XIII.43. WEÖRES CSALÁD LEVÉLTÁRA doboz 1,17 ifm Raktári hely: 22/403/15-16 doboz ifm 2 kötet 0,05 ifm össz.: 1,22 fm

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XIII.43. WEÖRES CSALÁD LEVÉLTÁRA 1650-1955. 9 doboz 1,17 ifm Raktári hely: 22/403/15-16 doboz ifm 2 kötet 0,05 ifm össz.: 1,22 fm"

Átírás

1 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.43. WEÖRES CSALÁD LEVÉLTÁRA doboz 1,17 ifm Raktári hely: 22/403/15-16 doboz ifm 2 kötet 0,05 ifm össz.: 1,22 fm A budakeszi Weörös, majd Weöres család iratai a Vas Megyei Levéltárba vásárlás útján kerültek 1960-ban. A Weörös család Weörös Mihály révén címeres levelet július 24-én, III. Ferdinándtól kapott. A család tagjai közül a XIX. században jelentısebb szerepet játszott Weörös Pál /1776?-1865/ táblabíró, aki azonban a megye politikai arculatának kiformálásában az eddig feltárt források szerint nem vagy csupán kis mértékben vett részt. A család mindmáig legismertebb tagja Weöres Sándor / /, a XX. századi magyar irodalom kiemelkedı alakja. Az intézményünkbe bekerült, rendezetlen állapotban lévı iratoknak korábban semmiféle rendje nem volt, melynek esetleges visszaállítása indokolt lett volna. Ezért az 1982-ben végrehajtott rendezés alkalmával az iratok különválasztása fajtánként, illetve tárgykörönként történt, azokon belül pedig idırend kialakítására került sor. A levelezési anyag rendezése címzettek szerint, azon belül pedig idırendben történt, az anonym címzető levelek nemek szerinti bontásban, majd pedig idırendben követik egymást.

2 A levéltárban a középbirtokos Weörös családon kívül a rokon így többek között a Koczor, a Lepossa, az Ostffy, a Scheffer, a Torkos, a Vidos és a Véssey családokra és birtokaikra vonatkozó iratok is megtalálhatók. Az iratok A Weörös és rokon családok birtokai a családi levéltár tanúsága szerint Gyır (Bezi, Marzal, Mérges, Sardos, Szarkavár, Tehénkut, Téti, Tüzes, Vásáros, Vizesvölgy), Somogy (Dencs, Vése), Sopron (Farád, Sarod, Szilsárkány), Vas (Csehimindszent, Csönge, Hıszész, Kemenessömjén, Kenyeri, Kıszeg, Mihályfa, Nemescsó, Ostffyasszonyfa, Paty, Szentivánfa, Ujlak, Zsédeny) és Zala megyében (Oroszton) terültek el. Az 1. dobozban megtalálható adásvételi-, csere- és zálogos szerzıdések az ezekben volt ingó- és ingatlan javakkal kapcsolatos jogügyletekrıl készültek. Az örökváltsági szerzıdések közül külön figyelmet érdemel az, melyet 1777-ben Scheffer István kötött egy mérgesi jobbággyal. Az 1. és 2. dobozban megosztottan elhelyezett osztályos egyességek és összeírások, valamint a 4. dobozban lévı birtokösszeírások segítségével állapítható meg, hogy a Weörös és a rokon családok birtokai hol helyezkedtek el. A tagosítási iratok döntı többségét az ostffyasszonyfai tagosítási eljárás 1841 és 1848 között keletkezett iratai teszik ki. Az itt helyet kapott végrendeletek, hagyatéki leltárak, becsük és árverési jegyzıkönyvek az egyes családtagok vagyoni helyzetének, mindennapi életének, életmódjának és szokásainak megismeréséhez kiváló és nem mellızhetı forrást jelentenek. Ezen iratok közül kiemelkedik az Ostffy Mihály 1753-ban bekövetkezett halálakor, annak ingatlan javairól készített összeírás, mely többek között tartalmazza az ostffyasszonyfai kastélynak és az ahhoz tartozó földeknek részletes leírását. A genealógiák között egy melyet Weöres Sándor, az író készített a Weörös család leszármazását tüntette fel. A gyászjelentések nagy része a rokon illetve idegen családok tagjainak elhunytáról tudósít. 2

3 A peres iratok, a pertöredékek, valamint a peres eljárás különbözı fázisaiban keletkezett iratok a 3. és a 4. dobozban találhatók. A döntı többségben birtok-, osztály, vagy adóssági per a Weörös mellett fıként az Ostffy és a Scheffer családok tagjainak al- illetve felperessége mellett indult. A más említett birtokösszeírások mellett a 4. dobozban elhelyezett gazdasági instrukciók a szarkavári majorban dolgozó cselédek és juhászok számára Weörös Pál által, 1789 és 1793 között adott gazdasági tárgyú utasításokat tartalmazzák. A vetéstervek a Csöngén, Nemescsón, de fıként az Ostffyasszonyfán ıszi és tavaszi gabonával bevetett földterületek nagyságát és helyét adják meg. A termésösszeírások pedig a csöngei és az ostffyasszonyfai, valamint a mérgesi és a szarkavári Weörös birtokokon begyőjtött terményeket sorolják fel. Lényegében ide tartozik a már a következı dobozban helyett kapott jegyzıkönyv is, mely a nemescsói gazdaság 1803 és 1806 közötti legfontosabb adatait tartalmazza. A nemesdömölki pusztamalom melynek iratai is megtalálhatók a Weörös család levéltárában -, 1832 és 1835 között volt Weörös István tulajdonában, amikor is Bánovits Ferenc molnárnak adta el. Az ostffyasszonyfai malmot a környékbeli középbirtokosok így többek között Weörös István birtokarányuknak megfelelı kulcs szerint használták, hasznosították. A jegyzıkönyv a malom mőködésével kapcsolatos lényegesebb eseményeket és adatokat rögzítette, és különösen az 1793 és 1833 közötti idıszakra vonatkozóan rendkívül részletes és értékes. Az 5. dobozban az árendás szerzıdések csaknem mindegyike valamilyen ingatlan közvetlen hasznosításával kapcsolatos, a munkaszerzıdések pedig a jobbágyokkal, cselédekkel és szolgákkal kötött megállapodásokat rögzítették. Mindkét irattípus kiváltképpen alkalmas arra, hogy a Weörös és a rokon családok birtokgazdálkodásához, az annak során alkalmazott különbözı módszerek feltárásához jelentıs segítséget adjon. 3

4 Az elhelyezett számadások küzül említést érdemelnek a kıszegi, a nemescsói és az ostffyasszonyfai birtokok 1803 és 1822 közötti számadásai. Az adóslevelek, a kötelezvények, a nyugták, az elismervények és a fizetési meghagyások nagy száma azt bizonyítja, hogy a Weörös és a rokon családok élénk és folyamatos hiteltevékenység aktív és passzív részesei voltak. A 7-9. dobozban megtalálható levelezési anyagból számánál fogva Weörös István, irodalmi és közéleti jelntısége miatt pedig Weöres Sándor levelezése emelkedik ki. A Weöres Sándorhoz 1928 és 1946 között küldött levelek feladói között többek között ott találjuk Bárdosi Németh Jánost, Pável Ágostont, Somlyó Györgyöt és Vas Zoltánt. A vegyes iratok között elhelyezett irodalmi mővek és kéziratok során megemlítendı a Csepreg város 1621-ben történt elpusztításáról szóló elbeszélı költemény, melynek érdekessége, hogy egyfelıl nem az egész költeményt, hanem annak részleteit tartalmazza, másfelıl pedig szövege több helyen is eltér az eredetitıl. Ugyancsak itt kaptak helyet Weöres Sándor óriási irodalmi értéket jelentı, sajátkezőleg írt versei, fogalmazványai és feljegyzései, valamint a hozzá eljuttatott versek, költemények is. A Weörös család levéltárában talált három térkép közül csupán az egyik által ábrázolt terület állapítható meg. Ez egy Bicske és Martonvásár környékérıl valószínőleg a XIX. század végén vagy a XX. század elején készített katonai térkép, mely vélhetıen Weöres Sándoré / ?/ volt. A térképek mellett elhelyezett, minden bizonnyal a XIX. század második negyedévben készült tervrajz egy kisebb nemesi kuriát ábrázol. A vegyes iratok közül a fentiek mellett forrásértékét tekintve kiemelkedik egy 1830-ban lefolytatott kilenc Vas megyei községet (Csönge, Hıgyész, Kemenessömjén, Kenyeri, Mihályfa, Nemesmagasi, Ostffyasszonyfa, Pórmagasi, Simonyi és Vönöck) érintı határjárás leírása. 4

5 Iratjegyzék 1. d. Inscriptionalis szerzıdés 1777 Adásvételi és csereszerzıdések, megállapodások Zálogos szerzıdések Örökváltsági szerzıdés é.n. Osztályos egyességek, összeírások d. Osztályos egyezségek, összeírások Vegyes egyességek, megállapodások Tagosítási iratok Végrendeletek és azok végrehajtásával kapcs. iratok Hagyatéki leltárak, becsük, árverési jegyzıkönyvek Genealógiák, születési anyakönyvi kivonatok é.n. Gyászjelentések Móring levelek Meghatalmazások, megbízások Bizonyságlevelek, bizonyítványok, nyilatkozatok Engedmény és felmentı levelek Peres iratok d. Peres iratok d. Pertöredékek Megintések Ügyvédi meghatalmazások Birtokösszeírások Gazdasági instrukciók Vetéstervek Termésösszeírások d. A nemescsói gazdaság jegyzıkönyve A nemesdömölki pusztamalom iratai Az ostffyasszonyfai malom jegyzıkönyve (kötet) Kıszegi, nemescsói és ostffyasszonyfai birtokok számadásai Árendás szerzıdések Ragyogói malom számadásai Munkaszerzıdések Ostffyasszonyfai közbirtokossági pénztár számadásai Számadások

6 6. d. Adóslevelek, kötelezvények Járadékszolgáltatások számadásai Nyugták, elismervények Fizetési meghagyások Számlák, költségvetések Weörös Istvánhoz írt levelek d. Levelek, levélfogalmazványok Weöres család tagjainak levelezése Weöres Istvánhoz írt levelek fol. Weöres Istvánhoz írt levelek ( ?) 257 fol. Weörös Istvánhoz írt levelek fol. Weörös Istvánhoz írt levelek fol. Weörös Istvánhoz írt levelek fol. 8. d. Weörös Istvánhoz írt datálatlan levelek 116 fol. Weörös István részére küldött, Vas megye közgyőlésére szóló meghívók Ádám Ferenchez írt levelek Berecz Gáborhoz írt levél 1879 Gáty Lajoshoz írt levél fol. 1 fol. Herlinger Ernsthez és Deutsch J-hez írt levél fol. Hrabovszky Istvánhoz írt levél 1817 Hrabovszky Lajoshoz írt levél 1854 Hraszkovits Jánosnéhoz (Buzás Julianna) írt levél 1839 Az ostffyasszonyfai közbirtokossághoz írt levelek é.n. Dr. Szüts Zoltánhoz írt levél 1943 Torkos Idához írt levél 1842 Vas megye közönségéhez írt levelek én Véssey Istvánhoz írt levél 1837 Véssey Józsefhez írt levél 1839 Véssey Teréziához írt levél é.n. Vidos Dánielhez írt levél é.n. 3 fol. 13 fol. 1 fol. 1 fol. 6

7 ifj. Weörös Istvánhoz írt levelek é.n. Weörös Istvánnéhoz (Véssey Borbála) írt levelek é.n. Weörös Józsefhez írt levelek Weörös Józsefhez írt levelek Weörös Pálhoz írt levelek Weörös Pálnéhoz (Lepossa Judit) írt levelek Weörös Pálhoz írt levél 1845 Weörös Sándorhoz írt levél 1860 id. Weöres Sándorhoz írt levelek id. Weöres Sándornéhoz írt levelek Nıi címzettek Férfi címzettek é.n. Anonym címzető levelek fol. 41 fol. 9 fol. 7 fol. 35 fol. 8 fol. 63 fol. 7 fol. 10 fol fol. 9. d. ifj. Weöres Sándor levelezése ifj. Weöres Sándorhoz írt levelek fol. ifj. Weöres Sándorhoz írt levelek é.n. 108 fol. ifj. Weöres Sándor édesanyjához, id. Weöres Sándornéhoz írt levelei ifj. Weöres Sándor datálatlan levelei különbözı címzetteknek Pécs város polgármesteréhez írt levelek 1943 ifj. Weöres Sándor versei, versfogalmazványai, feljegyzései Weöres Sándor rajzai /fényképek a hatvani múzeum anyagában (reprodukciók) Vegyes iratok Vegyes irodalmi mővek, vázlatok, kéziratok 1769-XX. század közepe Térképek, tervrajzok é.n. Kivonatok a Vas megyei és a Szombathely városi közgyőlési jegyzıkönyvbıl fol. 7 fol. 4 fol. 90 fol. 9 fol. 57 fol. 4 fol. 23 fol. Az tc. által kiküldött jogi bizottság iratai /A-FFF/ Csönge, Hıgyész, Kemenessömjén, Kenyeri, Mihályfa, Nemesmagasi, Ostffyasszonyfa, Pórmagasi, Simonyi és Vönöck községekre kiterjedı határjárás fol. 1 7

8 Iratjegyzékek, elavult levéltári segédletek Vegyes iratok sz. Vegyes iratok 20.sz. 24 fol fol. Szombathely, február 27. Készítette: Kiss Lászlóné Átgépelte: Pup Csilla 8

XIII.30. ZICHY CSALÁD LEVÉLTÁRA 1797-1910. 9 doboz 1,17 fm Raktári hely: 22/403/1-2

XIII.30. ZICHY CSALÁD LEVÉLTÁRA 1797-1910. 9 doboz 1,17 fm Raktári hely: 22/403/1-2 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.30. ZICHY CSALÁD LEVÉLTÁRA 1797-1910 9 doboz 1,17 fm Raktári hely: 22/403/1-2 Zichy család nevét a Somogy megyei Zich községtıl vette.

Részletesebben

XIII.17. GYERTYÁNOSI HORVÁTH ÉS A ROKON BEICZI NAGY CSALÁD IRATAI 1747-1877. 1 doboz 0,12 ifm /150 fólió/ Raktári hely: 22/402/10.

XIII.17. GYERTYÁNOSI HORVÁTH ÉS A ROKON BEICZI NAGY CSALÁD IRATAI 1747-1877. 1 doboz 0,12 ifm /150 fólió/ Raktári hely: 22/402/10. MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.17. GYERTYÁNOSI HORVÁTH ÉS A ROKON BEICZI NAGY CSALÁD IRATAI 1747-1877 1 doboz 0,12 ifm /150 fólió/ Raktári hely: 22/402/10 Iratjegyzék

Részletesebben

15. rész SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA (rövidítve: SZVL)

15. rész SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA (rövidítve: SZVL) 15. rész SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA (rövidítve: SZVL) Cím: 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 10. Levélcím: 8001 Székesfehérvár, Pf. 102. Telefon: (+36) 22/502-252; (+36) 22/502-253 Fax:

Részletesebben

Nyitvatartási rend: hétfő szerda: 8.00 16.00; csütörtök: 8.00 18.00

Nyitvatartási rend: hétfő szerda: 8.00 16.00; csütörtök: 8.00 18.00 13. rész VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR (rövidítve: VeML) Központ Cím: 8200 Veszprém, Török Ignác u. 1. Levélcím: 8202 Veszprém 2, Pf. 835. Telefon: (+36) 88/887-200 Fax: (+36) 88/887-200 E-mail: leveltar@veml.hu

Részletesebben

11. rész TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA (rövidítve: TMÖL)

11. rész TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA (rövidítve: TMÖL) 11. rész TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA (rövidítve: TMÖL) Cím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 1. Levélcím: 7101 Szekszárd, Pf. 33. Telefon: (+36) 74/311-718, (+36) 74/510-709 Fax: (+36) 74/319-473

Részletesebben

XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796. 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17. Iratjegyzék

XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796. 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17 Iratjegyzék 1. d. I. sorozat

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI KUTATÁSA

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI KUTATÁSA Megbízó: Biatorbágy Város Önkormányzata 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A BIATORBÁGY: SÁNDOR-METTERNICH-KASTÉLY ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI KUTATÁSA Készítette: Budapest Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

1.) Az érsekség rövid bemutatása. Tartalomjegyzék

1.) Az érsekség rövid bemutatása. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1.) Az érsekség rövid bemutatása...1 1.1.) A névhasználat változásai...1 1.2.) Területi változások...3 1.3.) Az érseki tartomány...4 1.4.) A főegyházmegye hívei és papsága számadatok tükrében...5

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI 2014 2014 MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI ISBN 978-615-80186-7-8 A kiadványt támogatta: TarTalomjegyzék Köszöntő...5 a magyar NemzTei levéltár (Hermann István)...10 a magyar NemzeTi levéltár

Részletesebben

Szakdolgozat. A CSORVÁSI KÖNYVTÁR TÖRTÉNETE az olvasó népköröktıl 1995-ig

Szakdolgozat. A CSORVÁSI KÖNYVTÁR TÖRTÉNETE az olvasó népköröktıl 1995-ig SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA TANÁRKÉPZİ FİISKOLAI KAR Könyvtártudományi Tanszék Szakdolgozat A CSORVÁSI KÖNYVTÁR TÖRTÉNETE az olvasó népköröktıl 1995-ig Konzulens: dr. Hajdu Géza nyugalmazott könyvtárigazgató

Részletesebben

SIMONYI ÓBESTER ÉS A VITÉZVÁRI BÁRÓ SIMONYI CSALÁD TÖRTÉNETE

SIMONYI ÓBESTER ÉS A VITÉZVÁRI BÁRÓ SIMONYI CSALÁD TÖRTÉNETE SIMONYI ÓBESTER ÉS A VITÉZVÁRI BÁRÓ SIMONYI CSALÁD TÖRTÉNETE Értekezés a doktori (PhD) fokozat megszerzése érdekében a történelemtudomány tudományágban Írta: Merényi-Metzger Gábor okl. történelem szakos

Részletesebben

ILLIK PÉTER TÖRÖK DÚLÁS A DUNÁNTÚLON. Doktori (PhD) értekezés 2009

ILLIK PÉTER TÖRÖK DÚLÁS A DUNÁNTÚLON. Doktori (PhD) értekezés 2009 ILLIK PÉTER TÖRÖK DÚLÁS A DUNÁNTÚLON Török kártételek a nyugat-dunántúli hódoltsági peremvidéken a 17. század elsı felében Doktori (PhD) értekezés 2009 PPKE BTK Történettudományi Doktori Iskola, Társadalom

Részletesebben

Öt nemzedék: a Mannó család története

Öt nemzedék: a Mannó család története 123 Bácskai Vera Öt nemzedék: a Mannó család története Kevés pesti család története követhető nyomon több mint két évszázadon keresztül. A ritka kivételek közé tartozik a Mannó család, köszönhetően annak,

Részletesebben

7. rész GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA (rövidítve: GYMSM SL)

7. rész GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA (rövidítve: GYMSM SL) 7. rész GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA (rövidítve: GYMSM SL) Cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. Levélcím: 9401 Sopron, Pf.: 82. Telefon: (+36) 99/312-198 Fax: (+36) 99/312-198 E-mail: archiv@sopron.hu,

Részletesebben

Dr. Simonik Péter (főiskolai docens, Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar)

Dr. Simonik Péter (főiskolai docens, Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar) Dr. Simonik Péter (főiskolai docens, Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar) Egy elfeledett közösség. Adalékok Tatabánya, Felsőgalla, Alsógallai Izraelita Fiókhitközség megalakulásának és

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ 1 DOKTORI DISSZERTÁCIÓ A KATOLIKUS-PROTESTÁNS EGYHÁZI KAPCSOLATOK Fİ VONÁSAI A HORTHY-KORSZAK MAGYARORSZÁGÁN GICZI ZSOLT 2009 2 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

Részletesebben

BUZÁSI ENIKİ A portrésorozatok szerepe a 17. századi magyar arisztokraták politikai reprezentációjában

BUZÁSI ENIKİ A portrésorozatok szerepe a 17. századi magyar arisztokraták politikai reprezentációjában BUZÁSI ENIKİ A portrésorozatok szerepe a 17. századi magyar arisztokraták politikai reprezentációjában A 17. század közepén kevesebb, mint másfél évtized különbséggel jelent meg az a két metszetsorozat,

Részletesebben

Debreceni Egyetem Informatikai Kar. Szakdolgozat. Debrecen 2008.

Debreceni Egyetem Informatikai Kar. Szakdolgozat. Debrecen 2008. Debreceni Egyetem Informatikai Kar Szakdolgozat Debrecen 2008. Vámosoroszi története 1526-tól 1848/49-ig (szakdolgozat) Témavezetı: Dr. Takács Péter egyetemi docens a MTA doktora Készítette: Székely Anita

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 335/2009.09.24. TÁJÉKOZTATÓ A Képviselı-testület 2009. szeptember 24-ei ülésére Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának 2009. elsı félévi végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

LEVÉLTÁRI SZABVÁNYÜGYI BIZOTTSÁG AJÁNLÁS TESTÜLETI JEGYZİKÖNYVEK LEVÉLTÁRI LEÍRÁSÁHOZ ÉS ADATAIK FELDOLGOZÁSÁHOZ

LEVÉLTÁRI SZABVÁNYÜGYI BIZOTTSÁG AJÁNLÁS TESTÜLETI JEGYZİKÖNYVEK LEVÉLTÁRI LEÍRÁSÁHOZ ÉS ADATAIK FELDOLGOZÁSÁHOZ LEVÉLTÁRI SZABVÁNYÜGYI BIZOTTSÁG AJÁNLÁS TESTÜLETI JEGYZİKÖNYVEK LEVÉLTÁRI LEÍRÁSÁHOZ ÉS ADATAIK FELDOLGOZÁSÁHOZ 2012 1 Készült a Levéltári Kollégium által megbízott Levéltári Szabványügyi Bizottság munkájának

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Tanulmány

Részletesebben

1. tabló A Veszprém Megyei Levéltár története

1. tabló A Veszprém Megyei Levéltár története 1. tabló A Veszprém Megyei Levéltár története 1. Az 1763-ban épült régi vármegyeháza épülete a veszprémi várban, XIX. század vége 2. Padányi Bíró Márton püspök-főispán (1745 1762) 3. Az 1763-ban felépült

Részletesebben

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. veszprém Megyei LevéLtára

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. veszprém Megyei LevéLtára ve A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r veszprém Megyei LevéLtára A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A g ya r o r s z á g levélt á r A i A MAg ya r nemzeti levélt á r v e s z p r é M Megyei

Részletesebben

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. BaraNya Megyei LevéLtára

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. BaraNya Megyei LevéLtára Ba A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r BaraNya Megyei LevéLtára A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A g ya r o r s z á g levélt á r A i A MAg ya r nemzeti levélt á r b A r A n ya Megyei

Részletesebben

Demeter Zsófia. Ennyiből egy oskolamester megélhet Iskoláztatás Batthyány Fülöp herceg enyingi uradalmában a XIX. században

Demeter Zsófia. Ennyiből egy oskolamester megélhet Iskoláztatás Batthyány Fülöp herceg enyingi uradalmában a XIX. században Demeter Zsófia Ennyiből egy oskolamester megélhet Iskoláztatás Batthyány Fülöp herceg enyingi uradalmában a XIX. században A hatalmas, köztörténeti, katonai, diplomáciai és egyháztörténeti szempontból

Részletesebben

Balogh István (1912 )

Balogh István (1912 ) Balogh István (1912 ) (SZEMÉLYI BIBLIOGRÁFIA) összeállította: Sándor Lászlóné Előszó A múlt ismerete minden tudományágban nélkülözhetetlen. Ez vonatkozik az ethnográfiára is, amely az egyes népek kultúrájával

Részletesebben

Élés és visszaélés a jogi eszközökkel Magyarországon a 19 20. században. A 2012. november 16-i levéltári nap tudományos elıadásainak rövid összegzése

Élés és visszaélés a jogi eszközökkel Magyarországon a 19 20. században. A 2012. november 16-i levéltári nap tudományos elıadásainak rövid összegzése Élés és visszaélés a jogi eszközökkel Magyarországon a 19 20. században A 2012. november 16-i levéltári nap tudományos elıadásainak rövid összegzése Nagy Sándor: Játék a joggal. Törvény, bírói gyakorlat

Részletesebben

EGY CÍVIS GAZDÁLKODÓ CSALÁD TÖRTÉNETE A TŐKÉS

EGY CÍVIS GAZDÁLKODÓ CSALÁD TÖRTÉNETE A TŐKÉS Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX 321 EGY CÍVIS GAZDÁLKODÓ CSALÁD TÖRTÉNETE A TŐKÉS POLGÁRSÁG KORÁBAN- A ZÖLD CSALÁD LOVAS ENIKŐ AMÁLIA A polgári földtulajdon megteremtése Magyarországon közismerten

Részletesebben

2008. LXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

2008. LXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. LXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. LXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM Alapította Heimler Károly. Kiadja: a Soproni Szemle Alapítvány Fıszerkesztı: Szerkesztıbizottság: DOMONKOS OTTÓ, GIMESI SZABOLCS, GÖMÖRI JÁNOS,

Részletesebben

FÜREDI HISTÓRIA HELYTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT IX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 21. 2009. Ujhelyi János háza Füred faluban, Pálóczi Horváth Ádám 1785-ös térképén

FÜREDI HISTÓRIA HELYTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT IX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 21. 2009. Ujhelyi János háza Füred faluban, Pálóczi Horváth Ádám 1785-ös térképén FÜREDI HISTÓRIA HELYTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT IX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 21. 2009. Ujhelyi János háza Füred faluban, Pálóczi Horváth Ádám 1785-ös térképén Pálóczi Horváth Ádám 1785-ös térképe Arácsról és Füredr l

Részletesebben