féltorony Gálos Garta Halászi Hegyeshalom Ilmic Köpcsény Körtvélyes Lébény Magyaróvár Moson Mosonszolnok Mosontarcsa Mosontétény Mosonújfalu Nezsider Németjárfalu Nyulas Oroszvár Pátfalu Rajka Rábaszentandrás Sásony Valla Védeny Zurány XIV. doboz 2. Fıigazgatói iratok (Sopron megye) Ágfalva Alsórámóc Balf Beled Boz Borbolya Bónya Bısárkány Büdöskut Cinfalva Császárfalva Darázsfalva Egyházaskeszı Fehéregyház Feketeváros Felsılászló Felsıszakony Fraknó Frankó Füles Haracsony Hidegség Himod Horpács Iván Kabold Kapuvár Kelénpatak Kethely Fıigazgatói iratok (Sopron megye) Kisboldogasszony Kishöflány Kismarton Kópháza Középpulya Kıhalom Lajtapordány Lajtaszék Lorettom Márcfalva Nagyhöflány Nagymarton XV. doboz 2. Fıigazgatói iratok (Sopron megye) Nádasd 1841 Németkeresztúr Nyék Oka Oszlop Ottova Páli Pecsenyéd Rákos Rétfalu Ruszt Sajtoskál Sérc Siklósd Somfalva

19 Süttör Szabadbáránd Szárazvám Szentgyörgy Szentmargit Szentmárton Széplak Szilsárkány Tormafalu Újkér Vág Veperd Vimpác Völgyfalu Vulkapordány Zárány Fıigazgatói iratok (idegen egyházmegyék) Babarc Baja Balony Bátaszék Bátya Berkesd Bezdán Borsod Csákvár Csicsó Csurgó Csuz Devecser Egyházasfüzes Érseklél Földvár Gimes Grabóc Gutta Gyanafalva Hidegkut Hódság Imely Kalocsa Karavukova Katymár Kenese Keresztur Keszthely Kiliti Kisbáród Korpány Königstetten Körmöcbánya Kıszeg Kula Fıigazgatói iratok (idegen egyházmegyék) Komárom város XVI. doboz 2. Fıigazgatói iratok (idegen egyházmegyék) Lánycsók Lengyeltóti Lovászhetény Martonos Mágocs Mélykut Mór Nagybajcs Nagykanizsa Nagyvárad Naszvad Nemestóti Nemesvid Németszentkirály Óbecse Petend Pécs Pécsvárad Pinkamindszent Pozsony Pörgölény Rácmilitics Rigica Salomvár Sükösd Szabadka Szarvas Szederkény Szeged Szentgotthárd Szentkatalin Szentkút Szentpéterúr

20 Szete Székesfehérvár Szombathely Szomor Szonta Tardos Tarján Temerin Trencsén Újvidék Vasdomb Vál Vásárhely Veprovác Veszprém Vörösberény Závod Zirc Zombor /név nélkül/ Fıigazgatói iratok (vegyes) Tematikailag és kronológiailag is vegyes, sokszor dátum, címzés, aláírás nélküli iratok. 3.Vizitátori iratok ( ) XVII. doboz 4. Res scholasticae XVIII. doboz 4. Res scholasticae Felügyelıi iratok XIX. doboz 5. Felügyelıi iratok XX. doboz 5. Felügyelıi iratok Felügyelıi iratok Csepreg Kapuvár Kismarton Nagymarton Felügyelıi iratok Ruszt Sopron Sopron alsó Szany Szentmárton Széplak XXI. doboz 5. Felügyelıi iratok (Komárom megye) Kisbér Komárom Tata Felügyelıi iratok (Moson megye) Féltorony Magyaróvár Moson Nezsider Felügyelıi iratok (idegen egyházmegyék) Acsa Bán Bajót Bács Bicske Bozsok Buzsák Csákvár Csesznek Csokonya Dombóvár Dusnok Érd Ekecs Görke Gúta Hédervár Iszkaszentgyörgy Jánoshalma év nélküli. Kadocsa Kapornak

Győr-Moson-Sopron megye

Győr-Moson-Sopron megye Győr-Moson-Sopron megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abda 4000 Ft/év 200 Ft/nap 2% 2 Acsalag 500 Ft/m2 1000 Ft/év 3000 Ft/év 3 Agyagosszergény 2800 Ft/év 1000 Ft/fő

Részletesebben

EU Élelmiszersegély Program Település-nyilvántartás

EU Élelmiszersegély Program Település-nyilvántartás Abda Győr-Moson-Sopron Győri kistérség 15 ezer alatt 3 107 MÖSZ Acsalag Győr-Moson-Sopron Csornai kistérség 15 ezer alatt 456 KK Ágfalva Győr-Moson-Sopron Sopron-Fertődi kistérség 15 ezer alatt 2 119 SNR

Részletesebben

1. Az R. 1. melléklete 8. pont 8.4. és 8.6. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

1. Az R. 1. melléklete 8. pont 8.4. és 8.6. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 208. szám 84605 A vidékfejlesztési miniszter 117/2013. (XII. 13.) VM rendelete a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földhivatalának járási földhivatalai illetékességi

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2003.9.23. HU 179 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra,

Részletesebben

Fondjegyzék. káptalanok és szerzetesrendek levéltárai. Szerk.: Nagy Lajos. Budapest, 1983. 2 Segédlete honlapunkon elérhetı.

Fondjegyzék. káptalanok és szerzetesrendek levéltárai. Szerk.: Nagy Lajos. Budapest, 1983. 2 Segédlete honlapunkon elérhetı. Fondjegyzék Végezetül az alábbiakban közreadjuk a Gyıri Egyházmegyei Levéltár fondjegyzékét egyszerősített, vázlatos formában. Ezzel a rendezési munkálatok pillanatnyi állása tükrében gyors áttekintést

Részletesebben

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK UNGVÁR 1997 TARTALOM BEREGSZÁSZI JÁRÁS V Beregszász /EeperoBe Bakos/CBo6o,qa Szent László templom Bene/flo6pocinrm Jézus Szíve templom Bótrágy/EaTpaflb Szűz

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Csornai Járási Hivatal Ügysegédek ügyfélfogadási ideje

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Csornai Járási Hivatal Ügysegédek ügyfélfogadási ideje Csornai Járási Hivatal Ellátott település neve Mely napokon van ügysegédi feladatellátás 2016.01.01-től Települési ügysegédi feladatellátás időpontja 2016. 01. 01-től (tól -ig) Jobaháza páratlan hét kedd

Részletesebben

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949)

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949) Raktári helye: Nagykőrös, vk. terem, 76-77. polc a) Igazgatótanácsi és tanárszéki jegyzőkönyvek 1904-1947 0,12 fm b) Ügyviteli iratok 1889-1948 (-1949) 0,14 fm c) Anyakönyvek 1865-1946 0,14 fm d) Évkönyvek

Részletesebben

./ (342) , ; -mail:

./ (342) , ; -mail: 2046 28 2008., 28.02.2008. 96-63-5905017458-04022010-089 4 2010. «.» 16 04 2010.»,.. 2010. ), :., 2.. 95/10-8. 20/10-9 : :., 2010. 20/10-9 2.. 20/10-9 3...4 1.....9 2.., 2 (1932-1941)...55 3. (1932-1941)...93...95

Részletesebben

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal: 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron megye

Győr-Moson-Sopron megye Győr-Moson-Sopron megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abda 4000 Ft/év 200 Ft/nap 2% 3000 Ft/nap 2 Acsalag 500 Ft/m2 1000 Ft/év 3000 Ft/év 3 Agyagosszergény 12000 Ft/év

Részletesebben

Egyházmegyei Levéltár Gyır. Acta Parochialia

Egyházmegyei Levéltár Gyır. Acta Parochialia Acta Parochialia (1629-1856) 1. Tájékoztató az iratcsoportról E sorozat a gyıri egyházmegye egyes plébániáira vonatkozó iratanyagot öleli fel, ennélfogva értékes forrásbázist jelent nem csupán egyháztörténeti,

Részletesebben

Változásmutató 2010. november válogatás

Változásmutató 2010. november válogatás Változásmutató 2010. november válogatás 6 Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpontjában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmutatóiban.

Részletesebben

VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950

VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950 VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950 Nagykanizsai Irányi Dániel Gimnázium iratai 1951-1955 Elhelyezve: 34 1B 3-6, 1C 2-8, 1D 2-5

Részletesebben

GYÓR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYÓR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÓR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. (8) bekezdése alapján a 2013/2014. tanévre

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységét meghatározó jogszabályok

A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységét meghatározó jogszabályok A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységét meghatározó jogszabályok Törvények (2011.04.25.) Magyarország Alaptörvénye 1952. évi IV. 1959. évi IV. a házasságról, a családról és a gyámságról a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp JÁRÁSBÍRÓSÁG 6 354 3 2 92 259 141 220 22 336 Budapest Környéki Törvényszék Fővárosi

Részletesebben

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. JÚLIUS VÁLOGATÁS

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. JÚLIUS VÁLOGATÁS VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. JÚLIUS VÁLOGATÁS Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmu

Részletesebben

Egyházmegyei Levéltár Gyır. Visitationes canonicae

Egyházmegyei Levéltár Gyır. Visitationes canonicae Visitationes canonicae (1641-1934) 1. Tájékoztató az iratcsoportról A püspöki levéltárak egyik legkutatottabb és legértékesebb iratcsoportját az ún. egyházlátogatási jegyzıkönyvek győjteményei teszik ki.

Részletesebben

A Kisalföld Volán Zrt. kizárólagos üzemeltetésű vonalszakaszai

A Kisalföld Volán Zrt. kizárólagos üzemeltetésű vonalszakaszai A Kisalföld Volán Zrt. kizárólagos üzemeltetésű vonalszakaszai 4/A melléklet/2 A vonal A társaság neve A vonal száma Megjegyzés első megállója utolsó megállója 1 2 3 4 5 Kisalföld Volán 1717 Győr, aut.

Részletesebben

A Kisalföld Volán Zrt. közös üzemeltetésű vonalai / vonalszakaszai. A vonal. Kisalföld 1268 Budapest, Népliget - Győr, aut. áll.

A Kisalföld Volán Zrt. közös üzemeltetésű vonalai / vonalszakaszai. A vonal. Kisalföld 1268 Budapest, Népliget - Győr, aut. áll. A Kisalföld Volán Zrt. közös üzemeltetésű vonalai / vonalszakaszai 4/B melléklet A társaság neve A vonal száma A vonal Társüzemeltető cég vagy cégek első megállója utolsó megállója neve Megjegyzés 1 2

Részletesebben

Érkezett 2015,1úN 2 2

Érkezett 2015,1úN 2 2 or sx gyiilós Hh Mtnb rományszá, : 5V 5 I Érkezett 2015,1úN 2 2 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISEL Ő Kövér László az Országgyűlés elnöke részére Írásbeli kérdés Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az Alaptörvény 7. cikk (2)

Részletesebben

Ugodi plébánia levéltára

Ugodi plébánia levéltára Ugodi plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Ugodi plébánia levéltára (VÉL:Pl Ugod) Raktári egység száma: 15 doboz + 42 kötet Terjedelem: 3,425 ifm + 1

Részletesebben

Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (letét)

Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (letét) Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (letét) Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (VÉL:PL Veszprém Szent Mihály) Raktári

Részletesebben

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ . sz. melléklet JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ Jelen ismertető a Magyar Közlöny 2014. évi 84-156. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást. TÖRVÉNYEK 1. 2014. évi XXIV. törvény Az Oroszországi Föderáció

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megye szavazókörei a 2014. évi országgyűlési választáson

Győr-Moson-Sopron Megye szavazókörei a 2014. évi országgyűlési választáson 1 Győr 1 Liget utca 55. (Újvárosi Művelődési Ház) 1 Győr 2 Liget utca 55. (Újvárosi Művelődési Ház) 1 Győr 3 Márvány utca 4. (Kossuth L. Ált. Isk. Tagiskola) 1 Győr 4 Márvány utca 4. (Kossuth L. Ált. Isk.

Részletesebben

Előző évi rendezetlen fm. Rendezett fm

Előző évi rendezetlen fm. Rendezett fm A levéltári anyag feldolgozottsága a 23. dec. 31-én A fondfőcsoport Ssz. Száma Megnevezése Előző évi rendezett fm Előző évi rendezetlen fm Tárgyévi rendezetlen fm Rendezett fm alapszinten középszinten

Részletesebben

Belföldi jogsegély iránti megkeresés küldésére és teljesítésére. Hatóság neve/szervezeti egység neve. Kormányhivatal

Belföldi jogsegély iránti megkeresés küldésére és teljesítésére. Hatóság neve/szervezeti egység neve. Kormányhivatal Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály Népegészségügyi Főosztály Egészségbiztosítási Osztály Nyugdíj Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály Közfoglalkoztatási Osztály Rehabilitációs

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. a Budapest VII. kerület. Baross tér 13. szám alatti. Társasháznak. Helyrajzi szám: 32975.

MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. a Budapest VII. kerület. Baross tér 13. szám alatti. Társasháznak. Helyrajzi szám: 32975. MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA a Budapest VII. kerület Baross tér 13. szám alatti Társasháznak Helyrajzi szám: 32975. Budapest, 2013. Szerkesztette és ellenjegyezte: Dr. Bohanek

Részletesebben

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre 105 Délhansági Erdészet 9330 Kapuvár Damjanich u. 1. 3087 Csorna 5,70 3093 Kapuvár 12,31 1,63 3096 Osli 21,45 Gazdálkodó összesen: 12,31 28,78 2005556 Önkormányzat Fenyőfő 8432 FENYŐFŐ Kossuth u. 10. 3175

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Melegedőhelyek Komárom-Esztergom megyében

Melegedőhelyek Komárom-Esztergom megyében helyek Komárom-Esztergom megyében Vértestolna Polgármesteri Hivatal Vértestolna, Petőfi u. 82. ESZI Szent Erzsébet Központ hajléktalanszálló Tatabánya, Tatabánya Hegy utca 20. Csém melegedőhely Csém, Béke

Részletesebben

JOGSZABÁLY-ISMERTETİ TÖRVÉNYEK

JOGSZABÁLY-ISMERTETİ TÖRVÉNYEK JOGSZABÁLY-ISMERTETİ Jelen ismertetı a 2011. február 16-a és 2011. március 22-e között a Magyar Közlöny 2011. évi 14-30. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást. TÖRVÉNYEK 1. 2011. évi

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA Szervezeti és Működési Szabályzatának BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA KÖRBÉLYEGZŐK (SZÁMOSAK) I. leírás: szabályos körben, 39 mm-es körkörös szegéllyel leírt kétsoros szöveg, középen az Egyházat szimbolizáló

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

Ugodi plébánia levéltára

Ugodi plébánia levéltára Ugodi plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Ugodi plébánia levéltára (VÉL VI.148.) Raktári egység száma: 15 doboz + 42 kötet Terjedelem: 3,6 ifm + 1 doboz

Részletesebben

Érvényes: december 13-tól AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK

Érvényes: december 13-tól AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK 03 Ács, cukrászda, 5.35, 12.25, 14.40 03 Ács, vá., 14.40 03 Ács, Zöldfa u., 14.40 02 Ajka, aut. áll. 16.30 07 Almásfüzítő, vá., 4.40, 5.32, 6.25, 6.50 N 8.50, 9.45 N10.45, 11.15, 11.45, 15.35 P15.45 03

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK 16 17. század Osiris Kiadó Budapest, 2002 TARTALOM ELOSZO JEGYZETEK AZ ELŐSZÓHOZ n 25 SZEPETNEKI GÁSPÁR MESTER, VESZPRÉMI ORKANONOK ÖSSZEÍRÁSA (1554) Szepetneki

Részletesebben

Szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

Szervre vonatkozó alapvető jogszabályok KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Szervre vonatkozó alapvető jogszabályok http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?source=6&type=311#!documentbrowse 1. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv Magyarország

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Egységes szerkezetben a 8/2010. (IV.12.) Ök. sz. rendelettel.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 77. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 26., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 77. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 26., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 26., kedd 77. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXXVI. törvény Egyes törvényeknek és törvényi rendelkezéseknek a jogrendszer túlszabályozottságának

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. Fejezet Alapvető elvek...4 A törvény célja...4 A bíróság feladatai a polgári perben...5

Részletesebben

2001. LV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

2001. LV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2001. LV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2001. LV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2001. LV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM / TARTALOMJEGYZÉK 2TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS (Ödenburger Rundschau, Lokalhistorische Quartalschrift, Redaktion:

Részletesebben

Tatabánya Szent Borbála Kórház. Tatabánya 1. oldal / 104

Tatabánya Szent Borbála Kórház. Tatabánya 1. oldal / 104 Tatabánya Szent Borbála Kórház megye - Szak Progressz Település név makó Szakmanév Intézet név ivitási Szakmai szervezeti egység d 10 4105 Oroszlányi Bokod 2225 01 Belgyógyászat Tatabánya, Szt. Borbála

Részletesebben

XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939. 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely:

XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939. 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely: MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely: Az iratok 1992-ben vétel útján kerültek

Részletesebben

Hulladékudvarok gyűjtési körzete és nyitva tartása - Érvényes 2011. április 04-től.

Hulladékudvarok gyűjtési körzete és nyitva tartása - Érvényes 2011. április 04-től. Hulladékudvarok gyűjtési körzete és nyitva tartása - Érvényes 2011. április 04-től. 1. Abda - Szünnap 12:00-18:00 Szünnap Szünnap Szünnap 12:00-18:00 Szünnap 2. Ács - Szünnap Szünnap Szünnap 10:00-18:00

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 77. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 26., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 77. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 26., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 26., kedd 77. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXXVI. törvény Egyes törvényeknek és törvényi rendelkezéseknek a jogrendszer túlszabályozottságának

Részletesebben

T/9233. szám ú. törvényjavaslat. egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáró l

T/9233. szám ú. törvényjavaslat. egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáró l MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/9233. szám ú törvényjavaslat egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáró l Előadó : dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügy i miniszte r Budapest, 2012. november 1

Részletesebben

Előterjesztés. Kérem a Tisztelt Képviselő Urakat, hogy a javaslatokat az előterjesztésnek megfelelően szíveskedjenek elfogadni!

Előterjesztés. Kérem a Tisztelt Képviselő Urakat, hogy a javaslatokat az előterjesztésnek megfelelően szíveskedjenek elfogadni! Rábakecöl Község Önkormányzata Tuba Erik Cím : H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. Tel/Fax: 96/257-529 E-mail: rabakecol@t-online.hu Honlap: www.rabakecol.hu Rábakecöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás aktuális kérdései. Időjárás szélsőségessége. 2008. december Előadó: Tóth László Pannon-Víz Zrt.

A szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás aktuális kérdései. Időjárás szélsőségessége. 2008. december Előadó: Tóth László Pannon-Víz Zrt. A szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás aktuális kérdései 129 település Vízellátás 123 település Szennyvízelv. 93 település 28. december Előadó: Tóth László Pannon-Víz Zrt. 28.12.17. Pannon-Víz Zrt.

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron megye (96)

Győr-Moson-Sopron megye (96) KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 Kapuvár, Fő tér 1. Győr-Moson-Sopron megye (96) 596-001 E-mail: polgarmester@kapuvar.hu 5/a. napirendi pont Tárgyalja: Egészségügyi és Oktatási Bizottság Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Az OEP alaptevékenységeit meghatározó törvényi szintű jogszabályok. Törvények

Az OEP alaptevékenységeit meghatározó törvényi szintű jogszabályok. Törvények 1. Az OEP alaptevékenységeit meghatározó törvényi szintű jogszabályok Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) Törvények 2. 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról 3. 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő)

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Intézményazonosító: 11272 Az

Részletesebben

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK HATÁROZATAI TÖRVÉNYEK

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK HATÁROZATAI TÖRVÉNYEK JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ Jelen ismertető a 2013. december 12-e és 2014. január 21-e között a Magyar Közlöny 2013. évi 207-225. és 2014. évi 1-7. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást. A

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyi Államtitkárság Környezet- és Természetvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS

Részletesebben

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 24-ei ülésére

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 24-ei ülésére Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e VI. 195-2/2008. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága

Részletesebben

Székesfehérvári csendőrkerület.

Székesfehérvári csendőrkerület. Székesfehérvári csendörkerüjel 19 Székesfehérvári csendőrkerület. M. kir. székesfehérvári csendőrkerületi parancsnokság Székesfehérvár. a) segédtisztség Tel. 4. b) katonai ügyészség Tel. 4. c) törzsgazdasági

Részletesebben

MNL Nógrád Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013

MNL Nógrád Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013 MNL Nógrád Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 213 Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Magyar Nemzeti Levéltár Intézményazonosító: 113385 Az adatszolgáltató

Részletesebben

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának tevékenységét meghatározó általános jogszabályok:

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának tevékenységét meghatározó általános jogszabályok: A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának tevékenységét meghatározó általános jogszabályok: (A jogszabályok megtalálhatók és letölthetők: magyarország.hu/keresések/jogszabályok)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029635 Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) Érvényes: 2010. január 29-étől TARTALOMJEGYZÉK Téma Oldal BEVEZETÉS 5 I. RÉSZ A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ADATAI

Részletesebben

XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889. 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19

XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889. 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19 1. Leszármazási táblázat

Részletesebben

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Az Oroszlányi kistérség lakossági fórumai További információ Bokod: (Hősök tere 6.) Dad: Faluház (Fő utca 91.) Kömlőd: (Komáromi utca 16.) Kecskéd: (Fő út 1.) Szákszend: Faluház (Száki u. 89.) 2008. február

Részletesebben

Statisztikai függelék a helyzetelemző részhez

Statisztikai függelék a helyzetelemző részhez Statisztikai függelék a helyzetelemző részhez Gazdaság I. táblázat: A Közép-magyarországi régió, és gazdasági fejlettsége országos összehasonlításban KözépMagyarország 1998- - GDP működő vállalkozás GDP

Részletesebben

A Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás területfejlesztési koncepciója

A Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás területfejlesztési koncepciója MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI TUDOMÁNYOS INTÉZET Közleményei 169 C Témavezetı: Hardi Tamás PhD tudományos munkatárs Készült: a Gyıri Többcélú Kistérségi

Részletesebben

A KÖZPONTI ALRENDSZER ELŐIRÁNYZATAI

A KÖZPONTI ALRENDSZER ELŐIRÁNYZATAI Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése F01 Általános közösségi szolgáltatások F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 1 1 Országgyűlés hivatali szervei 36 294,0 4 430,2 30 952,1 34 333,9

Részletesebben

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 2. helyen végzett

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 2. helyen végzett Ellátott intézmény OM azonosító Ellátott intézmény neve Ellátott intézmény címe Tankerület 1. helyen végzett 1. helyen végzett pontszáma 1. helyen végzett pályázatának benyújtási ideje pontszáma pályázatának

Részletesebben

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.10. MONYORÓKERÉKI GRÓF ERDİDY CSALÁD IRATAI 1752-1884 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8 Iratjegyzék 1. doboz 1.

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 16., tel. 88/ , fax 88/

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 16., tel. 88/ , fax 88/ Csót plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Csót plébánia levéltára (VÉL VI.42.) Raktári egység száma: 12 doboz, 1 köteg Terjedelem: 2,14 ifm Évkör: 1779

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2007. FEBRUÁR 16. ÁRA: 1134 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal JOGSZABÁLY 366/2006. (XII. 28.) Korm. r. A közigazgatási hivatalokat

Részletesebben

24094 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 138. szám. Kormányrendeletek

24094 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 138. szám. Kormányrendeletek 24094 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 138. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 296/2012. (X. 17.) Korm. rendelete a járási (fõvárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek

Részletesebben

KIEMELTEN AJÁNLOTT AJÁNLOTT ENGEDÉLYEZETT

KIEMELTEN AJÁNLOTT AJÁNLOTT ENGEDÉLYEZETT 47 C VONAL KIEMELTEN AJÁNLOTT AJÁNLOTT ENGEDÉLYEZETT 48 NONIUS VII (2668 171) 49 (1972) 153 Nonius VI 6 Paraj (1978) 608 Nonius D XI 6 Ibi Nonius VI 74 O Bajan Nonius 1 Paréj Nonius C XXVIII 435 Nonius

Részletesebben

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 2015. júliusban csökkentett joganyag (Alaptörvény módosításai, törvények, kormányek, PSZÁF, MNB, NMHH MEKH és miniszteri, ek). *jelöltek a weboldalról

Részletesebben

Jogcím: Turisztikai tevékenység ösztönzése

Jogcím: Turisztikai tevékenység ösztönzése Jogcím: Turisztikai tevékenység ösztönzése Virág Károly MM és DT Élelmiszerkereskedelmi Bt. Aktív turizmusfejlesztés Kunszigeten Szabadidő és pihenőpark 22 756 624 Kunsziget 36 476 168 Gyarmat Veilandics

Részletesebben

Kom-Eg megye

Kom-Eg megye Engedélyezési terv beadásának tervezett Kivitelezés megkezdés Kivitelezés befejezés Kontakt személy Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH határideje tervezett határideje

Részletesebben

Értékelési szempontok

Értékelési szempontok . melléklet a /9. (XI. 6.) FVM rendelethez Értékelési szempontok Ha a kérelem több célterületre irányul a különbözı célterületekre kapott okat arányosítani kell. A. () bekezdés a) pontja szerinti célterület

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK XXIII. 83g. Nagykanizsai Járási Hivatal Műszaki Osztály iratai 1972-1983 Raktári száma,, terjedelme: Raktári száma,, terjedelme: 263

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK XXIII. 83ca. Nagykanizsai Járási Hivatal Pénzügyi-, Terv- és Munkaügyi Osztály iratai Szakigazgatási iratok 1972-1983 Raktári száma,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. 1. cikk

MEGÁLLAPODÁS. 1. cikk BGBl. III - Ausgegeben am 4. Dezember 2007 - Nr. 131 1 von 7 MEGÁLLAPODÁS az Osztrák Szövetségi Kormány és a Magyar Köztársaság Kormánya között az Osztrák Szövetségi Kormány és a Magyar Köztársaság Kormánya

Részletesebben

VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948. Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950

VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948. Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950 Nagykanizsai Irányi Dániel

Részletesebben

3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai

3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai 3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai 1946 1967 15,13 ifm I. Ajkai szeretetotthon iratai 1. doboz 1. Levelezés 1950 1960 2. SZTK iratok és fizetési jegyzékek 1956 1960 3. Gyermekfelvételi

Részletesebben

2005. évi XVIII. törvény. a távhıszolgáltatásról 1

2005. évi XVIII. törvény. a távhıszolgáltatásról 1 1. oldal 2005. évi XVIII. törvény a távhıszolgáltatásról 1 Az Országgyőlés a felhasználók biztonságos, megfelelı minıségő és gazdaságos távhıellátása érdekében az objektív, átlátható és hátrányos megkülönböztetéstıl

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

Szent Márton ábrázolások játékokon

Szent Márton ábrázolások játékokon Szent Márton ábrázolások játékokon Számtalan helyen találkozhatunk Szent Márton-ábrázolásokkal. A Répcelaki Szent István Király Plébánia területén sok játékot, többségében kirakókat találunk, amelyek Szent

Részletesebben

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Oktatási és Kulturális Minisztérium Adatgyűjtő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY STATISZTIKAI OSZTÁLY 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. Levélcím: 1884 Budapest Pf.: 1. Az adatszolgáltatás a 229/2006.(XI.20.)

Részletesebben

KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19. levélcím: 6001 Kecskemét, Pf: 186. téc76 482:6Í1;fá5z76 48 1:074, e-mai1~ii1ki~@1üi~hu t~% ~ 1 HIRDETMÉNY TERMŐFÖLD-HASZONBÉRLETI

Részletesebben

doboz 101 db = 12,12 ifm irat doboz/kötet 1 db = 0,12 ifm (0,09 ifm kötet) kötet 43 db = 0,60 ifm Összesen: 145 db = 12,12 ifm irat 0,81 ifm kötet

doboz 101 db = 12,12 ifm irat doboz/kötet 1 db = 0,12 ifm (0,09 ifm kötet) kötet 43 db = 0,60 ifm Összesen: 145 db = 12,12 ifm irat 0,81 ifm kötet MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY VIII.807. KÖRMENDI DR. BATTHYÁNY-STRATTMANN LÁSZLÓ KÓRHÁZ RENDELİINTÉZETÉNEK IRATAI 1900-1996 101 db (0,12) doboz = 12, 12 ifm 1 db Doboz/kötet

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése december 22-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése december 22-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2016. december 22-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 29. napirendi pont: Előterjesztés az M85-ös gyorsforgalmi

Részletesebben

LPG/E CO+ Hétköznap nyitás. Hétköznap zárás

LPG/E CO+ Hétköznap nyitás. Hétköznap zárás 5241 Abádszalók Füredi út 0:00 24.00 0 0 0 0 1 20.589420 47.464230 2740 Abony Radák utca 6:00 22:00 0 1 1 0 1 20.002530 47.191410 2457 Adony 6.sz. fıút 6:00 22:00 1 1 1 0 1 18.865122 47.130488 8400 Ajka

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Napirendi pontok: 3.) A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítása

JEGYZİKÖNYV. Napirendi pontok: 3.) A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítása Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 9/2009. szám JEGYZİKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2009. szeptember 14-én (hétfın) 17,00 órakor megtartott képviselı-testületi

Részletesebben

I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben

I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben 17* TÁBLÁK I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben II II. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben III. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben Ill IV IV. t. Makkay : Az újkenézi kelta lelet

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés október 25-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés október 25-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés 2007. október 25-ei testületi ülésére Tárgy: A megyei közmővelıdési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatok ellátása Elıterjesztı: Simon

Részletesebben

ÉPÍTÉSÜGYI VIZSGA FELKÉSZÍTŐ ANYAG. Lezárva: 2013. október 7. Készítette: Belügyminisztérium Építésügyi Főosztály

ÉPÍTÉSÜGYI VIZSGA FELKÉSZÍTŐ ANYAG. Lezárva: 2013. október 7. Készítette: Belügyminisztérium Építésügyi Főosztály ÉPÍTÉSÜGYI VIZSGA FELKÉSZÍTŐ ANYAG Lezárva: 2013. október 7. Készítette: Belügyminisztérium Építésügyi Főosztály Tartalomjegyzék I. RÉSZ Az építésügyi vizsga-követelményekhez tartozó jogszabályok jegyzéke...

Részletesebben

XIII.72. GYARMATI ÉS BOTTLIK CSALÁD IRATAI

XIII.72. GYARMATI ÉS BOTTLIK CSALÁD IRATAI MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.72. GYARMATI ÉS BOTTLIK CSALÁD IRATAI 1883-1976 1 db (0,13) doboz = 0,13 ifm Raktári hely: 22/403/25 1 db (0,12) doboz = 0,12 ifm

Részletesebben

MOL - Hungary E-toll services on MOL Filling stations

MOL - Hungary E-toll services on MOL Filling stations services MOL Filling statis Abádszalók Füredi út 47.464230 20.589420 yes yes yes yes no no yes Aby Radák utca 47.191410 20.002530 yes yes no no no no no Ady 6.sz. főút 47.130488 18.865122 yes yes no no

Részletesebben

Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 1. sz. melléklet A 21/2013 (VI. 03.) Tanácshatározattal elfogadott Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása A győri kistérség települési önkormányzatai a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kapuvár Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Kapuvár Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Kapuvár Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Kapuvár Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési

Részletesebben