HELYI TANTERV Magyar nyelv és irodalom

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYI TANTERV Magyar nyelv és irodalom"

Átírás

1 L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV Magyar nyelv és irodalom Készítette: MAGYAR MUNKAKÖZÖSSÉG

2 Magyar nyelv és irodalom évfolyam Részletes tanterv évfolyamokra lebontva Nyelvi előkészítő ( 9. évfolyam) 9. ÉVFOLYAM 74 óra Irodalom I. Bevezetés A kilencedik (előkészítő) évfolyam tanterve részben szakít a középiskolai irodalomoktatásban megszokott irodalomtörténeti-kronologikus szemlélet hagyományával, mivel az első félév elsődleges feladatának nem az irodalmi kánon időarányos részletének elsajátítását tekinti. Célja a következő évek irodalomtanításának megalapozása, az értő befogadáshoz szükséges készségek fejlesztése, a szövegértés-értelmezés, a műelemzés szempontjainak és technikáinak minél bőségesebb megismertetése. Célként fogalmazzuk meg a kötelező tananyagként kijelölt művek olvasásán túl is fennmaradó olvasási igény és motiváció erősítését, az olvasási szokások kedvező irányú befolyásolását; az értő-értelmező attitűd kialakításán túl az önálló véleményalkotás- és megfogalmazás igényének és képességének fejlesztését. Mindezeken túl az irodalmi művek elemzését-értelmezését nem öncélú tevékenységnek, hanem a személyiségfejlesztést, az őnmegismerést-megértést, a közvetlen és a tágabb környezetben való eligazodást segítő-támogató eszköznek tekintjük. Ennek megfelelően az első félév anyaga tematikusan egymás mellé rendezett egységekből (modulokból) áll. Ezekben olyan, a magyar és a világirodalom különböző korszakaiból származó szépirodalmi szövegeket dolgozunk fel, amelyek - irodalmi-esztétikai értékükön túl - számíthatnak az adott korosztály érdeklődésére. A feldolgozás általában kettős célt szolgál. Az első: valamely társadalmi-etikai problémának, jelenségnek megvitatása, a művek tartalmi elemzésének eredményeként kialakítható tanulságok vagy pusztán gondolatok, vélemények megfogalmazása. A másik cél esztétikai jellegű: valamely poétikaiműfajelméleti probléma feldolgozása a készségfejlesztés eszközeivel (műelemzésműértelmezés, szővegértés, szövegfeldolgozás, verstani-prozódiai jelenségek megfigyelése stb.). A modulok felépítése e kettős célt követi. Olyan - változatos műfajú - tartalmitematikai szempontból egymáshoz kapcsolódó (így egymást erősítő) irodalmi szövegekből állnak, amelyek egyben valamely sajátos esztétikai kérdésre is ráirányítják a figyelmet. A modulokban feltüntetett művek feldolgozása - az időkeret szűkösségéből és a szóba jöhető anyag bőségéből adódó feszültséget is tekintetbe véve - részben ajánlott; ez lehetőséget teremt az ezekben az osztályokban tanító kollégák számára, hogy - a fő irányelvek szem előtt tartásával - saját személyiségük és az osztály igényei, adottságai szerint valamelyest alakíthassák a tananyagot. Emellett - a művek közös tanórai feldolgozásán túl - lehetőség van 1. oldal

3 egyes szövegek tanórán kívüli, egyéni vagy csoportos vállalásra épülő, változatos munkaformákban, a tanárral egyeztetett szempontok alapján történő feldolgozására is. A modulokat nem tekintjük véglegesnek: a későbbiekben - több tapasztalat birtokában - alakíthatók, sőt, egyes modulok kiiktatása, más tartalmakkal való felcserélése is elképzelhető. A második félévben - a korábbiakban négy év alatt elsajátítandó tananyag mennyiségének és az időkeret szűkösségének ellentmondásaiból adódó állandó feszültség oldása, valamint a tantervi célkitűzések megvalósíthatóságának biztosítása érdekében a tematikus elrendezést felváltja a kronologikus/irodalomtörténeti, és elkezdődik a korábban a kilencedik évfolyahoz rendelt tananyag feldolgozása. II. Belépő tevékenységek 1.Szóbeli kifejezőkészség; A kulturált nyelvi magatartás fejlesztése Az olvasott szövegek értelmezése; saját vélemény megfogalmazása Beszélgetés, vita Érvek-ellenérvek mérlegelése, érvek felsorakoztatása, csoportosítása Szóbeli beszámoló, kiselőadás, előre elkészített hozzászólás (választható tevékenység) 2.Olvasás, szövegértés Az olvasott szépirodalmi szövegek mögöttes jelentésének tudatos keresése, megfogalmazása tanári irányítással és önálló elemzéssel (közösen egyeztetett szempontok alapján) vagy csoportmunkában 3. Szövegalkotás írásban Az írásművek makroszerkezeti elemei Bekezdés, tételmondat Mindennapi élethelyzetekhez, irodalmi olvasmányokhoz kapcsolódó véleményalkotás és - nyilvánítás Ismertetés, könyvajánlás írása, kiselőadás tartása irodalmi művekről (választható tevékenység) 4. A tanulási készség fejlesztése Különféle témákhoz kapcsolódó ismeretek, érvek, példák önálló gyűjtése A könyvtár nyomtatott dokumentumainak (segédkönyv, kézikönyv, ismeretterjesztő könyv, folyóirat), elektromos információhordozóinak használata Hivatkozás a forrásra A tanult művek közvetlen és tágabb kontextusára vonatkozó ismeretek bővítése önálló könyvtári munkával; az adatok felhasználása az értelmezésben, elemzésben 5. Esztétikai-irodalomelméleti ismeretek Az epikus - lírai - drámai művek megkülönböztetése A műfaji ismeretek elmélyítése, bővítése Irodalmi művekben megjelenő emberi kapcsolatok, cselekedetek, érzelmi viszonyok, konfliktusok összetettségének felfogása, értelmezése és megvitatása A művészi kifejezésmódok, stíluseszközök funkcióinak megfigyelése, értelmezése A adott műhöz kötődő kifejezésmód néhány jellemzőjének értelmezése, értékelése a szükséges fogalmak pontos használatával A homéroszi eposzok világa; az eposz műfaji jegyei; eposzi kellékek 2. oldal

4 A dráma műnemének, sajátosságainak meghatározása; a cselekmény elemeinek és szerkezetének bemutatása; szövegtípusok azonosítása a drámában Az idő-, tér- és cselekményszervezés fölismerése a tanult drámákban; párhuzamos jelenetek, az epikai és drámai cselekményszervezés és az időkezelés összevetése A tragédia, a tragikus hős meghatározása, jellemzése A drámai konfliktus, az akció és dikció, az írott mű és az előadás viszonyának bemutatása; a konfliktusos dráma; az analitikus dráma Az évfolyamon elvárható - epikus és lírai művek mellett - legalább egy Shakespeare- és egy Szophoklész-dráma közös feldolgozása. Memoriter: kb. 50 sor a tanár választása alapján Az év folyamán két iskolai dolgozatot (értekező fogalmazást) és három nagyobb terjedelmű házi feladatot íratunk. III.A továbbhaladás feltételei A tanuló olvassa el a kijelölt műveket; képes legyen az olvasott szövegek megértésére, adott szempontok alapján gondolatainak, véleményének mind szóbeli, mind írásbeli megfogalmazására a tanult irodalomelméleti fogalmak használatával; tudjon szépirodalmi szövegeket elhelyezni a három műnem ismérvei alapján! IV.Témakörök, szerzők, művek Hétköznapi és művészi kommunikáció - a szépirodalmi szövegek olvasása Örkény - egypercesek (Mi mindent kell tudni?; Ballada a költészet hatalmáról; Leltár; Matematika; Információ; Egy szoba, vályogfal, zsúpfedél; Visszatért a földre a magyar holdrakéta stb.) Karinthy Frigyes: A cirkusz Vörösmarty: Előszó Petőfi: Feltámadott a tenger Ady: Harc a nagyúrral; A fekete zongora József Attila: Tiszta szívvel 2. Beavatás - nevelődési történetek Gilgames Kosztolányi Dezső: A kulcs Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember Salinger: Zabhegyező Emile Ajar: Előttem az élet Kertész Imre: Sorstalanság Dino Buzatti: A colombre Radnóti Miklós: Mint a bika József Attila: Lassan, tűnődve 3. oldal

5 3. A sziget Defoe: Robinson Verne: Kétévi vakáció Golding: A legyek ura Stevenson: A kincses sziget Shakespeare: A vihar 4. Változatok a szerelemre Rigócskám, rigócskám (XVII. századi virágének) Shakespeare: LXXV. szonett Balassi Bálint: Az ő szerelmének örök és maradandó voltáról; Júliát hasonlítja a szerelemhez; Hogy Júliára talála Vörösmarty: Ábránd Petőfi: Szeptember végén; Minek nevezzelek? Ady: Tüzes seb vagyok; Lédával a bálban Tóth Árpád: Esti sugárkoszorú Juhász Gyula: Milyen volt?; Anna örök Kaffka Margit: Litánia József Attila: Klárisok; Flóra Nagy László: Himnusz minden időben Orpheus és Eurydice Trisztán és Izolda Shakespeare: Rómeó és Júlia; Szentivánéji álom Victor Hugo: A párizsi Notre Dame Stendhal: A pármai kolostor Jókai: Egy magyar nábob; Kárpáthy Zoltán Mikszáth: A Noszty fiú esete Tóth Marival; Szent Péter esernyője Gárdonyi: A láthatatlan ember Déry Tibor: Szerelem Kádár Kata Arany: Tetemre hívás 5. Népszerű irodalom - sikerkönyvek hatáselemei Rowling: Harry Potter Tolkien: A gyűrűk ura Rejtő Jenő: Piszkos Fred, a kapitány Agathe Christie: Tíz kicsi néger 6. Mítosz és irodalom Az antikvitás irodalma- A Biblia és hatása az irodalomra Mitológiai történetek. Jellemző részletek az Íliászból vagy az Odüsszeiából. Szemelvények a görög és a római lírából (legalább négy mű). Szophoklész:Antigoné vagy Oidipusz király című drámája Részletek az Ó- és Újszövetségből Bibliai témák és műfajok továbbélése a magyar irodalomban 4. oldal

6 Anyanyelvi beszédkultúra és helyesírási ismeretek 9. évfolyam, évi 37 óra Anyanyelvi előkészítő Bevezetés Az anyanyelvi beszédkultúra és helyesírási ismeretek tantárgy célja szorosan kapcsolódik a nyelvi előkészítő osztályok nevében megfogalmazott programhoz. E cél lényege, hogy a tanulókat a 9. osztályban olyan eszközökkel lássuk el, melyek rövid távon lehetővé teszik számukra középiskolai tanulmányaik eredményes folytatását, befejezését, hosszabb távon felkészítik őket arra, hogy a felsőoktatásban és a felnőtt életszakaszban jelentkező feladatokkal sikeresen megbirkózzanak. Ezek közé az eszközök közé tartozik a szóbeli kommunikáció fejlesztése és tudatossá tétele, a középiskolai továbbhaladáshoz szükséges helyesírási készségek megszilárdítása, az általános iskolában is érintett leíró nyelvtani alapfogalmak rendszerező ismétlése, elsősorban elemzési gyakorlatok segítségével. Ez azért is fontos, mert a nyelvi előkészítő osztályok tanulói ebből a szempontból nagyon egyenetlen ismeretekkel rendelkeznek. Egy egyenletesen magas színvonalú leíró nyelvtani tudás és elemzési készség kialakítása egyszerre egyéni és közösségi érdek. Ismerve azokat a nehézségeket, amelyeket nemzetközi felmérések mutattak ki a magyar gyerekek értő olvasásával kapcsolatosan, a nyelvi előkészítés anyanyelvi szakaszában fontos célnak tekintjük az értő olvasás képességének és készségének fejlesztését. E képességeket és készségeket olyan szintre kell hozni, hogy az e téren mutatkozó hiányosságok ne akadályozzák a tanulók későbbi középiskolai előmenetelét. Ez azért is kiemelkedő jelentőségű, mert az értő olvasás készségének tökéletes birtoklása nélkül tanulóink sem a felsőoktatásban, sem az élethosszig tartó tanulás vagy a munkaerőpiaci boldogulás folyamataiban nem számíthatnak sikerre. A középiskolában és a felsőoktatásban is nélkülözhetetlen a gyors, de szabatos jegyzetelés technikáinak elsajátítása. E technikák kialakítását és gyakoroltatva megszilárdítását az anyanyelvi előkészítés fontos feladatának tekintjük. A tanévben magunk elé kitűzött célok megvalósítását megkönnyítheti az egyes feladatok integrációja, koncentrációja. Az írásbeli és szóbeli kifejezőképesség összekapcsolható az értő olvasás és a jegyzetelés technikáinak elsajátításával. A feladatok ilyenfajta párhuzamosítása időt szabadít fel, és életszerűbbé teszi a gyakorlatokat. Általános célok Az Európai Unióhoz való csatlakozással gyermekeinknek az összeurópai munkaerőpiacon is versenyképesnek kell lenniük; ehhez elengedhetetlen a kommunikációs készségek erősítése. A szóbeli készségek elsajátításával diákjaink képessé válnak arra, hogy hitelesen ki tudják fejezni magukat, és képviselni tudjanak számukra fontos ügyeket. 5. oldal

7 A helyesírási készségek megszilárdításával olyan eszközt kell a gyerekek számára biztosítani, amelynek segítségével az írásbeli önkifejezés és az írásbeli hivatalos érintkezés világában is otthonosabban mozognak. A helyesírási szempontból kifogástalanul létrehozott szöveget a magánéleti, a közéleti és a munkaerőpiaci boldogulás esélynövelő értékének tekintjük. A leíró nyelvtan alapvető fogalmainak rendszerező ismétlésével növelni kívánjuk tanulóink anyanyelvi tudatosságát, e tudatosságon keresztül erősíteni kapcsolódásukat az anyanyelvhez, amit a tartalmas nemzeti identitás egyik legfontosabb elemének tekintünk. Az egyre bonyolultabb szövegek értő olvasásával kapcsolatos készségek és képességek fejlesztésével eszközt kell adni a tanulóknak ahhoz, hogy az életútjuk során felmerülő írásbeli szöveg-kihívásokkal sikeresen megbirkózzanak. A jegyzetelés technikáit olyan készséggé kell formálni, mely elsősorban a szakmai életpályán, kisebb mértékben a magán- és a közéletben is felmerülő feladatok megoldásának hatékony eszközeként funkcionál.. Követelmények A beszédhelyzet kommunikatív összetevőinek pontos felismerése; rugalmas nyelvi alkalmazkodás a szituációhoz, a beszédpartnerhez, a témához, képesség az önálló véleményalkotásra. Az általános iskolában már legalább részben elsajátított leíró nyelvtani alapfogalmak ismerete, a rendszerezett elméleti fogalmak birtokában az azokhoz kapcsolódó elemzési feladatok egyenletesen magas szintű megoldása. A magyar helyesírás alapelveinek gyakorlati alkalmazása, a tulajdonnevek helyesírásával, az egybe- és különírással, az elválasztással, az ly j megkülönböztetéssel, az írásjelek használatával kapcsolatos legfontosabb szabályok ismerete és gyakorlati alkalmazása. A középiskolai tanulmányok eredményes folytatásához szükséges, az értő olvasással kapcsolatos feladatok magas színvonalú megoldása kötött időtartamon belül. A jegyzeteléssel kapcsolatos technikák gyakorlati működőképességének demonstrálása, elsősorban e technikák eredményes tanórai alkalmazása által. A másik ember közléseinek egyre pontosabb felfogása A beszédpartnerrel való együttműködés; érvek felkutatása, rendszerezése, álláspont kialakítása; az eltérő vélemény tisztelete Együttműködés csoportos beszélgetés fenntartásában; képesség kommunikációs zavarok felismerésére és korrigálására; a manipulációs szándékok felismerése A mondatfonetikai eszközök biztonságos használata A szövegformálás képessége a kommunikációs helyzetek követelményeinek megfelelően; önkontroll és szövegjavítás; 6. oldal

8 Tanterv A különféle készségek csak folyamatos gyakorlással fejleszthetők, így a célul kitűzött készségeket és képességeket a tanév során folyamatosan és párhuzamosan a két terület (szóbeli kommunikáció, helyesírás, leíró nyelvtani ismétlés, értő olvasás, jegyzetelési technikák) anyagát elsősorban gyakoroltatás által - párhuzamosan sajátíttatjuk el. A tantárgyat heti 1 órában (évi 37 óra), lehetőség szerint csoportbontásban (max fő) tanítjuk. 1. Értő olvasással kapcsolatos feladatok 1. (5 óra) hosszabb írott szövegek kijegyzetelése az elkészített jegyzetek alapján a szövegek tartalmának összefüggő szóbeli összefoglalása az elkészített jegyzetek alapján beszélgetés ill. vita az írott szövegek témájával kapcsolatosan felvetődő kérdésekről 2. Helyesírás 1. (4 óra). a hangjelöléssel kapcsolatos helyesírási gyakorlófeladatok a különírás és az egybeírás szabályaival kapcsolatos gyakorlófeladatok az elválasztás szabályaival kapcsolatos gyakorlófeladatok 3. Az általános iskolában tanult leíró nyelvtani ismeretek rendszerező ismétlése 1. (5 óra) a szóelemek ismétlő áttekintése, elemzési gyakorlatok a szófajtannal kapcsolatos ismeretek ismétlő áttekintése, elemzési gyakorlatok 4. A jegyzetelés technikájával kapcsolatos készségek elsajátítása, jegyzetelési gyakorlatok (4 óra) jegyzet készítése rövid tanári előadások alapján (például: fejezetek a magyar nyelv történetéből) a tanári előadások szóbeli rekonstrukciója az elkészített jegyzet alapján összefüggő írásbeli szöveg készítése a tanári előadások alapján 5. Helyesírás 2. (5 óra) a tanári előadás alapján készített írásbeli szövegek helyesírási értékelése, az elkövetett hibák javítása a kis és nagy kezdőbetűkkel kapcsolatos helyesírási gyakorlatok a tulajdonnevek helyesírásával kapcsolatos gyakorlatok 6. Az általános iskolában tanult leíró nyelvtani ismeretek rendszerező ismétlése 2. (5 óra) egyszerű mondatok elemzése mondatrészek szerint alá- és mellérendelő összetett mondatok elemzése 7. oldal

9 7. A jegyzeteléssel és az értő olvasással kapcsolatos gyakorló feladatok (8 óra) jegyzet készítése hosszabb tanári előadás alapján (például: fejezetek a magyar nyelv történetéből) jegyzet készítése hosszabb írott szöveg alapján az elkészített jegyzetek tartalmi és helyesírási értékelése, az elkövetett hibák javítása hosszabb terjedelmű írásbeli munka (házi feladat) készítése az elkészített jegyzetek alapján a házi feladatok tartalmi és helyesírási értékelése, az elkövetett hibák javítása néhány perces szóbeli előadás tartása az elkészített jegyzetek felhasználásával Tankönyv és egyéb segédlet A tantárgy beszédkultúra részének tanításához felhasználható Antalné Szabó Ágnes - Rátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció - tankönyv és munkafüzet a évfolyam számára, valamint Balázs Géza-Benkes Zsuzsa: Magyar nyelv (Nemzeti Tankönyvkiadó, 16103) tankönyve. A segédanyagként használt könyvek, hangzó- és videóanyagok, interaktív eszközök kiválasztása a tárgyat tanító tanár egyéni döntése alapján történik. HHT AJTP előkészítő ( 9. évfolyam) A hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának tantervi sajátosságai: A magyar nyelv és irodalom tanítása az alapozó évfolyamon egymást átható folyamat, tevékenység- és problémacentrikus. A feltárt hiányosságok ismeretében, akár egyénre szabottan, a magyar nyelv és irodalom tantárgy sajátosságait figyelembe vevő módszerekkel a felzárkózás biztosítása a feladat. Az előkészítő évfolyam célkitűzése az általános iskolában tanultak elmélyítése; a hiányok pótlása, az új élethelyzetbe, iskolatípusba, közösségbe került tanulók beilleszkedésének elősegítése; a kommunikációs képességek fejlesztése az iskolai és mindennapi élethelyzetekben; a szövegolvasás, szövegértés fejlesztése; tanulási technikák kialakítása. A nyelvi kifejezőkészség állandó fejlesztését szem előtt tartva nem csupán a hagyományos feldolgozó jellegű munkaformákat szükséges előnyben részesíteni, hanem a tanulók önálló szövegalkotási képességének kondicionálását és az önkifejezés formáinak szélesítését is. Hozzá kell segíteni a tanulókat ahhoz, hogy ismereteiket a kellő szinten tudják alkalmazni, kreativitásuk fejlődjön. 8. oldal

10 Kiemelt célok és feladatok irodalomból: Az általános iskolai irodalmi anyag ismétlése, rendszerezése, a hiányok pótlása. Az egyéni képességek kibontakoztatásának segítése. A kreativitás és szocializáltság egyidejű, dinamikus fejlesztése, önállóság, aktivitás, tolerancia, empátia kialakítása. A művészi szövegek olvasása és önálló értelmezése iránti igény kialakítása. A nyelvi-irodalmi kreativitás sokoldalú fejlesztése. Az irodalmi képességek fejlesztése: az olvasottság, az előadói, a szövegalkotó és műértelmező képesség fejlesztése. Az irodalmi művek középpontba helyezésével segíteni a tanulók elemző készségét, erősíteni problémaérzékenységüket, pozitívan befolyásolni személyiségüket. A helyi sajátosságok, jellegzetességek / irodalmi emlékhelyek, a környék kiemelkedő irodalmi személyiségei / megismertetése. Kiemelt célok és feladatok nyelvtanból: Az általános iskolában elsajátított leíró nyelvtani ismeretek ismétlése, rendszerezése, a hiányok pótlása. Az írás és helyesírás készségének kiemelt fejlesztése, csoportbontásban is. A kulturált szóbeli és írásbeli kifejezőképesség kialakítása a helyes kommunikációs formák érdekében. Az anyanyelvű írásbeliség normáit figyelembe véve helyes szövegalkotási készség erősítése; képzelet, önkifejezés, egyéni stílus bátorítása. A kifejezés, a megértés, a beszédkészség fejlesztése / pl. a szókincs gyarapításával /. Általános fejlesztési követelmények: A tanuló törekedjen irodalomelméleti és leíró nyelvtani ismereteinek egységbe szervezésére; aktívan vegyen részt az ismeretek közös felidézésében. Legyen képes korábban tanult ismereteit szintetizálni. Tudja a már tanult szakszókincset pontosan használni. Törekedjen a kommunikációs helyzetnek megfelelő stílus használatára. Sajátítsa el a személyiségének megfelelő árnyalt önkifejezés technikáit a különböző kommunikációs szinteken. Legyen képes alkalmazni anyanyelvi és kommunikációs ismereteit a szövegolvasás és szövegértés, valamint a szóbeli és írásbeli megnyilatkozás minden területén. Az anyanyelv sajátosságainak ismeretében legyen képes kontrasztív szemléletre a tanult idegen nyelvek vonatkozásában. Tudja értékelni a nyelvben megjelenő új jelenségeket ( pozitív nyelvművelés). Ismerje meg a jegyzet- és vázlatkészítés módszereit. Ismerje meg az elektronikus információhordozókat is. Gyakorolja az önálló szövegalkotást. A tanulási képesség fejlesztésének fontos állomása a mindennapi élethez, irodalmi vagy egyéb tanulmányokhoz kapcsolódó témák önálló feldolgozása. 9. oldal

11 Ellenőrzés, értékelés, minősítés: Céljai: Következtetés az eredményekből a tanítás és tanulás hatékonyságára. Felmérése, hogy mely követelmények teljesítésében értek el a tanulók kiemelkedő, illetve mely területeken gyenge teljesítményt. A tanulók teljesítményének viszonyítása korábbi teljesítményeikhez. Módjai: Elsősorban szóbeli értékelés, közvetlen tanári megfigyelés, egymás értékelése, a tanulók hozzásegítése a helyes önértékeléshez. Feladatsorok, szóbeli és írásbeli beszámolók, kiselőadások, memoriterek. Belépő tevékenységformák 1. Kulturált nyelvi magatartás Eligazodás az alapvető kisközösségi beszédhelyzetekben. Gyakorlatok a vitakultúra fejlesztésére, saját álláspont kialakítása. Együttműködés a beszédpartnerekkel, emberi közlések egyre pontosabb felfogása, kódolása a mindennapi élethelyzetekben. Képesség önellenőrzésre a kommunikációs magatartásban. 2. Szövegértés, szövegalkotás Az életkornak megfelelő szintű értő olvasás. Az olvasott szövegek mögöttes jelentéseinek tudatos keresése. Kreatív szövegalkotás. 3. Tanulási képesség Az ismeretek bővítése önálló kutatómunkával. Többféle forrásból gyűjtött anyag válogatása, feldolgozása, írásbeli, szóbeli beszámoló készítése. 4. A magyar nyelv rendszerének ismerete A tanult nyelvtani, hangtani, alaktani, helyesírási ismeretek magasabb szintre emelése, alkalmazása a különféle írásbeli feladatokban. Az önkontroll további erősítése: fogalmazásaik önálló helyesírási, nyelvhelyességi javítása, a helyesírási szótár használata. 5. Az irodalmi kifejezésformák sajátosságai Tájékozódás az irodalom kronológiájában, a helyi hagyományok, irodalmi emlékek ismerete. Irodalomelméleti ismeretek rendszerezése, műnemek, műfajok sajátosságainak ismerete; témák, motívumok felismerése irodalmi művekben. Megjegyzés: A megjelenített tevékenységformák szerepelnek az általános iskolai kerettantervben is, az előkészítő évfolyamon az osztály szintjéhez igazítva elsősorban a készségek szintre hozására és a képességfejlesztésre kell a hangsúlyt helyezni. 10. oldal

12 MAGYAR NYELV 74 óra TÉMAKÖRÖK Év eleji felmérés 2óra TARTALMAK A tanulók leíró nyelvtani ismereteinek, helyesírási, fogalmazási, szövegalkotási készségeinek felmérése feladatlap kitöltésével. Nyelvi ismeretek 25 óra Az általános iskolában elsajátított nyelvi ismeretek ismétlése, rendszerezése. Hangtan: beszédhangok, hangképzés, magán- és mássalhangzótörvények A szavak jelentése és szerkezete: a szófajok rendszere, szóalkotási módok. Alapvető ismeretek a szóképzés és a jelentés kapcsolatáról. Rokon és ellentétes értelmű, többjelentésű szavak. Mondattan: a mondat fogalma, fajtái. Az egyszerű mondat szerkezete, a mondatrészek és szintagmák. Az összetett mondat szerkezete, fajtái. A mondat és a szöveg viszonya. Minden fejezetnél a fogalmak átismétlése, az elemzés gyakorlása szóbeli és írásbeli feladatok megoldásával történik. Szemléltetés: nyelvtani táblázatok, különböző műfajú szövegek, Értelmező kéziszótár, Szinonimaszótár, Helyesírási szótár. Helyesírás 15 óra Szövegalkotás, szövegelemzés 15 óra Kommunikációs gyakorlatok, nyelvhelyesség A magyar helyesírás rendszerének áttekintése. A magyar helyesírás alapelveinek áttekintése, a leíró nyelvtani témakörökhöz kapcsolódó helyesírási problémák átismétlése. Gyakorló feladatok és tollbamondási szövegek íratása. Szemléltetés: Helyesírási szótár, A magyar helyesírás szabályai 11. kiadás, Helyesírási gyakorlókönyvek, Gyakorlómondatok, szövegek. Szövegszerkesztés különféle közlésformákban: elbeszélés, leírás, jellemzés, érvelés, ismertetés, tömörítés. A szóbeli és írásbeli közlésmód nyelvi kifejezési formáinak azonossága és különbsége. A szövegelemző eljárások bővítése bonyolultabb irodalmi, ismeretterjesztő és publicisztikai művek értelmezésére; szó szerinti értelmező és kreatív olvasat, kérdések, állítások észrevétetése, előfeltevések alkalmazása. Ismeretek a véleményalkotás-és nyilvánítás néhány szóbeli és írásbeli műfajáról az olvasmányokhoz kapcsolva: ismertetés, könyvajánlás, kritika, olvasónapló. Stílusgyakorlatok különféle hangnemben. Anyaggyűjtés önálló és csoportos munkában, fogalmazások készítése. Szemléltetés: különböző szövegtípusok Eligazodás a mindennapi élethelyzetekben: kapcsolat felvétele, véleménynyilvánítás, udvariassági formák. Kisközösségi kommunikáció: vita, egyéni álláspont kifejtése. 11. oldal

13 10 óra A magán- és a közéleti kommunikáció /megbeszélés, hozzászólás, felszólalás, köszöntés, kiselőadás /. A tömegkommunikáció / elsősorban a befogadó oldaláról /. Eszközei, hatása, alapvető műfajai. Szemléltetés: különböző szövegtípusok, film, televíziós adás. Ismétlés, rendszerezés, ellenőrzés 7 óra Folyamatosan: a diákok szóbeli és írásbeli teljesítményének értékelése és minősítése szóban és érdemjeggyel. Feladatlapok. Témazáró felmérők. Módjai: közvetlen tanári megfigyelés szóbeli értékeléssel. Szóbeli és írásbeli gyakorlatok. Szövegelemzési és szerkesztési feladatok értékelése, osztályozása. Szóbeli beszámolók, kiselőadások értékelése. Ellenőrző feladatlap írása. A továbbhaladás feltételei: Az általános iskolában tanult leíró nyelvtani ismeretek rendszerezése alapján az elsajátított hangtani, szó és alaktani, mondattani jelenségek fogalmi szintű megnevezése; elemzés egyszerűbb esetekben. A tanult leíró nyelvtani, nyelvhelyességi ismeretek kellő biztonságú alkalmazása a szövegek értelmezésében, szóbeli és írásbeli megnyilatkozásokban. Szövegelemző eljárások alkalmazása különböző típusú szövegekben. Az életkornak megfelelő szövegalkotási képesség. A tanult helyesírási szabályok megfelelő ismerete és alkalmazása. Olvasható, jó tempójú egyéni írásmód. IRODALOM 74 óra A tanterv megegyezik a 9. évfolyam irodalom tantervével. Az anyagot rugalmasabban kezeljük, ha szükséges, az arányokat megváltoztatjuk. : TANESZKÖZÖK Felhasznált tankönyvek, segédletek: Magyar nyelvből 1. ANTALNÉ SZABÓ Ágnes, Magyar nyelv és kommunikáció Tankönyv 7 8. évfolyamosak számára, Nemzeti Tnk., Bp. 2. ANTALNÉ SZABÓ Ágnes, Magyar nyelv és kommunikáció Munkafüzet 7. évfolyamosaknak Munkafüzet 8. évfolyamosaknak, Nemzeti Tnk., Bp. 3. ANTALNÉ SZABÓ Ágnes, Helyesírási gyakorlólapok középiskolásoknak, Nemzeti Tnk. 4. A magyar helyesírás szabályai, 11. kiadás Akadémiai Kiadó, Bp., Általános iskolában használt tankönyvek 12. oldal

14 FELTÉTELEK: Személyi feltételek: középiskolai tanári oklevéllel rendelkező tanár Tárgyi feltételek: Megfelelően felszerelt tanterem ( TV, video, mozgatható asztalok, székek) Számítógéppel felszerelt iskolai könyvtár. Tanári kézikönyvek, módszertani folyóiratok, oktatást segítő videofilmek, Hangkazetták,CD-ROM-ok. Javasolt tanári kézikönyvek: 1. ANTALNÉ SZABÓ Ágnes, RAÁTZ Judit, Magyar nyelv és kommunikáció 7 8. évfolyamosaknak, Tanári kézikönyv 2. BÁNRÉTI Zoltán, Kommunikálj! Kommunikációs tréningek középiskolásoknak Korona Nova Kiadó, Bp. 3. BÁNRÉTI Zoltán, Nyelvtan és kommunikáció I. Helyesírás- helyesejtés, Nodus, Veszprém, CS. NAGY Lajos, Nyelvtani elemzési gyakorlókönyv 5 8., Trezor Kiadó, Bp. 5. VÖRÖS Ferenc, Legyen biztos a helyesírásunk! Nemzeti Tnk.Bp. MEGJEGYZÉS: A tanterv a felzárkóztatásra, az ismétlésre és a készségek szintre hozására koncentrál. Az alapozó évfolyam anyanyelvi tanterve szorosan kapcsolódik az általános iskolai kerettantervekhez. Olyan művek válogatására és feldolgozására törekszik, melyek megfelelnek a tanulók életkori sajátosságainak, tudásszintjének. A tanterv magyar nyelvből az általános iskolaihoz képest új anyagot nem tartalmaz. A felsorolt témakörök szerves egységet alkotnak, az osztály összetételétől függően szabadon variálhatók, a programot a konkrét csoport igényeihez kell igazítani. 10. évfolyam Belépő tevékenységformák 1. Kulturált nyelvi magatartás A kommunikáció tényezőiről és funkcióiról tanult ismeretek felhasználása a tömegkommunikációs műfajok értő és kritikus befogadásában. Az irodalmi művekben, illetve az órai megbeszélésben jelentkező kommunikációs zavaroknak, majd ezek okainak felismerése és feloldásukra törekvés. 13. oldal

15 Az irodalmi művek szereplőinek magatartásában érzékelhető manipulációs szándékok felismerése. A szereplők testbeszédének (nem nyelvi kifejezőeszközeinek) értelmezése a színpad és a film világában. Kreatív gyakorlatok tömeg- kommunikációs műfajok alkotására szóban és írásban, audiovizuális a szöveg, a képanyag, a grafikai, tipográfiai eszközök megfelelő elrendezésével (diákújság vagy más szerkesztése). Tapasztalatok szerzése a manipulatív szándék felismerésében; kritikus magatartás a téves ítéletekkel szemben. 2.Szövegértés Szövegátalakítás hangnem és szempontváltással, tömörítés megadott terjedelemben, szövegfeldolgozás megadott kérdések, szempontok alapján. A szöveg makro- és mikroszerkezetének, az egész és rész viszonyának vizsgálata szakmai-tudományos, publicisztikai és szépirodalmi művekben. Az olvasott szépirodalmi szövegek szó szerinti és a kommunikációs helyzetből, illetve a szöveg sajátos szervezettségéből adódó többletjelentéseinek tudatos megkülönböztetése. Legalább egy mű elemző bemutatása során különböző műértelmezések összevetése egymással és az értelmezett művel. Gyakorlatok a köznyelvitől elütő (például régies, elliptikus, bonyolult mondatszerkezetű) szövegek megértésére. 3.Szövegalkotás A kommunikációs helyzetnek (ki, kinek, milyen céllal, milyen formában) megfelelő szabatos szövegalkotás: felépítés, tagoltság, kifejtettség, tartalmasság, koherencia, kifejezésmód, műfaj figyelembevételével különféle témákban. A címzettnek, a témának, a beszédhelyzetnek megfelelő szóbeli megnyilatkozás a személyes érintettség kifejezésével. Különböző nézőpontú értékelések érveinek összevetése alapján önálló állásfoglalás különféle műfajokban, például glossza, recenzió, könyvajánlás, kiselőadás. Kreatív gyakorlatok az alkotótárs helyzetéből, művek szereplőinek jellemzése egy másik szereplő nézőpontjából, jelenetek előadása hangnemváltással, egy-egy versszak írása kötött formában, befejezés-változatok alkotása, új nézőpontból történetátírás, hiányzó szövegrészek beírása, szakaszok, illetve sorok rendjének újraalkotása. Szereplők - drámai szituációhoz kötődő - feltételezhető gondolatainak megfogalmazása. Rendezői utasítás írása egy-egy jelenethez: színpadkép, színpadi mozgás, díszlet, jelmez. 4.Tanulási képesség Gyakorlottság a jegyzet- és vázlatkészítésben írott szövegről, előadásról. Irodalmi és köznapi témákban ismeretterjesztő, értekező szövegek feldolgozása, az adatok rendszerezése önállóan vagy csoportmunkával. Az iskolában tanult anyag kibővítése önálló könyvtári kutatással, különböző típusú dokumentumok (könyv, folyóirat, video, multimédia, CD) kiválasztása, értékelése és felhasználása megadott vagy választott témában. 5. A magyar nyelv életének, rendszerének ismerete A nyelvi szintek szabályairól és elemkészletéről eddig tanultak fogalmai szintű megnevezése, az ismeretek önálló felhasználása elemzési és fogalmazási feladatokban. Szövegek mikro- és makroszerkezetének feltárása: bekezdések, utalások, kapcsolatok, egyeztetések szerepének vizsgálata, értékelése. 14. oldal

16 Különféle tartalmú, publicisztikai, szakmai-tudományos, közéleti, gyakorlati szövegek önálló elemzése szerkezetük, témahálózatuk, jelentésrétegeik és szövegegységeik logikai kapcsolatainak bemutatásával. A szórend, az aktuális tagolás és a jelentés összefüggésének figyelembevétele. A magyar helyesírás alapelveinek ismeretében készség az önálló hibajavításra, önkontrollra. A helyesírás értelemtükröztető lehetőségeinek ismerete és felhasználása. A szövegfonetikai eszközök szerepének fölismerése és igényes alkalmazásuk különféle szövegek értelmezésében, felolvasásában, memoriterek előadásában. 6. Az irodalom és az olvasó kapcsolata Az irodalom mint valóságmodell és teremtett világ. Néhány példa ismerete a jelentés és a hatás történeti feltételezettségéről és változásairól, a befogadás és a jelentésadás történetiségéből. Tapasztalatszerzés az európai és a magyar irodalom két nagy forrásának, a görög-római antikvitásnak és a Bibliának utóéletéről, hatásáról, a közös hagyományban utalási rendszerként való továbbéléséről. Bizonyos toposzok, archetípusok, vándormotívumok fölismerése, a tanult művek motivikus kontextusban való elhelyezése (például évszakok, sziget, hegy, kert, tűz, utazás). 7. Irodalmi kifejezésformák Epikai művekben az idő- és eseményszerkezet fölismerése; a cselekményszálak szétválasztása több szálon futó cselekmény esetében; eseményszerkezet és szövegszerkezet (fabula és szüzsé) viszonyának vizsgálata. A szerző, az elbeszélő és a szereplők megkülönböztetése, a nézőpontok érzékelése, az elbeszélő nézőpont, a beszédhelyzet (látókör) azonosítása és funkciójának értelmezése az olvasott művekben. Az előreutalások és késleltetések fölismerése, szerepük megfogalmazása. A leírások funkciójának értelmezése, a jellemzés eszközeinek azonosítása. Lírai művekben a költő életrajzi alakjának és a versben megszólaló "én"-nek megkülönböztetése. A vers beszédhelyzetének, a megszólító és megszólított viszonyának bemutatása. A lírai kompozícó néhány meghatározó elemének (például beszédhelyzet, időszerkezet, logikai szerkezet, refrén) azonosítása. A lírai költemény hangnemének, műfajának, verstípusának megnevezése. A versritmus és a rímelés jellegének és hangulati hatásának, valamint néhány alapvető versformának ismerete; a tanult művekben a szöveghangzás szerepének fölismerése. A dráma műnemének, sajátosságainak meghatározása; a cselekmény elemeinek és szerkezetének bemutatása; szövegtípusok azonosítása a drámában. Idő-, tér- és cselekménykezelés fölismerése a tanult drámákban; párhuzamos jelenetek, az epikai és drámai cselekményszervezés és az időkezelés összevetése. A tragédia, a tragikus hős meghatározása, jellemzése. A drámai konfliktus, az akció és dikció, az írott mű és az előadás viszonyának bemutatása. A dráma és a színház kapcsolatának, kölcsönhatásának jellemzése az európai színházés színjátszástörténet néhány nagy korszakában. Irodalmi és művelődéstörténeti ismeretek alapján tájékozódás az irodalom kronológiájában és földrajzában. Az olvasott művek elhelyezése a korban, néhány fontos részlet fölidézése az alkotók életrajzából. Korokhoz kötődő témák, problémák meglátása a tanult irodalmi művek és értekező 15. oldal

17 prózai alkotásokban. Egy-egy irodalmi mű fogadtatásának ismerete a saját korában, jelentősége az utókor szemében. Kapcsolatok fölismerése az európai irodalom kezdetei és későbbi magyar irodalmi alkotások között. Kortársi kapcsolatok, az irodalom és más művészeti ágak közti összefüggések fölfedezése a tárgyalt művekben. 8. Ítélőképesség, erkölcsi és esztétikai érzékenység Az irodalom önmegértést, önértelmezést elősegítő funkciójáról való tapasztalat felhasználása. A művekben megjelenő emberi szerepek, csoportnormák és értékek fölismerése és azonosítása. Az eltérő és egymással szembesülő igazságok, egyazon kérdésre adott különböző magatartásválaszok jellemzése. Állásfoglalás írása a mű egy szereplőjének vagy egészének értékrendjéről. Értelmezések tételmondatainak kiemelése, alátámasztása vagy cáfolata saját érvekkel. MAGYAR NYELV 37 óra; TÉMAKÖRÖK A tömegkommunikáció A nyelvtani szintek grammatikája A szöveg szerkezete és szintaktikai szintje A szöveg jelentése Helyesírás Könyv- és könyvtárhasználat TARTALMAK A kommunikációs folyamat tényezőinek és funkcióinak áttekintése. Az újságbeli, a rádiós és televíziós információközvetítés meghatározó műfajai, ezek nyelvi kifejezési formáinak, hatáskeltő eszközeinek azonos és különböző jellemvonásai Hangtani ismeretek: magyar hangállomány, hangtörvények; alaktan: szóelemek, szótő, képző, jel, rag - kapcsolódásuk és változataik; szófajtan: a szófaj fogalma és a szófaji rendszer;. mondattan: a mondatok osztályozása, a szintagmák, egyszerű és összetett mondat; jelentéstan: hangalak és jelentés viszonya a nyelvi szinteken A szöveg és a mondat,. A szöveg felépítése, a szövegegységek. A szöveg szintaktikai szintje, a szövegösszefüggés grammatikai kapcsolóelemei. A logikai kapcsolat, a hiány összetartó szerepe. A mondat szórendjének összefüggése a szövegbe ágyazottsággal, az aktuális tagolása A szemantikai és a pragmatikai szint, a szöveg és a kommunikációs folyamat összefüggése. Szótári és lexikális jelentés. Témahálózat, tételmondat, kulcsszavak.a szövegfonetikai eszközök szerepe a szöveg jelentésében. A szöveg központozása. A magyar helyesírás alapelvei Témafeldolgozás különböző - verbális és audiovizuális elektronikus és digitális - információhordozók felhasználásával. 16. oldal

18 Fogalmak A tömegkommunikáció tájékoztató, véleményformáló, ismeretterjesztő műfajai: cikk, glossza, recenzió, kritika, kommentár, interjú, riport. Szöveg, szövegegységek: bekezdés, tömb, szakasz; szövegkohézió (lineáris, globális); szövegkapcsoló elemek: kötőszó, névmás, névelő, határozószó, előre- és visszautaló kapcsolatok, egyeztetés a szövegben; a hiány összetartó szerepe; jelentésrétegek, témahálózat, tételmondat, kulcsszó; kötött és kommunikatív (szabad) szórend, aktuális tagolás: ismert és újságoló rész (téma, réma); szövegfonetikai eszközök. Központozás: gondolatjel, zárójel, kettőspont, pontosvessző, idézőjel szerepe. 1 IRODALOM TÉMAKÖRÖK Szerző mű befogadó 111 óra; a matematika és informatika tagozaton 92,5 óra TARTALMAK Műelemzés és műértelmezés verses és prózai művek kreatív feldolgozásával Ismétlés A középkor irodalma Portrék, verses és prózai alkotások az európai és a magyar reneszánsz irodalomból Portrék a magyar barokk irodalomból A francia klasszicista dráma Legalább hét szemelvény tematikai és műfaji változatosságban az európai és a magyar középkor irodalmából (confessio,himnuszok, legendák). Lovagi irodalom, trubadúr és vágánsköltészet. Dante és Villon művei Az itáliai reneszánsz. Petrarca, Boccaccio. Az angol reneszánsz / manierista színház és dráma Shakespeare egy vagy két műve / adaptációk elemzése Janus Pannonius és Balassi Bálint költői portréja.a magyar reformáció irodalma. Zrínyi Miklós és a barokk eposz. Szemelvények Pázmány Péter és Mikes Kelemen műveiből. A kuruc kor költészete A klasszicizmus fogalma A francia klasszicista dráma és színház jellemzői Moliere egy művének elemzése Fogalmak Művelődéstörténeti korszak, korstílus, antikvitás, középkor, humanizmus, reneszánsz, reformáció, barokk; mítosz; testamentum, evangélium, prófécia, példázat, zsoltár, eposz, eposzi kellék, legenda, trubadúrköltészet, novella, históriás ének, széphistória, fikció, fiktív levél; ciklus; drámai műnem, késleltetés, katarzis, kardal, hármas egység; allegorikus ábrázolás, alakzat, gondolatritmus, körmondat, ütemhangsúlyos verselés, Balassi-strófa, időmértékes verselés, jambus, trocheus, daktilus, anapesztus, spondeus 1 Szerepel a 8. évfolyam tananyagában. 17. oldal

19 Memoriter Az anyagrészekhez kapcsolódóan minél több vers, vers-, dráma- és prózarészlet, A továbbhaladás feltételei Kellő tempójú, olvasható írás, a szöveg megértését biztosító olvasás, felolvasás. A kommunikációs helyzetnek megfelelő nyelvhasználat. A címzettnek, a témának, a beszédhelyzetnek megfelelő fogalmazás. A tömegkommunikáció gyakori műfajairól, eszközeikről és hatásukról szerzett alapvető ismeretek birtokában véleményalkotás, kritikus magatartás befogadásukban. Az irodalom és az olvasó kapcsolatában a sajátos kommunikációs viszony fölismerése. Jártasság szövegelemző eljárásokban: a tételmondat kiemelése, tömörítés megadott terjedelemben, szövegfeldolgozás megadott kérdések alapján. A szöveg szerkezetének, témahálózatának fölismerése. Az olvasott szépirodalmi szövegek szó szerinti és többletjelentésének megkülönböztetése. A szövegfonetikai eszközök szerepének fölismerése a szövegek értelmezésében. Szabatos, világos fogalmazás: a kommunikációs helyzetnek megfelelő szövegfelépítés, a művek szereplőinek jellemzése egy másik szereplő nézőpontjából. A nyelvi szintek (hang, szó, mondat) szabályairól és elemkészletéről eddig tanultak fogalmi megnevezése, rendszerezése. A magyar helyesírás alapelveinek ismerete, alapvető helyesírási készség. Jegyzet és vázlat készítése írott szövegről, előadásról. Könyvtárhasználati tájékozottság. Epikai, drámai, lírai formák és a tanult műfajok azonosítása. Az epikai művekben a szereplők és a köztük levő viszony jellemzése, a drámai művekben az idő-, tér- és cselekményszerkezet bemutatása. A szerző, az elbeszélő és a szereplők megkülönböztetése, az elbeszélői nézőpont, a beszédhelyzet értelmezése. A lírai kompozíció néhány meghatározó elemének (beszédhelyzet, verselés, ismétlődés) megnevezése. Az ütemhangsúlyos és az időmértékes verselés megkülönböztetése, néhány alapvető versforma ismerete. Az olvasott művek elhelyezése a korban, néhány fontos részlet fölidézése az alkotók életrajzából. Kapcsolatok fölidézése az európai irodalom kezdetei és a későbbi magyar irodalmi alkotások között. 11. évfolyam Belépő tevékenységformák 1. Kulturált nyelvi magatartás A kommunikációs helyzetnek megfelelő nyelvváltozatok szókincsének, elem- és szabálykészletének tudatos használata. A stílusváltás képességének bizonyítása változatos témájú és műfajú szóbeli megnyilatkozással különböző kommunikációs helyzetekben. Szónoklat, alkalmi beszéd előadása a tanult beszédtechnikai, kommunikációs és retorikai ismeretek felhasználásával. Az órai eszmecserékben és az irodalmi művekben megjelenő álláspontok követése, a megértés visszaigazolása, a saját és az eltérő vélemény összevetése. 18. oldal

20 Közéleti írásbeli és szóbeli kommunikáció irodalmi értékű mintáinak tanulmányozása, értékelése. 2. Szövegértés A szövegelemzés módszereinek gazdagítása szövegtani, retorikai és irodalomtörténeti ismeretek bevonásával. Szövegek műfaji, tematikus, motivikus stb. kapcsolatainak és különbségeinek fölismerése és értelmezése. Különböző korstílusokat reprezentáló szövegek megértése, stílussajátságaik fölismerése. Irodalmi szövegek feltételezhető hajdani, illetve a ma olvasójához szóló jelentésrétegeinek megkülönböztetése és e különbség megfogalmazása néhány könnyebben átlátható példában. A kifejezésmódok, stíluseszközök funkcióinak megfigyelése, értelmezése: a különböző stílusrétegek és a közöttük lévő viszony (például kontraszt) bemutatása néhány tanult irodalmi mű szövegének részleteiben. 3. Szövegalkotás Az érvelés technikájának tudatos alkalmazása irodalmi beszámolókban, mindennapi kérdések megválaszolásában szóban és írásban. Hivatalos írásművek (meghatalmazás, elismervény, jegyzőkönyv, szakmai önéletrajz) jellemzőinek ismerete és önálló szövegalkotás e műfajokban. Szónoklatnak, alkalmi beszédnek vagy ezek egyes részleteinek önálló kidolgozása: bevezetés (jóindulat megnyerése, témamegjelölés), elbeszélés, bizonyítás, cáfolás, befejezés (összefoglalás, kitekintés). Egyszerűbb értekezés készítése valamilyen eszmetörténeti, stílustörténeti vagy egy-egy korszak művészeti-irodalmi életére vonatkozó kérdésről. Önálló műelemzés készítése előre megadott szempont szerint. 4. Tanulási képesség Különféle tantárgyak feladatainak megoldása változatos közlésformákban és szövegfajtákkal: definíció, magyarázat, kifejtés, osztályozás, összefoglalás. Az önálló adatgyűjtés módszereinek kiegészítése a könyvtári katalógusok, bibliográfiák használata mellett a számítógépes adatbázisokkal, az Internet kínálta lehetőségekkel. A megfelelő információk kiválasztása, rendszerezése, egyszerűbb bibliográfia, forrásjegyzék összeállítása. Az információfeldolgozás, az idézés technikai szabályainak és etikai normáinak ismerete és alkalmazása. 5. A magyar nyelv életének, rendszerének ismerete A nyelvi norma és a társadalmi igény összefüggéseinek vizsgálata, ennek megfelelően döntés nyelvhelyességi kérdésekben, a köznyelv, a tájnyelv, a szaknyelv, a szleng eszközkészletének használatában, a saját nyelvhasználat kontrollja. Közéleti és hivatalos írásművek, néhány klasszikus és mai szónoki beszéd, értekezés műfaji jellemzőinek megfigyelése és értékelése (szerkesztésmód, nyelvi kifejezésmód, retorikai eszközök használata). Az érvelés technikájának ismerete és alkalmazása: érvek, ellenérvek felsorakoztatása, deduktív vagy induktív érvelés, a cáfolat módszerei. A retorikai eszközök megnevezése és hatásának értelmezése értékelése szépirodalmi művekben, értekező prózában, publicisztikai írásokban, szóbeli megnyilatkozásokbana helyesírási ismeretek kibővítése: a tanulmányokban előforduló nem latin betűs tulajdonnevek és a gyakran használt új keletű idegen szavak helyesírása. 19. oldal

21 6. Az irodalom és az olvasó kapcsolata Ismeretek szerzése és megfogalmazása a magyar és a világirodalom kiemelkedő alkotóiról, a szerző, a mű, az olvasó történetileg változó kapcsolatáról, az irodalom és az olvasóközönség történeti alakulásáról. Néhány alapmű kortársi és utókori hatásának, olvasatainak önálló ismertetése. A korabeli társművészetekkel való kapcsolatok, párhuzamok néhány alapvető példájának bemutatása. 7. Irodalmi kifejezésformák Az újonnan szerzett műfaji ismeretek, fogalmak biztos alkalmazása a műértelmezésben. A tanult irodalomtörténeti korszakok és stílusirányzatok szemléleti és stiláris sajátosságainak bemutatása az elsajátított fogalmak alkalmazásával. Az olvasott művek elhelyezése különféle kontextusokban, például a magyar irodalom történetében, az alkotó életpályájában. A tanult epikai, lírai és drámai művek jelentésének, erkölcsi tartalmának, esztétikai hatóelemeinek feltárása különböző szövegelemző eljárásokkal, műfajelméleti ismeretek alkalmazásával. 8. Ítélőképesség, erkölcsi és esztétikai érzékenység A tanult epikus és drámai művekben a szereplők rendszerének társadalmi és lélektani motivációjának bemutatása. A művek szereplőit vezérlő értékek és viselkedési minták azonosítása. Az értékrend és a beszédmód összefüggéseinek vizsgálata. MAGYAR NYELV 37 óra TÉMAKÖRÖK Nyelvváltozatok Alapvető retorikai ismeretek Szövegtípusok Helyesírás Könyv- és könyvtárhasználat TARTALMAK Rétegzettség és norma a nyelvhasználatban. A nyelvváltozatok eltérő kifejezési formái, tartalmi és magatartásbeli követelményei. A stílusrétegek. A magán- és a nyilvános élőszóbeli és írott kommunikáció, a dialogikus és a monologikus forma különbsége. Az érvelés technikája; érvek, ellenérvek felsorakoztatása, a cáfolat módszerei.a hatásos meggyőzés és véleménynyilvánítás nyelvi kifejezésbeli eszközei a különféle szövegműfajokban. A beszéd előkészítésének, elrendezésének, s kidolgozásának lépései. Az elbeszélés, leírás, levél műfaji jellemzőinek összefoglalása és rendszerezése. A hallgató igénye, a beszélő lehetőségei a különféle szövegfajtákban. Az értekezés, tanulmány, pályázat kidolgozásának állomásai, stiláris követelményei. Hivatalos írásművek: meghatalmazás, elismervény, jegyzőkönyv, szakmai önéletrajz. A nem latin betűs tulajdonnevek és a gyakran használt új keletű idegen szavak írásmódja. Könyvtári katalógusok, számítógépes adatbázisok, Internet szerepe az információszerzésben, témák feldolgozásában. A forráshasználat etikai normái és formai kötöttségei. 20. oldal

22 Fogalmak Nyelvi norma, nyelvváltozatok, a nyelv vízszintes és függőleges tagolódása: sztenderd, köznyelv, nyelvjárás, regionális köznyelv, Csoportnyelvek, hobbinyelvek. Retorika: szónoklat, alkalmi beszéd, meggyőző szövegműfajok; Érvelés: tétel (állítás), érv, ellenérv, cáfolat. Szövegtípus, szövegfajta; definíció, magyarázat, kisértekezés, értekezés, tanulmány, pályázat, referátum, előadás; hivatalos levél, meghatalmazás, elismervény, jegyzőkönyv, szakmai önéletrajz IRODALOM 111 óra TÉMAKÖRÖK Írók, költők, irányzatok Romantika a világirodalomban A magyar romantika irodalma Katona József Három portré Petőfi Sándor TARTALOM A felvilágosodás fogalma. A kor művészeti és filozófiai irányzatai, jelenségei. A francia enciklopédia Néhány szerző és irányzat az európai és a magyar felvilágosodás korából.(swift, Voltaire, Rousseau, a német klasszika; Bessenyei, Batsányi,Kármán, Kazinczy, Fazekas) Csokonai Vitéz Mihály és Berzsenyi Dániel alkotói portréja legalább 6 és 4 mű alapján. Néhány epikai mű vagy műrészlet, vers a 19. század világirodalmából (pl.hoffmann, Heine, Hölderlin, Byron, Shelley, Keats, Hugo, Puskin műveiből legalább két epikus mű és legalább 4 vers). Bánk bán műelemzés, értelmezés Kölcsey Ferenc alkotói portréja, Hymnus és három verse, részletek értekező prózájából. Vörösmarty Mihály alkotói portréja: Csongor és Tünde, Szózat és öt vers. Jókai Mór egy regényének vagy két/három novellájának részletes feldolgozása. Jellemző műfajok, témák Petőfi életművében, teljes művek és részletek feldolgozásával, legalább tíz mű a korábban tanultakkal együtt (A helység kalapácsa, Az apostol és versek). Fogalmak Klasszicizmus, felvilágosodás, rokokó, szentimentalizmus, romantika; nyelvújítás; komikus eposz, rapszódia, románc, regénytípusok: kaland-, levél-, utazó-, tézis- és történelmi regény, verses regény; idő- és értékszembesítő verstípus, létösszegező vers; enciklopedia; irónia, groteszk, pátosz, retorizáltság, műfajkeveredés; klasszikus strófaszerkezetek: aszklepiadeszi, alkaioszi, szapphói; szimultán verselés 21. oldal

23 Memoriter Teljes művek és részletek szöveghű felidézése; az idézet célnak és szövegkörnyezetnek megfelelő alkalmazása szóban és írásban. A továbbhaladás feltételei A szöveg megértését biztosító néma olvasás, szöveghű felolvasás, kellő tempójú, olvasható, rendezett írás. A kommunikációs helyzetnek megfelelő hangnem, nyelvváltozat, stílusréteg kiválasztása. A művelt köznyelv (regionális köznyelv), illetve a nyelvváltozatok nyelvhelyességi normáinak ismerete. Az érvelés alkalmazása irodalmi beszámolókban, mindennapi kérdések megválaszolásában és különféle tantárgyak feladatainak megoldásában. Definíció, magyarázat, egyszerűbb értekezés (kisértekezés) készítése a tanulmányi munkához kapcsolódóan. Hivatalos írásművek jellemzőinek ismerete és önálló szövegalkotás ezek gyakori műfajaiban. Az idézés szabályainak és etikai normáinak ismerete. Közéleti írásművek, néhány klasszikus és mai szónoki beszéd értelmezése. A helyesírási ismeretek kiegészítése a tanult idegen tulajdonnevek, a gyakori új idegen szavak írásmódjára vonatkozó szabályokkal. Az órai eszmecserékben és az irodalmi művekben megjelenő álláspontok követése, az eltérő vélemények megértése, újrafogalmazása. A kifejezésmódok, stíluseszközök megfigyelése, értelmezése: a megbeszélt művek értelmezésének világos összefoglalása. Tudásanyag megfogalmazása a magyar és a világirodalom kiemelkedő alkotóiról írásban. A tanult irodalomtörténeti korszakok és stílusirányzatok sajátosságainak bemutatása. A feldolgozott epikai, lírai és drámai művek jelentésének, erkölcsi tartalmának tárgyszerű ismertetése. 22. oldal

HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ (NY) ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ (NY) ÉVFOLYAM SZÁMÁRA HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ (NY) ÉVFOLYAM SZÁMÁRA I. Célok és feladatok Alapelvek, célok A nyelv az emberi kommunikáció, a gondolkodás előfeltétele és legfőbb eszköze,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból A vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. A magyar nyelv és irodalom szakközépiskolában és szakiskolában egy tantárgynak

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA. 2013/2014-es tanév. Magyar nyelv és irodalom. 9. évfolyam, szakközépiskola

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA. 2013/2014-es tanév. Magyar nyelv és irodalom. 9. évfolyam, szakközépiskola OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA 2013/2014-es tanév Magyar nyelv és irodalom 9. évfolyam, szakközépiskola MAGYAR NYELV I. Kommunikáció, tömegkommunikáció A kommunikáció tényezői, funkciói. A kommunikáció típusainak,

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

III. KERETTANTERV A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA. Célok és feladatok

III. KERETTANTERV A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA. Célok és feladatok III. KERETTANTERV A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA Célok és feladatok A gimnáziumban az általános műveltséget kiterjesztő és elmélyítő, a magasabb műveltség megszerzését megalapozó nevelő-oktató tevékenység folyik.

Részletesebben

Fakultációs tanterv. a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz

Fakultációs tanterv. a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz Fakultációs tanterv a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz 4 / 5 /6 évfolyamos gimnázium, fakultációs csoportok Éves óraszámok évfolyamonként: 11. 72 óra 12. 60 óra 1. Célok és feladatok A magyar nyelv

Részletesebben

7. évfolyam Belépő tevékenységformák

7. évfolyam Belépő tevékenységformák 7. évfolyam Belépő tevékenységformák Kulturált nyelvi magatartás Gyakorlatok a vitakultúra fejlesztésére: saját álláspont kialakítása és korrigálása, az ellenvélemény mérlegelése. Különféle beszédműfajok

Részletesebben

IV. KERETTANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLÁK 9-12. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA

IV. KERETTANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLÁK 9-12. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA IV. KERETTANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLÁK 9-12. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Célok és feladatok A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti az általános iskolai tantárgyi követelményeket.

Részletesebben

Helyi tanterv Magyar nyelv 9-12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat

Helyi tanterv Magyar nyelv 9-12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat MAGYAR NYELV Célok és feladatok - A tantárgy oktatása iskolánkban olyan nyelvfelfogáson alapul, amely a nyelvet valóságos működésében, az emberi érintkezés tágabb összefüggéseibe ágyazva vizsgálja (azaz

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLAI TANTERV

SZAKKÖZÉPISKOLAI TANTERV SZAKKÖZÉPISKOLAI TANTERV Nyíregyháza, 2009. május 21. Célok és feladatok A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti az általános iskolai tantárgyi követelményeket.

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ a Nemzeti Tankönyvkiadó (Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó) középiskolai magyar nyelv és kommunikáció tankönyvsorozata alapján (00931-1031/1)

Részletesebben

Az anyanyelvi beszédkultúra tantárgy tanterve. 9. évfolyam, évi 36 óra. Készítette a budapesti Toldy Ferenc Gimnázium magyar munkaközössége 2004.

Az anyanyelvi beszédkultúra tantárgy tanterve. 9. évfolyam, évi 36 óra. Készítette a budapesti Toldy Ferenc Gimnázium magyar munkaközössége 2004. Az anyanyelvi beszédkultúra tantárgy tanterve 9. évfolyam, évi 36 óra Készítette a budapesti Toldy Ferenc Gimnázium magyar munkaközössége 2004. Anyanyelvi beszédkultúra 9. évfolyam, évi 36 óra Bevezetés

Részletesebben

Pedagógiai-művelődési program. 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolája pedagógiai programja

Pedagógiai-művelődési program. 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolája pedagógiai programja Pedagógiai-művelődési program Oladi Általános Művelődési Központ OM azonosító: 200897 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolája pedagógiai programja 3.2.3. A gimnáziumban tanított tantárgyak

Részletesebben

A BALASSI BÁLINT GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE TANTÁRGYI TANTERVEK A BALASSI BÁLINT GIMNÁZIUM TANTÁRGYI TANTERVEI

A BALASSI BÁLINT GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE TANTÁRGYI TANTERVEK A BALASSI BÁLINT GIMNÁZIUM TANTÁRGYI TANTERVEI A BALASSI BÁLINT GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE TANTÁRGYI TANTERVEK A BALASSI BÁLINT GIMNÁZIUM TANTÁRGYI TANTERVEI 2007 A BALASSI BÁLINT GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE TANTÁRGYI TANTERVEK A gimnázium céljai és feladatai

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom tantárgyi program

Magyar nyelv és irodalom tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Magyar nyelv és irodalom tantárgyi program 2010. Magyar nyelv és irodalom Alapelvek, célok Tárgyunk (tárgyaink) komplexitása kivételes.

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLAI KÖZISMERETI TÁRGYAK TANTERVE I.

SZAKKÖZÉPISKOLAI KÖZISMERETI TÁRGYAK TANTERVE I. A SÁTORALJAÚJHELYI V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 3. melléklet SZAKKÖZÉPISKOLAI KÖZISMERETI TÁRGYAK TANTERVE I. SÁTORALJAÚJHELY,

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANÁRGYBÓL

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANÁRGYBÓL A BONI ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG HELYI TANTERVE MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANÁRGYBÓL ÉVFOLYAM A TANTÁRGY NEVE ÉRTÉKELÉSE ÉVES ÓRASZÁMA HETI ÓRASZÁMA 9. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 12. MAGYAR IRODALOM

Részletesebben

A magyar nyelv és irodalom tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

A magyar nyelv és irodalom tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A magyar nyelv és irodalom tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OMrendelettel

Részletesebben

V. A tantárgyak tanterve

V. A tantárgyak tanterve V. A tantárgyak tanterve GIMNÁZIUM... 3 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM... 31 EMBERISMERET ÉS ETIKA... 47 IDEGEN NYELV... 50 ANGOL... 59 NÉMET... 77 MÁSODIK IDEGEN NYELV... 86 ANGOL... 94 NÉMET...

Részletesebben

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola Pedagógiai program II. Helyi tantervek

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola Pedagógiai program II. Helyi tantervek Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola Pedagógiai program II. Helyi tantervek 2009. Kiadás: 3. webes verzió Kiadás dátuma: 2009. február 26. oldal: 223/1 I. Helyi tanterv 1. Szakközépiskola

Részletesebben

GIMNÁZIUMI TÁRGYAK TANTERVEI

GIMNÁZIUMI TÁRGYAK TANTERVEI A SÁTORALJAÚJHELYI V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 3. melléklet GIMNÁZIUMI TÁRGYAK TANTERVEI SÁTORALJAÚJHELY, 2012

Részletesebben

Tanmenet Heti 1 óra, évi 37 óra

Tanmenet Heti 1 óra, évi 37 óra AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉ- KELÉSÉHEZ Mind a szövegtani anyagot, mind a stilisztikát ajánlatos diagnosztizáló értékeléssel kezdeni, feltárni a tanulók előzetes tudását. A szövegtani

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály Óra Témakör, tananyag 1. Bevezető óra: ismerkedés az új taneszközökkel 2. Ismétlés: hangtan 3. 4. Ismétlés: a szófajok Ismétlés: szóalaktan 5. Ism.: Az igenevek Tollbamondás 6. Az év eleji tollbamondásértékelése

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Óra Témakör, tananyag MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció nyelvművelés Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Megjegyzés 1. 2. 3. Ismétlés: hangtan Ismétlés:

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ 22 Tantárgyi program a magyar nyelv tanításához (8. osztály) TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ Néhány fontos megjegyzés a tanmenetjavaslatok használatához A tanmenet a NAT, a kerettanterv, az

Részletesebben

VIZSGAKÖVETELMÉNYEK: MAGYAR NYELV 6 ÉVFOLYAMOS

VIZSGAKÖVETELMÉNYEK: MAGYAR NYELV 6 ÉVFOLYAMOS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK: MAGYAR NYELV 6 ÉVFOLYAMOS 7. évfolyam Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása Vélemény, vita, érv; megbeszélés, hozzászólás, felszólalás, kiselőadás, köszöntő, ünnepi

Részletesebben

HELYI TANTERV Általános célok és feladatok Tantárgyi tantervek Az érettségi vizsga tantárgyai és a vizsga formái

HELYI TANTERV Általános célok és feladatok Tantárgyi tantervek Az érettségi vizsga tantárgyai és a vizsga formái HELYI TANTERV - Általános célok és feladatok - Tantárgyi tantervek - Az érettségi vizsga tantárgyai és a vizsga formái - Az érettségi vizsga általános követelményei - Célok és feladatok A szakközépiskolában

Részletesebben

/,0%$ù,/,7(5$785$0$*+,$53URJUDPD±%$&$/$85($7 2007 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI KÖVTELMENÉNYRENDSZER 2007

/,0%$ù,/,7(5$785$0$*+,$53URJUDPD±%$&$/$85($7 2007 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI KÖVTELMENÉNYRENDSZER 2007 0,1,67(58/('8&$,(,ù,&(5&(75,, 6(59,&,8/1$,21$/'((9$/8$5(ù,(;$0,1$5( /,0%$ù,/,7(5$785$0$*+,$53URJUDPD±%$&$/$85($7 2007 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI KÖVTELMENÉNYRENDSZER 2007 1. A követelmények a képességekre,

Részletesebben

Szakközépiskola 9-12/13. évfolyam A közismereti tantárgyak helyi tanterve

Szakközépiskola 9-12/13. évfolyam A közismereti tantárgyak helyi tanterve Ikt.sz: 1/a. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 165. (4) A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtárpedagógiai program alapján

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ Az opcionális/választható tantárgy neve: Napsugár-böngésző Műveltségi terület: Nyelv és

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 7-12. évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. Tartalommal tölti meg és erősíti

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Kommunikációs gyakorlatok írásban A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

Tanmenet a 9. évfolyamok számára

Tanmenet a 9. évfolyamok számára Tanmenet a 9. évfolyamok számára Óraszám Tananyag Tevékenységi formák 1 3. KÖNYVTÁRISMERET, KÖNYVTÁRHASZNÁLAT A katalógus, a katalóguscédula, internetes katalógusok. Az interneten való tájékozódás. Különféle

Részletesebben

Szövegértés szövegalkotás 7.évfolyam

Szövegértés szövegalkotás 7.évfolyam Szövegértés szövegalkotás 7.évfolyam Nincs bontásban a nyelvtan és az irodalom, egy jegyet kapnak a gyerekek félévkor és évvégén. Nincs irodalomtörténetet 9. évfolyamig. A tananyag témákra és modulokra

Részletesebben

A 2015. évi szóbeli érettségi tételek magyar irodalomból 12. A

A 2015. évi szóbeli érettségi tételek magyar irodalomból 12. A A 2015. évi szóbeli érettségi tételek magyar irodalomból 12. A Életművek 1. Petőfi Sándor szerelmi költészete 2. Arany János balladái 3. Ady Endre magyarság versei 4. Babits Mihály: Jónás könyve 5. Kosztolányi

Részletesebben

heti óraszám 2,5 2,5 1 1 évi óraszám 92,5 92,5 37 32 otthoni tanulási idő 37 37 18,5 16

heti óraszám 2,5 2,5 1 1 évi óraszám 92,5 92,5 37 32 otthoni tanulási idő 37 37 18,5 16 MAGYAR NYELV A kerettanterv alapján készült helyi tanterv óraterve MAGYAR NYELV 9. osztály 10. osztály 11. osztály 12. osztály 37 hét 37 hét 37 hét 32 hét heti óraszám 2,5 2,5 1 1 évi óraszám 92,5 92,5

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.a évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.a évfolyam MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8a évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1 2 Ism Irodalomelméleti fogalmak Szövegértés felmérése Az

Részletesebben

PROGRAMA PENTRU TEZA CU SUBIECT UNIC LA LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ

PROGRAMA PENTRU TEZA CU SUBIECT UNIC LA LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ PROGRAMA PENTRU TEZA CU SUBIECT UNIC LA LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ CLASA A VII-A 2008-2009 13 I. FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK 3. A szövegolvasás képességének fejlesztése 4. Az írásbeli kifejezőképesség

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

BONI Széchenyi István Általános Iskola

BONI Széchenyi István Általános Iskola BONI Széchenyi István Általános Iskola NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Magyar nyelv és irodalom KERETTANTERV /átvett, adaptált/ EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 2.2.01.1 A TANTÁRGY

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere.

Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere. Országos Próbanyelvvizsga Rendszer Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere. Az OPR a következőkben szeretné

Részletesebben

Magyar nyelv tanterv 11-12. évfolyam

Magyar nyelv tanterv 11-12. évfolyam Magyar nyelv tanterv 11-12. évfolyam A magyar nyelvi képzés célja a szövegelemzési jártasság fokozatos bővítése a tanult szövegtani, jelentéstani, stilisztikai, retorikai ismeretekkel; a kritikai érzék

Részletesebben

Kommunikáció, tömegkommunikáció

Kommunikáció, tömegkommunikáció 9. évfolyam A magyar nyelvi tanulmányok, a nyelvvel és a nyelv megismerésével kapcsolatos tevékenységek ja a tanulók szövegértési technikáinak, szókincsének, befogadói érzékenységének, fogalomértésének

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Év eleji ismétlés A tanult fogalmak ismétlése A 7. osztályos

Részletesebben

Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja. Kompetencia alapú helyi tantervek 9-12. évfolyamok számára (érvényes: 2015/16.

Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja. Kompetencia alapú helyi tantervek 9-12. évfolyamok számára (érvényes: 2015/16. Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja Kompetencia alapú helyi tantervek 9-12. évfolyamok számára (érvényes: 2015/16. tanév végéig) A kompetencia kifejezés a készségek, ismeretek, adottságok és attitűdök

Részletesebben

MAGYAR NYELV MAGYAR NYELV 5-8. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV MAGYAR NYELV 5-8. ÉVFOLYAM 68 MAGYAR NYELV 5-8. ÉVFOLYAM CÉLOK ÉS FELADATOK Az anyanyelvi és irodalmi nevelés megérteni, beszélni, írni, gondolkodni tanít, ezzel valamennyi tárgy tanulását segíti. Alapvető célja és feladata a jövendő

Részletesebben

Kossuth Nevelési Oktatási Központ. Helyi tanterv 2005. 5.-8. évfolyam

Kossuth Nevelési Oktatási Központ. Helyi tanterv 2005. 5.-8. évfolyam Kossuth Nevelési Oktatási Központ Helyi tanterv 2005 5.-8. évfolyam Készült 2005 május 30. Tantárgyak és heti óraszámok a helyi tantervhez 2005 Tantárgyak évfolyam: 5 6 7 8 Magyar ny.és i. 5 4 4 4 Angol

Részletesebben

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2008/2009-ES TANÉV

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2008/2009-ES TANÉV A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2008/2009-ES TANÉV V VIII. OSZTÁLY I. KÖVETELMÉNYEK Képességek szövegértés problémalátás szövegalkotás különbözı szövegtípusokban

Részletesebben

A magyar nyelv és irodalom műveltségterület a Nemzeti alaptantervben és a kerettantervekben Dr. Horváth Zsuzsanna

A magyar nyelv és irodalom műveltségterület a Nemzeti alaptantervben és a kerettantervekben Dr. Horváth Zsuzsanna A magyar nyelv és irodalom műveltségterület a Nemzeti alaptantervben és a kerettantervekben Dr. Horváth Zsuzsanna A magyar nyelv és irodalom képzési, tanulási-tanítási folyamatának felépülése /felépítése

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III. évfolyam - I. félév

Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III. évfolyam - I. félév Tematika az Anyanyelvi tantárgy-pedagógia III. című tantárgyhoz (A nyelvtan és a helyesírás, valamint a fogalmazás tanítása) ELTE TÓFK 2014/2015. tanév Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III.

Részletesebben

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam ÖNISMERET (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY Éves óraszám: 37 óra 9. évfolyam Célok és feladatatok A tantárgy tanításával a hozzánk érkezõ tanulók legnagyobb problémájához, a tanulás megtanításához kívánunk segítséget

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola. Helyi tanterve. OM azonosító: 031202

Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola. Helyi tanterve. OM azonosító: 031202 Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Helyi tanterve OM azonosító: 031202 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Magyar nyelv és irodalom... 4 Történelem... 27 Emberismeret és etika...

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam Magyar 1. évfolyam Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2892 0 Műszaki Könyvkiadó 6. Tankönyv Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2941 5 Műszaki Könyvkiadó 6. Munkafüzet Tankönyv

Részletesebben

Irodalmi kommunikáció Két tanítási nyelvű képzés

Irodalmi kommunikáció Két tanítási nyelvű képzés Irodalmi kommunikáció Két tanítási nyelvű képzés helyi tanterv 9. évfolyam A tantárgyról általánosságban: Az irodalmi kommunikáció tantárgy a két tanítási nyelvű képzés első évében szolgálja a magyar nyelv

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 5 8. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 5 8. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5 8. évfolyam Célok és feladatok Az anyanyelvi és irodalmi nevelés megérteni, beszélni, írni, gondolkodni tanít, ezzel valamennyi tárgy tanulását segíti. Egyik alapvető célja és

Részletesebben

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret 2014. december Célnyelvi mérés 10. évfolyamon Tartalmi keret Jogi szabályozás A 2014/2015. tanév rendjét szabályozó 35./2014. (IV.30.) EMMI rendelet

Részletesebben

Tantárgyi rendszer és óraszámok szakközépiskola

Tantárgyi rendszer és óraszámok szakközépiskola Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola HELYI TANTERV A szakközépiskolai óratervek Tantárgyi rendszer és óraszámok szakközépiskola Tantárgy 9. 10. 11. 12. heti heti heti heti Magyar nyelv és irodalom 4 4

Részletesebben

HELYI TANTERV - a kompetencia alapú oktatáshoz -

HELYI TANTERV - a kompetencia alapú oktatáshoz - TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0011 A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben HELYI TANTERV - a kompetencia alapú oktatáshoz - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vasvár,

Részletesebben

Szakértelem a jövő záloga

Szakértelem a jövő záloga 1211 Budapest, Posztógyár út. LEKTORI VÉLEMÉNY Moduláris tananyagfejlesztés Modul száma, megnevezése: Szerző neve: Lektor neve: Imagine Logo programozás Babos Gábor Újváry Angelika, Szabó Imre Sorszám

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

B-A-Z. M. Surányi Endre Gimnázium és Szakképző Iskola Irinyi János Szakközépiskolai Tagiskolája

B-A-Z. M. Surányi Endre Gimnázium és Szakképző Iskola Irinyi János Szakközépiskolai Tagiskolája B-A-Z. M. Surányi Endre Gimnázium és Szakképző Iskola Irinyi János Szakközépiskolai Tagiskolája 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni út 1. E-mail: titkar@irinyi-tuv.sulinet.hu Tel: (06-48) 311-422; Fax: (06-48)

Részletesebben

9. évfolyam IRODALOM. I. epocha: epika jegyzet tk. 12-24. o. szgy. 18-21. o. Egyéb feladat: A legyek ura és a három novella elolvasása

9. évfolyam IRODALOM. I. epocha: epika jegyzet tk. 12-24. o. szgy. 18-21. o. Egyéb feladat: A legyek ura és a három novella elolvasása 9. évfolyam IRODALOM I. epocha: epika jegyzet tk. 12-24. o. szgy. 18-21. o. Egyéb feladat: A legyek ura és a három novella elolvasása II. epocha: líra jegyzet Egyéb feladat: nincs III. epocha: dráma Szophoklész:

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Helyesírás A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

HELYI TANTERV. Felső tagozat. Mátraderecske-Mátraballa Óvoda és Általános Iskola

HELYI TANTERV. Felső tagozat. Mátraderecske-Mátraballa Óvoda és Általános Iskola HELYI TANTERV Felső tagozat Mátraderecske-Mátraballa Óvoda és Általános Iskola 2007 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. ÉVFOLYAM... 8 Célok és feladatok...9 Fejlesztési követelmények...10

Részletesebben

Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam

Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam 2015/2016 TARTALOMJEGYZÉK 1. Irodalom és művészetek... 3 2. Anyanyelv és kommunikáció... 4 3. Történelem és társadalomismeret... 5 4. Idegen nyelv... 6 5. Matematika...

Részletesebben

A könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényező: Kettős funkciójú könyvtár általános iskolai és városi fiókkönyvtár.

A könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényező: Kettős funkciójú könyvtár általános iskolai és városi fiókkönyvtár. 1.sz.melléklet Gyűjtőköri szabályzat Az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről, - 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9. AJTP. Az alábbi helyi tanterv a 7.2.2.1. kerettanterv alapján készült.

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9. AJTP. Az alábbi helyi tanterv a 7.2.2.1. kerettanterv alapján készült. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9. AJTP Az alábbi helyi tanterv a 7.2.2.1. kerettanterv alapján készült. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítása és tanulása különösen alkalmas a társadalom közösen vallott

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 595 KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 1 8. ÉVFOLYAM

KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 595 KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 1 8. ÉVFOLYAM KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 595 KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 1 8. ÉVFOLYAM KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 596 A könyvtárhasználatra nevelés alapvetően és meghatározóan tantárgyközi feladat, amelynek minden tantárgy ismeretelsajátítása

Részletesebben

B-A-Z. M. Surányi Endre Gimnázium és Szakképző Iskola Irinyi János Szakközépiskolai Tagiskolája

B-A-Z. M. Surányi Endre Gimnázium és Szakképző Iskola Irinyi János Szakközépiskolai Tagiskolája B-A-Z. M. Surányi Endre Gimnázium és Szakképző Iskola Irinyi János Szakközépiskolai Tagiskolája 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni út 1. E-mail: titkar@irinyi-tuv.sulinet.hu Tel: (06-48) 311-422; Fax: (06-48)

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Filológiai és Interkulturális Kommunikáció Intézet

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Filológiai és Interkulturális Kommunikáció Intézet Angol Nyelvi Alapvizsga Az Angol Nyelvi Alapvizsga a vizsgázók négy nyelvi alapkészségben (beszéd- és íráskészség, hangzóés olvasott szöveg értése) való jártasságát, valamint nyelvhelyességét méri. A vizsga

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

HELYI TANTERV SZÖVEGÉRTÉS Tantárgy

HELYI TANTERV SZÖVEGÉRTÉS Tantárgy HELYI TANTERV SZÖVEGÉRTÉS Tantárgy Készítette: Zakara Andrea szaktanár Ellenőrizte: Csajági Sándor közismereti igazgatóhelyettes Jóváhagyta: Szabó Béla igazgató Érvényes: 2013/2014 tanévtől 2013. SZÖVEGÉRTÉS

Részletesebben

Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció

Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció A kerettantervi témakörök Eligazodás a mindennapi élethelyzetekben Az írott nyelv A beszélt nyelv 5. évfolyam A tankönyvi fejezetek címe Ismételjünk!

Részletesebben

Magyar nyelv tanterv 9. b- 10. b. (72 óra /36 hét+ 36 óra /36 hét)

Magyar nyelv tanterv 9. b- 10. b. (72 óra /36 hét+ 36 óra /36 hét) Magyar nyelv tanterv 9. b- 10. b (72 óra /36 hét+ 36 óra /36 hét) A magyar nyelvi tanulmányok, a nyelvvel és a nyelv megismerésével kapcsolatos tevékenységek célja a tanulók szövegértési technikáinak,

Részletesebben

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó?

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó? ÓRATERV A pedagógus neve Iványiné Nagy Kinga Műveltségi terület Informatika Tantárgy Könyvtárhasználat Osztály 6. évfolyam Az óra témája A dokumentumok típusai: Információhordozók a könyvtárban Az óra

Részletesebben