Iskolai Levéltár Schularchiv. SZERKESZTETTE HERAUSGEGEBEN: Horváth Richárd

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Iskolai Levéltár Schularchiv. SZERKESZTETTE HERAUSGEGEBEN: Horváth Richárd"

Átírás

1 Iskolai Levéltár Schularchiv SZERKESZTETTE HERAUSGEGEBEN: Horváth Richárd Gyır 2003

2 A Gyıri Egyházmegyei Levéltár kiadványai Segédletek Publikationen des Archivs der Diözese von Raab Verzeichnungen 1. Iskolai Levéltár Schularchiv A kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatta A német nyelvő fordítást készítette/übersetzung: Szabó Csaba A mutatót készítette/index: Horváth Richárd ISBN X ISSN Egyházmegyei Levéltár Gyır Kiadja a Gyıri Egyházmegyei Levéltár Felelıs kiadó: Lukácsi Zoltán levéltárigazgató Nyomdai munkálatok: PALATIA Nyomda és Kiadó Kft. Megjelent 150 példányban 2

3 Tartalom Inhalt Beköszötı (Lukácsi Zoltán)...5 Bevezetés...7 I. sorozat...11 II. sorozat...81 III. sorozat...93 IV. sorozat...99 V. sorozat Függelék Vorwort Bestände (I-V. Reihe) Fondjegyzék Bestandsverzeichnis Helységnévmutató Ortsanemregister

4 4

5 Beköszöntı Örömmel bocsátom útjára a Gyıri Egyházmegyei Levéltár kiadványainak elsı kötetét. Bízom benne, hogy egy hosszú sorozat zsengéjét tartja kezében az Olvasó! Nagy áldás, ha egy levéltár gazdag anyagot tartalmaz sokféle témában, de roppant kevés, ha az iratok egyszerően csak megvannak. Bármennyire is hálásak vagyunk elıdeinknek, hogy vigyáztak levéltárunk kincseire, bármennyire büszkék vagyunk, hogy a letőnt korok sok emlékét most mi ırizhetjük, ezzel még csak meddı értékek letéteményesei lennénk. Hogy az egyes levéltári egységek használhatóvá váljanak, a bennük található információk hozzáférhetık, kinyerhetık legyenek, szükségesek olyan segédletek, amelyek mind a hivatásos kutató, mind az alkalmi érdeklıdı számára eligazítást nyújtanak az iratcsoportokban. A szakmabeliek tudják legjobban s legtöbbször a kívülállók is sejtik, hogy milyen sokrétő munka folyik egy levéltárban. E munkálatok nagy része fáradságos, figyelmet, kitartást és pontosságot igényel, ám a legkevésbé sem látványos és "szapora". A kutatók gyakran csak a jéghegy csúcsát veszik észre tevékenységünkben, és nemegyszer méltatlankodnak, hogy miért nem áll rendelkezésükre több, gazdagabb, áttekinthetıbb, egyéni igényeikhez alakított segédanyag. Sokan nem tudják, hogy milyen hosszú és aprólékos munka eredménye, míg a kezükbe vehetnek egy ilyen viszonylag vékonyka kiadványt. Úgy vélem, joggal jelenthetem ki, hogy levéltárunk életében új fejezet kezdıdik e kötet megjelenésével ben a Gyıri Egyházmegyei Levéltár teljesen átalakult, újjászervezıdött. A régi, korszerőtlen raktárhelyiségekbıl új, modern, minden igényt kielégítı termekbe költöztethettük az iratanyagot. Az elmúlt csaknem három évben erıink nagy részét a levéltár berendezése, az iratok elhelyezése, személyi állomány kialakítása, az önálló jogi személlyé válás jogi vonatkozásai, a pályázatok lebonyolítása, a szakmai vérkeringésbe való bekacsolódás feladata töltötte ki. Egyre növekvı számú kutatóink kiszolgálása az iratanyag rendezetlensége és a segédletek hiánya miatt szintén rengeteg energiát kötött le. Szinte a semmibıl kellett megszerveznünk, újjáalakítanunk, a modern kihívásokhoz alakítanunk intézményünket. Ezért vagyunk büszkék arra, hogy bár nagyon messzirıl indultunk, három év sem kellett ahhoz, hogy a munkafeltételek megteremtésén, a lemaradások pótlásán túl az iratok rendezésében is elırehaladjunk. Ennek bizonyítéka az Iskolai Levéltár repertóriuma, melyet elsıként bocsátunk az érdeklıdık rendelkezésére. Levéltárunk egyik tekintélyes nagyságú, a kutatók által szívesen tanulmányozott állagáról kaphat hasznos áttekintést az olvasó. Iskolai anyagunk a XVIII. századtól az egyházi iskolák államosításáig tartalmaz iratokat, de néhány év múlva 5

6 már a rendszerváltással újjáalakuló katolikus iskolák iratanyaga is levéltárunk állományát fogja gazdagítani. Az egyes sorozatok leírása elıtt bıséges és szakszerő ismertetések találhatók, a leíró leltár pedig az anyag teljes rendezettségérıl tanúskodik. A keresésben nagy segítséget nyújt a helységnévmutató, német ajkú kutatóink munkáját pedig német nyelvő összefoglalás könnyíti. Levéltárunk egészének áttekintését szolgálja a kötet végén található fondjegyzék. Terveink szerint levéltárunk nemsokára az érdeklıdık rendelkezésére bocsátja a pápoci prépostság iratainak repertóriumát is. Távolabbi elképzeléseink között pedig szerepel levéltári forráskiadványok és tanulmánykötetek megjelentetése is. Így egyre jobban és sokrétőbben szolgálhatjuk a hozzánk fordulókat, és egyre hathatósabb lépéseket teszünk azért, hogy levéltárunk értékei mindnyájunk közös kincsévé válhassanak. Gyır, Húsvét ünnepén Lukácsi Zoltán levéltárigazgató 6

7 Bevezetés A Gyıri Egyházmegyei Levéltár segédleteinek sorában elsıként az Iskolai Levéltárhoz készült, lényegében a repertórium és a leíró leltár sajátosságait ötvözı kötetet vehetik kézbe az érdeklıdık, kutatók. Az ún. Iskolai Levéltár (a továbbiakban: Levéltár) a Gyıri Egyházmegyei Levéltárban ırzött Püspöki Levéltár egyik meghatározó fondja mind nagyságánál, mind pedig történeti értékénél fogva. Elnevezésébıl értelemszerően következik: a Levéltár törzsét a Gyıri Egyházmegye tulajdonában vagy kezelésében lévı egykor volt iskolákkal, az azokban oktató tanárokkal, illetıleg a mindezt felügyelı fıhatósággal kapcsolatba hozható iratcsoportok alkotják. Létrejöttétıl fogva folyamatosan Gyırött ırizték, s évszázadokig a püspökség más levéltári iratanyagával együtt kezelték. Idıbeli terjedelmét tekintve a XVIII. századtól az 1940-es évek legvégéig, az egyházi kézben lévı iskolák államosításának idıszakáig tartalmaz dokumentumokat. Ezen belül azonban az iratanyag megoszlása korántsem egyenletes, sıt komoly hiányosságokkal is találkozhatunk. Az közötti fél évszázad iskolai ügyeirıl például megmagyarázhatatlan módon nem maradtak fenn írott források. A Levéltár iratanyaga ezt követıen 1902-tıl, illetve 1907-tıl ismét meglehetıs bıséggel áll rendelkezésünkre. Szerkezetét tekintve öt pillanatnyilag négy sorozatra tagolódik, amelyek létrejöttük kronológiáját nézve szervesen tükrözik az iratanyag kialakulásának és rendezésének történetét. Legkorábban, a XVIII. század közepén második felében a Levéltár I. sorozata (Régi iskolai anyag) jött létre, amely az es esztendıkkel záródik. Mai szerkezete minden bizonnyal nem eredeti, hanem egy utólagos, 1902-ben végzett rendezés eredménye: ún. tematikus tételszám rendszer. A már említett közötti hiány után az I. sorozatot a II. sorozat iratanyaga (Iskolai Fıhatóság iktatott sorozata) követi. Ebben az 1902-ben létrehozott Gyıregyházmegyei Fıtanfelügyelıség késıbb Iskolai Fıhatóság folyószámozva iktatott közötti dokumentumai találhatóak meg. Az Iskolai Levéltárat 2000-ig lényegében e két sorozat alkotta ben, a Levéltár rendezésének megkezdésekor fény derült arra, hogy e két sorozaton felül mintegy 20 iratfolyóméternyi, részben rendezett, de zömében rendezetlen iskolaioktatásügyi vonatkozású anyag található a Püspöki Levéltár raktáraiban. Éppen ezért szükség volt a Levéltár hagyományos, sorozatokra osztott rendszerét megırzendı további két sorozat létrehozására, illetıleg a korábbiak kiegészítésére. Elsı lépésben az I. és a II. sorozatokból között ügyviteli és kutatási célból kiemelt, de nem reponált anyag visszahelyezésére, illetıleg az I. sorozat idıhatárai közé tartozó, de csak a rendezéskor fellelt, a korábbi rendszerezésekkor mellızött iratanyagnak e sorozatok rendjében való elhelyezésére került sor. E munkálatok folyamán derült fény arra, 7

8 hogy a kerületi esperesek által készített és minden tanév végeztével az Iskolai Fıhatóságnak elküldött évzáró- és iskolalátogatási jelentéseknek mintegy negyede található csak meg a II. sorozat iktatott iratai közt. Ugyanakkor e jelentések nagyobbik hányadára iktatószám nélkül, ömlesztett állapotban találtunk rá. E kettıs helyzet felszámolása és a kutathatóság mihamarabbi megkönnyítése céljából a jelentésekbıl a kisebb számú, de már iktatott jelentéseket a II. sorozatból kiemelve létrehoztuk az Iskolai Levéltár III. sorozatát, amely ezeket jelentéseket tartalmazza települések szerinti lebontásban, évrendben. Végezetül az egyik sorozatba sem illeszthetı, de tartalmilag feltétlenül a Levéltár szervezetébe tartozó, viszonylag csekély számú kötet és irat számára megalkottuk a IV. sorozatot (Miscellanea). Ezzel azonban a Levéltár korántsem tekinthetı lezártnak. Majdnem fél évszázadnyi kényszerő szünetet követıen ugyanis 1993-tól újra mőködhetnek egyházmegyénkben katolikus iskolák és óvodák, és ismét mőködik az Iskolai Fıhatóság, amelynek iratai ugyancsak a Levéltár győjtıkörébe tartoznak. Minthogy azonban a levéltári törvény értelmében ezen iratok legkorábban 2008-ban kerülnek át az Egyházmegyei Levéltárba, ezért ırzésükre pillanatnyilag nem kell gondot fordítanunk. Majdani elhelyezésük szervezeti kereteit azonban ajánlatos volt elıre meghatározni. Ezért döntöttünk az Iskolai Levéltár V. sorozata (Az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Fıhatóság új iktatott iratai) létrehozása mellett. A teljes Levéltár terjedelme 67,7 ifm, amely 376 raktári egységbıl tevıdik össze. Röviden ekként foglalható össze az iratanyag jelenlegi rendjének kialakulása. Az egyes sorozatokról némileg bıvebb információt a sorozatleírások bevezetıiben találhat az olvasó. Az Iskolai Levéltár elsı átfogó rendezésére a XX. század legelején, ben Széchenyi Miklós püspöknek, az Iskolai Fıhatóság megszervezıjének idején került sor. A Levéltár ezt megelızı rendszerérıl semmiféle tudomásunk sincs. Az Egyházmegyei Levéltár más iratanyagai rendezése közben szerzett tapasztalatok fényében ugyanakkor az sem zárható ki, hogy ben a már korábban, fıleg a XVIII-XIX. század fordulója táján rendezett iratok rendjének végsı kialakítására került sor. Egy azonban bizonyos: 1905-re az Iskolai Levéltár rendezett csomóinak mindegyikét egységes karton fedılemezekkel és jelzettekkel látták el. Magukra az iratokra ugyanakkor csak elvétve vezették rá a jelzeteket. A Levéltár rendszerébıl, illetıleg korabeli dokumentumokból tudjuk, hogy nagyjából ig az Iskolai Levéltárat ahogyan a Püspöki Levéltár más anyagait is kisebb nagyobb megszakításokkal ugyan, de folyamatosan karbantartották, pótlólagosan kiegészítették. Az 1950-es évek végétıl napjainkig azonban érdemi rendezési munkát a Levéltáron nem végeztek. Az Egyházmegyei Levéltár évi megalakulását követıen az elsıdleges állapotfelméréseket követıen emiatt szü- 8

9 letett meg a döntés az Iskolai Levéltár ellenırzı rendezésérıl, illetve az elmúlt fél évszázadban felgyülemlett iratanyagnak a Levéltár rendszerébe való beépítésérıl. A jelen repertóriumban e rendezés eredményeképpen létrejött, véglegesnek szánt raktári rendben ismertetjük az iratanyagot. Egyúttal azonban felhívjuk tisztelt kutatóink figyelmét, hogy hivatkozáskor nem a raktári rendre (értsd: dobozokra és azok számaira), hanem az iratanyag saját, kialakult szerkezetére ajánlott hivatkozni. Ennek megkönnyítése céljából minden egyes sorozat bevezetıjében található egy hivatkozási ajánlás is. A Levéltár eddigi kutatottságára, ismertségére, valamint publikáltságára nézve meglehetısen csekély ismeretekkel rendelkezünk. Jelen tudásunk szerint a XIX. században nagyobb mértékő kutatás, illetıleg az egyházmegye iskoláit, oktatásügyét érintı publikációs tevékenység nem folyt. 1 A XX. századból azonban egy két kutató neve, nyomtatott vagy kéziratos munkája ismeretes. A századot azonban jól ismert történelmi okokból két részre kell osztanunk. A század elsı felében több jeles pap szerzı is foglalkozott iskola- és oktatástörténettel. Közülük mindenek elıtt Bedy Vincét kell kiemelnünk, aki az egyházmegye papnevelésének történetén kívül több település iskolájának históriáját is összeállította, s e dolgozatai kéziratban ma is hozzáférhetıek levéltárunkban. 2 Munkásságának részletes ismertetésére itt nincs mód; ehhez legalább önálló Bedy-bibliográfiára lenne szükség. Bedy Vince mellett az egyházmegyei történeti kutatások másik jelentıs személyisége Mohl Adolf volt, aki jóllehet oktatásüggyel nem sokat foglalkozott, helytörténeti dolgozataiban mégis értékes iskolatörténeti adatsorokra lelhetünk. 3 Rajtuk kívül is találhatunk azonban plébánia- és iskolatörténeti dolgozatokat mások tollából. 4 1 Mindössze egy munkáról tudunk, s ez is szerzı feltüntetése nélkül látott napvilágot: A gyıri káptalan viszonya a gyırbelvárosi kath. elemi fiuiskolához. Gyır, Általánosságban: Weiser Frigyes: A katholikus iskolaügy Magyarországon Kalocsa, Az egyházmegye iskoláinak helyzetérıl és személyi állományáról évrıl évre áttekintı képet nyerhetünk az közötti schematizmusokból, amelyekben éves rendszerességgel jelentek meg adatközlések. 2 Bedy Vince: A gyıregyházmegyei papnevelés története. (Gyıregyházmegye múltjából II.) Gyır, 1937., Egyházmegyei Levéltár Gyır. Hagyatékok, letétek 6. Bedy Vince hagyaték Csikvánd, Fehértó, Felpéc és Pázmánd iskoláinak kéziratos történeti összefoglalója 3 Ilyen pl.: Mohl Adolf: Lövı története. Gyır, Pl.: Vargyas Endre: A gyırmegyei népiskolák tanügyi állapota 1873-ban. Gyır, Venninger Mátyás: A római katholikus templomok és iskolák Duna Almáson és Neszmélyen. Tata, Káblik Géza: A szomódi rk. plébánia története. Tata-Tóváros, 1913., Házi Jenı: A soproni plébániai iskola. Soproni Szemle , Karácsonyi Sándor: A péri róm. kat. népiskola. Ismertetı és beszámoló. Gyır, 1941., Erıss István: A ciráki körjegyzıség és plébánia története. Gyır,

10 1945 után a helyzet gyökeresen átalakult. Önálló levéltári kutatásra épülı egyháztörténeti vagy egyházi kezelésben állott iskola-történeti dolgozatok készítésére és publikálására vajmi kevés lehetıség volt, egyidejőleg a latinul tudó kutatók száma is folyamatosan csökkent. Iskolatörténeti dolgozatok ennek ellenére ha nem is nagy számban, de jelentek meg a megye és a város vonatkozásában. Ezek azonban témájukat tekintve elsıdlegesen a civil, polgári iskolaügy történetére, feltárására összpontosítottak. 5 E téren változást csak az 1990-es évektıl tapasztalhatunk, amikor az újrainduló helytörténeti kutatások a tárgyalt települések plébániájának és iskolájának történetére is kitérnek. 6 5 Pl. Lengyel Alfréd: A Bach kori Gyır nevelésügye az önkényuralmi rendelkezések tükrében. Arrabona (A Gyıri Xántus János Múzeum Évkönyve) 21. (1979.) Szerk.: Dávid Lajos , Szájer József: A soproni alsófokú felekezeti iskolák államosításáért folyó harc emlékei ( ). Soproni Szemle 32. (1978) , Sáry István: Városi (kegyúri) római katolikus elemi iskolák igazgatása a dualizmus korában. Gyıri Tanulmányok 11. (1991/1.) (Fejezetek a gyıri önkormányzatok történetébıl) Szerk.: Lados Mihály. Gyır, , Federmayer István: Adalékok Révai Miklós gyıri éveihez. Gyıri Tanulmányok 17. Szerk.: Dominkovits Péter Horváth József. Gyır, 1996., Korcz Antalné: Halászi község múltja és jelene. Gyır, , Federmayer István: Újabb adalékok Révai Miklós gyıri éveihez. Gyıri Tanulmányok 19. Szerk.: Dominkovits Péter Horváth József. Gyır, Legújabban, széleskörő kutatásokon alapuló regionális összefoglalás, részben egyházi vonatkozásokkal (pl. jezsuita iskola) is: Dominkovits Péter: Sopron, a 18. század egyik regionális oktatási központja. Sopron térben és idıben (Sopron kapcsolatrendszerének változásai) Szerk.: Turbuly Éva. Sopron, Pl. Kelemen István: Fertıhomok Budapest,

11 Iskolai Levéltár I. sorozat (Régi iskolai anyag) ( ) A sorozat az Iskolai Levéltár törzse, amely az egyházmegyei oktatás történetét illetıen a legrégebbi iratokat tartalmazza. Átfogó rendezésére 1905-ben került sor, az addig fennállott rendet ekkor ún. tematikustételszám renddé alakították át. Ennek lényege az iratoknak több, tartalmilag összefüggı egységre bontásában állt (ún. pertinencia-elv alapján). Ma e kisebb egységek tételszáma 60. Mai rendjük azonban nem egyszerre jött létre ben az Iskolai Levéltár rendezésének megkezdésekor a sorozat 24 tételszámból állott. Ezek ma is az számokat viselik. A rendezési munkálatok megkezdésekor világossá vált, hogy tekintélyes még azon nem rendszerezett iskolai ügyeket érintı iratok száma is, amelyeket e sorozat rendszerébe kell beiktatni. Ezen fölül nem feledkezhetünk meg az között felgyülemlett iratanyagról sem, amelynek rendezése ugyancsak nem tőrhetett halasztás. Ennélfogva ez az anyag is a tematikus rendszerő I. sorozat végén kapott helyet. Az iratanyag nyelve a XX. század elejéig zömében latin és német, míg kb tól már magyar. Az alábbiakban az egyes tételekrıl rövid, tájékoztató jellegő összefoglalást adunk (az egyes tételek évkörét az ez után található jegyzékben részletesen feltüntettük): 1. tétel: Helytartótanácstól érkezett leiratok. Az egyházmegyébe iskolai, oktatási ügyben érkezett udvari leiratok idırendi győjteménye. 2. tétel: Általános fıigazgatói iratok. Az egyházmegye iskolai fıigazgatójának iratanyaga. Hasonlóan az elızı tételhez az egyik legfontosabb forrásbázist jelenti az iskolaszervezetre és az általános iskolapolitikai irányelvekre vonatkozóan. A tétel második felében már településenkénti csoportosítás is megtalálható. 3. tétel: Vizitátori iratok. Kerületi iskolafelügyelık, inspektorok (II. József idején: tankerületi fıigazgatók) iratai. 4. tétel: Res scholasticae. Helytartótanácsi iratok iskolaszervezetrıl, tankönyvekrıl. 5. tétel: Felügyelıi iratok. Alesperesi jelentések a tankerületi fıigazgatósághoz. 6. tétel: Tanítóképzı és mesterképzı tanfolyam iratai. A tanítóképzı vizsgái, bizonyítványai, valamint néhány kidolgozott irásbeli tétel anyaga. 7. tétel: Képezdére vonatkozó iratok. Vizsgakérdésekre adott írásbeli válaszok, valamint vegyes iratok óvodákról és magániskolák felállításáról. 11

12 8. tétel: Iskolai jelentések. A helyi iskolaigazgatók jelentései az iskolák tanítóiról, képzettségükrıl, a tanulókról és ezek eredményeirıl. Néhány esetben a tanulók nemzetiségi viszonyairól is tájékoztatást adnak. 9. tétel: Iskolák állapotáról való jelentés Általános táblázatos áttekintés az egyházmegye iskoláiról. A jelentés többek közt tartalmazza az iskola általános leírását, tanulók statisztikai adatait, felekezeti arányokat, az egyes települések egyéb iskoláinak említését. 10. tétel: Iskolai sommás áttekintések. A korábbi két tételszám alatti jelentés típusok rövidített, egyszerősített változata alesperességek szerint. 11. tétel: Iskolai számadások, 1860 as évek. Az egyes iskolák kiadási és bevételi összefoglalói. Sokszor csak e két adatot tartalmazzák, nem mindenütt találhatunk részletes kimutatásokat! 12. tétel: Personalia. Tanítók ügyeiben (pl. kinevezés, segélyezés, alapítványi támogatások iránti kérelmek) kelt felterjesztések a tanulmányi és iskolai fıigazgatósághoz, illetve az ezekkel kapcsolatos további levelek. 13. tétel: Szerzıdések. Községek szerzıdései a tanítók javadalmazását, valamint az iskolák fenntartását illetıen. 14. tétel: Mesternyugták. Az iskolamesterek által a vallás és tanulmányi alapokból felvett összegekrıl kiállított nyugták. 15. tétel: Tanítói kérvények. Kérvények tanítói és igazgatói állásokra, valamint az ezekkel kapcsolatos levelezések. 16. tétel: Tanítói jövedelmek összeírása Egyházi és világi hatóságok által is hitelesített jövedelemösszeírás formanyomtatványokon. 17. tétel: Tanítói jövedelmek összeírása... Az elızı tételhez hasonló jövedelmi összeírások, fıleg a XVIII. századból. 18. tétel: Az 1893/94. évi tanítói jövedelemösszeírás iratai. Átfogó, egyházmegyei jövedelemösszeírás, településekre lebontva. 19. tétel: Bedy Vince iratgyőjtése az egyházmegye oktatásügyére vonatkozóan. Bedy Vince történeti tárgyú kutatásaihoz nagy számban győjtött oktatásügyi iratokat is. Ezek zömmel XVIII XIX. századiak. Eredeti helyük nem volt megállapítható a jelek szerint már 1905-ben sem ennélfogva önálló tételszám alatt maradtak. 20. tétel: Értesítık. Zömmel hagyományosan Hittanjegy értesítıknek nevezett kivonatos értesítık a XIX. század elsı felébıl. Sok iskola esetében azonban nem hittanból, hanem írás olvasásból, idegen nyelvıl és számtanból is tartalmaznak értékeléseket. Fontos adatokat szolgáltatnak a tanulók szüleinek társadalmi állásáról és a diákság nemzetiségi összetételérıl is. 21. tétel: Értesítık hittanból. E tétel alatt valóban a hittan eredményekrıl készült kimutatások dominálnak, ugyanakkor itt is találhatunk szép számmal értékeléseket más tantárgyakból. 22. tétel: Ösztöndíjak. Ösztöndíjak adományozásáról vezetett részletes jegyzékek. 12

13 23. tétel: Iskolaszéki névsorok 1889 és Az egész egyházmegyére kiterjedı iskolaszék választások eredményeképpen kialakult iskolaszékek tagjainak megküldött névsorai. 24. tétel: Iskolai ügyek (Mohl Antal győjtése). Mohl Antal közel másfélezer, fıleg XIX. századi iskolatörténeti vonatkozású iratot hagyott az utókorra. Mindezeket még maga idırendbe szedte, s egy darabszintő lajstromkötettel látta el. Ez a tétel zárja az Iskolai Levéltár 1905-ben már fennálló részét. Az ettıl (tehát a 25. tételszámtól) kezdıdı tételek a sorozat ben zajlott rendezésekor jöttek létre! 25. tétel: Ösztöndíjak. A 22. tételhez hasonló tartalmú iratok, de ez nem jegyzékes formátumú, hanem egyedi levelezés. 26. tétel: Tanítói, tanulói összeírások. A korábbi, hasonló tartalmú tételekbe be nem sorolható összeírások települések szerinti lebontásban elhelyezve. 27. tétel: Tanítói díjlevelek. Települések, illetıleg azon belül személyek szerinti lebontásban az egyes tanítóknak járó pénzbeni, természetbeni juttatások kimutatásait tartalmazó díjlevelek, melyeket az iskolaszék, illetıleg az egyházmegyei hatóság hagyott jóvá. 28. tétel: Tanítói államsegélyek. A Magy. Kir. Vallás és Közoktatási Minisztérium által az egyes tanítóknak kiutalt évi államsegélyekrıl szóló miniszteri rendeletek másolatai települések szerinti lebontásban. 29. tétel: Tanítói összeírások Számos több alkalommal nem is egyházmegyei település tanítóinak statisztikai jellegő összeírása. 30. tétel: Országos nemzetiségi iskolai áttekintések. Az ország egészére kiterjedı áttekintés. 31. tétel: Jelentések fıiskolákról és leányiskolákról. Ugyancsak az ország egészére kiterjedı rövid, summázott áttekintés. 32. tétel: Szent László Társulat tagsági névsorok A Szent László Társulat ("Czéljai: a szükölködı keleti keresztények, és ezek közt kivált az ezen tájakon letelepedett magyaroknak nevelı, oktató és egyéb jótékony intézetek fölállitása és fönntartására segitséget nyujtani; nevezetesebb hazai vállalatokat, mőépitkezéseket, intézeteket gyámolitani s a katholika világegyház közszükségeinek fedezéséhez járulni.") pártoló tagjai, településenkénti lebontásban. 33. tétel: Zichy Henrik Alapítvány iratai. A gróf Zichy Henrik által alapított katolikus iskolaalapítvány iratai, számadásai és jegyzıkönyve. 34. tétel: Községi alapítványi iratok. Az egyes községek iskoláinak megsegítését célzó alapítványok iratai, számadásai településenkénti lebontásban. 35. tétel: Napköziotthon kimutatások Az egyházmegye területén mőködı napköziotthonok részletes kimutatási jegyzéke településenkénti lebontásban. 13

14 36. tétel: Iskolai statisztikák Év végi statisztikai jegyzékek az egyes iskolákról településenkénti lebontásban. 37. tétel: Kántortanítói javadalmi kimutatások 1894, Az egyházmegyében dolgozó kántortanítók javadalmainak összesítı, táblázatos összeírása kerületenként, illetıleg településenként. 38. tétel: Tanítói törzs és minısítési lapok. Az iskolai fıhatóságnál ırzött, s az egyházmegye tanítóinak nyilvántartását és szakmai minısítését szolgáló kartonok. Nem települések, hanem személynevek szerinti rendben lettek elhelyezve. 39. tétel: Iskolaleltárak Az egyes iskolákban a berendezésrıl, az épület technikai felszereltségérıl fölvett, egységes szempontú leltárak. 40. tétel: Tanítói jövedelem megállapítások 1930 as évek. A tanítóknak járó pénzbeni és esetleges természetbeni járandóságokat tartalmazó iratok. Jellegüket tekintve hasonlítanak a 27. tételszám alatt ırzött iratokhoz, minthogy ezek is a minisztériumtól érkeztek. 41. tétel: Tanítói minısítési táblázatok 1930 as évek. Statisztikai, táblázatos értékelés az egyházmegyében szolgálatot teljesítı tanítókról. A táblázatokban többek közt a tanító szaktudását, tanítói munkájának tervszerőségét, nevelıi tevékenységét, egyéni és társadalmi magatartását vizsgálták. 42. tétel: A mosonszentpéteri iskola tanmenetei Gyakorlatilag egyedüliként fennmaradtak a mosonszentpéteri iskola által az Iskolai Fıhatósághoz beküldött teljes tanmenetek. A korabeli oktatás menetének részletes képét és strukturáját megvilágítva fontos és értékes iratcsoportnak kell tekintenünk. 43. tétel: Gyıri tantestületi jelentések 1930 as évek. Év végi tantestületi összefoglaló jelentések Gyır több iskolájából. 44. tétel: Vizsgaelnökök felkérései és jelentései Gyır. Év végi vizsgáztatáshoz elnöki felkérések, illetıleg ezen elnököknek a vizsgák lezárultával készített összefoglaló jelentései Gyır több iskolájából. 45. tétel: Meghívók plébániai önkormányzati ülésekre Gyır. A városi iskolák ügyében lefolytatott plébániai képviselıtestületi ülésekre szóló meghívók; legtöbbjén a részletes program is feltüntetve. 46. tétel: Tanítók nyugdíjintézeti bejelentése Gyır. A városi iskolákban alkalmazott tanítók nyugdíjintézeti összesítı és bejelentési kartonjai. 47. tétel: A Gyır belvárosi elemi iskola igazgatóságának iratai. A mosonszentpéteri iskola tanmeneteihez hasonlóan (lásd: 42. tétel alatt) ismeretlen okokból a Gyır belvárosi elemi iskola igazgatójának iktatott iratanyaga is győjteményünkben maradt fenn közötti esztendıkbıl. Sajnálatos módon azonban a kutatást nagyban segítı iktatókönyvek elvesztek. 48. tétel: Tantestületi jegyzıkönyvek Gyır. A városi iskolákban felvett tantestületi ülés jegyzıkönyvek. 14

15 49. tétel: Kimutatások a tankötelezettség meghosszabítása ügyében Gyır. Gyıri iskolák tanulóinak tankötelezettség-kormeghatározó kartonjai iskolánkénti, azon belül pedig a tanulók neve szerinti lebontásban. 50. tétel: Kérvények a jóléti alaphoz. Tanítói kérelmek az egyházközségi alapokhoz segélyek, fizetési elılegek tárgyában. 51. tétel: Iskolai áttekintı jelentések Gyır. A korábbai iskolai jelentésekhez hasonló (vö. 9. és 10. tételekkel), de idıbeli megoszlásában jóval késıbbi, kizárólag XX. századi és csak gyıri iskolákra terjed ki. 52. tétel: Egyesült plébániák egyházközségének iskolai ügyei. Az ún. "Autonómia" testület iskolai ügyekkel kapcsolatos iratanyaga idırendi sorozatban. 53. tétel: Gyermekgondozói jelentések Gyır. A városi gyermekgondozók záró jelentései, összefoglalói. 54. tétel: Gyır városi iskolaleltárak. A 39. tételhez hasonlóan iskolai felszereléseket, technikai felszereltséget tükrözı leltárak, azonban kizárólag Gyır városi iskolákra vonatkozóan. 55. tétel: Értesítık, áttekintı táblázatok, informatio k Gyır. A XIX. századi Gyır iskoláira vonatkozó, eltérı korú és rendszerő év végi összesítések, jelentések. Korábbi raktári rendjük, ha volt ilyen, nem megállapítható, jelzeteket nem tartalmaznak. 56. tétel: A Gyır szabadhegyi iskola építési dokumentációja. A Gyır szabadhegyi iskola 1930 as években folyt építési munkálatainak teljes dokumentációja. A tervrajzoktól a kivitelezési munkák részjelentéseiig, az építési naplóval együtt a győjtemény teljesnek tekinthetı. 57. tétel: Egyházmegyei tanítók nyugdíj- és segélyintézetének iratai. A tanítók által létrehozott és mőködtetett nyugdíj és segélyegylet alapszabálya és tagkönyvei az közötti esztendıkbıl. 58. tétel: 1945 tıl az államosításig eltelt idıszak iratai. Mennyiségét tekintve ez a sorozat egyik legnagyobb tétele. Ebben a II. világháborút követı újjáépítési idıszak iskolaszervezési munkálataitól az es államosításokig követhetjük nyomon az egyházmegyei oktatásügy szervezetének életét. Nagy mennyiségő éves jelentés, iskolai és óvodai statisztika, állásszervezési akta található e tételszám alatt. A korszak kutatóinak a II. sorozat vonatkozó évkörökbıl származó irataival együtt kiváló forrásbázisul szolgálhat. 59. tétel: Hitoktatási felügyelık jelentései Év végi hitoktatói jelentések elıre nyomtatott kérdıívek kitöltésével, amelyek tájékoztatnak a tanulók számáról, a tankönyvekrıl, a hitoktató díjazásáról, a szertartások tanulók általi látogatottságáról, továbbá a bérmálásokról, keresztelésekrıl és a körmenetek látogatottságáról is. 60. tétel: Vegyes iratok. Az egész sorozatból kimaradt, az elızı 59 tételszám alá tartalmilag nem besorolható vagy datálhatatlan, csonka iratok. 15

16 A sorozat terjedelme 30,1 ifm, amely 157 raktári egységbıl (155 doboz, 2 kötet) tevıdik össze. Publikációban a sorozat esetében az alábbi hivatkozási forma ajánlott: Egyházmegyei Levéltár Gyır. A gyıri püspökség levéltára. Iskolai Levéltár, I. sorozat (Régi iskolai anyag), XX tétel yy év vagy yy település. 16

17 I. sorozat I. doboz 1. Helytartótanácstól érkezett leiratok II. doboz 1. Helytartótanácstól érkezett leiratok III. doboz 1. Helytartótanácstól érkezett leiratok IV. doboz 1. Helytartótanácstól érkezett leiratok V. doboz 1. Helytartótanácstól érkezett leiratok VI. doboz 1. Helytartótanácstól érkezett leiratok VII. doboz 1. Helytartótanácstól érkezett leiratok 1847 (folyt.) Fıigazgatói iratok (általános) VIII. doboz 2. Fıigazgatói iratok (általános) IX. doboz 2. Fıigazgatói iratok (általános) X. doboz 2. Fıigazgatói iratok (általános) Fıigazgatói iratok (Gyır) XI. doboz 2. Fıigazgatói iratok (Gyır) XII. doboz 2. Fıigazgatói iratok (Sopron) XIII. doboz 2. Fıigazgatói iratok (Sopron) Fıigazgatói iratok (Komárom megye) Ács Agostyán Bánhida Dunaalmás Felsıgalla Kecskéd Mocsa Ószıny Szomód Tata

Fondjegyzék. káptalanok és szerzetesrendek levéltárai. Szerk.: Nagy Lajos. Budapest, 1983. 2 Segédlete honlapunkon elérhetı.

Fondjegyzék. káptalanok és szerzetesrendek levéltárai. Szerk.: Nagy Lajos. Budapest, 1983. 2 Segédlete honlapunkon elérhetı. Fondjegyzék Végezetül az alábbiakban közreadjuk a Gyıri Egyházmegyei Levéltár fondjegyzékét egyszerősített, vázlatos formában. Ezzel a rendezési munkálatok pillanatnyi állása tükrében gyors áttekintést

Részletesebben

A TÖRTÉNELEM SEGÉDTUDOMÁNYAI I. GENEALÓGIA 1.

A TÖRTÉNELEM SEGÉDTUDOMÁNYAI I. GENEALÓGIA 1. A TÖRTÉNELEM SEGÉDTUDOMÁNYAI I. GENEALÓGIA 1. A TÖRTÉNELEM SEGÉDTUDOMÁNYAI I. Sorozatszerkesztő Kollega Tarsoly István Pandula Attila Genealógia 1. Szerkesztette Kollega Tarsoly István Kovács Eleonóra

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 ELŐZMÉNYEK... 4 A KONCEPCIÓ ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉNEK LEHATÁROLÁSA... 4 A KONCEPCIÓ ÉS FEJLESZTÉSI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 6 A KONCEPCIÓKÉSZÍTÉS SORÁN ALKALMAZOTT MÓDSZEREK...

Részletesebben

1.) Az érsekség rövid bemutatása. Tartalomjegyzék

1.) Az érsekség rövid bemutatása. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1.) Az érsekség rövid bemutatása...1 1.1.) A névhasználat változásai...1 1.2.) Területi változások...3 1.3.) Az érseki tartomány...4 1.4.) A főegyházmegye hívei és papsága számadatok tükrében...5

Részletesebben

A szécsényi seregszék jegyzıkönyve (1656 1661)

A szécsényi seregszék jegyzıkönyve (1656 1661) A szécsényi seregszék jegyzıkönyve (1656 1661) A SZÉCSÉNYI SEREGSZÉK JEGYZİKÖNYVE (1656 1661) Salgótarján, 2010 ADATOK, FORRÁSOK ÉS TANULMÁNYOK A NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRBÓL 59. Sorozatszerkesztı: TYEKVICSKA

Részletesebben

15. rész SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA (rövidítve: SZVL)

15. rész SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA (rövidítve: SZVL) 15. rész SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA (rövidítve: SZVL) Cím: 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 10. Levélcím: 8001 Székesfehérvár, Pf. 102. Telefon: (+36) 22/502-252; (+36) 22/502-253 Fax:

Részletesebben

Helyismereti gyűjtemények, helyismereti munka" egyházi könyvtárakban[1]

Helyismereti gyűjtemények, helyismereti munka egyházi könyvtárakban[1] Ásványi Ilona: Helyismereti gyűjtemények, helyismereti munka" egyházi könyvtárakban[1] Bármilyen könyvtártípusról beszélünk, a könyvtárnak, mint intézménynek vannak olyan általános jellemzői (állomány,

Részletesebben

2008. LXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

2008. LXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. LXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. LXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM Alapította Heimler Károly. Kiadja: a Soproni Szemle Alapítvány Fıszerkesztı: Szerkesztıbizottság: DOMONKOS OTTÓ, GIMESI SZABOLCS, GÖMÖRI JÁNOS,

Részletesebben

A Veszprém Megyei Levéltár 2010. évi munkabeszámolója

A Veszprém Megyei Levéltár 2010. évi munkabeszámolója VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR Címhely: 8200 Veszprém, Török Ignác u. 1. Levélcím: 8202 Veszprém 2, Pf. 835 Tel..: (88) 887-200, Fax: 887-206 e-mail: leveltar@veml.hu Iktatószám: 237-1/2011. lvt. sz. A Veszprém

Részletesebben

AMIKOR FELLAZULT TÉTELBEN FOGALMAZÓDOTT MEG A VILÁG

AMIKOR FELLAZULT TÉTELBEN FOGALMAZÓDOTT MEG A VILÁG AMIKOR FELLAZULT TÉTELBEN FOGALMAZÓDOTT MEG A VILÁG Magyarország a hatvanas években Szerkesztette Ólmosi Zoltán és Szabó Csaba [ Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára L Harmattan Kiadó ] Budapest,

Részletesebben

Hasonlóan nem a köztörténet, bár azzal éppen egybeesı módon a hiteleshely középkori

Hasonlóan nem a köztörténet, bár azzal éppen egybeesı módon a hiteleshely középkori I.) Bevezetés Az Európában egyedülálló magyarországi közhitelő intézményrendszer, a hiteleshelyek (loca credibilia) történetének vizsgálata az utóbbi években felélénkült. A közel egy évszázada írt, és

Részletesebben

MEGYEI KÖZOKTATÁSI, FELADAT- ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT- MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA

MEGYEI KÖZOKTATÁSI, FELADAT- ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT- MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA MEGYEI KÖZOKTATÁSI, FELADAT- ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT- MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA 2006 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. Helyzetelemzés 1.1. Győr-Moson-Sopron megye földrajzi elhelyezkedése

Részletesebben

Alsópapság, pasztoráció és egyházi irányítás a 18. századi veszprémi egyházmegyében

Alsópapság, pasztoráció és egyházi irányítás a 18. századi veszprémi egyházmegyében DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Alsópapság, pasztoráció és egyházi irányítás a 18. századi veszprémi egyházmegyében Dénesi Tamás 2006 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ DÉNESI

Részletesebben

AZ EGYHÁZI ANYAKÖNYVEK DIGITALIZÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI MÓDSZERTANI TANULMÁNY

AZ EGYHÁZI ANYAKÖNYVEK DIGITALIZÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI MÓDSZERTANI TANULMÁNY BISZAK SÁNDOR LAKATOS ANDOR VAJK ÁDÁM: AZ EGYHÁZI ANYAKÖNYVEK DIGITALIZÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI MÓDSZERTANI TANULMÁNY Tartalomjegyzék: 1.) Bevezető...3 1.1.) Gondolatok a háttérről, a vállalkozás célkitűzései...3

Részletesebben

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. veszprém Megyei LevéLtára

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. veszprém Megyei LevéLtára ve A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r veszprém Megyei LevéLtára A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A g ya r o r s z á g levélt á r A i A MAg ya r nemzeti levélt á r v e s z p r é M Megyei

Részletesebben

Jankó-Brezovay Pálné: A vakok és gyengénlátók ellátása a közoktatásban és az integrált oktatás feltételrendszere

Jankó-Brezovay Pálné: A vakok és gyengénlátók ellátása a közoktatásban és az integrált oktatás feltételrendszere Jankó-Brezovay Pálné: A vakok és gyengénlátók ellátása a közoktatásban és az integrált oktatás feltételrendszere Budapest, 2007. BEVEZETİ... 3 A TANULMÁNY CÉLJA... 3 I. A LÁTÁSSÉRÜLÉS ÉS A HALMOZOTT FOGYATÉKOSSÁG

Részletesebben

7. rész GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA (rövidítve: GYMSM SL)

7. rész GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA (rövidítve: GYMSM SL) 7. rész GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA (rövidítve: GYMSM SL) Cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. Levélcím: 9401 Sopron, Pf.: 82. Telefon: (+36) 99/312-198 Fax: (+36) 99/312-198 E-mail: archiv@sopron.hu,

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Tanulmány

Részletesebben

Jelentés. a nemzeti és etnikai kisebbségi általános iskolai nevelés-oktatás helyzetérıl

Jelentés. a nemzeti és etnikai kisebbségi általános iskolai nevelés-oktatás helyzetérıl NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSA H-1051 Budapest, Nádor u. 22. www.kisebbsegiombudsman.hu Iktatószám: NEK-411/2011. Jelentés a nemzeti és etnikai kisebbségi általános iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

10.15774.PPKE.BTK.2014.005. Doktori (PhD) értekezés Somfay Örs

10.15774.PPKE.BTK.2014.005. Doktori (PhD) értekezés Somfay Örs Doktori (PhD) értekezés Somfay Örs 2012 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola Gazdaság-, régió- és politikatörténeti műhely Somfay Örs Az I. világháború

Részletesebben

BUDAPEST GYŐR MISKOLC

BUDAPEST GYŐR MISKOLC 2 0 1 0 3. szám BUDAPEST GYŐR MISKOLC A T A R T A LO M B Ó L T is z a K á lm á n é s a k ö z ig a z g a t á s i b ír á s k o d á s A d a lé k o k a civil s z e k t o r f e ls z á m o lá s á h o z M a g

Részletesebben

Nyitvatartási rend: hétfő szerda: 8.00 16.00; csütörtök: 8.00 18.00

Nyitvatartási rend: hétfő szerda: 8.00 16.00; csütörtök: 8.00 18.00 13. rész VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR (rövidítve: VeML) Központ Cím: 8200 Veszprém, Török Ignác u. 1. Levélcím: 8202 Veszprém 2, Pf. 835. Telefon: (+36) 88/887-200 Fax: (+36) 88/887-200 E-mail: leveltar@veml.hu

Részletesebben

Tájházi Hírlevél. A tájékoztatója. 2005. 4. füzet Jósvafı, 2005. december

Tájházi Hírlevél. A tájékoztatója. 2005. 4. füzet Jósvafı, 2005. december Tájházi Hírlevél A tájékoztatója 2005. 4. füzet Jósvafı, 2005. december III. évfolyam 4. szám 2005. Felelıs szerkesztı: Szablyár Péter Felelıs kiadó: Hadobás Pál igazgató HU ISSN 1785-4873 Kiadja a Mővelıdési

Részletesebben

HELTAI JÁNOS. 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK

HELTAI JÁNOS. 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS MÛFAJOK ÉS MÛVEK RES LIBRARIA II. Sorozatszerkesztõ Madas Edit, Monok István, Lipták Dóra Az elsõ borítón Könyvdísz Komáromi

Részletesebben

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2006. 4. füzet Jósvafı, 2006. december

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2006. 4. füzet Jósvafı, 2006. december Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója 2006. 4. füzet Jósvafı, 2006. december IV. évfolyam 4. szám 2007. Felelıs szerkesztı: Szablyár Péter Felelıs kiadó: Hadobás Pál igazgató

Részletesebben

(2011 2013) III. KÖTET

(2011 2013) III. KÖTET ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANULMÁNYOK AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TUDOMÁNYOS DIÁKKÖREINEK TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGÉBŐL (2011 2013) III. KÖTET EGER, 2013. Eszterházy Károly Főiskola Tanulmányok az Eszterházy

Részletesebben

ZÁVODI SZILVIA CSALÁDOKNÁL

ZÁVODI SZILVIA CSALÁDOKNÁL Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ ZÁVODI SZILVIA ÉLETMÓD, ÉLETKÖRÜLMÉNYEK ÉS MENTALITÁS A MAGYAR KATONATISZT- CSALÁDOKNÁL A 20. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN Történelemtudományok

Részletesebben

Backamadarasi Kiss Gergely élete és munkássága különös tekintettel ágendájára

Backamadarasi Kiss Gergely élete és munkássága különös tekintettel ágendájára Debreceni Református Hittudományi Egyetem Backamadarasi Kiss Gergely élete és munkássága különös tekintettel ágendájára Doktori értekezés az egyháztörténet tárgykörében Kolumbán Vilmos József a Kolozsvári

Részletesebben

A MAGYAR REFORMÁTUS EGYETEMI MISSZIÓ TÖRTÉNETE, HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKITETTEL A BUDAPESTI REFORMÁTUS EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI GYÜLEKEZETRE

A MAGYAR REFORMÁTUS EGYETEMI MISSZIÓ TÖRTÉNETE, HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKITETTEL A BUDAPESTI REFORMÁTUS EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI GYÜLEKEZETRE KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA A MAGYAR REFORMÁTUS EGYETEMI MISSZIÓ TÖRTÉNETE, HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKITETTEL A BUDAPESTI REFORMÁTUS EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI GYÜLEKEZETRE Doktori

Részletesebben