XIII.30. ZICHY CSALÁD LEVÉLTÁRA doboz 1,17 fm Raktári hely: 22/403/1-2

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XIII.30. ZICHY CSALÁD LEVÉLTÁRA 1797-1910. 9 doboz 1,17 fm Raktári hely: 22/403/1-2"

Átírás

1 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.30. ZICHY CSALÁD LEVÉLTÁRA doboz 1,17 fm Raktári hely: 22/403/1-2 Zichy család nevét a Somogy megyei Zich községtıl vette. Elsı említése 1270-ben történik. A család valószínőleg a 16. században telepedett le Vas megyében. I. György Moson megye, 1595-tıl Vas megye alispánja. Alispáni tisztségérıl 1600-ban lemondott. Fiai, III. Benedek, Pál és Mihály. Benedek 1622-ben Vas megye szolgabírája, ban országgyőlési követe, majd alispánja. Legidısebb fiától Páltól, aki veszprémi kapitány volt, származik a grófi ág, a Mihály, Benedek vonala a nemesi ág. Pál fia I. István 1655-ben bárói, 1679-ben grófi rangot kapott. I. István tárnokmesteri hivatalt viselt. A vázsonyi ág I. Károly ágából származott Hermann, II. Károly és Khevenhüller-Metsch Antónia fia. Született május 17-én. Hermann január 10-én feleségül vette Szegedy Karolint. Házasságukból egy fiú és három leány született. A család birtokai Vas megyében (Jakabháha, Rábafüzes, Rábahídvég, Köveskút, Hermán, Acsád) és Zala megyében (Meggyes) voltak.

2 Zichy Hermann jelentıs politikai pályát futott be ben Gyır megye tb aljegyzıje ban nemzetır-parancsnoki kinevezést nyert. A szabadságharc leverése után Vas megye kormánybiztosa lett január -19-én március 27-én Vas megye elnökévé történı kinevezést kapott június 20-án a Nagyváradi Helytartóság alelnöke, május 12-tıl a Soproni Helytartósághoz helyezték át ugyancsak alelnöki megbízatással ban rövid idıre nyugállományba helyezték november 14-én ismét hivatalt vállal és Vas megye fıispáni helytartója április 22-ig, míg udvari kancellárrá nevezi ki az uralkodó. Hivatalát rövid ideig látta el június 27-én kérésére a király elfogadta lemondását és nyugállományba vonult május 20-án halt meg Jakabházán. Végsı nyughelye Szalézi kripta Szombathelyen. A család levéltára a vele rokon Roszner család irataival együtt került a Vas Megyei Levéltárba. Mindkét família iratait Roszner Henriette helyezte el letétként a Szentgotthárdi Cisztercita Apátság levéltárába. Az apátság irataival együtt vette megırzésre a megyei levéltár. A Zichy család iratanyaga nagyon töredékes. Legértékesebb része Zichy Hermann hivatali mőködése során keletkezett iratok. Az 1848-as eseményekre, majd az ezt követı korszak politikai viszonyaira értékes forrásként szolgálnak Zichy Hermannak feleségéhez írt levelei. A család történetének, birtokviszonyainak, gazdálkodásának tanulmányozására a XIII.29 fondszámon található Roszner család iratait is javasoljuk átnézésre. 2

3 Iratjegyzék 1. d. 1. Számadás Jakabháza (kötet) Számadás Jakabháza (kötet) Pénztárkönyvek bevétel (füzet) , Pénztárkönyvek kiadás (füzet) Pénztárkönyvek kiadás (füzet) Pénztárkönyvek bevétel-kiadás (füzet) Pénztárkönyvek bevétel-kiadás (füzet) Pénztárkönyvek bevétel-kiadás (füzet) Pénztárkönyvek bevétel-kiadás (füzet) Pénztárkönyvek kamatok fizetése (füzet) 1853 Osztály Birtokátadás 1886 Végrendeletek: Eszterházy József 1845 Festetics György 1819 Szegedy Antal 1885 Szegedy István 1873 Szegedy Károly 1855 Zichy Pál 1871 (1903) Hagyatékok: Festetics Györgyné sz. Sallér Judit 1828 Zichy Hermann 1880,1882 Szegedy Mária 1873,1885 Örökösödési per: Eszterházy-Zichy Zichy hitbizomány: M. magyaróvári 1864,1877 Adás-vételi szerzıdések: Vasvári ház Festetics 1797 Tekenye Zichy 1868 Somló Zichy 1889 Badacsonytomaj Zichy 1889 Jakabháza Zichy

4 Grázi ház Zichy Diszeli birtok Zichy 1871 Rábahídvégi jószágból származó bır 1850 Rönök 1798 Ingatlan csereszerzıdés: Jakabháza 1866 Jogbiztosító értesítés Leltár: Jakabházi uradalom ,1872 Grázi ház - Vegyes gazdasági iratok: Haszonállat kimutatás 1880 Sároslak Rádóci birtok kimutatása - bevétel-kiadás 1837,1839,1879 Tıkeszámítás 1857 Földadó 1884 Rábaszentmihályi számadás Góri major számadás Árvai uradalom jövedelme Szentmiklósi uradalom jövedelme 1832 Szentmiklósi egyezség Szentmiklósi eladás-feladás 1844 Kiadás-bevétel (háztartás) d. Jobbágyokkal kapcsolatos ügyek (Festetics Györgyné sz. Sallér Judit idejébıl) Uriszéken tárgyalt ügyek Robotlajstrom Rábaszentmihályi közbirtokosper (kötet) 1842 Legeltetési engedmény 1867 Tagosztály (Tekenye) 1864 Legelı elkülönítés-szılı váltságbeli tartozás 1869,1880,1883 Hegyvám Biztosítás 1879,1886 Bérleti szerzıdés 1837,1870,1883,1884,

5 Földek Vadászati jog bérbeadása 1884,1890 Kocsma bérleti szerzıdés 1850,1865, , Kovács szerzıdés 1885 Erdırendezési szerzıdés 1890 Molnárral kötött szerzıdés 1872 Favágási szerzıdés Téglással kötött szerzıdés Cserepessel kötött szerzıdés 1883 Aratási, cséplési szerzıdés 1880,1890,1891 Faeladási szerzıdés 1887,1888,1890 Uradalmi alkalmazottak fizetése (Gráz) 1870,1878 Uradalmi tisztviselık fizetése 1885,1889 Konvenció 1865,1871,1881 Alkalmazott bizonyítvány 1889 Szerzıdésminták - Munkautasítások Jakabháza Adóügyek d. Telekkönyvi iratok: Haszonélvezet bekebelezése és törlése 1889 Zálogjog bekebelezése és törlése Tulajdonjog bekebelezése 1864,1910 Bírói letét kezelése 1885,1893 Betáblázás 1851 Végrehajtások 1883,1885,1886,1892 Árverési hirdetmény 1885,1892 Letiltási kérelem 1870 Haszonélvezetben lévı ingatlanok Bírói idézés 1886 Iratok továbbítása a Gyıri Táblához 1892 Birtokhatár kiigazítása (Szegedy) 1866 Peres iratok: Ifj. Zichy Hermann sikkasztási pere /csak idézés/ ld. 9. d. ifj. Zichy H. alatt 1887 Zichy Hermanné sz. Szegedy Karolina ellen 5

6 árverés megtagadás miatti per 1892 Batthyány Zsigmond Zichy Hermann ellen 1856 Zichy Henrik Dines Károlyné ellen 1879 Építési iratok: Építési szerzıdés 1841 Építési költségkimutatás (Góri malom, kastély) Jakabházi kastélyalaprajz Graz, Stasolgasse 3. építés, költségvetés 1889 Rábahídvég, Telekes cselédház, magtár, tisztilak, bognárlak, gépház Kárpótlási ügyek Vegyes iratok: Csatorna kiásás (Görbı) 1876 Rendeletek, határozatok (erdırendezés, pataktisztítás) Céhbizonyítvány 1847 Költemények másolatai Ételreceptek Hangversenyprogram 1856,1857 Irattöredékek Nyomtatványok Zichy Hermann személyi iratai Gyır m. fb. aljegyzıvé kinevezése 1839 Nemzetır-parancsnoki kinevezése Vas m. kormánybiztosává való kinevezése Vas m. elnökévé való kinevezése Nagyváradi Helytartóság alelnökévé való kinevezése Soproni Helytartóság alelnökévé való kinevezés Nyugállományba helyezésének okmánya Vas m. fıispáni helytartói kinevezése Udvari kancellárrá való kinevezése Hivatali felmentését kérı okirat

7 Királyi elutasító válasz Lemondását elfogadó királyi leirat Meghatalmazások 1847,1848 Számlák Hivatali mőködése során keletk. iratok d. Hivatali mőködése során keletkezett iratok Országgyőlési iratok Országgyőlési meghívók Vasvármegye mozdítható nemzetırségi tisztek jegyzéke 1848 Választó kerületi felosztás 1848 Követválasztási központ választmány, jkv. kivonat, választmányi tagok névsora, nemzeti ırség 1848 Követutasítások (Moson m.) 1839 Hivatali iratok d. Hivatali iratok: Felhívási javaslat 1840 Országgyőlési iratok Fırendi napló d. Hivatali iratok: Választmány által tárgyalt iratok 1847 Kerületi győlésen tárgyalt ügyek Vármegyék követeinek ülésrendje, egyházi rendek követei, országgyőlési jkv., átvizsgálásra választott cenzor Országgyőlési jkv Törvényjavaslatok Országgyőlés 1861 Zichy Hermannhoz írt levelek Beiktatási beszéd 7. d. Zichy Hermann fıkancellári iratok

8 Fogalmazványok, másolási könyv Számlák, nyugták Zichy Hermanné iratai 1841,1848, d. Zichy Hermanné számlák Levelei férjétıl Levelei családtagoktól 9. d. ifj. Zichy Hermann iratai (csıd,-válási jkv.) id. Zichy Hermann és felesége Székéts Lajos kmaratisztviselı Vegyes 1839 Levelek A-Z Thüngen Ernıné Thüngen Ernı Kornis Emilné gr. Kornis Emil (Hoyos) Amália 1894 Szegedy István Szegedy Károly 1892 Zichy Károly Zichy Károlyné sz. Festetics Julianna 1816 Gyászjelentések Szombathely, március /Kiss Lászlóné/ 8

9 VAS MEGYEI LEVÉLTÁR XIII 30 ZICHY CSALÁD LEVÉLTÁRA VAS MEGYE A Vas Megyei Levéltár 2004-ben Pál András zalatárnoki lakostól vásárolta meg a gr. Zichy Hermann körmendi képviselınek tulajdonított 35 darab dokumentumot. (1009/2004.) A rendezés során kiderült, hogy a szerzemények egyik felét gr. Zichy Hermann Gyulának a személyes irati képezik, - aki április 30-án született Jakabházán, apja Zichy Hermann, anyja Szegedy Karolina - és a körmendi választókerület országgyőlési képviselıje volt. Iratait valószínőleg fia, Zichy Hermann Keresztély, - aki január 19-én született Jakabházán, anyja Bayer Hermina győjtötte össze, hiszen az ı hagyatéka teszi ki az iratanyag másik felét. Valószínőleg ı készítette a kéziratos iratjegyzéket apja, Zichy Hermann Gyula irataihoz, és egy emlékeztetıt állított össze bátyjának, Zichy Róbertnek a családjáról. Az iratok a levéltár XIII. 30. számú fondjában, a Zichy család levéltárában kerültek elhelyezésre. Ezt többek között az is indokolta, hogy a fond 9. dobozában már voltak ifj. Zichy Hermanntól, vagyis Zichy Hermann Gyulától származó dokumentumok, melyeket a rendezés során összevontunk. Ezek után, a fond végén helyeztük el Zichy Hermann Keresztély iratait. Utóbbiak közül forrásértéke miatt érdemes kiemelni az 1940-ben származása igazolására szolgáló családfát, és annak hitelességét igazoló anyakönyvi kivonatokat. Az iratgyarapodás következtében a fond évkorét módosítottuk. A 9. dobozon kívül a fond többi részében rendezési munkákat nem végeztünk. Szombathely, február 10. Boros Zoltán 9

X. HAGYATÉKOK, LETÉTEK, ALAPÍTVÁNYOK. Tartalomjegyzék:

X. HAGYATÉKOK, LETÉTEK, ALAPÍTVÁNYOK. Tartalomjegyzék: X. HAGYATÉKOK, LETÉTEK, ALAPÍTVÁNYOK Tartalomjegyzék: X/a BERDE MÓZES hagyatéka 2 X/b BATTHYÁNY ILONA hagyatéki ügye 2 X/c TÓTH GYÖRGY dr. hagyatéka 6 X/d BARABÁS ISTVÁN hagyatéka 8 X/e ZSAKÓ ISTVÁN dr.

Részletesebben

15. rész SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA (rövidítve: SZVL)

15. rész SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA (rövidítve: SZVL) 15. rész SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA (rövidítve: SZVL) Cím: 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 10. Levélcím: 8001 Székesfehérvár, Pf. 102. Telefon: (+36) 22/502-252; (+36) 22/502-253 Fax:

Részletesebben

Nyitvatartási rend: hétfő szerda: 8.00 16.00; csütörtök: 8.00 18.00

Nyitvatartási rend: hétfő szerda: 8.00 16.00; csütörtök: 8.00 18.00 13. rész VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR (rövidítve: VeML) Központ Cím: 8200 Veszprém, Török Ignác u. 1. Levélcím: 8202 Veszprém 2, Pf. 835. Telefon: (+36) 88/887-200 Fax: (+36) 88/887-200 E-mail: leveltar@veml.hu

Részletesebben

11. rész TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA (rövidítve: TMÖL)

11. rész TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA (rövidítve: TMÖL) 11. rész TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA (rövidítve: TMÖL) Cím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 1. Levélcím: 7101 Szekszárd, Pf. 33. Telefon: (+36) 74/311-718, (+36) 74/510-709 Fax: (+36) 74/319-473

Részletesebben

7. rész GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA (rövidítve: GYMSM SL)

7. rész GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA (rövidítve: GYMSM SL) 7. rész GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA (rövidítve: GYMSM SL) Cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. Levélcím: 9401 Sopron, Pf.: 82. Telefon: (+36) 99/312-198 Fax: (+36) 99/312-198 E-mail: archiv@sopron.hu,

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI KUTATÁSA

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI KUTATÁSA Megbízó: Biatorbágy Város Önkormányzata 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A BIATORBÁGY: SÁNDOR-METTERNICH-KASTÉLY ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI KUTATÁSA Készítette: Budapest Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796. 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17. Iratjegyzék

XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796. 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17 Iratjegyzék 1. d. I. sorozat

Részletesebben

XV.2. VASVÁRMEGYE MÚZEUMA ÁLTAL ÁTADOTT IRATOK GYŐJTEMÉNYE

XV.2. VASVÁRMEGYE MÚZEUMA ÁLTAL ÁTADOTT IRATOK GYŐJTEMÉNYE MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XV.2. VASVÁRMEGYE MÚZEUMA ÁLTAL ÁTADOTT IRATOK GYŐJTEMÉNYE 1533 1900 doboz 4 db (0,13) = 0,52 ifm irat dobozban 3 db kötet = 0,04 ifm

Részletesebben

XIII.13. BÁRÓ hatvani HATVANY-DEUTSCH CSALÁD IRATAI 1866-1942. 2 doboz 0,26 fm Raktári hely:22/402/9

XIII.13. BÁRÓ hatvani HATVANY-DEUTSCH CSALÁD IRATAI 1866-1942. 2 doboz 0,26 fm Raktári hely:22/402/9 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.13. BÁRÓ hatvani HATVANY-DEUTSCH CSALÁD IRATAI 1866-1942 2 doboz 0,26 fm Raktári hely:22/402/9 1879-ben Deutsch Bernát és Deutsch

Részletesebben

I. AZ EGYHÁZ KÖZPONTI LEVÉLTÁRA. Tartalomjegyzék: I/1 IX. DUNA-TISZAMENTI EGYHÁZKÖR /IX. Esperesi Kör/ 2 I/2 PÜSPÖKI VIKÁRIÁTUS IRATAI 4

I. AZ EGYHÁZ KÖZPONTI LEVÉLTÁRA. Tartalomjegyzék: I/1 IX. DUNA-TISZAMENTI EGYHÁZKÖR /IX. Esperesi Kör/ 2 I/2 PÜSPÖKI VIKÁRIÁTUS IRATAI 4 I. AZ EGYHÁZ KÖZPONTI LEVÉLTÁRA Tartalomjegyzék: I/1 IX. DUNA-TISZAMENTI EGYHÁZKÖR /IX. Esperesi Kör/ 2 I/2 PÜSPÖKI VIKÁRIÁTUS IRATAI 4 I/3 A IX. ESPERESI KÖR IRATAI 6 I/4 A BUDAPESTI IDEIGLENES EGYHÁZI

Részletesebben

Visszatekintés a 19 20. századra

Visszatekintés a 19 20. századra Visszatekintés a 19 20. századra Visszatekintés a 19 20. századra Tanulmányok A kötetben szereplő tanulmányok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Történelemtudományok Doktori Iskola Új- és Jelenkori Magyar

Részletesebben

BEREG VÁRMEGYE FŐISPÁNJÁNAK IRATAI

BEREG VÁRMEGYE FŐISPÁNJÁNAK IRATAI A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR KIADVÁNYAI BEREG VÁRMEGYE FŐISPÁNJÁNAK IRATAI 1342-1800 IRATJEGYZÉK BEREG VARMEGYE FŐISPÁNJÁNAK IRATAI 1342-1800 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai

Részletesebben

A Beregi Református Egyházmegye rövid története

A Beregi Református Egyházmegye rövid története A Beregi Református Egyházmegye rövid története 1914-1923 Készítette: Fodor Krisztina. Levelezési cím: Ukrajna, Kárpátalja, Munkácsi járás, 89671 Dercen, Hegy út 59. Email cím: fodorkrisztina@gmail.hu

Részletesebben

XIII.17. GYERTYÁNOSI HORVÁTH ÉS A ROKON BEICZI NAGY CSALÁD IRATAI 1747-1877. 1 doboz 0,12 ifm /150 fólió/ Raktári hely: 22/402/10.

XIII.17. GYERTYÁNOSI HORVÁTH ÉS A ROKON BEICZI NAGY CSALÁD IRATAI 1747-1877. 1 doboz 0,12 ifm /150 fólió/ Raktári hely: 22/402/10. MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.17. GYERTYÁNOSI HORVÁTH ÉS A ROKON BEICZI NAGY CSALÁD IRATAI 1747-1877 1 doboz 0,12 ifm /150 fólió/ Raktári hely: 22/402/10 Iratjegyzék

Részletesebben

II. EGYHÁZI INTÉZMÉNYEK. II/l. UNITÁRIUS MISSZIÓHÁZ

II. EGYHÁZI INTÉZMÉNYEK. II/l. UNITÁRIUS MISSZIÓHÁZ II. EGYHÁZI INTÉZMÉNYEK II/l. UNITÁRIUS MISSZIÓHÁZ 1923-1963 Terjedelem: 5 doboz + 8 kötet = 13 raktári egység = 0,85 ifm. Létrehozásának kérdésével elıször 1924-ben a dévaványai közgyőlésen foglalkoztak.

Részletesebben

Gróf Esterházy László (1626 1652)

Gróf Esterházy László (1626 1652) PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZET- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR MARTÍ TIBOR Gróf Esterházy László (1626 1652) Fejezetek egy arisztokrata család történetéhez Doktori (PhD) értekezés Pázmány Péter

Részletesebben

1. tabló A Veszprém Megyei Levéltár története

1. tabló A Veszprém Megyei Levéltár története 1. tabló A Veszprém Megyei Levéltár története 1. Az 1763-ban épült régi vármegyeháza épülete a veszprémi várban, XIX. század vége 2. Padányi Bíró Márton püspök-főispán (1745 1762) 3. Az 1763-ban felépült

Részletesebben

Demeter Zsófia. Ennyiből egy oskolamester megélhet Iskoláztatás Batthyány Fülöp herceg enyingi uradalmában a XIX. században

Demeter Zsófia. Ennyiből egy oskolamester megélhet Iskoláztatás Batthyány Fülöp herceg enyingi uradalmában a XIX. században Demeter Zsófia Ennyiből egy oskolamester megélhet Iskoláztatás Batthyány Fülöp herceg enyingi uradalmában a XIX. században A hatalmas, köztörténeti, katonai, diplomáciai és egyháztörténeti szempontból

Részletesebben

A KISSERÉNYI GRÓF SERÉNYI CSALÁD HELYE A GÖMÖRI NÉPI TÖRTÉNETI EMLÉKEZETBEN

A KISSERÉNYI GRÓF SERÉNYI CSALÁD HELYE A GÖMÖRI NÉPI TÖRTÉNETI EMLÉKEZETBEN DEBRECENI EGYETEM Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola BODNÁR MÓNIKA A KISSERÉNYI GRÓF SERÉNYI CSALÁD HELYE A GÖMÖRI NÉPI TÖRTÉNETI EMLÉKEZETBEN Egyetemi doktori (PhD) értekezés TÉMAVEZETŐ: DR. BARTHA

Részletesebben

Ezer év. Zala megye históriája

Ezer év. Zala megye históriája Ezer év Zala megye históriája Ezer év Zala megye históriája Megjelent Zala megye első írásos említésének ezredik évfordulója alkalmából. Ezer év Zala megye históriája Pannon Lapok Társasága Zalaegerszeg,

Részletesebben

2008. LXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

2008. LXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. LXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. LXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM Alapította Heimler Károly. Kiadja: a Soproni Szemle Alapítvány Fıszerkesztı: Szerkesztıbizottság: DOMONKOS OTTÓ, GIMESI SZABOLCS, GÖMÖRI JÁNOS,

Részletesebben

Budapest Főváros LevéLtára

Budapest Főváros LevéLtára BF Budapest Főváros LevéLtára A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A g ya r o r s z á g levélt á r A i b u da p e s t Főváro s levélt á r A A kiadványt támogatta: Összeállította Toma Katalin Tervezés,

Részletesebben

Széchenyi István és Zala megye kapcsolata

Széchenyi István és Zala megye kapcsolata Széchenyi István és Zala megye kapcsolata Kintli Dóra 11.b -1- Széchenyi István és Zala megye kapcsolata Ki ne ismerné gróf Széchenyi István nevét? Mindenki tudja milyen sokat tett hazánkért, mindenki

Részletesebben

SZÁZADOK. www.szazadok.hu

SZÁZADOK. www.szazadok.hu SZÁZADOK www.szazadok.hu A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT FOLYÓIRATA SZERKESZTÕSÉG: H-1014 BUDAPEST, I. ÚRI U. 53. TELEFON/FAX: (36 1) 355 77 72 147. ÉVFOLYAM 2013. 5. SZÁM A SZÁZADOK ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE 1867

Részletesebben

A HORGOSI ÁRVAHÁZ TÖRTÉNETE

A HORGOSI ÁRVAHÁZ TÖRTÉNETE Krónika 51 Molnár Tibor A HORGOSI ÁRVAHÁZ TÖRTÉNETE régészeti leletek tanúsítják, hogy Horgos és környéke már A a legősibb időkben is lakott volt: bizonyítékokat találtak a körösi, a vinčai, bodrogkeresztúri,

Részletesebben

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. BaraNya Megyei LevéLtára

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. BaraNya Megyei LevéLtára Ba A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r BaraNya Megyei LevéLtára A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A g ya r o r s z á g levélt á r A i A MAg ya r nemzeti levélt á r b A r A n ya Megyei

Részletesebben

Egy öreg szerkesztı emlékezete Adalékok Roboz István munkásságához mőveinek tükrében

Egy öreg szerkesztı emlékezete Adalékok Roboz István munkásságához mőveinek tükrében Cséby Géza Egy öreg szerkesztı emlékezete Adalékok Roboz István munkásságához mőveinek tükrében A Balatoni Szövetség Hivatalos Értesítıje a Balaton címő lap 1916. május 1 -jén 23. és 24. oldalán a következıket

Részletesebben

II. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye közigazgatása 1876 1944 között

II. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye közigazgatása 1876 1944 között II. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye közigazgatása 1876 1944 között II. 1. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye közigazgatása 1876 és 1905 között II. 1. 1. A közigazgatási reformok hatása a területrendezés elıtt.

Részletesebben

SIMONYI ÓBESTER ÉS A VITÉZVÁRI BÁRÓ SIMONYI CSALÁD TÖRTÉNETE

SIMONYI ÓBESTER ÉS A VITÉZVÁRI BÁRÓ SIMONYI CSALÁD TÖRTÉNETE SIMONYI ÓBESTER ÉS A VITÉZVÁRI BÁRÓ SIMONYI CSALÁD TÖRTÉNETE Értekezés a doktori (PhD) fokozat megszerzése érdekében a történelemtudomány tudományágban Írta: Merényi-Metzger Gábor okl. történelem szakos

Részletesebben

Szakdolgozat. A CSORVÁSI KÖNYVTÁR TÖRTÉNETE az olvasó népköröktıl 1995-ig

Szakdolgozat. A CSORVÁSI KÖNYVTÁR TÖRTÉNETE az olvasó népköröktıl 1995-ig SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA TANÁRKÉPZİ FİISKOLAI KAR Könyvtártudományi Tanszék Szakdolgozat A CSORVÁSI KÖNYVTÁR TÖRTÉNETE az olvasó népköröktıl 1995-ig Konzulens: dr. Hajdu Géza nyugalmazott könyvtárigazgató

Részletesebben