Helyi tanterv Magyar nyelv évfolyam Felnőttoktatási tagozat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyi tanterv Magyar nyelv 9-12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat"

Átírás

1 MAGYAR NYELV Célok és feladatok - A tantárgy oktatása iskolánkban olyan nyelvfelfogáson alapul, amely a nyelvet valóságos működésében, az emberi érintkezés tágabb összefüggéseibe ágyazva vizsgálja (azaz a nyelv és gondolkodás, nyelv és önkifejezés, nyelv és társadalmiság, nyelv és nemzeti identitás összefüggéseiben). - Céljaink szerint a nyelvről szóló ismeretek belehelyezkednek a tanulók valóságos emberi környezetébe, ahol a nyelv a mindennapi használatban jelenik meg. Ezt szeretnénk elérni a különböző témakörök arányainak kialakításával. Amint a témakörök óraszámaiból látható, a kommunikációval, szövegtannal, retorikával foglalkozó részek kiterjednek pl. a leíró nyelvtani blokkal szemben. - Noha már a megelőző pedagógiai koncepciók is célként tételezték a használatközpontú nyelvi nevelést, a legutóbbi időkben a napi sajtóban is megjelentek olyan beszámolók, amelyek az európai országokban élők szövegértését összehasonlító vizsgálatokról szóltak, és amelyek szerint a magyarul beszélők szövegértésének általános szintje messze az európai átlag alatt helyezkedik el még a vizsgált diplomások tekintetében is. - Ezzel a helyzettel a gimnáziumi oktatásban úgy találkozunk, hogy miközben célként tételezzük, hogy a tanuló fejtse meg egy adott esetben több száz éves irodalmi mű összetett jelentésrétegeit, más oldalról látnunk kell, hogy nem ért meg egy használati utasítást, esetleg nem tud kitölteni egy űrlapot, vagy nem képes értelmezni a tankönyvekben olvasottakat. - Mindezeknek a tudásoknak és készségeknek a fejlesztését szeretnénk tehát előtérbe állítani. - A magyar nyelv tanterveinek elkészítésénél összehangoltuk a témaköröket, tartalmakat és az óraszámok arányait az évfolyamokon, különös tekintettel arra a törekvésünkre, hogy a leíró hangtani, morfológiai, mondattani részek biztos, értő begyakorlása után a négy gimnáziumi évben nagyobb jelentőséggel kapjanak helyet a szövegértés, a szövegalkotás témakörei, a kommunikáció és a retorika. - Szeretnénk, ha a tanulmányok során mindenkiben megszületne az igény a minőségi megnyilatkozásra; ha hiteles kérdések és válaszok fogalmazódnának a korosztályt érő különböző társadalmi/kulturális kihívásokra (amelyek pl. az elektronikus információhordozók szerepének megnövekedése, a multikulturális társadalom formálódása és ezen belül a különböző szubkultúrák felerősödő hatása). - Szeretnénk felismertetni a pedagógiai folyamatban, hogy a nyelvnek milyen máshoz nem mérhető óriási szerepe van az önkifejezésben, a kapcsolatépítésben a karrierépítésben, végső soron a társadalmi érvényesülésben. - Mivel a tárgy keretein belül elsajátítható tudás és készségek kiválóan fejlesztik általában a gondolkodási képességet is, így alapul szolgálhatnak az iskolai életben szükséges előrehaladáshoz, a tanulás napi munkájának sikeréhez. - Iskolánk pedagógiai programja a bibliai értékek közvetítését állítja a középpontba, amelyekből a magyar nyelv oktatása során előtérbe kerülhetnek az evangéliumi emberkép alapvető vonásai, pl.: - A tanuló ne legyen zárt a más világszemléletűekkel való kapcsolattartás során; álljon készen tartalmas dialógus folytatására a hit-meggyőződés kérdéseiben is, sőt tudjon kezdeményezni!

2 Kompetenciák fejlesztése Helyi tanterv Magyar nyelv évfolyam - Kommunikációja ezeknek a tartalmaknak az érintése során legyen minőségi, kerüljön például mindenfajta provinciális, rosszul értelmezett, elavult, egyházias zsargonelemet, ami inkább az elválasztottságot, mint a mások felé való nyitottságot erősítené! - Ne csak a magán, hanem a nyilvános kommunikációs helyzetekben is legyen képes adekvát megnyilatkozásra! Hitelesen tudjon megszólalni pl. adott esetben a médiában vallási, egyházügyi, hitmeggyőződést érintő kérdésekben is! Részben emiatt emeljük ki az egyéni és tömegkommunikációval, médiaismerettel kapcsolatos tartalmi részt, illetve a retorikai blokkot. - A Biblia értő szövegolvasása, végső soron pedig egyfajta hermeneutikai módszerű megértése-feldolgozása nagyobb értelmi erőfeszítést, szélesebb körű szövegtani ismereteket kíván, meyeket a magyar nyelv oktatásában hangsúlyosan tanítunk. - Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása témakörben a tanulók felismerik a kommunikációs folyamat összetevőit, konkrét beszédhelyzetekben rugalmasan alkalmazkodnak a kommunikációs folyamat tényezőihez. Beszédükben pontosan, árnyaltan és érzékletesen fejezik ki magukat, igyekezve beszédpartnerük figyelmének megragadását, alkalmazkodnak annak változásaihoz. Kifejező és mások számára érthető, nyelvileg igényes és helyes módon beszélnek. A szövegfonetikai és a metakommunikációs eszközök használatában rejlő kommunikációs lehetőségeket megfigyelik és alkalmazzák. Ezen eszközöket könnyen megértik (dekódolják) a hétköznapi kommunikációs helyzetekben, a tömegkommunikációban, verbális, hangzó és képi szövegekben és a művészetekben. - Olvasás, írott szöveg megértése témakörben a tanulók képesek a szöveg minél teljesebb megértését biztosító hangos és néma olvasásra. Szókincsüket folyamatosan gazdagítják a nyelv minden rétegére kiterjedően. A különböző műveltségi területek szókincsét minél pontosabban használják írásban és szóban. - Írás, szövegalkotás témakörben a tanulók olvasható, esztétikus, hatékony egyéni írásmódot fejlesztenek ki. Jegyzetelési technikájuk lényegkiemelő, áttekinthető. A hétköznapi és a társadalmi élet minden fontos területén és műfajában törekednek a világos szövegalkotásra és kifejezőkészségre. Fejlesztik és gyakorolják a nyelvtani, nyelvhelyességi és helyesírási biztonságot az írásbeli szövegalkotásban. Helyesírásuk értelemtükröző szerepét megértik, és tudatosan alkalmazzák. - A tanulási képesség fejlesztése témakörben a tanulók a verbális és nem verbális (hangzó és képi) információkat célszerűen gyűjtik, szelektálják, rendszerezik, és kritikusan használják fel. Ennek gyakorlásához könyvtárismereti és múzeumi információkat is alkalmaznak. Életkoruknak megfelelő önállósággal célszerűen használnak különböző információhordozókat. Adott feladathoz, témához önállóan képesek vázlatot készíteni, s annak alapján szöveget alkotni. A verbális és nem verbális (hangzó és képi) információkat a szövegösszefüggésnek megfelelően értelmezik és kezelik, a szöveget vizuálisan (pl. illusztrációkkal, ábrákkal, grafikonokkal, valamint tipográfiailag) hatásosan rendezik. A nyelvészeti témaköröket hatékonyan foglalják össze, összefoglalóikat (pl. lényegkiemelés, adatok rendszerezése) vagy önállóan elkészített jegyzeteiket eredményesen alkalmazzák. - Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről témakörben a tanulók több szempontból (szemiotikai és szemantikai) képesek megközelíteni a nyelvet, nyelvtani ismereteiket

3 önállóan alkalmazzák a nyelvi nyelvhasználati kérdésekben. A magyar nyelv típusjellemzőit ismerik. Képesek a szöveg nyelvi egységeinek és szerkezeteinek jelentéséből, illetve a kommunikáció nem nyelvi eszközeiből fakadó jelentések, jelentésviszonyok feltérképezésére. Saját tapasztalataikat és szerzett ismereteiket egyaránt alkalmazzák a szövegalkotásban. A jelentéstani és pragmatikai alapfogalmakat önállóan használják szövegek és kommunikációs események kritikus megközelítésében. A tanulók gyakorlottá válnak a nyelvhasználat társadalmi jelenségként való megközelítésében, a szociolingvisztikai jelenségek, témák elemzése és értékelése során az elsajátított szövegtani, jelentéstani-pragmatikai, stilisztikai és retorikai ismereteiket kreatívan alkalmazzák. A nyelvhelyességi problémákat szóban és írásban egyaránt önállóan oldják meg, a kézikönyvek használata mellett törekednek a kifogástalan helyesírású tervezett szövegek megírására. A tanulók a nyelvközösség és a nyelvi rendszer történetét főbb szakaszai szerint ismerik, tájékozottságot szereznek a magyar nyelv eredetének, a nyelvrokonságot bizonyító eljárásoknak a megismerésében, a történeti szemlélethez kapcsolódó általános nyelvészeti ismeretek tanulmányozásában. Az általános nyelvészet módszereinek felhasználásával képesek az anyanyelvhez és az idegen nyelvekhez kötődő sajátosságok összevetésére. - Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése témakörben a tanulók megértik az ízlés kontextuális függőségét a kulturális, történeti, közösségi, családi és egyéni beágyazottságtól. Felismerik a különféle kulturális regiszterek keveredését korunk kultúrájában, igényük és képességük van az ízlésük önálló fejlesztésére. Képesek az összetett modalitású szövegek elemzésére, felismerik a humor kulturális és időbeli változékonyságát, és kommunikációs funkcióinak szerepét. Saját szövegek alkotásában alkalmazza a humor szóbeli és írásbeli használatában rejlő kommunikációs lehetőségeket. - A kulturált nyelvi magatartásra való felkészítés: életkornak megfelelően fejlett kommunikáció minden beszédhelyzetben; a kommunikációs zavarok fölismerése és képesség a feloldásukra; kritikus magatartás a manipulációs szándékokkal szemben. A verbális és nem verbális szintek sikeres összehangolása; a megszólalás hitelességének kimunkálása; a magán- és nyilvános kommunikációban való jártasság; a tömegkommunikációra vonatkozó tudásanyag bővítése gyakorlati médiahasználattal is; a tanult műfajok körének kiterjesztése és képesség önálló alkotásra ezekben a műfajokban. - A középiskola szintjének megfelelő szövegértés: elemzési jártasság a tanult leíró nyelvtani, szövegtani, jelentéstani ismeretekben, és az elemzés kiterjesztése minden stílusrétegre, ezen belül a műértelmezésben való jártasság fejlesztése; képesség a szövegek szó szerinti és mögöttes jelentésének feltárására; gyakorlati szövegértési technikák alkalmazása. - A szövegalkotás folyamatos fejlesztése: szabatos fogalmazás, egyéni stílus; a már gyakorolt közlésformák és ezeken túl főként az érvelés technikájában való gyakorlottság megszerzése; kreatív szövegalkotó tevékenységek, valamint képesség önálló tanulmány, pályázat alkotására. - A tanulási képesség fejlesztése: a kognitív képességek megerősítése; problémamegoldó gondolkodás, elemzési eljárások, logikai eljárások alkalmazása. Rendszeres könyvtári munka, különféle információhordozók használata. - A magyar nyelv életének, rendszerének ismerete: a grammatikai, szövegtani, jelentéstani, stilisztikai-retorikai, helyesírási jelenségek felismerése, fogalmi meghatározása és a tanultak alkalmazása. Ezt kiegészíti a nyelv- és társadalom viszonyáról, illetve a nyelvi állandóság és változás folyamatáról szerzett tudás, a magyar nyelv és a magyar

4 művelődés kapcsolatának tudatosodása; az anyanyelvi ismeretek felhasználása az idegen nyelvek tanulásában is. Ajánlott tankönyv az esti munkarendhez - Hajas Zsuzsa: Magyar nyelv középiskolásoknak 9. Pedellus Tankönyvkiadó Kft Antalné Szabó Ágnes Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv a osztályosoknak. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Antalné Szabó Ágnes Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv a osztályosoknak. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Antalné Szabó Ágnes Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció. Munkafüzet 10., 11., 12. osztályosoknak. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Ajánlott tankönyv a levelező munkarendhez - Rácz Endre Takács Etel: Kis magyar nyelvtan Akkord Kiadó, Budapest, Antalné Szabó Ágnes Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv a osztályosoknak. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, ESTI MUNKAREND 9. ÉVFOLYAM Évi óraszám: 74 Belépő tevékenységformák - A kommunikáció tényezőiről és funkcióiról tanult ismeretek felhasználása az egyéni kommunikációt fejlesztő helyzetgyakorlatokban és a nyilvános kommunikációra felkészítő tömegkommunikációs ismeretekben. Médiaműfajok megismerése és kreatív alkotás. Ismerkedés az audiovizuális formákkal, képanyag kiválogatása, ismerkedés a számítógépes szerkesztéssel és tipográfiával játékos keretek között, például osztályújság vagy egyéb, az iskola életével kapcsolatos kiadvány létrehozásán keresztül. - A nyelvi szintekről eddig tanultak összefoglaló ismétlése és alkalmazásuk a szövegértés és szövegalkotás területein is. - A szöveg makro- és mikroszerkezetének, az egész és rész viszonyának vizsgálata különböző stílusrétegekbe tartozó szövegeken. - A szituációnak megfelelő, szabatos szövegalkotás különböző műfajokban és témákban szóban és írásban. - Jegyzet- és vázlatkészítés, ismeretterjesztő, értekező szövegek feldolgozása, adatok rendszerezése; önálló könyvtári kutatómunka, különböző típusú dokumentumok felhasználásának megtanulása. - A magyar helyesírás alapelveinek ismeretében készség az önálló hibajavításra. - A megismert szövegfonetikai eszközök igényes alkalmazása a szóbeli kommunikáció során.

5 Témakörök Tartalmak A tömegkommunikáció (8 óra) A kommunikációs folyamat tényezőinek és funkcióinak áttekintése. Az újságbeli, a rádiós és televíziós információközvetítés főbb műfajai, ezek nyelvi kifejezési formáinak, eszközeinek jellemvonásai. A nyelvi szintek grammatikája ( 12 óra ) A szöveg szerkezete és szintaktikai szintje (8 óra) A szöveg jelentése (10) Helyesírás (4 óra) Könyv- és könyvtárhasználat (3 óra) A nyelvi rendszer felépülése; nyelv és beszéd; a lebontó és a felépítő szemlélet. Hangtani ismeretek ismétlése (hangállomány, hangtörvények); szóalaktani ismeretek ismétlő rendszerezése; szófajtan; mondattan (a mondatok osztályozása, a szintagmák, egyszerű és összetett mondat). A szöveg és a mondat, szövegmondat, rendszermondat; a szöveg felépítése, a szövegegységek; a szövegösszefüggés grammatikai kapcsolóelemei; szórend és aktuális mondattagolás. A szöveg szemantikai és pragmatikai szintje; témahálózat, tételmondat, kulcsszavak; a szöveg és a kommunikációs folyamat összefüggése; a szövegfonetikai eszközök szerepe a szöveg jelentésében A magyar helyesírás alapelveinek ismétlő rendszerezése; a szöveg központozása A forráshasználat fejlesztése, az információhordozók több típusának megismerése. Egyéb tevékenységek (év eleji és évközi felmérések: témazáró): 5 óra Szövegértési feladatok gyakorlása: 24 óra A továbbhaladás feltételei Olvasható írás, szövegértő olvasás. A kommunikációs helyzetnek megfelelő nyelvhasználat, fogalmazás. A tömegkommunikáció gyakori műfajainak, eszközeinek és hatásának ismerete, a megfelelően kritikus befogadói magatartás megjelenése. Jártasság szövegelemző eljárásokban; szabatos fogalmazás, a szituációnak megfelelő szövegfelépítés. A nyelvi szintek szabályairól és elemkészletéről eddig tanultak fogalmi megnevezése, rendszerezése. A magyar helyesírás alapelveinek ismerete, biztos készség a használatukban. Jegyzet és vázlatkészítés, könyvtár- és forráshasználati tájékozottság.

6 10. ÉVFOLYAM Évi óraszám: 74 Belépő tevékenységformák - Önálló anyaggyűjtés az egyes nyelvváltozatokkal kapcsolatban. A nyelvi norma vizsgálata, döntés nyelvhelyességi kérdésekben, a saját nyelvhasználat kontrollja. - Szónoklat, alkalmi beszéd vagy ezek egyes részleteinek önálló kidolgozása az érvelés technikájának tudatos alkalmazásával, és a beszéd előadása a tanult beszédtechnikai, kommunikációs és retorikai ismeretek felhasználásával; disputára való felkészülés, stratégiai ismeretek, részvétel. Néhány klasszikus és mai szónoki beszéd megfigyelése és értékelése. - Elemző, érvelő típusú szövegek, egyszerűbb értekezések, pályázat kidolgozásának állomásai, stiláris követelmények megismerése. Hivatalos írásművek szerkesztése. - A helyesírási ismeretek kibővítése a tanulmányokban előforduló nem latin betűs tulajdonnevek és a gyakran használt új keletű idegen szavak helyesírásával. - Internethasználat; egyszerűbb bibliográfia, forrásjegyzék összeállítása. Témakörök Nyelvváltozatok (7 óra) Retorikai ismeretek (15 óra) Szövegtípusok (15 óra) Helyesírás (3 óra) Könyv- és könyvtárhasználat (3 óra) Tartalmak A magyar nyelv tagolódásának bemutatása, nyelvváltozatok; nyelvváltozat és nyelvi norma. Stílusrétegek; a magán- és a nyilvános, valamint az élőszóbeli és az írott kommunikáció különbségei. A retorika hagyománya és mai értelmezése; a szónok legfontosabb tulajdonságai, a szónoki beszéd sajátosságai. Az érvelés technikája, érvtípusok és a cáfolat módszerei; a beszéd előkészítése, kidolgozása és az előadás követelményei. Ismerkedés a disputa szabályaival és menetével. Az elbeszélés és a leírás műfaji jellemzőinek ismétlő összefoglalása és rendszerezése; az értekező, érvelő szövegtípus megszerkesztésének gyakorlati megismerése. Hivatalos írásművek: meghatalmazás, elismervény, jegyzőkönyv, kérvény, szakmai önéletrajz megalkotásának gyakorlása. A tulajdonnevek, a földrajzi nevek és az idegen szavak írásmódja. Az internet szerepe az információszerzésben. Egyéb tevékenységek (témazáró, feladatlapok, szóbeli számonkérések): 7 óra Szövegértési feladatok gyakorlása: 24 óra

7 A továbbhaladás feltételei Helyi tanterv Magyar nyelv évfolyam A kommunikációs helyzetnek megfelelő hangnem, nyelvváltozat, stílusréteg kiválasztása. A művelt köznyelv, illetve a nyelvváltozatok nyelvhelyességi normáinak ismerete. Az érvelés alkalmazása beszámolókban, mindennapi kérdések megválaszolásában és különféle tantárgyak feladatainak megoldásában. Hivatalos írásművek gyakori műfajaiban önálló szövegalkotás. Képesség szónoki beszédek értelmezésére. Kibővített helyesírási ismeretek. 11. ÉVFOLYAM Évi óraszám: 37 Belépő tevékenységformák - Megfelelő stílus és magatartás megtalálása ismerős és ismeretlen kommunikációs helyzetben. - A különböző stílusrétegekbe tartozó szövegek jelentésének feltárása, értelmezése, a szerkezeti és stiláris egység felismerése, értékelése. - Szövegértési és szövegelemzési gyakorlatok, stílusgyakorlatok; szövegalkotás különféle műfajokban és stílusrétegekben. Különböző tematikájú önálló vélemények kifejtése szóban és írásban különféle műfajokban: ajánlás, glossza, riport, értekezés. - A tanult jelentéstani, stilisztikai jelenségek fogalmi szintű megnevezése, e tudásanyag önálló alkalmazása a műelemzésben és a mindennapi élet nyelvi jelenségeinek megítélésében. - A legkülönbözőbb szövegformálási, szerkesztési és helyesírási problémák megnevezése, a hibák önálló javítása. A helyesírás értelmező, esztétikai szerepének megfigyelése a különféle szövegekben, e lehetőségek saját felhasználása. - Önálló szempontú anyaggyűjtés, jegyzet, vázlat, forrásjegyzék készítése különböző témákban; szakirodalom értő felhasználása a szükséges iskolai feladatokban. Témakörök Stílus és jelentés a mindennapi nyelvhasználatban (25 óra) Szépirodalmi stílus (15 óra) Helyesírás (5 óra) Tartalmak Jelentéstani alapvetés: a szójelentés kérdései, jelhasználati szabály; a jelentés szerkezete, jelentésmező; hangalak és jelentés viszonya. Stílus és jelentés: denotáció és konnotáció, motivált és motiválatlan szavak. Stíluselem, stílusérték, állandó és alkalmi stílusérték; stílusárnyalatok. A különböző stílusrétegek egymástól eltérő stiláris jellemzői. A művészi kommunikáció sajátságai; szóképek; alakzatok vizsgálata az egyes nyelvi szinteken; hangszimbolika, ritmusjelenségek; a művészi szóhasználat; a művészi szöveg- és mondatszerkesztés. A helyesírás értelemtükröztető és esztétikai lehetőségei a szépirodalomban és egyéb szövegekben. Egyéb tevékenységek (témazáró, feladatlapok, szóbeli számonkérések): 5 óra Szövegértési feladatok gyakorlása: 24 óra

8 A továbbhaladás feltételei Helyi tanterv Magyar nyelv évfolyam Megfelelő stílus és magatartás kiválasztása mindenfajta kommunikációs helyzetben. Önálló, világos felépítésű vélemény kifejtése szóban és írásban a mindennapi témákon túl irodalmi, művészeti élményekkel kapcsolatosan is, beleértve a 20. századi szépirodalmat és más művészeti ágakat. Szövegformálási, - szerkesztési, stilisztikai és helyesírási hibák önálló javítása. Önálló könyvtári munka vagy más információhordozó felhasználása önállóan kialakított szempontok szerint. 12. ÉVFOLYAM Évi óraszám: 32 Belépő tevékenységek - A gimnáziumi nyelvi ismeretek összefoglalása és alkalmazása a nyelvhasználatban minden beszédhelyzetben. - A legkülönbözőbb műfajú és témájú szövegek magas szintű megértése, szerkezeti és stiláris elemzése. - A nyelvtörténeti és irodalomtörténeti tanulmányok alapján az olvasott szövegek társadalmi-történelmi hátterének feltárása, a tanult szempontok alkalmazása a szöveg jelentésének mélyebb megértésében. - Szövegalkotási gyakorlottság az összes közlésformában szóban és írásban megfelelő helyesírással, nyelvhelyességgel, adekvát, de egyéni stílusban. - A továbbtanulásra való felkészülésként nagyobb lélegzetű dolgozatok megírása önálló kutatómunkával, könyvtárhasználattal; a szakszerű anyaggyűjtés, elrendezés, kidolgozás, forrásjelölés tudásanyagának hasznosításával. - Nyelvművelő kérdések megválaszolása, értékőrző nyelvi magatartás; tájékozottság a magyar nyelv rokonságáról, típusáról, helyéről a világ nyelvei között. - A magyar nyelv rendszeréről, a beszédnek a társadalomban és az egyén életében betöltött szerepéről tanultak áttekintésével fölkészülés az érettségire és a továbbtanulásra. Témakörök Általános nyelvi ismeretek (20 óra) Tartalmak Nyelvtípusok, nyelvcsaládok; diakrónia és szinkrónia a nyelvvizsgálatban. A magyar nyelv eredete, rokonság, érintkezése más nyelvekkel; az összehasonlító nyelvtudomány módszerei. A magyar nyelv fő nyelvtörténeti korszakai; nyelvemlékek; a hangállomány változásai; a szókészlet változásai, jelentésváltozások; a nyelvtani rendszer változásai; a magyar helyesírás története; az irodalmi nyelv kialakulása. A magyar nyelv története (5 óra) Nyelvünk helyzete a határon túl: a kisebbség fogalma, kettősnyelvűség, kétnyelvűség, kevertnyelvűség. A nyelvművelés általános kérdései; nyelvtervezés és nyelvművelés.

9 Nyelv és társadalom (7 óra) A kommunikáció tényezői és funkciói. A nyelvi szintek grammatikája. A szöveg fogalma, a különféle szövegfajták jellemzői. Stilisztika és retorika. Nyelvtörténet, nyelvhelyesség, helyesírás. Az anyanyelvi ismeretek összefoglalása és rendszerezése (18 óra) A kommunikáció tényezői és funkciói. A nyelvi szintek grammatikája. A szöveg fogalma; a különféle szövegfajták jellemzői. Stilisztika és retorika. Nyelvtörténet; nyelvhelyesség; helyesírás. Egyéb tevékenységek (témazáró, feladatlapok, szóbeli számonkérések): 10 óra Szövegértési feladatok gyakorlása: 14 óra A továbbhaladás feltételei A tanuló legyen képes összefüggéseiben felidézni általános nyelvészeti, leíró nyelvészeti és nyelvtörténeti tanulmányait! Ismerje és használja a tanult alapvető nyelvészeti fogalmakat! Írásban és szóban, magán- és közéleti kommunikációban a szituációnak megfelelően, magas szinten nyilatkozzon meg, kommunikáljon hitelesen! Legyen képes gyakorlati és szakmai, valamint szépirodalmi szövegek megértésére; világos felépítésű szabatos szöveg alkotására különböző témákban szóban és írásban! Önállóan használja a különböző információforrásokat az önálló feladatok megoldásához, és képes legyen saját szempontok szerint dolgozni!

10 LEVELEZŐ MUNKAREND 9. ÉVFOLYAM Évi óraszám: 10 Belépő tevékenységformák Helyi tanterv Magyar nyelv évfolyam - A kommunikáció tényezőiről és funkcióiról tanult ismeretek felhasználása az egyéni kommunikációt fejlesztő helyzetgyakorlatokban és a nyilvános kommunikációra felkészítő tömegkommunikációs ismeretekben. Médiaműfajok megismerése és kreatív alkotás. Ismerkedés az audiovizuális formákkal, képanyag kiválogatása, ismerkedés a számítógépes szerkesztéssel és tipográfiával játékos keretek között, például osztályújság vagy egyéb, az iskola életével kapcsolatos kiadvány létrehozásán keresztül. - A nyelvi szintekről eddig tanultak összefoglaló ismétlése és alkalmazásuk a szövegértés és szövegalkotás területein is. - A szöveg makro- és mikroszerkezetének, az egész és rész viszonyának vizsgálata különböző stílusrétegekbe tartozó szövegeken. - A szituációnak megfelelő, szabatos szövegalkotás különböző műfajokban és témákban szóban és írásban. - Jegyzet- és vázlatkészítés, ismeretterjesztő, értekező szövegek feldolgozása, adatok rendszerezése; önálló könyvtári kutatómunka, különböző típusú dokumentumok felhasználásának megtanulása. - A magyar helyesírás alapelveinek ismeretében készség az önálló hibajavításra. - A megismert szövegfonetikai eszközök igényes alkalmazása a szóbeli kommunikáció során. - Minden konzultáción a tanár összefoglalást ad a témakörről, a résztémákat a diákok a megadott tankönyvek és munkafüzetek alapján dolgozzák fel. A munkafüzet néhány feladatát a következő konzultáción ellenőrizzük. Témakörök Tartalmak Éves óraszám A nyelvi rendszer felépülése; Hangtani ismeretek 8 óra (hangtörvények); szóalaktani alapismeretek; A nyelvtani szintek szófajtan; mondattan (egyszerű és összetett grammatikája mondat). Helyesírás A továbbhaladás feltételei A magyar helyesírás alapelveinek ismétlő rendszerezése; a szöveg központozása 2 óra Olvasható írás, szövegértő olvasás. A nyelvi szintek szabályairól és elemkészletéről eddig tanultak fogalmi megnevezése, rendszerezése. A magyar helyesírás alapelveinek ismerete, biztos készség a használatukban.

11 10. ÉVFOLYAM Évi óraszám: 10 Belépő tevékenységformák - Önálló anyaggyűjtés az egyes nyelvváltozatokkal kapcsolatban. A nyelvi norma vizsgálata, döntés nyelvhelyességi kérdésekben, a saját nyelvhasználat kontrollja. - Szónoklat, alkalmi beszéd vagy ezek egyes részleteinek önálló kidolgozása az érvelés technikájának tudatos alkalmazásával, és a beszéd előadása a tanult beszédtechnikai, kommunikációs és retorikai ismeretek felhasználásával; disputára való felkészülés, stratégiai ismeretek, részvétel. Néhány klasszikus és mai szónoki beszéd megfigyelése és értékelése. - Elemző, érvelő típusú szövegek, egyszerűbb értekezések, pályázat kidolgozásának állomásai, stiláris követelmények megismerése. Hivatalos írásművek szerkesztése. - A helyesírási ismeretek kibővítése a tanulmányokban előforduló nem latin betűs tulajdonnevek és a gyakran használt új keletű idegen szavak helyesírásával. - Internethasználat; egyszerűbb bibliográfia, forrásjegyzék összeállítása. - Minden konzultáción a tanár összefoglalást ad a témakörről, a résztémákat a diákok a megadott tankönyvek és munkafüzetek alapján dolgozzák fel. A munkafüzet néhány feladatát a következő konzultáción ellenőrizzük. Témakörök Tartalmak Éves óraszám A retorika hagyománya és mai értelmezése; a szónok legfontosabb tulajdonságai, a szónoki beszéd sajátosságai. Az érvelés technikája, Retorikai ismeretek érvtípusok és a cáfolat módszerei; a beszéd 2 óra előkészítése, kidolgozása és az előadás követelményei. Ismerkedés a disputa szabályaival és menetével. A szöveg szerkezete és szintaktikai szintje Szövegtípusok A szöveg és a mondat; a szöveg felépítése, a szövegegységek; a szövegösszefüggés grammatikai kapcsolóelemei; szórend és aktuális mondattagolás. Az elbeszélés és a leírás műfaji jellemzői; az érvelő szöveg nyelvi-logikai szerkezete. Hivatalos írásművek: meghatalmazás, elismervény, jegyzőkönyv, kérvény, szakmai önéletrajz megalkotásának gyakorlása. 4 óra 4 óra A továbbhaladás feltételei Az érvelés alkalmazása beszámolókban, mindennapi kérdések megválaszolásában és különféle tantárgyak feladatainak megoldásában. Hivatalos írásművek gyakori műfajaiban önálló szövegalkotás. Képesség szónoki beszédek értelmezésére.

12 11. ÉVFOLYAM Évi óraszám: 10 Belépő tevékenységformák - Megfelelő stílus és magatartás megtalálása ismerős és ismeretlen kommunikációs helyzetben. - A különböző stílusrétegekbe tartozó szövegek jelentésének feltárása, értelmezése, a szerkezeti és stiláris egység felismerése, értékelése. - Szövegértési és szövegelemzési gyakorlatok, stílusgyakorlatok; szövegalkotás különféle műfajokban és stílusrétegekben. Különböző tematikájú önálló vélemények kifejtése szóban és írásban különféle műfajokban: ajánlás, glossza, riport, értekezés. - A tanult jelentéstani, stilisztikai jelenségek fogalmi szintű megnevezése, e tudásanyag önálló alkalmazása a műelemzésben és a mindennapi élet nyelvi jelenségeinek megítélésében. - A legkülönbözőbb szövegformálási, szerkesztési és helyesírási problémák megnevezése, a hibák önálló javítása. A helyesírás értelmező, esztétikai szerepének megfigyelése a különféle szövegekben, e lehetőségek saját felhasználása. - Önálló szempontú anyaggyűjtés, jegyzet, vázlat, forrásjegyzék készítése különböző témákban; szakirodalom értő felhasználása a szükséges iskolai feladatokban. - Minden konzultáción a tanár összefoglalást ad a témakörről, a résztémákat a diákok a megadott tankönyvek és munkafüzetek alapján dolgozzák fel. A munkafüzet néhány feladatát a következő konzultáción ellenőrizzük. Témakörök Tartalmak Éves óraszám Hangalak és jelentés viszonya. Stílus és jelentés: Stílus és jelentés a mindennapi denotáció és konnotáció,. Stíluselem, stílusérték, 2 óra nyelvhasználatban állandó és alkalmi stílusérték; stílusárnyalatok. Szépirodalmi stílus A művészi kommunikáció sajátságai; szóképek; alakzatok vizsgálata az egyes nyelvi szinteken; hangszimbolika, ritmusjelenségek; a művészi szóhasználat; a művészi szöveg- és mondatszerkesztés. 6 óra Helyesírás A helyesírás értelemtükröztető és esztétikai lehetőségei a szépirodalomban és egyéb szövegekben. 2 óra A továbbhaladás feltételei Megfelelő stílus és magatartás kiválasztása mindenfajta kommunikációs helyzetben. Önálló, világos felépítésű vélemény kifejtése szóban és írásban a mindennapi témákon túl irodalmi, művészeti élményekkel kapcsolatosan is. Szövegformálási, - szerkesztési, stilisztikai és helyesírási hibák önálló javítása.

13 12. ÉVFOLYAM Évi óraszám: 5 Belépő tevékenységek - A gimnáziumi nyelvi ismeretek összefoglalása és alkalmazása a nyelvhasználatban minden beszédhelyzetben. - A legkülönbözőbb műfajú és témájú szövegek magas szintű megértése, szerkezeti és stiláris elemzése. - A nyelvtörténeti és irodalomtörténeti tanulmányok alapján az olvasott szövegek társadalmi-történelmi hátterének feltárása, a tanult szempontok alkalmazása a szöveg jelentésének mélyebb megértésében. - Szövegalkotási gyakorlottság az összes közlésformában szóban és írásban megfelelő helyesírással, nyelvhelyességgel, adekvát, de egyéni stílusban. - A továbbtanulásra való felkészülésként nagyobb lélegzetű dolgozatok megírása önálló kutatómunkával, könyvtárhasználattal; a szakszerű anyaggyűjtés, elrendezés, kidolgozás, forrásjelölés tudásanyagának hasznosításával. - Nyelvművelő kérdések megválaszolása, értékőrző nyelvi magatartás; tájékozottság a magyar nyelv rokonságáról, típusáról, helyéről a világ nyelvei között. - A magyar nyelv rendszeréről, a beszédnek a társadalomban és az egyén életében betöltött szerepéről tanultak áttekintésével fölkészülés az érettségire és a továbbtanulásra. - Minden konzultáción a tanár összefoglalást ad a témakörről, a résztémákat a diákok a megadott tankönyvek és munkafüzetek alapján dolgozzák fel. A munkafüzet néhány feladatát a következő konzultáción ellenőrizzük. Témakörök Tartalmak Éves óraszám A magyar nyelv története Az anyanyelvi ismeretek összefoglalása és rendszerezése A magyar nyelv eredete, rokonsága, nyelvemlékek, az irodalmi nyelv kialakulása A nyelvi szintek grammatikája. A szöveg fogalma; a különféle szövegfajták jellemzőí. Stilisztika és retorika. Nyelvtörténet 2 óra 3 óra A továbbhaladás feltételei A tanuló legyen képes összefüggéseiben felidézni általános nyelvészeti, leíró nyelvészeti és nyelvtörténeti tanulmányait! Ismerje és használja a tanult alapvető nyelvészeti fogalmakat! Írásban és szóban, magán- és közéleti kommunikációban a szituációnak megfelelően, magas szinten nyilatkozzon meg, kommunikáljon hitelesen! Legyen képes gyakorlati és szakmai, valamint szépirodalmi szövegek megértésére; világos felépítésű szabatos szöveg alkotására különböző témákban szóban és írásban! Önállóan használja a különböző információforrásokat az önálló feladatok megoldásához, és képes legyen saját szempontok szerint dolgozni.

V. A tantárgyak tanterve

V. A tantárgyak tanterve V. A tantárgyak tanterve GIMNÁZIUM... 3 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM... 31 EMBERISMERET ÉS ETIKA... 47 IDEGEN NYELV... 50 ANGOL... 59 NÉMET... 77 MÁSODIK IDEGEN NYELV... 86 ANGOL... 94 NÉMET...

Részletesebben

A 9-12. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI ÁGAZATI SZAKKÉPZÉS KÖZISMERETI TANTÁRGYAK HELYI TANTERVE (ESTI TAGOZAT)

A 9-12. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI ÁGAZATI SZAKKÉPZÉS KÖZISMERETI TANTÁRGYAK HELYI TANTERVE (ESTI TAGOZAT) A 9-12. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI ÁGAZATI SZAKKÉPZÉS KÖZISMERETI TANTÁRGYAK HELYI TANTERVE (ESTI TAGOZAT) Tartalomjegyzék MAGYAR NYELV... 3 IRODALOM... 25 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERTEK...

Részletesebben

dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz

dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz Szerkesztette Miskolci Szilvia AP 110331 ISBN 978-963-465-373-8 Uzonyi Kiss Judit, 2009 A kiadó a kiadói jogot

Részletesebben

A Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. r e n d e l e te a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról

A Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. r e n d e l e te a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. r e n d e l e te a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. LXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. Tartalommal tölti meg és erısíti a nemzeti

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák számára készült. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás és tanulása különösen alkalmas a társadalom

Részletesebben

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendeletre épülő helyi tantárgyi programok Fejlesztési területek nevelési

Részletesebben

HELYI TANTERV. Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola. Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800. 1.sz. melléklet

HELYI TANTERV. Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola. Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800. 1.sz. melléklet HELYI TANTERV 2014 Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola 1.sz. melléklet Érvényes: 2014. szeptember 1-től Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800 1 Tartalomjegyzék MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM...

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi helyi tanterv a Miskolci Magister Gimnázium négy évfolyamos gimnáziuma számára készült. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás és tanulása különösen alkalmas a társadalom

Részletesebben

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése:

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése: Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola 1039 Budapest, Zipernowsky utca 4. SZAKKÖZÉPISKOLA A Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola fenntartója 2004. szeptember 1-e óta a Kelta Oktatási

Részletesebben

Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja. Kompetencia alapú helyi tantervek a TÁMOP 3.1.4 programban részt vevő osztályok és csoportok számára

Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja. Kompetencia alapú helyi tantervek a TÁMOP 3.1.4 programban részt vevő osztályok és csoportok számára Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja Kompetencia alapú helyi tantervek a TÁMOP 3.1.4 programban részt vevő osztályok és csoportok számára Bevezetés A közoktatási rendszer változása szükségszerűvé

Részletesebben

NÉMET NYELV ÉS IRODALOM

NÉMET NYELV ÉS IRODALOM NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák számára készült. A német nemzetiségi nevelés alapvető feladata a nyelv, mint változó rendszer megismerése,

Részletesebben

NÉMET NYELV ÉS IRODALOM (a nyelvoktató, a bővített nyelvoktató és a kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatás számára)

NÉMET NYELV ÉS IRODALOM (a nyelvoktató, a bővített nyelvoktató és a kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatás számára) NÉMET NYELV ÉS IRODALOM (a nyelvoktató, a bővített nyelvoktató és a kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatás számára) 9 12. évfolyam Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák

Részletesebben

SZAKISKOLA DUÁLIS KÉPZÉS 2013/2014-ES TANÉVTŐL

SZAKISKOLA DUÁLIS KÉPZÉS 2013/2014-ES TANÉVTŐL SZAKISKOLA DUÁLIS KÉPZÉS 2013/2014-ES TANÉVTŐL KOMMUNIKÁCIÓ MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (KOMA) Az olvasási, a szövegértési és a kommunikációs készségek, képességek fejlesztése döntő szerepet játszik a társadalmi

Részletesebben

Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Szakiskolai helyi tanterve

Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Szakiskolai helyi tanterve Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szakiskolai helyi tanterve Az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 8. mellékletében szereplő szakiskolák számára kiadott kerettanterv alapján. Érvényes

Részletesebben

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten:

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli.

Részletesebben

Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve /Esti/

Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve /Esti/ Ikt.sz: 9/b. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet. (Táncsics Mihály)

Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet. (Táncsics Mihály) 659 Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet. (Táncsics Mihály) TARTALOM 2. Szakképző (9 11. évfolyam) 661 a) Óraterv 661 b) Kommunikáció - magyar nyelv és irodalom 666 c) Társadalomismeret

Részletesebben

Vendéglátóipar ágazat Vendéglátás, turisztika szakmacsoport 34 811 05 Vendéglátó eladó Szakiskola 9-11.évfolyam

Vendéglátóipar ágazat Vendéglátás, turisztika szakmacsoport 34 811 05 Vendéglátó eladó Szakiskola 9-11.évfolyam Vendéglátóipar ágazat Vendéglátás, turisztika szakmacsoport 34 811 05 Vendéglátó eladó Szakiskola 9-11.évfolyam 2014 Tartalomjegyzék Óraszámok Szakiskola 34 811 05 Vendéglátó eladó... 3 Kommunikáció magyar

Részletesebben

Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció

Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció A kerettantervi témakörök Eligazodás a mindennapi élethelyzetekben Az írott nyelv A beszélt nyelv 5. évfolyam A tankönyvi fejezetek címe Ismételjünk!

Részletesebben

Szakiskolások Középiskolája. 11-12.évfolyam

Szakiskolások Középiskolája. 11-12.évfolyam Szakiskolások Középiskolája 11-12.évfolyam HELYI TANTERV KECSKEMÉTI LESTÁR PÉTER SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA KECSKEMÉT 2014 1 Tantárgyak és óraszámok... 3 Magyar nyelv és irodalom... 4 Angol nyelv...

Részletesebben

I. István Szakképző Iskola 2013 SZAKKÉPZÉS. Szakiskolai szakmai program

I. István Szakképző Iskola 2013 SZAKKÉPZÉS. Szakiskolai szakmai program Szakiskolai szakmai program 2013 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 KÖZISMERETI KÉPZÉS --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Kerettanterv a szakiskolák számára

Kerettanterv a szakiskolák számára 1. melléklet [8. melléklet az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelethez] Kerettanterv a szakiskolák számára Tartalom: Bevezetés Kerettantervek Kerettanterv Középfokú nevelés-oktatás szakasza, szakiskola, 9

Részletesebben

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium. Helyi tanterv Szakiskola közismereti tantárgyak. (2013. szeptember 1-től.

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium. Helyi tanterv Szakiskola közismereti tantárgyak. (2013. szeptember 1-től. Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Helyi tanterv Szakiskola közismereti tantárgyak (2013. szeptember 1-től.) 1 Tartalomjegyzék Helyi tanterv, Középfokú nevelés-oktatás szakasza, szakiskola,

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program V. TANTÁRGYI TANTERVEK az iskolarendszerű felnőttoktatás számára 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET KERETTANTERV AZ ISKOLARENDSZERŰ FELNŐTTOKTATÁS SZÁMÁRA KÖZÉPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, 9-12. ÉVFOLYAM

1. SZÁMÚ MELLÉKLET KERETTANTERV AZ ISKOLARENDSZERŰ FELNŐTTOKTATÁS SZÁMÁRA KÖZÉPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, 9-12. ÉVFOLYAM Pedagógiai Program 1. sz. melléklet Leonardo Gimnázium és Szakképző Iskola 2013. 1. SZÁMÚ MELLÉKLET KERETTANTERV AZ ISKOLARENDSZERŰ FELNŐTTOKTATÁS SZÁMÁRA KÖZÉPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, 9-12. ÉVFOLYAM

Részletesebben

K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A

K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Kossuth Lajos Általános Iskola 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. 5-8. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat 4. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez 1. A kerettantervi rendelet 2. melléklet Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára cím Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára alcím Kötelező

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam)... 2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM...

TARTALOMJEGYZÉK. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam)... 2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... TARTALOMJEGYZÉK KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam)... 2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 9 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HON ÉS NÉPISMERET... 50

Részletesebben

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE Célok és feladatok Ebben a szakaszban az enyhén értelmi fogyatékos

Részletesebben