XIII.17. GYERTYÁNOSI HORVÁTH ÉS A ROKON BEICZI NAGY CSALÁD IRATAI doboz 0,12 ifm /150 fólió/ Raktári hely: 22/402/10.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XIII.17. GYERTYÁNOSI HORVÁTH ÉS A ROKON BEICZI NAGY CSALÁD IRATAI 1747-1877. 1 doboz 0,12 ifm /150 fólió/ Raktári hely: 22/402/10."

Átírás

1 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.17. GYERTYÁNOSI HORVÁTH ÉS A ROKON BEICZI NAGY CSALÁD IRATAI doboz 0,12 ifm /150 fólió/ Raktári hely: 22/402/10 Iratjegyzék 1. d. Vas megye esküdtjének bizonyságlevele Bárdossy Pál, Sándor, Mencs András nemesládonyi, valamint Fábián Ferenc és felesége Bárdossy Borbála és Horváth Jánosné Bárdossy Katalin intik Kám községben lakozó Horváth Takács György maradékit elzálogosított földek miatt 1747 Fábián Ferenc bevallása egy hold földjének zálogosításáról 1754 Bejc községben elhalt Nagy István és felesége után maradt javak elosztásáról szóló levél 1764 Németh Pál és testvérei felvallása Bejc határában lévı szılıjük elidegenítésérıl 1765 özv. Fábián Ferencné záloglevele a bejci határban lévı földjérıl 1766 Bárdosi Katalin levele a bejci szılıhegyen lévı szılıjének kötelezı felvallásáról 1767 Bárdosi Borbála néhai Fábián Ferenc özvegye felvallása a nyıgéri útban lévı peresített földjének elzálogosításáról 1769

2 Tóth István és felesége nyıgéri lakosok felvallása a bejci határában lévı szılıjük elidegenítésérıl 1772 Nyıgéri Tóth István és felesége felvallása Bejc község határában egy fertály örök szılıjének elidegenítésérıl 1772 Bejczy Benedek és felesége felvallása örök szıllejük elidegenítése tárgyában Kis György és felesége somlói lakosok levele Bejc községben lévı földjüknek elidegenítésérıl 1773 Horváth Mihály és felesége felvallása egy hold szántásnak elzálogosításáról 1774 Polányi György bizonyító levele arról, hogy a Fábián testvérek az elzálogosított földjüket kiváltották 1778 Kölkedi János és Kölkedi Mihály felvallása a Vas megyei Bejc község határában lévı osztályos szıllejüknek elidegenítésérıl 1781 Kölkedi Ádám felvallása Bejc községben lévı szıllejének elidegenítésérıl 1781 A sárvári uradalom inspektora Stepkovics Miklós tanúsítja, hogy Tarfaluban lakozó Berta István házát ötvenöt forintra becsülték meg, és a házat Rigler Mihályné megvásárolta 1781 Fábián János és Mihály felvallása Bejc községben lévı házhely részének eladásáról 1781 Fábián Jánosné felvallása földjének elzálogosításáról 1785 Horváth Imre elismervénye adóslevelek átvételérıl 1786 Kölkedi Ádám és felesége felvallása bejci szılıjüknek örök áron való eladásáról 1786 Kölkedi Mihály és felesége bejci szántóföldjének és rétjének elidegenítésérıl 1787 Tar Kata levele Bejcben lévı rétjeinek elzálogosításáról 1787 Fábián Ferenc és Horváth Mihályné sz. Fábián Kata osztálylevele 1788 Gyertyánosi hegyen megbecsült szılı jegyzéke, amelyet a sárvári uraság Horváth Mihálynak átadott 1790 Horváth Imre gyertyánosi lakos végrendelete 1792 Ágoston István levele a bejci határban lévı egy fél hold irtás földjének elzálogosításáról, valamint egy darab rétjének zálogbaadásáról 1792 Fábián Ferenc fél hold földjének elzálogosításáról szóló levele Bejc határában 1792 Zsoldos Farkas és feleségének bevallása, hogy Komló (sic) új hegyben lévı örökségüket gyertyánosi Horváth Mihálynak 1802 Kiss János, Herczeg György, Fábián András záloglevele 1804 Nagy Ferenc után maradt birtokok jegyzéke a bejci határban

3 Fábián András bejci és Horváth Mihály gyertyánosi lakosok birtok cseréjérıl szóló levél 1806 Fábián András és Kiss János kötelezvénye többlet bér átvételérıl 1806 Nagy Ferenc móringlevele 1807 Horváth Judit felvallása Bejc község határában lévı legelıjének elidegenítésérıl 1812 Rabi János és felesége kötelezvénye a bejci határban elzálogosított földjérıl 1815 Horváth János bevallása Bejc határában lévı két rétjének Horváth Mihálynak és feleségének elidegenítésérıl 1815 Németh János bejci lakos földjének elidegenítésérıl szóló levél 1816 Rabi Anna felvallása a bejci határban lévı rétjének elzálogosításáról 1816 Rabi János és felesége felvallása a bejci határban lévı földjüknek elzálogosításáról 1816 Németh János felvallása Bejc község határában lévı szántóföld elidegenítésérıl 1816 Babics Ferenc felvallása Bejc községben lévı egy jugerum földnek elidegenítésérıl 1816 Nagy Ferenc felvallása telek átadásról testvére részére 1817 Fábián Borbála bevallása örökségének zálogbaadásáról 1817 Zsoldos Farkas bevallása Bejc község határában lévı birtok elidegenítésérıl 1817 Palásty Erzsébet záloglevele Bejcen lévı birtokáról 1817 Kartor Imre nyıgéri plébános nyugtája 1818 Bejc község elöljáróságának levele arról, hogy Ágoston István után maradt fél hold földet mise alapítvány céljára eladták 1818 Martovicz Ilona nyugtája fia Nagy Ferenc részére, hogy az eladott szılı árából a reá esı összeget felvette 1818 Rabi István bevallása Bejc határában lévı rétjének Horváth Mihály és felesége javára történt elidegenítésérıl 1818 Palásty Erzsébet levele a bejci határban egy darab rétjének elzálogosításáról 1819 Horváth Mihály gyertyánosi bíró bevételeinek és kiadásainak könyvecskéje Gyertyánosi jobbágyok kérése szabad legeltetés miatt (sárvári herceghez) 1820 Dóka János felvallása Bejc község határában lévı föld elidegenítésérıl

4 Kiss József felvallása a bejci határban lévı földjének elidegenítésérıl 1820 Kiss József bevallása Bejc község határában lévı birtokrészének Horváth Mihály és felesége részére történt elidegenítésérıl 1820 Németh Pál zálogos levele, Bejcz község határában lévı földjének elidegenítésérıl 1821 Herczeg György feleségének bevallása Bejc községben lévı ingatlanának elidegenítésérıl 1821 Katona Ferenc és felesége bejci lakosok záloglevele szántójának elzálogoításáról 1822 Kiss József bevallása Bejc községben lévı telkének elidegenítésérıl 1822 Németh István mint felperes és Kiss József mint alperes ügyében hozott határozatról szóló tudósítás 1822 Palásty Erzsébet záloglevele Bejc községben lévı birtokáról 1822 Hagyárosy László mint a töttösi communitas meghatalmazottja, valamint bejci Kiss József bérleti szerzıdése (rét, szılı, gyümölcs) 1822 Gyertyánosi jobbágyok kérése a sárvári herceghez mint földesurunkhoz, hogy a megye által kivetett adót helyettük kölcsönképpen fizesse meg 1823 Koltai Vidos János felvallása, Bejc határában kilenc helyen lévı földjének eladásáról 1823 Horváth Mihály hegymester bevételi és kiadási jegyzéke 1824 Csontos János és felesége a Horváth Mihály egyezsége birtok átadásról 1828 Gyógyszer recept 1828 A megye által Bejc és Gyertyános helységekre kivetett ölfa járandóság beszállítására szóló felhívás 1829 Portio fizetésérıl szóló jegyzet Horváth Mihály részére 1830 Kiss Márton és felesége Bujtás Katalin levele a bejci határban lévı szántójának zálogbaadásáról 1831 Czirók János és felesége Farkas Katalin adóslevele 1831 Rabi János özvegyének szántóföldjére felvett összegrıl szóló záloglevele 1831 Zseda Judit bevallása a szombathelyi káptalan elıtt, hogy Bejc határában lévı rétjét Nagy Ferencnek és feleségének 300 forintért eladta 1832 Czirók János és felesége földjének elzálogosításáról szóló levele 1833 Kalmár Rusinka tanúsítványa, hogy Ihamár Bözse eltemetésére 7 forintot adott 1833 Farkas Antal kötelezvénye Nagy Ferenctıl felvett összegrıl

5 Vass Katalin bevallása Bejc községben lévı zálogos földjének elidegenítésérıl 1833 Farkas Kata és Cirák János levele kaszáló rétjük elzálogosításáról 1834 Németh Pál és felesége levele bejci ingatlanuknak elzálogosításáról 1834 Németh Pál és felesége bejci, valamint Nagy Ferenc és felesége Horváth Julianna gyertyáni lakosok ingatlan cseréjérıl szóló egyezség 1834 Németh Pál és felesége elzálogosítják a bejci határban lévı egy darab rétjüket 1835 Balogh György adóslevele 1835 Vidos Jánosné levele Ajkas Imréhez, amelyben a gabona ırlésének ellenırzését kéri 1835 Balogh György és felesége záloglevele 1835 Balogh György és felesége levele a bejci határban lévı rétjének zálogbaadásáról 1835 Molnár György felvallása bejci határban lévı földjének elidegenítésérıl 1835 Gyertyánosi Nagy Ferenc, Takáts Mihály és Fábián Borbála egyezségérıl szóló nyugtája 1835 Németh Pál és felesége 15 évre elzálogosította Bejc községben lévı rétjét 1835 Zsoldos György bevallása, hogy a bejci határban lévı földjét Szabados Farkas Antalnak és feleségének eladja Németh Pál és felesége levele szántóföldjüknek zálogbaadásáról 1836 Ivánkovits János szolgabíró tanúsítványa, hogy Nagy Ferenc nemesi birtokkal rendelkezik, ezért szénát nem fizet 1837 Nagy Ferenc levele az általa bérelt zálogos földért törlesztendı összegrıl 1837 Seper János és Gáti László elılegfelvételérıl szóló nyugtája 1838 Portio kivetés miatt gyertyánosi lakosok javainak összeírása 1838 Zsoldos István és felesége gyertyánosi lakosok adóslevele 1839 Hadnagy János jegyzı és Lipót József zsidó szerzıdése Gyertyános községben föld árulásáról 1839 Kis Ferenc levele Bejc határában lévı rétjének elzálogosításáról 1839 Rabi János birtok elidegenítése miatt bejelentett ellenállás

6 Kiss Ferenc és felesége záloglevele a bejci határban lévı kaszálójukról 1839 Németh Ferenc, Nagy János és felesége cserelevele kaszáló rétjeik elcserélésérıl 1840 Fábián Borbála felvallása birtokának elzálogosításáról 1841 Herczeg Ferenc záloglevele 1842 Kaszásnapok és kölcsön gabona elszámolása 1843 Nagy Ferencné és Nagy János adóslevele 1843 Katona János és Nagy Ferencné bejci telkük elcserélésérıl szóló egyezség 1843 özv. Nagy Ferencné és fia Nagy János levele a bejci határban lévı kaszálójuknak elzálogosításáról 1844 Stethner Józsefné nyugtája Nagy János által megadott adósságról 1844 Boda János járási szolgabíró levele, Nagy János és Kupi József, valamint a község lakosai között a legeltetés miatt támadt vitás ügyben 1844 Gyertyánosi lakosok, esküdtek tiltakozó levele az ellen, hogy Hajas István hagyatéki ügyének intézésénél iratok ellopásával vádolták meg 1844 Nagy Ferencné és gyermekei levele birtokuk elcserélésérıl 1844 Nagy János és felesége adóslevele Bolla István és Nagy Katalin részére 1845 Nagy János, Katona György, Kis Jánosné nyugtája a kıfejtıben megvásárolt kırıl, és az adott foglalóról 1846 Gyertyánosi helység bírája Nagy János felszólítása egy szombathelyi bádogos mesterhez, hogy a vállalt munkát végezze el 1847 Kötelezvény Gyertyán helység pénztárában befizetendı tartozásról Rohrer László szolgabíró kiállítása 1847 Nyugta 1847 Sulyok Péterné Farkas Rózsa bevallása, Bejc községben lévı örökségének Nagy János és felesége részére történt elidegenítésérıl 1847 Bejczi és gyertyánosi határban termett gabona jegyzéke 1849 Nagy Jánosné kötelezvénye 1850 Sági Antalné adókönyve Nagy János és felesége adóslevele 100 forint felvételérıl 1877 Nagy Ferenc és felesége után maradt javak elosztása é.n. Nagy János nyugtája é.n. Szılıhegyben egyes tulajdonosok szıllıjének megbecsülése. Hegymester választásról is említést tesz é.n. 6

7 Fogalmazási gyakorlat é.n. Napi kiadások, bevételek jegyzéke (töredék) é.n. Porció lajstrom (rajta az esküszöveg) é. n. Ismeretlen személy elszámolási könyve, illetve édesanyától kapott eszközök, bútorok kimutatása é.n. Nyugta é.n. Szombathely, szeptember /Kiss Lászlóné/ 7

XV.2. VASVÁRMEGYE MÚZEUMA ÁLTAL ÁTADOTT IRATOK GYŐJTEMÉNYE

XV.2. VASVÁRMEGYE MÚZEUMA ÁLTAL ÁTADOTT IRATOK GYŐJTEMÉNYE MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XV.2. VASVÁRMEGYE MÚZEUMA ÁLTAL ÁTADOTT IRATOK GYŐJTEMÉNYE 1533 1900 doboz 4 db (0,13) = 0,52 ifm irat dobozban 3 db kötet = 0,04 ifm

Részletesebben

Csatáry György. A máramarosi öt koronaváros levéltára 1326-1910

Csatáry György. A máramarosi öt koronaváros levéltára 1326-1910 Csatáry György A máramarosi öt koronaváros levéltára 1326-1910 1 2 A máramarosi öt koronaváros levéltárának iratai (1326-1910) II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Закарпатський угорський інститут

Részletesebben

SZOMOLYA TÖRTÉNETE 1945-ig

SZOMOLYA TÖRTÉNETE 1945-ig 1 SZOMOLYA TÖRTÉNETE 1945-ig Somogyi Dénes 2 A képeket CD lemezre szkennelte: Varga Tamás Készült 2004-ben. 3 SZÜLŐFALUM Az Alföld végénél a Bükk hegység aljában Kis Magyarországnak északi sarkában Szomolya

Részletesebben

PORCSALMY GYULA. Hajdúböszörmény rövid története a Hajdúkerület megszűnéséig

PORCSALMY GYULA. Hajdúböszörmény rövid története a Hajdúkerület megszűnéséig H A J D Ú - B I H A R M E G Y E I M Ú Z E U M O K K Ö Z L E M É N Y E I 3. PORCSALMY GYULA Hajdúböszörmény rövid története a Hajdúkerület megszűnéséig HAJDÚ-BIHAR M E G Y E I MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTI:

Részletesebben

XIII.13. BÁRÓ hatvani HATVANY-DEUTSCH CSALÁD IRATAI 1866-1942. 2 doboz 0,26 fm Raktári hely:22/402/9

XIII.13. BÁRÓ hatvani HATVANY-DEUTSCH CSALÁD IRATAI 1866-1942. 2 doboz 0,26 fm Raktári hely:22/402/9 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.13. BÁRÓ hatvani HATVANY-DEUTSCH CSALÁD IRATAI 1866-1942 2 doboz 0,26 fm Raktári hely:22/402/9 1879-ben Deutsch Bernát és Deutsch

Részletesebben

XII. Hejõbába társadalma

XII. Hejõbába társadalma XII. HEJÕBÁBA TÁRSADALMA 167 XII. Hejõbába társadalma Bába a feudalizmus idõszakában A korai középkortól az újkorig a gazdaság meghatározó alapja a termõföld, illetve annak nagysága volt. A nemzetségi

Részletesebben

Szepezdi krónika Tartalom. I. Szepezdi krónika (Adalékok Szepezd történetéhez)

Szepezdi krónika Tartalom. I. Szepezdi krónika (Adalékok Szepezd történetéhez) Szepezdi krónika Tartalom I. Szepezdi krónika (Adalékok Szepezd történetéhez) Idézet Ipoly Arnoldtól 4 Bevezető. Iván Katalin 5 Ajánlás. Márton József 6 Előszó. Németh Ferenc 7 Szepezd nevének eredete

Részletesebben

AZ ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1867-1919 KÖZÖTTI TÖRTÉNETE. Írta: BITTÓ ZOLTÁN őri református lelkipásztor /1970/

AZ ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1867-1919 KÖZÖTTI TÖRTÉNETE. Írta: BITTÓ ZOLTÁN őri református lelkipásztor /1970/ AZ ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1867-1919 KÖZÖTTI TÖRTÉNETE Írta: BITTÓ ZOLTÁN őri református lelkipásztor /1970/ A tanulmányt közreadja: a Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltárban

Részletesebben

GÖDÖLLŐ TÖRTÉNETE II. Első kötet. Főszerkesztő: G. Merva Mária. Szerkesztette: Farkas József. Gödöllő 2013

GÖDÖLLŐ TÖRTÉNETE II. Első kötet. Főszerkesztő: G. Merva Mária. Szerkesztette: Farkas József. Gödöllő 2013 GÖDÖLLŐ TÖRTÉNETE II. 1867 1945 Első kötet Főszerkesztő: G. Merva Mária Szerkesztette: Farkas József Gödöllő 2013 A kötet megjelenését Gödöllő Város Önkormányzata tette lehetővé. TARTALOMJEGYZÉK A kötet

Részletesebben

II. évfolyam, 4. szám

II. évfolyam, 4. szám ISSN 2063-0077 A MAGYAR CSALÁDTÖRTÉNET-KUTATÓ EGYESÜLET KIADVÁNYA Igazi kihívás a Békés megyéből való román nyelvű ortodox anyakönyv kutatása (Fotó: Ari Ilona) Illusztráció a Kis füzetben nagy segítség

Részletesebben

7. rész GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA (rövidítve: GYMSM SL)

7. rész GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA (rövidítve: GYMSM SL) 7. rész GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA (rövidítve: GYMSM SL) Cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. Levélcím: 9401 Sopron, Pf.: 82. Telefon: (+36) 99/312-198 Fax: (+36) 99/312-198 E-mail: archiv@sopron.hu,

Részletesebben

Dr. Erdődy Gyula NAGYPALL KÖZSÉG ELSŐ ÉS MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS HŐSI HALOTTAI

Dr. Erdődy Gyula NAGYPALL KÖZSÉG ELSŐ ÉS MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS HŐSI HALOTTAI Dr. Erdődy Gyula NAGYPALL KÖZSÉG ELSŐ ÉS MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS HŐSI HALOTTAI Pécs, 2013 2 T a r t a l o m Bevezetés 3. oldal Nagypall községből az első világháborúban részt vettek főbb adatai 4. oldal Az

Részletesebben

Az 1944-es moholi áldozatok névjegyzéke:

Az 1944-es moholi áldozatok névjegyzéke: Az 1944-es moholi áldozatok névjegyzéke: Az orosz hadsereg 1944. október 8-án vonult be Moholra. A bevonulását követően a községben eluralkodott az anarchia. Ezt kihasználva, a helyi szerbség, saját köreiből,

Részletesebben

FÜREDI HISTÓRIA VIII. évfolyam 1. sz. 2008. május 1 TARTALOM: Lichtneckert András: EGYHÁZKÖZSÉG - KÖZSÉG - KÖZBIRTOKOSSÁG HEGYKÖZSÉG.. 2.

FÜREDI HISTÓRIA VIII. évfolyam 1. sz. 2008. május 1 TARTALOM: Lichtneckert András: EGYHÁZKÖZSÉG - KÖZSÉG - KÖZBIRTOKOSSÁG HEGYKÖZSÉG.. 2. FÜREDI HISTÓRIA VIII. évfolyam 1. sz. 2008. május 1 TARTALOM: Felelős szerkesztő: BAÁN BEÁTA Szerkesztőbizottság: ELEK MIKLÓS, NÉMETH ÁKOSNÉ, DR. RÁCZ JÁNOS, Z. KARKOV ÁNY JUDIT Kiadja a Balatonfüredi

Részletesebben

Magyarok Vására Kunszentmiklóson! Tervezés alatt. Tisztelt Olvasók! Megválogatnám a legényt, Mint a piacon az edényt.

Magyarok Vására Kunszentmiklóson! Tervezés alatt. Tisztelt Olvasók! Megválogatnám a legényt, Mint a piacon az edényt. 2009.május 2.szám Kunszentmiklós Város Önkormányzatának lapja Tisztelt Olvasók! Kunszentmiklós Város Önkormányzata 2008. augusztus 8-i ülésén testvérvárossá fogadta a Kazahsztánban lévõ Saga városát, amelynek

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR XII. 2. ZALAVÁRI APÁTSÁG HÁZI LEVÉLTÁRA

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR XII. 2. ZALAVÁRI APÁTSÁG HÁZI LEVÉLTÁRA ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR XII. 2. ZALAVÁRI APÁTSÁG HÁZI LEVÉLTÁRA 1. doboz 1903 1914. 1903. I. 1-17 80 p. 1. Napló (Kroller Miksa apáti beiktatása) 1903. július 9.-december 29. 2. Nagy- és Kisradai határárkok

Részletesebben

Földtulajdon és földhasználat az örökváltság után

Földtulajdon és földhasználat az örökváltság után HÁRSFALVI PÉTER: Földtulajdon és földhasználat Nyíregyházán az örökváltság után Történeti irodalmunkban keveset olvashatunk arról, hogyan alakult a földtulajdon és földhasználat azokban a helységekben,

Részletesebben

Kecskeméti Vasszerkezeti Művek"

Kecskeméti Vasszerkezeti Művek II. évfolyam. Nagykőrös, 1912. márczius 7. 10-ik szám. Ókécske, Ujkécske, Jászkarajenő, Kocsér, Törtel s a szomszédos Tiszamenti községek társadalmi és közérdekű hirdetési közlönye. A nagykőrösi Kertészeti

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. MÁRCIUS 24. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. MÁRCIUS 24. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. MÁRCIUS 24. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 42/2011. (II. 18.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

A NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FEUDÁLIS-KORI ÖSSZEÍRÁSAINAK ADATBÁZISA

A NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FEUDÁLIS-KORI ÖSSZEÍRÁSAINAK ADATBÁZISA A NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FEUDÁLIS-KORI ÖSSZEÍRÁSAINAK ADATBÁZISA A Nógrád Megyei Levéltár anyagában valamivel több, mint 9 iratfolyómétert tesznek ki a feudális kori összeírások. Ezek közül az alábbi,

Részletesebben

Kecskeméti Vasszerkezeti Müvek"

Kecskeméti Vasszerkezeti Müvek II. évfolyam Nagykőrös, 1912. február 29. Ókécsle, Ujkécske, Jászkarajenő, Kocsér, Törtel s a szomszédos Tiszamenti községek társadalm közérdekű hirdetési közlönye. A nagykőrösi Kertészeti és az Ókécskei

Részletesebben

BÖRZSÖNYI HELIKON. "Áldjon meg az Isten mindenkit, aki az áldatlan magyar ugart tördeli."

BÖRZSÖNYI HELIKON. Áldjon meg az Isten mindenkit, aki az áldatlan magyar ugart tördeli. BÖRZSÖNYI HELIKON Irodalmi, mûvészeti, természetbarát folyóirat IX. évfolyam 11. szám, 2014. november "Áldjon meg az Isten mindenkit, aki az áldatlan magyar ugart tördeli." Burza a Szent István Bazilikából

Részletesebben

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002.

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. Összeállította: Dr. Molnár János nyugalmazott tanár A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség Kiadványa A reformáció elterjedése Magyarországon.

Részletesebben

Nemessándorháza története V. rész

Nemessándorháza története V. rész A ferences rend megtelepedése Nemessándorháza története V. rész Községünk és közvetlen környezete számára a forradalmi változások egyházi vonalon, a vallási életben jelentkeztek igazán a török jelenlét

Részletesebben

I. parcella 1. sor. Hidasi Péterné (2004. 04. 15.) Verseg, Walko L. u. 10.

I. parcella 1. sor. Hidasi Péterné (2004. 04. 15.) Verseg, Walko L. u. 10. I. parcella 1. sor 1. Zsingor Mihály (1851-1894) és családja 2. Hidasi Péter (élt 49 évet) Hidasi Péterné 3. Kőkereszt felirat nélkül 4. Acsay Vilmos (1865-1943) Neje: Miksa Irén (1874-1952) 5. Fesztbaum

Részletesebben

Bükkösd község helytörténete 1950-ig

Bükkösd község helytörténete 1950-ig Bükkösd község helytörténete 1950-ig Tisztelt Olvasó! Felhívom szíves figyelmét, hogy Bükkösd helytörténetéről szóló dokumentum teljes tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Így annak - akár teljes tartalmának

Részletesebben

TIBOLDDARÓC TÖRTÉNETE

TIBOLDDARÓC TÖRTÉNETE 1 TIBOLDDARÓC TÖRTÉNETE Botos Péter 1982 Karuczka Attila 2014 2 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 4 1.Őskor... 5 1.1. Kőkorszak... 5 1.2.Bronz korszak... 7 2. A KÖZSÉG NEVE ÉS FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE... 12 2.1.

Részletesebben

Elkészült Kübekháza honlapja, melyről nem hiányozhatnak a falu történetével foglalkozó írások másolatai.

Elkészült Kübekháza honlapja, melyről nem hiányozhatnak a falu történetével foglalkozó írások másolatai. 1 Tisztelt Olvasó Elkészült Kübekháza honlapja, melyről nem hiányozhatnak a falu történetével foglalkozó írások másolatai. Elsőként álljon itt JUHÁSZ KÁLMÁN 1944- ben kiadott A 100 ÉVES KÜBEKHÁZA (1844-1944)

Részletesebben

K I V O N A T. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004. (IV. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

K I V O N A T. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004. (IV. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. június 29-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 22/2011.(VII.5.) ÖR. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004.

Részletesebben

CSALÁDBAN MARAD. digitális családfakutató folyóirat. 2009 Vágsellye

CSALÁDBAN MARAD. digitális családfakutató folyóirat. 2009 Vágsellye CSALÁDBAN MARAD digitális családfakutató folyóirat 2009 Vágsellye Családban marad - digitális családfakutató folyóirat I. évf. 1. szám megjelent: 2009-ben 30 példányban, 34 oldalon, 3 melléklettel és 1

Részletesebben